BmUOTECA Nr. inv.

0_ "7 ~

SC IMPACT SA.

NORMA 11V PENTRU PROIECT.AREA 51 EXECUTIA PARCAJE,LOR

PENTRU AUTOTURISME

Elnbornt de:

lnstitu'tul de Proiectare, Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii - i.P.C.T.-S.A

!A2'l:~~<;Qr~}1\AC1' IlPCT S.A. 995/1995

-,...."_.....,.,, ....... ~ ......... ,.¥-, .. 'o"< .... _,., ........ "'.

NORMA TIV PEJ:jTRU PROIECTAREA. EXECUTIA !?I EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR DESTINATE PARCARII AUTO'nTRISMELOR

Director general

: ing. SERBANSTANESCU : dr, mg. DAN CAPATINA

: dr, al!'h.~TEFAN BARTHON

Director general adjunct

~ef departament arhitectura

Responsabil Iucrare

: arh. CLAUmUGRIGORA~

ELABORA TOR!

Elaboratori

: arh. CLAUDm GRIGORNji

: mg. ILARlE BLAT

: ing. DAN BERBECARU

: ing. VALENTIN BOCA

: ing. DAN V ART ANIAN

EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-08-2

MINiSTERUL LUCRJ..Rn.OR PUB lICE ~l AMENAJA.Rn TERITORruLUl

ORDIN Nr. &J.I fJ' din: as.;' I ~'!I';f •

Avand in vedere :

~ Avizul Consiliului Tehnico • ~[iintific nr. 166/19 97

. in temeiul H.O. nr. 456/1994 privind organizarea $1 function area Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ,I

- In conformitare eu Hotararea Parlamentului nr, 12/1996 si a Decretului nr, 591/1996 ,

- Ministrul Lucrarilor Pubiice si Amenajarii Teritoriului ernite urmatorul

ORD1N

Art. 1 - Se aproba "Normativ pentru proiectarea, executia, e~ploatarea si postutilzarea parcajelor erajate pentru autoturisme"

lndicativ NP 24- 97

Art.Z -Normativul de fa art. 1 se publica. in brosura tiparita de IPCT.

Art. 3-Nom1ativul de la art. 1 anuleaza prevederile din "Normativul pentru.", proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane"Indicativ P 132- 93 care .' se refera la parcaje de autoturisme.

Art. 4 - Prezentul Ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Buletinul Constructiilor.

Art. 5· Directia Programe de Cercetare ~i Reglementari Tehnice va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin,

~ .. '. , .•• "' .. u.: -.: .. , .

. .

. :.' '<MINISTRU

··c. ·'.;.ft7~

"NlCO(AE NOlCA

~~

MINISTEUUL DE INTERNE CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

SIlCRETAR DnjliT LAsZLO.B~Y

i~( .

DIREch:A GEMHRALA REGLEMENTARI .!2IArnSTARI TEHNICE

A V I Z

nr. 34545 din 06.10.1997

DlRE .. 7P~'

ing.Octa.~~

La eererea Institutului de Proiectare, Cereetare l?i Tehnica de Calcul - !peT Bucuresti, mregistrata eu nr, 1031!29.09. 1997, In confermitate cu prevederile art.17 alin.fl) lit.d) din Legea Dr. 12111996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari *i art.16 alin.(3) dinOrdonanta Guvernului nr.60!1997 privind apararee lmpotriva ineendiilor, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizeaza regulile si masurile de prevenire !jIi stingere a incendiilor cuprinse in "Normativul pentrn proiectarea, executia, exploatarea l1i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme",

Avizul S~ emite in baza :

-redactarii fwaleelaborate de : IPCT S.A. Bucuresti

-prciectului/contractului numsrul :99;5/1996

-avizului C.T.S. al M.L.FAT. eu numarul 166/16.05.1997

DIRECfOR GENERAL, U1g.IO~

DIREqIA PROGRAME DE CERCETARE ~IREGLEMENTAJuTE~CE

DIRECfIA JURIDICA., CONTENCIOS PROBLEME SPECIALE ~I RELATII PUBLICE

DIRECTOR Pop Georgeta ~~

'~i ~ - ~ "~'-t.-. \ 1

-:_-----

arirleS;; - ..

LOCTIITORULSEFULUI INSPECTIEI PENTRU- PREVENIREA lNCENDIILOR

Colonel, "" L, <.. '

mg. Dimu~Aciucl1

Se anexeaza lucrarea stampilata sore neschimbare. ccntinsnd 57 me

CUPRINS

L GENERALlT ATl

II. CONDITII DE AMPLASAMENT corespunzatoare

constructiilor destinate parcarii autoturismelor

HI. CERlNTE DE CALITATE privind proiectarea

]i execujia constructiilor destinatepardrii autorurismelor

A REZlSTENT A ~I ST AgiLIT ATE

B. SlCL'RAN'T A IN EXPLOA T ARE

C. SICURANT A LA FOC

u [ClENA $1 sANATATEA OAMENILOR, REFACEREA ,I PROTECTIA

MElJ[ULL'1

E. IZOLARE TERMICA, HIDROFUGA $1 ECONOMIA DF FNFRCIl:

F PROTECTIA IMPOTRIV:\ ZGOMOTL'LUI

IV. ANEXEGENERALE

[V.1. IV.2. IV.3. IVA. IV.5. [Y.6.

Cadrul legislativ Terminologie ~i clasificari Documente tehnice conexe Instructiuni tehnice generale T ehnologii de parcare Ceometria parcarii

1. GEi-iER.;.LI1 AT!

I.l.0biect

1.2. Domeniu de apli care

1.3. Conditii de uti liz.are

'-;:::'I-

NORMATIV DE PROIECT ARE A CONSTRUCTIILOR PUBLICE DESTINATE P ARCARII AUTOTURISMELOR

o CERlNTE DE CALITA TE -

INDICATIV NP 24 - 97

I.

GENERALlT ATI

1.1.

OBIECT

I.1.1.

Prezentul norrnativ stabileste conditiile tehnice ~i nivelele de performanta ad mise pentru asigurarea cermtelor de calitate ale constructiilor publics destinate parcarii autoturismdor.

1.1.2.

Cerintele de cali tate ce trebuie asigurate prin proiectarca, execuria ~i exploatarea parcajelor pentru autoturisme sunt conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

1.2.

DOMENIU DiE APLICARE

1.2.1.

Prevederile prezentului norrnativ sun! obligatorii la proiectarea ~i executia constructiilor ~i spatiilor noi destinate parcarii autoturismelor - indiferent de forma de pr:opri.ctate - avand inalpmea mai mica de 1,95m, si gn~utatL' tntalii deeel mutt 3,5 tone, precum ~i a rernorcilor acestora.

1.2.2.

Nu fae obiectul prezentului normativ garajele, constructiile destinate pardirii a maxim doua autoturisrne. constructiile eehipate eu sisterne mecanice de pareare sau utilajc destinate parcarii, constructiile cu locuri de parcarc in boxe iridividualc, precum si dispozitivele rnecanice, electronice . sau electrice, pentru parcaje (borne de plata, bariere, borne luminoase de reperaj si directionare) .

De asemenea, nu fac obiectul prezentului norrnativ constructiilela care parcarea propriu-zisa se asigura cu sisterne mecanice $i utilaie de pareare (altele dedit ascensoarele/platformele mecanice de acces la nivelele de parcare).

Elaborat de:

INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCET ARE ;;1 TEHNlCA DE CALCUL iN CONSTRUCTII

Aprobat de:

M1NlSTERUL LUCRARILOR PUBLlCE ;;1 AMENAJAREA TERITORIULUI

eu ordinul nr: 141/N din 28.11.1997

1.2.3.

La extinderea, modificarea sau schimbarea de destinajie a cladirilorexistente pentru parearea autoturismelor, daca nu se inrautatesc cerintelede calitate necesare prevederile normativului cu caracter derecomandare.

ts,

CONDITU DE UTILIIZARE

1.3.1.

Constructiile destinate exclusiv parcarii autoturismelor se incadreaza in general, in categoria de importanta "C" (normala), iar nivelele de performanta prevazute sunt corespunzatoare acestei categorii.

1.3.2.

In cazul in care spatiile pentru pareare se comaseaza cu alte constructii, ~~ vor adopta niveluri de performanta corespunzatoare eerintelor de calitate impuse de categoria superioara de importanja cea mai mare.

1.3.3.

Valorile nivelelor de performanta corespunzatoare exigentei utilizatorilor, se stabiliesc conform reglementarilor tehnice, pe baza conditiilor induse In tema de proiectare.

1.3.4.

Performantele si nivelele de perforrnanta stabilite prin prezcntul normativ, trebuie sa fie rnentinute pe intreaga durata de exploatare aconstructiei, stabilita de lege.

1.3.5.

La proiectarea, executia~i exploatarea unei constructii destinate parcarii autohirismelor, pe langa prezentul normativ, se vor respecta ·~i prevederile reglementarilor tehnice conexe .(anexa IV-3).

1.3.6.

Prezentul normativ va fi utilizat tinand cont "i de prevederile> cuprinse in "Norrnativ pentru adaptarea oonstructiilor ~i locurilor publice la cerinjele persoanelor handicapate" CPH1- 93.

1.4.

TERMINOLOGIE, CLASIFICA~I

1.4.1.

Terrninologia utilizata ~i clasificarea parcaielor pentru autoturisme sunt precizatein anexa IV.2.

.. r

11. CONDITIl DE AMPLASARE

a constructiilor destinate parcarii autoturismelor

II.1. Ceneralita ti

11.2. Conditii de teren

11.3. Conditii de zona

Il.4. Conditii de vecinatate

II.S. Utilitati

n.

ILl.

11.1-1.

11.1.2.

1J.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

n.z

11.2.1.

11.2.1.1 .

n.2.2.

I1.2.2.1.

CONDITI1DE AMPLASARE

11. COftstnu:\iilor destinate pardrii autortarlsmelor

GENERALIT A:P

Conetructille dsmnlil.h~ parearii autotueismelor se amplaseaza, de regula, )0 zone de interes pabtie. p:riAndu-sif searne de aeigu;'area uzror posibilitati cat mal constarne de exploatare .

Prin amplasare, s€ vor de asigurara posibilitati de acees funqioftal, :jii pentru inferventie in eazuri deosebite.

Disranjele de amplesare fata de pundsle!zonele de inreres public 56: con~lric;.~, optime, arunci {:and nu depa~e~te500 m ..

Stabilirea numarului loeurilor de parcare in cladiri cu alte functiuni decat cea de parcare, se face in. conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism ~i ale normativului P132.

Nurnarul locurilor de parcare din ckidirile destinate exclusiv acestui .scop nu se normeaza, stabilindu-se dupa caz in functie de natura proprietatii terenului, de posibilitajile oferite de teren ~i a celor de amplasare ~i conformare a construcjiilor respectivepotrivit legislariei In vigoare.

Pentru oriceiconstructie de parcaj stabilirea regimului de inaltime, de aliniere, capacitate etc. seface in concordanta cu pravederile Certificatului de Urbanism, avandu-s€ in vedere totodata ~iinfluienta vantului :?i a curentilor de aer din zona.

CONDITII ALE TERENULUI

Zona seismica

Proiectarea ~i realizarea construrtiilor destinate parearn autoturismelor se face in conformitate cu prevederile Norrnativului PlOO, asigurandu-se conditiile corespunzatoare categoriei de importanta a constructiei, {Ii gradului seismic aJ zonei respective.

Natura terenului

La proiectare ~i executie se vor avea in vedere caracteristicile fizico-mecaruce ~i geomorfologice ale terenurilor, panta

9

11.3.

113.1.

11.3.1.1.

IL:U.

11.3.2.1.

11.3.2.2.

11.3.2.3.

II.H.

1l.3.3.1.

IDA.

lL3A.l.

10

terenului, precum ~i nivelul apelor freatice, functie de care se stabilesc solutiile constructive ~1 procedeele de realizare ..

CONDITII ALE ZONlIEI

Insorire

Durata de insorire a parcajelor supraterane deschise se recornanda a fi cat mai mica, asigurandc-semijloacele de protectie necesare care 5& evite insorirea excesiva.

Imfl~li:n\a vaBltului ljd a curentilor de aer

In f1.m..:pe de conditiile din zona in care se amplaseaza si de clistantele dintre cladirile supraterane, toe vor evita conforrnari planimetrice sau volumetrice care pot crcea curenti de aer t>i disconfort la niv€! pietonal, asigurandu-se in acclasi tirnp, nivelul optim de ventilare natural. - organizata. Pentru ventilarea naturala organizata prin falade,Sl' rccornanda .!IlIIiguran~a a minimum 40% deschideri. din ar ia inchidcrii perimetrale.

In zonele eu vanturi dominantc, se va evita amplasarca ci,'ldlnt eu parcaje deschise cu fatada opusa dircctiei v.intului 1.1 distants mai mica de15 m fata de cladin de producne ~i :'lim de cladiri civile, SiW se vor lua mat-uri de prHk'C\i~' a constructiilor invecinate (errane, fapde narht' sau blmdat«, de).

Se recomanda ca. fatadele deschise ~i mvclunic :-upL'r1<l<Jrl' expuse vantului dominant, sa fie prntl'jatl' ternporar uarnn. contra patrunderii ~i aghlDll'rarii ZZlPL'/,ii in interror ul constructiei (plase sau parazapezi) .

Puritatea aerului

Parcajele inchise vor fi echipate cu instalatie de ventilarc, iar gurile de refulare In exterior vor fi astfel dispuse ~i realizatc in cat sa nu se depaseasca concentratiile de noxe stabilitc conform STAS 12.574 pnrrum ~ia prevederilor avizelor si acordului de mediu,

Protectia impotriva zgomotului

Constructiile destinate parcarii vautoturismelor trebuie astfel amplasate, conformatesi realizate vincat la 1,00 m de cladirile invecinate, indiferent de categoria strazii, valoarea zgomotului produs prin exploatare sa nudepaseasca zgomotul admis in

II.3.4.2.

I1.3.4.3.

U.3.4.4.

I1.4.

1I.4.L

n.4.2_

11.4.2.1.

11.4.2.2.

IL4.2.3.

strada, conform reglementarilor tehnice.

Parcajul va fi ast{"d realizat ~i exploatat indlt in functionaraa normala s~ nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanMatea sau linistea utilizatorilor cladirilor invednate (peste lirnitele admise in reglementarile tehnice),

De .regula se aleg echipamente ~i instalatii cu nivel de zgomot redus, iar daea aceasta nu este suficienta, se iau masuri de izolare generals sau local a impotriva zgomotelor aeriene ~i de impact, (seperatori, ecrane, rezonatori, finisaje absorbante, carcasari de utilaje, etc.),

Nu se recomanda amplasareaparcajelor supraterane deschise cu capacitatea peste 100 autoturisrne la mal putin de 100 rn. de spitale, ~cDli,crelie ~i gradinije, camine de batrani, teatre, lacasuri de cult.

..

CONDIT]] DE VECINATA TE

In general, conditiile de vecinatate sunt cele stabilite prin prevederile Regulamentului de Urbanism, ale Planului Urbanistic de Detaliu si Certificatul de Urbanism, precum si in prezentul normativ.

Sigurantii la foe

Pentru limitarea propagarii incendiilor, intre constructia parcajului ~i cladirile inveciriate, dupa caz se asigura:

= distenje de siguranta normate;

e elemente de limitare a propagarii incendiului,

~ Amplasarea independenta a parcajelor fata de constructiile

invecinate se face la distantede siguranta normate In functie

de gradele de rezistenta la foe si riscurile de incendiu ale respectivelor constructii, sau se separa cu elemente din clasa

de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foe conform reglementarilor tehnice, astfel incat propagarea incendiilor sa

fie limitata,

Amplasarea alipitasau comasata a parcajelor in consrructii cu alte funcjiuni este admisa, in conditiile din tabel 1, daca stint separate prin elemente de. compartimentare din clasa de combustibilitate Co (CAl)' rezistente la foc, in limitele ariilor

construite stabilite in functie de gradul de rezistenta la foe, riscul de incendiu,tip de constructie ~i destinajie conform reglementarilor tehnice. Comunicarea functionala dintre

parcaje ~i cladirile de care se alipese sau inglobeeza se asigura prin goluri functionale, pn;ltejate corespunzater.

Tabell

CONDITII IN CARE ESTE ADMISA ALIPlREA SAU INGLOBAREA
PARCAJELOR IN CONSTI~UCTn CU ALTE DESTINATII
DESTINATIA CONSTRUCTIILOR GRAD DE TIPDEPARCAJ
LA CARE SE POT AUPI SAD REZISTENT A LA ADMIS
INGLOBA P ARCAJELE PENTRU FOCAL (d. ANEXA
AUTOTURISME _£ONSTRUCTIILOR IV.2.2)
CONSTRUCTII DE PRODUCTIE
~I/SAU DEPOZIT ARE, DIN I - II PI, P2, P3
CATEGORlILE C, D SAD E DE _. III PI,P2
PERl COL DE INCENDIU IV -v PI
CLADIRl CIVILE (PUBLICE), CU
EXCEPTIA CELOR DESTINATE
PERSOAN ELOR CARE NU SE I - II Pl,P2,P3
POT EV ACUA SINGURE III P1 11.4.2.4.

Constructiile Independente, destinate parcarii autoturismelor se amplaseaza fatade constructiile invecinate 1a distantelc de siguranta recomandate conform tabel 2, in functie de gradele de rezistenta 13 foc ale acestora, (atunci dind nu sunt realizate compartimentari antifoc).

Tabe12

DISTANTE DE SIGURANTA RECOMANDATE FATA DE CONSTRUCTlI INVEClNATE
GRAD DE REZISTENTA LA FOe AL Distante recomandate, in functie de gradele de
CONSTRUCPEl PARCAJULUI rezistenta la foe ale obiectelor invecinate (m)
I - II Il1 IV - V
I - 11 6 8 10
III : 8 10 12
IV - V 10 12 15
- lIA.2.5.

Pentru constructii de productie ~i/sau depozitare din categoriile A ~i B depericol de incendiu distantele 51? majoreaza cu 50%, asigurandu-se conditiile de zonare pentru spatiile cupericol de explozie .

IIA.3.

Accese carosabile

1I.4.3.1.

Drumurile carosabile destinate accesului in pareaj,trebuiesa

12

11.4.3.2.

i1.4.3.3.

11.4.3.4.

n.4.3.5.

II.S.

U.S.I.

1L5.1.1.

fie racordatc la reteaua publica stradai.t.

Parcajele trebuie sa aiba '1~lMurat \.111 drum caros abrl cn rc ~a perrnita accesul autospecialelor de mt ... rvcntic J iL· ~al\'iini ~I politiei in cladire.

Pentru autospecialele pt impterilor ;;i salubritatii ~l' aSlgurii conditiile desfasurarii acrivitalii specifice la mvelul terenului amenajat adiacenr (platforrnelor carosabile adiaccnte).

Accesele carosabile ale constructiilor destinate percari: autoturismelor se rezolva in functie de categllriil straziifstrazilor) adiacente, astfel:

G pentru strazi de categoria [ ~i II - prinbretele de accelerare ~i decelerate, folosite ~i ca stocaj temporar pcntru acces , (U Ui.\imi ~i lungirni dirnensionate corespunzator necesarului de' limp de acces in functie de marimea parcajuiui. numarului dt' puncte de control, tirnpul de stationare pentru plata, frecventa utilizarti, etc., si functionarii in orele de varf:

• pentru strazi de categoria III -IV - prin accese directe sau indircctc, in functie defrecventa utilizarii aCCl'SdOT in parcilj. Se pot amenaja bretele de alimentare corespunzatnare asigurarii timpului de asteptare necesar pentru acces:

Alei!e interioare de circulatie din incintele in care ~e arnplaseaza parcaje, VOl' fi conforrnate siriimcnsionat« in a~t\ fel, lncat sa preia traficul curent dar sa poata fi utilizate ~l de mijlcacclc de interventie prevazute In articolul 11.4.3.2.

Pentru asigurarea funciionalitafii urbane, sernnalizarca parcajuiui 51:! face de la distante determinate in coroborare ell viteza do deplasare pe traseele localitatii s: pe caik adiacent, folosite ca acces printr-un bun reperaj, prill panouri d~· semnalizare care cuprind indicarii de acces, dotare si succinte conditii de stationare,

Accesele pietona It- alto parcajului se amplaseeaza. alcatuiesc ~i dimcnsionoaza astrel incat sa <1sigure siguranta pietonilor In raport cu circulatiile pentru autoturisrne . ~i corelate cu circulatiile interioare pietonale,

UTILITATI

Orice constructie destinate parcarii autoturismelor trebui« ,...1 dispuna de t,late utilitatilc necesare functionarii in cor.d itii dc'

siguranta, igiena sanatate $i protectia mediului. >

Alimentareacu apa

Alimentarea cu "'pa se poate asigura prin:

'1

lULU.

Il.!H.3.

IUi.tA·

n.9i.1.5,

11.5.1.6,

U.fD.1.7.

11.5.1.8.

II.5.2,

11,52.1.

11.5.2.2.

Il.s.2.3,

11.5.2.4.

_ racorduri(br~amente) la retelele de distributie ale localitatii sau zonei in care se amplaseaza ;

_ surse proprii, adoptate pentru amplasamente izolate sau zone fara retele de distributie a apei, ori retele insufidente cantitativsau calitativ.

La realizarea retelelor se respeeta prevederile Norrnativului 19

~i STAS 1478. .

Pentru pozarea conductelor in pamant se respects prevederile Normativului P '7~i ST AS 6054.

Gospodariile de apathidrofor, statie pompe, rezervoare etc.) se proiecteaza ~i . realizeaza ttl conformitate cu prevederile Normativului I 9.

Alimentarea cu apa calda a parcajelor, in scopul asigurarii intretinerii, se poate asigura :

a. centralizat - de la centralele sau punetele termice zonale.

b. local - din centrale sau puncte termice proprii, (inglobate in cladire sau independente).

Alimentarea cu apa pentru stingerea inccndiului se poate asigura prin retele independente sau comune eu apa menajera,

Debitele de apa necesara pentru stingerea incendiului se stabilesc conform reglementarilor tehnice specifice.

Echiparea parcajelor cu instalatii de stingere a incendiului este obligatorie conform reglementarilor tehnice.

Canalizare

Apele evacuate 1a canalizare, vor respecta prevederile Normativ C 90.

Instalatiile de canalizare ale parcajelor .vor asigura preluarea apelor provenite din scurgeri de pe autoturisme din intretinerea pardoselilor si recomandabil din eventuala folosire a instalajiilor de stingere,

Instalatia de canalizare se va proiecta si executa, de regula, cu coloane deschise $1 garda hidraulica la partea de jos a coloanei,

Toate coloanele de canalizare ale parcajului public se colecteaza obligatoriu intr-unseparator degrasimi

14

r

11.5.3.

JU5.3.1.

11.5.3.2.

11.5,':'.:2.1.

lL'".:'.2.2.

115.3.2.':'.

Il.5.3.2.5

hidrocarburn ,Sl narno: l'n'lnt:! ' i

" ,,'_' ~ <.: TaCOf 1ilrea a reteaua

cxtcrroara dl' canahzaro.

Energie e lectrica

Constructiile penrru parcajc se alirnenteaza-cu energie electrica conform reglcmentarilor tehnice specifice,

Din sistemul energeticnational, alimentareaelectrica normal a (trifazica sau monofazica), va asigura:

- frecventa f= 50 Hz ± 0,5 'h,

- tcnsrunc U= 0,31'1 (O,22m KY ± 10 %

Alirnentarea clectrica dingrup electrogen

Alimcntarca cu energie elcctrica de la un grup electrogen, dup,'\ <:<1/', poatc constirui:

,11iml'nt,ue,) de rezerva (care intra automat in funcriune in timpul norrnat, la cader~a reteleielectrice a sistemuiui energetic national de ali rncntare normals):

- alirncntarca de baza (cand cladirea nu este sau nu poate fi alimcntata din rcteaua sistemului energetic national).

Cilpacit'ltca~ruplllui ck-ctrogcn scxietermina astfel incat sa a.~igure intrcgul consurn vneccsar functionarii in conditii norrnale a constructiei, inclusiv .maximl1J de pornire al consurnatorilor sirnultani SitU (t parte din consumul electric (in functu- de prioritatilc srabilite, de lacaz la C<1Z) ~i a celui de pornirc necesar.

,\mpl,1S.1re<t grupului clcctrogen sc face pntnvlt

rvgiL-nK'nt,'!rill.r tchrucc. c,'respunzator functiunilor asigurate.

I'cntru parcajclc ell capacitntea rnai mare de 500 de''''' <Iuh,\ vhicuh-. s,' prevcdi- (1bligaturiu grup electrogen pentru ahmcntarc clcctrica de rczerva cuintrare in tunctiune automata (maximum :'>0"), ,1siguriind alimentarea sirnultana a instalatiilor vital« utili tarecum sunt:

- pornpesi robinere de inccndiu:

. crrcuitelc dt, control, instal.1iii de sernnalizarc in CM de incendiu ::;i dispozitive electricc de .siguran\a (iluminat de siguranta pentru continuana lucrului. interventic. cvacuare, etc.):

- instalatii de desfumare in (M de incendiu ,daci! estc cazul):

- instalatii d ... ventilare (eel rutin SO°;', din debitele instable):

- ascensoare de intervcntie in Gl:1. de incendiu (dacii. esk

cazul).

\.hmentarea electrica de rl'L~'l,\,.~ ~~. asigura ~l la ~-·arcajdL'

15

11.5.3.2.b

Il5.3.2.7

II.SA.

[1.5.4.1.

n.5A2.

115.4.3.

II.S.S.

[].5.5.1.

pentru rna; putin de 500 de autoturisme, in functie de COT1siderentele specifics de ordin geometric, numar de niveluri oriexistenta unei instalaju de ascensor (platforme) pentru 'autovehicule sau ia cerinra inveshtorului. Platformele pentru autovehicule vor ave a obligatonu st un sistem mecanic (manual) de manevrare.

Circuitele destinate alimentarii electrice de rezerva vor avea trasee independente ~i protejate fala de alimentare .. normala. conform reglementarilor tehnke specifice.

lncazul in care se prevede ca accesul in parcaj sa fie mentinut ?i pe durata de nefunctionare a alimentarii electncenormale, parcajul va fi prevazut si cu 0 sursa de alimentare de avarie, independenta de sursele de alimentare normals ~i de rezerva.

Energie termica

Instalatia de indilzire are ca scop asigurarea' agentului termic necesar incalzirii spatiilor de parcare inchise: la temperatura

de garda de 5·100C, degivrarii rarnpelor de acces pe timp de

iarna, precum si a prepararii apei calde rnenajere. .

Asigurareaalimentarii eu energie terrnica si instalatiile de incalzire serealizeaza fundic de gradul de dotare si eehipare tehnieo.edilitara a loealitatii sau zonei de ampla~are, cu respectarea prcvederilor Normativului I 13. Alimentarea C1.l energie terrnica se poate realiza de Ia o sursa proprie (centrala termica) sau din reteaua oraseneasca (centrala terrnica de carrier sau punet termic)

in iriteriorul parcajului este interzisa amplasarea conductelor de abur eli presiunea peste 0,5 bar ~i de apa frerbinte cu temperatura rnai mare de 90° C .

In interiorul spatiilor destinate efectiv parcajului este interzisa amplasarea condudelor de gaze eombustibile sau toxice.

Venfilare

Instalatiile de ventilare dinispatiile de parcare inchise, se proiecteaza si raalizeaza potrivit reglementarilor tehnice de speeialitate, indicativ I 5.

ULCERINTE DECALITATE

IILA. Rezistenta si stabilitate

I

I i

III.B. Siguranta in exploatare

III.e. Siguranja la foe

HI.D. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protecpa mediului lILE. Izolare 'termica, .hidrofuga i?i economie de energie

IILE Protectie impotriva zgomotului

17

HI.A.

III.A.I.

IIl.AI.1.

III.A.1.3.

IIl.A.1.4.

m.A.2.1.

III.A.2.1 ..

III.A.2.1.2.

is

R.EZISTENT.A. ~I STABILITATE

GENERALIT ATI

Constructiile destinate parcapii autoturismelor vor fi proiectate si realizate astfel indlt \"sa satisfaca cerinta de cali ta h.: "rezistenta~i stabilitate".

Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a s~ exercita asupra constructiei in timpul €xecutiei ~i cxploatarii nu vor avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

a) prabusirea totala sau partiala a cladirii,

b) deformatii de rnarimi inadmisibile,

c) avarierea unor parti ale cladirii, sau a instalatiilor ori a cchipamentelor, datoritadeformatiilor rnari ale elernentelor portante,

d) avarii disproportionate fata de cauza producerii lor ~i

forma iriitiala a elementelor

Sarisfacerea cerinjei "rezistenta ~istabiljtate"are In-vedere in cazurile in care nu intervin solicitari cu probabilitate deoscbit de mica de producere si care nu au fost avute in vcdcrc la proiectare.

Cerintei de "rezistenta ~i stabilitate" ii corespund conditii de performanta pentru constructia in ansamblu si pentru partile sale componente, referitoare la stabilitate, rezistenta mecanica, ductilitate, rigiditate, durabilitate.

ACPUNILEAGENflLOR. MECANICl

Clasificarea ~i gruparea actiunilor agentilor mecanici pentru calculul constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face conform STA£ 1010l10A

Evaluarea incarcarilor permanente se realizeaza conform STAS 10101/1, iar definirea incarcarilor datorita procesului de

exploatare conform STAS 10101/2. . .

Valorile normate ale Incarcari10r utile, uniform distribuite pe planseele parcajelor etajate sunt de 3,5 k..'\I/m2•

Valorile normate se refera la incarcartle utile curente ~i reprezinta valori obisnuite In conditii normale de exploatare. Deoarece valorile normate nu tin seama de efectele dinamice produse in timpul axploatarii (sarcini convoi) $1 de incarcarile concentrate datorate poansonarii planseelor prin intermediul rotilor pe durata stationarii, se vor face verificsri si la aceste

IIl.A.2.1.3.

III.A.2.1.4.

1lI.A.2.1.5.

ULA2.1.6.

tipuri de incarcari utile.

Incarcarile date de peretii de compartimentare neportanti, cu greutate de eel mult 3 KN / m se iau iri considerare ca Incarcari uniform distribuite pe planseu dupa cum urmeaza ;

- pereti cu greutatea pana la

1.5 KN/m~.5KN/m2

- pereti cu greutatea

•. 2

mtre 1.5 - 3.0 KN/m=1.0KN/m

Pentru peretii cu greutati mal mad, lncarcarile se vor calcula conform datelor reale (ca intensitate si pozitie).

Acoperisurile, terasele, planseele destinate platformelor de parcare, rampele de acces carosabil mue niveluri, podestele ~i rampele scarilor se verifica suplimentar la 0 incarcare concentrate verticals aplicata pe elemente, in pozitia cea mai defavorabila, ", in absenja alter incarcari verticale utile sau din vant.

Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulajiei pietonale, considerata aplicata pe 0 suprafata de 10 x IDem se ia dupa cum urmeaza:

- plansee, podeste ~i scari

- acoperisuri, terase

- acoperisuri pe care se circula

numai pe podine

=1,5 KN =l,OKN

",O,5K1"-.J

Incarca~ea concentrate pentru spajiile destinate circulatiei carosabile sau stationarii autorurismelor, considerate aplicata pe 0 supratata de 15 x 15 cm. se ia dupa cum urmeaza:

- plansee destinate stationarii.si circulajiei =10,5 KN

- rampe destinate circulatiei verticale

intre niveluri =12,5 m

- acoperisuri-terasa pe care se circula si starioneaza

=13,OKN

Peretii de compartimentare portanti sau neportanti precum si bal~stradele sau elementele destinate protectiei la cadere accidentala, vorfi verificate la impactul cu autoturismelor susceptibile de a fi parcate,

Valorile normate ale incarcarilor utile,verticale ~i orizontale p.e baJ~~a?e, parapeti ~i atice adiacente spanilor destinate circulatiei pietonale.se iau conform STAS 10101/1 AI:

- pentru coridoare, scari $i podeste =1,0 KN/m

Incarcarile servesc pentru calculul elementelor balustradei, parapetului sau aticului $ise considera aplicate pe mana

19

Hl.A.2.1.7.

1II.A.2.1.8.

curenta aac~!IIt1<lia. Aqlout&S ari2oFtt'flH!. nu Sit va €onsid@Ta simultane cu csa verticals.

R~duc~rVla mcardirilor wale pe@Iemente porrante orizontale principale. pe elementlille portanteVfi!rticale~i pe fundajiile acestora se 3w.bilg~te confOl"mprevederilor STAS 10101 /2Al.

Valorile coeficienti-Ior de indirdire (n) ~i cele ale fracti-unii de lunga durata (nd) se srabilesc conform STAS 10101 IDA, dupa CUIn urmeza:

a) pentru indl.rd\rile uniform distdbuite pe plansee se iau valorile: valoarea mca:r~arii utile normate

-pana la 2 KN/m2

- intre 2 + 5 KN/m2

_ peste 5 KN/m2.

n

1,4 1,3 1,2

0,4

OBSERVATU 1. Coeficient\ll inci\rci\rii (n) se folosestc pentru grupariledc irtCarcari .Fundamentale in cazul verificarii la starca limit5

uUirna deJ1l!l!:istenta ~i stabilitate.

IH.A.2.2.

IILA.2.2.1

21.)

b) pentru incarcari distribuitein lungul unei linii la balustrade, pereji despartitori. etc. orientate pe .din .. 'Ctic verticals sau orizontala se iau valorile:

n '" 1,2 . nd:::: 0

2. Coeficientul fractiunii de lunga durata a incarcarilor temporare variabile (n") se foloseste dupa cum urrneaza:

_ in gruparile de indi.rcari fundamentale:

.. pentru verificarea la starea limita a exploatarii riormale sub efectul fractiunii de lunga durata OJ indi.rcarilor,

-in gruparile de incarcari speciale:

e pentruverificarea la starea Iimita ultima de rezistenta si stabilitate pentru verificarea lastarea limita a exploatarii norma le:

" in cazul actiunii seismice

.. in orice al te cazuri precizate prin tern a de prOlectare

3. Coefidentii "n" ~i und" nu indud efedele dinarnice eventuale

Iftfluen!ele mediului natural

Determinarea fortelor seismice conven\ionai€ de calcal pentru

1l1.A2.2.2.

III A.2.2.3.

IlLA.2.2.4.

I1I..A.2.3.

IllA2.3.1.

IIL\.2.3.2.

III.A.2.4.

llIA2A.1.

III .A.2A.2.

1IJ.A2.4.3.

IILA.2.S.

construejii de parcaje se face in I!!onlormiiate cu prevederile Normativului P100.

Valorile normate ale~"'lor din vent ~i coeficien1ii pariiali de siguran~a care m~idi valoeile rncai'ilarilor norma+e pentru objinerea iRcaTCA~or d'i'lMlti\ll. sum stabilite prm 5T AS 10101/20.

Valorile normate ale ~€ar~rdtn lIl!pada ,i CIloli!ftcientii partiali de sigurani.a . care ~U1J:iplidi in(7aN~(i normate penrru obtinsrea incaicl!imlor decalcul SW'l.t stabUite prin ST AS 10101/21.

Incarcarile din temperatura exterioara SW'It stabl#t~ prin: - ST AS 10101/23 : dehnirea indirell.rilor

- ST AS 101 01/23 A : valorile normate, coeficientii lncllrdlrilor

~i valorile de calcul ale indrdirilor.

Proprietatile materialelor

Proprietatile de rezistentl1 tii de deformatie ale materialeior Sf! definesc conform prevederllorS'I'Af 10107.

Vnlorile caracteristice, coeficientii de siguranta pentru materialelc ~i valorile de caleul ale rezistentelor materialelor se stabilesc in conforrnitate cu reglementarile tehnke corespunzatoare principalelor materiale de constructie si a agrementelor tehnice:

Proprieta,ile terenuriJor de fundare

Proprietatile terenului de fundare se vor stabili prin cercetare'" geologica, tehnica si geotehnica in conformitate cu 51 AS 1242/1 ~i cu celelalte reglementari tehnice specifice can.' se refera la metodele de deterrninare a acestora.

Caracteristicile fizlco-mecanicaale pamfinturilor se stab II esc conf. STAS 1243

Valorile normate ~i valorile de caleul al caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare se stabiles€: conform STAS 3300/1/2

Geometria structurii in ansamblu ,1 a elementelor de constructie

2.1

ULA2.S.1.

IILA.2.5.2.

III.A2.5.3.

m.A.2.6.

IILA.2.6.1.

IILA.2.6.2.

m.A.2.6.3.

IILA.3.

lJl.A.3.1.

Parametrii geometrici ai structurii in ansamblul ei si cei ai elementelor de structura se considers a se incadra in sistemul de toleranje stabilit prin STAS 8606 (clasele de precizie ~i valorile tolerantelor) in functie de dimensiunile respective.

Elementele nestructurale de constructie trebuie 5" se lncadreze In sistemele de tolerante prevazute iprin reglementarile

tehnice,

Elementele de structure ;;i nestructurale netraditionale se vor incadra in sistemul de tolerante prevazut in agrernentele tehnice respective.

Metodele de calcul

Pentru constructiile destinate parcajelor se folosesc aceleasi metode de cakul ca si pentru toate celelalte cladiri civile :,>i

industriale.

Pentru calculul seismic al constructiilor pentru parcaje integrate functional altorconstructii, metodele prevazute in Normativul PlOD vor fi utilizate dupa cum urrneaza:

a) la ciadirile cu spatii destinate parcarii incadrate In claselc de importanja III ~i IV este obligatorie aplicarea metodei de proiectare curenta (metoda A).

b) la cli3.dirile de mare repetabilitate :,>i pentru cladirile Inalte cu structura din beton armat precum ~i pentru dadirile incadrate in clasa de importanta HI care nu respecta !n totalitate prevederile referitoare la alcatuirea de ansamblu din normativul PlOO, se recomanda folosirea metodei de proiectare bazata pe considerarea proprietatilor de deformare

neliniara a structurii (metoda B), .

c) aplicarea metodei Beste obligatorie in cazul cladirilor foarte

inalte.

Proiectarea antiseismica a instalatiilor ~i echipamentelor din constructiile destinate 'parcarii se face ell respectarea principiilor generale din Normativul PIOO.

CONDITII DE PERFORMANTA

Pentru constructiile destinate parcanl autotudsmelor, verificarea satisfacerii cerintei de rezistenta ~i stabilitate se face dupa criteriile, parametrii ~i nivelele de performanja folosite pentru toate cladirile civile si industriale precum si cu cele din prezentul normativ, corespunzator categoriei de importanja a constructiei.

II1.A.3.2

ULA.4.

111..\.41,

111.,-\.42

llLA.4,3,

III.A4.4.

Pentru peretii interiori neportanti Sf.' stabilesc urmat I-

, I d " I Oil re L'

mve t' E' perforrnanta :

a) deforrnatiile norrnale pe planul peretelui sub 'inez - 'I d

carcari e s:

exploatare prevazute la 1ll,A.2.1.5. nu trebuie sa depaseasca valoarea de S nun. sau H/500 , In care H este inaltimea

pcrctelui in mm.; ,

b) deformarea iristantance normala pe planul peretclui, intrun pu~ct situ.at in centrul unui dement de perete. datorita rezemarn uner persoane nu trebuie.sa depaseasca 5 mm.;

c) deformatia remanenta provocata de incarcarile de ~xploatare, nu trebuie sa fie mai mare de 10 % din deiormatia instantanee norrnala pc planul peretilor.

REGULl DE PROI1ECTARE

]'entru, constructiile destinate parcarii autoturisrnelor. regulile du proicctare sunt cele. general valabile pentru cladirile civile ~I I ndustrialc sirnilare la care se adauga prevederile din pr..::t...:ntul capitol referitoare la protectia antiseismica sal! la ~,'curi nccicientale a elernentelor structurale, nestructuraJc si a

mstalatiil, \t'; >

Tllatl' elerncntele expuse ale constructiei vor avea rezistenta mccanica necesara sau vor fi protejate prin elemente ell re;·.lstenta mecanica neccsara. calculate si dimensionatc astrel lndt sareziste la un eventual soc al autoturismeior.

l'rUl:cta~ea antiseismica a elementelor de compartimentare si de inchidere perimetrala se face, dupa caz, in una din urrnatoarele ipoteze:

aica facand parte integranta din sisternul structural;

b) cu legaturi care sa permita deplasari relative libere In raport ''''' cu structura;

c) solidarizate cu structura, dar dimensionate astfel lndt fis~rile produse de miscarea seismica sau soc accidental Sa tit:

limitate, .

Elementele nestructurale exterioare (calcane, timpane. cosuri de fum, clemente decorative, parapeti) vor fi ancorate de :tr~c~r~ ~i vor f~ dirnensionate astfel incat sub actiuDec, incarcarilor seisrruce conventionale, sau socul provocat de ~mpactul ~n.ul au~otLlrism susceptibil de a utiliza parcajul, ~,1 1~1 mentma integritatea fizica astfel inc31 sa nu provo.ace prin c~d~~e (torala sau partiala), pierderi de vieti ornenesti ~.lll rarurt de persaane in exteriorul cladirii,

Verificarea Ia actiunea seismica a elementelor de constructie l3

m.A.4.§.

1I1.A.4.6.

1ll.A.4.7.

III.A.4.8.

IH.A.4.9.

24

care flU lac parle din structure. de rezlsten111 ~i penl:ru care nu se ~este pastrarea integr:itApi dupa cutremur sau ~.~ accidental, are ea obiect principal aSlgurarea an~oraru elementului de strudw'a de rezistenta pentru menjinerea

stabilitapi.

Pentru a se asigW"a evacuarea in sigurantA. a cladirii in .eazul unui cutrei:nur sever, se vor prevedea urinatoarelemasun: . a) usile incAperilor de exploa~ar~ ,i cele d7 eva~are din cladire vor fi proiectate astfel meat sa se evite r:encolul .de blocare a acestora (in functie de valorile deplasanlor relative de myel pmbabi1e);. . . . b) pardoselile ,i finisajele de pe cal1e~e ~va~uar~ vor .fi proiectate astfel mcat avarierea lor sa nu impiedice circulatia

persoanelor:

Calificareaseismidi a instalatillor. ,i echiparoentelor in caregorii seismice se face conform reglementlrilodn vigoare;

.. Punctele termice, centralele termice, posturile de transformare ~i statiile de pompare ce servesc parcajele etajate. vor fi amplasate, de preferinta, grupat, in cladire independentll.

Atunci cand se amplaseaza in interiorul cladirii, posturiJe de transformare se vor echipa eu transformatoare ~i rntrerupto~re uscate r iar la centralele termice si stajiile de pampare se tau masurile prevazute in reglementarile specifiee.

Traseele condudelor de alimeri.tare cu apa reee ~i apa calda, de canalizare, de incalzire, de ventilare i si de alimentare cu energie electricli se vor stabi~i as.Hel i~dit. sa . se re?uCll la strictul necesar numarul ~l dimensiunile golurilor de traversare a acestor conducte prin elementele de structura ale cladirii. La alegerea rraseelor acestor conducte, se va pne seama de evitarea posibilitapi de deteriorare a atcstora cauzata .de socul produsla impactul autovehicoluluicu acestea sau cu elementul de constructie la care acestea sunt adosate. Prevederea de goluri ~i ~lituriinelementele nestructurale se va face numai in pozitiile ~i cu dimensiunile prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.

LegiHurile (ancorajele)instalapilor / echipamentelor de elernentele de constructie de care sunt fixate, vor fi astfel proiectate meat sa nuconstiwie puncte slabe, Leglltutile trebuie sa reziste in eventualele situatii speciale de solicitare care pot apare in timpul exploatarii normale , accidentale sau In timpul seismului ,cUm sunt:

- deplasarea relative a reazemului;

_ ras1;urnarea, alunecarea ~i/ sau rasucirea instalatiilor sau a

UI.A.4.10.

II1.A.S.

IIl.A.S.l.

III AS. 1.1

[[1.:\:;.1.2.

11J.A5.J.3.

111.:\.5.1.4

echipamentelor.

In acest scop se recomanda adoptarea unor detalii verificate In

practica. .

Traversarile conduetelor peste rosturile antiseismice se vor face cu masuri specifics, de regula, In zonele unde deplesarile relative ale tronsoanelor adiacente sunt mid.

DURABIUTATE

PROTECTIE ANTICOROZIV A

GENERAUT A. TI

Protectia armaturii 'este asigurata prin alcalinitatea betonului (in cazul absentei substantelor ce actioneaza coroziv fat~ de otel), prevazandu-se inacest sens condijii de calitate ~i alditui~e minimale (protectie primara) ptecum ~i sisteme de protectic anticoroziva aplicate pe suprafata elementelor de constructii (protectie secundara).

Parcajele a carer structura de rezistentae$te aldituitii din beton armat ~i beton precomprimat, se incadreaza in clasa III do: agreslvitate (agresivitate medie ).

Par.cajele a carer structura de rezistenta este rnixta beton-ojel -y,e mcadreaza pentru beton in dasa IV de agresivitate si in clasa de agresivitate 4, pentrumetal.

CONDlTII DE PROIECTARE

.~

~ Elements debeton (annat 'ii precomprimat)

Al. Elementele ce alcatuiesc planseul se vor proiecta, pentru aasigura un strat suport cat mai rigid pentru valori de sageata admisibila conform STAS 10107/0- sporitii cu 25%.

1-\2. Elementele de. beton armat ~i beton precomprimat care po~ fi In. c?ntact -eu medii agresive vor avea , de regula, forme ~at mal simple, netede ~i care sa nu permita depuneri de pulberisau acumulari de lichide.

A3. Masurile constructive luate prin proiect trebuie astfel concepute Incat sa conduca la evitarea stagnarii condensului in zonele de imbinare a elementelorde constructii Intra ele sau eu alte instalatii, in zonele de strapungere s.a ..

A4. 'in cazul in care se folosesc elemente cu goluri (gen Hisie cu goluri) la care in golul inchis se pot acumula vapori de apa, se vor lua masuri de etansare a golurilor, pen~u.a impiedica corodarea armaturii sau carbonatarea betonului din interiorul elernentului.

AS. Elementele structurale din. beton armat precomprimat se vor incadra in clasa I de fisurare conform STAS 1010710.

A6. Aplicarea sistemelor de proteqi.e anticoroziva prevazute In normativul C 17? nu. inlocui~~te/exclude realizarea conditiilor de protecne primara, Sistemele de protectie anticoroziva prevazute in C 170 nu e~clud folos!rea ~i a altor produse de protect;ie garantate de fumizor, Folosirea acestora se va face conform prevederilor legale.

A7. Se va indica modul de protectiea tuturordetaliilor constructive: imbinari, locuri de ancorare, locuri de fixare a unor utilaje, dispozitive etc. Aceste lucrari v<?r fi ~xecut~te inaintea aplicarii sistemelor generale de protecpe anticoroziva (vopsitorii, etc.)

