Sunteți pe pagina 1din 97

REPUBLICA MOLDOVA

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

DRUMURI ŞI PODURI

RECOMANDĂRI PRIVIND PROIECTAREA STRĂZILOR


ŞI DRUMURILOR DIN LOCALITĂŢI URBANE ŞI RURALE

CP D.02.11 – 2014

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


AL REPUBLICII MOLDOVA

CHIŞINĂU * 2014
ICS 93.080.99

ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de Institutul de Cerecetări Ştiinţifice în


Construcţii „INCERCOM” Î.S.
La elaborarea prezentului Cod practic au participat: ing. P. Arnăut,
ing. G. Pogorleţchii, ing. E. Cebotari, dr. ing Gh. Croitoru.

ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C 06 „Construcţii hidrotehnice, rutiere şi


speciale”

Preşedinte
Ing. O. Horjan Universitatea Agrară de Stat din Moldova, faculta-
tea „Cadastru şi drept”
Secretar:
Ing. A. Ababii Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra „Căi
ferate, drumuri şi poduri”
Membri:
Ing. A. Calaşnic IP „Acvaproiect”
Ing. N. Danilov Universitatea Agrară de Stat din Moldova, faculta-
tea „Cadastru şi drept”
Ing. A. Cadocinicov Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra „Căi
ferate, drumuri şi poduri”
Ing. A. Cuculescu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor
Ing. O. Melniciuc Institutul de ecologie şi geografie, Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova
Ing. N. Ciobanu Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”
Ing. Iu. Paşa Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”
Ing. P. Codreanu Portul Giurgiuleşti

Reprezentantul ministerului:
Ing. M. David Direcţia reglementări tehnico-economice, Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

APROBAT Prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi con-


strucţiilor al RM nr. din , cu
aplicare din

 MDRC 2014

II
PREAMBUL NAŢIONAL

Prezentul cod practic în construcţii reprezintă adaptarea, la condiţiile naţionale ale Republicii
Moldova, prin metoda retipăririi, a normativului Federaţiei Ruse „Рекомендации по
проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений”.
Codul practic în construcţii CP D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor şi
drumurilor din localităţi urbane şi rurale” completează СНиП 2.07.01 și cuprinde clasificarea
drumurilor şi străzilor din localităţi urbane şi rurale, norme, criterii, cerinţe speciale, condiţii tehnice
privind sistematizarea teritoriului, amplasarea elementelor geometrice ale străzilor, amenajarea inter-
secţiilor, dispoziţii privind modul de desfăşurare a lucrărilor şi de ocrotire a naturii.
Proiectarea construcţiei noi şi a reconstrucţiei străzilor şi a drumurilor urbane trebuie însoţit de
un studiu de mediu, care prevede evaluarea cantitativă a tuturor tipurilor de acţiuni asupra mediului şi
evaluarea consecinţelor ecologice ale realizării proiectului examinat în conformitate cu Legea nr.
1513-XII din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei şi Legea nr. 1515-
XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător.
Acest cod practic în construcţii se aplică construcţiei, reconstrucţiei şi reparaţiei drumurilor şi
străzilor din localităţi urbane şi rurale şi este pus în practică de instituţiile de proiectare, întreprinde-
rile de antrepriză şi de producţie.

Este adoptat pentru prima dată.

III
ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий Свод правил составлен в дополнение к СНиП 2.07.01 и распространяется на


все города, поселки и сельские поселения, расположенные на территории Молдовы, и, для ко-
торых разрабатываются генеральные планы, проекты детальной планировки и застройки райо-
нов, технические и рабочие проекты улиц, дорог и транспортных сооружений.
Рекомендации разработаны в ЦНИИП градостроительства Минстроя России.
Рекомендации подготовили:
ЦНИИП градостроительства (канд. техн. наук Агасьянц А.А., руководитель, разд. 1 - 5;
канд. техн. наук Кирюшина Н.К. - разд. 2; Шнейдер И.М. - разд. 8); Гипрокоммундортранс
(Чубуков В.И., Романцов Ю.В., Дудина И.Б. - разд. 5, 9, 10), МАрхИ (канд. техн. наук
Ставничий Ю.А. - разд. 3), ВНИИ БД (канд. техн. наук Верейкин B.E., канд. техн. наук
Шелков Ю.Д. - разд. 3), Мосинжпроект (Шепин Л.П. -разд. 6,7).
При подготовке данных рекомендаций были использованы материалы, предоставленные
МАДИ и Московским государственным строительным университетом, а также учтены
замечания и предложения организаций и специалистов, приславших свои отзывы по проекту
Рекомендаций. Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность специалистам
Украины, Белоруссии, Узбекистана и других республик за многолетнее плодотворное
сотрудничество.

IV
СОДЕРЖАНИЕ
CUPRINS

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................... 1


1 DOMENIUL DE APLICARE ŞI DISPOZIŢII GENERALE .................................................................. 1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ............................................................................................................................. 3
2 REFERINŢE NORMATIVE ................................................................................................................................. 3
3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ............................................................................................................ 4
3 PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT ............................................................................................................. 4
4 ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ .......................................................................... 8
4 ORGANIZAREA ŞI SIGURANŢA TRAFICULUI ..................................................................................... 8
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНО – ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЦ И ДОРОГ............................................................................................. 13
5 PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE EXPLOATARE A STRĂZILOR
ŞI DRUMURILOR........................................................................................................................................... 13
5.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................ 13
5.1 PRINCIPII GENERALE ........................................................................................................................ 13
5.2 ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ .................................................................................................................. 23
5.2 PROFILUL TRANSVERSAL ................................................................................................................. 23
5.3 ПЛАН И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ..................................................................................................... 30
5.3 PLAN ŞI PROFIL LONGITUDINAL ....................................................................................................... 30
5.4 ТРОТУАРЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ И ДОРОЖКИ, ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ ................................. 35
5.4 TROTUARE, STRĂZI ŞI PISTE PENTRU PIETONI, PISTE PENTRU CICLIŞTI.............................................. 35
5.5 ОБУСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ ......................................................................... 37
5.5 INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ALE STRĂZILOR ŞI DRUMURILOR ................................................................... 37
6 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ ......................................................................................................... 42
6 INTERSECŢII ŞI RACORDĂRI ...................................................................................................................... 42
6.1 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ В ОДНОМ УРОВНЕ ......................................................................... 42
6.1 INTERSECŢII ŞI RACORDĂRI LA NIVEL .............................................................................................. 42
6.2 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ ..................................................................... 49
6.2 INTERSECŢII ŞI RACORDĂRI DENIVELATE ......................................................................................... 49
6.3 ПОДЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ......................................................................................... 57
6.3 TRECERI SUBTERANE PENTRU PIETONI ............................................................................................. 57
6.4 ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ .............................................................. 60
6.4 LUCRĂRI DE ARTĂ PE STRĂZI ŞI DRUMURI........................................................................................ 63
7 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО................................................................................................................................... 62
7 TERASAMENTUL................................................................................................................................................. 62
8 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ ................................................................................................................................... 68
8 STRUCTURI RUTIERE ...................................................................................................................................... 68
9 ВОДООТВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И СООРУЖЕНИЯ .......................................................................... 77
9 SISITEME ŞI CONSTRUCŢII DE EVACUARE A APELOR METEORICE .............................. 77
10 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ........................................................................................................................ 81

V
10 ILUMINARE EXTERIOARĂ ......................................................................................................................... 81
11 ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ ............................................................................................................... 82
11 CREAREA SPAŢIILOR VERZI PE STRĂZI ŞI DRUMURI ........................................................... 82
ПРИЛОЖЕНИЕ A (справочное). ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ .................................. 85
ANEXA A (informativă) EXEMPLE DE ORGANIZAREA BENZILOR PENTRU CIRCULAŢIA
AUTOBUZELOR PE INTERSECŢIILE STRĂZILOR MAGISTRALE....................................... 85
ПРИЛОЖЕНИЕ B (справочное). ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО И
ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ .......................................................... 86
ANEXA B (informativă). EXEMPLE DE ORGANIZARE A CIRCULAŢIEI DE PIETONI ŞI
CICLIŞTI LA INTERSECŢII ....................................................................................................................... 86
ПРИЛОЖЕНИЕ C (справочное). ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО
ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РАЙОНАХ РЕКОНСТРУКЦИИ ..................... 87
ANEXA C (informativă). EXEMPLE DE ORGANIZARE A PROFILULUI TRANSVERSAL
PENTRU CIRCULAŢIA PRIORITARĂ A PIETONILOR ŞI TRANSPORTULUI PUBLIC
ÎN ZONELE DE RECONSTRUCŢIE........................................................................................................ 87

VI
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP D.02.11 – 2014

Drumuri şi poduri
Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi ur-
bane şi rurale
Road and bridges
Recommendations for the design of streets and roads of cities and rural settlements
Дороги и мосты
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений
Официальное издание Ediţie oficială

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 1 DOMENIUL DE APLICARE ŞI


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Настоящий Свод правил устанавливает 1.1 Prezentul Cod practic stabilește cerinţele
требования проектирования, de proiectare şi construcţie a căilor de comu-
строительства транспортных и nicaţie pentru vehicule şi pietoni şi se aplică
пешеходных путей сообщения. în toate oraşele, oraşelele şi localităţile rurale,
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
1.2 Свод правил включает правила 1.2 Codul practic include reguli de aplicare a
применения параметров улиц и дорог, parametrilor străzilor şi drumurilor, con-
транспортных сооружений в различных strucţiilor rutiere în diferite condiţii urbanisti-
градостроительных условиях ce.
1.3 Свод правил регламентирует 1.3 Codul practic reglementează amenajarea
устройство элементов и конструкций улиц elementelor şi dotărilor străzilor şi drumuri-
и дорог, а также содержит требования по lor, precum şi cuprinde cerinţele de amenaja-
их благоустройству и оборудованию. re şi dotare a acestora.
1.4 Улично-дорожная сеть городов и сель- 1.4 Reţeaua de drumuri şi străzi a oraşelor şi
ских поселений представляет собой часть localităţilor rurale reprezintă o parte din teri-
территории, ограниченной красными ли- toriu limitată de linii roşii şi destinată pentru
ниями и предназначенной для движения circulaţia mijloacelor de transport şi a pieto-
транспортных средств и пешеходов, про- nilor, amplasarea comunicaţiilor inginereşti,
кладки инженерных коммуникаций, раз- amplasarea spaţiilor verzi, a dispozitivelor
мещения зеленых насаждений и шумоза- anti-zgomot, instalarea mijloacelor tehnice de
щитных устройств, установки техниче- informare şi organizare a traficului.
ских средств информации и организации
движения.
1.5 Разработка проектов на строительство 1.5 Elaborarea proiectelor de construcţie şi
и реконструкцию улиц и дорог осуществ- reconstrucţie a străzilor şi drumurilor se efec-
ляется на основании технического задания tuează pe baza caietului de sarcini întocmit de
местных органов управления и в соответ- autorităţile publice locale şi în conformitate
ствии с решениями генерального плана cu prevederile planului general al localităţilor
города, сельских поселений, комплексной urbane şi rurale, schemei complexe de dez-
схемой развития всех видов транспорта, voltare a tuturor tipurilor de transport, proiec-
проектов детальной планировки районов и telor detaliate de sistematizare a cartierelor şi
проектов застройки кварталов и микро- sectoarelor.
районов.
1.6 Строительство и реконструкцию улиц 1.6 Construcţia şi reconstrucţia străzilor şi
и дорог городов и сельских поселений drumurilor din localităţile urbane şi rurale
следует осуществлять с целью повышения trebuie executate pentru a consolida integrita-
CP D.02.11 – 2014, pag. 2

единства и связности сети, достижения tea şi conectivitatea reţelei, a realiza separa-


возможно большего разделения основных rea maximă a fluxurilor de transport principal
и местных транспортных потоков, их şi local, a diferenţia aceştia pe tipuri de tran-
дифференциации по видам транспорта и sport şi viteza de circulaţie, a izola circulaţia
скорости движения, изоляции транзитного transportului greu şi de tranzit de intravilan,
и грузового автомобильного движения от precum şi după necesitate, pentru a spori ni-
жилой застройки, а также при необходи- velul de amenajare a teritoriului şi de asanare
мости повышения уровня благоустройства a mediului ambiant urban.
территории и оздоровления окружающей
городской среды.
1.7 Строительство и реконструкция маги- 1.7 Construcţia şi reconstrucţia străzilor şi a
стральных улиц и дорог должны обеспе- drumurilor magistrale trebuie să asigure legă-
чивать удобные и надежные транспортные turi de transport confortabile şi fiabile ale tu-
связи всех районов с центром города, ос- turor sectoarelor cu centrul urbei, zonele in-
новными районами приложения труда, с dustriale principale, obiectele de formare a
объектами грузообразования, хранения и încărcăturii, de parcare şi deservire tehnică a
технического обслуживания автомобилей, autovehiculelor, cu zonele de agrement şi
с зонами отдыха и сетью внешних автомо- reţeaua de drumuri din extravilan şi cu con-
бильных дорог и сооружениями других strucţiile altor tipuri de transport din extravi-
видов внешнего транспорта. lan.
Критериями линейного развития маги- Drept criterii de dezvoltare a reţelei de
стральной улично-дорожной сети являют- drumuri şi străzi magistrale servesc următoa-
ся следующие условия: rele condiţii:
- обеспечение пешеходной доступности - asigurarea accesibilităţii pietonale la
остановочных пунктов общественного staţiile de transport public de călători,
пассажирского транспорта, (централь- (zona centrală 300 - 400 m, zona de mij-
ная зона 300 - 400 м, срединная зона loc 400 - 500 m, zona de periferie 500 -
400 - 500 м, периферийная зона 600 m), crearea condiţiilor de diferenţie-
500 - 600 м), создание условий воз- re maximă a reţelei magistrale pe subsis-
можно большей дифференциации ма- tem de străzi cu circulaţia preponderentă
гистральной сети на подсистему улиц a transportului public de călători şi a au-
с преимущественным движением toturismelor şi pe subsistem de drumuri
средств общественного пассажирского cu circulaţia preponderentă a transportu-
транспорта и легковых автомобилей и lui de mărfuri şi a autoturismelor;
подсистему дорог с преимуществен-
ным движением грузового и легкового
автотранспорта;
- обеспечении возможности быстрого - asigurarea posibilităţii de redistribuire
перераспределения транспортных по- rapidă a fluxurilor de trafic la excluderea
токов при выключении из эксплуата- din exploatare a unor sectoare de reţea.
ции отдельных участков сети.
1.8 Технические решения проектов новых 1.8 Soluţiile tehnice de proiectare a străzilor
и реконструируемых улиц и дорог должны şi drumurilor nou construite sau reconstruite
приниматься на основе технико-экономи- trebuie aprobate pe baza studiilor de fezabili-
ческих обоснований. Проектное решение tate. Soluţia de proiect trebuie să asigure:
должно обеспечивать:
- нормативную скорость, пропускную - viteza normată, capacitatea de trafic şi
способность и безопасность движения siguranţa traficului fluxurilor de calcul a
расчетных потоков транспортных mijloacelor de transport şi a pietonilor în
средств и пешеходов в соответствии с conformitate cu categoria străzii şi a
установленной категорией улицы и drumului adoptată;
CP D.02.11 – 2014, pag. 3

дороги;
- экономичность эксплуатации транс- - exploatarea eficientă a transportului
порта (расходование топлива и элек- (consum de carburanţi şi de energie elec-
троэнергии, снижение уровня отрица- trică, reducerea nivelului impactului ne-
тельного воздействия транспорта на gativ al transportului asupra medului
окружающую городскую среду); ambiant urban);
- комплексность архитектурно- - complexitatea sistematizării arhitecturale
планиро-вочной организации и техни- şi a soluţiilor tehnice ale căilor de comu-
ческих решений транспортно- nicaţie pentru vehicule şi pietoni;
пешеходных путей сообщения;
- надежность, прочность, долговечность - viabilitatea, rezistenţa, durabilitatea şi
и высокие эстетические качества proprietăţile estetice sporite ale echipa-
транспортных устройств, сооружений mentelor, construcţiilor şi instalaţiilor ru-
и оборудования; tiere;
- защиту прилегающей застройки от - protecţia construcţiilor adiacente împo-
транспортного шума и загазованно- triva zgomotului şi poluării aerului;
сти;
- комплексность решений вертикальной - complexitatea soluţiilor de sistematizare
планировки, систем водоотвода и verticală, a sistemelor de colectare şi
природоохранных мероприятий; evacuare a apelor meteorice şi a măsuri-
lor de protecţie a mediului;
- предотвращение повышения уровня - prevenirea ridicării nivelului apelor frea-
грунтовых вод в районах застройки; tice în zonele construite;
- эффективное использование физико- - valorificarea eficientă a proprietăţilor fi-
механических свойств грунтов и мате- zico-mecanice a pămînturilor şi a materi-
риалов, применяемых для устройства alelor folosite pentru construcţia terasa-
земляного полотна, дорожных одежд, mentelor, structurilor rutiere şi a lucrări-
искусственных сооружений; lor de artă;
- использование местных строительных - utilizarea materialelor locale de con-
материалов, отходов и побочных эко- strucţie, a deşeurilor şi a produselor se-
логически чистых продуктов про- cundare industriale ecologic pure;
мышленного производства;
- высокий уровень индустриализации, - un nivel înalt de industrializare, mecani-
механизации и технологичности стро- zare şi tehnologizare a lucrărilor de con-
ительных работ; strucţie;
- эффективное использование едино- - utilizarea eficientă a investiţiilor capitale
временных капитальных затрат на unice pentru executarea echipamentelor
строительство транспортных şi construcţiilor rutiere; posibilitatea con-
устройств и сооружений; возможность strucţiei acestora în etape, iar după nece-
их поэтапного возведения, а при необ- sitate şi ranforsării.
ходимости расширения и усиления.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2 REFERINŢE NORMATIVE
Перечень нормативных документов, Lista documentelor normative la care se
на которые имеются ссылки в настоящем fac referinţe în prezentul Cod:
Своде:

NCM С.02.02-04 Clădiri de producţie.


NCM С.04.02-05 Iluminatul natural şi artificial.
NCM D.02.01-2012 Drumuri. Norme de proiectare.
NCM E.04.02-06 Protecţia contra zgomotului.
CP D.02.11 – 2014, pag. 4

СНиП II-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные.


СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.
СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы.
СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии.
СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов,
поселков и сельских населенных пунктов.
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые.
ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород. Технические условия.
ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализа-
ционных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические
условия.
ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобе-
тон. Технические условия.
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных
дорог колеи 1520 (1524) мм.
ГОСТ 10807-78 Знаки дорожные, общие технические условия
ГОСТ 13508-74 Разметка дорожная.
ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. технические условия.
ГОСТ 21924.0-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Техниче-
ские условия.
ГОСТ 21924.1-84 Плиты железобетонные предварительно - напряженные для покры-
тий городских дорог.
ГОСТ 21924.2-84 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий
городских дорог. Конструкция и размеры.
ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматур-
ные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры.
ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения правила
применения.
ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия.
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. технические
условия.
SM GOST 3634:2009 Guri de control ale căminurilor de vizitare şi guri de scurgere a apelor
pluviale ale căminurilor de canalizare pluviale. condiţii tehnice

3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT


3.1 Оценку воздействия улиц и дорог на 3.1 Evaluarea impactului străzilor şi a dru-
экологию окружающей среды следует murilor asupra ecologiei mediului trebuie
производить по следующим основным efectuată după următorii factori principali:
факторам:
- степени загрязнения атмосферного - nivelul de poluare a aerului după com-
воздуха по компонентам: сажа, окись ponente: funingine, oxid de carbon, bio-
углерода, углеводороды, двуокись xid de azot, compuşi ai plumbului, ben-
CP D.02.11 – 2014, pag. 5

азота, соединения свинца, zpiren;


бенз(а)пирен;
- уровни звука и вибрации; - niveluri de zgomot şi vibraţie;
- уровни вероятного загрязнения почвы - niveluri de poluare probabilă a solului cu
тяжелыми металлами и солями; metale grele şi săruri;
- степени загрязнения сточных вод. - niveluri de poluare a apelor reziduale.
3.2 Экологическая оценка должна осу- 3.2 Evaluarea ecologică trebuie să se efectu-
ществляться по красным линиям улиц и eze după liniile roşii ale străzilor şi drumuri-
дорог и на линии прилегающей застройки. lor şi pe frontul stradal. Calculele trebuie
Расчеты должны выполняться на первую efectuate pentru prima etapă de construcţie şi
очередь строительства и на период полной pentru perioada de solicitare totală a străzilor
загрузки магистральных улиц и дорог с şi drumurilor magistrale conform categoriilor
учетом их категорий, интенсивности и со- acestora, intensităţii şi componenţei traficu-
става транспортного потока. lui.
При оценке экологического воздействия La evaluarea impactului ecologic al transpor-
транспорта следует учитывать существу- tului trebuie luată în calcul poluarea de fon
ющее фоновое загрязнение окружающей existentă a mediului şi prezenţa altor surse de
среды и наличие других источников воз- poluare.
действия.
3.3 Все расчеты и натурные измерения 3.3 Toate calculele şi măsurătorile în natură
должны выполняться в соответствии с trebuie executate în conformitate cu metodo-
утвержденными методиками (см. прило- logiile adoptate (a se vedea anexa A). Dispo-
жение A). Приборы для измерений долж- zitivele de măsurat trebuie să corespundă
ны соответствовать требованиям дей- cerinţelor standardelor în vigoare.
ствующих стандартов.
3.4 При проектировании новых городов и 3.4 La proiectarea noilor localităţi urbane şi a
районов, сельских поселений назначение sectoarelor acestora, a localităţilor rurale
и выбор трасс основных улиц и дорог, по identificarea şi alegerea traseelor noilor străzi
возможности, следует осуществлять с şi drumuri, după posibilitate, trebuie efectua-
учетом направлений господствующих te ţinînd cont de direcţiile vînturilor domi-
ветров в целях обеспечения их естествен- nante, în scopul asigurării ventilaţiei naturale
ного проветривания и уменьшения зано- ale acestora şi reducerii întroienirii.
симости снегом.
3.5 Трассирование автомобильных дорог с 3.5 Trasarea drumurilor cu trafic preponde-
преобладающим движением транзитного rent de tranzit şi de mărfuri trebuie efectuată
и грузового автомобильного транспорта cu izolarea zonelor rezidenţiale, de agrement
следует осуществлять в изоляции от сели- şi de protecţie a monumentelor, de reglemen-
тебных территорий и зон массового отды- tare a construcţiei, a landşafturilor protejate
ха, а также от зон охраны памятников, ре- şi a zonelor de protecţie a apelor conform
гулирования застройки, охраняемого при- cerinţelor СНиП 2.07.01.
родного ландшафта и водоохранных зон в
соответствии с требованиями
СНиП 2.07.01.
3.6 Транспортные связи и обслуживание 3.6 Legăturile de transport şi deservirea sec-
районов города следует организовывать toarelor oraşului, trebuie organizate în aşa
таким образом, чтобы автомобильный mod încît, transportul auto să aibă posibilita-
транспорт имел возможность удобного tea de a ieşi comod din teritoriul sectoarelor
выхода с территории районов по улицам и pe străzi şi drumuri de interes local şi sectori-
дорогам местного и районного значения al la reţeaua de drumuri de interes urban, cu
на сеть автомобильных дорог общегород- caracteristici sporite de transport şi cu izolare
ского значения, обладающих высокими a intravilanului.
CP D.02.11 – 2014, pag. 6

транспортными характеристиками и изо-


ляцией от застройки.
3.7 При проектировании магистральных 3.7 La proiectarea străzilor şi drumurilor ma-
улиц и дорог, в особенности с интенсив- gistrale, îndeosebi cu circulaţia transportului
ным грузовым движением, следует преду- de mărfuri intensivă, trebuie să se prevadă
сматривать мероприятия, обеспечиваю- măsuri de asigurare a continuităţii circulaţiei,
щие преимущественно безостановочное să se limiteze numărul şi lungimea sectoare-
движение транспорта, предельно ограни- lor cu declivitate longitudinală cea mai mare
чивать количество и протяженность şi curbe cu raze minime, să excludă acumula-
участков с наибольшими продольными rea gazelor de eşapament de la autovehicule
уклонами и кривыми малых радиусов, ис- şi să se asigure ventilarea naturală a acestora.
ключать скапливание выхлопных газов
автомобилей и обеспечивать их есте-
ственное проветривание.
3.8 Технические решения улиц и дорог, 3.8 Soluţiile tehnice privind străzile şi dru-
устройство их на уровне поверхности, на murile, construcţia acestora la nivelul terenu-
насыпи или в выемке, а также обоснова- lui, în rambleu sau debleu, precum şi funda-
ние типа конструкции транспортных со- mentarea tipurilor de construcţii rutiere (pa-
оружений (путепровод, тоннель, эстакада) saje denivelate, tuneluri, estacade) trebuie
следует осуществлять с учетом снижения executate ţinînd cont de impactul negativ al
отрицательного воздействия транспорта transportului asupra teritoriului adiacent, pre-
на прилегающую территорию, а также ар- cum şi de cerinţele arhitecturale ale con-
хитектурных требований застройки. strucţiei.
3.9 Необходимо использовать элементы 3.9 Este necesar să se folosească elementele
рельефа местности в качестве естествен- reliefului în calitate de bariere naturale anti-
ных преград на пути распространения zgomot. Drumurile expres, străzile magistrale
звука. Дороги скоростного движения, ма- trebuie amplasate în debleuri naturale, ravene
гистральные улицы следует располагать в extinse, vîlcele etc., în scopul izolării maxi-
естественных выемках, протяженных me de intravilan.
оврагах, ложбинах и т.п., с целью макси-
мальной изоляции от жилой застройки.
3.10 В случае превышения допустимого 3.10 În cazul depăşirii limitei admise a zgo-
уровня звука на селитебной территории, motului în zona rezidenţială, adiacentă străzi-
прилегающей к магистральным улицам, lor magistrale, trebuie, prin măsuri de siste-
следует планировочными, техническими и matizare, tehnice şi de organizare, să se
организационными мерами снижать сте- micşoreze nivelul de pătrundere a zgomotului
пень проникновения шума во внутриквар- în interiorul cartierelor, să se prevadă devie-
тальное пространство, предусматривать rea unei părţi a fluxului de transport pe dru-
отвлечение части транспортного потока на muri, să se construiască clădiri cu efect de
автомобильные дороги, строительство ecran şi case cu izolare fonică, planşeuri şi
экранирующих зданий и шумозащитных pereţi cu efecte de absorbţie a zgomotului, să
домов, устройство перекрытий и шумопо- se instaleze bariere, să se amenajeze taluzuri,
глощающих стенок, барьеров, откосов, debleuri, spaţii verzi, să se asigure interzice-
выемок, полос зеленых насаждений, обес- rea sau limitarea traficului greu etc. Totodată
печивать запрещение или ограничение trebuie prevăzute îmbrăcăminţi rutiere care
движения тяжелых транспортных средств produc nivel redus de zgomot şi de concen-
и др. Также следует предусматривать до- traţie de praf la circularea mijloacelor de
рожные покрытия, создающие при движе- transport. Materialele folosite pentru îmbră-
нии транспортных средств наименьший căminţi rutiere nu trebuie să emane substanţe
уровень шума и запыленности. Использу- nocive.
емые для дорожных покрытий материалы
CP D.02.11 – 2014, pag. 7

не должны выделять вредных веществ.


3.11 При реконструкции магистралей ис- 3.11 La reconstrucţia magistralelor urbelor şi
торически сложившихся городов и райо- a zonelor istorice, pentru micşorarea nivelu-
нов с целью снижения шума и загазован- lui de zgomot şi a concentrării de gaze se
ности допускается предусматривать дви- admite circulaţia transportului şi a pietonilor
жение транспорта и пешеходов в двух în două nivele cu acoperirea totală sau parţia-
уровнях с полным или частичным пере- lă a părţii carosabile. În acest caz se admite
крытием проезжей части. При этом можно construcţia galeriilor pentru traficul de pie-
предусматривать устройство галерей для toni la etajele unu şi doi ale construcţiei adia-
пешеходного движения в первых и вторых cente magistralei.
этажах примагистральной застройки.
3.12 Параметры придорожных шумоза- 3.12 Parametrii construcţiilor speciale de pro-
щитных сооружений, конструкций и ма- tecţie contra zgomotului, a construcţiilor şi a
териалы для их изготовления должны materialelor pentru executarea acestora trebu-
приниматься в соответствии с их акусти- ie aprobate în conformitate cu eficienţa acus-
ческой эффективностью и определяться tică a acestora şi determinate conform
согласно требованиям NCM D.02.01. cerinţelor NCM D.02.01.
Необходимая эффективность экра- Eficienţa necesară a ecranelor trebuie
нов должна обеспечиваться варьировани- asigurată prin variaţia înălţimii şi lungimii
ем их высоты, длины, расстоянием между acestora, distanţa între partea carosabilă şi
проезжей частью и экраном. ecran.
3.13 Шумозащитные сооружения должны 3.13 Construcţiile speciale de protecţie contra
быть долговечными, стойкими к атмо- zgomotului trebuie să fie fiabile, rezistente la
сферным воздействиям и влиянию вы- acţiunile atmosferice şi a gazelor de eşapa-
хлопных газов, рассчитаны на ветровые и ment, calculate la rezistenţa la sarcinile de
сейсмические нагрузки. Они должны от- vînt şi cele seismice. Ele trebuie să corespun-
вечать эстетическим требованиям, быть dă cerinţelor estetice, să fie transportabile,
транспортабельными, простыми при воз- simple în construcţie şi exploatare.
ведении и эксплуатации.
3.14 Конструкция отдельных элементов 3.14 Structura unor elemente ale construcţii-
шумозащитного сооружения должна lor speciale de protecţie contra zgomotului
обеспечивать их плотное примыкание trebuie să asigure joncţiunea strînsă a acesto-
друг к другу. Особенно тщательно должно ra. Îndeosebi trebuie asigurată asamblarea
быть обеспечено сопряжение низа шумо- părţii de jos a ecranului împotriva zgomotului
защитного экрана с конструкцией транс- cu construcţia rutieră. În acest caz trebuie
портного сооружения. При этом должен asigurată evacuarea apelor de pe partea caro-
обеспечиваться водоотвод с проезжей ча- sabilă.
сти.
3.15 Конструкцию шумозащитного со- 3.15 Structura construcţiei împotriva zgomo-
оружения определяют следующими фак- tului se determină prin următorii factori:
торами:
- высота и протяженность; - înălţime şi lungime;
- наличие местных строительных ма- - disponibilitatea de materiale de con-
териалов; strucţii locale;
- климатические условия; - condiţii climaterice;
- безопасность движения и обеспече- - siguranţa traficului şi asigurarea dis-
ние необходимого расстояния види- tanţei necesare de vizibilitate;
мости;
- эстетические качества; - proprietăţi estetice;
- возможность отвода земли под со- - posibilitatea alocării terenului pentru
оружения. construcţie.
CP D.02.11 – 2014, pag. 8

3.16 При проектировании магистральных 3.16 La proiectarea străzilor şi a drumurilor


улиц и дорог в ущельях, оврагах, балках и magistrale în canioane, ravene, vîlcele şi alte
других естественных выемках следует debleuri naturale trebuie prevăzute măsuri de
предусматривать мероприятия, связанные consolidare a taluzurilor, de stoparea proce-
с укреплением откосов, приостановлением selor de eroziune, de evacuare a apelor pluvi-
роста оврагов, отводом дождевых осадков. ale. Astfel de măsuri se referă la:
К таким мероприятиям относятся:
- отвод вод с площади водосбора; - evacuarea apelor de pe suprafaţa bazinu-
lui hidrografic;
- задержание воды перед оврагом; - reţinerea apei pînă la ravene;
- закрепление склонов и вершин посад- - consolidarea pantelor şi a crestelor prin
кой зеленых насаждений; însămînţare cu iarbă şi sădire a arborilor
şi arbuştilor;
- закрепление дна оврага гидромелио- - consolidarea fundului ravenei prin meto-
ративными сооружениями. de hidroameliorative.
3.17 При проектировании водоотводных 3.17 La proiectarea sistemului de evacuare a
сооружений не допускается устройство apelor pluviale nu se admit construcţii de
выпуска атмосферных вод из кюветов и evacuare din şanţuri şi canale: în cursurile de
каналов: в водотоки, протекающие в пре- apă din limitele localităţii, cu o viteză sub
делах населенного пункта со скоростью 5 m/s şi un debit sub 1 m3 pe zi, în iazuri ne-
менее 5 м/с и имеющие расход менее 1 м3 curgătoare; în lacuri cu plaje şi în iazuri de
в сутки; в непроточные пруды; в водоемы peşte, în vîlcele şi văi închise, supuse în-
в местах, отведенных под пляжи и рыбные mlăştinirii; în luncile înmlăştinite ale rîurilor.
пруды; в замкнутые лощины и низины,
подвергающиеся заболачиванию; в забо-
лоченные поймы рек.
3.18 Состав и свойства применяемых материа- 3.18 Compoziţia şi proprietăţile materialelor
лов должны соответствовать стандартам, нор- trebuie să corespundă standardelor, normati-
мам и техническим условиям, обеспечиваю- velor şi condiţiilor tehnice, care asigură sigu-
щие экологическую безопасность указанным в ranța ecologică indicate în documentaţia de
проектной документации. proiect.
3.19 Основные мероприятия по защите 3.19 Măsurile principale de protecţie a medi-
окружающей среды от воздействия транс- ului ambiant de efectele transportului trebuie
порта должны разрабатываться на стадии să fie elaborate la etapa de dezvoltare a
развития сети магистральных улиц и до- reţelei de străzi şi drumuri magistrale şi să fie
рог и детализироваться при конкретном detaliate la proiectarea unor magistrale con-
проектировании отдельных магистралей. crete. În cazul unei justificări corespunzătoa-
При соответствующем обосновании до- re se admite separarea măsurilor de protecţie
пускается выделение шумозащитных ме- împotriva zgomotului în obiecte distincte de
роприятий в самостоятельные объекты proiectare.
проектирования.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ 4 ORGANIZAREA ŞI SIGURANŢA


ДВИЖЕНИЯ TRAFICULUI
4.1 Безопасность движения транспортных 4.1 Siguranţa circulaţiei mijloacelor de tran-
средств, пешеходов и инвалидов, пользу- sport, a pietonilor şi a persoanelor cu handi-
ющихся колясками, обеспечивается сово- cap care folosesc scaune cu rotile, se asigură
купностью планировочных, технических и de totalitatea măsurilor de sistematizare, teh-
организационных мероприятий, гаранти- nice şi de organizare, care garantează proce-
рующих нормальный процесс, спокой- sul normal, calmitatea şi siguranţa partici-
CP D.02.11 – 2014, pag. 9

ствие и уверенность участников дорожно- panţilor la trafic în condiţiile climaterice ad-


го движения в допустимых, по решению misibile, conform deciziei poliţiei rutiere.
дорожной полиции, атмосферных услови-
ях.
4.2 Основы организации и безопасности 4.2 Principiile de organizare şi de siguranţă a
движения определяются в генеральных traficului se specifică în planuri generale şi
планах и в комплексных схемах развития scheme complexe de dezvoltare a tuturor ti-
всех видов транспорта городов, где преду- purilor de transport din oraşe, unde se preve-
сматривается: de:
- создание внешних обходов автомо- - construcţia drumurilor de ocolire pentru
бильных дорог для ограничения тран- limitarea traficului de tranzit, faţă de sis-
зитного движения по отношению к temul de aşezări, de zona suburbană şi de
системе расселения, пригородной зоне localitatea propriu-zisă;
и собственно поселению;
- создание на территории города сети - crearea pe teritoriul urbei a unui sistem
магистральных улиц и дорог, диффе- de străzi şi drumuri magistrale, dife-
ренцированных по категориям в соот- renţiate pe categorii în conformitate cu
ветствии с СНиП 2.07.01, для изоля- СНиП 2.07.01, pentru izolarea traficului
ции внутригородского транзитного intern de cel de tranzit faţă de zonele
движения по отношению к основным principale de sistematizare (centru, de
планировочным (центральная, сре- mijloc, de periferie) şi funcţionale (rezi-
динная, периферийная) и функцио- dențiale, industriale, de agrement), sec-
нальным (селитебная, производствен- toare din centru şi alte zone de interes
ная, рекреационная) зонам, централь- public;
ному и другим районам массового по-
сещения;
- создание подсистемы магистральных - crearea unui subsistem de drumuri ma-
дорог с преимущественным автомо- gistrale cu trafic auto preponderent şi a
бильным движением и подсистемы unui subsistem de drumuri magistrale cu
магистральных улиц с преимуще- trafic preponderent de transport public,
ственным движением средств обще- de autoturisme şi un număr limitat (sub
ственного транспорта, легковых и 500 un./h) de transport greu pentru ridi-
ограниченного (не более 500 ед./ч) carea omogenităţii fluxurilor de tran-
числа грузовых автомобилей для по- sport;
вышения однородности транспортных
потоков;
- создание в крупных и крупнейших го- - crearea în oraşe mari şi foarte mari a
родах системы высокоэффективных unui sistem efectiv de drumuri magistra-
магистральных дорог скоростного и le pentru un trafic cu viteze mari şi străzi
улиц непрерывного движения, обес- pentru un trafic continuu, care asigură
печивающих транспорту условия по- transportului condiţii de siguranţă sporită
вышенной безопасности движения, în trafic, devierea transportului auto de
отвлечение автотранспорта с маги- pe străzile magistrale cu circulaţia dirija-
стральных улиц регулируемого дви- tă şi accesul facil la drumurile sistemului
жения и удобный выход его на авто- de aşezări şi la drumurile publice;
мобильные дороги системы расселе-
ния и общего пользования;
- устройство специальных полос прио- - amenajarea benzilor speciale de circu-
ритетного движения и выделение laţie prioritară şi separarea părţii carosa-
обособленной проезжей части (полот- bile (căii) pentru trecerea mijloacelor de
на) для пропуска однородных средств transport omogene. Exemplul de organi-
CP D.02.11 – 2014, pag. 10

