Sunteți pe pagina 1din 137

MINISTERUL DEZVOLT RII REGIONALE I ADMINISTRA IEI PUBLICE Direc ia General Dezvoltare Regional i Infrastructur

LISTA REGLEMENT RILOR TEHNICE ÎN CONSTRUC II *

* Lista actualizat la data de 15.09.2015

1

DOMENII

:

I.

Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii

II.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente

III.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor

IV.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton precomprimat

V.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de zid rie i pere i

VI.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor metalice

VII.

Reglement ri tehnice privind folosirea i executarea construc iilor din materiale lemnoase

VIII.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de învelitori

IX.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii

X.

Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de tencuieli, placaje, tapete

XI.

Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de sc ri

XII.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor electrice

XIII.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor de ap i canalizare

XIV.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor termice, condi ionarea aerului, gaze

XV.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de protec ie a construc iilor i instala iilor contra agen ilor

XVI.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale

XVII.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea cl dirilor de locuit i social- culturale

XVIII.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor industriale,

2

agrozootehnice i de iriga ii

XIX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor hidrotehnice, amenaj rilor i regulariz rilor de râuri

XX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea organiz rii lucr rilor de construc ii-montaj

XXI. Reglement ri tehnice privind verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii

XXII. Reglement ri tehnice privind lucr rile de repara ii, între inere i postutilizare a construc iilor

XXIII. Reglement ri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construc ii-montaj

XXIV. Reglement ri tehnice privind cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995

XXV. Reglement ri tehnico-economice i metodologice

XXVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor pentru transporturi

XXVII. Reglement ri tehnice privind performan a energetic a cl dirilor

XXVIII. Reglement ri tehnice privind securitatea la incendiu

XXIX. Reglement ri tehnice privind documenta iile de urbanism

NOT nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:

A-Lista reglement rilor tehnice în construc ii publicate în Monitorul Oficial al României i/sau Buletinul Construc iilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier. B-Lista reglement rilor tehnice în construc ii publicate în alte bro uri de specialitate, dup caz.

NOT nr.2:

1-referin ele nominalizate în reglement rile tehnice sunt cele în vigoare la data elabor rii acestora. 2-în cazul utiliz rii reglement rilor tehnice, se vor consulta ultimile edi ii ale standardelor i/sau documentelor de standardizare, precum i legisla ia specific domeniului, în vigoare (legi, hot râri ale guvernului, ordonan e, ordonan e de urgen , ordine de ministru, regulamente ale Comisiei Europene, etc ).

3

LEGEND :

M.D.R.A.P. Ministerul Dezvolt rii, Regionale i Administra iei Publice M.D.R.T. Ministerul Dezvolt rii, Regionale i Turismului M.L.P.A.T. Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului M.L.P.T.L. Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Turismului M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului M.D.L.P.L. Ministerul Dezvolt rii, Lucr rilor Publice i Locuin elor M.D.R.L. Ministerul Dezvolt rii, Regionale i Locuin ei M.A.P.M. Ministerul Apelor i Protec iei Mediului M.Of., p.I Monitorul Oficial al României, Partea I

A.F.E.R.

Autoritatea Feroviar Român

A.N.D.

Administra ia Na ional a Drumurilor

A.N.R.D.E.

Agen ia Na ional a României pentru Distribu ie Electricitate

B.C. Buletinul Construc iilor, editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i

Economia Construc iilor B.T.R. Buletinul Tehnic Rutier C.C.P.E.C. Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiz i Consulting C.O.C.C. Consultan , Organizare i Cibernetic în Construc ii

C.N.A.D.N.R. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere i Informatic D.D. Direc ia Drumuri I.C.B. Institutul de Construc ii Bucure ti I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare i Directivare în Construc ii ICECON Institutul de cercet ri pentru echipamente i tehnologii în construc ii I.C.P.A.I.U.C. Institutul Central de Proiectare, Aparatur , Instala ii i Utilaje pentru Construc ii I.C.P.I.L. Institutul de Cercetare i Proiectare pentru Industria Lemnului INCERC Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor

INCD

URBAN-

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii, Urbanism i Dezvoltare Teritorial

INCERC

Durabil „URBAN-INCERC”

4

INCERTRANS I.N.C.D.F.P. I.P.C.T. IPTANA S.A. I.S.C.L.P.U.A.T. I.P.C.T. SA I.S.C. I.S.L.G.C I.S.P.C.F. I.S.P.H. I.S.P.I.F. O.N.C.G.C. RENEL U.A.U.I.M. U.P.T. U.T.C.B. U.T.C.N.

Institutul de Cercetari în Transporturi Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P mântului Institutul de Proiectare Construc ii Tipizate Institutul de Proiect ri Transporturi Auto, Navale i Aeriene Inspectoratul de Stat în Construc ii, Lucr ri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul în Construc ii Inspectoratul de Stat în Construc ii Institutul de Sistematizare Locuin e i Gospod rie Comunal Institutul de Studii i Proiect ri C i Ferate Institutul de Studii i Proiect ri Hidrotehnice S.A. Bucure ti Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbun iri Funciare Bucure ti Oficiul Na ional de Cadastru, Geodezie i Cartografie Regia Na ional de Electricitate Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu Universitatea „Politehnica” din Timi oara Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti Universitatea Tehnic Cluj-Napoca

5

I.Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii

A-Lista reglement rilor tehnice în construc ii, publicate în Monitorul Oficial al României i/sau Buletinul Construc iilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 

I-1

NP 028-1978

Norme tehnice provizorii privind stabilirea distan elor între rosturile de dilatare la proiectarea construc iilor.

I.G.S.C. i I.C.C.P.D.C.

 

B.C. nr.11/1979

 

I-2

P 83-1981

Instruc iuni tehnice pentru calculul i alc tuirea constructiv a structurilor compuse beton-o el.

Decizie I.C.C.P.D.C. nr. 47/14.05.1981

 

B.C. nr.10/1981

î i înceteaz valabilitatea P 98–1974

   

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR).

O.M.L.P.A.T. nr.

     

I-3

NP 033-1999

61/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000

   

Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR).

O.M.L.P.A.T. nr.

     

I-4

GP 042-1999

62/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000

6

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

pentru

proiectarea

       

I-5

NP 055-2001

Normativ antiseismic locuin e,

agrozootehnice

a

construc iilor de social/culturale, i industriale –

O.M.L.P.T.L. nr.

B.C. nr.9/2002

O.M.L.P.A.T. nr.

783/22.05.2002

indicativ

P

100-92.

Detalierea

783/22.05.2002

anuleaz O.M.L.P.A.T. nr.

74/24.01.2002

parametrilor de calcul

nivelul

unit ilor

i Tc la

administrativ

Ks

teritoriale.

 
 

GP 101-2004

Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismic pasiv (reazeme, disipatori) a cl dirilor.

O.M.T.C.T. nr. 736/ 19.04.2004

M.Of., p I, nr.

   

I-6

874bis/24.09.2004

   

Metodologie privind calculul sistemelor de protec ie seismic pasiv . Cl diri autoadaptabile la solicit ri seismice.

 

M.Of., p I, nr.

   

I-7

MP 036-2004

O.M.T.C.T. nr.

738/19.04.2004

1.002bis/01.11.200

4

B.C. nr.4/2006

   

Metodologie de elaborare a h ilor de hazard seismic local pentru localit i urbane-H.S.L.L.U.

 

M.Of., p I, nr.

   

I-8

MP 026-2004

O.M.T.C.T. nr.