A8. Betoanele folosite pentru elernentele de strucrura

trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi tii (T abel 3)

TABEL3

CONDITII PENTRU BETOANE IN ELEMENTE DE STRUCTURA
(stalpi, grinzi, elemente de planseu)
CLASA MEDIE DE AGRESIVIT ATE
CONDITII TEHNICE ELEMENTE ELEMENTE DIN
DlNBETON BETON
ARlvIAT PRECOMPRIMAT
CLASABETONIJLUI BC 22,5 BC40
GRAD DE IMPEI<MEABILIT ATE MINIM P8-10 P 12-10
DOZAJ MINIM DE CIMENT I 0 ... 16mm 430 550
KG/me. PENTRU AGREGATI:: I 0 ... 31 mm 390 500
RAPORT A/CMAX: 0,4 0,4 A9. Pentru monolitizari care raman in contact cu mediul agresiv se foloseste un beton cu dozaj minim deciment de 500 kg/ me. Lucrabilitatea betonului de monolitizare, determinata

26

la locul de punere in lucrare, trebuie sa corespunda unei tasari de 12+ 2em (L4).

A10. Montarea tuturor elernentelor prefabricate se face pe un pat de mortar de ciment. in cazul In care totusi raman goluri intre clemente ~i suprafaja de rezemare, matarea lor se va face cu mortar de ciment inainte de finis are. Fisurile ce pot aparea la imbinarile elementelor prefabricate, la contactul dintre betonuI de monolitizare ~i eel prefabricat, se vor inchide cu chit anticoroziv, de preferinta elastic.

All. Grosirnile minime ale stratului de acoperire cu beton

a armaturilor nepretensionate vor fi:

- 38mm pentru bare pana la 16mm;

- 50 mm pentru bare mai marl de 16 mm;

Acoperirea "i"t'~;lturilor pretensionate va fi de 55mm. in cazul realizarii canalclor cu tevidin materiale pIa stice ce nu se extrag, grosimea poate fi redusa cu 5mm.

Armaturile cu rol coastructiv in grinzi vor avea 0 acoperire de eel putin30mm. Se admit abateri numai in sens pozitiv.

Al2. tn medii unde exista degajari de dar sau unde ionii de clor prezenri in atmosfera pot prilejui deteriorari prin coroziune, se vor folosi protectii epoxidice Ia armarurile de suprafata realizate din otel conventional moale

- OL37 (orice hira cu diametrul mai mic de 30mm., acoperita cu beton).

A13. Protectia catodica ca 0 rnasura practica de protectie la coroziune, se recomanda numai pentru elernentele din beton armat.

A14. Patti-Ie metalice ale unor imbinari ce nu se acopera cu .'"

beton se protejeaza conform "Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva aelementelor de constructii metalice" C 139.

A15. La proiectarea elementelor de beton precomprimat se va limita efortul unitar maxim la compresiune in beton in exploatare Ia valoarea de 0,8 Rc, iar la verificarea La starea limita de rezistenta, rezistenta de calcul a betonului se considera 0,85 Rc.

A16. Fixarea utilajelor, instalatiilor ~i conductelor se va proiecta astfel mcat prin piesele metalice (bride, placute cu praznuri, ~tu.l;uri de trecere; bolturi etc) sa nu se transmits coroziunea la armatura de rezistenta a elernentelor de construcria,

27

A17. La pardoselile anticorozive orizonrale, conrinui, din parcaje, tolerantele de nivel admise sunt indicate in tebelul 6 pentru stratul suport din beton.

B2. La proiecrarea elementelor constructiilor rnetalice .5upuse actiurrii tmor medii agresive, se recornarrda sa se foloseasca forme de sectiuni care impi_edica stagnarea apei! ~i a prafulut ~i care sa aiba un raport cat mal redus intre perirnetrul ~i aria sectiunii ( de exemplu: sectiuni tubulare, ~ectiuni.le in forma de chl2soane,cutiile inchise sau cu pef4i'ti inclinaji). Eleml!tntele aparente ale constructiei vor fi accesibile pentru verifieare, curatire ~i vopsire,

5. Elemente din metal

Bl , La proiectarea elernentelor de constructii din olel, proiectantul va intocmi, In cadrul documentarici de executie, caiete de sarciniprivmd executia, exploatarea ~i intretinerea protectiilor anricorozive,

A1S. Parcajdesubtenme pot fi realizate cu panta pardoselii "0". Parcajele sup!aterane. deschise vor .avea panta pardoselii de minimum 1 'Yo. In ambele cazuri, se recomanda .ClI distanta dintre sifoanele de pardoseala sa nu depaseasca 5-6rn. jar distanta maxima de amplasare a sifoanelor fata de peretii ind'ip«'riisa fie de cca, 1 m .. in cazul in care aceasta prevedere nu se po ate realiza se recomanda realizarea inclinata a planseului dupa panta minima deseurgttre. norrnata, eu colectarea lichidelor accidental rlispimdite intr-un canivou sau jgheab.

TABEL4

B4. Acopcrirea suprafetelor elernentalor de consrrucni cu F'rnt~ctiad~t~rioratil in timpul exploatarii constructiei se va cfectua pe baza unor dispozitii de ~antier date de proiectant. Daca protectia €ste deteriorata in proportie mai mare de 50% saudaca deterioraroa protectiei a determinat ~i deteriorarea unor clemente de construcrie de rezistenta,. acoperirea ~kmcntelor se va face obligatoriu pe baza unui proiect mtocmit de .un proiectant de specialitate. Daca este necesar, functie de cell' constatate, proiectul va confine '~i masuri de c:. consolidare.

113.. Elcmcntele de constructie cusecVune inchisi 1i tntcrior ncaccesibil, se vor inehide erans. Pentru elementele de constructic CLl scctiuni compuse, la care exista pericol mare de corozrune sc recomandx fnehiderea interspatiului dintre profile. ell conditia ca elementele intercalate sa nu introduce eforturi suplimentare in elementele de constructie, dad distanta "e" intre fiitele acestora €i>te e h/lO dar nu mai mic de 10mm ( unde h este ina1timea profilului),

TOLERANTE DE NIVEL ADMISE PENTRU SUPORtUL PAR005EULOR DIN BETON

U!STr\!'!TA (rn) lNTRE PUNCTUL DE REPER;;l CEL DE MAsun) ..

TOLERANTA DE NIVEL (mm) PLUS SAU MINUS

A19. Golurile scarilor, ale rampelor de acces prceum ~i cele pentru conducte vor fi prevazute cu reborduri din beton arrnat cu Inal\imea minim 10 em. protejate prin ridicarea strarului dL' protectie anticoroziva. Se vor prevedca rebor duri similarc jurul stalpilor ~i in jurul fundajiilor utilajelor fundate direct pL' teren (placa).

A20. Rosturile de dilatatie sau antiseismice "or fi continuate ~1 in pardoseala anricoroziva ~i protejate prin profile de rest ~i acoperitoare etanse pentruacestea.

A21. La strapungerea planseelor peritru conducte tehnologice sau instalatii se vor prevedea fie mansoane metal ice rezistente la coroziune, fie rnansoane protejate eu vopsele rezistente la coroziune, fie mansoane dinmateriale plastice sau alte rnateriale rezistente La rnediile agresive' respective. Mansoanele de protecne trebuie sadepa~easca nivelul pardoselii cu minimum 10 crn.. Se .recomanda vce rrecerile conductelor prin plansee sa fie grupate in minimum de goiuri.

B5.. i:leneficial.'ul poate stabili :;;i alte grade ~i procente de detenorare decat cele indicate mai sus, care sa determine refacerea acoperirilor proteetoare.

B6. . Tehnologiile de preparare a rnaterialelor de pwtectie ~i respecriv de aplicare a straturior components ale si~temul~ll de a~nperire prin vopsire trebuie sa corespunda ell prevederile stabthte de producatorii acestor materiale,

IIl.A.5.!.

ULA.S.2.1

IIl.A.5.2.2

IlLA.S.2.3.

30

PARDOSEU

Alcaruirile de pardoseli se aleg astfel incat sa asigure izolarea structurii de rezistenta a planseelor ~i stalpilor : de agentii corozivi, in corelare cu gradul de rulaj existent in parcai, dasa de amplasare a acestuia in raport cu terenul, regimul tehnic de exploatare. precum ~i elasticitatea structurii suport a pardoselii.

Pardoselile se vor rezolva astfel ca apa sau oriee alt lichid accidental raspandit sa .se scurga user la colectoare (sifoane de pardoseala, canivouri deschise, etc.) lirnitandu-se in aeest fel ariile afectate.

Caruvourile deschise ~i sifoanele se vor amplasa In afara spatiilor potential ocupate de autoturisme In staponare.

II1.B.

HI.B. A.

III.B.AI

lII.B.A1.l.

IIl.B.Al.2.

IlLB.Al.3.

IIl.B.Al.4.

Ill.B.Al.S.

1l1.B.A1.6

m.B.A1.!.

III.B.Al.h.

1Il.B.AL9.

SIGUR,ANTA IN EXPLOATARE

Cerinta de cali tate ~l sigurarita in exploatare se refera la protectia utilizatorilor in timpul folosirii constructiei, respectiv la:

- Siguranta circulatiei pietonale

- Siguranta circulatiei autoturismelor

- Siguranta la agenti agresanti proveniti din instalatii

- Siguranja cu privire Ia lucrarile de intretinere

- Securitatea la intruziune siefractie.

SIGURANTA CIRCULATIEI PIETONALE

Circulatia pietonala exterioara

Traseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut si diferentiat prin rezolvare in profil transversal, prin material sau culoare.

Se recornanda ca intr~ constructie ~i carosabil sa se prevada trotuare cu latime libera min. 1.20 m. iar la intersectii minimum 1.50 x 1.50 (pentru carucior persoane handicapate).

Caile de circulajie pietonala comune cu caile carosabile de acces (inclusiv ganguri sau pasaje) ca ~i eele care se intersecteaza cu acestea trebuie marcate ~i semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice conditii atmosferice,

Se recomanda catrotuarele adiacente cailor carosabile cu trafic sa fie separate cu bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta.

Stratul de uzura a cailor pietonale s~ rezolva din materiale ~ antiderapante (nealunecoase umede sau uscate), cu coeficientul de frecare min. 0.4

Panta trotuarelor va fi de max. 5 % in profil longitudinal de max.2 % ~i in profil transversal.

Denivelarile admise, pe circulatiile pietonale, max. 2.5 em.

Rosturile intre dalele de pavaj pietona1 sau, dupa caz, orificiile gratarelor, vor fi de max. 1.5 em.

Pe parcursul caller pietonale, daca ieste cazul, se prevad puncte de sprijin (grilaje, parapete sau balustrade, etc.) ell h 2..0.60m ..

31

lILB.A1.10.

ULB.A2

1Il.B.A2.1.

lILB.A2.2.

IILB.A3

m.B.A3.1

1Il.B.A3.2.

1II.B.A3.3.

1Il.B.A3.4.

1ll.B.A3.S.

HLB.A3.6.

IILB.A3.7

111.!L\3.X.

32

D

La acoperisurile ell penta mai mare de 30 se pre:vad 6pritoare de zapadil, in dreptul circulatiilor pietonale exterioare.

imprejmuiri (garduri)

In eazul in care se prevad impreimuiri (garduri),~cestease v?r rezolva astfelincat sa se evite posibilitatea de accidentare p~m eatarare, fara elemente orizontale intre h = 0,3.;.1,OOm. rar inalpmea gardului - min. 1.50 m ..

Distantele intre clemente verticale sau diametrele orificiilor imprejmuirilor (gardurilor) - max. 1(1 em ..

Accesulpietonal in eladire

Aec:esul pieronal In parcaj trebuic retras fatil. de .cii-eulalia stradala *i de accesul carosabil al parcajului, 1IsI~urandu-se 0 platformll de acces pietonal avand min. 1,2 m x 1:2 m liber (1,50 m x 1,.50. m pentru rotatic cornplcta OJ caruciorului de handieapati) *i h = min. O,lS m ..

Accesul p~platformii se asigura prin interrncdiul u~ei rampo pentru persuane handicaoatc, eli p;"1nt:i de max. H ;~(rentru denivei<'lfi> :W em) ~i max. P;(',u (pentru denivclari < _\1 em).

Uitimea rampei scarii de acces de min. 1,2 m (conditii mat de necesitiip persU1Ine 'handicapatc cu diiicultiiti dt! mer~) 51 panta

rampei de scara. d ... m.~x. '

3[1 'I".

Ramp..::!.:- , scarile ~i platf,'rmcie dcacec-, eli h ~> [I,311 m vor avea'F'l'eVaLute balustracie dcprotcctiecu h '" min. lUI(i m ..

Rampele*i platforrnele S~· prt:>vild Ctl bordure d~' h .= U,05 ~ iFt'ntru oprire baston S('lU roata caruciorului dc handicapnt) In eazulln care nu exista balustrada de PWt;>ctIL'

Stratul de uzura al rreprelor, rarnpclor. platforrnclor de acccvor f astfel rf<'alizate incat sa nu permita alunecarea (inclusiv in conditii deul1'IezealaJ.

De!'chiderea usilor se va face, de regula. in sensul evacuarii. Gratarul pentru curatat incaltamintea va avea ochiun de max. 1,5 em ..

Deasupra platforrnei de acces carosabil S<lU pietonal in cladire. ;;e rocornarida prevedcrea unei copertine de protectic.

·In.B.A4~ Ill,B.A4.1.

IlLB.A4.2.

1Il,B.A4.3.

1Il.B.A4.4.

lILB.A4.5.

1l1.ILH.h.

fll.H.A4.7.

lI1.5.A4.8.

llLB.A4.9.

IILB.A4.10.

Circulatia pietonala interioara

Stratul de uzura al pardoselilor trebuieastfel realizat Incat sa nu permita alunecarea (atilt uscat cat ~i umed), iar spatiile destinate circulatiei interioare trebuie sa fie prevazute cu rnateriale antiderapante, asigurand un coeficient de frecare = min. 0.4.

Denivelarea admisa (in' dreptuI usilor sau a deschiderilor din pereti) - max. 2.5 ern. Se recomanda sa fie preluata prin pante.

Inaltirnea libera de trecere, min. 2.00 m.

Suprafata peretilor nu trebuie sa prezinte proerninente ascutite, muchii taioase, sau alte surse de ranire.

Usile, ferestrele ~i peretiivitrati r (fara parapet sau cu parapet sub inaltirnea de siguranta), vor fi astfel rezolvaji ~i marcati, Incat sa nu provoace accidente prin ranire, cadere, etc., asigurandu-se balustrade deprotectie cu ina.lpme conf, STAS 6131 ~i mareaje de atentionare vizibile plasate la 0,70 - 1,50 m. de la. pardoseala (usile batante se vor atentiona eu marcaje vizibile).

Latirnea libera a circulajiilor persoanelor in interiorul parcajelor, va fi de:

• min 0,60 m. " intre autoturism si perete (pentru persoane

. norrnale)

• min. 0,80 m. - circulajie comuna pentru persoane normaie ~i pcntru persoane handicapate cu baston sau in scaun rulant

e min, 0,90m. - circulatie pentru persoane cu carje,

Latimea Iibera a eventualelor coridoarelor de circulatie va fi

de min. 1,00 m. iar pe parcursul acestora se prevede un spatiu ''X> de mancvra pentru persoane handicapate de min 1,50 x 1,50 m

la maximum 20 m distanta,

Uitirnea lib era a usilor i'ncaperilor va fi de min. 0,80 m. pentru accesul in camerele de exploatare ~i de min. 0,90 m. pentru accesul in caile de circulajie,

Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat .astfeljncet sa nuse loveasca intre ele sau prin deschidere sa loveasca persoane ce lsi desfasoara activitatea.

Parcajele deschise perimetral vor ave a parapetii sal! balustradele de protectie de inaltimea stabilita in STAS, dar nu mai putin-de Irn. Inaltimea poate fi redusa la O,80m. daca latimea elementului deprotectie (la partea de sus) este mai

33

Ill.B.AS.

IlLB.A5.1.

IlI.B.AS.2.

IIULA6.

IIl.B.A6.1.

1ll.B.A6.2.

Ill.B.A6.3.

Ill.E.A6A.

IILB.A6.5.

Ill.B.A6.6.

lll.B.A6.7 .

llLB.A6.8.

34

mare de O,SOm ..

Denivelari

La denivelarimai marl de 0,30 m. se prevad balustrade (parapete) de protecpe cu inaljimea de min. 0,80m. -l?en~ denivelari pana la 4,00 rn. si min. 0,90 m. - pentru denivelari intre 4,00 m si 1S,OOm.

Parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior vor avea inalpmea de min. 0,80 m. - l?entr~ denivelari pana la 4,00 m., min. 0,90 m. -. pentru denivelari intre 4,00 - 15,00 rn. ~i min. 1,00 m.- pentru denivelari intre 15,00 - 40,00 m conform prevederilor STAS 613.

Rampe ale scarilor

Relatia intre treptele ~i eontratreptele scarilor obisnuite va corespunde STAS2965.

In aceleasi conditii, pentru persoane handicapate cu dificultati de rners. I trepte '" (max. 32 em. -min. 28 em) ~j h '" (max. 16 em. - min. 14 em .. ).

Rampele se prevad pe laturile libere eu parapete (balustrade) de protectie eu maltimea de h trepte ::: min. 0,80 .m, - pentru denivelari mai mici de 4,00 m. ~i h '" min. 0,90 m. - pentru denivelari de 4,00 m .. la IS,OO m

Cand scara este distantata de perete, se prevede balustrada de protectie.

Balustrade (parapetul) se prevede eu mana curenta, astfel conformata incat' sa fie cuprinsa eu mana iar pentru copii, se prevede si 0 mana curenta intermediara la h = 0,60 m ..

Balustrada va fi asfel alcatuita incat sa nu permita eataratul sau trecerea capiilor dintr-o parte intr-alta, avand spatii intre elementele balustradeide max. 10 ern ..

Pentru persoane varstnicc sau persoane cu dific;ultiiti de rners, 5e recornarida prevedea unei balustrade sau maini curente $i la perete, pentru orice latime de rampa,

Finisajul pardoselii scarilor se realizeaza dinmateriale antiderapante.

IIl.B.A6.9.

III.B.A6JO.

m.B.A6.11.

1ll.B.A6.12.

IlI.B.A6J3.

IlI.B.At'i.14.

m.B.A7.

lILB.A7.1.

Ill.B.A7.2.

HI.B.AS.

IILB.A8.1.

IIl.B.A8.2.

Ferestrele din d.reptul rampelor si palierelor trebuie sa aibe parapet sau balustrada de protectie cu h =0,90 m. (pentru a evita accidentarea prin spargerea geamului in caz de

alunecare si cadere) .

ina.ltimea lib era intre rampe.imasurata de la nasul treptei pe linia pasului, pana la intradosul rampei de deasupra, precum :;;i inaltimea libera de circulatie sub podeste sau grinzi de podest v afi h '" min. 2,00 m ..

Lapmea rampelor ~i podesteior la scari principale de aeees ~i circulatie va £j de min. 0,95 m. - cladiri eu max. 3 niveluri, min. 1,10 m. - cladiri eu 3 - 8 niveluri, iar la sdirile secundare de min. 0,90 m .. Pentru persaane cu dificultati de mers, latimea rampelor si podestelor va fi de min. 1,20 m. Rampele cu latimea mal mare de 1,60 m. se prevad eu maini curente pe ambele latur.

Latimea podestelor nu trebuie sa fie mai mica decat cea mai lata rampa cu care se inrersecteaza

De regula, rampele eu mai mult de 18 trepte utilizate pentru iesire prin ureare vor avea palier intermediar iar lungimea pana la palierul de odihna (pentru persoane eu dificultati la mers) nu va depasi 3,00 m ..

Scarile trebuie sa fie corespunzator ~i cat rnai uniform Iuminate, fara riscul de producers a fenomenului de stralucire orbitoare.

Iluminare artificiala

Iluminarea medie pentru iluminat normal pe caile de circuiatie .,., va fi de 75 .;. 100 lx, pe caile de circulatie pietonale, coridoare, scari §ii de 20 lx. pe platformelede stationare.

lluminarea medie pentru iluminat de siguranta de evacuare, va fi de min. 0,3 lx ..

Deplasarea persoanelor cu ascensorul

Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza, realizeaza si utilizeaza potrivit reglement~rilor specifice, recomandarilor producatorilor si agrementelor tehnice prevazute de lege.

Atunci cand se prevad, unci din lifturi trebuie sa fie astfel dirnensionat §i eonformat incat sa fie utilizat $1 de catre

35

III.B.A8.3.

1lI.B.A8.4.

IIJ.B.AS.5.

1lI.B.AB.6.

III.B.AS.?

lI1~B.A8.8.

III.B.AS.9.

III-B.AS.10.

Ill.B.AS.l1.

IIl.B.A8.12.

III.B.A8.13.

IIl.B.AB.14.

m.B.AS.15.

IU.B.A8.16.

persoane handicapate. avand dimensi~ea cabinei ide min. 1.10 x 1.40 m., mana curentapentru sus\1nere is h " 0,90 m., lapmea libera pentru golul usii de min. 0.80 m, Usile vor fi glisante, cu d",schldere automata iar dimensiunea platformei de acces in -fata liftului .va fide min. 1.50 x 1.50 m (rotatie eompletacarucior pt. handicapati).

Diferentade nive1 admisibila intre cabina si palier, max. 2.5 em.

Limita dedeformabilitate adrnisa, a pereti10r sau usii cabinei. max. 1.5 em (la 0 forta de 300 N aplicata pe 5 em2 in orice

punct al peretilor cabinei). .

Deceleratia in caz de aprire brusca a cabinei (emergenta) -

max. 9.81 m/s2. .

Efort de deschidere a usii (in caz de emergeoja] - max. 300 N.

Efort de rep.nere a usii {in caz de emergenta) - max. 150 N.

Energia dnetidi a usi! - max. 10 J.

Se vor prevede garnituri de protecfie din cauciuc la toate muchiilecare pot produce raniri utilizarorilor.

Se prevad butoane lurninoase de alarma pe .panoul de comarida al cabinei.

Se asigura, dupa caz, interfon in interiorul cabinei .

Ratia deaer proaspat in cabin a va fi de 1 litru/see/persoana

(atat in regim normal cat ~i in caz de avarie). .

Temperatura m cabin! va vi cu ± 5° C fata de' temperatura palierelor de acces la ascensor.

Perepieabinei nutrebuie sa fie umezi.

Nivel de presiune acustica adrnis in cabina, max. 65 db(A) in absenja ocupantilor ~i a altar surse exterioare.

Nivelulde iluminare in cabina ~i pe paliere, min. 50 lx., iar in . caz deavarie (pana e1eclrica) de min .. 5 lx (la panoul de comanda din cabina ~i de pe paliere).

III.B.B.

m.B.B1. III.B.B1.l.

!I1.B. B1.2.

1I1.B.BI2.2.

f]!.BJH .2.3.

m.B.Bl.3.

m.B.B1A.

III. B.B1.5.

IIl.B.Bl.6.

III.B.BI.7.

SIGURANT A CIRCUlLATIEI AUTOTURISMlELOR CIRCULA TlA AUTOTURISMELOR

Rampele ~j caile de circulatie pentru autoturisme vor fi libere de orice.obstacol pe toata laVmea lor si pe inaltirnea minima de2,13m ..

Nurnarul de accese in pareaj pentru autoturisme se stabileste in functie de tipul, categoria ~i marimea parcajului, avand in vedere ~i frecventa de rulaj pe locul de parcare in orele de varf, sistemul de plata a stationarii adoptat, cerinta investitorului, etc. neadmitandu-se mai putin de:

- un acees cu un fir de circulatie pe sens sau doua platforme - . elevatoare pentru parcajele de tip Pl. Pentru accesele 1a pareaje eu max. 20 autoturisme, se poate prevede 0 platforma

elevatoare: .

- doua aceese cu un fir de circulatie pe sens sau un acces eu doua fire de circulatie la pareaje de tip P2, precum ~i indiferent de tip la parcajele accesibile numai personalului special angajat pentru efectuereaparcarii (in care publieul nu are aeees);

- doua accese din care eel putin un fir de circulatie pe sensul de intrare ~i doua fire-de circulatie pe sensul de iesire (in cazul platH la iesire) sau doua fire decirculatiein sensul de intrare ~i un fir deicirculatie pe sensul de iesire {in eazul plapi la intrare) la parcajele publiee de tip P3;

Parcaiele publieecu mai mult de 8 niveluri J se recomanda sa fie eehipate ~i cu ascensoare (platforme) pentru autovehicule ~ pe lfmga sistemul de rampe de acces.

Pe distanta de eel putin 4m de Ia marginea cailor de circulatie exterioare earosabile, panta rampelor de acees ~i circulajie, se

recomanda sanu fiemai mare de 5%. .

lndicatoarele de semnalizare ~i mareare a traseului ~i modului de deplasare al autoturismelor in parcaj, vor fi conformate potrivit prevederilor legislatiei rutiere in vigoare, asiguranduse prevederea obligatorie a acestora prin proieetare.

Razele de giratie, precum ~i pantele rampelor de circulatie intre niveluri, se conformeaza astfel incat sa permita'" circulatie usoara pentru toate autoturismelor adrnise in parcaj.

Rampa maximum admisa exterioara descoperita Ia nivelul de

37

IILB.BLS.

[11.B.B1.9.

IlLB.BLlO.

lll.B.Blll.

III.B.B1.l2.

1Il.B.B1.H

m.B.I'l2.

m.B.B2.1.

lIl.E.B2.2.

38

acces In parcaje este de 18%. La conformarea acestor rampe se tine cont ~i de conditiile climatice locale.

La parcajele publice amplasate supra teran, cu fajade deschise in vederea ventilarii naturale, precum ~i la parcajele subterane ale carer rampe de acces sunt deseoperite ~i supuse urnezirii, se recomanda adoptarea unei solutii de incalzire automata a acestora, eu functionare exdusiva In perioadele in care poate apare riscul de polei.

Circulatia in parcaje se organizeaza, dupa caz, pe circuitede intrare ~i de iesire, numarul de puncte de conflict dintre acestea trebuind sa fie cat mai mic posibil, Caracteristicile principale ale rampelor ~i cailor de acces in parcaje, sunt recomandate in anexa IV.6 a normativului.

Se recomanda adoptarea circulatiei interioare pe sensuri unice, (separand circulatia de alimentare de circulatia de evacuare) cu latimea caii de circulatie de minimum 5,00 m. pcntru unghiul de parearede 90° , respectiv 3,50 m. pentru parearea in lungul caii,

Conformarea parcajelor pentru autoturisme va avea in vcderc dimensiunile recomandate din anexaJv.e a normativului.

Se recomanda ca la parcajele de tip P2 ~i P3, eel putinl % din locurile de parcare situate cat mai aproape de acccselc in parcaj, sa fie conformate penrru handicapatii locomotori, La amplasarea acestor Iocuri se va tine searna $1 de asigurarea protejarii circulatiei pietonale a acestora.

Pentru parcaje amplasate in zone rezidentiale importante sau ale centrelor de afaceri, preeum ~i cele integrate marilor hotel uri si magazine, se recomanda prevederea unuinumar de cca. 20% din totaiul locurilor de peritru autoturisme de lux, avand locurile de stationare cu dimensiunile minime de 5;50 x 2,75 rn., amplasate astfel in.;:i1t sa nu perturbe circulatia sau stationarea celorlalte vehicule din parcaj.

Aceste locuri precurn t;>i cell' mentionate In articolul anterior vor fi semnalizate si marcate corespunzator,

ILUMINARE ARTIFICIAL A

Iluminarea me die pentru ilurninat normal va fi de 50 lx. pe caile de circulajie carosabila ~i de 2.0 lx. pe platformele de stationare,

In vederea ievitarii accidenrelor, se vor lua toate masurile

III.B.B3.

III. B. B3.1.

IIl.B.B3.2.

ULB.B3.3.

IU.B.B3.4.

1I1.B.B3.5.

1lI.B.B3.6.

JIl.B.B3.7.

III.B.B3.8,

III.B.B3.9.

III.B.B3.1O.

III.RE3.11.

asigurarii unei treceri gradate de la lumina

exterioara Ia lumina din parcaj.

DEPLASAREA AUTOTURISMELOR CU ASCENSORUL

(PLATFORMA) .

P~atfor~ele pentru autoturisme cu sau fara cabina, vor avea dlm~nslUnea de min. 5.00 x 2.50 m., mana curenta pentru susfinere ~ h = 0,90 m., Uipme liberagol u~a - min. 2.10 m., (recomandu-se u~i de tip glisant sau ghilotina).

Diferenja de nivel admisibila intre pardoseala cabinei (platfonnei) ~i palier va fi de max, 2.5 em ..

Energia cinetica a usii, max. 10].

Toate muchiile accesibile utilizatorilor, se prevad cu o-amituri

deprotecjia din eauciuc. <:)

Echiparea ascensoarelor (platformelor) cu sisterne de

siguranta eficiente.

Prevederea In ascenSOaresau pe platforme,a butoanelor luminoase de alarma t;>i a mijloacelor de comunicane (interfon telefon, sonerie). '

Debitul de aer proaspat asigurat in cabina, va fi de minimum 10 litri/sec(atat in regim norma] cat ~i in caz de avarie).

Peretii cabinei trebuio sa fie uscati(fara umezeala),

Nivelul de presiune acustioa admis in cabina va fi de max. 65 '"fr db. (A) in absenta ocupantilor ~i a altar surse exterioare. Pe durata deplasarii cu ascensorul (platforma), motorul autovehiculului trebuie sa fie obligatoriu oprit.

Nivelul de iluminare in cabins ~i pe paliere, va fi min. 50 lx ..

Se asigura iluminat de siguranta (min. 5 lx.) 1a panoul de comanda din cabina (platforma) ~i pe paliere.

39

Ill.B.C.

Ill.S.Cl.

m.B.C1J·

II1.J3.C1.2.

IILB.Cl.3.

III.B.C1A.

Ill.B.C1·5.

IH.I3·C2.

H1.B.C2.1.

IIl.B.C2·2.

Hl.B.C2·3. lll.B.C2.4.

Ill.B.C3.

Ill.B.O.1.

·111

AGENTI AGRESAN'fI DIN INSTALATII

ELECTROCUT ARE

Tensiunile nominale de lucrunu vor depasi

_ (Un) = max. 220 V - pentru corpuri deiluminat ~i _ (Un) '" max. 400 V - pentru utilaje electrice (forta).

Tensiunide atingere ~j de pas (U) = max. 40 V instalatiiisi echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max.24 V pentruutilaje ~i echipamente portabile din spatii eu pardoseala neconductoare de' electridtate, respectiv pentru utilaje ?i echipamente portabiIe din spatii cu pardoseala conducatoare de electricitate ~i pentru eehipamente montate In

subteran.

Rezistenta de dispersie a prizei de parnant (R) ;: max. 4W - pentru instalatia electrica de [oasa tensiune, (R) = max. lWcand priza de pamant este comuna pcntru ioasa tensiune, medie tensiune si pentru paratrasnet, (R) "" m<1X, 1(lW pcntru instalatia de paratrasnet (priza artificiala) ~i (R) =m.1x .. C:;W - idem (priza naturala).

Rezistenta de iz.olatie,(R} = min. sO.ooon - pcntrulTliltcri<1lelc

electroizolatoare a elE?mentelllr conducatoare. .

Masurile de protectie ... pentru aringcrc dirccta ~i indirccta "<' vor stabili conform reglemenUirilor speciflcL'.

ARSURI ~I OP ARIRI

Temperatura parplOr accesibile instalatiik ir, va fi de max. 70" C'.

Temperatura aerului introdus In incapere, prin instalatia de

ventilare, max. 40° C. .

Temperatura apei ealde menajere;max.60o C.

Sevorlua masuri de protecpe a rorpurilor de iluminat eu lampicu incandescenta (avand t >. 100° C), accesibile utilizatorilor, precum~i echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de Incalzire).

EXPLOZIE

Conductele de alimentare interioara a instalatiilor de fluide combustibile vor fi astfel amplasate ~i executateincatsa nu

III.B.C.3.2.

. UI.B.C.3.3.

Ill.B.C4.

1lI.B.C4.1.

Ill.B.C4.2.

I1I.B.C5.

1Il.B.CS.l.

III.B.D.

BI.B.Dl.

IlLB.DU.

III.B.Dl.2.

m.B.D2~

III.B.D2.1.

provoace aceidente. Traseele acestora nu sunt drnl .

tiil de ..' a rruse pnn

s:pa~l e ... es~nate percarfi ~i circulapilor acestuia inclusi

. circulatiei piesonilor. . ' SlV a

Rezervoarele ~~ co~bustibnaferente sistemului de indilzire se amplaseazasi realizeaza in conditiile rezlementarilor t hni

'f' . . t~ 0 e . Ice

speer Ice.

Este interzisa trecerea prin spatiile parcajului a conductelor de

gaze combustibile sau toxice, . .

ELEMENTE DE CONSTRUCrII ~I INSTALATH

SUFrafet~le elementelor de constructii ~i instalatii accesibile utihza~onlor, nu trebuie Sa prezinte muchii taioase sau

proerrunente care pot produce raniri, .

Executarea, e~ploatarea, intretinerea ~i repararea insealajiilor se face n_umal de catre personal calificat, in conformitate ell prevederile reglementarilor specifice (conf, anexa "Documente conexe").

DEscARCARI ELECTRECE ATMOSFERICE

Protectia imporriva traznetului se realizeaza in conformitate cu prevederile normativului I 20.

SIGURANTA LA INTRUZIUN1 ~I EFRACTIE SIGURANTA IMPREJMUIRILOR (daca seprevad) f~piedkare~ esc~ladarii,. asigurand inaltimi de gard., pentru slg~ranta obisnuita de mm. 1.50m ~i pentru siguranta intarita - mm. 2.40m.

I~pied~car~a intruziunii, prin prevederea orificiilor cu dimensiuni de, max. 10 em, bine ancorate de elementele de rezistenta,

INCINTA CONSTRUCTIEI

Masuri ~e .pr~venire. ~. mijloaee .eorespunzatoare pentru ca ac~esele In incinta, caile de circulajie catre constructie precum si mtreaga supra~ata a indntei sa fie usor vizualizate.

41

m.B.D3.

III.BD3.1.

JILB.D3.2.

m.B.D4.

INCHIDERI PERIMETRALE ALE CONSTRUCTIEI

V izualizarea cailor de accesspre ~i in construqie se pnate realiza direct sau prin prevederea unui sistern de televizruns

cu circuit inchis.

Lirnitarea posibilitatilor. de catarare ~i patrundere_ i~ construcpe, prin proiectarea ~i reali~area faiadelor asHel m~at sa nu permitapatrunderea u:;;~ara In l~ten~rul acestora, Jar grilajele. de proteqi€ sa alba spatiul mtre slementele componente de max. 10 em ..

impiedicarea patrunderiianimalelor prin. g~l~ri (ochiuri mobile de ferestre, gun de evacuarea aarului viciat, pnze de aer proaspat, etc.), seva rcz~lva astfel incat sa asigure circulatia aerului dar sa nu permits ace~ul roza~oa:elor sau a altar animale in constructiesau instalajiile acesteia, iar reteaua de evacuarea apelor uzate vor fi astfel proiectat~ ~l. real~zata iricat sa nupermita patrunderea rozlitoarelor in interiorul

constructi ei.

IlI.Cl.2.

ACOPERISURI

IlI.C.2.1.1

Jll.C.2.

Se va lua masuri de prevenire care sa asigure accesul acoperis, pe cat posibil, numai din interiorul cladirli.

IJI.C.2.1.0.

1l1.C.2:l.2.

IIl.C.2.L3.

SIGURANTA lLA FQe

GENERAUTATI

Cerinta desiguranta la foe .impune proiectarea ~i realizarea constructiei astfel incat sa seasigure:

- protectia utilizatorilor, tinand seama de varsta, starea lor de sanatate ~i riscul de incendiu.al parcajelor pentru autoturisme; - limitarea pierderilor de vieti omenesti ~i de bunuri materiale:

- irnpiedicarea propagarii incendiilor pe arii construite mari si

de la un nivella altul, precum ~i la vecinataji:

- prevenirea avariilor la constructii ~i instalatii invecinate in cazul prabusirii constructiei incendiate;

protectia echipelor de. interventie pentru stingerea incendiilor ~i evacuarea ocupantilor ~i a bunurilor materiale.

Conditiile performante specifice ~i cuantificarea acestora, pentru fiecare caz, se stabilesc de catre proiectant conform normativului, pe baza scenariilor de siguranta la foe elaborate conform reglementarilor de specialitate.

CONDll1l DE PERFORMANTA RISCUL DE IZBUCNIRE A INCENDIILOR

In constructiile sau spatiile destinate parcarii autoturisrnelor, incadrarea spajiilor in riscuri de incendiu, are in vedere natura substantelor ~i densitatea sarcinii termice determinara prin calcul.

Incaperile constructiilor destinate parcarii autoturismelor sunt

"::;'Po

consi- derate cu rise mare de incendiu, iar celelalte spatii au

riscuri de incendiu determinate de destinatia lor, conform reglementarilor tehnice.

Pentru reducerea riscului de.incendiu, in interiorul parcajului. se interzic:

- amenajarea de incapert, spatii sau depozite, in afara eelor proiectate, in special destinate depozitarii de materials ~i prod use combustibi1e;

- completarea Sail scoaterea de carburant din rezervoarele

. autoturismelor ori transvazarea lichidelor combustibile; - fumatu1 ~i utilizarea foculuideschis, sub orice forma;

- repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de

natura defectiunilor, cu exceptia necesitatii de inlocuire a unei roti:

43

m.C.2.2.0.

IIl.C.2.2.1.

m.c.2.2.2.

HI.C.2.2.3.

HI.C.2.2A.

m.c.2.2.S.

- . stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, arnenajate ~i marcate inacest scop, cum sunt circulatii; rampe, etc.:

- utilizarea in alte scopuri a spajiilor din parcaj.

- accesul autoturismelor ~i a: remorcilor acestora, In care se afla

sub stante perieuloase (inflarnabile,. explozive, corozive, radioactive etc.), lnafara carburanplor ~i lubrefiantHor auroturismului.

iNTERVAL1E OF. TIMPDE SIGURANT A

Timpul de alazmare

De regula, nu poate fi predzat la parcaje neechipate cu instalajiiautomate de semnalizare a incendiilor, depinzand

de perceperea ~i reactia utilizatorilor. .

La construcjiile echipate eu instalatii automate de sernnalizare a incendiilor, alarmarea trebuie realizata automat in max. un minut laconstructii de gradul l-Ilrezistentala foe ~i max. 40 secunde la constructii cu gradull1I-V rezistenta la foe.

Timpul de alertare

Cand constructia este echipata cu instalatiiautomatede semnalizare a incendiilor, alertarea servidului de pornpieri ~i a unitatilor . de interventie ale pompierilor militaritrebuie realizata 1n max. dona minute. Pentrucele neechipate cu astfel de .instalatii timpul de alertare este maximum 4 minute.

Timpul de supravietuire

Minimum 15 minute in constructii de gradul I-ll ~i 5 minute in constructii gtadul III-V rezistenta la foe.

Timpul de evacuare

Intervalul de tirnp dintre alarmarea utilizatorilor ~i evacuarea acestora in exterior sau in spatii special amenajate (degajamente protejate, case de scari, incaperi de refugiu), va fi de maximum:

-150 sec.in constr.gr.I (cladiri inalte ~i foarte malte)

- 100 sec; 1n constr.gr.I-Il (50 sec. coridor infundat)

- 70 sec. in constr.gr.m (35 sec: coridor infundat)

-.60 sec. in constr.gr.IV (30 sec. condor infundat)

·50 sec. in constr, gr.v(2S sec. coridor inftmdat)

Timpul de Iocalizare .~i stingere

Se stabileste in functie de echlparea ~i dotarea cu mijloace de

UI.C.2.3.0.

m.C.2.3.1.

III.C.2.3.2.

m.c.2.3.3.

stingere a incendiilor, precum ~i de .timpul de alertare a forjelor de interventie, dar maximum 3 ore.

Timpul de propagare a Incendiului Ia obiecte Invecinate

Intervalul . de timp dintre alarmare ~i momentul in care Incendiul Se propaga la obiectele invecinate se determine prin calcul, in functie de radiatia termica a constructiei incendiate, de distanta fata de vecinatatisi de rezistenta la foe a fatadelor ~i a acoperisurilor obiectelor llwecinate, dar nu va fi mai mic de 30 de minute.

COMPORT AREA CONSTRUCTIEI IN ANSAMBLU ~I A PRINCIP ALELOR EI P ARTI COMPONENTE

Timpul de incendiere totala ( flash-over )

lntervalul de timp dintre alarmare ~i generalizarea combustiei Ia toate elementele ~i materialele din spatiul respectiv se determina prin calcul, fara ca acesta sa fie mai mic de doua ori timpul de supravietuire respectiv 30 de minute in constructii de gradul HI de rezistenja 1a foc ~i 10 minute in cele de gradul III-V.

Btanseitatea la aer

Volumul de aer ce intra prin elementele de inchidere perimetrale mobile ale consrructiei (in pozitie inchisa) ~i eel care iese din construqie datorita diferentelor de presiune se determina prin calcul functie de situatia concreta, de regula prin realizarea unei suprapresiuni de 104 Pa.

Compartimentarea antifec

Aria compartimentelor de incendiu va fi realizata in Iimitele recomandate,in corelajie ell gradul de rezistenta la foe al constructiei, numarul de niveluri ~i riscul de incendiu.

- Pentru parcajele publice foarte marl, se recomanda ca suprafata fiecarui nivel de parcarej suprateran sa fie subimparjit inarii de maximum 6000 mp si respectiv 3000 mp pentru nivelurlle supraterane.

- Elementele de separare din cadrul unui compartiment de incendiu se realizeaza cu pereti CO, rezistenji la foe minim Ih., iar eventualele goluri functionale de comunicatie din acestia se protejeaza cu elemente de inchidere rezistente la foe minimum 30'. Aceste elemente vor avea asigurata inchiderea automata si

4S

IIl.C.2.3.3.a

III.C.2.3.3.b

m.cz.s.a-

1II.C.2.3.3.c.

mc.2.3.4.

Ill.C.2.3.4.a.

46

manuala, cu actionari din ambele parg ale peretelui.

Fac exceptie de 1a aceasta prevedere, spatiile ~i birourile de exploatare si supravegherealeparcajului.

Golurile de comunicare funqional<1intre parcaj ~i alte destinatii sau Iunctiuni vor fi protejate ell tampon ~i dupa caz, tamburi deschisi.

spatii cu incaperi

Atund cand se prevad indiperi tampon (sasuri), pentru protectia golurilor functionale din peretii de compartirnentare. prin conformarea si realizarea aeestora conform normativ Pl1S se vor asigura:

- arii minime de 3 mp.;

- pereti si plansee Co, rezistente la foe minimum 2 are;

- echiparea incaperii tampon (sas) cudoua usi rezistente la foe

eel putin 45 de minute fiecare, prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu:

- usile rezistente la foc eel putin 45 de minute, amplasate intro ele la distanta care sa nu perrnitaunei persoane salementina deschise simultan (2 m intre usi):

- asigurarea evacuarii fumului din Incaperea tampon (desfumare).

- In siruatiile in care prin incaperile tampon (sasuri) tree carucioare de marfa, bagaje, etc., se au iri vedere urmatoarclc: " aria incaperii tampon (sas) de minim 10 mp.;

e distantaintre usi, minim 4 m.;

e sensuri unice de circulatie intre functium (prcvazandu-:«: intoarcerea carucioarelor pe un alt circuit, independent).

- Evacuarea fumului [desfurnarea ) din incaperilc tampon (sasuri) este obligatorie si se poate reahza:

<> natural organizat, prin goluri a caror sectiune minima este deO,1 mp din aria sasului:

e mecaruc, alcaruita si dimensionata astfel incat sa asigure evacuarea eficienta a fumului in caz de incendiu.

In cazuri [ustificate tehnic, golurile de comunicare se pot proteja eu incaperi tambur alcatuite si realizate conform prevederilor norrnativului P11S, asigurandu-se ~i sub/sau suprapresiune in acestea.

Rezistenta Ia foe a elementelor de compartimentare antifoc ~i despartitoare

Rezistenta la foe miruma necesara peretilor antifoc care delimiteaza compartimente de mcendiu (realizati din materials din clasa de combustibilitate Co), este determinata de densitatea sarcinii termice din spatiile respective, conform prevederilor normativului Pll8.

IlI.C.2.3.4.b.

. Hl.C2.3.4.c.

1Il.C.2.3.5. IJI.C.2.3.5.a.

IlI.C2.3.S.b.

1I1.C.2.3.5.c.

ut.c.z.s.s.a.

Rezistenta la foe a elernentelor despartitoare rezistente la foe sedetermina in functie gradul de rezisrenta lao foe si de densitatea sarcinii terrnice, conform Normativ P118.

Celelalte elemente de separare interioara, fara rol de protectie la foe, vor indeplini conditiile.de combustibilitate !?i rezistenja la focnormate. in functie de gradulde rezistenta la foc al eonstruqiei, destinatia spatiilor ~i functia elernentului de separare, potrivit reglementarilor tehnice.

Rezistenta la foe a peretilor exteriori ~i a acoperisului

In functie de gradul de rezistenta la foe al constructiei , peretii exteriori neportanti ~i acoperisurile vor avea dase de combustibilitata si rezistentela foe normate.

Atunei cand un pareaj estealipit sau Ynglobat intr-o clad ire civila (publica) saude productie, delimitarea parcajului de celelalte functiuni se realizeaza prin elemente de separare din dasa de cornbustibilitate Co ce vor fi :

- pereti rezistenji la foe eel putin 4 h. ~i plansee 3 h. pentru cladiri inalte si foarte inalte, cladiri cu sali aglomerate ori IW persoane ce nu se potevacua singure;

pereti rezistenti la foeeel putin 3 h. si plansee 2 h. pentru cladiricu aglomerari' de persoane sau de productiez'depozitare din categoria C, D sau E de pericol de incendiu:

- pereti rezistenti la foc eel putin 2 h. si plansee 1 h. pentru

celelaIte cazuri. .

" Eventualale goluri de comunicare functionala necesare intre aceste spatii vor fi protejate cuelemente corespu~zatoare, potrivit reglementarilor spedfice.

In cazul in care parcajul se arnplaseaza la distanta mai mica decat cea recomandatl'i in Tabelui 2, faFi de constructii invecinate. secompartimenteaza antifoc, iar daca se alipesc sau comaseaza cu alte fu. n ctiuni, elementele despartitoarc vor fi rezistente la foceonform normativului PUR. Eventualele goluri functionale strict necesare in acestea. se protejeaza conform reglernentarilor tehnice.

Acoperisul unui parcaj situat rnaijos fata de fatadcle vitrate ale constructiilor invecinatesi la mai putin de 10 rn. de acestea. va trebui realizat din rnateriale sau elernente din clasa CLJ+Cl peo distanta de minim Brn ma!>uratil in proiectie orizontala. ell rezistenta la foe de minimum:

- lh. dacli. eel mai de sus nivel utilizar al constructiei invecina t se afl,a la mli1r.rne mai mare de 8m. de punctul eel mai inalt al

47

IlLC.2.3.S.e.

m.C.2.3.6.

m.c.2.3.7.

m.c.2.3.8.

IlI.C.Z.3.9.

m.C.2.3.10.

48

acoperisului pareajului ; ..'... .." _ 2h. daca nivelul utilizat se aHa la maltime mal IDldi sau egala

de eel mult 8m ..

in cazul in care acoperisul unui. parcaj suprateran s~u al unui

~ ... tr-un parcaj subteran se reelizeaza din matenale C2 .. ·C4 acces m ' 1 ....

clasa de combustibilitate, din punctu1 de vedere a rezistenjei

la foe trebuie sa asigure:

-15 minute, pentrucele parter; . . ,IIl.C.2.3.1D.l.

