Sunteți pe pagina 1din 143

Meditatia zilei pentru vindecarea sufletului

Multumesc din suflet!


Celor care posteaza pe pe site-ul Cerul din noi http://www.ceruldinnoi.ro/
si Revista Chemarea http://www.chemarea.net/
18 iunie 200
!amenii caut" pacea# se spune. $ar# este oare adev"rat%
&ste ca si c'nd am spune c" oamenii caut" li(ertatea.
)u# oamenii caut" pacea *n timpul r"z(oiului si r"z(oiul *n timpul p"cii+
caut" li(ertatea *n vreme de tiranie si tiranie *n timpul li(ert"tii.
,i apropo de li(ertate si de tiranie# nu-i nevoie s" spui at't homo homini lupus -omul este lup pentru om.
c't homo homini agnus -omul este omului miel..
)u tiranul l-a creat pe sclav# ci invers.
/ 0ost mai *nt'i unul care s-a o0erit s" poarte *n spinare pe 0ratele lui
si nu cel de-al doilea l-a silit pe primul s"-l poarte.
1iindc" esenta omului este tr'nd"via si# *mpreun" cu aceasta#
oroarea de responsa(ilitate.
-2i3uel de 4namuno - Agonia crestinismului.
15 iunie 200
1iinta uman" tre(uie s" tr"iasc"
*n 0orul ei interior
pentru ca $umnezeu care locuieste acolo
s" se poat" revela.
-2' /nanda 2o6*.
17 iunie 200
8ean 9ves :eloup ; Ceea ce cutm
<rezen=a# numai *n prezent pot s> o tr>iesc.
<rimul pas pe care-l 0acem spre $umnezeu#
este primul pas care ne *ndep>rteaz> de &l.
!pre?te-te din a c>uta /dev>rul# 0ii adev>rat.
!pre?te-te din a c>uta @u(irea# iu(e?te.
!pre?te-te din a c>uta Con?tiin=a# 0ii con?tient.
!pre?te-te din a c>uta Arezirea# treze?te-te# 0ii vi3ilent.
!pre?te-te din a c>uta Bia=a# 0ii viu.
!pre?te-te din a c>uta :umina# deschide ochii.
!pre?te-te din a-l c>uta pe $umnezeu# deschide-=i inima.
Ceea ce c>ut>m# suntem deCa.
-8ean 9ves leloup ; Lettres un ami athe.
1D iunie 200
...tre(uia...
...nu se putea s> 0ie alt0el...
pentru a aCun3e la (ucuria unei
identit>=i *n s0'r?it E3>site...
&Fperien=> pro0und uman> aceast> necesitate a unei (ucurii *n 0undul a(isului
de solitudine# de non-via=># de non-0iin=>#
atunci c'nd# atin3'nd 0undul# punem cap>t a(isului 0>r> 0undG
/cest Etre(uia -din pilda 0iului risipitor. este o manier> de a spune atunci:
nu se poate# nu se putea s> 0ie alt0el+ este destinul meu de a 0i om
locuit *n acela?i timp de non-0iin=># urm>rit -o(sedat. de ineFisten=>
?i destinat (ucuriei sau vie=ii din a(unden=>.
)imic nu este 3arantat# dar dup> eveniment#
pentru c> m'na lui $umnezeu a ap>rut#
prezen=> care 3hideaz> ?i ac=ioneaz> de la *nceput p'n> la s0'r?it#
dup> eveniment nici o *ndoial> nu su(zist>:
nu putea 0i alt0el#
este (ucuria unei identit>=i *n s0'r?it E3>site
*n acord pro0und cu via=a ?i cu ,ensul#
cu $umnezeu.
-:6tta Hasset - La Joie imprenable# pa3. 187.
11 iunie 200
,luCirea Bietii nu ne permite s" ne spriCinim pe eFperienta adus" de contactul eli(erator al 1@@)A&@
supranaturale pentru a dispretui lumea si a ne instala pe cel"lalt t"rm.
)oi suntem acolo pentru a creea spatiul lumii supranaturale *n universul pro0an.
!mul care# prin contactul lui cu 1@@)A/ si le3"tura lui de re0lectie interioar" cu ea# a do('ndit o 0orm"
tre(uie ne*ncetat s" o repun" *n discutie prin noi con0runt"ri cu lumea.
&l tre(uie s" *nvete s"-si discearn" um(ra.
CuraCul lui# sau dimpotriv" 0rica lui# interioare si eFterioare# de su0erint"
*i vor dezv"lui dac" se a0l" pe cale si su( directia - lipsit" de indul3ent" - a maestrului.
-I.J. $urcKheim - :& 2/@AR& @)A&R@&4R.
10 iunie 200
! colectie consistent" de maFime si citate puteti 3asi -aici.
8 iunie 200
/ l"sa un loc imprevizi(iluluiL
Nouvelles Cls.: ! para(ola va impresioneaza *n mod special%
Lytta Basset.: &Fact# este cea a 3rauntelui de mustar# care este cea mai mica dintre toate semintele si care
da un copac at't de mare si de 0rumos. Ceea ce este mic# in0im# *n tine# *n viata ta# ud" *n loc sa su0oci ;
cu c't este mai mic cu at't are mai mare nevoie de atentie si de *n3riCiri. )u putem prevedea niciodata ce
va t'sni de acolo. Mntr-o societate care pro3rameaza totul# *n care nu mai stim sa traim *n prezent#
*nseamna a l"sa un loc imprevizi(iluluiL
din interviul *n pre3"tire
7 iunie 200
C'teva 3'nduri din NJ'nduri pentru zilele ce vinN
ale 2onseniorului Bladimir JhiKa
D iunie 200
$estina=ia noastr> pentru (ucurie este 0>r> *ndoial> *nscris> *n noi#
dar su0erin=a poate s-o *n3roape 0oarte ad'nc.
Are(uie s> o l>s>m s> ias> ca ceva care este de ordinul promisiunii.
& nevoie de timp pentru a admite c> suntem destina=i su0erin=ei
pentru c> via=a nu mer3e *nainte 0>r> su0erin=>.
$ar e nevoie de ?i mai mult timp pentru a avea revela=ia c> suntem#
*nainte de toate# destina=i (ucuriei. -L.
o (ucurie de E*mplinit# de Edes>v'r?it# de Eper0ectat -L.
o (ucurie de realizat.
-:6tta Hasset - La Joie imprenable
-0ra3mente traduse din carte: aici.
2 iunie 200
N)u te *ntre(a ce are nevoie lumea.
Mntrea(a-te ce te 0ace viu# si 0a acel lucru.
<entru ca lucrul de care are nevoie lumea
sunt oamenii vii.N
-Ooward Ahurman.
via : http://(lanP.(lo3spot.com/
D1 mai 200
,untem 0"cuti ca s" aspir"m la (ucurie
dar
0"r" su0erint" viata nu mer3e *nainte...
-:6tta Hasset - La Joie imprenable
citat din memorie deocamdat".
-0ra3mente traduse din carte: aici.
2 mai 200
Mn 0iecare din noi#
de la (otezul si con0irmarea noastr"#
somnoleaz" toat" aceast" capacitate de iu(ire#
care adesea r"m'ne su(-utilizat" p'n" la moartea noastr"
si care ar putea 0ace din noi 0iinte de neuitat.
pr. /. Joettmann - :ettre nr.5
-www.centre-(ethanie.or3.
B" doresc
,"r("tori 1ericiteG
1Q aprilie 200
)u eFist" mai mare dra3oste...
1ii pecetea pus> pe inima mea# pe sim=urile mele. /ceast> ima3ine at't de 0amiliar> ; (ra=ele tale *ntinse
pe cruce ; s> nu m> p>r>seasc> niciodat> ?i s> m> salveze *n ceasurile de ispit>G . . .
1R aprilie 200
:as>-m> s> *nchid c>r=ile...
4n monah al Hisericii de R"s"rit
!mul care se d>ruie?te cu totul unei opere# 0ie pentru a asimila sau dezvolta opera altuia# 0ie pentru a
ela(ora o oper> proprie# acest om se limiteaz># se simpli0ic># se uni0ic>. ,e *nchide# *ntr-un 0el# ca *ntr-o
m>n>stire# *n opera c>reia i se consacr>. /st0el se *nt'mpl> cu omul care vrea s>-l cunoasc> pe @isus. ,> ne
*nchidem pe noi *n?ine *n @isus. ,>-i includem *n &l pe to=i ceilal=i# tot restul. Mn acest 0el# *n mod nev>zut#
cunoa?terea noastr> se va r>s0r'n3e *n 3ra=ie asupra lumii.
2'ntuitorul meu# m-am s>turat s> ra=ionez ?i s> discut pe tema ta. 2-am s>turat s> citesc# s> ascult# s>
vor(esc. :as>-m> s> *nchid c>r=ile. 1ie ca *ntre noi s> nu se mai interpun> nimic. :as>-m> s> vin la tine.
:as>-m> s> m> las a(sor(it# s> m> ad'ncesc *n prezen=a ta. 1ie ca inima ta sin3ur> s>-i vor(easc> inimii
meleG
$ar# $oamne @isuse# cum ar putea inima mea s> asculte inima ta# *n timp ce Mnv>=>torii ?i C>rturarii se
ceart> *n Curul numelui t>u% S3omotul vocilor lor nu va acoperi ceea ce spui tu# cu (l'nde=e# *n tain>%
Repet 0raza 2ariei din 3r>din>: E:-au luat pe $omnul meu ?i nu ?tiu unde l-au pus. ,pune-mi unde l-ai
pus ?i m> voi duce s>-l iau. /? vrea# ?i eu# s> te iau# $oamne @isuse. ,> te iau departe de tumulturile de
?coal># mult departe de disputele savan=ilor. $eparte ?i de zelurile amare ?i de tensiunile dintre discipoli
-ECare dintre noi este cel mai mare%.. ,> te ador# s> te v>d# s>-=i vor(esc.
/ceast> prezen=># acest E0a=> *n 0a=> la care aspir# le pot o(=ine de la tine# $oamne. Au te po=i mani0esta
pentru mine 0>r> ca aceast> prezen=> nou> s> ai(> o le3>tur> direct> cu trecutul. Au po=i# de asemenea# s>
0aci prezent> pentru mine# ?i actual># ?i nou> aceast> via=> care a 0ost via=a ta p>m'nteasc>. Au po=i s> scrii
tu *nsu=i *n su0letul meu o EBia=> a lui @isus# veche ?i nou> *n acela?i timp. $oamne# reveleaz>-te mie ca
@isus al &van3heliei ?i ca @isus contemporanul meu.
-din vol. JESUS. Simples regards sur le Sauveur par 4n moine de lT&3lise dT!rient# &ditions de
Cheveto3ne.
15 aprilie 200
&sen=ial este ceea ce precede# tot restul vine pe deasupra -2t R#DD. ?i decur3e de aici ca dintr-un izvor -@n
15# 1-11.. /m spune chiar: dac> acest punct de emergen nu eFist># atunci ne (>l>cim *n amatorism.
$ar dac># datorit> acestei mize de 0ond# am acceptat s> dep>?im stadiul unei va3i reli3iozit>=i# s>-l
cunoa?tem pe $umnezeu alt0el dec't din spate ?i s> intr>m *n prodi3ioasa aventur> a s0in=eniei# atunci
ru3>ciunea noastr># cu condi=ia s> 0ie adevrat ne va dezv>lui sensul vie=ii noastre -2 Co D#1R. ?i al
istoriei *n care se situeaz> ea. C>ci $umnezeu nu este numai un $umnezeu ascuns -<s 8#7Q.# ci este ?i
$umnezeul secret al istoriei omene?ti. $ar cum :-a? putea recunoa!te pe calea mea dac> privirea mea
interioar> n-a *nv>=at s>-: cunoasc> *n intimitate% Mntr-adev>r# ochiul este lampa corpului -2t R#22-2D. ?i
percep=ia lucrurilor este con0orm> preocup>rilor mele o(i?nuite. $ac> acestea sunt departe de $umnezeu#
eu sunt un radio 0>r> anten>: acesta nu percepe dec't parazi=iL $umnezeu este atunci mereu un intrus#
un Ecorp str>in ?i pu=in deranCantG ,> ne amintim de povestea 2arelui @nchizitor din 1ra=ii IaramazovL
$ac> eu m> las sesizat ast0el de &l *n interiorul ru3>ciunii mele# *l voi *nt'lni ?i peste tot *n a0ar># su(
v>lul aparen=elor ?i chiar al (analit>=ii. ! 0a=> de om va 0i poate culmea str>lucirii :ui# dar un eveniment#
o situa=ie# o neprev>zut> sau o contrarietate vor 0i tot at'tea misterioase Bizit>ri care puncteaz> *n realitate
o <rezen=> care este continu>L
din scrisoarea de la Hethanie -pr. /lphonse Joettmann. din martie 200#
teFt inte3ral# -aici.
17 aprilie 200
$ac> n-am 0i cre?tini amatori# lumea ar 0i 0ost demult *n 0l>c>ri -:c 12#7..
Acest popor m onoreaz cu buzele, dar inima lui este foarte departe de Mine -2t 15#18.#
reli3ia lui 0a=> de 2ine nu este dec't porunci omene?ti# lec=ii *nv>=ateG -@s 2#1D. /matoriL
din scrisoarea de la Hethanie -pr. /lphonse Joettmann. din martie 200#
teFt inte3ral# -aici.
12 aprilie 200
$e 1:!R@@
4n monah al Hisericii de R"s"rit
)atura *ntrea3" este orientat... )atura murmur> numele lui @sus.
@sus ?i natura. ,e citeaz> mereu acest pasaC din &van3helie *n care @sus evoc> crinii de pe c'mp a c>ror
podoa(> eclipseaz> slava lui ,olomon. $a# @sus ne invit> s> admir>m 0rumuse=ea operei divine. 2ai mult
dec't at't: el ne invit> s> ne punem *ncrederea *n Aat>l care# dac> ast0el *m(rac> iar(a de o zi# cu at't mai
mult *i va *m(r>ca pe copiii s>i. $ar aici nu este dec't un aspect-?i nu cel mai pro0und. al raportului dintre
@sus ?i lumea natural>.
! interpretare sim(olic> a naturii nu epuizeaz> cu nimic semni0ica=ia acesteia. &ste adev>rat# natura este o
carte deschis> *n care 0iecare detaliu su3ereaz># *n termeni voala=i# realit>=ile vie=ii supranaturale. /ceast>
intui=ie# at't de vie a sim(olurilor# =ine de 3eniul evului mediu. $ar eFist> mai mult dec't acest sim(olism.
)atura este orientat. &a reveleaz> un e0ort ordonat spre @sus Christos. @sus: sens ?i cap>t al oric>rei
evolu=ii# cauz> secret># s>3eat> indicatoare ?i Evector -ar spune 0izicienii. al 0enomenelor naturale.
E$ac> ei vor t>cea# pietrele vor stri3a le spune @sus 0ariseilor care voiau s>-i potoleasc> pe ucenici. @sus
0ace aluzie la ceea ce este sluCirea proprie a naturii -percepti(il> numai pentru cel credincios.. )atura
murmur> numele lui @sus. &a stri3> dup> @sus chiar dac> p>catul ori3inar i-a provocat devia=ii dureroase.
Aoate elementele tind spre $umnezeu- !mul. <iatra ?i st'nca vor 0urniza morm'ntul 2'ntuitorului. /pa
*?i va atin3e rostul ei cel mai *nalt *n (otezul care re3enereaz>. 2>slinii vor da uleiul care un3e ?i vindec>
(olnavii *n numele lui @sus. ,picele de 3r'u ?i (oa(ele de stru3uri vor produce p'inea ?i vinul din care
$omnul va 0ace taina corpului s>u zdro(it ?i a s'n3elui s>u v>rsat. Copacul va da lemnul crucii. /st0el# un
acela?i elan poart> spre Christos toat> natura ?i# *mpreun> cu ea# toat> lucrarea omeneasc> ; cea a
secer>torului# a (rutarului# a vierului ?i altele ; care aCut> la aceast> ascensiune# la aceast> trans0i3urare.
-din vol. JESUS. Simples regards sur le Sauveur par 4n moine de lT&3lise dT!rient# &ditions de
Cheveto3ne.
/ venit prim"vara:
http://www.6outu(e.com/watch%vUJdH-8@1RV&3
,i cu Bivaldi:
http://www.6outu(e.com/watch%vU!--R@hRKnlcW0eatureUrelated
,i cu Audor Jheor3he
http://www.6outu(e.com/watch%vUa8P2B/n0<twW0eatureUrelated
10 aprilie 200
/dev>rul ne poate eli(era. $in cauz> c> adev>rul este adesea incomod# nu avem curaCul s> um(l>m dup>
el. ,i3ur# el este incomod# dar dup> ce aCun3i s> dep>?e?ti starea de incon0ort pe care o provoac>#
*nt'lnindu-l ?i accept'ndu-l# a(ia dup> aceea *ncepi s>-i *n=ele3i (ine0acerile. 1>r> adev>r nu putem
cola(ora. ,punem c> 0iecare avem adev>rul nostru. /dev>rul nu poate 0i dec't unul sin3ur.
!amenii tre(uie s> spun> adev>rul. ,>-l suporte ; numai a?a este posi(il s> se dez(are de (i3otismul
politic actual. /dev>rul este ascuns popoarelor# tocmai pentru c> se ?tie c> adev>rul *l 0ace pe om li(er.
)umai minorilor ?i sclavilor li se ascunde acest (un# dar p'n> ?i lor li se o0er> ceva care s> semene cu
realitatea.
4n popor min=it este tratat ca o 0iin=> su(dezvoltat> mintal# c>reia de3ea(a *i spui adev>rul despre lume ?i
despre ea *ns>?i.
4n om hr>nit cu adev>r se maturizeaz> *n mod normal# la timp# are opinii# ?i opiniile lui tre(uie s> le iei *n
seam> cu seriozitate.
2, Re3ele 2ihai
-din vol. 2ircea Cio(anu ; Convor(iri cu 2ihai @ al Rom'niei# &ditura Oumanitas.
aprilie 200
&Ferci=iul pe cale are drept prin scop schim(area con?tiin=ei. 4na din marile ne*n=ele3eri este aceea de a
crede c> eFerci=iul spiritual# medita=ia# este o concentrare asupra unui con=inut transcendent# un e0ort
pentru identi0icarea cu o ima3ine transcendent>. /ceast> identi0icare poate 0i un moment 0oarte 0rumos
dar este o iluzie total> s> crezi c> prezen=a unui con=inut transcendent *n con?tiin=> trans0orm> omul.
Are(uie ?tiut c> sensul c>ii este trans0ormarea omului ?i nu acela de-l umple cu con=inuturi sacre. <rea
mul=i oameni ast>zi se identi0ic> cu con=inuturi sacre ?i *?i ima3ineaz> c> aceasta este calea spiritual>.
&Ferci=iul spiritual are drept sens s> devin un altul.
)umai devenind un altul voi vedea alt0el ?i voi vedea altceva.
-I.J.$urcKheim - :& C&)AR& $& :X&AR&.
8 aprilie 200
... dac omul a avut ansa de a fi atins de ctre Cel cu Totul Altul,
pasul urmtor este acela de a se transforma,
ntr-un mod care s nu mai vizeze doar cele cteva clipe n care triete o experien pasiv,
ci ca atunci cnd atinge un obiect sau ntlnete o persoan i o privete,
s emane din el aceast profunzime a iinei!
"mul matur pe calea iniiatic este omul care se simte responsabil de a lsa s treac prin el ceea ce l depete!
-I.J.$urcKheim - :& C&)AR& $& :X&AR&.
Q aprilie 200
@n0initul se trezeste *n om prin intermediul 0initului care care *i este opus.
,i 0initul *nsusi descoper" *n in0initul# care *l contrazice# propria lui 1iint" esential".
-I.J.$urcKheim - :& 2/@AR& @)A&R@&4R.
R aprilie 200
,ecretul 1ericirii...
...dar *m(r"=i?area divin" este
con=inutul 0iec"rei clipe
pentru cel care *m(r"=i?eaz" evenimentul.
-/lphonse Joettmann - La Joie, Visage de Dieu dans l'homme
D aprilie 200
Aimpul aler3>rii mele-i lun3+ calea este lun3>.
/m ie?it pe aripile primei raze de lumin>
?i mi-am urmat c>l>toria peste sin3ur>t>=ile lumilor#
:>s'ndu-mi urma *n mul=ime de stele.
$rumul cel mai dep>rtat m> poart> chiar l'n3> Aine
?i unduirea cea mai m>iastr> duce la des>v'r?ita-Yi simplitate.
C>l>torul tre(uie s> (at> la toate por=ile
*nainte de a aCun3e la a sa+
el tre(uie s> r>t>ceasc> prin toate lumile dina0ar>
pentru a aCun3e la altarul din>untru.
2i-am l>sat ochii s> r>t>ceasc> departe# *nainte s>-i *nchid ?i s> spun:
&?ti aiciG
/ceast> *ntre(are# aceast> a?teptare# iz(ucne?te *ntr-o mie de 0luvii de lacrimi
?i inund> lumea su( valul acestei credin=e: ,unt &uG
-din vol. Ra(indranath Aa3ore ; !0rand> liric># /l(a @ulia 15# trad. Jeor3e Remete.
,erenada 0lorilor:
http://www.6outu(e.com/watch%vUvzn:Z2vRA:0
1 aprilie 200
Ceea ce *l vindec" pe cel"lalt nu este cuv'ntul# ci 0iinta mea.
-/(raham 2aslow.
2 martie 200
)u ne salv"m din lume# ci *mpreun" cu lumea
pe care tre(uie s" o trat"m ca pe
un sacrament al prezentei lui $umnezeu.
-Iallistos Zare - :X*le au-del[ du monde.
,empre <rimavera: http://www.6outu(e.com/watch%vUR\iC8)us,h@
28 martie 200
&colo3ie si spiritualitate
&cospiritualitatea se (azeaz> pe ale3erea ?i pe viziunea unui cosmos locuit ?i su(iect. &a cheam> a?adar#
ca r>spuns la criza ecolo3ic># la o Eresacralizare a naturii ?i a 0iin=ei umane. /ceasta presupune s> ne
eli(er>m de dualismele *n care ne-a *nchis modernitatea# cu separa=ie ei *ntre spirit ?i materie# a(ordarea
antropocentric> ?i ra=ionalist> a lumii. 4na dintre provoc>rile maCore este ie?irea din aceast> paradi3m>.
C>ci nu vom rezolva criza ecolo3ic># de o manier> pro0und> ?i dura(il># 0>r> o re-creare cosmolo3ic> ?i
antropolo3ic># adic> 0>r> o trans0ormare Eradical> a concep=iei noastre despre natur> ?i despre persoana
uman>. /ceast> schim(are de con?tiin=> este ?i de ordin spiritual: ea trece printr-o redescoperire a
dimensiunii meta0izice# divine sau sacre# a materiei# a cosmosului ?i a 0iin=ei umane.
-2aFim &33er - -articol pe site..
2Q martie 200
A!/A] CR&/Y@/ &,A& M) $42)&S&4
Mn=ele3em de multe ori Crea=ia ca pe o mi?care de la ?i spre eFteriorul lui $umnezeu. Ca ?i cum
$umnezeu ar 0i creat lumea *ntr-o rela=ie de eFterioritate. !r# misticii celor trei mari tradi=ii a(rahamice
-iudaismul# cre?tinismul# islamul. spun c># cosmosul este creat nu numai de ctre $umnezeu# ci !n
$umnezeu. /lt0el spus# $umnezeu a creat lumea *n interiorul :ui Mnsu?i# ceea ce d> Crea=iei o
verti3inoas> dimensiune spiritual>. Cum s> *n=ele3em acest E*n $umnezeu%
...
<ro(lema cu aceast> *n=ele3ere a lui e"#nihilo -adic> Edin nimicN.este c> r>m'nem *ntr-o dualitate# o
eFterioritate a lui $umnezeu prin raport cu ceea ce creeaz> &l.
&Fist># totu?i# o alt> interpretare# mai pro0und> ?i mistic>. &a a 0ost dezvoltat> *n special de c>tre ca(ala ?i
doctrina acesteia# tsimtsoum. /cest cuv'nt e(raic *nseamn> literalmente contrac$ie !n sine, cobor%re !n
strfundul propriu. <entru a crea lumea# $umnezeu nu iese din sine *nsu?i *ntr-o mi?care de revela=ie spre
eFterior# ci se repliaz> asupra sa *nsu?i. ,e retra3e din el *nsu?i *n el *nsu?i. /ceasta 0>c'nd# el 3enereaz>
un vid sau Eneant -nihilo. *n inima lui. /cest neant este o 0orm> de spa=iu primordial care con=ine totul
virtualmente -*n 3ermene.# un rezervor in0init de ener3ii ?i poten=ialit>=i# *n care cosmosul urmeaz> s>
vin> la eFisten=>. Mn acest sens# e" nihilo din Hi(lie nu are nimic comun cu no=iunea de neant.
!ri3inea cosmosului este a?adar de c>utat *n realitatea divin>. 2ai eFact *n :o3osul creator# spun <>rin=ii
Hisericii. Aoate 0iin=ele ?i elementele naturii ; *n in0inita diversitate a 0ormelor lor materiale ; au
preeFistat acolo ?i eFist> nu ca atare# ci *n realitatea lor arhetipal> sau# pentru a relua terminolo3ia lui
2aFim 2>rturisitorul -sec. B@@.# potrivit logos-ului lor.
-2aFim &33er - -articol pe site..