транспорта. Пример организации zare a circulaţiei de autobuze pe o bandă


движения автобусов по выделенной separată este prezentat în anexa A;
полосе приведен в приложении A;
- создание системы наземных, наземно- - crearea unui sistem de parcaje auto teres-
подземных уличных и внеуличных ав- tre, terestre şi subterane, pe şi în afara
томобильных стоянок постоянного и străzilor pentru staţionarea permanentă şi
временного хранения велосипедов и temporară a bicicletelor şi autoturisme-
легковых автомобилей; lor;
- создание зон «успокоенного» движе- - crearea zonelor de circulaţie „lină” a
ния транспорта, пешеходных улиц и transportului, străzilor pentru pietoni şi a
зон, пешеходных переходов в разных zonelor de pasaje pietonale denivelate
уровнях для пространственного раз- pentru separarea în spaţiu a fluxurilor
общения основных транспортных и principale de transport şi pietoni.
пешеходных потоков.
4.3 Конкретные планировочные и органи- 4.3 Măsuri concrete de sistematizare, tehnice
зационно-технические мероприятия по şi de organizare pentru asigurarea siguranţei
обеспечению безопасности дорожного traficului rutier se avizează de departamente-
движения согласовываются с местными le locale al inspectoratului general de poliție
подразделениями генерального инспеко- din cadrul MAI.
рата полиции МВД.
4.4 В проектах организации дорожного 4.4 În proiectele de organizare a circulaţiei
движения определяющим положением rutiere principiul de bază trebuie să fie distri-
должно быть рациональное распределение buirea raţională a fluxurilor de transport pe
транспортных потоков по улично- reţeaua de drumuri şi străzi, rezultatul căreia,
дорожной сети, результатом которого, как de regulă, se consideră corespunderea locului
правило, следует считать соответствие de circulaţie a mijloacelor de transport scopu-
местопрохождения транспортных средств rilor călătoriei şi destinaţiei funcţionale a zo-
целям поездки и функциональному назна- nei respective a urbei. Realizarea acestui
чению данной территории города. Дости- scop se asigură prin:
жение этой цели обеспечивается:
- развитием и дифференциацией улич- - dezvoltarea şi diferenţierea reţelei de
но-дорожной сети в соответствии с drumuri şi străzi în conformitate cu
требованиями СНиП 2.07.01; cerinţele СНиП 2.07.01;
- устройством транспортных пересече- - construcţia intersecţiilor rutiere ţinînd
ний с учетом категорий магистраль- cont de categoria străzilor şi a drumurilor
ных улиц и дорог и размеров транс- magistrale şi de parametrii fluxurilor de
портных потоков согласно данному transport conform prezentului Cod Prac-
Своду Правил; tic;
- развитием электрических видов обще- - dezvoltarea transportului electric public
ственного пассажирского транспорта de călători pe legături cu fluxuri constan-
на связях с устойчивыми пассажиро- te de pasageri, în conformitate cu
потоками в соответствии с требовани- cerinţele СНиП 2.05.09;
ями СНиП 2.05.09;
- использованием автобусов на связях с - folosirea autobuzelor pe legături cu flu-
неравномерными в течение суток пас- xuri de pasageri inegale în timpul zilei;
сажиропотоками;
- преимущественным использованием - folosirea preponderentă a autoturismelor
индивидуальных легковых автомоби- individuale pe legături cu deservirea in-
лей на связях, недостаточно обслужи- suficientă de către transportul public;
ваемых общественным транспортом;
- размещением автомобильных стоянок - amplasarea parcajelor în conformitate cu
CP D.02.11 – 2014, pag. 11

в соответствии со степенью использо- nivelul de utilizare al autoturismelor in-


вания индивидуальных легковых ав- dividuale în diferite zone ale oraşului;
томобилей по зонам города;
- целевым управлением зонального - gestionarea direcţionată a distribuirii zo-
распределения и основными маршру- nale şi prin rute principale de circulaţie a
тами движения грузового автомо- transportului greu.
бильного транспорта.
4.5 В качестве технических и организаци- 4.5 În calitate de măsuri tehnice şi de organi-
онных мероприятий, обеспечивающих ра- zare, care asigură distribuirea raţională a flu-
циональное распределение транспортных xurilor de transport pe reţeaua de drumuri şi
потоков по улично-дорожной сети, при- străzi, se aplică:
меняются:
- ограничение движения отдельных ка- - restricţionarea circulaţiei unor categorii
тегорий или видов транспортных sau tipuri de vehicule pentru diferite zo-
средств по зонам города или отдель- ne ale oraşului sau pe unele străzi sau
ным магистральным улицам и доро- drumuri magistrale;
гам;
- предоставление приоритета в движе- - oferirea priorităţii circulaţiei transportu-
нии средствам общественного пасса- lui public de pasageri;
жирского транспорта;
- создание единой сети автомобильных - crearea unei reţele unice de drumuri a
дорог городов и их агломераций, при- oraşelor şi aglomerării acestora, zonelor
городных зон. suburbane.
При реализации технических La realizarea mijloacelor tehnice de or-
средств организации дорожного движения ganizare a circulaţiei trebuie să se respecte
следует соблюдать ГОСТ 23457, а также cerinţele ГОСТ 23457, precum şi să se ţină
учитывать возможность внедрения систем cont de posibilitatea implementării sistemelor
телемеханического контроля и управления telemecanice de control şi dirijare a circu-
движением транспорта. laţiei.
4.6 Приоритетное движение маршрутизи- 4.6 Circulaţia prioritară a transportului public
рованного общественного транспорта se asigură prin:
обеспечивается посредством:
- установки на пересечениях специаль- - instalarea la intersecţii a semafoarelor
но оборудованных светофоров; special amenajate;
- введения ограничения на движение и - aplicarea restricţiilor la circulaţia şi
стоянку других транспортных средств staţionarea altor mijloace de transport pe
на всем маршруте или его части, в те- toată lungimea itinerarului sau pe o parte
чение суток или только в часы «пик»; a acestuia, pe durata zilei sau numai în
orele de vîrf;
- выделения специальных полос дви- - alocarea de benzi speciale sau a unei
жения или обособленной проезжей părţi carosabile separate;
части;
- создания пешеходно-трамвайных, пе- - crearea de străzi cu trafic pentru pietoni
шеходно-троллейбусных и пешеход- şi tramvaie, pentru pietoni şi troleibuze
но-автобусных улиц. şi pentru pietoni şi autobuze.
4.7 В качестве приоритетных полос, как 4.7 În calitate de benzi prioritare, de regulă,
правило, должны выделяться крайняя trebuie să se separe banda de extremă dreapta
правая полоса в направлении общего по- în sensul fluxului general sau de extrema
тока или крайняя левая полоса в направ- stînga în contrasensul fluxului general pe
лении против общего потока на улицах străzi cu circulaţia unidirecţională.
одностороннего движения.
CP D.02.11 – 2014, pag. 12

При соответствующем обосновании În cazul justificării respective în calita-


в качестве приоритетных полос могут ис- te de benzi prioritare pot fi folosite benzile de
пользоваться крайние левые полосы в extremă stînga în sensul fluxului general şi
направлении общего потока и полосы benzile din contrasens prin deplasarea axei.
встречного движения за счет смещения
осевой линии.
4.8 На площадях перед общественными 4.8 Pe pieţele din faţa edificiilor şi ale con-
зданиями и сооружениями следует отде- strucţiilor publice trebuie să se separe circu-
лять в одном или разных уровнях тран- laţia de tranzit de cea locală şi de pietoni la
зитное движение транспорта от местного nivel sau denivelat. În cazuri de izolare
и пешеходов. В случаях частичной или parţială sau totală a circulaţiei de transport,
полной изоляции движения транспорта pieţele din faţa edificiilor şi construcţiilor
площади перед общественными зданиями publice pot fi proiectate ca zone pietonale cu
и сооружениями могут проектироваться condiţia accesibilităţii la staţiile de transport
как пешеходные зоны при условии до- public şi parcaje, de maxim 250 m.
ступности остановок общественного
транспорта и стоянок автомобилей, не да-
лее 250 м.
Пешеходные пути на площадях и в Pistele de pietoni în pieţe şi alte zone
пешеходных зонах должны обеспечивать pietonale trebuie să asigure accesul liber al
возможность инвалидам и людям пожило- persoanelor cu handicap şi al persoanelor în
го возраста, пользующимся колясками, vîrstă, care folosesc scaune cu rotile în insti-
беспрепятственно подъезжать к учрежде- tuţiile de deservire şi în zonele de agrement,
ниям обслуживания и местам отдыха, а precum şi în staţii de pasageri şi parcaje pen-
также к остановкам и стоянкам транс- tru vehicule.
портных средств.
4.9 Планировочные и технические реше- 4.9 Soluţiile de sistematizare şi tehnice pen-
ния улиц и дорог, пересечений, транс- tru străzi şi drumuri, intersecţii, noduri rutiere
портных узлов должны обеспечивать про- trebuie să asigure conducătorilor auto orien-
стоту визуальной ориентации водителей tarea vizuală simplă, vizibilitate bună a indi-
транспортных средств, хорошую види- catoarelor rutiere şi informarea la timp pri-
мость дорожных знаков и своевременную vind restructurarea fluxurilor pe sensuri de
информацию о перестроении потоков по circulaţie, separarea în spaţiu a pietonilor,
направлениям движения, пространствен- cicliştilor şi a mijloacelor de transport, căi de
ное разобщение пешеходов, велосипеди- deplasare a persoanelor cu handicap, care
стов и транспортных средств, удобные и folosesc scaune cu rotile, comode şi sigure.
безопасные пути движения инвалидов, Exemple de organizare a circulaţiei de pie-
пользующихся колясками. Примеры орга- toni şi ciclişti în intersecţii sunt prezentate în
низации велосипедного и пешеходного anexa B.
движения на пересечениях приведены в
приложении B.
4.10 Состояние дорожного покрытия 4.10 Starea îmbrăcămintei rutiere trebuie să
должно обеспечивать установленную ско- asigure viteza de circulaţie stabilită în con-
рость движения транспорта в соответ- formitate cu organizarea traficului.
ствии с организацией движения.
Осветленные (цветные) покрытия и Îmbrăcăminţile de culoare deschisă
дорожную разметку следует применять (colorate) şi marcajul rutier trebuie folosite
для выделения пешеходных переходов, pentru punerea în evidenţă a trecerilor pieto-
остановок общественного транспорта, пе- nale, a staţiilor de transport public, a pistelor
реходно-скоростных полос и дополни- pentru pietoni, a benzilor de accelerare-
тельных полос на поворотах, рампах- decelerare şi a benzilor suplimentare în
CP D.02.11 – 2014, pag. 13

выездах (съездах) транспортных пересе- curbe, a bretelelor de legătură ale nodurilor


чений и других участках, где происходит rutiere şi a altor zone, unde se intersectează
пересечение путей движения транспорт- căile de circulaţie ale mijloacelor de transport
ных средств и пешеходов, а также изме- cu cele ale pietonilor, precum şi schimbarea
нение направления и скорости движения direcţiei şi a vitezei de circulaţie a transportu-
транспорта, и где необходима повышен- lui, şi unde este necesară siguranţa sporită la
ная безопасность движения. trafic.
Дорожную разметку следует выпол- Marcajul rutier trebuie executat con-
нять согласно правилам ГОСТ 23457. form regulilor din ГОСТ 23457.
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И 5 PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ТРАНСПОРТНО – TEHNICE ŞI DE
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ EXPLOATARE A STRĂZILOR ŞI
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЦ И DRUMURILOR
ДОРОГ
5.1 Основные положения 5.1 Principii generale
5.1.1 В проектной документации могут 5.1.1 În documentaţia de proiect pot fi folosi-
быть использованы следующие обозначе- te următoarele notificări:
ния:
улицы и дороги городов
străzi şi drumuri urbane
магистральные дороги:
drumuri magistrale:
скоростного движения ДСД
drumuri expres DE
регулируемого движения ДРД
drumuri cu circulaţie dirijată DCD
магистральные улицы общегородского значения:
străzi magistrale de interes orăşenesc:
непрерывного движения УНД
cu circulaţia continuă SCC
регулируемого движения УРД
cu circulaţie dirijată SCD
магистральные улицы районного значения:
străzi magistrale de interes sectorial:
транспортно-пешеходные или пешеходно-транспортные УПТ
destinate pentru vehicule şi pietoni SVP
улицы и дороги местного значения:
străzi şi drumuri de interes local:
улицы в жилой застройке УЖ
străzi din intravilan SI
улицы и дороги в научно-производственных, промышлен- Упр
ных и коммунально-складских районах Sind
străzi şi drumuri din zonele ştiinţifico-industriale, industriale şi
comunale de depozitare
пешеходные улицы и дороги Упш, ДПш
străzi şi drumuri pietonale Sp, Dp
парковые дороги Дпар
alei din parcuri Dpar
CP D.02.11 – 2014, pag. 14

Проезды Пр
accese Acc
велосипедные дорожки ДВ
piste de ciclişti PC
тротуары Т
trotuare T
улицы и дороги сельских поселений
străzi şi drumuri din localităţile rurale
поселковая дорога Дпос
drumul din sat Dsat
главная улица Угл
strada principală Spr
улица в жилой застройке УЖ
strada din intravilan SI
проезд Пр
acces Acc
искусственные сооружения ИС
lucrări de artă LA

5.1.2 Основные технические и транспортно- 5.1.2 Principalii parametri tehnici şi de exploa-


эксплуатационные параметры улиц и дорог tare ale drumurilor şi străzilor sunt prezentate
приведены в табл. 1, а также на рис. 1 - 5 и в în tabelul 1, în fig.1 - 5 şi în anexa C.
приложении C.

Таблица 1
Tabelul 1
Категория дорог и Расчет- Скорость Расчетная Ширина Всего Наимень- Наибольший Наимень-
улиц ная движения интенсив- полосы полос ший ради- продольный шая шири-
ско- транс- ность движения, движе- ус кривых уклон, % на пеше-
рость портного движения, м ния в плане, м Declivitatea longi- ходной ча-
движе- потока, прив. ед./ч tudinală maximă, сти тротуа-
ния, км/ч на полосу % ра, м
км/ч сели- прочие
Categorie a drumuri- Viteză de Viteza Intensitatea Lăţimea Numărul Raza mini- тебная терри- Lăţime mi-
lor şi străzilor calcul, fluxului de traficului, benzii de total al mă a curbe- терри- тории nimă a căii
km/h transport, veh. echiva- circulaţie, m benzilor lor în plan, тория pietonale a
km/h lente unit./h de circu- m zona alte zone trotuarului,
pe o bandă laţie rezidenţi- m
ală
Город / Oraş
Магистральные дороги:
Drumuri magistrale:
скоростного 120 90 1200 3,75 4 -8 600 30 50 -
движения
expres 80 60 1500 3,50 - 3,75 4-8 400 50 50 -
регулируемого 80 60 800 3,50 - 3,75 4-6 400 40 60 -
движения
cu circulaţia dirija- 60 45 600 3,50 - 3,75 2-4 250 60 70 -

CP D.02.11 – 2014, pag. 15

Таблица 1 (продолжение)
Tabelul 1 (continuare)
Категория дорог и Расчет- Скорость Расчетная Ширина Всего Наимень- Наибольший Наимень-
улиц ная ско- движения интенсив- полосы полос ший ради- продольный шая ширина
рость транс- ность движения, движе- ус кривых уклон, % пешеходной
движе- портного движения, м ния в плане, м Declivitatea longi- части тро-
ния, км/ч потока, прив. ед./ч tudinală maximă, % туара, м
км/ч на полосу селитеб- прочие
Categorie a drumu- Viteză de Viteza Intensitatea Lăţimea Numărul Raza mini- ная тер- терри- Lăţime mini-
rilor şi străzilor calcul, fluxului de traficului, benzii de total al mă a curbe- ритория тории mă a căii
km/h transport, veh. echiva- circulaţie, m benzilor lor în plan, zona rezi- alte zone pietonale a
km/h lente unit./h de circu- m denţială trotuarului, m
pe o bandă laţie
Магистральные улицы общегородского значения:
Străzi magistrale de interes orăşenesc:
непрерывного 100 75 1200 3,75 4-8 500 40 60 4,50
движения
cu circulaţia con- 75 55 1500 3,50 - 3,75 4-8 400 50 60 4,50
tinuă
регулируемого 80 60 700 3,50 4-8 400 40 60 3,00
движения
cu circulaţia diri- 60 45 500 3,50 2-6 250 50 70 3,00
jată
Магистральные улицы районного значения:
drumuri magistrale de interes sectorial
транспортно- 70 50 500 3,50 2-4 250 40 60 2,25
пешеходные
de transport – pie- 50 35 300 3,50 2-4 175 60 80 2,25
toni
пешеходно- 50 35 300 3,50 2 175 40 - 3,00
транспортные
destinate pentru 35 25 50 3,50 2 125 40 - 3,00
transport şi pie-
toni
боковые проезды 60 40 300 3,50 2-3 400 40 60 -
accese laterale 40 25 150 3,50 2 250 50 70 -
местные проезды 40 25 15 3,50 2 250 50 70 -
accese locale 30 20 100 3,50 2 175 60 80 -
Улицы и дороги местного значения:
străzi şi drumuri de interes local:
улицы в жилой 40 25 200 3,00 2 90 50 - 1,50
застройке
străzi din intra- 30 20 100 3,00 2 50 50 - 1,50
vilan
улицы и дороги 50 35 300 3,50 2-4 90 50 60 1,50
научно-производ-
ственных, про-
мышленных и
коммунально-
складских р-нов
străzi şi drumuri
35 25 200 3,00 2 50 50 60 1,50
din zone ştiinţifico-
industriale, indust-
riale şi comunale
de depozitare
парковые дороги 50 35 300 3,00 2 - 3* 75 50 80 -
alei din parcuri 40 25 200 3,00 2 - 3* 50 80 100 -
CP D.02.11 – 2014, pag. 16

Таблица 1 (продолжение)
Tabelul 1 (continuare)
Категория дорог и Расчет- Скорость Расчетная Ширина Всего Наимень Наибольший Наимень-
улиц ная движения интенсив- полосы полос ший ра- продольный шая шири-
ско- транс- ность движения, движе- диус кри- уклон, % на пеше-
рость портного движения, м ния вых в Declivitatea longi- ходной ча-
движе- потока, прив. ед./ч плане, м tudinală maximă, сти тротуа-
ния, км/ч на полосу % ра, м
Categorie a drumuri- км/ч селитеб- прочие
lor şi străzilor Viteza Intensitatea Lăţimea Numărul Raza mi- ная тер- терри- Lăţime mi-
Viteză fluxului de traficului, benzii de total al nimă a ритория тории nimă a căii
de cal- transport, veh. echiva- circulaţie, m benzilor curbelor în zona rezi- pietonale a
cul, km/h lente unit./h de circu- plan, m denţială alte trotuarului,
km/h pe o bandă laţie zone m
проезды:
accese:
основные 40 20 150 2,75 2 50 60 - 1,0
principale 30 15 100 2,75 2 25 80 - 1,0
второстепенные 30 15 50 3,50 1 25 60 - 0,75
secundare 20 10 25 4,20 1 15 80 - -
велосипедные дорожки:
piste de ciclişti
изолированные 30 20 300 1,50 2-4 50 30 40 -
izolate
обособленные 20 10 200 1,50 1-2 30 30 40 -
separate
велосипедные 20 10 100 1,00 1-2 15 30 40 -
полосы
benzi pentru ciclişti
пешеходные улицы:
străzi pietonale
основные - - - 1,00 12 - 24 - 40 60 3,00
principale
второстепенные - - - 1,00 6 - 12 - 40 60 1,50
secundare
Поселок, село
Orăşel, sat
поселковая дорога 60 45 500 3,50 2 125 50 70 -
drum din orăşel 40 25 300 3,50 2 90 0 80 -
сельская дорога 40 25 300 2,75 2 75 50 70 -
drum din sat 30 20 100 4,50 1 50 70 80 -
главная улица 60 45 500 3,50 2-3 90 40 - 2,25
stradă principală 40 25 300 3,50 2 75 50 - 2,25
улица в жилой 40 25 100 3,00 2 50 50 - 1,50
застройке 30 20 50 2,75 2 25 70 - 1,50
stradă din intravi-
lan
переулок 30 20 50 4,50 1 50 60 - 1,00
stradelă 20 15 25 4,50 1 25 80 - 1,00
проезд 20 15 25 3,00 1 25 60 - 0,75
acces 15 10 10 2,75 1 15 80 - 0,50
хозяйственный 30 20 - 4,5 1-2 25 60 80 -
проезд, скотопро-
гон
Acces de serviciu,
drum pentru trece-
rea vitelor
*
С учетом использования одной полосы для стоянок автомобилей.
*
Ţinînd cont de folosirea unei benzi pentru staţionarea automobilelor.
CP D.02.11 – 2014, pag. 17

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Категории и расчетные скорости улиц и дорог 1. Categoriile şi vitezele de proiect ale străzilor şi dru-
обосновываются их функциональным назначением с murilor se justifică prin destinaţia funcţională a acesto-
учетом интенсивности движения, средней дально- ra ţinînd cont de intensitatea traficului, distanţa medie
сти перевозок грузов и пассажиров (затрат време- de transportare a mărfurilor şi a pasagerilor (cheltuieli
ни на поездку), а также условий трассирования улиц de timp pentru o călătorie), precum şi de condiţiile de
и дорог. trasare a străzilor şi drumurilor.
2. Все нормативы проектирования в плане и профи- 2. Toate normativele de proiectare în plan şi în profil ale
ле улиц и дорог определяются в зависимости от străzilor şi drumurilor se determină reieşind din viteza
принятой расчетной скорости движения. Расчет- de proiectare aprobată. Viteza de proiectare poate fi
ная скорость может приниматься различной на aprobată diferită pentru sectoare separate ale străzilor
отдельных участках улиц и дорог и зонах города. şi drumurilor şi zone ale oraşului.
3. Наибольшие и наименьшие (допустимые для дан- 3. Vitezele de proiect maxime şi minime (admisibile pen-
ной категории улиц и дорог) расчетные скорости tru categoria respectivă de străzi şi drumuri) corespund
движения соответствуют нормальным (новое condiţiilor normale (construcţie nouă, relief de şes) şi
строительство, равнинная местность) и сложным complicate (reconstrucţie, relief de deal sau de munte)
(реконструкции, пересеченная или горная мест- de trasare a străzilor şi drumurilor. Intensitatea traficu-
ность) условиям трассирования улиц и дорог. Ин- lui pentru valorile intermediare ale vitezei de proiect se
тенсивность движения для промежуточных значе- determină prin interpolare.
ний расчетной скорости движения определяется
интерполяцией.
4. В качестве расчетной интенсивности движения 4. În calitate de intensitate de calcul a traficului se
принят 80 %-ный транспортный поток, при кото- aprobă fluxul de transport de 80 %, prin care se asigură
ром обеспечивается снижение расчетной скорости reducerea vitezei de proiect cu maxim 30 %.
движения не более 30 %.
5. Пропускную способность проезжей части с мно- 5. Capacitatea de trecere a părţi carosabile cu mai mul-
гополосным движением следует определять с уче- te benzi de circulaţie trebuie determinată luînd în calcul
том ее повышения на каждой последующей полосе creşterea acesteia pe fiecare din următoarele benzi cu
на 10 % и снижения на 10 % из крайней левой полосе. 10 % şi reducerea acesteia cu 10 % din banda de extre-
mă stîngă.
5.1.3 При расчетах интенсивности дви- 5.1.3 La calcularea intensităţii traficului pentru
жения различных транспортных средств их diferite tipuri de transport, acestea trebuie
следует приводить к одному расчетному echivalate la un singur tip de calcul (autotu-
виду (легковой автомобиль), применяя ко- rism), utilizînd coeficienţii, prezentaţi în tab. 2.
эффициенты, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Tabelul 2
Тип транспортных средств Коэффициенты приведения
Tipul mijloacelor de transport Coeficienţi de echivalare
Легковые автомобили и мотоцикла 1
Autoturisme şi motociclete
Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:
Camioane cu capacitatea de ridicare, t:
2 1,3
6 1,4
8 1,6
14 1,8
14 2,0
Автопоезда грузоподъемностью, т:
Autotrenuri cu capacitatea de ridicare, t
12 1,6
20 2,2
30 2,7
более 30 3,2
peste 30
CP D.02.11 – 2014, pag. 18

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. При промежуточных значениях грузоподъемно- 1. În cazul valorilor intermediare ale capacităţii de în-
сти транспортных средств коэффициент приведе- cărcare a mijloacelor de transport coeficientul de echi-
ния следует определять интерполяцией. valare trebuie determinat prin interpolare.
2. Коэффициенты приведения для автобусов и спе- 2. Coeficienţii de echivalare pentru autobuze şi autospe-
циальных автомобилей следует принимать как для ciale trebuie să se adopte conform automobilului de
базовых автомобилей соответствующей грузоподъ- bază cu capacitatea de încărcare respectivă.
емности.
3. Коэффициенты приведения грузовых автомобилей 3. Coeficienţii de echivalare pentru camioane şi auto-
и автопоездов при пересеченной и горной местно- trenuri în condiţii de relief de deal şi de munte trebuie
сти следует увеличивать в 1,2 раза. majorat cu 1,2 ori.

5,0 - 12,0 7,0 3,0 - 8,0 1,0 3,0 - 8,0 1,0 1,0 3,0 - 8,0 7,0 5,0 - 12,0
1,0 7,5 - 15,0 7,5 - 15,0
50,0 - 90,0

10,0 - 14,5 3,0 7,5 - 11,25 1,0 3,0 0,75 7,5 - 11,25 1,0 10,0 - 14,5
1,0 7,5 - 11,25 0,75 3,0 1,0 3,0

60,0 - 80,0

5,0 - 15,0 2,0 - 3,0 7,0 - 10,5 0,5 2,0 - 3,0 0,5 0,5 2,0 - 3,0 5,0 - 15,0
0,5 7,5 - 15,0

40,0 - 80,0

7,0 - 10,5 3,0 7,0 - 10,5


2,0 - 3,5 0,5 7,0 - 10,5 0,5 2,0 - 3,0 0,5 7,0 - 10,5 0,5 3,0 2,0 - 3,5

40,0 - 70,0

Рис. 1 Типовые поперечные профили магистральных дорог:


1, 2 - дороги скоростного движения; 3, 4 - дороги регулируемого движения
Fig. 1 Profile transversale tip ale drumurilor magistrale:
1, 2 – drumuri expres; 3, 4 – drumuri cu circulaţie dirijată
CP D.02.11 – 2014, pag. 19

4,5 5,0 5,0 7,0 -10,5 4,5


2,0 - 4,0 7,0 - 10,5 0,75 7,5 - 15,0 0,75 0,75 7,5 -15,0 0,75 2,0-4,0
3,6 - 4,0
58,6 - 85,0

3,0 3,0 - 7,5 0,5 7,0 - 14,0 0,5 0,5 7,0 - 14,0 0,5 3,0 - 7,5 3,0
2,0-4,0

30,0 - 55,0

3,0 2,0 7,0 - 10,5 3,0 - 5,0 0,5 7,0 - 14,0 0,5 3,0 0,5 7,0 - 14,0 0,53,0 - 5,0 7,0 - 10,5 2,0 3,0
2,0 - 3,0 2,0 - 3,0
53,0 - 80,0

3,0 3,5 0,5 7,0 - 14,0 0,5 0,5 7,0 - 14,0 0,5 3,5 2,0-3,5 3,0
2,0-3,5 1,0 - 3,0
2,0-3,5 2,0-3,5
38,0 - 60,0

Рис. 2 Типовые поперечные профили магистральных улиц общегородского значения:


5, 6 - непрерывного движения; 7, 8 - регулируемого движения
Fig. 2 Profile transversale tip ale străzilor magistrale de interes orăşenesc:
5, 6 – cu circulaţie continuă; 7, 8 – cu circulaţie dirijată
CP D.02.11 – 2014, pag. 20

2,25 0,5 0 - 2,0 3,5 -7,0 0,5 4,25 2,25


4,25 3,5 -7,0
21,0 - 30,0

10

0,5 5,75 2,0 2,25


2,25 5,75 3,5 -7,0 0 - 2,0 3,5 -7,0 0,5 2,0
28,0 - 37,0

11

2,25 2,0 0,5 0,5 3,0-4,75 2,0 2,25


3,0-4,75 3,5 -7,0 0 - 2,0 3,5 -7,0
2,0-3,5 2,0-3,5
26,5 - 42,0

12

3,0 5,5-7,5 0,5 4,0 0 - 2,0 4,0 0,5 5,5-7,5 3,0


26,0 - 32,0

13

2,0 3,0 0,5 0 - 2,0 4,0 0,5 3,0 2,0


3,0 4,0 3,0
2,0-3,5 2,0-3,5
26,0 - 31,0

14

4,75 0,5 4,0 4,75


2,25 3,0 4,0 0,5 3,5-5,5 2,0-3,5 3,0
27,0 - 30,5

Рис. 3 Типовые поперечные профили магистральных улиц районного значения:


9, 10, 11 - транспортно-пешеходные; 12, 13, 14 - пешеходно-транспортные
Fig. 3 Profile transversale tip ale străzilor magistrale de interes sectorial:
9, 10, 11 – cu circulaţia de vehicule şi pietoni; 12, 13, 14 – cu circulaţia de pietoni şi vehicule
CP D.02.11 – 2014, pag. 21

15

1,5 2,0 1,5-2,0 5,0-9,0 3,5-4,0 1,5


2,0
17,0 - 22,0

16

1,5 2,0-3,5 7,0 2,0-3,5 1,5


15,0 - 18,0
17

4,5-6,0 6,0 4,5-6,0


15,0 - 18,0

18 19

5,5 0-3,5 1,0-1,5 3,5 1,5


6,5 - 10,5 5,0

Рис. 4 Типовые поперечные профили улиц и дорог местного значения и проездов:


15 - улицы в жилой застройке; 16 - улицы и дороги научно - производственных,
промышленных и коммунально - складских районов; 17 - парковые дороги; 18 - основные
проезды; 19 - второстепенные проезды
Fig. 4 Profile transversale tip ale străzilor şi drumurilor de interes local şi accese:
15 – străzi din intravilan; 16 – străzi şi drumuri din zonele ştiinţifico - industriale; industriale şi co-
munale de depozitare; 17 - alei din parcuri; 18 – accese principale; 19 – accese secundare
CP D.02.11 – 2014, pag. 22

20

2,0-3,5 1,5 7,0 1,5 2,0-3,5


1,5 1,5
16,5 - 18,5

21

1,5 3,0 7,0 - 10,5 2,25-3,75 0-2,0 2,25


2,0
18,0 - 25,0

22

1,5 3,0 7,0 - 10,5 2,25-3,75 2,25


2,0
18,0 - 23,0

23

1,5-2,25 2,5-3,0 7,0 - 10,5 2,5-3,0 1,5-2,25


15,0 - 21,0

24 25

1,0-1,5 1,0 6,0 1,0 1,0-1,5 1,0 0,5 5,5 0,5 1,0
2,0 2,0 1,5 1,5

13,0 - 14,0 11,5

Рис. 5 Типовые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений:


20 - поселковая дорога; 21, 22, 23 - главная улица; 24 - основная улица в жилой застройке;
25 - второстепенный (переулок) улица в жилой застройке
Fig. 5 Profile transversale tip ale străzilor şi drumurilor din localităţi rurale:
20 – drumul din sat; 21, 22, 23 – strada principală; 24 – strada principală din intravilan; 25 – stradă
secundară (stradelă) din intravilan
CP D.02.11 – 2014, pag. 23

5.2 Поперечный профиль 5.2 Profilul transversal


5.2.1 Ширину улиц и дорог в красных лини- 5.2.1 Lăţimea străzilor şi drumurilor între linii-
ях следует определять путем расчета в зави- le roşii trebuie stabilită prin calcul în funcţie de
симости от интенсивности движения транс- intensitatea traficului de vehicule şi pietoni,
порта и пешеходов, состава и количества componenţa şi numărul elementelor care se
элементов, размещаемых в пределах попе- amplasează în profil transversal, ţinînd cont de
речного профиля, с учетом санитарно- condiţiile sanitare şi de igienă şi de cerinţele
гигиени-ческих условий и требований осо- circumstanţelor speciale. De regulă, lăţimea
бых обстоятельств. Как правило, ширина străzilor şi drumurilor cuprinsă între liniile
улиц и дорог в красных линиях принимается: roşii se adoptă: pentru drumuri magistrale
магистральных дорог 40 - 75 м; магистраль- 40 - 75 m; străzi magistrale: în oraşe mari şi
ных улиц: в крупных и крупнейших городах foarte mari 50 – 75 m; în oraşe mijlocii şi mici
50 - 75 м; средних и малых городах 30 - 50 м; 30 – 50 m; în localităţile rurale 20 – 30 m;
в поселках и сельских поселениях 20 - 30 м; străzi şi drumuri locale 15 – 25 m.
улиц и дорог местного значения 15 - 25 м.
Красные линии обозначают условную Liniile roşii stabilesc limita convenţiona-
границу между внешними элементами по- lă între elementele exterioare ale profilului
перечного профиля улиц и дорог (тротуар, transversal al străzilor şi drumurilor (trotuar,
обочина, техническая зона и др.) и приле- acostament, zona tehnică etc.) şi teritoriul limi-
гающей территорией. trof.
Типовые решения поперечного про- Soluții tip de profil transversal sunt pre-
филя представлены на рис. 1 ÷ 5, которые zentate în fig. 1 ÷ 5, care se precizează pentru
уточняются для конкретных градострои- condiţii urbanistice concrete.
тельных условий.
5.2.2 При проектировании поперечного 5.2.2 La proiectarea profilului transversal
профиля состав и количество элементов, их componenţa şi numărul elementelor, amplasa-
взаиморасположение и пространственное rea relativă a acestora şi caracteristicile spaţiale
решение определяются особенностями при- ale soluţiei sunt determinate de caracteristicile
легающей застройки, интенсивностью construcţiei limitrofe, de intensitatea circulaţiei
транспортного и пешеходного движения, de transport şi pietoni, tipurile de transport, de
видами транспорта, использованием folosirea spaţiului terestru şi subteran.
надземного и подземного пространства.
5.2.3 В случаях равноценной застройки и 5.2.3 În cazurile de construcţii echivalente şi
относительно равнозначных по направлени- fluxuri de transport pe sensuri relativ egale,
ям транспортных потоков поперечный про- profilul transversal al străzilor şi drumurilor, de
филь улиц и дорог, как правило, следует regulă, trebuie proiectat simetric, iar în cazurile
проектировать симметричным, а при одно- de construcţii locative sau publice – asimetric,
сторонней жилой или общественной за- cu apropierea transportului public de pasageri
стройке - асимметричным, приближая к за- şi îndepărtarea celui de automobile de intravi-
стройке пассажирский транспорт и удаляя lan. Asupra soluţiei asimetrice a profilului
автомобильный. На асимметричное реше- transversal al străzilor şi drumurilor pot influ-
ние поперечного профиля улиц и дорог мо- enţa neuniformitatea sporită a traficului rutier,
гут повлиять высокая неравномерность ав- precum şi amplasarea unilaterală a principale-
томобильного движения, а также односто- lor obiecte de atracţie a populaţiei sau a tran-
роннее расположение основных объектов sportului auto.
притяжения населения или автотранспорта.
5.2.4 На отдельных участках магистральных 5.2.4 Pe unele sectoare ale străzilor magistrale
улиц не рекомендуются размещать более nu se recomandă plasarea a mai mult de două
двух видов общественного пассажирского tipuri de transport public de călători, concomi-
транспорта, при этом основной из них, же- tent se recomandă plasarea celui principal pe o
CP D.02.11 – 2014, pag. 24