_ 30 minute, pentru parcaje mai inalte sau egale de P+ 1 eta] ~~ care se ami la disranta de eel putin8m. de constructn invecinate. (masurata in proiectie orizontala).

Rezistenta Ia foe a structurii portante

Elernentele structurale portantesi autoportante .al.e unui p,areaj trebuie sa satisfaca conditiile de eombustlblhtate i?! de rezistenja la foc normate, asigurand intervalul de timp necesar stabilitiitii si rezistentei la foe a acestora.

Timpul de siguranta 101 foe a refugiilor Intervalul de timp in care este asigurata supravietuirei)J~

refugii, indiferent de rnodul In care evolueaza incendiul. va fi m.C.2.3.10.2.

eel putin egal cu timpul de supravietuire nor~at, ,re:-;pectJv 15 minute in constructii gradul l-11 ~J 5 minute In cere de gradul !II-IV,

Timpul..:1e siguranla ~i capacitatea eliBor de evacuare Intervalul de timp 'in care cailede evacuate pot fi folosite de ' utilizatori in conditii de Siguranta,trebuie sa fie eel putin egal cu rimpul de supravietuire, iar capacitatea de evacuare deterrnina ta prin calcul.

Evaeuarea autovehiculelornu seia in calcul.

Accesibilitatea mijloacelor de interventie

Se asigura prin dispunere, trasee, gabarite ?irezistent~ a:e cailor de acces ?i circulatie. corespunzator marcate, asfel mcat sa perrnita interventia operativa a echipelo: de po~pieri. Accesul autoscarilor ?i autospecialelor de interventie se asiguracel putin pe 0 fatada a parcajului suprateran .

Echiparea !?i dotarea cladirilor cu mijloace fixe ~i mobile de m.c.2.3.10.3.

interventie

Echiparea si dotarea cu snngatoare, hidranti inte~jori ~~ exteriori, coloane uscate, instalatii automate de semnalizare ~1

=e= ma_~ini, utilaje, substante de stingere etc. se asigura in functie de tipul de construqie, gradul de .rezistenta la foe al acesteia ~i nivelul riscului de incendiu,

Parcajele pentru autoturisme se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu !?i se echipeaza cu instalati] de stingere a incendiilor, conform prevederilor normativului ~i a reglementarilor tehnice:

Parcajele, indiferent de capacitate, se prevad cu urmatoarele dotari:

a.- stingatoare portative (cu pulbere ~i dioxid de carbon, cu spuma aeromecanidi, etc) uniform repartizate pe toata suprafata pareajului, astfel dispuse mcat sa asigure un stingaror la maximum 10 locuri de parcare ~i la maximum 150

m2. arie construita:

b- eel putiT' " lada ell nisip pentru fiecare nivel de parcare, avand capacitate de 100 L (de preferinta mobila), prevazuta cu lopara \,i amplasata, de regula, in imediata vecinatate a rampci

de acees: ,

c.- stingatoare transportabila cu (praf ~iC02' sau spuma): unul la 50 de .autovehicule, dispuse astfel meat sa poata fi utilizate pentru prima intervenjie.

in afara de mijloacele de prima intervenjie, parcajele publiee se echipeaza cu :

a.- hidranti interiori. la parcajele subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme ~i la cele supraterane inchise cu mai mult de doua niveluri, amplasaji m locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, infun.qie de raza lor de actiune, in ordinea: Iangi'i intrari, in case1e de scari sau in incaperi tampon si iniriteriorul parcajelor;

b.- instalatii automate de stingere cu apa tip sprinkler, In parcaje subterane pentru mai mult de 50 de autcturisme "" amplasateintr-un singur volum ~i Ia cele supraterane mchlse

cu mal mult detrei niveluri, precum ~i indiferent de numarul autovehiculelor atunci cand sunt dispuse in sau sub cladiri inaIte, foarte inalte sau cu sali aglom.erate;

c.- hidranti extericiri de incendiu, amplasafi In zonele de acces in parcaj;'

d.- coloane uscate montate in casele de scari, la parcajele etajate cu mai mult de trei niveluri atunci cand sunt arnplasate L. subteran ?i mai mull de patru niveluri supraterane;

Dispunerea sprinklerelor in parcaj se face pe toata suprafaja acestuia, asigurandu-se intensitatea de stingere de minimum O,121/s/m2•

Echiparea prevazuta esre minimal a, iar pentru parcajele inportante sau la care investitorii 0 solicita se pot prevede

49

m.c.2.3.11.

m.c.2.4.0.

m.c.2.4.1.

m.c.2.4.2.

m.c.Z.4.3.

m.c.2.4.4.

m.c.2.4.5.

echipari ell instalajii automate de stingere (tip sprinkler, drencer, etc.), indiferent de marimea parcajului.

Pentru toate instalatiile de stingere cu apa se vor lua masurile necesare pentru ca functionarea lor sa nu fie, perturbata de

inghe],

Asigurarea traseelor de intervenjie a serviciilor mobile de pompieri

Conformarea £onstruqiei va fi astfel realizata incat sa se asigure accese din exterior ~i trasee de intsrventie in interior cat mai scurte, usor de reeunoscut, corespunzator dimensionate- echipate ~i mareate, potrivit scenariilor de siguranta la foc elaborate.

ELEMENTE $1 MATERl.ALE DE CONS~RUqIE

Combustibilitatea elementelor ~i materialelor

Urilizarea materialelor ~i elementelor de constructii din clast' de combustibilitate ~i cu rezistenje la foc normate. In functie de gradul de rezistenta la foe asigurat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice. Se recomanda folosirea a materialelor din clasa de combustibilitate Co .

Contributia Ia evolupa hl€endiului

Densitateasarcmii termice se determina conform prevederilof reglementarilor tehnice, limitfmdu~5e pe cilt posibil ~i asigursndu-se masurile corespurizatoare de protectie normate.

Propagarea flacarilor pe suprafata elementelor ii materialelor

Materialele utilizate ~i alcatuirea elementelor de constrncpe se face astfel incat acestea sa nu propage incendiul eu u~urinta, iar propagarea flacarilor pe suprafata acestora. de regula, sa reprezinte mai putin de 45 on. in 10 minute,

Degajarea fumului ~i gazelor toxice

Materialele ~i elementele utilizate in caz de incendiu nu trebuie sa emita fum ~i gaze toxice in cantitati care sa depa~easdi limitele adrnise de reglementari.

Gradul de rezistenta la foc a cHidirii (stabifitate)

Hl.C.2.4.6.

Ill.C.2.S.0.

Ill.C.2.S.I.

!II.C2,S.1.a.

Capacitatea globala a clad.' irii de a rezista 1 t'

, d' 1 .. . a ac lUnea

ll:cen .1U UI standard, stabilita in functie de eombustibilitatea

~1 rezistenta Ia foe a principalelor elemente de constructie co~pon~te, e~~foml reglementarilor tehnice, trebuie sa asigure indeplinirea condijiilor normate si de corelare reeomandate.

Conducte ii ghene

Cond~ct~e ~i ghenele ,de instalatii se vor dispunesi realiza astfel m~at.sa fi,€ pr.ot€Jate la socuri, coroziune, incendiu {'i sa nu constitute diI de propagate a fumului ~i incendiilor, Conductele de lichide ir:illamabiledestinate sa alimenteze echipamente utilitare. ale parcajului (centala termica, grup electrogen, ete.)tre~Ule amp1asate in ghene (canale) separate cu e1emente Co, ~ezlstente la foe minim 2h. Spatiul liber din ?hena (canal) orizontala seumple cu materiale puIverulente, merte la actiunea focului.

- Canalele de ventilare ale parcajului, se separa cu materiale (~I~mente) Co rezistente minimum lora, iar trapele \>i usile de vtzrtare aferente aeestora vat fi rezistente la foe minimum 30'.

- Canalele si ghenele care strapung perejii sau pian?eele de ~epar~rea parcajului ~i care constituie comunicari eu spatii invecinate vor fi realizate : din materiale rezistente la foe minim 2h., ,~i -prevazute eu clapete antifoc in dreptul trecerilor prm peretn de compartimentare.

- Ca~alele de ventilate ale parcajului care traverseaza inca peri e~tenoar~ ace,stuia vorfi etanse de-a lungul intregului traseu ~l aJ.ca~l~e .dlfi materiale Co rezistente la foe corespunzator destinatiei ~l densitatii sarcinii termice.

- Canalele de ventilare a parcajului vor fi independente de r:s~l constructiei cu alta destinatie, atilt pentru introducerea cat ~l pentru evacuarea aerului,

c.A1DE EVACUARE

Trasee, Iungimi

In, afara circulajiilor pentru autoturisme, parcajele vor avea a:1gurate :ai de evacuare a 'persoanelor r astfel dispuse incat d~stanta pana la 0 cale de evacuate sa nu depaseasca 40 m ~and evacuarea se face in doua directii ~i 25 ill pentru coridor mfundat in construcjii degradul I-II de rezistenta la foe, respectiv 20 ~i 10 m in constructii gradul III-IV. Caile de e:racua~e, a persoanelor (usi, coridoare, scari), se alcatuiesc si dimensioneaza astfel ilrteat sa asigure treeerea numarului de fluxuri deevacuare, determinat conform normelor. Coridoarele comune de evacuate, de regula, se preyed cu eel

51

IILC.2.5.l.b.

III.C.2.5.1.c.

rn.cz.s.i.a

m.C.2.5.l.e.

IU.C.2.5.2

2.5.2.a

2.5.2..b

2.5.2.c.

52

putin dum iesiri directe in exterior, distincte ~i in~jel:>e:t'l.d~~te. dispuse pe cat posibil in directii opuse. Coridoarele ~i se .alcatuiesc din materiale ~i elemente incombustibile rezistente la foe eel putin 1 h .. •

Caile de evacuare se menjin permanent libere.

Pen:tru facilitarea circulatiei persoanelor in parcaj '~i recunoastereausoara a cailor de evacuare, se prevad marcaje ~i indicatoare vizibile.

In parcaje traseele cailor de evacuare se mascara pe orizontala In axulcailor de circulajie prevazute, de la eel mai ... . punct posibil de plecare pana la usa unei case de scari de evacuate, ?nand seamade .pozitia autoturismelor ce stationeaza. ~i a ioricaror alte ubstacole fixe prevazute.tn oricare parte a parcajului susceptibila de a fi parcursa de utilizatori precum ~i pe caile de : evacuare ale acestora, inalti-mea minima de trecere, va fi de 2,00 m ..

T oate caile de evacuare a 'persoanelor din parcaj trebuie sa debuseze In aer liber, la nivelul solului sau.al unor circulatii carosabile exterioare, In zone ce permit evacuarea sigura ~i rapids in caz de incendiu.

2.5.2.f

2.5.2·e

Rampele de acces ~i circulajie pentru autovehicu1epot £i considerate dil de evacuare pentrupersoane, daca in seap se prevad cu trotuar avand lagmea minima de O,80m. ~i .suprainaltat fata de rampa de circulatie autovehiculelor eli eel putin 25 cm.. Rampele de acces 1'1 circulajie carosabile nu sunt admise cai de evacuare pentru persoane in caz de incendiu.

III.C.2.6.0.

2.6.1

" Scarile vor fi conformate, alcatuite ~i dimensionatepotrivit prevederilor specifice cailor . de evacuare ~i a prevederilor prezentului normativ.

Scarile vor avea latimea deterrninata prin calcul, dar minimum. O,80m. ~i vor avea obligatoriu rampe drepte daca parcajul' are mai muIt de patru niveluri.

m.c2.6.2.

- Rampele scarilor de evacuate .aferente nivelelor .de parcare situate sub nivelul terenului (subterane) nu se vor dispune in prelungirea directa a rampelor nivelurile supraterane, separandu-se astfel incatfumul sa nu paminda in scarile de evacuare ale nivelurilor supraterane.

" Scarile se realizeaza din materiale dasa CO, si elementele de 1nchldere a scarilor vor avea 0 rezistenja minima la foc de lh.

Ill.C.2.6.3.

pentru parcaje parter ~i unetaj ! ~i rrurumum 2h.30' in celelalte cazuri, cu exceptiile prevazute in reglementarile

tehnice. .

Scarile exterioare de evacuare deschise se dispun adiacent peretilor perimetral rezistenti la foe Ih., ce depasesc scara cu minimum 3,00 m. de-o parte 1'i de alta, 1'i in care seadmit goluri numai pentru accesul de nivel parcajelor supraterane.

- Colurile de acces la scarile de evacuare se protejeaza cu usi rezistente la foe minimum 3~'; echipate cu dispozitive de autoinchidere pentru acces la scari exterioare ~i cu incaperi tampon la . scari interioare de evacuare prevazute cu usi rezistente Ia foc minimum 45'~i echipatecu dispozitive de autoanchidera

- Este obligatorie protectia cu indiperi tampon a golurilor de comunicatie dintre parcaje ~i spatii sau cladiri cu alta destinape,prevazute cu u1'i rezistente 1a foc minim 45 min. ~i echipate, dupa caz, cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

-1ncasele scarilor de evacuare nu sunt admise ascensoare pentru materiale dar se admit ascensoare de persoane in conditiile reglementarilor tehnice

ILUMINAT DE SIGURAN'fA

~ Parcajele, inclusiv rampe1e {>i scarile de evacuare se prevad cu instalatie de iluminat de siguranta de evacuare, realizata ~i alimentata corespunzator reglernentariilor tehnice de specialitate, care sa permits:

" ~sigurarea unui myel minim de iluminat necesar reperarii .,.,. caller de parcurs In orice situatie §i marcarii hidrantilor .

interiori de incendiu; .

efectuarea operatiflor necesare asigurarii sigurantei persoanelor;

- desfa§urarea interventiilor in caz de nevoie.

Corpurile de iluminat de siguranta se monteaza atM la partea strperioara cat $i la partea inferioara a spatiilor (la eel mult O,SOm. de pardoseala) in parcaj, .pe scari la intersectiile rampelor cu podestele, in lungul caller de evacuare si inflexiunile aeestora, la intersectiile cu alte cai de evacuare, precum ~;i in dreptul dispozitivelor detrecere (usi, incaperi tampon, etc.).

In indiperile ~i spatiile tehnicedestinate instalatiilor sau dispozitivelor cu funqiuni in situatii deosebite, se asigura

53

III.C2.7.0.

IIl.C2.7.1.

IILC.2.7 .2.

IILC.2.7.3.

1II.C2.7 .4.

IlI.C2.7.5.

III.C.2.7.6

III.C.2.8.0.

III.C.2.8.1.

mc.2.8.2.

54

obligatoriu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrulu.i (static pompare apa incendiu, vane, distribuitoare, sursa de rezerva, tablou electric general etc.)

INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

Instalatii de semnalizare a incendiilor cu actionare automata, realizate conform reglementarilor de specialitate,se prevad

obligatoriu: '.

-a.la parcaje subterane , cu mai mult de 50 de autovehicule:

-b.la parcajesupraterane eu mai mult de doua niveluri.

-c, 'in orice alta situajie la eerereainvestitorului.

Toate sistemele automate se prevad ~i cu actionari rnanuale.

Insralatii de semnalizare cu actionare manual a se .prevad obligatoriu la parcajele supraterane mai rnari de 100 de autovehicule,

Indiferent de capacitatea parcajelor atunci cand cladireain care sunt dispuse este echipata cu instalatii de serrmalizare, se prevad astfel de instalatii si in parcaj.

Parcajele cu eapacitatea peste 100 de autoturisme se echipeaza eu sistern de alarrnarea persoanelor din parcaj side alertarc a serviciului mobil de pompieri.

Alertarea pompierilor militari se osigura prin mijloace adecvate (telefon, radio, etc.) la toate parcajele cu cilpacit.,\e.l de peste 100 de autoturisrne ~j automat (legAturl directe), la eele importante saucu capacitAtl mai mari de :'ion autotunsrne.

Instalatiile de semnalizare se proiecteaza ~i realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice de specialitate - Indieativ I 18.

EV ACUAREA FUMULUI

Evaeuarea fumului in eaz de incendiu este obligatoriepentru parcaje subterane sau supraterane inehise, realizandu-se natural-organizat sau mecanic,

Evaeuarea fumului in sistem natural-organizat necesita prevederea unor goluri de evacuare dispuse la partea superioara a spatiilor. inchise ('in plafon sau inrreimea superioara a peretilor) eu aria totala reprezentand minimu~ 0,1% din aria pardoselilor ~i goluri de admisiea aerului dispuse in apropierea pardoselilor, a caror arie, de regula, va

'.:: ,.

··UI.C2,8.3.

III.C.2.B.s.

m.C.2.8.6.

m.c.2.8.7 .

IlI.C.2.8.8.

IILC.2.8.9.

IILC.2.9.0.

III. C.2. 9.1.

fi mai mare dacat a evacuarilor,

Golurile de evacuare a fumului dispuse 'in peretii deinchidere perimetrala, se iau In consideratie numai pentru adancimea de maximum 30 m a parcajului.

La parcajele etajate, evacuarea fumului se asigura separat pentru fiecare nivel, prin canale verticale independente sau cu colector, ~i/ sau pringoluri inpereti (pentru zone eu adancimea de. maximum 30m.).

Golurile pentru evacuarea fumului se inchid cu dispozitive care se deschid automat in caz de incendiu,

La pareajele supraterane deschise, evacuarea fumului se asigura prin deschiderile perirnetrale existente.

La parcajele inchise cu aria.libera mai mare de 6000 m2 (fara pereti despartitori), pentru limitarea propagarii incendiilor se asigura sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, constituite din dispozitive de evacuare a fumului ~i ecrane, proiectate ~;i realizate conform norrnativului P113.

Sistemele de evacuare mecanica alcatuiesc,realizeaza ~i reglementarilor de specialitate.

a fumului (desfumare) se

dimensioneaza,

potrivif

La parcajele subterane sausupraterane inchise perimetral, a carer ventilare se realizeaza cu mijloace mecanice, tn situatii de incendiu, se va asiguraoprirea automata a instalajiei de venrilare, cu excepjia instalajiei care serveste la evacuarea furnului. Comenzile automate vor fi dublate de comenzi> manuale . Locurile de amplasare a actionarilor pentru aceste comenzi rnanuale vor fi stabilite in functie ide suprafata ~] geometria parcajului, de regula langa intrari ~i in coordonare cu serviciile de pompieri.

LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI PRIN FATADE

in cazul in care fatada parcajului este vitratii, iar pareajul are mai mult de un nivel supra teran, vorfi luate masuri de impiedicare a propagarii incendiului de la un nivel la altul prin vitrarile peretilor perimetrali, asigurand portiuni pline

')

intre golurilesuprapusede regula minimum 1;20 m=,

copertineetc.

55

IIl.C2.9.2.

III.C.3.0.

III.C.3.1.

III.C.4.0.

III.C.4.1.

III.C.4.2.

IlLC4.3.

1Il.C.4.4.

56

DURATA INTERVENTIEI

Lainchiderile perimetrale cu pereti corI:L.~~,. vor ~ l~te rnasurilespecifice de impiedicare a propa~aru ~cendIUIU1 pe . fatade ~i prin spatiile dintre peretele C?rtin~ ~1 structura de rezistenta a construqiei conform normativului P11S.

Durata Inrerventiei se evalueaza In funqie de densitatea sarcinii terrnice, scenariile de siguranta elaborateisi de posibilitatile de actiune ale serviciilor mobile de pornpieri. Dad rezu1tatulevaluarii nueste satisfacator, se asigura servicii proprii de pornpieridotate ~i echipate cu mijloace de lupta care sa asigure interventia in timp util.

UI.D.A

SERVICIILE DE POMPIERI

Pentru supraveghere ~i interventie opera~va in . ~~ de incendiu,ln functie de marimea, importanta ~l vulnerabilitatea constructiei. se constitute ~i organizeaza serviciul propriu de pompieri, de regula la parcaje peste 500 de autoturisme.

Componenta, echiparea ~idota~ea. serviciului.de p~mpie~ trebuie sa corespunda necesitatilor practice asigurarii sigurantei la foc, corespunzator scenariilor de siguranta elaborate.

Ill.U.A1.l.

Serviciul. de pompieri vaavea .1a dispozitie spatiul necesar functionarii permanente,de regula, dispus la parter sau nivele

supraterane.

Serviciui de pornpieri va fi dotat cu echipament de protectie . corespunzator riscurilor specifice incendiului, asigurandu-se ~i rezervele necesare.

Hl.D.Al.

!lID.Al.2.

IGIENA, SANATATlEA OAMENILOR, REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI

Cerinja de cali tate privindigiena, sanatatea, refacerea li protectia mediului se referaJa proiectarea si executarea spatiilor, a partilor componente precum si a dotarilor unui parcaj, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea "i igiena ocupantilor, urmarindu-se totodata ~i prorectia mediu1ui lnconjurator.Necesitati1e utilizatorilor in cazul acestei grupe de cerinje de calitate se refer a la :

A lgiena mediuJui interior B, 19iena apci

C Igiena evacuariiapelor uzate

IT lgiena cvacuarii gunoaielor menajere E. Protectia mediului

CONDITII DE PENORMANTA

Mediul interior al unui spatiu se refers la:

1. Mediul higro-termic

2. Igiena aerului

3. lgiena vizuaia

4. Igiena acustica

MEDIUL HIGROTERMIC

Creareaunui meciiu higrotermic optim, implica asigurarea unei arnbiante termice globa1e si locale atM in regim de iarna cat si in regirn de vara,

Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optirnizarea .consumurilor energetice.

.~

Asigurarea ambiantei higro-termice globale norrnale

a. temperatura ambiantei

- pe limp de iarna (valori minime) , incaperi de exploatare

· grupuri sanitare

· niveluri inchise.de parcaTe

· scari interioare sau exterioare inchise

- pe limp de vara

· incaperi de exploatare

lS0C a IS C SaC SoC

max.21:tc

IlI.D.Al.3.

IILDAL4.

III.D.A2.

III.D.A2.1.

· niveiuri inchise de parcare

b. viteza curenjilor de aer la incaperi deexploatare ~i altele

similar constructiilor civile .

c. umiditatea relativa a aeru1ui, la parcaje inchise ~iindl.peri

exploatare = 35% .•.. 60%

d. nurnar sehimburi de aer - se vor stabili fund:ie de ceritele privind asigurarea .... UJlHdnl aerului (conf. cap. IV)

Asigurarea evitarii aparitiei condensului pe suprafata ~i interiorul elementelor de inchidere la parcaje inchise:

La incaperile de exploatare - similar constructiiloe civile La spaptle de parca.re a autoturismelor

a) temperatura suprafetelor interioare

-pardoseli

· iarna - min. 5° C

· vara - max. z71 C -perep

_ lama - min. 5° C · vara - max. 40° C

b) umiditatea.materialelor de alcatuire a Inchiderilor

- nivel maxim admis confonn prevederilor ST AS 6472/4.·

de carbon sa TIU dep!~easdl.:

- valoarea medic calculaia penrru orice interval de Bh. consecutive mai mica sau egal! .cu 50 ppm.;

- valoarea medic calculata pentru once interval de 20' consecutive mai mid sau egala ell 100 ppm.;

- v?loarea maxima instantanee nu va depa~i 200 ppm ..

b) In cazul in care parcajuleste frecventat de mai mult de 30% din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel, se va actiona ~i pentru reducersa concentratiei de acroleina.

c) In cazul in care parcul de vehicule aflate in circulajie este alimentat cu benzine aditivate ell compusi de plumb sau -alti aditivi toxici, se va actiona in vederea verificarii concentrajiilor specifice pentru incadrarea acestora sub limitele admisibile in atmosfera parcajelor,

IH.D.A2.2. Ventilarea poate fi naturala, natUrala-organizata sau mecanica.

Atunci eand parcajul va avea mai multe niveluri, ventilarea va fi obligatoriu mecanica, la :

- ni,:elurile situate sub niveluiterenului, ell exceptia situatiilor particulate cand exist! mai mult de 40% deschideri 'in aer

liber; .

- nivelurilesuperioare, arundc?ind cerinjele mai sus fixate nu pot fi respectate numai prin v2ntihr€ naturala organizara.

OBSERVATIE:

Asigurarea continuitatii serviciului e incaperi de exploatare

- sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod continua temperatura de min. 16° C pe toata durata zilei,in conditii,

=niveluri inchise de parcare

- sistemul de incalzire trebuie sa asigure in mod. continuu temperatura de min, SO C pe toata durata zilei, in conditii.

lIID.A23.

IG!ENA AERULUI JIl.D.A2.4.

Igiena aerului implica asigurarea calitlitli aerului in spatiile interioare, respectiv crearea unei ambiante atmosferice optima astfel malt sa nu exists degajari de substante poluante, nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol, materiale

de constructii, acti.vitati curente, etc.) 1II.D.A25.

Concentratii maxim admisibile de substante poluante

a) In fiecare din compartimenteleparcajului,. se asigura

ventilarea astfel meat valorile 11rrJta ale concentrajiei de oxid HLD.A2.6.

Pentru parcajele de clasa Plamplasate In demisol sau la sol, la parterul unui imobil cu 0 alta destinane, la care a fost prevazuta ventilare naturalaorganizata, atunci cand exisra indoieli referitoare la eficacitarea llmitata a ventilarii naturale, se vor rezerva amplasamentele necesare instalatiei de ventilare mecanica precurr, ~i a instalatiei de alime~tare a acesteia. la construirea parcajului.

Actionaraa instalatiei de ventilare mecanica a parcajului se asigura automat ~i manual, fiind detrerminata de atingerea concentratiei de nociviraji (Ill principal oxid de carbon) din atmosfera parcajuhii.

Se vor prevede actionari manuale prioritare pentru pornirea $i op~ireainstalajjei de ventilate. Locurile de arnplasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata, geometria parcajului si amplasarea incaperilor de exploarara, de regula, langa intrare ~i In spajii usor accesibile.

Concentratia oxidului de carbon ~i eventual a alter nocivitati se va masura ori de cate on exista indoiel! asupra calitatii aerului,

La parcajele ell capacitatsa mai mare de 100 de autovehiculs, 59

ULD.A2.7.

IlLD.A2.B.

llLD.A2.9.

m.D.A2.10.

III.D.A2.11

60

b) ratie de aer proaspat

- aferenta persoanelor de min. 15 m" Ih/persoana

- aferenta incaperilor :

. incaperi exploatare . gru.puri sanitare

masurarea concentrajiei de oxid de carbon se va efl;Xtua mod permanent in puncte fixe de masura, cu o . automata. Aceasta instalatie va realiza i in cazul concentratiei maximumadmise: - punerea in functiune a instalatiei de ventilate rnecanica:

- actionarea semnalizarii de urgenta.

Instalatie automata pentru masurarea concentratiei de oxid carbon se poate prevede si la parcajele mai mid, in functis . geometria parcajului, gradUl de rulaj, numarul important niveluri sau optiunea investitorului.

Asigurarea igienei finisaielor interioare a) evitarea ernisiei de gaze tOXiLC in incaperile de exploatare - sunt interzise fmisajele realizate din materiale ce substante toxice ce pot emite gaze nocive, periculoase sanatate. b) evitarea formarii ciupercilor ~ se vor lua masuri pentru evitarea forrnarii asigurarea inchiderilor exterioare ~i a unei corespunzatoare, atat in incaperile de exploatare spatiile de patrcare.

111.l>.A\2

Asigurarea unei ventilari corespunzatoare a) numar schirnburi de aer

- comanda automata a mstalatiilor de venti Ian: numarului de schirnburi necesar:

III.D.l\3.2.2.

LII.O.,\.'\.?>.

15 30 mOjh (aspiratie)

20 :;.0 mO /h (aspiratic)

Instalatia de v entilare a parcajului va fi independenta fatt. restul functiunilor din constructie. Aerul· provenit de ventilarea parcajului se evacueaza In exterior, intr-o zona ventilata, cat mai indepartata de deschiderile (usi, ~p,·p,,1r,.,,;; prize. de aer) ale cladirilor de locuit sau . de invecinate. Dad! evacuarea 5e face deasupra cladirii, guriide refulare va trebui sa depaseasca planul acopcrisului conform reglementarilor tehnice.

Este interzisa preluarea de aer (recircularea aerului) din' interiorul parcajului pentru ventilarea incaperilord! exploatare sau a spatiilor ranexelor tehnice. Prizele de pentru acestea vor fi in exteriorul parcaiului.

m.D.A4.

Ill.D.A4.1.

II1.D.A4.2.

IGIENA VIZUALA

Cerinta rercrrtoare la ilummatul interior implica asig urarea cantitajii ~i calitajii luminii (naturale si artificiale), astrel iricat utilizatorii spatiilor respective sa l~i poata desfasura activitatile in mod corespunzator, atat in timpul zilei cat ~i in timpulnoprii, in conditii de i~iena si sanatate.

ASIGURAf\EA ILUMINATUtU]!\:ATURAl

Conditiile de iluminat natural sau artificial, dupa caz, - similar constructiilor civile.

La toate parcajele subterana sau inchise perimetral, iluminarea zonei de acccs vaasigura trecerea graduala de la lumina de zi la iluminatul artificial.

r\SICURi\REJ-\ llUMINATULUI ARTIFICIAL

Nivelul de ilurninari- medie pentru iluminatul normal ill incapcrilor (valor! rninime - normate)

.. niveluri de parcare - iluminat general - 20 Ix (la pardoseala)

I'entru evitarea sau lirnitarca orbirii se vor lua rnasuriie <orcspunzatoare stabilite in re;:e:lemcnUlri.

Asigurarea continuitatii scrviciului

• prcvederea unei surse secundare caresaasigureIurnina de sigl1ran~a pe caile de evacuare ~i in punctele de siguranta (vezi Cap.II1.2 "Siguranta in exploatare") .

Igiena acustica

lgiena mediului interior implica ;oi asigura conditiile acustice ale spatiilor interioare. corespunzatoare rncntinerii sanurari: ocupantilor.

Asigurarea arnbiantei acustice In incaperilor de exploatare -?i in centralele tehnice (puncte termice. statii hidrotur t precurn ~l in spatiile destinate parcarii 51:' va face in conrormitate xu normelein vigoarc

Pentrurnentinerea nivelului de zgomot adrnis in interiorul incaperilor, elernentcle delimitaroan- trebuie astfel alcatuit« indlt sa se asigure un indice de izolare corespunzator. conr. cap. II1.6. "Protectia fmpotriva zgomotului"

b1

Ill.O.B.

III.D.B.I.

III.D.C

IItD.Cl.

III.D.C2.

Ill.D.C3.

62

IGIENAAPEI

Cerinta referitoare la 19Iena apeiImplica conditiile priVi.rid distributia apei incr-un debit sufieient in conditiile satisfacerii criteriilor de puritate necesara apei potabile. Apa neeesara alimentarii instalariilor din dadiri trebuie sa aiba 0 anumita calitate exprimata prin ansamblul

proprieranlor sale fizice, chimice, bacteriologice,·"

organoleptice, etc.

Asigurarea calitapi apei (potabilitatea ) Apa provenita din rejeaua de distribujie sau din surse proprii destinata consumului.de ciUre persoane ~i folosita la grupurile sanitare, trebuiesa corespunda din punctul de vedere . al indicatorilor fizici, chimici, bacteriologici,biologici si organoleptici normati:

lEV ACUAREA APE LOR UZATlE

··lItO.E.

Evitarea poluarii mediului natural respectiv . a apelor subterane sau a solului ell apeuzate provenite din sisternul de

canalizare al cladirilor, .

a) Conditii ce trebuie indeplinite deapele uzate

- continutul ~i concentrafia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensii, substante chi mice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor, substante inflamabile ~i explozibile, germeni patogeni) trebuie sa respecte reglementarile specifice.

- temperatura admisa - max. 40° C .

b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare - sa reziste la .solicitari rnecanice:

- sa fie impermeabile (sa nu perrnita infiltratii, exfiltratii):

- sa reziste la aq.iuneaapelor uzate sau suhterane agresive ~i a

apelor ell temperaturi mai marl de 40° C;

- sa reziste la eroziunea suspeiisiilor din apa;

- sa aiba 0 suprafata interioara cat mai neteda.

Evitarea riscului emisiei de mirosuri dezagreabile

Se asigura prin masuri de prevenire a scaparilor de gaze nocive.

. nivel miros = 0

lILD.E.l.

Evitarea . interconexiunii tntre apele uzate ~i apa potabila se asigura prin rezolvarea corecta a sistemelor de canalizare ~i

alimentare cu apa conform reglementarilor..

EVACUAREA GUNOAIELOR

Igiena evacuarii gunoaielor implid solutionarea optima a colectarii ~idepozitarii defeiuilor menajere, astfel meat sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor,

Asigurarea igienei zonelor ~ispatiilor de colectare si

depozitare . . .

~ se vor amplasa, rezerva ~i data eorespunzator, astfel meat sa se impiedice:

· emisia de ,.,,; '''suri dezagreabile

· prezenta Insectelor ~i animalelor

· poluarea aerului, apei sau solului

· crearea focarelor de infeqie.

REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI

Refacerea ~i proteq.ia mediului presupune realizarea constructiei (cladirea destinata parcarii) astfel meat pe toata durata de viata (executie, exploatare, postutilizare) sa nu afecteze In nici un fel echllibrul ecologic, ~i sa nu dauneze sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor, prin modificarea calitapi factorilor naturali saucreaji prin activitati umane,

Factorii mediului mconiurator supusi protectiei sunt: "'">

a) aerul

b)apele

c)solul ~i subsolul

djpadurile ~i orice al~ vegetajie

e) fauna terestra si acvatica

f) rezervatiile ~i monumentele naturii

g) asezarile omenesti ~i alti factori de mediu creati prin activitap urnane.

Asigurarea protectiei med.iului inconlurator Este interzisa:

. evacuarea in atmosfera. a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin rglementarile in vigoare;

aruncarea sau depozitarea deseurilor In afara

amplasamentelor automate .

. evacuarea de ape uzate, precum ~i descarcarea de reziduri ~i

63

IU.l .E.2.

JIl.D.E.3.

64

'.'nCt' alte materiale toxice in apa de suprafata subterana :;;i in mart;'

.producerea de zgornote si.vibratii eu intensitatepeste lirnitele admise prin norrnele legale

Amplasarea rezervoarelor de combustibilipentru centralele termice st.' va face curespectarea prevederilor specifice acestora, iar pentru evacuarea zgurii si cenusii. se vor rcspecta prescnptiile tehnice ISCIR

Cosurile de fum se vor realiza conform: regh:!mentarilor, iar compo ziti a gazelor de ardere evacuate din centrala termi.di proprie vor avea parametrii prevazuti in rcglementanh: specifice.

III.E.

m.E.1.

IIJ.lU .1.

" ~:~

IZOLAREA TERMICA. IZOLAREA HIDROFUGA ~I ECONOMIA DE ENERGlE

Cerinta trebuie asigwatiii cu 0 probabilitate acceptabila pe 0 durata de serviciu rezonabila din pund de vedere economic, prin:

- realizareaperformantelor 'higrotermice adrnisibile ale elementelor de im:hidere perimetrale ale cladirii:

- adoptarea unor solutii genera le ~i de detaliu optime, precum ,i a unei executii siintretineri corecte a cladirii in ansamblul Eli ~i a principalelor parti componente;

- realizarca economiei de energie, respectiv a unui consum de energieIimitat, raportat la conditiile dimatice locale pentru asigurarea temperaturilor de exploatare normate.

Eviterca producerii condensului pe suprafata interioara a tliementelor de inshidere se poate . realiza in conditiile asiguraril unui camp de temperaturi pe suprafata interioara cu valorisuperioare punctului de roua caracteristic unei temperaturi date a aerului interior ~i a unei umiditati relative a aerului interior.

Evitarea acumularii progresive a apei din condens in interiorul elementelor de constructii perirnetrale asigurand conditia ca volumul de aplt acumulat iarna sa fie mai mic dedt eel evaporat vara.

Performante higrotennice . ale elementelor de inchidere perimetrale

~P'entru pareajele subterane - se calculeaza pierderile de caldura prin sol

.. Pentru parcajele supraterane inchise - se calculeaza pe baza" reglementarilor tehnice in vigoare.

65

IlI.F.

HLF.l.

66

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune conforrnarea elementelor delimitatoare ale spatiilor, astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sau vecini!ltap sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un contort minim acceptabil.

Asigurarea izolarii acustice a spatiilor. ~i veOnAtaplor la zgomot aerian

a) Parcajul va fi astfel construit ~i· exploatat ineat prin . funqionare sa nu genereze zgomote sau vibrajii susceptibile

de a afecta sanataiea sau linistea vecinatatilor. .

Pentru aceasta se aleg echipamentele ~i instalatiile ceJe mai pujin zgomotoase, iardaca aceasta nu va fi suficient se iau masuri de izolare generala sau local a impotriva zgomotelor aeriene (sau impact), prin folosirea separarorilor, ecranelor, rezonatori, finisaje absorbante sau carcasari de utilaje.

b) In interiorul parcajului este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica (sirene, claxoane-rnegafoane, etc.) care poate deranja vecinatatile, cuexceptia folosirii acestor mijloace in cazuri detenninate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau incident grav.

c) in interiorul parcajuluise interzice folosirea claxoanelor de pe autovehicule,

ANEXE GENERALE

IV.l.

Cadrullegislativ

IV.2.

Terminologie ~i clasificari

IV.3·

Documente tehnice conexe

IVA.

Instructiuni tehnice generale Tehnologii de parcare Geometria parcarii

N.S.

IV.6.

67

ANEXA IV.I.

IV.I.I.

IV.1.1.1.

IV.L1.2.

IV.1.2.

IV.l.2.l.

IV.L2.l.1.

CADRUL UlGISLATIV

privind proieetarea, ex-ecutia ~i exploatarsa construetlilor pentru parcal'ea autoturlsmelor.

CADRUL G]£NEIRAL

Pentru obtinerea unei caliti!iti corespunzatoare, in procesul de proiectare, axecutie ~i exploatare SI? vor respeesa prevederile legii10/1995 "Lsgea privind calitatea in eonstructii"

Pentru autorizarea con5truiriiunei cladiri pentru par€area autoturismelor (din fonduri de stat, publice sau private) se vor respecta prevederile legii 50/1991 care stabileste m€todologia privind autorizarea constructiilor pre(1;Um ~i modul ~i conditiile de concesionare a tarenurilor.

AUTORIZAREA EXECUT ARII CONSTRUqIILOR

Procedura .de autorizare va respects prevederile. Ordinului MLPAT 91/1991 care stabilsste €flnlinutul cadru al formularelor necesare pr€lcum ~i conjinurul doeumentatiilor prevazute in Legea 50/1991. Consrruedile se pot realiza nurnai cu respectarea "aurorizatiei de eonstruire".

AUTORIZATIA DlE CONSlTRUIRE

Constituie actul de autoritate al admirastrapeiIocele. pe baza caruia se iasigura aplicarea masurilor prevazute de legea 50(1991, referitoare Ia amplasarea, proiectarea, executarea ~i functionarsa cOn!;truqiHor.

Autorizajia de construire se elibereaza de Consiliul judetean sau Consiliul Local in temeiul ~i cu respectarea documentatiilor de urbanism ~i amenajarea teritor iul tn aprobate:

a. PLAN URBAN1STIC GENERAL (P.U.G)

este documentatia de baza care stabileste obiectivele, actiunile ~i masurile de desvoltare pentru 0 localitate existents. sau viitoare pe 0 perioada deterrninata, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente.

In vederea urmanrn aplicarii PUG, se intocmeste REGULAMENTUL aferent acestuia, Care explica ~i detaliaza

btl

PUG.

. Pe baze an:tlizei siruat\ei e~istente ~ a studiilor de fundamerrtare SIC reglementeasa:

- Zonificarea roo stabilirea intravilanului prop as, a circulaj;:lei msjore si a zonelor functionale ale IOi1:aHtitH·

- Lucrarile ediUtare privind alime.fttarih~ «uapa, canaliaarea, alimentarile €U energie electriea, a-HmeriHirHe eu ealdura ~i apa calda.jelecomunicajii, alimentarea eu gaze.

- Unitatile teritoriale de referinta privind su,pra-fete1e care se supun unor permisiurri/restrictii geaeral valabU@.

- Obiectivele de utilitate publica - tiplll"ile de proieetare, circulatia terenuellor, obieetive de lltilHate publica avure in vederepe termen seurt, mediu sau hIDg-.

b. PLANUl.URBAN1STIC ZONAL (P.U.Z.l

estv documentatia care stebileste obieetivele, actiunile 1i rnasurile de dezvoltare ale unei zone din loealitate, pe 0 perroada determinate de timp .

. In vedereavaplicarii PUZ se intocmeste RIlIGULAMENTUl afcrent acestuia, care aplica ~i detaliaza PUZ.

. Pe baza analizei situatici existenre se stabilesc:

pozijia In cadrul localitatii: cal de comunicatie, runctionalitate, re1atii cu celelalte zone, bilantul teritorial; starca fondului construit: 5tructura.stare. vechime. patrimoniu-tesut urban.regim de inaltimelliltc. ; .

siruatia gentehnica terenuri disponibile, construibile. construibile eu . conditii, neconstruibile (pante mari, a I unecatoare, inundabile);

- de~v(lltarea retelelor edilitare (completari, refaceri):

- obiectivele de utilitate publica.

OBSERVATll-::

- P.U.Z. 5E' intocmeste in general pentru zona centrala. zone de locuit, zone pcntr u idiverse activitati, zone protejate. zone de agrement.

c. PLANUL URBANISTIC DE DETALIU CP.U,D,)

este documentatia prin can.' se s~abHes(" conditiile de ampla.sare .~i exeeutare a unui obieenv "sau a unui grup de obiective, ~j se eleboreaza In corelare cu prevederile din PVG ~i PUZ.

. PUD cupnnde elemente ce stau la baza intocmirii documentatiei pentru

. obinerea autorizajiei de consrruirc .

. In functie de situatia existenta SI:' reglementeaza:

, organizarea circulatiei, aceese

- srsternatizarea verticala

70

CERTIFICAIUL DE URBANISM este actul prin cere se fac cunoscutesolicitantului, elemehtele

care caracterizeaza: "

- Regimul juridic al imobile1or

· situarea in/in afara intravilanului

· dreptuI de proprietate

" extras din documentatiile de urbanism cu privire la regirnul zonsi

- Regimul economic al imobilelor " folosinta acruala

· destinatia stabilita prin documentatiile de urbanismaprobate

· reglementari fiscale specifice zonei - Regimul tehnic a1 imobilelor

· procent de ocupare al-terenului (POT)

· coeficient de utilizare al terenului (CUT)

· dimensiuni t'i suprafejeminime sau maximeale parcelelor

· echiparea cu utilit.'iti

· drculajia pietonilor ~i autovehiculelor, accesele ~i parcaiele . necesare .

· alinierea terenurilorsi a constructiilor fata de strazile

adiacente terenului ~i distantele constructiilor fat'ri de propriet.'itile vecine

· ina1timea constructiilor ~i caracteristicile volumetrice ale

acestora .

· sistemul constructiv ~i principalele materiale de constructii pemtise

· infap{larea constructiei, expresiviratea arhitecturala, echilibrul cornpozijional.finisajele etc. (daca acestea sunt prevazute in regulamentele aprobate)

· modul de executare al constructiilor

.Iucrarile conexe de interes public necesare functionarii obiectivului

- Enunjaraa avizelor ~i studiilor necesare la depunerea

OBSERV ATIE:

IV.1.2.1.2.

- functiuni admise

- regi.m dealiniere .

- regim de inaltime

- procent de ocupare al terenului (POT)

- coeficient de utilizare a1 terenului (CUT)

- racorduri ~i bransamente edllitare

- plastica arhiteeturala, volumetric!

~ restricpi fa~ de vecini

PUD trebuie sa fie insotit de avizele necesare (consiliul local, protecpa mediului, utilitlip, patrirooniu - in zone protejate).

Cererea de eliberare a autorizajiei de construire va fi insotita

de: ...

OBSERVATIT:

proiectului pentru autorizatie de construire,

- Pentru obtinerea certificatului de urbanism este necesara prezentarea dovezii de posesie i'isupra terenului, ca propnesar sau ca urmare a concesionaril, conform Legii 50/1991. Proprietatea asupraterenului poate fi realizata in baza Legii 18/1991 iar transferul de proprietate, in baza legii 33/1994. Obpnerea certificatului de urbanism pennite investitorului sa angajeze lucr!ri1e de proiectare,

- In cazul lucrarilor efectuate din fonduri publice ale administrajiei centrale sau locale, . investitorul elaboreaza "Studiul de prefezabilitate" CClTe constituie lema program pentru lansarea licitatiei de proiectare,

- Casttgatorul licitatiei urmeaza s1 elaboreze "Studiul de fezabilitate", "Proiectultehnic" ~i "Caiete de sarcini" care vor sta la baza lansard licitajiei de execujie,

- Conjinutul ~i etapele de realizare a investitiilor din fondurile publice, vor respecta prevederile legale (Ordonanja 12/1993 privind achizijiile publicecu modificarile aduse de Legea 83/1994, HG 727/1993, HG 592/1993, HG 112/1993, HG 63/1994, Ordin comun MF MLPAT 792/13N/94)

- Nivelul de aprobare se stabileste conf. Ordonanta 12/1993 in functie de valoarea investipei.

IV.1.2.1.3. DOCUMENTAJl8, NECE6ARA ELIBERARII AUTORIZATIEI DECONSTRUIRE

Solicitantul depune: -Cereretip

a. Certificatul de urbanism

b. Dovada titlului . de proprietate- sau concesionare (copie ~

legalizata) .

C. Proiectul pentru a~torizatia de construire {PAC) in 2 exemplare (conf. prevederiOrdin MLPAT 91/1991)

- Piese scrise (memoriu pe specialitaji)

- Piese desenate (planuri, sectiuni, fatade, desfasurari)

verificate de verificatori atestap

- Avize necesare (am geotehnic, avize ale furnizorilor de utilit!p, avize specifice amplasarii, etc.) specificate in Certificatul de Urbanism.

N.1.3. . VERIFICAREA DOCUMENTATIEI DEPROIECTARE

. In confonnitate cu Legea 10/1995, documentatia de proiectare trebuie sa fie. verificata de clitre specialisti verificatori de proiecte . atestati, itltii dedit specialistii

IV.1.4.

OBSEg\'ATIE:

IV.1.5.

OBLlGATlILE PROIECTANTLiLlil

daboratori ai proiectelor.

· Verificarea oroieetelor penrru parcaje in constructii se va in confortnit~te ell pn~vederile prezentului normativ (cap. III

IV)

· 5e interzice aplicarea proiectelor (inclusiv a r'

neverificate in conditiile rnentionate mai sus.

VERIFICAREA ~I RECEPIIA LUCRARILOR DE EXECUTIE

· Verificarea calita~ijexecutiei constructrilor'este obligatoris

se 8fectueaza de catre investitori prin diriginti de specie . sal! prin agen~i economici de consultanta s~eclalizati .... · Exp ... rtizele tehnice aleproicctelor. ~1 consrructiilor efectueazii nurnai de catre cxpern tchnici atostan.

· Receptia ronstructiilor se face de catrc inv .. -stitor (propriota

in prezenta proiectantului ~i a oxecutantului ~I / sau reprezentantilor de specialitate, legal desernnati de acestra. · Reeepti{l se face 'in conformitate cu documcnt.itia de si cudt'cumentele cuprinse in cartca tchnica .<1 constructiei {documentatia d~executie ~i documcntclc privitoare realizarea ~i expoataTl..'a acestura I

rV.1.7

_ l\1udifi:::iiriIe ·adlls.e p~ durara executici btll de documentatia de baza ~tampilata de verificatorul proicctului. sc-fac raspunden:'a bcneficiarului, €Ixecutantului ~i proiectantului.