2R martie 200
<entru o re*nc'ntare a Crea=iei
Ce este natura% ! simpl> realitate material> 0>r> spirit# supus> le3ilor 0izico-chimice eFplica(ile prin
ra=iunea uman># a?a cum a pretins !ccidentul odat> cu epoca modern> inau3urat> la s0'r?itul secolului al
VB@-lea prin 0i3uri ca $escartes# Jalilei ?i )ewton% ,au este mai mult dec't at't: o realitate *nzestrat> cu
un mister# cu o interioritate ?i cu o dimensiune divin>% <e de alt> parte# pentru ce suntem chema=i la o
an3aCare ecolo3ic>: pur ?i simplu pentru c> prin prea multa eFploatare ?i epuizare a naturii# noi distru3em
*nse?i (azele vie=ii noastre ?i ale 3enera=iilor viitoare% ,au# de asemenea# pentru c> natura are un caracter
sacru care invit> la respect# cosmosul ?i 0iin=a uman> 0ac parte# *ntr-un mod at't de intim# unul din cel>lalt#
*nc't orice violen=> 0>cut> primului este o atin3ere adus> celui de-al doilea ca ?i divinului prezent ?i *ntr-
unul ?i *n cel>lalt.
-2aFim &33er - -articol pe site..
25 martie 200
!ricare ar 0i starea lumii la ori3ine# eFist> o speran=> c>ci
,u0lul lui $umnezeu plute?te la supra0a=a apelor.
...
/cest ,u0lu se asem>na unui porum(el care atin3ea apele 0>r> s> le atin3>.
-ra(inul <hilippe Oaddad# -sursa..
"# martie "$$%
&st'zi se (mplinesc )$$ de ani de la nasterea pastorului *ic+ard ,urm-rand
.)%$%/"$$)0
1' recomand un site dedicat personalit'tii lui *ic+ard ,urm-rand
cu informatii sigure inclusiv m'rturia lui Mi+ai ,urm-rand .fiul0:
+ttp:22333.ric+ard/3urm-rand.ro2
si pagina destinat' acestei personalit'ti pe acest site.ceruldinnoi0: .aici0
Cu aceast" ocazie una din renumitele meditatii din *nchisoare:
Misterul rugciunilor fr rspuns
Hi(lia este plin> de ru3>ciuni neprimite. <avel scrie: &i cer totdeauna ca, prin 'oia lui Dumnezeu, s am,
!n sf%r&it, fericirea s 'in la 'oi -Romani 1:10.. Mn locul unei c>l>torii prospere# el a venit ca prizonier *n
lan=uri ?i a nau0ra3iat. ^i multe alte eFemple a(und> *n Hi(lie.
!rice cerere *n ru3>ciune arat> o lips> de supunere la ceea ce $umnezeu# *n *n=elepciunea ?i dra3ostea
:ui# a hot>r't dinainte. Cum ar 0i lumea dac> $umnezeu ^i-ar schim(a planul ori de c'te ori cineva *?i
eFprim> o dorin=> *n ru3>ciune%
Aalmudul spune c> 2arele <reot intra *n :ocul preas0'nt din Aemplu o dat> pe an# spre a se ru3a pentru
popor ?i *ntotdeauna *?i *ncheia ru3>ciunea cu cuvintele: Doamne, nu lua !n seam cererile drume$ilor(
&ra un lucru *n=elept. Cei ce c>l>toreau lunea cereau s> nu plou> *n ziua aceea+ la 0el# cei ce c>l>toreau
mar=ea# miercurea# etc. $ac> $umnezeu i-ar 0i ascultat# poporul ar 0i pierit din cauza secetei.
4rm>toarea poveste ilustreaz> cel mai (un mod de a ne ru3a. $oi cre?tini au plantat c'te un m>r *n 0a=a
casei. C'nd a venit vremea s> se coac> merele# primul s-a uitat 0urios @a pomul lui: nu avea nici m>car un
m>r. C'nd s-a apropiat de casa vecinului# ,-a *n0uriat ?i mai tare. Ramurile din pomul vecinului s>u
3emeau de 3reutatea unor 0ructe minunate. /tunci el i-a cerut 0ratelui s>u: )"plic#mi &i mie cum 'ine
asta* Am plantat pomii !n acela&i timp, slu+im aceluia&i Dumnezeu* ,um se face c $ie $i#a dat a&a multe
mere &i mie nu- ,ellalt a rspuns. /oate nu te#ai rugat pentru pomul tu* # ,um( 0u m#am rugat-, a
strigat primul* M#am rugat !n fiecare zi. Doamne d ploaie1 Doamne, destul cu ploaia* Doamne, acum e
ne'oie de soare1 acum e prea mult, o s#mi usuce pomul* 0#am negli+at nici o clip rugciunea &i totul a
fost zadarnic* 2u cum ai fcut- 1ratele i-a r>spuns: 0u sunt at%t de priceput la rugciune cum e&ti tu* M#
am rugat numai o dat, la !nceput, !n felul acesta. 2at, am sdit un mr &i a& 'rea s aib fructe la
timpul cu'enit* 0u &tiu de c%t ploaie sau de c%t soare are ne'oie* 2u e&ti un grdinar mai e"perimentat
dec%t mine* 2u ai creat raiul &i to$i pomii cresc sub !ndrumarea 2a* Druie&te#mi mere la timpul potri'it*
Ar>im ru3>ciuni 0>r> r>spuns pentru c> cerem prea multe lucruri# 0>r> a avea *n vedere rezultatele pe
termen lun3.
&Fist> o cerin=> cre?tin>: 2riesc aici, ca un pctos iertat prin har &i, la sf%r&itul 'ie$ii mele, m rog s
locuiesc !n ,er cu cei dragi ai mei
3n'a$#m 4#ti slu+esc pe pm%nt ca !ntr#o cltorie ctre ,eruri ! ast0el de ru3>ciune nu r>m'ne
niciodat> ne(>3at> *n seam>.
-din vol. Richard Zurm(rand - 566 de medita$ii din !nchisoare# &ditura ,tephanus# Hucure?ti 17
2D martie 200
*ic+ard ,urm-rand
Cutarea dup 4umnezeu
/ceast> c>utare a *nceput demult. 4n poem u3aritic# N:udlul (el nemePuiN -Ml voi l>uda pe $omnul
*n=elepciunii.# dat'nd cam din anul 2500 *.d.Cr.# con=ine aceste versuri mi?c>toare:
N!# dac> a? ?ti m>car c> aceste lucruri vor place unui zeu.
Ce e (ine *n ochii omului e r>u pentru un zeu.
Ce e r>u *n mintea omului e (un pentru zeul s>u.
Cine poate *n=ele3e s0atul zeilor*n miClocul cerului%
<lanul lui $umnezeu este ca apele ad'nci.
Cine-l poate *n=ele3e%N
!mul caut> o rela=ie autentic> cu $umnezeu dar# pentru c> voin=a ,a# atitudinea ?i 3'ndurile ,ale ne sunt
necunoscute# noi tremur>m la 0iecare pas ca nu cumva s> le nesocotim. /ceast> 0ric> dispare doar atunci
c'nd trecem de la rela=ia cu $umnezeu la posesia ,a.
Mn @sus# 1iul lui $umnezeu a devenit om. *ntre natura uman> ?i cea divin> a avut loc ceva asem>n>tor unei
petreceri de nunt>.
<ot s> spun acum: N/reaiubitul meu e al meu &i eu sunt a luiN -C'ntarea C'nt>rilor R: D.. &l e posesiunea
mea. &l dispune de mine dar ?i eu dispun de &l. )u mai este o rela=ie *ntre dou> entit>=i care se pot
desp>r=i oric'nd. Hariera este zdro(it> de Oristos. $umnezeu nu mai este sin3ur ?i inima o(osit> a omului
nu mai este nici ea sin3ur>. /ceasta *i poate r>spunde $omnului s>u prin a0irma=ia lui ,haKespeare: 0u
mai pot fi slu+it de ctre tine, pentru c nu te po$i !mpr$i !n dou -NOenric al @B-leaN..
$i0icultatea de a nu mai *n=ele3e c>ile lui $umnezeu dispare. 0u cum'a 'asul de lut 'a zice celui ce l#a
fcut. /entru ce m#ai fcut a&a- -Romani : 20.. ,u0letul care *l are pe $umnezeu ?tie c> 0elul *n care &l
conduce lumea nu poate 0i Cudecat de vederea mioap> a omului. Ai Lui sunt cel ce se rtce&te &i cel ce
rtce&te pe al$ii -@ov 12:1R.. Cel care-: are pe $umnezeu e satis0>cut cu asta ?i nu mai pune *ntre(>ri.
Mn ziua de pe urm>. $omnul va spune unora: niciodat nu '#am cunoscut. Cum oare s> nu-^i poat>
cunoa?te Siditorul creatura%
&l ne-a creat# dar nu ca pe ni?te creaturi eFterioare :ui *nsu?i+ ci pentru a 0iin=a ?i a ne mi?ca *n &l -1apte
1Q: 28.. / dorit unirea cu noi *ntr-o *m(r>=i?are etern> ?i nu *ntr-o dualitate: cunosc>tor - cunoscut. :a
s0'r?it vor 0i respin?i cei care nu au realizat acest lucru ?i au crezut c> pot r>m'ne doar cunosc>tori ai lui
$umnezeu.
&i au avut o rela=ie cu un $umnezeu *ndep>rtat# poate chiar o rela=ie (un># pro0e=ind *n numele ,>u#
sco='nd demoni *n numele ,>u# 0>c'nd multe lucruri minunate -2atei Q: 22.# dar r>m'n'nd desp>r=i=i de
$umnezeu# 0>r> s> 0i 0ost ai lui $umnezeu. &i nu au apar=inut iu(itului lor ?i iu(itul lor nu le-a apar=inut.
Renumitul mistic cre?tin 2eister &cKhart spune c> cel care doar *l ador> pe $umnezeu e un necredincios.
Cel care crede e unit cu &l ?i nu mai e nevoie s>-: adore de la distan=>.
-din vol. Richard Zurm(rand - 566 de medita$ii din !nchisoare# &ditura ,tephanus# Hucure?ti 17.
22 martie 200
<entru cei N0atalistiN :. ... dar nu numai... pentru noi toti...
$umnezeu re*nnoie?te *n 0iecare zi#
*n 0iecare clip># *n 0iecare secund>#
opera-crea=ia. de la *nceput.
-din Araditia litur3ic" e(raic".
pentru c" $umnezeu se (azeaz" pe om...
pe responsa(ilitatea lui#
pe participarea lui...
-sursa.
...miracol vala(il pentru omul care particip" la aceast" ,@)&RJ@&...
21 martie 200
,in3ura ?i adev>rata pro(lem> este aceea de a ?ti dac> vreau cu adev>rat s> acced la propriul meu adev>r#
la adev>rul 0iin=ei mele# la cel al istoriei mele.
E,u0lul adev>rului# a0irma @sus# v> va *ndruma spre adev"rul *ntre3 -@n 1R#1D..
&ste promisiunea unei c>i care permite s> aCun3 p'n> la cap>tul meu
; a ceea ce am 0>cut din mine ?i
a ceea ce sunt capa(il s> 0ac din mine ;
?i de a accede la li(ertatea la care suntem to=i destina=i:
E/dev>rul v> va 0ace li(eri -@n 8#D2.#
pe to=i# 0>r> eFcep=ie.
-:6tta Hasset ; Au#dela du pardon.
20 martie 200
<entru 3'ndirea cre?tin># spriCinit> pe teFte de net>3>duit ?i pe credin=a nezdruncinat> a Hisericii#
Dragostea e Dumnezeu !nsu&i# adic># mai eFact# $umnezeu e ar>tat ?i apropiat ca $ra3oste# iar lumea
toat, cu lucrurile &i cu temeiurile ei nu sunt dec%t produsul acestei Dragoste*
& aici punctul cardinal care deose(e?te ideea cre?tin> despre $umnezeu# de toate celelalte idei despre
/cesta.
Creator# atotputernic# pretutindeni de 0a=># a toate =iitor# sunt caractere ale divinit>=ii pe care le re3>sim ?i
*n alte meta0izici# prin analo3ie.
$umnezeu iu(itor# creator ?i =iitor din dra3oste al lumii ?i r>sp'nditor de har# e o dezv>luire proprie a
Hisericii cre?tine.
-2ircea Bulc>nescu# Logos &i )ros !n metafizica cre&tin.
1 martie 200
/propierea de adev>r e o z>(av># o trist> chemare# nimic mai 3reu ?i mai tem>tor pentru (ucuriile omului#
cucerite numai cu (uricele de3etelor. Br>Cite# ne prind# ne cuprind ?i ne Coac> Cocul dezn>deCdii# pe c't de
iute pe at't de 3ol# Cocul *n?el>tor al ur'tului 0>r> chip# ce 0u3e *nsp>im'ntat la c'ntecul coco?ului.
$ra3ostea de noi *n?ine# noi *n?ine ai trupului# dra3ostea pentru o lume care nu cunoa?te dec't zorul c>tre
descompunere ?i moarte# nu ne poate niciodat> lini?ti# nu ne poate m'ntui. $ra3ostea de adev>r# de om
s0in=it# de lucru tainic hr>nit# ne deschide calea eli(er>rii# calea (ucuriei supreme ?i a luminii dup> care
t'nCesc to=i cei ca au *n inima lor un prinos de omenie ?i *m(ucurat> cercetare.
L
:umea aceasta e ur't> c> suntem noi ur'=i. $ar lumea e 0rumoas> prin puterea noastr> de a cuceri esen=a
lucrurilor# adic> ve?nicia lor# prin credin=a *n cupola al(astr> care d> pic>turii de rou> aceea?i putere ca ?i
oceanului de a o3lindi soarele# omului s>rman aceea?i t>rie ca a s0'ntului# de a r>s0r'n3e chipul luminat al
divinit>=ii.
:umea noastr> e 0rumoas># precum su0letul nostru e 0rumos# 0r'ntur> din m>rea=a tain> a dra3ostei ?i
crea=iei.
-din vol. &rnest Hernea ; ,el care urc muntele# &ditura /J!R/# @asi# 1R.
18 martie 200
,etea de viat"... adic" de Biat"...
Cei mai mul=i oameni se uit> ?i se nea3> pe ei *n?i?i. $orin=a de a tr>i# care e un (ine *n sine# lipsit> *ns>
de adev>r ?i demnitate# ne alun3> continuu# (iete 0iin=e nelimpezite# c>tre apele tuturor ced>rilor ?i
*n3>duin=elor.
C't> s0or=are# c't> a3ita=ie# c't> speran=> ?i *ndemn pentru o lume de aparen=e *n?el>toare.
Mn 3oana lor dup> tot ceea ce satis0ace imediatul# nevoile in0erioare ale vie=ii# *n setea lor de senza=ional#
oamenii ucid puterea spiritului ?i *nchid soarele 0rumuse=ii lor interioare. H>tu=i de aripile tuturor
v'nturilor# purta=i *ntr-o lume care nu mai este uman># oamenii se cred cuceritori# dar sunt ro(i consuma=i#
se cred (o3a=i# dar sunt s>racii p>m'ntului.
Ce este via=a aceasta pentru cei mai mul=i dintre noi% ! toamn> continu> printre copacii c>reia c'nt>
3lasul stins al 0runzelor *n3>l(enite.
L
Bia=a celor mai mul=i oameni e trist> ?i aspr># mer3ere pustie *ntr-o a?teptare nel>murit>. <u=in *ndr>znesc
s> o ia de piept# s>-i scuture moartea din oase ?i s> o poarte pe c>i noi# pe c>i pline de rod ?i vrednicie.
-din vol. &rnest Hernea ; ,el care urc muntele# &ditura /J!R/# @asi# 1R.
1Q martie 200
Ahe Rose - Jheor3he Sam0ir
,i# dac" nu cumva ati remarcat *naintea mea#
v" recomand articolul lui R"zvan @onescu Dansul postat pe 8 martie 200
de pe (lo3ul 56*678*6 9N :*;41<*
http://0erestreinpridvor.(lo3spot.com/
15 martie 200
,i iar"si...
& prim"var"...
cu Audor Jheor3he:
17 martie 200
C'nd crea=ia era nou" ?i toate stelele str>luceau
*n prima lor splendoare# zeii =inur> s0at *n cer ?i c'ntar>:
!# ta(lou al des>v'r?iriiG !# preacurat> (ucurieG
$ar unul dintre zei stri3> deodat>:
2i se pare c> undeva este o ?tir(ire *n acest lan= al
prealuminii ?i una dintre stele s-a pierdutG
,truna de aur a har0elor divine se rupe: c'ntarea *ncet>
?i *n3rozi=i zeii *ncepur> s> se t'n3uie:
1>r> *ndoial> era cea mai 0rumoas> steaua care s-a pierdut#
3loria tuturor cerurilorG
$in ziua aceea este c>utat> 0>r> *ncetare
?i t'n3uirea unuia trece la cel>lalt:
Cu ea lumea ?i-a pierdut sin3ura sa (ucurieG
$ar# *n lini?tea ad'nc> a nop=ii# stelele sur'd
?i murmur> *ntre ele: ES>darnic> este c>utareaG
! des>v'r?ire ne*ntrerupt> este pretutindeniG
-din. Bol. Ra(indranath Aa3ore ; 7frand liric#
&ditura <olirom# trad. Jeor3e <opa.
1D martie 200
)umai @u(irea mi?c> 0iin=ele.
$umnezeu# a?adar# pentru a putea ie?i din ,ine# a tre(uit# *n preala(il#
s> arunce *naintea pa?ilor :ui o cale de $orin=>#
s> r>sp'ndeasc> *naintea :ui un par0um de 1rumuse=e.
/tunci m-a 0>cut s> apar# a(ur luminos# deasupra a(isului ; dintre <>m'nt ?i Cer ;
pentru a veni *n mine s> locuiasc> printre voi.
-<ierre Aeilhard de Chardin - )ternul 8eminin.
0ra3mente pe site: -aici.
/ve 2aria -,hu(ert. <avarotti
http://www.6outu(e.com/watch%vU2u9rm9VsuC@W0eatureUrelated
12 martie 200
<ractica vidului...
*** benedictio 'accui***
&Fist> un vid ne0ast# de eFemplu# *n plictiseal>. $ar nu eFist> numai plictiseala+ eFist> ?i st>ri *n care omul
contempl> un neant lar3 deschis. /colo este horror 'accui ; 0rica de vid. Ceea ce se deschide acolo este o
transcenden=> ne3ativ>.
/ceast> stare este ne3ativ> pentru c> nu produce nimic. &a provoac> vidul unei scur3eri# 0>r> a crea
condi=iile necesare unei noi umpleri.
$ar eFist> ?i o benedictio 'accui ; (inecuv'ntarea vidului. 2ultiplicitatea 3'ndurilor# ima3inilor#
sentimentelor+ multiplicitatea a ceea ce# din cotidian# ni se Elipe?te de piele ; toate acestea tre(uie s>
dispar>. &ste o direc=ie a vidului la care tre(uie s> plec>m urechea# nu nimicul se a0l" acolo# ci totul. $in
acest nimic se poate ridica ceva care este dincolo de orice multiplicitate: plenitudinea. Mn acest sens# eFist>
o plenitudine a nimicului.
2edita=ia nimicului este una din 0ormele za-zen ;ului. ,unetul 1iin=ei r>sun> 0>r> *ntrerupere. Chestiunea
este de a ?ti dac># *n calitate de instrument# suntem acorda=i a?a *nc't s>-l auzim: sunetul t>cerii *n
plenitudinea nimicului.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; 4agesse et Amour# &ditions du R!CO&R.
11 martie 200
/vem nevoie de o Ecultur> a eFperien=ei interioare ...
/vem nevoie de o Ecultur> a eFperien=ei interioare
care nu se mul=ume?te cu eFerci=ii speci0ice#
ci care crede *n veridicitatea vechiului dicton:
E0iecare clip> este cea mai (un> dintre ocazii.
Aotul devine ocazie pentru a practica calea interioar>#
cale pe care# *n per0ect> rezonan=> cu 1iin=a noastr> autentic> ?i cu 1@@)Y/#
ne trans0orm>m# treptat# *ntr-o <ersoan> care#
prin permea(ilitatea ei la 1@@)Y]#
0ace posi(il> *mplinirea voca=iei noastre.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La Voie intrieure, Le 9uotidien comme e"ercice.
10 martie 200
!mul# ca <ersoan># nu va 3>si 0ericirea dec't atunci
c'nd va descoperi ceea ce caut> cu nostal3ia lui cea mai pro0und>.
Mn aceast> nostal3ie# omul presimte 1@@)Y/ $@B@)] care E*mpin3e spre mani0estarea ei
prin 1iin=a esen=ial>.
Mn 0ondul lui# omul aspir> la ceea ce el este ?i la ceea ce trebuie s fie# ca 1iin=> autentic>.
1ericirea lui depinde# *n de0initiv# de o stare care corespunde voca=iei
pe care o prime?te de la 1iin=a lui.
&l nu poate r>spunde acestei voca=ii dec't *n m>sura *n care i se supune
*n toat> li(ertatea# *n cotidian.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La Voie intrieure, Le 9uotidien comme e"ercice.
martie 200
Cotidianul ca eFercitiu pe Cale...
:umea *n care tr>im nu este o vale a lacrimilor
care s> ne (areze drumul spre culmile $ivinului.
Ci este o punte care s> ne le3e de ele.
$ar tre(uie ca noi s> destr>m>m voalul
care acoper> con?tiin=a noastr> ?i ne ascunde vederea lor+
tre(uie s> distru3em zidul care ne interzice accesul la ele.
/?adar a tr>i cotidianul ca Epractic>.
)ici un moment particular nu este *n mod special necesar.
1iecare clip> ne invit> la re0lectare ?i la con0runtare.
)u eFist> pas de ac=iune# oricare ar 0i scopul eFterior#
care s> nu con=in> E?ansa interioar>
de a ne plonCa tot mai mult *n adev>r.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La Voie intrieure, Le 9uotidien comme e"ercice.
8 martie 200
!mul# sintez> a )aturii# 0ace multe lucruri# cu 0ocul care arde *n inima lui.
&l acumuleaz> <uterea# urm>re?te Jloria# creeaz> 1rumuse=ea# se devoteaz> ^tiin=ei.
^i nu-?i d> seama# de multe ori# c> su( at'tea 0orme di0erite#
cea care *l *nsu0le=e?te este mereu aceea?i pasiune# -
epurat># trans0ormat># dar vie -#
atrac=ia 1emininului.
-<ierre Aeilhard de Chardin - )ternul 8eminin.
0ra3mente pe site: -aici.
R martie 200
$in c"dere *n c"dere mai aproape de $umnezeu...
4n ("tr'n ra(in le povesteste copiilor s"i:
1iecare dintre noi este le3at de $umnezeu printr-un 0ir.
/tunci c'nd comitem o 3reseal" 0irul s-a rupt.
$ac" re3ret"m 3reseala $umnezeu vine si 0ace un nod 0irului.
$intr-o dat" 0irul este mai scurt dec't *nainte.
,i p"c"tosul este mai aproape de $umnezeuG
/st0el# din c"dere *n c"dere# din 3reseal" *n poc"int"#
ne apropiem *ncet-*ncet de $umnezeu.
Mn 0inal 0iecare din p"catele noastre este ocazia
de a scurta cu o (ucl" coarda cu noduri
si de a aCun3e mai aproape de inima lui $umnezeu.
Aotul este 3ratieG
-din *ntelepciunea e(raic".
5 martie 200
Mmp"rat 3lorios# Ae stiu transcendent...
deasupra tuturor conceptelor...
!# $umnezeul meu# m" stii neputincios
s"-ti o0er actul de 3ratie care-ti tre(uie.
Bino deci *n mine# multumeste-te pe Aine.
@at" adev"ratul act de 3ra=ie
,in3urul care eFist".
-/l OallaC# 858-22# mistic si martir su0it.
,ursa citat: =ean C+valier / 7>5;7M>L &ditura Oerald# trad. 2arius @. :az"r
,ursa 0oto: http://Capanalia.aminusD.com/
7 martie 200
9nelepciunea...
Leste tocmai acest dar care se a0l> *n pro0unzimea spiritului omului
care are calitatea distan=ei.
Care nu se las> prins.
Care are un anumit recul vizavi de ceea ce i se *nt'mpl>.
Care nu ac=ioneaz> 0>r> o pruden=> a spiritului.
Care nu se va an3aCa *ntr-un mod care s> suprime aceast> distan=>.
Mn=elepciunea este o distan=> *ntre voi ?i ceea ce se petrece *n Curul vostru.
:ucrurile nu v> prind# ci v> p>stra=i *ntotdeauna echili(rul.
Mn=elepciunea este un echili(ru al spiritului.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; L:)4/;<2 =><D).
D martie 200
Mnainte de a trans0orma lumea# omul are nevoie de a se trans0orma *n primul r'nd pe sine#
de a-?i 3>si sensul pierdut al propriei eFisten=e
prin renun=area la conceptele anacronice despre via=>
?i acceptarea unei noi paradi3me
ca 0undament al unei noi spiritualit>=i#
al unei noi con?tiin=e.
&ste solu=ia pe care o propun to=i comentatorii *n3riCora=i de evolu=ia lumii actuale.
-$umitru Constantin-$ulcan - 3n c?utarea sensului pierdut# 0ra3mente pe site: -aici. .
Arans0ormarea lumii *ncepe din propria noastr> inim> ?i nic"ieri din alt> parte.
-/lphonse Joettmann *n Lettre de @ethanie din 0e(ruarie 200 www.centre-(ethanie.or3.
1 martie 200
,i c'teva m"rtisoare:
Audor Jheor3he - <rim"var" http://www.6outu(e.com/watch%vUcw4,QanC_S7
Audor Jheor3he - Balsul rozelor http://www.6outu(e.com/watch%vU:dRp$(u6FB\W0eatureUrelated
$e la $amaris pentru toat" lumea:
http://www.6outu(e.com/watch%vU)Rr-
Fot&V/2W0eatureU<la6:istWpUR5R/8Q78Q1HDD5Wpla6neFtU1WindeFU
28 0e(ruarie 200
!mul viitorului va 0i unul iniiatic, spiritualizat, con?tient de ori3inea sacr> ?i de sensul venirii sale pe
lume# ne spune 8ean-<aul Hertrand.
