Sunteți pe pagina 1din 21

Dosarul nr.

3ra-15122
2-21 0 68 I 40 -0 1 -3n-27 0 12022

Prima instan!5: Curtea de Apel Chiqin[u (ud: A. Bostan, V. Negru, Gr. Dagchevici)

DECIZTE
13 aprilie 2022 mun. Chiginiu

Colegiul civil, comercial qi de contencios administrativ ldrgit


al Curlii Supreme de Justilie

in componenfa:
Preqedintele gedinlei, judecitorul Ala Cob[neanu
judecdtorii Nicolae Craiu
Aliona Miron
Iurie Bejenaru
Nina Vascan

examindnd recursul depus de Pavel Croitoru,


incavza de contencios administrativ, intentatila cererea de chemare injudecatl
depusd de Pavel Croitoru impotriva DirecJiei Generale Arhitecturd, Urbanism gi
Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigindu, te(i
Primarul General aI
municipiului Chigindu gi Consiliul municipal Chiqiniu cu privire la anularea actelor
administrative,
impotriva hotdrdrii din 30 septembrie202l a Curlii de Apel Chigin6u, prin care
a fost respins[ cererea de chemare in judecatS depusd de Pavel Croitoru,

constatS:
Ladata de 30 aprilie 202lPavelCroitoru a depus cerere de chemare in judecatl
impotriva Direcliei Generale ArhitecturS, Urbanism qi Relalii Funciare a Consiliului
municipal Chigin5u, te(i Primarul General al municipiului Chiginiu 9i Consiliul
municipal Chigindu cu privire la anularea ordinului directorului Directiei Generale
Arhitectur6, Urbanism qi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigindu m.22
din29 mai2020 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru
documentalia de proiect sau constatarea nulit6trii acestuia si anularea
Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de proiect, inclusiv
pct.l! qi 16 din Regulament, sau dupd caz constatareanulitSlii (f.d. 3-13).
in motivarea cererii de chemare in.lud.catd reclamantul a indicat c5, legislalia
in vigoare nu prevede obligativitatea avizdrii documentaliei de proiect de cdtre
arhitectorul-qef, pentru a obline autoriza\ia de construire. Or, prin Legea nr. 153 din
30 iulie 2015 pentru modificarea qi completarea unor acte legislative, art. IX pct. 5,
din confinutul art. 12 abn. (1) lit. c) din Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind
autotizarea execut[rii lucr[rilor de construire a fost exclus textul ,,avizate de cltre
arhitectul-gef'. Prin urnare, incepdnd cu data de 14 august z}lslegiuitorula exclus
competenfa arhitectorului-gef de a aviza documentafia de proiect.
Reclamantul a menfionat c6, prin aceeagi lege, a fost modificat gi art. 2 din
Legea nr. 163 din 09 iulie 2010, din care rezuJtd cd autorizalia de construire se
eltbercazd in baza documentaliei de proiect elaborate gi verificate, fiind exclusl
condilia avizdrii pentru ca aceasta sd fie aprobatd.
Reclamantul Pavel Croitoru a invocat cd temei legal pentru aprobarea
Regulamentului contestat este indicat art. 5 alin. (5) din Legea nr. 163 din 09 iulie
2010, articol, care constituie obiectul sesizdrii la Curtea Constitulionald privind
exercitarea controlului constitulionalitSlii a acestor prevederi.
Totodat[, reclamantul a subliniat faptul cd, art.5 alin. (5) din Legeanr. 163 din
09 iulie 2010 se referS la termenul de valabilitate a certifieatului de urbanism pentru
proiectare, dar nu la obligalia beneficiarului de a aviza documentalia de proiect la
arhitectorul-qef, in scopul oblinerii autorizaliei de construire. Or, conform art. t2
alin. (1) lit. c) 9i art.2 dinLegea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea
execut6rii lucririlor de construcfie, orice beneficiar are dreptul de a obline
autorrza\ia de construire frrd avizul arhitectorului-qef. Motiv din care este
neintemeiatd adoptarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru
documentalia de proiect.
Reclamantul Pavel Croitoru arelatat cd in art. 12 alin. (1) qi alin. (2) din Legea
nr. 163 din 09 iulie 2010, care prevede lista exhaustivi de acte necesare pentru a
obline autoriza\iade construire gi in lista actelor necesare pentru a obline attoriza\ia
de construire, publicatd pe pagina web a PrimSriei Chiqindu, lipseqte necesitatea de
a pr ezenta av izul arhitectorului- q ef.
La fel, reclamantul a menfionat cd, autoritatea public6 emitenti nu este lipsitd
de posibilitatea de a verifica documentaJia de proiect gi actele aferente la etapa de
examinare a cererii pentru eliberarea autorizaliei de construire, avdnd ca instrument
legal opliunea de a refuza eliberarea autorrza\iei de construire din cauza
necorespunderii documentaliei de proiect. Astfel, nu este justificatd legal
introducerea unei opera(iuni administrative intermediare, care complica esenfial
procedura de obtrinere a attoriza[iei de construire.
Reclamantul a invocat cdpotrivit art.24 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 163 din
09 iulie 2010 qi art. 4 alin. (21) din Legea nr. 160 din 22 tulie 20l privind l
reglementarea prin attorizarc a activitdtrii de intreprinzdtor, primarul localitalii, in
calitate de emitent al autoriza\ieide construire, este obligat sI ob{in6 de sinestltdtor
de la subdiviziunea competentd in domeniul arhitecturii qi urbanismului, orice avize
sau informafii cu privire la actul permisiv eliberat, ftrd implicarea beneficiarului.
Insi, prin Regulamentul contestat, contrar legii, anume beneficiarul este obligat sd
intreprindr acliunile necesare pentru a obline avizvl arhitectorului-gef.
Reclamantul Pavel Croitoru a men{ionat cdin cazul in care, beneficiarul s-a
adresat de sine stdtitor gi a primit un aviz negativ din partea arhitectorului-qef,
beneficiarul va fi nevoit sd conteste actul individual ilegal defavorabil in instan{a de
judecat5. Iar, dupS anularea acestuia printr-o hotirdre, de judecatd irevocabila,
va
avea posibilitatea s6 depuni cerere privind eliberarea autorizaliei de construire.
Reclamantul a remarcat cd legislafia in vigoare nu prevede obligativitatea
avizdriiproiectului de desfiinfare de cdtre arhitectorul-Sef, p..tt* a ob{ine iutorizalia
de desfiinlare.

2
De asemenea, reclamantul a invocat cd este vddit ilegal pct. 14 din
Regulamentul contestat, care stabilegte c5, in cantl operdrii unor modificdri in
documenta{ia de proiect, dupl emiterea avizului favorabii, este obligatorie oblinerea
unui nou certificat de urbanism pentru proiectare.
Reclamantul a susfinut c6, dupl elaborarea qi verificarea documentaliei de
proiect, de multe ori este necesar de adaptat proiectul din cauzaunor condilii, care
nu au fost posibile de aft prevdzute inifial.
Reclamantul Pavel Croitoru a invocat c[, potrivit art. L6 din Legea nr. 163 din
09 iulie 2010 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construireli pct. 5.3 din
Normativul in construcfii NCM A.07.02-2012 privind procedura de elaborare,
avizate, aprobare gi conlinutul-cadru al documentafiei de proiect pentru construclii,
aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltdrii Regionale gi Construcliilor nr. 130 din
09 septembrie 2013, legiuitorul obliga oblinerea unui nou certificat de urbanism
pentru proiectare 9i a unei noi autoriza[ii de construire, doar pentru modific[rile
esen{iale introduse in documentafia de proiect, capabile ri afecteze regimul
arhitectural-urb anistic.
Astfel, contrar normelor legale menfionate, pct. l4 din Regulamentul contestat
lipsesc beneficiarul de dreptul de a efectua orice modificdri in proiect, chiar qi
cele
neinsemnate.
Reclamantul specificat cd pct. 14 din Regulament este in contradic{ie cu
.a
prevederile art,2 qi ar!, 12 alin. (1) lit. c) din Legeinr. 163 din 09 iulie 2OlO piiuina
autorizarea executlrii lucrdrilor de construcfie, care nu prevede dreptul
arhitectorului-$ef de a aviza documenta[ia de proiect. Or, dac[ arhitectorul-qeinu
este abilitat sd' avizeze documentafia de proiect, nu poate sd, ayizeze
modificdri la
proiect.
Reclamantul Pavel Croitoru a indicat ci, degi potrivit art. 12 din Regulamentul
contestat, avintl favorabil emis, este un aviz tehniC poate fi folosit
ai doai in scopul
aproblrii documentatiei de proiect de cdtre arhiieclorul-gef al mun. Chigindu,
articolul 6 alin. (1) lit. d) lin. 10) din Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 piiuind
autorizatea execut[rii lucririlor de construclie ii oferd dreptul arhitectorului-gef
de a
aproba doar schi{a de proiect, dar nu gi documentalia de proiect.
Reclamantul a specificat c6, prevederile pci, 14 din Regulamentul privind
emiterea Avizului pentru documentalia de proiect sunt contrare
normelor
constitulionale gi legale privind protecfia investifillor qi proprietd]ii private.
Astfel, pentru a obline dreptul de a construi un imoUit, inilial beneficiarul
este
obligat sd oblind dreptul de proprietate sau superficie asupra unui teren.
ulterior, sd
ob{in5 actele permisive in construcfie, care implici gi elaborarea
documentaliei de
proiect, costul cdreia variazd, intre 7-10% di; valoarea investiliilor
in edificarea
construcliei. Respectiv, necesitatea de a obline un nou certificat
de urbanism pentru
proiectare, in cazul unor modificlri de proiect, in limitele prevazute
de lege, este
echivalentl cu pierderea investiliilor fEcute de investitor pdni la
acel moment. Acest
fapt constituie o ingerinld nejustificat6 in dreptul de proprietate
a beneficiarului,
precum gi este contrar obligaliei constitu{ionate gi legali
a statului de a proteja
drepturile investitorilor.