Pentru m<?ntmerea calitatii constructiilor pC' hlata duratn viata a acestora, proi.?ctantui este obligat:

· ;t\ pr"dzeze prin proieet categuria de importanta a

constructici .

· sa asigure prin proiecte si detalii de l'xecutie, nivelul de

cali tate corespunzator ceriritelor irnpuse

sa se supuna verifidirii de catre veri fica tori atestati a proicctelor elaborate.

· ~il elab0feze:,;i sa puna Ia dispozijia beneficiarului caiete de sarcin! ~i instructiu.ni tehnice privind executie lucrarilor, exploatarea, intretinerea ~j reparatiile constructiilor

, sa mentioneze 'in caietele de. sarcini:

_ modul de organizare a urmarrrii curente in

wnstructiei

_ perioada la care elementelede constructie trebuie reparate

sau inlocuite

_ conditii de exploatare norrnala a constructiei

_ cazurite in care trebuie solicitata expertizarea tehnica d.p.d.v. al cerintelor stabilite prin lege

OB5ERV:\ TIE:

- aspecte privind postutilizarea constructiei.

- Caietele de sarcini ca si documentatia de proiectar= ['lee parte integranta a 1/ carjii tehnice" a constructiei si pot sprijtni proiectantul in cazul producerii unor avarii sau deteriorari ale constructiei.

URMARlREA ·COMPORTARII IN ·EXPLOATARE a constructiilor destinate parcarii autoturismelor se face pe toata durata deiexistenta a acestora ~i cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea direcra sau investigarea cu mijloace de observare :;:i masurare specifice, in scopul rnentinerii nivelurilor de performanta corespunzatoare cerintelor prevazute in legea 10/95.

. lnterventiile la constructiile existente se fac fie pe baza unui proiect avizatcieproiectantul initial al cladirii fie a unei expertize tehnice intocmite de un experttehnic atestat ~i se consemneaza obligatoriu in cartea tehnica.

POSTUTIUZAREA cuprinde activitatile de dezafectare, demontare ~i demolare a constructiilor, reconditionare ~i folosire a elementelorsi produselor necuperabile, precLIID ~i reciclarea deseurilor, cu asigurarea protectiei rnediului. conform legii .

. Lucrarilc dc postutilizare a constructiilor destinate parcarii autoturismelor pot interveni:

- la cererea proprietarilor

- In urma unei expertize tehnice care stabileste daca acestea

pot pune in perieol viata ocupantilor conf. L 10/1995.

- la cererea autoritatilor publice conform prevederii Legii

33/1992. ~

Postutilizarea constructiilor se realizeaza pe baza unor documentatii pentru care este neccsara obtinerea certificatului si autorizatiei de dezafedare/demolare, conf. Legii 50/1991 eu conditia obtinerii Acordului de Mediu, conform Ordin 170/1990.

ANEXAIV.2.

DOCUMENTE TEHNICE CONEXE

DEFINITII

- Legea privind protectia mediului inconjurator

JV.2.1.

PAlKA},

(PARKING,PARKHOUSE ) : Construqie publica subterana supraterana, cu unul sau ell mai multe niveluri, staponArii autovehiculelor.

- Legea privind asigurarea sanatatii populatiei

-Iegea fondului funciar

Parcajele pot fi :

- independente functional, dispuse in irnobile supraterane sau subterane;

- alipite sau inglobate in cladiri ell alte destinatii,

spajiul delimitat de douaplansee - (superior si inferior)

. . Legea 50 11991 - privind autorizarea executarii constructiilor

Legea 33/1992 - privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica Legea 10/1995 - privind calitarea in constructii

NIVEL;

XXX - Codul de procedure civila

JUMATATE DE NIVEL; spatiu, delimitat. de planseedispuse decalat. jumatate de nivel: (se considers cil. doua jumatati de consecutive constituie un singur nivel al constructiei),

XXX - "Chid privind dimensiunHe ~i amplasarea cladirilor In amsambluri urbane" - in curs de editare - (Fac. Constructii - lasi)

constructie./parte de constructie/jncapere in care pe parcare se asigura ~i intretineri !;>i reparatii ale a . precum 9i depozitare piese auto de schimb . Nu face prezentului norrnativ

GARAJ;

Ordnnan\a

- Privind apararea impotriva incendiilor. 60D/1997

CLASIFICARI

IV.2;2.

HG 51 - lY90

- Privind unele masuri pentru imbunatarirea activitatii de preveniresi stingere a incendiilor

In raport cu nivelul de terenului, parcajele pot fi subterane supraterane. Parcajele pot fi inchise, avand pe toate . inchideri perimetrale (pereti $i planseei .sau deschise ( inchiden perimetrale) in report cu spariul exterior, singu delimitari fiind constituite din parapetii de protectie l",n{ltl"j'Ja'~ caderiior accidentale a persoanelor ~I Parcajele deschise pot fi acoperite sau descoperite,

HG 127/1994 - Stabilirea ~i sanctionarea unor contraventii Ia normele pentru protectia mediului inconjurafor.

He 13K/1994 - Stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul apelor, ""

H.C. 525/1996 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

DUP A MARIME - In functie de numarul de autoturisme posibil de parcat o constructie sau portiune deconstructie destinate t::"·L!·U""";; acestui scop, se clasifica in trei tipuri astfel;

Ordin 91/1991 - pentru aprobarea formularelor, a proceduriide autorizare ~i a continutului documentajrilor prevazute de legea 50/91.

P1- pani!. la100 de autoturismej

P2- lntte 100 §i 500 de autoturisme; P3- peste sao ,de autoturisme.

Noiii: la calcularell Cflpllcitifjii echiualenie a unui parcai care nu' esie destinat In exclusioiiaie auioturismelor, se cOllsidera ca: . - 0 remorcii peniru flutoturisme echioaleazacu un auioturism,

- irei motociclete echivalenzil cu un nutoiunsm

PARCA]; PARCAJ; PARCA] ;

Ordin 462/1993 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei.

Ordin 125/1994 - Ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor econornice ~i sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

Ordin 792/13N/1994 - Norrne rnetodologice privind conjinutul cadru al proiecrelor - pe faze de proiectare, al documentelor de licitatie, al o£ertelor~i 211 contractelor pentruiexecutia investitiilor

75

..

Ordm 125/]994

C}

C 19

C 31

C 56

C Sf.

C 10:-

C 11:

C 125

C 13"

C 14[1

C1;'li

C 2It)

eEl

publice.

. Istrului apelor. padurilorsi protectiei mediului _ ardin al rn; rea ProcedurE de reglementare a actJyitiitilor pentrUapro ~dale cu impact asupra rnediului inconiurator:· .. econorrtlce ~1 s

.: . ... telullee pentru proiectarea, executia. rnontarea, _ prescnphl stalarea, exploatarea \!,i verificarsa cazanelor de respectarea. l~or de apa fierbinte.

abur ~1 cazan€ .

.. 'vind irnbunatatirea terenurilor de fundare slabe

.1'-i rr.nahv pn: .

-; 0 .. d e IlIecanlce .

prll1 proce e

. ., te!uUce pentru proiectarea, executia, exploatarea, _ Prescnph1 nelor de abur de ioasa presiune ~i a eazanelor repararea caza

de apa calda.

. v nvind veri~icarea calitatii :;1 reeepTla Iucrarilor de

- Normah. P talatii arerente.

COrIStrUctll ~l InS

. tiv pentrU ignifugare

_ NorIlla.

'. vind conditiile de descarcare a apelor uzarc in _ Norrna~l\' prJ lizare a centralelor populate.

reteiele oe cana

entrL! proiectarea :;1 executarea iucrariior

_ NonnatlV p .

Izolatll ternUee

tru prolectarfi!a ~I executa rea hidroizolanilor - NtlrInatJ': pe~lturI1lnOase Ia Iucrariie de constructii

dID rnatenal~

. ' lehnice de prOlectare si execune pnvmd

I structlUI11 : .

- n , f tea a cladmlor. protecoa om

tehI1lce pentru protectia anncoroziva a - InstructJ: eonstructii metalice,

elementeJor

ntrU eXfi!cutarea lucrarilor din beton ~1 bet on NOTlnatlV pe

annat.

... . tehnice pentru protectia elementelor din bcton - Ins~ufP::~Il precomprimat supraterane In medii agreslve

~~ral~ si industrla1e.

" pentrU aldituirea i,Ti executarea pardoselilor

_ Normatl'i

ilntlCorosrve.

, . rivind proiect;lrea cladirilor civile d.p.d.v. al

Normatlv p , j. ta

- . r-f1ta 1TI exp oa reo

cerinteide slgll" >

CPH 1

IE>

I Y

]20

"\1' 211l'

1'2

r:-

I'W

P 70

P 85

P95

P96

- Normanv pentru adaptarea constructiilor ~I locunlor publico la cermteie persoanelor handicapate

- Normati v · pentru proiectarea~i executarea instalatiilor ,ventilare

- Norrnativ privind proiectarea si exexcutarea instalatiilor de gaze naturale

- Normativ pentru proiectarea si executareainstalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V.

- Normanv pentru proiectarea si executarea instalatiilor samtare.

- Normativ pentru proiectarea ~i executarea instalatiilorde incalzrre

- Norrnanv pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protecne contra traznetului.

- Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton Ia acnunea uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiun , ey;etale

- lnstructruni tehnice pentru proiectarea la stabilitate termica, a elernentelor de inchidere a cladirilor.

Normativ pnvind alcatuirea, calculul ~i executarea structurilor din zidarie.

- Normativ privind proiecrarea ~i executarea constructiilor

fundate pe terenuri sensibile ia umezire. ~

- Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii,

- lnstructiuni tehnice pentru proiectarea ~l executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflaruri si constructii mari (PUCM)

- Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor cu structura din diafragme de beton.

- Norme tehnice pentru reparatii capitale la cladiri

- Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de ape rneteorice In cladiri civile. social-culturaie ~i

P IOU
P 102
P 116
P 118
P 122
PE 124
P 130
PE 136
STAS856
STAS 1238/1
STAS 1242/1
STAS 1243
STAS 1342
STAS 1478
STAS 1795
STAS 1846
ST AS 1907/ 1.2
STAS 2448
STAS2453
78 indi.stn.ue.

· Normatrv pentru proiectarea antiseismica a construcnnor de locuinte social - eulturale ~1 industriale

Norme tehruce privind proiectarea ;>lexeeutarea adaposrurilor de aparare civila, in subsolurile cladirilor not.

-Instruetiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punet de vedere acustic,

- Norme tehnice de proieetare ~i realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului

- Instructiuni tehniee pentru proiectarea ~i executa rea masurilor deprotectia fonica la cladin social-culturale.

- Normativ pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali ~i similan

- Nonne metodologice privind urmanrea comportar,ii in timp constructiilor, indusiv supravegherea starii tehruce a acestora

- Normativ pentru folosirea energiei electrice Ia iluminatul artificial in utilizari casnice.

- Constructii din lemn. Prescriptii pentru proiecrare.

- Ventilare mecanica. Debitul de aer proaspat.

· Teren de fundare. Principii generale de cercetare.

· Teren de fundare.Clasificarea si identificarea pamanturilor.

- Apa potabila

· Alimentarea cu apa la constructii civile.

- Canalizari interioare.

- Canalizari exterioare. Debite. Prescriptii de proiectare.

- Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de calcul.

- Canalizari. Carnine de vizitare. Prescriptii de proieetare

- Ascensoare pentru persoane

2912

STA53002 STAS3026 STAS3051

STAS 3300/1

STAS3300!2

STAS 3417

STA$4706

STAS 4R39

STAS 5325

STAS6131

STAS6156

STAS6221

STA.C;6221

STAS6322

STAS 6323

STAS6324

STAS6325

STAS6329

STAS6472/3

- Protectia impotnva .elt.'Ctrocutaril. Limite adrmse

- Scan - Prescriptii genera le de proiectare.

- Apa.Analiza oactenolocrca '"

- Apa potabila. Detenninarea substantelor organice

- Apa potabila. Detenninarea duritatii

~ Sisteme de cana1izari. Canale ale retelelor exterioare 'Prescriptii de proiecrare.

- Teren de fundare. Principii genera le de calcul,

- Teren de. fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.

- Cosuri ~i canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala. Prescriptii de calcul.

- Conditii tehnice de calitate pentru apede suprafata.

- "lnstalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile"

- Grade normale de protectie asigurate prin carcase.

- lnaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor

- Acustic~ in construcrii. Protectia irnpotriva zgomotului in constructn civile ~i social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica.

. lluminatul natural al fncaperilor 1a dadiri civile ~i industriale

- I1urninatul natural al Incaperilor la cladiri civile si industriale

- Apa potabila. Determinarea culorii

- Apa potabila, Deterrninarea turbiditatii.

- Apa potabila. Determinarea temperaturii, mirosului si gustuIui

- Apa potabila. Determinarea PH-ului

- Apa potabila. Analiza biologica

- Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale

.. "

cladirii. Parametri dimatici exteriori

51A56472/4

_ Comportarea elementelor de constructie Ia difuzia vaporilor de apa_ Prescriptii de calcul,

51A56472/6

_ Proiectarea tennotehnica a elementelor de constructii . cu .. punti termice

5TA56472/7

_ Ca1cululpermeabilitatii la aer a elernentelorsi materialelorj de constructii

5TA5 6646/ 1

_ Iluminatul artificial. Conditii generale pentru iluminat cladiri civile.

5TA56646/2,3 - Iluminatul artificial

5TA56701

_ Canalizari. Curi de scurgere eu sifon si depozit.

51A56724/1

_ Ventilarea dependinteior din cladirile de locuit. narurala.Presriptii de proiectare.

S1 AS 6724/2

51AS 6793 - Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuitc la constructii civile.

51A58313 - Tluminatul in cladiri si in spatii oxtcnuarc, Iii cladiri civile ~l industriale.

S1A58591/1 - Amplasarea in localitati a rctelclor edilitarc subteranc executate in sapatura

51 AS 8606 - Constructii civile, industrials si agrozootehruce. Sistern de toleranje.

S1 AS 9081 - Poluarea aerului.

5T AS 10.U09 - Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite adrnisibile ale nivelului de zgomot.

5T AS 10100/0 - Principii genera le de verificare a sigurantei consrructiilor.

51A510101/0A - Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii civile ~i industriale.

ST AS 1010l/2 - Actiuni in constructii. lncarcari rdatorate procesului de sxploatare.

S{)

5TA510101J2A1 - Actiuni in constructii. Incarcari rehnologice din exploatare pentru constructii civile, industriale ~i agrozootehruce.

- Actiuni de constructii, Incarcari date de vant.

STAS 10101 /21 - Acnuni in constructii, Incarcari date de zapada. srA510101/23 ~ Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura exterioara _

~AS 10101/23A - Actiuni in constructii. Incarcari date de temperaturi extenoare in constructii civile ~i industriale _

STAS 10104

- Constructii din zidarie, Prevederi fundamentale pentru calculul eleinentelor structurale.

- Construqii civile ~iindustriale_ Calculul si alcatuirea elernentelor structurale din beton, beton armat ~i beton . precomprimat.

STAS 10109/1

STAS 10108/0,1.2- Constructii civile, industriale ~i agricole, Constructii din otel.

- Lucrari de zidarie, Calcuiul si alcatuirea elementelor.

51 AS 10126 - Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane dL'1 otel, Clasificarea rnediilor agresive.

STAS 10813 - Puritatea aerului.Detenninarea pulberilor de suspensie.

STAS ]0859 - Canalizari. statii de epurare a apelor uzate provenite din centrele populate.

5T AS] 0166/1 - Prorectia contra coroziunii a constructiilor dLT1 otel·", supraterane. Pregatirea mecanica a suprafetelor,

51 AS 10702/1 -Proteqia contracoroziunil a constructiilor din otel supraterane. Acoperiri protectoare, conditii tehnice generale.

ST AS 10903/2 - Deternunarea puterii calorifice a materialelor de constructii

ST AS 11 054 - Aparate electrice si electronice, Clase de protectie contra electrocutarii.

STAS11322

STAS 12051

STAS 12278

- Puritatea aerului, Detemunarea aldehidei formice.

- Aer. Determinarea continutului de radon 222_

- Canalizari. Bazine de ferrnentare a namolurilor la statiile de epurare a centrelor populate.

81

..

STAS.12574 STA512594

STAS 12604 STAS 12650

. ~ Aer din zone protejate. Conditii de calitare

- Canalizari. statii de poni.pare.

- Idem. Prescrlptii generale

ST AS 129604/4- - Idem. lnstalatii electrice fixe. Prescriptii

-Apa potabila. Determinarea continutului de pesticide

ST AS 12604/5 - Idem. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

JV.3.2. CU rmu OIlUENT ATIV:

ISO 834 -1975 - cu amendamentele din 1979, 19801 1992. Rezistenta Ia foe a elementelor de constructii: metodologia de testare.

ISO 11§2 -1979 - TestuI de determinare a incombustibilitatii materialeJor de constructii

ISO 1716 -1973 -Determinarea puterii calorifice a materialelor de constructii

ISO 3008 - 1976 - cuamendamentuldin 1984 Teste privind rezistenta Iafoc a usilor si . clapetelor antifoc.

ISO 3009 -1976 "Teste privind rezistenta la focaeJementeJor vitrate,

ISO 3261 -1975 - Teste la foe: vocabular

]SO/TR 3814-1989- Teste pnvind reaetia lafoc a materialelor de constructii: evolutie $iaplicare

lSO/TR 3956-1975- Prineipiileiri.gineriei proiectarii structurilor de rezistenta la foe pe baza corelatiei mire solicitarea reala din incendii ~i conditiile testului standard (ISO 834)

ISO 5657 - 1986 - Teste de reactie la foe: inflamabilitatea rnaterialelor de construetii

lSO/TR 6543-1979- Desvoltarea testelor pentru masurarea pericolului gazelor toxice din incendii

Documente interpretative CEE -nov.93

liZ

- Protectia la foe

-Igiena, sanatatea ~i mediulinconjurator

- Economia de energie-si izolare termica

- Protectia la zgomot

IZ07730 1Z0 6242/1

·ISC6242/1

NFP 91-120/ apr.1996

NFP 91-100/ mai ]994

- Ambiante terrnios moderate. lndicii PMV si PPD.

- Construcrii imobiliare.Exigente ale utilizatorilor . 'oniortul termic.

- Consrructii imobiliare Exigente ale utilizatorilor Confortu] rermic.

Parcaje cu utilizare restransa (norma franceza)

Parcaje publice (norma franceza)

.~

83

84

1. La amplasare se ~i dimensionare 5e va tine seama de posib T t t .

.' 't 'b'l II a ea

.asigl.lrarii urun reg~m pe ca POS! 1 constant de utiIizare pe durata zilei, prin

cooperarea de nevoi de stajtonare decalate pe durata zilei, de tipuJ: - stationare de domiciliu

- lac de rnunca + cumparaturi

- agrement.

. i. Distanra optima de amplasarefata de punctele de interes se considera a fi de cca. 5 rnmute, durata in care soferul devenit . t

di " ,,1 plf.~ on poate

parcurge 0 istanta de cca. 500 m .. La acest limp trebuie Iuat in calcultim ul

necesar pentru parcare, locare (plata), ~i durata de timp consurn ta P. deplasarea pietonala in interiorul parcaiului,pentru iesirea din construc;e. pnn.

3. La amplasare se va tineseama de :

- centrul geometric de amplasare stabilir in funcpe de irtteres I '.' d

trafic; . u Zone! ~I e

- terenul disponibil caracterizat prin for~a .geo rnetri ~ .' : ~ .

f . . ~ ICa ~l rnarrmen

supra etei:

- numarul de autoturisme necesar a fi parcat corelar cu rim I di ,

. . . ,. . . . pu me ill oe

stationars specific zone! pe care 0 servesre functional astfel:

- producrie- birouri 8 - 10 ore

- cornert ~i spitale 1 - 1: / . ore

- sport $i sali de spectacole - 2 - 3

- zone rezidentiale 12 - 16 are'

- studiu de trafic pentru determinarea POzlh€i acceselo- . . di

.. .. I" m st In parcal cu

respectarea nevon de asigurare a unor relatii de circulan '. ,

.' ..." . . le conjugate mtre

servrraa liner cat mal largi zone $1 crearea de diferite directii si .. d .

evacuare. ~l' y sensun e acces ~l

are

4. Se vor lu~ miisurile" cese impun inca din faza de studiu de

amplasament pentru evitarea urmatoarelor posibile surse de pol ..

din exploatare: '. uare provemte

- vibratii directe transmisa prin fundarii sau calcans:

, - zgomot a~rianpropagat in exterior, care nu trebuis sa depaseasca nivelul de zgomot maxim acceptat pentru traficul stradal iar la nivelul Iadirii

" bui Y . . ,. c a Inlor

rnvecmate nu tre uie sa depaseasca lmitele normate in funcf d d " ." cladirilor ' cpe e estinatia

- noxele degajate in atmosfera nu trebuie sa afecteze aerul Iul .

f f "J" U .. r so sau apele

rea ice peste concentrafii e adnuse prin normele in vigoare. .

. SPATH ANEXA

5. Birourile de exploatare (postul de plata, biroul paznicului, birourile

personalului parcaiului, serviciul mobil de pompieri) se pot amplasa in interiorul parcajului cu conditia separarii lor corespunzatoare prin pereti, iar ventilarea lor sa fie independenta de ventilarea parcaiului,

6. Posturile de plata ~i cele de supraveghere din parcaj 512 proiecteaza

~i amplaseaza intr-un mod care sa. permits executa rea operatiunilor r din mteriorul biroului. Din punctul de vedere al noxelor, se vor lua masurile ce se lmpun din legislatia privind protectia muncii,

7. Se va avea in vedere sa se realizeze 0 buna ventilare pentru

biromile de supravegheresi in special postul de plata amplasat de obicei la ie~irea din parcai. Daea exists riscul de rnigrare a aerului poluat din parcaj in aceste birouri, se va adopta un regim de ventilare in suprapresiune in raport cu eel din parcaj,

R. Spatiile tehnice adiacente parcajului, care pot prezenta pericol de

incendiu sau de explozie se vor separa de acestaprin elemente rezistente la foe, avand p;olurile functionale protejate corespunzator.

INSTRUCTIUN1 DE SIGURANTA IN EXFLOATARE

9. Instructiunile de exploatare insotite de schema de circulatie auto ~i

evacuare per~llane se elaboreaza de catre proiectant ~i se cuprind in registrul de exploatarc. Se afi~aza in spatiile tehnice si interiorul.parcajului in locuri in care pcrsoanek- care isi incredinteaza autoturisme pentru stationare pot lua cunostiinta de acestea ( iesiri din parcaj, scari, etc.).

IlL lnstructiunile vor preciza in special masurile de urgenta care se iau

In cazuri!e je depat'ire a valorilor limita admise pentru concentratiile de '" substante poluante in atmosfera parcajului, in caz de incendiu, precum ~i interdictiilecare trebuiesc respectate.

11. Instructiunile vor predza modul de actionare obligatoriu In

urrnatoarele cazuri :

a. - depasirea valorilor admise pentru oxid de carbon:

- la 100 ppm. - cresterea debitelor de ventilare ~i eventual modalitatea de interventie a responsabilului parcajului;

- la 200 ppm. - inchiderea accesului in compartimentul de parcaj afectat, oprirea motoarelor autovehiculelor care circula in tot parcajul sau numai partial, dupa caz:

b. - in caz de incendiu ;

- regulile de actiune a personalului in caz de incendiu, cuprinzsnd sernnalizarea incendiului. alarrnarea personalului. alertarea pompierilor. avertizarea ipersoanelor aflate in parcaj ~i evacuarea acestora. inchiderea compartimentelor antifoc, oprirea partials sau totala a ventilarii . Iocalizarea ~i

85

stingerea a incendiului:

. responsabilitatile necarui angajat.

INTRETINERl ~I VERIFlCARI PERIODICE

12. Responsabilitatea efectuarii. intrejinerilor periodice, precurn ~i a

verificarii aspectelor legate de siguranta in exploatare a parcajelor precum si verificarea periodica, a intrerinerircurente a rnodului in care se comports elernentele structurii de rezistenta pr€cum ~i mijloacele de prevenire ~i stingere a incendiilor si de protectie Ia coroziune (vopsitorii, pardoseli, etc.), dupa cum este prevazut de catre proiectant in caietul de sarcini, revine nemljlocit beneficiarului.

13. Se vor efectua cel putin urmatoarele verificari:

-Jnstalatiile electrice se vor verifica functional la punerea lor in exploatars, urmand a fi reverificate la fiecare cinci ani de un serviciu sau socretate specializata, dar vor fi permanent supravegheate si intretinute de personalul calificat. angajat permanent al parcajului.

- Punctionarea ventilatoarelor,a tubulaturii aferente instalariei de ventilare precum si totalitatea circuitelor isi aparatelor de cornanda a acesteia vor fi verificate ~i intrejinute de personal ealiiicat.

. lnstalaria de ventilare va fi controlata eel punn 0 data pe an de servrcii specializate. iar aparatele de control automat al valorii factorilor poluanti vor h supuse unui program de intretinere si etalonare periodica

- Instalatia de incalzire se va verifica cel punn 0 data pe an. cu precadcrc, inaintea inceperii sezonului rece.

14. lntreaga insralatie de semnalizare a incendiului va fi vcriticata

functional periodic ~i controlata de personal calificar eel putin o data pe an. Teate mijloaeele de lupta impotriva ineendiului aflate in parcaj ca echipare ~I dotare, vor fi controlate cel putin 0 data pe an, iar dispozitivele mecanice sau electromecanice de limitate a propagarii focului sau de desfumarevor fi probate functional de eel putin douaori pe an, menjinandu-se permanent in functiune,

REGISTRUL DE EXPLOATARE

15. Proprietarul sau conoesionarul pareajului, este obligat sa

intocmeasca si sa aetualizeze zilnic registrul de exploatare al parcajului.

16. Registrul de exploatare va fi pus arica.ndla dispozitia

reprezentantilor legal! abilitari eu controlul parcajelor sau a inspectorilor de teren ai pompierilor, urmi:ind a fi completat zilnic.Registrul va cuprinde in special;

- numele responsabilului de parcaj:

. instructiunile de exploatare aprobate de forurile in drept;

, programul actualizat de urmarir€ -~i verificare functionala a dotarilor ~i dispozitivelor ce vizeaza siguranta la foe ~i In exploatare a parcajului;

, incercarile functionale si rezultatele lor, dupa cum surrt specificate in

86

prezentul normanv.

. . madentele survenite in exploatarea instalajiei de ventilare, folosirea ~emna1elor sonore precum si, intr-o maniera generala, toate activitatile sau actiuni1e efectuate in. ceeace priveste siguranta imobilului.

87

ANEXAIV -

-j

1fEHNOLOGII DE PAR CARE

FIG_l-NIVEL

DECALAT

Eo 2

e- -:NIVEL VAP JRIT

38

Fig_ 3

- RA1vlPE DE P ARCARE

Fiz 4

D- - NIVEL PLAT

89

ANEXAIV.6.

GIiOMETRIA PARCARH

TV.Ii.I. Dimensiuni - cf.fig.G.l !;Ii Tabel €J.1.

FIG.b.l.

AUTOTURlSMUL STANDARD

Tabelul 6.1.

DIMENSIUNI ~I PERFORMANIE INDEX (mm)

Autoturisme

90

IV.6.2 Dirnensiurri minime ~i dispunere geometries

Elementele dimensionale ce sunt descrise in continuare pot sa nu corespunda necesitatiior pentru parcajele aferente unor dotari urbane specifice, cum ar fi centre comerciale, gari si aeroporturi, centre sportive si de recreere, etc., In care sunt posibil de manevrat bagaje (cu sau fara ajutorul carucicarelor de transport) sau echipament de orice natura.

IV.6.2.1.

Categorii de locuri deparcare

lntr-un parcaj, functie de dimensiunile locurilor .de parcare ~i a cailor de acces, se admit:' (trei) categarii de locuri.

Se considera ca un parcaj este corespunzator cerintelor prezentei norme atunci cand dimensiunile locurilor de parcare sunt mat mari sau eel putin egale cu dimensiunile precizate In continuare.

Unele din dimensiunile nor-mate sau recornandate .vor putea fi reduse conform tabelului 6.2.1..

Tabel 6.2.1.

Dimensiuni

Nurnar de

. 10

Reduceri
admisibile
* cm
10
50
10
10
'"
150
20 de

sau

Lungimea unui loc de parcare plus lajimea

de . . careil

10**

NOT Ala Tabel 6.2.1.

1. Dacii un potential IDe de pareare 111.1 are formti regu/atii, se pOr11C~tc de In

premiza cd i se ponte inscrie un drepiunghi cu dimensiunile din tnbdul 6.2.2. \

fi 6.2.3.

91

2. Atuna cimti un loc ac parmre sc contormeaze umml dm dlmtmSzUnl. cere IT . :lIocnptibil 1I1ir-U11f! lim crWJ!JI,'oniie rIIm sus meniumnie aar nu in L"''''''ml,~ .. ioclII de pareere se fncnfilrenzii fn C/1tegoria inierioard in care ioate ti incll6irnt. :

Tabel 6.2.3.

eiernente de constructie

Vanatta latimii locului de parcare la stap.onarea la..-..ga

IV.6.2.2.

Geometria piatrormeior de stap.onare

T abellil.2.2.

Dimensiuni ~i unghiuri ale locurilor de parcare

aloarea cu care se locului de "'"",..,,, . .,

Unghiul de parcare in raport cu calea de !-_';;;;;";~~i-l~~---l Circulatie (grade)

Uijimea locului de parcare

tru alte elemente de construqie sau obstacole, se vorrespectn

.. ·zmilc din FIG: 6.2.3.1, 6.2.3.2. $i 6.2.3.7.

.. ! ili cazul 111 c(lre U11 lac de parcare se afW. siiua: intr: doi s~Jlpi, liitimea l~cului de p~l'care:~ : ', '/") szngufii .dlltii eu vnIoaren coresounzdioare stalpulU1 eel mat apropiaide margmea call

111nre~ L , -r

FJC.6.2.3.1.

Ui~mea caii de Lungimea
circularie - (m)**** locului de
sens unic dublu sens parcara
***** (rn)
--
5,00 5,00 5,00·
4,50 5,00 5,10<'
4,00 5,00 5,15"
3,50 5,00 4,80'
3,50 4}:;O 5,00 90

75

60

45

o (paraiel)

2.50 {stanga) 2,00 rdreaPta )~~*

Dimcnsiunea esie masurat« perpendicular pe mien de circulntzc. \/C"zi FIG, 62.3.3.11 . ..;.6.2.3]

".,) Dimenslunea mi'isuratti perpendicular pc nxa i()cul ui de parcare .

. _ "~i Fez! figum 6.2.:U

j "":") 111 cazul fn care ul1ghl11rile de parenre suni diferite pe cdc doufi iatun ale lwei clii de I ClI"CHia}te, eefolose~te laflmllil de clTcuiatie corespuni:litonre ceiui mar 71lilre ullXhi de parcare.

I h"~.) In cazul 111 cnre c17culntza oc calea de ilcccslniocurilede parcnre Sf [ace in dllblu

.;eilS,wr tr:': loc~ri de parcere p. ~ carc.le alimcnieam este mai mllrc.' de 20., liitimer. ciiti de clrnw!Jle coreepunziioere unghzulm de porcnre eel mat mnre Sf va maiorn cu 20%, dar .

1...!2;; va fi mill micn de 5,00 TIl. . ._~ .'. . .

. - ~==----~

NOTA;

1. Sunt utilimbile ell limite peniru mdsurarea locurilor de parcare: " /atI! peret!1or;

FIG. 6.2.3.2- Detaliu.

• (/Xul.(il?iei '"opsife ce delimitr ·~ii locurile de parcnre inire ele Sau de cnleadc circuiaiie;

o linin scpar~tollre rntre culorile vapsitoriei· pardoselii falasite pentru marcarea ace/orli~llJ1mte mm SUB mentionate;

e arice aIt element de comtruc[ie sau pmtecfie ce materiali7.eazn ace/ea.:'l lsmite.

Parcarea ia 90° alamrata elementelor de constructie.

C!RCUV.TIE

_·_'-;-'-'--_·_·_·_·_·-1

'\ <,

Parcarea Ia 90° aUiu'''-ata elementelor de constructie.

-------~~--.-.--- .. -.-----.-.-

93

FIG. 6.2.3.3.a.

Parcarea la 900 - sens unic

o o iii

2.30 2.30 2.30

o t-_'_'<Ol-4lE_~"""""'--. _._._.-"-._._ ~

<.,... <;>

i--,

fIG.6.2.l.3.b. Parcarea iii 90° - dublu sens

-

2.30 2.30 2.30 g
iii
1-
~a!O DI '2
'@
0
I---------------~ 0
iii
ct[ . < 1
~ fICD .. , ~

.
.
, _j
94

o . .

FlG.6.::.3.4.a. Parcarea la 75 - sens uruc

FIG.6.2.3.4.b. Parearea Iii 75~ - dublu sens

."

95

FIG. S.~.3.5.a. Parcarea la 60° - sens unic

FIG. 6.2.3.5.h. Parcarea la 60° - dublu sens

FIG. 6.2.3.6.a. Parcarea la 45° • sens unic

fiG. 6.2.3.6.h. Parcarea la 41- dublu sens

.)

I I

Ii ~

II

~ I! 'i

.'"

97

fiG. 6.2.3.7.01. Parcarea longitudinala - sens unic (?I dublu sens]

I

ffIJ[Dr---- ..... •

:~!~5~.OO~_!~~5~.3~O __ ~~~~5~.6~O~

IV.6.2.4.

La oricare dintre nivelele parcajului, inalpmea libera trebuie sa fie: ~ - minimum 2,20 m. sub planseu:

~ - minimum 2,05 m. sub obstacole, indiferent de natura lor (grinzi, conducte de canalizare, echipamente de orice natura ~i elemente de semnalizare. coborari locale ale planseului. etc).

. Rampele si caile de circulatie trebuie sa fie Iibere de orice obstacolpc toata Ui.tlm~a lor $1 pe 0 inalpme de minimum 2,OSm., rnasurata perpendicular pe rampa.

. La racordarile rarnpelor ell caile orizontale de circulane, inaltilllf,'a so: majoreaza cu sageata corespunzatoare ampatamentului vehicolelor, Pcntru calculul sagetii se ia in considerare un ampatament de 3,00 m.

Prtea posterioara a locurilor de parcare poate fi ocupata cu elemente de construcjii sau instalatii pastrandu-se liber gabaritul precizat in FIG. 6.2.4.

fIG.6.2.4. Gabaritul parti! posterioare a locului de parcare

060 100

.
II'> \
0
N ]

Spole:le locu:lui de PfJt'Cic;re clature! :urwi .pet'"ItLe

/'

i:

U

Iii·!!

, NOT A: Aeeastii facilitate se flplidi exclusiu peniru categoria 1 precizniii

in Tnbelu16.2.1., fUnd limitatlJ 1(140 % din numiirul iotal de locuri din parca].

IV.G.3. em de circulatie ~i rampe

Ciile ~e circulatie ~i rarnpele de acces intre niveluri, cu excepjia zonelor de staponare ~1 a zonelor de plata pentru stationare, vor avea latimile precizate in tllbel.ul 4:6.3.

Tabelul 6.3.

LATIMEA RAMPEI CAILOR DE CIRCULATIE (m.)

KAMPE D,REPTE - SENS UNIC 3,00

RAMPE ORE PTE - DUBLU SENS 5,50

KAMPE CURBE - SENS UNlC .4,00

MMf-'E CUN-BE - DUBLU SENS

+

3,00 - FIRUL EXTERIOR

NOTA:

• Circulaiiile In eurM, amplasaie pe un plnn orizonial S(lU inclinai, vor auea rnzl1 de curbura extcrioarii pentru sens unic de minimum 8,5f) m.

.. Circulaitile in curlJii, nmpillsnte ,C un plan orizonial SflU inclinai, vor nven raw ,;xlenoflrii a firului tie circulaiie interior curbei de minimum 8,50 m.

• [11 cnzul rampelor elicoidale rm:e1e Sf mi'isonrii In proieciie orizoniala.

e Dacii rampeie ole circulaiie In dublu "ens suni preodzuie ell insula de sepnrare 11ltrc sC!l~Hri, la[l1Irea t(ltniii a rampei se milre§tc ell lnfimea insulei de scparare intrc ~i?I1';!ln.

IV.e.4. Panta planseelor de stationare

Inclinarea axului longitudinal pe locul de parcare va fi de maximum 5%.

Panta loeului de stationare pe celelalte directii va fi de maximum 7,5%.

Panta planseului pe locurile de stationare rezervate persoanelor '" handicapate va fi de maximum 1,5%.

Pants ciii de eirculajie in dreptul zonelor de plata pentru stationare va fi de maximum 3"1".

IV.6.S. Panta eailor de circulajie (rampe)

Panta rampelor de circulajie este de maximum 18% pentru: - rarnpe drepte:

- rampe curbe - eirculatie in sens unic, masurata in axa ciiii de circulatie

sau indublu sens, masuratain axa :firului de eirculajie interior curbei.

99

100

Pentru rampele de circulatie curbe ale parcajelor de folosinta privata. se

poate folosi pentru calculul lajimii pantei si veziabacul din Figura 6.5. .

FIG. 6.5.

4,10

]3.9.1 ~ 3.70

'"

E 3.50

'c

.1; 3.30

~

Ei 3.10 ;.

:l 2.90

LIm) F(%)
1 4.00 <:16
2 pS <16
3 2.80 <16
~ 3.70 16 ... 18
5 2.80 16+ 18 3

8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18

Raza lexterioarli Im)

IV .fl. 7. Racordarea rampelor

Rarnpeie dscirculajre carosabila se racordeaza la·platformele de stationare

sau la portrunile de circulatie cu alta panta curazele de curba, diferite pentru "monte 5) aval. dupa cum: sunt preciz te in figura 6.7.

FIG. 6.7.

Racordarea pantel or

R) 10 m.

NOTA; Uti-mea minima se stabileste in runcrie de raza exrerioara a caii ~i

de panta rampel avuta in vedere. .

NOT A: Razele de racordare se rnasoara in axul rampei sau In axul f.irului de circuiatie ; cel mai detavorizat, dupa caz .

. . Pe ultimii 4,00 m. ai rampei de riesire din parcaj, masurati dela ahmamentul tatadei parcajului, panta caii de circulatie carosabila va fi de ~~xlmurr: 5°;0. Aceasta prevedere nu se aplica rampelor Ce debuseaza direct in caile de circulatie carosabila: acestea vor avea 0 rugozitate pronuntata a caii de rulare $1 se vor lua-masuri <i.e protectie Ia inzapezire si inghet

Conformarea acestorrampe seva face dupa cum este indicat in Fig. 6.6.

. FIG.6.6. Iesirile in caile de circulatie adiacenteparcajelor

(dimensiuni In metri)

r--,

I 1 amsmuClll

I I

< 18 III 1 I

1 I

AlinicmGnwl ztr.Qzi'

-----

b_"_"'_&)l_L __ __...J

___ ~ ....:~:AM::P:::A:...::AM=1'>UlSA1 ... IN mOlUM

101

NORMATlV PENTRlJ PROIECTAREA .' CONSTRUCTIILOR PUBLICE SUBTERANE

Elaborat de:

lnstitutul de Proiectare, Cercetare ~i Tehnica de calcul in constructii - I.P.C.T.-S.A.

CONTRACT IPCT S.A. ·133511997

NORMA TIV PENTRU PROJECT AREA CONSTRUqIILOR PUB LICE SUBTERANE

Director general

: ing, SERBAN ST AN ESCU : dr, ing. DAN CAPATINA

: arh, BOGDAN DADA.RLAT : arh, CtAUDIU GRJGORA!;i

Director general adjunct

§ef departament arhitecturii

Responsabil Iucrare

Cap. I

ELABORATORJ

: dr, arh, t'TEF AN BARTHON : dr. arb. lOAN VOICULESCU

Cap. H

: arh, CLAUDIU GruGORA~

: dr, arh. ~TEFAN BARTHO]\" : dr, arh, lOAN VOICULESCU

: ing. ILARIE BLAT

: dr, auk !;iTEFAN BARTHON : arh, CLAUDIU GRIGORA~

- autor

- colaboratori

Cap. HI. A

. autor

Cap.Ill.B

- autor

Cap.m.C

- autor

- eolaboratori

: dr, arh, lOAN VOICULESCU ! ing V MILE CAUNESCU

: ing. ELENA MIHALACHE

: dr, arh, :;;TEFAN BARTH ON : arh, CLAUDIU GruGORA~

Cap. III. D,E,JF - autori

hfiNISTERUL LuCRARn...OR PUBUCE ~I AMENAJARn TERITORIULUI

OP.DIN Nr. Y.c{l,,' N , din: rul. . -i;, I ~~ .

A vand in vedere : :; <f?

- Avizul Consiliului Tehnlco - ~[iinlifie or. )6611997

- io terneiul H.G. or. 456/1994 privind organizarea ~i funcjionarea

Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului ~

- in conformitate eu Hotararea Parlamentului nr, 12/1996 1/i iJ. Decretului nr, 591/1996.

- Ministrul Lucrarilor Publice ~i Amenajarii Teritoriului ernite urrnatorul

ORDIN

Ali .. I • Se aproba .. Norrnariv pentru proiectarea consnuctillor publice suberane"

Indicativ NP 25- 97

Art.2 -Norrnativul de la arlo 1 se publica in brosura tiparita de IPCT.

Art.3- Prezentul Ordin intra in vigoare 1'1 data publicarii lui in Buletinul Consrructillor.

An. 4 - Directia Programe de Cercetare $i Reglernenrari Tehnice va nduce la indepllnirc prevederile prezentului ordin.

J

?drrfiS/~ItUl.. HE ~'M·i·· .. -:~~m-; CO~'_""J..... .PO(C;2_.,~~O~:" trLlI..i':'A\;~ INS:::'3C'I'03/',T'J"~ C 1':ff~e..'U.

DIRBC'flA GENERALA REGLBMBNTAru. ~l ATEST.Aru TEHNlCE

A Y r l

~" 34.766 di:.:l 05.1l.1S;)1

DIRECTOR. GENERAL, ing.l~

DIRECfIA rROGRAME DE CERCETARE ::}IREGLEMENTARI TEHNICE

D~v7!OR.

ing.O g~~iU

DIRECflA JURIDICA, CONTENClOS PROBLEME SPECIALE ~l RELA 111 PUB LICE

La eererea [Melt.! \l:uilLi de Proieetstre, CercetA {t~ ;' i 'l'cli.u.i,,~. d,> Ca..lcu! ill Conetructti - 5 .... 0'1" 1.1.0\ Bucuru;ti, 1nre~trl1;tol. en nr, 112,,' 29.10.199"7, to. conforr"!lt".tp' CU p~vede;ril!'J SIt.lS lit.e), ?lin.(o) din Ordonanta Guve..-:uului :I:li".60/1997- p:rivmd apararea tmpotrlva incendillo;:- :;;i potrivit at..."bU\:illor ce 11 rsvin conform pravedarilor Leg li nr.12lf19:::JB a.rt..17 (1) lit..d), I:::ztl€ol:tor.o.tu.i G=<lI ... l ",-.1 Cc.rpuJ:ul ?vm.pier1J.ur Mili1;,,;.rl. a.i.:.!;eaza regulile :;;i m,,;;w:ile d" preveui.c., :5, stiDgere a i.ncendillor euprinse tn "NOXlD.6.t.i.vui pe.!!"i;ro p£o)ie~';~nre'l ~ comli;TI1c~Qr puhlice 8'!bl;el'Jlln~.~

Avizul se emlte It •. l:n!.Z!l :

-I"13dacti\rii finale eJ.abor~.te de : WCT SA Bncurestt

-proiectuJ.ui/contrnctu1ui numarul ; 1335/1997

-avizului C.T.s. al 1L~.P _lLT. eu num:\.rul : SSS!lS:n

DIRECTOR

Pop Georg~ ~~

ri~ e. .. f.!).»). ~_,_

COMAN"DAL'lTUL GO@btTn W~R MILITA~

{';""~~''"{ <t" ,aj'ri-?;;e, .: ~~,....

i..."1g. i,)!l.e!~,~citm

- -.,.Ii"

'" ':"". ~ r •

S];FUL 1NSP.ECT:r::r: ~:l!:.NT.dw Fa'F.\MifIR."F:A ·mCID'{D~o-;;, C~kf~-::--

''''';! . .s".~4!!t ... J. f:"",,,.~~!!.!

CIJPRINS

I. GENERALIT A 11

II. CONDITII DE PROlECTARE

11.1.. FUNCl1UNI AVAPOSTITE iN cONSTRUqlE

a. Parcare autoturisme cu sau fiira spalatorie auto ~i/sau service auto;

b. Spatii comerciale (alimentare ~i nealimentare], inclusiv alimentatie publica:

c. Sf! Ii spectacole, intruniri, tranzactii, sport, expozitii, birouri etc.;

d. Slajii de distributie carburant+

e. Servicii diverse;

f. Instalatii utilitare aferente (til''', energie termicil. ~i electrica, ventilare, etc.) ~i canalizare. reparatii ~i Intrejinere, anexe soclal-sanitare, depozire, etc.

11.2. CONDInI;>1 RELATIJ FUNC"fIONALE; ELEMENTE DE TEMA

PENTRU CONSTRUCTII ~J INSTALATII AFERENTE

" Relajii functionale:

e Accese, transport pe verticala, circulajii Interioare.

III CERINTE DE CAUTA TE

A. REZISTENTA.?I STABILITATE

B. SICURANTA fN EXPLOATARE

c. SIGURANT A LA FOC

D. IGIENA Sl SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA ~I PROTECTIA MEDIULUI

E. IZOLARE TERMICA, HIDROFUGA ?1 ECONOMIA DE ENERGIE

F. PROTEQIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUJ

IV ANEKE

ANEXA "T"- Terminologie M1EXA "R"- Reglernentari conexe

]0"

CAPITOi,UL I

DE PROlECfARE A CONSTRUCTllLOR ;'"I!"""U'-'.L'--J~ SUBTERANE ~ CERlNTE DE CALIT ATE -

INDICATlV NP 25·97

CAP.!

GENERAUTATI

L GENERALITA'p:

1.1. Scop. Dorneniu de aplicare.

i.r,

I.2. Dispunere funcjiuni: Conditii I?i relatii functionale

1.3. Conformare

1.4. Terminologie

1.1.1.

1.l.2.

1.1.3.

§COP. DOMENnJ DE APLICAR18

Consttuctiile publice subterane sunt constructii pentru functiuni civil.e care pot fi amplasate in localitati sau in afara acestora,

Scopul prezentului normativ tehnic 11 constituie stabilirea principalelor conditii tehnice, criterii ii'i nivele de performanta admisibile ce trebuie asigurate prin proiectare conform prevederilor Legii 10/1995. Normativul este destinat tuturor factorilor parncipanti la proiectarea, realizarea ;;i exploatarea

acestor constructii, !