!mul viitorului va 0i o(li3at# ca alternativ> a auto-eFtinc=iei# spre care mer3e cu pa?i repezi# s>-?i edi0ice
o nou contiin, o nou spiritualitate *n acord cu sensul s>u ori3inar. Criza moral> a lumii moderne# la
care asist>m cu o stranie ?i a? spune# incon?tient> pasivitate# este eFpresia nivelului sc>zut al con?tiin=ei
umane. <entru c> 0actorul 0undamental *n tr>irea uman> *l constituie con?tiin=a sa.
&ste nevoie de o alt> con?tiin=># de o tiin a contiinei *n acord cu *ntrea3a cunoa?tere *ncep'nd de la
tradi=iile spirituale ale lumii antice# travers'nd istoria reli3iilor ?i aCun3'nd la achizi=iile celor mai noi
?tiin=e despre om ?i 4nivers. Hasara( )icolescu# su(liniaz> ?i el acest imperativ a0irm'nd: E*n=elep=ii
tuturor timpurilor au *n=eles c> evolu=ia omului este evolu=ia con?tiin=ei saleN.
-4umitru Constantin/4ulcan / n cutarea sensului pierdut#
&ditura &@I!)# CluC )apoca.
0ra3mente pe site: -aici.
2Q 0e(ruarie 200
,unt# a?adar# mai multe drumuri care conduc spre acela?i liman#
dac> sunt respectate anumite condi=ii.
$e vreme ce 0unc=ioneaz>#
sunt convins c> $umnezeu nu se sup>r> pentru termenii 0olosi=i#
dac> le3ile de 0iin=are ale 4niversului sunt respectate
0iindc> acesta este secretul.
-4umitru Constantin/4ulcan / n cutarea sensului pierdut#
&ditura &@I!)# CluC )apoca.
0ra3mente pe site: -aici.
2R 0e(ruarie 200
,0'ntul 1rancisc spune: E$omnul m-a 0>cut s> v>d c> cea mai *nalt> activitate a omului ?i maturitatea lui
nu constau *n urm>rirea unei idei# oric't de *nalt> sau de s0'nt> ar 0i ea# ci *n acceptarea umil> ?i voioas> a
ceea ce este# a tot ceea ce este. !mul care *?i urm>re?te propria idee r>m'ne *nchis *n sine *nsu?i. &l nu
comuniaz> cu adev>rat cu oamenii. &l nu 0ace niciodat> cuno?tin=> cu universul. Mi lipse?te lini?tea#
pro0unzimea ?i pacea. <ro0unzimea unui om st> *n puterea lui de acceptare. Cea mai mare parte a
oamenilor r>m'n izola=i *n ei *n?i?i# *n po0ida tuturor aparen=elor. &i sunt asemenea unor insecte care nu
aCun3 s> se despoaie de carapacea lor. ,e a3it> cu disperare *n interiorul limitelor lor. Mn 0inal# ei se a0l> la
0el ca la *nceput. &i cred a 0i schim(at ceva# dar ei mor 0>r> a 0i v>zut lumina zilei.
&i nu s-au trezit niciodat> la realitate.
&i au tr>it *n vis.
-&loi :eclerc E4agesse d:un pau're# pa3. 1D5
citat *n Lettre de @ethanie din 0e(ruarie 200 www.centre-(ethanie.or3.
25 0e(ruarie 200
2ai devreme sau mai t'rziu# reli3iile vor *ntele3e nevoia de a se deschide spre universalitate# spre o lume
spiritualizat" *n care toti oamenii sunt tratati# 0"r" nici o discriminare# ca 0ii ai aceleasi planete# ai aceluias
4nivers si cu aceleasi drepturi *n 0ata ,ursei unice a *ntre3ului eFistent.
C*nd constiinta tuturor oamenilor va 0ace saltul la ntelepciune# indi0erent de calea aleas"# aceea a unei
educatii spirituale sau doar civice si stiinti0ice# *n virtutea c"reia vom recunoaste si vom milita pentru
dreptul tuturor la 0ericire# *n lume va domni pacea# armonia si iu(irea despre care de mii de ani vor(im
continuu si *n van.
-4umitru Constantin/4ulcan / n cutarea sensului pierdut# &ditura &@I!)# CluC )apoca.
0ra3mente pe site: -aici.
2D 0e(ruarie 200
C'nd te-e secat de lacrimi viata care doare#
J'ndeste-te la roua din 3eana unei 0lori.
,i c'nd ai vrea ca noaptea din urm" s" co(oare#
J'ndeste la trezirea unui copil *n zori.
-din Ruai!atele lui <M&* ?@&AA&M#
&ditura A@2<4:# @asi 18# trad. Jeor3e <opa.
22 0e(ruarie 200
<riveste cedrul m'ndruG /t'tea (rate areG
$ar nu ca s" cerseasc"# ci ca s-adune soare.
,i lim(i nenum"rate au nu0erii si crinii.
Bor(esc *ns" lim(aCul t"cerii si-al luminii.
-din Ruai!atele lui <M&* ?@&AA&M#
&ditura A@2<4:# @asi 18# trad. Jeor3e <opa.
20 0e(ruarie 200
<l'n3ea un strop de rou":
N,unt desp"rtit de 2areGN
S'm(i atuncea 2area:
N)oi suntem totul.
!are ,upremul zeu nu-i unda%
$esi suntem departe#
4n punct ce nu se vede
a(ia ne mai desparte.N
-din Ruai!atele lui <M&* ?@&AA&M#
&ditura A@2<4:# @asi 18# trad. Jeor3e <opa.
1 0e(ruarie 200
Nedumerirea 4omnuluiB
Mntr-o noapte plin> de 0ericirea razelor luminoase ale lunii ; el *?i vor(i a?a:
Benit-a timpul ?i pentru mine
s> plec din ast> lume *n c>utarea Celuia din ,lav>#
l>s'ndu-mi 0>r> de st>p'n casa mea.
BaiG cine putut-a s> m> ademeneasc> at'ta vreme *n *mp>r>=ia p>m'nteasc>
cu aceste iluzii mincinoase%N
$umnezeu *i ?opti: E&u dar omul nu pricepu nimic
?i din nou vor(i:
4nde e?ti tu oare ; acela care te-ai Cucat cu mine de-a lun3ul at'tor veacuri%
:'n3> el *ntins> *n toat> lini?tea patului
dormea 0emeia lui cu pruncu-i 3hemuit la s'nu-i.
Bocea din nou *i stri3>: E$umnezeu este aici ; dar omul nu pricepu nimic.
$in vis copilul *ncepu a pl'n3e ; z(>t'ndu-se la s'nul o(osit al mamei.
$umnezeu *i porunci: - E!pre?te-te# ne(une# nu-=i p>r>si 0ericirea ad>postului t>u
dar omul tot nu auzi.
4n suspin *nec> triste=ea $omnului:
$e ce oare sluCitorii mei se cred mai aproape de mine
atunci c'nd se dep>rteaz> *ntru c>utarea mea%
-poem Q7 din vol. *a-indranat+ 8agore C "oeme de dragoste#
&ditura Oelicon# Aimisoara# Arad. ,ilvian )orin.
Cu ocazia *mplinirii a 1DD de ani de la nasterea lui Hr'ncusi
v" invit s" revedeti /0orismele lui Hr'ncusi -aici.
18 0e(ruarie 200
)e(unulL
4n ne(un r>t>cea odat> *ntru c>utarea pietrei 0ilozo0ale#
cu p>rul v'lvoi# al(it de soare# plin de pra0#
trupul# doar o um(r># cu (uzele *ncle?tate
ca ?i por=ile *nchise ale inimii lui#
?i cu ochii plini de sclipiri# ca sclipirile licuricilor#
ce-?i caut> *n noapte prieten de lumin>.
Mnaintea lui *ntinsul oceanului murmura.
Balurile s>lt>re=e povesteau din pove?tile
comorilor ascunse *n ad'ncuri
?i-?i r'deau de >st ne?tiutor#
ce nu le poate pricepe.
,e spune c> se ducea 0>r> de odihn>
?i 0>r> de speran=>#
urm'ndu-?i visul#
care acum se 0>cu una cu 0iin=a lui+
asemenea unui ocean ce-?i *nal=> valurile c>tre cer#
pentru a atin3e ce nu se poate atin3e+
asemenea stelelor ce se rotesc *n cercul lor de 0oc#
vis'nd totu?i un s0'r?it#
pe care nicic'nd nu-l vor aCun3e+
?i a?a r>t>cea acel ne(un pe c'mpia pustiit>#
cu p>rul *necat *n pra0# c>ut'nd piatra 0ilozo0al>.
Mntr-o zi un copil din sat se apropie de el ?i-i spune:
- E$ar unde 3>sit-ai >st lan= de aur# ce-=i *ncin3e miClocul%
)e(unul tres>ri. :an=ul de 0ier se pre0>cuse *n aurG
&ra adev>ratG dar oare cum se *nt'mplase%
Cu o putere ne(un> *?i iz(i 0runtea.
-poem RR din vol. *a-indranat+ 8agore C "oeme de dragoste#
&ditura Oelicon# Aimisoara# Arad. ,ilvian )orin.
1Q 0e(ruarie 200
&Fist" trei mari mistere ale naturii:
aerul pentru pas"re#
apa pentru pe?te
si omul pentru el *nsu?i.
-prover( hindus.
1R 0e(ruarie 200
! le3end" indian"...despre comoara ascuns"...
! le3end> 0oarte popular> din @ndia poveste?te c> la *nceput oamenii erau zei. $ar au a(uzat at't de mult
de puterea lor divin> *nc't zeul suprem a hot>r't s> le ia aceast> putere ?i s-o ascund> undeva unde ei s> n-
o poat> 3>si. &l i-a convocat pe ceilal=i zei pentru a le cere un s0at cu privire la ascunz>toarea de adoptat.
4nii spuser> s> *n3roape aceast> comoar> *n ad'ncurile p>m'ntului# al=ii s> o arunce *n 0undul oceanului.
$ar cunosc'ndu-l pe om# propensiunea ?i a(ilitatea lui de a scotoci peste tot# ei nu erau deloc si3uri c> el
nu va putea s-o 3>seasc> *ntr-o zi. Mn 0a=a perpleFit>=ii consilierilor s>i# Hrahman spuse: E<at ce 'om face
cu di'initatea omului. o 'om ascunde !n ad%ncul cel mai ad%nc al omului, pentru c este singurul loc !n
care nu se 'a g%ndi niciodat s caute*
^i de atunci# omul c>l>tore?te# plonCeaz># sap># eFploreaz> *n c>utarea a ceva ce se a0l> *n elL
15 0e(ruarie 200
Hucuria per0ect"... *n relativul eFistentei noastre... aici si acum...
$ac> eu spun c> aceast> eFperien=> a lui @oan Hotez>torul - E/?a este (ucurie mea# per0ect>G. este la
*ndem'na noastr># este pentru c> (ucuria se des0>?oar> *n *ntre3ime !n relati'ul acestei e"isten$e. )u vrem
acea (ucurie a(solut># complet idealizat># pe care nu *ncet>m s> o proiect>m dincolo. )u vrem acea
compensare ima3inar> care s> lini?teasc> re0uzul nostru spontan al relativului acestei eFisten=e: *nseamn>
a nu ?ti despre ce vor(im. $up> p>rerea mea# (ucuria per0ect> este la *ndem'na noastr> cu condi=ia s>
valori0ic>m ?i s> primim relativul eFisten=ei noastre# 0>r> a ne *ncrede *n ceea ce ea ar trebui s> 0ie. $oliul
(ucuriei a(solute ?i al 0ericirii 0>r> nori permite irumperea a ceva nea?teptat: plenitudinea relativului. &ste
o (ucurie care re0uz> s> 0ac> a(strac=ie de aceast> eFisten=> mediocr> ?i decep=ionant>: este# deci# o
(ucurie care nu risc> s> recad>.
<lenitudinea relativului este *n *ntre3ime la *ndem'na noastr>. &a ne invadeaz> atunci c'nd ne deschidem
0iin=a la tot ceea ce ni se *nt'mpl># cu hot>r'rea de a crede c> toate acestea ne vor 0ace s> ne maturiz>m# s>
cre?tem# s> *naint>m tot mai mult E*n vederea (ucuriei noastre. ,entimentul de plenitudine *n0lore?te *n
*nsu?i interiorul eFisten=ei noastre celei mai personale: aceast> via=> este a mea# minunat de a mea# este
istoria mea# &3iptul meu# r>t>cirea mea ?i mana mea# a(isul meu# trans0i3urarea ?i Rusaliile meleL ?i
nimeni nu mi-o poate lua. $e 0apt# eu nu m-as deschide niciodat> pentru plenitudinea relativului dac> n-a?
0i avut deCa acces# *n mine# la sentimentul de neclintit pe care nimic ?i nimeni nu va putea vreodat> s>-l
distru3>.
-:6tta Hasset ; La +oie imprenable# /l(in 2ichel# 2007# <aris# 1rance# pa3. 5D0.
17 0e(ruarie 200
1asile 1oiculescu
Ca nframa sfintei 1eronica
,u0letul meu este al( ?i 0>r> pat>
Cum a 0ost n>0rama s0intei Beronica.
$oar a-ntins-o s0'nta# ne3r>ind nimica#
@ar martirul ?terse 0a=a-ns'n3erat>.
,u0letu-mi *ntinde tainica-i n>0ram>#
,>-=i ape?i pe d'nsa ochi# o(raCi ?i 3ur>#
$ornic s>-=i cuprind> 0a=a ca-ntr-o ram>
^i s>-=i prind> chipul tot *n =es>tur>.
Chipul t>u# iu(ito# *n3er *n pri3oan>#
<>trunz'nd ca mirul p'nza-i str>vezie#
:uminos ?i dulce ca pe o icoan>
,>-l p>streze apoi pentru ve?nicie.
1D 0e(ruarie 200
$e ce nu vrei ca partea
s" re3"seasc" *ntre3ul# raza# lumina%
Mn inima mea eu con=in universul#
*n Curul meu lumea m" con=ine.
*Dmi -120Q-12QD.
-citat *n volumul: =ean C+valier / 7>5;7M>L &ditura Oerald# trad. 2arius @. :az"r.
12 0e(ruarie 200
@nima mea avea nenum"rate pasiuni
dar descoperirea iu(irii tale le-a 0"cut una sin3ur".
:as oamenilor p"m'ntul si credin=a lor
de c'nd tu ai aCuns =ara si reli3ia mea.
;-n E&ra-i -11R5-1270.
-citat *n volumul: =ean C+valier / 7>5;7M>L &ditura Oerald# trad. 2arius @. :az"r.
11 0e(ruarie 200
! nevroz> este *ntr-adev>r Ere3lat># atunci c'nd este de(arasat> de eul pozi=ionat prost. )u ea este cea
vindecat># ci ea ne vindec> pe noi. 1iin=a uman> este (olnav># dar (oala este o tentativ> din partea naturii
de a o vindeca. <utem *nv>=a mult# deci# de la (oal> pentru vindecarea noastr># ?i adev>ratul aur# de
ne3>sit altundeva# se a0l> *n ceea ce pare a(solut condamna(il la nevroz>.
-Carl Justav 8un3.
10 0e(ruarie 200
/m v>zut adesea cum oamenii devin nevroza=i c'nd se mul=umesc cu r>spunsuri insu0iciente sau 0alse la
*ntre(>rile vie=ii. &i caut> situa=ie# mariaC# reputa=ie# reu?it> eFterioar> ?i (ani+ dar ei r>m'n nevroza=i ?i
ne0erici=i# chiar ?i atunci c'nd aCun3 la ceea ce caut>. Cel mai adesea# ace?ti oameni su0er> de o prea mare
*n3ustime de spirit. Bia=a lor nu are nici con=inut su0icient# nici sens. $ac> se pot dezvolta *ntr-o
personalitate mai vast># nevroza *nceteaz> de o(icei.
-Carl Justav 8un3.
0e(ruarie 200
Mn3ustimea de spirit nu ad"posteste dec't
propriile noastre reprezent"ri despre $umnezeu
si nu pe adev"ratul $umnezeu.
-/nselm Jrun ; Accomplir son humanit.
8 0e(ruarie 200
)u putem 0i cu adev>rat copii 0a=> de $umnezeu
dec't dac>
ne ar>t>m su0icient de adul=i 0a=> de oameni.
-2arc !raison# psihoterapeut 0rancez.
Q 0e(ruarie 200
<entru om# totul *n natur> este para(ol># ea este o Hi(lie deschis>
care *i reveleaz> propria lui devenire.
<entru ce este a?a# pentru ce tre(uie s> se moar> pentru a tr>i%
<entru c> 0ondul 0iin=ei# 0ondul tuturor lucrurilor este @u(irea.
,ecretul vie=ii const> *n a ne d>rui ?i a ne primi# mori &i de'ii este esen=a ei.
)u este nimic de *n=eles aici# ci numai de eFperimentat. /sadar este o0erit numai celor care iau Calea.
^i acestora li se dezv>luie o (ucurie complet necunoscut> ?i nou> care nu *n0lore?te niciodat> *n via=a
eFterioar>. &a este de tip ini=iatic pentru omul care consimte la aceasta ?i care se las> dus acolo unde# 0>r>
*ndoial># n-ar mer3e de (un> voie.
&ste (ucuria *n>l=imilor# unde lauda se conCu3> cu su0erin=a.
-/lphonse Joettmann - La Joie, Visage de Dieu dans l'homme.
R 0e(ruarie 200
!rice om este un *nstr"inat
*n m>sura *n care a devenit un altul
dec't el *nsu?i.
-/rnaud $esCardins.
5 0e(ruarie 200
*.M. *ilFe
:reludiu de primvar
$isp>ru asprimea. @-o cru=are
peste paCi?ti nude# cenu?ii.
/pe mici au alt> accentuare.
@mprecise 3in3>?ii
se *ntind din spa=ii spre p>m'nt.
$rumuri mer3 *n =ar> ?i-o arat>.
Mn copacul 3ol# nea?teptat>#
vezi eFpresia cre?terii# trec'nd.
-trad. 2aria Hanu?.
7 0e(ruarie 200
&va3rie <onticul descrie raportul sincer cu 3'ndurile# emo=iile# patimile ?i demonii *n maniera urm>toare:
$ac> un om va vrea s> cunoasc> teri(ilii demoni ?i dac> vrea s> se 0amiliarizeze cu arta lor# eu l-a? s0>tui
s>-?i o(serve 3'ndurile. Ba tre(ui s> 0ie 0oarte atent la intensitatea lor# s> remarce c'nd acestea sl>(esc#
c'nd se nasc ?i dispar iar>?i. Ba tre(ui s> o(serve multiplicitatea 3'ndurilor lui# re3ularitatea cu care ele
apar# va tre(ui s> recunoasc> demonii care sunt responsa(ili de ele# pe cel care le suprim> ?i pe cel care o
0ace. /poi# va tre(ui s>-i cear> lui Christos s>-i eFplice tot ceea ce a o(servat. $emonii iz(ucnesc *n
m'nie mai ales *mpotriva acelora care r>m'n *n virtute# *narma=i cu asemenea cuno?tin=e.
-din volumul /nselm Jrun ; Accomplir son humanit.
D 0e(ruarie 200
4nele persoane# *n pietatea lor in0antil># se spriCin> pe cuv'ntul lui @sus din 2atei 18#D:
$ac> nu v> ve=i *ntoarce la starea de copii# nu ve=i intra *n *mp>r>=ia cerurilor.
Aotu?i# @sus a vrut s> spun> cu totul altceva.
)u este vor(a de a 0i pueril# ci deschis noului# a?a cum sunt copiii# care nu pot s> spun>:
E)oi ?tim deCa totul.
@sus nu 0>cea aluzie la imaturitatea copiilor# ci la deschiderea lor# la a(sen=a lor de preCudec>=i# condi=ii
pentru a accede *n *mp>r>=ia cerurilor.
^i noi avem nevoie de *ncrederea copilului# *ntr-o lume *n care vrem s> st>p'nim totul# pentru a avea
intui=ia c> eFist> altceva# c> putem s> ne plas>m speran=ele altundeva.
-/nselm Jrun ; Accomplir son humanit.
1 0e(ruarie 200
$oamne# d>ruie?te-mi s> primesc cu lini?te su0leteasc>
tot ce *mi va aduce ziua de azi.
Mnvrednice?te-m> s> m> dau *ntru totul ,0intei Boii Aale.
Mn 0iecare clip># 0>-mi cunoscute *ndrept>rile Aale.
Hinecuv'nteaz> lucrul m'inilor mele ?i toate cele ce m> *nconCoar>.
!ricare vor 0i ve?tile pe care le voi primi *n timpul zilei#
Mnva=>-m> s> le primesc cu su0let lini?tit
?i *nt>rit *n credin=a c> peste toate este ,0'nt> Boia Aa.
Mn toate 0aptele si 3'ndurile mele# Au c"l"uzeste-mi 3'ndurile si simtirile.
Mn toate *nt'mpl>rile nea?teptate nu m> l>sa s> uit c> totul vine de la Aine.
@nva=>-m> s> 0iu deschis ?i *n=elept cu 0iecare din m>dularele 0amiliei mele duhovnice?ti#
pe nimenea am>r'nd# pe nimenea *ntrist'nd.
$oamne# d>-mi puterea s> port osteneala zilei de ast>zi
?i toate *nt'mpl>rile din vremea ei.
C>l>uze?te-mi voia ?i *nva=>-m> s> m> ro3.
,i c'nd m" ro3# Au Mnsu=i s> te ro3i *n mine. /min.
-ru3>ciune ortodoF>.
D0 ianuarie 200
Are(uie s> accept>m c> tot ceea ce ne *nconCoar> ne r>spunde *n 0unc=ie de ceea ce suntem.
,untem a?adar responsa(ili# mai mult sau mai pu=in# de ceea ce ne atin3e ca ?i calit>=i.
,unte=i *ntr-o *nc>pere 3oal>. $ac> ea se trans0orm> *ntr-un 3raCd sau *ntr-un templu# modul vostru de a 0i
acolo este cauza.
Responsa(ilitatea noastr> vizavi de ceea ce ne *nconCoar> este a?adar 0oarte mare.
)oi cre>m ne*ncetat realitatea care ne re-creeaz>G
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim - Le ,entre de l')tre.
2 ianuarie 200
Mn latin># cuv'ntul Eom *nseamn># *n sens propriu#
cel ce se pleac>#
prin tot ce este el ?i este al s>u#
lui $umnezeu ?i i se supune lui#
c>t'nd *n sus c>tre &l#
iar nu la sine# *n Cos# *n Curul ori *napoia lui.
C>ci aceasta este adev>rata ?i deplina smerire#
iar omul *?i tra3e numele acesta de la
p>m'ntul din care e pl>m>dit.
-2eister &cKhart - Despre omul nobil, ,upa din care bea regele, &ditura Oumanitas.
28 ianuarie 200
Respir# o nev"zut poemG
<ur" schim(are# care niciodat" nu *nceteaz"#
*ntre propria noastr" 0ire
si spatiile lumii...
4nic val
a c"rui mare cresc*nd" sunt.
-R.2. RilKe# ,onetele c"tre !r0eu @@#1.
2Q ianuarie 200
,avoarea p'inii ne3re
/t't timp c't nu suspin>m dec't dup> p%inea alb a vie=ii# r>m'nem *n su0erin=># *n dualitatea E0ericire-
ne0ericire# ?i chiar p%inea alb nu va 0i pe deplin apreciat> pentru c> suntem dependen=i de ea. Are(uie s>
descoperim secretul p%inii negre# s> *nv>=>m s-o iu(im din toat> inima# dac> vrem s> eFperiment>m
secretul vie=ii. Bia=a# este tot ceea ce ni se *nt'mpl># nu numai ceea ce# *n ochii no?tri# este 0ericit:
su0erin=a 0ace parte inte3rant> din via=>. $ar 0ericirea ?i ne0ericirea nu sunt dec't himere care ne lea3>n>
*n voia valurilor eFisten=ei insta(ile# at't timp c't n-am plonCat *n apa pro0und> pentru a-: primi pe Cel
care ne caut># ?i printr-o p'ine ?i prin cealalt># &l Dttorul# Con?tiin=a non dependent># niciodat>
a0ectat>.
<'inea zilnic># oricare ar 0i culoarea ei# este deci sacramentul# sau materia# unei /%ini substan$iale care se
ascunde *n ea. Arecerea de la una la cealalt> este o E<essah# o Mnviere# care presupune o lucrare de
trans0ormare din partea noastr>. )oi suntem preo=i *n lume pentru a trans0orma materialul pe care aceasta
*l pune *n m'inile noastre# *n 0iecare clip># *n recuno?tin=># a?a cum este preotul la altar# unde p'inea ?i
vinul se trans0orm> *n corpul ?i s'n3ele lui Oristos. / 0ace euharistie# adic> a aduce mul=umire !n tot
timpul &i !n tot locul# este adev>rata noastr> misiune ca oameni. )ou> ne revine s> recunoa?tem harul lui
$umnezeu peste tot la lucru ?i s>-l eFtra3em din opacitatea momentului prin propria noastr> Eac=iune de
mul=umire# recuno?tin=> *n sensul Cu(ilator al termenului. /ceasta *nseamn> Ea iu(i.
-/lphonse Joettmann - La Joie, Visage de Dieu dans l'homme.
2R ianuarie 200
<ro0unzimea omului se a0l" *n
puterea de acceptare a evenimentului#
de ascultarea cea mai interioar> a acestuia.
