Sunteți pe pagina 1din 38

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI

ORDIN NR. 25/N


din 03.04.1996

Având în vedere avizul Consiliului Tehnico-Stiintific nr. 201/1995;


In temeiul Hotărârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajăr ii Teritoriului;
In conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 11/1992 şi a Decretului nr.. 223/1992;
Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul

ORDIN :

1. Se aprobă: „Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea sălilor de audiţii"


Indicativ NP 002-96.
2. Normativul de la punctul 1 intră în valabilitate la data publicării în Buletinul
Construcţiilor.
3. Direcţia Generală Reglementări şi Atestări Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

MINISTRU,
MARIN CRISTEA
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI

DIRECŢIA COORDONARE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI REGLEMENTĂRI


TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII

CERINŢE ESENŢIALE NORMATIV


pentru
PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SĂLILOR DE AUDIŢIE PUBLICĂ ÎN SPIRITUL
CONCEPTULUI DE PERFORMANŢA
INDICATIV NP 002-96

Elaborat de: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN


CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

Director general: Conf. asoc. ing. Paul Popescu

Responsabil lucrare: Dr. ing. Şerban Petre-Lazăr

Elaboratori: Dr. ing. Şerban Petre-Lazăr

Dr. ing. Mariana Stan

Ing. Marta-Cristina Zaharia-Rusu

In colaborare cu IPCT:
Consilier: arh. Ioana Atanasescu
arh. Mariana Tăbăcaru

Avizat de: DIRECŢIA COORDONARE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI REGLEMENTĂRI


TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII

Director: ing. O. Mănoiu


Responsabil lucrare: M.L.P.A.T. arh. Doroteia Cocheci
CUPRINS

1. Obiect şi domeniu de aplicare.............................................................................................7


2. Condiţii, parametri (criterii) şi niveluri de performanţă..................................................12
I. Rezistenţă şi stabilitate.................................................................................................13
II Siguranţa în exploatare................................................................................................14
II. 1. Condiţii de dimensionare.....................................................................................14
II.2. Siguranţa în utilizare . ..........................................................................................18
III. Siguranţa la foc............................................................................................................... 23
IV. Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului ........................................33
IV.1.Calitatea aerului..................................................................................................... 33
IV.2. Calitatea iluminatului ...................................................................................... 34
V. Izolaţia- termică, hidrofugă şi economia de energie............................................. ............36
V.1 Confortul higrotermic .........................................................................................38
V.2. Economia de energie ............................................ .................................................. 38
VI. Protecţia împotriva zgomotului..................................... .................................................. 38
VI.1. Confortul acustic ........................................... .................................................. 38
VI.2. Aptitudinea de utilizare din punct de vedere acustic (vibraţii)..............................42
ANEXA 1 Terminologie.................................................... ..................................................45
ANEXA 2 Reglementări tehnice conexe............................ ..................................................46
CERINŢE ESENŢIALE
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA DE ANSAMBLU
NP 002-96
A SĂLILOR DE AUDIŢIE PUBLICA ÎN SPIRITUL
CONCEPTULUI DE PERFORMANŢĂ

1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prezentul normativ se aplică la proiectarea şi verificarea, în exclusivitate, a sălilor noi
de audiţie publică la extinderea celor existente (cu respectarea prevederilor legale) şi cuprinde
condiţiile tehnice, parametri şi nivelurile de performanţă necesare pentru îndeplinirea cerinţelor
utilizatorilor prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii:
— rezistenţa şi stabilitate;
— siguranţă în exploatare;
— siguranţă la foc;
— igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
— izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
— protecţie împotriva zgomotului.
Prevederile prezentului normativ se pot aplica orientativ şi pentru modernizarea sau
renovarea sălilor de audiţie existente.
1.2.Prevederile prezentului normativ se referă la cerinţele spectatorilor consideraţi în
acest context ca utilizatori. Cerinţele altor categorii de utilizatori (artişti, sportivi, cântăreţi, etc)
se vor stabili în funcţie de tipurile de manifestări, de către proiectant de comun acord cu
beneficiarul, funcţie de specificul acestor manifestări. Cerinţele stabilite pentru aceşti utilizatori
nu vor trebui să afecteze cerinţele spectatorilor.
De asemena în prezentul normativ nu sunt stabilite cerinţele impuse de organizarea
spectacolului (mecanica de scenă, schimbări decoruri, efecte sonore sau vizuale, proiecţie, etc.)
care vor fi stabilite de beneficiar în funcţie de destinaţia sălii.

ELABORATE DE INSTITUTUL NATIONAL


DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN Aprobat de MLPAT cu ordinul
CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA
25/N din 3.04.96
CONSTRUCŢIILOR
- INCERC-
1.3.Sălile de audiţie, conform STAS 9783/0-84 „Parametri pentru proiectarea şi verificarea
acustică a sălilor de audiţie publică. Clasificare şi limite admisibile se clasifică în:
a)săli monovalente, destinate unui singur gen de spectacol;
respectiv săli:
— de cinematograf;
— pentru conferinţe (auditorii);
— pentru teatru dramatic;
— pentru teatru muzical (operă, operetă);
— de concert.

OBSERVAŢIE:
Lăcaşurile de cult pot fi asimilate sălilor de tip monovalent.

b)săli polivalente, destinate prezentării mai multor genuri


de spectacole (de ex. teatru de varietăţi, circ, etc).
Beneficiarul va stabili prin temă, în cazul sălilor polivalente, genurile de spectacol care vor
fi organizate în aceste săli, urmând că pentru fiecare gen să se precizeze cerinţele specifice ale
acestora.
Dacă diversele tipuri de spectacol propuse pentru săli polivalente conduc la diferenţe de
volum foarte mari, proiectantul va solicita beneficiarului reconsiderarea temei sau se va apela la
serviciile unui specialist pentru stabilirea măsurilor de corecţie necesare, funcţie de condiţiile de
bună audiţie sau vizibilitate pentru fiecare tip de spectacol.

OBSERVAŢIE:
Condiţiile de bună audiţie şi vizibilitate se stabilesc de către proiectant cu consultarea unor specialişti în
domeniu. Aceste condiţii nu sunt supuse verificării în conformitate cu prevederile Legii 10/ 1995 decât în măsura în
care introducerea lor ar încălca cerinţele formulate prin această lege.
Asigurarea unei bune acustici şi vizibilităţi a sălii reprezintă o răspundere a proiectantului ce se stabileşte
prin contract între proiectant şi beneficiar.

1.4.Condiţiile tehnice, parametrii (criteriile) de performanţă şi nivelurile de performanţă


tratate în prezentul normativ sunt specifice strict unităţilor funcţionale principale: sălile de
audiţie propriu-zise.
Condiţiile tehnice ce vor fi analizate şi asigurate prin proiectarea şi modernizarea sălilor
de audiţie publică sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Cerinţele utilizatorilor Condiţii tehnice
I. Rezistenţă şi stabilitate 1.1.Condiţii privind evitarea prăbuşirii totale sau parţiale a sălii.
1.2. Condiţii privind limitarea deformatiilor;
1.3. Condiţii privind limitarea avariilor
II. Siguranţă în exploatare II. 1. Condiţii de dimensionare II.2. Siguranţă în utilizare
III. Siguranţă la foc III. Siguranţă la foc
IV. Igienă, sănătatea oamenilor, IV. 1. Calitatea aerului
refacerea şi protecţia mediului IV.2. Calitatea iluminatului
V. Izolaţie termică, hidrofugă şi V.l. Confort higrotermic V.2. Economia de energie
economia de energie
VI. Protecţie împotriva zgomotului. VI.I, Confort acustic VI.2. Aptitudinea, de utilizare din punct de vedere
acustic (vibraţii).