3
Reclamanful a indicat c5, nici o normd legald nu a acordat imputerniciri
autoritilii publice locale de a adopta acte normative cu privire la reglementarea
regimului juridic al certificatului de urbanism pentru proiectare, implicit s[
stabileascd cantrile in care este necesar oblinerea unui nou certificat de urbanism
pentru proiectare
Reclamantul Pavel Croitoru a men{ionat cE potrivit art. 3 alin. (l) din Legea
163 din 09 iulie 2010 privind autorizarca executdrii lucrdrilor de construc(ie,
certificatul de urbanism se elibereazd, de citre Primarul 1oca1it51ii. Prin urmare,
arhitectorul-gef nu are vreun drept sd anuleze sau sd limiteze efectele juridice ale
certificatelor de urbanism.
Reclamantul a specificat c6, Regulamentul privind emiterea Avizului pentru
documentatia de proiect nu a fost consultat public, or nu existd nici un anun{ despre
aceastanici pe paginaweb a Primdriei municipiului Chigin[u gi nici pe alte platforme
de consultare publicd, fapt prin care a fost incdlcat dreptul cetlJenilor de a participa
la luarea deciziilor. De asemenea, nu a fost efectuati expertiza anticoruplie, fapt ce
a generat adoptarea unui act normativ ilegal.
Reclamantul Pavel Croitoru a invocat cd din analizasurselor publice, reniltd cd
actul normativ contestat nu a fost publicat in Monitorul Oficial, Registrul de stat al
actelor juridice sau in Registrul de stat al actelor locale gi consider[ c[ prin
nepublicare, actul normativ contestat nici nu a intrat in vigoare, neproducdnd careva
efecte juridice.
De asemenea, reclamantul a relatat cd din scrisoarea Direc{iei Generale
Arhitectur6, Urbanism qi Relalii Funciare nr.2111800 din 12 aprilie 2O2l rentltd cd
autoritatea public6 emitentl a ignorat prevederile art. 13 din Legeaw.235 din data
de 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bazi, de reglementare a activitdfli de
intreprinzdtor, fapt care reconfirm[ caracterul abuziv al acflunilor autoritllilor in
raport cu cetdJenii sdi. Or, actul normativ contestat va avea un impact negativ asupra
activitdtii de intreprinzdtor, acliune contrard scopului stabilit in art. 2 alLegiicitate,
care constd in crearea cadrului juridic favorabil mediului de afaceri qi climatului
investitional pentru dezvoltarea social-economicd.
Reclamantul Pavel Croitoru a invocat c6, actul administrativ normativ contestat
ii incalcd dreptul de a introduce modificdri permise de legislalie in documentafia de
proiect, elaborat[ conform certificatului de urbanism pentru proiectare nr.297il19
din 28 august 2079, emis de Primdria municipiului Chiginiu. Astfel, pentru a obline
autoriza\ia de construire, potrivit art. 12 din Legea 163 din 09 iulie 2O1O privind
autoizarea executlrii lucririlor de construc{ie este necesar ca documentalia de
proiect sd fie avizatd doar de cdtre Consiliul Na{ional pentru Monumente Istorice,
dar nu gi de arhitectorul-qef al autoritS(ii publice locale. insd, prin pct. 14 din
Regulamentul contestat, arhitectorul-gef a instituit o noud normd juridic[ potrivit
cdteia, in cazul efectudrii oricdrei modificlri, beneficiarul este obligat s[ oblind un
nou certificat de urbanism pentru proiectare, fapt echivalent cu anularea
certificatului emis anterior gi a tuturor acliunilor qi actelor oblinute.
La fel, reclamantul a indicat cd, i-a fost incllcat dreptul de a fi consultat asupra
proiectelor de acte normative, prevdzut de art. 6 din Legea nr.239 din 13 noiembrie
2008 privind transparenla in procesul decizional. Iar, prin incllcarea procedurii de

4
publicare a actelor normative gi limitelor competenlei stabilite de lege, reclamantul
se afl6 in incertitudine in privinla drepturilor sale, fapt ce contravine dreptului
fundamentalprevdzut de ut,23 alin. (2) din Constitulia Republicii Moldova.
Reclamantul Pavel Croiroru a men{ionat cd,la data de 30 aprilie 2021, prin
intermediul pogtei electronice, a expediat in adresa Direcfiei Generale Arhitectura,
Urbanism gi Relalii Funciare cererea prealabild, prin care a solicitat anularea sau
constatarea nulitdfii Ordinului nr. 22 din 29 mai 2020 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind emitereaAvizului pentru documenta\ia de proiect, emis de
directorul Direcfiei Generale Arhitecturi, Urbanism gi Relalii Funciare. Respectiv,
prin scrisoarea Direc(iei Generale Arhitecturd, Urbanism si Rela{ii Funciare nr.
2lll800 din 12 aprilie 2021, a fost respinsi cererea prealabilS ca neintemeiatd,
mentiondnd cd nu reprezintd, o autoritate publicS, iar actul administrativ normativ
contestat nu reprezintd un act administrativ, deoarece nu a fost emis in regim de
putere publicd, nu conline norme de drept gi lipseqte elementul ,,impunerii forfate".
Reclamantul a specificat cdDirectia General[ Arhitectur[, Urbanism gi Relafii
Funciare este autoritate publicd care aclioneazd in regim de putere public6, in
virtutea faptului cd a fost creatd, prin act normativ, este persoanB juridiia ae drept
public, care are conturi de decontare in institutriile trezoreriale, qtampild cu stema
Republicii Moldova, are atribufii prevdzute de lege in domeniul urbanismului gi
construcfiilor, iar deciziile directorului Direcliei sunt obligatorii pentru toate
persoanele implicate in activitdtile respective. Mai mult, Regulamentul autorit6lii
publice prevede expres c6, aceasta poate fi reclamant gi p6rdt in instanJele de
judecati.
Reclamantul Pavel Croitoru a relatat c6, prin Regulamentul contestat, se
instituie obligalia beneficiarilor de a respecta o anumitd piocedurl pentru a obline
avizul asupra documentaiiei de proiect gi a proiectului de execu{ie, in condijiile in
care, legea nu instituie o asemenea obligafie. Iar, prin pct. 14 din Regulament, se
incubi beneficiarului obligalia de a obfine un nou certificat de urbanism pentru
proiectare,in cantl oric6ror modificdri a documentaliei de proiect, fapt care excede
prevederile legislaliei in vigoare.
Prin urmare, reclamantul a solicitat anularea ordinului directorului Direcliei
Generale Arhitectur5, Urbanism gi Rela{ii Funciare a Consiliului municipal Chiqindu
nr.22 din29 mai2020 privind aprobarea Regulamentului privind emiteiea Avizului
pentru documentatia de proiect sau constatarea nulitafii acestuia gi anularea
Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentaJia de proiect, inclusiv
pct. 12 9i 16 din Regulament, sau dupd caz constatarea nulitdlii gi dispunerea
public6rii hotbr6rii d_e judecatd pe pagina web a Primdriei municipiutui Cfriginau.
Prin hot6r6rea din 30 septembrie 2021a Cu(ii de Apel Chigindu s-a respins ca
fiind neintemeiatS acliunea in control normativ inaintatdde Pavel Croitoru impotriva
Direc{iei Generale Arhitecturd, Urbanism qi Relalii Funciare a Consiliului municipai
lhiqin5u, te(i Primarul General a|, municipiului Chiqin[u qi Consiliul municipal
Chiqindu privind anularea ordinului gefului Direcliei benerale Arhitecturd,
Urbanism 9i Retafii Funciare a Consiliului municipal Chiqindu Svetlana Dogotaru
nr' 22 din29 mai2020 privind apiobarea Regulamentului privind emiterea Avizului
pentru documenta{ia de proiect gi anulaiea Regulamentului privind emiterea
Avizului pentru documenta{ia de proiect, inclusiv pct. l}gi 16 din Regulament (f.d.
71-8s).
Ladatade?T octombrie 202lPavel Croitoru a depus recurs impotriva hot[rdrii
din 30 septembrie 2021 a Curlii de Apel Chiqindu, prin care a solicitat admiterea
recursului, casarea hotdrdrii contestate, cu emiterea unei noi hotir6ri de admitere a
cererii de chemare in judecatl depusl de Pavel Croitoru.
in motivarea recursului, suplimentar celor invocate in cererea de chemare in
judecatd, recurentul a menlionat cd,prima instanJd a apreciat eronat dreptul inc[lcat
al recurentului qi nu a dat apreciere legalitdlii prevederilor Regulamentului contestat,
prin care se impune obtrinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare in
cazul efectuirii modificirilor in documentajia de proiect.
Recurentul Pavel Croitoru a specificat cd", a indicat mai multe temeiuri de
anulare a Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de proiect,
inclusiv a ordinului prin care a fost aprobat Regulamentul, dupd cum ufine azd: Iipsa
competentei legale a arhitectului-gef de a aviza documenta\ia de proiect gi proiectul
de desfiinlarc a construcliilor existente; ilegalitatea normei privind neiesitatea
oblinerii unui nou certificat de urbanism pentru proiectare in cazslintroducerii unor
modificlri nesemnificative in documentalia de proiect, permise de legislalie;
inc6lcarea normelor constituJionale qi legale privind protecJia investiliilor;
incdlcarea limitelor de reglementare acordate de lege; neefectuarea analizei
impactului de reglementare; incdlcarea regulilor de transp aren[d decizionald Ia
emiterea actului normativ; incIlcarea normelor legale privind publicarea actului
normativ.
ins6, prima instan!6 nu a dat apreciere argumentelor menlionate supra,
examinOnd cauza in mod superficial. Or, unicul motiv invocat de instan{[ pentru a
respinge acliunea a constituit faptul c[, Pavel Croitoru nv aprezentat probe, care ar
confirma c[, prin actul normativ contestat acestuia i s-ar fi creat careua i-pedimente
de a introduce modificdri in documentalia de proiect permise de legislaiie sau c6,
autoritatea publicd a solicitat obtrinerea unui nou certificat de urbanism pentru
proiectare.
Recurentul Pavel Croitoru a mentionat cd, a fEcut referire la modific[rile la
proiect din luna februarie 2020, doar pentru a proba qi argumenta faptul cd, nu orice
modificSri operate in documentalia de proiect au ca efect obligativitatea obJinerii
unui nou certificat de urbanism pentru proiectare, ci doar pentru modificdrile,
capabile sE afecteze regimul arhitectural-urbanistic, stabilit prin certificatul de
urbanism pentru proiectare. Iar, in cadrul gedinlei de judecare in prima instanld,
acesta a explicat cE a fost nevoit s[ conteste Regulamentul nominalizat nu din cauza
modificdrilor la proiect f6cute in luna februarie 2020, ci din motiv cd acest
Regulament ingrddegte dreptul de a face in viitor modificdri in proiect.
La fel, recurentul a subliniat cI in cadrul gedinlei de judecar e a cauzei din data
de 30 septembrie 2021, reprezentantul Primarului Generai al municipiului Chiqin6u
a-c9nfirmat cd, potrivit Regulamentului contestat, Pavel Croitoru va fi obligat sd
oblind un nou certificat de urbanism dacd va efectua modificlri ?n proiect, chiar gi
cu I centimetru. Prin urrnare, recurentul nici nu poate sI inilieze modificarea