<rivirea credin=ei asupra a ceea ce mi se *nt'mpl>
este o adev>rat> eco3ra0ie
care m> situeaz> *n transparen=a evenimentului.
-/lphonse Joettmann - La Joie, Visage de Dieu dans l'homme.
25 ianuarie 200
Aot ceea ce reduce viata
este o chemare la laud"#
pentru c" a l"uda *nseamn"
a tr"i din plin.
2ai ales atunci c'nd
nimic nu mai mer3e...
-/lphonse Joettmann - La Joie, Visage de Dieu dans l'homme.
27 ianuarie 200
4nii oameni# *n loc s"-: caute Nnumai pe $umnezeuN#
- convinsi 0iind c" asa si 0ac -
Ml caut" de 0apt pe N$umnezeu numai pentru eiN.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
2D ianuarie 200
<entru cine-l vede pe $umnezeu departe de el#
aproapele s"u nu va 0i niciodat" aproape+
pentru cine nu-si vede aproapele aproape de el#
$umnezeu va r"m'ne *ntotdeauna departe.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
22 ianuarie 200
)u valor"m numai prin
ceea ce suntem sau devenim#
ci si prin descoperirea a ceea ce
*nsemn"m.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
21 ianuarie 200
2ai mult dec't orice#
lumea ne arat"
chipul
a s t e p t " r i i.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
20 ianuarie 200
1iecare are *n sine
@ma3inea a ceea ce tre(uie s" devin".
/t't timp c't nu a realizat-o *nc"#
1ericirea lui nu este deplin".
-/n3elus ,ilesius.
18 ianuarie 200
Ridicat-au r'urile# $oamne#
ridicat-au r'urile 3lasurile lor#
Ridicat-au r'urile valurile lor+
dar mai mult dec't 3lasul apelor clocotitoare#
2ai mult dec't z(uciumul neasemuit al marii#
minunat este# *ntru cele *nalte# $omnul.
-<salm 2#7-R# Hi(lia ortodoF".
1Q ianuarie 200
/ 0i responsa(il
este esen=a
eFisten=ei omenensti.
-dr. BiKtor 1ranKl.
1R ianuarie 200
$atorit" *n=ele3erii de sine ontolo3ice prere0leFive# omul de pe strad" stie mai *nt'i c" orice situa=ie *n
parte este o *ntre(are la care tre(uie s" raspund"# asa *nc't# de 0apt# nu poate s" *ntre(e deloc despre sensul
eFisten=ei sale# c"ci
Nvia=a *ns"si este cea care-i pune *ntre("ri omului:
el nu tre(uie s" *ntre(e#
ci el este mai de3ra(" cel c"ruia via=a *i pune *ntre("ri#
cel care tre(uie s"-i r"spund" vie=ii#
care tre(uie s" r"spund" pentru via="N.
-dr. BiKtor 1ranKl.
,i opt minute de relaFare: ,im0onia <rim"verii -<ower<oint.
15 ianuarie 200
Mi+ai 6minescu
*6:L;C;
<!&A4:
Au e?ti o und># eu sunt o zare#
&u sunt un =>rmur# tu e?ti o mare#
Au e?ti o noapte# eu sunt o stea -
@u(ita mea.
@4H@A/
Au e?ti o ziu># eu sunt un soare#
&u sunt un 0luture# tu e?ti o 0loare#
&u sunt un templu# tu e?ti un zeu -
@u(itul meu.
Au e?ti un re3e# eu sunt re3in>#
&u sunt un caos# tu o lumin>#
&u sunt o arp> muiat>-n v'nt -
Au e?ti un c'nt.
<!&A4:
Au e?ti o 0runte# eu sunt o stem>#
&u sunt un 3eniu# tu o pro(lem>#
<rivesc *n ochii-=i s> te 3hicesc -
^i te iu(escG
@4H@A/
M=i par o noapte# *=i par o tain>
2uiat>-n pala a um(rei hain>#
M=i par un c'ntec su(lim *ncet -
@u(it poet%
!# tot ce-i mistic# iu(ite (arde#
Mn acest su0let ce =ie-=i arde#
)imic nu e# nimic al meu -
& tot al t>u.
17 ianuarie 2008
$e ce mi-ai dat s0inte-aspira=ii
,i doruri ne(une mi-ai dat#
$e ce *m(r"cat-ai *n 3ra=ii
! hum" si-at'ta p"cat
,i de ce mi-ai luat# $oamne# aripile%
,i ca orice in0irm care simte
Mn (ra=ul secat un 0ior#
$au mereu din aripile-mi str'mte
,i aripile a(sente m" dor.
-din poezia /R@<@:& /H,&)A& de $an Hotta.
1D ianuarie 200
R'urile vuiesc# $oamne#
r'urile vuiesc tare#
r'urile se um0l" cu putere.
$ar mai puternic dec't vuietul apelor mari#
si mai puternic dec't vuietul valurilor n"praznice ale m"rii#
este $omnul *n locurile ceresti.
-<salm D#D-7# traducerea Cornilescu.
,oincidentia oppositorum***
Mn m>sura *n care omul -L. simte divinul *n sine *nsu?i# el nu mai su0er>. !rice su0erin=> r>m'ne indica=ia
unei separ>ri *ntre noi ?i 1iin=a transcendent> pe care o numim $umnezeu. )oi avem posi(ilitatea de a
dezvolta aceast> deschidere vizavi de transcenden=>. $ar noi suntem oameni ?i nu putem r>m'ne *n
aceast> stare de transparen=> care eli(ereaz> de0initiv de su0erin=>. ,u0erin=a r>m'ne prezent> toat> via=a
noastr>. Cum s> consider>m% )u numai ca semnul care m> 0ace con?tient c> nu mai sunt reunit# ci ca o
datorie ?i ca o ?ans>.
$in practica zenului am *nv>=at c> accept'nd inaccepta(ilul# accept'nd su0erin=a ca su0erin=># se *nt'mpl>
ceva care este de domeniul eFperien=ei interioare. )u este masochism de?i uneori d> impresia aceasta.
)umai mer3'nd p'n> la cap>tul su0erin=ei poate omul s> 3>seasc># *n inima lui chiar# un diamant ne3ruG
&Fist> un mod de a accepta su0erin=a care comport> *n sine ?ansa unei eFperien=e transcendentale.
!(stacolul pe cale devine ast0el ?ansa de a trece pe un alt plan.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim# Le ,)02;) D) L')2;).
12 ianuarie 200
Mn cele mai *ntunecate perpleFit>=i ale sale
?i din ad'ncul s>u#
su0letul *l *ntrea(> pe $umnezeu:
E$oamne# ce vrei%
Ce vrei de la mine%
Ce vrei s> 0ac%
Cum ai vrea s> descop>r ceea ce vrei de la mine%...
:a toate acestea# un sin3ur r>spuns:
EAe vreau.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
11 ianuarie 200
@a aminte# Cerul e o 0ericit" descoperire.
-2onseniorul Bladimir JhiKa- =%nduri pentru zilele ce 'in.
10 ianuarie 200
Joethe a spus: E$ac> taci el *=i va da aCutor. @ar 2eister &cKhart *nva=>: E)umai *n t>cere *i comunic>
$umnezeu su0letului cuv'ntul lui cel ve?nic. $espre marele c>ut>tor ,. IierKe3aard se poveste?te: ECu
c't ru3>ciunea lui se cu0unda *n t>cere cu at't avea mai pu=in de spus. :a s0'r?it a devenit t>cut cu totul#
sau mai de3ra(># ceea ce este mai opus discursurilor# a devenit un Eascult>tor. :a *nceput credea c> a te
ru3a *nseamn> a vor(i. /poi a *nv>=at c> a te ru3a nu *nseamn> numai a t>cea# ci a asculta.
2ai eFact: a te ru3a nu *nseamn> s> te ascul=i pe tine *nsu=i vor(ind# ci
*nseamn> s> devii t>cut# s> r>m'i t>cut# s> persi?ti *n aceast> t>cere-lini?te.
p'n> c'nd cel care se roa3> *l aude pe $umnezeu.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim# Le Japon et la culture du silence.
ianuarie 200
,u0erinta este `...a o vizit" a lui $umnezeu+
un 0el de sacrament nemaiauzit#
prin care 1iinta etern" vine la noi#
pe 0ondul unui neant# al unei a(sente#
*n care privatiunea#
nu numai de un lucru# ci de un lucru iu(it# posedat ori dorit#
*nseamn" $umnezeu si poate produce un har `...a
&ste o vizit"# dar una misterioas"# o vizit" a 1iintei supreme#
p"trunz'nd *n noi tocmai prin acea *mpu=inare a 0iintei noastre#
prin acea lezare a iu(irii noastre...
-2onseniorul Bladimir JhiKa# =%nduri pentru zilele ce 'in.
8 ianuarie 200
)u# desi3ur# nu hot>r't. $omnul nu iu(e?te ?i nu propov>duie?te pustiul# pusta# tundra# spinii# m>r>cinii#
scorpia# uscatul.
Ci stru3urii# smochinele# p'inea# oul# pe?tele# mierea# vinul vechi ?i (un.
-). ,teinhardt# Druind 'ei dob%ndi.
Q ianuarie 200
!dat> uitat centrul 1iin=ei lui esen=iale# omul devine *ncet-*ncet o cochilie 3oal>.
C'nd plenitudine interioar> tace el caut> z3omotul eFterior
?i c'nd pierde con?tiin=a sursei lui pro0unde cade su( domina=ia peri0eriei ?i a scoar=ei ei *n>sprite.
!mul aCuns str>in 0a=> de 0or=ele lui spirituale caut> sensul vie=ii *n si3uran=> ?i *n (ucuria eului s>u# *n
eFcita=iile de ordin secund ?i *n satis0ac=ia acestora.
,au *n eFcentricitatea intelectual> a unui spirit cere(ralizat# cu r>d>cini uscate.
&l 0u3e *n a0ara lui ?i a ritmului silen=ios al vie=ii ?i se re0u3iaz> *ntr-o ordine de eFisten=> sistematizat>.
Br'nd s> asi3ure ceea ce este perisa(il oricum# pierde contactul cu imperisa(ilul din el.
/3ita=ia super0icial> a unui Ea ap>rea insi3ni0iant acoper> vocea silen=ioas> a 1iin=ei.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim# Le Japon et la culture du silence.
R ianuarie 200
Credin=a d> sta(ilitate ?i sens vie=ii l>untrice.
!mul credincios st> *n preaCma valorilor permanente+ este (un ?i (o3at.
C'nd trece peste el o *ncercare a vie=ii nu se n>ruie# ci cre?te.
!mul credincios se aseam>n> copiilor:
r'de cu lacrimile pe o(raz.
Mncercare# lupt> ?i (ucurie.
-&rnest Hernea# 3ndemn la simplitate.
7 ianuarie 200
CuraCul...virtutea de 0ond...
)oi vor(im de (l'nde=ea lui @sus - ar>t'nd c> a mers la moarte ca mielul la Cun3hiere#
c> a t>cut ca oaia c'nd e tuns> ;
?i enumer>m smerenia# (un>tatea# ascultarea.
$ar de o *nsu?ire a sa ; pe care tre(uie s> 0i avut-o de vreme ce a primit s> moar> de moartea *n0ior>toare
de pe cruce ; nu pomenim.
Mnsu?irea aceea e curaCul.
-)icolae ,teinhardt# Jurnalul fericirii.
D ianuarie 200
,red, Doamne, a+ut necredin$ei mele
*mi pare a 0i# cum s> spun%
Aaina cea mai de tain> a *nv>=>turii cre?tine#
noua *nv>=>tur>#
?i *ntr-un anume 0el
pecetea darului $uhului s0'nt.
-)icolae ,teinhardt# Jurnalul fericirii.
2 ianuarie 200
,-ar putea ca de0ini=ia
eroismului ?i s0in=eniei
s> nu 0ie dec't aceasta:
s> 0aci imposi(ilul posi(il.
-)icolae ,teinhardt# Jurnalul fericirii.
1 ianuarie 200
Cea mai (un" ru3"ciune
este
a tr"i cum esti dator.
-)icolae @or3a# ,uget?ri.
D1 decem(rie 2008
Cuv'ntul
actioneaz"
atunci c'nd
cel care-l rosteste
este el *nsusi acest cuv'nt.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim.
2 decem(rie 2008
$umnezeu este o eni3m># este chiar eni3ma eni3melor.
$ar &l este *n acela?i timp pentru noi cel mai mare izvor de lumin># de (ucurie ?i de sens permanent
inedit.
$eci eni3ma nu e *ntotdeauna ne3a=ia cunoa?terii# ci ea poate 0i 0orma maFim> a inteli3i(ilit>=ii.
-Basile H>ncil># Aforisme &i para#aforisme.
28 decem(rie 2008
,0'ntul 1rancisc predica p>s>relelor ?i do(itoacelor 0irii.
Cineva -/nselm. spunea c> era o prezum=ie:
ar 0i tre(uit el s> asculte predica do(itoacelor ?i a p>s>relelor.
$ar era aceea?i predic> ; nici a lor# nici a lui.
-Constantin )oica# ,arte de !n$elepciune.
2Q decem(rie 2008
Nic+ifor Crainic
&*8& G; ;>B;*6&
Cu deopotriv> vr>Ci mistuitoare
Boi am'ndou> v>-mpleti=i *n mers:
)e doare dulce un sur's ne?ters
Cum cizelarea unui vers ne doare.
$ar muzica sonor> dintr-un vers
^i ritmul inimii tremur>toare
)e toarn>-n su0let marea s>r(>toare
/ armoniilor din univers.
,l>vite 0i=i de-a pururi ?i s0inte#
Boi# 0or=e ale artei ?i iu(irii+
Boi arde=i raze-n pl'nsul omenirii#-
,enine 0lori pe-o Cale de morminte# -
<rin voi ne 0ul3er> o clip>-n minte
&ternul z'm(et al $umnezeirii.
2R $ecem(rie 2008
Mi+ail Crama
L>M;N&
@a-=i patul t>u ?i um(l>G
*mi spuse#
?i-n clipa aceea
timpul interior se r>v>?i-n lumin>.
)umai &l st>tea drept
*n eternitate: -
ve3hea la patul meu de (olnav#
eram (olnav de la *nceputul lumii ?i nu ?tiam#
?i &l tocmai asta voia s>-mi spun>
?i eu tocmai asta nu pricepeam.
25 $ecem(rie 2008
;on :illat
;C<&NH :6 78;CLH
<e-aceast> sticl> clar> ca 0a=a unui iaz#
Boi a?eza sus cerul cu stele pe 3rumaz#
Boi str'n3e Cos: z>pad># p'raie de cle?tar#
Copaci de promoroac> ?i pietre de hotar#
Boi zu3r>vi *n zare# al(i mun=ii. <e un d'm(#
<>storii plini de spaim> ?i steaua cu z(or str'm(.
Mn col=ul dimpotriv># voi *nsemna ; s>-l ?tii -
Arei Crai pe trei c>mile ca um(re al(>strii.
Mn inima icoanei# un staul voi picta
^i-ntr-*nsul <reacurata pe <runc s-o apleca:
! salcie prin ape cu 0runzele pe-o stea.
$e-o parte ?i de alta# un (ou ?i un asin
Bor a?tepta la iesle minunile ce vin#
^i voi l>sa s> pice pe-acoperi? de stuh
<orum(ul al( ce-aduce *n aripi ,0'ntul $uh.
,i un montaC <ower<oint de Cr"ciun ... de import... -aici.
27 decem(rie 2008
&lena 1ara3o
5L<*;L6 4&LB6
L^i mai ales *n iarna asta l>sa=i copiii s> colindeG...
,> nu se-nchid> nici o poart> *n preaCma lor ?i nici un semn
,> nu-i opreasc> din curatul ?i s0'ntul datinei *ndemn+
!# mai ales *n iarna asta l>sa=i copiii s> colindeG...
C'nd ar3intiile lor 3raiuri vor *n3'na E1lorile dal(e
J'ndi=i-v> c> nu e dat> *nchipuirii omene?ti#
! mai aleas> *ntrupare de sol al vrerilor cere?ti
Ca ar3intiile lor 3lasuri c'nd vor c'nta E1lorile dal(e.
!# minunati-v"G
$umnezeu ,-a po3or't printre oameni+
&l care este de necuprins este cuprins *n p'ntec+
Cel $incolo de Aimp intr" *n AimpL
( din Marea Vecernie pentru Praznicul Bunei-Vestiri)
1 decem(rie 2008
A>ria sincerit>=ii
Bia=a noastr> este plin> de contradic=ii ?i de sensuri denaturate. Mn lupta de toate zilele# sinceritatea este
luat> drept prostie# a?a dup> cum ?iretenia ?i ipocrizia sunt luate drept inteli3en=>.
,e socote?te om inteli3ent omul ?iret# omul care ?tie a p>c>li ?i a eFploata pe 0ratele s>u# *n timp ce acela
care se mi?c> sincer 0a=> de sine ?i 0a=> de al=ii# acela care are inocen=a 0lorilor este socotit prost. $e ce %
pentru c> *n lupta ce se d> *ntre oameni# acesta din urm> este un *nvins# este o victim>.
/ici este *n 0ond o mare iluzie care *i hr>ne?te pe cei ce se cred mai Ede?tep=i# *ncerc'nd s> 0ure vie=ii
pl>ceri ?i rosturi personale. Cine vrea s> ascund># s> lucreze *n *ntuneric# nu creeaz># nu c'?ti3> nimic# ci
dimpotriv>. @luzia se na?te din sensul material al luptei lor# nu din cel spiritual.
Aotul *n lumea aceasta se descoper># totul se petrece la c'mp deschis# acolo unde lumina cade masiv ?i
vertical. /scunzi?urile nu duc la (iruin=># ci numai la propria *n?elare a celor ce le ?tiu ?i le 0olosesc# ele
arat> c't de sla(i ?i tem>tori sunt ace?ti oameni dac> le este 0ric> de adev>r.
,inceritatea are t>ria luminii ?i rodnicia apelor rev>rsate. Aotul tre(uie *mplinit 0>r> *nconCur# 0>r> p>catul
*n?el>ciunii# 0>r> r>t>cirea dinainte hot>r't>. !mul sincer love?te lucrurile *n inima lor ?i le cucere?te.
!mul este tare prin aceast> atitudine direct>. $up> cum inteli3en=a este cuprindere lar3> a vie=ii# este
*n=ele3ere p'n> *n sensul moral al cuv'ntului# tot ast0el sinceritatea este dep>?ire# este d>ruire# este
puritate ?i lumin> care taie *n trupul masiv al *ntunericului.
,inceritatea este o mare 0or=> moral># cale si3ur> *n c'?ti3area (inelui# c>utat at't de trudnic de c>tre noi
to=i.
-&rnest Hernea ; E3ndemn la simplitate.
18 decembrie 2008
Omul civilizat
!mul Ecivilizat este *n 3enere *nclinat s> tr>iasc> mai mult prezentul ; prezentul care# 0>r> un sens ?i o
lupt> a noastr># nu reprezint> nimic ?i 0u3e -# s>-l tr>iasc> prin toate sim=urile trupului# at't de ra0inate de
civiliza=ia aceasta de care suntem at't de m'ndri.
/ m'nca (ine#a *ndr>3i 0emei 0rumoase# a 0ura ?i eFploata pe cei sla(i# a dormi *n lenea unui trup o(osit
de senza=ii tari#a te *nchina icoanelor rotunde ale (anului devenit *n acest 0el un adev>rat $umnezeu
0>c>tor de minuni# iat> eFpresia unei vie=i pentru care a trudit o lume *ntrea3> de milenii.
Ce va 0i m'ine# nu-l intereseaz> pe acest om# poate s> se 0r'n3> ?i osia ceruluiG Ce va 0i m'ine Evom tr>i ?i
vom vedea. Aotul tre(uie consumat acum pe calea sim=urilor *nsetate de puternice z3uduiri# tre(uie
*ndrumat c>tre totala satis0ac=ie a p>m'ntului uscat ?i neroditor din noi.
J'ndurile mari# credin=ele# dorul unei vie=i mai pure ?i mai 0rumoase sunt ale poe=ilor# ale vis>torilor+
omul civilizat nu are ce 0ace cu ele# nu le caut> ?i nici nu le cultiv> pentru c> Enu um(l> dup> himere.
/cest om *ndo(itocit de (inele material# acest om al prezentului stors de sensuri *?i duce via=a numai cu
perdelele trase# *nchis# ap>sat# c>zut *n propria sa *ntunecime.
$rama *ncepe acolo unde prezen=a sa este activ>. &l reteaz> elanuri# compromite credin=a# *n3enuncheaz>
0rumuse=ea ?i omoar> omenia. &l nu poate su0eri altceva dincolo de 0iin=a sa *nr>d>cinat> at't de puternic
*ntr-un p>m'nt care ?i el re0uz> s>-l primeasc>.
!mule mic# omule putred# omule dizolvant# de ce e?ti uneori at't de puternic%
-&rnest Hernea ; E3ndemn la simplitate.
17 decem(rie 2008
)ici o nenorocire nu *nseamn" ceva si nimic nu este pierdut
at'ta timp c't credinta r"m'ne *n picioare#
c't capul se ridic" din nou
si su0letul nu a(dic".
$umnezeu s" tr"iasc" *n tine si c'nd esti un p"c"tos
adic" s" nu te lasi pierdut de $umnezeu.
$orinta mare si treaz" de a 0i cu &l te va sle0ui#
te va de0ini
si te va aduce la starea meritorie.
-<"rintele /rsenie <apacioc - 0ra3ment dintr-o scrisoare adresat" unei m"icute.
decem(rie 2008
! alt" viziune
Mnv"t"tura Hisericii istorice *ns" transmite o alt" viziune asupra sensului vietii# o viziune di0erit" de cea a
contemporanilor nostri. Hiserica *nv"ta c" sensul eFistentei este comuniunea cu $umnezeu# nu cresterea
economic"# redistri(utia averii sau (unele sentimente. Hiserica *nv"ta c" sacramentele nu sunt simple
lectii# simple amintiri ale adev"rului# ci adev"rul *nsusi *n actiune. ,ensul vietii# *n *ntele3erea Hisericii#
nu este (un"starea# nici m"car c"utarea 0ericirii# ci s0intenia. )u este *mplinirea personal"# ci re-crearea
noastr" dup" ima3inea lui $umnezeu. 1aptul c" suntem p"c"tosi# dar cu toate acestea ale3em s" 0im ca
$umnezeu# este *ns"si esenta *nv"t"turii crestine.`...a
<ornind de la neschim("toarea credint" a <"rintilor# aCun3em s" *ntele3em c" ru3"ciunea dezinteresat"
adresat" lui $umnezeu# tr"it" sacramental *n toate domeniile vietii# este sensul vietii# nu convertirea la o
(un"tate civic" *n scopul de a crea o Nper0ectiuneN omeneasc". `...a
Biata# asa cum este ea *nteleas" de c"tre <"rintii Hisericii istorice#
este un sacrament viu.
-1ranK ,hae00er - Dans de unul singur.
8 decem(rie 2008
<"catul nu st" *n ne3liCarea de c"tre om a *ndatoririlor sale reli3ioase#
p"catul e c" omul Ml 3'ndeste pe $umnezeu *n termeni reli3iosi# opun'ndu-: vietii.
-/leFander ,chmemann.
Q decem(rie 2008
4n psiholo3 spune c" atunci c'nd un cuplu *si vor(este# eFist" *ntotdeauna sase persoane care *si vor(esc:
1. Cel care crede el c" este.
2. Cel care crede ea c" este el.
D. Cel care este.
7. Cea care crede ea c" este.
5. Cea care crede el c" este ea.
R. Cea care este.
$e aceea este at't de d0iicil" o discutie si cauzeaz" at'tea ne*ntele3eri. Mnainte de a intra *n discutie# am
avea nevoie de multe precautii# de ritualuri de intrare si de iesire# ca si de ta(u-uri.
-$r. @3nace Aau(er.
5 decem(rie 2008
,in3ur>tate si responsa(ilitate
,in3ur>tatea nu *nseamn> lipsa companiei# ci con?tiin=a pro0und> a unei solitudini totale# sentimentul
p>r>sirii *n via=> de to=i ?i de toate. &?ti sin3ur *n via=>. <rive?ti *n Curul t>u ?i cel de l'n3> tine e o lume
aparte# z>vor't> *n ea *ns>?i. Mn acela?i timp tu sin3ur por=i o ad'nc> r>spundere 0a=> de via=> ?i o cert>
r>spundere 0a=> de lume. Mn tine se a0l> r>spunderea 3enera=iilor. /i o *ndatorire 0a=> de via=a care =i s-a
dat# pentru via=a pe care o dai la r'ndul t>u. :a mersul lumii contri(uie ?i pasul t>u# ceea ce te 0ace p>rta?
la responsa(ilitatea 0a=> de un anumit moment al istoriei prin care treci.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
7 decem(rie 2008
1u3a este drumul care ne scap> de contradic=ia tra3ic>
dintre lumea din noi ?i cea din Curul nostru.
Ao=i cei care nu tr>iesc aceast> contradic=ie
ca pe un e0ort zilnic# tra3ic# plin de a3onie ?i de lupt>#
au pornit-o deCa pe drumul neted.
& un drum u?or dar at't de monoton#
0>r> cotituri# 0>r> col=uri# drept ?i mereu acela?i pe toat> lun3imea sa nes0'r?it>.
/ceasta pentru c> 0u3> *nseamn> a te preda cu totul uneia din cele dou> lumi
care te scindeaz> ?i te *nvr>C(esc.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
D decem(rie 2008
&Fist> *ntotdeauna solu=ia c>ii u?oare#
solu=ia *mp>c>rii cu m>runta via=> lipsit> de 3riCi.
! via=> m>runt> are drept scop rostuirea ?i si3uran=a# nu datoria.