In situaţiile când nivelurile de performanţă specifice sălilor de audiţie publică sunt în


strânsă interdependenţă cu nivelurile de performanţă corespunzătoare elementelor de construcţie
ce le delimitează (de ex.: în cazul cerinţei de siguranţă la foc şi a condiţiilor privind confortul), s-
au introdus parametri de performanţă respectiv niveluri de performanţă şi pentru aceste
elemente.
Specificaţiile de performanţă menţionate sunt prezentate în capitolul 2 al normativului.
1.5. Condiţiile tehnice ale unităţilor funcţionale — săli de audiţie publică propriu-zise sunt
tratate în situaţia dispunerii acestora, în construcţii care au asigtirate măsuri corespunzătoare
privind:
— amplasarea, astfel încât să nu fie expuse la riscuri inacceptabile ;
— conformarea, ce trebuie realizată corespunzător cerinţelor de siguranţă structurală,
siguranţă în utilizare şi de siguranţă la foc;
— echiparea şi dotarea corespunzătoare a construcţiei,
— alimentarea cu apă şi energie electrică;
— instalaţiile interioare (electrice, termice, ventilare-con-•diţionarc, hidro, etc).
1.6. Modul în care se determină nivelurile de performanţă corespunzătoare parametrilor ce
definesc condiţiile de performanţă specificate în capitolul 2, se precizează principial în tabelul
2.
Reglementările tehnice pe baza cărora se poate face determinarea nivelurilor de
performanţă sunt indicate în ANEXA 1.
Tabelul 2
Modul de determinare a nivelurilor de
Nr performanţă la:
Condiţia tehnică
crt.
expertizare
întocmirea
verificarea proiectelor proiectare sau
proiectelor
săli existente
0 1 2 3 4
calcule +
Condiţii privind evi- calcule+ concordanţă cu
raţionamente
1 tarea prăbuşirii totale respectare reglementările
+ recomandări
sau parţiale a salii reglementări tehnice + calcule
constructive
calcule + concordanţă cu
calcule +
Condiţii privind raţionamente reglementările
2 respectare
limitarea deformaţiilor + recomandări tehnice +
reglementări
constructive calcule
Calcule+ concordanţă cu
3
Condiţii privind limi- Raţionamente+ calcule + respectare reglementările
tarea avariilor recomandări reglementări tehnice+
constructive calcule
Condiţii de calcule raţionamente +
4 _
dimensionare indici comparativi
respectare reglementări
Siguranţa în utilizare calcule + res- respectare
5 şi măsurători geometrice ,
a construcţiei pectare reglementări reglementări
calcule + propuneri soluţii

0 1 2 3 4
calcule + respectare respectare reglementari
6 Siguranţa la foc respectare reglementări
reglementari +calcule + propuneri soluţii
calcule + respectare avize + calcule + propuneri
7 Calitatea aerului respectare avize
avize solutii
calcule +
respectare
8 Calitatea iluminatului respectare calcule + propuneri soluţii
reglementări
reglementări
concordanţă cu reglementările
calcule + respectare respectare
9 Confort higrotermic tehnice + calcule + măsu-
reglementări reglementări
rători „in situ"
concordanţă cu reglementările
calcule + respectare
10 Economia de energie respectare reglementări tehnice + calcule + măsu-
reglementari
rători „in situ"
concordanţă cu reglementările
calcule + respectare
11 Confortul acustic respectare reglementări tehnice + verificări „in situ"
reglementări
(după caz)
Aptitudinea de utili- concordanţă cu reglementările
calcule + respectare
12 zare din punct de ve- respectare reglementări specifice+ verificare „in
reglementări
dere acustic (vibraţii) situ" (după caz)

1.7. Nu sunt incluse în prezentul normativ prevederile referitoare la spaţii ce deservesc sala
de audiţie destinate:
• publicului — holuri, foaiere, vestiare, grupuri sanitare, săli sau zone de alimentaţie
publică, comerţ, etc.
• actorilor, cântăreţilor, sportivilor, balerinilor — holuri, vestiare, grupuri sanitare, săli de
repetiţie, săli sau zone de alimentaţie publică.
• tehnicilor de spectacol —cabine, proiecţii, înregistrare şi transmisie, depozite şi
ateliere, decoruri etc.
• administraţiei — birouri, camere maiştri, vestiare, grupuri sanitare, etc.

2. CONDIŢII TEHNICE, PARAMETRI ŞI NIVELURI DE PERFORMANŢĂ


2.1. Pentru toate categoriile de săli de audiţie publică, la proiectare, verificare de proiecte
sau expertizate, trebuie avute în vedere condiţiile de performanţă şi parametrii care se prezintă
în continuare.
Pentru aceste categorii de săli, este obligatorie realizarea pe întreaga durată de exploatare
(existenţă), a unor performanţe corespunzătoare nivelurilor precizate în paragrafele care
urmează.
2.2. Echiparea cu sisteme sau instalaţii care să asigure adaptarea la utilizarea construcţiei şi
optimizarea consumurilor energetice se face pe baza bilanţurilor energetice şi de debit aferente
clădirii în ansamblu, în conformitate cu legislaţia tehnică în vigoare.
2.3. Realizarea proiectelor pentru săli de audiţie publică importante se face numai cu
concursul unor instituţii specializate sau a unor specialişti în domeniile tehnice legate de
condiţiile de performanţă menţionate.
2.4. Nivelurile de performanţă precizate in cele ce urmează sunt specifice unităţilor
funcţionale — săli de audiţie propriu-zise. Echiparea, dotarea şi măsurile de asigurare a
confortului scenei nu fac obiectul prezentului normativ.
In cazul sălilor de teatru dramatic, teatru muzical, sălilor de tip polivalent din cluburi şi
cămine şi in cazul circurilor, performanţele ce definesc calitatea aerului şi confortul în sală,
trebuie să corespundă nivelurilor impuse prin prezentul normativ, în condiţiile:
— cortinelor din scenă şi sală, ridicate;
— cortinelor din scenă şi sală, coborâte.
2.5.Proiectarea şi executarea ansamblului „sală + scenă" trebuie astfel realizat încât
comunicarea celor două volume (cel al sălii şi cel al scenei), să nu conducă la modificări
importante ale regimului climatic din sală.
2.6. Cerinţele de calitate ale utilizatorilor şi condiţiile tehnice de performanţă specifice
unităţilor funcţionale — săli de audiţie publică, prezentate în tabelul 1, se detaliază în paragra-
fele următoare.
Se menţionează că, în aceste paragrafe, sunt prezentate şi unele explicaţii şi recomandări în
scopul de a uşura activitatea proiectantului.
Dimensionarea diferitelor tipuri de săli în vederea asigurării unei bune acustici şi
vizibilităţi se face pe baza parametrilor şi nivelurilor de performanţă din prezentul Normativ şi
ţinând seama de prevederile Normativului P 123-89 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi
execuţia sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic".

I. REZISTENŢA ŞI STABILITATEA STRUCTURALĂ

Condiţiile tehnice detaliate în tabelul 2 poziţiile 1.1, 1.2, 1.3 se referă la toate componentele
sălii:
— teren fundare
— infrastructura (fundaţii directe/indirecte, ziduri de sprijin etc).
— suprastructură (elemente şi subansamble portante verticale şi orizontale exterioare)
— elemente nestructurale de închidere fixe sau mobile
— elemente nestructurale de compartimentare interioară fixe sau mobile
— instalaţii aferente sălii
— echipamente electro-mecanice aferente sălii
Factorii care intervin la verificarea satisfacerii cerinţei de rezistenţă şi stabilitate sunt:
— acţiunile agenţilor mecanici
— influenţele mediului natural
— proprietăţile materialelor utilizate
— proprietăţile terenului de fundare
— geometria structurii în ansamblu şi geometria elementelor de construcţii.
Intrucât sălile de audiţie sunt o componentă a obiectivului, iar asigurarea cerinţei de
rezistenţă şi stabilitate implică verificarea întregului obiectiv, în cadrul prezentului normativ nu
se stabilesc valorile parametrilor specifici acestor săli.
Proiectarea şi verificarea rezistenţei şi stabilităţii structurale se va face în baza
reglementărilor tehnice în vigoare funcţie de categoria de importanţă a clădirii stabilită de
proiectant.
OBSERVAŢIE:
Alegerea sistemului constructiv se va face pe bază de calcul tehnico-economic ţinând seama şi de:
— tipul de spectacol;
—dimensiunile sălii;
— condiţiile de amplasament (zona Seismica, natura terenului, factorii climatici);
— siguranţă la foc (poziţia sălii in cadrul obiectivului sau faţă de vecinătăţi, condiţii de intervenţie a
echipelor de pompieri, posibilităţi tehnice de executare şi întreţinere a unor protecţii la foc, etc.) ;
— protecţia termică şi economia de energic (condiţiile climatice, poziţia in cadrul obiectivului, condiţii de
plastică arhitecturală, etc);
— protecţia la zgomot (poziţia în cadrul obiectivului, relaţia dintre factorii perturbatori proveniţi din exterior
spre interior sau din interior spre exterior) ;
— durata de viaţă propusă pentru obiectivul respectiv inclusiv posibilităţile de intervenţie, reparare sau
consolidare atât pentru structură în ansamblu cat şi pentru fiecare element structural sau nestructural în parte;
— condiţii impuse pentru postutilizare.

II. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE

Sălile de audiţie publică trebuie astfel proiectate şi realizate încât să confere funcţionalitate
(prin dimensiunile alese), siguranţă în utilizare a spaţiului interior şi aptitudine de utilizare.