лательно, устраивать на обособленном по- cale separată pe axa părţii carosabile sau pe
лотне по оси проезжей части или с одной из una din cele două părţi ale străzii.
двух сторон улицы.
При сравнении вариантов устройства La compararea variantelor plasării liniei
линии общественного пассажирского de transport public de călători pe calea separată
транспорта на обособленном полотне или в sau la nivel cu partea carosabilă, preponderenţa
уровне с проезжей частью предпочтение se acordă variantei cu terasamentul separat. În
следует отдавать обособленному полотну. calitate de criterii de executare a căii separate
Критериями устройства обособленного по- servesc lungimea sectorului peste 1000 m (de
лотна являются протяженность участка не minim două sectoare drepte) şi intensitatea tra-
менее 1000 м (не менее двух перегонов) и ficului: pentru tramvai – 20 un./h, pentru auto-
интенсивность движения: для трамвая - buz şi troleibuz – 40 un./h şi peste într-un sens.
20 ед./ч, для автобуса и троллейбуса -
40 ед./ч и более в одном направлении.
5.2.5 При решении других элементов улиц и 5.2.5 La proiectarea altor elemente de
дорог рекомендуется: drumuri şi străzi se recomandă:
- полосы зеленых насаждений помимо - de a utiliza zonele verzi, atît pentru sepa-
разделения различных элементов ис- rarea diferitor elemente, cît şi în scopul
пользовать для устройства защитного limitării răspîndirii prafului, zgomotului
озеленения, в целях ограничения рас- produs de transport şi emisiei gazelor de
пространения пыли, транспортного шу- eşapament, amplasării zidurilor anti-
ма и выхлопных газов автомобилей, zgomot, ecranelor, etc. Benzile tehnice şi
размещения шумозащитных стенок, zonele verzi trebuie utilizate pentru poza-
экранов и др. Технические полосы и rea comunicaţiilor inginereşti: pe străzile
полосы озеленения следует использо- magistrale şi drumurile de importanţă ur-
вать для прокладки инженерных ком- bană, de regulă, de nivel de reţele princi-
муникаций: на магистральных улицах и pale, pe străzile magistrale de importanţa
дорогах общегородского значения, как sectorială, pe străzile magistrale de impor-
правило, общесетевого уровня, на маги- tanţa locală - de nivel de reţele principale
стральных улицах районного значения, şi de distribuţie;
улицах и дорогах местного значения -
общесетевого и разводящего уровней;
- резервные полосы предусматривать для - benzile de rezervă trebuie prevăzute
последующего устройства и развития pentru construcţia ulterioară şi dezvolta-
проезжих частей, линий общественного rea părţilor carosabile, liniilor de transport
пассажирского транспорта, прокладки public pentru călători, pozarea comuni-
инженерных сетей, размещения шумо- caţiilor inginireşti, amenjarea dispozitive-
защитных устройств и сооружений; lor şi construcţiilor anti-zgomot;
- при осуществлении комплексной за- - de utilizat spațiul terestru şi subteran al
стройки или реконструкции районов ис- străzilor şi drumurilor pentru amplasarea
пользовать наземное и подземное про- parcajelor şi garajelor pentru vehicule la
странство улиц и дорог для размещения construirea complexă sau reconstrucţia
автомобильных стоянок и гаражей. sectoarelor.
5.2.6 Уровень технического развития, обу- 5.2.6 Nivelul de dezvoltare tehnică, de dotare
стройства и оборудования магистральных şi utilare a străzilor şi drumurilor magistrale se
улиц и дорог определяется степенью кон- determină prin gradul de concentrare a fluxuri-
центрации на них транспортных и пеше- lor de transport şi pietoni pe ele. Lăţimea cea
ходных потоков. Наименьшая ширина про- mai mică a părţii carosabile se compune din
езжей части составляет две полосы движе- două benzi de circulaţie în ambele sensuri, care
ния в двух направлениях, которые могут pot fi folosite pentru circulaţia fluxului mixt de
быть использованы для движения смешан- transport sau a fluxului specializat: circulaţia
CP D.02.11 – 2014, pag. 25

ного транспортного потока или специали- doar a mijloacelor de transport public sau a au-
зированного потока: движение только toturismelor. Lăţimea cea mai mare a părţii ca-
средств общественного транспорта или лег- rosabile - patru benzi într-un sens, de regulă, se
ковых автомобилей. Наибольшая ширина foloseşte pentru circulaţia fluxului mixt de
проезжей части - четыре полосы движения в transport, dar este oportună diversificarea ben-
одном направлении, как правило, исполь- zilor în funcţie de tipul de transport.
зуются для движения смешанных потоков
транспортных средств, но целесообразна
специализация полос движения по видам
транспорта.
Наименьшая ширина пешеходного Lăţimea cea mai mică a trotuarului pen-
тротуара составляет две полосы движения, tru pietoni constituie două benzi de circulaţie,
наибольшая - восемь полос движения. cea mai mare – opt benzi de circulaţie.
5.2.7 Количество проезжих частей в преде- 5.2.7 Numărul părţilor carosabile în limitele
лах одной магистральной улицы и дороги unei străzi şi ale unui drum magistral, de regu-
обычно не превышает одной-двух. При lă, nu depăşeşte una-două. În cazul prezenţei
наличии транзитного движения в объеме traficului de tranzit în volum de 30 % de la flu-
более 30 % от общего транспортного пото- xul total de tranzit, precum şi în condiţii de ne-
ка, а также в условиях неравномерности uniformitate a fluxurilor de transport pe sensuri
транспортных потоков по направлениям (peste 70 % şi sub 30 %) este oportună con-
(более 70 % и менее 30 %) целесообразно strucţia a trei părţi carosabile.
устройство трех проезжих частей.
При величине транзитного движения În cazul în care valoarea traficului de
более 50 % от общего транспортного потока tranzit depăşeşte 50 % din fluxul total de tran-
возможно устройство четырех проезжих sport este posibilă construcţia a patru părţi ca-
частей, а при наличии в потоке транспорт- rosabile, iar în cazul prezenţei în flux a mijloa-
ных средств с различными функциональ- celor de transport cu diferite caracteristici
ными и скоростными характеристиками - funcţionale şi de viteză – cinci părţi carosabile.
пяти проезжих частей.
В стесненных условиях и при рекон- În condiţii restrînse şi la reconstrucţia în
струкции застроенных районов допускается intravilan se permite construcţia părţilor caro-
устройство проезжих частей в разных уров- sabile denivelate cu folosirea de estacade şi
нях с использованием эстакад и тоннелей, а tuneluri, iar pe costişe şi maluri – se pot execu-
на склонах и набережных - консольных ta construcţii în console.
конструкций.
5.2.8 Поперечный профиль улиц и дорог, 5.2.8 Profilul transversal al străzilor şi ale
как правило, включает проезжую часть drumurilor, de regulă, include partea carosabilă
(единую или раздельную), тротуары (пеше- (comună sau separată), trotuare (pentru pietoni,
ходные, служебные) и раздельные полосы de serviciu) şi benzi de separare (centrale, late-
(центральные, боковые). Параметры эле- rale). Parametrii elementelor profilului tran-
ментов поперечного профиля магистраль- sversal ale străzilor şi ale drumurilor magistrale
ных улиц и дорог следует определять как trebuie determinaţi atît pentru traficul determi-
для установившегося движения на перегоне, nat pe sectoare drepte, cît şi la accese la inter-
так и на подходах к пересечению, где раз- secţii, unde mărimile fluxurilor de trafic sunt
меры транспортных потоков обусловлива- condiţionate de schema aprobată de organizare
ются принятой схемой организации движе- a circulaţiei rutiere şi pot condiţiona modifica-
ния и могут потребовать видоизменения rea profilului transversal normal.
нормального поперечного профиля.
На подходах магистральных улиц и Pe sectoarele de acces la străzi şi drumuri
дорог общегородского значения к пересече- magistrale de interes orăşenesc, la intersecţii cu
ниям с регулируемым и саморегулируемым trafic dirijat şi autodirijat, de regulă, se prevede
CP D.02.11 – 2014, pag. 26

движением, как правило, следует преду- supralărgirea părţii carosabile cu o bandă de


сматривать уширение проезжей части на circulaţie cu o lungime de peste 50 m de la in-
одну полосу движения на расстоянии не tersecţie. Lungimea racordării trebuie să con-
менее 50 м от пересечения. Протяженность stituie minim 20 m.
отгона должна составлять не менее 20 м.
5.2.9 На магистральных улицах непрерыв- 5.2.9 Pe străzi cu trafic continuu şi drumuri
ного и дорогах скоростного движения, а при expres magistrale, iar după necesitate şi pe
необходимости и на магистральных улицах străzi de interes orăşenesc cu trafic dirijat, se
общегородского значения с регулируемым prevăd accese locale sau laterale cu o lăţime de
движением предусматриваются местные 7 m, iar în cazul circulaţiei transportului public
или боковые проезды шириной 7 м, а в слу- într-un sens – 7,5 m, în ambele sensuri minim
чае движения общественного транспорта в 10,5 m.
одном направлении - 7,5 м, в двух направ-
лениях не менее 10,5 м.
5.2.10 При суммарной интенсивности дви- 5.2.10 În cazul intensităţii sumare, care nu de-
жения, не превышающей допустимый раз- păşeşte volumul fluxului de trafic admis pentru
мер транспортного потока для одной поло- o bandă pe fiecare sens, lăţimea părţii carosabi-
сы в каждом направлении, ширину проез- le a străzilor magistrale pentru prima stadie de
жей части магистральных улиц и дорог на construcţie, în oraşele mici şi mijlocii şi pe du-
первую очередь строительства, в малых и rata de calcul, precum şi în condiţii restrînse şi
средних городах и на расчетный срок, а în sectoare cu construcţii istorice, pentru orga-
также в стесненных условиях и в районах nizarea circulaţiei de troleibuze în ambele sen-
исторической застройки для организации suri, se admite a fi adoptată de 10,5 m, de au-
троллейбусного двухстороннего движения tobuze – 9 m, cu organizarea benzilor de
допускается принимать 10,5 м, автобусного staţionare în staţii şi cu păstrarea rezervei sub
движения - 9 м, с организацией «карманов» formă de bandă de separare laterală pentru lăr-
в местах остановок и сохранением резерва в girea părţii carosabile pînă la cea normată.
виде боковой разделительной полосы для
расширения проезжей части до норматив-
ных параметров.
5.2.11 При устройстве специализированных 5.2.11 În cazul construcţiei străzilor specializa-
троллейбусно-пешеходных и автобусно- te pentru troleibuze-pietoni şi autobuze-pietoni
пешеходных улиц ширину проезжей части se admite micşorarea lăţimii părţii carosabile
допускается уменьшать соответственно до 8 pînă la respectiv 8 şi 7 m în cazul în care lun-
и 7 м при протяженности таких магистраль- gimea acestor străzi nu depăşeşte 1,5 km. Vite-
ных улиц не более 1,5 км. Скорость движе- za de circulaţie a mijloacelor de transport pu-
ния средств общественного транспорта на blic pe aceste străzi nu trebuie să depăşească
таких транспортных улицах не должна пре- 30 km/h (a se vedea anexa C).
вышать 30 км/ч (см. приложение C).
При смешанном транспортном потоке În cazul fluxului mixt şi asigurării capa-
и суммарной загрузке менее 50 % пропуск- cităţii sumare de transport sub 50 % lăţimea
ной способности ширина проезжей части părţii carosabile pentru circulaţia troleibuzelor
для двухстороннего движения троллейбусов în ambele sensuri poate fi adoptată de 12 m, în
может быть принята 12 м, при нормативной cazul asigurării capacităţii sumare de transport
загрузке - не менее 14 м. normate – de minim 14 m.
5.2.12 Проезжая часть улиц, дорог и проез- 5.2.12 Partea carosabilă a străzilor, drumurilor
дов на горизонтальных кривых радиусом şi a acceselor în curbe orizontale cu raza (pe
(по оси проезжей части) до 750 м должна axa părţii carosabile) sub 750 m trebuie să fie
быть уширена согласно табл. 3. supralărgită conform tab. 3.
CP D.02.11 – 2014, pag. 27

Таблица 3
Tabelul 3
более более более более более более
более более более более
300 90 до 50 до 25 до 15 до 10 до
500 до 400 до 200 до 150 до
до 150 90 50 25 15
750 500 300 200
Радиусы кривых, м 400 peste peste peste peste peste
peste peste peste peste
Razele curbelor, m peste 90 pînă 50 pînă 25 pînă 15 pînă 10 pînă
500 400 200 150
300 la 150 la 90 la 50 la 25 la 15
pînă la pînă la pînă la pînă la
pînă
750 500 300 200
la 400
Уширение на
каждую полосу
движения
0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5
Supralărgirea pen-
tru fiecare bandă de
circulaţie

5.2.13 Между проезжей частью и борто- 5.2.13 Între partea carosabilă şi piatra de bor-
вым камнем (окаймляющими плитами или dură (plăci de margine sau rigole) pentru
лотками) для магистральных улиц и дорог străzile şi drumurile magistrale trebuie să se
должны быть предусмотрены краевые prevadă benzile de încadrare de protecţie cu
предохранительные полосы шириной, м: lăţimea de, m:

дороги скоростного движения


1,0
drumuri expres
магистральные улицы непрерывного движения
0,75
străzi magistrale cu trafic continuu
магистральные улицы и дороги общегородского
и районного значения регулируемого движения
0,5
străzi şi drumuri magistrale de interes orăşenesc şi
sectorial cu trafic dirijat

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. В стесненных условиях и при реконструкции 1. În condiţii restrînse şi în cazul reconstrucţiei se ad-
краевые полосы допускается устранять только на mite înlăturarea benzilor de încadrare numai pe dru-
дорогах скоростного и магистральных улицах не- muri expres şi străzi magistrale cu trafic continuu cu
прерывного движения шириной соответственно lăţimea de respectiv 0,75 şi 0,5 m.
0,75 и 0,50 м.
2. В условиях, аналогичных в п. 5.2.10 краевые по- 2. În condiţii analogice celor expuse în pct. 5.2.10 se
лосы допускается не устраивать. admite de a nu construi benzile de încadrare.
5.2.14 На подъемах магистральных улиц и 5.2.14 Pe străzi şi drumuri magistrale de inte-
дорог общегородского значения при про- res orăşenesc, în rampe cu declivitatea longi-
дольном уклоне не более 40 ‰ и протя- tudinală de peste 40 ‰ şi lungimea sectorului
женности участка более 400 м, а также на de peste 400 m, precum şi pe sectoare cu de-
участках, имеющих продольный уклон clivitatea longitudinală de peste 30 ‰ şi lun-
более 30 ‰ и протяженностью более 300 gimea sectorului de peste 300 m, trebuie să se
м, как правило, следует предусматривать prevadă o bandă de circulaţie suplimentară.
дополнительную полосу движения.
Длину участка перехода от двухполос- Lungimea sectorului de trecere de la par-
ной проезжей части к трехполосной и об- tea carosabilă cu două benzi la cea cu trei
ратно следует принимать не менее 70 м. benzi şi invers trebuie adoptată de minim
70 m.
CP D.02.11 – 2014, pag. 28

5.2.15 На дорогах скоростного движения и 5.2.15 Pe drumuri expres şi străzi magistrale


магистральных улицах непрерывного cu trafic continuu, la racordările acceselor de
движения в местах примыкания выездов и intrare şi ieşire, trebuie să se prevadă benzi de
съездов необходимо предусматривать пе- accelerare şi decelerare. Lungimile benzilor
реходно-скоростные полосы. Длины пере- de accelerare şi decelerare se determină în
ходных скоростных полос определяются в funcţie de viteza de proiectare şi declivitatea
зависимости от расчетной скорости дви- limită a părţii carosabile a magistralei princi-
жения и предельного уклона проезжей ча- pale conform tab. 10. Benzi de accelerare şi
сти основной магистрали согласно decelerare trebuie separate de benzile princi-
табл. 10. Переходно-скоростные полосы pale de circulaţie prin marcaj în conformitate
необходимо отделять от основных полос cu ГОСТ 13508.
движения разметкой в соответствии с
ГОСТ 13508.
ПРИМЕЧАНИЕ - Переходно-скоростные полосы NOTĂ - Se permite de a nu construi benzi de accele-
на магистральных улицах непрерывного движения rare şi decelerare pe străzi magistrale cu trafic conti-
допускается не устраивать для въездов и съездов nuu pentru intrări şi ieşiri cu intensitatea traficului
с интенсивностью движения менее 150 авт./ч, sub 150 aut./h, păstrarea cărora este necesară con-
сохранение которых необходимо по местным form condiţiilor locale.
условиям.
5.2.16 Центральные разделительные поло- 5.2.16 Trebuie să se prevadă zone mediane cu
сы следует предусматривать следующей următoarea lăţime: pe drumuri expres – 6 m;
ширины: на дорогах скоростного движения pe străzi magistrale cu trafic continuu – 4 m;
- 6 м, на магистральных улицах непрерыв- pe drumuri cu circulaţia dirijată, care au par-
ного движения - 4 м, на дорогах регулиру- tea carosabilă cu 6-8 benzi de circulaţie – 3
емого движения, имеющих проезжую часть m. Pentru alte drumuri şi străzi magistrale
в 6 - 8 полос движения - 3 м. На других ма- lăţimea zonei mediane se admite sub 2 m cu
гистральных улицах и дорогах допускается condiţia construcţiei acesteia la nivel cu par-
центральная разделительная полоса шири- tea carosabilă şi marcarea cu linie continuă
ной до 2 м при условии ее устройства в conform ГОСТ 13508.
уровне проезжей части и обозначения
сплошной линией разметки в соответствии
с ГОСТ 13508.

ПРИМЕЧАНИЕ - В стесненных условиях на доро- NOTĂ – Pe drumuri expres, drumuri magistrale diri-
гах скоростного движения, магистральных доро- jate şi străzi cu trafic continuu, care au partea carosa-
гах регулируемого и улицах непрерывного движе- bilă cu 6 – 8 benzi, în condiţii restrînse, se admite
ния, имеющих проезжую часть в 6 - 8 полос, до- micşorarea lăţimii zonei mediane pînă la 3 şi 2 m res-
пускается уменьшать ширину центральной разде- pectiv, cu instalarea pe axă a parapetului sau cu ame-
лительной полосы соответственно до 3 и 2 м с najarea pietrei de bordură cu o înălţime de peste
установкой на оси дорожного ограждения или 25 cm. În cazul necesităţii micşorării în continuare a
применения бордюрного камня высотой не менее lăţimii zonei mediane faţă de lăţimea normată trebuie
25 см. При необходимости еще большего уменьше- să se utilizeze pietre de bordură cu înălţimea de minim
ния ширины разделительной полосы по сравнению 45 cm.
с нормативной следует применять бордюрные
камни высотой не менее 45 см.
5.2.17 Центральные разделительные полосы 5.2.17 Zonele mediane cu lăţimea de peste
шириной более 3 м выделяются бортовым 3 m se separă prin pietre de bordură cu
камнем высотой 15 см или наклоненными înălţimea de 15 cm sau dale înclinate cu lăţi-
плитами шириной 50 - 100 см, укладывае- me de 50 – 100 cm, care se instalează cu de-
мыми с поперечным уклоном 100 ‰. Попе- clivitatea transversală de 100 ‰.
речные размеры бортовых камней и плит Dimensiunile transvesale ale pietrei de
входят в общую ширину разделительной bordură se includ în lăţimea totală a zonei
полосы. mediane.
5.2.18 Устройство разворотов через цен- 5.2.18 Amenajarea locurilor de virare prin
CP D.02.11 – 2014, pag. 29

тральную разделительную полосу маги- banda mediană a străzilor magistrale cu trafic


стральных улиц непрерывного и дорог ре- continuu şi a drumurilor cu circulaţie dirijată,
гулируемого движения допускается при se admite în cazul în care lăţimea zonei me-
ширине разделительной полосы в местах diane în aceste locuri depăşeşte 6 m şi nu mai
разворота не менее 6 м и не чаще чем че- des decît peste 500 m prin repartizarea unei
рез 500 м путем выделения специальной benzi speciale pentru transportul care virează
полосы для левоповоротного транспорта la stînga din contul spaţiului total al străzilor
за счет общего пространства улиц и дорог şi drumurilor cuprins între linii roşii şi pentru
в красных линиях и локального изменения modificarea locală a traiectoriei fluxului prin-
траектории движения основного транс- cipal de transport. În cazul în care lăţimea
портного потока. При ширине раздели- benzii mediane depăşeşte 9 m amenajarea
тельной полосы не менее 9 м устройство benzii suplimentare, pentru transportul care
дополнительной полосы для поворачива- virează se efectuează din contul îngustării
ющего транспорта обеспечивается за счет acesteia.
ее сужения.
ПРИМЕЧАНИЕ - При наличии запаса не менее NOTĂ – În cazul existenţei unei rezerve de peste 15 %
15 % пропускной способности проезжей части din capacitatea de trecere a părţii carosabile a străzii
магистральной улицы или дороги специальную по- sau a drumului magistral se admite de a nu amenaja
лосу для левоповоротного транспорта допускает- banda pentru transportul care virează la stînga.
ся не устраивать.
5.2.19 Ширину разделительных полос 5.2.19 Lăţimea benzilor mediane dintre ele-
между элементами поперечного профиля mentele profilului transversal al străzilor şi al
улиц и дорог следует назначать с учетом drumurilor trebuie stabilită ţinînd cont de
размещения подземных коммуникаций, amplasarea comunicaţiilor subterane, a spaţii-
озеленения и снижения отрицательного lor verzi şi de reducerea impactului negativ al
воздействия транспорта на окружающую transportului asupra mediului ambiant, dar nu
среду, но не менее значений, приведенных mai mică decît valorile prezentate în tab. 4.
в табл. 4.

Таблица 4
Tabelul 4
Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и
дорог, м:
Местоположение разделительной Lăţimea minimă a benzii mediane a străzilor şi drumurilor, m:
полосы скоростного и регулируемо местного сельских
непрерывного го движения значения поселений
Locul amplasării benzii mediane движения
cu circulaţia ex- cu circulaţia de interes lo- din localităţile
pres şi continuă dirijată cal rurale
Между основной проезжей
частью и местными проездами
6 3 - -
Între partea carosabilă principală
şi accese locale
Между проезжей частью и
полотном трамвайного пути
3 1 - -
Între partea carosabilă şi platforma
pentru tramvai
CP D.02.11 – 2014, pag. 30

Таблица 4 (продолжение)
Tabelul 4 (continuare)
Наименьшая ширина разделительной полосы улиц и
дорог, м:
Местоположение разделительной Lăţimea minimă a benzii mediane a străzilor şi drumurilor, m:
полосы скоростного и регулируемого местного сельских
непрерывного движения значения поселений
Locul amplasării benzii mediane движения cu circulaţia
cu circulaţia ex- dirijată de interes din locali-
pres şi continuă local tăţile rurale
Между проезжей частью и
велодорожкой
- 3 1 1
Între partea carosabilă şi pista pentru
ciclişti
Между проезжей частью и
тротуаром 5 3 2 2
Între partea carosabilă şi trotuar
Между тротуаром и полотном трам-
вайного пути (для прямого участка)
- 2 - -
Între trotuarul şi platforma pentru
tramvai
Между тротуаром и велодорожкой
- 2 - -
Între trotuar şi pista pentru ciclişti

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. В стесненных условиях и при реконструкции 1. În condiţii restrînse şi în cazul reconstrucţiei se ad-
допускается уменьшить ширину разделительной mite micşorarea lăţimii benzii mediane dintre partea
полосы между основной проезжей частью и carosabilă principală şi accesele locale pe străzile
местным проездом на магистральных улицах не- magistrale cu trafic continuu pînă la 3 m; pe străzi
прерывного движения до 3 м; на магистральных magistrale cu trafic dirijat pînă la 2 m; dintre partea
улицах регулируемого движения до 2 м; между carosabilă a străzii magistrale cu trafic continuu şi
проезжей частью магистральных улиц непрерыв- platforma pentru tramvai pînă la 2 m. Se admite de a
ного движения и полотном трамвайного пути до 2 nu construi bandă mediană între partea carosabilă a
м. Разделительную полосу между проезжей ча- străzii magistrale cu trafic dirijat şi platforma pentru
стью улиц регулируемого движения и полотном tramvai.
трамвайного пути допускается не устраивать.
2. В стесненных условиях на магистральных ули- 2. În condiţii restrînse pe străzi principale, pe străzi şi
цах, на улицах и дорогах местного значения, а drumuri locale, precum şi pe străzi şi drumuri din lo-
также на улицах и дорогах сельских поселений calităţile rurale se admite construcţia trotuarelor, adi-
допускается устройство тротуаров, прилегаю- acente părţii carosabile, în cazul instalării pe străzile
щих к проезжей части, при условии установки magistrale a parapetelor cu înălţimea de 0,75 m.
ограждений на магистральных улицах высотой
0,75 м.
5.2.20 Проезжие части улиц и дорог с от- 5.2.20 Părţile carosabile ale străzilor şi dru-
крытыми водопропускными системами murilor cu sisteme deschise de evacuare a
следует проектировать с обочинами со- apelor pluviale trebuie proiectate cu acosta-
гласно табл. 5. mentele conform tab. 5.
CP D.02.11 – 2014, pag. 31

Таблица 5
Tabelul 5
Категория улиц и дорог Ширина обочин, м
Categoria străzilor şi drumurilor Lăţimea acostamentului, m
Магистральные дороги:
Drumuri magistrale:
скоростного движения
3 - 3,3
expres
регулируемого движения
2-3
cu circulaţia dirijată
Магистральные улицы общегородского значения:
Străzi magistrale de interes orăşeneasc:
непрерывного движения
2 - 2,5
cu trafic continuu
регулируемого движения
1,5 - 2
cu circulaţia dirijată
Магистральные улицы районного значения:
Străzi magistrale de interes sectorial:
транспортно-пешеходные
1 - 1,5
transport-pietoni
пешеходно-транспортные
0,5 - 1
destinate pentru transport şi pietoni
улицы и дороги местного значения
0,5 - 1
străzi şi drumuri locale
улицы и дороги сельских поселений
0,5 - 5,5
străzi şi drumuri din localităţile rurale

ПРИМЕЧАНИЕ - В случаях устройства NOTĂ – În cazul construcţiei sistemelor deschise de


открытых водопропускных систем в полосах evacuare a apelor în spaţiile verzi se admite de a nu
озеленения обочины можно не устраивать. construi acostamente.

5.2.21 Виражи устраиваются на дорогах 5.2.21 Virajele se amenajează pe drumuri ex-


скоростного движения при радиусах гори- pres, în cazul în care raza curbelor în plan nu
зонтальных кривых менее 2000 м, на ма- depăşeşte 2000 m, pe străzi magistrale cu tra-
гистральных улицах непрерывного движе- fic continuu, în cazul în care raza curbelor în
ния при радиусах кривых менее 1200 м, на plan nu depăşeşte 1200 m, pe străzi şi dru-
улицах и дорогах регулируемого движе- muri cu trafic dirijat de interes orăşenesc, în
ния общегородского значения при радиу- cazul în care raza curbelor în plan nu de-
сах менее 800 м. На остальных улицах и păşeşte 800 m. Pe alte drumuri şi străzi viraje
дорогах виражи не устраиваются. Попе- nu se amenajează. Declivitatea transversală a
речный уклон проезжей части на виражах părţii carosabile în viraje se adoptă în con-
принимается в соответствии с табл. 6. formitate cu tab. 6.
CP D.02.11 – 2014, pag. 32

Таблица 6
Tabelul 6
Радиусы Расчетная скорость Поперечный уклон проезжей части на виражах, ‰
горизонтальных движения, км/ч Declivitatea transversală a părţii carosabile în viraj, ‰
кривых, м Viteza de proiectare, основной в районах с частым
Razele curbelor în plan, km/h principal гололедом
m în zonele cu lapoviţa frecventă
2000 - 1000 100 - 120 20 - 30 20 - 30
1000 - 800 70 - 100 30 - 40 30 - 40
800 - 700 60 - 90 30 - 40 30 - 40
700 - 600 50 - 80 40 - 50 40
менее (sub) 600 40 - 70 50 40

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. На магистральных улицах общегородского зна- 1. Pe străzile magistrale de interes orăşenesc declivita-
чения поперечный уклон проезжей части на вира- tea transversală a părţii carosabile în viraj trebuie
же следует проектировать не более 30 ‰. proiectată de maxim 30 ‰.
2. В границах пересечений в одном уровне допуска- 2. În limitele intersecţiilor la nivel se admite a nu ame-
ется не устраивать виражи на улицах и дорогах naja viraje pe străzi şi drumuri secundare, iar pe dru-
второстепенного значения, а по главным направ- murile principale de a micşora panta virajului pînă la
лениям допускается снижать уклон виража до 20 ‰.
20 ‰.
3. При проектировании виражей проезжей части 3. La proiectarea virajelor părţii carosabile a străzilor
улиц и дорог следует руководствоваться также şi drumurilor trebuie să se ţină cont de cerinţele
требованиями NCM D.02.01. NCM D.02.01.
5.2.22 Для обеспечения плавности движе- 5.2.22 Pentru a asigura circulaţia lină a auto-
ния автомобиля при переходе с прямой на mobilului, la trecerea de pe aliniament pe
круговую кривую радиусом менее 2000 м curbă circulară cu raza sub 2000 m, trebuie să
следует применять переходные кривые, se folosească curbele de racordare, lungimile
длины которых определяются согласно cărora se determină conform NCM D.02.01,
NCM D.02.01 в зависимости от расчетной în funcţie de viteza de proiectare şi raza
скорости движения и радиуса горизон- curbei în plan. Rampa de supraînălţare să
тальной кривой. Отгон виража произво- execută în limitele curbei de racordare.
дится на протяжении переходной кривой.

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. На подходах к перекресткам и в стесненных 1. Pe accesele la intersecţii şi în condiţii restrînse se
условиях допускается устройство круговых кри- admite construcţia curbelor circulare fără curbe de
вых без переходных. При этом для отгона вира- racordare. În acest caz, pentru rampa de supraînălţare
жей следует использовать прямые участки перед trebuie folosite sectoare drepte înainte de curbă cu o
кривой протяженностью, установленной для пе- lungime stabilită pentru curba de racordare.
реходной кривой.
2. При реконструкции на улицах и дорогах местно- 2. La reconstrucţia străzilor şi a drumurilor locale, iar
го значения, а в стесненных и горных условиях и на în condiţii restrînse şi de munte şi pe străzi şi drumuri
магистральных улицах и дорогах с горизонталь- principale cu raza curbelor în plan sub 125 m se admi-
ными кривыми радиусом менее 125 м допускается te construcţia părţii carosabile de tip acoperiş ţinînd
устройство двухскатной проезжей части с уче- cont de micşorarea vitezei de proiect cu 10 km/h.
том снижения расчетной скорости движения на
10 км/ч.
5.3 План и продольный профиль 5.3 Plan şi profil longitudinal
5.3.1 Сопряжение криволинейных участ- 5.3.1 Racordarea sectoarelor de străzi şi dru-
ков улиц и дорог осуществляется горизон- muri în curbe se efectuează prin curbe orizon-
тальными кривыми, радиусы которых и tale, razele şi declivităţile longitudinale admi-
допустимые продольные уклоны следует sibile ale cărora, se aprobă ţinînd cont de ca-
принимать с учетом категории улиц и до- tegoria străzilor şi drumurilor şi în funcţie de
CP D.02.11 – 2014, pag. 33

рог и в зависимости от расчетной скорости viteza de proiectare conform СНиП 2.07.01.


движения согласно СНиП 2.07.01.
В стесненных условиях (сильно пе- În condiţii restrînse (cu relief accidentat
ресеченная и горная местность, ценная го- şi de munte, zonele valoroase ale oraşului şi
родская территория и застройка), вызыва- intravilanul), care contribuie la majorarea vo-
ющих увеличение объемов работ и стои- lumelor de lucrări şi a costului construcţiei, se
мости строительства допускается сниже- admite micşorarea parametrilor principali ai
ние основных параметров плана и про- planului şi profilului străzilor şi a drumurilor,
дольного профиля улиц и дорог, включая inclusiv părţile carosabile pe lucrări de artă,
проезжие части на искусственных соору- pînă la valorile indicate în tab. 7.
жениях, до значений, указанных в табл. 7.
5.3.2 На подходах к пересечениям и при- 5.3.2 Pe accesele la intersecţii şi racordări ale
мыканиям улиц и дорог, а также на участ- străzilor şi drumurilor, precum şi pe sectoare-
ках с горизонтальными кривыми менее le cu curbe în plan sub 250 m trebuie micşo-
250 м следует уменьшать наибольшие rate declivităţile longitudinale maxime cu
продольные уклоны на 10 ‰, а с горизон- 10 ‰, iar cu curbe în plan sub 50 m şi în zo-
тальными кривыми менее 50 м и в районах nele cu lapoviţa frecventă – cu 20 ‰. Lungi-
с частыми гололедами - на 20 ‰. Протя- mea acceselor trebuie adoptată de minim
женность подходов следует принимать не 50 m pînă la linia STOP sau începutul curbei
менее 50 м до СТОП - линии или начала accesului.
кривой съезда.

Таблица 7
Tabelul 7
Расчетная Наиболь- Наименьший Радиус кривых, м: в
скорость ший радиус продольном профиле
движения, продольный кривых в Raza curbelor, m: în
Категория улиц и дорог км/ч уклон, ‰ плане, м profil longitudinal
Categoria străzilor şi drumurilor Viteza de pro- Declivitatea Raza curbelor
iectare, km/h longitudi- în plan, m выпуклых вогнутых
nală maximă, convexe concave

Магистральные дороги:
Drumuri magistrale:
скоростного движения 80 50 250 4000 1500
expres
регулируемого движения 60 60 100 15 0 500
cu trafic dirijat
Магистральные улицы общегородского значения:
Străzi magistrale de interes orăşenesc:
непрерывного движения 70 60 125 2500 1000
cu trafic continuu
регулируемого движения 60 70 100 1500 500
cu trafic dirijat
районного значения:
de interes sectorial:
CP D.02.11 – 2014, pag. 34

Таблица 7 (продолжение)
Tbelul 7 (continuare)
Расчетная Наиболь- Наименьший Радиус кривых, м: в
скорость ший радиус продольном профиле
движения, продоль- кривых в Raza curbelor, m: în
Категория улиц и дорог
км/ч ный уклон, плане, м profil longitudinal
Categoria străzilor şi drumuri-
Viteza de pro- ‰ Raza curbelor выпуклых вогнутых
lor
iectare, km/h Declivitatea în plan, m convexe concave
longitudinală
maximă, ‰
транспортно-пешеходные 50 80 90 1000 300
destinate pentru transport şi
pietoni
пешеходно-транспортные 40 60 60 600 200
destinate pentru pietoni şi
transport
Улицы и дорога местного значения:
Străzi şi drumuri de interes local:
улицы в жилой застройке 30 80 30 600 200
drumuri în intravilan
улицы и дороги научно- 30 80 30 600 200
производственных,
промышленных и комму-
нально-складских районов
străzi şi drumuri din sectoare
ştiinţifico-industriale, indus-
triale şi comunale de depozi-
tare
парковые дороги 30 80 30 600 200
alei din parcuri
проезды 20 80 30 600 200
accese
Улицы и дороги сельских 30 80 30 600 200
поселений
Străzi şi drumuri din localităţi
rurale

ПРИМЕЧАНИЕ - При пропуске по мостовым NOTĂ - În cazul trecerii peste poduri (pasaje) a tram-
(путепроводным) переходам трамвая и троллей- vaiului şi troleibuzului, parametrii profilului longitu-
буса параметры продольного профиля следует dinal trebuie adoptate în conformitate cu cerinţele
принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.09.
СНиП 2.05.09.

