Sunteți pe pagina 1din 116

CUPRINS

I. DISPOZITII GENERALE
1. Rolul RLU
2. Baza legala a elaborarii
3. Domeniul de aplicare

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A


TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit.
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului
public.
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselos obligatorii.
8. Reguli cu privire la echiparea edilitara.
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor.
10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri .

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA


11. Zone si subzone functionale.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCTIONALE


DIN INTRAVILAN
L - Zona pentru locuinte
IS - Zona de institutii si servicii publice
ID - Zona unitatilor productive industriale si agro-zootehnice
A - Zona pentru unitati agricole
C - Zona pentru cai de comunicare
SP - Zona pentru spatii verzi amenajate, perdele de protectie, sport si
agrement.
DS - Zona cu destinatie speciala
GS - Zona pentru gospodarie comunala
TE - Zona pentru echipare edilitara.

V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A


TERENURILOR DIN INTRAVILAN

TA - Terenuri agricole
TF - Terenuri forestiere
TH - Terenuri aflate permanent sub ape
TC - Terenuri ocupate de cai de comunicatie
TN - Terenuri neproductive
TS - Terenuri cu destinatie speciala

ZONE DE REFERINTA CU FUNCTIUNI PREDOMINANTE FISE


(REGLEMENTARI DE LA 1 LA 24)

NOTA :
CONTINUTUL CAPITOLELOR 1-5 DIN PREZENTUL REGULAMENT
ARE CARACTER GENERAL, APLICABIL LA ORICE LOCALITATE. SELECTIA
SI DETALIEREA REGELEMENTARILOR, IN FUNCTIE DE POZITIA, MARIMEA
SI IMPORTANTA LOCALITATII SE FACE IN CAPITOLUL 5.

FOLOSIREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ESTE


OPERANTA PRIN CORELAREA CU REGULAMENTUL GENERAL DE
URBANISM, APROBAT PRIN H.G.R. NR. 525/16.06.1996 SI CU GHIDUL
CUPRINZAND PRECIZARI, DETALIERI SI EXEMPLIFICARI PENTRU
ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
DE CATRE CONSILIILE LOCALE, APROBAT DE URBANPROIECT
BUCURESTI SI APROBAT CU ORDINUL M.L.P.A.T NR. 80/N/ 18.11.1996.
I. DISPOZITII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM


Regulamentul local de urbanism contine reglementarile referitoare
la utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor pe teritoriul localitatii,
explicitand prevederile documentatiilor de urbanism si cuprinde normele
obligatorii pentru aotorizarea executarii constructiilor ( v. art.1
Regulamentul general de urbanism rolul Regulamentului).

2. BAZA LEGALA A ELABORARII


Referinte normative si baza de date avute in vedere la
elaborarea documentatiei

A. Referinte normative avute in vedere in intocmirea documentatiei:


Codul civil
Legea Fondului funciar (Nr.18/1991, republicata)
Legea administratiei publice locale (Nr. 69/1991, republicata)
Legea privind circulatia juridical a terenurilor (Nr.54/1998)
Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica (Nr. 33/1994)
Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (Nr.7/1996)
Legea privind calitatea in constructii (Nr.10/1995)
Legea privind protectia mediului (Nr. 137/1995, republicata)
Legea Nr.82/1998 privind regimul juridic al drumurilor ( pentru aprobarea OG Nr.
43/1997)
Legea apelor (Nr. 107/1996)
Legea Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Legea Nr.219/1998 privind regimul concesiunilor
Legea apelor Nr. 107/25.09.1996 (M.Of. Nr. 244/08.10.1996)
( modificata de Legea Nr. 192/19.04.2001 si de Ordonanta de Urgenta a
Guvernului Nr. 107/05.09.2002).
Legea Nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Legea Nr. 247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si
unele masuri adiacente*), cu modificarile si completarile ulterioare.
Legea Nr. 184/2001, privind organizarea si exercitarea profesiei de architect,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN):
*Sectiunea I- cai de comunicatie: Legea Nr. 71/1996 (actualizare Proiect lege/2004).
*Sectiunea II- Apa: Legea Nr.171/1997.
*Sectiunea III- Zone protejate: Legea Nr.5/2000.
*Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea Nr. 351/2001.
*Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea Nr. 575/2001.
HGR Nr. 63/1994, HGR Nr. 163/1997, HGR 568/1998 regulamentul privind
organizarea licitatiilor pentru achizitii publice de bunuri si servicii.
Legea Nr.96/1995 pentru aprobarea OG Nr. 12/1993/1995 privind achizitiile
publice.
Legea Nr.24 din 15 Ianuarie 2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor
verzi din zonele urbane.
Hotararea Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul Ministrului Sanatatii Nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si
a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
Ordinul comun Nr.214/RT/16NN/ Martie 1999 al Ministrului Apelor, Padurilor si
Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emiterea
acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 1141/06.12.2002 (M.Of. Nr.
21/16.01.2003) pentru aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a
avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
Ordin comun al MAPM Nr. 1406/03.03.2003 si al MSF Nr. 191/07.03.2003 (M.Of.
Nr.213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului
pentru mediu si sanatatea umana.
Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului Nr. 913/15.10.2001 privind
aprobarea continutului cadru al Planului de gospodarire a apelor pe bazin
hidrografic.
Ordinul MLPAT Nr. 176/N/2000, pentru aprobarea Ghidului privind metodologia
de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal.
Ordinul MLPAT Nr. 90N/911-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind
executarea lucrarilor de introducere a Cadastrului imobiliar in localitati.
Ordinul Nr. 91/N/912-C.P./1997 pentru aprobarea Metodologiei privind
executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordinul Nr. 34/N/3.422/30/4.221 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea
Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea
teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarilor
constructiilor.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.27/2008 pentru modificarea si
completarea Legii Nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
Ordinul directorului general ANCPI Nr.80/2010 privind aprobarea normelor pentru
reactualizarea planului topographic de referinta in format digital corespunzator
scarii 1:5000.
Ordin al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Nr.2701/2010, pentru
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.
HG Nr. 560 din 15 Iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care
este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila.
P 100 2006 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor.
P 118 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
Normativ pentru proiectarea, executarea, si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor NP 086-05.
NORME GENERALE din 28 Februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor.
Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor.
Ord. 32/2004 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1000 V NTE003/04.00
SR 8591 97 Retele edilitare subterane. Amplasament.
I 22 99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si
a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor.
STAS 1468-90 Instalatii sanitare. Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de
apa, de canalizare. Prescriptii de proiectare.
NTPA 002 97 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in reteua
de canalizare a localitatilor.
I 6 98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de alimentare cu
gaze naturale.
PUG Popesti Leordeni, jud. Ilfov, aprobat cu HCL Nr.08 din 21.02.2002.

B. Baza de date in faza preliminara este constituita din:


lotizarea zonei efectuata in sistem planimetric STEREO 1970 (pusa la
dispozitie de Primaria Popesti-Leordeni).
documentatia topografica care a servit la obtinerea numarului cadastral pentru
terenul generator.
3. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI DE
URBANISM
Prevederile curpinse in Regulamentul Local de Urbanism se
aplica pe orice categorii de terenuri in intravilan, in limitele teritoriului
administrativ al localitatii.
Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in documentatia de
urbanism P.U.G. sau P.U.Z. a fost impartit pe zone cu functiuni
predominante cu prescriptii specifice:

Zona depozitare, servicii publice, productie


Zona locuinte servicii publice (P+7+8R)
Zona locuinte, functiuni complementare (P+5+6R)
Zona locuinte rezidentiale (P+2+M)
Zona spatii verzi agreement
Zona spatii verzi protectie (LEA, TRANSGAZ, GROAPA GLINA,
PROTAN)
Zona gospodarie oraseneasca (GROAPA GLINA, PROTAN)
Zona T.D.S.
Zona comunicatie rutiera majora ( PROPUNERE CENTURA SUD
AUTOSTRADA A2 BUCURESTI, DN4 SOS. OLTENITEI, SOS.
DE CENTURA + CF BUCURESTI, SOS. CHEIUL DAMBOVITEI,
DJ 401 BERCENI SECT.4)

P.U.G. este o reprezentare conventionala cuprinzand zone cu


functiune predominanta, cu omogenitate teritoriala si functionala,
delimitata in general prin axele strazilor principale si/sau limite cadastrale
sau naturale.
Prevederile P.U.G. aprobat, inclusiv prescriptiile Regulamentului
aferent se preiau si se detaliaza in cadrul documentatiilor P.U.Z. si P.U.D.
dupa caz, in functie de situatia, complexitatea si suprafata terenului in
proprietate particulara > 5 000 mp.
In procesul de aplicare a prevederilor din documentatiile de
urbanism, serviciile tehnice ale Administratie Publice Locale desfasoara
urmatoarea procedura:
- obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de Urbanism
si a Autorizatiei de construire precum si alte cereri ale colectivitatii (
succesiune, partaj, instrainare,etc) care se incadreaza intr-una din
zonele de referinta propuse este explicitat in Fisele Anexa (Schema);

SCHEMA FISE REVIZUIRE P.U.G.

- din fisa zonei a prezentului Regulament in care se incadreaza


obiectul cererii se extrag prescriptii specifice( permisiuni,conditionari,
restrictii, indici maximi P.O.T. , C.U.T., G.O., H max., regim de aliniere);
Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea
Consiliului Local (sau judetean) si constituie act de autoritate al
Administratiei Publice Locale.
Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor
prevazute de lege. Dupa aprobare, in Regulament se specifica numarul si
data aprobarii.
Daca prin prevederile unor documentatii de urbanism P.U.Z. sau
P.U.D. se schimba conceptia generala initiala care a stat la baza intocmirii
P.U.G. este necesara modoficarea acesteia, conform Legii.
Modificarea Regulamentului Local de Urbanism se va face numai
in spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism, aprobarea
unor modificari ale P.U.G. si a Regulamentului Local aferent se poate face
numai cu respectarea procedurii initiale.
La realizarea constructiilor se vor avea in vedere reguli de baza
privind ocuparea terenului, cuprinse in acte normative (legi sau norme
departamentale) care statueaza direct sau indirect utilizarea si ocuparea
terenurilor in intravilanul localitatilor.
Conform H.G.R. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului
General de Urbanism se va avea in vedere:
*pastratea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si
construit, precum si depistarea si diminuarea surselor de poluare in scopul
imbunatatirii factorilor de mediu ( v. Legea Nr. 9/1993);
*conservarea, restaurarea, reabilitarea si protejarea patrimoniului
construit pe urmatoarele categorii :
- monumentele si situri arheologice;
- ansamblurile de arhitectura;
- cladiri memoriale;
- monumente de arta plastica;
- zone cu valoare istorica si peisagistica;
- zone si cladiri cu valoare ambientala.

Acordarea Autorizatiei de construire in cadrul acestor categorii se


va face cu respectarea Legii Nr.50/1991 (republicatat in 1997) privind
autorizarea executarii constructiilor si Ordinul comun M.L.P.A.T. si
Ministerul Culturii Nr. 589/1991 -130/1991, privind masurile in vederea
impiedicarii degradarii, distrugerii si protejarii imobilelor cu valoare de
patrimoniu:
*protejarea zonelor cu valoare ambientala, peisagistica,
ecologica, arheologica si sanitara;
*securitatea constructiilor si realizarea acestora conform
Normativului P100/1991 si Ordonantei Guvernamentale Nr.2/1994 privind
calitatea cosntructiilor;
*realizarea cosntructiilor in conformitate cu Normativul A.L.A. P
102/1978 si prevederea unor terenuri si spatii in scopul realizarii de
adaposturi pentru protectia populatiei in caz de calamitati, cu avizul
Statului Major de Aparare Civila, conform Art. 5 din H.G.R. 531/1992,
conform art.33,78 si 79 din Legea Nr. 106/1996;
*respectarea interesului public prin rezervarea amplasamentelor
pentru obiective de utilitate publica si realizarea lucrarilor cu caracter
public;
*autorizarea directa a executarii constructiilor se va face in
lipsa aprobarii P.U.G. numai in conditiile stabilite de Regulamentul
General de Urbanism ( R.G.U.)- v. cap.IV, art 36, art 38 si art 39 din
R.G.U.

Adaposturile de aparare civila vor fi prevazute la subsolul cladirilor in


conformitate cu recomandarile Normativului P102/1978 cu privirea la
amplasarea, capacitatea de adapostire, protectia adaposturilor, modalitatile de
executie, datele de calcul, elementele de constructii si instalatii necesare.
Autorizatia de constructie se va emite conform prevederilor Art. 4 din
Legea Nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor, republicata in M.Of. Nr. 3 din 13.01.1997.
Autorizarea de cosntructie emisa fara avizul Comandamentului Protectie
Civile, Inspectoratului de Protectie Civila Judetean sau al Municipiului Bucuresti
contravine Art.33 din Legea Nr.106/1996 si se sanctioneaza potrivit Art.78, litera
f, coroborat cu Art.79,litera b din aceeasi lege.
Avizarea investitiilor in constructii pe linie de protectie civila se va executa
conform Ordinului Nr.46/21.06.1997 al Ministerului Apararii Nationale, iar taxa
de avizare se va stabili pe plan local, conform prevederilor Art. 33 din Legea
Nr.106/1996, si se va achita in contul Primariei locale.
Pentru constructiile avizate cu obligativitatea executarii de spatii de
adapostire se retine,de catre cel care va acorda avizul,un set de documentatie.
Pentru constructiile la care, potrivit legii, nu se justifica obligatia de a se
proiecta si executa adaposturi de aparare civila (cheltuielile depasesc 5% din
valoarea constructiei) se va retine Certificatul de Urbanism, memoriul tehnic de
specialitate si planul de arhitectura.
La dimensionarea suprafetelor si volumelor, adaposturile de protectie
civila se va tine seama de urmatoarele cerinte:
*suprafata minima alocata: 1mp/persoana
*volumul minim alocat: 2,5mp/persoana
*suprafata minima a adapostului: 9mp
*volumul minim al adapostului: 22,5mc

Se avizeaza fara obligativitatea de a prevedea adapost de protectie civila,


urmatoarele tipuri de investitii in constructii:
*locuinte unifamiliale cu cel mult 3 camere, dependinte si fara subsol;
*statiile de benzina si constructiile aferente acestora, aflate la o distanta
mai mica de 50m de rezervoarele de combustibil;
*lacasele de cult;
*caile de comunicatii si lucrarile de arta;
*retelele de distributie electrica si posturile TRAFO;
*retelele de distributie apa, produse petroliere, statiile si posturile de
masurare si reglare gaze;
*constructiile provizorii de orice tip (caracterul de cosntructie provizorie
trebuie sa rezulte din Certificatul de Urbanism).

Cadrul legal de infiintare a zonei libere in tara noastra il constituie Legea


Nr. 85/1992 privind regimul zonleor libere care precizeaza aspectele legate de
autorizarea de infiintare, administrare si coordonare a activitatii acestora,
facilitati, operatiuni si resurse financiare, sanctiuni, etc.

