Sunteți pe pagina 1din 47

REPUBLICA MOLDOVA

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

INSTRUCŢIUNI
PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR
PENTRU LUCRĂRI DE REGLARE-DEMARARE
PRIN METODA DE RESURSE

CP L.01.06-2013
EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


AL REPUBLICII MOLDOVA

CHIŞINĂU 2013
ICS 91-040

ELABORAT de Asociaţia Republicană a Devizierilor în Construcţie


“DEVIZCONSTRUCT”, Dr. econ. S. Taşci, econ. M. Taşci

Pregătit pentru reeditare de ing. L. Kupţova

ACCEPTAT de Comitetul tehnic CT-C 15 „Economia construcţiilor”

Preşedinte:
Dr. econ. N. Ţurcanu Universitatea Tehnică a Moldovei
Secretar:
L. Duliţeva Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Membri:
V. Dubova INCP „URBANPROIECT”
L. Kupţova Elaborator de devize
M. Belscaia Elaborator de devize
Dr. şt. teh. G. Vascan Universitatea Tehnică a Moldovei
G. Perepeliuc „LINELLA CONSTRUCT” S.R.L.
A. Buznea Serviciul de Stat privind Verificarea şi Expertizarea
Proiectelor şi Construcţiilor
Iu. Socol Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
T. Ţurcanu Inspecţia de Stat în Construcţii
T. Rozombac Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
V. Bînzaru Ministerul Finanţelor
Reprezentantul
Ministerului:
S. Rogov Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

APROBAT prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor nr. 121


din 22.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 187-
190, art. 1288). Data intrării în vigoare: 30.08.2013

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ în construcţii se abrogă


CP L.01.06-2005 „Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
reglare-demarare prin metoda de resurse”.

 MDRC 2013 Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului normativ în
orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al MDRC.
СOD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP L. 01.06-2013

Economia construcţiilor
Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
reglare-demarare prin metoda de resurse
Economy of construction
Instruction on elaboration of the estimates for the starting up and adjustment works by
method of resources

Экономика строительства
Инструкция по составлению смет на пусконаладочные работы ресурсным
методом

Ediţie oficială

1 DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezentul document normativ (Instrucţiuni) stabileşte modul de întocmire
a devizelor pentru lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse şi
reprezintă unul dintre documentele normative ale capitolului “Economia
construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative
în construcţii.

1.2 Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie


unitară privind determinarea valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare,
formarea preţurilor contractuale şi decontărilor pentru lucrările executate.
Metoda de determinare a valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare pe
baza evaluării costului resurselor se aplică de către toţi participanţii la procesul
de investire şi construcţie – investitorii (beneficiari de construcţie), organizaţii
de proiectare şi construcţie, indiferent de formele lor de proprietate şi
apartenenţa lor departamentală.

1.3 Prevederile prezentului document normativ se aplică pentru a determina


valoarea de deviz a lucrărilor de reglare-demarare la construcţia, reconstrucţia,
extinderea şi reutilarea tehnică a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor în
procesul de darea lor în exploatare.

2 REFERINŢE
H.G. nr. 834 Pentru aprobarea Regulamentul privind achiziţiile
din 13.09.2010 publice de lucrări

H.G. nr. 1121 Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru


din 10.12.2010 realizarea achiziţiilor publice de lucrări

NCM L.01.02-2005 Indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrări de


Indicatoarele reglare-demarare
RD-1÷RD-9
CP L.01.06-2013 pag. 2

CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările


de construcţii-montaj prin metoda de resurse

CP L.01.02-2012 Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la


salarizarea în construcţii

CP L.01.03-2012 Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie


la determinarea valorii obiectivelor

CP L.01.04-2012 Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz


pentru funcţionarea utilajelor de construcţii

CP L.01.05-2012 Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de


deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические


трубопроводы

3 PRINCIPII GENERALE

3.1 Lucrările de reglare-demarare prin caracter şi destinaţie sunt o continuare


a lucrărilor de montare şi o etapă finală în crearea noilor producţii, clădiri şi
construcţii. După finalizarea lor obiectul construit poate fi prezentat spre dare
în exploatare.

3.2 Principiile generale privind modul de executare a lucrărilor de reglare-


demarare sunt prezentate în СНиП 3.05.05-84.

3.3 Lucrările de reglare-demarare includ un complex de lucrări executate în


perioada de pregătire şi efectuare a încercărilor individuale şi a probelor
complexe ale utilajului. Termenul „utilaj” cuprinde întregul sistem tehnologic
al obiectului, adică complexul de utilaje şi conducte tehnologice şi de alte
tipuri, sisteme de automatizare, dispozitive electrotehnice, tehnico-sanitare etc.,
care asigură producerea primului lot de produse, prevăzută în proiect.

3.4 Nu se includ în lucrările de reglare-demarare şi nu se iau în considerare la


întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări şi a devizelor locale:

- lucrările şi cheltuielile, prevăzute în devizele pentru construcţie


capitală a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor;
- lucrările, neprevăzute de standardele de stat şi de ramură, de
condiţiile tehnice, de instrucţiunile de montare, demarare şi
exploatare a utilajului;
CP L.01.06-2013 pag. 3

- cheltuielile pentru lucrările de proiectare-construcţie;


- elaborarea documentaţiei de exploatare;
- cheltuielile, legate de revizia şi reparaţia utilajului, remedierea
defectelor lui şi a defectelor de montare, a neajunsurilor la lucrările de
construcţii montaj, rambursabile de furnizorii utilajului şi executanţii
lucrărilor;
- lucrările de demarare, executate în perioada de asimilare a
capacităţilor de proiect ale întreprinderilor după recepţia lor în
exploatare;
- cheltuielile pentru deservire tehnică şi verificările periodice ale
utilajului în perioada de exploatare.

3.5 Înainte de începerea încercărilor individuale ale utilajului montat se


execută lucrări de reglare-demarare la dispozitivele electrotehnice, sistemele
automatizate de conducere, utilajul termoenergetic şi la alte tipuri de utilaje.

3.6 Lucrările de reglare-demarare, executate în timpul încercărilor


individuale ale utilajului, asigură îndeplinirea cerinţelor, prevăzute de
documentaţie de execuţie, de standardele şi condiţiile tehnice la anumite
maşini, mecanisme şi agregate, cu scopul pregătirii utilajului pentru recepţia de
către comisia de lucru pentru proba complexă.

3.7 În timpul probei complexe a utilajului se execută verificarea, reglarea şi


asigurarea funcţionării în comun şi interdependentă a utilajului în procesul
tehnologic prevăzut de proiect la mersul în gol, cu trecerea ulterioară a
utilajului la funcţionare sub sarcină şi punerea în regim tehnologic stabil, care
să asigure producerea primului lot de produse.

3.8 Componenţa lucrărilor de reglare-demarare şi a programului de executare


a lor trebuie să corespundă prevederilor condiţiilor tehnice elaborate de
întreprinderi producătoare de utilaj, regulilor de protecţie a muncii şi tehnicii de
securitate, protecției împotriva incendiilor.

3.9 Lucrările de reglare-demarare se execută de lucrătorii calificaţi ai


organizaţiilor specializate. Determinarea volumului de muncă necesar pentru
lucrările de reglare-demarare este legată de caracterul specific şi de
particularităţile conţinutului muncii al specialiştilor de reglare şi încercare din
cauza cotei mari de cheltuieli intelectuale, influenţei factorului probabilistic,
fiindcă elementul principal de cheltuieli constituie căutarea cauzelor de abatere
a parametrilor proceselor tehnologice.

3.10 Particularităţile specifice ale lucrărilor de reglare-demarare în ramurile


economiei naţionale urmează a fi luate în considerare de instrucţiunile privind
modul de întocmire a devizelor generale pentru darea în exploatare a
CP L.01.06-2013 pag. 4

întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor, aprobate de organele de ramură ale


autorităţilor centrale.

3.11 Documentaţia de deviz pentru lucrările de reglare-demarare se elaborează


de către beneficiar sau de organizaţiile de antrepriză specializată şi de
proiectare printr-un contract încheiat.

3.11.1 Valoarea lucrărilor de reglare-demarare ș i cheltuielile pentru darea în


exploatare a obiectelor nu se includ în componenţa devizelor generale ale
obiectelor de construcţie, reconstrucţie, extindere, reutilare tehnică şi reparaţii
capitale. Pentru acest tip de lucrări ș i cheltuieli se întocmesc devize separate
pentru lucrările de reglare-demarare ș i devizele generale separate pentru darea
în exploatare a obiectelor.

3.12 Devizul pentru lucrările de reglare-demarare şi devizele generale pentru


darea în exploatare a obiectului sînt documentele pe baza cărora se efectuează
finanţarea lucrărilor.

3.13 Cheltuielile pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi


construcţiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare se execută din
contul mijloacelor din activitatea de bază ale organizaţiei care le exploatează.

3.14 Dacă mijloacele din activitatea de bază lipsesc, sumele necesare pentru
executarea lucrărilor de reglare-demarare se vor prevedea în planul financiar al
organizaţiei, la bilanţul căreia vor fi trecute obiectele construite.

3.15 Finanţarea lucrărilor de reglare-demarare la obiectele civile şi de locuit,


întreţinerea cărora se efectuează din contul bugetelor de stat şi locale, se
efectuează din contul investiţiilor capitale de stat, prevăzute în aceste bugete.