5.3.3 Сопряжение участков улиц и дорог с 5.3.3 Racordarea sectoarelor de străzi şi dru-
различными продольными уклонами сле- muri cu declivităţi longitudinale diferite tre-
дует обеспечивать вертикальными кривы- buie asigurată prin curbe verticale, razele că-
ми, радиусы которых необходимо прини- rora trebuie adoptate ţinînd cont de diferenţa
мать с учетом алгебраической разности algebrică a declivităţilor conform tab.8
уклонов согласно табл. 8.
CP D.02.11 – 2014, pag. 35

Таблица 8
Tabelul 8
Алгебраическая Наименьшие радиусы
разность уклонов, ‰ вертикальных кривых, м
Категория улиц и дорог Diferenţa algebrică a Razele minime ale curbelor
Categoria străzilor şi drumurilor declivităţilor, ‰ verticale, m
выпуклых вогнутых
convexe concave
Магистральные дороги:
Drumuri magistrale:
скоростного движения ≥5 10000 2000
expres
регулируемого движения ≥7 6000 1500
cu trafic dirijat
Магистральные улицы общегородско-
го значения:
Străzi magistrale de interes orăşenesc:
непрерывного движения
cu trafic continuu
регулируемого движения ≥7 6000 1500
cu trafic dirijat
Магистральные дороги: ≥10 4000 1000
Drumuri magistrale:
Улицы и дорога местного значения ≥ 15 2000 500
Străzi şi drumuri de interes local
Улицы и дороги сельских поселений ≥ 20 1000 250
Străzi şi drumuri din localităţi rurale
ПРИМЕЧАНИЕ - При алгебраической разности NOTĂ – În cazul în care diferenţa algebrică a declivi-
уклонов менее указанных в табл. 7 сопряжение tăţilor este mai mică decît valorile prezentate în tabe-
смежных участков осуществляется без примене- lul 7, racordarea sectoarelor adiacente se efectuează
ния вертикальных кривых. fără aplicarea curbelor.
5.4 Тротуары, пешеходные улицы и 5.4 Trotuare, străzi şi piste pentru pietoni,
дорожки, велосипедные дорожки piste pentru ciclişti
5.4.1 Ширину тротуаров следует устанав- 5.4.1 Lăţimea trotuarelor trebuie stabilită în
ливать с учетом категорий улиц и дорог и funcţie de categoria străzilor şi a drumurilor
в зависимости от размеров пешеходного şi de volumul traficului de pietoni, precum şi
движения, а также размещения в пределах de amplasarea în limitele trotuarelor a piloni-
тротуаров, опор, мачт, деревьев и т.п. Ши- lor, stîlpilor, copacilor etc. Lăţimea părţii pie-
рину пешеходной части тротуаров следует tonale a trotuarului trebuie adoptată aplicînd
принимать по расчету и кратной 0,75 м - calcul ca multiplu al 0,75 m – lăţimea unei
ширине одной полосы пешеходного дви- benzi de circulaţie pietonală, dar nu mai mică
жения, но не менее указанной в decît cea stipulată în СНиП 2.07.01.
СНиП 2.07.01.
ПРИМЕЧАНИЕ - Тротуары для пешеходного NOTĂ – Trotuarele pentru circulaţia pietonală din
движения в составе магистральных автомобиль- componenţa drumurilor magistrale se construiesc nu-
ных дорог устраиваются только в зоне застройки, mai în zonele intravilane, adiacente drumului. În afara
прилегающей к дороге. Вне застройки устраива- zonelor intravilane se amenajează trotuare de serviciu
ются технические тротуары вдоль борта проез- de-a lungul pietrei de bordură a părţii carosabile cu o
жей части шириной 0,75 м. lăţime de 0,75 m.
5.4.2 Пропускную способность одной 5.4.2 Capacitatea de trecere pe o bandă de
полосы движения следует принимать с circulaţie trebuie adoptată în funcţie de desti-
CP D.02.11 – 2014, pag. 36

учетом назначения и месторасположения naţia şi amplasarea căilor pentru pietoni, pre-


пешеходных путей, а также условий cum şi de condiţiile de circulaţie pietonală
пешеходного движения согласно табл. 9. conform tab. 9.
Таблица 9
Tabelul 9
Плотность Пропускная способность
пешеходного одной полосы движения,
Пешеходные пути
движения, чел./м2 чел./ч
Căi pietonale
Densitatea traficului de Capacitatea de trecere pe o
pietoni, pers./m2 bandă de circulaţie, pers./ m
Тротуары вдоль жилых зданий 0,22 700
Trotuare de-a lungul blocurilor de locuit
Тротуары вдоль общественных зданий и 0,27 800
сооружений
Trotuare de-a lungul clădirilor publice
Тротуары, обособленные 0,2 600
разделительными полосами
Trotuare, separate prin benzi de separare
Пешеходные улицы и дороги 0,16 00
Străzi şi drumuri pentru pietoni
Пешеходные дорожки 0,1 400
Piste pentru pietoni
Пешеходные переходы через проезжую 0,4 1200
часть
Treceri pietonale peste partea carosabilă
Подземные пешеходные переходы 0,5 2000
Treceri pietonale subterane
5.4.3 Продольные уклоны тротуаров и пе- 5.4.3 Declivităţile longitudinale ale trotuare-
шеходных дорожек следует принимать не lor şi pistelor pentru pietoni trebuie adoptate
более 60 ‰, а в горных условиях и в райо- sub 60 ‰, dar în condiţii de munte şi în zone-
нах с сильно пересеченной местностью - le accidentate – de maxim 100 ‰ în cazul în
не более 100 ‰ при протяженности этого care lungimea acestei declivităţi nu depăşeşte
уклона не более 300 м. При больших 300 m. În cazul declivităţilor sau lungimilor
уклонах или большей протяженности sectoarelor mai mari trebuie să se prevadă
участков следует предусматривать construcţia de scări (de minim 3 şi de maxim
устройство лестниц (не менее трех и не 12 trepte într-o rampă). Înălţimea treptelor
более 12 ступеней в одном марше). Высо- trebuie adoptată de maxim 12 cm, lăţimea –
ту ступеней следует принимать не более de minim 38 cm; după fiecare rampă trebuie
12 см, ширину - не менее 38 см; после construite paliere cu o lungime de minim
каждого марша необходимо устраивать 1,5 m.
площадки длиной не менее 1,5 м.
В районах с частыми гололедами, În zonele cu lapoviţa frecventă, declivi-
продольный уклон тротуаров и пешеход- tatea longitudinală a trotuarului şi pistelor
ных дорожек не должен превышать 40 ‰; pietonale nu trebuie să depăşească 40 ‰; în
при продольных уклонах тротуаров более cazul în care declivitatea depăşeşte 60 ‰ şi
60 ‰ и устройстве лестниц их следует se construiesc scări, acestea trebuie prevăzute
оборудовать поручнями. cu balustrade.
Поперечный уклон тротуаров следу- Declivitatea transversală a trotuarului
ет принимать 10 - 15 ‰, в стесненных trebuie adoptată de 10 – 15 ‰, în condiţii
условиях и при реконструкции до 25 ‰. restrînse şi la reconstrucţie pînă la 25 ‰.
5.4.4 Велосипедные дорожки следует 5.4.4 Pistele de ciclişti trebuie prevăzute în
CP D.02.11 – 2014, pag. 37

предусматривать в соответствии с conformitate cu СНиП 2.07.01 în zonele de


СНиП 2.07.01 на территории жилых и locuit şi cele industriale, în scuaruri şi parcuri
промышленных районов, в парках и ле- forestiere, precum şi pe străzi magistrale cu
сопарках, а также на магистральных ули- trafic dirijat, străzi şi drumuri de interes local,
цах регулируемого движения, улицах и care asigură accese la centre comerciale, sta-
дорогах местного значения, обеспечива- dioane, plaje, expoziţii, pieţe, parcaje şi gara-
ющих подъезд к торговым центрам, ста- je. Capacitatea de trecere a unei benzi de cir-
дионам, пляжам, выставкам, рынкам, ав- culaţie - 300 de ciclişti pe oră.
тостоянкам и гаражам. Пропускная спо-
собность одной полосы движения - 300
велосипедов в час.
Стоянки для хранения велосипедов Parcajele pentru biciclete se amenajează
устраиваются в комплексе с объектами în complexul cu obiecte publice, precum şi în
посещения, а также у станций пригородно- gările de cale ferată suburbane şi urbane, în
городских железных дорог, на конечных staţiile terminus şi în nodurile de transbordare
пунктах и в узлах пересадки с уличного din transportul de călători.
пассажирского транспорта.
5.4.5 Велосипедные дорожки устраивают- 5.4.5 Pistele de ciclişti se amenajează pe
ся на улицах, имеющих продольный străzi, cu declivitatea longitudinală, de regu-
уклон, как правило, не более 30 ‰. Попе- lă, sub 30 ‰. Declivităţi transversale se
речные уклоны принимают в пределах aprobă în limitele 15 – 25 ‰.
15 - 25 ‰.
В особо трудных условиях рельефа În condiţii de relief foarte complicate se
допускается принимать уклон велодоро- admite să se adopte declivitatea pistelor de
жек до 40 и до 60 ‰ на участках протя- ciclişti pînă la 40 şi pînă la 60 ‰ pe sectoare
женностью соответственно не более 300 м cu lungimea sub 300 m şi 100 m respectiv. Pe
и 100 м. На участках большей протяжен- sectoarele cu lungimi mai mari trebuie con-
ности необходимо устраивать участки struite sectoare cu o lungime de peste 20 m
протяженностью не менее 20 м с уклоном cu declivitatea care nu depăşeşte cea normată
не более нормативного (30 ‰). (30 ‰).
5.5 Обустройство и оборудование улиц и 5.5 Instalaţii şi dotări ale străzilor şi dru-
дорог murilor
5.5.1 Планировочные и технические сред- 5.5.1 Instalaţiile şi dotările de sistematizare şi
ства обустройства и оборудования улиц и tehnice ale străzilor şi drumurilor trebuie să
дорог должны обеспечивать благоприят- asigure un regim de circulaţie a vehiculelor şi
ный и безопасный режим движения транс- pietonilor favorabil şi sigur, posibilitatea co-
порта и пешеходов, возможность коорди- ordonării circulaţiei şi interacţiunea diferitor
нации движения и взаимодействия раз- tipuri de transport, să creeze condiţii de dife-
личных видов транспорта, создавать усло- renţiere a comunicaţiei expres şi locale, şi în
вия дифференциации экспрессного и caz de necesitate şi a circulaţiei reversive.
местного сообщения, а при необходимости
и реверсивного движения.
Основными требованиями обустрой- Cerinţele de bază privind dotările de pe
ства улиц являются соблюдение соответ- străzi constau în respectarea concordanţei ca-
ствия качества обустройства классу и ка- lităţii de dotare cu clasa şi categoria străzilor
тегории улиц и дорог; применение иден- şi a drumurilor; în folosirea parametrilor
тичных параметров элементов поперечно- identici ai elementelor în plan şi în profil, a
го и продольного профилей, транспортных intersecţiilor şi racordărilor în condiţii urba-
пересечений и примыканий в равноцен- nistice similare; în interacţiunea nivelului de
ных градостроительных условиях; взаимо- dotare al străzilor şi al drumurilor cu con-
CP D.02.11 – 2014, pag. 38

связь уровня обустройства улиц и дорог с strucţiile adiacente.


прилегающей застройкой.
5.5.2 Планировочные средства обустрой- 5.5.2 Mijloacele de dotare la sistematizarea
ства улиц и дорог включают: выделение străzilor şi a drumurilor includ: separarea
специализированных и обособленных по- benzilor speciale şi izolate pentru circulaţia
лос движения транспорта, разделительных transportului, benzilor de siguranţă mediane
и краевых полос безопасности, устройство şi de încadrare, construcţia insulelor de dirija-
направляющих островков и островков без- re şi de siguranţă, amplasarea şi organizarea
опасности, размещения и планировочную punctelor de staţionare, parcajelor pe străzi,
организацию остановочных пунктов, intrărilor şi ieşirilor de pe nodurile rutiere,
уличных стоянок, въездов или выездов intrărilor şi ieşirilor în garaje şi parcaje, în
транспортных пересечений, въездов и вы- zonele de circulaţie pietonală şi cele de circu-
ездов в гаражи и стоянки, в зоны пеше- laţie „liniştită” a transportului, etc.
ходного и «успокоенного» движения
транспорта и др.
К техническим средствам относятся до- La dotări tehnice sunt raportate indicatoarele
рожные знаки и указатели, ограждения rutiere, parapetele părţilor carosabile, trotua-
проезжих частей, тротуаров и велодорожек, relor şi ale pistelor pentru ciclişti, iluminarea
освещение улиц и дорог, шумозащитные străzilor şi a drumurilor, dispozitivele anti-
устройства и озеленение, выполняемые в zgomot şi plantaţiile rutiere, care se execută
соответствии с данными СНиП 2.07.01, conform СНиП 2.07.01, NCM C.04.02,
NCM C.04.02, NCM E.04.02, а также NCM E.04.02, precum şi ГОСТ 13508,
ГОСТ 13508, ГОСТ 23457, ГОСТ 10807 и ГОСТ 23457, ГОСТ 10807 etc.
др.
5.5.3 Остановочные площадки автобусов и 5.5.3 Staţiile pentru autobuze şi troleibuze, de
троллейбусов, как правило, должны раз- regulă, trebuie să fie amplasate după inter-
мещаться за перекрестками или за назем- secţii sau după trecerile pietonale terestre la o
ными пешеходными переходами на рассто- distanţă de minim 20 şi 5 m respectiv. Lun-
янии соответственно не менее 20 и 5 м. gimea benzii de staţionare se aprobă în
Длина остановочной площадки принимает- funcţie de numărul mijloacelor de transport
ся в зависимости от одновременно стоящих care staţionează concomitent adoptînd 20 m
транспортных средств из расчета 20 м на pentru un autobuz sau troleibuz, dar nu mai
один автобус или троллейбус, но не более mult de 60 m.
60 м.
Размещение остановочных площадок ав- Amplasarea staţiilor pentru autobuze şi trole-
тобусов и троллейбусов перед перекрест- ibuze înainte de intersecţii, se admite la o dis-
ками допускается на расстоянии не менее tanţă de minim 40 m pînă la linia STOP, în
40 м до стоп-линий при наличии специ- cazul existenţei benzii speciale, sau în cazul
альной полосы движения или, при соот- unei justificări corespunzătoare, pentru asigu-
ветствующем обосновании, для обеспече- rarea transbordării simple a pasagerilor între
ния удобной пересадки пассажиров между liniile de transport care se intersectează, ra-
пересекающимися транспортными линия- cordarea benzii suplimentare se adoptă de
ми, отгон дополнительной полосы прини- 20 – 30 m, lăţimea benzii 3 – 3,5 m.
мается 20 - 30 м, ширина полосы 3 - 3,5 м.
ПРИМЕЧАНИЕ - Остановочные пункты трам- NOTĂ – Staţiile de tramvai trebuie amenajate în con-
вая следует устраивать в соответствии с formitate cu СНиП 2.05.09.
СНиП 2.05.09.
5.5.4 На магистральных улицах с проезжей 5.5.4 Pe străzile magistrale cu partea carosa-
частью в одну-две полосы в одном bilă cu una sau două benzi într-un sens în ca-
направлении при интервалах движения zul intervalelor de circulaţie a mijloacelor de
средств общественного транспорта менее transport public sub 3 minute staţiile trebuie
CP D.02.11 – 2014, pag. 39

3 мин остановочные площадки следует amplasate pe benzile de staţionare. Lăţimea


размещать в «карманах». Ширина остано- benzii de staţionare se adoptă de 3 – 3,5 m,
вочной площадки принимается 3 - 3,5 м, lungimea racordărilor – de 20 – 30 m, lungi-
протяженность отгонов 20 - 30 м, протя- mea sectorului drept – sub 40 m.
женностью прямого участка не более 40 м.
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. При интервалах движения средств обществен- 1. În cazul unui interval de circulaţie a mijloacelor de
ного транспорта менее 1,5 мин допускается выде- transport public sub 1,5 minute, se admite repartiza-
ление крайней полосы для движения только авто- rea benzii extreme dreapta numai pentru circulaţia
бусов и троллейбусов. Устройство «карманов» в autobuzelor şi a troleibuzelor. Amenajarea benzilor de
этом случае необязательно. staţionare în acest caz nu este obligatorie.
2. Для остановочных пунктов с большим пассажи- 2. Pentru staţiile cu trafic mare de pasageri, precum şi
рооборотом, а также при необходимости разде- în cazul în care este necesar de a separa rutele din
ления городских и пригородных маршрутов следу- oraş de cele suburbane trebuie să se adopte amplasa-
ет принимать параллельное расположение поса- rea paralelă a platformelor de îmbarcare supraînălţa-
дочных площадок на приподнятом над проезжей tă faţă de partea carosabilă.
частью полотне.
5.5.5 На дорогах скоростного и улицах не- 5.5.5 Pe drumurile expres şi străzile cu circu-
прерывного движения остановки экспресс- laţia continuă, staţiile pentru autobuze-expres
автобусов следует устраивать в виде trebuie amenajate cu benzi de staţionare, se-
«карманов», обособленных от основной parate de partea carosabilă principală prin
проезжей части разделительной полосой banda de separare cu o lăţime de 2 - 3 m.
шириной 2 - 3 м. Ширина остановочных Lăţimea staţiilor se adoptă de 4,5 - 5 m. Ben-
площадок принимается 4,5 - 5 м. Переход- zile de accelerare-decelerare pentru accelera-
но-скоростные полосы для замедления и rea şi decelerarea circulaţiei autobuzelor-
ускорения движения экспресс-автобусов expres se amenajează pe sectoarele în alinia-
на ровных участках дорог и улиц устраи- ment ale drumurilor şi străzilor cu lungimea
ваются протяженностью соответственно de minim 100 şi 150 m respectiv, cu mărirea
не менее 100 и 150 м с уменьшением или sau micşorarea lungimii acestora cu 10 m
увеличением их длин на 10 м соответ- respectiv pentru fiecare 10 ‰ de rampă sau
ственно на каждые 10 ‰ подъема или pantă a profilului transversal.
спуска продольного профиля.
5.5.6 Размещение остановок общественного 5.5.6 Amplasarea staţiilor pentru transportul
пассажирского транспорта и организацию public de călători şi organizarea transbordării
пересадок пассажиров на пересечениях в pasagerilor în intersecţii denivelate trebuie,
разных уровнях следует, как правило, осу- de regulă, efectuată la nivelul terenului ţinînd
ществлять на уровне поверхности с учетом cont de comoditatea acceselor la construcţiile
удобства подходов к прилегающей застрой- aferente.
ке.
Допускается размещение остановок в Se admite amplasarea staţiilor la primul
первом подземном или надземном уровнях nivel subteran sau terestru al lucrărilor de artă
искусственных сооружений с организаци- cu organizarea ridicării şi coborîrii pasageri-
ей подъема и спуска пассажиров при раз- lor cu diferenţa cotelor nivelurilor sub 6 m pe
ности отметок уровней до 6 м по лестни- scări, iar peste 6 m cu folosirea mijloacelor
цам, а более 6 м с использованием меха- mecanice.
нических средств.
Лестницы должны дополнительно Scările trebuie dotate suplimentar cu
оборудоваться наклонными полосами для benzi oblice pentru coborîrea şi ridicarea că-
спуска и подъема детских и инвалидных rucioarelor pentru copii şi a scaunelor cu roti-
колясок. le.
5.5.7 Посадочные площадки следует раз- 5.5.7 Locurile de îmbarcare trebuie amplasate
мещать в пределах разделительной полосы în limitele benzii de separare sau ale trotuaru-
или тротуара. Ширину посадочной пло- lui. Lăţimea locurilor de îmbarcare trebuie
CP D.02.11 – 2014, pag. 40

щадки следует принимать в зависимости от adoptată în funcţie de numărul de calcul al


расчетного числа входящих и выходящих pasagerilor care urcă şi coboară în staţie şi
на остановке пассажиров и, исходя из нор- reieşind din norma de 0,5 m2 pentru o per-
мы 0,5 м2 на одного человека, но не менее soană, dar nu mai mică de 1,5 m.
1,5 м.
Посадочные площадки на всех оста- Locurile de îmbarcare în toate staţiile
новочных пунктах в районах с умеренным din zone cu clima temperată şi caldă trebuie
и жарким климатом должны быть, как să fie dotate, de regulă, cu acoperiş de pro-
правило, оборудованы навесами. tecţie.
5.5.8 Для упорядочения движения транс- 5.5.8 Pentru eficientizarea circulaţiei tran-
порта и безопасности пешеходов на пере- sportului şi pentru siguranţa pietonilor, în in-
сечениях и переходах устраиваются tersecţii şi treceri se amenajează insule de
направляющие островки и островки без- dirijare şi de siguranţă. Forma şi mărimile
опасности. Форма и размеры направляю- insulelor de dirijare, de regulă, se determină
щих островков, как правило, определяют- prin schema de organizare a circulaţiei rutie-
ся схемой организации движения транс- re, razele curbelor admisibile şi condiţiile de
порта, допустимыми радиусами поворотов vizibilitate a limitelor insulei. Insulele de diri-
и условиями видимости границ островка. jare şi de siguranţă, de regulă, se construiesc
Направляющие островки и островки без- supraînălţate faţă de partea carosabilă la tre-
опасности, как правило, устраиваются cerile pietonale cu 3 – 5 cm, pe alte sectoare
приподнятыми над проезжей частью в ме- cu 15 cm. În cazul amplasării în interiorul
стах пешеходного перехода на 3 - 5 см, на insulelor a stîlpilor, pilonilor sau a indicatoa-
других участках на 15 см. При размеще- relor, înălţimea pietrei de bordură trebuie
нии в пределах островков мачт, опор или adoptată de minim 25 cm.
указателей высоту бордюра следует при-
нимать не менее 25 см.
Островки, обеспечивающие безопас- Insulele, care asigură siguranţa circu-
ность пешеходного движения, устраива- laţiei pietonale, se execută în cazul în care
ются при ширине проезжей части более 15 lăţimea părţii carosabile depăşeşte 15 m, ega-
м, равными ширине центральной раздели- le cu lăţimea benzii mediane. În cazul lipsei
тельной полосы. При отсутствии раздели- benzii de separare insulele de siguranţă cu
тельной полосы островки безопасности lăţimea sub 2 m pot fi executate din contul
шириной не менее 2 м могут устраиваться micşorării benzii de circulaţie pînă la 3,25 m
за счет уменьшения полосы движения до pe străzi şi drumuri magistrale de interes
3,25 м на магистральных улицах и дорогах orăşenesc şi pînă la 3 m pe străzi şi drumuri
общегородского значения и до 3 м на ма- magistrale de interes sectorial, precum şi din
гистральных улицах и дорогах районного contul spaţiilor verzi şi al trotuarelor. În cazul
значения, а также за счет полос озелене- lărgirii părţii carosabile spre liniile roşii, lun-
ния и тротуаров. В случае расширения gimea sectorului de lărgire se adoptă conform
проезжей части в сторону красных линий ГОСТ 23457, dar nu mai mică de 40 m. Raza
длина участка расширения принимается minimă a curbei elementelor de protecţie ale
согласно ГОСТ 23457, но не менее 40 м. insulelor se adoptă egală cu 1 m.
Наименьший радиус закругления защит-
ных элементов островков принимается
1 м.
ПРИМЕЧАНИЕ – В районах с сильными снежны- NOTĂ – În zonele cu nămeţi de zăpadă mari, care
ми заносами, осложняющими снегоуборку, а так- complică curăţirea zăpezii, precum şi în oraşe mici şi
же малых и средних городах, сельских поселениях mijlocii, localităţi rurale se admite separarea insulelor
допускается выделение островков дорожной раз- prin marcaj rutier.
меткой.
5.5.9 Переходно-скоростные полосы на 5.5.9 Benzile de accelerare şi decelerare pe
CP D.02.11 – 2014, pag. 41

дорогах скоростного и улицах непрерыв- drumuri expres şi străzi cu trafic continuu


ного движения следует предусматривать в trebuie prevăzute în locurile de racordare şi
местах присоединения и ответвления ramificare a acceselor. Lungimea benzilor de
съездов. Длину переходно-скоростных по- accelerare – decelerare trebuie adoptate por-
лос для разгона и замедления следует nind de la diferenţa vitezelor de circulaţie
принимать исходя из разности скоростей pentru sensul principal şi sensul de virare la
прямого и поворотного направлений с dreapta, ţinînd cont de declivitatea longitudi-
учетом продольного уклона (табл. 10). nală (tab. 10).

Таблица 10
Tabelul 10
Расчетная скорость Длина полосы разгона и замедления, м, при скорости на Длина
на магистрали, входах съездов, км/ч прямого
км/ч Lungimea benzii de accelerare-decelerare, m, pentru viteza în участка, м
Viteza de proiectare locurile de conexiune a acceselor, km/h Lungimea ali-
pentru magistrale, niamentului, m
20 30 40 50 60 70 80
km/h
разгон: 1
accelerare
120 200 180 160 50 140 130 120 80
100 180 160 140 130 120 100 80 80
80 160 140 120 100 90 70 - 60
60 140 120 100 70 - - 60
замедление:
decelerare
120 140 120 110 100 90 80 70 60
100 120 110 100 90 80 70 - 60
80 110 100 90 80 70 - - 60
60 100 90 80 70 - - - 60

ПРИМЕЧАНИЕ – Данные табл. 10 приведены для NOTĂ – Datele tabelului 10 sunt prezentate pentru sec-
горизонтальных участков. Длину полосы разгона при toarele orizontale. Lungimea benzii de accelerare în
наличии подъемов следует увеличивать на 10 %, а на rampe trebuie majorată cu 10 %, iar în pante –
спусках - уменьшать на 5 %, длину полосы замедле- micşorată cu 5 %, lungimea benzii de decelerare în
ния на подъемах следует уменьшать на 5 %, а на rampe trebuie micşorată cu 5 %, iar în pante majorate
спусках увеличивать на 10 % на каждые 10 ‰ про- cu 10 % pentru fiecare 10 ‰ a profilului longitudinal.
дольного уклона.
5.5.10 Опоры светильников следует разме- 5.5.10 Stîlpii de iluminare trebuie amplasaţi în
щать за пределами проезжей части с учетом afara părţii carosabile ţinînd cont de categoria
категории улиц и дорог на расстоянии от străzilor şi a drumurilor la o distanţă de la mar-
внешней грани бордюрного камня или края ginea exterioară a pietrei de bordură sau mar-
предохранительной полосы до оси опоры не ginea benzii de protecţie pînă la axa stîlpului
менее, м: nu mai mică de, m:
улицы и дороги местного значения
0,75
străzi şi drumuri de interes local
магистральные улицы и дороги:
străzi şi drumuri magistrale:
регулируемого и непрерывного движения
1,0
cu trafic dirijat şi continuu
дороги скоростного движения
1,5
drumuri expres
CP D.02.11 – 2014, pag. 42

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. В стесненных условиях и при реконструкции, а 1. În condiţii restrînse şi la reconstrucţie, precum şi în
также при использовании опор для подвески кон- cazul folosirii stîlpilor pentru suspendarea reţelei de
тактной сети на магистральных улицах и дорогах contact pe străzile şi drumurile magistrale cu trafic con-
регулируемого и непрерывного движения допускает- tinuu şi dirijat se admite micşorarea distanţei indicate
ся уменьшить указанное расстояние до 0,75 м. При pînă la 0,75 m. În acest caz înălţimea pietrei de bordură
этом высота бордюра должна быть увеличена до trebuie să fie majorată pînă la 20 cm.
20 см.
2. При размещении опор на центральной раздели- 2. În cazul amplasării pilonilor pe banda mediană trebu-
тельной полосе следует по обе стороны от опор ie să se monteze parapete rutiere pe ambele părţi ale
устанавливать дорожные ограждения или приме- pilonilor sau să se folosească piatră de bordură cu o
нять бордюрные камни высотой не менее 25 см. înălţime de 25 cm.
6 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ 6 INTERSECŢII ŞI RACORDĂRI
Транспортные пересечения и примы- Intersecţiile şi racordările rutiere trebuie
кания следует проектировать в соответ- proiectate în conformitate cu categoria străzilor
ствии с категориями магистральных улиц и şi a drumurilor magistrale, care formează nodul
дорог, образующих транспортный узел, с rutier, ţinînd cont de intensitatea de perspectivă
учетом перспективной (на 15-й год эксплуа- (pentru al 15-lea an de exploatare) a mijloace-
тации) интенсивности движения транспорт- lor de transport şi a pietonilor.
ных средств и пешеходов.
Автомобильные дороги скоростного Toate intersecţiile pe drumurile expres şi
движения и улицы непрерывного движения străzile cu trafic continuu trebuie să fie denive-
должны иметь все пересечения в разных late, celelalte străzi şi drumuri, de regulă, la
уровнях, остальные улицы и дороги, как nivel.
правило, в одном уровне.
6.1 Пересечения и примыкания в одном 6.1 Intersecţii şi racordări la nivel
уровне
6.1.1 Пересечения и примыкания в одном 6.1.1 Intersecţiile şi racordările la nivel după
уровне по организации и интенсивности organizarea şi intensitatea traficului de vehicu-
движения транспорта и пешеходов могут le şi pietoni pot fi clasificate în conformitate cu
быть классифицированы в соответствии с intensitatea fluxurilor de vehicule şi pietoni
интенсивностью движения транспортных и conform tab. 11.
пешеходных потоков согласно табл. 11.
Расстояния между пересечениями маги- Distanţele dintre intersecţiile străzilor şi
стральных улиц и дорог регулируемого ale drumurilor magistrale cu trafic dirijat în
движения в пределах селитебной террито- limitele zonei rezidenţiale, de regulă, trebuie să
рии, как правило, должны быть не менее fie de minim 500 m şi de maxim 1500 m.
500 м и не более 1500 м. Устройство при- Amenajarea racordărilor pe străzile destinate
мыканий пешеходно-транспортных улиц, pentru vehicule şi pietoni, pe străzile şi drumu-
улиц и дорог (проездов) местного значения rile (accesele) de interes local la alte străzi şi
к другим магистральным улицам и дорогам drumuri magistrale cu trafic dirijat trebuie de
регулируемого движения следует осу- realizat la o distanţă de minim 50 m de la
ществлять на расстоянии не менее 50 м от sfîrşitul curbei de racordare a celei mai apropi-
конца закругления на ближайшем пересече- ate intersecţii şi de minim 150 m una de alta.
нии и не менее 150 м друг от друга.
ПРИМЕЧАНИЕ - В районах реконструкции допус- NOTA – În zonele de reconstrucţie se admite micşora-
кается уменьшить расстояние между пересечения- rea distanţei dintre intersecţii pe străzi şi drumuri ma-
ми на магистральных улицах и дорогах регулируемо- gistrale pînă la 300 m, precum şi prevederea racordări-
го движения до 300 м, а также предусматривать lor cu virarea la dreapta a străzilor destinate pentru
правоповоротные примыкания пешеходно-транс- vehicule şi pietoni, a străzilor şi drumurilor de interes
портных улиц, улиц и дорог местного значения непо- local nemijlocit la părţile carosabile ale străzilor cu
средственно к основным проезжим частям улиц trafic continuu, care nu au accese locale sau laterale.
CP D.02.11 – 2014, pag. 43

непрерывного движения, не имеющих местных и Distanţele între astfel de racordări trebuie să fie de mi-
боковых проездов. Расстояния между такими при- nim 300 m cu condiţia construcţiei obligatorii a benzilor
мыканиями должно бить не менее 300 м при обяза- de accelerare-decelerare.
тельном устройстве переходно-скоростных полос.
6.1.2 Регулируемые пересечения следует 6.1.2 Intersecţiile dirijate trebuie executate sub
устраивать в виде простых перекрестков без formă de intersecţii simple fără supralărgirea
уширения проезжей части, если интенсив- părţii carosabile, dacă intensitatea circulaţiei ce
ность поворотного движения не превышает virează la dreapta nu depăşeşte două automobi-
двух автомобилей за цикл светофорного ре- le într-un ciclu de dirijare al semaforului. În
гулирования. При интенсивности поворотов cazul în care intensitatea virărilor constituie de
от 100 до 300 авт./ч в одном направлении la 100 pînă la 300 veh/h într-un sens trebuie
следует применять транспортно-планиро- folosite soluţii de sistematizare a transportului,
вочные решения, обеспечивающие устрой- care asigură amenajarea benzilor suplimentare,
ство дополнительных полос движения, зон zonelor de acumulare, scoaterea virării la stîn-
накопления, отнесение левого поворота за ga în afara intersecţiei, sau alungirea inter-
перекресток либо удлинение перекрестка с secţiei cu amenajarea a două linii STOP
устройством двух СТОП - линий (рис. 6). (fig. 6).
Таблица 11
Tabelul 11
Суммарная
Наибольшая
интенсивность
интенсивность
Класс и категории входящих
движения пешеходов на
Класс пересекающихся улиц и потоков, прив.
отдельном переходе,
пересечения дорог ед./ч
чел./ч
Clasa intersecţiei Clasa şi categoria străzilor şi a Intensitatea suma-
Intensitatea maximă a cir-
drumurilor care se intersectează ră a fluxurilor de
culaţiei pietonilor pe o tre-
intrare, veh.
cere separată, pers./h
echiv./h
Регулируемые Магистральные улицы и 800 - 4000 < 3000
Dirijate дороги общегородского и
районного значения
Străzi şi drumuri magistrale de
interes orăşenesc şi sectorial
Главные улицы и дороги 400 - 1000 < 300
сельских поселений
Străzi şi drumuri principale din
localităţi rurale
Саморегулируе- Магистральные улицы и 300 - 2500 < 500
мые дороги общегородского и
Autodirijate районного значения
Străzi şi drumuri magistrale de
interes orăşenesc şi sectorial
Главные улицы и дороги 100 - 500 < 300
сельских поселений
Străzi şi drumuri principale din
localităţi rurale
CP D.02.11 – 2014, pag. 44

Таблица 11 (продолжение)
Tabelul 11 (continuare)
Суммарная
Наибольшая
интенсивность
интенсивность
Класс и категории входящих
движения пешеходов на
Класс пересекающихся улиц и потоков, прив.
отдельном переходе,
пересечения дорог ед./ч
чел./ч
Clasa intersecţiei Clasa şi categoria străzilor şi a Intensitatea suma-
Intensitatea maximă a cir-
drumurilor care se intersectează ră a fluxurilor de
culaţiei pietonilor pe o tre-
intrare, veh.
cere separată, pers./h
echiv./h
Нерегулируемые Городские улицы и дороги < 300 < 150
Nedirijate местного значения
Străzi şi drumuri de interes
orăşenesc şi sectorial
Улицы и дороги сельских < 100 < 50
поселений
Străzi şi drumuri din localităţi
rurale

6.1.3 Дополнительные полосы движения для 6.1.3 Benzile suplimentare de circulaţie pentru
правых поворотов и зоны накопления для virări la dreapta şi zonele de acumulare pentru
левоповоротных потоков следует устраи- fluxurile care virează la stînga, trebuie constru-
вать шириной, равной ширине полосы дви- ite de o lăţime, egală cu lăţimea benzii de cir-
жения данной магистральной улицы и доро- culaţie a străzii şi a drumului magistral respec-
ги протяженностью, определяемой интен- tiv cu o lungime, care se determină în funcţie
сивностью движения, но не менее 30 м до de intensitatea traficului, dar nu mai mică de
СТОП-линий. Отгоны устраиваются на 30 m pînă la linia STOP. Racordările se efec-
улицах и дорогах общегородского значения tuează pe străzi şi drumuri de interes orăşenesc
не менее 30 м, на улицах районного значе- cu o lungime de minim 30 m, pe străzi de inte-
ния - не менее 20 м. res sectorial – de minim 20 m.
6.1.4 Саморегулируемые кольцевые пересе- 6.1.4 Intersecţiile giratorii autodirijate trebuie
чения следует устраивать при сравнительно amenajate în cazul intensităţii comparativ egale
одинаковой интенсивности движения на пе- a traficului, pe străzile şi drumurile ce se inter-
ресекающихся улицах и дорогах в виде sectează cu o insulă din centru sub forma de
площади с центральным островком в форме cerc, iar în cazul prevalării traficului într-un
круга, а при преобладании движения транс- sens – cu o insulă din centru sub forma ovală
порта в одном направлении с центральным sau dreptunghiulară alungită cu o lungime cal-
островком в форме овала или вытянутого culată a sectoarelor de reangajare, care asigură
прямоугольника с расчетной длиной участ- siguranţa traficului mijloacelor de transport,
ков перестроения, обеспечивающей без- dar nu mai mică de 25 m.
опасность движения транспортных средств,
но не менее 25 м.
CP D.02.11 – 2014, pag. 45

Рис. 6 Пересечение магистральных улиц и дорог в одном уровне:


А - Пересечения магистральных улиц и дорог общегородского значения; Б - Пересечения
магистральных улиц и дорог общегородского и районного значения;
В - Кольцевые развязки движения

Fig. 6 Intersecţii de străzi şi drumuri magistrale la acelaşi nivel


A – intersecţii ale străzilor şi drumurilor magistrale de interes orăşenesc; Б - intersecţii ale stră-
zilor şi drumurilor magistrale de interes orăşenesc şi sectorial; В - intersecţii giratorii

6.1.5 Геометрические параметры кольцевых 6.1.5 Parametrii geometrici ai intersecţiilor tre-


пересечений следует принимать исходя из buie adoptate pornind de la viteza de proiectare
расчетной скорости и интенсивности şi intensitatea traficului pe cerc în conformitate
движения транспорта на кольце в cu tab. 12.
соответствии с табл. 12.
CP D.02.11 – 2014, pag. 46

Таблица 12
Tabelul 12
Расчетная Радиус Ширина Наибольшая пропускная способность участков
скорость центрального проезжей слияния, ед./ч при скорости движения, км/ч
движения, островка, м части кольца, Capacitatea de trecere maximă a sectoarelor de cone-
км/ч Raza insulei м xiune, un./h pentru viteza de proiectare, km/h
Viteza de proiec- centrale, m Lăţimea părţii
tare, km/h carosabile gira- 20 30 40 50 60
toriului, m
25 25 8,5 600 - - - -
30 30 10 800 - - -
40 40 11,5 1000 1200 - - -
50 45 13 1200 1400 1600 - -
60 50 14,5 1400 1600 1800 - -
70 55 15,5 1200 1400 1600 1400 1200
80 60 16 1000 1200 1400 1200 1000

ПРИМЕЧАНИЕ - Наименьший радиус центрально- NOTĂ – Raza minimă a insulei centrale trebuie stabili-
го островка следует устанавливать при наличии tă, în cazul prezenţei transportului public de călători –
общественного пассажирского транспорта - 15 м, de 15 m, în cazul lipsei acestuia – de 12 m.
при его отсутствии – 12 м.