6
proiectului or, aceasta ar ?nsemna cd, in mod automat va fi obligat si oblind un nou
certificat de urbanism, prin efectul prevederilor pct. 14 din Regulamentul contestat.
Recurentul a invocat c6, degi acliunea lui Pavel Croitoru a fost declaratl
admisibilS, prima instan(6 nu a dat o apreciere corespunzdtoare legaliti1ii actului
normativ contestat gi nu a intrat in esen{a dreptului incSlcat al recurentului.
De asemenea, recurentul a indicat c5, prima instan![ nu s-a expus asupra
argumentului precum cd arhitectul-qef nu are competenta 1ega15 de a aviza
documentalia de proiect. Or, legisla{ia in vigoare nu prevede obligativitatea avizdrii
documentaliei de proiect de cdtre arhitectul-gef, pentru a obline autorizalia de
construire.
Recurentul Pavel Croitoru a menlionat c[ prin modificirile legislative operate
la prevederile art. 12 alin, (1) lit. c) din Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind
autorizarea executdrii lucrlrilor de construire, incep6nd cu data de 14 august 2015,
legiuitorul a exclus competenla arhitectului-gef de a avrza documentalia de proiect.
Astfel, nu este justificatd legal introducerea unei operaliuni administrative
intermediare, care complicS esenlial procedura de oblinere a avtorizatiet de
construire. Mai mult, arhitectul-qef nu are competenla legal5 de a aproba
documenta{ia de proiect, ci doar schiJa de proiect.
Recurentul a relatat cd, prima instan!6 nu s-a expus asupra argumentului
precum cd arhitectul-qef nu are competenla legald de a aviza proiectul de desfiinlare.
Or, legislafia in vigoare nu prevede obligativitatea avizdrii proiectului de desfiin\arc
de cdtre arhitectorul-qef, pentru a obline autoriza\ia de desfiinJare.
Recurentul a mai indicat cd, prima instan{6 nu s-a expus asupra argumentului
precum cI Regulamentul contestat incdlcd limitele de reglementare acordate de lege.
Astfel, nici Legea nr. 163 din 09 iulie 2010 privind attorizarea executdrii lucririlor
de construclie qi nici alte legi nu a imputernicit autoritatea publicd 1oca16 sI adopte
acte normative cu privire la reglementarea regimului juridic al certificatului de
urbanism pentru proiectare, implicit sI stabileascd, cazurile in care este necesar
oblinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare.
Recurentul Pavel Croitoru a invocat cd, prima instan!6 nu s-a expus asupra
argumentului recurentului precum c6,la emiterea actului normativ s-au incdlcat
regulile de transparenlE decizionalS. Or, actul normativ contestat nu a fost consultat
public qi in privinla acestuia nu a fost efectuatd expertiza anticoruplie, fapt ce a
generat adoptarea unui act normativ ilegal. Respectiv, aplicarea in practicd a
Regulamentului contestat, va spori esen(ial riscul de corupJie.
Totodat6, recurentul a menlionat cd prima instan{6 nu a examinat argumentul
precum c[ emitentul, a inc[lcat normele legale privind publicarea actului normativ.
$i anume, actul normativ contestat nu a fost publicat in Monitorul Oficial, Registrul
de stat al actelor juridice sau in Registrul de stat al actelor locale.
Recurentul a specificat c6, prima instan(6 nu s-a expus asupra argumentelor
precum ci emitentul a incdlcat obligafia legalE de a efectua analiza impactului de
reglementare gi actul normativ contestat incalci normele constitulionale gi legale
privind protec{ia investi{iilor, constituind o ingerin(d in dreptul de proprietate. Prin
obligarea beneficiarului de a obline un nou certificat de urbanism pentru proiectare
nu se obline gi nici nu poate fi obfinut realizarea unui interes public, ci doar
restrengerea drepturilor titularului. Or, atdt autoritdlile municipale, cdt qi Agenlia
pentru Supraveghere Tehnic[ au competenla legalI gi posibilitatea de a verifica dacS
modific[rile la proiect afecteazd regimul arhitectural-urbanistic, prevdzut in
certificatul de urbanism pentru proiectare qi dupd caz sd intervind cu solu1ii, inclusiv
de sistare a lucrlrilor. Mai mult, pentru a fi puse in executare, modificdrile la proiect
vrmeazd a fi verificate de citre verificatori atestafi, care reprezintd, un instrument
suplimentar pentru asigurarea respectdrii legislaliei in construclii.
Recurentul Pavel Croitoru a invocat cd i-a fost incdlcat dreptul la un proces
echitabil. Astfel, instanla de fond a ignorat argumentele, expuse de c6tre acesta in
argumentarea temeinicii acliunii inaintate. Or, din conlinutul hotdrArii contestate,
recurentul gi-a creat perceplia c[ acesta nici nu a fost auzit de cStre instanfa de fond.
Ladalade 31 ianuarie 2022,in adresa Direcliei Generale Arhitecturd, Urbanism
gi RelaJii Funciare a Consiliului municipal Chiqiniu, terfilor Primarului General al
municipiului Chiqindu gi Consiliului municipal Chigindu a fost expediat[ copia
recursului depus de Pavel Croitoru, cu ingtiin\area despre posibilitatea depunerii
referinfei, insl Consiliul municipal Chigin6u nu $i-a valorificat dreptul s6u
procedural qi nu a depus referin!6.
Ladatade 03 februarie 2022 Direclia Generald Arhitecturd, Urbanism gi Relalii
Funciare a Consiliului municipal Chiqindu qi Primarul General al municipiului
Chiginlu au depus referinlE la recursul lui Pavel Croitoru prin care au solicitat
declararea inadmisibilitdlii recursului (f.d. 1 06- 1 1 2).
tn conformitate cu art.244 alin.(1) Cod administrativ, hot[rdrile curfii de apel
ca instanla de fond, precum gi deciziile instanlei de apel pot fi contestate cu recurs.
Iar, conform art. 245 alin. (1) qi (2) Cod administrativ, recursul se depune la
instanfa de apel in termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanlei de apel,
dacd legea nu stabilegte un termen mai mic. Motivarea recursului se prezint[ Curtii
Supreme de Justifie in termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanfei de
apel. Dacd se depune impreunS cu cererea de recurs, motivarea recursului se depune
la instanla de apel.
Curtea de Apel Chigin[u a pronun{at hotdrdrea contestatd la 30 septembrie
2021, ins6 date despre notificarea dispozitivului hotlrdrii la actele catzei nu sunt.
La data de 27 octombrie 2027, Pavel Croitoru a depus recurs impotriva hotdrdrii
din 30 septembrie202l a Curfii de Apel Chigindu (f.d.87).
TotodatS, instanla de recurs reline cd copia hotdrdrii motivate din 30 septembrie
2021 a Curlii de Apel Chigindu a fost notificatd lui Pavel Croitoru La2l decembrie
2021, fapt confirmat prin avizul de receplie DS8005988685AS, anexat la actele
cavzei (f.d.B8).
La data de t7 decembrie 2lzl,recurentul Pavel Croitoru a prezentatmotivarea
recursului (f.d.92- 1 00).
Astfel, recursul depus de cltre Pavel Croitoru este in termen.
Prin incheierea din 23 februarie 2022 a Cu(ii Supreme de Justilie, recursul
depus de cdtre Pavel Croitoru a fost numit pentru examinare in complet de
5 judecdtori.
In conformitate cu art.247 din Codul administrativ, Curtea Supremd de Justilie
examineazd qi solu\ioneazd recursul fErd gedinjs de judecati. DacS considerd