II. 1. Condiţii de dimensionare a sălilor de audiţie


Prin proiectarea şi realizarea sălilor de audiţie publică se vor asigura condiţiile specifice de
desfăşurare a activităţilor — tipurile de spectacole — cărora le-au fost destinate.
Dimensiunile sălilor se vor alege astfel încât să se asigure posibilităţile de dispunere a
mobilierului, condiţiile de circulaţie ale utilizatorilor şi de desfăşurare a activităţilor culturale
prevăzute.
Intr-o primă etapă de proiectare, avându-se în vedere tipul de spectacol şi numărul de
spectatori, prevăzute de beneficiar în tema proiectului, cât şi unele dimensiuni specifice (volume,
suprafeţe), se stabilesc formele de bază ale sălii, forme ce urmează a fi optimizate pe baza
normativului P 123-89.
• Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia II. 1. — Dimensiuni ale
sălilor de audiţie publica
Parametrul II.1.1. Suprafaţa minimă totală a sălii de audiţie publica. Se poate calcula prin
formula:
(Sa + Sb).n+Sp(Sc )
în care: Sa — suprafaţa ocupată de un utilizator aşezat pe scaun.
Sb — suprafaţa aferentă unui utilizator, din suprafaţa totală a circulaţiilor —
(culoarele de trecere dintre pachetele de scaune şi dintre acestea şi
elementele delimitatoare ale sălii sau ale podiumului scenei).
n — numărul maxim de spectatori.
SP(SC) — suprafaţa podiumului sau a scenei (după caz).
a) Sa = SS + Sr = lsxL, +ls xlr= l, { ls+ lr)
în care:
SS — suprafaţă scaun (min. 0,25 m2)
Sr — suprafaţă spaţiu liber de evacuare din faţa scaunului (0,25 m2)
ls — lăţime scaun (măsurată intre axele cotierelor) (min. 0,55 m)
Ls — lungime scaun de la marginea spătarului la marginea şezutului (min. 0,45
m)
OBSERVAŢIE:
In cazul în care lungimea şezutului, Ls se va măsura până la limita acestora
lr — lăţime liberă între rânduri (min. 0,45 m).
OBSERVAŢIE:
S amin = 0,50 m² /spectator.

b)Sb se determină ţinând cont de lăţimea minimă a circulaţiilor şi anume:


— 1,10 m pentru circulaţiile mărginite de mobilier;
— 0,80 m pentru circulaţiile dintre mobilier şi perete sau dacă pe rând se evacuează
max. 30 persoane;
— 0,90 m pentru circulaţii dintre primul rând de scaune şi podium/fosă orchestră;
— 0,90 m dintre ultimul rând de scaune şi perete, atunci când este prevăzută circulaţie şi
în această zonă.

OBSERVAŢIE:
S bmin = 0,25 m²/spectator
c) Sp (Sc) se stabileşte în funcţie de tipurile de spectacole
propuse în sala respectivă.
OBSERVAŢIE:
La determinarea suprafeţei, se va ţine seama de modul de amplasare şi rezolvare a locurilor pentru persoane
handicapate în funcţie de capacitatea sălii în conformitate cu prevederile „Normativului pentru proiectarea şi
realizarea clădirilor de locuit, publice şi a spaţiului urban aferent in vederea utilizării acestora şi de către
persoanele handicapate şi persoanele de vârsta a 3-a".

Parametrul II.1.2. Inălţimea în sălile de audiţie.


• Pentru săli de audiţie cu volumul cuprins între 2 000 m3 şi 10 000 m3 înălţimea medie
variază între 7,50 m şi 11,00 m.
• Inălţimea minimă în zona cea mai coborâtă a sălii (până la plafon sau până la
intradosul lojelor sau balcoanelor) va fi de 3,00 m.
Parametrul II.1.3. Volumul specific/utilizator, (m3/spectator), se stabileşte funcţie de tipul de
spectacol conform tabelului II. 1.1. de mai jos:
Tabelul II. 1.1.
Volum
3
specific/spectator (m /spectator)

Salii: Spectacole
Cursuri
cinematograf Teatre muzicale Concert Polivalente
conferinte
canto

ecran normal
4,5-6,00 ecran In functie de spectacol si de
4,50-6,00 4,50-6,00 5,00-8,00 8,50-10,00
panoramic sistemele electroacus-tice
4,5-8,00

OBSERVAŢIE:
Pentru săli cu capacitatea între 100 şi 800 locuri indiferent de destinaţie dimensiunile pot fi conform
tabelului II. 1.2.:
Tabelul II 1.2.
Capacitate Dimensiuni ale paralelipipedului de bază Volum specific brut
(nr. lxLxhmax (m) (m3/spectator)
spectatori)
100 9 x 12x7 8,64
150 9x 15x8(10) 7,2
(9)
350 15x21x 10 7,2

500 1 8 x 2 1 x 12 7,56

600 cu balcon 6,00


18x21x12
fără balcon 7,56
18 x 24x12

800 cu balcon 6,3


2lx 24x 12

fără balcon 7,08


2 1 x 27 x 12

— Pentru săli cu capacitate între 100 şi 800 locuri, dimensiunile recomandabile pentru
scenă sunt conform instrucţiunilor P 123-89. în planşele 1— 7c sunt prezentate exemple de
dimensionare a sălilor de audiţie cu capacitate de 100...800 spectatori.
Planşele 1 — 7c se găsesc la sfârşitul buletinului.
NOTA : Planşele prezintă forma de bază ce poate fi optimizată din punctele vedere al exigenţelor
acustice.
Parametrul II. 1.4. a) Distanţa maximă între locul în care se desfăşoară spectacolul şi cel mai
depărtat spectator se determină pe baza tabelului II.1.3.
Tabelul II. 1.3.

Săli cinema- Conferinţe Spectacole


Teatre* Concerte Săli polivalente*
tografice cursuri muzicale; Balet

In funcţie de tipurile de
60,00m 24,00 m 30,00 m 36,00 m 50,00 m
spectacole
* NOTA:
Analiza pentru stabilirea distanţei maxime se va face în funcţie de tipurile de spectacol. De asemenea în
funcţie de înălţimea podiumului, tipul de spectacol, adâncimea scenei etc. se va alege şi o distanţă minimă între
locul in care se desfăşoară producţia culturală şi cel mai apropiat spectator în scopul asigurării unei vizionări
normale a spectacolului.
Parametrul II. 1.4. b) Unghiuri de deschidere pentru vizibilitate.
— Panta gradenelor se alege în funcţie de tipul de spectacol
desfăşurat.
Unghiul de vizibilitate va fi ≥10°.

OBSERVAŢIE:
Stabilirea unghiului de vizibilitate se va corela cu epurele de acustică, conform Normativului P 123-89.
—Deschiderea sălii trebuie să fie astfel încât, unghiul de vizibilitate al spectatorului,
indiferent de locul ocupat de acesta, să cuprindă întregul podium sau scenă (după caz),
unde se desfăşoară producţia artistică.

II.2. Siguranţa în utilizare


Problematica aferentă cuprinde aspectele siguranţei în utilizare, referitoare la:
A. —circulaţia pietonală;
B. —instalaţiile utilitare aferente (electricitate, gaze, încălzire centrală, distribuţie a apei
calde,ventilare-condiţionare).
A. Circulaţia pietonală trebuie asigurată astfel încât:
— utilizatorii să poată intra/ieşi din sală în siguranţă şi fără oboseală excesivă. Acestea se
realizează printr-o proiectare judicioasă a acceselor la locuri, a treptelor şi pantelor, etc.;
— în interiorul sălii circulaţiile să fie sigure şi pentru copii, bătrâni sau persoane
handicapate (căderi de la înălţime, alunecări, împiedicări, loviri de obstacole):
B. Instalaţiile utilitare aferente (electricitate, gaze, încălzire centrală, distribuţie a apei
calde, ventilare şi condiţionare,se vor proiecta şi realiza astfel încât să fie evitate riscurile pro-
ducerii unor electrocutări, explozii, arderi sau opăriri, ale utilizatorilor unităţii funcţionale
respective.
• Parametri privind condiţia II.2.A.
Siguranţa la circulaţia pietonală
Parametrul II.2.A.1. Siguranţa circulaţiei pe orizontală a utilizatorilor, prin:
1. lăţimi corespunzătoare circulaţiei persoanelor normale sau handicapate (cu bastoane sau
cărucioare), funcţie de numărul acestora şi gabaritele necesare;
2. trasee clare şi libere (fără blocări) de la fiecare loc până la uşile de intrare-ieşire;
3. condiţii de circulaţie, continuă, lesnicioasă şi uşor de recunoscut, fără opriri sau întoarceri
nejustificate;
4. separarea traseelor de circulaţie pentru intrare faţa de cele de ieşire din unitatea
funcţională, la sălile cu spectacole succesive);
5. existenţa unui sistem de informare corespunzător pentru orientarea circulaţiei
utilizatorilor.
Parametrul II.2.A.2. Siguranţa contra alunecării pe suprafaţa pardoselii prin:
— utilizarea de materiale de uzură corespunzătoare, cu un coeficient de frecare adecvat, atât
pentru regim uscat cât şi pentru regim umed.
Nivel: — unghiul de frecare = 30 — 35°