6.1.6 Ширину кольцевой проезжей части 6.1.6 Lăţimea părţii carosabile pe giratoriu tre-
следует принимать исходя из расчетной buie adoptată pornind de la sarcina de calcul
нагрузки на полосу движения. При интен- pentru o singură bandă de circulaţie. În cazul în
сивности движения, близкой к пропускной care intensitatea traficului este apropiată de
способности одной полосы, следует прини- capacitatea de trecere a unei singure benzi de
мать на кольце две полосы движения. Для circulaţie, trebuie adoptată pe giratoriu două
удобного и безопасного движения средств benzi de circulaţie. Pentru circulaţia simplă şi
общественного транспорта (автобусов) при sigură a mijloacelor de transport public (auto-
их интенсивности в сечении более 40 ед./ч buze) la o intensitate a acestora ce depăşeşte
следует предусматривать специальную по- 40 un./h trebuie prevăzută bandă specială pen-
лосу для правого поворота шириной 4 м или tru virarea la dreapta, cu lăţimea de 4 m sau o
пропуск автобусов через центральный ост- trecere pentru autobuze prin insula centrală.
ровок. Наибольшая ширина кольцевой про- Lăţimea maximă a părţii carosabile a giratoriu-
езжей части не должна превышать четырех lui nu trebuie să depăşească patru benzi de cir-
полос движения с учетом уширений на кри- culaţie ţinînd cont de supralărgire în curbă con-
вой согласно табл. 3. form tab. 3.
6.1.7 При соответствующем технико- 6.1.7 În cazul justificării tehnico-economice
экономическом обосновании пересечения respective pe străzile magistrale pot fi amena-
магистральных улиц могут быть устроены jate intersecții de tip “turbogirație”. Сaracteris-
по типу «турбо-кольца». Характерными ticile distinctive ale acestui tip de intersecții
особенностями данного типа кольцевых пе- giratorii sunt: gradul ridicat de siguranță a cir-
ресечений являются: высокая степень без- culației și gradul ridicat de funcționalitate, asi-
опасности дорожного движения и высокая gurate prin canalizarea traficului pe benzi, fo-
степень функциональности, что достигается losind separatori mediani, astfel încît vehicule
за счет разделения движения по полосам circulă strict pe propria bandă, fără a risca să se
используя специальные разделители, благо- lovească cu un alt mijloc de transport..
даря чему автомобиль движется строго по
своей полосе, не рискуя столкнуться с дру-
гим транспортным средством.
CP D.02.11 – 2014, pag. 47

Примеры обустройства пересечений по Exemple de amenajare a intersecțiilor de


типу ”турбо-кольца” показаны на рис. 7. tip ”turbogirație” sunt prezentate în fig. 7.

Рис. 7 Примеры обустройства пересечений по типу ”турбо-кольца”


Fig. 7 Exemple de amenajare a intersecțiilor de tip ”turbogirație”

6.1.8 Вместо нерегулируемых пересечений 6.1.8 În locul intersecțiilor nedirijate pe rețeaua


на местной улично-дорожной сети, при со- de străzi și drumuri locale, în cazul justificării
ответствующем технико-экономическом tehnico-economice respective, pot fi amenajate
обосновании, могут быть устроены «мини- intersecții de tip ”minigirație. Particularitățile
кольцевые» пересечения. Конструктивными constructive ale ”minigirațiilor” sunt dimensi-
особенностями «мини-кольцевых» пересе- unile mici ale insulei centrale (de la 3 m pînă la
чений является малый размер кольца (от 3 м 6 m) și amenajarea unui inel de siguranţă, cir-
до 6 м) и устройство вокруг него наклонной cumscris la insula centrală, supraînălţat si în-
и возвышающейся краевой полосы для воз- clinat, peste care pot trece vehicule lungi.
можности движения через них длинномер-
ных транспортных средств.
Примеры обустройства пересечений по Exemple de amenajare a intersecțiilor
типу ” мини-кольца” показаны на рис. 8. de tip ”minigirație” sunt prezentate în fig. 8.
CP D.02.11 – 2014, pag. 48

Рис. 8 Примеры обустройства пересечений по типу ”мини-кольцевыех ”


Fig. 8 Exemple de amenajare a intersecțiilor de tip ”minigirație”
6.1.9 Канализование транспортных, велоси- 6.1.9 Canalizarea fluxurilor de vehicule, de
педных и пешеходных потоков на пересе- ciclişti şi de pietoni pe intersecţii şi racordări la
чениях и примыканиях в одном уровне acelaşi nivel, se asigură prin amenajarea insule-
обеспечивается устройством островков, lor, instalarea pietrelor de bordură, aplicarea
бортовыми ограждениями, разметкой и до- marcajului şi instalarea indicatoarelor rutiere în
рожными знаками в соответствии с данным conformitate cu prezentul Cod Practic,
Сводом Правил, ГОСТ 23457, ГОСТ 13508, ГОСТ 23457, ГОСТ 13508, ГОСТ 10807. In-
ГОСТ 10807. Направляющие островки, как sulele de dirijare, de regulă, se execută sub
правило, устраивают треугольной или кап- forma de triunghi sau de picătură şi se evi-
левидной формы и выделяют разметкой или denţiază prin marcaj sau piatră de bordură (în
бордюром (при их ширине не менее 2 м) cazul în care lăţimea acestora este de minim
высотой 15 - 25 см. 2 m) cu înălţimea de 15 – 25 cm.
6.1.10 На регулируемых и саморегулируе- 6.1.10 La intersecţii dirijate şi autodirijate tre-
мых пересечениях пешеходные переходы, ceri pietonale, de regulă, se execută pe cea mai
как правило, устраиваются по кратчайшим scurtă direcţie în continuarea trotuarelor cu
расстояниям на продолжении тротуаров при condiţia respectării triunghiului de vizibilitate
условии соблюдения треугольника видимо- conform СНиП 2.07.01 şi traversarea părţii
сти согласно СНиП 2.07.01 и пересечения carosabile de pietoni în afara limitelor curbei
пешеходами проезжей части за пределами de viraj (fig. 7).
кривой поворота (рис. 7).
CP D.02.11 – 2014, pag. 49

1
2
3

1
4

Рис. 9 Построение треугольников видимости:


1 - треугольник видимости «транспорт-транспорт»; 2 - треугольник видимости, «транспорт-
пешеход»; 3 - линия застройки; 4 - пешеходный переход
Fig. 9 Construcţia triunghiurilor de vizibilitate:
1 – triunghi de vizibilitate „transport - transport”; 2 - triunghi de vizibilitate „transport – pieton”;
3 – limita construcţiei; 4 – trecerea pietonală

Ширину пешеходных переходов сле- Lăţimea trecerilor pietonale trebuie stabi-


дует устанавливать исходя из количества lită pornind de la numărul de pietoni, care tra-
пешеходов, пересекающих улицу за один versează strada într-un ciclu de dirijare pentru
цикл регулирования при плотности движе- o densitate a circulaţiei de 0,5 pers./m2, dar nu
ния 0,5 чел./м2, но не менее 3 м. На пеше- mai mică de 3 m. Pe trecerle pietonale peste
ходных переходах через проезжую часть partea carosabilă a străzilor şi drumurilor, pie-
улиц и дорог бордюрные ограждения trele de bordură ale insulelor de dirijare şi ale
направляющих островков и разделительных benzilor de separare, trebuie întrerupte sau
полос следует прерывать или устраивать executate cu o înălţime de maxim 3 – 5 cm.
высотой не более 3 - 5 см.
6.2 Пересечения и примыкания в разных 6.2 Intersecţii şi racordări denivelate
уровнях
6.2.1 Пересечения и примыкания в разных 6.2.1 Intersecţii şi racordări denivelate se ame-
уровнях устраиваются на дорогах скорост- najează pe drumuri expres şi străzi cu trafic
CP D.02.11 – 2014, pag. 50

ного и улицах непрерывного движения, а continuu, precum şi pe străzi şi drumuri magis-


также на магистральных улицах и дорогах trale cu trafic dirijat în cazul în care intensita-
регулируемого движения при суммарной tea sumară a fluxurilor de transport pe nodul
интенсивности транспортных потоков в уз- rutier depăşeşte 4000 unităţi echivalente pe
ле пересечения, превышающей 4000 прив. oră. Se admite executarea intersecţiilor denive-
ед. в час. Допускается устройство пересече- late pentru intensităţi mai mici în cazul în care
ний в разных уровнях при меньшей интен- acestea sunt condiţionate de relief sau de alte
сивности движения в случаях, обусловлен- condiţii urbanistice (fig. 8).
ных рельефом местности или другими гра-
достроительными условиями (рис. 8).
На первую очередь строительства до- Pentru prima etapă de construcţie se ad-
пускается устройство отдельных элементов mite executarea unor elemente ale intersecţiei
перспективного пересечения с организацией de perspectivă cu organizarea circulaţiei tran-
движения транспорта и пешеходов в одном sportului şi a pietonilor la acelaşi nivel. În
уровне. При этом является обязательным acest caz este obligatoriu rezervarea terenului
резервирование необходимой территории и necesar şi executarea construcţiei comunicaţii-
осуществление прокладки инженерных lor inginereşti, ţinînd cont de parametrii inter-
коммуникаций с учетом параметров пересе- secţiei denivelate.
чения в разных уровнях.
Ширина проезжей части на транс- Lăţimea părţii carosabile a construcţiilor
портных сооружениях принимается на ос- rutiere se adoptă pe baza intensităţii şi organi-
новании интенсивности и организации дви- zării circulaţiei transportului pe intersecţie, în
жения транспорта на пересечении в городах oraşe cu populaţia de peste 150 mii locuitori de
с населением более 150 тыс. человек не ме- minim două benzi în fie care sens, în alte oraşe
нее двух полос в каждом направлении, в şi aşezări – de minim două benzi în ambele
других городах и поселениях - не менее sensuri.
двух полос в обоих направлениях.
6.2.2 При устройстве улиц и дорог под су- 6.2.2 În cazul construcţiei străzilor şi a drumu-
ществующими или проектируемыми инже- rilor sub comunicaţiile inginereşti existente sau
нерными сооружениями, а также при строи- proiectate, precum şi la construcţia comuni-
тельстве инженерных сооружений над ули- caţiilor inginereşti suspendate deasupra străzi-
цами и дорогами следует обеспечивать вер- lor şi drumurilor trebuie să se asigure gabaritul
тикальный габарит от уровня дорожного vertical de la nivelul îmbrăcăminţii rutiere pe
покрытия по оси проезжей части до низа axă pînă la marginea inferioară a construcţiei,
конструкции не менее, м: de minim, m:
для движения только легковых автомобилей
2,3
pentru circulaţia exclusivă a autoturismelor
грузовых автомобилей
4,8
camioane
трамваев и троллейбусов:
tramvaie şi troleibuze:
при наличии в конструкции пролетного строения сво-
бодного пространства для размещения подвесной ар-
матуры контактной сети 5
în cazul în care în construcţia grinzii este spaţiu pentru am-
plasarea armaturii pentru suspendarea reţelei de contact
при сплошном монолитном перекрытии 5,4
în cazul grinzii monolite
При пересечении магистральных улиц În cazul intersecţiei denivelate a străzilor
и дорог с железными дорогами в разных şi drumurilor magistrale cu căii ferate distanţa
уровнях расстояние от верха головки рельса de la capul şinei pînă la faţa inferioară a grinzii
CP D.02.11 – 2014, pag. 51

железнодорожных путей до низа пролетно- pasajului trebuie adoptată în conformitate cu


го строения путепровода следует принимать cerinţele pct. 6.4.5 al prezentului Cod Practic,
в соответствии с требованиями п. 6.4.5 дан- precum şi ГОСТ 9238. Podurile şi podeţele se
ного Свода Правил, а также ГОСТ 9238. proiectează conform СНиП 2.05.03, tuneluri -
Мосты и трубы проектируются по СНиП II.44-78.
СНиП 2.05.03, тоннели - СНиП II.44-78.

Рис. 10 Пересечения магистральных улиц и дорог в разных уровнях:


а - с полной развязкой движения; б - с неполной развязкой движения
Fig. 10 Intersecţiile străzilor şi drumurilor magistrale denivelate
a - cu nod complet, б - cu nod incomplet

6.2.3 Пересечения и примыкания улиц и до- 6.2.3 Intersecţiile şi racordările denivelate ale
рог в разных уровнях классифицируются в străzilor şi drumurilor se clasifică în funcţie de
зависимости от категорий, подходящих к categoria căilor de transport care formează no-
узлу транспортных коммуникаций с учетом dul luînd în considerare intensitatea sumară a
суммарной интенсивности входящих пото- fluxurilor de intrare (tab. 13).
ков (табл. 13).
Расстояния между пересечениями в Distanţa între intersecţiile denivelate pe
разных уровнях на дорогах скоростного и drumuri expres şi străzi magistrale cu trafic
магистральных улицах непрерывного дви- continuu, de regulă trebuie prevăzută de minim
жения, как правило, следует предусматри- 1200 m, iar în zonele de centru al oraşelor şi
вать не менее 1200 м, а в зонах центров го- ocolirilor acestora – de minim 600 m.
родов и их обходах не менее 600 м.
6.2.4 На всех пересечениях лево- и правопо- 6.2.4 Pe toate intersecţiile, de regulă, trebuie
воротные съезды, как правило, следует prevăzute bretele în stînga şi în dreapta în cazul
предусматривать, когда размеры поворот- în care mărimea fluxurilor ce virează depăşesc
ных потоков превышают 10 % от прямого 10 % din traficul direct. În cazul intensităţii
движения. При низкой интенсивности пово- mici a fluxurilor ce virează (sub 10 %), precum
ротных потоков (менее 10 %), а также в şi în condiţii restrînse de reconstrucţie se admi-
CP D.02.11 – 2014, pag. 52

стесненных условиях реконструкции съезды te fără amenajarea bretelelor, asigurînd virarea


допускается не устраивать, обеспечивая по- la intersecţiile cele mai apropiate. În cazul în
вороты на ближайших пересечениях. Если care volumul fluxului care virează depăşeşte
величина поворотного потока более 30 %, 30 %, el se consideră de bază şi se proiectează
то его следует считать основным и проек- separat de alte direcţii.
тировать обособленно от других направле-
ний.
6.2.5 Выбор левоповоротных съездов, опре- 6.2.5 Alegerea bretelelor din stînga, care de-
деляющих геометрическую схему пересече- termină schema geometrică a intersecţiilor, tre-
ний, следует производить с учетом местных buie efectuată luînd în considerare condiţiile
планировочных условий и в зависимости от locale de sistematizare şi în funcţie de intensi-
интенсивности и распределения транспорт- tatea şi repartizarea fluxurilor de transport pe
ных потоков по направлениям. Наименьший direcţii. Distanţa minimă şi confortul maxim de
пробег и наибольшие удобства движения circulaţie a mijloacelor de transport trebuie
транспортных средств необходимо обеспе- asigurate pentru direcţiile principale.
чивать для основных направлений.
При интенсивности левоповоротного În cazul în care intensitatea fluxului care
потока на пересечениях I и II классов более virează la stînga ăn intersecţii de clasa I şi II
30 % от прямого потока следует применять depăşeşte 30 % din fluxul direct, trebuie folosi-
прямые и полупрямые съезды через центр te accese drepte şi semidrepte, prin mijlocul
узла с устройством трех-четырех уровней nodului, cu executarea a trei – patru nivele de
пересечений. При интенсивности левопово- intersecţii. În cazul în care intensitatea fluxului
ротного потока 15 - 30 % и наличии свобод- care virează la stînga constituie 15 - 30 % şi
ной территории следует применять полу- este terenul liber, trebuie folosite bretele semi-
прямые съезды (отнесенные), требующие drepte (îndepărtate), care necesită aplicarea
применения кольцевых и петлевых пересе- intersecţiilor giratorii şi a celor cu bucle în do-
чений в двух-трех уровнях. Левоповорот- uă – trei nivele. Bretelele cu virarea la stînga
ные съезды типа «клеверный лист» следует de tip ”trifoi” trebuie folosite, de regulă, în in-
применять, как правило, на пересечениях II tersecţii de clasa II şi III în cazul în care inten-
и III классов при интенсивности левопово- sitatea fluxului care virează la stînga este sub
ротных потоков менее 15 %. В стесненных 15 %. În condiţii restrînse de construcţii capita-
условиях капитальной застройки допуска- le se admite folosirea schemei „trifoi alungit”
ется применять схему «сплющенный кле- cu razele bretelei cu virarea la stînga de
верный лист» с радиусами для левопово- 12 - 18 m, în condiţii foarte complicate – de
ротного движения 12 - 18 м, в особо слож- 8 - 12 m. Se admite folosirea schemelor mixte
ных условиях - 8 - 12 м. Допускается при- de intersecţii cu diferite valori ale parametrilor
менение комбинированных схем пересече- bretelelor cu virarea la stînga pe sensuri şi pen-
ний при различных величинах левопово- tru particularităţi specifice ale zonei de con-
ротного движения по направлениям и резко strucţie şi ale reliefului în diferite părţi ale no-
выраженных индивидуальных особенностях dului.
застройки и рельефа в различных частях
узла.
CP D.02.11 – 2014, pag. 53

Таблица 13
Tabelul 13
Расчетная скорость движения ос-
Категория пересека- новных потоков, км/ч
Класс и ка- Суммарная ин-
ющихся магистраль- Viteza de proiectare a fluxurilor prin- Условия
тегории пе- тенсивность вхо-
ных улиц и дорог, cipale, km/h движения
ресечения дящих потоков
условия движения в прямом на входах на входах пешеходных
привед. ед./ч
транспортных пото- направ- правоповор левоповор потоков
ков лении отных отных
Categoria străzilor şi съездов съездов Condiţii de circu-
Clasă şi cate- Intensitate sumară
drumurilor magistrale în sensul la intrări pe la intrări pe laţie ale fluxurilor
gorii de inter- a fluxurilor de in-
care se intersectează, direct bretele ce bretele ce de pietoni
secţie trare, un.ech./h
condiţiile de trafic virează la virează la
dreapta stînga
С полной раз- Обе магистрали – до-
вязкой дви- роги скоростного дви-
жения: жения (ДСД)
Cu nod rutier Ambele magistrale –
complet: drumuri expres (DE)
Iа 12000 - 15000 Все потоки обособ- 120 80 60 Полностью отде-
лены и непрерывны лены от транспор-
та
Toate fluxurile sunt Complet separate
separate şi continue de transport
Iб ДСД и магистраль
непрерывного движе-
ния (МНД)
DE şi magistrale cu
trafic continuu (MTC)
10000 - 12000 Прямые и поворотные 100 70 50 То же
потоки на ДСД
обособлены и непре-
рывны
Fluxuri directe şi viraje Idem
la DE continue şi sepa-
rate
Поворотные потоки на
МНД непрерывны, но
могут иметь участки
сплетений
Fluxurile ce virează la
MTC sunt continue, dar
pot avea sectoare de
împletire
С неполной ДСД и магистраль
развязкой регулируемого дви-
движения в жения (МРД):
разных уров-
нях:
Denivelate, cu DE şi magistrale cu
nod rutier in- trafic dirijat (MTD)
complet:
CP D.02.11 – 2014, pag. 54

Таблица 13 (продолжение)
Tbelul 13 (continuare)
Расчетная скорость движения ос-
Категория пересека- новных потоков, км/ч
Условия
Класс и ка- Суммарная ин- ющихся магистраль- Viteza de proiectare a fluxurilor prin-
движения
тегории пе- тенсивность вхо- ных улиц и дорог, cipale, km/h
пешеходных
ресечения дящих потоков условия движения в прямом на входах на входах
потоков
привед. ед./ч транспортных пото- направ- правопово- левопово-
ков лении ротных ротных
Clasă şi cate- Intensitate sumară Categoria străzilor şi съездов съездов
Condiţii de circu-
gorii de inter- a fluxurilor de in- drumurilor magistrale în sensul la intrări pe la intrări pe
laţie ale fluxurilor
secţie trare, un.ech./h care se intersectează, direct bretele ce bretele ce
de pietoni
condiţiile de trafic virează la virează la
dreapta stînga
Iв 8000 - 10000 Прямые потоки и 100 70 40 Отделены от пря-
съезды на ДСД мых и основных
обособлены и непре- поворотных по-
рывны токов, пересече-
ния с остальными
потоками регули-
руемые
Fluxuri directe şi acce- Sunt separate de
se la DE sunt sepa-rate fluxurile principale
şi continue şi secundare, inter-
secţiile cu alte flu-
xuri sunt dirijate
IIа 8000 - 10000 Обе МНД 80 60 40 Разобщено с пря-
мыми и основны-
Ambele MTC ми поворотными
Все прямые потоки потоками, на пе-
обособлены и непре- ресечениях с
рывны остальными по-
токам регулируе-
мые
Toate fluxurile directe Separat de fluxu-
sunt separate şi conti- rile directe şi prin-
nue cipale de virare, la
intersecţii cu alte
fluxuri - dirijate
IIб 6000 - 8000 МНД и МРД: 70 50 40 То же
MTC şi MTD:
Прямые потоки
обособлены и непре- Idem
рывны
Fluxurile directe sunt
separare şi continue
Поворотные потоки
регулируемые или
саморегулируемые
Fluxurile de virare diri-
jate sau autodirijate
CP D.02.11 – 2014, pag. 55

Таблица 13 (продолжение)
Tbelul 13 (continuare)

Расчетная скорость движения ос-


Категория пересека- новных потоков, км/ч
Класс и ка- Суммарная ин- ющихся магистраль- Viteza de proiectare a fluxurilor prin- Условия
тегории пе- тенсивность вхо- ных улиц и дорог, cipale, km/h движения
ресечения дящих потоков условия движения в прямом на входах на входах пешеходных
привед. ед./ч транспортных пото- направ- правопово- левопово- потоков
ков лении ротных ротных
Clasă şi cate- Intensitate sumară Categoria străzilor şi съездов съездов Condiţii de circu-
gorii de inter- a fluxurilor de in- drumurilor magistrale în sensul la intrări pe la intrări pe laţie ale fluxurilor
secţie trare, un.ech./h care se intersectează, direct bretele ce bretele ce de pietoni
condiţiile de trafic virează la virează la
dreapta stînga
IIIа 4000 - 6000 Обе МРД: 60 50 30 Отделены от пря-
Ambele MTD: мых потоков, с
остальными по-
токами регулиру-
емые
Separate de fluxuri
directe, cu alte
fluxuri dirijate
Один прямой поток
обособлен и непреры-
вен. Все остальные
потоки регулируемые
или саморегулируе-
мые. Часть поворот-
ных потоков может
отсутствовать
Un flux direct separat şi
continuu. Celelalte flu-
xuri dirijate sau autodi-
rijate. O parte din flu-
xuri de virare poate
lipsi.
IIIб 2000 - 4000 То же, но один прямой 60 40 30 То же
поток обособлен и Idem
непрерывен. Поворот-
ные потоки регулиру-
емые или саморегули-
руемые
Idem, dar un flux direct
este separat şi continuu.
Fluxuri de virare dirija-
te sau autodiri-jate.
ПРИМЕЧАНИЕ - Обособленными потоками явля- NOTĂ – fluxuri separate sunt fluxurile care nu au în
ются потоки, не имеющие в пределах пересечений limitele intersecţiei sectoare de restructurare (trecere de
участков перестроения (переход с одной полосы на la o bandă pe alta) şi sectoare de inserţie (circulaţia
другую) и участков слияния (совместное движение comună a fluxurilor de diferite sensuri pe o bandă).
потоков различных направлений на одной полосе).
6.2.6 На пересечениях в различных уровнях 6.2.6 La intersecţii denivelate elementele brete-
элементы право - и левоповоротных съездов lelor de virare la stînga şi la dreapta trebuie
следует рассчитывать исходя из переменной calculate pornind de la viteza variată în partea
скорости в средней части съезда согласно din mijloc a bretelei conform tab. 14.
табл. 14.
CP D.02.11 – 2014, pag. 56

Таблица 14
Tabelul 14
Расчетная скорость движения, км/ч
Viteza de proiectare, km/h
на входах в средней части в средней части
Класс пересечения съездов правоповоротных левоповоротных
Clasa intersecţiei la intrări pe bre- съездов съездов
tele în partea din mijloc a brete- în partea din mijloc a
lelor ce virează la dreapta bretelelor ce virează la
stînga
С полной развязкой движения 80 60 -
разных уровнях 70 50 -
Cu nod rutier complet 60 - 40
50 - 30
С неполной развязкой 70 50 -
движения в разных уровнях 70 50 -
Cu nod rutier incomplet 60 40 -
50 30 -
40 30 25
30 25 20

6.2.7 Наименьшие радиусы кривых на съез- 6.2.7 Razele minime ale curbelor bretelelor
дах следует устанавливать в соответствии с trebuie stabilite în conformitate cu viteza de
расчетной скоростью в средней части съез- proiectare în partea din mijloc a bretelelor şi
дов и уклона виража согласно табл. 15. declivitatea virajului conform tab. 15.
Таблица 15
Tabelul 15
Расчетная скорость Наименьший радиус, м, при уклоне виража, ‰
движения в средней части Raza minimă, m, pentru declivitatea virajului, ‰
съездов, км/ч
Viteza de proiectare în partea 20 30 40 50 60
din mijloc a bretelelor
15 12 12 12 - -
20 15 15 15 15 -
30 35 35 35 35 30
40 65 65 60 55 55
50 110 105 100 95 90
60 160 150 140 135 130

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. На всех съездах с уклоном виража 20 – 60 ‰ уве- 1. Pe toate bretele cu declivitatea virajului de 20 – 60 ‰
личение продольного уклона внешней кромки проез- mărirea declivităţii longitudinale ale muchiei exterioare
жей части на участке отгона виража не должно pe sectorul de racordare a virajului nu trebuie să de-
превышать 10 ‰. păşească 10 ‰.
2. Радиусы вертикальных выпуклых и вогнутых кри- 2. Razele curbelor convexe şi concave la bretele trebuie
вых на съездах следует определять в соответствии determinate în conformitate ce viteza de proiectare la
с расчетной скоростью на съездах; на прямых bretele; pe sectoarele aliniate ale bretelelor declivităţile
участках съездов максимальные продольные уклоны longitudinale maximale se admite a fi adoptate cu 10 ‰
допускается назначать на 10 ‰ больше, чем mai mari, decît declivitatea maxim admisibilă pe alinia-
наибольший допустимый уклон на перегонах маги- mente de străzi şi drumuri magistrale.
стральных улиц и дорог.
CP D.02.11 – 2014, pag. 57

6.2.8 На пересечениях в разных уровнях 6.2.8 În intersecţii denivelate numărul benzilor


число полос на съездах следует назначать pe bretele trebuie adoptate pornind dela inten-
исходя из расчетной интенсивности движе- sitatea de calcul şi capacitatea de trecere a unei
ния и пропускной способности полосы benzi a bretelei, precum şi de la condiţiile de
движения на съездах, а также условий регу- dirijare a circulaţiei în limitele acesteia
лирования движения в пределах съезда (tab. 16).
(табл. 16).
Таблица 16
Tabelul 16
Пропускная способность полосы, прив. aвт./ч при движении на съездах:
Расчетная скорость Capacitatea de trecere a unei benzi, veh. ech./h în cazul în care circulaţia pe
движения, км/ч bretele este:
Viteza de proiectare, km/h непрерывном регулируемом саморегулируемым
continuă dirijată autodirijată
70 – 90 1000 600 600
40 – 70 1100 650 600
20 – 40 1200 750 700
15 – 20 800 600 500

6.2.9 Ширину проезжей части однополос- 6.2.9 Lăţimea părţii carosabile a bretelei cu o
ных съездов следует назначать для левопо- singură bandă trebuie aprobată pentru bretele
воротных съездов 5,5 м, для правоповорот- ce virează la stînga de 5,5 m, pentru bretele ce
ных съездов - 5 м. Двухполосные съезды virează la dreapta – 5 m. Bretelele cu două
следует проектировать при условии, что benzi trebuie proiectate în condiţia că fiecare
каждая полоса движения имеет ширину bandă de circulaţie are lăţime de 3,75 m.
3,75 м.
Общую ширину проезжей части съез- Lăţimea totală a părţii carosabile ale bre-
дов следует назначать с учетом ее ушире- telelor trebuie aprobată pornind de la supralăr-
ния на кривых в соответствии с табл. 3. girea acesteia în curbe conform tab. 3.

ПРИМЕЧАНИЕ - При проектировании на съездах NOTĂ – La proiectarea pe bretele a două sensuri con-
двух встречных направлений проезжую часть каж- trare partea carosabilă a fiecăruia din acestea trebuie
дого из них следует устраивать в виде общей про- amenajată ca o parte carosabilă comună pentru 2 - 4
езжей части на 2 - 4 полосы движения с раздели- benzi de circulaţie cu banda mediană de minim 2 m.
тельной полосой не менее 2 м.
6.3 Подземные пешеходные переходы 6.3 Treceri subterane pentru pietoni
6.3.1 На дорогах скоростного и улицах не- 6.3.1 Pe drumuri expres şi străzi cu trafic con-
прерывного движения, а также при необхо- tinuu, precum şi în caz de necesitate în noduri
димости в пересадочных узлах следует de transbordare trebuie să se prevadă treceri
предусматривать подземные пешеходные subterane pentru pietoni, care leagă staţiile
переходы, соединяющие остановки обще- transportului public, intrările în clădiri şi edifi-
ственного транспорта, входы в обществен- ciile publice, zonele de construcţii adiacente.
ные здания и сооружения, прилегающую
застройку.
В пешеходных переходах следует În treceri subterane pentru pietoni trebuie
предусматривать помещения для размеще- să se prevadă încăperi pentru plasarea echipa-
ния электротехнических устройств, водо- mentului electrotehnic, alimentare cu apă, de-
проводного ввода, хранения и обслужива- pozitarea şi deservirea inventarului pentru sa-
ния уборочного инвентаря, а также для об- lubrizare, precum şi pentru deservirea persona-
служивания персонала в соответствии с lului în conformitate cu cerinţele
требованиями NCM C.02.02. При необхо- NCM C.02.02. După necesitate se rezervează
CP D.02.11 – 2014, pag. 58

димости отводятся помещения для водоот- încăperi pentru instalaţia de evacuare a apelor
ливной установки и устройства по обогреву şi dispozitivul pentru încălzirea rampelor de
лестничных маршей и пандусов. scarî şi de acces.
В состав подземных пешеходных пе- În componenţa trecerilor subterane pen-
реходов допускается включать объекты по- tru pietoni se permite includerea obiectivelor
путного обслуживания: киоски, торговые de deservire conexă: chioşcuri, automate co-
автоматы, кафе, телефоны-автоматы и пр. merciale, cafenele, taxofoane etc.
6.3.2 Расположение пешеходных переходов 6.3.2 Amplasarea trecerilor pietonale în planul
в плане магистральных улиц и дорог следу- străzilor şi de drumurilor magistrale trebuie
ет определять с учетом требований efectuată în conformitate cu cerinţele
СНиП 2.07.10, интенсивности транспортно- СНиП 2.07.10, intensitatea circulaţiei de tran-
го и пешеходного движения в пределах пе- sport şi de pietoni în limitele intersecţiei, care
ресечения, определяемых расчетным sunt determinate de fluxul de calcul pentru 15
15-минутным потоком в час «пик». minute în ora de „vîrf”.
При определении расположения тон- Pentru determinarea locului de amplasare
неля, лестничных сходов и пандусов для a tunelului, scărilor şi a rampelor de acces pen-
передвижения инвалидов, пользующихся tru persoanele cu handicap, care folosesc scau-
колясками, пешеходов с детьми и велосипе- ne pe rotile, pietoni cu copii şi ciclişti trebuie
дистов следует обеспечивать органичную asigurată legătura organică a construcţiei cu
взаимосвязь сооружения со сложившейся construcţiile existente şi cele proiectate, pre-
или проектируемой застройкой, а также со- cum şi respectarea condiţiei volumelor minime
блюдения условия наименьших объемов de lucrări pentru reamplasarea şi reamenajarea
работ по перекладке и переустройству под- construcţiilor subterane. Adîncirea tunelurilor
земных сооружений. Заглубление пешеход- pentru pietoni trebuie executată ţinînd cont de
ных тоннелей должно быть выполнено с cerinţele СНиП 2.05.03. În acest caz rampele
учетом требований СНиП 2.05.03. При этом de acces pentru pietoni trebuie prevăzute în
пешеходные пандусы следует предусматри- ambele părţi ale străzii.
вать с каждой стороны улиц и дорог.
6.3.3 Лестничные сходы и пешеходные пан- 6.3.3 Scările şi rampele de acces pentru pie-
дусы, как правило, следует устраивать от- toni, de regulă, trebuie amenajate deschise şi
крытыми и располагать в пределах тротуа- amplasate în limitele trotuarelor şi a spaţiilor
ров и полос озеленения с учетом направле- verzi, ţinînd cont de direcţia şi intensitatea de
ния и интенсивности пешеходных потоков. circulaţie a fluxurilor de pietoni. Se admite
Допускается устройство лестничных схо- amenajarea scărilor încorporate în clădiri.
дов, встроенных в здания.
При соответствующем технико- În cazul unei justificări tehnico-
экономическом обосновании допускается economice corespunzătoare se admite executa-
устройство над входами остекленных пави- rea pavilioanelor steclite deasupra intrărilor, de
льонов, как правило, с применением сбор- regulă, cu folosirea structurilor metalice prefa-
ных металлических конструкций. bricate.
На лестничных сходах следует преду- Pentru scări trebuie să se prevadă balus-
сматривать поручни, а пешеходные панду- trade, iar rampele de acces pentru pietoni tre-
сы ограждать перилами. buie îngrădite cu parapete.
6.3.4 Открытые лестничные сходы и пеше- 6.3.4 Scările neacoperite şi rampele de acces
ходные пандусы следует ограждать парапе- pentru pietoni trebuie îngrădite cu parapete cu
тами высотой не менее 0,7 м от поверхности înălţimea de minim 0,7 m de la suprafaţa trotu-
тротуара, располагаемых от проезжей части arului, care se instalează la distanţa de minim
улиц на расстоянии не менее 0,75 м, считая 0,75 m de la marginea părţii carosabile, măsu-
от внешней грани парапета до бортового rată de la faţa exterioară a parapetului pînă la
камня. В стесненных условиях это расстоя- piatră de bordură. În condiţii restrînse această
ние может быть уменьшено до 0,5 м. distanţă poate fi micşorată pînă la 0,5 m.
CP D.02.11 – 2014, pag. 59