8
necesar, Curtea Suprem[ de Justilie poate decide citarca participantilor la proces.
in spefd, completul specializat pentru examinarea acliunilor in contencios
administrativ al Colegiului civil, comercial gi de contencios administrativ ldrgit al
Curfii Supreme de Justi{ie nu a considerat oportun de a cita participanfii la proces
pentru a se pronunla cu privire la problemele invocate in recurs, deoarece criticele
recurentului au fost expuse cu suficientd claritale.
in conformitate cu art. 248 alin. (1) lit. c) din Codul administrativ, examindnd
recursul, Curtea Supremd de Justilie adopt6 una dintre urm[toarele decizii: caseazd
integral decizia instan(ei de apel qi emite o noui decizie.
Studiind actele dosarului, completul specializat pentru examinarea acliunilor in
contencios administrativ al Colegiului civil comercial gi de contencios administrativ
l[rgit al Curtii Supreme de Justitie consider[ c6, recursul depus de Pavel Croitoru
urmeazd, a fi admis, iar hotdrdrea din 30 septembrie 2021a Cu(ii de Apel Chigin[u
urmeazd a fi casat6 integral cu emiterea unei noi decizii de admitere a acliunii
reclamanfului Pavel Croitoru, din urmdtoarele motivele.
Conform art. 5 din Codul administrativ, activitatea administrativd reprezintd
totalitatea actelor administrative individuals $i normative, a contractelor
administrative, a actelor reale, precum qi a opera{iunilor administrative realizate de
autorit[trile publice in regim de putere public6, prin care se organizeazd aplicarea
legii qi se aplicd nemijlocit legea.
Prevederile art. 12 din Codul administrativ stabilesc c6, un act administrativ
normativ este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate
public[ inbazaprevederilor constitulionale sau legale, care nu se supune controlului
constitu{ionalitdlii gi stabilegte reguli de aplicare obligatorii pentru un num6r
nedeterminat de situalii identice.
Instanla de recurs in completare relevd prevederile art. 2 dtn Legea cu privire
la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017 , conform c6rora actul normativ
este un act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publi cd, care are caracter
public, obligatoriu, general qi impersonal gi care stabileqte, modificd ori abrog[
nofine juridice care reglementeazd nagterea, modificarea sau stingerea raporturilor
juridice qi care sint aplicabile unui numdr nedeterminat de situalii identice.
O ac{iune in contencios administrativ in corespundere cu art. 206 alin, (1) lit.
a)-e) din Codul administrativ, poate fi depusS pentru: anularea in tot sau in parte a
unui act administrativ individual (acliune in contestare); obligarea autoritdlii publice
sd emitd un act administrativ individual (ac{iune in obligare); impunerea la ac{iune,
la tolerare a acJiunii sau la inacfiune (acliune inrealizare); constatarea existenJei sau
inexisten{ei unui raport juridic ori nulit[fii unui act administrativ individual sau a
unui contract administrativ (acliune in constatare); sau anularea in tot sau in parte a
unui act administrativ normativ (acfiune de control normativ).
Totodatd, in condiliile art. 20 din Codul administrativ, dacdprintr-o activitate
administrativl se incalci un drept legitim sau o libertate stabilitS prin lege, acest
drept poate fi revendicat printr-o acliune in contencios administrativ, cu privire la
care decid instanlele de judecatS competente pentru examinarea procedurii de
contencios administrativ, conform prezentului cod.
ln corespundere cu art. 2l alii. (1) din Codul administrativ, autorit[file publice

9
Ei instanlele de judecati competente trebuie s5 ac{ioneze in confonnitate cu legea qi
alte acte normative
Conform art. 22 alin. (1) din Codul administrativ, autorit6lile publice gi
instanfele de judecatd competente cerceteazd starea de fapt din oficiu. Acestea
stabilesc felul qi volumul cercet6rilor Ei nu sunt legate nici de expunerile
participanlilor, nici de cererile lor de reclamare a probelor.
In sensul art. 219 alin. (1) din Codul administrativ, instanla de judecat[ este
obligatd s[ cerceteze starca de fapt din oficiu in baza tuturor probelor legal
admisibile, nefiind legatd, nici de declaraliile f6cute, nici de cererile de solicitare a
probelor inaintate de participanfi.
Conform art.224 alin.(l) lit. e) din Codul administrativ, examindnd acliunea in
contencios administrativ in fond, instan{a de judecatd adoptd una dintre urm[toarele
hot6rdri: inbaza unei acliuni de control normativ, anuleazdin tot sau in parte actul
administrativ normativ, dacS acesta este ilegal, sau constatS nulitatea acestuia, dacd
acesta este nul.
Din actele cauzei, instanla de recurs reline c6, prin ordinul directorului Direc{iei
Generale ArhitecturS, Urbanism gi Rela{ii Funciare a Consiliului municipal Chiqin[u
w.22 din29 mai2020 a fost aprobat Regulamentul privind emiterea Avizului pentru
documentatia, confortn anexei. Prezentul ordin se aduce la cunogtiinla publicului
prin plasarea pe pagina web a Primdriei municipiului Chiqindu (www.chisinau.md).
Prezentul ordin intrl in vigoare la data emiterii (f.d.15-21).
Ladata de 30 aprilie 2|2l,Pavel Croitoru a depus cerere de chemare injudecati
impotriva Direcliei Generale ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului
municipal Chigindu, te(i Primarul General al municipiului Chiqindu gi Consiliul
municipal Chiqindu cu privire la anularea ordinului directorului Direc{iei Generale
Arhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chiginlu nr.22
din29 mai2020 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru
documentafia de proiect sau constatarea nulitdJii acestuia gi anularea
Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de proiect, inclusiv
pct.12 qi 16 din Regulament, sau dupd caz constatarea nulit[trii (f.d. 3-13).
Instan{a de recurs reline cd obiectul prezentei acfiuni in control normativ il
constituie Regulamentul privind emiterea Avizului la documentalia de proiect,
aprobat prin ordinul directorului Direc{iei Generale Arhitecturd, Urbanism gi Relalii
Funciare a Consiliului municipal Chigindu nr. 22 din29 mai 2020, care reprezintd
in sine un act administrativ normativ, din ra{ionamentele expuse mai jos.
InstanJa de recurs relevd cI actul administrativ, ca orice act juridic , reprezintd,
o manifestare de voin{d f6cutd in scopul de a produce efecte juridice. Astfel, actul
administrativ reprezintd forma juridicd principalE a activitdlii autoritS{ilor
administraliei publice.
In ceea ce priveEte actul administrativ normativ, acesta cuprinde reguli generale
de conduit6, impersonale qi de aplicabilitate repetat[, in vederea aplic6rii la un numlr
nedeterminat de subiecli. Actul administrativ cu caracter normativ prezintdtr6situri
asemdndtoare oricdrui alt act administrativ, avdnd insd anumite particularitSfi.
Actul administrativ normativ reprezint[ o manifestare unilateralS de voinld gi
este emis in temeiul Ei pentru realizarea puterii publice, fiind obligatoriu. Or,