3.16 Ca baza de determinare a valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare


servesc:

- desenele de execuţie, specificaţiile şi borderourile la utilaj, precum şi


memoriile explicative la materialele de proiect;
- rezultatele examinărilor pe teren;
- proiectul de executare a lucrărilor şi programele de efectuare a
lucrărilor de reglare-demarare;
- listele cu cantităţi de lucrări, semnate de autorii proiectului;
- instrucţiunile elaborate de întreprinderile producătoare, normele şi
regulile de executare şi recepţie a lucrărilor;
- normele de deviz de consum de resurse, precum şi preţurile şi tarifele
curente la resursele tehnico-materiale şi de muncă;
CP L.01.06-2013 pag. 5

- deciziile organelor autorităţilor centrale de ramură şi locale referitor


la construcţie respectivă.

3.17 Valoarea de deviz a lucrărilor de reglare-demarare la obiect se determină


prin devizele locale, întocmite conform desenelor de execuţie, în baza normelor
de deviz la lucrările de reglare-demarare, aprobate de ONC sau a normelor de
deviz de ramură, aprobate de ONC.

3.18 Utilizarea normelor de deviz de ramură se stabileşte prin ordinul


ministerului respectiv.

3.19 Valoarea lucrărilor de reglare-demarare a utilajelor, neprevăzute de


normele de deviz, trebuie determinată:

- la utilajul similar – după caracteristicile tehnice şi complexitatea


constructivă cu cel inclus în Indicatorul de norme de deviz;

- la utilajul, pentru care nu există un analog în Indicatorul de norme de


deviz, – în baza normelor de deviz individuale.

3.20 Devizele locale, întocmite în conformitate cu Indicatoarele de norme de


deviz pentru lucrări de reglare-demarare, cuprind cheltuielile pentru salarizarea
personalului de reglare-demarare, contribuţiile obligatorii de asigurări sociale şi
medicale, cheltuielile de regie şi beneficiu de deviz ale organizaţiei de
antrepriză.

3.21 Pentru a determina valoarea resurselor materiale şi energetice necesare,


cheltuielile de întreţinere a personalului beneficiarului, atras pentru perioada de
executare a lucrărilor de reglare-demarare, alte cheltuieli se întocmesc calculele
separate.

3.22 În conformitate cu compartimentul 6 din prezentele Instrucțiuni şi


ordinea stabilită prin instrucţiunile departamentale se întocmesc devize
generale pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor
speciale în care se determină valoarea lucrărilor de reglare-demarare, a
resurselor materiale şi energetice, la întreţinerea personalului beneficiarului,
precum şi se prevăd alte cheltuieli şi rezerva de mijloace pentru lucrări şi
cheltuieli neprevăzute.

3.23 Evaluarea valorii lucrărilor de reglare-demarare care urmează a fi


executate se efectuează de către investitor (beneficiar) şi antreprenor pe bază de
paritate în procesul încheierii contractului de antrepriză sau la licitaţia de
antrepriză.
CP L.01.06-2013 pag. 6

3.24 Documentaţia de deviz pentru lucrările de reglare-demarare şi darea


obiectivului în exploatare se aprobă de către organizaţia ierarhic superioară a
beneficiarului sau de către beneficiar, în cazul în care organizația ierarhic
superioară lipseşte.

3.25 În prezentele Instrucţiuni se utilizează termeni şi definiţii prezentate în


Anexa A la CP L.01.01.

4 ÎNTOCMIREA DEVIZELOR LOCALE PENTRU LUCRĂRILE


DE REGLARE-DEMARARE PRIN METODA DE RESURSE

4.1 Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări

4.1.1 Prima etapa de întocmire a devizelor locale pentru lucrările de reglare-


demarare este întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări.

4.1.2 Listele cu cantităţile de lucrări se întocmesc pentru fiecare categorie de


lucrările de reglare-demarare în conformitate cu specializarea organizaţilor de
antrepriză de reglare-demarare:

- dispozitive electrotehnice;
- sisteme automatizate de conducere;
- sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului;
- utilaje de ridicat şi transportat;
- utilaje de prelucrare a metalelor;
- instalaţii frigorifice şi de compresoare;
- utilaje termoenergetice;
- utilaje de prelucrare a lemnului;
- construcţii de alimentare cu apă şi canalizare.

4.1.3 Categoriile de lucrări, codurile lor, unităţile de măsură a lucrărilor şi


resurselor, care se includ în lista cu cantităţile de lucrări, trebuie să corespundă
cu categoriile de lucrări, cu codurile lor şi cu unităţile de măsură prevăzute în
Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare, care sunt în
vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

4.1.4 La obiectele pentru care se vor ţine licitaţii cu participarea investitorilor


străini, codurile categoriilor de lucrări nu se înscriu, categoriile de lucrări se
descriu detaliat.

4.1.5 Volumele fizice de lucrări de reglare-demarare se determină pe baza


datelor de proiect cu specificarea caracteristicilor tehnice ale utilajelor,
dispozitivelor, sistemelor (tipul, marcă, puterea, productivitatea, viteza,
CP L.01.06-2013 pag. 7

volumul, presiunea, destinaţia şi alte informaţii), care reflectă complexitatea


constructivă a utilajului.

4.2 Modul de evidenţiere a indicatorilor de resurse

4.2.1 Evidenţierea resurselor în devizele locale se efectuează în conformitate cu


normele de deviz pentru lucrările de reglare-demarare în vigoare pe teritoriul
Republicii Moldova. Lista Indicatoarelor de norme de deviz aprobate este
prezentată în Anexa A.

4.2.2 Se va ţine cont de faptul că în Indicatoarele de norme de deviz se conţine


numai manopera pentru personalul de reglare-demarare (în h-om).

4.2.3 Consumul şi valoarea de resurse materiale, materie primă, semifabricate


şi manopera personalului de exploatare, iar în anumite cazuri, cheltuieli de
exploatare a utilajului (standurilor pentru încercări, aparatelor, dispozitivelor) se
determină pe baza datelor de proiect şi se includ în capitolele 2, 3 ale devizului
general pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor.

4.2.4 Indicatorii de resurse, adoptaţi din Indicatoarele de norme de deviz, se


aplică cu toate corecţiile (coeficienţii), care sunt prezentaţi în indicaţiile privind
aplicarea lor, în părţile tehnice şi indicaţiile introductive ale Indicatoarelor
respective.

4.3 Întocmirea devizelor locale prin metoda de resurse

4.3.1 Întocmirea devizelor locale pentru lucrările de reglare-demarare se


efectuează în baza listelor cu cantităţile de lucrări, normelor de deviz de
manoperă şi de valoare a lor.

4.3.2 Devizul local se întocmeşte conform Formularului nr. 1rd. Un fragment


de întocmire a devizului local pentru executarea lucrărilor de reglare-demarare
la utilajul termic de forţă al centralei termice este prezentat în Anexa B.

4.3.3 Pentru evaluarea manoperei la nivelul curent de preţuri se utilizează


valoarea 1 h-om, care se determină în conformitate cu CP L.01.02. Conform
Instrucţiunilor sus-menţionate, valoarea 1 h-om se determină pornind de la
salariu mediu lunar al unui angajat-reglor în organizaţia de antrepriză sau
adoptată (pusă de acord cu beneficiarul) în componenţa preţului contractual al
lucrărilor de reglare-demarare. Salariul personalului de reglare-demarare pe
lîngă salariul principal include: salariul suplimentar (indemnizaţiile pentru
concediu, premii), indemnizaţia pentru vechime în muncă etc. Determinarea
salariului mediu al reglorilor poate fi efectuată diferenţiat pe profesii, funcţii şi
categorii. Plata pentru munca suplimentară şi munca în zilele de odihnă şi de
CP L.01.06-2013 pag. 8

sărbători, plăţi suplimentare pentru munca în timpul nopţii, în condiţii nocive


sau periculoase şi la lucrări grele, se include suplimentar, dacă condiţiile sus-
menţionate au loc, în condiţiile Codului Muncii al Republicii Moldova.

4.3.4 La elaborarea documentaţiei de deviz şi de licitaţie, la comanda


investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului se recomandă de
determinat cheltuielile pentru salarizare, pornind de la salariul mediu lunar în
ramura „Construcţii”, fixat trimestrial de Biroul Naţional de Statistică cu
coeficientul K=1,3, care ţine cont de calificarea personalului de reglare-
demarare;

4.3.5 În componenţa cheltuielilor directe ale devizului local se includ şi


contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi de asistenţă medicală,
calculate din cheltuielile pentru salarizarea personalului de reglare-demarare în
mărime, stabilită de legislaţie. (Pentru lucrări de reglare-demarare: cheltuieli
directe sînt salariul personalului de reglare-demarare + contribuţiile de asigurări
obligatorii sociale şi medicale).

4.3.6 După totalul cheltuielilor directe pe deviz se efectuează calcularea:

- cheltuielilor de regie din cheltuielile pentru salarizarea personalului


de reglare-demarare;
- beneficiul de deviz din preţul de cost (din totalul cheltuielilor directe
şi cheltuielilor de regie).

4.4 Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz în devizele locale întocmite


prin metoda de resurse

4.4.1 La determinarea componenţei articolelor, care se includ în cheltuielile de


regie pentru lucrările de reglare-demarare şi a modului de calculare a lor este
necesar de a se conduce de CP L.01.03, de legislaţia în vigoare şi
particularităţile de determinare a normelor de cheltuieli de regie, specificate în
prezentele Instrucţiuni.

4.4.2 Conform Instrucţiunilor CP L.01.03, întreprinderile de antrepriză


determină sau precizează independent normele individuale de cheltuieli de regie
în baza cheltuielilor efective. Normele individuale de cheltuieli de regie se
aprobă de către conducerea întreprinderii de antrepriză.