При необходимости установки опор În cazul necesităţii instalării pilonilor de


наружного освещения или подвески кон- iluminare exterioară sau de suspendare a reţelei
тактной сети следует обеспечивать расстоя- de contact trebuie asigurată distanţa de la mar-
ние от внешнего края борта до стен схода ginea exterioară a pietrei de bordură pînă la
не менее 1,2 м. pereţii scării de minim 1,2 m.
6.3.5 Высоту пешеходных тоннелей от 6.3.5 Înălţimea tunelurilor pentru pietoni de la
уровня пола до низа выступающих кон- nivelul podelei pînă la faţa inferioară a elemen-
струкций следует принимать не менее 2,3 м. telor proeminente trebuie aprobate de minim
В двух- и многопролетных тоннелях - не 2,3 m. În tuneluri cu una sau mai multe deschi-
менее 2,1 м. deri – de minim 2,1 m.
Ширина тоннелей, лестничных сходов Lăţimea tunelurilor, scărilor şi a rampe-
и пешеходных пандусов определяется с lor de acces pentru pietoni se determină în
учетом пропускной способности полосы funcţie de capacitatea de trecere a unei benzi
движения шириной в 1 м, чел./ч: для тонне- cu lăţimea de 1 m, pers./h: pentru tuneluri –
лей - 2000, лестничных сходов - 1500 и пе- 2000, scări – 1750, dar nu mai puţin de 3 m
шеходных пандусов - 1750, но не менее 3 м pentru tuneluri şi 2,25 m pentru rampe de scară
для тоннелей и 2,25 м для лестничных схо- şi de acces pietonal.
дов и пешеходных пандусов.
6.3.6 Ступени лестничных сходов должны 6.3.6 Treptele scărilor trebuie să prezinte di-
иметь размеры 12 40 см, в стесненных mensiuni de 12 40 cm, în condiţii restrînse se
условиях допускается устройство более admite construcţia scărilor cu o declivitate mai
крутых сходов, но не круче 1 : 2,3 mare, dar nu mai mare decît 1 : 2,3
(14  32 см). (14 32 сm).
В одном марше не следует распола- Într-o rampă de scară nu trebuie executa-
гать более 12 - 14 ступеней. Длина проме- te mai mult de 12 - 14 trepte. Lungimea palie-
жуточной площадки в прямом марше долж- relor intermediare trebuie să fie de minim
на быть не менее 1,5 м. 1,5 m.
Уклон пандуса должен составлять не Declivitatea rampei de acces trebuie să
более 60 ‰. При соответствующем обосно- fie de maxim 60 ‰. În cazuri foarte complica-
вании в особо сложных случаях допускает- te, cu o justificare corespunzătoare, se admite
ся уклон до 80 ‰. declivitatea de pînă la 80 ‰.
6.3.7 Отвод воды с поверхностей лестнич- 6.3.7 Evacuarea apelor de pe suprafaţa rampe-
ных сходов и пешеходных пандусов преду- lor de scări şi de acces pentru pietoni se efectu-
сматривается системой уклонов и водоот- ează prin sistem de declivităţi şi rigole.
водных лотков.
Верхние площадки сходов следует Palierele superioare ale scărilor trebuie
устраивать приподнятыми не менее чем на executate supraînălţate, de minim 8 cm şi de
8 см и не более 12 см. При исключении maxim 12 cm. În cazul excluderii posibilităţii
возможности затопления ливневыми водами de inundare cu apele pluviale, înălţimea indica-
указанную высоту допускается снижать до tă poate fi micşorată pînă la 5 cm. Rampele de
5 см. Пешеходные пандусы устраиваются acces pentru pietoni se execută cu aceeaşi
той же высоты и длиной не менее 2 м. înălţime şi cu o lungime de minim 2 m.
Ступени и площадки следует распола- Trepte şi paliere trebuie amplasate cu de-
гать с уклоном 15 ‰. clivitatea de 15 ‰.
6.3.8 В тоннеле у лестничных сходов и пе- 6.3.8 În tunel la rampe de scară şi de acces
шеходных пандусов следует предусматри- pentru pietoni trebuie amenajate cămine cu
вать устройство приямков с решетками по gratii pe toată lăţimea. Căminele se dotează cu
всей ширине. Приямки оборудуются водо- sistem de evacuare a apei, iar pentru trecerile
отводом, а для переходов с большими пас- cu flux mare de pietoni – cu hidrospălare.
сажиропотоками - водяной смывкой.
Внутренний водоотвод воды из тоннеля Evacuarea internă a apei din tunel şi în-
CP D.02.11 – 2014, pag. 60

и служебных помещений предусматривается căperile de serviciu se execută prin scurgere


самотеком, системой труб, заложенных в ос- liberă, printr-un sistem de ţevi pozate în fun-
новании тоннеля. Для сбора воды в тоннеле daţia tunelului. Pentru colectarea apei în tunel,
устраиваются водоприемники через 10 - 15 м. peste 10 - 15 m, se execută colectori de apă.
6.3.9 В тоннелях допускаются продольные 6.3.9 În tuneluri se admit declivităţi longitudi-
уклоны пола, но не более 40 ‰, при попе- nale ale pardoselii, dar nu mai mari de 40 ‰,
речном уклоне 10 ‰. В отдельных случаях cu declivitatea transversală 10 ‰. În unele ca-
при соответствующем обосновании допус- zuri cu justificarea corespunzătoare se admite
кается устройство пола без продольного executarea pardoselii fără declivitate longitudi-
уклона, при этом отвод воды обеспечивает- nală, în acest caz evacuarea apei se asigură prin
ся за счет поперечного уклона пола и про- declivitatea transversală a pardoselii şi declivi-
дольного уклона водоотводного лотка, при- tatea longitudinală a rigolei, care se adoptă de
нимаемого от 2 до 5 ‰, оборудованного во- la 2 pînă la 5 ‰, dotată cu gratii.
доприемными решетками.
При расположении пола пешеходного În cazul în care pardoseala tunelului pie-
тоннеля ниже городского водостока следует tonal se execută mai jos de sistemul orăşenesc
предусматривать водоотливную установку, de evacuare a apelor, trebuie să se prevadă o
оборудованную горизонтальным самовса- instalaţie de pompare, cu pompa orizontală cu
сывающим насосом производительностью, autoaspiraţie cu un debit, care se determină
определяемой путем расчета, с учетом рас- prin calcul, luînd în considerare volumul apei
хода поступающего из ливневой канализа- care vine din sistemul de canalizare al apelor
ции, гидравлического напора и сопротивле- pluviale, presiunea hidraulică şi rezistenţa sis-
ния системы. temului.
6.3.10 Водоснабжение пешеходных тонне- 6.3.10 Alimentarea tunelurilor pietonale cu apă
лей осуществляется от городской водопро- se efectuează de la sistemul orăşenesc. Siste-
водной сети. Внутренняя водопроводная mul de alimentare intern trebuie să prevadă po-
сеть должна предусматривать возможность sibilitatea descărcării apei şi conectării furtuni-
опорожнения и подключения к ней шлангов lor pentru spălarea tunelurilor, rampelor de
для мытья тоннелей, лестничных сходов и scară şi de acces pentru pietoni.
пешеходных пандусов.
6.3.11 Служебные помещения оборудуются 6.3.11 Încăperile de serviciu se dotează cu sis-
системами отопления и принудительной teme de încălzire şi ventilaţie forţată care asi-
вентиляции, обеспечивающими расчетную gură temperatura minimă de calcul + 5 °С.
минимальную температуру + 5 °С.
В климатических районах, где воз- În zonele climatice în care este posibilă
можно образование снежного покрова и го- formarea zăpezii şi a gheţuşului, trebuie să se
лоледа, следует предусмотреть обогрев prevadă încălzirea palierelor, treptelor şi ram-
площадок, ступеней и пешеходных панду- pelor de acces pentru pietoni.
сов.
Теплотехнические расчеты систем Calculele termotehnice ale sistemelor de
обогрева производятся для невыгоднейшего încălzire se efectuează pentru cea mai nefavo-
сочетания наиболее интенсивных снегопа- rabilă combinaţie de cele mai intensive ninsori
дов и температуры наружного воздуха, şi a temperaturii aerului ambiant, care se adop-
принимаемых по метеорологическим дан- tă pe baza datelor meteorologice pentru o peri-
ным за период 10 лет для района проекти- oadă de 10 ani pentru zona de amplasare a con-
руемого сооружения. strucţiei proiectate.
Система обогрева может подклю- Sistemul de încălzire poate fi conectat la
чаться к городской теплосети и использо- reţeaua termică orăşenească şi poate folosi ape-
вать прямые и обратные воды, а также вто- le directe şi de refuz, precum şi agenţi termici
ричные теплоносители (антифриз, воздух и secundari (antigel, aer şi alte medii antigelive),
другие незамерзающие среды), или под- sau conectat la sistemul de ventilare, care in-
CP D.02.11 – 2014, pag. 61

ключаться к автоматической системе при- clude calorifer şi ventilator.


нудительной циркуляции воздуха, включа-
ющей в себя калорифер и вентилятор.
6.3.12 В случае недостаточного проветрива- 6.3.12 În cazul ventilaţiei insuficiente în tune-
ния в тоннелях предусматривается прину- luri se prevede ventilaţie forţată.
дительная вентиляция.
6.3.13 Среднюю горизонтальную освещен- 6.3.13 Iluminarea medie orizontală a tuneluri-
ность пешеходных тоннелей, лестниц, пе- lor pietonale, scărilor, rampelor de acces pentru
шеходных пандусов и служебных помеще- pietoni şi a încăperilor de serviciu la nivelul
ний на уровне пола следует принимать в pardoselii trebuie adoptată în conformitate cu
соответствии с требованиями NCM C.04.02. NCM C.04.02.
Электроосвещение пешеходных тон- Iluminarea tunelurilor pietonale trebuie
нелей следует проектировать, как правило, с proiectată, de regulă, cu control automat şi te-
автоматическим телемеханическим управ- lemecanic. Totodată trebuie să se prevadă con-
лением. Также следует предусматривать trol manual, instalat în încăperile pentru plasa-
ручное управление, располагаемое в поме- rea aparatelor electrice.
щениях для размещения электротехниче-
ских устройств.
6.3.14 Электроснабжение пешеходных тон- 6.3.14 Furnizarea energiei electrice în tuneluri
нелей следует предусматривать от город- pietonale trebuie efectuată de la transformatoa-
ских трансформаторных пунктов напряже- rele orăşeneşti cu tensiunea de 380/220 V, prin
нием 380/220 В системой с глухозаземлен- sistem cu priza de pămînt fixă a centralei. În
ной централью. В исключительных случаях cazuri excepţionale se admite o tensiune redusă
допускается пониженное напряжение в со- în conformitate cu СН 541.
ответствии с СН 541.
6.3.15 Для подключения уборочных машин 6.3.15 Pentru conectarea maşinilor de salubri-
в пешеходных тоннелях предусматривается zare în tunelurile pietonale se prevede instala-
установка не более чем через 25 м гермети- rea prizelor tripolare la o distanţă de minim
ческих трехполюсных штепсельных розеток 25 m la o înălţime de 0,5 m de la nivelul par-
на высоте 0,5 м от уровня пола. doselii.
6.3.16 По капитальности городские пеше- 6.3.16 În funcţie de gradul de durabilitate tre-
ходные переходы относятся к I классу со- cerile subterane pietonale sunt raportate la cla-
оружений. sa I de construcţii.
Строительные материалы для кон- Materialele de construcţii pentru elemen-
струкций сооружений пешеходных перехо- tele structurale ale trecerilor pietonale trebuie
дов должны отвечать требованиям долго- să corespundă cerinţelor de viabilitate, de rezis-
вечности, прочности, огнестойкости, а так- tenţă, de rezistenţă la foc, precum şi de rezis-
же стойкости против химических и атмо- tenţă la substanţe chimice şi agenţi atmosferici,
сферных влияний, экономичности и удоб- de eficienţă şi simplitatea în exploatare.
ства эксплуатации.
Конструкции пешеходных переходов Construcţiile de treceri pietonale trebuie
следует проектировать исходя из объемно- proiectate pornind de la soluţiile de sistemati-
планировочных решений, глубины заложе- zare spaţială, adîncime, condiţii geotehnice,
ния, инженерно-геологических, климатиче- climatice şi seismice, ţinînd cont de impactul
ских и сейсмических условий с учетом agresiv al mediului în corespundere cu
агрессивного воздействия окружающей cerinţele СНиП 2.05.03.
среды в соответствии с требованиями
СНиП 2.05.03.
6.3.17 Конструкции тоннелей должны быть 6.3.17 Structurile tunelurilor trebuie să fie în-
замкнутыми и защищенными от проникно- chise şi protejate de pătrunderea apelor freatice
вения грунтовых и поверхностных вод пу- şi meteorice prin aplicarea hidroizolării.
CP D.02.11 – 2014, pag. 62

тем устройства гидроизоляции.


При сооружении пешеходных перехо- La construcţia trecerilor pietonale hidroi-
дов гидроизоляция должна устраиваться zolarea trebuie să fie protejată de deteriorări
защищенной от механических поврежде- mecanice, de regulă, din trei straturi, reieşind
ний, как правило, трехслойной, считая по din numărul materialelor de armare: în fundaţia
числу армирующих материалов: в основа- tunelului – pe subgrundare din betonul clasa de
нии тоннеля - по бетонной подготовке из rezistenţă la compresiune de minim B 7,5 cu
бетона класса по прочности на сжатие не grosimea de 12 cm şi strat de egalizare din
ниже В 7,5 толщиной 12 см и выравниваю- mortar ciment-nisip clasa B 7,5 cu grosimea de
щего слоя цементно-песчаного раствора 3 cm, pe planşeul tunelului – pe subgrundare
класса В 7,5 толщиной 3 см, на перекрытии înclinată din mortar ciment-nisip aceiaşi clasă
тоннеля - по подуклонке из цементно- cu grosimea de la 2 pînă la 5 cm (dimensiunea
песчаного раствора того же класса толщи- maximă pe axa tunelului).
ной от 2 до 5 см (наибольший размер по оси
тоннеля).
6.3.18 Защиту конструкций от коррозии 6.3.18 Protecţia construcţiei de la coroziune
блуждающими токами следует осуществ- provocată de curenţi rătăciţi trebuie executată
лять в соответствии с СНиП 2.03.11. în conformitate cu СНиП 2.03.11.
6.3.19 В местах резкого изменения типов 6.3.19 În locurile de schimbare bruscă a tipuri-
конструкций и вида грунта в основании lor de construcţie şi de pămînt, în fundaţia tu-
тоннелей следует предусматривать дефор- nelului, trebuie să se prevadă rosturi de defor-
мационные швы. В температурных и оса- maţie. În rosturile de temperatură şi de tasare
дочных швах должно быть предусмотрено trebuie să se prevadă executarea compensatori-
устройство компенсаторов, предохраняю- lor, care protejează hidroizolarea de rupere. În
щих гидроизоляцию от разрыва. В сейсми- zonele seismice trebuie să se prevadă rosturi de
ческих районах следует предусматривать deformaţie suplimentare, care se determină
дополнительные деформационные швы, prin calcul.
определяемые путем расчета.
Расстояние между деформационными Distanţa între rosturile de deformare în
швами в сборных железобетонных кон- construcţiile prefabricate din beton armat tre-
струкциях следует принимать, как правило, buie adoptate, de regulă, de maxim 40 m.
не более 40 м.
При соответствующем обосновании в Cu justificarea corespunzătoare, în pro-
проекте расстояние между температурно- iect, distanţa dintre rosturile de deformare –
усадочными швами может быть увеличено, tasare poate fi mărită, dar să nu depăşească
но не более 60 м. 60 m.
6.3.20 Глубина заложения фундаментов 6.3.20 Adîncimea fundamentelor tunelurilor
тоннелей на непучинистых, гравелистых, executate pe pămînturi neumflate, din prundiş,
крупнопесчаных и среднепесчаных грунтах din pămînturi nisipoase cu granulozitatea mare
назначается независимо от глубины про- şi medie, se adoptă indiferent de adîncimea de
мерзания грунтов при условии простирания îngheţ, în cazul în care grosimea straturilor din
толщи указанных грунтов ниже глубины pămînturi indicate depăşeşte adîncimea de în-
промерзания, а при прочих грунтах - не ме- gheţ, iar pentru alte pămînturi – de minim
нее расчетной глубины промерзания с adîncimea de calcul de îngheţ cu executarea în
устройством в основании подушки не менее fundaţie a unei tălpi cu grosimea de minim
0,25 м из тщательно утрамбованного круп- 0,25 m din nisipuri cu granulozitatea mare şi
но- или среднезернистого песка, щебня, medie, pietriş, prundiş sau beton bine compac-
гравия или бетона. tate.
Для фундаментов пешеходных тонне- Pentru fundaţiile tunelurilor pietonale în
лей при заложении их на пучинистых грун- cazul în care acestea se execută pe pămînturi
тах разрешается общую толщину от уровня umflate se admite adoptarea grosimii totale de
CP D.02.11 – 2014, pag. 63

пола до основания принимать меньше глу- la nivelul pardoselii pînă la patul de fundaţie
бины промерзания при обеспечении усло- mai mică decît adîncimea de îngheţ, în cazul
вий, исключающих возможность пучения asigurării condiţiilor ce exclud posibilitatea de
грунтов в основании тоннеля. umflare a pămînturilor din patul tunelului.
6.3.21 Пропуск газопроводов в основаниях, 6.3.21 Nu se admite trecerea conductelor de
конструкциях фундаментов и перекрытий gaze naturale prin fundamentele, elementele
тоннелей не допускается. fundamentelor şi planşeele tunelurilor.
6.4 Искусственные сооружения на улицах 6.4 Lucrări de artă pe străzi şi drumuri
и дорогах
6.4.1 К основным искусственным сооруже- 6.4.1 Principalele lucrări de artă amplasate pe
ниям на улицах и дорогах относятся мосты, străzi şi drumuri sunt poduri, pasaje, estacade,
путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, tuneluri, viaducte, diguri, poduri pietonale, zi-
дамбы, пешеходные мосты, подпорные duri de sprijin, construcţii de consolidare a ma-
стенки, берегоукрепительные сооружения, lurilor, podeţe, scări etc.
трубы, лестничные сходы и др.
При размещении искусственных со- La amplasarea lucrărilor de artă pe străzi
оружений на улицах и дорогах должны учи- şi drumuri, trebuie să se ea în considerare
тываться градостроительные и архитектур- cerinţele urbanistice şi arhitecturale, climatice,
ные требования, природно-климатические и topografice, hidrologice şi geologice, precum
грунтово-гидрологические условия, а также şi posibilităţile de schimbare în perspectivă a
возможности перспективного изменения volumului de trafic şi pietoni.
размеров движения транспорта и пешеходов.
6.4.2 Искусственные сооружения должны 6.4.2 Lucrările de artă trebuie să corespundă
удовлетворять требованиям габарита кон- cerinţelor de gabarit ale construcţiilor, conform
струкций согласно действующим норма- documentelor normative în vigoare.
тивным документам.
Элементы поперечного профиля на мо- Elementele profilului transversal pe po-
стах, путепроводах, тоннелях, эстакадах и дру- duri, pasaje, tuneluri, estacade şi alte lucrări de
гих искусственных сооружениях, как правило, artă, de regulă, trebuie să fie aceleaşi ca şi ele-
должны быть такими же, как элементы попе- mentele profilului transversal ale străzilor şi
речного профиля пропускаемых улиц и дорог. drumurilor.
На участках искусственных сооруже- Pe sectoare cu lucrări de artă, prin ex-
ний в виде исключения допускается суже- cepţie, se admite îngustarea benzii de separare
ние разделительной полосы и тротуаров. В şi a trotuarelor. În limitele lucrărilor de artă
пределах искусственных сооружений разде- banda de separare pentru drumurile expres poa-
лительная полоса для дорог скоростного te fi adoptată egală cu 4 m, iar pentru străzile
движения может быть принята равной 4 м, а cu trafic continuu – 2 m (cu instalarea barei de
для улиц непрерывного движения - 2 м (с protecţie şi cu amenajarea benzilor de protecţie
установкой бруса безопасности и с устрой- din ambele părţi ale acesteia.
ством соответствующих предохранитель-
ных полос в обе стороны от него).
В тех случаях, когда улица или дорога În cazul în care strada sau drumul nu are
не имеет разделительной полосы, а решение bandă de separare, iar soluţia lucrării de artă
искусственного сооружения предусмат- prevede montarea unui pilon între părţile caro-
ривает размещение опоры между проезжи- sabile ale străzii, de acces la lucrarea de artă,
ми частями на улице, подходящей к искус- trebuie să se prevadă supralărgire pentru am-
ственному сооружению, необходимо преду- plasarea benzii de separare.
сматривать уширение для размещения раз-
делительной полосы.
Расширение и сужение проезжей ча- Partea carosabilă lărgită sau îngustată a
CP D.02.11 – 2014, pag. 64

сти на искусственных сооружениях должно lucrărilor de artă trebuie racordată cu partea


сопрягаться с проезжей частью улиц и до- carosabilă a străzilor şi a drumurilor prin curbe
рог плавными кривыми на участке длиной line pe un sector cu o lungime de minim 100 m
не менее 100 м до искусственного сооруже- pînă la lucrarea de artă, precum şi prin raze,
ния, а также радиусами, установленными stabilite pentru categoria respectivă de stradă
для данной категории улицы или дороги. sau drum.
6.4.3 Ширина тротуаров на искусственных 6.4.3 Lăţimea trotuarelor pe lucrări de artă poa-
сооружениях может быть уменьшена отно- te fi micşorată în comparaţie cu lăţimea trotua-
сительно ширины на пропускаемых улицах relor de pe străzi sau trotuarele pot fi excluse în
или тротуары могут быть исключены со- cazul justificărilor corespunzătoare. În acest
всем при соответствующих обоснованиях. В caz trebuie să se prevadă trotuar de serviciu cu
этом случае должен быть предусмотрен lăţimea de 1 m (în condiţii restrînse – de
служебный тротуар шириной 1 м (в стес- 0,75 m).
ненных условиях 0,75 м).
На дорогах скоростного движения в Pe drumuri expres, în limitele lucrării de
пределах искусственного сооружения тро- artă trotuare pentru pietoni nu se execută. În
туары для пешеходов не устраиваются. acest caz pentru personalul de întreţinere trebu-
Здесь для прохода обслуживающего персо- ie de prevăzut trotuare cu lăţimea de 1 m (în
нала должны быть предусмотрены служеб- condiţii restrînse 0,75 m).
ные тротуары шириной 1 м (в стесненных
условиях 0,75 м).
На улицах непрерывного и дорогах Pe străzi cu trafic continuu şi pe drumuri
регулируемого движения, на участках ис- cu trafic dirijat, pe sectoare cu lucrări de artă,
кусственных сооружений, когда это воз- în cazul în care este posibil trebuie de prevăzut
можно, следует предусматривать движение circulaţia pietonilor pe trasee separate în afara
пешеходов по отдельным трассам вне ис- lucrărilor de artă. Pentru asigurarea accesului
кусственных сооружений. При устройстве spre trotuarele amenajate pe lucrările de artă,
тротуаров на искусственных сооружениях к se construiesc scări în aliniamentele străzilor ce
ним должны быть устроены лестничные se intersectează.
сходы в створе пересекающихся улиц.
6.4.4 В транспортных тоннелях, как прави- 6.4.4 În tuneluri de transport, de regulă, circu-
ло, пешеходное движение не проектируется. laţie pietonală nu se proiectează. Este obligato-
Обязательным является устройство служеб- rie construcţia trotuarelor de serviciu cu lăţi-
ных тротуаров шириной 0,75 - 1 м (в особо mea de 0,75 – 1 m (în condiţii foarte restrînse
стесненных условиях 0,5 м). de 0,5 m).
В особых случаях, когда транспорт- În cazuri speciale, atunci cînd tunelul de
ный тоннель совмещается с пешеходным, transport se combină cu cel pietonal, nivelul de
уровень прохода пешеходов относительно trafic al pietonilor faţă de partea carosabilă se
уровня проезжей части повышается на 2,7 м majorează cu 2,7 m şi în mod obligatoriu se
и обязательно отделяется сплошным ограж- separă cu parapete continue.
дением.
6.4.5 Высоту от уровня верха головки рель- 6.4.5 Înălţimea cuprinsă între nivelul capului
са до низа конструкций искусственных со- de şină şi partea inferioară a elementelor lucră-
оружений, расположенных над железнодо- rii de artă, amplasate deasupra liniilor de calea
рожными путями, следует принимать не ferată trebuie adoptate de minim:
менее:
а) 6,3 м для искусственных сооружений a) 6,3 m pentru lucrări de artă cu lăţimea de
шириной не более 5 м (в нижней части maxim 5 m (în partea inferioară a con-
конструкции); strucţiei);
б) 6,5 м при ширине искусственных со- б) 6,5 m în cazul în care lăţimea lucrărilor
оружений более 5 м; de artă depăşeşte 5 m;
CP D.02.11 – 2014, pag. 65

в) 6,8 м для пешеходных мостов шири- в) 6,8 m pentru poduri pietonale cu lăţimea
ной не более 5 м, расположенных над de maxim 5 m, amplasate deasupra liniilor
путями станций, разъездов и обгонных de cale ferată în staţii, halte de încrucişare
пунктов; şi puncte de depăşire;
г) 7 м при ширине пешеходных мостов г) 7 m cînd lăţimea podurilor pietonale de-
более 5 м. păşeşte 5 m.
При сооружении пешеходных мостов În cazul construcţiei podurilor pietonale
через железнодорожные линии, перевод ко- peste linii de cale ferată, trecerea cărora la cu-
торых на электрическую тягу не предвидит- rent electric nu se prevede, înălţimea de la ni-
ся, высоту от уровня головки рельса до низа velul capului şinei pînă la partea inferioară a
конструкций допускается уменьшать до elementelor construcţiei se admite să fie
5,5 м. micşorată pînă la 5,5 m.

ПРИМЕЧАНИЕ - Габариты уникальных искус- NOTA – Gabaritele lucrărilor de artă unice (poduri,
ственных сооружений (мостов, путепроводов и эс- pasaje şi viaducte) se admite să fie adoptate pe baza
такад) допускается принимать на основе индивиду- justificărilor tehnico-economice individuale, care iau în
альных технико-экономических обоснований, учиты- considerare amplasarea lucrării de artă, valoarea arhi-
вающих расположение сооружения, его архитек- tecturală şi de compoziţie, experienţa de exploatare a
турно-композиционное значение, опыт эксплуата- construcţiilor analogice.
ции аналогичных сооружений.
7 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 7 TERASAMENTUL
7.1 Рекомендации, нормы и правила насто- 7.1 Recomandări, norme şi reguli ale prezentu-
ящего раздела распространяются на проек- lui capitol se aplică proiectării terasamentului
тирование земляного полотна улиц и дорог străzilor şi al drumurilor din localităţi urbane şi
городов и сельских поселений с проезжей rurale cu partea carosabilă, care se execută în
частью, устраиваемой в бортовых камнях borduri sau pietre laterale, cu evacuarea apelor
или окаймляющих плитах, с отводом воды в prin sistem închis de canalizare, cu prezenţa
систему закрытой канализации, при нали- comunicaţiilor, construcţiilor subterane.
чии подземных коммуникаций, сооружений
и т.п.
Земляное полотно улиц и дорог горо- Terasamentul străzilor şi al drumurilor
дов и сельских поселений с проезжей ча- din localităţi urbane şi rurale cu partea carosa-
стью, обочинами, системой водоотвода и bilă, acostamente, sistem de evacuare a apelor
другими элементами по техническим пара- şi alte elemente conform parametrilor tehnici,
метрам, характерным для автомобильных caracteristici pentru drumuri publice, trebuie
дорог общего пользования, следует проек- proiectat în conformitate cu cerinţele
тировать в соответствии с требованиями NCM D.02.01. Proiectarea terasamentului în
NCM D.02.01. Проектирование земляного cazul construcţiei liniilor de tramvai şi de trole-
полотна при устройстве трамвайных и ibuze se efectuează în conformitate cu cerinţele
троллейбусных линий осуществляется в со- СНиП 2.05.09.
ответствии с требованиями СНиП 2.05.09.
Земляное полотно тротуаров, велоси- Terasamentul trotuarelor, pistelor de
педных дорожек, автостоянок, проездов ciclişti, parcajelor, acceselor trebuie proiectat
следует проектировать в соответствии с în conformitate cu cerinţele, stabilite pentru
требованиями, установленными примени- terasamentul străzilor şi al drumurilor. Se ad-
тельно к земляному полотну улиц и дорог. mite executarea construcţiilor indicate atît pe
Указанные сооружения допускается устраи- terasament separat, independent, cît şi pe tera-
вать как на обособленном, самостоятельном sament comun al străzilor şi drumurilor.
земляном полотне, так и на совместном
земляном полотне улиц и дорог.
7.2 Проектирование земляного полотна сле- 7.2 Proiectarea terasamentului trebuie să se
дует проводить на основе геодезических и efectueze pe baza cercetărilor topografice şi
CP D.02.11 – 2014, pag. 66

геологических изысканий, климатических geologice, specificului climatic al zonei de


особенностей района строительства с учетом construcţie luînd în considerare categoria stră-
категории улицы и дороги, типа дорожной zii şi a drumului, tipul structurii rutiere, con-
одежды, условий производства работ, нали- diţiile de executare a lucrărilor de construcţie,
чия и состояния подземных коммуникаций. prezenţa şi starea comunicaţiilor subterane.
Земляное полотно следует проектиро- Terasamentul trebuie proiectat în limitele
вать в пределах красных линий улиц и до- liniilor roşii ale străzilor şi drumurilor luînd în
рог с учетом вертикальной планировки при- considerare sistematizarea verticală a teritoriu-
легающей территории и функционального lui adiacent şi destinaţia funcţională a con-
назначения застройки. strucţiei.
7.3 Земляное полотно различается по типу 7.3 Terasamentul se deosebeşte după tipul pro-
поперечного профиля: в «нулевых отмет- filului transversal: la ”cote zero” (tipul princi-
ках» (основной тип); в уровне отметок пла- pal); la nivelul cotelor de sistematizare a terito-
нировки прилегающей территории; в насы- riului limitrof; în rambleu; în debleu; mixt.
пи; в выемке; в полунасыпи-полувыемке.
Насыпи, выемки, полунасыпи- La executarea lucrărilor de sistematizare
полувыемки при проведении планировоч- a teritoriului limitrof, rambleurile, debleurile,
ных работ на прилегающей территории мо- profilurile mixte pot schimba tipul profilului
гут изменять тип поперечного профиля на transversal pe terasamentul la cote zero şi in-
земляное полотно в «нулевых отметках» и vers.
наоборот.
7.4 По сроку службы и назначению земля- 7.4 Conform duratei de serviciu şi destinaţiei,
ное полотно подразделяется: terasamentul se împarte în:
- на земляное полотно постоянных, нахо- - terasamente al străzilor şi drumurilor per-
дящихся в длительной эксплуатации manente, exploatate timp îndelungat;
улиц и дорог;
- на земляное полотно временных дорог - terasament al drumurilor provizorii (dru-
(построечнные дороги районов массо- muri pentru construcţia zonelor de locuit,
вого жилищного строительства, вре- ocoliri provizorii etc.).
менные объезды и т.п.).
В настоящем разделе приведены нор- În prezentul capitol sunt prezentate nor-
мы и правила по проектированию земляно- me şi reguli de proiectare a terasamentelor
го полотна постоянных улиц и дорог. Нор- străzilor şi drumurilor. Normele de proiectare a
мы проектирования земляного полотна вре- terasamentului drumurilor provizorii, se stabi-
менных дорог устанавливаются по требова- lesc conform cerinţelor drumurilor permanente
ниям постоянных дорог введением коэффи- prin aplicarea coeficienţilor de fiabilitate la
циентов надежности по нагрузкам. sarcini.
7.5 Природно-климатические условия райо- 7.5 Condiţiile climatice ale zonei de con-
на строительства и инженерно- strucţie şi condiţiile topografice şi geologice
геологические условия участков определя- ale sectoarelor se determină conform stipulări-
ются в соответствии с указаниями lor NCM D.02.01.
NCM D.02.01.
Назначение типа местности по усло- Aprobarea tipului de teren, după condiţii-
виям увлажнения производится с учетом le de umiditate, se efectuează luînd în conside-
освоенности территории согласно призна- rare nivelul de amenajare a terenului conform
кам, изложенным в табл. 17. criteriilor, prezentate în tab. 17.
CP D.02.11 – 2014, pag. 67

Таблица 17
Tabelul 17
Тип местности Признаки
Tipul terenului Criterii
1-й Поверхностный сток обеспечен, подземные коммуникации находятся в
длительной эксплуатации, разделительные полосы и газоны отсутствуют или
на них имеется хорошо развитый травяной покров, тротуары имеют
усовершенствованные покрытия
Evacuarea apelor meteorice este asigurată, comunicaţiile subterane aflate ăn ex-
ploatare timp îndelungat, benzile de separare şi peluzele lipsesc sau pe acestea es-
te prezent covor de iarbă bine dezvoltat, trotuarele au îmbrăcămintea modernizată
2-й Поверхностный сток обеспечен, подземные коммуникации не находятся в
длительной эксплуатации, имеются разделительные полосы и газоны без
хорошо развитого травяного покрова, тротуары имеют усовершенствованные
покрытия, отвод воды с которых осуществляется на газоны
Evacuarea apelor meteorice este asigurată, comunicaţiile subterane nu sunt ex-
ploatate timp îndelungat, sunt prezente benzile de separare şi peluze fără un covor
de iarbă bine dezvoltat, trotuarele au îmbrăcămintea modernizată, de pe care apa
se evacuează pe peluze
3-й То же, что и 2-й тип, а также грунтовые воды оказывают влияние на
увлажнение верхней толщи грунтов
Idem, cu tipul 2, dar şi apele freatice influenţează asupra umezirii stratului superi-
or al pămîntului

ПРИМЕЧАНИЕ - Необеспеченность поверхност- NOTA – Neasigurarea evacuării apelor meteorice la


ного стока при проектировании земляного полотна proiectarea terasamentului nu se admite.
не допускается.