Aotu?i# pentru un om care poart> *n el sc'nteia lui $umnezeu#
zidurile si3uran=ei mole?itoare ?i as0iFiante sunt o *nchisoare. `La
!rice alt> 0orm> de via=> e
o cruce din care rode?te via=a cea adev>rat>#
e un mare scop.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
2 decem(rie 2008
Aot ce nu m" ucide
m" 0ace mai puternic.
-)ietzsche.
1 decem(rie 2008
Jrunn si Ilein se *nt'lnesc *n tren. Jrun: NMncotro# Ilein%N N2" duc la :em(er3 s" cump"r piei.N :un3"
t"cere. $eodat"# Jrunn eFplodeaz": N$e ce minti# m" Ilein# de ce m" minti% Mmi spui c" mer3i la
:em(er3 s" cumperi piei# ca eu s" cred c" te duci la Czernowitz s" vinzi lemne. $ar tu# de 0apt# te duci la
:em(er3 s" cumper piei. /tunci de ce minti# Ilein# de ce minti%GN
2Q noiem(rie 2008
,in3ura posi(ilitate de a da un sens vietii noastre
este aceea de a ridica relatia noastr" natural" cu lumea
la *n"ltimea unei relatii spirituale.
-/l(ert ,chweitzer.
2R noiem(rie 2008
Reconciliaz"-te cu tine *nsuti
si Cerul si <"m'ntul se vor reconcilia cu tine.
-,0. @saac ,irul.
27 noiem(rie 2008
$up" p"rerea mea # nu se mai poate vor(i ast"zi despre psiholo3ie# 0"r" a vor(i de spiritualitate# care este
un datum 0undamental al 0iintei omenesti. / ne3liCa aspectul spiritual al 0iintei este o eroare 3rav"# o
or(ire. <siholo3ia conventional" a tre(uit s" recunoasc"# *n cele din urm"# c" nu poate eFplica si nici
rezolva multe din (ulvers"rile interioare ale omului. /st0el c" principalele orient"ri din psiholo3ia
mondial" a ultimilor ani pun accentul pe inte3ralitatea 0iintei omenesti si pe acele zone ale psihicului pe
care le putem asimila spiritualit"tii. /(ia acum psiholo3ia# stiinta su0letului# *si merit" numele....! viziune
spiritual" asupra lumii# ca s" 0ie vindec"toare si ca s" schim(e relatia noastr" cu universul# cu ceilalti
oameni si cu noi *nsine# tre(uie s" 0ie tr"it"# nu *nv"tat". /dev"rata constiint" a apartenentei la *ntre3
survine numai atunci c*nd tr"iesti acest lucru. &Fist" multe 0eluri *n care oamenii pot 0i pusi *n contact cu
straturile ad'nci ale propriei lor constiinte dar care au drept rezultat o eFperient" si nu un rationament sau
o in0ormatie.
,piritualitatea nu se *nvat". ,e tr"ieste.
<ierre 8anin# psiholo3 si psihoterapeut -1ranta.
-0ra3ment din articolul N4niversul *si re3"seste su0letulN din numarul curent -87R. al revistei 5ormula
&7I peste 2 s"pt"m'ni va putea 0i citit pro(a(il pe site-ul revistei
http://www.0ormula-as.ro.
2D noiem(rie 2008
Arecem prin toat> via=a ca ni?te or(i. Mn <salmul 0 este un loc unde se vor(e?te despre Edemonul
amiezii ?i mi se pare c> aici avem un *n=eles 0i3urativ. Cunoa?tem cu to=ii ce *nseamn> amiaza unei zile
de var># c'nd soarele str>luce?te cu toate razele sale# c'nd tot ce ne *nconCoar> cap>t> un relie0 deose(it#
um(rele devin mai hot>r'te# culorile ; mai aprinse# ?i toat> lumea devine *ntr-at't de vizi(il># ?i aceast>
vizi(ilitate ne solicit> at'ta aten=ie# at't de mult se *n0i3e *n con?tiin=a noastr># *nc't devenim incapa(ili de
a continua s> vedem ?i cele de dup> ea# incapa(ili de a *ntrez>ri # poate pentru prima oar># nev>zutul. ^i
c't de des se *nt'mpl> acesteaG ^i c't de or(i=i suntemG C't de mult eFteriorul ne *mpiedic> s> le vedem pe
cele l>untriceG C't de des Cudec>m omul dup> *n0>=i?are# dup> =inut># dup> voce# dup> vor(e# 0>r> a =ine
seama c> *n um(ra acestora se ascunde o pro0unzime imens># o *ntrea3> istorie a vie=ii# se ascund
su0erin=e# vise ?i speran=e destr>mate# precum ?i r>ul introdus *n via=a acestuia de c>tre cruzimea ?i
nep>sarea altuia.
-/ntonie Hloom# Despre !nt%lnirea cu Dumnezeu# &ditura Cathisma.
1Q noiem(rie 2008
<roportia interioar" - este ultimul adev"r inerent#
*n a(solut toate lucrurile.
-Constantin Hr'ncusi.
1R noiem(rie 2008
$umnezeu nu este
sesiza(il
dec't prin
eFperient" interioar".
-23r. 8ean de ,aint-$enis.
17 noiem(rie 2008
E1ondul care metamor0ozeaz> este# din punct de vedere psiholo3ic# E=arcul maternal al 0iin=ei noastre
umane. &l este o(struat-astupat. ?i paralizat *n dezvoltarea lui# *nainte de toate# din cauza rela=iei (locate
dintre copil ?i mam># 0ie c> aceasta i-a re0uzat c>ldura necesar> dezvolt>rii lui# 0ie c> l-a acaparat printr-o
iu(ire posesiv>. $e 0iecare dat> c'nd E=arcul maternal este o(struat# ne a0l>m *n 0a=a unei 0iin=e umane
care tr>ie?te mai de3ra(> *n teama de a 0i a(sor(it de tot ceea ce# *n lume# personi0ic> E2area 2am>#
c'nd *n re0uzul deprimant ; pentru c> este re0ulat *n incon?tient ; al 0or=elor provenite din acest E0ond.
$ac> acest 0ond este o(struat# omul este privat de 0or=ele care metamor0ozeaz># proteCeaz># destind ?i
recon0orteaz> *n el. &l nu poate dec't s> se spriCine pe Eeul lui ?i va resim=i E0ondul o(struat ca pe o
0or=> care# sau *l atra3e *ntr-un mod nelini?titor# sau i se opune *ntr-un mod demoniac.
-I.J.$urcKheim - La Voie intrieure pa3. 8D.

1D noiem(rie 2008
$in ne0ericire#
multi oameni *ncep s"-si deschid" ochii
a(ia atunci c'nd *i *nchid G
-$r. @3nace Aau(er.
12 noiem(rie 2008
Are(uie 3>sit echili(rul Cust
*ntre starea de *ncordare
?i cea de destindere.
4n om prea *ncordat# *ntr-adev>r# nu poate intra *n sine.
<rea destins# nu poate nici a?a pentru c> 3esturile *i sunt dezordonate.
-23r. 8ean de ,aint-$enis.
11 noiem(rie 2008
Aotul este propice vietii spirituale#
totul depinde de atitudinea noastr".
-23r. 8ean de ,aint-$enis.
10 noiem(rie 2008
Ara3edia p>catului ori3inar const> *n aceea c> lumea s-a r>sturnat.
$uhul tre(uia s> se hr>neasc> din $umnezeu ?i s>-l respire#
su0letul s> se hr>neasc> din duh ?i s>-l respire#
corpul s> se hr>neasc> din su0let ?i s>-l respire#
iar cosmosul s> se hr>neasc> din corpul uman ?i s>-l respire.
$eturnat de la $umnezeu# cu valorile r>sturnate# cu le3>tura dintre el ?i Creator rupt> ; ceea ce este prima
moarte ;
duhul uman ?i-a pierdut hrana ?i respira=ia adev>rate.
/m spus hran> ?i respira=ie# *n=ele3e=i c> de aceea spune Oristos:
E&u sunt hrana voastr>
?i c> $uhul ,0'nt este numit $uh# <neuma# Respira=ie# /er# B'nt.
-23r. 8ean de ,aint $enis.
Q noiem(rie 2008
<utini oameni sunt capa(ili s" eFprime *n mod calm o opinie di0erit" de preCudec"tile mediului lor.
Cea mai mare parte a oamenilor sunt incapa(ili chiar s" aCun3" s"
0ormuleze asemenea opinii.
-/l(ert &instein - ,um '?d eu lumea.
R noiem(rie 2008
Cel care se *n?eal>-*?i 0ace iluzii. de (un>voie cu privire la aproapele lui# su( preteFtul carit>=ii# nu 0ace
adesea nimic altceva dec't s> spar3> o3linda pentru a nu se vedea *n interior.
C>ci in0irmitatea naturii noastre vrea ca *n cel>lalt mai *nt'i s> descoperim propriile noastre mizerii.
-Jeor3es Hernanos- Dialogues des ,armelites# &d.du ,euil.
5 noiem(rie 2008
Cum s> aCun3em la puritatea inimii# unitatea%
Cum s> p>trundem *n acest loc *n care *?i are re?edinta $umnezeu%
<rintr-o an3aCare total>: rosti=i ru3>ciunea pe care a=i hot>r't-o#
pentru ca s> 0i=i purtat spre un lucru unic# o atitudine.
Mn ce 0el% @a un lucru ?i arunc>-te *n acel lucru ca *n 0oc.
1>r> decizie nu eFist> cale spiritual>.
-23r. 8ean de ,aint-$enis.
7 noiem(rie 2008
<rizonier al disper>rii ?i al an3oasei lui 0iind# omul *?i re0uleaz> 0>r> *ncetare 0iin=a lui pro0und>. $in
aceast> su0erin=> care zv'cne?te# ineFplica(il> la *nceput pentru con?tiin=a o(i?nuit># se poate na?te o
imens> nostal3ie# nostal3ia a ceva ce nu cunoa?tem ?i care totu?i ne locuie?te. ! anume a3ita=ie#
sim=>mintele de 0ric># de vinov>=ie ?i de 3ol l>untric devin *nso=itorii no?tri o(i?nui=i. &i sunt acolo 0>r> un
motiv aparent ?i nimic de pe lume nu poate remedia ceva: toate m>surile noastre de si3uran=> las>
neschim(at> aceast> 0ric> a0lat> *n noi# nici una din (o3>=iile acumulate nu acoper> acest 3ol ce se casc>
tot mai mult iar omul onest# care duce o via=> 0>r> repro?# continu> s> resimt> o ciudat> vinov>=ie.
C>ci este vor(a# de 0apt# de cu totul altceva. $eCa BiKtor 1ranKl recuno?tea *n aceasta Enevroza
eFisten=ial>N.
-/lphonse si Rachel Joettmann - Dincolo !n ad%ncul nostru# &ditura Oerald# Hucuresti 2008.
0ra3mente din carte -aici.
2 noiem(rie 2008
/dev"rata umilitate este mai *nt'i o decen="# un echili(ru.
-Jeor3es Hernanos- Dialogues des ,armelites# &d.du ,euil.
1 noiem(rie 2008
b ,u0letul este viu# duhul este d>t>tor de via=>. c
<acea nu este numai calitate a duhului. $uhul este sursa p>ciiL
,u0letul iu(e?te# duhul d> iu(ire.
-23r. 8ean de ,aint-$enis.
D1 octom(rie 2008
)umai prin t>cere# prin ru3>ciune# prin peniten=># prin aten=ie la $umnezeu# vom intra *n chilia inimii
noastre. /st0el# vom re3>si *n noi acest loc ineFprima(il ?i ascuns pentru lumea eFterioar># ?i chiar pentru
noi# dac> suntem neaten=i.
/cest loc *n care domne?te pacea# senin>tatea# 0lac>ra# unde se o0er> *n 0iecare clip> o0randa iu(irii lui
$umnezeu# unde converseaz> *n3erii *n t>cerea 0iin=ei noastre interioare# pentru c> lumea cereasc> ?i
Mmp>r>=ia lui $umnezeu sunt *n noi.
1>r> a a(andona via=a eFterioar> ?i lumea# pentru ca aceste activit>=i s> nu ne deturneze de la via=a
interioar>.
)u c>uta=i punct de spriCin *n lumea eFterioar> ci *n voi.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
D0 octom(rie 2008
Aul(ur>rile# 3elozia# 0anatismele# ne*n=ele3erea provin
din aceea c> invidiem locul Ealtuia#
c> nu ne *ndeplinim sarcina noastr> proprie#
c> nu ne-am 3>sit deloc locul nostru personal#
locul nostru interior *n 0a=a lui $umnezeu.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
2 octom(rie 2008
,untem tristi# a3itati# descuraCati# a("tuti.
/spir"m s" evad"m si aceasta este cea dint'i di0icultate.
<entru ce% <entru c" nu avem su0icient dorinta# dorinta pur si simplu de a poseda (ucuria# pacea# iu(irea#
chiar si *ntr-o stare de tristete# de a3itatie sau de ur".
@at" ratiunea care ne duce spre m"rturisire: s" ne risipim tristetea.
," stim deci:
p"catul nu este at't tristetea#
c't a(senta dorintei de (ucurie.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
28 octom(rie 2008
@u(irea de $umnezeu este iu(irea de Esine#
este dorin=a arz>toare de a ne uni cu &l#
de a urma voin=a :ui# de a 0i aFa=i *n &l.
Cel care nu iu(e?te voin=a lui $umnezeu# nu o dore?te cu *n0l>c>rare#
acela diminueaz># umile?te 0iin=a uman># Eeul lui.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
2Q octom(rie 2008
$ou> pericole mai mari dec't p>catul *l p'ndesc pe om:
dorin=a de tihn> a su0letului vis>tor#
distras *n urm>rirea 0ericirii p>m'nte?ti cotidiene+
?i pericolul nelini?tii-*n3riCor>rii.#
teama de r>z(oi# mai 3rav> dec't r>z(oiul *nsu?i#
teama de diavol# mai periculoas> dec't diavolul *nsu?i.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
2R octom(rie 2008
Cel care este printre voi ?i care vine este *ntotdeauna printre voi to=i.
&l vine mereu *n voi ?i voi nu ?ti=i.
&ste un r>spuns adresat tuturor civiliza=iilor# tuturor oamenilor care nu cred *n Oristos.
&l este peste tot# &l vine la to=i ?i ei Ml i3nor>.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
25 octom(rie 2008
Ce este un creator% Cel care se limiteaz>.
!mul care nu se limiteaz> nu creeaz> niciodat> ?i va muri 0>r> a 0ace nimic.
/cesta este 3eniul ?i darul speci0ic omului: el se limiteaz> cre'nd.
^i *n aceast> limitare# apare lucrarea dur> care este mai mult dec't analiz>#
care este discern>m'ntul respin3erii unor lucruri# chiar ?i (une#
pentru a p>stra un lucru unic.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
27 octom(rie 2008
/tunci c'nd s0'ntul <avel spune: EHucura=i-v>G# el d> o porunc># 0ace un apel+ adic>: (ucura=i-v> *n
*ncerc>ri# (ucura=i-v> *n orice circumstan=e. /postolul are *n vedere o (ucurie care eFist> *n necazuri# care
nu este le3at> de circumstan=ele eFterioare# o (ucurie non condi=ionat> de eFterior# pe care tre(uie s> o
cucerim.
Are(uie s> r>spundem 0ra=ilor no?tri sau oric>rui eveniment prin (ucurie.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
2D octom(rie 2008
$umnezeu este unica hran> a duhului nostru ?i &l nu ni se comunic> dec't prin ru3>ciune.
)ici contactele# nici c>r=ile# nici 3'ndurile# nici sentimentele# nici ceea ce apar=ine culturii# civiliza=iei#
reli3iei# nu hr>ne?te ceea ce este divin *n noi.
Numai divinul +rne!te divinul.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
22 octom(rie 2008
/ *ntele3e# a asculta si mai ales a-l respecta pe cel"lalt asa cum este.
/m avut o viat" 0ericit".
)u pot dec't s" repet c" tre(uie s" d"m altora optimism# voint" si iu(ire.
)u uitati: N,ur'deti lumii si lumea v" va sur'de.N
-,oeur &mmanuelle.
21 octom(rie 2008
$ac" *ncet"m s" (inecuv'nt"m pierdem puterea si devenim sear(ezi#
usor tristi# usor *ncovoiati.
)ici inteli3enta# nici cu3etarea nu pot da aceast" putere#
ci numai minunarea de )umele $ivin.
C'nd sunteti complet *n *ntuneric# c'nd totul mer3e cum nu se poate mai r"u#
*n acel moment# dac" vreti putere#
(inecuv'ntati-: pe $umnezeu.
&u3raph IovalevsKi -23r. 8ean de ,aint-$enis.
-din volumul De l#$rient a l#$ccident% &E SE'S D#U' E($DE# &ditions Hethanie# 1rance.
1Q octom(rie 2008
! cale de interioritate...cotidianul ca eFercitiu...
:umea *n care tr>im nu este valea lacrimilor care ne (areaz" drumul spre culmile $ivinului.
&ste puntea care ne reune?te cu acestea.
$ar noi tre(uie s> s0'?iem v>lul care acoper> con?tiin=a noastr> ?i ne ascunde vederea lor+
noi tre(uie s> distru3em zidul care ne interzice accesul acolo.
/?adar a concepe si a tr>i cotidianul ca Epractic>.
)ici un moment deose(it nu este necesar *n mod special.
1iecare clip> ne invit> la cu3etare ?i con0runtare.
)u eFist> ac=iune# oricare ar 0i scopul ei eFterior# care s> nu con=in> E?ansa interioar> de a ne plonCa
mereu mai mult *n adev>r.
-I.J.$urcKheim - La Voie intrieure.
15 octom(rie 2008
<redilec=ia omului de azi pentru muzica veche este paradoFal> nu *n raport cu lim(aCul muzical modern#
nea3reat de el# ci cu incapacitatea cresc'nd> a su0letului s>u de a asculta ?i a comunica. @n via=a de toate
zilele nu este *ntotdeauna receptiv la ceea ce *l 0r>m'nt> pe cel>lalt# la mesaCul ?i apelul lui# dar t'nCe?te
dup> o muzic> izvor't> tocmai dintr-o asemenea receptivitateG Mn asemenea condi=ii# 0ire?te# este inevita(il
ca iu(irea trecutului s> capete *n meloman o tent> nostal3ic>: Emais ou sont les nei3es dTantanG... Cei de
acum 2-D secole *i dau ceea ce pare a nu mai 0i o realitate a acestui timp: convor(irea de la inim> la inim>#
adev>ratul dialo3. $ar pentru ca cei vechi# prezen=i *n invizi(il# s> poat> lucra e0icient *n inimile celor
care se *ndreapt> spre marea muzic># este a(solut necesar ca # m>car *n 0a=a acesteia# ei s> stea *ntr-o
des>v'r?it> t>cere interioar># cu deschidere ?i umilin=>. ^i de a(ia atunci nemuritorii mae?tri ne vor
dezv>lui rostul ad'nc al venera=iei cu care sunt# instinctiv# privi=i ?i *nconCura=i: ei au menirea s> ne *nve=e
a-l asculta pe cel>lalt cu interes# comprehensiune ?i iu(ire. ! asemenea atitudine nu-l prea caracterizeaz>
pe 3r>(itul om modern at't de preocupat de sine+ este *ns> vreunul care s> nu-i simt> necesitatea cu
acuitate# ?i poate chiar cu durere%
-Jeor3e H>lan ; Mic filozofie a muzicii# &ditura &minescu# 1Q7.
17 octom(rie 2008
Consumul cantitativ de muzic> ; 0ie ea c't de (un> ; e o mare pacoste pentru su0letul (ietului meloman.
@nainte de toate pentru c> *i lipse?te posi(ilitatea de a asculta A>cerea ; at't cea din l>untrul lui# c't ?i cea
din a0ar> ; care-?i are ?i ea sonorit>=ile# undele# mesaCele ei# nu mai pu=in *naripate dec't cele care
(r>zdeaz> v>zduhul. / deslu?i ce *ncepe s> se aud> *n su0letul *n care a *ncetat complet vacarmul sau a
contempla l>untric lini?tea unei nop=i *nstelate pe un v'r0 de munte ; iat> o surs> de (ucurii *n alt 0el
revelatoare# dar nu mai pu=in *nalte dec't cele pe care le nasc *n noi sim0onia lui Hethoven sau concertul
lui CeaiKovsKi.
)econtenita sau eFcesiva noastr> solicitare de c>tre muzica eFterioar>
ne toce?te *ns> sensi(ilitatea pentru muzica interioar> a eFisten=ei#
ne 0ace treptat incapa(ili s> ne concentr>m asupra t>cerii#
al c>rei invizi(il 0ir ne conduce spre adev>ratele ad'ncuri ale 0iin=ei noastre.
!r# nu este tr>dat> *n 0elul acesta *ns>?i ra=iunea de a 0i a muzicii%
/ceasta eFist> ; cum de at'tea ori se spune ; tocmai pentru a dezv>lui 3'ndirii ?i sim=irii noastre
dimensiunea a(isalului# iar noi# re0uz'nd s> 0acem eFperien=a t>cerii# nu mai aCun3em s> co(or'm *n zona
spre care marea muzic> ne cheam> -*n ciuda consumului ei industrialL..
-Jeor3e H>lan ; Mic filozofie a muzicii# &ditura &minescu# 1Q7.
1D octom(rie 2008
Crea=ia este minunea *n care $umnezeu ne cheam> la s>r(>toare# la masa unei iu(iri reciproce. $ac> am
putea s> ne ima3in>m ce se *nt'mpl> *n acest moment: toat> zidirea# de la cea mai mic> 0>r'm> de nisip
p'n> la om ; cel mai compleF din *ntre3 universul -# iese din ne0iin=> ?i *?i concepe propria 0iin=are#
devine con?tient> de 0aptul c> tr>ie?te. &u eFistG &Fist# deoarece *n 0a=a mea st> $umnezeu# Cel care m-a
chemat spre *mp>rt>?irea (ucuriei cu ,ine# spre s>r(>toarea dra3ostei reciproceL`La /st0el a 0ost prima
*nt'lnire a lui $umnezeu cu zidirea ,a ?i a 0>pturii cu Siditorul s>u# cu toat> lumea ce a(ia *ncepea.
-/ntonie Hloom ; 3nt%lnirea cu Dumnezeu# &ditura Cathisma.
12 octom(rie 2008
!mul modern este at't de *nstr>inat de sine# *nc't *i este ?i 0ric> s> r>m'n> sin3ur# *n t>cere# *n spa=iul
interior. /?a se eFplic> aceast> insatis0ac=ie 3eneralizat> *ntr-o mare de (unuri care ne *nconCoar># valul de
sinucideri# de depresii# de alienare. $ac> ar tre(ui s> dau un s0at# cum s> ne apropiem de noi *n?ine# ar
suna (anal# pentru c> ?ti=i deCa. ,au crede=i c> ?ti=i# dar n-a=i *ncercat niciodat> cu adev>rat. B-a? spune:
EApropia$i#' de natur, !n'$a$i s asculta$i, practica$i medita$ia, con&tientizarea, a'e$i cura+ul s '?
sim$i$i inima* 4#i rspunde$i* Hanal# nu% $ar a=i *ncercat vreodat> cu adev>rat s> 0ace=i acest lucru%
!amenii ies *n natur> sau pe malul m>rii# ?i *n loc s> se conecteze cu mediul# stau cu muzica dat> la
maFimum# iar c'nd sunt o(osi=i# se uit> la televizor crez'nd c> asta *i va relaFa# c'nd *n realitate ei
continu> s> se dep>rteze continuu de ceea ce sunt cu adev>rat.
-<ro0.univ.$umitru Constantin ; <ntoarcerea lui Dumnezeu#
interviu pu(licat *n revista 5ormula &7 nr. 870 din 10 octom(rie 2008.
11 octom(rie 2008
!menirea a avansat tehnolo3ic enorm ?i a creat o civiliza=ie orientat> c>tre lumea eFterioar># c>tre
o(iecte# pentru c> ?tiin=a a crezut c> poate eFplica# m>sura ?i manipula totul. !mul s-a crezut st>p'nul
unui univers haotic ce poate 0i posedat prin tehnolo3ie. ! enorm> aro3an=>. @n tot timpul acesta# sute# dac>
nu mii de ani# omul a i3norat sin3ura lui poart> c>tre univers: propriul s>u univers interior# propria sa
con?tiin=>. 4niversul s>u interior a s>r>cit# s-a uscat nemai0iind *n contact cu esen=a transcendent> a
universului. /cesta este adev>ratul motiv pentru care cet>=eanul secolului 21 este alienat# stresat#
*nsin3urat# ne0ericit# din ce *n ce mai incapa(il s> rela=ioneze cu esen=ele 0irii# cu el *nsu?i ?i cu universul
*n care tr>ie?te.
!mul s-a rupt de esen=a sa.
0iciodat omenirea nu a a'ut mai multe bunuri materiale ca !n prezent &i niciodat nu a fost mai
nefericit &i mai bolna' ca acum, c'nd ruptura 0a=> de aceast> 0or=> inteli3ent> ?i coordonatoare a
universului este aproape total># sau# *n lim(aC mistic# s-a rupt de $umnezeu. Aoate sistemele mistice sus=in
c> adev>rul tre(uie c>utat *n inima omului# *n interior#
restul 0iind iluzie.`La
Mntoarcerea c>tre interiorul 0iin=ei ?i c>tre pro0unzimile con?tiin=ei este sin3ura cale via(il> pentru ca
r>t>cirea s> ia s0'r?it.
Redescoperim acum adev>ruri 0undamentale# doar c> a tre(uit s> aCun3em pe mar3inea pr>pastiei# a
ne0ericirii ?i a incon?tien=ei ca s> le putem vedea.