782/28.04.2004

1.221bis/20.12.200

4

I-9

GT 053-2004

Ghid privind adaptarea sc rii de intensit i seismice europene EMS - 98 la condi iile seismice ale României i la necesit ile inginere ti.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

   

803/28.04.2004

882bis/27.09.2004

I-10

GT 054-2004

Ghid privind constituirea, între inerea i utilizarea b ncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistr ri ale mi rilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 i 1990, ob inute în re eaua seismic na ional INCERC.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

   

805/28.04.2004

882bis/27.09.2004

7

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 

I-11

GT 055-2004

Ghid privind constituirea, între inerea i utilitarea b ncii de date cuprinzând înregistr ri ale cutremurelor puternice ob inute pe cl diri instrumentate seismic în re eaua seismic na ional .

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

   

804/28.04.2004

882bis/27.09.2004

I-12

 

Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

   

1.177/22.06.2004

132bis/11.02.2005

   

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat . Ac iuni.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.18/2006

intr în vigoare la data de 1 ianuarie

2007

I-13

CR 1-2.1-2005

2.229/27.12.2005

179bis/24.02.2006

I-14

CR 1-2.2-2005

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat . Convoaie tip.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.23/2006

intr în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ; orice dispozi ii contrare î i înceteaz aplicabilitatea

2.232/27.12.2005

179bis/24.02.2006

     

O.M.T.C.T. nr. 1.711/19.09.2006 * modificat i completat de O.M.D.L.P.L. nr.

 

B.C.

Obs. A se vedea O.M.D.R.A.P. nr.

2.465/08.08.2013

se abrog P

I-15

P 100-1/2006

Cod de proiectare seismic – Partea I–Prevederi de proiectare pentru cl diri, indicativ P 100-1/2006.

M.Of., p I, nr.

803bis/25.09.2006

M.Of., p I, nr.

850/11.12.2007

nr.11-12/2007

i 13-14/2007 B.C. nr. 12-13/2006 i

688/10.08.2007

B.C.nr.5/2005

100/1-2004

I-16

ME 003-2007

Metodologie privind investigarea de urgen a siguran ei post seism a cl dirilor i stabilirea solu iilor cadru de interven ie.

O.M.D.L.P.L. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.8/2007

î i inceteaza valabilitatea ME 003-1999

127/08.05.2007

562bis/16.08.2007

8

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
     

O.M.D.R.L. nr.

   

P 100-92, cu modific rile i complet rile ulterioare, î i înceteaz aplicabilitatea

Cod de proiectare seismic " Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismic a cl dirilor existente.

704/09.09.2009

M.Of., p I, nr.

647

bis/01.10.2009

B.C. nr.10-

11/2010

I-17

P 100-3/2008

completat de

M.Of., p I, nr.

161

bis/05.03.2014

 

O.M.D.R.A.P.

nr. 105/2014

     

O.M.D.R.T. nr.

     

Cod de proiectare.Evaluarea ac iunii pezii asupra construc iilor.

1.655/05.09.2012

M.Of., p I, nr.

704bis/15.10.2012

se abroga CR 1-1-3-2005 *completare cu anexele D i E

I-18

CR 1-1-3-2012

completat de O.M.D.R.A.P. nr.

2.414/01.08.2013*

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.10/2012

 

555bis/02.09.2013

     

O.M.D.R.T. nr.

     

1.530/23.08.2012

M.Of., p I, nr.

se abrog CR 0-2005

Cod de proiectare.Bazele proiect rii construc iilor.

647bis/11.09.2012

I-19

CR 0-2012

completat de O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.10/2012

*completare cu anexele B i C

 

2.411/01.08.2013*

555bis/02.09.2013

     

O.M.D.R.T. nr.

     

1.751/21.09.2012*

se abrog NP 082-2004

M.Of., p I, nr.

CR 1-1-4-2012

Cod de proiectare. Evaluarea ac iunii vântului asupra construc iilor.

704bis/15.10.2012

I-20

completat de O.M.D.R.A.P. nr.

2.413/01.08.2013**

M.Of., p I, nr.