10
caracterul obligatoriu al actului administrativ este o consecinlE a prezumliei de
legalitate ce funclioneazdin favoarea unui asemenea act.
Instanla de recurs indicl cd, actul administrativ normativ conline reguli
generale cu aplicabilitate repetatd qi produce efecte ,,erga omnes". Astfel, actul
normativ conline reglement[ri de principiu, care se adreseazd unor persoane
nedeterminate, adicdare o aplicabilitate generalI. OricAt de restr6ns ar fi obiectul de
reglementate a actelor administrative normative, acestea iqi pdstreazd, caracterul
normativ atdta timp cdt subieclii nu sunt individual determinali.
Aqadar, actele administrative normative conlin reglementiri cu caructer
general, impersonale, care produc efecte erga omnes, asemenea legilor. Totuqi actele
administrative normative trebuie s[ fie in concordan]I cu legea, aceasta din urm[
aflAndu-se in ierarhia normelor juridice superior actului administrativ normativ.
La caz, instan{a de recurs indic6 cd Regulamentul privind emiterea Avizului la
documentalia de proiect este aprobat prin ordinul directorului Directiei Generale
ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chiqindu nr.22
din 29 mai 2020 intru reali zar ea puterii pub I i ce.
Or, conform pct. 1.3 al Regulamentului Direcliei Generale Arhitecturd,
Urbanism gi Relalii Funciare, Direc{ia generald este o subdiviziune a Consiliului
municipal Chigindu, care se ocup[ curealizarea unui ansamblu de activit[1i speciflce
urbanismului gi amenaj Srii teritoriului.
Punctul 1 al Regulamentului privind emiterea Avizului la documenta{ia de
proiect prevede cd, prezerrtul Regulament are ca scop stabilirea modalit[1ii gi
procedurii unice de avizare qi emitere a avizttlui pentru documentalia de proiect de
cdtre Direcfia Generald Arhitecturd, Urbanism gi RelaJii Funciare a Consiliului
municipal ChiqinSu, ca autoritate a administraliei publice locale din municipiul
Chigindu, care se ocup6 cu realizarea unui ansamblu de activit6li specifice
urbanismului gi amenajdrii teritoriului.
Astfel, Regulamentul privind emiterea Avizului la documentalia de proiect
stabilegte modalitatea qi procedura unicl de avizarc qi emitere a avizului pentru
documentalia de proiect, fapt ce ii stabileqte caracterul obligatoriu al actului
administrativ gi cuprinde reguli generale de conduit[, impersonale qi de aplicabilitate
repetatS, in vederea aplicdrii la un numSr nedeterminat de subiecli.
Respectiv, instanla de recurs lin0nd cont de faptul cd Regulamentul privind
emiterea Avizului la documerfia\ia de proiect este un act juridic subordonat legii,
aprobat de o autoritate public6, Direcfia General[ Arhitecturd, Urbanism qi RelaJii
Funciare a Consiliului municipal Chigindu, care nu se supune controlului
constitutionalitdlii gi stabilegte reguli de aplicare obligatorii pentru un num[r
nedeterminat de situalii identice, conchide cI acesta reprezintd,un act administrativ
normativ.
in conformitate cu art.209 alin. (3) din Codul administrativ, pentru acliunea in
realizare, acliunea in constatare qi ac(iunea de control normativ nu existd termen de
inaintare a acliunii in contencios administrativ.
Articolul 191 alin. (2) din Codul administrativ stipuleazd, cd, Cur[ile de apel
solulioneaz[ in primd instan{6 ac}iunile in contencios administrativ impotriva actelor
administrative notmative, care nu se supun controlului de constitulionalitate.

tt
findnd cont de prevederile citate gi de cele stabilite, instanla de recurs relevd
ci pentru acJiunea in control normativ al Regulamentului privind emiterea Avizului
la documenta{ia de proiect nu existd termen de inaintare a ac{iunii gi este de
compten{a Cur{ii de Apel.
Fiind investitd cu examinarea catzei, Curtea de Apel Chigin[u prin hotdrdrea
din 30 septembrie2l?l a respins ca fiind neintemeiatd acliunea in control normativ
inaintatl de Pavel Croitoru (f.d. 71-85).
Pentru a pronunla aceastd decizie, prima instanlE a indicat cd Pavel Croitoru nu
a prezentat nicio probd in confirmarea faptului cd este impus sd oblin6 un alt
certificat de urbanism in baza acbtlui normativ contestat, pentru construirea unei
cl[diri cu destinalie mixt[ (locativd qi nelocativd) D+P+4E+M pe terenul eliberat in
urrna desfiinlErii construcliilor existente situate in mun. Chiqindu, str. Mitropolit
Dosoftei 128A, construclia cdreia a fost confirmatd prin certificatul de urbanism
pentru proiectare nr.297ilig din 28 august 2019.
La fel, prima instanld a relevat cd Pavel Croitoru nu a prezentat probe din care
ar rezulta c6, in temeiul actului normativ contestat, acestuia i-ar fi fost create careva
impedimente de a introduce modificlrile permise de legislalie in documentalia de
proiect, elaboratd conform certificatului de urbanism pentru proiectare nr.297ilig
din 28 august 2019, emis de Primiria municipiului Chigin[u qi in eliberarea
autorrzatiei de construire.
Instanla de recurs relevd c6, prima instan(6 eronat a stabilit cd in cadrul acliunii
in control normativ instanla de judecatl urma sd se limiteze la verificarea
aplicabilit[lii Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de
proiect pentru introducerea de cdtre Pavel Croitoru a unor modificdri in
documentalia de proiect, elaboratd conform certificatului de urbanism pentru
proiectare nr.297ilig din 28 august 2019, emis de Primdria municipiului Chigin6u qi
in eliberarea autorizaliei de construclie. Or, ac{iunea in control normativ presupune
verificarea legalitdlii unui act administrativ, care stabilegte reguli de aplicare
obligatorii pentru un numlr nedeterminat de situafii identice. Prin urmare, Curtea de
Apel Chigindu urma sd examineze legalitatea actului normativ prin prisma
temeiurilor de ilegalitate invocate de Pavel Croitoru, dar nu prin prisma dreptului
inc5lcat.
La fel, completul specializat pentru examinarea acliunilor in contencios
administrativ al Colegiului civil comercial qi de contencios administrativ lirgit al
Curfii Supreme de Justilie menfioneazd,cdPavel Croitoru a invocat cd a f6cutreferire
la modificdrile proiectului din luna februarie 2020, doar pentru a proba gi a
argumenta faptul c5, nu orice modificdri operate in documentatia de proiect av ca
efect obligativitatea oblinerii unui nou certificat de urbanism pentru proiectare, ci
doarpentru modific[rile, capabile sd afecteze regimul arhitectural-urbanistic, stabilit
prin certificatul de urbanism pentru proiectare. ins[, contestd Regulamentul din
motiv ci acesta ii ingrddegte dreptul de a face in viitor modificdrile in proiect,
permise de legislaJia in vigoare.
Mai mult, Curtea de Apel Chiqindu a omis circumstan\a cd in fapt, legalitatea
introducerii de c[tre Pavel Croitoru a unor modificdri in documenta{ia de proiect,
elaboratd conform certificatului de urbanism pentru proiectare w.297ilig din data

12
de 28 august 2019, emis de Primiria municipiului Chigindu, constituie obiectul unei
alte ac{iuni in contencios administrativ, separate de prezentul litigiu. Respectiv,
prima instanla urma s[ examineze legalitatea actului normativ, prin prisma
temeiurilor de ilegalitate a actului normativ invocate de Pavel Croitoru pentru a-i
asigura acestuia dreptul la un proces echitabil.
Or, in sensul art. 6 $ 1 din Convenlia pentru Aplrarea Drepturilor Omului qi a
LibertSfilor Fundamentale, nofiunea de proces echitabil impune ca instan]a de
judecatd sI nu-qi motiveze doar sumar hotdrdrea sa, ci sd examineze efectiv
problemele esen{iaIe, care-i sunt supuse aprecierii Si sdnu se mullumeasci de aproba
pur gi simplu concluziile uneia dintre p64i.
in conformitate cu art. 53 alin. (1) din Codul administrativ, competenla
reprezintd totalitatea atribuliilor acordate autoritetilor publice sau persoanelor din
cadrul acestora prin lege sau alte acte normative.
Conform art. 54 din Codul administrativ, competenla material[ poate fi
generald sau specialS gi este reglementatd prin lege. Dacd legea nu reglementeazd
competenla materialS, competenti este autoritateapublicd a cdrei activitate este cea
mai apropiat[ de natura raporturilor juridice.
Prevederile art. 57 alin. (1) din Codul administrativ stabilesc cE activitatea
administrativS se realizeazd numai de autoritatea publici competenti gi in limitele
competenlei legale.
Conform art. 18 al Legii nr.100 din22 decembrie 2017, actele normative ale
autoritdtilor administrafiei publice locale se emit pentru rcalizarea atribuliilor
func{ionale qi in limitele competenfelor stabilite de Constitulie, de Carta Europeand
a Autonomiei Locale gi de alte acte normative, fiind aplicate doar inrazateritoriului
administrat de cdtre acestea.
Potrivit art. 19 al Legii cu privire la activitatea arhitecturali nr. 1350 din data
de 02 noiembrie 2000, organele locale de arhitecturd gi urbanism sunt reprezentate
prin departamente, direclii generale, direc{ii, secfii gi servicii , care intrd in structura
autoritSlilor administrafiei publice locale respective. Principiile de bazd ale
activitdtrii acestor organe se stabilesc printr-un regulament, elaborat de autoritatea
administra{iei publice centrale in domeniu gi aprobat de Guvern. in baza acestui
regulament, fiecare organ local de arhitectur[ qi urbanism igi elaboreazd propriul
regulament, ce se aprobd de citre autoritatea administraliei publice locale respectivI,
cu avizul autoritdlii administrafiei publice centrale in domeniu.
Conform punctului 5.2. al Regulamentului DirecJiei Generale Arhitecturd,
Urbanism gi Relalii Funciare, Direcfia general[ este condusi de cdtre directorul
Direcliei generale, care exercitb gi funclia de arhitect principal al municipiului
Chiqindu gi cea de preqedinte al Consiliului urbanistic.
Punctele 5.5. gi 5.6 ale Regulamentului Direcliei Generale ArhitecturS,
Urbanism gi Rela{ii Funciare prevSd c5, activitatea directorului Direcfiei generale
este coordonatS gi controlatd de c6tre Consiliul municipal Chiqin6u. Indicaliile
directorului Direc{iei generale, in limitele competenlei sale, date organiza\tilor de
proiectare, de construclie qi beneficiarilor, au caructer obligatoriu. in cazvl
dezacordului cu indicaliile qi cerinfele formulate de Directorul Directiei generale,
acestea pot fi contestate in cadrul qedinlelor Consiliului municipal Chigin6u. Pe