7.6 Типовые решения земляного полотна 7.6 Soluţiile tip de terasament se folosesc în
применяются в районах нового массового zonele de construcţie masivă de locuit, precum
жилищного строительства, а также в райо- şi în intravilan cu condiţii de proiectare simila-
нах сложившейся застройки с условиями re cu condiţiile de proiectare din zonele noi de
проектирования, сходными с условиями construcţie, caracterizate prin gradul de umezi-
проектирования в новых районах строи- re a terasamentului conform de tipurilor 1 sau 2
тельства, характеризующихся увлажнения- de umezire a terenului, prin lipsa pămînturilor
ми земляного полотна по 1-му или 2-му ти- tehnogene de împlutură şi a pămînturilor natu-
пу местности, отсутствием техногенных rale slabe.
насыпных и слабых грунтов естественного
происхождения.
Индивидуальные решения, а также ин- Soluţii individuale, precum şi adoptarea
дивидуальную привязку типовых решений individuală a soluţiilor tip trebuie folosite în
следует применять в случаях, определенных cazurile stabilite de NCM D.02.01, precum şi
NCM D.02.01, а также при проектировании: в la proiectarea: în condiţiile tipului 3 de umezire
условиях 3-го типа местности; в сложивших- a terenului; în zonele stabilite şi protejate urba-
ся и заповедных территориях городов и сель- ne şi rurale; în zonele intersecţiilor rutiere; în
ских поселений; транспортных пересечений; zonele trecerilor pietonale subterane; cheilor;
подземных пешеходных переходов; набереж- construcţiilor de protecţie contra zgomotului;
ных; придорожных шумозащитных сооруже- pe sectoare cu construcţii inginereşti subterane
ний; участков с подземными инженерными şi cămine de vizitare.
сооружениями и смотровыми колодцами.
7.7 Грунты, используемые при строитель- 7.7 Pămînturile, care se folosesc pentru con-
CP D.02.11 – 2014, pag. 68

стве дорог и улиц, в зависимости от их strucţia drumurilor şi străzilor, în funcţie de


свойств следует классифицировать в соот- caracteristicile acestora trebuie clasificate în
ветствии с NCM D.02.01. conformitate cu NCM D.02.01.
7.8 Для обеспечения устойчивости и проч- 7.8 Pentru asigurarea stabilităţii şi rezistenţei
ности верхней части (рабочего слоя) земля- părţii superioare (a zonei active) a terasamentu-
ного полотна и дорожной одежды возвыше- lui şi a structurii rutiere, supraînălţarea supra-
ние поверхности покрытия над расчетным feţei părţii carosabile faţă de nivelul apelor fre-
уровнем грунтовых вод должно соответ- atice, trebuie să corespundă valorilor indicate
ствовать значениям, приведенным в în tab. 18.
табл. 18.
Таблица 18
Tabelul 18
Наименьшее возвышение
поверхности покрытия, м, в
пределах дорожно-климатических
Грунт рабочего слоя зон
Pămîntul zonei active Supraînălţarea minimă a suprafeţei
părţii carosabile , m, în limitele zone-
lor climatice
III IV
Песок мелкий, супесь легкая, супесь крупная
0,9 0,75
Nisip mărunt, nisip argilos uşor, nisip argilos mare
Песок пылеватый, супесь пылеватая
1,2 1,1
Nisip prăfos, nisip argilos prăfos
Суглинок легкий, суглинок тяжелый, глины
1,8 1,5
Argilă nisipoasă uşoară, argilă nisipoasă grea, argile
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий
пылеватый, суглинок тяжелый пылеватый
2,1 1,8
Nisip argilos greu prăfos, argilă nisipoasă uşoară
prăfoasă, argilă nisipoasă grea prăfoasă

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. За расчетный уровень грунтовых вод следует 1. În calitate de nivel de calcul al apelor freatice trebuie
принимать максимально возможный осенний (перед adoptat nivelul maxim posibil de toamnă (înainte de
промерзанием) уровень за период между восстанов- îngheţ) pentru perioada dintre restabilirile capacităţilor
лениями прочности дорожных одежд (капитальны- portante ale îmbrăcăminţii rutiere (reparaţii capitale).
ми ремонтами). В районах, где наблюдаются ча- În zonele, în care se observă dezgheţuri dese şi durabile,
стые продолжительные оттепели, за расчетный în calitate de nivel de calcul trebuie adoptat nivelul ma-
уровень следует принимать максимально возмож- xim posibil de ridicare a apelor freatice de primăvară
ный весенний подъем грунтовых вод за период меж- pentru perioada dintre reparaţiilor capitale. În zonele cu
ду капитальными ремонтами. В районах с глубиной adîncimea de îngheţ mai mică decît grosimea structurii
промерзания менее толщины дорожной одежды за rutiere, în calitate de nivel de calcul trebuie adoptat
расчетный уровень следует принимать максимально nivelul maxim posibil al apelor freatice cu probabilita-
возможный уровень грунтовых вод требуемой веро- tea depăşirii necesare în perioada nivelului maxim sezo-
ятности превышения в период его сезонного макси- nier. Nivelul de calcul al apelor freatice trebuie stabilit
мума. Положение расчетного уровня грунтовых вод pe baza datelor măsurărilor unice de scurtă durată pe
следует устанавливать по данным разовых кратко- perioada de cercetări de teren şi prognoze. În cazul lip-
срочных замеров на период изысканий и прогнозов. sei datelor indicate, precum şi în cazul prezenţei apelor
При отсутствии указанных данных, а также при freatice ridicate drept indice de calcul se admite de a fi
наличии верховодок за расчетный допускается при- adoptat nivelul care se determină la linia de denudaţie.
нимать уровень, определяемый по верхней линии
оголения грунтов.
2. Возвышение поверхности покрытия дорожной 2. Supraînălţarea suprafeţei îmbrăcămintei rutiere dea-
одежды над уровнем грунтовых вод при слабо- и supra la nivelul apelor freatice în cazul pămînturilor
среднезасоленных грунтах следует увеличивать на slab şi mediu salinizate trebuie majorată cu 20 % (pen-
CP D.02.11 – 2014, pag. 69

20 % (для суглинков и глин - на 30 %), а при сильно- tru argile nisipoase şi argile – cu 30 %), iar în cazul
засоленных грунтах на 40 - 60 %. pămînturilor foarte salinizate – cu 40 – 60 %.
3. Возвышение поверхности покрытии дорожной 3. Supraînălţarea suprafeţei îmbrăcămintei rutiere dea-
одежды над уровнем грунтовых вод для техноген- supra nivelului apelor freatice pentru pămînturile teh-
ных грунтов устанавливается на основании опреде- nogene se stabileşte pe baza caracteristici ale acestor
ленных характеристик данных грунтов по сопоста- pămînturi specifice grupei din care face parte.
вимой группе.
7.9 Требования к пучинистости и степени 7.9 Cerinţele faţă de umflarea şi nivelul de
уплотнения грунтов рабочего слоя устанав- compactare a pămînturilor din zona activă se
ливаются в зависимости от типа применяе- stabileşte în funcţie de tipul structurii rutiere
мой дорожной одежды и дорожно-климати- aplicat şi zona climatică conform
ческой зоны согласно NCM D.02.01. NCM D.02.01.
7.10 При невозможности или нецелесооб- 7.10 În cazul în care este imposibilă sau ino-
разности выполнения требований portună respectarea cerinţelor pct. 6.8 – 6.11,
пп. 6.8 - 6.11, должны быть предусмотрены trebuie să fie prevăzute măsuri de asigurare a
мероприятия по обеспечению прочности и rezistenţei şi stabilităţii zonei active a terasa-
устойчивости рабочего слоя земляного по- mentului sau de ranforsare a structurii rutiere:
лотна или по усилению дорожной одежды:
- замена грунтов на менее пучинистые и - înlocuirea pămînturilor pe mai puţin um-
менее слабые на полную или установ- flătoare sau mai puţin rezistente pe adîn-
ленную путем расчета часть глубины cimea totală sau stabilită prin calcul parte
промерзания грунтов; din adîncimea de îngheţ;
- устройство морозозащитного слоя; construcţia stratului antigeliv;
- устройство теплоизолирующих, гидро- - construcţia substraturilor termoizolante,
изолирующих, капилляро-прерывающих hidroizolante, anticapilare;
или дренирующих прослоек;
- применение армирующих прослоек из - realizarea substraturilor armate din geotex-
геотекстилей или геосеток; til sau geogrile;
- понижение уровня грунтовых вод путем - micşorarea nivelului apelor freatice prin
устройства дренажей глубокого зало- realizarea drenajului adînc;
жения;
- устройство вертикальных дрен или - realizarea drenurilor verticale sau transver-
прорезей; sale;
- применение специальных методов - folosirea metodelor speciale de consolida-
укрепления грунтов (химическое за- re a pămînturilor (consolidarea chimică,
крепление грунтов, цементация). cimentarea).
7.11 Для возведения насыпей следует отда- 7.11 Pentru construcţia terasamentelor trebuie
вать приоритет применению местных грун- de dat prioritatea folosirii materialelor locale şi
тов и отходов промышленности. В случаях deşeurilor industriale. În cazuri în care este ne-
необходимости ускорения строительства cesară accelerarea construcţiei (finalizarea ta-
(завершения осадки) насыпей следует при- sării) terasamentelor trebuie folosite pămînturi
менять дренирующие грунты: скальные, drenante: din roci, prundiş şi nisip, precum şi
гравийные и песчаные, а также грунты сла- pămînturi slabdrenante (nisipuri argiloase, ar-
бодренирующие (супеси, легкие суглинки) gile nisipoase uşoare) şi nedrenante (argile ni-
и недренирующие (тяжелые суглинки, гли- sipoase grele, argile), dacă umiditatea naturală
ны), если их естественная влажность нахо- a acestora se găseşte în limitele indicate în
дится в пределах, приведенных в табл. 19. tab. 19.
CP D.02.11 – 2014, pag. 70

Таблица 19
Tabelul 19
Наименование грунтов Оптимальная влажность, %
Denumirea pămîntului Umiditatea optimală, %
Песчаный 8 - 12
Nisip
Супесчаный 9 - 15
Argilă nisipoasă
Супесчаный пылеватый 16 - 22
Argilă nisipoasă prăfoasă
Суглинистый 12 - 15
Nisip argilos
Тяжелый суглинистый 16 - 20
Nisip argilos greu
Суглинистый пылеватый 18 - 21
Nisip argilos prăfos
Глинистый 19 - 23
Argilă

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Жирные глины допускается применять только в 1. Argilele grase se admit a fi folosite numai în partea
нижней части насыпей высотой до 4 м, меловые, inferioară a terasamentelor cu înălţimea de pînă la 4 m,
трепельные грунты - только для отсыпки ядра на pămînturile tripoloase – numai pentru nucleul terasa-
затопляемой насыпи высотой до 6 м с обязатель- mentelor inundabile cu înălţimea de pînă la 6 m cu aco-
ным покрытием их слоем недренирующих грунтов perirea obligatorie a acestora cu pămînturi nedrenante
толщиной не менее 1,5 м. cu grosimea de minim 1,5 m.
2. Для возведения земляного полотна при высоком 2. Pentru construcţia terasamentului în cazul nivelului
стоянии грунтовых вод или наличии поверхностных ridicat al apelor freatice sau în cazul prezenţei apelor de
вод не разрешается использовать грунты со спо- suprafaţă nu se admite de a folosi pămînturi cu capaci-
собностью высокого капиллярного поднятия (в том tatea sporită de ridicare capilară (inclusiv de loesse).
числе лессовые).
3. Для возведения насыпей не допускается использо- 3. Pentru construcţia terasamentelor nu se admite folo-
вать илистые и торфяные грунты, а также грун- sirea pămînturilor mîloase şi turboase, precum şi pămîn-
ты, содержащие легкорастворимые в воде хлори- turi care conţin săruri hidrosolubile de clor în cantitate
стые соли в количестве более 8 %, сульфатные соли care depăşeşte 8 %, săruri sulfurice – depăşeşte 5 %.
- более 5 %.
7.12 Насыпи отсыпают на полную ширину 7.12 Terasamentul se construieşte pe toată
слоями из однородных грунтов. Толщина lăţimea în straturi din pămînturi omogene.
слоев и их поперечные уклоны определяются Grosimea straturilor şi declivităţile transversale
проектом производства работ с учетом усло- ale acestora se stabilesc în proiectul de execuţie
вий и способов уплотнения грунта. Верхние luînd în considerare condiţiile şi metodele de
слои насыпей должны устраиваться, как пра- compactare a pămîntului. Straturile inferioare
вило, из грунтов с более высокой дренирую- ale terasamentelor trebuie realizate, de regulă,
щей способностью. Не допускается образова- din pămînturi cu capacitatea drenantă sporită.
ние на поверхности слоев из недренирующих Nu se admite formarea pe suprafaţa straturilor
и слабодренирующих грунтов местных за- din pămînturi nedrenante şi slab drenante a
мкнутых понижений, встречных поперечных adînciturilor localizate, în punctele de schimba-
и продольных уклонов. Особое внимание re a declivităţii longitudinale şi transversale.
следует уделять проектным решениям, свя- Atenţie deosibită trebuie să se acorde soluţiilor
занным с локальными разрытиями, обратны- de proiect, care sunt legate de săpături locale,
ми засыпками, размещением подземных со- astupări, amplasarea comunicaţiilor subterane
оружений (колодцев, камер, каналов и др.). (cămine, camere, canale etc.)
Степень уплотнения грунтов насыпей Gradul de compactare a pămînturilor
CP D.02.11 – 2014, pag. 71

и выемок должна удовлетворять требовани- rambleurilor şi debleurilor trebuie să corespun-


ям NCM D.02.01. dă cerinţelor NCM D.02.01.
7.13 Крутизна откосов насыпей и выемок 7.13 Panta de taluz a rambleelor şi debleurilor
при отсутствии влияния грунтовых вод, în cazul lipsei influenţei apelor freatice, comu-
наземных и подземных коммуникаций и со- nicaţiilor terestre şi subterane pentru pămîntu-
оружений для грунтов оптимальной влаж- rile cu umiditatea optimă (tab. 19) se aprobă în
ности (табл. 19) назначается в соответствии conformitate cu NCM D.02.01.
с NCM D.02.01.
7.14 В случаях возведения земляного по- 7.14 În cazul construcţiei terasamentului din
лотна из грунтов повышенной влажности и pămînturi cu umiditatea sporită şi supraumede
переувлажненных или на основаниях из sau pe fundaţii din pămînturi slabe, precum şi
слабых грунтов, а также в случаях наличия în cazul prezenţei comunicaţiilor terestre şi
наземных и подземных коммуникаций и со- subterane în limitele terasamentului panta de
оружений в пределах земляного полотна taluz se adoptă pornind de la condiţia de asigu-
крутизна откосов назначается по условию rare a stabilităţii taluzurilor.
обеспечения их устойчивости.
7.15 Конструкции земляного полотна в 7.15 Structura terasamentului în condiţii difici-
сложных условиях, в том числе на косого- le, inclusiv pe pante, pe sectoarele de lunci
рах, болотах, затопляемых пойменных inundabile, la intersectarea bazinelor acvatice,
участках, пересечениях водоемов, подходах pe accese la poduri, ramblee pe fundaţii slabe,
к мостовым сооружениям, насыпях на сла- debleuri în pămînturi specifice sau ramblee cu
бых основаниях, выемках в особых грунтах folosirea pămînturilor specifice, în zonele cu
или насыпях с использованием особых грун- pămînturi saline, pe sectoare la care se
тов, в районах распространения засоленных prognozează formarea stratului de gheaţă su-
грунтов, на участках прогнозируемых нале- perficial, pe sectoare cu alunecări de teren, cu
дей, на оползневых, оползнеопасных участ- pericol de alunecări de teren trebuie proiectată
ках следует проектировать в соответствии с în conformitate cu cerinţele NCM D.02.01 şi
указаниями NCM D.02.01 и с учетом усло- luînd în considerare condiţiile de exploatare,
вий эксплуатации, нагрузок, застройки, sarcinile, intravilanului, prezenţa comunicaţii-
наличия подземных коммуникаций и соору- lor şi a construcţiilor subterane.
жений.
8 ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ 8 STRUCTURI RUTIERE
8.1 Требования настоящего раздела распро- 8.1 Cerinţele prezentului capitol se extind asu-
страняются на проектирование конструкций pra dimensionării structurilor rutiere a străzilor
дорожных одежд постоянных улиц и дорог. şi a drumurilor permanente. Cerinţele faţă de
Требования к дорожным одеждам времен- structurile rutiere ale drumurilor provizorii se
ных дорог устанавливаются индивидуально, stabilesc individual, în funcţie de condiţii spe-
в зависимости от конкретных условий. cifice.
8.2 Конструкции дорожной одежды и вид 8.2 Structura rutieră şi tipul îmbrăcăminții ruti-
покрытия назначаются на основании техни- ere se adoptă pe baza comparării tehnico-
ко-экономического сравнения вариантов economice a variantelor structurilor rutiere
дорожных одежд с учетом климатических и luînd în considerare condiţiile climatice, geo-
гидрогеологических условий, категории logice şi hidrologice, categoriile străzilor şi
улиц и дорог, состава и интенсивности drumurilor, componenţa şi intensitatea traficu-
движения транспорта, наличия строитель- lui rutier, disponibilitatea de materiale de con-
ных материалов, подземных сооружений и strucţii, lucrări şi comunicaţii subterane, pre-
коммуникаций, а также застройки и требо- cum şi condiţiile intravilanului şi cerinţele pri-
ваний охраны окружающей среды. vind protecţia mediului ambiant.
Предварительное назначение кон- Se admite aprobarea preliminară a struc-
струкций дорожных одежд допускается вы- turii rutiere conform cataloagelor şi albumelor
CP D.02.11 – 2014, pag. 72

полнить по каталогам и альбомам типовых de structuri tip, precum şi conform tab. 20.
конструкций, а также согласно табл. 20.
8.3 В конструкциях дорожных одежд, как 8.3 În structurile rutiere, de regulă, trebuie să
правило, необходимо предусматривать сле- se prevadă următoarele straturi funcţionale:
дующие функциональные слои: покрытие, îmbrăcăminte rutieră, bază şi substraturi (dre-
основание и подстилающие слои оснований nante, antigelive, de termoizolare etc.).
(дренирующие, морозозащитные, теплоизо-
лирующие и др.).
При соблюдении транспортно- În cazul respectării cerinţelor operaţiona-
эксплуатационных требований допускается le de transport se admite utilizarea structurilor
применение однослойных одежд, одновре- rutiere unistratale, care combină funcţiile stra-
менно совмещающих функции вышеуказан- turilor indicate.
ных слоев.
ПРИМЕЧАНИЕ - Покрытие, основание и подсти- NOTĂ – Îmbrăcămintea rutiera, baza şi substraturilor
лающие слои могут состоять из нескольких слоев. pot fi compuse din cîteva straturi.

8.4 Конструктивные слои дорожных одежд 8.4 Straturile constructive ale structurilor rutie-
назначаются из условия прочности и моро- re se adoptă reieşind din condiţia capacitaţii
зоустойчивости всей конструкции, при этом portante şi rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a între-
должна обеспечиваться прочность каждого gii structuri, şi trebuie să se asigure capacitatea
из слоев, связанных материалов (асфальто- portantă a fiecăruia dintre straturi, rezistenţa
бетон и др.). materialelor coezive (beton asfaltic etc.).
Таблица 20
Tabelul 20
Тип дорожных
одежд Основные виды покрытий Категория дорог и улиц
Tipul structuri- Principalele tipuri ale îmbrăcăminţilor rutiere Categoria drumurilor şi străzilor
lor rutiere
Капитальные Цементобетонные монолитные, сборные Магистральные улицы и дороги.
железобетонные, асфальтобетонные, брус- Улицы и дороги местного значения
чатые, сборные из мелкоразмерных бетон- при наличии в составе движения
ных плит на основаниях из бетона, асфаль- тяжелого грузового транспорта
тобетонных смесей, щебня и дробленого
гравия, обработанных вяжущими, щебня
высоких марок, уложенного по принципу
заклинки
Permanente Din beton de ciment monolit, prefabricate din Străzi şi drumuri magistrale. Străzi şi
beton armat, din beton asfaltic, pavate, prefa- drumuri locale în cazul prezenţei în
bricate din plăci de beton de ciment mici pe componenţa traficului a transportului
fundaţii din beton, din mixturi asfaltice, pi- greu
etriş şi prundiş concasat, anrobate cu lianţi,
pietriş de mărci înalte, aşternut prin metoda
de împănare
CP D.02.11 – 2014, pag. 73

Таблица 20 (продолжение)
Tabelul 20 (continuare)
Тип дорожных
одежд Основные виды покрытий Категория дорог и улиц
Tipul structuri- Principalele tipuri ale îmbrăcăminţilor rutiere Categoria drumurilor şi străzilor
lor rutiere
Облегченные Асфальтобетонные и дегтебетонные, брус- Улицы и дороги местного значения при
чатые, сборные из мелкоразмерных бетон- преимущественном движении легкового
ных плит на основаниях из щебня и гравия, транспорта, пешеходные улицы и тротуа-
грунта, обработанного вяжущим ры с уборкой тяжелой техникой, улицы и
дороги сельских поселений
Semiperma- Din beton asfaltic şi din beton de gudron, Străzi şi drumuri locale în cazul circulaţie
nente pavate, prefabricate din plăci de beton de preponderente al autoturismelor, străzi si
ciment mici pe fundaţii din pietriş şi trotuare pietonale salubrizate cu tehnică
prundiş, pămînt, prelucrat cu liant grea, străzi si drumuri din localităţi rurale
Переходные Щебеночные и гравийные, из грунтов и Улицы и дороги местного значения,
местных малопрочных каменных проезды, велосипедные дорожки,
материалов, обработанных вяжущими пешеходные улицы и тротуары при
одиночных проездах автомобилей и
уборке легкой техникой. Улицы и
дороги сельских поселений
Provizorii Din pietriş şi prundiş, din pămînturi şi ma- Străzi şi drumuri locale, treceri, piste de
teriale locale slabe, tratate cu lianţi ciclişti, străzi şi trotuare pietonale în
cazul acceselor unice ale automobilelor
şi salubrizării cu tehnica uşoară. Străzi
şi drumuri din localităţile rurale.

Фактическое состояние существую- Starea reală a structurilor rutiere existen-


щих дорожных одежд должно учитываться te, trebuie luată în considerare la dimensiona-
при разработке конструкции в случае капи- rea structurii în cazul reparaţiei capitale şi re-
тального ремонта или реконструкции улиц construcţiei străzilor şi a drumurilor.
и дорог.
Конструкции дорожных одежд улиц и Structura rutieră a străzilor şi drumurilor
дорог, сооружаемых в районах массового realizate în zonele de construcţie masivă a lo-
жилищного строительства, должны преду- cuinţelor, trebuie să se ia în considerare posibi-
сматривать возможность пропуска постро- litatea trecerii transportului de construcţie în
ечного транспорта на период интенсивного perioada de construcţie intensivă şi ranforsarea
строительства и последующего усиления ulterioară (restabilirea) a structurii rutiere pînă
(восстановления) одежды до расчетных ха- la caracteristicile şi parametrii de calcul după
рактеристик и параметров по завершении finalizarea construcţiei în zonă.
застройки района.
При наличии в составе транспортного În cazul prezenţei în componenţa fluxului
потока тяжелых автомобилей в количестве de transport a automobilelor grele, ponderea
более 5 % и с нагрузкой, превышающей на cărora depăşeşte 5 % şi cu sarcina, care de-
20 % расчетную, для многополосных про- păşeşte cu 20 % valoarea de calcul, pentru
езжих частей допускается устраивать до- părţile carosabile cu mai multe benzi se admite
рожную одежду, равную наиболее загру- realizarea unei structuri rutiere egale cu cea
женной полосе. pentru banda cea mai încărcată.
8.5 На магистральных улицах и дорогах, пе- 8.5 Pe străzile şi drumurile magistrale, înainte
ред пересечениями с ними, а также на мо- de intersecţii, precum şi pe poduri şi pasaje,
стах и путепроводах, независимо от их пла- indiferent de planul, profilul şi condiţiile de
CP D.02.11 – 2014, pag. 74

на, профиля и условий движения, перед пе- circulaţie, înainte de treceri pietonale trebuie să
шеходными переходами следует преду- se prevadă realizarea îmbrăcăminţilor cu coefi-
сматривать устройство покрытий с коэффи- cientul de aderenţă egal cu 0,5 – 0,6. Acest co-
циентом сцепления 0,5 - 0,6. Данный коэф- eficient de aderenţă se asigură prin:
фициент сцепления обеспечивается:
- устройством покрытий из асфальтобе- - realizarea îmbrăcăminţilor din mixturi as-
тонных смесей типа А и Г, а также Б со- faltice tip А şi Г, precum şi Б conform
гласно ГОСТ 9128 при использовании ГОСТ 9128 în cazul folosirii criblurii cu
щебня марки по прочности не ниже marca de rezistenţă de minim 1000 şi nisi-
1000 и дробленого песка или отсевов pului concasat sau a savurilor obţinute prin
дробления изверженных горных пород; concasarea rocilor magmatice;
- специальной отделкой (рифлением, об- - finisaj special (prin strierea, prelucrarea cu
работка щетками и т.п.) поверхности perii etc.) a suprafeţei îmbrăcăminţilor din
цементобетонных покрытий. beton de ciment.
На улицах и дорогах местного значе- Pe străzi şi drumuri locale coeficientul de
ния коэффициент сцепления должен быть aderenţă trebuie să fie de minim 0,45, ce se
не ниже 0,45, что обеспечивается примене- asigură prin utilizarea în îmbrăcămintea rutieră
нием материалов в покрытии, удовлетворя- a materialelor care corespund cerinţelor stan-
ющих требованиям действующих стандар- dardelor şi altor documente tehnico-normative
тов и других нормативно-технических до- pentru materiale de construcţie în vigoare.
кументов на дорожно-строительные мате-
риалы.
8.6 Выбор вида покрытия проезжей части 8.6 Alegerea tipului îmbrăcămintei rutiere a
улиц и дорог следует производить в зави- străzilor şi drumurilor trebuie să se efectueze în
симости от продольного уклона в соответ- funcţie de declivitatea longitudinală în confor-
ствии с данными табл. 21. mitate cu datele din tab. 21.
Таблица 21
Tabelul 21
Продольный уклон, %
Вид дорожного покрытия Declivitatea longitudinală, %
Tipul îmbrăcăminţii rutiere допускаемый исключительный
admisibilă excepţională
Асфальтобетонные:
Din beton asfaltic:
без поверхностной обработки
50 60
fără tratament bituminos
с поверхностной обработкой
70 80
cu tratament bituminos
Цементно-бетонные, в т.ч. сборные железобетонные
60 80
Din beton de ciment, inclusiv din beton armat prefabricat
Брусчатые
80 90
Pavate
Щебеночные
80 90
Pietruite
Мостовые из колотого и булыжного камня
100 120
Pavaje din piatră brută şi bolovani

ПРИМЕЧАНИЕ – Исключительные продольные ук- NOTĂ – Declivităţi longitudinale excepţionale se admit


лоны допускаются в горных и особо сложных усло- în zonele de munte şi în condiţii extrem de complicate în
виях при соответствующем обосновании. cazul justificării corespunzătoare.
CP D.02.11 – 2014, pag. 75

8.7 Поперечные уклоны проезжей части 8.7 Declivităţile transversale ale părţii carosa-
улиц и дорог, продольные и поперечные bile a străzilor şi drumurilor, declivităţi longi-
уклоны площадей и автостоянок не должны tudinale şi transversale ale pieţelor şi parcajelor
быть более указанных в табл. 22. nu trebuie să depăşească valorile indicate în
tab. 22.
Таблица 22
Tabelul 22
Вид дорожного покрытия Наибольший поперечный уклон, ‰
Tipul îmbrăcăminţii rutiere Declivitatea transversală maximală, ‰
Асфальтобетонные и цементно-бетонные:
Din beton asfaltic şi din beton de ciment:
улицы и дороги
20
străzi şi drumuri
площади и автостоянки
10
pieţe şi parcaje
Сборные из бетонных и железобетонных плит,
брусчатые мостовые:
Din plăci de beton şi beton armat prefabricat, pavaje de
pavele:
улицы и дороги
25
străzi şi drumuri
площади и автостоянки
15
pieţe şi parcaje
Щебеночные
30
Pietruite
Булыжные
35
Pavate

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. В сложных и стесненных условиях допускается 1. În condiţii restrînse şi grele se admite majorarea de-
увеличение уклонов на 5 ‰. clivităţilor cu 5 ‰.
2. Наименьшие продольные уклоны по лоткам про- 2. Declivităţile longitudinale minimale pentru rigolele
езжей части для асфальтобетонных и цементно- părţii carosabile pentru îmbrăcăminţi din beton asfaltic
бетонных покрытий следует принимать не менее şi beton de ciment trebuie adoptate de minim 4 ‰, iar
4 ‰, для остальных покрытий - не менее 5 ‰. pentru alte îmbrăcăminţi rutiere – de minim 5 ‰.

8.8 Толщина цементно-бетонного покрытия 8.8 Grosimea îmbrăcăminţilor şi bazelor din


и основания, в том числе из жестких укаты- beton de ciment, inclusiv din betoane vîrtoase
ваемых бетонов (тощих) класса В 12,5 и compactabile (cu dozaj sărac) clasa В 12,5 şi
ниже назначается расчетом по прочности с mai mică se aprobă prin calcul la capacitatea
учетом повторяемости суммарных напря- portantă, luînd în considerare repetarea tensiuni-
жений от нагрузок автомобилей и темпера- lor sumare de la sarcinile de automobile şi tem-
туры. При определении толщины цементо- peratură. Pentru determinarea grosimilor bazelor
бетонного основания асфальтобетонное по- din beton de ciment îmbăcăminţile din beton
крытие следует учитывать как несущий asfaltic trebuie considerate drept strat de suport.
слой. Для обеспечения трещиностойкости Pentru asigurarea rezistenţei la formarea fisuri-
асфальтобетонного покрытия следует lor, îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic tre-
устраивать его толщиной не менее 12 см. buie realizată cu grosimea de minim 12 cm.
Покрытия с цементобетонными осно- Îmbrăcăminţi cu fundaţii din beton de
ва-ниями устраиваются на магистральных ciment se realizează pe străzi şi drumuri magis-
улицах и дорогах с высокоинтенсивным trale cu intensitatea sporită a transportului.
движением транспорта. Рекомендуемые Grosimile recomandate ale îmbrăcăminţilor şi
CP D.02.11 – 2014, pag. 76

толщины цементобетонных покрытий и ос- bazelor din beton de ciment, în funcţie de cate-
нований, в зависимости от категорий улиц и goria străzilor şi drumurilor, sunt prezentate în
дорог, приведены в табл. 23. tab. 23.
8.9 В бетонных покрытиях и основаниях из 8.9 În îmbrăcăminţi şi baze din beton de ci-
бетона В 12,5 и выше следует устраивать ment clasa В 12,5 şi mai mare trebuie să se
поперечные и продольные швы: расшире- execute rosturi longitudinale şi transversale: de
ния, сжатия, коробления и рабочие. Рассто- dilatare, de contracţie, de deformare şi de lu-
яние между швами сжатия (длина плит) cru. Distanţa dintre rosturile de contracţie (lun-
определяется путем расчета или назначает- gimea dalelor) se stabileşte prin calcul sau se
ся в соответствии с требованиями adoptă în conformitate cu cerinţele
NCM D.02.01. NCM D.02.01.
8.10 На высоких насыпях, сложенных из раз- 8.10 Pe ramblee înalte din pămînturi complexe
нородных грунтов, грунтов повышенной şi eterogene, pămînturi cu umiditatea ridicată,
влажности, на участках с большой мощно- pe sectoare cu grosimea mare a stratului cultu-
стью культурного слоя, на насыпях и местах ral, pe ramblee şi în locuri de traversare a
пересечения болот, на подходах к мостам и mlaştinilor, pe accese la poduri şi pasaje, în
путепроводам, в местах прокладки подзем- locurile de construcţie a comunicaţiilor subte-
ных коммуникаций, сопряжений с горлови- rane, pe conexiuni cu gurile căminelor şi în alte
нами колодцев и других случаях, когда пред- cazuri, cînd se presupune tasarea neuniformă a
полагается неравномерная осадка грунта pămîntului trebuie să se execute îmbrăcăminţi
необходимо устраивать цементобетонные по- rutiere din beton de ciment cu armare din plase
крытия с армированием сетками или приме- sau din beton armat prefabricat.
нять сборные железобетонные покрытия.
Таблица 23
Tabelul 23
Магистральные улицы Улицы и
Наименование материалов Магистральные районного значения дороги
оснований (нижних слоев улицы Străzi magistrale de interes местного
оснований) общегородского sectorial значения
значения транспортно- пешеходно-
Denumirea materialelor pentru fun- пешеходные транспорт- Străzi şi dru-
daţii (straturilor inferioare ale fun- Străzi magistrale de ные muri locale
daţiilor) interes orăşenesc transport și pietoni și
pietoni transport
Бетон низких марок по прочно-
сти на сжатие и растяжение при
изгибе (В 12,5 и ниже)
20 - 22 18 - 20 16 - 18 -
Beton de marcă inferioară la
comprimare şi dilatare la încovo-
iere (В 12,5 şi mai mici)
Щебень и гравий, обработанные
вяжущим 21 - 23 19 - 21 18 16 - 18*
Pietriş şi prundiş tratate cu liant
Щебень высоких марок, уло-
женный по принципу заклинки
22 - 24 20 - 22 18 - 19 16 - 18*
Pietriş de marcă superioară reali-
zat prin metoda de împănare

* Значения толщин приведены применительно к по- * Valorile grosimilor sunt prezentate pentru îmbrăcă-
крытиям. minţile rutiere.
CP D.02.11 – 2014, pag. 77

Толщины приведены для цементобетонов Grosimile sunt prezentate pentru betoanele de


применяемых: ciment utilizate în:
- в покрытии - класса по прочности на - îmbrăcăminţi – clasa conform rezistenţei la
сжатие В 30 и прочности на растяжение comprimare B 30 şi rezistenţei la dilatare
при изгибе В 4,0; la încovoiere B 4,0;
- в основании - по прочности на сжатие - în fundaţii – conform rezistenţei la com-
В 15 и прочности на растяжение при из- primare B 15 şi rezistenţei la dilatare la în-
гибе В 2,4. covoiere B 2,4.
8.11 Устройство сборных железобетонных 8.11 Construcţia îmbrăcăminţilor rutiere din
покрытий на улицах и дорогах следует beton armat prefabricat pe străzi şi drumuri
предусматривать как для обычных, так и trebuie prevăzută pentru condiţii de construcţie
для сложных условий строительства, а так- atît obişnuite, cît şi complicate, precum şi
же при производстве работ в холодный пе- pentru executarea lucrărilor în perioada rece a
риод года, когда применение других видов anului, cînd utilizarea altor tipuri de
покрытия затруднено. îmbrăcăminţi este dificilă.
Укладка железобетонных плит выпол- Punerea în operă a dalelor din beton ar-
няется с обязательной сваркой монтажных mat prefabricat se efectuează cu sudarea oblig-
петель и соединительных скоб и заделкой atorie a ochilor de montaj şi a scoabelor de
мелкозернистым или песчаным бетоном unire şi astuparea cu beton cu granulozitatea
швов и ниш покрытия. mică sau cu nisip a rosturilor şi nişelor
îmbrăcămintei.
Конструкции одежд из сборных желе- Construcţia structurilor rutiere cu
зобетонных покрытий должны учитывать îmbrăcăminţi din beton armat prefabricat trebuie
конструкцию плит и нагрузку в соответ- să ia în considerare structura dalelor şi sarcina în
ствии с ГОСТ 21924.0 - ГОСТ 21924.3. conformitate cu ГОСТ 21924.0 -
ГОСТ 21924.3.
8.12 Асфальтобетонные покрытия на осно- 8.12 Îmbrăcăminţile rutiere din beton asfaltic
ваниях из щебня, гравия, щебеночных сме- pe fundaţii din pietriş, prundiş, amestecuri de
сей, материалов и грунтов, улучшенных вя- pietriş, materiale şi pămînturi, îmbunătăţite cu
жущими средствами проектируются в один lianţi se dimensionează în unul sau mai multe
или несколько слоев. Толщина слоев опре- straturi. Grosimile straturilor se determină prin
деляется обеспечением прочности дорож- asigurarea capacităţii portante a îmbrăcămintei
ной одежды по упругому прогибу всей кон- rutiere la deflexiunea elastică a structurii, re-
струкции, сопротивлению сдвигу в грунте, а zistenţa la forfecare a pămîntului, precum şi
также по растяжению при изгибе слоев ас- conform rezistenţei la dilatare la încovoiere a
фальтобетонных покрытий. îmbrăcăminţilor bituminoase.
8.13 Толщина слоев дорожных одежд долж- 8.13 Grosimile straturilor structurilor rutiere
на назначаться с учетом типа и марок ас- trebuie să fie aprobate luînd în considerare tipu-
фальтобетонных смесей, технологических rile şi mărcile mixturilor asfaltice, capacităţile
возможностей строительных организаций, tehnologice ale întreprinderilor de construcţie,
наличия материалов, сезона строительства. disponibilitatea materialelor, sezonul de con-
strucţie.
Независимо от результатов расчета на Indiferent de rezultatele calculului la ca-
прочность дорожной одежды толщины кон- pacitatea portantă a structurii rutiere, grosimile
структивных слоев в уплотненном состоя- straturilor constructive, în starea compactată,
нии следует принимать не менее приведен- trebuie aprobate nu mai mici decît cele indicate
ных в NCM D.02.01. în NCM D.02.01.
Верхний слой (слой износа) асфальто- Se admite de a nu lua în calcul la capaci-
бетонных покрытий толщиной 4 - 5 см до- tatea portantă şi la rezistenţa la îngheţ –
пускается не учитывать в расчете по проч- dezgheţ a structurilor rutiere stratul superior
ности и морозоустойчивости одежд. (stratul de uzură) al îmbrăcăminţilor din beton
CP D.02.11 – 2014, pag. 78

asfaltic cu grosimea de 4 – 5 cm.