555bis/02.09.2013

B.C.nr.11/2012

**completare cu anexele E i F

         

B.C.nr.10/2013

se abrog

CR 2-1.-1.1/2005 intr în vigoare la data de 1 ianuarie

I-21

CR 2-1.-1.1/

2013

Cod de proiectare a construc iilor cu pere i structurali de beton armat.

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I, nr.

2.361/24.07.2013

583

bis/13.09.2013

       

2014

9

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

 

Denumire reglementare tehnic

tehnic

   
           

P

modific rile i complet rile ulterioare, se aplic în continuare la

evaluarea

100-1/2006, cu

P 100-1/2013

Cod de proiectare seismic – Partea I–Prevederi de proiectare pentru

cl

diri.

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.3-4/2013

I-22

2.465/08.08.2013

558bis/03.09.2013

 

seismic a

cl

dirilor

existente

I-23

GP 128-2014

Ghid pentru calculul i proiectarea la ac iunea seismic a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare i depozitare în spa ii comerciale.

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I, nr.

   

393/13.03.2015

214bis/31.03.2015

B-Lista reglement rilor tehnice în construc ii publicate în alte bro uri de specialitate

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
 

PC 014-1999

Ghid de exploatare a b ncilor de date elaborate în vederea inventarierilor cl dirilor din capital i din ar avariate seismic i expertizate începînd cu anul 1992 precum i a datelor tehnice con inute în rapoartele de expertiz tehnic aferente acestor cl diri.

O.M.L.P.A.T. nr.

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 i bro ura IPCT

 

I-24

40/N/30.06.2000

10

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

Program cadru pentru generarea automat a rapoartelor pe baza informa iilor selectate din banca de date corespunz toare activit ii de expertizare a cl dirilor.

O.M.L.P.A.T. nr.

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 i bro ura IPCT

 

I-25

PC 015-1999

45/N/30.06.2000

   

Ghid pentru proiectarea automat , interactiv i reprezentarea grafic a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la înc rc ri statice i dinamice.

O.M.L.P.A.T. nr.

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 i bro ura IPCT

 

I-26

PC 008-1997

84/N/26.05.1997

   

Ghid pentru calculul automat (static i dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau re ele plane în domeniul elastic.

O.M.LPAT nr.

     

I-27

PC 005-1997

85/N/26.05.1997

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 i Bro ura IPCT

   

Ghid pentru relizarea automat a analizelor structurale spa iale (statice i dinamice).

O.M.L.P.A.T. nr.

 

Ordinul publicat în B.C. nr.4/1997 i Bro ura IPCT

 

I-28

PC 006-1997

86/N/26.05.1997

   

Ghid de utilizare a spectrelor de spuns inelastic în proiectarea structurilor.

O.M.L.P.A.T. nr.

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000

 

I-29

GP 050-2000

208/N/22.09.2000

11

II. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente

A-Lista reglement rilor tehnice în construc ii, publicate în Monitorul Oficial al României i/sau Buletinul Construc iilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

 

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

 

tehnic

 

II-1

C

178-1976

Instruc iuni tehnice

executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.

pentru

Decizia I.G.S.C. nr.

 

B.C. nr.

 
 

132/29.06.1976

11-12/1976

   

Instruc iuni tehnice departamentale pentru proiectarea i executarea

       

II-2

C

29-1979

funda iilor pentru lucr rile de drumuri din p mânturi stabilizate cu ciment.

O.M.T.T.C. nr.

311/17.02.1979

B.C. nr.11/1979

   

Instruc iuni tehnice pentru consolidarea p mânturilor sensibile la umezire i a nisipurilor prin silicatizare i electrosilicatizare.

Decizia

I.C.C.P.D.C.

   

î i

înceteaz

valabilitatea

II-3

C

168-1980

nr.

B.C. nr.12/1980

C

168–1974

 

91/17.11.1980

   

Instruc iuni tehnice pentru

Decizia

I.C.C.P.D.C.

     

II-4

C

218-1984

executarea forajelor prin metoda vibrofor rii.

nr.