13
perioada contest6rii, indicatiile arhitectului principal se respect[ integral.
Jindnd cont de prevederile legale citate qi de Regulamentul Direcliei Generale
Arhitectur6, Urbanism gi Relatii Funciare, instanta de recurs reline ca intemeiat
argumentul recurentului Pavel Croitoru precum cd ordinul directorului Direcfiei
Generale Arhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chiginlu
nr.22 din29 mai2020 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului
pentru documentalia de proiect este adoptat cu incdlcarca competenlei materiale.
Or, directorul Direcliei Generale ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare a
Consiliului municipal Chigindu nu are competenla legal[ de a emite, elabora sau
aproba Regulamentul privind emiterea Avizului pentru documenta{ia de proiect. Mai
mult, nici Regulamentul Direcliei Generale Arhitecturi, Urbanism gi Relalii
Funciare nu ofer6 directorului direcfiei o asemenea competenfi prin punctele 5.8 gi
5.10 ale Regulamentului respectiv, in care sunt prevdzute drepturile qi obligaliile
directorului Direcliei Generale Arhitectur5, Urbanism gi Rela(ii Funciare a
Consiliului municipal Chigindu.
Instanla de recurs reitercazd c6, potrivit pct. 5.5 din Regulamentul Direcliei
Generale Arhitectur[, Urbanism gi Relalii Funciare, activitatea directorului Direcliei
generale este coordonatS qi controlatd de cdtre Consiliul municipal Chiqindu. Astfel,
reiese ci Direclia general[ arhitecturI, urbanism qi relafii funciare, se subordoneazd
Consiliului municipal Chiqin[u.
Iar, in conformitate cu art. 6 alin. (1) al Legii privind statutul municipiului
Chigindu nr. 136 din 17 iunie 2016, Consiliul municipal are drept de iniliativl gi
decide, in condiliile legii, in toate problemele de interes local in teritoriul oraqului
Chiqindu qi in cele de interes municipal - in teritoriul municipiului, cu excep{ia
problemelor ce lin de competenla altor autoritdtri publice.
Aliniatul 2 pct.2lit. f') al Legii privind statutul municipiului Chigindu nr. 136
din 17 iunie 2016, prevede cd Consiliul municipal exercitl urmitoarele competen{e
de bazd, in domeniul managementului strategic al municipiului, in condiliile legii,
finanlarea gi aprobarea documentafiei de urbanism qi amenajare a teritoriului
municipiului, inclusiv:- planul de amenajare a teritoriului municipiului; - planul
urbanistic general al municipiului gi Regulamentul local de urbanism;- planul
urbanistic zonal.
Mai mult, instanla de recurs constatd c[, Direc]ia Generald ArhitecturS,
Urbanism gi Rela{ii Funciare a Consiliului municipal Chigindu inc[lcdnd competen]a
la adoptarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de
proiect, a inc6lcat qi procedura adoptdrii unui act normativ, qi anume transparen{a in
procesul decizional.
Conform art. 5 al Legii privind transparenJa in procesul decizional nr. 239 din
13 noiembrie 2008, transparenla in procesul decizional sebazeazd pe urmdtoarele
principii: a) informarea, in modul stabilit, a cetdlenilor, a asociafiilor constituite in
corespundere cu legea, a altor pdrfi interesate despre inilierea elaborSrii deciziilor qi
despre consultarea publicl pe marginea proiectelor de decizii respective; b)
asigurarea de posibilitdli egale pentru participarea cetSlenilor, asocialiilor constituite
in corespundere cu legea, altor p6rfi interesate la procesul decizional.
In conformitate cu art. 10 alin. (1) al Legii privind transparenla in procesul

t4
decizional nr.239 din l3 noiembrie 2008, autoritatea publici asiguri accesul la
proiectele de decizii gi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a
lor pe pagina web oficial6 a autorit[1ii publice, prin asigurarea accesului la sediul
autoritdlii, precum qi prin expediere prin poqtd sau prin alte mijloace disponibile, la
solicitarea persoanei interesate.
Prevederile art, 11 alin. (1) al Legii privind transparenta in procesul decizional
nr.239 din 13 noiembrie 2008, consultarea cetdfenilor, asociaJiilor constituite in
corespundere cu legea, altor pirli interesate se asigurd de c6tre autoritatea public6
responsabilE de elaborarea proiectului de decizie prin urm[toarele modalitSli:
dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor
experfilor in domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu
participar ea r epr ezentanli lor societdlii civile.
in rdspunsul nr. 2llI8OO, 211382 din 12 aprilie 2O2l al Direcliei Generale
Arhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigin[u, aceasta
indicd c5, procedura de consultare public[ la adoptarea Regulamentului privind
emiterea Avizului pentru documenta{ia de proiect este inoportund (f.d.30 verso).
Respectiv, la caz, completul specializat pentru examinarea acfiunilor in
contencios administrativ al Colegiului civil, comercial qi de contencios administrativ
lIrgit al Curfii Supreme de Justi(ie subliniaz[ c6, autoritatea publicd nu a respectat
consultarea public6 la adoptarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru
documentalra de proiect, degi, conform legislafiei in vigoare avea obligalia de a
efectua aceste consult6ri.
Or, in urma antrendrii publicului in luarea deciziilor, acestea sunt mai eficiente
gi mai echilibrate din punctul de vedere ale intereselor populaliei in domeniul
construc{iei, astfel cI mecanismul de consultlri ale populaliei, instituit prin lege
asigur6 un grad mai inalt de transparen{i, fiind luate decizii care nu contravin
intereselor cetdlenilor gi nu incalcd drepturile qi interesele legitime ale acestora.
Completul specializat pentru examinarea ac{iunilor in contencios administrativ
al Colegiului civil, comercial qi de contencios administrativ lIrgit al Curfii Supreme
de Justilie relev6 c5, in cadrul sistemului de proteclie instituit de Convenlia
Europeani a Drepturilor Omului, este de competenla autoritililor nalionale sI
efectueze evaluarea ini1ia15 cu privire la existenfa unei probleme de interes public,
care si justifice mdsurile de privare de proprietate sau care constituie o ingerin{[ in
dreptul la respectarea,,bunurilor". in acest caz, caEi in alte domenii in care se aplic[
garanliile Conven{iei, autoritdlile nafionale beneficiazd", in consecin![, de o marjS
largd de apreciere.
ReieEind din cele expuse, completul specializat pentru examinarea acliunilor in
contencios administrativ al Colegiului civil, comeroial qi de contencios administrativ
lIrgit al Curlii Supreme de Justilie conchide c6, prima instanli, urrnare a examinirii
acliunii inaintate de Pavel Croitoru privind controlul normativ al ordinului
directorului Direcliei Generale ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare a
Consiliului municipal Chiqin[u nr. 22 din 29 mai 2020 privind aprobarea
Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de proiect, eronat a
ajuns la concluzia netemeiniciei acfiunii reclamantului Pavel Croitoru.
Astfel, in baza celor stabilite, completul specializat pentru examinarea