-<ro0.univ.$umitru Constantin ; <ntoarcerea lui Dumnezeu#
interviu pu(licat *n revista 5ormula &7 nr. 870 din 10 octom(rie 2008.

10 octom(rie 2008
/st0el poc>in=a *ncepe prin 0aptul c> *n inima noastr> (ate# dintr-odat># ?i vor(e?te con?tiin=a# ne cheam>
$umnezeu ?i ne *ntrea(>: EMncotro mer3i% ,pre moarte% !are asta vrei%... @ar c'nd noi r>spundem: E)u#
$oamneG @art># miluie?te# m'ntuie?teG ?i ne *ntoarcem c>tre &l# Oristos ne spune: E&u te iertG @ar tu# drept
mul=umire pentru aceasta# nu din 0ric># nu pentru a te iz(>vi de chinuri# ci pentru c> po=i r>spunde
dra3ostei 2ele cu dra3oste# *ncepe s> tr>ie?ti alt0elL
@ar mai departe% <rimul lucru ce tre(uie *nv>=at este s> ne accept>m !ntreaga noastr> via=>: toate
*mpreCur>rile# to=i oamenii ce au intrat *n ea ; uneori at't de dureros ; tre(uie accepta=i.
<'n> nu ne vom accepta via=a p'n> la cap>t# 0>r> a l>sa ceva din *ntre3ul ei#
p'n> nu o vom accepta ca din m'na lui $umnezeu# nu ne vom eli(era
de nelini?tea interioar># de captivitatea interioar> ?i de protestul interior.
!ric't am spune: E$oamne# vreau s> 0ac voia AaG# din ad'ncurile su0letului r>(u0ne?te un stri3>t: E$ar nu
*n astaG )u aiciG... $a# sunt 3ata s>-l accept pe aproapele meu# *ns> nu pe acest aproapeG ,unt 3ata s>
accept totul din ce-mi vei trimite+ *ns> nu ceea ce *mi trimi=i de 0aptL
-/ntonie Hloom ; Hucuria poc>in=ei.
octom(rie 2008
...*n 0iecare om dormiteaz"# *n ad'ncul lui# dorinta de a 0i chemat# cu toate 0ortele# spre 1iint"#
oricare ar 0i circumstantele care ar putea scuza o atitudine 0als"#
oricare ar 0i eFi3entele pe care le implic" o acceptare si o an3aCare+
aspiratia la aceast" realizare a 1iintei r"m'ne *ntotdeauna# *n po0ida a toate#
mai puternic" si mai pro0und"
dec't dorinta unei scuze pentru toate esecurile noastre.
-I.J.$urcKheim - La Voie intrieure.
8 octom(rie 2008
4n om nu poate evolua cu adev"rat dec't
dac" nu evit" *nt'lnirea cu
ceea ce *i este contrar.
-I.J.$urcKheim - La Voie intrieure.
Q octom(rie 2008
<>rin=ii Hisericii spuneau c> tre(uie s> ne amintim mereu de moarte.
^i nu ca de o 0ric>#
ci ca o amintire a 0aptului c> tre(uie s> tr>im cu toat> pro0unzimea via=a#
at'ta timp c't o avem.
^i s> tr>im nu Ecu u?orul# ci pro0und+
doar moartea ne poate da m>sura a ceea ce tre(uie s> 0ie via=a+
doar omul care este 3ata s>-?i pun> via=a pentru $umnezeul s>u# pentru dreptatea l>untric># pentru
aproapele s>u ; doar acest om poate tr>i cu toat> puterea su0letului s>u.
-/ntonie Hloom.
R octom(rie 2008
4n poet 0rancez a spus: un t'n>r arde ca un 0oc# un (>tr'n lumineaz> ca o lumin>. & necesar s> putem s>
ardem c't arde 0ocul+ iar c'nd a trecut vremea 0ocului s> putem 0i lumin>. & necesar ca *ntr-un moment al
vie=ii s> 0ii 0or=a# iar *n altul lini?tea. 1iecare dintre noi tre(uie s> cu3ete despre locul unde se a0l> ?i dac>
poate oare s> s>v'r?esc> aceast> trecere de la 0or=> creatoare la lumin> contemplativ>.
/desea oamenii au mai mult> nevoie de lumina noastr> dec't de activitatea noastr>+
o nevoie de lumin># de t>cere# de lini?te# de acea *n=ele3ere ad'nc># nevor(it>#
pe care o po=i o0eri doar atunci c'nd *nsu=i te vei lini?ti l>untric#
nu prin sta3nare# ci prin apro0undarea lini?tii l>untrice.
-/ntonie Hloom.
5 octom(rie 2008
Maturitatea spiritual'
2aturitatea spiritual" este *ntotdeauna precedat" de o dezvoltare psihic"# de o metamor0oz" intim"# de o
l"r3ire a persoanei care de3aC" ,inele pro0und al micului eu. /t't timp c't acesta din urm" domin"#
individul se *nv'rte *n Curul lui *nsusi# ne3'ndindu-se dec't la propria sa important"# si3urant" si putere.
<entru a *nvin3e eul# tre(uie *nvinse suscepti(ilitatea lui si teama lui de su0erint".
Ceea ce ne 0rapeaz"# *nainte de toate# la un individ lipsit de maturitate vizavi de sine *nsusi# este
vulnera(ilitatea lui+ av'nd mereu nevoie de apro(are# nu tolereaz" nici cea mai mic" critic". &ste mereu
3ata s" sar" pentru a se Custi0ica. &l nu are si3urant" interioar". <entru ce% &l nu se spriCin" pe adev"ratul
lui centru# sau *nc" nu l-a 3"sit# nerecunosc'ndu-si 0iinta. $e aceea *i lipseste pecetea 0undamental" a
maturit"tii: calmul neclintit+ oricine l-ar atin3e nu-l poate r"ni personal.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La perce de l:)tre ou Les tapes de la maturit.
7 octom(rie 2008
Con?tiin=ei pe care o avem *n 3eneral despre via=> *i lipse?te con?tiin=a 0iin=ei noastre pro0unde. <entru ca
aceasta din urm> s> poat> str>pun3e# tre(uie s> o revizuim pe cea dint'i# s> recunoa?tem c't este de
m>r3init># tre(uie s> lu>m *n serios orele privile3iate ale eFisten=ei noastre# adic> s>-i recunoa?tem
semnele ?i s> l>s>m s> se des0>?oare marea Bia=> care este *n noi. )umai ast0el putem intra *n contact cu
0iin=a noastr> adev>rat>. <entru c> aceast> 0iin=> este modul nostru individual de participare la 2area
Bia=>+ ?i maturitatea ce altceva este dec't participarea noastr> prin via=a cotidian>%
/ deveni una cu sursa 0iin=ei noastre: aceasta este calea maturit>=ii interioare.
Aotul st> *n a *n=ele3e semnele# a le asculta ?i a le urma cu 0idelitate.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La perce de l:)tre ou Les tapes de la maturit.
1 octom(rie 2008
/d'ncul inimii r>m'ne *nchis pentru con?tiin=a o(i?nuit>#
cu eFcep=ia unor 0ul3er>ri *n situa=iile limit> create de iu(ire# de 0rumos ?i de moarte
?i a intui=iilor uimitoare ale copil>riei# ale adolescen=ei ?i ale 3eniului.
-!livier Cldment ; 2rupul mor$ii &i al sla'ei# &ditura Christiana.
2 septem(rie 2008
1actorul decisiv care o0er" *n orice situatie
un calm interior dura(il#
o surs" de pace pentru ceilalti#
este acela de a-ti accepta propriile 3reseli si sl"(iciuni#
de a 0i capa(il s" co(ori de pe piedestalul pe care te-ai asezat.
-I. J. $urcKheim.
28 septem(rie 2008
!mul# m'nc'nd din 0ructul pomului cunoa?terii# do('nde?te o con?tiin=> de sine care E0iFeaz> at't lumea
c't ?i pe sine *nsu?i *ntr-un mod o(iectivant. /cest act *l arunc> a0ar> din paradis# adic> el pierde
ad>postul incon?tient# participarea la 4nitatea vie=ii divine. $e 0iecare dat> c'nd 3'nde?te# simte ?i tr>ie?te
*n cadrul ri3id al acestei con?tiin=e o(iectivante# repliat asupra lui *nsu?i# el se *ndep>rteaz> de 2area
4nitate.
Aotu?i# *n str>0undul 0iin=ei lui# el r>m'ne mereu le3at de ea.
Mn aceast> opozi=ie a celor dou> con?tiin=e se situeaz> dezacordul inimii cu ea *ns"?i ?i acolo ia na?tere
s0'nta nelini?te.
,ensul su0erin=ei umane ; nervul vital al vie=ii noastre ; este de a reuni aceste dou> aspecte din noi *n?ine.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim ; La perce de l:)tre ou Les tapes de la maturit.
2Q septem(rie 2008
...dumnezeirea a?a cum este ea...
dumnezeirea a?a cum o vedem noi...
4omnul <!tirilor
Aeolo3ii vor(esc despre atri(utele lui $umnezeu. Hi(lia nu men=ioneaz> niciodat> a?a ceva. Chiar
cuv'ntul batri(utec presupune calit>=i care-@ sunt acordate de c>tre om. 4n atri(ut este o calitate sau un
titlu pe care =i-l con0er> altcineva. Reli3ia indian> distin3e pe (un> dreptate *ntre Hrahman )ir3una#
dumnezeirea a?a cum este ea# ?i Hrahman ,a3una# dumnezeirea a?a cum o vedem noi. )umele (i(lic
corespunz>tor lui Hrahman )ir3una este )l )lion #Dumnezeul ,el/rea!nalt -Jeneza -17:1..
/tin3e aripa unui 0luture ?i-i vei distru3e splendoarea coloritului. Con=inutul s0'nt al no=iunii de
Dumnezeire este desacralizat prin analiz>. )umele (i(lice ale lui $umnezeu sunt echivalente cu ceea ce
indienii numesc Hrahman ,a3una ?i tre(uie primite cu precau=ie.
&Fisten=a divin># tainic># este pus> *n cuvintele unei 0>pturi c>zute# al c>rei lim(aC nu poate eFprima
realitatea lui $umnezeu. Domnul 7&tirilor nu este unul din numele lui $umnezeu# ci este doar modul *n
care unii oameni au 3'ndit despre &l de-a lun3ul unei anumite perioade de evolu=ie spiritual>.
!dat> ce :-au numit $omnul !?tirilor# s-au impus anumite concluzii. &l a poruncit lui @osua s> *ntind> o
curs> du?manului -@osua 8: l - 2.+ <osua A*** a nimicit cu des'%r&ire tot ce a'ea suflare, cum poruncise
Domnul, Dumnezeul lui <srael -@osua 10: 70.. $in aceea?i porunc> el apus foc cet$ii -@osua 8:8.. <osua
A*** a adus Domnului arderi de tot -@osua 8: D1. dup> ce a ucis to=i locuitorii din /i *n urma unei ast0el de
porunci.
Calvin a luat toate acestea literal. &l a scris: sensul literal al 4cripturii este esen$a credin$ei &i teologiei
cre&tine* ) mai bine s mrturise&ti necunoa&terea, dec%t s te +oci cu b%+b%ieli nefondate*
&u sunt adeptul a ceea ce se nume?te b?coala tipolo3ic>c. &u cred c> pro(lemele le3ate de r>z(oaiele din
Hi(lie sunt sim(oluri ale propriilor noastre lupte spirituale.
$umnezeu nu ia partea unei armate. )eemia spune: 0u era cu mine nici o alt 'it, afar de 'ita pe care
clream -)eemia 2 : 12.. )u avem nici un 0el de du?man *n a0ar> de cel din interiorul nostru. /dunarea
de armate este *ntotdeauna un semn r>u. Chiar dac> sunt victorioase# armatele nu au o slav> real># iar a le
considera 3lorioase *nseamn> a 3>si pl>cerea *n m>cel>rirea oamenilor.
:ao As* spune pe (un> dreptate c> 'ictoriile ar trebui tratate ca ritualuri funerare*
!mul lui $umnezeu are o re=inere t>cut> ?i evit> s> 0oloseasc> armele# ori de c'te ori este posi(il.
2ultiplele povestiri despre r>z(oaie din Hi(lie sunt de mare valoare pentru noi# *n sens ne3ativ.
@ndri? ^ah ne spune o poveste.
Cineva s-a pierdut *n p>dure. / r>t>cit c'teva zile 0>r> s> 3>seasc> o ie?ire. / *nt'lnit un s>l(atic cu o
*n0>=i?are ne*n3riCit># despre care a 3'ndit c> este un locuitor al p>durii. :-a *ntre(at de c>rarea pe care
tre(uia s-o ia. Bi eu m#am pierdut *n pdurea asta acum 56 ani, a r>spuns omul. Deci nu m po$i a+uta-, a
spus primul. @a da, r>spunde cel>lalt. /ot s#ti art sute de crri care nu te scot din pdure*
&Fperien=ele ne3ative au o valoare eFcep=ional>. Cele mai multe povestiri despre r>z(oi# *n Hi(lie# ne
*nva=> c> nimic nu se o(=ine prin el.
@sus este $omnul <>cii# deci c>uta=i c>r>rile p>ciiG
-din volumul *ic+ard ,urm-rand / )** de meditatii din nc+isoare.
2R septem(rie 2008
Monologuri -i-lice
/0l'ndum> sin3ur *ntr-o celul># timp de ani de zile# sin3urele vor(e auzite erau monolo3urile. Hi(lia
con=ine mai multe monolo3uri ale lui $umnezeu# ca de eFemplu: 4 facem om dup chipul 0ostru
-Jeneza 1: 2R.# sau: Vor primi cu cinste pe 8iul Meu -2atei 21:DQ..
,> *nv>=>m de la $umnezeuG Bor(irea cu sine *nsu?i are o valoare vindec>toare. $umnezeu ne descoper>
unele din revela=iile ,ale su( 0orm> de monolo3# nu din cauza nevoii ,ale de vindecare# ci *n scopul de a
ne *nv>=a pe noi cum s> ne vindec>m.
)ici unul dintre noi nu este o 0iin=> unitar>. Cu to=ii suntem# *ntr-un anume 3rad# s0'?ia=i de tendin=ele
con0lictuale din interiorul nostru. 1iecare are sinele s>u ideal sau N&ulN# ceea ce psiholo3ul 8un3 nume?te
animus ?i 0iecare are ?i o dorin=> rea care-l atra3e *n aceea?i m>sur># *n cartea N<astorul OermesN# una
dintre cele mai vechi scrieri cre?tine# se a0irm> c> 0iecare om are un demon personal# dup> cum are ?i un
*n3er p>zitor. ,untem s0'?ia=i de multe in0luen=e venind din direc=ii opuse. !ri de c'te ori spunem bdac#
eFist> ?i ceva *n noi care spune bnuc. &ste du?manul nostru l>untric# cu care e 0oarte important s>
clari0ic>m lucrurile.
`...a
Cineva a 0ost puternic tul(urat de 0aptul c> omor'se un du?man cu (aioneta# *n timpul primului r>z(oi
mondial. / discutat pro(lema cu victima *n sine *nsu?i. ^i-a convins adversarul c> 0usese o lupt> dreapt>#
*n care am'ndoi ascultaser> ordinele ?i se dedicaser> (inelui patriilor lor. /poi ?i-a eFprimat re3retul ?i a
promis s> isp>?easc> vina# adopt'nd un copil de la 0osta na=iune du?man>.
C'nd con?tiin=a s'c'ie sau *ndoielile ('ntuie# este mai (ine s> nu eFprimi aceste voci ci s> c'nt>re?ti
ar3umentele pro ?i contra# *n tine *nsu=i. ,'n3ele lui Oristos va 0i *ntotdeauna su0icient pentru p>catele
trecute. :umina $uhului ,0'nt va 0i su0icient> pentru a risipi *ndoielile. ,copul monolo3urilor lui
$umnezeu di0er> de ale noastre# dar putem *nv>=a de la &l despre valoarea lor.
-din volumul *ic+ard ,urm-rand / )** de meditatii din nc+isoare.
25 septem(rie 2008
&ste *n=elept s> 0ii optimist *n 3'ndire ?i atitudini.
Mn /redica de pe Munte <sus ne *nva=> s> 3'ndim despre $umnezeu ca 0iind (unul nostru Aat> care
hr>ne?te chiar ?i p>s>rile. ^tiu c> p>s>rile cad victime pr>d>torilor# dar noi ne (ucur>m 3'ndind cum
$umnezeu ,e *n3riCe?te de ele ?i noi ne putem considera mai valoro?i dec't ele. $e asemenea# @sus a spus
s> privim crinii de pe c'mp# pe care $umnezeu *i *m(rac> cu 0rumuse=e# cu toate c> *n cur'nd se o0ilesc ?i
mor.
,untem *ndemna=i s> vedem 0rumuse=ea# nu moartea.
$orin=a lui @sus a 0ost s> aplic>m acest principiu al optimismului s0in=ilor
*n via=a noastr> de toate zilele.
-Richard Zurm(rand ; din vol. 7racolele lui Dumnezeu.
27 septem(rie 2008
Rem(randt este unicul pictor care a l>sat 0 de autoportrete. &l a pictat 0>r> mil> de3radarea *nceat> a
propriului s>u corp. 2omentele lui de scepticism ?i curaC# de melancolie ?i calm# au ap>rut ca o
con0esiune complet> *n 0a=a unui preot. $e asemenea# el ?i-a 0>cut ?i autoportrete 0anteziste# ca d eF. un
no(il (o3at ?i un cavaler atr>3>tor. Cu toate c> *n 1R70 el a devenit artistul cu cel mai mare succes din
/msterdam# a ?tiut c> popularitatea lui nu va dura# a?a *nc't ?i-a pictat ?i declinul. $up> 10 ani#
popularitatea lui s-a diminuat ?i *n 1R52 a 0alimentat.
<e m>sur> ce analizezi adev>rul despre tine *nsu=i 0ii sincer *n acceptarea lui.
-Richard Zurm(rand ; din vol. 7racolele lui Dumnezeu.
2D septem(rie 2008
4n om n"scut din nou este un om care :-a 3"sit pe $umnezeu
si imediat# notiunea va3"# neclar" despre $umnezeu
este schim(at"
cu o realitate personal"# sensi(il"# accesi(il"# vie.
/ici este di0erenta dintre poc"int" si re3ret.
-Richard Zurm(rand ; din vol. 7racolele lui Dumnezeu.
21 septem(rie 2008
*ic+ard... si Binia... le3ende si povesti
Comunitatea (ucurestean" a lui Richard a trezit interesul multora. 4nii 3"seau *n ea atmos0era intim" a
caselor de initiere# altii considerau c" *n ea se o3lindeste stilul de viat" al primelor comunit"ti
protocrestinwe.
Cu prileCul unei sluC(e# *n auditoriu s-a asezat si un cunoscut 0a(ricant de postav. Richard vor(ea tocmai
de nem"r3inita 3riC" a lui $umnezeu 0a=" de noi# pomenind si de vr"(iile din evan3helii pe care $omnul
:umii le stie# pe 0iecare# c'nd musa0irul a intervenit pe neasteptate:
- $umnezeul dumitale# at't de 3riCuliu# *si =ine sluCitorii *n haine at't de ponosite%
- $umnezeul meu# a r"spuns 0"r" pic de surprindere pastorul# 0"r" nici o poticnire# i-a poruncit demult
0a(ricantului aici de 0at" s"-mi trimit" sto0" pentru un r'nd de haine noi# dar acest 0a(ricant nici p'n"
acum nu s-a supus poruncii.
e e e
Richard nu r"(da *n comunitatea lui le3i0er"rile o(tuze. @ s-a raportat odat" c" unul din enoriasii lui# *n
tain"# 0umeaz"# ceea ce nu se o(isnuia *n acea comunitate. ,-a si *ntrunit de *ndat" consiliul parohial# care
a decis eFcluderea ("r(atului cu pricina. Mnaintea lu"rii deciziei 0inale# a 0ost citat si vinovatul. C'nd a
*nceput intero3atoriul# Richard a scos din (uzunar un pachet de =i3"ri# si-a aprins tacticos una si# spre
uluiala ("tr'nilor comunit"=ii# a *nceput s" pu0"ie. $in eFcludere nu s-a mai ales nimic.
-Con0orm altei varinate# ("r(atul respectiv a iz(ucnit *n pl'ns *n 0a=a pres(iterilor..
e e e
$e pe o strad" vestit" a Hucurestilor# ,a(ina a cules *ntr-o zi o 0at" si# de comun acord cu Richard# au
primit-o *n casa lor. ! vreme# 0ata a aCutat la (ucatarie si la cur"tenie# dar dup" c'teva s"pt"m'ni a 0u3it.
,i a luat cu ea din cas" tot ce s-a putut lua. <este c'teva luni# s-au re'nt'lnit cu proteCata lor. ,a(ina# pe
care sotul o alinta NHin=iN# a v"zut c" 0ata era *m(r"cat" cu rochia ei si purta *n picioare panto0ii ei. /
salutat-o# apoi *nainte ca ea s" apuce s" zic" ceva# i-a spus: N)u tu mi-ai 0urat rochia# ci eu ti-am dat-oN.
).ed. &ste vor(a despre pastorul Richard Zurm(rand si sotia sa# ,a(ina.
-din volumul: 5erenc 1isFy / ,* de povestiri despre puscrie si prietenie# &ditura /Pua 1orte - Ioinonia#
CluC# 2007.
20 septem(rie 2008
Yinuta 0undamental>
Ra(inul 2enahem 2endel din ZorKi a 0ost *ntre(at ce anume *l caracterizeaz> pe adev>ratul evreu.
Ra(inul r>spunse EArei lucruri se cuvine s> ne caracterizeze:
o *n3enunchere sincer># un stri3>t t>cut# un dans nemi?catN.
-din *ntelepciunea hasidic".
1 septem(rie 2008
Bocatia noastr" este s" 0im
locul unde $umnezeu actioneaz" li(er
si oamenii prin care actioneaz" li(er.
-/ntonie Hloom - din volumul Despre credint? si !ndoial?.
18 septem(rie 2008
:a 0el de opac sau de inspirat putem citi ,0'nta ,criptur".
4nii s" o studieze# iar altii s" o primeasc". & esential s" *nv"t"m s" citim# s" citim constienti de 0aptul c"
Mnsusi $umnezeu ni se adreseaz" cu aceast" scrisoare. Ce vrea &l s" spun" su0letului meu# inimii si
constiintei mele% ,pre ce m" cheam"% )u ceva de 3enul: uite# selectez poruncile si le voi *ndeplini# 0act
act de cunostint" si voi eFecuta# c"ci nu asa citim scrisorile celor dra3i.
," o citim ca pe o scrisoare *n care su0l" viata pe care o primim
si c"reia *i r"spundem cu su0letul si trupul#
cu *ntrea3a noastr" 0"ptur".
-/ntonie Hloom - din volumul Despre credint? si !ndoial?.
1Q septem(rie 2008
:a 0el tre(uie s" *nv"t"m s" privim viata: atent# contemplativ.
/desea viata ni se pare o p'nz" netesut" p'n" la cap"t# la care ne uit"m ca soarecele# de su( stative# si ne
mir"m: ce nerozieG )ici desen nu e# si 0irele at'rn" *n dezordine... /desea privim ast0el viata si ni se pare
atunci a(surd"+ o vedem ca pe reversul p'nzei# unde nu e nici un desen# nici tel# nici miscare# doar niste
linii monotone# *ntrerupte de noduri din care at'rn" 0ire net"iate de at". /cest lucru se *nt'mpl" din cauz"
c" vedem viata la nivele di0erite.
&Fist" nivelul $ivin# eFist" nivelul omenesc# si eFist" un nivel de miCloc# s"-i spunem aici 3azet"resc.
-/ntonie Hloom - din volumul Despre credint? si !ndoial?, )ditura ,athisma.
15 septem(rie 2008
4espre -ucuria poc'intei
C'nd ne 3'ndim la poc"int"#
vedem mereu ima3inea o(scur" sau cenusie a durerii#
a unei t'n3uirir 0"r" cap"t
pentru trecutul nostru at't de *ntunecat si de nevrednic.
nevrednic de $umnezeu# de noi# de viata care ne-a 0ost dat".
/ceasta este doar o parte a poc"intei#
mai (ine zis# tre(uie s" 0ie doar o clip" a ei.
<oc"inta tre(uie s" creasc" *n (ucurie si lucrare.
1"r" aceasta poc"inta este nerodtitoare#
0"r" acestea# ceea ce putea deveni poc"int"
se trans0orm" *n re3ret# re3ret steril
care# de cele mai multe ori# omoar" 0orta de viat"
*n loc s" o trereazc"# s" o *nnoiasc".
-/ntonie Hloom - @ucuria poc?intei - inte3ral -aici..
17 septem(rie 2008
Cauza din care $umnezeu 0ace un anumit lucru
nu se a0l" *n trecut#
ci *n viitor.
$i0erenfa dintre *ntelepciunea omeneasc"# care ne *nvat" si ne o(li3" s" action"m con0orm calapodului# si
*ntre *ntepelciunea $umnezeiasc" const"# *n primul r'nd# *n 0aptul c" cea omeneasc" este (azat" mereu pe
eFperienta trecutului# 0ie individual" sau colectiv"+ poate 0i vor(a si de intre3 cumulul omenirii# oricum
*ns" *ntelepciunea omeneasc" se (azeaz" pe cele ce ne *nvat" trecutul: dac" 0aci asta# o s" Nias"N astalalt".
Cauzalitatea# cauza din care $umnezeu 0ace un anumit lucru nu se a0l" *n trecut# ci *n viitor.
-/ntonie Hloom - Despre credint? si !ndoial?.