B.C. nr.8/1984

 

58/16.05.1984

           

î i înceteaz

valabilitatea

C

29–1977

cap.1; 2 – par ial

Normativ privind îmbun irea

Decizia

I.C.C.P.D.C.

(prevederile

II-5

C

29-1985

terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I

nr.

B.C. nr.8/1985

referitoare la

 

20/11.04.1985

compactarea

 

cu maiul greu); 4; 7 i 8, tabelele 1.1;

1.2

i anexele

2.1

pct 1; 2.2

12

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

 

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

 

tehnic

 
           

pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 i 8.3 din

„Normativul

privind

consolidarea

terenurilor de

fundare slabe

prin procedee

mecanice”.

   

Normativ privind executarea lucr rilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale.

Decizia

I.C.C.P.D.C.

   

î i înceteaz

valabilitatea

II-6

C

169-1988

nr.

B.C. nr.5/1988

C

169–1983

 

59/30.09.1988

   

Ghid pentru proiectarea lucr rilor ce înglobeaz materiale geosintetice.

O.M.L.P.A.T. nr.

     

II-7

P

134-1995

1/N/20.01.1995

B.C. nr.9/1995

II-8

GE 028-1997

Ghid pentru executarea lucr rilor de drenaj orizontal i vertical.

O.M.L.P.A.T. nr.

56/N/11.03.1997

 

B.C. nr.11/1998

înlocuie te par ial

C

29–1977

   

Ghid pentru execu ia compact rii în

       

II-9

GE 026-1997

plan orizontal terasamentelor.

i înclinat a

O.M.L.P.A.T. nr.

59/N/11.03.1997

B.C. nr.5/1998

13

III. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor

A-Lista reglement rilor tehnice în construc ii, publicate în Monitorul Oficial al României i/sau Buletinul Construc iilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

 

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

 

tehnic

 
   

Instruc iuni pentru completarea formularului de eviden a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

     

III-1

C

213-1983

26/28.04.1983

B.C. nr.7/1983

   

Instruc iuni tehnice pentru folosirea

     

î i înceteaz

III-2

C

196-1986

mânturilor stabilizate la lucr rile de funda ii.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

30/03.10.1986

B.C. nr.8/1986

valabilitatea

C

196–1979

   

Instruc iuni tehnice pentru elemente de funda ii din beton cu adaos de

     

i înceteaz

III-3

C

215-1988

cenu de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivit i naturale i industriale.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

83/06.12.1988

B.C. nr.6/1988

valabilitatea

C

215–1983

III-4

C

159-1989

Instruc iuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin

metoda penetr rii cu con, penetrare static penetrare dinamic , vibropenetrare.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

 

B.C. nr.4/1990

i înceteaza

valabilitatea

 

42/18.12.1989

C

159-1973 i

C

176–1984

   

Îndrumator de proiectare i execu ie a gropilor tan ate pentru funda ii.

Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

     

III-5

C

230-1989

19/18.05.1989

B.C. nr.12/1989

   

Metodologie de determinare a

       

III-6

C

241-1992

caracteristicilor dinamice ale

O.M.L.P.A.T. nr.

B.C. nr.9/1993

terenului de

fundare

la

solicit ri

8/N/12.03.1993

   

seismice.

 

III-7

C

251-1994

Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea,

O.M.L.P.A.T. nr.

 

B.C. nr.7/1994

 

recep ionarea

lucr rilor

de

4/N/11.02.1994

 

îmbun ire a terenurilor slabe de

 

14

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

fundare prin metoda îmbun irii cu materiale locale de aport pe cale dinamic .

       
   

Instruc iuni

tehnice

pentru

       

III-8

C 252-1994

proiectarea executarea i

recep ionarea lucr rilor de funda ii

O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994

pe pilo i

scur i executa i

pe loc

prin vibropresare.

   

Ghid privind criterii de alegere a încerc rilor i metodelor de determinare a caracteristicilor fizice i mecanice ale p mânturilor.