15
ac{iunilor in contencios adrninistrativ al Colegiului civil, comercial qi de contencios
administrativ l[rgit al Curlii Supreme de Justilie considerd cd ordinul directorului
Direcliei Generale Arhitectur[, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal
Chigindu nr.22 din29 mai2020 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea
Avizului pentru documentalia de proiect gi Regulamentul in sine, urmeazd a ft
anulate ca fiind ilegale, deoarece au fost adoptate cu inc[lcarea competenlei qi
procedurii stabilite.
Totodatd, instanla de recurs reline ca intemeiat argumentul recurentului precum
c[, prima instan!6 nu s-a expus asupra faptului dacd arhitectul-qef are sau nu
competen{a 1ega16 de a avtza documentalia de proiect.
Art. I al Legii privind autorizarea executdrii'lucrdrilor de construclie nr. 163
din 09 iulie 2010 prevede c6, obiectul prezentei legi il constituie reglementarea
modului de autorizare, avizare qi verificare a lucr6rilor de proiectare, executare sau
desfiinlare a construcliilor gi amenajlrilor in conformitate cu documentatia de
urbanism gi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente
normative in construclii in scopul asigurlrii transparenlei qi publicitdlii la emiterea
actelor administrative qi al credrii unor condi{ii favorabile mediului de afaceri.
Conform art.2 al Legii privind autorizarca executdrii lucrdrilor de construclie
nr. 163 din 09 iulie 2010, documentafia de proiect reprezintdpiese scrise gi desenate
care cuprind solu{ii tehnice gi economice de realizarc a obiectivului de investilii in
volumul stabilit de documentele normative.
Astfel, {inAnd cont de prevederile normelor legale citate, instan{a de recurs
relev6 cd,Legea privind autoizarea executirii lucrdrilor de construclie nr. 163 din
09 iulie 2010 rcprezintd cadrul legal, ce reglementeazd avizarea, verificarea qi
aprobarea documentaliei de proiect, fiind dedicat acestui compartiment un capitol
separat, capitolul IV, care conline 2 articole gi anume articolul 10, care
reglementeazd actele pentru elaborarea documentaliei de proiect gi articolul I 1, care
prevede verificarea documentatiei de proiect.
Potrivit art. 10 al Legii privind urtoizarea execut[rii lucrdrilor de construclie
nr. 163 din 09 iulie 2010, avizele de racordare la relelele edilitare, necesare pentru
elaborarea documentaliei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului
(beneficiarului) de cdtre furnizori (delin[tori de utilitdli) in cel mult 20 de zile
lucrdtoare de la data solicitdrii. Planul de trasare a relelelor se elibereazd gratuit
solicitantului (beneficiarului) de citre emitent in cel mult 10 zile ltcrdtoare de la
data solicitdrii.
Conform art. l l al Legii privind autorizarea executdrii lucrdrilor de construcfie
nr. 163 din 09 iulie 2010, documentalia de proiect elaboratd inbaza certificatului
de urbanism pentru proiectare se supune in mod obligatoriu verificdrii de c[tre
verificatorii de proiecte atesta(i din cadrul instituliilor autorizate in verificarea
proiectelor. Documentalia de proiect elaboratd in corespundere cu nornativele gi
standardele nalionale, verificatd in modul stabilit la alin.(l), nu necesitd avizare
suplimentard in organele supravegherii de stat. Documentalia de proiect pentru
relelele edilitare elaboratd inbaza avizelor de racordare la utilit[li, a planului de
trasare a acestora gi in conformitate cu documentele normative nu se avizeazd
suplimentar de cdtre furnizori (delinitori de utilitSfi).

L6
ln conformitate cu pct. 5 al Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor
gi a execu(iei construcliilor qi expertizarea tehnicd a proiectelor gi constructiilor,
aprobat prin Hot6r0rea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, sint in drept sI exercite
activitSli de verificare gi expertizare a documentaliei de proiect pentru construclii,
precum qi expertiza tehnicl a construcliilor numai specialigtii atestali ca persoane
fizice sau ca angaja\i ai agenlilor economici cu activitdli in domeniul verificdrii gi
expertizdrii documenta{iei de proiect pentru construcfii, precum gi al expertizei
tehnice a construcfiilor.
Punctul l0 al Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor qi a execuliei
construcfiilor gi expertizarea tehnicd a proiectelor gi construcliilor, aprobat prin
Hotir6rea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 prevede ci modul de elaborare,
completare, coordonare, avizare gi aprobare a documentatiilor de proiect se
efectueaz[ conform prevederilor documentelor normative in vigoare in Republica
Moldova.
Respectiv, lindnd cont de prevederile legale citate, completul specializat pentru
examinarea acliunilor in contencios administrativ al Colegiului civil comercial gi de
contencios administrativ ldrgit al Curtii Supreme de Justitie conchide cd,
Regulamentul privind emiterea Avizului pentru documentatia de proiect, aprobat
prin ordinul directorului Direcliei Generale Arhitecturd, Urbanism gi RelaJii
Funciare a Consiliului municipal Chiqindu nr. 22 din 29 mai 2020 contravine
legislafiei in vigoare.
Or, normele legale citate nu stabilesc competenla arhitectorului-gef de a avlza
documentalia de proiect, avizarea fiind atribuitS in competenla verificatorilor
specilizali
Totodat6, instanla de recurs specificd cd art. 11 alin. (1) lit. a) al Legii privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de construc{ie nr. 163 din 09 iulie 2010 in redactia
in vigoare pdn6 la t4 august 2015, prevedea cI documentalia de proiect elaboratd in
baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune in mod obligatoriu: a)
avizdrii de c[tre arhitectul-gef in volum de: plan general (plan de situa]ie, plan
trasare), fatade, solutii cromatice, proiect de organizare a execut[rii lucrdrilor de
construc{ie, re}ele edilitare exterioare.
InstanJa de recurs rcitereazd c6, potrivit art. 11 al Legii privind autonzarea
executdrii lucrdrilor de construclie nr. 163 din 09 iulie 2010, in vigoare de la data
de 14 august 2015, documentalia de proiect elaborat6 in baza certificatului di
urbanism pentru proiectare se supune in mod obligatoriu verificlrii de cdtre
verificatorii de proiecte atestali din cadrul institufiilor autorizate in verificarea
proiectelor. Documentalia de proiect elaboratd in corespundere cu normativele gi
standardele naJionale, verificatd in modul stabilit la alin.(l), nu necesitl avizare
suplimentar[ in organele supravegherii de stat. Documentalia de proiect pentru
re{elele edilitare elaboratd in baza avizelor de racordare la utilit6fi, a planului de
trasare a acestora gi in conformitate cu documentele normative nu se avizeazd,
suplimentar de cltre furnizori (delindtori de utilit61i).
Astfel, prin Legea pentru modificarea qi completarca unor acte legislative nr.
153 din 30 iulie 2015 a fost exclusd competen{a arhitectorului-qef de a aviza
documenta{ia de proiect.

17
Suplimentar, instanJa de recurs relevi cd legisla{ia in vigoare nu prevede
obligativitatea avizdrii documentaliei de proiect de cdtre arhitectorul-gef nici pentru
a obtine attortzatia de construire.
Conform art.2 al Legii privind avtorizarea executdrii lucr[rilor de construc]ie
nr. 163 din 09 iulie 2010, in vigoare p6nd la 14 august 2015, autoiza\ia de
construire reprezintd actul, eliberat de cdtre emitent, prin care se autoizeazd
executarea lucririlor de construcfie in temeiul gi cu respectarea certificatului de
urbanism pentru proiectare gi a documentaliei de proiect elaborate, avizate,
verificate qi aprobate.
In redactia art.Z al Legii privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructie
nr. 163 din 09 iulie 2010, dupd modificdrile legislative operate prin Legea nr. 153
din 30 iulie 2015 pentru modificarea gi completarea unor acte legislative, din
noliunea autorizaliei de construire rentltd cd aceasta se elibereazd in baza
documentaliei de proiect elaborate gi verificate, fiind exclusd condilia aviz6rii gi
aproblrii.
Totodatd, instanJa de recurs relevi cI in redactia de p6nd la 74 august 2015,
articolul 12 alin. (1) lit. c) al Legii privind attorizarca executSrii lucririlor de
construcfie nr. 163 din 09 iulie 2010, prevedea cdautoriza{ia de construire se emite
inbazacererii, in cel mult 10 zilelucrdtoare de ladatainregistrdrii acesteia. La cerere
se anexeazdurmdtoarele documente: extrasul din documentatia de proiect in volum
de: memoriu explicativ, plan general (plan de situalie, plan trasare), fatade, solu{ii
cromatice, proiect de organizare a executdrii lucrdrilor de constructie, avizate de
citre arhitectul-gef.
Prin Legea nr. 153 din 30 iulie 2015 pentru modificarea gi completarea unor
acte legislative, din con(inutul la art. t2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 163 din 09 iulie
2010 privind autonzarea executlrii lucr[rilor de construire a fost exclus textul
,,avizate de cltre arhitectul-gef '.
Prin urmare, instan(a de recurs reline ca intemeiat argumenful reclamantului
Pavel Croitoru precum cd incepdnd cu data de 14 august 2015 legiuitorul a exclus
competenla arhitectorului-qef de a aviza documenta[ia de proiect. Or, prin Legea
nr. 153 din 30 iulie 2015 pentru modificarea gi completarea unor acte legislative,
intratd in vigoare La 14 august 2015,legiuitorul a exclus competenla arhitectorului-
qef in avizarea execut6rii lucrdrilor de construc{ie.
Conform aft.73 alin. (3) din Legea nr.100 din22 decembrie 20t7 cu privire la
actele normative, actul normativ produce efecte doar cdt este in vigoare qi, de regul6,
nu poate fi retroactiv sau ultra activ.
Mai mult, prin pct. 1.4 al Regulamentului Direcliei Generale Arhitectur6,
Urbanism gi Relatii Funciare, este stabilit expres cd in activitatea sa, Direclia
general[ se bazeazd pe actele legislative qi normative in vigoare in domeniul
amenajdrii teritoriului, urbanismului, arhitecturii, construcliei qi relaliilor funciare,
precum gi pe prevederile prezentului regulament.
in circumstantele expuse instanla d. recrrs conchide c5, Regulamentul privind
emiterea Avizului pentru documenta(ia de proiect, aprobat prin ordinul directorului
Direcfiei Generale Arhitecturi, Urbanism qi Relalii Funciare a Consiliului municipal
Chigindu nr. 22 din 29 mai 2020 a fost emis in baza prevederilor legale abrogate,

18
omi!6nd sd aplice legislafia care reglementeazd avizarea docurrentaliei de proiect,
in vigoare la momentul adoptdrii acestui Regulament.
Completul specializat pentru examinarea aclirinilor in contencios administrativ
al Colegiului civil, comercial gi de contencios administrativ 16rgit al Curfii Supreme
de Justilie deceleazdcd odatd cu modificarea prevederilor legale care reglementeazd"
avizarea, verificarea qi aprobarea documenliei de proiect, Direcfia Generald
ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chiginlu urma sd
lind cont de noile prevederi care instituie reguli gi condilii privind avrzarea,
verificarea qi aprobarea documenliei de proiect
La caz, completul specializat pentru examinarea actiunilor in contencios
administrativ al Colegiului civil, comercial gi de contencios administrativ l[rgit al
Cur{ii Supreme de Justilie accentueazd, cd, Direclia Generald ArhitecturS, Urbanism
qi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigindu la aprobarea Regulamentului
contestat a aplicat prevederi legale abrogate, prin urmare, se constat[ aplicarea
eronat[ de citre autoritatea publicd a normelor material-procesuale ce stabilesc
procedura de avizare, verificare qi aprobare a documenliei de proiect.
Fundamentarea acestei concluzii rezultd qi din raliunea c5, in condiliile in care
Legea privind avtorrzarea executdrii lucrdrilor de construc{ie nr. 163 din 09 iulie
2010 este o lege organicd, care reglementeazd imperutiv avizarea, verificarea gi
aprobarea documenliei de proiect, Regulamentul privind emiterea Avizului pentru
documenta(ia de proiect, care constituie act normativ subordonat legii este nul,
deoarece contravine legii.
Mai mult, art. l alin. (3) din Codul administrativ prevede cd, actele normative
subordonate legii se aplicd la reglementarea raporturilor administrative doar in
cazurile in care sunt emise in temeiul legii gi nu contravin ei.
in prezenta cavzd, instanla de recurs reline c6, Codul administrativ stabileqte
expres faptul c6, in situalia in care actele normative subordonate legii contravin
acesteia, ele nu urmeazd" a fi aplicate, respectiv prima instan!6 neintemeiat a respins
acliunea in control normativ.
In acest context, avdnd in vedere cele constatate, prin prisma art.224 alin. (l)
lit. e) din Codul administrativ, Colegiul ldrgit a ajuns la concluzia cd urmeazd a fi,
anulat ca fiind ilegal Regulamentul privind emiterea Avizului pentru documentalia
de proiect, aprobat prin ordinul directorului Direc{iei Generale Arhitecturi,
Urbanism 9i Rela(ii Funciare a Consiliului municipal Chigin6u nr. 22 din 29 mai
2020, deoarece contravine legisla{iei in vigoare.
ln situalia creatd, se impune concluzia c6", instanla de fond la examinarea
acliunii in contencios administrativ nu a supus verificSrii temeiul adresErii in justilie
cu astfel de acliune, neefectudnd astfel cercetarea completd a tuturor probelor in
ansamblul Ei interconexiunea 1or.
Prin urmare, Colegiul lIrgit ajunge la concluzia interpretdrii eronate a normelor
legale relevante cauzei de cdtre instanla de fond, fapt ce a dus la emiterea unei solutii

"t*'ffiTi;J,::?:1ffi:?1lir,[;1ffi;, in vedere cr prima instan{d nu a dat o


apreciere corectd in ansamblu raportului juridic in litigiu, prin prisma cadrului legal
aplicabil in spe![ Ei circumstanlelor constatate, completul specializat pentru

19
examinarea acliunilor in contencios administrativ al Colegiului civil, comercial qi de
contencios administrativ lSrgit al Curlii Supreme de Justilie ajunge la concluzia de
a admite recursul depus de Pavel Croitoru, de a casa integral hotlrdrea din data de
30 septembrie 2021 a Curlii de Apel Chigindu cu emiterea unei noi decizii privind
admiterea cererii de chemare in judecatd depuse de Pavel Croitoru.
Cu referire la publicarea hot[rArii instanlei de judecatd pe pagina web a
Prim[riei municipiului Chiqin[u, instan{a de recurs conchide c[ aceasta urmeazd aft
publicat6 pe pagina web a Primlriei municipiului Chigin[u (www.chisinau.md), din
ralionamentele menlionate.
Potrivit art.228 alin. (2) din Codul administrativ, actul administrativ normativ
anulat in tot sau in parte de c[tre instanla de judecatl nu produce efecte juridice din
momentul in care hot[rdrea instanlei de judecatd devine definitivd.
in conformitate cu art. 227 din Codul administrativ, o hotdrdre definitivd a
instan[ei de judecat[ privind anularea in tot sau in parte a unui act administrativ
normativ intrat in vigoare in urma publiclrii in sursa oficiali se publicd in aceeagi
sursd. Instanla de judecatd poate dispune publicarea suplimentard intr-o altd sursd de
informare. Cheltuielile legate de publicarea hotdrdrii le suport[ pAr0tul.
Potrivit pct.2 din ordinul directorului Direcfiei Generale ArhitecturS, Urbanism
qi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigindu nr. 22 din 29 mai 2020,
prezentul ordin se aduce la cunogtiinla publicului prin plasarea pe pagina web a
PrimSriei municipiului Chiqiniu (www. chisinau.md) (f. d. 1 5 -2 1 ).
Conform paginei web a Primdriei municipiului Chigindu (www.chisinau.md),
prezentul ordin a fost publicat in cadrul acestei pagini web, in compartimentul
atribuit DirecJiei Generale Arhitecturd, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului
municipal Chiqindu, https://www.chisinau .mdl pageview.php?1:ro&idc:461&F
/Primaria /Directii/ Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare.
Prin urmare, lin6nd cont de prevederile legale citate gi cele constatate supra,
instan(a de recurs conchide c5, Direclia Generald Arhitecturi, Urbanism qi Rela(ii
Funciare a Consiliului municipal Chigindu urmeazd sd publice prezenta decizie pe
pagina web a Primdriei municipiului Chiqindu (www.chisinau,md), aceeagi sursd de
informare in masd in care a fost publicat anterior Regulamentul privind emiterea
Avizului pentru documentalia de proiect, aprobat prin ordinul directorului Direcliei
Generale Arhitectur6, Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chigindu
nr.22 din29 mai2020.
Conform art.248 alin. (1) lit. c) din Codul administrativ, completul specializat
pentru examinarea acliunilor in contencios administrativ al Colegiului civil,
comercial qi de contencios administrativ ldrgit al Curfii Supreme de Justilie

decide:
Se admite recursul depus de Pavel Croitoru.
Se caseazd integral hotlr6rea din 30 septembrie2}2l a Cu(ii de Apel Chigindu,
emisd in cavza de contencios administrativ, intentat6 la cererea de chemare in
judecat[ depusi de Pavel Croitoru impotriva Direc]iei Generale Arhitecturd,
Urbanism gi Relalii Funciare a Consiliului municipal Chiqindu, te(i Primarul

20
General al municipiului Chiginiu gi Consiliul municipal Chiqin6u cu privire la
anularea actelor administrative qi se emite o noud decizie prin care:
Se anuleaz6 ordinul directorului Direcfiei Generale Arhitecturd, Urbanism gi
Relatii Funciare a Consiliului municipal Chigin6u nr. 22 din29 mai2020 privind
aprobarea Regulamentului privind emiterea Avizului pentru documentalia de
proiect.
Se anuleazd Regulamentul privind emiterea Avizului la documentaJia de
proiect.
Se obligd Directia General6 Arhitecturd, Urbanism gi Relatii Funciare a
Consiliului municipal Chiginlu sI publice prezerrta decizie pe pagina web a
Primiriei municipiului Chi giniu (www. chisinau. md).
D ecizia este irevocabild.

Preqedintele Eedinfei,

judecdtorul Ala Cob6neanu

judecitorii Nicolae Craiu

Aliona Miron

Iurie Bejenaru

Nina Vascan

2L

S-ar putea să vă placă și