8.14 Щебеночные основания и основания из 8.14 Fundaţiile din pietriş şi fundaţiile din
дробленого гравия устраиваются под ас- prundiş concasat se execută sub îmbrăcăminţile
фальтобетонные покрытия улиц и дорог. din beton asfaltic ale străzilor şi drumurilor.
Гравийные основания следует применять Fundaţiile din pietriş trebuie executate la stră-
для улиц и дорог местного значения. zile şi drumurile locale.
Дорожные одежды с покрытием из Structurile rutiere cu îmbrăcăminţi din
брусчатых камней, отвечающих требованиям pavele, care corespund cerinţelor ГОСТ 23668,
ГОСТ 23668, и из мелкоразмерных бетонных şi din plăci mici prefabricate pentru trotuare,
тротуарных плит, отвечающих требованиям care corespund cerinţelor ГОСТ 17608, se cal-
ГОСТ 17608, рассчитывают по следующим culează după următoarele criterii: rezistenţa la
критериям прочности: сопротивлению сдви- forfecare în pămîntul şi straturi din nisip, dila-
гу в грунте и песчаных слоях, растяжению tare la încovoiere în straturile coezive ale fun-
при изгибе в связных слоях оснований. daţiilor.
Покрытия из брусчатых камней и тро- Îmbrăcăminţile din pavele şi plăci pentru
туарных плит устраиваются на основаниях с trotuare se execută pe fundaţii cu substrat din
прослойкой из песка или сухой цементно- nisip sau amestec de ciment şi nisip uscat cu
песчаной смеси толщиной 3 - 5 см. При grosimea de 3 – 5 cm. În acest caz rosturile
этом швы покрытий, в зависимости от усло- îmbrăcăminţilor, în funcţie de condiţiile de
вий отвода поверхностных вод, также за- evacuare a apelor meteorice, la rîndul său se
полняются песком, цементно-песчаной сме- umplu cu nisip, amestec de ciment şi nisip,
сью, раствором или битумной мастикой. mortar sau mastic bituminos.
8.15 Конструкции дорожных одежд при 8.15 Structurile rutiere cu circulaţia comună a
совместном движении автотранспорта и transportului auto şi a tramvaielor se dimensio-
трамваев проектируются в соответствии с nează în conformitate cu prezentul capitol şi
настоящим разделом и СНиП 2.05.09. СНиП 2.05.09.
8.16 Дорожные одежды тротуаров, велоси- 8.16 Structurile rutiere ale trotuarelor, pistelor
педных дорожек, автостоянок, проездов de ciclişti, parcajelor, acceselor trebuie dimen-
следует проектировать в соответствии с sionate în conformitate cu cerinţele prezentului
требованиями настоящего раздела, установ- capitol, stabilite pentru structurile rutiere ale
ленными для дорожных одежд улиц и дорог străzilor şi drumurilor de tip semipermanent şi
облегченного и переходного типов. provizoriu.
Конструкции дорожных одежд долж- Structurile rutiere trebuie să asigure cir-
ны обеспечивать пропуск уборочной техни- culaţia tehnicii pentru salubrizare, iar căile de
ки, а пожарные проезды - разовый пропуск acces în caz de incendiu – o singură trecere pe
в течение суток 2 - 3 транспортных средств parcursul zilei a 2 – 3 mijloace de transport
тушения пожаров. pentru stingerea incendiilor.
8.17 Конструкции дорожных одежд авто- 8.17 Structurile rutiere ale parcajelor trebuie să
стоянок должны рассчитываться по прочно- se calculeze la rezistenţa la acţiunea statică de
сти на длительное статическое воздействие durată a automobilelor.
автомобилей.
Не следует применять в качестве по- Nu trebuie să se folosească în calitate de
крытий автостоянок (особенно в местах за- structuri rutiere a parcajelor (în special în locurile
правки или техобслуживания автомобилей), de alimentare sau deservire tehnică a automobile-
а также для пожарных проездов покрытия lor), precum şi pentru căile de acces în caz de
из асфальто - и дегтебетонов. incendiau îmbrăcăminţi din beton asfaltic şi de
gudron.
8.18 Подстилающие и дополнительные слои 8.18 Substraturile şi straturile suplimentare ale
дорожных одежд должны обеспечивать structurilor rutiere trebuie să asigure capacita-
прочность и морозоустойчивость конструк- tea portantă şi rezistenţa la îngheţ-dezgheţ a
ций. structurilor.
CP D.02.11 – 2014, pag. 79

Специальные морозозащитные слои не Straturile speciale antigelive nu se realizează:


устраиваются:
- в районах с глубиной промерзания ме- - în zonele cu adîncimea de îngheţ sub
нее 0,6 м; 0,6 m;
- в случаях когда необходимая по усло- - în cazuri în care structura rutieră necesară,
виям прочности дорожная одежда име- conform cerinţelor de capacitate portantă,
ет толщину, превышающую 2/3 глуби- are grosime, care depăşeşte 2/3 din
ны промерзания; adîmcimea de îngheţ;
- при земляном полотне, верхний рабо- - în cazuri în care zona activă a terasamentu-
чий слой которого: lui:
- отвечает требованиям п. 7.8 данного - corespunde cerinţelor pct. 7.8 al prezentu-
Свода Правил; lui Cod Practic;
- состоит из непучинистых или слабопу- - este compusă din pămînturi neumflătoare
чинистых грунтов на глубину 1,0 м от sau slab umflătoare la adîncimea de 1,0 m
поверхности цементобетонных и 0,8 м de la suprafaţa îmbrăcămintei rutiere din
асфальтобетонных покрытий в III до- beton de ciment şi 0,8 m de la suprafaţa
рожно-климатической зоне и имеет îmbrăcămintei din beton asfaltic în a III
степень уплотнения, соответствующую zonă climatică şi are grad de compactare
коэффициентам уплотнения, приведен- care corespunde coeficienţilor de compac-
ным в NCM D.02.01. tare prezentate în NCM D.02.01.
8.19 На участках улиц и дорог, не отвечаю- 8.19 Pe sectoarele de străzi şi drumuri care nu
щих условиям п. 8.18, следует предусмат- corespund cerinţelor p. 8.18, trebuie să se pre-
ривать противопучинные мероприятия в vadă măsuri contra umflării în conformitate cu
соответствии с п. 7.12 данного Свода Пра- pct. 7.12 al prezentului Cod Practic.
вил.
8.20 Толщина теплоизоляционных слоев 8.20 Grosimea straturilor de termoizolare se
определяется путем теплотехнического рас- determină prin calcul termotehnic.
чета.
8.21 Толщина песчаного подстилающего 8.21 Grosimea substratului din nisip se deter-
слоя по условиям осушения определяется mină prin calcul la condiţii de asanare conform
путем расчета согласно следующим услови- condiţiilor ce urmează:
ям:
- отвода воды в углубленные ровики с со- - evacuarea apelor în şanţuri uşor adîncite
путствующим дренажем мелкого зало- cu drenajul subteran sau pe taluzul terasa-
жения или на откос земляного полотна; mentului;
- временного накопления воды в песча- - acumularea temporară a apei în stratul de
ном слое в период оттаивания сопут- nisip în perioada de dezgheţ a drenajului
ствующего дренажа мелкого заложения subteran pînă la absorbţia totală a apei.
до полного водопоглощения.
8.22 Устройство песчаного дренирующего 8.22 Realizarea substratului drenant din nisip
слоя не требуется в следующих случаях: nu este necesară în următoarele cazuri:
- при земляном полотне, сложенном из - cînd terasamentul este compus din pămîn-
песчаных и супесчаных непылеватых turi nisipoase şi nisipuri argiloase nepră-
грунтов; foase;
- в III дорожно-климатической зоне при - în a III zonă climatică rutieră în cazul tipu-
1-м типе местности или соответствую- lui 1 de umiditate sau umidităţii corespun-
щему ему увлажнению грунта рабочего zătoare acestuia a pămînturilor zonei acti-
слоя земляного полотна, при 2-м и 3-м ve a terasamentului, în cazul tipului 2 şi 3;
типе местности;
- в IV зоне при 1-м и 2-м типах местности - în a IV zonă climatică rutieră în cazul tipu-
или соответствующему ему увлажне- lui 1 şi 2 de umiditate sau umidităţii cores-
CP D.02.11 – 2014, pag. 80

нию грунта рабочего слоя земляного punzătoare acestuia a pămînturilor zonei


полотна, при 3-м типе местности; active ale terasamentului, în cazul tipului 3;
- при устройстве гидроизолирующих и - în cazul realizării straturilor de hidroizola-
капилляропрерывающих прослоек. re şi anticapilare.
8.23 При устройстве дренирующих слоев 8.23 În cazul construcţiei straturilor drenante
следует учитывать дополнительный эффект trebuie de luat în considerare efectul de asanare
осушения за счет применения геотекстиль- produs de folosirea straturilor din geotextile,
ных прослоек, сопутствующих дренажей drenajelor care însoţesc construcţiilor subtera-
подземных сооружений, дренажных проре- ne, şanţurile de drenaj, pîlniile şi invers, umezi-
зей, воронок и наоборот дополнительное rea suplimentară cu apele din reţelele de cana-
увлажнение водами канализационных се- lizare, apeducte şi reţelele termice în cazul
тей, водопроводов и теплосетей при их ра- funcţionării acestora sub presiune sau în regim
боте в напорном режиме или аварийном со- de urgenţă.
стоянии.
8.24 Дорожные одежды в местах сопряже- 8.24 Structurile rutiere în locurile de racordare
ния с горловинами смотровых колодцев cu gurile căminurilor de vizitare trebuie de
следует выполнять с применением специ- executat cu folosirea dalelor speciale, care des-
альных плит, разгружающих и распределя- carcă şi repartizează sarcinile de la transport,
ющих нагрузки от транспорта, с телескопи- cu guri din fontă cu ridicarea telescopică pînă
ческим подъемом чугунных люков до отме- la cotele de suprafaţa a îmbrăcămintei rutiere.
ток верха покрытия.
8.25 Материалы дорожных одежд и приме- 8.25 Materialele structurilor rutiere şi piesele
няемые изделия должны удовлетворять тре- folosite trebuie să corespundă cerinţelor pre-
бованиям настоящего раздела и указанным zentului capitol şi standardelor indicate în aces-
в нем стандартам, а также требованиям ta, precum şi a cerinţelor NCM D.02.01.
NCM D.02.01.
Значения показателей и характеристик Valorile indicilor şi caracteristicilor ma-
материалов для магистральных улиц и до- terialelor pentru străzi şi drumuri magistrale de
рог общегородского значения следует при- interes orăşenesc trebuie adoptate ca şi pentru
нимать как для внегородских дорог I и II drumurile din afara oraşelor de categoria I şi II,
категорий, для магистральных улиц район- pentru străzi magistrale de interes sectorial –
ного значения - по III категории, улиц и до- pentru categoria III, străzi şi drumuri locale –
рог местного значения - по IV категории. pentru categoria IV.
Местные материалы и отходы про- Materiale locale şi deşeurile industriale,
мышленности, используемые в конструк- care se folosesc în straturile structurilor rutiere
тивных слоях должны удовлетворять требо- trebuie să corespundă cerinţelor faţă de materi-
ваниям, предъявляемым к обычным строи- alele de construcţii obişnuite, în locul cărora
тельным материалам, взамен которых они acestea se folosesc. Parametrii stratului structu-
применяются. Параметры конструктивного ral şi ai întregii structuri rutiere trebuie să fie
слоя и всей дорожной одежды должны быть precizate în conformitate cu caracteristicile ma-
уточнены в соответствии с характеристика- terialelor.
ми данных материалов.
При соответствующем обосновании În cazul justificării corespunzătoare, pen-
для улиц и дорог местного значения, пеше- tru străzile şi drumurile locale, străzile pietona-
ходных улиц, тротуаров, велосипедных до- le, trotuare, piste de ciclişti, accese se admite
рожек, проездов допускается в основаниях folosirea în fundaţii şi substraturi a cenuşei ac-
и в подстилающих слоях применять золы tive, zgurii de oţelărie, amestecurilor din zguri
уноса, металлургические шлаки, золошла- şi cenuşă de la CET, ipsosurilor fosforice, şla-
ковые смеси ТЭЦ, фосфогипсы, нефелино- murilor belitice şi bauxitice etc.
вые и бокситовые шламы и другие материа-
лы.
CP D.02.11 – 2014, pag. 81

9 ВОДООТВОДНЫЕ СИСТЕМЫ И 9 SISITEME ŞI CONSTRUCŢII DE


СООРУЖЕНИЯ EVACUARE A APELOR METEORICE
9.1 Водоотводная сеть улиц и дорог являет- 9.1 Reţeaua de evacuare a apelor meteorice de
ся составной частью общей системы орга- pe drumuri şi străzi este partea componentă a
низации поверхностного стока и водоотвода întregului sistem de organizare şi evacuare a
с территории поселений; проектирование apelor meteorice din teritoriul localităţilor, pro-
этой сети необходимо проводить в ком- iectarea acestui sistem trebuie efectuată în
плексной увязке с техническими решениями complex cu soluţii tehnice de sistematizare,
инженерной подготовки, благоустройства, amenajare, infrastructură.
инфраструктуры.
9.2 Водоотводные системы и сооружения 9.2 Sistemele şi construcţiile de evacuare a
улиц и дорог городов и сельских поселений apelor de pe străzi şi drumuri din localităţile
предназначены для сбора и транспортиров- urbane şi rurale sunt destinate pentru colectarea
ки поверхностного стока с прилегающих şi transportarea apelor meteorice de pe teritorii-
территорий и непосредственно с улично- le adiacente şi nemijlocit de pe reţeaua de
дорожной сети, включая отвод дождевых и străzi şi drumuri, inclusiv evacuarea apelor de
талых вод, прием и удаление вод от полива ploaie şi de topire a zăpezii, colectarea şi eva-
улиц, из сбросных систем водопропускных cuarea apelor de la stropirea străzilor, din sis-
коммуникаций и сооружений, городских temele de evacuare a comunicaţiilor şi con-
дренажных систем мелкого заложения, про- strucţiilor, din sistemele orăşeneşti de drenaje
изводственных вод, допускаемых к спуску subterane, a apelor reziduale, admise la evacu-
без специальной очистки или после пропус- area fără epurare specială sau după trecerea
ка через очистные сооружения, удаление prin staţii de epurare, evacuarea apelor de la
вод от мойки транспортных средств с необ- spălarea vehiculelor cu epurarea necesară.
ходимой очисткой.
9.3 По методам совмещения транспорти- 9.3 Prin metode de combinare a evacuării ape-
ровки поверхностных, фекальных и произ- lor meteorice, reziduale şi industriale pot fi
водственных вод могут устраиваться само- executate colectoare separate şi comune (ulti-
стоятельные и общесплавные коллекторы mele – cu justificarea igienico-sanitară necesa-
(последние - с необходимым санитарно- ră).
гигиеническим обоснованием).
9.4 По конструктивным особенностям, ис- 9.4 Conform particularităţilor specifice, por-
ходя из местных природных, архитектурно- nind de la materialele naturale locale, condiţiile
планировочных, санитарно-гигиенических arhitecturale de sistematizare, igienico-sanitare,
условий, устраиваются закрытая, открытая, se execută reţele închise, deschise, mixte de
смешанная сети водоотвода с осваиваемой evacuare a apelor de pe terenul amenajat.
территории. Требования к схемам и систе- Cerinţele faţă de schemele şi sistemele de cana-
мам канализации см. в СНиП 2.04.03. lizare a se vedea în СНиП 2.04.03.
Закрытая сеть (ливнесточные трубо- Reţeaua închisă (conducte de ape meteo-
проводы с соответствующими сооружения- rice cu construcţiile corespunzătoare) se folo-
ми) применяется в селитебных, промыш- seşte în teritoriile construibile, zonele indus-
ленных и коммунально-складских зонах по- triale şi comunale de depozitare a aşezărilor de
селений городского типа. tip urban.
Открытая сеть (канавы, лотки, кюве- Reţeaua deschisă (canaluri, rigole,
ты) применяются в сельских и малых го- şanţuri) se folosesc în localităţile rurale şi ur-
родских поселениях, пригородных зонах bane mici, zonele suburbane în cazul justifică-
при соответствующем технико-экономи- rii tehnico-economice şi igienico-sanitare co-
ческом и санитарно-гигиеническом обосно- respunzătoare.
вании.
Смешанная сеть (сочетание открытой Reţeaua mixtă (combinarea reţelei des-
CP D.02.11 – 2014, pag. 82

и закрытой) применяется при наличии от- chise şi închise) se foloseşte în cazul prezenţei
крытой оросительной сети, на переходных reţelei de irigare deschise, la etape tranzitorii
этапах строительства водоотводных улич- de construcţie a reţelelor de evacuare a apelor
но-дорожных систем. de pe străzi şi drumuri.
Общие условия трассировки и про- Condiţiile generale de trasare şi con-
кладки трубопроводов и каналов определя- strucţie a conductelor şi canalelor se determină
ются согласно СНиП 2.04.03. conform СНиП 2.04.03.
Особые условия диктуются функцио- Condiţiile speciale sunt dictate de parti-
нальными особенностями улично-дорожной cularităţile specifice ale reţelei de străzi şi
сети. drumuri.
Гидравлические расчеты водоотводя- Calculele hidraulice ale sistemelor de
щих сетей (включая требования по evacuare (inclusiv cerinţele faţă de diametrul
наименьшим диаметрам труб, расчетные minim al ţevilor, vitezele de calcul şi umplerea
скорости и наполнение труб и каналов, ţevilor şi canalelor, declivităţile conductelor,
уклоны трубопроводов, лотков и каналов) rigolelor şi ale canalelor) se efectuează în con-
проводятся в соответствии с СНиП 2.04.03. formitate cu СНиП 2.04.03.
9.6 Параметры водоотводных сооружений 9.6 Parametrii construcţiilor de evacuare a ape-
определяются по расходам частой повторя- lor se determină conform debitelor cu frecvenţa
емости с учетом обеспечения полного отво- repetată luînd în considerare asigurarea evacuă-
да расчетного расхода и проверки на расхо- rii complete a debitului de calcul şi prin verifi-
ды редкой повторяемости в соответствии с carea debitului cu frecvenţa rară în conformita-
СНиП 2.04.03: te cu СНиП 2.04.03:
- определение расчетных расходов дож- - determinarea debitelor de calcul a apelor
девых вод производится по методу пре- meteorice se efectuează prin metoda de in-
дельных интенсивностей; tensitate limită;
- определение расчетных расходов для - determinarea debitelor de calcul pentru co-
коллекторов полураздельной и об- lectoarele sistemului semiseparat şi comun
щесплавной систем канализации произ- de evacuare, se efectuează prin metoda de
водится методом суммирования стока. sumare a volumelor de apă evacuată.
9.7 Допускаемая длина свободного пробега 9.7 Lungimea admisibilă a căii de curgere libe-
воды от водораздела бассейна до первого ră a apei de la cumpăna apelor a bazinului pînă
дождеприемного колодца определяется в la primul cămin de captare a apelor meteorice,
зависимости от площади водосбора, коэф- se determină în funcţie de suprafaţa de colecta-
фициента стока и уклонов поверхности. re a apelor, coeficientul de curgere şi declivita-
Наполнение лотков, проезжей части улиц и tea suprafeţei. Umplerea rigolelor, părţii caro-
дорог при пропуске дождевого стока, по- sabile a străzilor şi drumurilor la evacuarea
вторяемостью один раз в год, не должно apelor, care se repetă o dată pe an, nu trebuie
превышать 5 см. să depăşească 5 cm.
Средняя длина свободного пробега Lungimea medie a căii de curgere liberă
для различных условий принимается в сле- a apei pentru diferite condiţii se aprobă în limi-
дующих пределах: tele:
- на дорогах скоростного и магистраль- - pentru drumuri expres şi străzi magistrale
ных улицах непрерывного движения - cu trafic continuu – 100 – 150 m;
100 - 150 м;
- на магистральных улицах и дорогах ре- - pentru străzi şi drumuri magistrale cu tra-
гулируемого движения - 100 - 200 м; fic dirijat – 100 – 200 m;
- на улицах и дорогах местного значения - pentru străzi şi drumuri locale –
- 200 - 250 м; 200 – 250 m;
- на проездах - 150 м. - pentru accese – 150 m.
9.8 Требования к сооружениям на сети 9.8 Cerinţele faţă de construcţiile din reţea
(смотровые и переходные колодцы, дожде- (cămine de vizitare şi tranzitorii, jgheaburi co-
CP D.02.11 – 2014, pag. 83

приемники, дюкеры, переходы через доро- lectoare, sifoanele inversate, treceri peste dru-
ги, ливнеотводы, ливнеспуски) определяют- muri, deversoare şi guri pentru ploi torenţiale)
ся согласно СНиП 2.04.03. se determină conform СНиП 2.04.03.
Расстояния между дождеприемными Distanţele între căminele de recepţie a
колодцами в зависимости от продольных apelor pluviale se adoptă în funcţie de declivi-
уклонов проезжей части улиц принимаются tăţile longitudinale ale părţii carosabile a străzi-
по табл. 24. lor şi drumurilor conform tab. 24.
Таблица 24
Tabelul 24
Уклон лотка, ‰ Расстояние между дождеприемниками, м
Declivitatea rigolei, ‰ Distanţa între cămine de recepţie a apelor, m
До 4 50
Pînă la 4
6 60
10 70
30 80
Свыше 30 90
Peste 30

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. На улицах, расположенных на водоразделах, при 1. Pe străzile amplasate pe cumpăna apelor, în cazul
наличии внутрирайонной (квартальной) водосточ- existenţei sistemului de evacuare intersectorial (inter-
ной сети, в лотках дорожек бульваров и скверов, на cartier), în rigolele pistelor de bulevarde şi scuaruri, pe
проездах расстояния, указанные таблице, могут accese distanţele indicate în tabel pot fi majorate de 1,5
быть увеличены в 1,5 - 2 раза. – 2 ori.
2. При ширине односкатной проезжей части улицы 2. În cazul în care lăţimea părţii carosabile de tip
более 15 м, двухскатной - более 30 м, а также при streaşină a străzii depăşeşte 15 m, de tip acoperiş - de-
наличии дорожных дренажей мелкого заложения păşeşte 30 m, precum şi în cazul existenţei drenajelor
расстояния между дождеприемниками не должны rutiere, distanţele între cămine de recepţie nu trebuie să
превышать 60 м. depăşească 60 m.
3. При продольных уклонах улиц более 50 ‰ перед 3. În cazul în care declivităţile longitudinale ale străzi-
перекрестками с верховой стороны, а также на lor depăşesc 50 ‰ înainte de intersecţiile din amonte,
прямых участках улиц через 300 - 400 м устраива- precum şi pe sectoare drepte a străzilor peste
ются дождеприемники усиленной приемной способ- 300 - 400 m, se construiesc receptoare cu capacitate de
ности (двойные решетки, колодцы специальной кон- recepţie sporită (gratii duble, cămine cu construcţia
струкции). specială).
9.9 Минимальные уклоны водостоков от- 9.9 Declivităţile minime ale scurgerilor de tip
крытого типа (лотки, канавы) принимаются deschis (rigole, şanţuri) se stabilesc prin calcul,
по расчету, исходя из скорости протекания pornind de la viteza de curgere de minim
не менее 0,6 м/сек при расходах повторяе- 0,6 m/sec cu debite cu o frecvenţă de o dată la
мостью три раза в год. trei ani.
Запас глубины под расчетным гори- Rezervele de adîncime sub nivelul de
зонтом принимается 0,2 - 0,4 м в зависимо- calcul se stabileşte de 0,2 – 0,4 m, în funcţie de
сти от величины лотков и канав. mărimea rigolelor şi şanţurilor.
9.10 На магистральных улицах непрерывно- 9.10 Pe străzile magistrale cu trafic continuu se
го движения устраивается закрытая система execută sistem închis de evacuare a apelor cu
водоотводов с двухсторонней прокладкой instalare bilaterală a scurgerilor de apă indife-
водостоков вне зависимости от наличия rent de prezenţa acceselor locale.
местных проездов.
9.11 Зоны дорог скоростного движения 9.11 Zonele de drumuri expres trebuie să fie
должны выделяться в самостоятельные бас- evidenţiate în bazine separate cu limitele, care
сейны с границами, исключающими или exclud sau limitează intrarea apelor meteorice
ограничивающими поступление поверх- de pe teritoriul adiacent.
CP D.02.11 – 2014, pag. 84

ностных вод с прилегающих территорий.


Водостоки дорог скоростного движе- Scurgerile de apă de pe drumurile expres
ния рассчитываются с учетом пропуска рас- se calculează luînd în considerare trecerea de-
ходов предельного периода по водостоку и bitelor perioadei de limită de scurgere prin ca-
лотку технической полосы без затопления siul şi rigola benzii de serviciu fără inundarea
проезжей части. Обеспеченность предель- părţii carosabile. Asigurarea perioadei limită se
ного периода принимается 2 - 2,5 % в зави- aprobă de 2 - 2,5 % în funcţie de condiţii con-
симости от конкретных условий, а на участ- crete, iar pe sectoarele de amplasare a tuneluri-
ках расположения тоннелей - не менее 1 %. lor – de minim 1 %.
9.12 В тоннелях следует устраивать само- 9.12 În tuneluri trebuie executată reţeaua sepa-
стоятельную сеть водостоков при необхо- rată de evacuare a apelor, în caz de necesitate,
димости с насосной установкой, проектиру- cu instalaţie de pompare, proiectată pentru de-
емой на расходы повторяемостью 4 - 5 % в bite cu frecvenţa de 4 – 5 % în funcţie de con-
зависимости от конкретных условий. diţii concrete.
9.13 Водоотводные сооружения на участках 9.13 Construcţiile de evacuare a apelor pe sec-
улично-дорожной сети, имеющих характер toarele de reţea de străzi şi drumuri, care poartă
автомобильных дорог местного значения, caracter de drumuri locale, se proiectează în
проектируется в соответствии с требовани- conformitate cu cerinţele NCM D.02.01.
ями NCM D.02.01.
9.14 Дополнительные требования к водоот- 9.14 Cerinţele suplimentare faţă de sistemele şi
водным системам и сооружениям в особых construcţiile de evacuare a apelor în condiţii
природных и климатических условиях (сей- climatice şi naturale specifice (zone seismice,
смические районы, просадочные грунты) pămînturi supuse tasării,) se determină con-
определяются согласно СНиП 2.04.03. form СНиП 2.04.03.
9.15 Для устройства водоотводного лотка 9.15 Pentru construcţia şanţului de evacuare a
следует применять сборные бортовые кам- apelor trebuie folosite pietre de bordură prefa-
ни согласно ГОСТ 6665 и ГОСТ 6666, а bricate conform ГОСТ 6665 şi ГОСТ 6666,
также монолитные камни с характеристи- precum şi pietre monolite cu caracteristici şi
ками и параметрами, отвечающими требо- parametri, care corespund cerinţelor standarde-
ваниям указанных стандартов. Высота бор- lor indicate. Înălţimea pietrei de bordură pe
та на линейных участках улицы должна sectoarele drepte ale străzii trebuie să fie de
быть не менее 15 см, в пониженных местах minim 15 cm, în locurile joase de colectare a
сбора воды при больших расходах высота apelor în cazuri debitelor mari înălţimea pietrei
борта может быть увеличена до 45 см. Сбор de bordură poate fi majorată pînă la 45 cm. Co-
и отвод поверхностных вод также возможен lectarea şi evacuarea a apelor meteorice de
лотками прямоугольного и треугольного asemenea este posibilă cu rigole cu profil tri-
профиля, перекрываемыми водоприемными unghiular, care sunt acoperite cu gratii.
решетками.
9.16 Прием поверхностных вод в закрытую 9.16 Colectarea apelor pluviale într-un sistem
систему канализации следует осуществлять închis de canalizare trebuie de executat prin
с помощью дождеприемников согласно SM intermediul receptoarelor de apă pluvială con-
GOST 3634, устанавливаемых на водопри- form SM GOST 3634, instalate pe cămine de
емных колодцах из сборных изделий со- recepţie a apei din elemente prefabricate con-
гласно ГОСТ 8020 или цельноформованных form ГОСТ 8020 sau căminelor fabricate prin
колодцев. formare.

10 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 10 ILUMINARE EXTERIOARĂ


10.1 Улицы и дороги городов и сельских по- 10.1 Străzile şi drumurile urbane şi rurale, pre-
селений, а также искусственные сооружения cum şi lucrările de artă amplasate pe ele trebuie
на них должны быть оборудованы стацио- să fie echipate cu dispozitive de iluminare ex-
CP D.02.11 – 2014, pag. 85

нарными наружными осветительными уста- terioară, care corespund cerinţelor


новками, отвечающими требованиям NCM C.04.02, СНиП 2.05.09 şi СНиП II-44.
NCM C.04.02, СНиП 2.05.09 и СНиП II-44. Nivelul de iluminare în funcţie de destinaţa
Уровень освещения в зависимости от функ- obiectivului şi stabilitarea capacităţii de re-
ционального назначения объекта и стабиль- flecţie a îmbrăcămintei rutiere se reglementea-
ности отражательной способности дорожно- ză de valoarea luminozităţii medii a îmbrăcă-
го покрытия регламентируется величиной minții în mijlocul părţii carosabile în sensul de
средней яркости дорожного покрытия на се- circulaţie a transportului sau de valoarea lumi-
редине проезжей части в направлении дви- nozităţii medii a îmbrăcăminții rutiere. Con-
жения транспорта или величиной средней comitent se reglementează omogenitatea repar-
освещенности дорожного покрытия. Одно- tizării luminozităţii sau iluminării pe îmbrăcă-
временно регламентируется равномерность mintea rutieră şi limitarea acţiunii de orbire a
распределения яркости или освещенности по instalaţiilor.
дорожному покрытию и ограничению сле-
пящего действия установок.
10.2 Наружное освещение улиц и дорог 10.2 Iluminarea exterioară a străzilor şi drumu-
следует выполнять в соответствии с Прави- rilor trebuie efectuată în conformitate cu Regu-
лами устройства электроустановок и други- lile de instalare a dispozitivelor electrice şi cu
ми утвержденными нормативными доку- alte documente normative aprobate, precum şi
ментами, а также в соответствии с п. 5.5.10 în conformitate cu pct. 5.5.10 al prezentului
данного Свода. Cod.
10.3 Световые приборы осветительных 10.3 Dispozitivele de iluminare a instalaţiilor
установок мостов через судоходные реки не de pe poduri peste rîuri navigabile nu trebuie să
должны оказывать слепящего действия на orbească navigatorul şi să perturbeze percepe-
судоводителей и нарушать правильности rea corectă a indicatoarelor de navigaţie.
восприятия сигнальных знаков речного ре-
гистра.
10.4 При проектировании наружного осве- 10.4 La proiectarea iluminării exterioare pe
щения на магистральных улицах и дорогах, străzi şi drumuri magistrale, care conform
где по схемам развития городского транс- schemelor de dezvoltare a transportului public,
порта на первую очередь намечается строи- prevede în primul rînd construcţia liniilor de
тельство линий трамвая и троллейбуса, рас- tramvai şi troleibuz, amplasarea şi tipul piloni-
становка и тип опор должны приниматься с lor trebuie să fie adoptate, luînd în considerare
учетом использования их для контактных folosirea pilonilor pentru reţelele de contact, a
сетей этих линий и в соответствии с требо- acestor linii şi în conformitate cu cerinţele
ваниями СНиП 2.05.09. СНиП 2.05.09.
11 ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ 11 CREAREA SPAŢIILOR VERZI PE
STRĂZI ŞI DRUMURI
11.1 Зеленые насаждения на улицах и доро- 11.1 Plantaţiile verzi pe străzile şi drumurile
гах городов и сельских поселений следует urbane şi rurale trebuie amplasate în conformi-
размещать в соответствии с их транспорт- tate cu soluţiile de sistematizare a acestora în
но-планировочным решением в зависимо- funcţie de lăţimea străzilor şi drumurilor în li-
сти от ширины улиц и дорог в красных ли- nii roşii, intensitatea circulaţiei mijloacelor de
ниях, интенсивности движения транспорт- vehicule şi pietoni, precum şi luînd în conside-
ных средств и пешеходов, а также с учетом rare construcţiile limitrofe, orientarea cardinală
прилегающей застройки, ориентации по şi condiţiile climatice.
сторонам света и природно-климатических
условий.
Минимальную ширину бульваров и Lăţimea minimală a bulevardelor şi
озелененных полос следует принимать со- spaţiilor verzi trebuie adaptată conform
CP D.02.11 – 2014, pag. 86

гласно СНиП 2.07.01 с учетом расстояний СНиП 2.07.01 luînd în considerare distanţele
от деревьев и кустарников до сооружений, de la copaci şi arbuşti pînă la construcţii,
проезжих частей и инженерных коммуни- părţile carosabile şi comunicaţiile inginereşti.
каций.
11.2 На горизонтальных кривых улиц и до- 11.2 În curbele orizontale ale străzilor şi dru-
рог зеленые насаждения не должны затруд- murilor, spaţiile verzi nu trebuie să afecteze
нять видимость проезжей части и тротуаров vizibilitatea părţii carosabile şi a trotuarelor
для водителей транспортных средств и пе- pentru conducătorii vehiculelor şi pietoni. La
шеходов. На пересечениях и примыканиях intersecţii şi racordări ale străzilor şi drumuri-
улиц и дорог следует обеспечивать тре- lor trebuie să se asigure triunghiuri de vizibili-
угольники видимости согласно tate conform СНиП 2.07.01.
СНиП 2.07.01.
11.3 Шумо - и пылезащитные полосы на 11.3 Plantaţiile pentru protecţia contra zgomo-
улицах, дорогах и площадях должны созда- tului şi a prafului pe străzi, drumuri şi pieţe,
ваться из 3 - 6 рядов плотных древесно- trebuie create din 3 – 6 rînduri dese de copaci
кустарниковых насаждений. şi arbuşti.
В городах южных климатических рай- În oraşele din zonele de sud trebuie să se
онов следует уделять внимание затенению acorde atenţie creării umbrei pe cele mai expu-
наиболее облучаемых пешеходных улиц, se soarelui străzi pietonale, trotuare şi faţade
тротуаров и фасадов зданий, применять ли- ale clădirilor, folosind plantarea liniară a arbo-
нейную посадку деревьев с широкой и rilor cu coroana largă şi deasă; intervalele între
плотной кроной; интервалы посадок долж- plantaţii trebuie să asigure ventilarea străzilor.
ны обеспечивать проветривание улиц.
11.4 Основным элементом озеленения цен- 11.4 Elementul principal al spaţiilor verzi ale
тральных разделительных полос на проез- benzilor mediane pe părţile carosabile ale stră-
жей части улиц и дорог является газон. При zilor şi drumurilor este peluza. În cazul în care
ширине разделительной полосы более 4 м lăţimea benzii mediane depăşeşte 4 m se admi-
допускается посадка цветов, низкого ку- te plantarea florilor, arbuştilor mici şi a exem-
старника и отдельных экземпляров узкок- plarelor singulare de arbori cu coroana mică.
ронных деревьев.
При всех типах озеленения улиц, до- Pentru toate tipurile de zone verzi de pe
рог и площадей следует широко применять străzi, drumuri şi pieţe trebuie să se aplice
рядовую посадку кустарников между тро- plantarea liniară a arbuştilor între trotuar şi par-
туаром и проезжей частью для борьбы с за- tea carosabilă pentru combaterea poluării aeru-
грязнением воздуха и шумом. lui şi a zgomotului.
11.5 На магистральных улицах и дорогах 11.5 Pe străzile şi drumurile magistrale trebuie
следует высаживать деревья II группы să se planteze arbori din grupa II
(Н - 3,0 - 3,5 м) в городах южного климати- (H – 3,0 – 3,5 m) în oraşele din zona de sud şi
ческого района и III группы (Н - 3,5 - 4,0 м) din grupa III (H – 3,5 – 4,0 m) – în oraşele din
- в городах умеренного и северного клима- zone cu clima temperată şi nordică conform
тического районов согласно ГОСТ 24909. ГОСТ 24909.
Ассортимент растений должен подби- Gama de plante trebuie să fie selectată
раться с учетом почвенно-климатических luînd în considerare zonele climatice şi soluri-
зон, обладать пыле- и газоустойчивостью и le, să fie rezistente la praf şi gaze şi să fie deco-
декоративностью. rative.
11.6 Защиту транспортных сооружений от 11.6 Protecţia construcţiilor rutiere de factorii
неблагоприятных природных факторов naturali negativi (ravene, alunecări de teren,
(оврагов, оползней, и др.) зелеными насаж- etc.) prin zone verzi trebuie efectuată conform
дениями следует осуществлять согласно NCM D.02.01.
NCM D.02.01.
CP D.02.11 – 2014, pag. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ A
(справочное)
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА
ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
ANEXA A
(informativă)
EXEMPLE DE ORGANIZAREA BENZILOR PENTRU CIRCULAŢIA AUTOBUZELOR PE
INTERSECŢIILE STRĂZILOR MAGISTRALE

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SEMNE CONVENTIONALE:

- полоса движения автобусов


banda pentru circulatia autobuzelor

- направление движения транспорта


sensul circulatiei transportului
- зоны повышенного внимания водителя
zonele de atentie sporita a conducatorului auto

- пешеходный переход
trecere pietonala

- посадочные площадки
locuri de imbarcare
CP D.02.11 – 2014, pag. 88

ПРИЛОЖЕНИЕ B
(справочное)
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО И ПЕШЕХОДНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
ANEXA B
(informativă)
EXEMPLE DE ORGANIZARE A CIRCULAŢIEI DE PIETONI ŞI CICLIŞTI
LA INTERSECŢII

SEMNE CONVENTIONALE:

- пешеходный переход
trecere pietonala

- преимущество велосипед-
ного движения
prioritate circulatiei de ciclisti
- двустороннее движение
circulatie in doua sensuri

- пересечение пешеходного
велосипедного движения
intersectie cu circulatia
de pietoni si ciclisti
- стоп-линии
linii STOP
CP D.02.11 – 2014, pag. 89

ПРИЛОЖЕНИЕ C
(справочное)
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РАЙОНАХ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ANEXA C
(informativă)
EXEMPLE DE ORGANIZARE A PROFILULUI TRANSVERSAL PENTRU CIRCULAŢIA
PRIORITARĂ A PIETONILOR ŞI TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN ZONELE DE
RECONSTRUCŢIE
1 5

2,0 6,0 2,0 5,75 6,5 5,75


10,0 18,0

2 6

2,5 6,0 3,5 4,5 8,0 7,5


12,0 20,0

3 7

3,5 7,0 4,5 3,75 6,5 1,5 5,5 2,75


15,0 20,0

4 8

3,75 6,5 5,75 3,0 2,0 6,5 5,5 2,0 3,0


16,0 22,0
CP D.02.11 – 2014, pag. 90

3,0 2,0 7,0 1,0 6,0 2,0 3,0


24,0

10

3,0 2,0 8,0 1,0 7,0 2,0 3,0


26,0

11

3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0
30,0

12

4,5 3,0 7,0 1,5 0,5 14,0 0,5 5,5 3,5


30,0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SEMNE CONVENŢIONALE:

1, 2 - пешеходная улица
stradă pietonală
3, 4, 5, 6 - пешеходно-транспортная улица
stradă destinată pentru vehicule şi pietoni
7, 8 - магистральная улица с обособленным полотном общественного транспорта
stradă magistrală cu calea separată pentru transport public
9, 10, 11 - магистральная улица с выделенной полосой движения общественного пассажирского транспорта
stradă magistrală cu banda acordată pentru circulaţia transportului public de călători
12 - магистральная улица с реверсивными полосами движения автомобильного транспорта
stradă magistrală cu benzi de circulaţie reversibilă
CP D.02.11 – 2014, pag. 91

Utilizatorii Codului sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.

Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei


ediţii şi a tuturor amendamentelor.
Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.)
sunt publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în
construcţii, în publicaţiile periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în
domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional „e-Documente normative în construcţii”
(www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate