Sunteți pe pagina 1din 109
sIBLIOTECA 2 SC IMPACT SA. NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA PARCAJELOR PENTRU AUTOTURISME Elaberat de: Institutul de Proiectare, Cescetare gi Tehnici de calcul in consteuctii - LP.CT.-5.A. TV PROIECTARI I EXPLOATAREA CONSTRUCTHLOR DESTINATE PARCARI AUTOTURISMELOR Director general sing. SERBAN STANESCU Director general adjunct :diing. DAN CAPATINA Set dopartamentahitectra : dr. ath. STEFAN BARTHON Responsabil Tucrze : ath. CLAUDIU GRIGORAS ELABORATORI Elaboratori ath. CLAUDIU GRIGORAS sing. LARIEBLAT ting, DAN BERBECARU sing: VALENTIN BOCA sing. DAN VARTANIAN EDITURA FAST PRINT ISBN 973-8249-08-2 MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ‘1 AMENAJARI TERITORIULUL ORDIN Nr. ALIN? din; avi [284% - Avind in vedere : ~ Aviaul Consiliului Tehnico - §uintfic ne. 166 /19 97 = In temeiul H.G. nr, 456/ 1994 privind organizarea si functionares Ministerului Luerasilor Publice si Amenajarii Teritoriului , In conformitate cu Hotarfrea Pariamentul a, 591 / 1996 , + Miniscral Lucrarilor Publice si Amenajari Teritoriului emite urmatorul ORDIN ‘An. 1 Se aproba ,Normativ pentru proiectarea, execvtie, exploatarea si postinitzarea parcajelor etajate pentru autor Indicativ NP 24-97 ‘Art? -Nomatival de ts ar. 1 se publica tn brosurdtiparita de IPCT. ‘Art, 3-Normativul de la art, 1 anuleaza prevederiie din ,.Normatival pentru sutoturisme In localityi urbane" Indicativ P 132- 93 care proiectarea parcajelor se refera la parcaje de autoturisme, ‘Art, 4 ~ Prezentul Ordin intca tn vigoare la data publicdrii lui in Buletinut Constructiter Art 5 - Directia Programe de Cercetare gi Reglementari Tebnice va aduce la Iindeplinire preveder din, prezentulul “saivigren, \NICOLAE NOICA nt, 12 / 1996 si a Decrerului SECRETAR DE STAT LASZLO Be Y ik’ DIRECHIA GENBRALA REGLEMENTARI ‘$1 ATESTARI TEHNICE DIRECTOR GENERAL, Epa DIRECTIA PROGRAME DE CERCETARE §LREGLEMENTARI TEHNICE DIRECTOR, ing. Octanjay Manin. DIRECTIA JURIDICA, CONTENCIOS. PROBLEME SPECIALE $1 RELATI PUBLICE DIRECTOR reponse es wer ferg FP MINISTERUL DE WwrERNE CORPUL PONPIBRILOR MILITARL INSPECTORATUL CENERAL AVIZ snr, 24545 din 06.10.1997 La coreren Institutului de Proiectare, Cercetare si Tehnics de Caleul = TPCT Bucurepti, tnregistrata cu m7-103129.00.1997, tn conformitate cu prevederile art.17 alin(1) lit) din Legea nr. 121/1906 privind organizarea gi fonctionares Corpului Pomplerilor Militari si ert.16 alin(3) din Ordonanta Guvermulté n1.60/1997 privind apararea ‘umpotriva incendilor, Inspectoratal General al Corpulut Pompierilor Militari avizeszs regulile si masurile de prevenire si stingere ineendiilor cuprinse in ‘Normatival pontra prolectares, executia, exploaterea 9i postutilizaren parsajclor stajate pentru autoturisme”. Avizul se emite in baza

S-ar putea să vă placă și