4.4.3 În calitate de bază pentru calcularea şi aplicarea normelor de cheltuieli de


regie se adoptă cheltuielile de salarizare a personalului încadrat în procesul de
producţie al organizaţiei de reglare-demarare.
CP L.01.06-2013 pag. 9

4.4.4 Norma de cheltuieli de regie se calculează în procente ca un raport dintre


mărimea cheltuielilor de regie pentru perioada respectivă (determinată conform
compartimentului 5 şi 6 ale Instrucţiunilor CP L.01.03) şi cheltuielile de
salarizare a personalului încadrat în procesul de producţie al organizaţiei de
reglare-demarare (lucrători-reglori).

4.4.5 Lista articolelor de cheltuieli acoperite din contul beneficiului de deviz şi


modul de calculare a valorii beneficiului de deviz se reglementează în
CP L.01.05.

4.4.6 Prin analogie cu compartimentul 3 al Instrucţiunilor CP L.01.05


beneficiul de deviz se include în calculul valorii contractelor şi devizelor-oferte
pentru lucrările de reglare-demarare pe baza normei individuale a organizaţiei
de antrepriză concrete.

4.4.7 Normele individuale de beneficiu de deviz se calculează sau se precizează


de către organizaţiile de antrepriză independent şi se aprobă de către conducerea
organizaţiilor.

4.4.8 Normativul de beneficiu de deviz se calculează în procente ca un raport


dintre mărimea beneficiului de deviz (determinată conform compartimentului 5
al Instrucţiunilor CP L.01.05) şi preţul de cost (preţul de cost - totalul
cheltuielilor directe + cheltuielile de regie).

4.4.9 În devizele investitorului normativele de cheltuieli de regie şi beneficiu


de deviz se adoptă în mărimi medii pe ramură.

4.4.10 Datele privind normativele de cheltuieli de regie şi beneficiu de deviz


medii pe ramură periodic comunică Organul Naţional de Dirijare în Construcţii,
printr-o scrisoare instructiv-normativă cu publicarea acesteia în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

4.4.11 Conform situaţiei la 1 iulie 2013: cotele medii pe ramură ale


cheltuielilor de regie constituie 60 % din salariu, ale beneficiului de deviz – 6 %
din preţul de cost.

4.4.12 Pentru evaluarea valorii ofertei sau a contractului pentru lucrările de


reglare-demarare, organizaţia de antrepriză întocmeşte devize-oferte.

4.4.13 Volumele şi preţurile în devizul-ofertă rămîn constante pe parcursul


perioadei de executare a lucrărilor de reglare-demarare, dacă condiţiile speciale
ale contractului nu prevăd altfel.
CP L.01.06-2013 pag. 10

4.4.14 În anumite cazuri, cînd la o întreprindere (obiect) se execută numai o


singură categorie lucrărilor de reglare-demarare de către o singură organizaţie
specializată , poate a nu fi întocmit devizul general pentru darea în exploatare a
întreprinderii, clădirii şi construcţiei.

4.4.15 În acest caz, în devize (devize-oferte), se includ suplimentar cheltuielile


limitate, componente din capitolul 4 „Alte cheltuieli” al devizului general şi
cheltuielile neprevăzute.

4.4.16 Taxa pe valoarea adăugată se include în conformitate cu legislaţie în


vigoare.

4.4.17 Devizele pentru lucrările de reglare-demarare repetate şi suplimentare se


întocmesc aparte de devizele principale. La lucrările de reglare-demarare
executate repetat se referă lucrările executate pînă la darea în exploatare a
întreprinderii (obiectului) şi cauzate de modificările procesului tehnologic,
regimului de funcţionare a utilajului, fapt legat de modificările parţiale ale
proiectului, precum şi de schimbarea forţată a utilajului.

4.4.18 Cheltuielile pentru executarea repetată a lucrărilor de reglare-demarare


pentru remedierea rebutului sau derogarea de la tehnologia de executare a
lucrărilor în devizele specificate nu se includ.

5 DETERMINAREA VALORII ALTOR CHELTUIELI, INCLUSE


ÎN DEVIZUL GENERAL PENTRU DAREA OBIECTULUI ÎN
EXPLOATARE

5.1 Valoarea materiei prime, a resurselor materiale şi a celor termoenergetice


se determină sub formă de calcul conform Formularului nr. 2rd. Exemplul de
calcul este prezentat în Anexa C.

5.2 La cheltuielile care se includ în calcul conform Formularului nr. 2rd, se


referă materialele principale şi auxiliare, articolele cumpărate, semifabricatele,
care constituie baza produselor fabricate sau sunt componentele necesare pentru
fabricarea lor, iar în anumite cazuri, cheltuieli de exploatare a utilajului
(standurilor pentru încercări, aparatelor, dispozitivelor), precum şi
combustibilul, energia electrică, aburul, apa şi alte resurse, consumate în timpul
lucrărilor de reglare-demarare, inclusiv la proba complexă a utilajului.

5.3 Consumul de materie primă de resurse materiale şi termo-energetice,


supuse evaluării, se adoptă conform datelor din partea tehnico-economică a
proiectului, ţinînd cont de durata lucrărilor de reglare-demarare şi a programului
de fabricare a produselor în timpul probei complexe a utilajului luînd în
considerare a condiţiile concrete de lucru.
CP L.01.06-2013 pag. 11

5.4 Preţurile la materie primă şi la resursele materiale includ cheltuielile de


transport ale acestora pînă la depozitele obiectului, adică la preţul de livrare al
furnizorului se adaugă cheltuielile de transport şi de achiziţionare-depozitare.

5.5 Cheltuielile de salarizare a personalului de exploatare, care include


lucrători principali de producţie (aparatişti, operatori, maşinişti), lucrători
auxiliari, ingineri şi tehnicieni funcţionari, personalul inferior de deservire, atras
pentru perioada de executare a lucrărilor de reglare-demarare şi probă complexă
a utilajului, se determină conform Formularului de calcul nr. 3rd. Exemplul de
calcul este prezentat în Anexa D.

5.6 Manopera pentru personalul de exploatare se calculează pornind de la


numărul necesar de lucrători conform datelor de proiect şi duratei de participare
la lucrările de reglare-demarare.

5.7 Cheltuielile pentru salarizarea personalul de exploatare se determină pe


baza salariilor de funcţii ale acestor lucrători.

5.8 La cheltuielile pentru salarizarea personalul de exploatare se adaugă


contribuţii de asigurări obligatorii sociale şi medicale, în mărime stabilită de
legislaţie.

6 ÎNTOCMIREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU DAREA ÎN


EXPLOATARE A ÎNTREPRINDERILOR, CLĂDIRILOR ŞI
CONSTRUCŢIILOR

6.1 Devizele generale pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor


şi construcţiilor se întocmesc conform Formularului nr. 4rd (Anexa E) pe baza:

- datelor de proiect – indicatorilor tehnice şi tehnico-economice,


consumului de materie primă, materiale, resurse termo-energetice de
proiect, statului de funcţiuni pentru personalul de exploatare etc.;
- duratei perioadei de demarare, de probă complexă a utilajului şi a
altor normative stabilite de regulamentele şi instrucţiunile
departamentale;
- normativelor de protecţie a muncii, de igienă industrială şi de
protecție împotriva incendiilor;
- devizelor locale, calculelor, calculaţiilor, contractelor organizaţiilor şi
specialiştilor atraşi;
- programelor de producţie şi graficelor de executare a lucrărilor.

6.2 În devizele generale pentru darea în exploatare a întreprinderilor,


clădirilor şi construcţiilor, articolele de cheltuieli se repartizează pe următoarele
capitole:
CP L.01.06-2013 pag. 12

1. Lucrările de reglare-demarare, executate de organizaţiile de antrepriză.


2. Valoarea materiei prime, resurselor materiale şi termo-energetice.
3. Întreţinerea personalului de exploatare.
4. Alte cheltuieli.

6.3 În capitolele devizului general pot fi evidenţiate în compartimente


separate obiecte, producţii sau complexe.

6.4 În capitolele 1-3 ale devizului general se includ ca rînduri separate


totalurile pe toate devizele locale şi calculele de resurse, întocmite conform
Formularelor nr. 1rd, 2rd, 3rd.

6.5 În capitolul 4 „Alte cheltuieli” se includ mijloacele, cheltuite de


beneficiar pentru recuperarea sub formă de compensări a cheltuielilor
organizaţiilor de reglare-demarare, nelegate nemijlocit de executarea lucrărilor
de reglare-demarare. Ele includ mijloacele de recuperare a cheltuielilor
suplimentare de diurnă (peste cele prevăzute în cheltuielile de regie), transportul
lucrătorilor, metoda de schimb, întocmirea documentaţiei de deviz etc.

6.6 Cheltuielile pentru întocmirea documentaţiei de deviz pentru lucrări de


reglare-demarare se determină pe baza manoperei reale convenite cu
beneficiarul. În acelaşi timp valoarea lucrărilor de întocmire a documentaţiei de
deviz nu trebuie să depăşească 0,5 % din valoare de deviz general pentru darea
în exploatare şi 0,8 % din valoare de deviz a lucrărilor de reglare-demarare.

6.7 În capitolul „Alte cheltuieli” al devizului general pot fi incluse şi


cheltuieli de remunerare a muncii şi serviciilor prestate organizaţiile de cercetări
ştiinţifice de proiectare, specialişti aparte, atrase de beneficiar în perioada
punerii în funcţiunea întreprinderii.

6.8 După totalul capitolelor 1-4 în devizul general, în rînduri separate se


include rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute, destinată
recuperării cheltuielilor pentru lucrările suplimentare sau repetate de reglare-
demarare şi ale altor cheltuieli, precum şi pentru compensarea altor cheltuieli
ale organizaţiilor de antrepriză. Aceste rezerve se determină din totalul
capitolelor 1-4 în mărime de 2 % - pentru obiectele sferei sociale şi 3 % - pentru
obiectele cu destinaţie de producţie.