OBSERVAŢIE:
— se interzice lustruirea excesivă a pardoselilor.
Parametrul II.2.A.3. Siguranţa la praguri şi trepte izolate, prin:
1. denivelări cu dimensiuni max. 2,5 cm; peste această dimensiune denivelările vor fi
preluate prin pante.
2. prevederea de minimum 3 trepte dispuse grupat, sau planuri înclinate vizibile marcate cu
pantă de max. 8%.
Parametrul II.2.A.4. Siguranţa la trecerea pe sub buiandrugi, lintouri sau pe sub alte
obstacole joase, se realizează prin:
1. asigurarea unui „h" liber ≥2,10 m de la pardoseală;
2. asigurarea unui „h" liber ≥ 2,10 m de la rampa scărilor (măsurată de la marginea treptei
pe verticală) până la intradosul rampei de deasupra;
3. inexistenţa unor obstacole (lămpi, plăcuţe indicatoare etc.) dispuse la o cotă care să
provoace agăţarea, lovirea sau izbirea.
Parametrul II.2.A.5. Siguranţa la contactul cu suprafeţe vitrate, transparente, se
realizează astfel:
— zonele vitrate fixe sau mobile, vor fi realizate din geam securizat şi semnalizate cu
marcaje de atenţionare de min. 20 cm2 suprafaţă, dispuse la o înălţime de 0,70...
1,50 m de la pardoseală.
Parametrul II.2.A.6. Siguranţa la contactul cu suprafeţe şi obstacole verticale laterale,
prin:
1. protejarea de contactul cu materiale de finisaj rugoase, în zone accesibile utilizatorilor;
2. evitarea prevederii de ieşinduri sau muchii ascuţite la pereţi.
Parametrul II.2.A.7. Siguranţa la contactul cu uşi batante, prin: — marcaje de atenţionare, de
min. 20cm2 suprafaţă, dispuse la 0,7 —1,5 m de la pardoseală.
Parametrul II.2.A.8. Siguranţa la cădere în gol:
1. diferenţele de nivel cu înălţimea mai mare de 0,9 m, se prevăd cu balustrade de
protecţie H = 0,9 m;
2. la sălile care comunică direct cu exteriorul se prevăd balustrade de protecţie cu înălţime
stabilită în raport cu distanţa până la teren, conform STAS;
3. forma şi secţiunea mâinii curente trebuie să permită priza mâinii (Ø4—5 cm);
4. mâna curentă va fi la o cotă de 0,9 m pentru adulţi şi 0,60m
pentru copii.
Parametrul II.2.A.9. Siguranţa la contactul cu piese de mobilier, se asigură prin:
1. interzicerea dispunerii de mobilier pe căile de circulaţie;
2. mobilierul trebuie astfel alcătuit şi conformat încât să nu prezinte muchii sau colţuri
ascuţite;
3. fixarea scaunelor în pardoseală sau solidarizarea în pachete.
Parametrul II.2.A.10. Nivelul maxim al încărcării electrostatice la contactul picior-pardoseală
sau spectator-scaun, va fi de 1 KV.
Parametrul II.2.A.11. Siguranţa privind circulaţia pe scări şi rampe, se asigură prin:
1. dimensionare corespunzătoare numărului utilizatorilor şi alcătuire conform STAS;
2. scările şi rampele vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie şi mână curentă, rampele cu
lăţimea ≥ 1,20 m având mâna curentă pe ambele laturi;
3. scările şi rampele cu lăţime mai mare de 2,50 m vor fi prevăzute şi cu mâna curentă
intermediară;
4. la rampele cu lungime mare trebuie prevăzut spaţiu de odihnă conform STAS.
• Parametri privind condiţia II.2.B. —
Siguranţa instalaţiilor utilitare aferente (electricitate, încălzire centrală,
ventilare/climatizare).
Parametrul II.2.B.1. Siguranţa împotriva riscului de electrocutare.
A.— prin atingere directă, cu protecţii corespunzătoare pentru:
a)tensiuni admise (nominale de lucru):
1) corpuri de iluminat: (Un) ≤ 220 V;
2) utilaje electrice (forţă): (Un) ≤ 380 V.
OBSERVAŢIE:
In cazul în care pardoseala este din materiale bune conducătoare de electricitate, lămpile şi utilajele
electrice trebuie să îndeplinească şi celelalte condiţii din STAS 12604.
b)tensiuni de atingere indirectă şi de pas:
1) instalaţii şi echipamente fixe sau mobile:
(U pas ) ≤ 40 V

2) utilaje şi echipamente:
(U pas ) ≤ 24 V (în spaţii cu pardoseală bună conductoare) şi

(U pas ) ≤ 40 V (în spaţii cu pardoseală neconductoare) .

OBSERVAŢIE:
Curenţi nepericuloşi sunt cei cu puterea maximă (P) ≤10 VA suportabilă de corpul omenesc.
B. — izolare electrică: — conductorii electrici vor fi izolaţi cu materiale
electroizolatoare cu rezistenţă: (R) ≥50.000 Ω .
C. — protecţia carcaselor pentru:
a) corpuri de iluminat — minimum IP 20
b) alte aparate electrice (prize, comutatoare) — minimum IP 30.
D. — protecţie împotriva atingerilor accidentale, prin:
a) dispunerea echipamentelor de instalaţii electrice aferente spaţiului aglomerat la
cote greu accesibile utilizatorilor;
b) prevederea de blocaje, care să nu permită accesul persoanelor neautorizate la
elementele sub tensiune ;
c) amplasarea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice (tablouri, transformatoare,
etc. în încăperi speciale, separate de restul construcţiei şi cu acces controlat;
d) legarea la pământ a tuturor elementelor conducătoare de electricitate, care în mod
normal nu se află sub tensiune dar care pot intra sub tensiune în mod accidental.
Rezistenţa prizei de pământ (R) ≤ 4 Ω (când deserveşte numai instalaţia electrică)
şi (R) < 1 Ω (când deserverşte atât instalaţia electrică cât şi instalaţia de para-
trăsnet)
Parametrul II.2.B.2. Siguranţa împotriva riscului de arsură sau opărire.
A.— temperaturi admise:
a)pentru părţi accesibile ale instalaţiilor:
— metalice ≤ 55° C
— nemetalice, ≤ 65° C
b)pentru aerul introdus prin instalaţia de ventilare sau condiţionare, ≤ 55° C (valoarea
+admisibilă la 1 cm de gura de introducere).
B.— măsuri de protecţie:
a) corpurile de iluminat (lămpi cu incandescenţă) dispuse în zone accesibile publicului, se
vor proteja cu elemente de protecţie corespunzătoare;
b) elementele de încălzire care depăşesc temperaturile admise se protejează cu carcase,
măşti, etc.
Parametrul II.2.B.3. Siguranţa împotriva riscului de explozie. Este interzisă utilizarea,
manipularea sau stocarea unor substanţe periculoase, precum şi trecerea conductelor de
gaze prin spaţiile aglomerate şi căile lor de evacuare.
Parametrul II.2.B.4 Asigurarea protecţiei împotriva riscului de rănire datorită instalaţiilor
defectuos executate montate, întreţinute:
Măsuri de prevenire a accidentelor:
a)măsuri generale:
1. suprafeţele accesibile ocupanţilor nu trebuie să prezinte muchii ascuţite,
bavuri, proeminenţe pericu-culoase;
2. înzidirea parţială, sau fixarea echipamenteler de elementele de construcţie
este interzisă, în vederea evitării riscului de accidentare prin desprindere, cădere sau
răsturnare a acestora.
b)măsuri pentru manevrarea elementelor de construcţie mobile:
Asigurarea unui efort normal de manevrare a elementelor de închidere (uşi, etc).
Forţa maximă de manevrare (deschidere, închidere) a elementelor de închidere va fi ≤
200 N.

III. SIGURANŢA LA FOC


III. a) Prevederi generale:
Prin proiectarea, executarea şi utilizarea unităţilor funcţionale — săli de audiţie publică —
propriu-zise, trebuie să se asigure în principal :
— siguranţa ocupanţilor acestora, indiferent de vârstă şi starea lor de sănătate;
— siguranţa pompierilor şi a echipelor ce intervin pentru evacuarea şi salvarea persoanelor
şi a bunurilor, precum şi pentru localizarea şi stingerea incendiilor;
— reducerea pierderilor directe şi indirecte, astfel încât acestea să fie în limite acceptabile
în raport cu măsurile de siguranţă la foc luate;
— limitarea extinderii incendiilor la spaţiile construite învecinate sălii în caz de izbucnire
a incendiului, precum şi siguranţa utilizării şi evacuării sălii în cazul apariţiei incendiului in alte
spaţii.

III. b) Categorii de săli aglomerate:


Conform Normelor tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la
acţiunea focului (P118/83), sălile de audiţie se clasifică în următoarele categorii, conform tabe-
lului III. 1
Tabelul III.1.
Categorii de săli Destinaţie săli aglomerate

S1 Teatre dramatice, muzicale, săli spectacole, cluburi, cămine, circuri.