O.M.L.P.A.T. nr.

     

III-9

GT 001-1996

8/N/05.02.1996

B.C. nr.7/1996

   

Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII

O.M.L.P.A.T. nr.

     

III-10

NE 008-1997

60/N/11.03.1997

B.C. nr.15/1998

   

Ghid

de

proiectare. Calculul

     

î i înceteaz

III-11

GP 014-1997

terenului de fundare la ac iuni seismice în cazul fund rii directe.

O.M.L.P.A.T. nr.

58/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998

valabilitatea

C

29–1977

   

Specifica ie tehnic privind refacerea prin obturare i etan are a contactului teren-infrastructur pentru construc ii de locuin e, social-culturale i industriale.

O.M.L.P.A.T. nr.

     

III-12

ST 015-1997

54/N/11.03.1997

B.C. nr.9/1998

III-13

GE 029-1997

Ghid practic privind tehnologia de execu ie a pilo ilor pentru funda ii.

O.M.L.P.A.T. nr.

55/N/11.03.1997

 

B.C. nr.12/1998

î i înceteaz

valabilitatea

C

160–1975

   

Specifica ie tehnic . Criterii

i

       

III-14

ST 016-1997

metode pentru determinarea prin sur tori a tas rii construc iilor. Instruc iuni tehnice pentru

O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/11.03.1997

B.C. nr.11/1998

i înceteaz

valabilitatea

C

61-1974

15

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

determinarea prin metode topogeodezice a deplas rii construc iilor datorate deforma iilor terenului de fundare.

       

III-15

NP 045–2000

Normativ privind încercarea în teren

a pilo ilor de prob i a pilo ilor din

O.M.L.P.A.T. nr.

264/N/02.11.2000

 

B.C.nr.7/2001

 

funda

ii.

   

Ghid pentru sistematizarea, stocarea i reutilizarea informa iilor privind parametrii geotehnici.

O.M.T.C.T. nr.

     

III-16

GE 044-2001

1.219/06.09.2001

B.C. nr.24/2003

III-17

NP 075-2002

Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucr rile de construc ii.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.228/03.09.2002

 

B.C. nr.13/2002

î i înceteaz

aplicabilitatea

C

227-1988

   

Ghid privind proiectarea i execu ia minipilo ilor fora i (revizuirea i completarea Îndrum torului tehnic C

245-1993).

     

i înceteaz

III-18

GP 113-2004

O.M.T.C.T. nr.

172/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

430bis/20.05.2005

B.C. nr.15/2005

valabilitatea

C

245-1993

III-19

NP 113-2004

Normativ privind proiectarea, execu ia, monitorizarea i recep ia pere ilor îngropa i.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.19/2005

se abrog cap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.

279/23.02.2005

458bis/30.05.2005

     

2689/29.12.2010

III-20

GP 093-2006

Ghid privind proiectarea structurilor de p mânt armat cu materiale geosintetice i metalice.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.21/2006

 

1.764/21.09.2006

896bis/03.11.2006

III-21

NP 122:2010

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale parametrilor geotehnici.

O.M.D.R.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C. nr.9/2011

 

2.690/29.12.2010

158bis/04.03.2011

III-22

NP 123:2010

Normativ privind proiectarea geotehnic a funda iilor pe pilo i.

O.M.D.R.T. nr.

2.691/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011

i înceteaz

aplicabilitatea

P

106-1985

16

   

Reglementarea tehnic

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 

III-23

NP 124:2010

Normativ privind proiectarea geotehnic a lucr rilor de sus inere.

O.M.D.R.T. nr.

M.Of., p I, nr.

B.C.nr.10/2011

Abrog :cap.1-3 dinNP 113-2004 (O.M.T.C.T.

2.689/29.12.2010

158bis/04.03.2011

       

nr.279/2005)

   

Normativ privind

fundarea

     

i înceteaz aplicabilitatea P 7-2000

III-24

NP 125:2010

construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire.