1D septem(rie 2008
)e *nsel"m atunci c'nd 3'ndim c" unii cu altii comunic"m prin vor(ire.
$ac" *ntre noi nu eFist" pro0unzimea t"cerii#
cuvintele noastre nu eFprim" nimic.
Mntele3erea are loc anume la nivelul *n care doi oameni se *nt'lnesc
*ntr-o t"cere pro0und"#
dincolo de orice eFpresie ver(al".
-/ntonie Hloom - Despre credint? si !ndoial?.
12 septem(rie 2008
4espre nevoia de cutezan'
Are(uie s> avem onestitatea ?i cutezan=a
de a pune mereu totul su( semnul *ntre(>rii#
toate punctele noastre de vedere#
tot ceea ce am descoperit *n via=>#
*n numele c>ut>rii a ceea ce eFist> cu adev>rat#
?i nu al a0l>rii lini?tii ?i certitudinii.
-/ntonie Hloom - Despre credin$ &i !ndoial
11 septem(rie 2008
4espre credina in sine misterul interior
/dev>rata credin=> *n sine este certitudinea 0aptului c> *n acest sine este ascuns ceva ce-mi este mie
*nsumi de nep>truns# ceva ce urmeaz> *nc> s> se deschid> ?i s> creasc> p'n> la un anumit 3rad de
plin>tate ?i per0ec=iune. Banitatea are la (az> cunoa?terea de sine# o autoevaluare ; adev>rat cam
eFa3erat> -# pe c'nd credin=a nu are nevoie de nici o autoevaluare# *ntruc't o(iectul ei este tocmai misterul
interior. Bor(ind despre acest mister nu am *n vedere 0aptul c> 0iecare ar avea *n sine ceva t>inuit# ci 0aptul
c> omul este o continu> dinamic># o via=> continu># o mi?care ?i o devenire permanent> ?i nimeni ?i nimic
nu pot s> *ncremeneasc> pentru o clip> aceast> dinamic> pentru a o scruta cu privirea+ acest proces nu
poate 0i oprit: omul este dinamic tot timpul# mereu.
/?adar# credin=a *n sine este credin=a *n 0aptul c> *n 0iecare dintre noi eFist> o dinamic> ne*nvins> a vie=ii#
iar sin3urele care pot s> *mpiedice ca aceast> dinamic> s> se realizeze ?i s> ia 0iin=> sunt 0rica#
nehot>r'rea# ?i nicidecum circumstan=ele ne0aste. Circumstan=ele# 0ie (une sau rele# 0ie chiar de-a dreptul
crude ?i *ndreptate spre a 0r'n3e omul# sunt doar elementul care mo(ilizeaz> aceast> dinamic> interioar>
s> se mani0este din nou# alt0el# nea?teptat# dar oricum s> se mani0este doar pe sine ?i nimic altceva.
Credin=a *n sine este *ncrederea *n aceast> l>untric># eni3matic># creatoare ?i# *ntr-un 0inal# trium0>toare
dinamic>. Credin=a *n sine comport> a?adar ?i *ncrederea c># revenind spre acel Eeu *nsumi# zi de zi tot
mai des>v'r?it# mai sincer# mai cinstit# mai *ndr>zne=# cu mai mult> Cert0ire de sine# voi descoperi ?i voi
pune *n mi?care noi ?i noi puteri# care nu vor putea 0i oprite de nimic.
-/ntonie Hloom ; Despre credin$ &i !ndoial, &ditura Cathisma# 200Q# p.2D-27.
10 septem(rie 2008
Minunea minunilor...
@-a reusit unuia# - el a ridicat v"lul zeitei din ,ais -
$ar ce-a v"zut el %
&l a v"zut minunea minunilor:
pe sine *nsusi.
-)ovalis.
septem(rie 2008
2a3ie
$in trans0orm>ri de nedescris *nvie
aceste pl>smuiri: s> sim=iG s> crezi *n CocG
C> 0lac>ra se 0ace scrum se ?tie#
dar: art>-i doar c'nd scrumul stins ia 0oc.
2a3iei-i totG @ar *ntr-al vraCei vast =inut
vor(a comun> c>tre sl>vi ='?ne?teL
<recum un cresc>tor de p>s>ri iz(ute?te
s>-?i cheme porum(elul nev>zut.
-R.2. RilKe# trad. @oana <'rvulescu.
8 septem(rie 2008
/dev"rata art" este transparen=" pentru transcenden="
Bor(im despre art> c'nd aceasta este transparent> transcenden=ei+ artistul# ?i aceasta se *nt'mpl> 0>r>
cuvinte# este chemat s> eFprime divinul prin lucrarea lui# prin ceea ce creeaz> ?i 0ace. /ceast> rezonan=>#
numinosul# este pentru el calitatea principal> prin eFcelen=>.
^i mai departe# mani0estarea divinului *n 0ormarea unei persoane# o persoan> transparent> ei *ns>?i ?i
altora# acesta ar tre(ui s> 0ie scopul oric>rui educator. :ua=i eFemplul unui pro0esor de pian: datoria lui nu
este numai de a 0orma elevi care s> interpreteze per0ect# ci este vor(a de a 0orma o 0iin=> uman> prin
*nv>=area pianului# *n sensul c> ceea ce ?tie s> 0ac> s> serveasc> la ceea ce tre(uie s> devin>. ,ensul
e0icien=ei nu este opera ci devenirea celui care este capa(il s> 0ac> o oper>. /st0el a 0ost ?i cazul unuia
dintre cei mai mari mae?tri ai pianului: :ipatti. Reputa=ia lui mondial> nu l-a *mpiedicat s> *nceap> din
nou eFersarea cu un alt mare maestru. Aimp de un an el n-a c'ntat dec't $o-Re-2iL $up> aceasta# a
do('ndit el acel tu?eu 0ormida(il pe care-l putem aprecia ast>zi ascult'nd discurile ?i concertele sale.
/dev>ratul tu?eu al pianului este altceva dec't o tehnic> (un># este rezultatul unui om care a 0ost
trans0ormat.
-?.J.4urcF+eim ; Dialog pe -alea iniiatic.
:aul ?lecFi: /m diriCat concerte cu $inu :ipatti ca solist# cu c'=iva ani *nainte ca acest unic artist s>
plece timpuriu dintre noi. ! admira(il> con?tiin=> artistic># o modestie ?i o delicate=e rar>L Chiar
repeti=iile cu el erau emo=ionante concerte# p>trunse de o 0in> spiritualitate. &i (ine# c'nd un asemenea
0luid artistic iradiaz> pe podium# el se comunic> ?i s>lii. ^i atunci concertul devine un ritual colectiv#
stimul'nd tot ce este mai 0rumos *n 0iin=a uman>.N
Q septem(rie 2008
,> nu viol>m unitatea noastr> natural>#
pun'nd *n opozi=ie corpul ?i su0letul#
ca ?i cum su0letul ar 0i (un iar corpul ar 0i r>u.
Corp ?i su0let su(zist> *mpreun> *n realitatea persoanei interioare ascunse.
/tunci c'nd se separ># nu mai eFist> persoan> uman># nu mai eFist> realitatea vie 0>cut> dup> chipul lui
$umnezeu.
/ceast> Eunire a corpului ?i a su0letului *ntr-o persoan> este unul din lucrurile care 0ac din om chipul lui
$umnezeu+
?i nici un om nu tre(uie s> separe ceea ce $umnezeu a unit
0>r> a risca pericolul pierderii ra=iunii.
-Ahomas 2erton.
5 septem(rie 2008
Ru3>ciunea pentru cei care te o0enseaz> ?i care te 0ac s> su0eri este o mare lucrare *naintea lui $umnezeu.
Mn schim(# $omnul *=i va da harul lui# *l vei cunoa?te pe $omnul prin $uhul ,0'nt ?i vei suporta cu
(ucurie toate *ntrist>rile din cauza :ui.
$omnul *=i va da s> iu(e?ti lumea *ntrea3>+
vei dori cu *n0l>c>rare (inele pentru to=i oamenii ?i te vei ru3a pentru to=i ca pentru tine *nsu=i.
-,tare=ul ,iluan.
7 septem(rie 2008
$in mistica e(raic"...
:catul !i pocina
Ra((6 9ehuda a *nceput s> vor(easc> ast0el: EC'ntare a treptelor. $in ad'ncul pr>pastiei# am stri3at c>tre
Aine# $oamne. /tunci# c'nd *n clipa crea=iei# $omnul a vrut s> creeze omul# el a consultat :e3ea.
/ceasta i-a spus: 7mul 'a sf%r&i prin a pctui !mpotri'a ta &i prin a te irita* Dac ai 'oi s tratezi lumea
dup meritul su, ea nu ar putea subzista, iar omul &i mai pu$in. $umnezeu i-a replicat: 7are degeaba
sunt numit Dumnezeul milei i al rdrii. Mnainte de a crea lumea# $umnezeu a creat R>(darea ?i i-a
spus: Voi crea un om !n lume, cu condi$ia ca, de c%te ori se 'a !ntoarce spre tine, s fii gata s#i ier$i
pcatele* Bi de c%te ori omul se !ntoarce spre pocin$, aceasta s#i cear Domnului iertarea tuturor
pcatelor -@@@# R5 a.
/0o+arul 1 cartea splendorii# &ditura /)A&A# p. 51.
D septem(rie 2008
Biata este o *ntre(are inconstient"# pus" t"cerii de dincolo de ea.
!mul este eFpresia disperat" a acestei *ntre("ri#
este chiar *ntre(area devenit" constient".
)umai c" nu toti oamenii tr"iesc permanent *n ea#
si deci *n ei.
-Jena Jeam"nu - 4po'edanie neterminat?.
2 septem(rie 2008
Bezi c" aceast" lume trece.
)u# ea nu trece.
$umnezeu nu ster3e din ea dec't *ntunecimea ei.
-/n3elus ,ilesius.
1 septem(rie 2008
Aeoreticienilor cuminteniei# ced"rii si compromisului# apolo3etilor NintelepciuniiN si Ncriticilor
Nerosimului ne(unN# lui 8ean Jiono si unora dintre prietenii mei le-as spune aceste cuvinte ale lui JorKi
-*i trecuse si lui.:
N)e(unia viteCilor# iat" *ntelepciunea vietii.N
-).,teinhardt - Jurnalul 8ericirii# p D00.
D1 au3ust 2008
;nterioritate !i angaKare
/-i vor(i lui $umnezeu
*nseamn> a-?i vor(i sie?i cu cuvinte adev>rate.
/-: auzi pe $umnezeu
*nseamn> a se auzi pe sine spun'nd cuvinte adev>rate.
Cuv'ntul
Care se str>duie?te s> spun> eFact
ceea ce atin3 din $umnezeu
*n po0ida i3noran=ei invinci(ile
de natur>+
ceea ce sper din el
*n po0ida ordinului transcendent care
*l separ> de mine+
ceea ce aspir s> 0iu
prin ceea ce este cel mai autentic
*n mine *nsumi+
ceea ce atin3 din mine
c'nd sunt cu mine *nsumi *n
luciditate#
este sin3ura ru3>ciune
*n lim(aCul omului
care s> 0ie lim(aC pentru $umnezeu.
/dres'nd-o mie *nsumi
*n recule3ere
eu stau *naintea lui $umnezeu.
/dres'nd-o lui $umnezeu
eu m> 0ac prezent
at't c't mi-este dat.
C'nd *mi vor(esc ast0el
$umnezeu m> ascult>.
C'nd m> ascult ast0el
$umnezeu *mi vor(e?te.
` 2arcel :d3aut -100-10. a
D0 au3ust 2008
Ceea ce *ndeplinim
*n interior
modi0ic" realitatea eFterioar".
-!tto RanK.
2 au3ust 2008
$orintele si tendintele mele
sunt temple ale @n0initului#
nimic altceva nu le va putea satis0ace vreodat".
...
Mn 0ond nu am dec't o sin3ur" dorint"#
aceea de a *nt'lni @n0initul...
-/lphonse Joettmann - Dincolo, !n ad%ncul nostru.
28 au3ust 2008
$umnezeu nu d" nim"nui.
&l este o0erit
tuturor#
si#
dac"-: vrei numai pe &l#
poate 0i (unul t"u.
-/n3elus ,ilesius.
2Q au3ust 2008
)enorocirea este c" veacuri de-a r'ndul - si acum mai mult ca oric'nd - p'n" si oamenii de (un" credint"
-mai ales ei . v"d *n crestinism un 0el de va3 si (l'nd cretinism# (un pentru (i3oti# creduli si 0iinte
pierdute cu 0irea.
Mn vreme ce e clocot# e scandal# e Ncurat" ne(unieN# mai *ndr"znet si mai eFi3ent dec't orice teorie
eFtremist"+ e a'entur?# e hapenning - e cel mai 0ormida(il hapennin3.
Crestinimul e do3m"# e mistic"# e moral"# e de toate dar e *n special un mod de a tr"i si o solutie si e reteta
de 0ericire. `...a
Crestinismul d" pace# liniste si odihn" - dar nu sear(ede si monotone#
ci pe calea aventurii celei mai temerare# a luptei ne*ncetate#
acro(atiei celei mai riscante.
4n trapez la *n"ltime - si nici o plas" dedesu(t.
)u *ntele3 cum de nu v"d pelerinii aventurii si petitionarii 0ericirii c" trec pe l'n3" ceea ce caut"...
@sihie: 0ericire. ,i nu numai *n anumite locuri# la s0'ntul munte. <retutindeni. ! retet" universal".
-).,teinhardt - Jurnalul 8ericirii, p 1Q0.
2R au3ust 2008
/lchimie...
! 0raz" cu totul crestin" a lui 8.<. ,artre:
N@mportant nu este s" spui:
@at" ce au 0"cut din mine#
ci:
@at" ce am 0"cut eu din ceea ce au 0"cut din mineN.
-).,teinhardt- Jurnalul 8ericirii.
25 au3ust 2008
Cea mai mare aventur'
este s'/ti rode!ti viata...
asa cum i2a picat...
Chesterton: /ventur" nu-i s" urci pe un 6aht supra-ele3ant ?i s" 0aci *nconCurul lumii+ aventur" -?i
romantism. este s"-=i rode?ti via=a care $i#a picat acolo unde te-ai n"scut din *nt'mplare ?i-n condi=iile
date.
/sta e tot ce poate 0i mai le3at de primeCdii# de neprev"zut ?i de 2ister.
-$up" cum minunea cea mai mare este c" eFist" le3i statornicite ?i c" universul 0unc=ioneaz" dup" ele#
minunile 0iind eFcep=ii..
-).,teinhardt- Jurnalul 8ericirii.
27 au3ust 2008
Mn Oristos avem viziunea ; concret># real># istoric> ; a ceea ce suntem chema=i s> devenim# *n realitatea#
istoricitatea ?i 0iin=area noastr>. $eci atunci c'nd spunem c> Oristos este ?i om adev>rat# a0irm>m de 0apt
c> a 0i unit cu dumnezeirea nu anuleaz> ?i nu schim(> 0irea uman># pentru c># *n <ersoana :ui# omul este
unit cu divinul. C> a(ia atunci se reveleaz> *mplinirea lui ; deoarece omul# ca specimen al istoriei
naturale# nu este dec't un poten=ial. )umai *n unirea in0init># nem>r3init> ?i neschim(at> cu $umnezeu ;
ast0el *nc't deplin>tatea dumnezeirii s> locuiasc> *n trup ; omul devine cu adev>rat ceea ce este.
-2itr. /ntonie de ,uroC.
21 au3ust 2008
&u te 3"sesc...
&u te 3>sesc *n lucrurile toate#
cu care-s (un# ?i-am 3in3>?ii 0r>=e?ti:
(o(# te-nsore?ti# *n cele ne-nsemnate#
?i# mare-n cele mari te d>ruie?ti.
/cesta-i Cocul 0or=elor vr>Cite#
c> trec sluCind *n lucruri ?i supus:
cresc'nd *n r>d>cini# *n trunchi pierite#
ca s> *nvie-n cren3ile de sus.
-Rainer 2aria RilKe ; trad. 2aria Hanu?.
20 au3ust 2008
<rincipiul sacri0iciului
,0'ntul Jri3ore de )azianz insist> mult pe realitatea c> dra3ostea implic> ?i o a treia calitate ; nu doar Ea
primi ?i Ea o0eri# ci ?i dispozi=ia de a te +ertfi# a te sacri0ica. /cum# cuv'ntul Esacri0iciu *nseamn># *n
accep=iunea modern># a pierde ceva# a 0i deposedat de ceva. Mns> *n latin># *n 3reac># *n e(raic># *n slavon>
; ?i *n toate lim(ile antice ; Esacri0iciu vine de la Esacru ?i *nseamn> a sancti0ica# a 0ace ceva s0'nt. ^i
nu Ea pierde. Mntr-adev>r# c'nd punem via=a noastr> *naintea lui $umnezeu# sau c'nd Mi o0erim ceva# acel
lucru nu ne mai apar=ine# nu mai este al nostru ; *n sensul lacom ?i posesiv al cuv'ntului. Mns> acel lucru
se *mp>rt>?e?te de s0in=enia lui $umnezeu ?i tre(uie s> avem mereu *n vedere acest 0apt c'nd vor(im
despre sacri0iciu. /ccentul se pune nu pe ceea ce pierzi# ci pe ceea ce se *nt'mpl> atunci c'nd punem
*nainte p'inea ?i vinul# sacri0iciul suprem# deplin. Are(uie s> avem *n vedere ce se *nt'mpl> *n actul
sacri0iciului# ?i nu simpla pierdere ; pentru c> nu eFist> pierdere atunci c'nd aducem ceva lui $umnezeu.
Ceea ce avem# primim de la &l ; cu mult mai mult dec't putem noi sin3uri s> ne asi3ur>m. EC>uta=i
Mmp>r>=ia lui $umnezeu# zice Oristos# E?i toate cel>lalte se vor ad>u3a vou> ; nu Evor 0i luate de la
voi. /cesta este principiul Cert0ei# al sacri0ic>rii ?i al sancti0ic>rii -s0in=irii. ; al d>ruirii numai ca semn al
dra3ostei# 0>r> a a?tepta nimic *n schim(.
-2itr. /ntonie Hloom - Jod and 2an+ pe site -aici..
1 au3ust 2008
^i atunci care ar tre(ui s> 0ie atitudinea noastr># de cre?tini# 0a=> de cei ce Mi sunt du?manii lui Oristos# 0a=>
de cei care Ml ur>sc ?i Ml respin3% 1a=> de cei care nu Ml au pe $umnezeu ; nu doar pentru c> nu :-au
*nt'lnit *nc># ci ?i pentru c> noi le-am prezentat o caricatur> cu numele ,>u# drept $umnezeu Mnsu?i%
Are(uie s> ne d>m seama c> st>m *naintea Cudec>=ii acelora care nu vor s> ?tie de $umnezeu din cauza
noastr># tre(uie s> ?tim c> lui Oristos nu Mi sunt str>ini ?i c> &l nu este indi0erent 0a=> de ei. &Fist> o tain> a
m'ntuirii mult mai cuprinz>toare dec't hotarele Hisericii# ce dep>?e?te mult eFperien=a ?i *n=ele3erea
noastr>.
-2itr. /ntonie Hloom - Jod and 2an+ pe site -aici..
18 au3ust 2008
$oamne# nu ?tiu ca s> cer de la Aine.
Au sin3ur ?tii ce-mi tre(uie.
Au m> iu(e?ti mai mult dec't m> pot iu(i eu.
$>-mi s>-mi v>d nevoile mele
care sunt ascunse de mine.
)u *ndr>znesc a cere nici cruce# nici m'n3'iere#
numai s> stau *n 0a=a Aa#
@nima mea *=i este deschis>.
<un toat> n>deCdea mea spre Aine.
Au vezi nevoile mele pe care eu nu le ?tiu#
vezi ?i 0> cu mine dup> mila Aa.
Sdro(e?te-m> ?i m> vindec>.
:ove?te-m> ?i m> vindec>.
2> cuceresc ?i tac *naintea voii Aale celei s0inte
prin Cudec>=ile Aale cele nep>trunse de mine.
2> duc pe mine spre Cert0> Yie.
)-am dorin=> a0ar> de a *mplini voia Aa.
Mnva=>-m> s> m> ro3#
Mnsu?i Ae roa3> *ntru mine.
/min.
/ntonie# 2itropolit de ,uroC
-/ntonie de ,uroC - 4coala rugaciunii# trad. @rineu ,l"tineanu+
pe site: -aici. .
1R au3ust 2008
A>cerea autentic> e ceva eFtrem de intens# ea posed> o densitate real># e cu adev>rat vie. 4n pasaC din
via=a <>rin=ilor de?ertului# ru3'nd pe unul din ei s> spun> un cuv'nt de zidire# cu prileCul vizitei unui
episcop# a re0uzat spun'nd:
L4ac tcerea mea nu/i vor-e!te cuvintele mele (i vor fi inutileM.
! ast0el de t>cere ar tre(ui s> *ncerc>m s> cunoa?tem#
spre ea ar tre(ui s> tindem.
Cum putem aCun3e%
continuarea pe site: -aici.
-/ntonie de ,uroC - 4coala rugaciunii# trad. @rineu ,l"tineanu.
15 au3ust 2008
Hucuria este tonalitatea crestinului si c'nd nu este *n (ucurie# crestinul este dezacordatG
&van3helia este NBestea cea Hun"N care este NOristos a *nviatGN
Hucuria este unica noastr" vocatie# pentru c" ea este criteriul adev"rului. :a aceasta suntem chemati:
NHucurati-v" pururea *n $omnul. ,i iar"si zic: Hucurati-v"GN
Hucuria nu poate 0i de0init"# *n (ucurie se intr":
N@ntr" *n (ucuria ,t"p'nului t"uGN
...
)u poti vedea (ucuria cu adev"rat dec't la cei pentru care Na tr"i este OristosN
si care# prin ru3"ciune# intretin o continu" contemplare a 0e=ei lui Oristos.
/ceast" (ucurie nimeni nu poate s-o ia de la noi pentru c" ea nu depinde de nimic altceva dec't de
$omnul Oristos Care locuieste *n ad'ncul nostru.
-/. Joettmann - ;ug?ciunea lui <isus, rug?ciunea inimii# pa3 1R0#1R1.
17 au3ust 2008
2-a *ntre(at odat"# cineva# ce-i iu(irea%
&i (ine# nu se poate eFplica. @u(irea se tr"ieste# este esenta vietii.-....
)e0ericirea *ncepe atunci c'nd nu mai iu(im nimic si pe nimeni... atunci *ncepe iadul.
-&p. @ustinian Chira.
1D au3ust 2008
/ceasta a 0ost lucrarea lui $umnezeu# acesta a 0ost planul lui $umnezeu#
aceasta a 0ost menirea pe care omul a primit-o de la $umnezeu#
sa creasca# sa se umple tot cosmosul de chipul lui $umnezeu
pe care omul *l primise de la Creatorul sau.
,a umple cosmosul de $umnezeu#
acesta era planul lui $umnezeu c'nd a creat
aceasta 0aptura misterioasa si miraculoasa
care este omul.
-&p. @ustinian Chira.
12 au3ust 2008
7ensul ascezei
Arupul este chemat ca prin asumarea l>untric> a cele(r>rii s> devin> con?tient de *nvierea sa *n Cel ce a
*nviat din mor=i.
@at> scopul ascezei ?i al spiritualit>=ii cre?tine:
s> trezeasc> *n Etrupul mor=ii Etrupul slavei
cu puterea (iruin=ei pascale a lui Oristos.
/scez> *nseamn> EeFerci=iu# Elupt> ?i urm>re?te omor'rea elementelor mor=ii le3ate de eFisten=a noastr>
pentru ca s> urce *n noi via=a lui Oristos# puterea Mnvierii. /sceza ne eli(ereaz> din plasa de hipnoze ?i
iluzii care este Eaceast> lume -eFpresia este evan3helic>. ?i ne aCut> s> descoperim lumea ca dar al lui
$umnezeu# ca dialo3 *ntre $umnezeu ?i omenire.
-!livier Cldment ; 2rupul mor$ii &i al sla'ei.
11 au3ust 2008
7pre plenitudine... prin vacuitate
2etoda apo0atic># din discursurile noastre teolo3ice sau din via=a noastr> de ru3>ciune# *m(rac># *n
aparen=># un caracter ne3ativ+ ea este totu?i# *n ultim> analiz># pozitiv> la maFim. 1aptul de a l>sa
deoparte 3'ndurile ?i ima3inile conduce# nu la vacuitate# ci la o plenitudine care dep>?e?te tot ceea ce
spiritul uman poate concepe sau eFprima. Calea ne3>rii seam>n> mai pu=in cu decoCirea unei cepe ?i mai
mult cu sculptarea unei statui. C'nd decoCim o ceap># *nl>tur>m *nveli? dup> *nveli?+ continu'nd# va veni
un moment *n care nu va mai eFista ceap>+ nu vom mai avea# la 0inal# a(solut nimic *n m'ini. @n schim(#
sculptorul care taie *ntr-un (loc de marmur># spar3e materialul *ntr-un scop pozitiv+ el nu reduce piatra la
un morman de pietre aleatorii# ci# prin ac=iunea lui aparent distructiv># el 0ace s> ia na?tere din ea o 0orm>
inteli3i(il>.
-Iallistos Zare.
10 au3ust 2008
Oristos are nevoie de urmasi# nu de admiratori
&ste acum (ine ?tiut c> Oristos a 0olosit termenul Eurm>tor# cel care-@ calc> pe urme. &l nu vor(e?te
niciodat> de 0aptul c> ar cere admiratori# admiratori plini de venera=ie# oameni care s> depind> de &l+ ?i
atunci c'nd 0olose?te termenul Eucenic# &l *l eFplic> totdeauna ast0el *nc't s> se vad> c> prin acest cuv'nt
se *n=ele3 cei care-l urmeaz># c> ei nu sunt adep=ii unei *nv>=>turi# ci cei care urmeaz> eFemplul unei vie=i#
?i care nu printr-o slav> *nt'mpl>toare *n a voi s>-@ 0ie asemenea aCun3 la seme=ie ?i ne(unie.