S2 Săli pentru proiecţie cinematografe, auditorii, săli concert

III. c) Determinarea corelării între categoria sălilor numărul de locuri şi gradul de rezistenţă
la foc al clădirilor cu săli aglomerate, includerea sălilor de audiţie în construcţii cu mai multe
niveluri şi determinarea ariei compartimentelor de siguranţă la foc se vor realiza conform
Decretului Lege 290/1977 completat cu Ordinul nr. 381/1994 — emis de M.I. şi M.L.P.A.T.
III. d) Siguranţa la foc a sălilor de audiţie publică — se asigură prin reducerea riscurilor de
incendiu prin separări şi compartimentări care limitează propagarea incendiilor, posibilităţi de
evacuare, echipare şi dotare cu mijloace şi sisteme de semnalizare şi stingere a incendiilor etc,
corespunzător nivelurilor de performanţă minime stabilite unităţilor tipice.
III. e) In scopul asigurării performanţelor necesare privind siguranţa la foc, sălile de audiţie
publică se separă de restul construcţiei conform prevederilor Normativului P 118-83.
De asemenea, alegerea soluţiei pentru separarea scenei şi anexelor sale de sală şi alte spaţii
accesibile publicului, dimensionarea spaţiilor tehnice, a căilor de evacuare, alegerea finisajelor şi
prevederea dispozitivelor pentru evacuarea fumului în caz de incendiu se vor face conform
reglementărilor tehnice în vigoare.
III. f) In funcţie de tipul şi specificul unităţilor funcţionale şi a construcţiilor în care sunt
dispuse, de echiparea şi dotarea acestora, precum şi de exigenţele utilizatorilor, nivelurilor
minime de performanţă cuprinse în prezentul normativ pentru săli, pot fi completate şi
suplimentate.
Parametri şi niveluri privind cerinţa utilizatorilor, III.
—Siguranţa la foc
Parametrul III. 1.: Nivel de performanţă
Risc de izbucnire a incendiului:
— risc obişnuit: • S 1 —> < 420 MJ/m2 sau
instalaţii nepericuloase,
• S2 —> ≤ 525 MJ/m2 şi
instalaţii nepericuloase.
— risc mediu: • S 1 —> 420÷630 MJ/m2 sau.
instalaţii periculoase.
• S2—> 525 ÷ 735 MJ/m2 sau
instalaţii periculoase.
— risc mare: • S 1 —> 630 MJ/m2 şi
instalaţii periculoase
• S2 —> 840 MJ/m2 sau
instalaţii periculoase.
OBSERVAŢIE:
Materialele şi substanţele combustibile încorporate şi din echipare şi dotare, precum şi sursele de aprindere
funcţional necesare, determină încadrarea în niveluri de risc. Corespunzător nivelului se asigură măsuri
diferenţiate de siguranţă, conform reglementărilor tehnice.

Parametrul III.2. Intervale de timp minime care să permită realizarea acţiunilor de intervenţie
şi salvare, în corelare cu dezvoltarea incendiului:
III.2.1. - timp de alertare:
Nivelul de performanţă
— alertarea serviciilor proprii de pompieri — la semnalizarea incendiului: practic
instantaneu, dar nu peste 30 s;
— alertarea pompierilor militari în cât mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de
(secunde):
Gradul de rezistenţa la foc
Categoria de sală
I —II III IV-V

S1 S2 120 90 60
OBSERVAŢIE:
Instalaţii automate care asigură alertarea în condiţiile prevăzute, (realizate conform reglementărilor şi
specificaţiilor producătorilor).
III. 2.2. —timp de alarmare:
Nivelul de performanţă
—cât mai scurt posibil dar maximum (secunde):
Categoria de sală Gradul de rezistenţă la foc
I —II III IV-V
S1 S2 60 40 30

OBSERVAŢIE:
Instalaţii automate de semnalizare şi alarmare care asigură realizarea performanţei, (conform reglementării
şi specificaţiei producătorilor).
III.2.3. — timp de evacuare:
Nivelul de performanţă
Categoria Timpul de evacuare maxim (în secunde) pentru săli de sală din construcţii cu
gradul de rezistenţă la foc:

Categoria de sală I-II III IV V

S1 100 80 40
S2 130 100 80

Traseul de evacuare luat în consideraţie: în sală de la cel mai îndepărtat loc fix (scaun) la o uşă de evacuare

S1 100 80 30
S2 110 80 50 30

Traseul de evacuare luat în consideraţie: de la uşa sălii la un degajament protejat sau în exterior.
S1 60 50 30
S2 60 50 40 30

Traseul de evacuare luat în consideraţie: coridor înfundat


S1 300 240 120
S2 360 300 150

Traseul de evacuare luat în consideraţie: de la cel mai îndepărtat loc fix (scaun) al unităţii funcţionale, până la
exterior (cu excepţia celor amplasate în clădirile înalte şi foarte înalte)
OBSERVAŢII:
1. Determinarea distanţelor de evacuare, prin proiect. Se admite că deplasarea în caz de evacuare se va face
pe orizontală cu o viteză de 0,4 m/s şi pe scări sau pe rampe 0,3 m/s. In aceste condiţii, funcţie de soluţia adoptată,
se recomandă ca distanţa de evacuare să se calculeze astfel:

10Hv
Dt = D0 + în care:
3
Dt = distanţa totală de evacuare
D0 = lungimea proiecţiei pe orizontală a distanţei de evacuare, de la
scaunul cel mai îndepărtat până la uşa de evacuare.
Hv = este lungimea proiecţiei pe verticală a distanţei de evacuare.

Dt
Determinarea timpului total de evacuare se realizează cu formula: T =
0,4m / s

2. Număr de locuri admise pe rând.


Numărul de locuri admise pe rând depinde de gradul de rezistenţă la foc al clădirii şi este conform
tabelului următor:

Mod de evacuare Grad de rezistenţa la foc Nr admis pe rând

I —II 25
Pe la un cap III- IV 14
V 10
I-II 40
Pe la două capete III-IV 25
V 20

3. Determinare flux de circulaţie.


Numărul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor se determină cu
relaţia:
N
F=
C
în care:
F = număr de fluxuri
N = număr de persoane
C = capacitate de evacuare pe flux
NOTĂ:
Lăţimea scărilor se determină după nivelul din care provine cel mai mare număr de fluxuri astfel:
a) lăţimea scărilor de evacuare ce deservesc alte săli aglomerate se determină conform art. 11.46 din P 118-83.
b) lăţimea scărilor de evacuare ce deservesc mai multe niveluri la sălile tip S1, prin însumarea fluxurilor ce vin din
fiecare nivel.
c) lăţimea scărilor cu rampe ramificate, trebuie să fie 60% din lăţimea rampei principale, pentru care se face
calculul fluxurilor de evacuare.

• Capacitatea de evacuare a unui flux de persoane.


Capacitatea de evacuare depinde de gradul de rezistenţă la foc a construcţiei.
Capacitate flux de evacuare
Categoria de sală Grad de rezistenţă la foc
în afara sălii în sală
I—II 50 70
S1 III 35 50
IV -V direct în ext. 25
I —II 65 100
S2 III IV 50 75
V direct în exterior 35

III.2.4. — Timp de supravieţuire.


Nivelul de performanţă

Timpul de supravieţuire minim (în minute) în săli de audiţie, din construcţii funcţie
Spaţiul considerat de gradul de rezistenţă la foc:

I —II III IV V

în sală: S1 10 6 3 2
S2 15 10 6 4

OBSERVAŢII:
1. Pentru săli amplasate în clădiri de gradul IV sau V de rezistenţă la foc, se recomandă ieşire directă în
exterior.
2. Determinări în funcţie de separările faţă de spaţiile învecinate, potrivit reglementărilor tehnice.
III.2.5. Timp de localizare şi stingere:
Timp de localizare şi stingere maxim (în minute) pentru săli din construcţii cu gradul de rezistenţă la foc:
I-II III IV V
60' 30' 15' 15'

OBSERVAŢIE:
Proporţional cu rezistenţele la foc asigurate şi echiparea cu instalaţii de stingere, potrivit reglementărilor şi a
scenariilor de siguranţă.
III.2.6 . Timp de propagare la spaţii învecinate:
Nivelul de performanţă
— împiedicarea propagării focului la spaţiile învecinate;
— minimum 60 minute.
OBSERVAŢIE:
Determinare in funcţie de rezistenţa la foc a separărilor interioare sau distanţele asigurate faţă de obiecte
învecinate exterioare, conform reglementării.

Parametrul III.3. Comportarea la foc a unităţii funcţionale — sala de audiţie.


III.3.1. Siguranţa la incendiere totală (flash-ower):
Nivelul de performanţă
Minimum de 2 ori valoarea timpului de supravieţuire (conform parametrului III.2.4)
OBSERVAŢIE.
Depinzând de mai mulţi factori, pentru determinarea precisă sunt necesare cunoaşterea detaliată a
caracteristicilor materialelor utilizate.

III.3.2. Siguranţa la foc a separărilor:


Nivelul de performanţă
— Incombustibile (C0) cu rezistenţe la foc: de cel puţin lh 30' limită rezistenţă la foc
pentru pereţi şi o oră pentru planşee şi conform condiţiilor specifice.
OBSERVAŢIE:
Determinări conform reglementărilor.

III.3.3. Siguranţa şi capacitatea căilor de evacuare:


Nivelul de performanţă
— Minimum C0, 1 h pentru pereţi şi 45' pentru planşee şi
conform prevederilor specifice.
OBSERVAŢIE :
Dimensionare, alcătuire şi separare conform reglementări.

III.3.4. Siguranţa refugiilor:


Nivelul de performanţă
Minimum C0, 1 h şi 30' pentru pereţi şi o oră pentru planşee, respectând condiţiile specifice.
OBSERVAŢII :
Determinarea prin analiză, conform scenariilor de siguranţă.

III.3.5. Siguranţa traseelor interioare de intervenţie:


Nivelul de performanţă
— Cât mai scurte, fără obstacole, dimensionate şi marcate corespunzător.
OBSERVAŢIE:
Determinare conform reglementări.

Parametrul III.4. Densitatea sarcinii termice.


Nivelul de performanţă
— Evaluare şi adoptare măsuri corespunzătoare de protecţie constructive şi de echipare cu
instalaţii.
OBSERVAŢIE:
Determinare conform reglementărilor specifice şi asigurarea măsurilor corespunzătoare de protecţie.

Parametrul III.5. Echipare cu mijloace de protecţie.


Nivelul de performanţă
— Echiparea şi dotarea cu mijloace şi dispozitive de protecţie (semnalizare, alarmare,
alertare, de stingere, evacuare fum etc), în funcţie de gradul de rezistenţă la foc şi tipul
clădirii, dimensiunile sălii, capacitate, caracteristicile cailor de evacuare etc.
OBSERVAŢII:
Stabilite conform reglementări tehnice.
IV. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
IV. 1. Calitatea aerului
Unităţile funcţionale, săli de audiţie publică, trebuie proiectate şi construite astfel încât
încărcarea aerului cu poluanţi proveniţi din materialele şi echipamentele de construcţii cât şi din
utilizarea normală a acestora să nu constituie riscuri pentru sănătatea utilizatorilor.
Prezentul normativ se referă la poluanţii normali în săli (CO, CO2, formaldehidă, radon
etc). In cazul în care, datorită condiţiilor de mediu (exterior sau interior) pot apare şi alţi po-
luanţi, se vor adopta măsuri speciale pentru eliminarea acestora (filtrare/purificare aer).
Principii de organizare a ventilării/condiţionării aerului:
—Sala va funcţiona în regim de suprapresiune cu dirijarea aerului spre spaţiile exterioare
acesteia;
La stabilirea direcţiei aerului în sală se va ţine seama de următoarele:
— în sălile cu scenă (direcţia aerului va fi dinspre sală spre scenă, cu o viteză suficient de
mică pentru a nu se mişca cortina (0,1 m/s);
— la sistemul de introducere a aerului de jos în sus, gurile de introducere a aerului vor fi
amplasate în spătarele scaunelor, în contratrepte sau lateral, etc, iar gurile de evacuare în
plafonul sălii;
— la sistemul de introducere de sus în jos, gurile de introducere se vor realiza prin fante în
plafon, prin guri de aer îndreptate spre scenă (podium), iar gurile de evacuare pot fi amplasate în
contratrepte sau în pereţii laterali ai sălii.
Sistemul de ventilare de sus în jos, impune racordarea gurilor de introducere a aerului în
sală la camere de presiune statică, pentru uniformizarea debitului de aer introdus în sală.
• Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia tehnică IV. 1. —
Calitatea aerului
Parametrul IV.1.1. Concentraţia maximă admisă de monoxid de carbon: ≤ 10 mg/m³
Parametrul IV.1.2. Concentraţia maximă admisă de dioxid de carbon: ≤ 2,5 g/m3 (2 g/kg)
Parametrul IV.1.3. Concentraţia maximă admisă de radon: 140 Bq/m3 (valoare medie anuală)
Parametrul IV.1.4. Concentraţia maximă admisă de formalde-hidă: 0,120 mg/m3
Parametrul IV.1.5. Concentraţia maximă admisă de pulberi în suspensie (cu dimensiuni ale
particulelor de cel mult 0,80 μm): 0,5 mg/m3
Parametrul IV.1.6. Asigurarea debitului de aer proaspăt, necesar respiraţiei.
Necesarul de aer se stabileşte pe baza tabelului următor:
Necesar pt. respiraţie ;
Activitate (bărbaţi, Rata meta- Cerinţa de menţinere în încăpere a CO2 la
conc. O2 de 16,3% în aerul
adulţi*) bolismului, M 0,5%, considerând 0,04% CO2 în aerul proaspăt
expirat
W l/s 1/s

Stat liniştit Muncă 0,1 0,8


100 160—320
uşoară 0,2—0,3 1,3-2,6

*) Pentru femei se consideră 75% din valorile pentru bărbaţi.


OBSERVAŢII:
1. In cazul in care, in săli se fumează, se consideră un necesar de aer proaspăt de 20 m3/ţigară fumată. (Ex.:
pentru cazul unui singur fumător mediu, care consumă 1,3 ţigară/h, rezultă un necesar de 26 m³/h sau 7 l/s aer
proaspăt).
2. In funcţie de tipul de spectacol, la necesarul de aer al spectatorilor, se adaugă un nou volum de aer (dacă
este necesar).

IV.2. Calitatea iluminatului


Proiectarea şi realizarea sălilor se va face astfel încât toţi utilizatorii să-şi desfăşoare
activitatea în condiţii de vizibilitate impuse de producţia artistică sau educativă programată. în
acest sens trebuie asigurată iluminarea corespunzătoare a scenei (podiumului) sau locală în
dreptul fiecărui utilizator (de ex. în cazul sălilor de conferinţe) folosind iluminatul natural,
artificial sau soluţii mixte.
• Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia tehnică IV.2. — Calitatea
iluminatului

Parametrul IV.2.1. Dacă se impune, factorul de lumină de zi pe planul util (de lucru) trebuie să
fie cel puţin egal cu valoarea normată, în funcţie de categoria lucrării vizuale.
Parametrul IV.2.2. Raportul între iluminarea minimă şi maximă să nu depăşească valorile
normate (pe pardoseala sălii).
E min /E max ≤ 0,5

Parametrul IV.2.3. Raportul între luminanţa cerului văzut prin golul de lumină şi luminanţa
ferestrei sau a luminatorului, nu trebuie să depăşească valoarea normată. Nivelul de
performanţă are valoarea ≤ 25, pentru sălile unde se asigură iluminat natural.
Parametrul IV.2.4. Ecranarea suprafeţelor vitrate exterioare prin prevederea unor dispozitive
opace şi reglabile la trecerea luminii naturale, asigurând condiţiile de la IV.2.1. ... ... IV.2.3.
Parametrul IV.2.5. Nivelul mediu de iluminare pe toată suprafaţa planului de referinţă, stabilit
în funcţie de destinaţia sălii: minim 75 lx.
Parametrul IV.2.6. Nivelul de încadrare a surselor luminoase artificiale în condiţiile curbelor
limită de luminanţa în funcţie de destinaţia sălii şi clasa de calitate a iluminării. Limitarea
fenomenului de orbire directă se poate realiza în cazul corpurilor de iluminat cu luminanţa sub
4.104 Cd/m2 prin alegerea şi dispunerea corpurilor de iluminat după metoda curbelor limită de
luminanţa.
Parametrul IV.2.7. Limitarea luminanţei maxime a surselor punctuale şi a unghiului minim de
protecţie, la valorile admise. Luminanţa surselor care se găsesc în câmpul vizual trebuie sa fie
mai mică sau egală cu 2000 Cd/m2.
Parametrul IV.2.8. Raportul între valorile instantanee ale luminanţei maxime şi minime a sursei
de lumină, nu trebuie să depăşească valorile normate.
Luminanta maximã instantanee
≤ 1,8
Luminanta minima
V. IZOLAŢIA TERMICĂ, HIDROFUGA ŞI ECONOMIA DE ENERGIE

V.l. Confortul higrotermic

Prin proiectarea şi realizarea confortului higrotermic a unitaţilor funcţionale — săli de audiţie publică, se urmăreşte asigurarea unei ambianţe termice globale normale, atât în
regim de iarnă cât şi în regim de vară (temperatură, umiditate relativă, curenţi de aer, etc).
Aceasta se realizează concomitent cu asigurarea calităţii aerului din sală, prin utilizarea unor instalaţii de ventilare- condiţionare corespunzătoare.

Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia tehnică V.l — Confortul higrotermic

Nivelul de performanţă pentru unităţi funcţionale, săli de:


Cinematograf Conferinte, cursuri Teatru Opera, opereta Concerte Polivalente
Parametrul V.1.1. Indicele global de confort PMV (opţiunea medie
previzibilă) încadrat în valori normate astfel încât ambianţa să fie
considerată normală din punct de vedere termic pentru majoritatea -0,5... + 0,5
ocupanţilor.
Parametrul V.1.2. Temperatura ambientală (măsurată cu termometru cu 18 °-24 ° 18°-24° 20 °-24 ° 20°-24° 20 °-24 ° 18 °-24 °
glob, în centrul sălii), în funcţie de destinaţie.
Parametrul V.1.3. Viteza aerului, determinat la nivelul capului
spectatorului: max. 0,1 m/s
— pentru regim de iarnă max. 0,2 m/s
— pentru regim de vară
Parametrul V.1.4. Umiditatea relativă a aerului (atât pentru asigurarea 40%...60% 40%...60% 40%...60% 40%...60% 40%...60% 40%...60%
condiţiilor de confort, cât şi pentru evitarea fenomenelor de condens). (20%...80% la cinematografe rurale)
Parametrul V.1.5. Asimetria temperaturii radiante faţă de un element mic
plan : ≤ 5°C
— pentru elemente radiante orizontale ≤ 10 ° C
— pentru elemente radiante verticale
Parametrul V.1.6. Diferenţa de temperatură a aerului pe verticală, între
nivelul capului şi al gleznelor. max. 1,5°C
Parametrul V.1.7. Rezistenţa specifică medie la transmisia termică a zone climatice: I min. 1,0 (m2 K/W)
elementelor de închidere ale sălii. II min 1,05 (m2 K/W)
III min. 1,15 (m2K/W)
Parametrul V.1.8. Nivelul minim al temperaturii pe suprafaţa interioară a
pentru: ϕ r = 60% şi θ i = 18°: τ r = 10,1°
închiderilor exterioare (în condiţii de umiditate normală a aerului
interior). ϕ r = 60% şi θ i = 20 °: τ r = 12°
Parametral V. 1.9. Evitarea acumularii apei provenjta ciin condena, in interiorul elementelor de tnchidere. Nivelul de perfomanta pentru unitati functionale,
sali de:

Cincmatograf Conferinte, Teatre Opera Concerte Polivalente


cursuri opcreta
Parametrul V. 1.10. Rezislenta la pcrmeabilitate la aer a elementelor de inchidere in funcfie de Cantitatea de apa ma, provenita din condens in perioada rece, sa fie mai
rezistenta necesara la transfer termic si de viteza vantului. mica decat cantitatea de apa mv care s-ar putea evapora in perioada calda a
anului

−4
≤ 40 x 10 ² x V² x R 0 necesar, ( ≤ 0,2 X 10 ms/m.s. Pa. daca se exprima sub

forma de coeficient de infiltrate).

V.2. Economia de energie


Parametri si niveluri de performanta privind conditia tehnica V. 2. — Economia de energie

Parametrul V.2.1. Coeficientul global de izolare ternica de referinta. Zone climatice I: max. 0,300 (W/m ³K)

II: max. 0,130 (W/m³ K)


III: max. 0,400 fW/m ³ K).
NOTA :
In scopul diminuarii pe cat posibil a pierderilor de caldura, dimensionarea salii se va face astfel incat valoarea raportului (V/S) sa fie cat mai mare iar structura elementelor
delimitatoare exterioare se va face cu respectarea prevederilor „Normativului pentru proiectarea si executarea izolatiilor de cladiri" – indicative C 107-87.
VI. PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Asigurarea protectiei impotriva zgomotului presupune realizarea confortului acustic si a aptitudinii de utilizare acustica a salilor de auditie publica.
VI. 1. Confortul acustic
Salile de auditie publica trebuie proiectate si execulate astfel incat zgomotul perturbator perceput dc utilizatori sa fie mentinut la un nivel ce nu poate afecta functionalitatea.
Protectia adecvata, la zgomotul aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare salii (mijloace de transport, utilaje, tehnologii,
activitati urbane, etc.).
De asemenea prin activitatile desfasurate, salile nu trebuie sa devina surse perturbatoare- in exterior
Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia tehnică VI.I — Confortul acustic
Parcuri Zone de Străzi de categorie tehnică
odihna recreere I II III IV
Parametrul VI. 1.1. Limita nivelului de presiune acustică, ponderat, „A", 45dB(A) 45dB.(A) 50dB(A) 50dB(A) 40dB(A) 35dB(A)
continuu, echivalent, radiat din sală în exteriorul construcţiei, să nu depăşească
valorile:
Sali de:
Cinema- Conferinţe
Teatru Operă operetă Concerte Polivalente
tograf cursuri
Parametrul VI. 1.2. Nivelul maxim de zgomot admis in sală, în lipsa oricărei 25dB(A)
20dB(A) 20dB(A) 20dB(A) 20dB(A) 20dB(A)
activităţi în construcţie (zgomot de fond).
Parametrul VI. 1.3. Nivelul maxim al zgomotelor aeriene sau de impact
30dB(A) 25dB(A) 25dB(A) 25dB(A) 25dB(A) 25dB(A)
provenite din încăperi învecinate sălii.
Parametrul VI. 1.4. Volumul specific al sălii (m3/auditor). vezi parametrul II 1.3.
Parametrul VI. 1.5. Nivelul maxim al zgomotelor emise de instalaţii şi
25db(A) 20dB(A) 20dB(A) 20dB(A) 20dB(A) 20dB(A)
agregate.
Parametrul VI. 1.6. Indicele de izolare la zgomot aerian IA(EA) corespunzător Variabil în funcţie de nivelurile de la parametrii VI. 1.1........ VI. 1.3., cu valori intre 45 ...
anvelopei exterioare, precizat, diferenţiat, în funcţie de destinaţia sălilor şi care 65 dB.
să protejeze faţă de zgomotul exterior şi caracteristicile acustice ale mediului
ambiant.
Parametrul VI. 1.7. Indicele de izolare la zgomot aerian IA(EA) corespunzător Variabil in funcţie de tipul sălii şi destinaţia spaţiilor învecinate, între 45 .. ...55 dB.
peretelui interior, precizat, diferenţiat in funcţie de tipul sălii şi destinaţia,
spaţiilor adiacente considerate.
Parametrul VI.1.8. Indicele de izolare la zgomot aerian IA(EA) corespunzător Idem parametrul VI. 1.7.
planşeului, precizat diferenţiat, in funcţie de tipul sălii şi destinaţia spaţiilor
învecinate.
Variabil in funcţie de tipul sălii si destinaţia spatiilor învecinate, între 40 .... ...50 dB
Parametrul VI. 1.9. Indicele de izolare la zgomot de impact I 1 (E 1 )
corespunzător planşeului considerat, precizat diferenţiat, în funcţie de tipul şi
destinaţia spaţiilor învecinate.
Variabil in funcţie de tipul planşeelor, între 20 ... 30 dB.
Parametrul VI. 1.10. îmbunătăţirea izolării la zgomot de impact Δ I 1 (E 1 )
corespunzătoare pardoselilor, precizată diferenţiat în funcţie de tipul sălii şi
destinaţia spaţiilor învecinate considerate.
Parametrul VI. 1.11. Coeficientul de absorbţie acustică al materialelor de Nivelul de performanţă este variabil, în funcţie de durata de reverberaţie necesară sălii (in
finisaj ale sălii, mod curent α m = 0,25 ... 0,5).
RECOMANDARE:
Pentru asigurarea unei bune audiţii în săli, se vor respecta şi următorii parametrii :
Sali de:

Cinematograf Conferinţe Teatru Operă Concerte Polivalente


Parametrul VI. 1.12. Valoarea coeficienţilor de
0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 Variabil
uniformitate spaţială (maxim) a sunetului în sală.
Variabil in funcţie de destinaţie şi volum;
Parametrul VI.1.13 Reverberaţia sunetului. Exemplu pentru o sală de 3000 m³ în (s)

1,1 ± 20% 1,2±20% 1,2±20% I,45± 20% 1,63± 20% Variabil

Parametrul VI.1.14. Procent de articulaţie al sălii. 75 85 85 - - Variabil

Parametrul VI.1.15. Indice de difuzitate al sunetului în


sală. 40...70 30...50 30...50 60...80 60...80 Variabil

Parametrul VI.1.16 Claritatea sunetului în sală.


- 1...2 -1...2 -1...2 -1...3 2… 5 Variabil

Parametrul VI.1.17. Plenitudinea sunetului muzical**) 3...9 3...9 3...9 6... 12 7... 13,5 Variabil
Parametrul VI.1.18. Balans energetic al instrumentelor
muzicale.

OBSERVAŢIE: - - - -4...4 -4...4 -6...6


**) Valabile pentru sălile destinate producţiei muzicale.

Parametrul VI.1.19. Panta pardoselii astfel încât din


orice punct al sălii să fie asigurată o bună audiţie,
Profilul longitudinal al pardoselii va fi realizat conform epurelor de acustica prezentate in Normativul P 123-89
eliminându-se efectele de mascare între spectatori.

*) Nivelurile necesare se determină la intersecţia domeniilor accesibile corespunzătoare nivelurilor caracteristice pentru funcţiunile multiple prevăzute pentru sală.
VI.2. Aptitudinea de utilizare din punct de vedere acustic (vibraţii)
Prin proiectarea şi execuţia structurilor construcţiilor care includ unităţi funcţionale — săli
de audiţie publică, se va asigura un grad de fiabilitate corespunzător aptitudinii de utilizare acus-
tică. Se va urmări ca de-a lungul duratei de viaţă a sălilor, acestea să nu devină improprii
utilizării pentru care au fost concepute.
In acest scop se impune respectată condiţia ca acţiunile şi influenţele mediului înconjurător,
susceptibile a se exercita asupra construcţiei şi a utilizării ei, să fie considerate în calcul astfel
încât ele să nu reprezinte nici un pericol pentru elemente portabile, neportabile şi echipamente.
De asemenea, vibraţiile provenite din mediul exterior sau din interiorul construcţiei, nu trebuie
să perturbe activitatea utilizatorilor unităţilor funcţionale, nici să producă deteriorări ale
elementelor de finisaje, într-o perioadă acceptabilă.

• Parametri şi niveluri de performanţă privind condiţia tehnică VI.2 — Aptitudinea


de utilizare din punct de vedere acustic (vibraţii)

Parametrul VI.2.1. Nivelul de tărie a vibraţiilor sub acţiunea forţelor exterioare şi a celor
provenite din exploatarea unităţilor funcţionale, determinat pe utilizator, va fi:
A vz = 80

A vxy = 74

Parametrul VI.2.2. Asigurarea raţională la stări limită ale exploatării normale (valoarea
maximă a deformaţiilor dinamice sub acţiunea grupărilor standardizate de încărcări, de la a
cărei depăşire poate fi afectată utilizarea clădirii).
RMS
— V max de oscilaţie a elementelor de construcţie:
RMS
V = 2,5 mm/s
max

Parametrul VI.2.3. Asigurarea comportării normale a elementelor de închidere — uşi, ferestre,


geamuri montate în uşi şi ferestre —, la vibraţiile datorate acţiunilor din mediul exterior.
Nivelul de tărie a vibraţiilor normale pe planul elementelor considerate (măsurat în planul
elementelor considerate):
xy
A v = 74
Parametrul VI.2.4. Asigurarea comportării normale a elementelor despărţitoare — pereţi
interiori -, la vibraţiile datorate acţiunilor din mediul exterior. Nivelul de tărie a vibraţiilor
normale pe planul elementelor considerate (măsurat în planul elementelor considerate)
xy
A = 68
Parametrul VI.2.5. Asigurarea comportării normale a elementelor separatoare — (plarişee,
scări, rampe) — la vibraţiile datorate acţiunilor din mediul exterior. Nivelul de tărie a vibraţiilor
normale pe planul elementelor considerate (măsurat în planul elementelor considerate):
A vz = 80
xy
A v = 74
ANEXA 1
TERMINOLOGIE

In mod suplimentar faţă de terminologia utilizată în prescripţii tehnice conexe, pentru


înţelegerea modului de redactare a specificaţiilor de performanţă, in cele ce urmează se redau o
serie le definiţii uzuale, în spiritul ISO, CIB si STAS 12400/1-85.
A.Utilizator: fiinţă sau obiect, pentru care este concepută o clădire.
OBSERVAŢIE :
In cazul sălilor de audiţie utilizatorii sunt spectatorii cât şi personalul hotelier, de deservire.
B. Cerinţă a utilizatorului: anunţarea unei necesităţi a utilizatorului faţă de clădirea ce
trebuie construită.
C. Condiţie tehnică: exprimarea (formularea) calitativă a însuşirilor (ca
racteristicilor) clădirii în ansamblu, ale unităţilor funcţionale, sau ale diferitelor
elemente componente (fără precizarea soluţiilor tehnice şi a materialelor), pe care
acestea trebuie să le îndeplinească pentru a satisface cerinţele utilizatorilor,
ţinând seama de diverşi agenţi care acţionează asupra construcţiilor.
D. Criteriu de performanţă (Parametru): Caracteristică ce trebuie luată
în considerare la convenirea condiţiilor de performanţă în cantităţi denumite
„Niveluri de performanţă", în raport cu care se evaluează îndeplinirea unei con
diţii tehnice.
E.Performanţă: Proprietatea reală care caracterizează comportarea unui
produs în raport cu domeniul său de utilizare; produsul poate fi, construcţia în
ansamblul ei, orice parte sau element constructiv al construcţiei.
F. Element component: produs realizat ca unitate distinctă destinat a fi
încorporat în clădire pentru a îndeplini una sau mai multe funcţii specifice.
G. Subsistem al clădirii: Partea clădirii care îndeplineşte una sau ma multe funcţii
necesare satisfacerii cerinţelor utilizatorilor.
ANEXA 2
PRESCRIPŢII TEHNICE CONEXE

1. Referitoare la categoriile de condiţii privind siguranţa în exploatare:


a)Dimensiuni:
—P 25-85 „Normativ pentru reţeaua culturală"
—STAS 978.3/0-84 „Acustica în construcţii. Parametrii pentru proiectarea şi verificarea
sălilor de audiţie publică. Clasificare şi limite admisibile".
—P 118-83 „Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului".
b)Siguranţa în utilizare a construcţiei :
—STAS 6131 — „Înălţimi de siguranţă şi alcătuirea parapetelor la construcţii civile".
—17.— „Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până
la 1000 V.
—STAS 2612 „Protecţia împotriva electrocutării. I.imite admisibile".
—STAS 12217 „Protecţia împotriva electrocutării la utilaje şi echipamente electrice
mobile. Prescripţii".
—STAS 12604 „Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale".
—STAS 12604/4 „Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii".
—STAS 12604/5 „Prescripţii împotriva electrocutării. Prescripţii de proiectare, execuţie; şi
verificare".
—STAS 11054 „Aparate electrice şi electrocasnice. Clase de protecţie contra
electrocutării".
—STAS 930 — Reţele electrice. Tensiuni nominale şi abateri admisibile.
—STAS 10955 — Cabluri electrice. Calculul curentului maximal admisibil în cabluri în
regim permanent. Prescripţii.
—STAS 5325 — Grade normale de protecţie asigurate prin carcase. Clasificare şi metode
de verificare.
—I 18 — Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de
telecomunicaţii.
—I 5 — Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire.
—I 13 — Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare.
—STAS 1907/1,2 — Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Prescripţii
de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.
—STAS 1238/1 — Ventilarea mecanică. Debitul de aer proaspăt.
—STAS 1473 — Alimentarea cu apă la construcţii civile.
—Norme republicane de protecţia muncii.
c) Grupul de standarde „P 33" Mijloace de măsurare a forţei şi a momentului unei forţe.
2. Referitoare la cerinţa privind siguranţa la foc:
—Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor publicate in Monitorul Oficial nr.
132/27 mai 1994.
—P 118-83 „Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia
la acţiunea focului.
—Grupul de standarde „G 07". Măsuri de siguranţă contra incendiilor.
3.Referitoare la categoriile, de exigenţe privind igiena si sănătatea oa
menilor:
a) Calitatea aerului
—STAS 12574-78 „Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate".
—Grupul de standarde „R 41". Puritatea aerului.
—Grupul de standarde „R 23". Protecţia contra radiaţiilor.
b) Confortul vizual
STAS 6221/2-89 — Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul
natural al încăperilor. Metodă de calcul.
—STAS 6646/1...3 — Iluminatul artificial. Condiţii generale.
—STAS 11621-821 - Iluminatul artificial.
—STAS 8313 — Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Metodă de măsurare a
iluminării.
4. Referitoare la categoriile de condiţii privind izolarea termică şi hidrofugă :
a) Confortul hidrotermic
—STAS 6472/1...11. Termotehnica în construcţii.
— Proiect SR ISO Termotehnica. Ambianţa termică. Aparate şi metode de măsură ale
nivelurilor fizice.
—STAS 13147/91. Fizica construcţiilor. Ambianţe termice moderate.
Determinarea indicilor PMV şi PP1D şi nivele de performanţă pentru ambianţă.
5. Referitoare la categoriile de condiţii privind protecţia împotriva zgomotului :
a) Confortul acustic
—P 125-89. Normativ privind proiectarea (calculul) şi execuţia sălilor de audiţie publică
din punct de vedere acustic.
—STAS 9783/0.. .3. Parametrii pentru săli de audiţie publică. Clasificare şi metode de
determinare.
—STAS 6161/1...4. „Acustica în construcţii. Măsurarea nivelului de zgomot şi a
capacităţii de izolare".