Administrarea zonei libere este proprie, se organizeaza si functioneaza ca


regii autonome, atributiile sale stabilindu-se prin Regulamentul aprobat prin
Hotarare Guvernamentala.
Coordonarea activitatii administratiilor se exercita de catre Agentia zonelor
libere din cadrul Ministerului Transporturilor. Acesta a elaborat Metodologia
privind intocmirea documentatiei pentru aprobarea regimului de zona libera.
Pe langa Legea 84/1992 exista si alte reglementari care faciliteaza cadrul
de organizare administrativa si de dezvoltare a zonelor libere:
*Legea Nr.15/1990 privind regiile autonome si societatile comerciale;
*Legea Nr.31/1990 privind investitiile;
*Legea Nr.33/1991 privind activitatile bancare;
*Legea Nr.35/1991 privind investitiile straine,etc;

In principiu, zona libera asigura desfasurarea activitatilor complexe


comerciale, de prelucrare, tranzactionale, stimulate de accesul marfurilor in
regim liberalizat, atragand dupa sine crearea premiselor favorabile investitiilor de
capital strain, ceea ce presupune combinarea acestora cu alti factori de
productie, precum si cu asigurarea unei baze infrastructurale corespunzatoare.
Activitatile din cadrul zonei libere sunt precizate pe larg in legea
Nr.48/1992 si includ:
*depozitare,ambalare, prelucrare,asamblare,fabricare,licitare,vanzare,
cumparare, expertizare,reparare,etc.;
*expozitii, operatiuni financiar-bancare;
*transporturi, expeditii;
*constructii de obiective de utilitate publica, prestari servicii,etc.
II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII


MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL
Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan,
precum si schimbarea destinatiei acestora se realizeaza in conditiile respectarii
Art. 4 din R.G.U.
Articolul 4
Terenuri agricole din intravilan
(1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din
intravilan este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice
localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.
(2) De asemenea, autorizarea prevazuta la alin.(1) se face cu
respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a
terenurilor si pentru realizarea urmatoarelor obiective:
a) completarea zonelor centrale, potrivit conditiilor urbanistice specifice
impuse de caracterul zonei, avand prioritate institutiile publice, precum si
serviciile de interes general;
b) valorificarea terenurilor din zonele echipate cu retele tehnico-edilitare;
c) amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare
aferente acestora in ansambluri compacte.
(3) Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot
din circuitul agricol, temporar si definitiv, conform legii.

Utilizarea functionala a terenurilor se reprezinta grafic in documentatiile


de urbanism prin plansa de Reglementari zonificare functionala.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de terenuri cu
destinatie forestiera este interzisa in afara cazurilor exceptionale, cand se poate
face conform Art. 5 din R.G.U.

Articolul 5
Suprafete impadurite
(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri cu
destinatie forestiera este interzisa. In mod exceptional, cu avizul organelor
administratiei publice de specialitate, se pot autoriza numai constructiile
necesare intretinerii padurilor, exploatarilor silvice si culturilor forestiere. La
amplasarea acestor constructii se va avea in vedere dezafectarea unei suprafete
cat mai mici din cultura forestiera.
(2) Cabanele si alte constructii si amenajari destinate turismului vor fi
amplasate numai la liziera padurilor, cu avizul conform al Ministerului Apelor si
Protectiei Mediului, al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al
Ministerului Turismului.
(3) Delimitarea pe judete a terenurilor cu destinatie forestiera, stabilita in
conditiile legii, de catre organele de specialitate ale administratiei publice, se
comunica consiliilor judetene prin ordinul ministrului apelor si protectiei mediului
si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zone cu resurse
identificate ale subsolului va respecta prevederile Art.6 R.G.U.

Articolul 6
Resursele subsolului
(1) Autorizarea executarii constructiilor definitive, altele decat cele
industriale, necesare exploatarii si prelucrarii resurselor in zone delimitate
conform legii, care contin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor industriale necesare exploatarii si
prelucrarii resurselor identificate ale subsolului se face de catre consiliile
judetene sau consiliile locale, dupa caz, cu avizul organelor de stat specializate.
(3) In cazul identificarii de zone cu resurse in intravilanul localitatii,
modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat
conform legii.
(4) Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate
potrivit legii, se comunica la consiliile judetene prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare judet.
Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale
cursurilor de apa si ale cuvetelor lacurilor precum si in zona de protectie a
platformelor meteorologice se va face conform Art.7 R.G.U.

Articolul 7
Resurse de apa si platforme meteorologice
(1) Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale
cursurilor de apa si in cuvetele lacurilor este interzisa, cu exceptia lucrarilor de
poduri, lucrarilor necesare cailor ferate si drumurilor de traversare a albiilor
cursurilor de apa, precum si a lucrarilor de gospodarire a apelor.
(2) Autorizarea executarii lucrarilor prevazute la alin.(1) este permisa
numai cu avizul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si cu
asigurarea masurilor de aparare a constructiilor respective impotriva inundatiilor,
a masurilor de prevenire a deteriorarii calitatii apelor de suprafata si subterane,
de respectare a zonelor de protectie fata de malurile cursurilor de apa si fata de
lucrarile de gospodarire si de captare a apelor.
(3) Autorizarea executarii constructiilor de orice fel in zona de protectie
a platformelor metereologice se face cu avizul prealabil al autoritatii competente
pentru protectia mediului.
(4) Zonele de protectie sanitara se delimiteaza de catre autoritatile
administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe baza avizului
organelor de specialitate ale administratiei publice.
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor in zone cu valoare
peisagistica sau zone naturale protejate se va face conform Art.8 R.G.U.

Articolul 8
Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate
(1) Autoriarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin
amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural conformare si
amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica,
etc. depreciaza valoarea peisajului este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale, rezervatii
naturale, precum si in celelalte zone protejate, de interes national, delimitate
potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor si Protectiei
Mediului, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Consiliile judetene vor identifica si vor delimita, in functie de
particularitatile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesita
protectie pentru valoarea lor peisagistica si vor stabili conditiile de autorizare a
executarii constructiilor, avand in vedere pastrarea calitatii mediului natural si a
echilibrului ecologic.
Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de
patrimoniu cultural construit, de interes national se va face conform Art.9 din
R.G.U.

Articolul 9
Zone construite protejate
(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de
patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al
Ministerului Culturii ai Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor
si Locuintei.
(2) Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de
patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate si delimitate prin hotarare
a consiliului judetean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din
judet, subordonate ministerelor prevazute la alin. (1).
(3) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care au ca obiectiv
cercetarea, conservarea, restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor
istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, in
conditiile stabilite prin ordin al ministerului culturii si cultelor.
Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic, cat si in scopul
apararii interesului public se pune tot mai acut problema imbunatatirii serviciului
de salubritate.
Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta a platformelor
gospodaresti sau de suplimentare a celor existente, pozitionare judicioasa de
containere si recipiente, eventual cu sortare prealabila.
Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona,
subzona, sau gospodarie individualal prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci
din material plastic.
Solutionarea problemelor legate de salubrizare se face in functie de
zonificarea functionala prevazuta in documentatiile urbanistice.
La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colaectare se vor avea in
vedere normele si actele normative in vigoare, precum si caracterul zonei.
Masurile de salubrizare ale localitatii nu vor afecta cadrul arhitectural-urbanistic,
functional, si compozitional.
Zonificarea necesara procesului de salubrizare va tine cont de zonele
puternic producatoare de deseuri menajere si industriale, unele chiar periculoase
(zone productive poluante, ferme agro-zootehnice, spitale, piete agro-
alimentare,etc).
Se vor evita, deasemenea, depozitarile intamplatoare ale gunoiului, mai
ales in zonele rezidentiale, zonele verzi plantate, protejate, in albiile apelor,etc. In
caz contrar, se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate
drastic, conform legilor in vigoare.
Investitiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de
depozitare si colectare cu orele de colectare prin utilaje specializate.
Deasemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme
de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea civilizata.
Este interzisa cresterea in mediul urban a animalelor mari in scopul
sacrificarii, mai ales in zonele centrale, acestea producand pe langa gunoi
animalier si disturbari in calitatea aerului, poluare fonica, prejudicierea relatiilor
de buna vecinatate si a aspectului civilizat. Deasemenea, cresterea animalelor
mici de curte se va face fara a deranja vecinitatile si fara a fecta spatiul public.
Asigurarea serviciilor de salubritate va fi urmarita indeaproape,
aducandu-i-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilor rezultate in urma studiilor
recente sau aplicand experienta tarilor avansate.
5. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA CONSTRUCTIILOR SI
LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC
Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor in zonele expuse la
riscuri naturale cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor
acestora este interzisa conform Art. 10 R.G.U.

Articolul 10
Expunerea la riscuri naturale
(1) Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse
la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor
acestora, este interzisa.
(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege:
alunecari de teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti,
eroziuni, avalanse de zapada, dislocari de stanci , zone inundabile si altele
asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a consiliului judetean, cu
avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.
Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice
precumsi in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor alimentare cu
energie electrica; conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatii si
altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile
si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea
efectelor acestora conform Art.11- R.G.U.

Articolul 11
Expunerea la riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri
tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protectie a sistemelor de
alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de
comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.
(2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele
determinate de procesele industriale sau agricole care prezinta pericol de
incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau
solului.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) constructiile si amenajarile care
au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnologice se
va face in baza Art.12 R.G.U.
Articolul 12
Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice
(1) Autorizarea executarii constructiilor care prin natura si destinatia lor,
pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact
elaborat si aprobat conform prevederilor legale.
(2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se
stabileste prin ordin comun al ministrului industriei si resurselor, ministrului
agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului apelor si protectiei mediului,
ministrului sanatatii si familiei, ministrului lucrarilor publice, transporturilor si
locuintei, ministrului apararii nationale si ministrului de interne.
Asigurarea echiparii tehnico-edilitare in localitate se va face conform
Art.13 R.G.U.
Articolul 13
Asigurarea echiparii edilitare
(1) Autorizarea executarii constructiilor care prin dimensiunile si destinatia
lor presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si
tehnice ale administratiei publice ori ale investitorilor interesati sau care nu
beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea,
in prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de
echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesati.
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii
compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei
conform Art.14 - R.G.U.
Articolul 14
Asigurarea compatibilitatii functiunilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii
compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei,
stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune
dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala
proprie.
(2) Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia
acestora in cadrul localitatii sunt prevazute in anexa nr 1 la prezentul regulament.
Au torizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii
indicilor maximi admisibile P.O.T. si cu C.U.T stabilit prin documentatiile de
urbanism si precizati in Certificatul de Urbanism (v. art.15 si anexa Nr.2 din
R.G.U.).
Articolul 15
Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de
ocupare a terenului sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei
nr.2 din R.G.U.
P.O.T.
Procentul de ocupare a terenurilor
Procentul maxim de ocupare a terenurilor s-a stabilit in functie de
destinatia zonei in care urmeaza sa fie amplasata constructia si de conditiile de
amplasare in cadrul terenului, dupa cum urmeaza:

2.1.- Destinatia zonei in care urmeaza sa fie amplasata constructia:

2.1.1. zona centrala - exist. 01.01.1990


- nu este prevazut un procent maxim de ocupare a terenului
2.1.2. zona servicii publice (comert) - 40%
2.1.3. zona mixta - 30%
2.1.5. zona locuinte:
- zona exclusiv rezidentiala cu locuinte
P; P+1; P+2+M - 30%

- zona rezidentiala cu cladiri cu


mai mult de 3 niveluri ( max 5 niveluri + 6R) - 25%
- zona predominant rezidentiala cu cladiri cu
mai mult de 3 niveluri ( max 7 niveluri +8R)
(locuinte cu functiuni complementare) - 25%
2.1.6. zona productie, depozitare
pentru cele existente 01.01.1990 - nu este prevazut un procent maxim
de ocupare a terenului
- pentru cele propuse - 50%
*procentul maxim de ocupare a terenului se poate stabili prin studiu de
fezabilitate dupa caz
2.1.7. zone verzi - agrement
- nu este prevazut un grad maxim de ocupare a terenului.

2.2. Conditii de amplasare in cadrul terenului


2.2.1 Constructii de cultura si alte constructii (sali recreere)
Pentru constructiile cuprinse in anexa nr.1 la regulament, la pct 1.5.5,
1.5.7 1.5.12, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.4, 1.8.5, avand in numar de minimum 200 de
locuri, se va prevedea un spatiu amenajat, exterior constructiei, cu o suprafata
de 0,6 m/loc, in afara spatiului destinat circulatiei publice. La aceasta se va
adauga suprafata necesara spatiilor verzi si plantatiilor, dimensionata conform
anexei nr.6 la prezentul regulament.
2.2.2. Constructii de invatamant
Amplasament organizat in patru zone, dimensionate in functie de
capacitatea unitatii de invatamant, dupa cum urmeaza:
- zona ocupata de constructie;
- zona curtii de recreatie, de regula asfaltata;
- zona terenurilor si instalatiilor sportive;
- zona verde, inclusiv gradina de flori.
Pentru invatamantul prescolar ( gradinite) se va asigura o suprafata
minima de teren de 22 m/copil, iar pentru scoli primare, gimnaziale, licee, scoli
postliceale si scoli profesioanale, o suprafata minima de 20 m/elev.
Procentul maxim de ocupare a terenului se va referi la toate cele patru
zone mentionate:
- 25% teren ocupat de constructii;
- 75% teren amenajat ( curte recreatie si amenajari sportive, zona verde,
gradina de flori) din terenul total.
2.2.3. Constructii de sanatate
Amplasament organizat in trei zone, dimensionate in functie de
capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:
- zona ocupata de constructii;
- zona accese, alei, parcaje;
- zona verde, cu rol decorativ si de protectie.
Capacitatea constructiilor cuprinse in anexa nr.1 la regulament la pct.
1.7.5. 1.7.7. se stabileste pe baza populatiei arondate pentru care se acorda
in medie 7,5 consultatii pe an de locuitor, pentru un numar de 280 de zile
lucratoare.
Suprafata minima a terenului care va curpinde cele trei zone functionale
este de 5m/consultatie.
Se recomanda organizarea unei incinte imprejmuite la cladirile
independente.
Pentru constructiile de crese si crese speciale amplasamentul trebuie sa
asigure o suprafata de minimum 25m/copil pentru crese si de 40m/copil
pentru cresele speciale organizate in patru zone:
- zona ocupata de constructii;
- zona ocupata de spatii de joaca (nisip, bazin, plaja, gazon);
- zona pentru spatiu tehnico-gospodaresc;
- zona verde de parc si alei.
Procentul maxim de ocupare a terenului pentru constructii va fi de 20%.
2.2.4. Constructii si amenajari sportive
Pentru constructiile si amenajarile sportive cuprinse in anexa nr.1 la
regulament la pct. 1.8.1 1.8.5 amplasamentul trebuie sa permita organizarea
in trei zone functionale, dimensionate conform capacitatii constructiei:
- zona pentru constructii;
- zona pentru spatii verzi;
- zona pentru alei, drumuri si parcaje.
Procentul maxim de ocupare a terenului va fi de:
- 50% pentru constructii si amenajari sportive;
- 20% pentru alei , drumuri si parcaje;
- 30% pentru spatii verzi.
2.2.5. Constructiile si amenajarile cuprinse in anexa nr.1 la
regulament la pct. 1.2; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5.1. 1.5.3; 1.7.8 1.7.10; 1.9; 1.10;
1.11 vor respecta conditiile specifice date de destinatia zonei in care urmeaza
sa fie amplasate.