6.9 Parte din rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute, prevăzută


de devizul general în mărime, convenită de beneficiar şi antreprenor, poate fi
inclusă în componenţa preţului contractual fix.

6.10 Dacă preţul contractual este deschis şi decontările între beneficiar şi


antreprenor se efectuează pentru volumul de lucrări efectiv executate, această
CP L.01.06-2013 pag. 13

parte a rezervei nu se transmite antreprenorului, însă rămîne la dispoziţia


beneficiarului.

6.11 Cheltuielile incluse în capitolele 1-4 ale devizului general, se determină


fără taxa pe valoarea adăugată.

6.12 Din totalul capitolelor 1-4 şi rezervei de mijloace pentru cheltuielile


neprevăzute, în modul şi mărimea stabilită, se calculează taxa pe valoarea
adăugată (TVA).

6.13 După totalul devizului general se indică sumele de rambursare, în care se


include valoarea produselor finite şi a producţiei neterminate, obţinute în
perioada probei complexe a utilajului, şi a obţinerii primului lot de produse,
prevăzute de proiect. Sumele de rambursare se determină pornind de la
programul de producere ţinînd cont de preţurile în vigoare. Valoarea produselor
necorespunzătoare, rebutului şi a deşeurilor se determină pe baza preţurilor
posibile de comercializare şi utilizare a lor. În cazul imposibilităţii de
comercializare a rebutului şi deşeurilor, valoarea lor în sumele de rambursare nu
se include.

6.14 La devizul general se întocmeşte un memoriu explicativ, în care se


prezintă informaţia necesară privind întreprinderea, indicatorii tehnico-
economici ai proiectului, organizaţiile, care participă la asigurarea dării în
exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor, componenţa
documentaţiei de deviz, normativele folosite şi alte date.

6.15 Devizul investitorului, întocmit pentru desfăşurarea licitaţiilor, se supune


precizării în conformitate cu devizele-oferte ale contractantului-cîştingător şi cu
condiţiile contractului de antrepriză încheiat şi se aprobă de către beneficiar.
CP L.01.06-2013 pag. 14

ANEXA A

LISTA
INDICATOARELOR DE NORME DE DEVIZ APROBATE PENTRU
LUCRĂRILE DE REGLARE-DEMARARE

Indicatorul Nr. RD-1. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


dispozitivelor electrotehnice.

Indicatorul Nr. RD-2. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


sistemelor automatizate de conducere.

Indicatorul Nr. RD-3. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


sistemelor de ventilare şi condiţionare a aerului.

Indicatorul Nr. RD-4. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


utilajelor de ridicat-transportat.

Indicatorul Nr. RD-5. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


instalaţiilor de prelucrat metal.

Indicatorul Nr. RD-6. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


utilajelor frigorifice şi de compresoare.

Indicatorul Nr. RD-7. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


utilajelor termoenergetice.

Indicatorul Nr. RD-8. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


utilajelor de prelucrat lemn.

Indicatorul Nr. RD-9. Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a


construcţiilor de alimentare cu apă şi canalizare.
CP L.01.06-2013 pag. 15

ANEXA B
FORMULAR NR. 1rd

EXEMPLU:

Centrală termică cu 2 cazane de abur DE-25-14GМ


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1


Lucrările de reglare-demarare a utilajelor termoenergetice de centrală
termică cu 2 cazane de abur DЕ-25-14GМ

Valoarea de deviz 212 999 lei

Întocmit în preţuri curente, trimestrul I, anul 2013

№ Simbol Cantitate Valoarea de deviz, lei


crt norme şi U.M. conform
Lucrări şi cheltuieli Pe unitate Total
Cod datelor din
de măsură
resurse proiect
1 2 3 4 5 6 7
1 07-01- Cazan fără supraîncălzitor
001-05 de abur, debit de abur, t/h, buc 2,00 39 708,48 79 416,96
pînă la 35 (DЕ-25-14GМ)
Specialist h-om 2 128,00 37,32 79 416,96
2 07-03- Arzător de gaze şi păcura sau
buc 3,00 410,52 1 231,56
001-01 de gaze (DAVA-40)
Specialist h-om 33,00 37,32 1 231,56
3 07-06- Ventilator de insuflare, de
007-01 moara sau speciale, nr. pînă buc 2,00 2 089,92 4 179,84
la 12 (VDN-12,5)
Specialist h-om 112,00 37,32 4 179,84
4 07-06- Aspirator de fum uni- şi
008-01 bilateral, nr., pînă la 12 (DN- buc 3,00 2 612,40 7 837,20
11,2)
Specialist h-om 210,00 37,32 7 837,20
5 07-03- Instalaţie de preîncălzire a
040-02 apei (preîncălzitor, răcitor de
buc 1,00 10 113,72 10 113,72
condens, comunicaţii), debit,
m3/h, pînă la 20
Specialist h-om 271,00 37,32 10 113,72
6 07-03- Instalație de destindere a
050-01 aburului (supape de reglare şi
buc 1,00 4 963,56 4 963,56
de siguranţa, comunicaţii),
debit, t/h, pînă la 100
Specialist h-om 133,00 37,32 4 963,56
Total lei 107 744
Asig. sociale şi medicale
26,5 % 28 552
(107744 x 0,265)
CP L.01.06-2013 pag. 16

1 2 3 4 5 6 7
Total cheltuieli directe 136 296
Cheltuieli de regie
60,0 % 64 646
(107744 х 0,60)
Total 200 942
Beneficiu de deviz
6,0 % 12 057
(200942 х 0,06)
Total deviz fără TVA 212 999

Întocmit ________________________________________
funcţia, semnătura ( numele, prenumele)

Verificat_________________________________________
funcţia, semnătura ( numele, prenumele)
CP L.01.06-2013 pag. 17

ANEXA C
FORMULAR NR. 2rd

EXEMPLU:

Centrală termică cu 2 cazane de abur DE-25-14GМ


(denumirea obiectivului)

CALCUL № 1-2
al valorii materiei prime, resurselor materiale şi termo-energetice
pentru lucrările de reglare-demarare şi proba complexă a utilajului

Valoarea materiei prime, resurselor materiale şi termo-energetice – 367628 lei.

Întocmit în preţuri curente, trimestrul I, anul 2013

Consum de materie Valoare, lei


Nr. Cod Denumire U.M. primă, resurse materiale
crt. norme şi materie primă, şi termo-energetice
cod materiale, în perioada lucrări- unităţii Total
pe lor de reglare-
resurse combustibil, dema-rare şi a de
unitate
resurse de
programului de măsură
energetice producere în peri-
măsură oada de probă com-
plexă a utilajului
1 2 3 4 5 6 7 8
Consum de
materiale la
încercarea
cazanelor de 1 pentru
abur DE-25- cazan 2 cazane
14GМ
(2 cazane)
1. Factura
Gaz natural mii m3 30 60 5835,0 350100
furnizorului
2. Factura Apa epurată
furnizorului chimic m3 200 400 6,69 2676

3. Factura
furnizorului
Energie electrică kWh 4700 9400 1,58 14852
Total fără TVA 367628

Întocmit _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

Verificat _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)
CP L.01.06-2013 pag. 18

ANEXA D
FORMULAR NR. 3rd

EXEMPLU:

Centrală cu 2 cazane de abur DE-25-14GМ


(denumirea obiectivului)

CALCUL NR. 1-3


al valorii cheltuielilor de întreţinere a personalului de exploatare
în perioada lucrărilor de reglare-demarare şi de probă complexă
a utilajului termic de forţă al centralei termice

Valoarea cheltuielilor de întreţinere a personalului de exploatare 12350 lei.


Durata lucrărilor de reglare-demarare 17 zile lucrătoare.
Durata probei complexe a utilajului 275 ore.

Întocmit în preţuri curente, trimestrul I, anul 2013

Nr. Denumire Cantitate Cantitate ore de lucru Total Salariu Total


crt. profesii şi persoane pe perioadă manoperă, mediu Cheltuieli,
încercare h-om pe oră,
funcţii, categorii demarar
lei
reglare de lei (col.7 х col.8)
e
complex
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Inginer- 2 50 70 155 275 35,5 9763
termotehnician
2. Contribuţii asigu- 2587
rări sociale şi me-
dicale – 26,5 %
(9763 х 0,265)
Total 12350

Întocmit _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

Verificat _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)
CP L.01.06-2013 pag. 19

ANEXA E
FORMULAR nr. 4rd
EXEMPLU:

SA „TERMOCONSTRUCŢIA”
(investitor, beneficiar)

APROBAT
Deviz general în valoare de 744,91 mii lei
inclusiv sumele recuperabile (55,14 mii lei)

(referinţă la documentul privind aprobarea)

„_______”________________201_

DEVIZ GENERAL
PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

Centrala termice cu 2 cazane de abur DE-25-14GМ


(denumirea obiectivului)

Întocmit în preţuri curente, trimestrul I, anul 2013

Număr Valoarea
Nr.
deviz, Denumire capitole, obiecte, lucrări şi cheltuieli de deviz,
crt.
calcule mii lei
1 2 3 4
Capitol 1. Lucrări de reglare-demarare, executate de
întreprinderi de antrepriză
1. Deviz local Lucrări de reglare-demarare la utilaje termice de forţă ale
№ 1-1 centralei termice cu 2 cazane de abur DЕ-25-14 GМ. 213,00
Total capitol 1 213,00
Capitol 2. Valoarea materiei prime şi a resurselor
materiale
2. Calcul № 1-2 Valoarea materiei prime, resurselor materiale şi termo-
energetice pentru lucrările de reglare-demarare şi proba
complexă a utilajului termic de forţă al centralei termice 367,63
inclusiv sumele recuperabile (55,14)
Total capitol 2 367,63
inclusiv sumele recuperabile (55,14)
Capitol 3. Întreţinerea personalului de exploatare
3. Calcul № 1-3 Valoarea cheltuielilor de întreţinere a personalului de
exploatare în perioada lucrărilor de reglare-demarare şi de
probă complexă a utilajului termic de forţă al centralei
termice 12,35
Total capitol 3 12,35
Capitol 4. Alte cheltuieli
4. Calcul № Întocmirea documentaţiei de deviz 3,00
CP L.01.06-2013 pag. 20