Prevederile prezentuIui Norrnativ sunt obligatorii atat la proiectarea constructiilor noi, amplasate sub nivelul terenului . natural !?i/sau amenajat, sau sub constructii supraterane. clit ~i~ la schirnbarea de' destinatie sau la extinderea construcdilor existente, indiferent de forma de proprietate a aces tor constructii.

Destinejiile/functiurdle civile/publice prevazute a fi inglobate in constructiile publice subterane conform prezentului Norrnativ, sunt urmatoarele:

a. parcaje cu sau fara spalatorie !ili service auto (exclusiv tinichigerii si vopsitorii);

b. co_m,erciale. de alimentatie publica (magazine, tigari-ziare, papetarie-librarie, farmacii, restaurante, bufete-barurl, etc.);

c. culturale, de afaceri, sportive (sali de spectacole si auditii, sali polivalente, saloane intruniri, birouri firrne, sali gimnasuca, bowling, antrenamente, etc.)

d. statii distributie carburanti auto;

e. servici{ diverse (croitorii, depanare Irigidere-radio-tv. frizerie-coafor, agenjii bancare, oficii po~t1i :;;i telecomunicatii, we public etc.)

Elaborat de: :.$tJ\!I~'T'rTtJTIlL DE PROIEO'ARE, ~I TEHNICA DE IN CONSTRUCfll

Aprobatde:

MINISTERUL LUCRARILOR PUBUCE ~I AMENAJAREA TERITORlULUI cu ordinul nr: HUN dill

JON

109

1.1 A.

in volumul constructiilor publice subterane se pot lngloba functiunile utilitare aferente (centrale ternuee, statii elecmce, grup electrcgen, statu pompare/repompare ._ap~-canal. centrale de ventilane ~iI sau climatLzare. statu de aer compnmat, etc.), precum ~i tunctiuru anexe 51 auxiliare (depozite, grupuri social-sarutare, ateliere intrepnere ~I reparatii. birouri, etc.) Dimensionarea, alcatuirea, amplasarea etc. aces tor functiuni va tine seama de necesitati ~i se va conforma prevederilor din regiementarlie de specialitate ~i celor din prezentul Normativ.

Nu fac obiectul prezentului normativ constructiile publics subterane aferente metroului precum ~i monumentele istorice, arheologice sau de arhitectura,

1.1.5.

In prezentul Normativ, constructiile publice subterane sunt considerate de categoria "C" (norrnala) de importanja, conform HGR 261/94-Anexa 2 ~i instructiunlle de incadrare. In cazul in care investitorul le incadreaza in categoria B sau A de importanja, se vor lua masurf /niveluri de perforrnanja corespunzatoare,

1.1.6.

Pe langa masurile cuprinse in prezentul normativ, la proiectare se vor respecta iii prevederile specifice ale reglernentarilor tehnioe conform Anexei R.

1.2.

DlSPUNERE FUNq'IUNI;

coxnrrn ~I RELAIII FUNCTJIONALE

1.2.1.

Constructiile publice subterane pot fi realizate independent functional, alipite sau cornasate altor constructii subterane sau supraterane (inclusiv cladiri inalte sau foarte inalte) intr-un ansamblu mixt, ell sau fAra legaturi functionale.,1n volurnul constructiei publico subterane poate fi adapostita 0 functiune sau mai multe functiuni./destinatii. In oricare din gruparile adoptate, se vor indeplini atilt condijiile specifice fiecarei functiuni, dit ~i cele aferente ansamblului,

Prill amplasarea constructiilor publice subterane se vor asigura legaturilrela\ii functionale corespunzatoare, pe cat posibil directe, atat eu rejelela/caile de circulajie supra sau subterane existente sau prevazute in documentajii, cit ~i eventual cu constructii invecinate.

1.2.2.

1.2..3.

La dispunerea d.iferitelor functiuni 'in volumul constructiilor pub lice subterane, se va Foe seama de frecvenja ~i distributia publicului pe niveluri in spajiile aferente respeetivelor functiuni, de nivelul de lise de incendiu al funcjiunilor

110

respective, de necesitajile lor specifice (aprovizionare, servicit. etc.) si de conditiile tehnice de utilizare.

1.24.

De regula, sistemele, Jnstalajiile $i echipamentele tehnice utili tare necesare unei functionari corespunzatoare a constructiei vor fi comune (de incalzire, electrice, de ventilatie, de apa etc.) asigurand indepliniren conditiilor cele mai severe. In cazuri justificate sau la cererea investitorului/beneficiarului, se pot realize echipari ~i doUiri suplimentare,

1.2.5.

Se recomanda ca. in masura posibilitatilor, la conformarea functionala a constructiilor publice subterane sa se pna searna de urrnatoarele (vezi schema I):

a. Functiunile utilizate de un nurnar de persoane (de ex. corner], spectaeole, servicii diferite, alirnentatia publica) sa. fie dispuse la nivelele superioare ale constructiei: functiunile cu rise mare de incendiu destinate unor servicii pentru autoturisme (de ex. stape distributie carburanti, service auto, spalatorie auto) sa fie dispuse la eel mai de sus nivel subteran., indiferent daca autoturismele reintra in traficul auto urban sau parcheaza in nivelurile de p.arcare ale constructiei subterane

b. Functiunile perturbatoare, poluante, zgomotoase, riscante, etc., sa fie dispuse distinct de cele eu public numeros. ell masuri de protectie corespunzatoare.

c. Functiunile de parcare autoturisme :oj spatiile tehnice sa fie amplasate la nivelele de jos ale constructiei.

1.3.

CONFORMARE

1.3.1.

Prin conforrnarea de plan-volum a constructiilor pub lice subterane se va asigura dispunerea stricta a diferitclor destinatii precum ~i asigurarea relajiilor functionale necesare dintre acestea.rastfel incat sa nu genereze disfunctionalitaf sau perturbari reciproce ale activitatilor.

1.3.2.

in masura posibilitatilor se vor asigura accese auto disnncte pe grupe de functiuni, sau se va prevedea separarea circulatiei autoturisrnelor in imediata apropiere (aval. arnontei .1 acceselor eomune in constructia subterana.

1.4.

TERMINOLOGIE

Terminologia specifics utilizata in redactarea norrnativului este cuprinsa in anexa "T",

III

~[h('m~ ~"LI. D!SI'UNEf{E RECOMANDABILA DE FUNCTIUNI il"; VOlUMUL CONSTRUCTIILOlR PUBLICE §.UBTERANE • SECTlUNI DE PRINCIPIL-

, LH;t.'JDA

FIG. J - Independent" functional

r---, ~pj),t~i comercrelc. spectacole, intrururi, l____j ~tatu djst-ibutie carburanti, etc.

.e.==J :'crvicH diverse, service auto

c==J J'arcaj autoturisme

E=:J <,p"tti telmice z utilitarc

HG. 2" Alipitc altor constructii, ell sau mra rela tii Iunctionale cu constructiiie invecinate

I le.;\ ~ Cornasate (integrate fllnc\inna]) ell alte constructii

11'2

CAPI'fOLUL II

CONDITII DE PROIECTARE

11.1. Genera!itilp

11.2. Destinatii ~i functiuni principale

11.3. Destinajii ~i funcjiuni auxiliare

11.4. Conditii ~i relatu functionale:

Elemente de tema pentru constructii ~j instalatii aferente

113

CAFH

COND!l1.I DIE PROIECTARIE

u.i.

GENERAurP.cTI

Integrarea funcjionala are ca. b~ cenlucrarea de funcjiuni sau dotari dispuse adiacent pe orizontala sau pe vertical a, intr~ un ansamblu care sa sadsfaca nevoi diferenjiate pentru utilizatori.

11.2.

DESTlNATH §I FUNCTIUNI pruNeI!' ALE

U.2.1.

Parca~tpJ!!:.lliIm {ell f>1l.p. Vb·a !lri'J!torie: !!iItiIU,l 5@1j'V:i!;e ~!!!2l

Pentru pareare s€ aplica prevederile normativului de parcare a autoturismelor in constructii. ell completarile din prezentul normativ.

kL..p.,p.P~ IImxil.!fl-ului au~ lie yor ayeil in yedere urroiitoarele:

• este interzisa amplasarea vopsitoriilor auto, a atelierelor de tinichigerie ~i incarcat ,i format acumulatori;

~ dotarea ~i echiparea atelierelor service este limitati!i 1<1: reparatii curente de mecanica (lacatuserie, directie, frana, geometrie, echilibrari roti) electrice (fara reparatii sau mclircare-fomlare de acumulatori), tapiterie (faril confectionare de tapiterii), schimb ulei cutie de viteze si motor,

schimb sau completare lichid de frana; .

o atelierul sal! standul de reglaje motor (aprindere-carburatietacheji), va fi arnplasat intr-un spatiu amenajat special pentru aceasta opera tie, delimitat de celelalte ateliere (standuri, boxe, ateliere) in conditille normate, !fi echipat cu mstalajie de evacuare a gazelor arse de la motor;

• se interzice spalarea pieselor eu solventi organici;

• se Interzice stationarea autovehiculelor in numil.r mal mare dedit al posturilor de lucru:

o se admit ateliere de vulcanizare eleclricii; se interzice depozitarea anvelopelor sau camerelor pentru acestea in subteran sau in orlce spatH ale atelierului (service), cu exceptia celor cu care strnt echipate autovehiculele.

H2.:?.

Spalii comn>;i,ale

Spajiile cornerciale pot fi alimentare ~i/sau nealimentare, de ex. magazine produse alimentare ~i nealimentare, restaurante, bufete, buticuri, anricariate, Iibrarli, papetarii s.a,

114

Dispunerea lor va avea in vedere in principal: - accesibilitatea;

- fluenta circulajiei:

- tipul produselor puse in vanzare.

Se interzic comercializari en gros ~ mit wos, de marfuri Zproduse explozive, toxice, Inflamabile, gaze combuslibile Iichefiate, "i alteJe similare.

Se admit sllli de spectacole ~i sllli polivalente; saloane de iruruniri, tranzactii, expozitii: cinematografe, sitli de sportiv, jacuzzi, saune, bowling, aetiviji de club. Pentru salile de spectacole se admit ;;i unele functiuni aferente eu rite de ineendiu mi," ~"u mediu,

1I.2A.

8Wii de dislriiluti@ luu;buranii (benzinarfi)

Stlltiile de distribujie 11 carburantilor se amplaseeza la lID nivel ufor accesibil al autoturismelor, in conditiile din NP 004 \1i din prezentul nonnativ.

11.2.5.

5e admit: agentii de turism ~i transport; reparatii confectii diferite; servicii financiar-bancare: servrcu postaletelecomunicajii; frizerie-coafura; Iaboratoare ~i srudiouri fotografice: We-uri publice; difuzarea presei: tutungerii.

Este interzisa amplasarea in subteran a vopsitoriilor ~i curiWitoriilor chimice, atelierelor de preiucrare - repm'are a lernnului ~i maselor plastice, precurn ~i a spatiilor de mica productie cu exceptia celor pentru bijuterii, ceasornicarii, optics, reparat!!. mdHt&minte, ~i altele similare .

115

11.3.

DESTINATU sr FUNCTIVNI ANEXE, AUXILIARE ~l UrILlTARL

Il.3.1.

Birouri, vestiars:, gru,!?uri 6anitare .

Birourile de administratie, vestiarele ~i grupurile sanitare aferente personalului de cxploatare ?i intretinere se dimensioneaza ~i arnplaseaza in conformitate cu prevederile normelor de igiena ~i protectia muncii - vezi Anexa R.

Il3.2.

inh'dinel'c 51 repamyi

Atelierele de intretinere proprii constructiilor publice subterane se dimensioneaza si amplaseaza in spatii situate in imediata apropiere a cailor de acces carosabil fiind . dimensionate pentru realizarea intretinerii curente a echipamentelor fi instalatiilor aferente constructiel.

11.3.3 ..

Dcpoz;ilare

Sunt recornandate magazinele cu autoservire (cu etalarea in rafturile de expunere) tli prevederea unor "depozite de mana" (max.20% din marfa).

Sunt admise spajii de depozitare pentru mobilier, practicabile sau inventar fix aferente slilor de la 11.2.3.

U.3.4.

A:iig:urare §urSji! de aJimentare (gpa, energie termidi 5i eiectridi, ventilare, etc.) si canali~

Asigurarea surselor de utilita\1 functionale generale (apa, energie termica ~i electrica) se va face in condrtiile prevllzute de reglementarile tehnice specifice ~i precizarile din prezentul Normativ.

B.4,

CONDITlI:>l RELA1Il FUNCTION ALE; ELEMENTE DE TIEMA PENTRU CONSTRUCTU SllNST ALAIII AFEREl'.'TE

-vezi schemele Nt. 2a,2b 1ii 2c

B.4.1.

Relatii cu functiuni supraterane

REtAIl! CU CAlLE DE ACCES PIETONALE SI ZONE PIETONALE

Can", de acces pentru pietoni, se asigura din spatii destinate circulatiei publica, aflate in relap~ clirecta sau nu cu mijloace de-transport suprateran sau. dupa CaZ. subteran.

Dimensionarea cailor de acces pietonal se va face Iuncue de nevoile de trafic, eu asigurarea dimensionarii corespunzatoare pentru preluarea afluxului de pietoni in orele de varf. Amplasarea acestor cai de acces se: va face far-a a crca discontinuitati sau strangulari.

REtAIII cu CAU .. E DE ACCES CAROSABlL

Calle de acres carosabil se dimensioneaza in concordanta eu sisternul de percE.<pere a pilitii pentru station are, cu niveiui traficului, ell nurnarul de autovehicule care utilizeaza consrrucria publica subterana etc.

Caile de circulatie pentru autoturisme se racordeaza la reteaua stradala . existenta prin benzi de decelerare-accelerare dirnensionate in reiatia cu caile de acces, in functie de viteza de circulatie, trafic etc. pe arterele adiacente,

H.4.2

Accese, transport pe verticala, circulatii interioare

ACCESE 51 RELATIA CU CELELALTE FUNCTIUNI

Accesele in constructia publica subterana sunt de dOUR tipuri. auto si pietonale:

.. Primul tip de accese (auto), ce deriva din re\eaua carosabila a orasului, este necesar accesului pentru stationare in parcaj, la servidile anexe ~i penlru aprovizionarea curenta a spatiilor comerciale ~i de servicii, etc.

Transportul pe verticala si circulajiile carosabile interioare se aSigura prin rampe ,i/sau platfosme elevatoare, dimensionate, conformate tli amplasabs In condifiile prevazute de

117

Normativul pentru proiectarea, IJK€Cutia ill exploatarea parcajelor destinate autoturismelor, preeum $i a prevederilor prezentului normativ.

Circulatia carosabila interioara se va concepe pe principiul flusntei de trafic ~i a posibilitatllor de iesire pe oricare din directiile Wi sensurile de circulatie pentr.u - unctiunea de parcaj. Adiacent acestor circulajii prioritare se VOl' realiza accese distincte 101 statia de distributie a earburantilor, la statia de service auto 1?1 de aprovizionare a spatiilcr eornerciale.

" AI doilea tip de accese (eel pie tonal) in "i din construcjia publica subterana poate fi integrat sau nu, cailor de circulatie pietonala ale transportului urban subteran.

Accesele se dimensioneaza, dispun ,i conformeaza potrivit reglementarilor tehnice si cerintelor precizate in prezentul normativ.

,M;CI!:S lWN1'lW ST ATII DE PISl'lUBUUE A

CARJlURANTILOR (benzinariil .

Accesul auto al autoturtsrnelor III statiile de distribuire a carburantilor se face prin ocolire fala de accesul la stationare (parcaj) sau service auto, fiind separat in eondijii nonnate de celelalte functiuni.

ffi.J;;CE$ JlENTRU STATH SEIWICI AUlD

Se recomanda ca accesul auto la stajiile service sa fie faeut prin ocolire fatii de accesul la locurile de Fanfare ~i distinct in fat.! de accesul la pares], de accesul la trase~le de aprovizionare a spatiilor comerciale ~j de eel la stajia de distribujie a carburantilor.

Abcms PENTRU SALI DlFEruTE. CD PUBLIC

Accesul publicului (pietonalsau auto) la aeeste funcp.uni poate fi comun cu accesele pentru parcaj ~ spatii comerciale ,i de servicii diverse, dar vor fi complet distinct .de cele pentru service-ul auto, stajia de distrfbutie earburanji, depozite ;;i spajii utihtare diverse, in condijiile din prezentul Normativ,

AC(£m:s FBNTlUJ £OMBC.I 51 SERVIcn DIVERSE

Accesul earosabil ~j pietonal necesar functionarii dotarilor cemereiale si ,Ie servicli se face in nualfta eu celelalte functiuni,

118

beneficiind de aceleasi puncte de acces, In aceste elii de acces se._pot amenaja degajamente sau locuri de stajionare penrru mtjloacsle auto folosite la aprovizionare.

fRQTIECTm CIV1LA

Se vor asigura spatti de adapost pentru protectie civila (PLC). Aceste dotari se vor stabili de comun acord cu organele abilitate fi avizului acestora, conform Iegisajiei in vigoare.

U.5.

SIGURANT A IN lEXPLOAT ARE A CONSTRUqIIlI

II.S.l.

Siguranta in exploatare a construcjiei publics subterane se refera la siguranta comportarli acesteia in ansamblu IIi partilor sale componente (construcjii + instalatii aferente), pe durara sa de exploatare/serviciu, in sensul ca nivelele de perforrnanta proieetate/prevazute 'in project trebuiesc menjinute pe durata

menjionara. .

11.5.2.

In scopul me~tinerii nivelelor de parformanja stabilite prin proiect, se va elabora 0 documentatie aparte/ de sine stiUiltoare dupa caz ("proiect" ~i/sau "program de urmarire curenta sau speciala in timp"), intocmita in conformitate cu prevederile HGR 261/94-Anexa 3 ~i ale Normativului P13D.

11.5.3.

De regula, Ia constructiile publice subterane, sunt supuse "urmaririi speciale" ansamblul constructiei :;i partite sale componente (C + 1 aferente) care asigura cermtele de siguranta: rezistenta ~i stabilitate, siguranta in exploarare ?i siguranta la foe; de asemenea, se VOl' lua mas uri speciale pentru:

a) Asigurarea menjinerii 'continuitajii panzei freatice (nivel, debit, flux) in eventualitatea interceptarh/obturarii acesteia de catre volumul construcjiei subterane,

b) Asigurarea etanseitatii volumului construcjiei la infiltratii de apa pluviale ~i/sau ape cu subpresiune hldrostatica, dupa caz.

e) Asigurarea protectiiilor anticorozive secundare ~i/5au primare ale e1ementelor de constructil ~i instalatii, dupa caz.

119

~(hC"tn~~ Za ~'~he-n ia de prmcipiu a crrcu latiilor auto in Constructii Publice Suhterane

lE~IRE AUTOTURISME

Relatii cu alte funcpuni

II'~II": i\,"'r{lIUI~ISIv1E

ACCgs AUTOTUR1SME

Schema 2b Schema de principiu a relatidcr cu orasul ale Conslr-uctiilor- Pttbfice Subterenc

RELA Til CU ORASUL

o RETELE PUBLICE - CIRCULA 111

[

m~CUlATII CI~CULATII STATn
PIE TON ALE RUTIERE METROU
) I' " I' I'
f
'IV .., ( 'It
CONSTRUCTIE PUBLICA SUBTERANA
rv
r )1'
II II ,
f II "
II II ~
L 'V _n_ .I
\UMENTARE COMBUSTlBll ENERGI£ ENE
APA CANAlIZAR£ ( goze ) ELECTRICA TER C RETELE PUSLICE - UTiUTATI

LEGENDA

RI~LATII

LEGA TURI / RElA Til BIDIRECnONALE

(FEED BACK) CU RE1ELE PUBLICE

I.EGA TURI / RELA TIl UNIDlnECTIONALE. cu RETELE PUBLICE

POSIBIL SI SURSE AUTONOME I PROPRII. SUPLlM[NTAR[ rATA DE CELE DE LA R[lElELE PUBUCE

<f'~""""""'-'" @o=-=-~>

121

5cnem. 2c Schema de pnncipiu a reffiliilor inlerioare ale C=l!uc!ll Publice Subterane

122

CAKJITOLUL Hi CERINTE DE CALITATE

Ill. Generalitati

lILA. ReziJ;Jtenta ~ stabilitate

IILB. Cerinte de calitate

1II.e. Siguranja la foe

. I1I.D.lgiena {>i sani!.tatea oamenilor. Refacerea ~i protectia mediului,

III.E. Izolare termica, hidrofuga \}i economia de energie,

III.F. Proteetia la zgomot

123

Cap.HI.

CERINTE DE CALITATlE GENERAUTATI

1. Cerintelele de cali tate din presentul capitol, sunt in . conformitate cu Legea privind ealitates in construcjii nr.1O/1995, constituind 0 . parte ill sisternului de calitate in oonstructii.

2. Pe langa rezolvarile de plan-velum, functional-tehnologice, urbanistice, estetice etc. care revin proiectantului, acesta este obligat ca solutlile de ansamblu si detaliu sa fie conforme ~i cu "reglementarile tehnice" specifice diferitelor destlnatli (comer], sport, cultura, parcaje, statii distribujie carburanti, depozite etc.) sau diverselor tipuri de unitati functionale (birouri, s.lili aglomerate etc).

;'). In cazul constructiilor publice subterane, criteriile ~i nivelele de perforrnanta menite sa asigure cerintele de calitate, nu vor fi diferite de cele pentru constructii supraterane; ceca cc difera este 1mll modul lor de asigurare/ rezolvare, rnulte solutii tehnice - de ex. de ventilare, iluminat, canalizare, etanseitate, izolare termica, protecne la zgomot etc. • fiind specificc amplasarii subterane a construcjiel.

4. Se interzice amplasarea constructiei pubhce subteranc independente in zonele unde se prezuma alunecari de teren.

5 .. Pentru Reglementari conexe, a sevedea Anexa "R"

In.A.

REZISTENT A ~I STABIUTATE GENERALlT ATI

A.l.

AU.

Constructiile publice subterane vor fi prorectate si realiza te astfel ineat sa satisfaca cerinta de cali tate "rezistenta ~i

stabilitate" 0 -

Prin aceasta . se intelege dl actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in tirnpul executiei ~i exploatarii nu vor avea ca efed producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

a) prabusirea totala sau partiala a constructiei,

b) deforrnatii de marirni inadmisibile,

c) avarierea unor parti ale cladirii, sau a instalajiilor ad a echiparnentelor, datorita deformatiilor marl ale elementelor purtante/ purtatoare,

d} avar ii disproportionate fala de cauza lor initiaUL

124

A. 1.2.

A.l.3.

A.2.

A2.1.1.

,\.2.1.2.

1\.2.1.3.

A.2.1.4.

Satisf~o:;:e~~$ "cerint@i "flilzistentfl, ~i .stabllitate" nu are in vedere call:ur~le ineare nu intervin solicitari cu probabilitate deosebit de ~ca de ptQduc~l'e ~i care nu au fost avure in vedere Ia prOlectare .

Cerin\ei de "rezi6~entli. ~~ stabilitate" Ii eorespund exigentc de pe&;,rmanta pentru s~udura 11'1 ansamblu ~i pentru partile sale comI?QD¢llfe, referitoare la stabilitate, rezlstenja rnecanica, ductilitare, rigiditate, durabilitate, preeum ~i alte parp. nestrusturale de construetie care, !pOR pr6.bl.\§ire, rasturnare, zrnulgere, pot avaria structura in anaamblu Gall: partile sale ctlmpG'lh!mte.

ACTIUNILE AGlENTILOR MECANICI

Clasificarea ~i gr~parCii!a a~tiunilor agenjilor rnecanici pentru calculul constructiilor publice subterane . se face conform ST AS 10101 lOA.

Evaluarea incarcarilor permanente se face conform ST AS 10101/1.

Definirea incarearilor datorita procesului de exploatare se face conform STAS 10101/2.

Valorile norrnate ale incarcarilor utile, uniform distribuite pe plansee vor fi conform STAS ID101/2·2A.

lncarcarile date de pcretii de compartimentare neportanti, cu greutate de eel mult 3 KN/m se iau 11'1 considerare C11 incarcari uniform dlatrlbuite pe planseu dupa cum urmeaza :

- pereti eu greutatea panil la

1.5 KN/m ",0.5 KN/m2

- pereji cu greutatea Intre

1.5 - 3.0 KN/m =1.0 KN/m2

Pentru peretii eli greutati mai mari , incarcarile se VOl' calcula conforrn datelor reale.

Planseul superior ~i planseele intermediare, rampele de acces carosabil intre niveluri.: podestele ~i rampele scarilor se verifica suplimentar Ia 0 tncarcare concentrata verticala aplicata pe elements, in pozitla cea mai defavorabila, ~i in absenja alter incarcar! verticale utile sau din vant,

Incarcarea concentrate pentru spatiile destinate exclusiv circulatiei pietonale, considerata aplicata pe 0 suprafatfi de 10 x 10 em se ia dupa cum urmeaza:

- plansee, podeste ~i acari

",l,SKN

125

Incarcarea concentrata pentru spatiile destinate circulatiei carosabile sat! stajionarii autoturismelor, considerata aplicata pe 0 suprafaja de 15 X 15 em. se ia dupa eum urmeaza:

- plansee destinate statianarii ~i circulatiei

"'10,5KN

- rampe destinate circulatiei lntre niveluri sau de acces "'12,5KN

A.21.5.

Peretti de compartimentare portanti sau neportantl, precum ~i balustradele sau elementele destinate protectiei Impotriva caderii accidentale a autovehiculelor val' fi verificate Ia impactul eu autovehiculele susceptibile de a fi parcate.

.A.2.1.6.

Valorile normate ale Incarcarilor utile, verticale ~i orizontale pe balustrade, parapeti ~i atice alaturate spatiilor destinate circulatiei pietonale se iau conform STAS 10101l1Al:

- pentru coridoare, scari ~i podeste =1,0 KN/m

lncarcarile servesc pentru calculul elementelar balustradei, parapetului sau aticului ~i se considera aplicate pe mana curenta a acestuia, Actiunea orizontala nu se va considera simultana ell 0 eventuala actiune verticals.

A.2.L7.

Redueerea ind!.rdlrilor utile pe elernente portante orizon.tale principals, pe elementele portante verticale ~i pe fundatiile acestora se stabileste conform prevederilor STAS 10101 /2Al.

A.2.l.B.

Valorile coeficientilor de incarcare (n) ~i cele ale fractiunii de Iunga durata (nd) se stabilesc conform STAS 10101 lOA, dupa " cum urmeza:

a) pentru Incarcarile uniform distribuite pe planses se iau

valorile: .

Valoarea incl~ciirii utile nonnate

• pam la2KN/m2 1,4

- intre 2 + 5 KN/m2 1,3

- peste 5 KN/m2 1,2

0,4

b) pentru incardlri distribuite in lungul unei linii la balustrade, pereti desparjitori, etc, orientate pe directie verticala sau orizontala se iau valorile:

n=l,2

NOTA:

~. ~oefi~ien.tul ineii.reiirii (n) se folosefte pentru grupli.rile de fncarcan fundamentale in cazul. vetificiirii la siarea limitii. ultima de rezisten tii fi stabilitate.

2. Coeficientul jracjiunii de' lrmgii duratii a in~ii.rciiriIQr iemporare variabile (ltd) se foloseste dupa cum urmeazd:

• in grupiirile de incarcari fundameniale:

· peniru verific4rea la starea limitii a exploatiirii normale sub efectul fractjunii de lunga duraiii a illciirciirilor,

• in grupiirile de tnciJn:iiri epeciale:

peniru uerificarea la starea Iimiiii ultimii de rezistentii ~i siabilitate peniru uerificarea 10. siarea limitii a exploatdri! normale:

· in cazul ac[innii seismice

· In orice Rite co.zwi precizate prin tema de proieciare

3. Coeficientii "n" fi "nd" nu includ efectele dinamice eventuale .

A.2.1.9.

Specific constructiilor publice subterane pe lil.nga celede la A.2.1.1. la A.2.1.8, sunt actiunile mecanice ee pot proveni din amplasamentul sau subteran ~i anume:

a) Actiuni verticale, pe planseul superior:

- a.l. permanents, provenite din:

- acoperirea totala sau pa11iala. eu un strat de pamlmt

(vegetal) de min.5O em grosime;

- acoperirea totala sau partiala eu platforme/parcaje de suprafata ~i/sau dii rutiere de suprafaja destinate traficului usor sau greu;

- termohidrolzolatia superioara, inclusiv eventuale betoane de panta ~i/sau straturi de drenare iii apelor de suprafata;

- amplasarea unor obiecte/monumente de artil. sau decorative (straturi, fiintfu1i arteziene, bazine s.a.):

- traficul auto.

- a.2. nepsrmanente, provenite din Incarcarea cu

zapada .

- a.3. extraordinare,

b) Actiuni verticals asupra radierului:

- bt permanente; provenite din subpresiunea

apetcantonate in pa.'Wil./panzele freatice ell nivel constant sau fluctuant.

• b2 extraordinare,

e) Actiuni orizontale asupra peretHor perimetrali:

- c.I. pamantulul.

perrnanente, provenite din impingerile

127

NOTA:

A.2.2.

A.2.2.1.

A.2.2.2.

A.2.2.3.

A.2.3.

A.2.3.1.

. /1..2.3.2.

A.2.4\.

A.2A.I.

126

_ c.2. nepermanente, proverut€ din impingerile

laterale (sllIplimentare fata de cele de la c.L) provocate de apele cantonate in panzele freatice Ifl co~ectate.\even~al) pnn drenurile perimetrale, sau din traficul situat 111 afara peri:metrului constructiei subterane.

- <1:.3. extraordinare

N.l. Preuederile cupl'inse la acest a,.tico I, SI.' coreleazii. cu

cele de Ia cap.II.5, III.D ~i IlI.E.

N.2. Nu aufost euidentiate ell IlctiUlli "extrao,.dillare" cell' seismice care sunt generalc pentru toaie tipurile de construciii.

Influente!c mediului natural

Determinarea fortelor seismice conventionale de calcul pentru constructiile pub lice subterane se face in conforrnitate eu prevederile Normativului PlOO, doar pentru partile subterane aleconstructiei,

Valorile normale ale incarcarilor din zapada ~i coeficientii parfial] de siguranta care multiplica incarcarile normatc rentru obtirrerea incii,ciiriJor de calcul sunt stabilite prin STAS 10101/~1.

Valorile solicitarilor provenite din actiunile Inscrisc 1,1 pct.A.2.151 de rnai sus, sunt cell.' inscrisc in STAS lOW]' ell excepua celor mentionate la 3.3 + b.2 -t- c3 la care se n::spcct:'l prevederile de alcatuire constructive prevazulc in normatrvul MAPl\: nr. P102.

Proprietatile materialelor

Proprictatile de n~lIistenta si de deforruatic ale rnaterialelor se detinesc conform prevederilor STAS JOlt)?; 10108/0, 1, 2; 10104 .

Valorile caracteristice, coeficientii de siguran\a pentru rnaterialele ~i valorile de calcul ale rczistentelor materialelor Sf.: srabilesc in conforrnitate cu reg I ementarile tehnicc cores!"um:atoare principalelor materiale de constructie ~i a agrementelor tehnice.

ProplieUi~ile terenurilor de fundare

Pwprietatile teremdui de fundare se vor stabili prin cercetare geologica, tehnidi ~i geotehnica in conformitate cu ST AS 1242/1 iii CIA cele!alte reglementari tehnice specifice care se

A2.4.~ ..

A.2.S.

A.2SI.

A.2.5.2.

A.2.S.3.

A.2.6.

A.2.6.1.

. A.2.6.:o.

A.3.

A.3.1

A.:5.2..

retera la metodele de detenninare a acestora.

Caracteristicile fizico-mecaniG:e ale pamiinturilor se stabilesc

conform STAS 1243. .

Valorile normate ~i valorile de calcul al caracterishcilor geotehnice ale terenuxilor de fundare se stabilesc conform STAS 3300/1/2.

Geometda structurii 'in ansamblu ~i a elementelor de constructie

Parametrii geometrid ai structurii in ansarnblul ei :;;i cei ai elementelor de structura se considera a se incadra in sistemul de tolerante stabilit prin ST AS 8606' (clasele de precizie $i valorile rolerantelor) in functie de dimensiunile respective. Elementele nestructurale de constructie trebuie sa se incadreze in sistemele de tolerante prevazute prin reglernentarilo tehnice.

Elementele de structura ~i nestructurale netraditionale se Val' incadra in sistemul de tolerante prevazur in agrementele tehnice respective.

Metodele de calcul

Pentru constructiile publice subterane se folosesc aceleasi metode de calcul ca si pentru toate celelalte cladiri civile ~i industriale amplasate subteran .

Pentru calculul seismic al constructiilor publice subterane integrate functional unor constructii supruteranc, metodele prevazute in Normativul PIOO vor fi utilizate functie de tipul ansamblului constructiei in care se integreaza constructia subterana.

CONDITII DE PERfORMANTA CORESPUNZA.TOARE CERINTEI DE REZX§TENTA ~I STABILITATE

Verificarea satisfacerii cerintei de rezistenja ~i stabilitate se face dupa criteriile, parametrii ~i nivelele de performanta folosite peniru construcjiile subterane, precum ~i C1.\ cele din prezenta reglementare, corespunzstor cat~goriei de importanta a constructiei.

Pentru pe~·etii interiori neportanti se stnbilesc urmatoarele 129

m.n.

ClElUI\ffA "SIGUltANl'A lIN EXPLOATARlE"

11.1.

Se apUdi reglementrtril·x pentru constructiile supraterane completate cu

cele din prezentul norrnativ. .

Sigur;;;nta in exploatare a utilizatorilor se refera La siguranja ocupantilor in tirnpul utilizarii constructiilor publice subterane ~;i are in vedere. urmatoarele criterii de performanta:

- 1.1. Si guranja circulatiei pietonale pe orizontala ~i v(!rticala {intre nivele)

- 1.2. Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice pe orizontala ~i

verticala (iritre nivele) "i circuiajia autoturisme

- 1.3. Siguranf11. eu privire Ia riscurile provenite din instalatii

- 1.4. Securitatea la intruziune t>i efracjie

U.2.

Nu face obiectul prevederilor din prezenlul Normativ, "siguranja eu privire Ia Iucrarile de inlr6!tinere".

B.3.

Siguranta circulatiei pietonale {v.pct.ls.Lf.) Be refera la:

- 3.1. Sigul:anta circulatiei exterioare constructiilor publice subterane

- 3.2 Siguranta la accesele (intrari - iesiri) In conssructii publice subterane

- 3.3. Siguranta circulatiei interioare orizontale

- 3.4. Siguranta clrculajiei la schirnbari de nivel, inclusiv siguranta

circulatiei." deplasarii pe sd\ri - 3.5. Inaltirni de sigmC!nta

B.4.

Siguranta circulatiei cu mijloace mecanice ~i circulatiei autoturismelor (pcUU.2) se refera La:

- 4.1. Lifturi Zascensoare de persoane

- 4.2. Lifturij'asccnsoar e de rnateriale

- 4.3. Searl rulante

Siguranta CLl privire la riscurile provocate de instalatii (v.pct.B.1.3) se refera [a:

- 5.1. Riscul de electrocutare

- 5.2. Riscu.! de arsura f,;i/sau oparire

·5.3. Riscul de explozie (alta dec[DBI}il.t categorii A sau B de pericol de incendiu)

- 5.4. Signranta de contact cu elernente de instalajii

- 5.5. Sigtll'Eln(a impou iva descarcarilor atmosferice daca este cazul

H.b.

Sigtlran\,) la intruziuni ~i efl'actie (pct.B.1.4) se refera la: - 6.1. Siguranta acceselor

U7.a.

5lGUgANTA ClRO..lLA'fHlI PIETONALE

B7.al.

Circulatia pictonnla exterioara .

- aI.L'Iraseul pietonal trebuie sa fie usor de recunoscut "i

132

diferentiat de alte trasee (de ex.auto) prin rezolvaro In prom transveraal, prin material sau euloare,

- a l.Z. L:ttre ~1i.~in;! ~i earosabil vor fi prevazute trotl~al'(l ~'U 1Eltime Iibera nun.BO em (pentru handicapaji 1,110 ru) ifll' Itt inte1'sectij minim 1,50 x 1,50 {dlrnensionat pentru ~i'l.rudor persoane handicapate).

- a1.3. Caile de acces (intrare - iesire) din constructiile publico subterane trebuie marcate ~i semnalizate, astfel 'In£:At sa fie vizibile in orice condjjii atmosferice,

- a1.4 Trotuarele adiacente cailor earosabile ell trafic intens trebuie sa fie separate ell bariere de protectie sau spatiu verde de siguranta.

- aL5 5tratul de UJl!ura al elmor pietonale se rsaolva din rnnterlule ruatide,rapante (nu trebuie sii fie alunecoase, In stare umeda sau uscata) eu coeficientul de frecare rnin.O,tl.

- a1.6 Penta frof:uareIor va fi ~n profillongitudi.nai de max. 5 % ~i in profil transversal de rnax.Z %.

- a 1.7 Denivelarile ad mise ale cireulatiilor pietonale, max. 2,5 em, ce se vor racorda eu pante max.S %.

- al.8 Rosturile lntre dalsle de pavaj sau dupa «az, orificiile

gratarelor, VOl' fi de max.e ( ) 1,S em.

" a1.9 Pe parcursul cailor pietonale 5e pot prevedea clemente de

aprijin (grilaje, parapete sau balustrade, etc), ..

r:.7.a2.

Accesul pietonal In cladire

- a2.1 Accesul pietonal in oonstrurjiile subterane trebuie sa fie separat fata de circulajia stradala ~i de accesul In carosabil al pareajului, asigurandu-se 0 platforma de acces aV[C2Jlind min.1,2 m x 1,2 m liber (1,50 rn x 1,50 In pentru rotatie complete a carucioru1ui de handicapati) fi h '" min.O,15 m fata de terenul adiacent natural sau amenajat.

- a2.2 Accesul pe platforms S6 asigura prin intermediul unei rampe pentru persoane handicap ate, ell panta de max. 5 % (pentru denivelari > 20 em), cu odihna/podest Ia fiecare 8 - 10 m, lungirne de rampa,

"a2.3 Uipmea rampei si scarilor de acces este de min.l,2 m (conditionat de necesitati persoane handicapate ell dificu!Ul\i de rners) si panta rampeior scarii conform STAS 2965.

- a2.4 Rampele, scarile ~i platformele de acces 4,0 m ;:: h > 0,3 m VOl' avea balustrade de protecjie (vezi STAS 6131).

- a2.5

Rampele ;;i platformele se prevad eu bordura de h "" 0,05 (pentru oprire baston sau roata carucior handicapat) in cazul In care nu este necesara balustrade de protectie,

Stratul de Ul!.ura al treptelor, rampelor ~i platformelor de acces vor fi .owHei realizate inc1it sa nu perrnila alunecarea (inclustv in conditii de umezeala) ~ vezi a1'La.1.5.

- ft2.6.

133

-a2.7

Vitimea libera a gohuilor u~ilor se prevede de ~.O,90 m.la accesul principal ~i de min.0,80 m la eel secundar, fiind adrnise praguri de usi eu h '" max.2,5 em; se reeomanda raeordarea pragurilor cu pante avand max.B %, prevazute pe partea opusa direqiei de evacuare a persoanelor in caz de emergenta. Deschiderea u~ilor se va face, de regula, in sensul evacuarii. Deasupra platformei de acces pietonal (eventual ~i carosabil), se rccomanda prevederea unei copertine de protectie.

Toate accesele in constructiile publice subterane vor fi marcate cu sernnele vizibile pe timp de zi ~i noapte,

- a2.8

- a2.9

- a2.10

B.7.a3.

Circulatia pietonala interioara

- a3.1 Stratul de uzura al pardoselilor trebuie astfel realizat incat sa nu pemuta alunecarea iar spatiile destinate circulatiei interioare (pedestre sau carosabile) trebuie sa fie prcvazute cu materiale antiderapante (inclusiv in conditii de umiditate) asigurand un coeficient de frecare '" min 0,4.

.. a3.2. Denivelarea admisa (in dreptuJ usilor sau golurilor neprotejate din pereti) este de max. 2,5 ern, preluata din pante prevazute de regula pe partea opusa directiei de evacuate in caz de emergenta,

- a3.3 l'naltimea libera de trecere, pe caile pietonale, min.2,lO m (in dreptul golurilor din pereti, grinzilor, unor conducte izolate

~~ .

- a3.4 Inalpmile millime admisibile libere pentru indlperi/spatii cu persoane, rnasurate de la cota pardoselii finite la intiadosul finit al planseelor sau tavanelor sunt:

- 2,50 m, in vestiare, in birouri, ateliere de mici supra fete, centrale telefonica, servicii pentru populajie;

- 3,0 m in spatii publice - salile de vanzare, sali de mese, holuri de ghisee banci, posra-Tc, sall de intrunlri, laboratoare;

- in salile de spectacole, holuri cu public numeros, expozitii etc., iniilp.mile libere se determine amt in raport cu marimea suprafetei incaperllor, cat si ell numarul de persoane, volumul necesar de aer /perscaua, criterii acustice f,1i de vizibilitate etc;

- in incaperile pentru utilitati ~i pentru service auto inaltimile se determina tehnologic,

- a3.5 Suprafaja peretilor nu trebuie sa prezinte proeminente ascutite, muehli taioase, sau alte surse de ranire.

-a3.6. Usile, ferestrele ~i perejii fara parapet sau cu parapet sub malti-mea de sigurantii vor fi astfel rezolvate !;li marcate, inclt sa nu provoace accidente prin ranire, cadere, etc., asiguranduse elemente de protectie cu malpme conf. STAS 6131 !/,i marcaje de atentionare vizibile plasate la 0,70 - 1,50 m de la pardoseala (usile batante ~i cele dill sticia se vor atenjiona cu rnarcaje vizibile).

- a3.7 Latirnea Iibera a circulajiilor in interior va fi de min.O,80 m -

pentru persoane normale gi pentru pel'soane handicapate cu baston sau in scaun rulant de min.O,9D m - penb:u persoane cu dlrje.

- a3.8 Latimea lib era a corldoarelor de circulatie va fi de min.1,DO m iar pe parcursul acestora se prevad spatii de manevra pentru persoane handicap ate de min.l,50 x 1,50 m la 10 ... 25 m - dupa caz,

- a3.9 In situatiile in care este necesar, circulatia va Ii rezolvata astfel ineat sa of ere posibilitatea de manevra a targilor, ambalaielor voluminoase, etc.

- a3.10 Amplasarea ~i sensul de deschidere al usilor trebuie rezolvat astfel incat acestea sll nu se loveasca tntre ele, sau prin deschidere sa loveasca pemoane ce i~i desfa~oara aetivitatea,

B.7.a4.

Diferente de nivel, S.::5;'11

- <14.1 Balustradele ~i parapetele de protectie vor avea inal\imile din

STAS 6131. '

- a4.2 Scarile vor fi dimensionate conform 5TAS 2965.

- a4.3 Golurile din dreptul palierelor trebuie sa aibe parapet sau

balustrade de protectie cu h = 0,90 In (pentru a evita accidentarea prin

~pargerea geamului in caz de aluneeare ~i cadere). ~

- a4.4 La fiecare max.LS trepte ale rampelor scarilor se va prevede

podest (palier de odihna): pentru persoane eu dificultil.ti de mers, sc admit max.lO trepte intre doua podeste / paliere.

- a4.5 Se recomanda decalare eu 1 (1/2) treapta la podestele 5carilor, pcntru eontinuitatea mainiii curente.

B.7.<l5.

Oeplasarea persoanelor cu ascensorul

Ascensoarele pentru persoane se proiecteaza, realizeana ~i utilizeazEI potrivit reglementarilor specifice !;li recomandarilor tehnice specifice, standardelor de produs si agrementarilor tehnice (vezi Anexa R).

Siguran\a vizuala a dr<culapei

- a6.1 llurninarea medie pentru iluminat de siguranta, de dro1u!a\ie;;i

de evacuare va fi de min.O,3Ix.

- a6.2 Iluminarea medie pentru Humin at normal pe caile de

circulatie va fi de 75 .;. 100 lx pe caile de circulatie pietonale, coridoare. scari, de 50 lx pe caile de circulatie carosabila ~i de 20 lx pfj! platf(lrmelc de stationare,

D7.b.

SlGURANtA ClRCULATWI AUTOTURISMIll.OR

B.7.!>}

Cir<;ubtia a~ttoturjslnelur

I'entru problemele de stajionare/parcare, gab<uit€, pante/rarnpe etc. apecifice circulatiei autoturisrnelor, se va consults Normativul pentru parcaje.

B.7.b2

Transportul autoturismelur ell. asccnsoare/platforme

I'latforrnele (ascensoarele) ell sau tara cabins. inchise sau nu in puturi de lift. VOl' raspunde criteriilor ;Si nivelelor de performanta obtinute de furnizori polrivit legii.

B.7.b3

'l ransporf ul materialclor/produselor

- b.3.l.

Transportul pe orizontala al materialelorv'produselor la depezitele cornerciale, magazine diferite, mobilier in spa pile de alirnentatie publica, sali de intruniri ~i spectacole, adrninlstratie etc., se refera la:

Aprovizionare cu autovehicule

Transport interior cu carucioare fi transpalete actionate manual, mijloacelor de manipulate ~i transport interior alimentate eu carburanti (motostivuitoare, motocare), Utilizarea electrocarelor, electrostivuitoarelor ~i transpaletelor electrice se adrnite doar in cazul In care incarcarea baterillor se face in afara volumului constructiei subterane sau 'in spat-if anurne arnenajate care sa nu prezinte pericol de explozie.

Transportul pe vertical a al materialelor/produselor conform b3.1., se recomanda a fi efectuat eu ascensoare de materiale standardizate sau agrementate tehnic potrivit legii. Caile de circulatie rutiera interioare pot fi utilizate in masura in care nu preainta pericol pentru aceasta circulatie.

- b3.l.]

-b3.1.2

- b3.:>'

B7.c.

@iGURANTA CONTRA AGENTILOR AGRESANTI DIN INST ALATn

8.7.c1

Iilectrocutare

- c1.1

Tensiuni nomina Ie de Iucru - (Un) =: max.220 V - pentru corp uri de iluminat ~j (Un) =: max.400 V - pentru utilaje electrice (fortli)

Tensiuni de atingere ;;i de pas sunt (U) = max.40 V. - pentru instalatii ~i echipamente electrice fixe sau mobile ~i (U) = max. 14 V pentru utilaje ~i echipamente portabile din spajii cu pardoseala 'neconducatoare, . respectiv pentru utilaje ~i

- cl.2

13b

B.7.c2.

- cl.S

-c1.6

- c2.1

- c2.2

-c2.3

- c2.4

-c1.3

=~ipatrmen~.portabile din spatii cu pardoseala conduciltoul"e " pen .l! e'-Hlpamente montate 1n subteran.

CUI:enti nepericulosj. (intensitatea suportata de corpul

omenesc) Ih = max.lO rnA

Rezisten~a de dispersie a prizei de pihnant ®=max.4 .Q

- p~ntru JJ::,stalap"a e1ectrka de joasa tensiune, ® '" max. 1 Q

- ca~d pn7a de .pamant este com una pentru joasa tensiune,

medie tenslUne $1 penteu paratrasnet, ® '" max.lO Q

- pentru instalapa de paratrasnet (priza artificlala si priza naturala). ® =: max5 n

Rezistenta de izolatie, @ :-; min.50.000 .Q - pentru materialele electroizolatoare a elementelor conductoare.