Procentul de ocupare a terenului P.O.T. trebuie sa exprime limita


maxima a suprafetei construite permisa la sol cu constructii si reprezinta
raportul dintre suprafata ocupata la sol (constructia) si suprafata terenului
considerat.
P.O.T. stabilit pentru o zona este valabil si obligatoriu pentru fiecare
parcela (teren) paratinatoare zonei.
Practic P.O.T. arata cat din suprafata se ocupa cu constructii si cat
reprezinta spatii libere si plantate. Prin utilizarea judicioasa a P.O.T. se poate
mentine sau corecta situatia sub aspectul spatiilor libere si plantate.
Valorile C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului, definit ca raportul dintre
totalul ariei construite desfasurate si suprafata terenului considerat) mentionate
in documentatiile de urbanism sunt maxime. Ele se stabilesc in mod diferit in
functie de parcelar,P.O.T., regim de inaltime, echipare tehnico-edilitara,etc.
Prin asociere P.O.T. C.U.T. rezulta si se poate controla densitatea in
diviziunea teritoriala respectiva, exprimata in locuitori, apartamente, etc.
Valorile C.U.T. pot fi modificate sau depasite in functie de conditiile locale
si cu avizul comportamentului de specialitate din cadrul Consiuliului Local prin
documentatii P.U.Z.
6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME
OBLIGATORII
Articolul 16
Lucrari de utilitate publica
(1) Autorizarea executarii executarii altor constructii pe terenuri care au
fost rezervate in planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari
de utilitate publica, este interzisa.
(2) Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza
documentatiei de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform
legii.
Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea conditiilor si
a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale (v. Art.17 si anexa Nr.3
R.G.U.).
Articolul 17
Orientarea fata de punctele cardinale
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale,conform anexei nr. 3 la
prezentul regulament.
Anexa nr 3 la R.G.U.
ORIENTAREA
Constructiilor fata de punctele cardinale
3.1 Constructii administrative si financiar bancare
Pentru toate categoriile de constructii administrative si financiar bancare
se recomanda orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru
public si a birourilor.
3.2. Constructii comerciale
Pentru toate categoriile de constructii comerciale se recomanda
orientarea, astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a
birourilor.
Se recomanda orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru,
bucatariilor si a spatiilor de preparare.
3.3. Constructii de cult
Conditiile de orientare sunt date de specificul cultului.
3.4. Constructii de cultura
3.4.1. Constructiile cuprinse in anexa nr.1 la regulament la pct. 1.5.1
1.5.3 si 1.5.8 vor avea spatiile de lectura si salile de expunere orientate nord,
nord-est, nord-vest.
Acolo unde incadrarea in zona nu permite o astfel de orientare a salilor de
lectura si a salilor de expunere, rezolvarile de fatada vor evita insorirea.
3.4.2. Pentru constructiile cuprinse in anexa nr.1 la regulament la pct.
1.5.9. 1.5.12. nu se impun conditii de orientare fata de punctele cardinale.
3.5. Constructii de invatamant
Pentru toate categoriile de constructii de invatamant, orientarea salilor de
clasa va fi sud, sud-est, sud-vest.
Biblioteca, salile, de ateliere si laboratoare se vor orienta nord.
Terenurile de sport vor avea latura lunga orientata nord-sud.
3.6.- Constructii de sanatate
3.6.1. Constructiile cuprinse in anexa nr.1 la regulament la pct. 1.7.1
1.7.4. vor avea:
- saloanele si rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;
- laboratoarele si serviciile tehnice medicale orientate nord;
- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
3.6.2 Constructiile cuprinse in anexa nr.1 la regulament la pct. 1.7.5
1.7.8 vor avea aceeasi orientare pentru cabinete, laboratoare si servicii tehnice.
3.6.3. Dormitoarele si spatiile de joaca din crese, crese speciale si
leagane de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest.
3.7. Constructii si amenajari sportive
Vor fi luate masuri de protectie impotriva insoririi excesive:
- copertine deasupra gradenelor pentru spectatori in cazul stadioanelor sau al
terenurilor pentru competitii;
- plantatii de arbori si arbusti cat mai uniforme ca densitate si inaltime, pe
toate laturile terenurilor pentru antrenamente, in scopul evitarii fenomenelor
de discontinuitate luminoasa;
- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la peretii vitrati orientati
sud-vest sau vest al holurilor pentru public sau ai salii de sport.
Terenurile de sport in aer liber vor fi orientate cu axa longitudinala de
directia nord-sud, cu abatere de maximum 15 de grade spre vest sau spre est.
Piscinele descoperite si acoperite (inot, sarituri, polo) vor fi orientate cu
axa longitudinala pe directia nord-sud, cu o abatere de maximum 20 de grade
spre vest sau est.
Poligoanele pentru tir vor fi orientate cu axa mare pe directia nord-sud,
tintele fiind amplasate spre nord.
Pentru bazele hipice, linia de sosire spre potou va fi orientata nord, nord-
est.
3.8. Constructii de agrement
salile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
3.9. Constructii de turism
Pentru toate categoriile de constructii de turism se recomanda orientarea
nord a spatiilor tehnice si a anexelor.
3.10 Constructii de locuinte
Se recomanda evitarea orientarii spre nord a dormitoarelor.
Autorizarea executarii constrcutiilor si a altor tipuri de lucrari
(infrastructura, statiile PECO, parcaje, garaje,etc.) se va face conform Art.18
R.G.U.
Articolul 18
Amplasarea fata de drumuri publice
(1) In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor
de specialitate ale administratiei publice:
a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de
intretinere si de exploatare;
b) parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de
energie (inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);
c) conducte de alimentare cu apa si canalizare, sisteme de transport gaze,
titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si
infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen.
(2) In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege
ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie.
(3) Autorizarea executarii constructiilor cu functiuni de locuire este
permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform
legii.
(4) In sensul prezentului regulament, prin functiuni de locuire se intelege:
locuinte, case de vacanta si alte constructii cu caracter turistic, spatii de cazare
permanenta sau temporara pentru nevoi sociale, industriale sau de aparare, cum
ar fi camine pentru batrani, camine de nefamilisti, sanatorii, camine pentru
organizarea de santier, camine de garnizoana.
Amplasarea constructiilor si autorizarea acestora in zona de protectie a
infrasstructurii feroviare se poate face cu avizul Ministerului Transportului si
conform Art.20 R.G.U.
Articolul 20
Amplasarea fata de cai ferate din administrarea
Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A.
(1) In zona de protectie a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu
avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei:
a) constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale
ferata;
b) constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a
mijloacelor de restabilire a circulatiei;
c) instalatii fixe pentru tractiune electrica;
d) instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat,
telecomunicatii, transmisiuni de date si constructii aferente acestora.
(2) Constructii care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii
feroviare situata in intravilan se autorizeaza cu avizul Companiei Nationale de
Cai Ferate C.F.R. S.A. si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
Locuintei.
(3) In sensul prezentului regulament, prin zona de protectie a infrastructurii
feroviare se intelege fasia de teren, indiferent de proprietar, cu latimea de 100 m
masurata de limita zonei cadastrale C.F.R., situata de o parte si de alta a caii
ferate.
(4) Lucrarile de investitii ale agentilor economici si ale institutiilor publice,
care afecteaza zona de protectie a infrastructurii feroviare, se vor autoriza numai
cu avizul Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. si al Ministerului
Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, si anume:
a) cai ferate industriale;
b) lucrari hidrotehnice;
c) traversarea caii ferate de catre drumuri prin pasaje denivelate;
d) subtraversarea liniilor de cale ferata de retele de telecomunicatii,
energie electrica, conducte sub presiune de apa, gaze, produse petroliere,
termotehnologice si canale libere.
(5) In zona de protectie a infrastructurii transporturilor feroviare se interzic:
a) amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiintarea de
plantatii care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;
b) efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de
teren, surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea
de materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;
c) depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri
care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastrcturii cailor ferate romane, a zonei de protectie a infrastructurii
cailor ferate romane, precum si a conditiilor de desfasurare normala a traficului.
6) Depozitarea sau manipularea unor materiale, substante sau deseuri de
felul celor prevazute la alin.(5) lit. c) este permisa numai cu respectarea
conditiilor stabilite de Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A.
(7) Amenajarile si instalatiile de manipulare, de transvazare sau de
depozitare a materialelor, substantelor sau deseurilor prevazute la alin.(6) se pot
realiza pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu
executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului Companiei
Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. si cu autorizatia Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei.
(8) Cedarea, transferul, ocuparea temporara sau definitiva a terenului din
patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A., pentru lucrarile de
interes public, atat in intravilan, cat si in extravilan, se fac numai cu avizul
Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. si al Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei.
Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii
regimului de aliniere prevazut in documentatiile urbanistice si stabilit prin
Certificatul de Urbanism conform Art.23 R.G.U.

Articolul 23
Amplasarea fata de aliniament
(1) Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de
acesta, dupa cum urmeaza:
a) in cazul zonelor construite compact, constructiile vor fi amplasate
obligatoriu la aliniamentul cladirilor existente;
b) retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se
respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale;
(2) In ambele situatii, autorizatia de construire se emite numai daca
inaltimea cladirii nu depaseste distanta masurata, pe orizontala, din orice punct
al cladirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(2) constructiile care au fost
cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.
(4) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita
dintre domeniul privat si domeniul public.

Aliniament linia de demarcatie intre terenurile apartinand domeniului


public si cele apartinand domeniului privat (ex: linia gardului, a lotului).
Regim de aliniere linia constructiilor care urmareste fronturile construite
ale cladirilor.
Fata de aliniament constructiile pot fi amplasate sau aliniate in
urmatoarele situatii:
*retras de la aliniament in cazurile:
- inscriere in registru de aliniere existent ;
- largirea drumului, alinierea constructiilor noi fiind diferita
fata de alinierea existenta (spre interiorul parcelei);
- obtinerea unor distante (benzi) de protectie
3.0, 5.0, 20.00, 30.00 m;
- facilitarea crearii unor piete, degajamente, alveole, in
preajma unor constructii cu circulatie pietonala intensa;
- obtinerea latimii minime a frontului la strada, in cazul
parcelelor de forma geometrica regulata;
- regim de aliniere nou retragearea minima obligatorie
3.0-5.0m, la intersectii luandu-se in calcul asigurarea
vizibilitatii.
Cladirile cu functiune productiva in zona industriala pastreaza regimul de
aliniere, dar nu mai putin de 10,0 m fata de aliniament.
Unitatile productive sau constructiile destinate activitatilor productive sau
servicii, vor respecta retragerile prevazute in prescriptiile specifice FISE
(Reglementari).
Pentru fiecare situatie in parte se va asigura coerenta fronturilor stradale
in functie de situatia vecinatatilor si a caracterului general al strazii, prin
documentatii de urbanism P.U.D., P.U.Z. dupa caz.
Se recomanda, in cadrul zonelor protejate, ca prin Certificatul de
Urbanism sa se solicite explicitarea modului de inscriere a fatadei in frontul
construit existent, prin prezentarea unei desfasurari care sa cuprinda cel putin
trei constructii stanga-dreapta.
REGULI PRIVIND ALINIAMENTUL SI
ALINIEREA CONSTRUCTIILOR PE TERENURILE
ADIACENTE:
1. DN 4 SOS. OLTENITEI;
2. SOS. DE CENTURA + CF BUCURESTI;
3. PROPUNERE CENTURA SUD AUTOSTRADA A2
BUCURESTI
4. DE EXISTENTE MODERNIZATE STRAZI
CATEGORIA I (PROFIL 11.00m)
5. STRAZI CATEGORIA a-II-a (PROFIL 9.00m)
6. FUNDATURI (LUNGIME MAX. 100.00m)

1. DN 4 SOS. OLTENITEI
Km 7+357 Km 9+825 intravilan existent la 01.01.1990
Aliniament existent conform P.U.G. aprobat cu HC.L.
nr. 08 din 21.02.2002;
Aliniere - existenta conform P.U.G. aprobat cu HC.L.
nr. 08 din 21.02.2002;
Km 9+825 Km 20+216 propunere extindere intravilan
Aliniament 30.00m 15.00m dreapta/stanga fata de
axul existent al DN 4-Sos. Oltenitei;
Aliniere 30.00m fata de aliniamentul propus;

2. SOS. DE CENTURA + CF BUCURESTI


Aliniament fata de terasamentul C.F.-ului existent se propune
retragerea la 22.00m;
Aliniere fata de aliniament se propune retragerea la 30.00m pentru
Servicii publice si Depozitare, cu aviz C.N.C.F. conf. art. 20 din
R.G.U.;
*Nota: pentru zona de locuinte adiacente liniei C.F. fasia de
protective si siguranta este de 100.00m fata de terasamentul
C.F.-ului existent.
3. PROPUNERE CENTURA SUD AUTOSTRADA
A2 BUCURESTI
Aliniament se propune un drum colector de 11.00m la 50.00m fata
de axul autostrazii, dreapta/stanga;
Aliniere fata de drumul colector se propune retragerea la 30.00m;

4. DE EXISTENTE MODERNIZATE
STRAZI CATEGORIA I (PROFIL 11.00m)
Aliniament 5.50m dreapta/stanga fata de axul existent al drumului
de exploatare;
Aliniere 5.00m fata de aliniamentul propus;

5. STRAZI CATEGORIA a-II-a (PROFIL 9.00m)


Aliniament 4.50m dreapta/stanga fata de axul drumului nou
propus;
Aliniere 3.00m fata de aliniamentul propus;

6. FUNDATURI (LUNGIME MAX. 100.00m)


Aliniament 4.00m dreapta/stanga fata de ax lungime 60m -100m;
- 3.50m dreapta/stanga fata de ax lungime max. 60m;
- 3.00m dreapta/stanga fata de ax lungime max. 30m;

Aliniere 3.00m fata de aliniamentul propus;


*Nota: Intoarcerile fundaturilor trebuiesc proiectate
conform STAS 10144/1-90 incat sa permita manevre auto in
siguranta.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta
distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare conform
Codului Civil (2,0 m H/2), precum si asigurarea distantelor minime necesare
interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de
pompieri (v. Art.24 R.G.U.)
Articolul 24
Amplasarea in interiorul parcelei
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelei, conform Codului Civil;
b) distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

Distanta minima prevazuta se majoreaza la:


*15,0 m in cazul in care locuinta se amplaseaza fata de limita unei
proprietati existente cu functiune productiva, depozite.
*10,0 m in cazul in care locuinta se amplaseaza fata de un calcan al
unei unitati productive existente pe parcela vecina;
*constructiile din zona de productie sau din unitati productive izolate
se retrag fata de limita proprietatii cu minim 8,0 m, dar nu mai putin
de 15,00 m in cazul in care parcela invecinata este ocupata de
locuinte.
Sunt interzise cuplarile la calcan intre locuinte si cladiri cu functiune
productiva.
Se recomanda evitarea aparitiei de noi calcane din considerente estetice
si economice.
Se interzice construirea de cladiri cu functiune productiva, mai ales in
zona centrala sau perimetrala acesteia.
Distantele dintre cladirile nealaturate, pe aceeasi parcela, trebuie sa fie
suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul
mijloacelor de salvare, astfel incat sa nu rezulte nici un incovenient legat de
iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitatea in caz de seism, etc.
Distantele minim acceptate sunt egale cu jumatate din inaltimea la
cornisa a cladirii celei mai inalte (H/2), dar nu mai putin de 3,0 m(P+1E).
Axele locuintelor se pot cupla la calcan cu alte cladiri sau pe limita de
proprietate cu conditia respectarii Codului Civil.
In cazul zonelor de productie si in incintele unitatilor productive izolate,
distanta minima intre diferite corpuri de cladiri va fi H/2, dar nu mai putin de
15,0 m.
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR
OBLIGATORII

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista


posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform
distantei constructiei si cu permiterea aceederii mijloacelor de stingere a
incendiilor v.Art.25 si anexa Nr.4 R.G.U.

Articolul 25
Accese carosabile
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista
posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform
destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa
permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.
(2) In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara
indeplinirea conditiilor prevazute la alin.(1), cu avizul unitatii teritoriale de
pompieri.
(3) Numarul si configuratia acceselor prevazute la alin.(1) se determina
conform anexei nr.4 la prezentul regulament.
(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si
autorizatiei speciale de construire, aliberate de administratorul acestora.

Anexa nr. 4 la R.G.U.


ACCESE CAROSABILE
Stabilirea numarului admis de accese din strazile de categoria I si a II-a,
ca si localizarea acestora se vor face astfel incat sa nu afecteze fluenta
circulatiei.
4.1. Constructii administrative
4.1.1. Constructiile administrative cuprinse in anexa nr.1 la regulament
la pct. 1.1.1. 1.1.10 vor fi prevazute cu:
- accese carosabile directe din strazi de categoria I si a II-a, dupa caz;
accese carosabile separate : acces oficial, acces pentru personal, acces
pentru public, acces de serviciu dupa cum urmeaza:
accesul carosabil oficial va fi prevazut pana la intrarea principala a
cladirii;
accesele carosabile pentru personal si cel pentru public vor fi prevazute
cu locurile de parcare aferente;
aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fara a intersecta accesul
oficial.
4.1.2. Constructiile administrative cuprinse in anexa nr.1 la regulament
la pct. 1.1.11 1.1.13 vor fi prevazute cu accese carosabile, conform destinatiei
si capacitatii acestora, avandu-se in vedere separarea de circulatie publica.
4.2. Constructii financiar-bancare
4.2.1. Pentru toate categoriile de cladiri financiar-bancare vor fi
prevazute accese carosabile directe din strazi de categoria I si aII-a, dupa caz.
4.2.2. Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial,
accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
4.3. Constructii comerciale
4.3.1. Pentru constructiile comerciale se vor asigura accese carosabile
separate pentru consumatori, personal si aprovizionare.
4.3.2. In functie de destinatia si capacitatea constructiei vor fi prevazute:
- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare si accese masini si utilaje speciale separate de
aleile carosabile destinate consumatorilor.
4.4. Constructii de cult
Pentru constructiile de cult se vor asigura alei carosabile, in legatura cu
reteaua de circulatie majora.
4.5. Constructii de cultura
4.5.1. Pentru toate categoriile de constructii de cultura se vor asigura
accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal si
aprovizionare.
4.5.2. In functie de destinatia constructiei sau a amenajarii vor fi
prevazute:
- alei carosabile in interiorul amplasamentului si parcajele aferente, in
cazul in care accesul se realizeaza direct din strazi de categoria I sau aII-a;
- parcajele necesare in interiorul amplasamentului, in cazul in care accesul
se realizeaza din strazi de categoria aIII-a.
4.6. Constructii de invatamant
4.6.1 Pentru toate categoriile de constructii de invatamant se vor asigura
accese carosabile de legatura cu reteaua de circulatie majora si cu mijloacele de
transport in comun.
4.6.2. Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari
in caz de urgenta (cutremure, inundatii, incendii).
4.7. Constructii de sanatate
4.7.1 Pentru toate categoriile de constructii de sanatate se va asigura
legatura cu reteaua de circulatie majora prin doua accese carosabile separate.
4.7.2. Accesele carosabile ce vor face legatura cu reteaua de circulatie
majora de categoria I si aII-a vor fi realizate prin:
strazi de categoria aIV-a de deservire locala;
strazi de categoria a III-a, colectoare, care asigura accesul vehiculelor si
al persoanelor actionand in domeniul sanatatii, salubritatii, P.S.I.
4.7.3 Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate
dupa cum urmeaza:
cu o banda de circulatie de 3,5m latime pentru cele cu o lungime maxima
de 10,00 m;
cu doua benzi de circulatie de 7m latime pentru cele cu o lungime mai
mare de 10,00 m.
4.7.4. Accesul carosabil rezervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu
va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal si pacienti.
4.8. Constructii si amenajari sportive
4.8.1 Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive se vor
asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi si personalul tehnic de
intretinere.
4.8.2. In interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
circulatia carosabila separata de cea pietonala;
alei carosabile de decongestionare care se vor dimensiona in functie de
capacitatea salii sau a stadionului, dar nu mai putin de 7m latime;
alei carosabile de circulatie curenta de minimum 3,5 m latime;
alei carosabile de serviciu si intretinere de minimum 6 m latime.
4.9. Constructii si amenajari agrement
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement se va
asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu si de
intretinere.
4.10. Constructii pentru turism
4.10.1. Pentru constructiile de turism vor fi prevazute accese carosabile
separate pentru utilizatori, personal si acces tehnic de intretinere.
4.10.2. Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o
lungime de maximum 25m, vor avea o latime minima de 3,5m, iar cele cu lungimi
mai mari de 25m vor fi prevazute cu supralargiri de depasiri si suprafete pentru
manevre de intoarcere.
4.10.3. Numarul acceselor si conformarea lor se vor face in functie de
categoria si capacitatea obiectivului turistic.
4.11. Constructii de locuinte
4.11.1. Pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul
mijloacelor de stingere a incendiilor;
alei(semi)carosabile in inetriorul zonelor parcelate, cu o lungime de de
maximum 25m vor avea o latime de minimum 3,5m, iar pentru cele cu lungimi
mai mari de 25m vor fi prevazute supralargiri de depasire si suprafete pentru
manevre de intoarcere;
in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se
vor realiza prin alei de deservire locala(fundaturi):
-cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7m), cu
trotuar cel putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat.
4.11.2. Pentru locuinte semicolective cu acces propriu si lot folosit in
comun se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelel din spate se
vor realiza prin alei de deservire locala (fundaturi):
- cele cu o lungime de maximum 30 m o singura banda de 3,5m latime;
- cele cu o lungime de 30 m pana la maximum 100 m minimum 2 benzi
(total 7m), cu trotuar cel putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de
intoarcere la capat.
4.11.3. Locuintele colective cu acces si lot folosit comun vor fi prevazute
cu:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru
accesul mijloacelor de stingere a incendiilor
accese la parcaje si garaje.
4.12. Toate categoriile de constructii
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese
pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic
greu.
In cazul constructiilor ce formeaza curti interioare, asigurarea vehiculelor
de pompieri se va face prin ganguri cu o latime minima de 3 m si o inaltime de
3,5 m.
Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin
mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.
REGULI PRIVIND REGLEMENTARI REGIM
JURIDIC CIRCULATIA TERENURILOR
PENTRU FORMAREA STRAZILOR (UTILITATI
PUBLICE):

7. STRAZI PRINCIPALE REZULTATE DIN DRUMURI


DE EXPLOATARE (PROFIL 11.00m)
8. PROPUNERE CENTURA SUD AUTOSTRADA A2
BUCURESTI

1. STRAZI PRINCIPALE REZULTATE DIN


DRUMURI DE EXPLOATARE (PROFIL 11.00m)
Terenurile agricole pentru creerea aliniamentelor noilor
proprietati este obligatoriu de cedat spre administrare
primariei (utilitati publice) pentru creerea profilelor
viitoarelor strazi (cu profil de 11.00m);

2. PROPUNERE CENTURA SUD AUTOSTRADA A2


BUCURESTI
Terenurile agricole afectate de propunerea autostrazii vor fi
expropriate cu despagubirile aprobate prin hotararile de
Guvern;
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarea de orice fel se va face
numai daca se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si
destinatiei constructiei conform Art.26 R.G.U.

Articolul 26
Accese pietonale
(1) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilorde orice fel este
permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si
destinatiei constructiei.
(2) In sensul prezentului articol, prin accese pietonale se intelege caile de
acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale,
piete pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate
publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de
trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile


publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indirect
acest domeniu Legea Nr.37/1975 si Normativul Departamental pentru
elaborarea studiilor in circulatie din localitati si teritoriul de influenta
C.242/1993.
Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din
documentatiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA
Articolul 27
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista
Posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la
instalatiile de canalizare si de energie electrica.
(2) De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul
organelor administratiei publice locale, pentru locuinte individuale, in urmatoarele
conditii:
a) Realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte
normele sanitare si de protectie a mediului;
b) Beneficiarul se oblige sa racordeze constructia, potrivit regulilor impuse de
consiliul local, la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va
realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la
prevederile alin.(1) cu avizul organelor administratiei publice competente, daca
beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta
are capacitatea necesara, sau se oblige fie sa mareasca capacitatea retelelor
publice existente, fie sa construiasca noi retele.
(4) Prevederile alin (2) si (3) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii
executarii constructiilor in localitatile unde nu exista retele publice de apa si
canalizare.
Articolul 28
Realizarea de retele edilitare
(1) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare
Publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime,
dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu consiliile locale.
(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se
suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

REGULI PRIVIND REGLEMENTARI


ALIMENTAREA CU APA, EVACUAREA APELOR
MENAJERE SI PLUVIALE:

Lipsa echiparii edilitare impune rezolvarea distincta a


utilitatilor de apa, canalizare menajera si pluviala
pentru teritoriul analizat situat intre:
SOSEAUA DE CENTURA BUCURESTI (VEST) LIMITA
ADMINISTRATIVA (EST-Jud. Calarasi Comuna
Frumusani)

1. ALIMENTAREA CU APA
- Pentru a asigura debitele si presiunile necesare consumului
menajer (inclusiv asigurarea apei pentru stingerea unui
eventual incendiu) se va prevedea cate o gospodarie de
apa in centrele de greutate ale P.U.Z.-urile propuse si
aprobate, compuse din:
put de medie adancime
rezervor de apa ce insumeaza volumul de compensare
orara si volumul intangibil pentru incendiu
grup de pompare
Reteaua de alimentare cu apa potabila se va realiza in
sistem inelar pe terenurile analizate, pe cheltuiala
proprietarilor de teren, cu bransamente individuale.
Caminele de bransament vor fi dotate cu instalatie de
contorizare a consumului de apa.

2. CANALIZARE, EPURARE SI EVACUAREA


APELOR MENAJERE:
Pentru canalizarea menajera se propune ca apele uzate
menajere sa fie colectate prin sisteme locale de canalizare
menajera intr-o retea separata pe proprietati reglementate
prin P.U.Z. uri. Pentru epurarea apelor menajere se
propune dotarea terenurilor analizate cu statii de epurare
omologate, cu evacuarea efluentului epurat prin conducte
pozate pe drumurile de exploatare modernizate (utilitati
publice) pana in raul Calnau.

*NOTA: Se recomanda executarea unei statii de


epurare totala de siguranta proprietatea Primariei
Popesti Leordeni amplasata pe malul raului Calnau.

3. APELE PLUVIALE:
Colectate de pe acoperisul cladirilor si de pe platformele
carosabile sunt descarcate la teren prin sistematizare
verticala sau in bazine subterane de retentie calibrate
pentru zonele studiata prin P.U.Z.-uri;
Articolul 29
Proprietatea publica asupra retelelor edilitare
(1) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate
in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau
judetului, daca legea nu dispune altfel.
(2) Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii
sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
(3) Lucrarile prevazute la alin. (1) si (2), indifferent de modul de finantare,
intra in proprietate publica.
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE
TERENURILOR.
Autorizarea executarii parcelelor este permisa in conditiile respectarii
prevederilor Art.30 R.G.U.

Articolul 30
Parcelarea
(1) Parcelarea este operatiunea de divizar a unei suprafete de teren in
minimum 4 loturi alturate, in vederea realizarii de noi constructii. Pentru un numar
mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea
constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa
respecte normele legale de igiena si de protectie a mediului.
(2) Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament,
este permisa numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ
urmatoarele conditii.
a)front la strada de minimum 8m pentru cladiri insiruite si de minimum
12m pentru cladiri izolate sau cuplate;
b)suprafata minima a parcelei de 150m pentru cladiri insiruite si, respectiv
de minimum 200m pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate.
c)adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.
(3) Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in
prevederile alin.(2).

Se vor mentine parcelarile (lotizarile) conf. art. 30 din R.G.U. pentru


zonele reglementate si aprobate prin P.U.G., P.U.Z., P.U.D. anterior intrarii in
vigoare a prezentului regulament.

NOTA:
Conditiile de mai sus se aplica atat parcelelor cu forme geometrice
regulate cat si celor neregulate.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea regimuluide


inaltime prevazut in documentatiile urbanistice.
REGULI DE PARCELARE (LOTIZAREA) DIN
PREZENTUL REGULAMENT:

Sunt propuse pentru imbunatatirea conditiilor de


orientare, insorire, vant dominant, accese, norme
P.S.I. etc., cu respectarea Codului Civil, pentru
amplasarea cladirilor specifice zonelor functionale
propuse:

ZONA locuinte rezidentiale (P+2E+M)

a) FRONT LA STRADA minim/lot:


- 20 m locuinte individuale;
- 15 m locuinte cuplate la calcan;
- 12 m locuinte insiruite;

b) SUPRAFATA minim/lot:
- 500 mp locuinte individuale;
- 375 mp locuinte cuplate la calcan;
- 300 mp locuinte insiruite;

c) ADANCIMEA minim/lot:
- 25 m locuinte individuale;
- 25 m locuinte cuplate la calcan;
- 25 m locuinte insiruite.
ZONA locuinte, functiuni complementare (P+5E+6R),
ZONA locuinte servicii publice (P+7E+8R)

a) FRONT LA STRADA maxim/incinta:


- 50 m 4 accese (aliniamente);

b) SUPRAFATA maxim/incinta:
- 5000 mp 4 accese (aliniamente);

c) ADANCIMEA maxim/incinta:
- 100 m 4 accese (aliniamente);

ZONA depozitare, servicii publice, productie

a) FRONT LA STRADA minim/incinta:


- 50 m 2 accese (aliniamente);

b) SUPRAFATA minim/incinta:
- 3000 mp 2 accese (aliniamente);

c) ADANCIMEA minim/incinta:
- 60 m 2 accese (aliniamente).
Regimul de inaltime va rezulta din inaltimea medie a zonei, fara ca
diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat
invecinate (v. Art.31 R.G.U.).

Articolul 31
Inaltimea constructiilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii
medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime
sa depaseasca cu mai mul de doua niveluri cladirile imediat invecinate.
(2) In sensul prezentului regulament, cladiri imediat invecinate sunt cele
amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) constructiile care au fost
cuprinse intr-un plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

REGULI PRIVIND NOILE INALTIMI MAXIME


DUPA ZONELE FUNCTIONALE PROPUSE:

ZONA locuinte rezidentiale (P+2E+M)


- H max. cornisa - 10 m;
ZONA locuinte, functiuni complementare (P+5E+6R)
- H max. atic - 20 m;
ZONA locuinte servicii publice (P+7E+8R)
- H max. atic - 25 m;
ZONA depozitare, servicii publice, productie
a) Cladiri BIROURI; UNITATI TEHNOLOGICE:
- H max. atic - 35 m (P+7E+8R);
b) Cladiri HALE:
- H max. atic 12 m (P+2E - PARTIAL)
In situatii exceptionale, in functie de destinatie si zona care le
include, constructiile pot avea si inaltimi mai mari cu conditia ca solutiile
adaptate sa fie justificabile din punct de vedere functional, compozitional
urbanistic, etc.
Inaltimea constructiilor se stabileste si pe baza criteriilor de
functionalitate, silueta localitatii, inchiderea campului vizual prin capete de
perspectiva, necesitatea obtinerii unor dominante compozitionale, etc.
Regimul de inaltime din prezentul regulament se poate modifica prin
documentatiile urbanistice P.U.Z. conf. legislatiei in vigoare.
Limitarea regimului de inaltime se poate datora unitatilor tehnologice
sau productive (unitati productive, depozite, gospodarie oraseneasca,
constructii aferente trasportului feroviar, etc.) sau in zona de protectie a
acestora, lucrari tehnico-edilitare si in cazul zonei unitatilor cu destinatie
speciala.
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul
exterior nu distorsioneaza cu aspectul general al zonei v. Art.32 R.G.U.

Articolul 32
Aspectul exterior al constructiilor
(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul
lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al
zonei.
(2) Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie
si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza
valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Prescriptiile vor urmari armonizarea constructiilor noi cu cele invecinate


(finisaje, ridmari prin gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul
acoperirii si al invelitorii,etc.), imbunatatirea aspectului compozitional si
arhitectural al cladirilor prin folosirea de materiale noi si moderne, ridicarea
nivelului calitativ al imaginii, corelarea functionala intre cladiri sau intre cladiri si
amenajarile exterioare cu caracter public.
Pentru cladirile sau ansamblurile cu valoare deosebita (monumente
istorice de arhitectura,etc.) se instituie zona de protectie pe o raza de 100,0 m in
care prescriptiile vor fi in consecinta si prevazute in documentatiile urbanistice ce
vor fi supuse avizarilor si aprobarilor D.M.A.S.I.
Parcajele aferente oricaror functiuni se vor asigura in afara spatiului
public, in conformitate cu Normativul Departamental pentru proiectarea
parcajelor in localitati urbane P132/1993 (si proiect Nr.6970/N/1992
URBANPROIECT) si cu respectarea prevederilor Art.33 si Anexa Nr.5 R.G.U.

Articolul 33
Parcaje
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii
de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara
domeniului public.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1),utilizarea domeniului public
pentru spatii de parcare se stabileste prin autorizatia de construire de catre
primari, conform legii.
(3) Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de
capacitatea constructie, conform aexei nr. 5 la prezentul regulament.

Anexa Nr.5
PARCAJE

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului


P 132-93, in functie de categoria localitatii in care sunt amplasate constructiile.
5.1. Constructii administrative
5.1.1. Pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la
pct.1.1.1 1.1.10 vor fi prevazute:
a) cate un loc de parcare pentru 10-40 salariati;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit.a), dupa cum
urmeaza:
- un spor de 10% pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la
regulament la pct. 1.1.1. 1.1.7;
- un spor de 30% pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la
regulament la pct. 1.1.7- 1.1.10;
- atunci cand constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii destinate
reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
5.1.2. Pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la
pct.1.1.11 1.1.13 vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-30 salariati
plus un spor de 20% pentru invitati.
5.2. Constructii financiar-bancare
5.2.1. Pentru toate categoriile de constructii financiar-bancare vor fi
prevazute cate un loc de parcare la 20 de salariati si un spor de 50% pentru
clienti.
5.2.2.- In functie de destinatia cladirii si de amplasament, parcajele pentru
salariati pot fi organizate impreuna cu cele ale clientilor, adiacenut drumului
public.
5.3. Constructii comerciale
5.3.1. Pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare
pentru clienti, dupa cum urmeaza:
un loc de parcare la 200m suprafata desfasurata a constructiei pentru
unitati de pana la 400m;
un loc de parcare la 100m suprafata desfasurata a constructiei pentru
unitati de 400-600m;
un loc de parcare la 50m suprafata desfasurata a constructiei pentru
complexuri comerciale de 600-2.000m.
un loc de parcare la 40m suprafata desfasurata a constructiei pentru
complexuri comerciale de peste 2.000m.
5.3.2 Pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de parcare sau
garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele
clientilor.
5.4. Constructii de cult
Pentru constructiile de cult numarul spatiilor de parcare va fi stabilit in
functie de obiectiv, avandu-se in vedere un minim de 5 locuri de parcare.
5.5. Constructii culturale
5.5.1. Pentru constructiie culturale vor fi prevazute locuri de parcare
pentru vizitatori sau spectatori si personal, dupa cum urmeaza:
pentr constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct.1.5.1. si
1.5.2., cate un loc de parcare la 50m spatiu de expunere;
pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la Regulament la pct. 1.5.3
1.5.12, un loc la 10-20 de locuri in sala.
5.6. Constructii de invatamant
5.6.1. pentru toate categoriile de constructii de invatamant vor fi
prevazute 3 - 4 locuri de parcare la 12 cadre diidactice.
5.6.2 Pentru invatamantul uiversitar,la cele rezultate conform pct. 5.6.1.
se va adauga, in functie de capacitatea constructiei, un numar de 1-3 locuri de
parcare pentru autocare.
5.6.3 Pentru sedii ale taberelor scolare se vor prevedea locuri de
parcare pentru autocare, conform capacitatii de cazare.
5.7. Constructii de sanatate
5.7.1 Pentru constructii de sanatate vor fi prevazute locuri de parcare
dupa cum urmeaza:
pentru cele cuprinse la Anexa Nr.1 la regulament la pct. 1.7.1 1.7.7,
cate un loc , cate un loc de parcare la 4 persoane angajate angajate, cu un spor
de 10%.
pentru cele cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct.1.7.8. 1.7.10,
cate un loc de parcare la 10 persoane angajate.
5.7.2 Parcajele pot fi amplasate diferentiat pentru personal, pentru
personal, pacienti si vizitatori, caz in care cele pentru personal si pacienti vor fi
amplasate adiacent drumului public.
5.8. Constructii sportive
5.8.1. Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive vor fi
prevazute locuri de parcare pentru personal, pentru public si pentru sportivi, in
functie de capacitatea constructiei, dupa cum urmeaza:
pentru constructii cuprinse in Anexa Nr.1 le regulament la pct. 1.8.1, 1.8.3
si 1.8.4, un loc de parcare la 5-20 de locuri;
pentru constructii cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct. 1.8.2,
1.8.5-1.8.7, un loc de parcare la 30 de persoane.
5.8.2 La cele rezultate conform punctului 5.7.1. se va aduga, in functie
de capacitatea constructiei, un numar de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
5.9 Constructii si amenajari de agrement
5.9.1. Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement
vor fi prevazute in functie de capacitatea constructiei, cate un loc de parcare
pentru 10-30 de persoane.
5.9.2. Pentru cluburi va fi prevazut cate un loc de parcare la 3-10
membri ai clubului.
5.10. Constructii de turism
5.10.1. Pentru toate categoriile de constructii de turism vor fi prevazute
locuri de parcare, in functie de tipul de cladire si de categoria de comfort,1-4
locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
5.10.2. Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri
de cazare.
5.11. Constructii de locuinte
5.11.1. Pentru constructii de locuinte, in functie de indicele de
motorizare a localitatii, vor fi prevazute locuri de parcare dupa cum urmeaza:
cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu;
cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective
cu acces propriu si lot folosit in comun;
cate un loc de parcare la 2-10 apartamente in locuinte colective cu acces
si lot comun.
5.11.2 Din totalul locurilor de parcare pentru locuintele individuale vor fi
prevazute garaje in procent de 60 -100%.
5.12. Constructii industriale
Vor fi prevazute parcaje in functie de specificul activitatii, dupa cum
urmeaza:
activitati desfasurate pe o suprafata de 10-100 m, un loc de parcare la
25 m;
activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 100 1.000 m, un loc
de parcare la o suprafata de 150 m;
activitati desfasurate pe o suprafata mai mare de 1.000 m, un loc de
parcare la o suprafata de 100 m.
5.13. Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii,
pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate
in considerare cele care prevad un numar mai mare de locruri de parcare.
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII
VERZI SI IMPREJURIMI

Autorizarea executarii constructiilor va dispune obligativitatea mentinerii


sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea
conform Art.34 si Anexa Nr.6 R.G.U.

Articolul 34
Spatii verzi si plantate
Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de
spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform Anexei Nr.6 la prezentul regulament.

ANEXA Nr.6
6.1. Constructii administrative si financiar bancare
6.1.1. Pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct.
1.1.1. 1.1.10 vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din
suprafata terenului.
6.1.2. Pentru constructiile cuprinse la Anexa Nr. 1 la regulament la pct.
1.1.11. 1.1.13 si 1.2. vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de protectie,
minimum 10% din suprafata totala a terenului.
6.1.3. Conformarea si dimensionarea spatiilor verzi, a plantatiilor si si a
mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice.
6.2. Constructii comerciale
Pentru constructiile comerciale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu
rol decorativ si de agrement, in exteriorul cladirii sau in curti interioare 2-5% din
suprafata totala a terenului.
6.3. Constructii de cult
Pentru constructiile de cult vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol
decorativ si de protectie, dimensioanate in functie de amplasarea in localitate si
de conditiile impuse prin regulamentul local de urbanism.
6.4. Constructii culturale
Pentru toate categoriile de constructii culturale vor fi prevazute spatii verzi
si plantate, spatii de joc si de odihna, in functie de capacitatea constructiei 10-
20% din suprafata totala a terenului.
6.5. Constructii de sanatate
6.5.1. Constructii de sanatate
6.5.1. Pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct.
1.7.1 -1.7.8 vor fi prevazute spatii verzi si plantate in interiorul incintei, dupa cum
urmeaza:
- aliniamente simple sau duble, cu rol de protectie;
- parc organizat cu o suprafata de 10-15 m/ bolnav.
6.5.2. Pentru constructiile cuprinse in Anexa Nr.1 la regulament la pct.
1.7.9 1.7.10 vor fi prevazute spatii verzi si plantate de 10-15 m/copil.
6.6 Constructii si amenajari sportive
Pentru constructii si amenajari sportive vor fi prevazute spatii verzi si
plantate, minimum 30% din suprafata totala a terenului.
6.7. Constructii de turism si agrement
Pentru constructii de turism si agrement vor fi prevazute spatii verzi si
plantate, in functie de destinatie si de gradul de comfort, dar nu mai putin de 25%
din suprafata totala a terenului.
6.8. Constructii de locuinte
pentru constructiile de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in
functie de tipul de locuire, dar nu mai putin de 2 m/locuitor.
6.9. Constructii industriale
Pentru constructiile industriale vor fi prevazute spatii verzi si aliniamente
cu rol de protectie, in functie de categoria acestora, dar nu mai putin de 20% din
suprafata totala a terenului.
Se recomanda ca pe suprafetele neocupate cu cladiri pentru toate zonele
functionale propuse sa se asigure:
1) plantarea cel putin a unui arbore la fiecare 200 mp de teren in zonele
de protectie si amenajarea de spatii cca.40% din suprafata dintre
aliniament si cladiri;
2) plantarea cel putin a unui arbore la fiecare 100 mp in zona rezidentiala
si de dotari, cu exceptia zonelor cu destinatie speciala;
3) obligatoriu se va pastra in interiorul lotului; incintei reglementate
20%terenuri verzi (ramase in circuitul agricol neproductiv) care
reprezinta din Codul Civil suprafata minima fata de limita proprietatii
reglementate.
Dezvoltarea suprafetelor plantate va curpinde toate nivelele urbane (parc,
gradini) si functionale (agrement, sport turism, aliniament, scuaruri, protectie).
In cadrul bilantului teritorial al unei localitati se considera ca zona verde
numai suprafetele ce depasesc 500 mp si cu una din laturi de 15,0 m.
Pentru realizarea imprejnuirilor se vor respecta de regula prevederile
Art. 35 R.G.U.

Articolul 35
Imprejmuiri
(1) In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor
categorii de imprejmuiri:
a) imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea
unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;
b) imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii
parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al
ansamblurilor urbansitice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi
axigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

Prin detaliere se pot urmari cateva regului:


*in cazul cladirilor retrase fata de aliniament se recomanda garduri
cu partea inferioara plina de 0,60 m, iar cea superioara de 1,80 m,
dublate spre interior cu gard viu ( sau numai gard viu).
*gardurile dintre proprietati pot fi realizate pe o inaltime de 2,20
2,60 m din materiale corespunzatoare sau elemente de vegetatie,
functie de optiunile proprietarilor.
*se pot adopta, acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin
folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete,
panouri publicitare, etc.).
*pentru unitatile productive sau care desfasoara activitati sau
servicii publice se recomanda garduri cu baza plina pana la o
inaltime de 0,60 m spre circulatia publica sau garduri opace fata de
limitele laterale si posterioare, cu inaltimea de 2,20 2,60 m pentru
asigurarea impotriva intruziunilor.
NOTA:
Se recomanda ca indiferent de solutiile adaptate, acestea sa faca obiectul
proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse
aprobarilor legale.
Regulile de baza privind modul de ocupare a teritoriilor vor fi stabilite
tinand seama de necesitatea instituirii, dupa caz, a unor servituti de utilitate
publica conform listei prezentate in Anexa 1.
III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE


Pentru o mai buna intelegere a documentatiilor urbanistice si implicit a
operativitatii in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor in teritoriul intravilan si
acordarii Autorizatiilor de constructie, a rezultat zonificare functionala figurata
grafic in partea desenata.
Zonificarea functionala a teritoriului este pusa in evidenta atat in analiza
stadiului actual cat si in parte de reglementari, unde sunt evidentiate zonele
functioanale adaugate, determinand noul intravilan.
Delimitarea zonelor functionale in cadrul documentatiei are rol hotarator in
amplasarea constructiilor, in functie de destinatia acestora, in cadrul
localitatii v. Anexa Nr. 1 R.G.U.