1 2 3 4
5. Calcul № Cheltuieli de deplasare 6,70
Total capitol 4 9,70
Total capitole 1-4 602,68
inclusiv sumele recuperabile (55,14)
6. Cheltuieli neprevăzute – 3 % 18,08
(602,68 х 0,03)
Total 620,76
7. Taxa pe valoarea adăugată – 20 % 124,15
(620,76 х 0,2)
Total deviz general 744,91
inclusiv sumele recuperabile cu TVA (66,17)
(55,14 х 1,2)

Întocmit _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)

Verificat _____________________________
funcţia, semnătura (numele, prenumele)
CP L.01.06-2013 pag. 21

CUPRINS

1 Domeniu de aplicare ............................................................................... 1


2 Referinţe ................................................................................................... 1
3 Principii generale ..................................................................................... 2

4 Întocmirea devizelor locale pentru lucrările de reglare-demarare


prin metoda de resurse .............................................................................. 6

4.1 Întocmirea listelor cu cantităţile de lucrări ........................................ 6


4.2 Modul de evidenţiere a indicatorilor de resurse................................. 7
4.3 Întocmirea devizelor locale prin metoda de resurse .......................... 7

4.4 Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz în devizele locale


întocmite prin metoda de resurse ....................................................... 8

5 Determinarea valorii altor cheltuieli, incluse în devizul general ........... 10


6 Întocmirea devizului general pentru darea în exploatare
a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor .......................................... 11
ANEXA A. Lista Indicatoarelor de norme de deviz aprobate pentru lucrările
de reglare-demarare..................................................................... 14
ANEXA B. Deviz local № 1-1 Lucrările de reglare-demarare
a utilajelor termoenergetice de centrală termică
cu 2 cazane de abur DЕ-25-14GМ.............................................. 15

ANEXA C. Calcul № 1-2 al valorii materiei prime, resurselor materiale


şi termo-energetice pentru lucrările de reglare-demarare şi
proba complexă a utilajului ......................................................... 17
ANEXA D. Calcul № 1-3 al valorii cheltuielilor de întreţinere a personalului
de exploatare în perioada lucrărilor de reglare-demarare
şi de probă complexă a utilajului termic de forţă al centralei
termice ......................................................................................... 18

ANEXA E. Deviz general pentru darea în exploatare Centrala


termice cu 2 cazane de abur DE-25-14GМ................................. 19
Перевод

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПОСОБИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ


СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ НА
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ

CP L.01.06-2013
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА


РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

КИШИНЭУ * 2013
ICS 91-040

РАЗРАБОТАНА: Республиканской ассоциацией сметчиков в


строительстве “DEVIZCONSTRUCT”
Д.э.н. С. Тащи, экон. М. Тащи
Подготовлена
к переизданию: инж. Л. Купцовой

СОГЛАСОВАНА: Техническим комитетом СТ-C 15 «Экономика


строительства»
Председатель:
Д.э.н. Н. Цуркану Технический Университет Молдовы
Секретарь:
Л. Дульцева Министерство регионального развития и строительства
Члены:
В. Дубова НИПС “URBANPROIECT”
Л. Купцова Разработчик сметной документации
М. Бельская Разработчик сметной документации
Д.т.н. Г. Васкан Технический Университет Молдовы

Г. Перепелюк О.О.О. „LINELLA CONSTRUCT”

А. Бузня Государственная служба проверки и экспертизы


проектов в строительстве
Ю. Сокол Министерство регионального развития и строительства
Т. Цуркану Государственная инспекция в строительстве
Т. Розомбак Министерство регионального развития и строительства
В. Бынзару Министерство финансов
Представитель Министерство регионального развития
министерства: и строительства
С. Рогов
УТВЕРЖДЕНА приказом министра регионального развития и
строительства № 121 от 22.08.2013 г. (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2013, № 187-190, ст.
1288). Дата вступления в действие: 30.08.2013 г.
С выходом настоящего нормативного документа отменяется действие
CP L.01.06-2005 «Инструкция по составлению смет на пусконаладочные работы
ресурсным методом».
 MРРС 2013 Полное или частичное использование настоящего нормативного документа в
других публикациях, воспроизводство другими способами (электронным,
механическим, фотокопированием, киносъемкой) запрещено, если отсутствует
письменное разрешение МРРС.
ПОСОБИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА CP L.01.06-2013

Economia construcţiilor
Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de
reglare-demarare prin metoda de resurse
Economy of construction
Instruction on elaboration of the estimates for the starting up and adjustment works by
method of resources
Экономика строительства
Инструкция по составлению смет на пусконаладочные работы ресурсным
методом

Официальное издание

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий нормативный документ (Инструкция) устанавливает


порядок составления смет на пусконаладочные работы ресурсным
методом и является одним из нормативных документов раздела
«Экономика строительства», входящим в состав системы нормативных
документов в строительстве.

1.2 Инструкция разработана с целью обеспечения методологического


единства при определении сметной стоимости пусконаладочных работ,
формировании договорных (контрактных) цен и расчетов за выполненные
пусконаладочные работы. Метод определения стоимости
пусконаладочных работ на основе стоимостной оценки ресурсов
применяется всеми участниками инвестиционно-строительного процесса
– инвесторами (заказчиками строительства), проектными и
строительными организациями,_независимо от их форм собственности и
ведомственной принадлежности.

1.3 Положения настоящего нормативного документа применяются для


определения сметной стоимости пусконаладочных работ на вводимых в
эксплуатацию строящихся, реконструируемых, расширяемых и
технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях.

2 ССЫЛКИ
П.П. № 834 Об утверждении Положения о государственных
от 13.09.2010 закупках работ
П.П. № 1121 Об утверждении Стандартной документации для
от 10.12.2010 проведения государственных закупок работ
NCM L.01.02-2005 Сборники сметных норм на пусконаладочные
CP L.01.06-2013 стр. 2

Сборники RD-1÷RD-9 работы


СР L.01.01-2012 Инструкция по составлению смет на
строительно-монтажные работы ресурсным
методом
СР L.01.02-2012 Инструкция по определению сметных затрат на
оплату труда в строительстве
СР L.01.03-2012 Инструкция по расчету накладных расходов при
определении стоимости строительства
СР L.01.04-2012 Инструкция по определению сметных затрат на
эксплуатацию строительных машин
СР L.01.05-2012 Инструкция по определению величины сметной
прибыли при формировании цен на
строительную продукцию

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и


технологические трубопроводы
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Пусконаладочные работы по характеру и назначению являются


продолжением монтажных работ и завершающим звеном в создании
новых производств, зданий и сооружений. После их окончания
построенный объект может быть предъявлен к сдаче в эксплуатацию.

3.2 Основные положения по порядку проведения пусконаладочных


работ изложены в СНиП 3.05.05-84.

3.3 К пусконаладочным работам относится комплекс работ,


выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных
испытаний и комплексного опробования оборудования. При этом понятие
«оборудование» охватывает всю технологическую систему объекта, т.е.
комплекс технологического и других видов оборудования и
трубопроводов, системы автоматизации, электротехнические, санитарно-
технические и другие устройства, обеспечивающие выпуск первой партии
продукции, предусмотренной проектом.

3.4 Не относятся к пусконаладочным работам и не учитываются при


составлении перечней объемов работ и локальных смет:

- работы и затраты, предусмотренные в сметах на капитальное


строительство предприятий, зданий и сооружений;
СP L.01.06-2013 стр. 3

- работы, не предусмотренные государственными и отраслевыми


стандартами, техническими условиями, инструкциями по
монтажу, наладке и эксплуатации оборудования;
- затраты на проектно-конструкторские работы;
- разработка эксплуатационной документации;
- затраты, связанные с ревизией и ремонтом оборудования,
устранением его дефектов и дефектов монтажа, недоделок
строительно-монтажных работ, возмещаемые поставщиками
оборудования и исполнителями работ;
- наладочные работы, осуществляемые в период освоения
проектных мощностей предприятий после приемки их в
эксплуатацию;
- затраты на техническое обслуживание и периодические проверки
оборудования в период его эксплуатации.

3.5 До начала индивидуальных испытаний смонтированного


оборудования осуществляются пусконаладочные работы по
электротехническим устройствам, автоматизированным системам
управления, теплоэнергетическому и некоторым другим видам
оборудования.

3.6 Пусконаладочные работы, проводимые в период индивидуальных


испытаний оборудования, обеспечивают выполнение требований,
предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими
условиями на отдельные машины, механизмы и агрегаты, с целью
подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для
комплексного опробования.

3.7 В период комплексного опробования оборудования выполняются


проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной
работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом
процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на
работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим,
обеспечивающий выпуск первой партии продукции.

3.8 Состав пусконаладочных работ и программы их выполнения


должны соответствовать требованиям технических условий предприятий-
изготовителей оборудования, правилам охраны труда и техники
безопасности, пожарной безопасности.