O.M.D.R.T. nr.

2.688/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158

bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011

   

fundarea

     

î i înceteaz aplicabilitatea NE 0001-1996

III-25

NP 126:2010

Normativ privind construc iilor pe

umfl ri i contrac ii mari.

pamânturi

cu

O.M.D.R.T. nr.

115/31.05.2012

M.Of., p I,

397bis/13.06.2012

nr.

       

M.Of., p I, nr.

 

se abrog NP 112-2004

III-26

NP 112-2014

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct .

O.M.T.C.T. nr.

2.352/24.11.2014

935bis/22.12.2014

intr în vigoare la 1 ianuarie

2015

III-27

NP 114-2014

Normativ privind proiectarea geotehnic a ancorajelor în teren.

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I, nr.

 

se abrog NP 114-2004

1.444/07.09.2014

661bis/09.09.2014

III-28

NP 120-2014

Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adânci în zone urbane.

O.M.T.C.T. nr.

M.Of., p I, nr.

 

se abrog NP 120-2006

2.104/29.10.2014

863bis/27.11.2014

III-29

NP 074-2014

Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii.

O.M.D.R.A.P. nr. 1.330/ 17.07.2014

M.Of., p I, nr.

 

se abrog NP 074-2007

597bis/11.08.2014

   

Ghid privind controlul lucr rilor de compactare a p mânturilor necoezive.

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I,

nr.

   

III-30

GT 067-2014

739/13.05.2014

459bis/24.06.2014

   

Normativ

privind

proiectarea

       

III-31

NP 134-2014

geotehnic

epuizmente.

a

lucr rilor

de

O.M.D.R.A.P. nr.

995/24.06.2014

M.Of., p I,

597bis/11.08.2014

nr.

17

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

Ghid privind proiectarea geotehnic .

O.M.D.R.A.P. nr.

M.Of., p I,

nr.

 

III-32

GP 129-2014

2.597/29.12.2014

95bis/05.02.2015

B-Lista reglement rilor tehnice în construc ii publicate în alte bro uri de specialitate

 
   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României Nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

Observa ii

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

tehnic

 
   

Îndrum

tor

tehnic

pentru

studiul

   

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1985

 

III-33

P 125-1984

propriet

necoezive lichefiabile.

ilor

p mânturilor

I.C.C.P.D.C. nr.

82/05.11.1984

   

Metodologie

de

aplicare a

       

tehnologiilor de îmbun ire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil i geodrenuri).

O.M.L.P.A.T. nr.

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 i Bro ura IPCT

III-34

IM 010-1997

52/N/03.03.1997

18

IV.

Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton precomprimat

A-Lista reglement rilor tehnice în construc ii, publicate în Monitorul Oficial al României i/sau Buletinul Construc iilor i/sau Buletinul Tehnic Rutier

   

Reglementarea tehnic

 

Publica ia în care a ap rut

 

Nr.

 

Indicativ

 

Act normativ de aprobare

Monitorul Oficial al României nr./dat

Buletinul Construc iilor Nr./dat

 

crt.

reglementare

Denumire reglementare tehnic

Observa ii

 

tehnic

   

Instruc iuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.

O.M.C.Ind. nr.

     

IV-1

C

117-1970

133/22.06.1970

B.C.nr.9/1970

   

Normativ pentru executarea construc iilor din panouri mari.

Decizia C.S.E.A.L. nr.

     

IV-2

P

42-1971

18/13.01.1971

B.C. nr.5/1971

   

Normativ privind

alc tuirea,

       

executarea i folosirea cofrajelor metalice plane pentru pere i din beton monolit la cl diri.

Decizia I.G.S.C. nr.

IV-3

C

162-1973

26/13.03.1974

B.C. nr.7/1974

   

Instruc iuni tehnice privind alc tuirea

       

IV-4

C

11-1974

i folosirea în construc ii a panourilor din placaj pentru cofraje.

O.M.C.Ind. nr.