AMPLASAREA
Constructiilor, in functie de destinatia acestora, in cadrul localitatii

1.1. Constructii administrative


1.1.10. Sedii de primarii
Amplasament: municipii,orase sau comune, in zona centrala.
1.1.11 Sedii de partid sediul central
Amplasament: capitala Romaniei, in zona centrala sau pe pricipalele
artere de circulatie
- filiale
Amplasament: municipii, orase, resedinte de comuna, in zona centrala, pe
principalele artere de circulatie.
1.1.12. Sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale,
asociatie, agentii, fonduri, etc.
Amplasament: municipii, orase, resedinte de comuna, in zona centrala
sau pe pricipalele artere de circulatie.
1.1.13. Sedii de birouri
Amplasament: municipii, orase, resedinte de comuna, in zona centrala, pe
pricipalele artere de circulatie sau in zona de interes.
1.2 Constructii financiar-bancare
1.2.2. Sedii de banci - filiale
Amplasament: sectoarele municipiului Bucuresti, municipii si orase, in
zona centrala sau pe principalele artere de circulatie.
1.2.3. Sedii de societati de asigurari (de bunuri, de persoane), burse de
valori si marfuri.
Amplasament: in zona centrala/de interes.
1.3. Constructii comerciale
1.3.1. Comert nealimentar
Amplasament: in zonele de interes comercial
1.3.2. Magazin general
Amplasament: in zona centrala/zona rezidentiala/centrul de cartier
se va evita amplasarea in vecinatatea aeroprturilor sau a industriilor
nocive.
1.3.4. Piata agroalimentara
Amplasament: in zona de interes comercial sau minimum 40 m fata de
cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala.
1.3.5. Comert alimentar
Amplasament: in zona de interes comercial
se va evita amplasarea in zonele puternic poluate
1.3.6. Alimentatie publica
Amplasament: in zonele rezidentiale sau de interes comercial, in zonele
turistice si de agrement;
se adimite amplasarea la parterul locuintelor numai in conditiile asigurarii
izolarii totale a aburului, mirosului si zgomotului.
1.3.7. Servicii
Amplasament: in zona centrala, comerciala, rezidentiala sau de agrement.
se interzice amplasarea atelierelor poluante in zona de locuit;
se interzice amplasarea in zone industriale pentru alte servicii decat cele
industriale.
1.3.8. Autoservice
Amplasament: la limita zonei industriale.
se vor evita sursele de poluare chimica, posturile trafo si zonele de
afluenta a publicului.
1.4. Constructii de cult
1.4.1. Lacase de cult
Amplasament: alaturarea de lacase de cult noi in incinta sau in
vecinantatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor
legale.
1.4.2. Manastiri
1.4.3. Schituri
Amplasament: in afara localitatilor
extinderea manastirilor vechi monumente istorice se va face cu
respectarea prevederilor legale .
1.4.4. Cimitire
Amplasament: la marginea localitatii
extinderea cimitirelor se va face cu respectarea prevederilor legale 50m
protectie verde fata de limitele proprietatii.
1.5. Constructii de cultura
1.5.1. Expozitii
1.5.2. Muzee
1.5.3. Biblioteci
1.5.4. Cluburi
1.5.5. Sali de reuniune
1.5.6. Cazinouri
1.5.7. Case de cultura
1.5.8. Centre si complexe culturale
1.5.9. Cinematografe
1.5.10 Teatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de
papusi.
1.5.11. Sali polivalente
Amplasament: in zona destinata dotarilor pentru cultura, educatie sau in
zona verde
este posibila amplasarea in zona comerciala, administrativa, religioasa
sau de agrement
se va evita amplasarea in vecinatatea unitatilor poluante.
1.5.12. Circ
Amplasament: in zona de agrement/zona verde.
1.6. Constructii de invatamant
1.6.1. Invatamant prescolar (gradinite)
Amplasament: in zonele rezidentiale, distanta maxima de parcurs 500 m.
1.6.2. Scoli primare
1.6.3. Scoli gimnaziale
1.6.4. Licee
1.6.5. Scoli postliceale
1.6.6. Scoli profesioanale
Amplasament: in zonele si cartierele de locuit, distanta maxima de parcurs
1000 m.
1.7. Constructii de sanatate
se interzice amplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
1.7.2. Spital general ( judetean, orasenesc, comunal, cuplat sau nu cu
dispensar policlinic).
1.7.3. Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagiosi, oncologie,
urgenta, reumatologie, clinici particulare).
Amplasament: in zona destinata dotarilor pentru sanatate, in functie de
profilul spitalului.
se interzice amplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
1.7.4. Asistenta de specialitate (boli cronice, handicapati, recuparari
functionale, centre psihiatrice).
Amplasament: in zone extraorasenesti, in zone in care formele de relief si
vegetatia permit crearea de zone verzi (parcuri, gradini,etc).
se interzice amplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
1.7.5. Dispensar policlinic (gr1,2,3) 600, 1.200,2.400 consulatii/zi
Amplasament: independent sau in cadrul unor constructii pentru
sanatate/locuinte.
1.7.6. Dispensar urban (cu 2-4 circumscriptii independente sau cuplate
cu stationar, casa de nasteri, farmacie).
Amplasament: independent sau in cadrul unor constructii pentru
sanatate/locuinte.
se interzice amplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
1.7.8. Alte unitati (centre de recoltare sange, medicina preventiva, statii
de salvare, farmacii).
Amplasament: in cadrul unor constructii pentru sanatate sau independent,
in functie de profilul unitatii.
1.7.9. Crese si crese speciale pentru copii (cu1,2,n grupe).
Amplasament: in cadrul unor constructii publice/locuinte..
se interzice amplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
se recomanda amplasarea in zone de relief si cadru natural favorabil.
1.7.10 Leagan de copii
Amplasament: in general in zone extraorasenesti.
se interziceamplasarea in vecinatatea surselor de poluare (aeroport,
industrii nocive, trafic greu).
1.8. Constructii si amenajari sportive
1.8.1. Complexuri sportive
1.8.2. Stadioane
1.8.3. Sali de antrenament pentru diferite sporturi in vecinatatea unor
cursuri sau oglinzi de apa).
1.8.4. Sali de competitii sportive (specializate sau polivalente).
1.8.5. Patinoare artificiale
Amplasament: de preferinta in zonele rezidentiale sau in vecinatatea
complexurilor sportive si de agrement.
1.8.6. Poligoane pentru tir
1.8.7. Popicarii
Amplasament: in zone nepoluante, bogat plantate, si pe cat posibil in
vecinatatea unor cursuri sau oglinzi de apa.
1.9. Constructii de agrement
1.9.1. Locuri de joaca pentru copii.
Amplasament: in cadrul zonei de locuit
se vor evita amplasamantele in vecinatatea surselor de zgomote
puternice si de vibratii (aeroporturi, zone industriale, artere de trafic greu).
1.9.2. Parcuri
1.9.3. Scuaruri
Amplasament: se vor evita amplasamantele in vecintatea surselor
producatoare de zgomote puternice si de vibratii ( aeroporturi, zone industriale,
artere de trafic greu).
1.10. Constructii de turism
1.10.1. Hotel * - *****
1.10.2. Hotel apartament * - *****
1.10.3. Motel
1.10.4. Vile ** - *****
Amplasament: in zone nepoluate, bogat plantate.
se pot amplasa si in vecinatatea altor dotari turistice.
se vor evita amplasamente in vecinatatea surselor de poluare (zone
industriale, artere de trafic greu).
1.10.5. Bungalouri * - ***
Amplasament: in perimetrul campingurilor, satelor de vacanta sau ca
spatii complementare unitatilor hoteliere.
1.10.6. Cabane categoria * - ***
Amplasament: in zone montane, rezervatii naturale, in apropierea
statiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.
1.10.7. Campinguri * - ****
1.10.8. Sate de vacanta ** - ***
Amplasament: in locuri pitoresti, cu microclimat favorabil, ferit de zgomot
sau de alte surse de poluare, precum si de orice alte elemente care ar putea
pune in pericol securitatea turistilor (linii de inalta tensiune, terenuri sub nivelul
marii,zone inundabile).
1.11. Constructii de locuinte
Amplasament: se vor evita amplasamentele in vecinatatea surselor
producatoare de noxe, zgomote puternice, vibratii (aeroport, zone industriale,
artere de trafic greu).

Astfel au fost identificate urmatoarele zone functionale:

*L - zona locuinte rezidentiale P+2E+M;


*LSP - zona locuinte; servicii publice P+7E+8R;
*LFC - zona locuinte + functiuni complementare P+5E+6R;
*SP.D.P. - zona servicii publice, depozitare, productie;
*SP.D. - zona servicii publice+depozitare;
*P - zona de parc,sport, turism, recreere, rezervatie naturala,
protectie;
*GC - zona gospodarie comunala;
*TE - zona constructii aferenta echiparii tehnico-edilitare;
*CC - zona cailor de comunicatie si constructii aferente;
*TDS - zona terenurilor cu destinatie speciala;

Pentru o si mai eficienta stabilire a reglementarilor s-a analizat in detaliu


fiecare zona functionala, rezultand subzonele functionale ca subdiviziuni cu
functiuni specializate. Se disting astfel:
-zona centrala cuprinde subzonele diferite in special locuinte si
servicii publice;
-zona de locuinte cu subzonele:
- cladiri P P+2E+M;
- cladiri peste P+5E+6R; P+7E+8R.
-zona institutii, servicii publice + depozitare cu subzonele:
- administrative si servicii;
- invatamant si educatie;
- sanitare;
- cultura;
- culte;
- comerciale;
- financiar-bancare;
- turism;
- asistenta sociala;
- prestari servicii.
-zona productie, depozitare;
-zona parcuri si plantatii
- parc public;
-complex sportiv;
-perdele de protectie;
-plantatii naturale, rezervatii;
-agrement;
-zona gospodarie comunala cu subzonele:
-cimitire;
-amenajari salubritate;
-statii de epurare;
-Groapa Gunoi Glina
-PROTAN
-zona constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;
-cai de comunicatie si constructii aferente cu subzonele:
-cai rutiere;
-cai ferate;

Pentru ca fiecare zona si subzona functioanala, Regulamentul cuprinde


reglementari specifice grupate in trei subcapitole: (A) generalitati; (B) utilizare
functionala si (C) conditii de amplasare si conformare a constructiilor;
Autorizarea realizarii constructiilor se va face de regula cu respectarea
zonificarii functionale a intravilanului propus precum si a prescriptiilor continute in
Regulamentul General de Urbanism si in Regulamentul Local de Urbanism
aferent documentatiilor urbanistice.
Constructiile si amenajarile cu alte destinatii incluse intr-o zona cu
functiune dominananta trebuie sa se compatibilizeze cu aceasta, evitandu-se
incomodarile si disfunctionalitatile, urmarindu-se integrarea in structura stabilita
prin P.U.G.
De asemenea, se interzice realizarea constructiilor si a amenajarilor cu
destinatie incompatibila cu zona care le include. Documentatia P.U.G stabileste
directiile de dezvoltare a localitatii reglementand regimurile juridic,
economic si tehnic al teritoriului administrativ, in care armonizarea
propunerilor cu zonificare existenta ocupa un loc primordial, de aceea,
respectarea acesteia devine literalmente imperioasa.
L - ZONA PENTRU LOCUINTE

A. Generalitati

Functiune predominanta: locuirea,compusa din:


* L - locuinte P+2E+M;
* LSP- locuinte P+7E+8R;
* LFC- locuinte P+5E+6R;

B. Utilizarea functionala

Utilizari permise:
*locuinte individuale P ; P+1E+M; P+2E+M; Parter liber+2E+M;
*locuinte collective (condominium) P+7E+8R
-cu parter liber;
-cu parter servicii publice.
*locuinte collective (condominium) P+5E+6R
-cu parter liber;
-cu parter functiuni complementare compatibile

Utilitati permise cu conditii:


*pentru suprafete > 5 000mp se realizeaza prin documentatii P.U.Z.
aprobate;
*respectarea avizelor pedologic, geologic;
*respectarea regimului de aliniament, aliniere, inaltime si a indicilor
P.O.T., C.U.T., G.O., H maxim;
*modificarea P.O.T., C.U.T., H maxim se realizeaza prin
documentatii P.U.Z. aprobate;
*documentatii obligatorii aprobate in cazul constructiilor in zonele
protejate.

Utilizari interzise:
*locuinte pe parcele ce nu indeplinesc conditii de contruibilitate;
*unitati poluante sau cu riscuri tehnologice;
*respectarea interdictiei temporare a constructiei pana la intocmirea
documentatiilor urbanistice in detaliu, acolo unde este cazul.
C. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Caracteristicile parcelei:
*Pentru a fi construita, o parcela trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute de Cap. 9 din prezentul Regulament;
*Amplasarea conditiilor fata de aliniament prin respectarea Cap.6
din prezentul Regulament.
*Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare v. Cap.6;
*Distantele minime intre cladirile aceleasi parcele v. Cap.6;
*Accese v. Cap.7;
*Conditii de echipare tehnico-edilitara v. Cap.8;
In situatia in care zona nu dispune de retea publica de distributie a apei
sau de canalizare, se admite:
*alimentarea cu apa din puturi, conditionat de asigurarea igienei
generale a sursei si protectie sanitare in raport cu posibilele surse
de poluare din vecinatate;
*evacuarea apelor din sistem individual sau de grup, conform
actelor normative in vigoare cu prevederea unui racord posibil la
viitoarea retea publica de canalizare.
Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt
neconstruibile.
Restul utilitatilor se vor asigura in functie de posibilitatile locale:
*Regim de inaltime:v. Cap.9 si Cap.6;
*Aspect exterior:v. Cap.9
Se recomanda in cazul zonelor de protectie a monumentelor(raza:100,0 m),
prin Certificatul de Urbanism sa se solicite explicitarea modului de incscriere a
constructiei in sit sau intre fronturile existente prin prezentarea a cate trei cladiri
de o parte si de alta a fatadei propuse.
Se interzice construirea in stiluri si imitatii stilistice straine zonei protejate,
utilizarea materialelor nespecifice zonei, imitarea materialelor naturale, etc.
In cazul interventiei la imobilele existente in intravilanul de la 01.01.1990 se
va impune realizarea unor relevee, desfasurari, sectiuni:
*parcaje, spatii verzi, imprejmuiri: v. Cap.10;
*indici P.O.T. si C.U.T.: v. Cap.5 si Cap.6.
Pentru subzonele L se propun:

*P+1 loturi de : 300 mp P.O.T. = 30%; C.U.T. = 0,60


500 mp P.O.T. = 18%; C.U.T. = 0,36
1000 mp P.O.T. = 20%; C.U.T. = 0,40
*P+2 loturi de : 300 mp P.O.T. = 30%; C.U.T. = 0,90
500 mp P.O.T. = 18%; C.U.T. = 0,54
1000 mp - P.O.T. = 20%; C.U.T. = 0,60

Regimul de construire:

L -locuinte individuale/lot P+2E+M


P.O.T. 30%
C.U.T. 0.9
G. Ocupare - 40%
H max. cornisa -10m
Spatiu verde -min. 60% / lot

LSP -locuinte colective (condominium) + servicii publice P+7E+8R


P.O.T. 25%
C.U.T. 2.2
G. Ocupare - 65%
H max. cornisa -25m
Spatiu verde - min. 35% / incinta

LFC -locuinte colective (condominium) + servicii publice P+5E+6R


P.O.T. 25%
C.U.T. 1.7
G. Ocupare - 55%
H max. cornisa -20m
Spatiu verde -min. 45% / incinta
SP ZONA PENTRU SERVICII PUBLICE

A. Generalitati
Functiune predominanta: servicii publice si functiuni complementare

B. Utilizare functionala
Utilizari permise:
*unitati de interes public: invatamant, sanatate, administratie,
cultura, comert, birouri, constructii financiar-bancare, asigurari,
alimentatie publica etc.

Utilizari permise cu conditii:


*intocmirea P.U.Z., dupa caz, in zonele aflate in interdictie
temporara de construire;
*documentatii specifice avizate si aprobate pentru investitiile din
zonele protejate;
*rezolvarea si amenajarea intersectiilor prin studii aprobate;

Utilizari interzise:
*unitati poluante generatoare de noxe, trafic intens sau pericole
tehnologice;
*respectarea interdictiei temporare a constructiei pana la intocmirea
documentatiilor urbanistice in detaliu, acolo unde este cazul.

C. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor


Conditii specifice de amplasare pe tipuri de dotari.
Principii, reguli si norme referitoare la:
a.cerere potentiala;
b.zona deservita;
c.raza de servire;
d.suprafata minima de teren/locuitori.

Regimul de construire:

P.O.T. 40%
C.U.T. 0.9
G. Ocupare - 65%
H max. cornisa -12m (P+2E+M)
Spatiu verde -min. 35% / incinta
Norme pentru:
OBIECTIVUL CERERE SUPRAFAT RAZA DE SUPRAFATA
POTENTIALA A SERVIRE MINIMA DE
DESERVITA TEREN/LOC.

Sedii,birouri, Total populatie Conform Nenormabil 0.05 mp


firme interesului
public
Cladiri ale Total populatie; Localitate Nenormabil 0.1 mp
administratiei locale norma:3-4
angajati/1.000
locuitori
Complex comercial Total populatie; Zona 2.000- 300-500 m(5 0.50 mp
(comert alimentar si norma 5.000 de mers pe
nealimentar, 200mpAdc/1.000 locuitori jos)
alimentatie publica locuitori
si prestari servicii de
solicitare perioadica)
Centru Total populatie; Zona 2.000- 500- 0.65 mp
comercial(comert Norma 135 5.000 1.000m(15
alimentar si mpAdc/1.000 locuitori de mers pe
nealimentar, locuitori jos)
alimentatie publica
si prestari servicii de
solicitare periodica)
Magazin Total populatie; Localitate cu Nenormabil 0.35 mp
universal(comert Norma 30.000
alimentar si 300mpAdc/1.000 locuitori;
nelimentar, locuitori teritoriu
alimentatie publica
si prestari servicii de
solicitare periodica)
Piata Total populatie; Localitate cu Nenormabil 0.20 mp
agroalimentara norma min. 30.000
120mpAdc/1.000 locuitori;
locuitori teritoriu
Statie service auto Total populatie Teritoriu Nenormabil 0.12 mp
UNITATE DE INVATAMANT

A se vedea si Anexa Nr.1 din R.G.U.

Principii:
*cuplarea, in masura posibilitatilor, a unitatilor de niveluri diferite (de
ex: scoala + gradinita);
*asigurarea spatiilor verzi si de joaca;
*favorizarea conlucrarii cu amenajarile sportive publice;
*evitarea amplasarii la arterele de trafic intens (in special greu)-in
caz contrar se vor practica retrageri de cel putin 40,0 m fata de axul
drumului;
*asigurarea accesibilitatii la transportul public;
*conlucrarea cu alte unitati de interes public.
Reguli:
*evitarea amplasarii in vecinatatea surselor de poluare;
*evitarea terenurilor improprii construirii;
*asigurarea acceselor pietonale si carosabile;
*asigurarea echiparii tehnico-edilitare;
*asigurarea conditiilor de igiena si protectia impotriva incendiilor;
*retrageri de minim 20,0 m fata de aliniament;
*asigurarea parcajelor;
*parcela va avea forma unui poligon regulat si un front stradal de
min. 50,0 m.

Regimul de construire:

P.O.T. 25%
C.U.T. 0.9
G. Ocupare - 75%
H max. cornisa -10m (P+2E+M)
Spatiu verde -min. 25% / incinta
Norme pentru:

OBIECTIVUL CERERE SUPRAFATA RAZA DE SUPRAFAT


POTENTIALA DESERVITA SERVIRE A MINIMA
DE
TEREN/LOC
.
Gradinite Populatie 1000-6000 300-500 m 22 mp
prescolari 3-6 locuitori (5 de mers pe
ani; norma 4-6 jos)
locuri/100 loc.
Scoli primare Populatie cu Zone 500-1.000 m (15 15-20 mp
si gimnaziale scolarizare 3000-12.000 de mers pe jos)
obligatorie 7-14 locuitori
ani; norma 12-
15 locuri/100
loc.
Licee Populatia 15-18 Zone pentru 1.000 mp 18-20 mp
ani; norma 15.000
5-7elevi/100loc. locuitori
Scoli Populatie 15-18 Localitate, 1.000-1.500 mp 15-20 mp
profesionale ani; norma 4-6 teritoriu (15 de mers pe
elevi/100 loc. jos; 30 cu transp.
public)
Scoli Populatie 19-22 Oras, teritoriu Nenormabila 20-25 mp
postliceale ani; nenormat
UNITATI SANITARE

A se vedea Anexa Nr.1 din R.G.U.

Principii:
*accesibilitatea la transport public;
*vecinattai linistite;
*cuplarea unitatilor sanitare cu specializari diferite (dupa caz);
*posibilitatea conlucrarii cu alte tipuri de institutii si servicii publice

Reguli:
*evitarea amplasarii in zone poluante;
*evitarea terenurilor improprii construirii;
*asigurarea acceselor pietonale carosabile, diferentiate pentru
personal si pacienti;
*echiparea tehnico-edilitara;
*retragerea de min.40,0 m fata de axul drumului cu trafic intens;
*retrageri necesare asigurarii conditiilor de igiena si de protectie
impotriva incendiilor;
*asigurarea parcajelor pentru public si pentru salariati;
*amenajarea spatiilor plantate;

Regimul de construire:

P.O.T. 20%
C.U.T. 1.3
G. Ocupare - 65%
H max. atic -20m (P+5E+6R)
Spatiu verde -min. 35% / incinta
Norme pentru:

OBIECTIVUL CERERE SUPRAFATA RAZA DE SUPRAFATA


POTENTIALA DESERVITA SERVIRE MINIMA DE
TEREN/LOC.
Crese Populatie 0-3 ani; Zone 2.000- 200-300 m 25 mp
norma 12-15 6.000 locuitori (5 de mers pe
copii/1.000 locuitori jos)
Leagane copii Populatie 0-6 ani Localitate- Nenormabila 50 mp
orfani si teritoriu
abandonati
Dispensar 6.000 10.000 20.000 1.000 2.000 m 0,04 mp
uman (2-4 consultatii/an/1.000 locuitori (25 de mers pe
circumscriptii) locuitori (5.000 jos)
loc./circumscriptie)
Dispensar Total populatie Zona 1.000 1.500 m Cca.3.0
policlinic norma 7000 localitate,25.000 (25 de mers pe mp/1.000 loc
consultatii/an/1000 locuitori jos)
locuitori
Farmacie Populatie totala; Zona cu cca. 1.000 1.500 m 20.0 mp/1.000
normabil in functie 5.000 locuitori (25 de mers pe locuitori
de necesitati jos)
Spitale Total populatie; Localitate Nenormabila 50 200
norma 1-2 teritoriu mp/pat
paturi/1.000
locuitori
UNITATI PENTRU CULTURA

A se vedea Anexa Nr. 1 din R.G.U.

Principii:
*vecinitati linistite;
*cuplarea unitatilor de cultura cu profile diferite;
*conlucrarea cu alte tipuri de institutii si servicii publice

Reguli:
*evitarea amplasarii in vecinatatea unor surse de poluare si pe
terenuri improprii construirii;
*asigurarea circulatiei carosabile si pietonale;
*echipare tehnico-edilitara;
*retragerea cu min.40.0 m fata de axul drumurilor cu trafic intens;
*retragerea fata de aliniamentul si de cladirile invecinate din ratiuni
functionale;
*asigurarea parcajelor;
*spatii verzi plantate.

Regimul de construire:

P.O.T. 30%
C.U.T. 1.1
G. Ocupare - 65%
H max. cornisa -10m (P+2E+M)
Spatiu verde -min. 35% / incinta
Norme pentru:

OBIECTIVUL CERERE SUPRAFATA RAZA DE SUPRAFATA


POTENTIALA DESERVITA SERVIRE MINIMA DE
TEREN/LOC
Biblioteca Norma 7val./loc 3.000-10.000 800-1.000 m 0.030 mp
publica la zona deservita locuitori
Cinematograf Total populatie 10.000-30.000 Nenormabil 0.25 mp
zona;norma 20- locuitori
35 locuri/1.000
locuitori
Club Total populatie 3.000-10.000 500-1.000 m 0.10-0.20 mp
norma 3-4 locuitori
locuitori/1.000
locuitori
Teatru Total populatie 50.000 -150.000 Nenormabil 0.10 mp
norma 500 locuitori
locuri/1.000
locuitori
UNITATI DE CULT
A se avea in vedere si anexa Nr. 1 din R.G.U.
Principii:
*accesibilitate la transportul public;
*vecinatati linsitite;
*cuplarea cu institutii administrative legate de practicarea cultelor
(dupa caz);
*conlucrarea cu unitati si servicii publice
Reguli:
*amplasare in zone compatibile;
*evitarea zonelor poluate sau a terenurilor improprii construirii;
*asigurarea acceselor pietonale si carosabile;
*echiparea, dupa caz, cu retele tehnico-edilitare;
*orientarea fata de punctele cardinale;
*asigurarea parcajelor;
*spatii verzi si plantate.

Regimul de construire:
P.O.T. 30%
C.U.T. 1.1
G. Ocupare - 65%
H max. cornisa -10m (P+2E+M)
Spatiu verde -min. 35% / incinta
Norme pentru:
OBIECTIVUL CERERE SUPRAFATA RAZA DE SUPRAFATA
POTENTIALA DESERVITA SERVIRE MINIMA DE
TEREN/ LOC.
Biserica Populatie apartinand 1.500-3.000 500 m 0.8-0.9
parohiala aceleiasi confesiuni; locuitori mp/enorias
norma un preot/500
familii
Casa de Un pastor/200 Functie de 300-1.000 m 0.9 mp
rugaciuni persoane numarul
credinciosilor
Catedrala Populatia apartinand Localitate cu Nenormabil 0.8-1.5 mp
aceleiasi confesiuni; peste 100.000
nenormat locuitori
Cimitire Populatie totala Total localitate Nenormabil 2.0 -2.5 mp
UNITATI SPORT SI DE AGREMENT

A se vedea Anexa Nr.1 din R.G.U.

Principii:
*accesibilitatea pietonala si carosabila, inclusiv la transportul public;
*cuplarea amenajarilor sportive;
*conlucrarea cu alte functiuni urbane (ISi; ISs; ISco; L; I/A; SP).

Reguli:
*evitarea amplasarii in vecinatatea unor surse poluante ;
*evitarea terenurilor inundabile, instabile, mlastinoase;
*amplasarea preferentiala in zone specializate;
*asigurarea acceselor pietonale si carosabile;
*echiparea tehnico-edilitara;
*asigurarea parcajelor;
*spatii verzi si plantate functie de tipul amenajarilor.

Regimul de construire
club sportiv:
P.O.T. 12%
C.U.T. 0.4
G. Ocupare - 80%
H max. -10m
Spatiu verde -min. 60% / terenuri fotbal, tenis camp
hotel pensiune, birouri:
P.O.T. 30%
C.U.T. 0.9
G. Ocupare - 40%
H max. -10m
Spatiu verde -min. 60% / incinta
Norme pentru:

OBIECTIVUL CERERE SUPRAFATA RAZA DE SUPRAFATA


POTENTIAL DESERVITA SERVIRE MINIMA DE
A TEREN/LOC
Spatii amenajate Total 1.000-15.000 300-500 m (5 de 1.0-1.3 mp
pentru joc si sport populatie din locuitori mers pe jos)
aferente locului zona
Amenajari sportive Total 3.000-12.000 500-1.000 m (15 6.5 mp
pentru invatamant populatie locuitori de mers pe jos)
varsta 7-18
ani; norme
diferentiate
pe forme de
invatamant
Stadioane Populatie Localitate Nenormabil 4.0-6.0 mp
(orientarea totala teritoriu
terenurilor pe
directia N-S cu
devieri de max.15
Hotel Populatie de Localitate Nenormabil 50-150 mp
deplasare teritoriu
(turism,
afaceri);
norma:8-15
locuri/1.000
locuitori
Motel Populatie de Localitate Nenormabil 75-100 mp
deplasare; teritoriu
norma:5
locuri/1.000
locuitori
Camping Populatie de Localitate Nenormabil 100 mp
deplasare Teritoriu
(turism)
Nota:
Pentru conditiile de amplasare in teritoriu (P.O.T., C.U.T.), orientare, accese
carosabile, parcaje, spatii verzi si plantate si imprejmuiri se recomanda
consultarea R.G.U. Anexele Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5,si Nr.6 si respectiv Cap.5 si
Cap.10 din prezentul Regulament.

Pentru problemele legate de amplasarea constructiilor fata de aliniament, fata de


limitele laterale si posterioare se vor urmari reglementarile din Cap.6 din prezentul
Regulament.
In cazul cladirilor distincte pe aceeasi parcela, distantele minime dintre acestea
vor fi egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte (H/2), dar nu
mai putin de 4.0 m.
Serviciile de categoria atelierelor de intretinere (auto,utilaje,etc.), parcajele si
spalatoriile chimice sa nu fie dispuse la distante mai mici de 15.0 m de fatadele
locuintelor sau dotarilor publice, sa nu aiba capacitati care sa genereze trafic intens,
sa nu polueze chimic si fonic, sa nu utilizeze pentru depozitare terenul vizibil din
circulatia publica.
Unitatile de mai sus, amplasate in imediata apropiere a zonelor rezidentiale, se
recomanda a avea programul de lucru limitat pentru a nu disturba locuirea pe timpul
noptii.

Conditiile de echipare tehnico-edilitara


A se vedea si Cap.8 din prezentul Regulament.

In situatia in care zona nu dispune de retea publica de distributie a apei sau


canalizare, se admite:
*alimentarea cu apa din puturi, conditionata de asigurarea igienei generale
a sursei si protectiei sanitare in raport cu posibilele surse de poluare
vecine;
*evacuarea in sistem individual sau de grup, conform actelor normative in
vigoare, cu prevederea unui racord posibil la viitoarea retea publica de
canalizare.
Parcajele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate sunt neconstruibile.
Restul unitatilor se vor asigura in functie de posibilitatile locale.

Regim de inaltime
A se vedea si Cap.9 si Cap.VI U.T.R. din prezentul Regulament.

Pentru institutii publice, regimul maxim de inaltime va fi in general de P+4.


Depasirile acestui regim de inaltime vor fi bine argumentate in documentatiile
urbanistice de detaliu (P.U.D.). Nivelul de inaltime se va stabili pentru fiecare subzona
in parte.

Aspectul exterior al cladirilor


A se vedea si Cap.9 din prezentul Regulament.

Se recomanda in cazul zonelor de protectie a monumentelor (raza:100 m), prin


Certificatul de Urbanism sa se solicite explicitarea modului de inscriere a constructiei
in sit sau intre fronturi existente prin prezentarea a cate trei cladiri de o parte si de alta
a fatadei propuse.
Se interzice construirea in stiluri si imitatii stilistice straine protejate, utilizarea
materialelor nespecifice zonei, imitarea materialelor naturale, etc.
In cazul interventiei la cladirile existente se va impune realizarea unor relevee,
desfasurari, sectiuni.
Cladirile noi vor respecta caracterul arhitectural de zona si nu vor face nota
discordanta cu acestea.
Pentru fatadele comerciale vitrine- se vor intocmi documentatii care sa
cuprinda plan de situatie si releveu al fatadei, fotografii ale fatadelor invecinate.
Forma, materialele si culorile firmelor se vor autoriza pe baza documentatiilor
grafice aprobate.
PD ZONA PRODUCTIE, DEPOZITARE

A. Generalitati
Functiune predominanta: productie, depozitare.
Functiuni complementare.

B. Utilizare functionala
Utilizari permise:
*unitati productie, depozitare.

Utilizari permise cu conditii:


*dezvoltarea activitatilor productive, prin stimularea initiativei
private prin terenurile puse sub interdictie temporara de
construire, pana la intocmirea documentatiilor P.U.Z.
*rezolvarea circulatiilor si a echiparii tehnico-edilitare.

Utilizari interzise:
*realizarea micro-fermelor de crestere a animalelor in afara
unitatilor agricole, organizate in zone functionale; amenajate si
echipate special, pentru a evita poluarea aerului, solului si panzei
de apa freatica;
*unitati care prezinta pericol tehnologic sau a caror poluare
depaseste limitele parcelei;
*amplasarea spre DN,DJ sau CF a activitatilor care, prin natura
lor au aspect dezagreabil (depozite de deseuri, combustibili solizi,
etc.). Astfel de unitati vor fi retrase de la circulatiile principale si
vor fi mascate prin perdele de protectie de vegetatie inalta si
medie.

C. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor


Caracteristicile parcelei:
*conform necesitatilor tehnologice si normelor specifice.

Amplasarea constructiilor fata de aliniament:


*unitati productive nepoluante amplasate in vecinatatea zonelor de locuit
vor respecta distantele minime obligatorii ale zonei respective;
*se recomanda ca in fiecare situatie in parte, sa se asigure coerenta
fronturilor stradale, prin luarea in consideratie a situatiei vecinilor imediati
si al caracterului general al strazii;
*se recomanda retrageri de cca.6.00 m fata de aliniament in vederea
realizarii unei parcele de protectie spre drum;
*in cazul largirii, in perspectiva, a drumurilor se vor lua acoperitor de
cca.25.00 m fata de axul strazii pentru retragerea constructiilor;
*se vor asigura cel putin 25.0 m intre zona de productie si cea de
locuinte pentru a putea fi plantate corespunzator (vegetatie inalta
salcam, plop, si joasa);
*constructiile din zona de productie sau din unitati productive izolate se
retrag fata de limita proprietatii cu minim 8,0 m, dar nu mai putin de 15,00
m in cazul in care parcela invecinata este ocupata de locuinte.
*se interzice cuplarea la calcan intre locuinte si constructii cu functiune
productiva.

Amplasarea constructiilor unele fata de celelalte:


*distantele dintre cladirile nealaturate de pe aceeasi parcela trebuie sa
fie suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor
de stingere a incendiilor si utilizarea corespunzatoare prin iluminare
naturala, insorite, salubritate, securitate,etc.
*distanta minima obligatorie intre corpuri va fi H/2 (jumatate din inaltimea
la cornisa a cosntructiei celei mai inalte), dar nu mai putin de 4.0 m.

Accese:
*toate cladirile vor avea obligatoriu asigurat accesul dintr-o cale de
circulatie publica in conditiile permiterii interventiei pompierilor;
*accesele in subzonele I/A se rezolva in cadrul documentatiilor
urbanistice de detaliu ulterioare.

Regimul de construire:
P.O.T. 50%
C.U.T. 1.0
G. Ocupare - 65%
H max. hala -12m
Spatiu verde -min. 35% / incinta

Regim de inaltime
*se propune o inaltime de 12.0 m. Se admit depasiri in cazuri bine
justificate tehnologic prin documentatii specifice si avizate de
compartimentul de specialitate din cadrul Primariei.
Conditii de echipare tehnico-edilitara:
*orice constructie noua destinata activitatilor productive industriale si
depozite trebuie sa fie racordate la reteaua publica de distributie a apei
potabile, de canalizare si la reteaua electrica. Procesele tehnologice
specifice impun restul echiparii tehnico-edilitare.
P ZONA PENTRU SPATII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE
PROTECTIE, SPORT SI AGREMENT

A. Generalitati
Functiune predominanta: spatii plantate amenajate sau naturale.
Functiune ecologica: ameliorarea micro-climatului si combaterea poluarii prin
imbunatatirea compozitiie chimice a aerului (raport O CO2).
Functiunea recreativa: sport, joc, agrement odihna;

B. Utilizare functionala

Utilizari permise:
*amenajari de parcuri, scuaruri, zone de agrement;
*amenajari sportive, inclusiv dotari si anexe (baze sportive, stadioane);
*zone, perdele si benzi de protectie spre cai de comunicatie rutiera si
feroviare precum si intre zone functionale incompatibile, prin plantatii
rezistente la nocivitati;
*plantatii decorative si pentru odihna in zone centrale;
*mentinerea, intretinerea si ameliorarea spatiilor verzi naturale existente in
intravilan.

Utilizari permise cu conditii:


*constructiile compatibile cu zona verde sunt temporare cu un
P.O.T. de 10%, cu elaborarea prealabila a documentatiei specific ce va fi
supusa aprobarilor conf. legilor in vigoare;
*amenajarea si reamenajarea zonelor de sport cu conditia elaborarii
P.U.Z.;
*amenajarea spatiilor plantate pe principii ecologice, cu vegetatii perene,
pentru asigurarea costurilor reduse de intretinere si favorizarea
ecosistemelor;
*pentru orice fel de constructie se va solicita indicarea, in documentatia
specifica, a modului de tratare a spatiilor ramase libere, in special a celor
vizibile de pe circulatiile publice;
*se va planta un arbore la minim 100mp de incinta.
Utilizari interzise:
*se interzic constructiile care conduc la degradarea peisajului si a relatiilor
de vecinatate;
*sunt interzise exploatarile terenului si lucrarile care conduc la degradarea
cadrului natural si disparitia vegetatiei;
*se interzice depozitarea deseurilor si a gunoiului menajer in zonele
plantate;
*sunt interzise constructiile permanente in zona spatiilor verzi declarate
legal.

C. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor

Criterii specifice de amplasare:


*in zone cu vegetatie bogata si cadru natural pitoresc;
*in zone nepoluante, lipsite de umiditate si care nu prezinta pericol de
inundabilitate;
*accesibilitatea la transportul in comun, asigurarea acceselor pietonale si
carosabile, a parcajelor;
*suprafata ocupata de cladiri temporare sa nu depaseasca 10% din
suprafata;
*inaltimea maxima de 7.0 m, cu posibile derogari printr-o documentatie
justificativa, avizata si aprobata conform legii;
*echiparea tehnico-edilitara si salubritate.

Aspectul exterior nu va afecta situl peisagistic.

Norme pentru:
ZONA VERDE CERERE POTENTIALA SUPRAFATA RAZA DE
TOTAL POPULATIE DESERVITA SERVIRE
Parc si gradini 5.o mp/locuitori Localitate 1.000-1.500 m
publice
Zone agrement 15 ha/1.000 locuitori Localitate 25-30 km
Parc-complex 5.0 mp/locuitori Min 7.000 1.000-2.000 m
sportiv locuitori
GC ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA

A. Generalitati

Functiune predominanta: constructii si instalatii necesare bunei gospodariri a


localitatii, cimitire;
Functiuni complementare.

B. Utilizare functionala

Utilizari permise:
*constructii, instalatii si terenuri necesare bunei gospodariri a localitatii.

Utilizari permise cu conditii:


*toate constructiile si instalatiile necesare bunei gospodariri a localitatii cu
conditia respectarii documentelor cu caracter normativ si direct, precum si
a solutiilor si a reglementarilor propuse in proiectele de specialitate;
*cimitire si statii de epurare cu conditia asigurarii distantelor la cca.50 m,
respectiv 200 m, si a respectarii unei distante de cca.1.000 intre rampa de
gunoi si zone protejate (v. Norme de igiena privind mediul de viata al
populatiei aprobat cu Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.981/1994).

C. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor

Caracteristicile parcelei, accesele, amplasarea constructiilor, regimul de


inaltime si aliniere, cat si indicii maximi admisibili de control cont. necesitatilor
tehnice si normelor specifice;
In ceea ce priveste aspectul exterior se va urmari asigurarea mascarii cu
perdele de vegetatie a incintelor vizibile dinspre drumuril epublice;
Amplasarea si organizarea serviciului de salubritate a se vedea Cap.4
din prezentul Regulament.
TE- ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARA

A se vedea si Cap.III sectiunea a IIIa, Art.27,28 si 29 din R.G.U.

A. Generalitati

Functiune predominanta: constructii si amenajari aferente retelelor tehnico-


edilitare;
Functiuni complemenatre.

B. Utilizare functionala

Utilizari permise:
*institutii coordonatoare in domeniu;
*constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare (gospodarie
de apa, statie de reglare gaze, etc.)

Utilizari permise cu conditii:


*constructii si amenajari ce vor respecta documentele cu caracter
normativ si directiv precum si solutiile si reglementarile propuse in
proiectele de specialitate.

Utilizari interzise:
*se interzic constructiile si lucrarile care pot prejudicia zonele invecinate,
precum si cele care pun in pericol cadrul natural;
*sunt interzise constructiile si lucrarile in domeniu fara asigurarea
masurilor protective inspre si dinspre obiectivul realizat conform
normelor sanitare in vigoare.

C. Conditii de amplasare, echipare si conformare a constructiilor

Se va avea in vedere caracterul zonei in care se amplaseaza;


Caracteristicile parcalei, amplasarea constructiilor, accesele, regimul de
aliniere si inaltime si indicii P.O.T. si C.U.T. se determina conforma
necesitatilor tehnice si normelor specifice.
Se propun: P.O.T= 50%; C.U.T.=1.5
CC-ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII
AFERENTE

A. Generalitati

Functiune predominanta:cai de comunicatie; compusa din.


Functiuni complementare: servicii compatibile functiei de baza si celelalte zone
functionale.

B. Utilizare functionala

Utilizari permise:
*unitati ale intreprinderilor de transport;
*reteaua de strazi in intravilan ce apartin domeniului public (clasele
tehnice I-IV, proiectate conform STAS 10.144/1-80, revazut si modificat in
1989 Caracteristicile arterelor de circulatie din localitatile urbane si
rurale);
*garaje, spatii de stationare, parcaje, platforme sau alveole carosabile
pentru: - transportul in comun;
- trotuare, refugii si alei pietonale;
- benzi pentru biciclisti;
- elemente de consolidare a partii carosabile;
- amenajari intersectii;
- benzi de aliniament, plantatii joase mediane;
- echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare;
- lucrari de terasament;
- lucrari si perdele protective impotriva noxelor si poluarii
fonice dinspre caile de comunicatie.

Utilizari permise cu conditii:


*incintele unitatilor de transporturi si garajele publice vor respecta
masurile si normele admisibile de poluare si de asigurare impotriva
riscului de incendiu si explozie;
*delimitarea prin imprejmuiri specifice a terenurilor destinate activitatii
feroviare, vizibile dinspre drumurile publice, in conformitate cu regulile de
securitate feroviara;
*autorizarea realizarii constructiilor si instalatiilor in zone de protectie a
infrastructurii feroviare (100 m stanga dreapta masurata de la limita
zonei cadastrale CFR, indiferent de proprietar) se va face numai cu
avizarea documentatiilor de catre Ministerul Transporturilor si a
S.N.C.F.R

Utilizari interzise:
*se interzice cuplarea cu cladirile de locuit;
*se interzice orice constructie in zonele marcate cu hasuri ca fiind sub
interdictie temporara de construire in cazurile:
- trasee viitoare pentru cai de comunicatie;
- amenajari intersectii pana la precizarea solutiilor definitive
si sidicarea interdictiei temporare de construire.

C. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Conform normelor specifice.


Aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei in care se amplaseaza.

Pentru zona C caracteristicile parcelei, amplasarea, regimul de inaltime si


aliniere si indicii P.O.T. si C.U.T. se stabilesc conform necesitatilor tehnice,
normelor specifice si cu respectarea reglementarilor din documentatiile de
specialitate.

Aspecte exterior se recomanda:


*noile cladiri sau amenajarile nu vor afecta caracterul zonei;
*imagine civilizata catre drumul public;
*parcaje publice bordate cu plantatii si marcate cu garduri vii de
1,20 m inaltime;
*amenajarea peisagistica in cadrul incintelor si de-a lungul zonei
feroviare in contact cu teritoriul intravilan.

Distantele ce se vor respecta intre diferitele tipuri de parcaje si cladiri,


conform Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati
urbane P 732/1993 va fi:
*parcaje de carosabil sau pe trotuar front cu comet, unitati
productive, servicii 5.00 m;
*parcaje-garaje pentru mai putin de 50 autovehicule front de
locuinte, birouri 15.00 m;
*parcaje cu mai putin de 50 autovehicule fata de scoli, gradinite,
camine de batrani 25.00 m;
*parcaje cu peste 50 autovehicule fata de gradinite,csoli, camine de
batrani, spitale 75.00 m;
parcaje situate paralel cu calcane 5.00 m.

TDS ZONA TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA

A. Generalitati

Functiune predominanta: activitati cu profil special.

B. Utilizare functionala

Utilizari permise : activitati speciale si locuinte de serviciu.

Utilizari permise cu conditii:


*se va tine seama de Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 126/D/1992 privind
aprobarea conditiilor de autorizarea a constructiilor cu caracter
militar.

C. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Conform normelor specifice


Aspectul exterior nu va afecta caracterul zonei in care se amplaseaza;
A ZONA PENTRU UNITATI AGRICOLE

A. Generalitati:

Functiune predominanta: agricola.


Functiuni posibile: L;IS; C; ID; SP;

B. Utilizare functionala:

Utilizari permise: activitati agricole, cai de comunicatie propuse, constructii


instalatii necesare functionarii si gospodaririi localitatii;

Utilizari permise cu conditii:


*locuinte, parcuri, zone de agrement etc cu conditia elaborarii in
prealabil a documentatiilor P.U.Z.. ce vor fi supuse probarilor legale;
*activitati si servicii, constructii si instalatii si alte functiuni autorizate
numai pe baza unor proiecte avizate si aprobate conform legislatiei in
vigoare;
*toate documentatiile pentru modificarea intravilanului vor fi supuse
aprobarilor conform prevederilor legale.

Utilizari interzise:
*constructii sau categorii de lucrari care pot prejudicia calitatea
mediului, pot afecta situl si pot degrada fondul funciar existent;
*depozitarea intamplatoare a deseurilor.

C. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Conform necesitatilor tehnice si normelor specifice functiunilor viitoare.


V. PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A
TERENURILOR DIN INTRAVILAN

TA Terenuri agricole
TF Terenuri forestiere
TH Terenuri aflate permanent sub ape
TC Terenuri ocupate de cai de comunicatie
TN Terenuri neproductive
TS Terenuri cu destinatie speciala

Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in documentatia de


urbanism P.U.G. sau P.U.Z. a fost impartit pe zone cu functiuni
predominante cu prescriptii specifice:

Zona depozitare, servicii publice, productie


Zona locuinte servicii publice (P+7+8R)
Zona locuinte, functiuni complementare (P+5+6R)
Zona locuinte rezidentiale (P+2+M)
Zona spatii verzi agreement
Zona spatii verzi protectie (LEA, TRANSGAZ, GROAPA GLINA,
PROTAN)
Zona gospodarie oraseneasca (GROAPA GLINA, PROTAN)
Zona T.D.S.
Zona comunicatie rutiera majora ( PROPUNERE CENTURA SUD
AUTOSTRADA A2 BUCURESTI, DN4 SOS. OLTENITEI, SOS. DE
CENTURA + CF BUCURESTI, SOS. CHEIUL DAMBOVITEI, DJ 401
BERCENI SECT.4)
ANEXE