3.9 Пусконаладочные работы выполнятся квалифицированными


работниками специализированных организаций. Определение
трудоемкости пусконаладочных работ связано со специфическим
характером и особенностями содержания труда специалистов по наладке
CP L.01.06-2013 стр. 4

и испытаниям из-за большой доли интеллектуальных затрат, влияния


вероятностного фактора, поскольку главным затратообразующим
элементом является поиск причин, вызывающих отклонения параметров
технологических процессов.

3.10 Специфические особенности пусконаладочных работ в отраслях


национальной экономики должны учитываться инструкциями о порядке
составления сводных смет на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и
сооружений, утверждаемыми отраслевыми органами центрального
управления.

3.11 Сметная документация на пусконаладочные работы


разрабатывается заказчиком или подрядными специализированными и
проектными организациями по договору, заключенному с ними.
3.11.1 Стоимость пусконаладочных работ и затраты на ввод объектов в
эксплуатацию не включаются в сводные сметы объектов строительства,
реконструкции, расширения, технического перевооружения и
капитального ремонта. На этот вид работ и затрат составляются
отдельные сметы на пусконаладочные работы и отдельные сводные сметы
на ввод объектов в эксплуатацию.

3.12 Смета на пусконаладочные работы и сводная смета на ввод объекта


в эксплуатацию являются документами, на основе которых
осуществляется финансирование работ.
3.13 Затраты на ввод предприятий, зданий и сооружений в
эксплуатацию, в том числе пусконаладочные работы, производятся за
счет средств основной деятельности эксплуатирующих организаций.

3.14 При отсутствии средств основной деятельности необходимые


суммы средств на выполнение пусконаладочных работ должны
предусматриваться в финансовом плане организации, на баланс которой
будут приняты строящиеся объекты.

3.15 Финансирование пусконаладочных работ на объектах жилищно-


гражданского назначения, которые содержатся за счет государственного и
местных бюджетов, производится за счет средств государственных
капитальных вложений, предусматриваемых в этих бюджетах.

3.16 Основанием для определения сметной стоимости пусконаладочных


работ служат:

- рабочие чертежи, спецификации и ведомости на оборудование, а


также пояснительные записки к проектным материалам;
СP L.01.06-2013 стр. 5

- результаты натурных обследований;


- проект производства работ и программы проведения
пусконаладочных работ;
- инструкции предприятий-изготовителей, нормы и правила по
производству и приемке работ;
- сметные нормы расхода ресурсов, а также текущие цены и
тарифы на материально-технические и трудовые ресурсы;
- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения
центральных отраслевых и местных органов управления.

3.17 Сметная стоимость пусконаладочных работ по объекту


определяется локальными сметами, составленными по рабочим чертежам,
на основе сметных норм на пусконаладочные работы, утвержденных
НОУС, или отраслевых сметных норм, утвержденных соответствующими
министерствами по согласованию с НОУС.

3.18 Использование отраслевых сметных норм устанавливается


приказом по соответствующему министерству.

3.19 Стоимость пусконаладочных работ по оборудованию, не


предусмотренному сметными нормами должна, определяться:

- по оборудованию аналогичному - по технической


характеристике и конструктивной сложности включенному в
сборник сметных норм;

- по оборудованию, для которого отсутствует аналог в Сборнике


сметных норм, – на основе индивидуальных сметных норм.

3.20 Локальные сметы, составленные по Сборникам сметных норм на


пусконаладочные работы, учитывают затраты труда пусконаладочного
персонала (заработную плату), отчисления на обязательное социальное и
медицинское страхование, накладные расходы и сметную прибыль
подрядной организации.

3.21 Для определения стоимости необходимых материальных и


топливно-энергетических ресурсов, затрат на содержание персонала
заказчика, привлекаемого на период проведения пусконаладочных работ,
прочих затрат составляются отдельные расчеты.

3.22 В соответствии с разделом 6 настоящей Инструкции и порядком,


устанавливаемым ведомственными инструкциями, составляются сводные
сметы на ввод предприятий, зданий и сооружений в эксплуатацию, в
которых определяются стоимости пусконаладочных работ, материальных
CP L.01.06-2013 стр. 6

ресурсов, топливно-энергетических ресурсов, содержания персонала


заказчика, а также предусматриваются прочие затраты и резерв средств на
непредвиденные работы и затраты.

3.23 Оценка стоимости выполняемых пусконаладочных работ


осуществляется инвестором (заказчиком) и подрядчиком на равноправной
основе в процессе заключения договоров подряда или на подрядных
торгах.

3.24 Сметная документация на пусконаладочные работы и ввод объекта


в эксплуатацию утверждается вышестоящей организацией заказчика или
самим заказчиком, если вышестоящая организация отсутствует.
3.25 В настоящей Инструкции используются термины и определения,
приведенные в Приложении А к СP L.01.01.

4 СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ НА


ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ

4.1 Составление перечней объемов работ

4.1.1 Первым этапом составления локальной сметы на пусконаладочные


работы является составление перечней объемов работ.

4.1.2 Перечни объемов работ составляются на каждый вид


пусконаладочных работ в соответствии со специализацией подрядных
пусконаладочных организаций:

- электротехнические устройства;
- автоматизированные системы управления;
- системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
- подъемно-транспортное оборудование;
- металлообрабатывающее оборудование;
- холодильные и компрессорные установки;
- теплоэнергетическое оборудование;
- деревообрабатывающее оборудование;
- сооружения водоснабжения и канализации.

4.1.3 Виды работ, их шифры, единицы измерения работ и ресурсов,


включаемые в перечни объемов работ, должны соответствовать видам
работ, их шифрам и единицам измерения, предусмотренным Сборниками
сметных норм на пусконаладочные работы, действующими на территории
Республики Молдова.
СP L.01.06-2013 стр. 7

4.1.4 Для объектов, по которым будут проводиться торги с участием


иностранных инвесторов, шифры видов работ не проставляются,
описание видов работ, производится детально и подробно.

4.1.5 Физические объемы пусконаладочных работ определяются по


проектным данным с указанием технических характеристик
оборудования, устройств, систем (тип, марка, мощность,
производительность, скорость, объем, давление, назначение и другие
данные), отражающих конструктивную сложность оборудования.

4.2 Порядок выделения ресурсных показателей

4.2.1 Выделение ресурсов в локальных сметах производится в


соответствии со сметными нормами на пусконаладочные работы,
действующими на территории Республики Молдова. Перечень
утвержденных Сборников сметных норм приведен в Приложении А.

4.2.2 Следует иметь в виду, что в Сборниках сметных норм содержатся


только затраты труда пусконаладочного персонала (в чел-ч.).

4.2.3 Расход и стоимость материальных ресурсов, сырья, полуфабрикатов


и затраты труда эксплуатационного персонала, а в отдельных случаях,
затраты на эксплуатацию оборудования (стендов для испытаний,
приборов, приспособлений) определяются на основании проектных
данных и включаются в главы 2, 3 сводной сметы на ввод в эксплуатацию
предприятий, зданий и сооружений.

4.2.4 Ресурсные показатели, принимаемые из Cборников сметных норм,


применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые
приведены в указаниях по их применению, технических частях и вводных
указаниях соответствующих сборников.

4.3 Составление локальных смет ресурсным методом

4.3.1 Составление локальных смет на пусконаладочные работы


осуществляется на основании перечней объемов, сметных норм затрат
труда и их стоимости.

4.3.2 Локальная смета составляется по Форме № 1rd. Фрагмент


составления локальной сметы на производство пусконаладочных работ по
теплосиловому оборудованию котельной приведен в Приложении B.
CP L.01.06-2013 стр. 8

4.3.3 Для оценки затрат труда в текущем уровне цен используется


стоимость 1 чел.-ч., которая определяется в соответствии с СР L.01.02.
Согласно вышеуказанной инструкции стоимость 1 чел.-ч. определяется
исходя из среднемесячной оплаты труда одного работника-наладчика в
подрядной организации или принятой (согласованной заказчиком) в
составе договорной цены на пусконаладочные работы. Оплата труда
пусконаладочного персонала кроме основной заработной платы включает:
дополнительную заработную плату (отпускные, премии), вознаграждение
за выслугу лет и т.п. Определение средней заработной платы наладчиков
может производиться дифференцированно по профессиям, должностям,
разрядам. Оплата за сверхурочную работу и работу в выходные, и
праздничные дни, доплаты за работу в ночное время, во вредных или
опасных условиях и на тяжелых работах включаются дополнительно, если
вышеперечисленные условия имеют место, в соответствии с Трудовым
кодексом Республики Молдова.

4.3.4 При разработке сметной и тендерной документации по заказу


инвестора (заказчика) в инвесторских сметах затраты на оплату труда
рекомендуется определять, исходя из среднемесячной заработной платы в
отрасли «Строительство», ежеквартально фиксируемой Национальным
бюро статистики с коэффициентом К=1,3, учитывающим квалификацию
пусконаладочного персонала;

4.3.5 В состав прямых затрат локальной сметы на пусконаладочные


работы включаются также отчисления на обязательное государственное
социальное и медицинское страхование, определяемые от затрат на
оплату труда (от заработной платы) пусконаладочного персонала в
размере, установленном законодательством. (Для пусконаладочных работ:
прямые затраты – это заработная плата пусконаладочного персонала +
отчисления на обязательное социальное и медицинское страхование).

4.3.6 После итога прямых затрат по смете производится начисление:

- накладных расходов от затрат на оплату труда пусконаладочного


персонала;
- сметной прибыли от себестоимости (от итога прямых затрат и
накладных расходов).

4.4 Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметах,


составляемых ресурсным методом

4.4.1 При определении состава статей включаемых в накладные расходы


на пусконаладочные работы и порядка их исчисления необходимо
руководствоваться СР L.01.03, действующим законодательством и
СP L.01.06-2013 стр. 9

особенностями определения норм накладных расходов, изложенными в


настоящей Инструкции.