Masuri de protectie pentru atingere direda ~i ind irecta, conform reglemantarllor specifice.

-cIA

Arsuri ~i oparire

Temperatura partilor accesibile instalatiilor, max.70°C. Temperatura aerului introdus in incapere la gura de refulare prin instalajia de ventilare, max.70°C - dadl nu este indreptata spre zona cu public ~i daca patrunds la min. h = 3,50 m, r~spectiv max.40°C - daca este Indreptata spre zonacu public ~1 este arnplasata la sub 3,50 m fata de aceasta,

Temperatura apei calde menajere, max.60'C.

~asuri de protecjie ale corpurilor de iluminat cu Iampi cu me~ndescenta (avand t> 100°C), aecesibile utilizatorilor "i echiparnentelor pentru incalzire (corpuri sau conducte de incalzire).

5iguranla de contact

- c3.1 Suprafetele accesibile utilizatorilor nu trebuie sa prezinte

muchii taioase sau proeminente care pot prod uce raniri.

• c3.2 Executarea, exploatarea, intretinere ~i repararea instalatiilor se face numai .de catre personal calificat, in conformitate cu prevedertle standardelor ~i reglementarilor specifice.

B.?c3

HI.H.d

SIGURANTA LA INTlRUZIUNI ~I EFRACTIE

Aceesele. auto ~i pedestre, caile de circulatie, diferitele ie~jrl peste nivel ul ~erenu~U!, cas~ de Iifturi si scari etc. precum ~i intreaga suprafata a mcintei vor £1 astfel rezolvate incat sa se asigure controlul acestora, Masurile pot fi asigurate ell personal de paza,

]3'.~

m.c,

c.i.

C.l.I.

C.1.U.

C.l.l.2.

C.U.3.

,

C.U.4.

c.i.i.s.

C.l.1.6.

c.i.a

C.l.2.1

136

SIGURANl'A LA foe

PREVEDERl COMUNlE ruSCURl DE INCENDIU

Incaperile, zonele :;;i cornpartiment:le :5pa~ilor subter~ne cu~rinse ~n prezentul normativ, vor avea. preozat~ ~ .. velel: de rise de t_ncendlU determinate in funcj;ie de densitatea sarcmn temuce rezultata din calcul

(q) ~i destinabe, astfel:

_ rise mare de incendiu (q): peste 840 MJ/mp;

_ rise mijlociu de incendiu (q): intre 420 ~i 840 MJ/mp; - risc mic de incendiu (q): sub 420 Mj/rnp,

Atunci cand spatiile sunt echipate cu tnstalatii automate ~e snngere a incendiilor, riscurile marl de incendiu pot fi considerate ml)IOOI, ~I cele

mijlocii pot fi considerate mid. .

In functie d;-destinatia unor indiperi ~i spajii, normativut pre?zeaza riscurile specifice .de incendiu ce vor fi avute in vedere Ia prOlectare, execujie :ji in exploatare,

Incaperile, zonele ~i compartimeritele spatiilor subterane ~or ~ve~ precizate riscurile de incendiu stabilite conform norrnativului ~l prevazute masurile de protectie corespunzatoare acestora.

Atelierele de intrepnere ~i reparatii precurn ~i lncapcrile tehnice aferente spatiilor pub lice subterane, amplasate in volumul acestora, se incadreaz:a in riscuri de incendiu corespunzator prevederilor normativului, in functie de activitatea specifics ~i caracteristicile materialelor utilizate, prelucrate sau manipulate.

In spatiile publice subterane nu se admite depozitarea substantelor sau a produselor explozive si gazelor petroliere lichefiate,

Totodata nu sunt adrnise lichide combustibile ell temperahlra de inflamabilitate a vaporilor sub 64oe, in afara celor din rezervoarele aul:oturismelor si ale rezervoarelor prevazute in normativ, in alte locuri dedlt cele special amenajate :;;i marcate.

REZISTENT A LA FOC

Constructiile publice subterane se proiecteaza 'iii realizeaza, in general din materials :;;1' elemente principale de construcjie din clasa de cornbustibilitate CO (CAl), . rezistente Ia foe corespunzator densitatii sarcinii termice dar minimum (daca in normativ nu sunt prevederi mai severe):

., 3 ore pentru staIpi, coloane, perep portanji:

C.l.2.2.

"Cu.

c.1.3.1.

C.l.3.2.

Cl.3.3.

Cl.3.4.

C.l,3.5.

C.l.4.

Cl.4.1.

C.1.4.2.

• 3 ore pentru grinzi, plan~ee, nervuri;

• 3 ore pentru pere\ii desparnton ai compartimenteior

de incendiu,

In general, rezistenja la foe a constructiilor publice subterane trebuie sa fie mai mare dedit a 'constructtilor suprarerane, indiferent darn acestea sunt independente sau 0 continuare subterana a unei construcjii suprarerane.

AMPLASAREA Sl'ATIILOR PUBLICI(! SUBTERANE

Spapile publice subterane pot fi amplasate independent de constructii supraterane, ori dispuse aUpit sau sub constructii supraterane, In ~lJbter<!ln, constructiile publice pot fi ell 0 functiune sau mai multe fU:I/I(liuni (alipite sau comasate), fiecare cuprinzand 0 activitate publica subterana specifiea.

Indiferent de modul in care sunt amplasate spajiile publice subterane, vor avea asigurate accese functionale usoare de la nivelul terenului €are sa permits ~i interventia operativa a personalulul in caz de necesitate.

Atunci cand sunt amplasate sub constructii supraterane ~i au legatun functionale cu acestea, trebuie asigurate masuri de protectie care sa impiedice propagarea incendiului ~i a fumului de la spatiul public subteran la cladirea supraterana, conform prevederilor normativului :;;i ale reglementarilor tehnice.

Prin amplasarea :;;i realizarea spatiilor publice subterane, nu vor fi create riscuri sau pericole de incendiu pentru vecinatiiti.

Incaperile tehnice aferente spatiilor subterane (centrale termice, de ventilare, electrice, statii de pomp are etc.), se amplaseaza ~i realizeaza conform reglementanlor tehnice specifice acestora ~i ale normafivului de siguran1! la foe - indicativ PI IS.

CONFORMAREA LA FOe

Prin conformarea planimetrica ~i volumetrica subterana, se va asigura dispunerea activitatilor ell rise mare de mcendiu, pe dlt posibil, in zone distincte ale constructiei ~i in orice caz, separate corespunzator de alte spatH accesibile publicului conform prevederilor normativului. Numarul de niveluri ale constructiilor publice subterane, nu se normsaza.

Spa pile publice subterane vor fi astfel realizate incal prin conformarea lor 7i separarile prevazute, sa nu favorizeze propagal'ea usoara a focului. ~i a fumului In constructiile subterane.

B9

D.spunert'3 functiunilor in constructia subterana ~i masurile de protectie asigurate, VOT Iimlta posibllttajile de propagare usoara a focului si fumul ui 'in afara compartirnentului in care s-a prod us, preeum ;;1 protectia acestuia irnpotriva acpunii unui' incendiu din vecinatatea lui.

(").44

Prin conforrnarea ansarnblului constructiei subterane se va asigura realizarea unor cornparfirnente de incendiu, de regula cuprinzand una san mai multe functiun! publice cu riscuri de incendiu similare, in condltiile stabilite de normativ.

Cl45

Incaperile ~i spajiile periculoase aferente parcaielor. in' special cele pentru service auto ~i de distrlbujie a carburanjilor, vor fi dispuse in zone separate de alte spajii accesibile publicului ~i cu rnasuri de prntec\ie corespunzatoare, potrivit norrnativului.

Cl.4.6.

Incaperile \li spatiile cu rise mare de incendiu, se recomanda sa nu se dispuna direct sub spatH publice care constitute sali aglomerate ~i sub caile de evacuare ale acestora,

C.lip.

Constructiile publice subterane vor fi compartimenfak, de rq;ulz. pC' funcjiuni distincte, in arii construite de maximum 250() m~ - separate cu per-eli antifoc pe toata inaltimea constructiilor subterane. sau in volume inchise (compartimente de incendiu celulare prin pcrcti ~i plansec rezistente [a foe), cuprinzand unul pana la trei niveluri construite succesive eu aria totala desfa~urata de maximum 2500 m~ (vezi schema nr.3).

Compartimentele de incendiu astfel realizate pot avea aria majorata cu 100 % atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere eu apa, sau riurnai eu 25 % cand sunt echipate ell instalatil automate de semnalizare a incendiilor, proeentele respective nefiind cumulative.

NOTA;

Pe proprie rdspundere, in cazuri [usiificat e tehnic, imiestitorii pot siabili ani construiie III1i.i rnari, prin lwtariiri scrise ale consiliilor de conducere ale acestora.

14H

'" ...
"E Jj u
'R ~
"I .~
a z
'_':-: <C
15 t: :=)
t>. ~ w
E If)
0 8 z
u ~
-, 0.
\ \
\
"\\ ,
-, r,
\, \ , -:
ill
9
'. x
.'- ~ _'
:-i. - ,
, I ~ ~ .
i: I I ~ ~ e ,
--j ~'
.l 1 /
/ «J. ... w __ ,_~_

N

:; C

.t

.5 b

~

ID

1·11

C.Ui.

c.i.s.t.

C.l.S.2.

C.l.5.4.

C.l.5.5.

C.1.5.6.

C.l.5.7.

c.i.s.s.

142

ALCArolRI CONSTRUCTIVE

Elementele de construcjie utilizate la spatiile publice subterane vor fi astfel alcatuite ~i realizate indl.t sa nu constituie cai de propagare rapida a focului ~i a fumului in caz de incendiu,

Pinisajele ~i b:atamentele acustice sau termice vor fi CO (CAl) sau CI-C2 (CA2a,b) ~i' astfel alct\tuite incat sa nu propage cu u~urinta focul. Plafoanele suspendate de plansee vor avea elemente de sustinere CO, (CAl) rezistente la foe minimum 45 de minute, iar continuitatea golului dintre plafon ~i planseul de rezistenta se intrerupe eu diafragme CO (CAl)rezistente 15 minute, dispuse la maximum 25 m pe doua directii perpendiculare, dad in normativ nu SUIlt masuri mai severe.

Ghenele verticale pentru conducte sau cabluri, de regula, vor fi realizate din materiale CO (CAl), rezistente la foe minimum 1 ora, iar trapele sau usile de vizitare ale acestora vor fi CO (CAl), rezistente la foe minimum 45 de minute.

Se recomanda ca ghenele verticale pentru conducte sau cabluri sa se obtureze la trecerea prin plansee, cu elemente de inchidere CO, (CAl) avand rezistsnta la foe egala cu a planseului (care sa inchida spatiul liber dintre conducts sau cabluri).

Ghenele orizontale pentru conducte sau cabluri vor indeplini conditii de combustibilitate ~i rezistentil. la foe sirnilare cu cele ale ghenelor verticals, iar la trecerea prin peretii de compartimentare se inchid in jurul conductelor si a cablurilor, cu material€' CO, (CAl) cu rezistenta la foe echivalenta eu cea a peretelui strapuns.

Cosurtle pentru evacuarea fumului, aferente centralelor terrnice, grupurile e1ectrogene, bucatariilor etc. precum ~i eele de ventilare se executa ~i izoleaza fata de celelalte elemente ale constructiei corespunzator reglementarilor tehniee in vigoare, astfel ineat sa nu conduca la incendii datorita transmiterii caldurii, scaparilor de gaze fierbinti, flil.dirilor, scanteilor etc.

Hotele de captare a degajarilor de' caldura a unor echipamente ~i tubulaturile acestora, de regula, vor fi CO (CAl) ~i izolate corespunzator reglementarilor tehnice ..

Camerele destinate depozitarii gunoiului ~i ale crematoriilor vor fi realizate din materiale (CO) (CAl), rezistente la foc minimum 3 ore, iar acce5el~ VOl' fi. protejate cu Incaperi tampon, echipate cu usi de e~mun~~are rezistente la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell dispozitive de autoinchidere, Tuburile pentru gunoi vor fi CO (CAl), iar accesul Ia aces tea se va asigura prin inca peri tampon prevazute cu u~i

C.LS.9.

C.1.5.l0.

C.1S.11.

C.l.6.

C.1.6.1.

rezistente la foe minimum 30 minute ~i echipate ell dispozltive de

autoinchidere. .

Pu~ile pentru ascensoare ~i i~ general ale sistemelor de transport pe verticala, precwn ~i ineaperile pentru masirule aferente aces tara, v or fi separate de restul constructiei prin elemente CO (CAl), rezistente la foe conform densitajii sarcinii termice a incapertlor adicente, dar nu mai putin de 2 ore, conform art.C.l.6.1. Golurile de acces vor fi protejate corespunzator normativului, asigurand minimum 2 ore.

Casele de scari se inchid eu pereji rezistenti la foc minimum 3 ore, iar accesele din fiecare nivel se protejeaxl!. cu indiperi tampon, alcatuite ~i realizate conform prevederilor normativului de sigurantli. la foe, indicativ PIlS. Fac exeeptie situajiile mentionate expres in normativ.

Atunci cand se utilizeaza atriumuri, se respects prevederile specifice acestora, potrrvtt prevederilor normativului de sigurantli la foe - indicativ PIlS.

LIMIT AREA PROPAGARII FOCUlLUI ~I A FUMULUK

Pentru limitarea propagarti focului ii a fumului in caz de incendiu, se prevad elemente desparjitoare verticale, ~i/sau orizontale: CO, (CAl), rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termiee si destinatiei respective conform label C1.6.1 ~i potrivit prevederilor reglementarilor generale de siguranta la foe !Ii ale prezentului normativ.

Tabelul Cl.6.1.

Risc/Densitatea sarcinii termiee Rezistenta la foe minimum admisa
(MJ/m2) (ore, minute)
Rise rnic de ineendiu (q): 0 - 420 lvlJ/m" 1 ora
Rise rnijlociu de incendiu (q): 420-840 MJ/m~ ~ 3 ore
Rise mare de incendiu (~) > 840 MJ/m~ 4 ore (3 ore)"
- 840.;. 1260 MJjm
-1260 .;. 1680 MJ/m2 5 are (3 are)"
-1680 .;. 2940 MJ/n? 6 ore (3 ore)"
- > 2940 MJ/mz 7 ore (30re)* * Valoarea din paranteza 3 ore se apllca in toate cazurile in care se prevad instalatii automate de stingere a incendiilor, ell exceptia situatiilor precizate in normativ.Ja care nu se aplica.

C.l.6.2.

Prevederea ~i alcatuirea elementelor de constructie verticale ;;i/sau orizontale ell rol de separare a spajiilor ~i -de lirnitare a propagarli focului ~i a fumului vor avea in vedere reglementarile tehnice de siguranta la foe - indicativ PHS ~i ale prezentului normativ.

1'.13

C. 1.\'>.3

In spatiile publice subterane, com~ar~mentElle de incendiu, trebuie delimitate de elemente verticale ~l orizonrale (:U rezistanta la foe

termi mai mare din

corespunzatoare d<ltl1:!'itatii sarcinn errruce cea

comparrimentele de incendiu pe care le desparte,

Gojurile functicnale de comunicare din elementele de compart_ime~tare ~i despartituare ale spatiilor publice subterane, se prote1eaza. cu clemente rezistente la foe, alcatuite ~i realizate conform prevederilor normalivulul,

C1.6.4.

C.L6S

La strapungerea elernentelor de compartimentare antifoc ~i a celo~ desparjitoare cu rol de protectie impotriva focului, se vor Iua rnasuri corespunza toa reo

C.l.7.

cAl DE EIVACUARE liN CAZ DE INCENDIU

C.1.7.1.

In constructii, incaperi ~i spatii publice subterane vor fi asigurate cal de evacuare a utilizatorilor, corespunzator alcatuitc ~i dimensionate, prin care in caz de incendiu persoanele sa poata ajunge in exterior, Iii nivclul terenului, In timpul eel mai scurt ~i in conditii de sig:uranta.

Nurnarul de persoane din constructiile publicc subtcrane nu se ii miteaza.

C1.i.2.

Persoanele din spatiilc publice subterane vor avea asigurate minimum doua dii de evacuare distincte ~i independente, care pe cat posibil sa conduce In directii diferite.

c.i.z.s

Caile prevazute pentru circulajia normala a persoanelor in constructiile pttblice subterann, so alcaruiesc ~j rlimensioneaza astfel incat. sa indeplineasca $1 conditiile necesare asigurari] evacuarii acestora In caz de incendiu, potrivit prevederilor normativului P1l8, similar coridifiilor pentru cladiri supraterane ~i avand In vedere conditiile din prezentul normativ.

Cl.7.4.

Sunt considerate cai de evacuate in caz de incendiu, toate circulatiile libere care indeplinesc conditiile d~ norrnativ si asigura treceri de evacuate prin usi, ccridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, scad ori atriurnuri, la nivelul terenului sau al unor suprafete carosabile exterioare, direct sau prin scari de evacuare.

eLI'S

lnci.iperile ~i spatiile publice subterane pot avea asigurata trecerea spre c5ile de evacuate - rnenjionats la pct.C.1.7.4. ~i prin spatii accesibils, eu alte destinatii potrivit.normativului, cu conditia ca acestea sa constituie a duua posibilitaJe de evacuare.

in conditia normativului, persoanele din spajiile anexe pot avea asigurata evecuarea prill caile de evacuate ale publieului,

'144

C.l.7.6.

CL7.7.

C.J.?8.

Cl?9.

C.1.7.W.

C.L7.11.

c.i i.E

C.1.7.13.

C.l.l.14.

CJ.7.15.

Nu sunt considerate cai de evacuare de incendiu, trecerile prin usi antifoc prevazute cu blocaje irt pozitie irichisa, uaile lncuiate sau blm:atc in timpul functionarii ~i nu au in imediata vecinatate panouri din sticJij prevazute cu dispozitive de spargere, precum ~i ascensoarele de orice tip,

Pentru fiecare din clestinatiile publice amplasate subteran, 91! VOl" respecta ~i conditiile specifice de evacuare prevazuto in norrnativ pentru aces tea.

Traseele cailor de evacuare a persoanelor din spatiile publice subterane, trebuie astfel stabilite indit prin distributia lor judicioasa sa asigure posibllitatea recunoasterli cu u:;;urinta a directiel spre exterior, precum ~i 0 circulajie Iesnicioasa.

Alcatuirea ~i gabaritele cailor de evacuare, conformarea si numarul de fluxuri de evacuate, ee determina conform normativului de siguranFi la foc Pl18 ~i ale prevederilor prezentului norrnativ,

Scanle de evacuare ale spatiilor publice subterane, vor fi, de regula, inchise in case de searl independents de caile de evacuate ale nivelurilor constructiilor supraterane, dar pot avea legaturi functionalc cu acestea prin goluri de circulatie corespunzator alcatuite ~i protejarc, conform normativului Pl1S.

U$ile prevazute pe traseele cailor de evacuare a personnelor din spatiile publice subterane, vor fi de tip antipanica.

Sunt adrnise scari de evacuare deschise in spatiile publice subterane numai pentru asig urarca legaturii functionale irrtre maximum 3 niveluri succesive, dadi se iau masuri corespunzatoare pentru impiedicareil propagarii usoare a focului ~i a furnului in caz de incendiu ~i se asigura ~i (> scara inchisa de evacuare akatuita conform norrnativului.

Scarile de evacuare se alcatuissr, distribuie si dimensioneaza conrorm normativului de siguranta la foe - indicativ 1'118 ~i ale prczcntului normativ,

Lajirnea rampelor scarilor de evacuare a persoanelor din constructiilr: publice subterane, avand in vedere capadtatea maxima sirnultunh a acestora, trebuie sa asigure trecerea persoanelor de la eel mai agh1mcrat nivel subteran, pana 1'1 iesirea in exterior.

In cazul in care nivelul subteran eel mai aglomerat cuprindc supante (platforme) deschise in acelasi volurn construit, se j~ in consider.ire numarul total de persoane din aces! velum constituit,

Ciiile de evacuare a platformelor (supantelor] vor fi dimensionotc corespunzator numarulul de persoane ce se pot afla pc acestea,

Daca sub nivelul cel mai aglomerat (Iuat in considcratlc) stint nivcluri

1"

C.1.?16.

C.l.7.W.

,

C.1.7.J9.

14&

cu un numar mal mic de persoane, in portiunea respectiva rampele pot avea Ultimea mai mica, corespunzatoare fluxurilor respective.

CilpadtiWle Iluxurilor de evacuate ~j timpii de evacuate (lungimile maxime ale cailor de evacuare) admisi, sunt precizate in normativ. lntrucat in constructiile publice subterane sunt obligatorii doua cai de evacuare, sunt prectzati timpti si lungimile cailor de evacuare in conditiile evacuarii in doua directii, (lungimi care se mascara de la eel mai indepartat punct in care se pot afla oameni, pana la u;;a tamponului unei case de scad de evacuare sau a unui degajament protejat}. Degajamentul protejat este constituit din coridor de evacuare realizat cu pereti si plansee din dasa CO (CAl}, cu rezistenja la foc de minimum 1 ora si 30 de minute, avand accese protejate ca ~i Ia casele de scari de evacuare "i asigurata evacuarea furnului (desfurnare) natural - organizata sau rnecanica.

Pentru porjiuni de coridor Infundat ~i interiorul unor incaperi ale constructiei publice subterane este precizat ~i acest timp de evacuate, respectivlungimea de coridor infundat.

Usile de evacuare (iesire) in exterior a persoanelor (la nivelul terenului), vor asigura trecerea tuturor fluxurilor de evacuare ale scarilor. Atund cand iesirea in exterior se realizeaza prin parterul unor cladiri supraterane, usile exterioare trebuie sa asigure trecerea tuturor fluxurilor de evacuate ale constructiei publlce subterane ~i ale CdOT din cladirea . supraterana. Daca pentru constructia publica subterana, scarile au si iesin directe in exterior, la cladirile supraterane se pot reduce latimi1e usilor, cu numarul de fluxuri evacuate direct din constructia subterana.

Constructiile publice subterane se prevad cu circulajii verticale (scari, planuri indinate, ascensoare) comune diferitelor functiuni comasate, in condihile normativului "i cu masurile de protectie corespunzatoare prevazute,

Atunci cand incaperi sau grupuri de indlperi se incadreaza in categoria salile aglomerate, persoanele din salile aglomerate trebuie sa aiba acces la eel pujin doua cai de evacuare, Hira a trece prin spatii anexa ale acestora.

Scarile de evacuare ale publicului, pot fi comune sau distincte pentru sii!i aglomerate sau neaglomerate ale publicului (cu orice destinajie), situate la diferite niveluri ale construcjiei subterane.

Daca intreaga constructie subterana sau ° parte din acesta nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate, a doua cale de evacuate a persoanelor poate fi asigurata ~i prin spajiile anexe acesteia.

C.l.8.

c.i .8.1.

C.l.8.2.

CUD.

C.ll1.4.

CIIlS

Cl(\.6.

c.i.s.

C.l.9.1.

EVACUAREA FUMULUI (DESFUMARE)

Toate spatiile pttblice su~terane. vor avea asigl.1rate condirii coresp:mzato~re de evacuare In exterior a fumului si gazelor fierbinti In caz de incerrdiu.

Evacuarea fumului ~i a gazelor fierbinti prod use in caz de incendiu (~esfu~~rtia), se a~igura pe niveluri, natural ., organizat prin dlspozlt~ve cu d~schld~re automata dispuse In treimea superloara a spatiului respectiv, prln care evacuarea fumului se face direct in exterio.f sau prin intermediul unor cosun de evacuare, ori prin sistema ~ecam~e de ev~c~are a f~mluui, corespunzator alcatuite ~i ?l~en~lOnate, potrivit prevedenlor norrnativului de siguranta la foe _ indicativ P118 ~i ale reglementarilor specifice, in spapile si conditiile

prezentului normativ. '. '.

t~ fu~c~~ de mod~l in ca~e se realizeaza evacuarea fumului ~i a gazelor Fierbinti In caz de incendiu, se va urmari asigurarea conditiilor riecesare evacuarii utilizatorilor, precum ~i a posibilitatilor de interventie In caz de incendiu.

In toate situatiile, pentru evacuarea fumului ~i a gazelor fierl1inti prod use in caz de incendiu se vor asigura posibllltan de introducere a aerului in partile joase ale spatiilor respective, prin dispozitive corespunzator alcatuite, arnplasale "i dimensionate.

In spatiile publice subterane echipate cu instalatii automate de stingere c.u apii .(5pri~kler:), disp~zitivele de evacuare a fumului ~i a gazelor fl~rbmtl vor intra ill functiune dupa declansarea instalatiei automate de shngere.

~vacuarea fumului (desfumarea) din spatiile subterane se asigura mdependent de evacuarile furnului (desfumari) ale constructiilor supraterane,

ECHIPAREA CU INSTALATU DE SEMNAUZAI1E $1 STINGERE A INCENDIILOR

Constructiila publice subterane se prevad cu instalatii de sernnalizare a ince~d~ilor in conformitate cu prevederile reglementarilor de specialitata ~i a precizarilor din prezentul normativ,

Instalatiile automate de semnaiizare a incendiilor se prevad si ell

posibilitati de action are manuala, • '

?e re?,uHi, echipa:ea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a ~ncendlllor va avea m vedere ansamblul constructie publice subterane In care sunt comasate mai multe functiuni.

CllJ2.

La constructiile publice subterane echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, semnalizarea incendiilor se va asigura inainte de intrarea in functiune a instalajiei de stingere.

C19.3.

Constructiile (eompartimentele de incendiu) publice subterane rnentionate de norrnativ, eu aria construit-desfasurata egala sau mai mare de 500 mp, de regula, se echipeaza cu instalatii automate de slingere Ctl apa tip sprinkler, sau dupa caz, drencer ori apa pulverizata.

C 1.9.4.

De regula, echiparea eu instalatii automate de semnalizare a incendiilor, se prevede la constructiile (eompartimentele de ineendiu) publice subterarie CD. aria construit-desfasurata de 500 mp fi rnai mull.

C1.95.

In spajiile constructiilor subterane in care apa nu este compatibila pentru stingere sau nu este justificatii tehnic, se pot utilize ~i alte sisterne de stingere automata, agrementate tehnic, care nu pun in pericol viata utilizatorilor.

C151i.

Echiparea construcjiilor (compartimentelor de incendiul publico subterane eu instalarii de hidrantl interiori, hidranti extcriori ~i inst<ll<l\il 8utomate,precum ~i asigurarea alimentarii eu apa a acestora ~i a surselor de rezerva, se realizeaza conform prevedcrilor norrnativului ~i a reglernentarilor de specialitate.

Constructiile (eompartimentele de ineendiu) subterane eu rnai mull de trei niveluri, se prevad ~i cu conducte uscate, dispuse in cascle de scad ~i prevazute cu posibilitati de alirnentare de 1.1 autospecialc.

C I.lJ.7.

. lnstalatiile de stingere cu hidranti interior! de inccndiu, vor avea asigurate posibilita]i de alimentare ~i de la autospecialele de intcrvcntie ale pompierilor. arnplasate ~i realizate potrivit prcvedcrilor de specialitate,

CL'!.o.

Debitele instalatiilor de stingere vor fi determinate in functic de volumul celui mai mare compartirnent de incendiu subteran, 1.1 constructiile pub lice subterane independente ~i corespunzator voiurnului constructiei supraterane atunci o;:and sunt arnplasate in subsolul acestora.

In toate situatiile, se asigura debitul eel mai mare necesar conform reglcmentarilor.

C.1.10.

INSTALATII UTIUTARE

C.1O.l.

Instalatiile urilitare aferente spatiilor publice subterane (sanitare, electrice, termice, ventilare-conditionare etc), se proiecteaza ~i executa astfel incat sa evite producerea ~i propagarea incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate 9i ale prevederilor prezentului normativ, pentru intreg ansamblul constituit.

1411

C.10.2.

C.10.3.

:':.1.11.2.

C.1.11.3.

Cl.12.

C.1.12.1.

La stabilirea, proiectarea 1i realizarea instalatiilor u Hlitare aferente, se vor avea in vedere riscurile. de ineendiu specifics ~i dcstinatttle respective, asigurand conditiile de siguranta I~ foe a utilizatorllor.

Se va asigurn atentie deosebita masurilor corespunzatoare de functionare a instalajiilor care conditioneaza utilizarea in siguran~a a spatiilor ~i reelizarea independentei 'in functionare a eelor accesibile publicului, prevazandu-se surse electrice de rezerva (grup eledrogen).

Sisternele de alimentare a instalatiilor utili tare (post trafo, smsii de rezerva, centrale termica, gospodarie de apa, etc.) pot fi centralizate pentru intreg complexul constructiei subterane sau pentru fiecare din aeestea. Proiectarea ~j realizarea lor se asiguril. in conformitale ell prevederile reglernentarilor tehnice de specialitate.

cAl DE INTERVENTIE $1 SALVARE.,

In scopul asigurarf! conditiilor corespunzatoare de interventie .~i salvare In caz de inccndiu, se prevad accese ~i circulatii exterioare si interioare - de regula functional necesare- corespunzator amenajate "i marcate utilizabile ~i de catre personalul de interventie In caz de incendiu. La constructiile cu rnai mult de palru niveluri sublerane se prevede un «scensor de interventie in caz de incendiu, realizat conform prevederilor din P118.

Carle de acces ~i circulatie pentru interventie in raz de incendiu, vor permite accesul pcrsonalului de interventie pe distante cat mai scurte Ja spatiile publice subterane cu aglomerari de persoane, incaperi CLl densitatca sarcinii terrnice mare ~i instalatii si dispozitive de siguranta la foe. Pentru autospeciale se asigura aecesu! la sursele srradale de alimentare eu apa in caz de ineendiu.

Se recomanda asigurarea a eel putin un acces direct al personalului de interventie, la nivelul eel mal de [os .11 spatiilor publico subternne.

Accesele ~i circulaliile interioare de interventie ~i salv.ire vor fi marcate distinct, astfel incat sa fie usor de recunoscut ~~i utilizat in caz ce necesitate.

SERVICIUL DE POMPIERI $1 DOTAREA ACE$TUIA

Pentru supravegherea ;;i interventia imediata in caz de incendiu. constructiilc publice subterane in ansamblu, vor avea constituite unul sau mai multe servicii de pompieri, organizate 10 functle de marimee. importanta 1i vulnerabilitatea spatiilor publice, conform prcvederilor normativului.

I"

Serviciul de pompieri va fi echipat si dotat corespunzator necesitatilor, avfind la dispozitie spatiul necesar desfasurarii activitiWlor specifice. De regula, pentru serviciul de pompieri se asigu:a un spatiu (i~capere) in apropierea unei intrari ~i cat mat aproape de nivelul terenului,

Mijloacele autonome de respirat, de comurucatie, .tra~smi5i~i, ilum~n_a~ ~i anticalorice, ale serviciului de pompieri vor fi asigurate m eanhtatl corespunzatoare.

2.<1.1.3.

Constructiile publiee subterane destinate activitatilor comerciale C\\ capacitatea maxima simultana de 150 de persoane ~i mai mult, fiecarei persoane revenindu-i maximum 4 m2 din aria accesibila publicului, constituie sali aglomerate ~i se incadreaza in categoria 51 de sala aglornerata, conform prevederilor NormativuJui de siguranta la foe - indicativ P1lS.

C2

PRlEVEDERI SPlEClFICE CONSTRUCTHlOR. rUBUCE SUBTERANE

C.2.a.

CONsTRuqn PUll LICE SUBTERANE DESTINATE ACTIVIT IqILOR COMERCIALE

,2.a.1.

Riscuri de incendiu

2.a.1.1.

Construcliile publice subterane destinate activitatilor comerciale penlTu prod use nealimentare ~i /sa u alimentare, se incadrea:ta in riscuri de incendiu conform prevederilor art.1.l.l., in funcjie de densitatea sarcinii termice a acestora.

De regula, spajiile publice subterane pentru cornerjul produselor nealimentare, se considera cu rlscuri. marl de incendiu, iar cele numai pentru prod use alimentare cu riscuri mijlocii de incendiu, functie de densitatea sarcinii termice determinate.

.1

2.a.1.2.

Indiferent de densitatea sarcmn termlce determinata conform reglementarilor in vigoare, constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale ~i care se incadreaza in eategoria s1ililor aglornerate, sunt considerate ell riscuri mari de incendtu.

Numarul maxim simultan de persoane din spatiile ~i constructiile publice subterane, se stabileste prin proiect ~i se va respecta In exploatare.

Daca nu este .precizat prin tema, pentru estimarea numarului de persoane din constructiile subterane destinate comertului se considera 0 persoana la 1,5 m2 in spatiul accesibil publicului (eel putin 2/3 din aria totals a spatiului de vanzare in care are acces publicul).

2.a.1.4.

Incaperile de depozitare a produselor cornbustibile destinate cornercializarii (depozite principale aferente mai multor niveluri de vanzare sau depozite de nivel), sunt considerate C1.1 riscuri mari de incendiu, indiferent de densitatea sarcinii termice,

2.a.1.5.

Depozitele de mana aferente spatiilor de vanzare ~i care pot reprezenta maximum. 20 % din produsele €)(puse spre vanzare, separate prin mobilier, se iau in considerare la determinarea densitatii sarcinii termice a spajiului comercial in care sunt dispuse.

Spap.iie ~i mcaperile pentru pregatire, incercare, retus (bucatarii, oficii,

151

2.a.1.6.

2.a.2.

z.s.z.t

2.a.2.2.

2.(1.2.3

2.a.3.

2.<1.3.1

2.<1.32

2.aA.

2 .... 4.1.

152

ateliere, calcatoru ctc.) aferente activitatii comerciale , sc incadreaza in

riscuri mijlocii de ineendiu. ....

In scopul [irnitarir rlscurilor de incendiu, in l>papile publice destinate

activWi\ilor comerciale nu sunt admis~ produsele exploz~ve ~au e~ arden'! violenta (munitie, artificii, plexiglas etc.): .gazele hche.hate ~l lichidele cornbustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub

28QC

Fac exccpti«, produsele cosmetlce ~i farmaceutice - ambalate in

flacoane.

Rezistenta la foe

Principalele elemente de constructie utilizate, vor ~e~pecta conditiile de combustibilitate si de rezistenta la toe prevazuta In art.1.2.1. pentru ansarnblul constructiei subterane, precum ~i prevederile specifice.

Constructiile cornerciale subterane care se lncadreaza in categoria salilor aglomerate, vor respecta ~i condifiile specifice acestora, conform prevederilor Normativului Pl ]8.

Indifercnt de destinatia ~i capacrtatea construcuilor comcrciale ~ubterane arnplasote in subsolul unor cladiri inalk sau ftl<lr~l' .in<llt..\ rez isterrtele la foe ale principalelor elernente de c, mstrucne vur induplini ~i conditiile specifice acestor tipuri de cladiri,

Amplas area

Cunstructnle comerciale subterane comasate cu alte functiuni, de rcgula, ~~ ampiaseaza III nivelele subterane situate in apropicrca cotei terc-nuhn inconjurator sau al suprafetelor carosabile cxterioare.

5e va evita alipirea spa\iilor comerciale incadrate in categoria salilor aglomerate, de alte ruuctiuni cu rise mare de mc,:·ndlu. ~re(um ~l amplasarea directs a acestor spati! comerciale peste tunctiuni eu n~e~m man (iara un nivel intermediar). Atunci cand accstca nu sunt posibile. se asigura s..:pararea prin pereti si plansee corespunzator alcatuite ~i dimensionate.

Atunci cand sunt arnp lasate in subsolul UnOI' constructii supraterane, !lU sunt admise riscuri mad in spatiile de dcasupra acestora, care sa puna in pericol constructia comerciala subterana sau caile ei de evacuare in caz de incendiu, ori constructia subterana comerciala sa puna in pericol spatiile de deasupra ei (supraterane).

Conform area Ia foe

Spatiile cu riscuri mari de incendiu din cadrul constructiilor comerciale subterane, se vor grupa - pe cat posibil - in zone distincte ~i separate corespunzator de spatiile accesibile publicului,

2.".4.2.

2.a.4.3.

2.3.4.4.

2.<.' . .5.

2.a.S.1.

2.<1.5.2.

:?.a.5.3.

2.'.'.5.4.

2.2 . .5.5.

2.2.5.6.

2.;; .5.7.

Atunci cand construcria comerciala subterana este comasata Cll aile functiunt (sali de intruniri, parcaje etc.), se va urmari dispunerea si eon forma rea grupata a spatiilor cu riscuri mad de izbucnire a incendiilor (de exemplu depozitele principale) ~i realizarea masur ilor de separare \ii prorectie corespunzatoare.

Prin conformarea in plan ~i spajiu a constructiilor cornerciale subterane se vor respecta condijiile de compartimentare antifoc prevazute in art. 1.4.7. ~i vor fi luate masurile prevazute in norrnativ pentru impiedicarea propagarli usoare a fumului si incendiilor in spatiil« accesibile publicului.

Spajiile subterane destinate publicului, care se incadreaza in categoria salilor aglomerate (~ 150 de persoane), vor fi conformate la foe $i potrivit prevederi lor specif.ice din normativul PIIB.

Alcatuiri constructive

Constructiile publice subterane destinate comertului se alcatuiesc din rnateriale si elemente de constructie care irtdeplinesc conditiile art.l .2.1., astfel lncat sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe timpul norn~'tt.

Tratamentele fonice :,;i termice din spatiile accesibile publicului pot fi, de regula, din clasa de eornbustibilitate CO (CAl) S,!U Cl(CA2a), atunci dind se incadreaza in eategoria salilor aglomerate, admitandu-ss :;;i C2 in restul situajiilor. alcatuite conform prevederilor normativului 1'118.

. Plafoanele suspendate din spatiile accesibile publicului, atunci cand sunt sali aglomerate trebuie sa fie din c1asa de combustibilitatc CO (CAl) ~i respectiv CI-C2 (CA2a.b) cand nu sunt aglornerare.

In toate situatiile, elementele de sustinere a plafoanelor suspendate vor fj din clasa CO (CAl) 9i rezistente la foc minimum 45 de minute.

Pardoselile din constructiile publice subterane destinate cornertului, \·"r fi din clasa CO (CAl) de cornbustibilitate.

Chenele verticale pentru instalatii sau de ventilate aferente alter spatii functionale subterane cu care se comaseaza, atunci cand tree prin constructia pentru comer], vor fj separate prin . pereti din clas, CO (CAl) eu rezistenta la foe de minimum 2 ore.

Finisajele utilizate la pereti, vor fi, de regula, din clasa de combustibilitate CO (CAl), admitandu-se ~i cele din clasele Cl ~i C2 (CAla,b) in folii subtiri (tip tapet), rnontate direct P" suport incombustibil (pereti, plansee),

Spatiul libel' dintre plafonul suspendat si planseul de rezistent!i care il susjine va avea continuitatea intrerupta ell diafragrne CO (CAl) etanse

153

la fo;: minumutn 30 minute, dispuse la maximum 20 m pe doua directii perpendiculare,

,2.a.6.

Litnitarea propagari] focului ~i a fumului

2.a.6.1.

Constructiile publice subterane, indiferenr de amplasarea (independenta, alipita sau comasata cu alte c~ntructii subterane) in cadrul compartimentului de incendiu respeetiv, vor avea separate spatiile accesibile publicului _ inclusiv caile ~e ev~cuare ale a~stora ~ faV:i de eelelalte spajii anexa (vestiare, birouri, atehere ete.~, pon perep. ;;i plansee din clasa de combustibilitate CO. (CAl), c'7 :ezlSten~a la .foe corespunzatoare densitajii sarcinii termice, potnvn prevedenlor art.Lo.L

1a.6.1.

Cornpartimentele de' incendiu ale constructiilor publice subterane pentru comert, alipite sau eomasate cu. alte contructii subterane, se separa ell elemente de! constructie verticale ~i orizontale _ dupa caz - din clasa de combustibilitate CO (CAl), rezistente la foe corespunzator densitatii sarcinii termice (tabel 1.6.1.), dar nu mai pujin de 3 ore pentru pereti si plariseele de sepa.are.

Conslrucjiile (compartimentele de incendiu) publiee subterane pentru corner] incadrate in categoria salilor aglornerate se separa fata de alte constructii (compartimente) subterane conform tabel C.1.6.L dar eel putin prin pereti rezistenji la foe minimum 4 ore fi plansee 3 ore.

2.<,.6.3.

2.a.6.5.

Atunci cand constructia publica subterana pentru corner] este dispusa deasupra unor constructii sau spatii subterane cu =. mare de ince_ndiu, ori este amplasatx in subsolul cladirilor supraterane inalte, foarte lnalte sau cu sali aglomerale, planseele de separare fat1l de acestea vor fi din dasa CI (CAl), cu rezistenta la f,?c de minimum 3 ore.

Incaperile de depozitare a produselor combustibile (materiale, substante, obiecte etc.) aferente constructiei comerciale , se separa fala de restul constructiei astfel:

_ depozitele principale (aferente mai multor niveluri de varizare], prin pereti razistenji la foe din clasa CO (CAl) ~i rezistenta conform prevederilor art.C.L6.1. in functie de densitatea sarcinii terrnice, dar nu mal putin de 3 ore pentru pereti ::;i plansee:

_ depozitele de nivel (aferente unui singur nivel de vanzare), prin pereti ;;i plansee din clasa CO (CAl), cu rezistenja Ia foc de minimum 2 Dee pentru pereti :?i 1 ora ~i 30 minute pentru plansee,

2.a,6.6.

In toate situatiile, depozitele principale ~i de nivel menjionate, se separa fala de alte constructii subterane adiacente conform prevederilor ad.2.a.6.2 . .;;i 2.a.6.3 ..

2.a.6.7.

Incaperile anexa aferente (birouri, vestiare etc.) cu rise mic de incendiu, trebuie separate prin pere]i din clasa de combustibilitate CO (CAl) cu

1'"'"

reeisten]a la foe de mirurnum lora.

2.a.6.8.

In cadrul spatiului subteran accesibil publicului (spatiude venzare), eventualele separari functionale pot fi realizate cu materials 9i elemente CO (CAl). Se recomanda utilizarea, pe dit posibil, amobiliel'ului metalic,

2.8.6.9.

In perejii qi planseele care delirniteaza compartimentele de incendiu ~i incaperi cu rise mare de incendiu, precum ~i de separare a circulatiilor comune verticale (scad, ascensoare, platforme etc.), este admisa praeticarea numai a golurilor strict necesare functional ~i eu masurile de protecpe asigurate, potrivit normei,

Golurilede circulajie -functionala din peretii compartimentelor de incendiu ~i de acces la .casele de scari de evacuare, se protejeaza obligatoriucu Incaperi tampon .antifoc. In cazuri justificate, este adrnisa 7i utilizarea tarnburilor deschisi antifoc, conform normei,

Eventualele goluri pentru instalatii sau ghene din acesti pereti, sc protejeaza potrivit prevederilor normei. .

2~.6.1 J.

lncaperile tampon antifoe (menjionate in articolul anterior), vor avea peret17i plansee CO (CAl), rezistente la foe minimum 1 ora~~i 30 minute, recomandandu-ss ca amplasarea lor sa se faca alipit peretelui de separare ~i dispuse spre spatiul cu densitatea sarcinii termice mai mica.

21.6.12.

In perejii Incaperilor tampon antifoc este admisa practicarea numai a golurilor necesare circulatiei function ale ~i a eelor pentru desfumare (evacuare fum).

2.1.6.13.

Colurile de circulatie ale incaperilor tampon antifoc, se protejeaza CI.1

. usi rezistente la foe minimum 45 de minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere,

Golurile aferente sisternului de desfumare, se dispun ~j protejeaza potl"ivit prevederilor apecifice acestora,

2.,.6.14.

La dimensionarea incaperilor tampon antifoc 7i dispunerea golurilor de clrculajiei a acestora, 5e va avea in vedere asigurarea nedeschiderii simultane a usilor, in utilizarea normala.

2.\.6.15.

Atund cand incaperea tampon antifoc este _previl.zuta pentru proteclia unui gol de comunicare cu 0 constructie publica subterana destinata parcarii autoturismelor, usilor vor fi rezistente la foe minimum 1 ora ;;i 30 de minute.

2.1.6.16.

Golurile de acces la ascensoare vor fi protejatf obligatoriu Cll incapert tampon antifoe prevazute cu tl,:>i rezistente la foe minimum 2 ore, eehi.pate cu dispozitive de autoinchklere.

Inchiderea usilor de protectie se va realiza ~i automat, la darea alarrnei

155

_ pri'! sistemul centralizat de aemnalizare si supraveghere - pre~ ~i local, atunci ci\.nd temperatura atinge 90"C la partes lor 5upenoaJ:a, avand Intotdeauna ~j acjionari manuale.

> .. a.'7.

Cii de evacuare in caz de Incendru

Construq:iile publice subterane.dcstinate activitatilor comerciale trebuie sa aiba asigurate eel pujin doua cai de evacuare distincte ~i independente care - pe cat posibil- sa conduca in doua directii diferite.

Golurile din peretii de separare a depozitelor principale pentru prod~s: combustibile (rnateriale, substanje. obiecte etc.) aferente constructiei publice subterane pentru comer] S6 protejeaza eu lncaperi tampon prevazute cu usi rezistente Ia foe minimum 45 de minute, iar la depozitele de nivel prin ll?i rezistente la foe minimum 45 de minute, in ambele situatii echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata, dupa caz.

Fac exceptie incaperiJe de depozitare cu aria rnai mica de 36 m2•

2.<1.6.17.

/..a.7.2.

Capacitatea de evacuare (C), maximum admisa penlnl nu flux de evacuare (ce trebuie luata in calcul) este de 70 de persoane, atunci cand nu se mcadreaza in categoria salilor aglomerate {;i de 50 de persmme, cand spajiile sunt incadrate in categoria salilor aglomerate.

:/.a.7.3.

Timpul de evacuate a persoanelor maximum admis in caz de incediu, corespunzator Iungimii normate a traseelor de evacuare p~ma la 0 casa de scari sau degajament protejat, are in vedere amplasarea constructiei publice subterane pentru comet! (independenta, alipitii sau comasata cu alte constructii subterane sau dispusa in subsolul unor cladiri inalte sau foarte inalte) %i incadrarea sau neincadrarea in categoria saliior aglomerate, COnfOlTI1 prevederilor art.2.~.7.5. la 2.a.7.9.

In cazuri justificate tehnic sau functional golurile de circulajie functionale din peretii compartirnentelor .de incendiu ale constructiilor publice subterane pentru corner] pot fi protejate cu tamburi deschisi an+ifoc (in loc de incaperi tampon antifoc), realizati .conform prevederilor normativului,

Nu Bunt admisi Iamburi desclusi antifoc pentIu protecjia goIurilor de acces 13 scarfde evacuare "i ascensoare.

2.a.b,18.

In cazurile in care constructia publica subterana comerciala nu se incadreaza in calegoria salilor aglomerate, timpul de evacuare maximum adrnis este de 105 secunde (42 m in doua direclii) ~i ci~ 51 de secunde (21 m tntr-o directie - coridor infundat).

Tamburii deschisi antifoc trebuie sa aiba lapmea egala cu a golului proteiat si ]ungirnea de minimum 4,00 rn, Amplasarea lor poate fi facuta nlipita pe 0 parte a peretelui de compartimentare sau in ambele piir!i ale acestuia.

2.<1.6.19.

Pentru saIi aglomerate ale constructiilor publice subterane comerciale, timpul de evacuare maximum admis este de 87 de secunde (35 rn In doua directii) ~i de 50 de secunde (20 m intr-o directie - coridor infundat), timpi ji distante masurate de la u~i ale saW aglomerate pana la 0 casa de scari de evacuare sau degajament protejat,

In mteriorul salilor aglornerate, timpul de evacuare de Ia eel mai indepartat loc ~i pana la 0 u~a de evacuate a salii, este de maximumBtl de secunde (32 m lungime de evacuare),

>:.a.7.5.

Peretti "i planseele tamburului deschis antifoc trebuie realizati din materiale clasa CO (CAl), fara goluri ~i avand rezistenta la foe de minimum lora "i 30 de minute.

In tamburii deschisi antifoc se prevad sprinklers sau dencere cu actionare automata in caz de incendiu, amplasand cate un cap de sprinkler / drencer I a Iiecare m2 de arie orizontala a tamburului,

2.a.6.20.

Golurile din plansee, strict riecesare functional, se protejeaza cu clemente rezistente la foe minimum 1 ora ~i 30 minute, echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de Incendiu, In cazuri justificate cand nu se pot prevede elemente rezistente la foc, protecjia golurilOl' se poate asigura numai prin realizarea pe conturul golului (sub planseu), a unor ecrane din materiale CO (CAl), etanse la foe minimum 30 de minute ~i perdea de apa cu intrare automata in functiune, care sa asigure 1 IIs/m:

in cazurile 'in care constructia publica subterana destinata aetivitatilor comerciale este arnplasata :in subsolul unei cladiri inalte sau foarte inalte, indiferent de numarul persoanelor, timpul de evacuare maximum adrnis este de 88 de secunde (35 In cand evacuarea se face in doua direcjii) %i 38 de secunde (15 m intr-o directie - coridor infundat).

2.,.1.6.21.

:~.a.7.6.

Atund cand constructia publici! subterana destinata actlvitatilor cornerciale se incadreaza in mai multe din situatiile mentionate (art.2.a.7.S la 2.a.7.7), se vor realize timpii de evacuate cei mai mid (respectiv Iungimile cele mai scurte).

La.7.7.

Slrapungerea perejilor $i planseelor antifoc, de catre conducte, canale, conductoare este adrnisa numai cu luarea masurilor tehniee care sa impiedice propagarea focului ~i a fumului, etansandu-se corespunzator si prevazand clapete antifoc in canalele de ventilare.

2.a6,22.

La.7.8.

In toate situajiile, a doua cale de evacuare a persoanelor din spajiile anexa ale constrvctiilor pubHce subterane destinate activitatilor cornerciale (birouri, vestiare, ateliere etc.), poate fi constituita de 0 cale de evacuate a publicului.

157

2.a.8.

Evacuarea fmI1ului (deefumal:e)

z.s.s.i.

In constructiile publice subterane destinate acliviti'i\ii comeriiale,. ~e regulii, spatiile comerclale inchise cu 'aria rnai mare. de 3~0 m r _~ebme sa aiba asigurafa evaeuarea fumului (desfumarea), lnclusiv a cailor de

evacuare inchise aferenle acestora, .

2.<1.82

Evacuarea fumului (desfumarea) se realizeaza, dupa caz, prin tiraj natural-organizat sau mecanic, conform' prevederilor normativuiui

P us,

In toate situatiile, evacuarea fumului (desfumarea). din incaperlle accesibile publiculu.i - spatii de vimzare - ~i dille lor de evacuare va fi independenta de alte desfumari ale constructiei publice subterane.

De asemenea, evacuarea fumului (desfumarea) din depozite inchise de materiale, produse sau. substanje combustibile, trebuie realizata independent de alte desfumari.

2.a.SA.

In conditiile precizate Ia art.2.a.8.1., este obligatorie asigurarea evacuarii fumului (desfumarea), la urrnatoarele ind'iperi inchise:

- sali de vanzari si caile lor de evacuare;

- case de scar! mchise si lncaperi tampon de acces la case de scari:

~ incaperi tampon din p~retii compartimentelor de incendiu: - degajamente protejate;

- incaperi de depozitare a produselor, rnaterialelor sau substantelor

cornbustibile, cu aria mai mare de 36 m".

2.8.8.5

In salile de vfinzare care nu se incadreaza in categoria salilor aglomerate, dispozitivele de evacuare natural - organizata a fumului trebuie sa reprezinte minimum 1 % din aria incapcrii.

Atunci cand se incadreaza in categoria salilor aglornerate, dispozitivele de evacuare a furnului vor reprezenta minimum 2 % din aria salii

aglomerate. .

In cazul evacuarii mecanice a fumului (desfumare), se vor respecta conditiile din normativul P 118.

2.a.8.6.

Evacuarea fumului din casele de selin inchise se realizeaza prin tiraj natural-organizat sau mecanic, fiind obltgatoriu in toate cazurile prevederca la partea superioara a scarii, a unui dispozitiv de evacuate a fumului (trapa) cu aria libera determinata (5%), dar minimum 1 ml, cu posibilitati de actionare manual1i de la nivelul de acces in scara, conform P 118.

2.a.8.7.

lnd'iperile tampon vor aveaasigurata evacuarea mecanica a fumului (desfumare), in conditiile normativului P 118.

2.a.8.8.

Degajarnentele protejate vor avea asigurata evacuarea natural - organizata sau rnecanica a fumului (desfumarea), conform prevederilor nom iativului P 113 specifice circulatiilor comune orizontale inchise.

1511

. 2.a.8.9.

.2.<;.9.1.

2.2.9.2.

2.<1.9.3.

2.2.9.4.

2.<: .. 10.

2.<1.10.1.

2.<:.10.2.

2.2..10.3.

2.r.10.4.

2.d0.5.

Incil.perile de depozitare a produselor, materialelor sau substantelor combustibile cu aria mai mare de 36 m2, vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumarea) prin tirajnatural-organizat cu dispozitive a caror suprafata. libera sa reprezinte minimum 1 % din aria incaperii sau cu instalajie mecanica de evacuate corespunzatoare.

Echiparea cu instala\ii de semnalizare ~i stingere

Constructiile publice subterane destinate activitatilor comerciale se echipeaza cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor ~i de sting ere a acestora, de regula, atunci dlnd aria lor construit-desfasurata este de 500 m4 ~i mai mult, pl'ecum ~i in cazurile precizate in reglementarile speclfice. Hirdanti de incendiu interiori se prevad atunci clnd aria construit-desfasurata este de 300 m2 sat! mai mult,

Dotarea cu m.ijloace de prima interventie in caz de incendiu este obligatorie, asigurandu-se minimum tul stingator portativ de eel putin 4 Kg la eel mult 200 m2 de arie construita. ,

Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu substanra de stingere corespunzatoare clasei de incendiu din spatiul considerat,

Proiectarea si realizarea instalatiilor de semnalizare ~i !ltinge";"e a incendiilor din echiparea constructiei subterane se realizeaza in conformitate cu prevederile normelor specifice acestora (anexa R).

Instalatii utilitare

La proiectarea si realizarea instalatiilor utilitare aferente constructlei publice subterane, se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice de specialitate a acestora, precum ~i ale prezentului norrnativ. Instalatiile pot fi independente sau comune cu cele ale constructiilor supraterane, dupa caz.

Instalajiile utilitare aferente, VOl' corespunde riscurilor de incendiu stabilite si vor fi astfel realizate incat sa evite producerea unor incendii, precum ~i propagarea acestora.

Toate caile de evacuare pentru rnai mult de :2.0 persoane, de regula, se echipeaza cu instalajii de iluminat de siguranta pentru evacuare, iar hidrantii interiori de incendiu vor fi obligatoriu marcati ell iluminat de siguranta.

Spatiile accesibile publicului, inclusiv caile lor de evacuate, indiferent de numarul de persoane, se prevad obligatoriu Cll iluminat de siguranja pentru evacuare.

Instalajiile de ventilare [conditionare) pentru toate spatiile accesibile publicului, vor fi independente de alte spatii, iar la slllHI:' aglomerate

159

2.a.10.b.

. d It . talatii de ventilate vor fi independeruc si separate e a e I.l1S

(conditionare).

La trecerile canalelor de ventdilare (COndi~:::~:~V~;;~:Ce:l~t:in~ir~~

foc de cornpartimentare sau e separare .

plansee, se prevad obligatoriu clapete antifoc.

. I t ot fi prevazute pentru mai

Sisternele de venlil_are a salilor ag _:>mera ~ctii publice subterane cu

multe astfel de sali, amplasate m can::. ." iedicarii destinatii diferite, dad se asigura masurJI~ necesare Imp transmiterii incendiilor prin canale (clapete antifoc).

Dispunerea corpurilor de Incalzire 9i a celo~ ~e ilumin~t !:!~~Z~a s; ~:

face astfel lncat sa se asigure distantele minimum obhg t

produsele combustibile.

2.a.1O.7.

2a.l0.8.

2.a.11.

Cai de Interventie

2a.11.1

. b fi asigurate cai de interventie a

In constructiile public€' su terane vor d I"

~ . . arcate l_" regu a

pompierilor.: pe trasee corespunzator arnenajate ~I m "t 'cl'sul

.. d utilizate unele din circulatiile functionale, car~ perm •. ac ... ~~~Itru interventie cilt mai u;;;or posibil in spatiile acccsibile publtcului ~l la dcpozite, precum ~i la dispozitive ce necesita rnanevre (vane, pompe etc.)

Marcarea circulatiilor personalului de illt~l-::'enye va fi ~ealiz,~t5. pr~n iluminat de siguranta corespunzator alcatuit mcal sa permlta efectuarea interventiei operative.

In cazul in care esre posibil tehnie, vor fi asiguratc accese de intcrventie directe dm exterior Ia sali aglomerate de pers(lane.

2.a.11.2.

2.a.11.3.

2.".12.

Servicrul de pompieri ~i dotarea acestuia

... . . 1 tru .tii publice subterane

Constituiroa serviciului de pamplen a cons ~ . truit

• ~. ... •• ... • • fo are ana cons rut

pentru corner], este obltga\one In situatta In c

desfasurata depaseste 5000 m . '" bli bterane Atunci d\nd acesta este cornasata cu alte construchi pu Ice su d il '

serviciul de pornpieri poate fi constituit, contorm .. prevbe en or

.. bi I d constructii su terane,

art.1.l2.1., pentru lntreg ansam U e. I'

asigurandu-se posibilitatile de acces si intervenne corespunzatoare,

Serviciul de pompieri se echjpeaza $i doleaza corespunzator riscurilor de inceridiu specifi ce.

2.rl.l:2.1.

;0,<1.12.2.

160

C2.h.

2.h.l.

Lb.L!.

2b_L2"

2b.1.3.

2b.L4.

1.b.L5.

2.::>.1.6.

2.1).2.

2.b.2.1.

2.h.2.2.

CONSTRUCTII PUBLICE SUBTERANE DESTINATE SPECTACOLELOR, INTRUNIRILOR, TRANZACTULOR, POUVALENTE

Riscuri de incendiu

Construcpile publice subterane destinate spectacoJelor, Intrunirilol., tranzacpilor sau alte activitap similare, in funqie de densitatea sarcirui conform articolului 1.1.1., de regula, sunt considerate cu riscuri de incendiu rnijlocii sau mici.

Exceppe fac salile subterane de teatru eu scene amenajate la care riscul de ineendiu este mare.

Pentru salile subterane cu mai multe functiuni (polivalente), riscul de ineendiu se ia in considerare pentru functiunea eea rnai periculoasll .

Salile de teatru cu scena amenajata, indiferent de numarul de locuri si cele de intruniri, tranzactii, tratativE, expozitii, etc. cu capacitatea maxima sirnultana de 150 persoane 91 mai mult, sunt considerate sa Ii aglomerate.

In fungie de destinatia salilor "glomerate subterane, acesrea se incadreaza in categoda S. sau ~, conform prevederilor Normativulut de siguranta la foc - indicativ P1J8.

Pentru salile aglomerate polivalente, categoria se st. bile$te in Junette de destinatia cea mal dezavantajoasa.

lncaperile destinate depozWirii oricaror materiale combustibile (decaTuri, mobilier, recuzita, etc) vor avea stabilit gi precizat risen] de incendiu In funcpe de densitatea sarcinit termice, conform prevederilor art.Ll.L, de regula, acestea incadrandu-se in riscuri de incendiu mari sau mijlocii.

Incaperils atelierelor de intrepnere sau reparajii inventar, care utilizeaza materiale combustibile, sunt considerate cu riscuri de incendiu mijlocii. Nu se admit ateliere de productie, intretinere sau reparatii pentru decoruri.

In constructiile subterarie destinate spedacolelor, Intrunirllor, tranzactiilor etc., nu sunt admise atelierele in care se utilizeaza lichidc sau gaze combustibile, ori produc praf combustibil. in cantit1lti care pot genera amestecuri explozive cu aerul.

Rezistenta Ia foe

In general, constructiile subterane pentru speetacole, intruniri, tranzacti] etc., vor avea principalele elemente de constructie ce Ie alc1lluiesc, de regula, corespunzatoare prevederilor art.l.2.1 diQ prezenrul normativ. Atunci cand sunt dispuse in subsolul unor cladlri inalte sau foarte Irtalte, rezistentele la foe asigurate trebuie sa indeplineasca si conditiile specifice tipului c':~'dadire respectiv,

lbl

2.b.3.

Amplasare

In cazul in care constructia ubli a b

tranz tr t ~I-' P c su terana pentru spectacole intruniri

eu ri:~ l:n:: a;ePII.anSe:t1id~easuF:ra unor constructii sau spatii 'subteran~

~n IU, on este dispusa " b

supraterane inalte, foarte inaHe sau eu . in su solul cladirilor

separare vor fi din clasa CO (CAl) .' sali aglomerate, planseele de

. cu rezistenja la foe de minimum 3 are.

2.:~.5.2.

Tratamentele fonice ~i termi di "

vor Ii din das.a CO (CAl) ce Cln spatille accesibils publiculul, de regula

. ~. sau 1 (CA2a) atunci • d' '

eategona srullar aglamerate ~j eel ult di ci can se U1cadreaza in

nu SlU1t sali aglomerate; alcatuit m fin clasa C2 ~'~A2b) atunei cand Pl l S, e can onn prevederilor normativului

Constructiile publice subterane destinate spectaeole1or, intrunirilor, tranzacjiilor etc., se arnplaseaza, de regula, in niveluri ale subsolurilor care asigur1i accesul usor de la nivelul terenului ~i fara adiacenta cu spajii subterane cu rise mare de incendiu.

2.b.5.3.

Platoanele Suspenda.te pot fi cii I

(CA2a),. en condijia ca, elem~~;ea~:~ de com!-,ustibilita~ C? (CAl), C] (CAl) ~1 rezistente la foc minim 4'" d de .suspnere sa he din clasa CO

urn :J e rnmute.

Pardoselile spatiilor: pentnt s ectac " ..

. stratu! de uzura din moc:heta cuP cl Odie, mtturun, tranzaqii pot aves

. asa e (:ombustibilitate C2 (CA2b).

Finisajele perejilor VOl' fi di cl I .

(eA2a) sau C2{CA2b) • md ase e de CO~bu5tibilitate CO (CAl), ci

can nu sunt sal! aglom t dmi

placan izolate (porjiuni d fini '). era €, a nutandu-se si

I-'~U e saJe din Iern . ifu

neaparenta ~i astfel dispus indit sa nu n_ Igm . gat pe partea mari de perete sau plan~eu. . pr?page Incendiu] pe supra fete

Trecerea ghenelor verticale de orice fel f ' .

constructiils publice subterane d tin' t a erente alter funcjiuni, prin tranzacpilor este ad . ~ .es a e spectacolelor, intrunjj-ilor,

, rrusa numatdaca au ti di

combustibilitate CO (CAl) si r ist 1 f pere In clasa de

'I' IeZIS enta a oc de minimum 2 are.

Spa~ul libel' dintre plafonul sus endat ii, .

sustine va avea continuit t • p .. p anseul de rezzstenla care H

f . " a ea mtrerupta cu diafragme CO (CAl) t 1

oc mtrumum 30 minute di . e arise a perpendiculare. ' . ispuse la maximum 20 m pe doua directi!

2.b.3,2

Spa!iile incadrate in categoria salilor aglomerate en peste 400 de persoane, nu se recomanda sa fie amplasate peste spatii subterane eu rise

mare de incendiu.

2.bS4.

2.b,3.3.

Scene!e amenajate ale salilor de teatru, en rise mare de incendiu, nu trebuie amplasate sub alte spajii subterane sau supraterane cu aglomerarl de persoane, ori sub depozite principale de materiale combustibile ~i nici sub cai de evacuare ale salilor aglomerate.

2,b.5.S.

2.b.3.4.

Pentru salile polivalenle, VOl' fi asigurate masurile de slguranta la foe corespunzatoare riscului de incendiu eel mai mare stabilit prin project.

~ .. ~rh •

2.b.4.'

Conformarea la foe

2.b.4.J .

Constructifle publice subterane destinate spectacolelor, intrunirilor. tranzactiilor etc., vor fi confonnate corespunzator prevederilor art.1.4.7, asigurandu-se separarea spatiilor accesibile publieului fata de restul constructiei sau fatli de alte zone publiee.

2.1:-.5.7.

2.b.4.2.

SpaVile publice subterane incadrate in categoria salilor aglomerate vor respecta ~i prevederile de conformare stabilite in nonnativul Pl1S.

2.L'.6.

Limitarea propagarH Jfocului §li a fumului

Compal'timentele de Incendiu ale con t '·1·· .

sau comasate cu alte constructii bl ruCpl 01 pubhce subterane, alipite

constructie verticale si . C~I tale terane, se separa cu elemente de

.,. orrzon a e - dupa caz di cI

combustibilitate CO (CAl)' . - 111 asa de

sarcinii termiee (conform ~b;~I~t~)t:r~a foe c?l'esF:t.mzator densiti>i!ii perep ~j plan~ee, .", r nu mal pujin de 3 ore pentru

2.b.4,2.

Incaperile anexa aferente constructiilor publice subterane pentru spectacole, intruniri. tranzactii, etc. en rise mare de incendiu, vor fi confonnate - pe cat posibil - in zone distincte, separate de spajiile accesibile publicului.

2.b6.1.

2.b.4.3.

Constructiile pub lice subterane pentru spectacole, intruniri, tranzaqii etc., vor fi compartimentate antiioc, conform prevederilor art,L4.7.

Prill conformarea planimetridi ~i volumetrica, precum si masurile de protectie asiguratc, se va asigura limitarea posibilitatilor de propagare a fumului ~i incendiilor pe timpul normat, in special in spatiile accesibile publicu!ui.

Construetiile publico subterane desti .

tranzactiilor incadrate in cat . e~~ate spectacolelor, intrunirilor,

construcni ~ubliee subterane eg:ta :r 1. o~· a.glomerate, se ~ef_'a!'a de alto si plansee 2 a . P p etl I eZlstentl la foe rrurumum 4 ore

" reo

2.b.4A

2.b6.2.

2.b.S.

Aldituiri constructive

2.b6.3,

2.b.5.1.

Constructiile publice subterane cu sali de spectacole, inb:uniri, tranzactii, polivalente vor fi alcatuite din materiale ~i elemente din clasa CO (CAl), rezistente In foe conform prevederllor art.12.1. .

162

163

2.b.64

Indiferenr de arnplasare (independenta, alipita sau comasata). in compartimentul de incendiu al const::uctiilor publice subt~~e destJ~~te spectacolelor, 'mtrururilor, tranzactiilor. se separa spatule .~cceslblle publicului, iI.lclusiv ~liile de .evacuare ~ acestora,. ~a~ de s~a\iile a~e~~ (birouri, vestiare, cabine, ateliere, depozite, pregatiri. etc.), p~m p'erep ~b .. clasa CO (CAl) cu rezistenta la foe corespunzatoare densltIi\i1 sarcmn terrnice {conform art.Cl.6.l) ~i plansee CO (CAl) rezistente la foe minimum 2 ore.

2.b.65.

Scenele amenaiate ~i spatule anexe acestora, se separa de restul constructiei. prin pereti CO (CAl) reztstenti la foc conform art.L6.1.,dar nu mai pujin de 4 ore. La sallie de spectacol pentru mai mult de 400 locuri l'i scena amenajnta, se prevede cortina de siguranta,

Salile de spectaeole :;;i anexele acestora (cabine de proiectie a film7lor, cabine tehnice, traduceri etc.) se proiecteaza :;i realizeaza in confornutate ell prevederile normativului de siguranta la foe - indicativ PIIS.

Incaperile de depozitare a materialelor l'i substantele cornbustibile cu aria mai mare d.;;:.36 m2, s€ separa de restul constructiei subterane prin pereji din clasa CO (CAl), rezistenti Ia toc conform art.1.6.1 in functie de densitarea sarcinii terrnice, dar nu mai putin de 3 ore. Planseele vor avea rezistenta la foc de 2 ore minimum.

2.b.6.6.

2.b.6.7.

Incaperile anexa ale salilor mentionate (ateliere, cabine, vestiare etc.) cu rise mijlociu de incendiu, vor fi separate prin pereti din clasa CO (CAl), rezistenti la foe minimum 2 ore. Usile de acces la acestea vor Ii rezistente la foe minimum 45 de minute ~i prevazute ell dispozitive de autoinehidere sau mchidere automata.

2.b.6.3.

In peretii rezistenti Ia foe ai constructiilor publice subterane destinate spectacolelor, intrunirilor, tranzactiilor. sunt ad mise numai golurile strict necesare funcjional pentru circulatie ori instalatii, realizate ~i protejate conform prevederilor art.2.a.6.81a 2.a.6.21.

Cai de evacuare in cez de iricendiu

2.h.'/.

2.b.7.1.

Constructiile publice subterane destinate spectacolelor, intrunirilor, tranzactillor, se prevad obligatoriu eu eel putin doua elii de evacuare distincte si independente care - pe cat posibil - sa conduca in doua directii diferite.

:!..b.7J..

Spatiile pentru public incadrate in categoria salilor aglomerate vor avea asigurate eel rutin dOlla cal de evacuate ale acestora, fara a fi admisa irccerea prin spa [iile anexa acestora.

Pentru spatiile anexa. este admis ca a doua cale de evacuate sa fie considerata una sau rnai multe cai de evacuare ale salilor aglomerate. Cabinele tehuice aferente garilor pentru public (proiectie filme, tehnice, t.·aduceri, elc.) pot avea asigurata evacuarea prin caile de evacuate ale publicului,

1M

2.b.7.3

2.b.7.4.

2.b.7.5.

1.b.7.6.

2.b.7.7.

2.b.7.K.

2..b.7.9.

2.b.7.1!J.

z.s.z.n.

De regula, pentru salile de spe.::tacole din constructlile publice subterane se prevad eel putin doua cai de evacuate proprli acesteia, admitandu-se in eazuri jutificate tehnic ~i economic ca a doua cale de evacuate sa fie comuna alter spatii destinate publieului.

In toate, ~ituatii:e scarile de evacuare ale salilor de spectacole, intruniri. tranzactii pot fi comune pentru publicul aflat la aite niveluri subterane (eu orice destinarie).

Pentru spatii destinate publicului, care nu se incadreaza in categoria sa~ilor aglo~erate:. a doua cale de evacuare a persoanelor, poate fi asigurata prm spatiile anexa acesteia,

Capacitatea de evacuare (C), maximum adrnisa a unui flux de evacuare at 5Alilor de spectacole aglomerate de tip 51 (conform normativulul Pll8), este de 50 de persoane, Jar pentru salile aglomerate de tip 52 (intruniri. tranzactii, auditorii, concert, etc.). este de 65 de persoane.

Pentru incaperi ~i spajii care nu se !incadreaza in eategoria salilor aglomerate, capadtatea maxima admisa a unui flux de evacuare (e), este de 75 de persoane.

La salile polivalents vor fj respectate conditiile cele mal severe stabilite in norrnativ pentru destiriatiile prevazute de beneficiar prin tema.

Timpul de evacuare a persoanelor din spatiiie publice subterane destinate spectacolelor, intrunirilor, tranzactiilor, va corespunde prevederilor art.:.b.7.91a 2.b.7.l L

Pentru saiile aglomerate de tip 5) sau 52' timpul de evacuare maximum adtni~ este de 88 de secunde (35 m in doua.dtrectit) ~j de 50 de securide (20 m intr-o directie - coridor infundat), timpi si distante rnasurate de la Ufl ale salii aglomerate, pima la 0 casa de scari de evacuare sau degajament proteiat.

In interiorul salilor aglomerate, timpul de evacuate de la eel mai indepartat lac sl pana la 0 u~a de evacuare a salii, este de maximum 80 de secunda (32 m lungirne de evacuare) pentru sali aglornerate de tip Sl ~i de maximum 100 secunde (40 m lungime de evacuare) la sali aglornerate de tip 52'

La constructiils publice subterane destinate spectacolelor, intruntrilor. tranzactiilor, arnplasate in subsolul cladirilor inalte ~i foarte inalte. indiferent de numarul persoanelor, timpul de evacuare maximum adrrus este de 88 de secunde (35 m cand evacuarea se face in doua directii) ~i 38 de secunde (15 m intr-o directie - coridor infundat).

In situatia in care constructia publica subterana sau spatii ale acesteia SI? incadreaza in mal rnulte din situstiile mentionato la art.2.b.7.9 la 2.b.7.11. se vor indeplini condijiile cele mai severe. In mod similar vor fi realizate ~i salile polivalente.

2.b.B.

2.b.B.1.

z.s.az.

2.b.8.3.

2,.b.8A.

2.b.8.5.

2.b.1I.6.

2.h.9.

2.b.9.1.

166

A doua calc de evacuare a persoanelor din spatiile anexa (birouri, vestiare, ateliere etc.) se po ate asigura pOO 0 cale de evacuare a publicului.

Evacuarea fumului (desfumarc)

Constructiile publice subterane destinate spectacolelor, inffilnirilor, tranzactiilor, de regula, vor avea asigurata evacuarea fumului (desfumare) din incaperile inchise pentru public cu aria mai mare de 200 m2, inclusiv a cailor de evacuate inchise ale acestora, precum ~i la salile aglomerate.

Evacuarea fumului (desfumare) pentru spajiile accesibile publicului, prin tiraj natural - organizat sau mecanic - va fi independenta de alte evacuari de fum (desfumari).

In mod similar se realizeaza si evacuarile de fum (desfumari) ale depozitelor pentru produse combustibile, cu aria mai mare de 36 m2•

In constructiile publice subterane mentionate la art.2.b.8.1., este obligatorie evacuarea fumului (desfurnare), Ia urmatoarele spatii inchise: - jndiperi inchise pentru public cu aglomerarl de persoane (50 de persoane si mai mult), precum ~i la sali aglomerate, inclusiv caile lor de evacuate:

- case de scari inchise i;ii indlperi tampon de acces la case de scari inchise,

- incaperi tampon din perejii cornpartimentelor de incendiu;

- degajamente protejate:

- scene amenajate ale salilor de 'spectacole:

- incaperi de depozitare a produselor combustibile, ell aria mai mare de

36 rn2• • .

Evacuarea fumului (ctesfumarea) incaperilor pentru public se asigura prin dispozitive de evacuare reprezentand minimum 1 % din aria incaperii care nu este sala aglomerata ~i minimum 2 % din aria pardoselii salilor aglomerate, sau evacuari mecanice.

Evaeuarea fumului (desfumarea) din casele de scari, incaperile tampon, degajamentele protejate !ii din depozitele de prod use combustibile, se asigura potrivit prevederilor art.2.a.8.5. la 2.a.8.7.

Evacuarea fumului (desfumarea) din scenele amenajate; cu aria mal mare de 100 ml, precum ~i din buzunarele aeestora se asigura prin dispozitive de evacuare eu suprafaja libera de minimum 5 "/" din aria pardoselii, sau prin sistern mecanic de evacuare.

Echiparea cu insta.latii de semnalizare §Ii stingere

COl~struetiile publice subterane pentru spsctacole, intruniri, tranzactii, pohvalente, Be echipeaza cu mstalatii automate de semnalizare ~i stingere

2.b.9.2.

2.b.9.3.

2.b.9.4.

z.e.to,

:t .. b.lO.1.

Lb.10.2.

2.b.10.3.

Lb.l0.4.

2.b.1l.1.

2.b.lL2.

2.b.12.

2.b.12.1.

a incendiilor, de regula, atunci cand aria eonstruit-desfasurata a acestora este de 700 ml ~i mai mult, in orice situajie dad cuprind sllli aglomerate. precum ~i in cazurile precizate in.reglementilrile de specialitate.

Proiectarea ~i realizarea instalajiilor de semnalizare ljii stingere a incendiilor din echiparea constructiile publice subterane, se realizeaza conform prevederilor reglernentarilor de specialitate a aceslora.

Dotarea ell mijloace de prima mterventie in caz de incendiu se asigura ell stingatoare rportarlve de eel putin 4 Kg, prevazand un stingator la maximum 200 m2 arie construita,

Stingatoarele portative vor fi de tip omologat ~i cu ·sllbstanta de stingere corespunzatoare clasei de ineendiu dinspajiul considerat,

Instalafii utilitare

Proiecrarea ;;1 realizarea instalatillor utili tare aferente constructiilor publice subterane destinate spectacolelor, intrunirilo1", tranzactiilor se face conform reglernentarilor tehnice de specialitate a acestora Iii a prevederilor prezentului normativ.

in general, prevederile stabilite in art.2a.IO.2. la 2.a.l0.7 se vor respecta ~i la aceste destinajii ale constructiilor publice subterane,

Pentru scenele amenajate ale salilor de speclacole se asigura mstalatii de ventilare (conditionare) independents ~i separate de alte spatii sau functiuni.

In aceste constructii publice : subterane este obligatorie prevederea iluminatului de siguranja pentru evacuare la toate caile de evacuate, indiferent de numarul persoanelor.

cai. de Intervcntie

Asigurarea cailor de Interventie ~i salvare va avea in "were prevederile art.2.a.ll.l1a 2.a.11.3.

In plus, la scenele amenajate ale salilor aglomerate de spectacole cu mai mult de 400 locuri vor fi asigurate cai de interventie usoara la platformele ;;i pasarelele scenei.

Serviciul de pompieri ~i dotarea acestula

Pentru constructiile publice subterane pentru vi1li de spectacole cu mai mult de 400 locuri ~i scena amenajata, precum ~i a celor care cuprind sali aglomerate -. fara scena amenajata " dar pdt intruni simultan 600 de peJrsoane sau mai mult, este obligatorie constituirea urrui serviciu de

pompieri. .

2..bJ22.

In cazurile constructiilor publice subterane alipite sau cornasate, constituirea serviciului de pompieri se poate asigur pentru intreg ansamblul constructiilor subterane.

2.h.l2.3.

Ecluparea $i dotarea serviciului de pompieri se realizeaza corespunzator riscurilor de incencliu spccifice spatiilor subterane,

168

C2.c.

2.:.1

2.-:-.) .1.

2.d.:?

2'1.::;

2e1.4.

2.d.5.

2.d.6.

DESTINATE PARCARII AUTOTUmSMELOR, STATIILOR SERVICE AUTO ~I A STATIILOR DE DISTRIBUnE A CARBURANTILOR

Riscuri de Incendiu

Constructiile publice .subterane destinate exclusiv parcarii autoturismelor, se incadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art.1.Ll, in functie de densitatea sarcinii termice a acestora,

De regula, constructiile subterane destinate numai parcarii

autoturismelor se incadreaza in riscuri marl de incendiu.

Constructiile subterane destinate numai parcarii autoturisrnelor, atunci cand sunt echipate cu instalatii automate de stingere ell apa (tip sprinkler, drencer, apa pulverizata), pot fi considerate cu rise mijlociu de incendiu. Aceasta prevedere este aplicabila parcajelor subterane pentru autoturisme Ia care spa pile anexe parcajului sunt constiluite numai din cele strict functionale acestuia, respectiv' control intrare-iesire, centrale tehnice (ventilare, incalzire, electrice, sanitate), Eara depozitari, reparatii, mtretineri auto, etc.

Constructiile pubJice subterane destinate parcarii autol:urismelor, pentru statii service auto ~ih;au statii de distrbutie iI carburantilor la autoturisme, sunt considerate eu rise mare de incendiu. In aceasta situatie, prin echiparea ell instalatii automate de stingere a incendiilor cu apa nu este adrnisa considerarea riscului mijlociu in compartimentele destinate statiei service auto si statiel de distributie a carburantilor,

In compartimentele statiilor service auto ;;i de distribujie a carburantilor. vor fi stabilite riscuri de incendiu specifice conform normativului de siguranta la foe - indicativ Pl18 ~i respectiv ale normativului NP 004.

In statiile service auto subterane nu sunt admise lucrari de vopsitorie auto, iar operatiile $i lucrarile mecanice, electrice, reglaje se vor efectua In confonnitate cu regulile ~i masurile specifice acestora.

Statiile subterane de distributie a carburantilor, VOl" avea maximum 4 pompe de· distributie, cu recuperare de vapori, fiecare ell rezervor tampon de carburanti cu capacitatea maxima de 500 I fiecare, dispuse ingropat sau lntr-o incapere proprie protejata, aiimentate dintr-un depozit de carburanti arnplasat in exteriorul conslructiei publice subterane, conform prevederilor nonnativului N.P.004.

In statiile subterane de distributie se vor predza ~i marca zonarile eu pericol de explozie (inclusiv extinderile acestora) potrivit norrnativului N.P.004 (>1 se vor asigura masurile de protectie corespunzatoare, astfel lllcat riscul de incendiu B~ fie dit mai reclus.

16'1

2.<=:.2.

2.c.2.1.

Principalele elemente de constructie utilizate, vorcorespunde prevederilor art.1.2.1 referrtoare Ia ansamblu1 constructiel subterane, atat in ceea ce priveste elasa de combustibilitate, cat ~i rezistenja la foc norrnata.

2.c.2.2.

Elementele structurale ale constructiei din spatille aferente parcaju1ui ;oi in special ale statiilor service ;oi . de distributie a carburanjilor, vor fi protejate suplimentarIn zonele supusein caz de incendiu unor radiajii termice marl, clatonta €)Ustentei subsrantelor combustibile lichide ~i/sau Bolide.

2.c.2.3.

Parcajele ;Ii statiile subterane menjionate, atunci cand sunt dispuse in subsolurile unor cladiri,; vot respecta ~i ccnditiile de rezistenll5.· la foe

specifice acestora. .

2.c.2.4.

Peretti de compartimentars ai statiilor de distribupe iii carburantilor, vor indeplini ~i conditiile de rezistentli la explozie atunci cand delimiteaza astfel de riscuri,

Planseele zonelor cu perieol de explozie vor fi rezistente la explozii.

2.c.3.

Amplasarea

2.c.3.1.

Constructiile subterane destinate parcarii autoturismelor, comasate cu alte constructii publice subterane, de regula, se amplaseaza in cele mai de jos nrveluri.subterane,

2.c.3.2.

StatJ.ile service auto subterane vor Ii amplasate, de ·regula, adiacent parcajului dar separate de acesta, cu legaturi. carosabile functional necesare ell parcajul,

2.c.3.3.

:natJ.i~e de d~tribu\iea. .;:ad)J'u:anfilor la autoturisme, se amplaseaza in imediata vecinatate- a acceselor carosabile in parcaj, dar separate corespunzator de aces tea ~i de celelalte spatii subterane, inclusiv de cane de acces !ii evacuare ale acestora, corespunzator zonaril~ prevazute,

2.c.3.4.

Stapile de distributie a carburantilor la autoturisme, VOl' fi astfel amplasate, separate ~i realizate incat sa aiba asigurate panourile de deburare necesare.

(min.O,05mp/m3vol constmit).

2.c.3.5.

Statiile service auto nu se amplaseaza lnzona situat_ii imediat sub siili aglomerate ~i sub caile lor de evacuate, jar statille de distributie a carburantilor nu VOl' avea nici-o constructie deasupra lor (subterana sau supraterana).

2.c.3.6.

In s~bsolurile dadhilor:inalte sau foarte inalte nu este admlsa amplasarea stal;illor service auto, iar statiile de distributie a carburantilor la

1.70

2.c.3.7.

2.d.

.2.cA.l.

2.cA.2.

2.cAo.3.

2.cA4,

2.c.-:1.5.

2.cA.6.

2.c.;\.7.

autoturisme nu sunt admise'm subsolul oricarei cliidiri supraterane,

La amplasareastajiilor de distributie a carburanl;ilo:r: la autoturisrne S~ va avea in vedere nepericlitarea siguranjei la foe a acestora de clHre c~nstruqiile subterane sau supraterane invecinate, precum ~i statiHe. de alimentare sa nu con!ltituie riscuri pentru veclniitll.ti.

Confo~alafoc

Prin confonnarea constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor, se va asigura limitarea propagi!irii usoare a incendiilor ~i fumului in caz .de incendiu, indepllnind condijiile de cornpartimentare

antifoc prevazutela <l1't.1.4.7. <_. •

Parcajele publice subterane pentru autoturisme VOl' fi realiz~te pe niveluri subterane, separate prin plansee CO (CAl) rezistente Ia foe, care pot cornunica direct intre ele numai prin rampele de circulatie auto, respectiv trape, ~i mijloacele de circulatie verticala pentru persoane (scari, ascensoare), in conditiile prevazure de nonnativ.

Statiile service autose dispun separat de parcaju1 public cu care pot avea msa legaturi functionale protejate, fund strict interzise orlce fe1 de luctari (electrice, mecanice, intretinere,· etc.), in interiorul parcajelor publice,

Statiile service auto vor avea prin· conformare asigurate conditiile specifice de siguranta la foe, corespunzator riscurile de incendiu ale lucrarilor ce se executa r,;i in general; cele cu rise mare de incendiu vor fi grupate in zone distincte, separate de restul constructiei,

Statiile de dlstrfbutie a carburantilor la autoturisme Val' fi astfel conformate - potrivit normatlvului. - incat sa nu constituie riscuri pentru celelalte constructii subterane adiacente ;01 totodata ele sa nu fie puse in pericoL

Prill conformarea planica ~i volumetrica a statiilor de distributie, nu Val' fi create zone neventilate in care vaporii combustibililor in amestec cu aerul sil creeze zone cu pericol de explozie, mai ales in paqHe joase ale construcjiei proprii sau cele invecinate,

Atentie deosebita se va acorda impiediclirii migrarii vaporilor {'i lkhidelor combustibile, in zone mai joase ale constructiei subterane prin etansari corespunzatoare.

Prin conformare se va urmliri ca statiile de distrlbujie a carburanlilor, sa nu aiba adiacente constructive cu restul constructiei subterane,

Atunci c§.nd aceasta nu poate fi evitata, se VOl: realiza elernente de separa!'e rezistente la foe vi la explozie,

17J

2.('.5.

Alcatuiri constructive

2.cSL

Constructiile publice subterane destinate parcarii autot:urismelor, inc.tusiv statiilc service auto ~i sta~;ile de distributie a carburan\IIo.T la ~utotunsme, se alcatuiesc din materiale ~i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl), rezistente la foe conform prevederilor art.L2.1.

Atunci cand se prevad tratamente fonice sau pla~oane s~sJ;'endate in unele spatii ale coristructiei subterane, acestea vor fi numai din clasa .de combustibilitate CO (CAl) ~i astfel alcatuite ~i realizate ~neat s~ nu alba goluri interioare care sa favorizeze propagarea incendiilor sau acumularea de vapori combustibili.

In toatii constructia subterana pardoselile vor fi . din clasa de combustibilitate CO (CAl) ~i realizate cn pante care sa aSlgure .cole~r:a ~i drenarea eventualelor scurgeri de lichide, astf~l ind,t sa nu fie posibila patrunderea aeestora in constructile subterane adiacenre.

In statiile d~ distribujie B carburantilorla autoturisme, pardoselile ~or fi din clasa CO'~(CAl) ;;i en pante care sa impiedicc imprastierea eventualelor seurgeri accidentale de lichide in" afara zonei amenajate, asigurandu-se colectarea ~i drenarea acestora prin sistemul propriu (separat) de canalizare prevazut ell separator de grasimi.

Elementele ~i materralele de constructie aferente stapei de distributie a carburantilor, nu VOl' avea galuri iriterioare.

2.e.5.2.

2.c.S.3.

2.c5.4.

2.c.SS

2..cG.

Limitarea propagarii focului ~i a fumului

2,c.6.L

Compartimentele de incendiu ale constructiilor publice subterane destinate parcarii autoturismelor • en sau fara stapi service auto ori stajii de alimentare eu carburanji a autoturismelor - alipite sau comasate cu aIte constructii subterane, de regula, se separa eu elemente de constructie verticale ~i orizontale - dupa caz . din clasa de combustibilitate CO (CAl) eu rezistenta la foe cotespunzatoare densiti'ltli sarcinii termice (tabel C.L6.1), dar riu mai putin de 4 ore pentru pereti, Planseele de separare vor fj rezistente la foe 2 ore.

2.c.6.2.

Atunci cand construclia publica subterana pentru parcarea autoturismelor este amplasata in subsolul cladirilor supraterane inalte, foarte inalte sau eu sali agomerate, planseul de separare va fi din clasa CO (CAL) cu rezistenta la foc de minimum 3 ore. Stajiile de distributie a carburantilor nu sunt adrnise in astfel de cazuri,

2.c.6.3.

Statiile service auto se separa de pareaj si alte functiuni prin perete din clasa CO (CAl), rezistent Ia foe minimum 3 ore, in care pot fi practicate goluri de cornunicare protejate eu usi rezistentc la foe 1 ora ~i 30 minute, echipate eu dispozltive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.

J72

2.c6.4.

2.c.6.5.

2.c.6.6.

2.c6.7.

2.c.6.H.

2.c.6.9.

2.c.6.10.

2.c.6.11.

2.c6.12.

z.. 6.13.

Statii~e de di5tributi~ a carburannlor la autoturisme pot avea legaturi functionala carosabilo numai eu rampe auto de acces in parcaje, separandu-se de aeestea (~i alte spatii adiacente), prin pereti din clasa CO (CAl), rezistenp la foe minimum 5 ore, astfel dispusi ald:\tuiti ~i calculati incat Sa reziste Ia 0 eventuala deflagrapeacddentala.

Comunicarea carosabila functionala dintre statia de distribufie a carburanjilor ~i rampa auto de accea in parcaj este admisa nwnai prin tarnbur deschis ;;icanat (nu rectiliniu), cu lapmea egala ell a aecesului autoturismului ~i lungirnea total a de minimum 10 m, fiind amplasat adiacent peretelui de separate.

Tamburii deschisi ~icanati, vor avea pereti ~i plansee din dasa de combustibilitate CO (CAl), fara goluri ~i en rezistent<1 la foe de minimum 2 ore.

In tamburi deschisi ~icanap se prevad sprinklere sau drencere cu actionare automata in caz de ineendiu, asigurand un cap de sprinkler (drencer) la fiecare m' de arie orizontala a tamburului sicanat. Suplimentar, se poate prevede in tamburul deschis ~icanat si 0 ll?ii rezistenta la foe minimum 1 ora ~i 30 de minute, cu inchidere automata in caz de incendiu, astfel dispusa ind"t sa inchida irttreaga seqr~e transversala a tamburului.

Culurile de aeces la scarile de evacuate si ascensoare se protejeaza conform prevederilor art2.a.6.9Ia 2.a.6.13 ~i 2.a.6.15.

Incaperile de depozitare pentru materiale ~i substante combustibile se separa fata de restul construetiei conform art.2.b.6.5 fi 2.2.6.5.

Incaperile anexa (ateliere, standuri etc), se separa fata de restul ccnstructiei, conform art.2.b.6.6. :;;i dupa caz, conform art.2.a.6.6.

Incaperile functionale anexa parcajulu! sau statiilor service ori de alimentare en carburanti (birouri, maistri, control acces, camera distribuitor etc.) pot fi separate prin pereti din clasa de combustibilitate CO (CAl).

Protectiile celorlalte goluri functionale din perepi despartitori rezistenti [a foe se realizeaza potrivit prevederilor art2.a.6.15 iar la plansee conform art2.a.6.20.

Strapungerile perejllor rezistenji la foe se pot realiza in conformitate cu prevederile art.2.a.6.21.

In cazuri exceptionale in care este necesara realizarea unor goluri de circulatie functionala in perejii rezistenji Ia explozie at statiei de distribupe a carburantilor la autoturisrne, aces tea vor fi protejate conform prevederilor specifice din nonnativul de siguranta la foe: - indicativ P 11 8.

17:, "'-"-..:/:::::.

;:::~c~;'~

.. ~~~:_~

2.c.6.14.

2.c.6.1S_

2.c.6_16_

2_c.7_

2_c.7.L

2_c_7,2.

2.c.7.3.

2.c.B.

2.c.5_1.

2_eB.2.

174

Rezervoarele tampon pentru carburantl dispuse sub~an conform art.2.C1.6_, vor fi protej<lte in cuve din clasa CO (CAl) rez1s~~te la foe minimum 5 ore ~i capace de acces etaJl{leli rezistente la foe rrurumum 1 h

~i 30 minute. .

Atunci cand rezervoarele tampon pentru carburenji sunt prevazute ~ntr-o indipere proprie, aceasra va fi alctl.tuit! din elemente de eonstruqie CO (CAl) ell rezistenta Ia foe minimum 5 ore. Acoesul in ~ctI.~ere ~e poa~ asigura din exteriorul construetiei subterane sau 'din interior prm Incapere tampon antiex care indeplin~te conditille din P 118. .

Incaperile pentru rezervoarele tampon de ~urantiv?r ~d~plini conditiile specifice pericolului de explozie, 1aI" pentru mtpledlcarea Imprastierti carburanjilor u;;ile de acces vor avea intotdeauna prag.

Oii de evac~ate in caz de Incendiu

Constructiile p~blice subterane destinateparearii autoturismelor en sau tara statu service' auto "i statu de' distributie earburanji, vor avea asigurate eel putin doua clU de evacuare, distincte ~i independente care -

pe cat posibil - sa conduca in direqii diferite. .

Capacitatea de evacuare (c),~aximwn admisa pentru un flux de evacuare, este de 75 pemoane.

Timpul de evacuare maximum admis in parcajele sub~rane ~j ~ta!;i~~ service auto subterane este de 100 de secunde (40 m m dOllA directii, rnasurati pana la 0 casa de scan sau degajamente protejat) tli de 50 de secunde (20 m inb:-o directie - coridor infundat). .

Pentru statiile de distributie a carburanjilor la autoturisme, timpul de evacuare maximum admis este de 60 de secunde (25 m indouA directii) {ii de 25 de secunde (10 in intr-o direqi.e - condor Infundat),

Prin dispunerea cailor de evacuare se va urmari s1l fie ferite de zone cu pericol deosebit, iar la statiile de distributie a earburantilor accesul in casele de scari de evacuare se protejeaza ell inctl.pere tampon annex.

Evacuarea fumului (desfumare)

Constructiile publics subterane destinate parclirii. autoturismelor, cu sau fara sta\ii service auto ;;i de distribujie a carburanjilor, de regula, vor avea aSigurata evacuarea fumului (desfumarea) din spatiile inchise cu aria de

500 m2 ~i mai mull, .

Evacuarea fumului (desfumarea) se poate asigura prin tirajnatural - organizat sau mecanic, dar in toate situafiile vor fi realizate independent,

2.cJI.3.

2.dl.4.

z.es.s.

2_c.9.1_

2.c.92_

2.c.9.3.

2_c.9.4.

pentru parcare, pentru sta\ia service auto t1i pentru stapa de distributie a carburanjilor ~i separate piE: niveluri constmite.

In constructiile publice ~ubterane precizate Ja art.2.c.3.1, este obligatorie evacuarea fumului (desfumareaj.Ja urmatoarele spatii inchise:

- parcaj autoturisme;

-, stape service auto; .

- stajie de distribupe carburand (indlperl cu rise mare);

- case de sdiri de evacuare $i incliperi tampon de acces la acestea;

- incaperi tampon din Peretti compartimentelor de incendlu;

- degajamente protejate; . . , .

- incli.peri de depozitare aprOduselor cornbustibile cu aria rom mare de 36 m2

. Evacuarea fumului (desfumarea) se asigura natural - orgaruzat ell dlspozitive de evacuare reprezentand 0,1 % din aria pardoselii totale a spatiilor inchh;e de parcare a autoturismelor, 0,5% din aria pardoselii sta\iei service auto inchise' ~i 1% din spatiile inchise curisc mare' de

. incendiu din stapiJe de distributie a carburantilor, sau prin evacuari mecanice a fumului,

Evacuarea fumului {desfumarea) ·din casele de scm, incaperile tampon, degajamentele protejate si din depoz.ite1e inchise pentru produse combustibile, se asigura conform preved.erilor art.2.a.8.5JiI 2.a.8.7. •

Ikhiparea ell instaia\ii de semnalizare Iii etingere

Construcpile publice subterane independente pentru parcarea autoturismelor ~i stajiile aferente, Be prevad obligatoriu cu instalatii automate de semnalizare ~i stingere a inoendiilor, atunci cand intr-o inclipere sau indiperi care comunica intre e1e prin goluri (protejate sau

.' neprotejate), sunt peste 50 autoturisme, Atunci cind se afla sub constructii supreterane.: se prevad conform reglementarilor de. speciaHtate.

In spa pile aferente statiei de distributie a carburantilot se prevad obligatoriu instalatii de semnalizare a incendiilor ~i gaz - analizoare a concentrajiilor, precum ~i instalajie automata de stingere tip drencer.

Instalatiile de semnalizare !iii stingere a incendiilor se proiecteaza si realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice acestora,

Dotarea cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu se asigura cu stingatoare portative de eel putin 10 Kg, astfcl amplasate incat sa revina un stingator lamaximum 10 locuri de par care, precum. ~i cu stingatoare transportabile cu spuma (50 Kg), reven.ind urr stingator la 50+100 de autcturisme ..

175

Stingatoarele vor fi de tip omologat ~i cu substanta de stingere corespunzdtoare clasei de ineendiu din spatiul respectiv.

, Z.e.lO.

Instalatii utflitase

2.cJOJ.

In constructiile publice subterane destinate parcarii autoturismelor ~i statiile service auto ;;i de distributie a carburantilor, mstalatiile utilitare vor corespunde riscurilor de ineendiu specifice acestora, potrivit prevcderilor reglementarilor de specialitate .. ·

2.c.1O.2.

In spatiile in care pot apare vapori combustibili, instalatiile utilitare vor fi corespunzator proiectate si realizate,

2.c.J0.3.

Instalahile de ventilare a spatiilor de parcare a autoturismelor ~i a statiilor service auto, pot fi comune - prevazandu-se clapete antifoc la trecerea canalelor prin perejii despartitori ai acestora (rezistenti la foe). Pentru statia de distributie a carburantilor, mstalajia de ventilare va fi independenta, separata de alte instalatii de ventilare.

2.c.10.4. .

lnstalatiile electrice din spatiile in care sunt zone cu pericol de explozie sau in incllperi eu astfel de pericol, vor fi in constructie antiex, corespunzstoare mediului.

2.c.10.5.

In toate spajiile destinate parcarii autoturismelor, precum si in cele ale statiilor service auto si de alimentare eu carburanti, se asigura ~i ventilare de avarie,

2.c.10.6.

Arnplasarea corpurilor de indilzire ~i a eelor de iluminat ~i prize se face astfel incat sa evite producerea incendiilor, conform prevederilor reglernentarilor de specialitate.

2.(.11.

Cai de interventie ili salvare

2.c.l1.1.

In constructiile publice subterane pentru parcarea autorurismelor, rampele de circulatie auto vor f prevazute cu ilurninat de siguranta ~i marcaje care sa asigure ~i accesul personalului pentru intervenjie in caz de incendiu,

2.c.l1.2.

Celelalte circulatii functionale prevazute vor fi mareate pentru a constitui accese de interventie si salvare.

2.c.11.3.

Prin proiectare si executie VOl' fi asigurate accese ale personalului de interventie in zonelc cu rise mare de incendiu (depozite, ateliere, etc) , precurn ~i la statlile de distributie a carburantilor.

2.c.12.

Serviciul de pompieri ~i dotarea acestuia

2.c.12.1.

Constructiiie publice subterane destinate parcarii a mai mult de 300 de autoturisme - indiferent daca au sau nu statii service auto sau de

176

2.r.J2.2.

2":.12.3.

distribujie a carburantilor, vor avea servicii de pompierI

Pentru constructiile publico de pal'care a autoturismelor cu capacitate mai mica, constituirea sevviciului de pompieri se asigura potrivit prevederllor art.1.I2.1.

Echiparea ~i dotarea serviciului de pompieri se reallzeaz.a corespunzator riscurilor de incendiu specifice.

In plus, aceste servicii de pompieri vor avea costume anticalorice-si aparate autonome d.e respirat intr-un numar sporit (dublu necesarulm normal),

177

DESTINATE SERVXCHLOR PENTRU POPULATIE

RiscUli de incendiu

Constructiile fi Incapertle publics subterane destinate efectuarii serviciilor pentru populatie (reparajii, intrejineri, spalatoril, bijuterii, ceasornicarii, consulting, etc.) se mcadreaza in riscuri de incendiu conform prevederilor art. I. I. 1., in functie de densitatea sarclnii tennice a acestora ~i specificul activitajii desfasurate.

De regula, cele care utilizeaza materiale combustibile sau necesita foe deschis (suduri, lipiri, etc.), se Incadreaza in riscuri mijlocii de incendiu, iar celelalte In riscuri mid.

2.d.L2.

Constr~~tiile "i incil.per~le OJ rise mijlodu de incendiu, echipate eu instalatii automate de stmgere aincendiiIor se considera cu rise mie de incendiu.

2.d.l.3.

Sunt interzise activitajile de vopsitorie, tamplil.rie, tapijerie, reparat ~i Incarcat briehete, precum ~i altele sirnilare.

2.d.2.

Rezistenta Ia foe

2.d.2.1.

In general, diferitele elemente structurale ale constructiei subterane care se aflil. in aceste spajii, vor respecta conditiile de ccmbustibilitate ~i rezistcnta la foe precizate inart.1.2.1.

2.d .2.2.

Pentru inciiperi destinate diverselor servicii pentru populajie, amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii, este obligatorie alcatuirea din clemente din clasa de cornbustibilitate CO (CAl).

Amplasarea

2.d.3.1.

Prin amplasarea constructiilor publice subteranedestinate diverselor servicii pentru populajie, in afara de permiterea accesului usor se va asigura ca acestea sa nu fie puse in pericol de vecinatajile subterane sau supraterane, precum si ele sa nu constituie riscuri pentru constructiile adiacente.

2.d.32

De regula, se va urmari gruparea activitajilor de service pentru populatii dupii riscurile de incendiu ale activitatilor desfasurate in zone distincte subterane ~i evitarea adiacenjelor periculoase.

2.d.4.

Confonnarea 1a foe

2.d.4.1.

Constructiile publice subterane destinate diverselor servicii: pentru populatie, de regula, se conformeaza corespunzator activitatilor prestate, in zone distinete ell arii ale compartirnentelor de incendiu, conform art.1.4.7.

178

2.d.4.2.

2.d.'!.3.

2.dA.4.

z.a.s,

2.d5-1.

2.d.S.2.

2.d.S.3.

2.d.6

2.d.6.1.

2.d.6.2.

2.d.6.3.

Servi~lile pentru populatie eu rise mit sau mijlociu de incendiu sau functional necesar, pot fi prevazuts in ineaped distincte ale constructiilor comerciale, corespunzator conformate ~i separate, potrivit normativului,

In acelasi fel pot ~. confon~ate ~i dispus€ in spa pile publice subterane

destinate construcjiilor publice pentru spectacole intruniri tr .'_;. '.

"" .... ,. , _ 'I anzaC:",.I,I,. etC.

r !ncaper~ ~l ~pap.1 pentru servicii de consulting, reclama, expunere si

vanzare, jocuri etc. '

111 c.azul inglobarii intr-o oonstructie publica subterana a incaperilor destinate diverselor servicii mentionate In act.d.4.2. si d.4.3, acestea Val" indeplini ~i condijiile specifice functiei principale a constructiei subterane.

Aldituiri constructive

Constructiile publice subterane destinate / diverselor servicii pentru populatie realizate independent de alte functiuni subterane, se realizeaza din materiale 9i elemente de constructie din clasa de combustibilitate CO (CAl), eu rezistenta la foe corespunzatcare prevederilor art.1.2.1.

Pentru incaperile ~i spajiile inglobate intr-o constructie subterana cu alta destinatie (in afara de pareaj autoturisme), urmeaza sa fie indeplinite conditiile de siguranja la foe specifice acestora,

Dad normativul nu stabileste alte condijii, in aceste destinatii sunt adrnise - in general - tratamente fonice \>i termice, pardoseli ~i finisaje din materiale elasa CO (CAl), Cl (CA2a) ~i C2 (CA2b).

Limitarea propagiirii focului §i a fumului

Constructiile publico subterane destinate diverselor servicii pentru populajie, alipite sau comasate cu alte construciii subterane, se separa ell elemente de constructie verticale ~i - dupa caz - orizontale, din clasa de combustibilitate CO (CAl), rezistente la foe corespunzator densitani sarcinii termice (conform tabel 1.6.1.), dar nu mai putin de 3 ore penrru pereti, Planseele de separare vor avea rezistenta Ia foe de 2 ore.

Incaperile ~i spatiile inglobate in constructii publice subterane CLl alte destinatii (in afara de cele pentru parcarea autoturismelor). vor indeplini conditiile specifice destinajiilor in care sunt amplasate.

Incaperile ~i spatiile cu rise mic de incendiu, de regula, se separa prin elemente ell clasa de combustibilitate CO (CAl).

17'1

2_d:7.

Ci'ij de evacua.-e in caz de mcemdru

2+d.7.1

Construcjiile publico subterane destinate diverselor servicli catre populatie, realizate independent, alipite sau comasate cu alte constructii subterane, vor avea asigurate cai deevacuare in caz de incendiu conform prevederilor pentru activitaji cornerciale (pd.2_a.7).

Incaperile ~i spajiile pentm diverse servicii catre populatie, dispuse in constructii publice subterarie eu alta destinajie, se asigura cu cai de evacuare in caz de incendiu corespunzatoare prevederilor specifice constructiei publioe in care sunt dispuse.

2.d.7.2.

2.d.8.

Evacuarea fumului (desfumarea)

2.d.B.J .

Evacuarea fumului (desfumarea) din cor-structlile publice subterane destinate diverselor servicii pentru populatie, independente functional, alipite sau cornasate ell alte constructii publice subterane, se asigura Ia fel cu eele precizate activitatilor comerciale (punct 2.a.3).

2_d_B.Z.

Pentru inc1lp.edle inchlsc, inglobate in alte functiuni publice subterane, VOl' fi respectate prevederile specifice .acestora, referitoare la evacuarea fumului {desfurnare).

z.s.s.

Echiparea cu inBtillla\ii de eemnalizare ,i stingere

2..d9"1

Pentru constructiile publice subterane independente functional, se asigura echiparea cu instalatii de semnalizare ~i stingere a incendiilor conform prevederilor stabilite aetivit1iplor comerciale (pct.2.a.9).

2.d92.

La incaperila lii spajiile diverselor servicii pentru populatie, amplasate in constructii publice subterane cu alte desunatll, se vor respecta prevederile specifice acestora.

2.d:W.

lnstalapi utifitare

2_d_IO_1.

Instalatiile utilitare afererrte constructiilor publice subterane destinate diverselor servicii pentru public, vor corespunde reglementarilor de specialitate in functie de riscurile de incendiu stabilite, ~i a prevederilor prezentului normativ, pct.2_a.1O.

2.d.11.

Cili de interventie ,i salvare

2.d.1l.1.

Asigurarea cailor de intervenjie ~i salvare In astfel de constructii subterane se va realiza potrivit prevederilor art.2.a.l1.1 ~i 2.a.11.2.

2.d.1L2

At1.1J\ci_ cind incaperile sau spatiile respective sunt dispuse in constructii publics subterane eu alte destinatii, vor fi respectate prevederile specifice acestor constructii.

100

2.d.12_

2.d.12.1.

2d.12.2_

Serviciul de pompieri \j'i dotarea acestuia

Constructiile publice subterane independente, destinate diverselor servicii pentJ:u populajie, vor avea consfituite servicii de pompieri, corespunza tor prevcderilor pct.2.a.12_

In eazul in care unele astfel de indiperi sau spatii sunt amplasate in constructii publice subterane cu alte destinatii sau functiuni, rru vor avea constituite servicii proprii de pompieri.

lin

HI.D.

CElUNTA "IGllENA ~I SA.NA.TATEA OAMENILOR; REFACEREA ~I PRO'Jl.1.o:CPA MEDIULUI

D.l.

IGIlENA ~l SANATATEA OAMENILOR

Cerinta se referii Ia urmatoarele criterii de performanta privind igiena !i sanatatea oamerulor/persoanelor aflate permanent sau temporal' In interiorul CMPS:

D.Ll.

-1.1.1giena mediului interior.: . _

a) Igiena/nmbianja higrotermica .

b) Igiena aerwui! ambia~ta atm?sfendi

c) Igiena/ ambianja lununotehnic1l.

d) Igiena/ ambianja acustidi.. .

- 1.2. Igiena apei potabile: calitate, de~lt, can~tate

- 1.3. Igiena apelor uzate: calitate, debit, cantitate .

- 1.4. Igiena corporala: obiecte / grupuri sani.tare, vestiare .

- l.5.lnterventii medico-sanitare; punct samtar!farmaceubc

."

D.1.2.

Ambianta mecliului interior (pct.D.l.l.1.) se refera la:

- 2.1. Ambianta higrotermica globala (indice global de con fortPMV; temperatura: umiditate; viteza eurentilor de aer; numar oral' de schimburi de aer)

- 2.2. Ambianta termica locals .

- 2.3. Transfer termic la contact cu pardoseala

.. 2.4. Diferenja mtre temperatura aerului interior si temperatura fetelor perctilor

- 2.5. Concentratii maxime admisibile de substante poluante (formaldechida, radon, CO, CO2, pulberi, vapori, gaze): ventilare

naturals ~i/8au mecanica . . .

- 2.6. Iluminat (nivele/valori, factori de uniformitate, iluminat de

siguranta) ..

- 2.7. Zgomot aerian ~i de impact (nivele/valori)

D.1.3.

Igiena apei potabile (pct.D.1.1.2) se refera la:

- 3.1. Asigurarea calitatiil potabilitatii (indicator! fizici ~i chimici, bacteriologici si organoleptici)

- 3.2. Asigurarea debitului la punctul de consum

- 3.3. Asigurarea cantitll.p.i

19iena apelor uzate (pct.D.1.1.3.) se refera la:

D.1.4.

- 4.1. Evitarea poluarii mediului inconjurltor

- 4.2. Evitarea emisiei/raspandini mirosurilor

- 4.3. Evitarea amestecului apelor uzate CI.lI cele potabile.

1B2

D.1.5.

Nivelele de perfom1anill corespunzatoare critcriilor de performanla expuse mat inainte, sunt cuprinsc in cele ce urmeaza

D.l.S.a.

Igiena/ higroten.ni.cii

Crea.rea unui. medi" higrotermic optim, implies asigurarea unei amblante termice gIobale ~i locale atat in regirn de iama cat ~j in regim de vara, conform reglemental'ilor tehnice in vigoare functie de

destinajis, '

Asigu~ar.ea I~ediului higrotermic trebuie corelatil. cu a6igurarea calita1ii

aerului ~1 optimizarsa aonsumurilor energehce, .

- 5.a.l. Asigurarea ambiantei higrotermiee globale normale;

at.I. temperatura ambiantei (To): d. STAS1901 /

a1.2. vite~a curentilor de aer (cu exceptle parcaj ~i statie distributie carburantl): conf.Nonnativ 15; vezi ~i Tabel D.1.S.a2 pentru activitati de tip industrial (la service auto, spli.l~torie auto ateliere diverse surse

utilitati s.a.) ".

a1.3. umiditatea relativli a aerului

Ql=35 % ... 80%

a.1.4. numar schimburi de aer

- se vor stabili functie de cerinjele privind asigurarea calitatii aerului

NOTA:

temperatura minima ~i maxima se va stabili it' functie de tipul de activitate tconform tabelului D.1.5.a.1) ;i trebuie sil fie conform daielor dill tabelele D.l.5.a.2 ~i respeciiu D.l.S.a.3 pentru activitli/ile de tip industrial. .

Tabelul D.l.5.a.l

Nivel de degajare de caJdura -
eliberata de organismul uman Tip de activitate
-,. (keal/h)
< 120 activitate eu caracter static
I- 121 + 175 aetivitate cu efort fizic rnic
]76 : 300 activitate cu efort fizic mediu
> 300 activitate cu efort fizic mare 163

----d . 'I 1 I Viteza admisa pentru

--:--] 1 d ""] Ternneratu.ra minima a rrnsa a ocu

NJV€ 11 eg"l"nJ, ) curentii de aer

de caldura prin achvitatii, (cu ~lobtermornetru (m/s"!

dort fizic (hal/h) ( C) pana la 0,2

~-~---- . 18

Tabelul D.l.5.a.2

121 ..,. 175 16 pana la 0,3

l--- 176 .;. 300 15 pima la 0,4

> 300 -E-_. ..L __ t;p'ii;::,n::;a..:;la::...::..!0,,;;,,5 __ -,

!...-......---~--..... I",", __ ~ __ --

TabeIul D.l.S.a.3

--Umidi tatea Temperatura maxima admisa la locul acnvitatii ..
relativa a aerului (eu globtermometru), in °c, pentru nivelul degaJiiI'1l
de caldura prin efort fizic (kcal /h) de:
-<120 121 175 176.;. 300 > 300
(%) .- 33 30
31...40 33 3:~
_. 32 29
41 .. .50 33 33
- 30 28
51...60 33 32
.. 29 27
61...70 33 31
28 26
7J...80 32 30
27 25
,__E€ste80 31 29
4 131

• 5.a.2. Evitarea suprafetelor reci de contact pentru . spatii/1nmperi eu public sau cu personal de servrre:

f 1 interioare (cu care omul vine in

a.2.1. temperatura supra ete or

contact direct)

~ pardoseli 2 - 4°C mai putin dec~t (Ta)

+i 3 - 6°C mal putm decal (Ta)

.. perel• . • . .

a.2.2. umiditatea materialelor de alcatuire a m~denlor

- nivel maxim admis conform prevederilor STAS 6472/4-tab.l

- 5.31..3. Asigurarea continuitatii serviciului

- sistemul de incalzire trebuie sa asigure a te.mp~atura de

garda de min.5°C In zilele ~i orele cand constructia este mchlsa pentru public.

Igiena aeruhl.liillmbianta atmosferidi

Igiena aerulul implica asigurarea calitatii aerului 'in spatilte interioare, respecrlv crearea unei ambianje atmosferice optime, astfel Incat sa nu existe degajari de substante poluante, nocive provenite din exteriorul sau interiorul cladirii (sol; materiale de construcp], activitati curente, etc.).

- S.b.l. Concentrapi maxim admisibile de substante poluante

b.Ll. In fiecare din compartimente, se va asigura ventilarea astfel indit valorile limita ale concentrattei de oxid de carbon sa nu depaseasca:

- valoarea medie calculata pentru orice interval de 8 h consecutive, rnai midi sau egala cu 50 ppm;

- valoarea medie calculata pentru interval de 20' consecutive, mai midi sau egala cu 100 ppm;

- valoarea maximainstantanee nu va depa~i 200 ppm

b,I.2. In cazul in care constructia publica subterana, este frecventata de mai rnult de 30 % din capacitatea sa de autovehicule cu motoare Diesel, se va actiona ~i pentru reducerea concentratiei de acrolein! (n'lax.o,3 ~

0,5 mg/m3). *"

b,1.3. In cazul in care parcul de vehieule aflare in circulatie este alimentat cu benzine aditivate ell cornpusi de plumb sau alp aditivi toxiei, se v· T lua masuri pentru Incadrarea concentratiilor specifice sub lirnitele admisibile in atmosfera parcajelor (max. vezi Anexa R - Norme generale de protectia rnuncii- editia 1996), 0.1.4. Concentratia maxima admisibila de radon este de 140 Bq/ m3 (valoare medie anuala).

NOTA;

Peniru alte tipu.ri de noxe, uezi ~i "Normele generate de igiena ~; protectia mu.ttcii" in Allexa R.

- S.b.l. Actionarea instalatiilor de ventilare mecanica a construcpilor publice subterane se asigura automat ~j manual, fiind determinata de atingerea concentratiei de nocivWiti (in principal oxid de carbon) ~a/ sau

mirosuri.

Se VOl' prevedea actionari manuale prioritare pentru pornirea ~i oprirea Jnstalajiei de ventilars, Locurtle de arnpJasare a actionarilor se stabilesc in functie de suprafata, geometria ~i arnplasarea incaperilor.

- 5.b.3_

Asigurarea igienei finisajelor interioare

a) evitarea emisiei de gaze toxice in incaperile de exploatare - sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot ernite gaze nocive, periculoase pentru sanatate.

b) evitarea formarii rnttcegaiului

_ fie vor lua masuri pentru evitarea formarii condensului, asigurarea inchiderilor exterioare si a unei ventilarl corespunzatoare

Asigurarea unei ventilari corespunzatoare II) numar schimburi de aer

- comanda automata a instalatiilor de ventilare potrivit nurnarului de schimburi necesar:

b) rape de aer proaspat in functie de destinatie, dar nu mai pujin de min. 15 m3/h/persoana

- B.h.S. Instalatia de ventilate a spatiilor cu riscuri marl de incendiu sau emisii irnportante de noxe va fi independenta fata de restul functi unilor din constructie; este interzisa recircularea aerului din interiorul acestor ~pn.\ii pentru ventilarea incaperilor de exploatare, Prizele de aer pentru acestea Val" fi in exteriorul constructiei. Se vor lua masuri pentru impledicarca migrarii aerului din indlperi/ spatii cu emisii de noxe ;;i/5<11.1 mirosuri (service auto, ateliere, surse, utiIW!~ parcaj) 'ill celelalte spatii populate.

D.I.S.c.

Igieua/amblanta vizua.l5.

Cerinta referiioare 121. iluminatul interior implidl. asigurarea cantit1itH ~i caliUi\ii lumini.i artificiale, (iluminat general ~i local) astfel indH utilizatorri spajiilor respective Sa i~i poata desfa~ura activitil.tile in mod corespunzator, atE\t in timpul zilei cat ~i in tirnpul nopjii, in condijii de igiena.!ili sanatate - d. STAS 6640

- 5.c.]. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spajiilor /incaperilor (valori minime -: normate) se ·!?t\lbile~t.e in functie de destinatie

- 5.c.2. Factor de uniformitate (raportul dintre iluminarea minima ~j iluminarea medie), comform PE136, aiM in zonele de parcare cat ~i in inca peri tehnice sau spatH de circulatie.

166

D.l.S.e

- 5.d.I. Nivel de zgomot

d.l. Nivel de perforruanta admisibil:

- nivel de zgomot la Iimita incintei catre exterior "65dB (A);

d.Lz, Nivel de performanta admisibil:

~ nivel de zgomot produs de surse din interiorul l.mitatii funcjlonale:

" se va stabili tll functie de gradul de solicitare a <!·l:en.1iei §i de tipul de unitate Iunctlonala, conform STAS6516

- nivel de zgomot produs de surse din exteriorul tmitatli funcjionale:

o se va stabili In 'ftmctie de gradul de solidtal"€ RI aten\iei ~i de tipul de unitate functionala, conform STAS6516

III cazlll in care in locuriie llctivitii/ilm' ell solicitare normalii 81! (Iepi'i~e~te niuelu! echioalent: de 90 dB(A) se V01' lUll I1l1'i.~r!6 localelindiuidua;« de proteciie sat: nuisuri compeusatorii.

- 5.<1..2. Durata de veverberatie a sunetului

Nivel de performanta admisibil:

- reverberaua sunetului : 51.,5 s -In domeniul de frecvente 100 .. .4000lh.

Igiena apei

- S.e.I. Iichiparea cu Instalatii de alimentare cil "pa putabW\:

Nivel de perforrnanta admisibil:

- cantitate: variabild, in nmctie de cerere diferentiat per.tvu public, personal, activiHll;i tehnologice (de ex. bltdltarU, bar, etc.)

. - calitate:

~ propdetap fizice: * Iurbiditate : .

* culoare:

* temperatura:

.. proprietati chimice: "alcalinitate:

• durrtate

a pmpriL'OtE"r\i bilologice:

e pmFietiiti organoleptlce:

5 grade; incolora: 7 .... 1511C;

pl-] "', 6 ... 8;

OOl1x.U grade:

Ii.psa bncterii patogene:

187

* gust:

* miros:

insipida: inodora.

_ 5.e.2. Repartitia punctelor de distributie a apei

- se stabileste in functie de numarul maxim de persoane luat in calcul ~i de distanta maxima adrnisibila de parcurs pana Ia grupurile sanitare, care este

.. 75 m pe orizontala;

" 4 m pe verticala. '

- se vor 5epara punctele de distributie pentru personal, de cele pentru public.

- S.e.3. Dotarea cu obiecte sanitare

e.3.1. Numarul de obiecte sanitate pentru public se va stabili conf. ST AS 1478, functie de destinatia funcponarii respective.

e.3.2. Numarul de obiecte sanitare pentru personalul angajae se va stabili conf. Tabel D.5.e.3.2. in grupuri sanitare pentru vestiare

e.3.3. Numarul de obiecte sanitare pentru vestiare cu dusuri destinate personalul angajat, se stabilcste cf.Tabel D.l.5.e.3.3.

Tabelul D.l.5.e.l

"Nr.rnax.de Nurnarul de Runde de distributie a apei
persoane Closete Fantiiru
prezumat in barbati femei Pisoare de baut Lavoare
constructie apa
25 1 ., 1 1 2
<-
50 2 3 2 1 3
75 3 4 2 2 3
]00 4 5 3 2 4
15U 5 7 .5 3 s
200 6 9 5 4 6 Tabelul D.l.!te3.3.

Numarut de Numarul
Grupa persoane la de
activi taplor Caracteristica activjt1l.ti!or Ul1 Iavoar persoane
sau un lot: la nUl;
de@l'aIare
I Activitllti ce se desft'i~oar~ in condip.i de
contact cu praful, dar fll.rli degajare de
substanje chi mice, farli contact' cu
prod use iritante asupra pie1ii:
la - care produc murdarirea mainilor' ,20 25
Ib - care produc murdarirea miiinilor ~i 15 20
corpului
11 Activitlip care au lac in conditii de
microdimat nefavorabil:
]I.a - cu temperatura rldicata ~i radiap.i
calorice 10 12
H.b - cu temperatura sdlzutli 10 12
ll.c - cu folosirea unei cantitati marl de apa
in procesul tehnologic 10 10
VI Activitaji care necesita un regim special .
pentru asigurarea calitajii productieu
VJ.a - legate de prelucrarea produselor 10 8
alimentare NOTA:

1) Grupurile saniiare de 111 art.5e.3.2 pot fi comasaie ell ceie de If 1 art.5.e.3.3, de la caz ia caz.

2) Crupurile sanitare de la art.5.e.3.2. pot fi comune peniru personalul aftrenl mai mulior activitli!i (destinatii/func/iuni); uesiiarele de In art.5.e.J.3 VOl" fi preoitzute, de regulll, penfru fiecare tip de activitate(func/iurn: in parte fi vor IIvea previfzute eel puiin' 0 cabini'l we peniru MrbaJi + un pisoar fi una p(l1ltrll [anei.

EU.5.f.

Evacuarea apelor uzate

- 5.f.1. Evitarea poluarii mediului natural respectiv a apelor subterane a solului cu ape uzate provenite din sistemul de canalizare al cladirilor,

a) Conditii ce trebuie indeplinite de apele uzate

- conjinutul ;;i concentratia maxima adrnisa a substantelor nocive (suspensh, substante chimice ce pot ataca sau colmata peretii conductelor, substante inflamabile ~i explozibile, germeni patogeni) trebuie sa respecte reglemenrarile spedfice"

- temperatura admisa '" max.40oC

b) Conditii de calitate a conductelor exterioare de canalizare 1!l9

_ sa reziste la solicitari mecanice ij'i de c~rozi~ne;. , ..

_ sa fie impermeabile' (511 nu p~rm.it1! Infiltrajli, exflltratii): _ sa reziste la actiunea apelor uzate sau subtr-ane agresrve

\?i a apelor cu temperaturi ma~.mari ~e 40 ~; - sa reziste la eroziuriea suspensiilor din apa,

_ sa aiba 0 5uprafaVi interi~ara r,;at m~ neteda.

Limitarea emisiei de rnirosuri dazagreabile

Nivel de performanja admisibil: .' ,

, bil " tre 0 "I' 2 in functie de tipul de activitate (pe

- varia I, HI ~, t'

scara cu urrnatoarele 5 nivele de performanja): nivel 0 - nedetectabil;

nivel 1 - greu detectabil;

nivel 2 - user detectabil;

nivel 3 - jenllot;

nive! 4 - iritant.

- 5.f.3. Evitarea riscului de amestec intre sistemul de canalizare al

apelor uzate ~i cele din Si5~~~ul de alimentare cu apa Nivel de performanta admisibil;

- traseele de evacuare a apelor uzate VOl' fi sep~rate de traseele conductelor de alimentare si distribujie a apel.

- 5.f.2.

- 5.f.4. Evitarea rrsculni de inundare:

VOl' fi prevazute sisteme de repompare a apelo.r uzate (menajere,' tehnologice, d~ inc~~iu) la rejeaua pu?hca. La dimensionarea gt alcanurea instalatiei de repompare se va, tm~ seama atat de funclionarea sa in regim normal de exploatare, cat ~l p::ntru cazuri de emergenja sau avarie (inundare) ce ar putea proveru din funcjionarea instalatiiior de stingere incendii, din 5parger~ cond.ucte sau defectare vane Zrobineji, din piUrunderea apelor .din . panz~ freatica prin eventuale fisurij neetanseitati ale perejilor ~l ~adlerul:u' Instalatia de repompru:e va avea dubla alimentare cu energl€ electrica (Inclusiv sursa autonoma) ~i pompl!./pompe de rezerva.

D.1.5.g.

Asistentii sanitara

In cazurile in care se prezuma prezenta concomi~enta in spajiile constructilor publice subterane a eel p~\m 30.00

persoane concomitent, se va prevede un punct sarutar (pnm ajutor) eu prom de mgenta.

Punctul sanitar va cuprinde cabinet medical cu spatli de a!1teptare, grup sanitar proprlu.

- 5.g.1.

-5.g,2,

Se recomanda ~j prevederea unui pund farmaeeutic, eventual cuplat cu punctul sanitar

190

D.2.

tz.i.

Re.facerea ~i prot<;Qtia mediulul presupuna realizarea €onstruct1ai publica subterane listiel mcat pe toata durara de vlatu (execupe, exploatare, postutilizare) sa. nu afecteze in nici un fel echllfbrul ecologic, . ~i sa nu dauneze sanatatli, linistii sau starii de confort a oamenHor, prin

modificaraa calitEl\ii factorllul:.nalurali sau creatl prin aclivHNl umane, Factorii mediului inconjlU'ator supus] protectiei I1tUlt:

a) aerul;

b) apa;

c) solul ~i subsolul;

d) pildurile ~i orice alta vegetajie:

e) fauna terestra ;Ii acvatica;

f) rezervejiile ~i monumentele naturii;

g) a~ezarile omenesu ~i a1ti factori de mediu creati prin activitati umane.

D.7..2.

Cerlnta se refera la urmatoarela crlterli de pedormanttl privind refacerea ;.;i proteetia mediului:

- 2.1. Nepoluarea mediului natural

- 2.2, Nepoluarea m;;:dJ.ului construit

- 2.3. Asigurarea eOl1finuHiipipanl'lei/p1l.nzelor freuti<ce subterane

eventual obturate de volumul constructiei

D.2.3.

Nepoluarea mediului natural (pet.D.2.l.1) se refera la:

- 3.1. Diminuarea o;:misiilor/exfiltrapilor de agenti poluanti Znocivi Iichizi sau gazosi mapa, aer, sol ~i subsol, in limitele valorilor admisibile

- 3.2. Diminuarea ·eznisiilor de pulberr/ praf I particule nocive/poluatite in ap1i, aer ~i pe sol, illlimitele valorilor admisibile

- 3.3. Evitarea distrugerii plantatiilor de suprafata sau refacerea celor dish-use in timpul Iucrarilor de executie a coustructiei.

!.'

D,L4.

Nepoluarea mediului construit (pct.D.2.1..2) se refera la:

- 4.1. Reducerea volumulul de de~euri/g~rnoi eventual pnn masuri de compactare ~ll sau distrugere; asigurarea evacuarii periodiee.

- 4.2. Reducerea emisiei de mirosuri dClmgreabile ill afara construcjiei,

-4.3.

Reducersa emisiei de zgornot aerien in afara construetiei

1()"

D.2.5.

Asigurarea continuitatii panzei/panzelor freatice subterane, eventual obturate de volumul constructiei publice subterane, se refer a la mcntinerea nivelului, debitului ~i calitlltii apei din panza/panzele freatice, atat pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, cat ~i dupa

punerea in functiune a construcliei. .

D.2.6.

De regula, nivelele de performanja care asigura indeplinirea eerintelor de performanta expuse mai inainte, sunt urmatoarele:

a Este interzisa:

.. evacuarea in atmosfera a substanjelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementiidle in vigoare:

.. aruncarea sau depozitarea deseurilor in afara aplasamentelor

autorizate

e evacuarea de ape uzate, precum ~i descarcarea de reziduri ~i

orice alte materiale toxice in apa de suprafata, subterana ~i in mare

.. producerea de zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele adrnise prin normele legale

b} Amplasarea rezervoarelor de combustibili se va face cu respectarea prevederilor specifice acestora

c) Canalele ~i cosurile de fum se vor realize conform reglementArilor, iar cornpozitia gazelor de ardere va respecta valorile minime adrnisibile la 0 purere mai midi de 100 MW It, astfel:

.. pentru combustibillichid - pulbere « 50 mg/m),l

- monoxid de carbon - 170 mg/m~

- oxizi de suit - 1700 mg/m):j

- oxizi de azot - 450 mg/m3N

.. perttru gaze naturale - pulberi - 5 mg/ m3N

- monoxid de carbon -100 rng/m3N

- oxizi de sulf - 35 mgl rn~

- oxizi de azot - 350 mg/ m~

D.2.7.

Bvacuarea deseuritnr ~i reziduurilor

Igiena evacuarii gunoaielor implica solutionarea optima a colectarii ~j depozitarii deseurilor menajere, astfel lneat sa nu fie periclitata sanatatea oarnenilor

Igiena zonelor ;;i spajiilor de colectare st depozitare se va asigura prin amplasare, rezervare si dotare corespunzatoare. astfel Incat sa se irnpiedice:

e emisia de mirosuri dezagreabile .. prezenta insectelor si animalelor " poluarea aerului, apei sau solului e crearea focarelor de infectie.

192

- 7.~. :vrodul d~ precolectare ~i depozitare a deseurilor $i rezl.du~nlor, vor fi astfel rezolvate ind\t sa fie asigurata protecna sarutara necesara prin precolectara in pubele, containere etc. cu capac etans.

~ se l'e:Ol~nda ca pre~olect:area sa se fad'\. pe tipuri de deseuri (metal, sticla, hartie, mase plastice, gunoi menajer, etc.);

. . . - spatiul de depozitare a pubelelor / eontainerelor cu deseuri va

fi stabl~lt de la caz l~ caz ~i va fi dotat (dupa caz) cu spatii de neutrahzare a reziduurilor la fata locului (crernatorii, bazine de tratare chirnica, etc.), rinand seama de:

.. natura deseurilor: ~ animals:

• vegetala: ·chimica;

.. starea f zica a deseurilor:

• lichida;

• salida;

~ semisolida:

-7.b. Evacuarea ~i transportul reziduurilor

- in functie de natura ~i gradul de periculozitate /toxicitate a rezidurilor .~e va stabili prin "Terna de proiectare", solutia pentru e,:acuarea din incinta constructiei a deseurilor Zreziduurllor sau pentru distrugerea lor; in cazul evacuarii, se recomanda evacuare zilnica.

D.2.1:1.

Asigurarea contirruitatii, fluxului ~i nivelului apelor cantonate in panza freatica

- S.b.l.

Debitul, nivelul, calitatea ~i sensul de miscare ale fluxului apelor freatice, se vor stabili prm studii gelogice, geotehnice ~i hidrologice, de catre institute proprii abilitatel atestate. Aceste studii VOl" analiza ~i rclatia/comunicetia panzelor freatice ell bazinele hidrografice de suprafata, dupa caz,

Irnplantarea constructiilor publice subterane in subteran va

. tine searna ~i de prevederile cuprinse in cap.III.A - referitoare la rezistenta si stabilitate ~i cap.II.5 - referitoare la siguranta in exploatare. De asemenea, masurilc susmentionate se vor corela 91 eu eele privind izolarea hidrofuga - cap.IIl.E2.

-S.b.2.

193

m.E.

CERlil\ffA "IZOLARE TERMICA, HIDROFUGA ~i EOONOMIA DE ENERGIE"

EI

Izolare terrnica

E.LI. Cerinta de izolare termica se exprima ca W1 ansamblu de criterii ~i nivele de performanta menite a asigura, implicit:

a) Cerinta DJ "igiena ~i sanatatea oamenilor" - criteriul de perforrnanja Du .a. (igiena/ arnbianja higrotermica)

b) Cerinta E3 "economia de enegle "

c) Cerinta "siguranta in exploatare a constructiilor" - vizand

menunerea nivelelor de perforrnanta ale elementelor de constructii la temperaturi (prea) ndicate sal! scazute, sau ale eurgerii fluidelor lichide prin conducte sl echipamente de instalatii etc,

1-:.1.2.

Criteriile de performanta specifice cerintei "izolare terrnica" sunt urrnatoarele:

- 2.1. Coeficienrul de transfer termic/ rezistenta terrnica

- 2.2. Inertia termica

- 2.3. Permeabilitatea la vapori de apa

- 2.4. Evitarea acumularii vaporilor de apa peste posibilitatea

evaporarii acestora

- 2.5. Eliminarea/ dirninuarea condensului

- 2.6, Eliminarea/ diminuarea puntilor termice

E.1.3.

Criteriile de performanta se aplica In urmatoarele parp de construetii ce trebuie / pot fi izolate termic:

- 3.1. Suprafetele planseului superior ~i al perejilor perimetrali ai CMPS, atunci d\.nd aceste elemente se a.fliI. - total sau partial - la mai putin de 1,20 m fa\! de nivelul terenului natural ~i /5au amenajat

- 3.2. Suprafejele planseelor intermediare ~i compartimentarilor, atunci cand acestea' separa spnpi/indl.peri cu diferente de temperaturi

o . .

de.5 C sau mai mull.

3,3. Conductele/ coloanele magistrale ~i de distributie apa calda menajera ~i pentru incalzire ~i apa rece, in zonele/pe portiunile de traseu In care diferenta de tem~eratura inb·e cea a apei til cea

a mediului inconjurlHor este de 15 e. .

- 3.4, Tubulaturile de rerulare/fntroducere .magistrale si de distributie ale iristalatiilor de ventilare ~i/ sau climatizare, in zonele/ pe portlunile de traseu in care diferenta de temperatura intra aerul vehiculat prin tubulaturi, ~i cea a mediului inconjurator este de peste lODe.

E.IA.

De regula, nivelele de performanta care asigura indeplinirea criteriilor de perforrnanta de la E.1.2., sunt urmatoarala:

- 4.1. Rezisten\a specifica 1 ... transfer termic a elementelor

de inchidere sau separare

Nivel de performanta admisibil:

- rezistenta termica speofica rnedie, !,onderaHI a elemcntolor exterioare de inchidere ~i a elernentelor interioare ce dcspart medii cu () diferenta de temperatura mai mare de SoC se calculeaza conform Normativ Cl07 /serie ~i STAS 64'12/3, in functie de zona climatica ;;1 regirnul climatic interior (precizate prin "Tema de proiectare"), astfel ind\t diferenta intre temperatura aerului interior ~i temperatura medie ponderata pe suprafata interioara a elementului de constructie s5. riu depaseasca valorile prescrise.

- 4.2, Diferenta autre temperatura aerului interior ~i ternpcratura medic ponderata iii suprnfctclor Interioare ale elementelor de constructie

. Nive! de perforrnanta admisibil:

- se stabileste In functie de regimul climatic interior (precizut prin "Terna de proiectare"), conform tabelului El.4.2.

Tabelul El.4.1.

1.

'-,- ~~~., .·---;\1·----1
Diferenta maxi rna admisibila to.Tima.,.( C}, dintre
temperatura asrului interior si t~U1p~.rahu·a medie
I'd ul uni ta tii Iunctionale .£.onderata pe suprafata mh;r1oara '
., perep aco£erisul'i, terase pal·dosel!,~~<
lncaperi incalzitc eu
regim normal de
umiditate (q> = 50-60 'Yo) ~i 7 6 5
dejajari de caldura
neinscmnate .. ------~~~
_ ..
lncaperi incalzite cu
regim scazut de 8 7 6
umiditate [rp> 50 %) - ..
Incaperi eu degajari
insemnate de dlldLlra in
special sub forma 9 8 7
radianta ~i cu regim
scazut de umiditate (cp <
50%) .-~.--.-~,
lncaperi eLI regim ridicat T; - (-.+1) - 0,8 (1:1 -1:,)
de urniditate «((l = 61 ... 75
%)
lncaperi en regim foarte T; -T, 0,9 (T, -r.)
ridicat de umiditate (<p >
7S %) 2.

3.

1) 't, = iempemiura puuciului de rouii, calculaia coujonn Sl'AS 6472/3.

2) Valorile din Tnbelul E1.4.2 IIU se Ilplica In Cllzul temoemturttor de ga,.d,l de min.5 .... lODC

- 4.3, Nivelul minim al tempereturii pe suprafaja Interioara OJ. elementelor de constructie

Nivel de perforrnanta admisibil: .,

- temperatura pe suprafata interio~l'a a elen:entulw v~ fi m_:>t mare decat temperatura punctului de roua, deterrninata In functie de temperatura ~i umiditatea aerului interior

Tj > r,

- 4.4. Cresterea umiditipi materialelor componente ale structurii elementului de construetie, ca urmare a condensarii vaporilor de apa

NiveI de performanja admisibil: .

- cresterea maxima a umiditajii materialelor componente ale elementelor de constructie, in perloada de condensare, conform tabclului E1.4.4.

Tabelul El.4.4.

--_. Cresterea urniditatiiin pcrioada
.r
Nr. Material de condensate maxima
crt. admisibila l!. W.,dm
%
i. Beton lreu, eu densitatea aparenta peste 1800 2
~ lSg/m
Zidarie de cariirnida obisnuita 1,5
3. Zidarie de drramida sau blocuri mid ceramice 2
ell goluri
4. Zidarie din blocuri nu? din beton, pline sau cu 5
1--- golurt
5. PUb termoizolatoare !?i zidarii de beton 5
celular autodavizat, eu densitate aparenta
pana la 550_!._g/ rn3
6. Zidarie din blocuri ~i pereji din fa~ii din beton 6
celular autoclavizat
ry--' Tencuteli interioare 2
-,-- 'Panouri din beton ~or (granulit, zgura) 5
8.
9. Polistiren celular 1,5
10. Shcla spongioasa 1,5
lL I-Vata minerala ~i produse din vata mineral a 3
Sou fibre de bazalt
L.-_,--._ - - 5.5. Evitarea acumularii progresive de apa m Interiorul elemcntelor de ino::hidere, de la un all Ia altul, datoritli fenomenuhri de condens

Nivelul de performanta admisibil:

- cantitatea de apa, nlw provenita din condensarea vaporilor de <lpll in masa elementelor de consb:uctie, in perioada rece a anului,

trebuie sa fie mai midi decat cantitatea de apa. m.; care se po",te evapora in perioada calda a anului :

lIIlw<IDv

- 5.6. Rezisten\a Ia permeabilitate Ia aer a elementelor de inchidere Nivel de performanta admisibil:

- trebuie sa fie mai mare dedit rezistenja la permeabilitate la aer minima necesara (R,.,;,,), calculata conform STAS 6472/7, in functie de tipul si structure elementului.

E.2.

Izolarea hidrofuga

E.2.1.

Cerinta de izolare hidrofuga a constructiilor publice subterane se exprima ca un ansamblu de criterii l?i nivele de performanta menite a asigura etanseltatea la apa ( infiltrajii etc.) a intregului velum al constructiei. De regula, masurile de hidroizolare se aplica pe fete1e exterioare ale peretilor perimetrali, planseului superior ~i pe fundul radierului constructiel; in cazul in carefn interiorul constructiei sunt prevazute spapi/indiperi destinate depozitarii apei (potabile, de incendiu, tehnologica 9'.a) se VOl' lua masuri de etanseitate a peretilor ~i/sau planseelor (dupa caz) la exfiltratii; in cazul unor spatii/incaperi in care se prezuma prezenta apei in cantitap mari (unele g:upuri sanitars, statif spalare autovehicule s.a) se VOl' lua' masuri de hidroizolare corespunzatoare la pereti (de regula prin firiisaje impermeabile sau udaosuriy aditivi in betoane) ~i/sau la plansee,

L2.2.

Masurile de hidroizolare a planseului superior ~i/ sau peretilor perimetrali ai CMPS, VOl' fi asociate/suplimentate eu sisteme de drenare indeosebl in cazul prezenjei apelor subterane (vezi si cap.Ill.A ~i U.S), daca este cazul.

E.:U.

Criteriile de performanta specifice cerintei "izolare hidrofuga sunt urmatoarcle:

- 3.1. Protectia irnpotriva apei provenite din sol Nivel de performanta admisibil:

- nu se admit infiltrajii de apa prin elementele de construclii care delimiteaza volumul construit.

- 3.2. Protecjia impotriva apei provenite din precipitatii

- nuse admit infiltratii de apa provenita din precipitatii la/prin

planseul superior / acoperisul constructiei,

- 3.3. Protectia impotriva apei din adivitati din Interiorul constructiei

- nu se admire patrunderea apei in elementele de constructie sau

in incaperile/epejtile adincente/Invecinate cu aetivitatea producatoare de apa

E2.4.

In cazul unor constructii publics subterane de mad supra fete la care, din conditii structurale (vezi cap.Ill.Aj.isunt necesare rosturi de tasare ~i! sau seismice strapunse la nivelul radierului ~i peretilor perimetrali,

1 ,,-