4.4.2 Согласно инструкции СР L.01.03 подрядные организации


самостоятельно определяют или уточняют индивидуальные нормы
накладных расходов, основанные на фактических затратах.
Индивидуальные нормы накладных расходов подлежат утверждению
руководством подрядной организации.

4.4.3 В качестве базиса исчисления и применения норм накладных


расходов применяются затраты на оплату труда производственного
персонала пусконаладочной организации.

4.4.4 Норма накладных расходов исчисляется в процентах как отношение


величины накладных расходов за соответствующий период
(определенной соответствии с разделами 5 и 6 инструкции СP L.01.03) к
затратам на оплату труда производственного персонала пусконаладочной
организации (работников-наладчиков).

4.4.5 Перечень статей расходов покрываемых за счет сметной прибыли и


порядок расчета величины сметной прибыли регламентированы СP
L.01.05.

4.4.6 По аналогии с разделом 3 инструкции СP L.01.05 сметная прибыль


включается в расчеты стоимости контрактов и смет-оферт на
пусконаладочные работы на основании индивидуальной нормы
конкретной подрядной организации.

4.4.7 Индивидуальные нормы сметной прибыли рассчитываются или


уточняются подрядными организациями самостоятельно и утверждаются
руководством организации.

4.4.8 Норматив сметной прибыли исчисляется в процентах, как


отношение величины сметной прибыли (определенной в соответствии с
разделом 5 инструкции CP L.01.05) к себестоимости (себестоимость –
прямые затраты + накладные расходы).

4.4.9 При составлении инвесторских смет нормативы накладных


расходов и сметной прибыли принимаются на среднеотраслевом уровне.
4.4.10 Среднеотраслевые нормативы накладных расходов и сметной
прибыли периодически сообщаются инструктивными письмами
Национального органа управления в строительстве, с публикацией в
Официальном Мониторе Республики Молдова
CP L.01.06-2013 стр. 10

4.4.11 По состоянию на 1 июля 2013 г.: среднеотраслевые значения


накладных расходов – 60 % от заработной платы, плановые накопления –
6 % от себестоимости.

4.4.12 Для оценки стоимости оферты или контрактов на пусконаладочные


работы подрядная организация составляет сметы-оферты.

4.4.13 Объемы и цены в смете-оферте остаются постоянными в течение


всего периода выполнения пусконаладочных работ, если иное не
предусмотрено особыми условиями к контракту.

4.4.14 В отдельных случаях, если по предприятию (объекту) выполняется


только один вид пусконаладочных работ одной специализированной
организацией, сводная смета на ввод в эксплуатацию предприятия, здания
и сооружения может не составляться.

4.4.15 В этом случае, в сметах (сметах-офертах), дополнительно


включаются лимитированные затраты, учитываемые в главе 4 «Прочие
затраты» сводной сметы и непредвиденные расходы.

4.4.16 Налог на добавленную стоимость включается в соответствии с


действующим законодательством.

4.4.17 Сметы на повторные и дополнительные пусконаладочные работы


составляются отдельно от основных смет. К повторно выполняемым
пусконаладочным работам относятся работы, производимые до сдачи
предприятия (объекта) в эксплуатацию и вызванные изменениями
технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с
частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой
оборудования.
4.4.18 Затраты на повторное выполнение пусконаладочных работ для
исправления брака или отступлений от технологии производства работ в
указанные сметы не включаются.

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДРУГИХ ЗАТРАТ,


ВКЛЮЧАЕМЫХ В СВОДНУЮ СМЕТУ НА ВВОД
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1 Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических


ресурсов определяется в виде расчета по Форме № 2rd. Пример расчета
приведен в Приложении С.
СP L.01.06-2013 стр. 11

5.2 К затратам, включаемым в расчет по Форме № 2rd относятся


основные и вспомогательные материалы, покупные изделия,
полуфабрикаты, образующие основу изготовляемой продукции или
являющиеся необходимыми компонентами при ее изготовлении, в
отдельных случаях, затраты на эксплуатацию оборудования (стендов для
испытаний, приборов, приспособлений), а также топливо, электроэнергия,
пар, вода и другие ресурсы, расходуемые в период пусконаладочных
работ, включая комплексное опробование оборудования.

5.3 Расход сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов,


подлежащих оценке, принимаются по данным технико-экономической
части проекта с учетом продолжительности пусконаладочных работ и
программы выпуска продукции в период комплексного опробования
оборудования с учетом конкретных условий работы.

5.4 Цены на сырье и материальные ресурсы включают затраты на их


доставку до приобъектных складов, т.е. к отпускной цене поставщика
прибавляются транспортные и заготовительно-складские расходы.

5.5 Затраты на оплату труда эксплуатационного персонала, к которому


относятся основные производственные рабочие (аппаратчики, операторы,
машинисты и т.д.), вспомогательные рабочие, инженерно-технические
работники и служащие, младший обслуживающий персонал,
привлекаемые на период проведения пусконаладочных работ и
комплексного опробования оборудования, определяются по Форме
расчета № 3rd. Пример расчета приведен в Приложении D.

5.6 Затраты труда эксплуатационного персонала рассчитываются


исходя из их необходимой численности по данным проекта и
продолжительности участия в пусконаладочных работах.

5.7 Стоимость затрат труда эксплуатационного персонала определяется,


исходя из должностных окладов этих работников.
5.8 К затратам на оплату труда эксплуатационного персонала
добавляются отчисления на обязательное социальное и медицинское
страхование, в размере установленном законодательством.
CP L.01.06-2013 стр. 12

6 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ СМЕТЫ НА ВВОД В


ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

6.1 Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и


сооружений составляется по Форме № 4rd (Приложение Е) на основании:

- данных проекта – технических и технико-экономических


показателей, проектных расходов сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов, штатного расписания эксплуатацион-
ного персонала и др.;
- продолжительности пускового периода, комплексного
опробования оборудования и других нормативов,
устанавливаемых ведомственными положениями и
инструкциями;
- нормативов по охране труда, промышленной санитарии и
пожарной безопасности;
- локальных смет, расчетов, калькуляций, контрактов
привлекаемых организаций и специалистов;
- производственных программ и графиков выполнения работ.

6.2 В сводных сметах на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и


сооружений статьи затрат распределены по следующим главам:

1. Пусконаладочные работы, выполняемые подрядными


организациями.
2. Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических
ресурсов.
3. Содержание эксплуатационного персонала.
4. Прочие затраты.

6.3 Внутри глав сводной сметы могут выделяться в отдельные разделы


объекты, производства или комплексы.

6.4 В главы 1-3 сводной сметы включаются отдельными строками


итоги по всем локальным сметам и ресурсным расчетам, составленным по
Формам 1rd, 2rd, 3rd.

6.5 В главу 4 “Прочие затраты” включаются суммы средств,


расходуемых заказчиком для возмещения в виде компенсации затрат
пусконаладочных организаций, не связанных непосредственно с
выполнением пусконаладочных работ. К ним следует относить средства
на возмещение дополнительных командировочных расходов (сверх
СP L.01.06-2013 стр. 13

учтенных в нормах накладных расходов), перевозка работников, вахтовый


метод, составление сметной документации и т.д.

6.6 Затраты на составление сметной документации на пусконаладочные


работы определяются на основе фактических трудозатрат, согласованных
с заказчиком. При этом стоимость работ по составлению сметной
документации не должна превышать 0,5 % стоимости, определенной
сводной сметой на ввод объекта в эксплуатацию и 0,8 % сметной
стоимости пусконаладочных работ, если сводная смета не составляется.

6.7 В главу «Прочие затраты» сводной сметы могут включаться также


затраты на оплату работ и услуг научно-исследовательских и проектных
организаций, предприятий-изготовителей оборудования, консультацион-
ных фирм, отдельных специалистов, привлекаемых заказчиком в период
пуска предприятия.

6.8 После итога по главам 1-4 в сводную смету отдельной строкой


включается резерв средств на непредвиденные расходы, предназначенный
для возмещения дополнительных или повторных пусконаладочных работ
и других затрат, а также для компенсации прочих затрат подрядных
организаций. Этот резерв определяется от итога по главам 1-4 в размере
2 % - для объектов социальной сферы и 3 % - для объектов
производственного назначения.

6.9 Часть резерва средств на непредвиденные расходы,


предусмотренного сводной сметой, в размере, согласованном заказчиком
и подрядчиком, может включаться в состав твердой договорной цены.

6.10 При взаиморасчетах между заказчиком и подрядчиком за


фактически выполненные объемы работ, эта часть резерва подрядчику не
передается, а остается в распоряжении заказчика.

6.11 Затраты, включаемые в главы 1-4 сводной сметы, определяются без


налога на добавленную стоимость.

6.12 От итога по главам 1-4 и резерва средств на непредвиденные


расходы, в установленном порядке и размере, начисляется налог на
добавленную стоимость (НДС).

6.13 За итогом сводной сметы указываются возвратные суммы, в


которые включаются стоимость готовой продукции и незавершенного
производства, полученных в период комплексного опробования
оборудования и получения первой партии продукции, предусмотренной
проектом. Возвратные суммы рассчитываются исходя из программы
выпуска с учетом действующих цен. Стоимость некондиционной
CP L.01.06-2013 стр. 14

продукции, брака и отходов определяется по ценам их возможной


реализации или утилизации. В случае невозможности реализации брака и
отходов, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.

6.14 К сводной смете составляется пояснительная записка, в которой


приводятся необходимые сведения о предприятии, технико-
экономических показателях проекта, организациях, участвующих в
обеспечении ввода предприятия, зданий и сооружений в эксплуатацию,
составе сметной документации, используемых нормативах и другие
данные.

6.15 Смета инвестора, составленная для проведения торгов, подлежит


уточнению в соответствии со сметами-офертами контрактанта-победителя
и условиями заключенного подрядного договора и утверждается
заказчиком.
СP L.01.06-2013 стр. 15

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПЕРЕЧЕНЬ
УТВЕРЖДЕННЫХ СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ НОРМ НА
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

1. Сборник № RD-1. Электротехнические устройства.


2. Сборник № RD-2. Автоматизированные системы управления.
3. Сборник № RD-3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
4. Сборник № RD-4. Подъемно-транспортное оборудование.
5. Сборник № RD-5. Металлообрабатывающее оборудование.

6. Сборник № RD-6. Холодильные и компрессорные установки.


7. Сборник № RD-7. Теплоэнергетическое оборудование.
8. Сборник № RD-8. Деревообрабатывающее оборудование.
9. Сборник № RD-9. Сооружения водоснабжения и канализации.
CP L.01.06-2013 стр. 16

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФОРМА № 1rd

ПРИМЕР:

Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ


(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Пусконаладочные работы по теплосиловому оборудованию котельной


с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ

Сметная стоимость 212 999 лей

Составлена в уровне текущих цен I кв. 2013 г.

№ Шифры Кол-во Сметная


п/п норм и Наименование работ и Ед. единиц по стоимость, лей
коды затрат изм. проектным на Всего
ресурсов данным ед. изм.
1 2 3 4 5 6 7
1 07-01-001- Котел паровой ДЕ-25-14ГМ
05 без пароперегревателя на газе,
паропроизводительностью 35 1 шт. 2,00 39 708,48 79 416,96
т/ч
Специалист чел.-ч. 2 128,00 37,32 79 416,96
2 07-03-001- Горелка газомазутная с
01 принудительной подачей 1 шт. 3,00 410,52 1 231,56
воздуха (DAVA-40)
Специалист чел.-ч. 33,00 37,32 1 231,56
3 07-06-007- Вентилятор дутьевой (ВДН- 1 шт. 2,00 2 089,92 4 179,84
01 12,5)
Специалист чел.-ч. 112,00 37,32 4 179,84
4 07-06-008- Дымосос центробежный (ДН- 1 шт. 3,00 2 612,40 7 837,20
01 11,2)
Специалист чел.-ч. 210,00 37,32 7 837,20
5 07-03-040- Установка подогрева воды
02 производительностью до 20 1 шт. 1,00 10 113,72 10 113,72
м3/ч
Специалист чел.-ч. 271,00 37,32 10 113,72
6 07-03- Установка для редуцирования
пара производительностью до 1 шт. 1,00 4 963,56 4 963,56
050-01 100 т/ч
Специалист чел.-ч. 133,00 37,32 4 963,56
Итого: лей 107 744
Отчисления на социальное и
медицинское страхование 26,5 % 28 552
(107744 x 0,265)
Итого прямые затраты: 136 296
Накладные расходы
60,0% 64 646
(107744 х 0,60)
СP L.01.06-2013 стр. 17

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 200 942
Сметная прибыль
6,0% 12 057
(200942 х 0,06)
Итого по смете без НДС 212 999

Составил ______________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил______________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
CP L.01.06-2013 стр. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ФОРМА № 2rd

ПРИМЕР:

Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ


(наименование объекта)

РАСЧЕТ № 1-2
стоимости сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов для
пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования

Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов – 367628 лей.

Составлен в уровне текущих цен I кв. 2013 г.

Расход сырья,
№ Шифры Наименование Единица материальных и топливно- Стоимость, лей
п/п норм и сырья, измере- энергетических ресурсов
коды материалов, ния на период
ресурсов топлива, на пусконаладочных единицы Всего
энергоресурсов единицу работ и програм- измере-
измере- мы выпуска про- ния
ния дукции в период
комплексного
опробования
оборудования
1 2 3 4 5 6 7 8

Расход
материалов при
испытании
паровых котлов
1
ДЕ-25-14ГМ на 2 котла
котел
(2 котла)
1 Счет
поставщика Газ природный тыс. м3 30 60 5835,0 350100
2 Счет Химически
поставщика
очищенная
м3 200 400 6,69 2676
вода

3 Счет
поставщика Электроэнергия кВт.-ч. 4700 9400 1,58 14852
Итого без НДС 367628

Составил ______________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил______________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
СP L.01.06-2013 стр. 19

ПРИЛОЖЕНИЕ D
ФОРМА № 3rd

ПРИМЕР:

Котельная_с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ


(наименование предприятия, здания, сооружения)

РАСЧЕТ № 1-3
стоимости затрат на содержание эксплуатационного персонала на период
пусконаладочных работ и комплексного опробования теплосилового
оборудования котельной

Стоимость затрат на содержание эксплуатационного персонала 12350 лей.


Продолжительность пусконаладочных работ 17 рабочих дней.
Продолжительность комплексного опробования оборудования 275 часов.

Составлен в уровне текущих цен I кв. 2013 г.

№ Наименование Коли- Количество рабочих часов на Всего Часовая Сумма


п/п профессий и чество период: затрат средняя затрат,
должностей, человек наладки пуска комплексного труда, заработная лей
категория или опробования чел.- плата, лей (гр.7 х
разряд оборудования ч. гр.8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Инженер- 2 50 70 155 275 35,5 9763
теплотехник
2 Отчисления на 2587
социальное и
медицинское
страхование –
– 26,5 %
(9763 х 0,265)
Итого: 12350

Составил ______________________________________________________
Должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил______________________________________________________
Должность, подпись, инициалы, фамилия
CP L.01.06-2013 стр. 20

ПРИЛОЖЕНИЕ E
ФОРМА № 4rd

ПРИМЕР:

АО «ТЕРМОКОНСТРУКЦИЯ»
(инвестор (заказчик))

УТВЕРЖДЕНА
Сводная смета на сумму 744,91 тыс. лей.
в том числе возвратных сумм (55,14 тыс. лей)
_______________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)

«______»______________201_

СВОДНАЯ СМЕТА
НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ


(наименование объекта)

Составлена в уровне текущих цен I кв. 2013 г.


Номер Сметная
№ сметы, Наименование глав, объектов, работ и затрат стоимость,
п/п расчета тыс. лей
1 2 3 4
Глава 1. Пусконаладочные работы, выполняемые
подрядными организациями
1. Смета Пусконаладочные работы по теплосиловому оборудова-
нию котельной с 2 паровыми котлами ДЕ-25-14ГМ 213,00
№ 1-1
Итого по главе 1 213,00
Глава 2. Стоимость сырья и материальных ресурсов
2. Расчет Стоимость сырья, материальных и топливно-энергетичес-
№ 1-2 ких ресурсов для пусконаладочных работ и комплексного
опробования теплосилового оборудования котельной 367,63
в том числе возвратных сумм (55,14)
Итого по главе 2 367,63
в том числе возвратных сумм (55,14)
Глава 3. Содержание эксплуатационного персонала
3. Расчет Стоимость затрат на содержание эксплуатационного
№ 1-3 персонала на период пусконаладочных работ и
комплексного опробования теплосилового оборудования
котельной 12,35
Итого по главе 3 12,35
Глава 4. Прочие затраты
4. Расчет № Составление сметной документации 3,00
СP L.01.06-2013 стр. 21

1 2 3 4
5. Расчет № Командировочные расходы 6,70
Итого по главе 4 9,70
Итого по главам 1-4 602,68
в том числе возвратных сумм (55,14)
6. CP L 01.06, Непредвиденные расходы – 3 % 18,08
п. 6,8
(602,68 х 0,03)
Итого 620,76
7. Налог на добавленную стоимость –20 % 124,15
(620,76 х 0,2)
Всего по сводной смете 744,91
в том числе возвратных сумм с учетом НДС (66,17)
(55,14 х 1,2)

Составил ______________________________________________________
Должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил______________________________________________________
Должность, подпись, инициалы, фамилия
CP L.01.06-2013 стр. 22

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения .............. .......................................................................1


2 Ссылки .......................................................................................................... ...1
3 Общие положения ....................................................................................... ...2

4 Составление смет на пусконаладочные работы ресурсным


методом ....................................................................................................... ...6

4.1 Составление перечней объемов работ ........... .....................................6


4.2 Порядок выделения ресурсных показателей ......... ............................7
4.3 Составление локальных смет ресурсным методом ........................... 7
4.4 Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметах,
составляемых ресурсным методом ........ .............................................8

5 Определение стоимости других ресурсов, включаемых в сводную


смету ............................................... ....................………………………..…10

6 Составление сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятий,


зданий и сооружений ................................................................................ ..12

Приложение А. Перечень утвержденных Сборников сметных норм


на пусконаладочные работы ............................................... 15

Приложение В. Локальная смета № 1-1 Пусконаладочные работы по


теплосиловому оборудованию котельной с 2 паровыми
котлами ДЕ-25-14ГМ .......................................................... 16
Приложение С. Расчет № 1-2 стоимости сырья, материальных и
топливно-энергетических ресурсов для пусконаладочных
работ и комплексного опробования оборудования ........... 18
Приложение D. Расчет № 1-3 стоимости затрат на содержание
эксплуатационного персонала на период пусконаладоч-
ных работ и комплексного опробования теплосилового
оборудования котельной ........................................... ……...19

Приложение E. Сводная смета на ввод в эксплуатацию котельной с 2


паровыми котлами ДЕ–25-14ГМ.......... ………………...…20

S-ar putea să vă placă și