L
Care este deci deose(irea *ntre un Eadmirator ?i un Eurma?%
4n urma?# unul care calc> pe urmele celui dinainte# este sau se str>duie?te s> fie ceea ce el admir>+ un
admirator se p>streaz> pe sine *n a0ar># nu descoper># nici con?tient# nici incon?tient c> cel admirat *i
adreseaz> o invita=ie de a 0i ceea ce este# ce admir> acela sau s> se str>duiasc> s> devin> ast0el.
-,oren IierKe3aard ; Bcoala cre&tinismului.
Q au3ust 2008
@ar dac> cotidianul *mi pare de multe ori at't de dur sau de 3reu de purtat# este adesea# dac> nu totdeauna#
pentru c> re0uz s> aud aceast> Chemare# *i opun rezisten=ele mele ?i *i impun voin=a mea proprie. ,pun
E)uG 1iin=ei care (ate la u?a mea.
-/. Joettmann - $incolo# *n ad'ncul nostru.
R au3ust 2008
...
&i au ridicat ochii si n-au v"zut pe nimeni decNt pe ;isus singur...
5 au3ust 2008
2'ntuirea cere desci0rarea universului# *n>l=area lui ca o0rand> la cele cere?ti. 4n mare poet contemporan#
<ierre &mmanuel# scria : N/ceste lucruri# v>zute ?i nev>zute *n acela?i timp# eFist> ca ?i mine# ?i mai mult
dec't mine# 0iecare *n r'nduiala luiL Aoate sunt em(lematice# chiar si scorpionul pe care m> 0eresc s>-l
strivesc ?i pe care *mi place s>-l v>d eFpun'ndu-se pe perete.
/dev>rata m>sur> a omului se a0l> *n aceste lucruri care-l cheam> s> 0ac> al s>u l>untrul lor# s> participe
la c'ntarea lor de slav># s> o aud> *n ele ?i s>-i dea 3las# 0ormul'nd-o *n el.
<entru cel care se roa3> *n inima lui# spune Aradi=ia# lumea *ntrea3> este o (iseric>. ,0'ntul 2aFim
2>rturisitorul *ndr>zne?te s> spun> ; dac> mi se *n3>duie s> interpretez pu=in lucrurile ; c> lucrurile# *n
aparen=a lor# *n apari=ia lor# *n diafania lor am putea spune# ni se o0er> ca Arup al lui Oristos# iar ra=iunile
lor cere?ti ca ,'n3e al ,>u. &uharistie cosmic>.
-!livier Cldment - 2rupul mor$ii &i al sla'ei, &ditura CR@,A@/)/#1R# pa3.72.
7 au3ust 2008
Are(uie rechemat" de la moarte la viat" *ntrea3a noastr" 0ire+
$umnezeu s-a aplecat asupra trupului nostru cel omor't
ca s" *ntind" m'na# ca s" spunem asa# 0iintei ce z"cea acolo.
&l s-a apropiat de moarte p'n" s-a atins de starea noastr" de mort"ciune
d"ruind 0irii noastre# prin propriul ,"u trup# principiul *nvierii#
*nviind omul *ntre3 cu puterea ,a.
-Jri3orie de )6ssa.
D au3ust 2008
Jre?eala maCor> a omului modern este
identi0icarea vie=ii cu activismul# cu 3'ndirea etc.
?i de aici incapacitatea de Ea tr>iN pur ?i simplu#
adic> de a sim=i#
de a pre=ui#
de a tr>i via=a ca dar ve?nic.
-/leFander ,chmemann.
2 au3ust 2008
4espre Mireasa aleas'...
$oamne# e *nc> un copilG
&a alear3> prin palatul t>u ?i se Coac>
?i *ncearc> s> 0ac> ?i din tine o Cuc>rie.
)u-i pas> dac> p>rul ei se desplete?te
?i dac> t'r>?te haina *n =>r'n>.
&a a=ipe?te# c'nd vor(e?ti cu ea ?i nu r>spunde -
?i 0loarea ce-i dai diminea=a
alunec> *n =>r'n> din m'na ei.
C'nd iz(ucne?te 0urtun> ?i *ntunericul st>p'ne?te cerul#
ea nu poate dormi.
<>pu?ile zac *mpr>?tiate pe Cos#
iar ea te prinde cuprins> de spaim>.
,e teme s> nu uite ceva din sluC(a ta.
Au *ns> prive?ti z'm(ind la Cocul ei.
! cuno?ti.
Copilul# ce ?ade *n =>r'n># e mireasa ce =i-ai ales+
Cocul ei se va potoli ?i se va ad'nci *n iu(ire.
-Ra(indranath Aa3ore - Culesul roadelor.
$aca vreti sa-l revedeti/auziti
pe ;oan &leOandru:
http://0loricelecolorate.(lo3spot.com
,i tot acolo 3"siti multe alte N0loricele colorateN interesante.
D0 iulie 2008
5ii (n pace cu propriul vostru suflet
dac vrei ca cerul !i pmNntul s fie (n pace cu voi.
,ili=i-v> s> a0la=i comoara cea ascuns> *n ad'ncul 0iin=ei voastre
?i Cerul se va deschide *n 0a=a ochilor vo?tri.
/lt> u?> de intrare# *n Cer ?i pe p>m'nt# nu mai eFist>.
,cara care duce *n Mmp>r>=ia cerurilor e *n0ipt> *n ad'ncul su0letului vostru+
0u3i=i de p>cat#
intra=i *n acest ad'nc al 0iin=ei voastre
?i acolo# *n ad'ncul cel mai ad'nc al su0letului#
ve=i descoperi treptele pe care ve=i putea *ncepe urcu?ul.
-,0. @saac ,irul.
2 iulie 2008
6Oist o alt lume dar se afl (n cea de aici...
L orice via=> duhovniceasc> se poate de0ini ca o cre?tere *n noi a trupului de slav># a omului celui
tainic al inimii care-?i asum> *ntrea3a realitate a omului celui din a0ar># pe m>sur> ce acesta din urm> se
epuizeaz> ?i se crap> a?a cum se crap> crisalida ce va slo(ozi 0luturele.
2oartea mistic> este o co(or're lucid> *n moarte
pentru a-: *nt'lni aici pe Oristos
?i a intra *n dinamismul Mnvierii ,ale.
<entru a deveni con?tien=i de *nvierea noastr> *n Cel-Mnviat.
/st0el# via=a ve?nic> *ncepe *nc> din aceast> via=># ca o pre3ustare a <arusiei.
Cum spunea# 0>r> s> ?tie c't de (ine# <aul &luard:
L6Oist o alt lume dar se afl (n cea de aiciM.
-!livier Cldment ; 2rupul mor$ii &i al sla'ei, &ditura Christiana.
28 iulie 2008
5aceti liniste... (n voi...
Mn starea actual"# lumea si viata *ntrea3" sunt (olnave.
$ac" as 0i medic si as 0i *ntre(at ce s0aturi pot s" dau# as r"spunde:
1aceti liniste# 0aceti-i pe oameni s" tac".
Mn aceste conditii cuv'ntul lui $umnezeu nu poate 0i auzit.
,i dac"# 0olosind miCloace z3omotoase# stri3i destul de tumultuos ca s" 0ii auzit# chiar si *n z3omot# acesta
nu mai este cuv'ntul lui $umnezeu. $eci# 0aceti linisteG
-IierKe3aard - /apirer.
2Q iulie 2008
Numai 4u+ul...
)umai $uhul poate produce si *n noi r"spunsul
la iu(irea si la chemarea Aat"lui#
aduse *n noi tot de $uhul.
)umai &l poate trezi si *nt"ri *n noi
sensi(ilitatea si responsa(ilitatea de 0ii
0a=" de Aat"l Ceresc.
-$umitru ,t"niloae.
2R iulie 2008
& c+ema 4u+ul pur si simpluI o chemare# un stri3"t.
Ca atunci c'nd esti la limita setei# c'nd esti (olnav de sete#
nu mai reprezinti actul de a (ea *n raport cu tine *ns"ti#
nici actul de a (ea *n 3eneral.
)e reprezent"m numai apa# *nteleas" *n ea *ns"si#
dar aceast" ima3ine a apei este ca un stri3"t al *ntre3ii 0iinte.
-,imone Zeil.
&-andonat
Aotal a(andonat $uhului ,0antG
Cautand toata plinatatea :ui# oricat ar costa+
Aaind toate le3aturile# ma arunc in adancul
2arii :ui puteri ; care poate salva si pastra.
Aotal a(andonat $uhului ,0antG
!G ,cu0undarea# scu0undarea# pana cand eul este pierdutG
<ana cand vasul 3olit zace zdro(it la picioarele :ui+
/steptand pana cand umplerea :ui va desavarsi lucrarea.
Aotal a(andonat voii lui $umnezeu+
)ecautand alta cale decat z3omotul pasilor ,tapanului meu+
:asand trandavia si placerea# 0acandu-: pe &l ale3erea mea#
/steptand calauzirea :ui# ascultand de 3lasul :ui.
Aotal a(andonatG )ici o voie de-a mea+
<entru timp si eternitate# a :ui# si numai a :ui+
Aoate planurile si scopurile mele au 0ost a(sor(ite de voia ,a placuta#
)eavand nimic# si totusi stapanind toate lucrurile in &l.
Aotal a(andonatG &ste atat de placut sa 0ii
<rins de 0uniile dra3ostei :ui# si totusi surprinzator de li(er+
:i(er de lanturile pacatului# li(er de indoiala si 0rica#
:i(er de orice neliniste# povara# suparare sau 3riCa.
Aotal a(andonatG !# placuta e odihna#
Cand za(ovesc# asteptand# la picioarele :ui (inecuvantate+
/steptand venirea !aspetelui divin#
Care va curati per0ect launtrul 0iintei mele.
@at"G &l vine si ma umple# scumpul $uh ,0antG
&u# in &l# sunt satis0acutG &u# in &l# sunt implinitG
,i lumina din su0letul meu nu se va mai stin3e
/tata timp cat tin le3amantul ; a(andonat :uiG
- /nonim.
` propus" de :i=i a
25 iulie 2008
7ensul ascezei
,ensul m>re= al ascezei st> *n aspira=ia la adev>rata natur>+ lupta ei nu este *mpotriva c>rnii ci *mpotriva
de0orm>rii acesteia ?i a principiului lor. $e acum nu mai este vor(a de at't de iertare sau de restituire a
3ra=iei c't de metamor0oza unei vindec>ri complete. ,tarea ascetic> a Epasiunii impasi(ile anticipeaz>
veacul viitor# ?i supunerea animalelor s>l(atice *n 0a=a s0in=ilor# vor(e?te cu putere de un eon di0erit.
-<aul &vdoKimov ; 8emeia &i m%ntuirea lumii
27 iulie 2008
4u+ul 7fNnt / realitate interioar' a noii f'pturi
$in cauza p"catului# lucrarea lui $umnezeu a devenit eFterioar" naturii -implicit naturii umane.. `...a
$up" Hotezul $omnului# $uhul# vizi(il pentru toti# co(oar" *n 0irea uman" a lui Oristos si r"m'ne peste
ea. Mn ziua Cincizecimii# &l se po3oar" *n lume ipostatic# ca <ersoan"# si actioneaz" din interiorul naturii
umane# &l devine realitatea interioar? a 0irii umane. &l lucreaz"# deci# *n interiorul nostru# ne misc"# ne
dinamizeaz" si# s0intindu-ne# ne transmite ceva din propria ,a 0ire. 1"r" s" se con0unde# $uhul ,e
identi0ic" cu noi# ,e 0ace co-su(iect al vietii noastre *n Oristos# mai intim nou" dec't ne suntem noi *nsine.
`...a <rin aceast" Nrealitate interioar"N# Hiserica# *n taina litur3ic-s0intitoare# este opus" oric"rui ontolo3ism
static institutional+ ener3iile viu-0"c"toare ale $uhului o 0ac evenimential"# dinamic" prin natura ei.
-<aul &vdoKimov - ,0'ntul $uh# &ditura /nastasia# pa3. 1D1.
2D iulie 2008
!r# omul# 0ie c> vrea# 0ie c> nu#
nu eFist> dec't *n rela=ia sa cu a(solutul.
$ac> nu accept> transcendentul# atunci el a(solutizeaz> imanentul
sau se situeaz> pe sine *nsu?i ca a(solut.
-<aul &vdoKimov.
22 iulie 2008
Mn de0initiv aventura cea mai eroic> a omului
nu este eFplorarea universului s>u eFterior# oric't de in0init ar 0i acesta#
ci aceea de a deveni om.
/dev>ratul in0init pentru om este omul *nsu?i.
Mncep'nd de acolo ?i numai de acolo se va putea re-crea lumea#
c>ci acolo este ori3inea ei: 0or=a interioar> a omuluiG
-/ W R Joettmann.
21 iulie 2008
1ondul 0iin=ei mele# 0ondul oric>rei 0iin=e este deci
comuniunea <ersoanelor divine *n @u(irea 4neia pentru Cealalt>.
Realitatea oric>rei realit>=i este comuniunea+
tot ceea ce eFist> este Aemplul acestui mister prodi3ios+
totul# a(solut totul# este at'rnat de acest schim( ve?nic de @u(ire#
respira=ie ascuns> a tuturor lucrurilor# secret al propriei mele respira=ii#
care nu este mi?care dec't pentru c>
4nul nu *nceteaz> s> se *ntoarc> spre Cel>lalt:
E)u &u# ci AuG...*ntr-o a(andonare# a(ne3a=ie in0init>G
-/ W R Joettmann.
20 iulie 2008
4n Cuv'nt a rostit Aat"l: pe 1iul+
si acesta vor(este numai *n vesnic" t"cere
si *n t"cere tre(uie s" 0ie de su0let auzit.
-,0. @oan al Crucii.
1 iulie 2008
Bo-ul de grNu... doar dac' moare... aduce road'...
)umai pierz'nd# c'sti3 poti aduce+
,alvarea se cap"t" numai prin cruce.
<entru a se *nmulti# (o(ul de 3r'u
Are(uie s" moar" *n p"m'ntul pustiu.
!riunde vedea-vei un lan de 3r'u copt
4nduindu-si spre &l auriul rod#
1ii si3ur c" un (o( de 3r'u a murit#
4n su0let acolo a 0ost r"sti3nit +
Cineva a trudit# s-a ru3at si a pl'ns
,i# *n lupta cu iadul# prin Christos a *nvins.
- $eBern 1romKe.
` propus" de :i=i a
18 iulie 2008
8'cerea...
:im(aCul care eFprim" cel mai (ine si conduce cel mai si3ur la transcendent"
nu este lim(aCul intelectual#
ci cel al poetilor si al misticilor#
al muzicii
...si al t"cerii.
-9von :e 2ince.
1Q iulie 2008
Meditatia si viata meditativ'...
2editatia si viata meditativ" sunt r"spunsul ascult"tor la marea metanoite.
C"ci NmetanoiteN *nseamn" mai mult dec't trecerea de la o eFistent" e3ocentric" la o viat" altruist"#
3eneratoare de iu(ire.
&a implic" detasarea de o eFistent" orientat" eFclusiv spre necesit"file# eFi3entele si 0rumusetea lumii
pro0ane#
pentru li(ertatea unei vieti orientat" eFclusiv spre mani0estarea 1@@)A&@ $@B@)&.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim - M)D<2);, pour9uoi et comment.
1R iulie 2008
Chemarea la NconvertireN este perceput" *n 3eneral ca o invitatie eFi3ent" si prin urmare deza3rea(il".
$impotriv"# ea este o eFcelent" veste (un".
Chemarea ne spune:
NAu poti s" te schim(i.
&sti capa(il de re*nnoire.
&sti capa(il de viitorN.
-9von :e 2ince.
15 iulie 2008
8raditia...
Aradi=ia e colierul pre=ios c>ruia 0iecare 3enera=ie *i adau3>
(o3>=ia ei de tr>ire.
/dev>ratul c>ut>tor# a?adar# nu este nici acela care se opre?te# r>m'n'nd 0iFat *n tiparul 3ata pre3>tit al
tradi=iei#
nici cel care o respin3e cu totul. `La
/dev>rata c>utare este mersul spre participarea personal
responsa-il !i esenial la tradiie
pentru a 3usta personal eFperien=a tr>it> a ceea ce a 0ost *nainte.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
17 iulie 2008
5'r' 4u+ul 7fNnt...
1>r> $uhul ,0'nt# $umnezeu este departe#
Cristos este un om al trecutului#
&van3helia este o liter> moart>#
Hiserica o simpl> or3aniza=ie#
2isiunea o propa3and>#
Comportarea cre?tin> o moral> plictisitoare.
-,tan Rou3ier.
1D iulie 2008
;u-ind (n asteptarea lui 4umnezeu
1iindc> $umnezeu nu ,e descoper> dec't atunci c'nd r>m'i sin3ur.
C'nd *n pustia lumii vei tr>i propria ta sin3ur>tate 3oal> ?i doar
prezen=a lui $umnezeu.
/ceasta este soarta 0iec>rui om care-l caut> pe $umnezeu pe p>m'nt. `La
^i# *n miClocul acestei pustii# care este toat> numai r>sp'ntii ?i numai cotituri#
Ml a?tept r>(d>tor pe $umnezeu.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
12 iulie 2008
Roa3"-te lui $umnezeu# aCut" pe oameni# *n0r'neaz"-ti natura+
0"-te l"untric chip al $umnezeu-!mului Oristos#
recunoaste prezenta :ui real" *n Hiseric"
si 0"-ti un scop din a eFtinde $uhul :ui *n toate domeniile vietii umane si naturale#
pentru ca prin noi s" se *nchid" inelul divino-uman al edi0iciului lumii
iar cerul s" se uneasc" cu p"m'ntul.
-Bladimir ,oloviov.
11 iulie 2008
A face din starea de a fi
!amenii nu tre(uie s> mediteze *ndelun3 la ceea ce au de 0>cut+
ei ar tre(ui mai cur'nd s> mediteze la ceea ce au a 0i `cu adev>rata. $ac> sunt (uni# iar comportamentul le
este aidoma# atunci lucr>rile lor vor str>luci luminos. $ac> e?ti drept# atunci ?i 0aptele tale sunt drepte.
)-ar tre(ui s> socotim s0in=enia ca *ntemeiat> pe 0aptele omului.
&a ar tre(ui mai cur'nd *ntemeiat> pe 0iin=a lui# c>ci nu lucr>rile noastre ne s0in=esc# ci noi ar tre(ui s> le
s0in=im pe ele. !ric't de s0'nt> ar 0i o lucrare omeneasc># ea nu ne s0in=e?te nicicum ?i nicic'nd# de vreme
ce este doar 0apt>+ ci# *n m>sura *n care suntem s0in=i ?i avem 0iin=> s0'nt># noi suntem cei care ne s0in=im
toate 0aptele# 0ie c> e vor(a de m'ncat# somn# ve3he sau de orice altceva. !rice ar lucra cei care nu au
0iin=> *nalt># din lucr>rile lor nu va ie?i nimic. @a aminte la cele ce spun: c> tre(uie s> te str>duie?ti s> 0ii
(un ?i a(ia apoi `s> 0ie (una ceea ce 0aci ?i modul *n care 0aci ceva.
Aemeiul lucr>rii este totul.
-2eister &cKhart ; $espre omul no(il. Cupa din care (ea re3ele#
&ditura Oumanitas# 200Q# pa3..117.
10 iulie 2008
Li-eri s'/l sluKim pe 4umnezeu
si numai pe 6l...
/tunci c*nd umilitatea *l eli(ereaz> pe om de ata?amentul
0a=> de ceea ce 0ace ?i
0a=> de ceea ce se spune despre el#
el descopre> c>
(ucuria per0ect> nu este posi(il> dec't *n a(ne3a=ie deplin>.
)umai atunci c'nd nu mai acord>m nici cea mai mic> aten=ie
ac=iunilor noastre# reputa=iei noastre ?i meritelor noastre#
suntem *n s0'r?it cu totul li(eri s>-: sluCim pe $umnezeu
?i numai pe &l.
-Ahomas 2erton.
iulie 2008
Cea mai puternic rugciune
Cea mai puternic> ru3>ciune ; *n stare# aproape# s> do('ndeasc> toate lucrurile ?i cea mai pre=ioas>
lucrare ; este cea care izvor>?te din su0letul li(er. Cu c't este mai li(er acesta# cu at't mai puternic># mai
demn># mai cu 0olos# mai vrednic> de laud> ?i mai des>v'r?it> este ru3>ciunea ?i lucrarea omeneasc>.
,u0letul li(er este atotputernic.
$ar ce este un su0let li(er%
:i(er este su0letul care de nimic nu e r>t>cit# nici nu este le3at de nimic# (inele s>u ne0iind le3at de vreun
mod anume# su0letul care nu ia seama prin nimic la ale sale# ci e cu0undat necontenit *n preaiu(ita voie a
lui $umnezeu# 0iind ie?it din sine.
!mul nu poate *n0>ptui niciodat> vreo lucrare# oric't de ne*nsemnat># dac> nu-?i ia de aici puterea ?i
capacit>=ile.
/t't de puternic> tre(uie s> 0ie ru3>ciunea# *nc't s>-=i dore?ti ca toate or3anele ?i 0acult>=ile tale# ochii ?i
urechile# 3ura# inima ?i toate sim=urile s> se *ntoarc> spre ea+ ?i s> nu sl>(e?ti ru3>ciunea p'n> c'nd nu
sim=i c> vrei s> te une?ti cu Cel pe care *l ai *n 0a=> ?i c>ruia i te ro3i: cu $umnezeu.
-2eister &cKhart ; Despre omul nobil* ,upa din care bea regele#
&ditura Oumanitas# 200Q# pa3..111.
8 iulie 2008
<e acest p>m'nt#
$umnezeu va 0i pentru mine *ntotdeauna
un drum ?i nu un cap>t#
un urcu? ?i nu o culmeL
1oamea ?i setea mea sunt semnul c> $umnezeu vineL
Bine mereu# este necontenit NCel ce Bine.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
Q iulie 2008
7etea omuluiB
,etea omului este o a doua p>timire.
EBezi# vreau multe# poate le vreau pe toate# scria poetul.
$ar nu Epoate. )oi le vrem pe toateG
Bia=a nu ne de aCuns# nu at't ca timp# c't calitativ ?i cantitativ.
& doar at't# c't s> trezeasc> *n noi o ad'nc> sete cu neputin=> de potolit.
Ceea ce 3ust>m *n aceast> via=> nu e dec't apa s>rat> care ne m>re?te setea de intensitate ?i de durat>.`La
Mnl>untrul nostru eFist> un spa=iu 0>r> *ntindere# eFist> nevoia de durat> a(solut> ?i dorul dup> o des0>tare
0>r> mar3ini.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.
R iulie 2008
:aradisul pierdutB
Be?nicia tr>ie?te *n noi *n 0iecare zi# *n 0iecare ceas# ca o compara=ie ?i ca o nostal3ie.
$urerea provocat> de nedeplina 3ustare a vie=ii tr>ite cu putere# este su0erin=a dup> paradisul pierdut.
<aradisul pierdut tr>ie?te *nl>untrul nostru *n momentele de mare (ucurie# la apropierea unui om# a unui
adev>r# a unei iu(iri sau a unei 0rumuse=i.
Clipele unei vie=i tr>ite deplin ne convin3 c> paradisul pierdut nu e pierdut pentru totdeauna. / 0ost doar
*nceputul drumului# va 0i ?i s0'r?itul s>u. )ostal3ia a(solutului care arde *n noi este nostal3ia s0'r?itului.
Hinecuv'ntat> 0oame ?i sete a omului# care e?ti cel mai puternic martiriu ?i cea mai mare speran=> *n via=a
aceasta.
-Christos 9annaras ; 8oamea &i setea.

5 iulie 2008
!mul adev>rat nu se opre?te
la nici o schem>#
la nici o 0orm> *ncremenit> de via=>.
Bia=a lui este un protest zilnic ?i ne*ntrerupt
0a=> de cotidian.
4n protest interior# esen=ial.
-Christos 9annaras - 8oamea si 4etea# &ditura /nastasia.
7 iulie 2008
`La dac> vrei s> 3>se?ti ?i s> ai deplin> (ucurie ?i m'n3'iere *n $umnezeu# atunci ai 3riC> s> te lepezi ?i
s> 0ii 3ol de toat> creatura# de toat> consolarea prin creatur>+ c>ci# at'ta vreme c't creatura te consoleaz>
?i te poate consola# si3ur nu vei 3>si nicic'nd adev>rata m'n3'iere. $ar dac> nimic nu te poate m'n3'ia *n
a0ar> de $umnezeu# atunci $umnezeu te m'n3'ie cu adev>rat# iar cu &l ?i *n &l toate sunt des0>tare. $e ai
m'n3'iere de la ceea ce nu este $umnezeu# atunci nu ai de 0apt m'n3'iere nici aici# nici dincolo. $ar de
nu ai alinare de la creatur> ?i nici nu =i-e pe plac# atunci 3>se?ti ?i *ntr-o parte ?i *n cealalt> alinare.
-2eister &cKhart ; Despre omul nobil* ,upa din care bea regele,
&ditura Oumanitas# 200Q# pa3.5Q.
D iulie 2008
Jole?te-te# ca s> po=i 0i umplut
)ici un vas nu poate cuprinde dou> (>uturi. $ac> e menit pentru vin# atunci va tre(ui s> v>rs>m apa din
el: vasul tre(uie 3olit pe de-a-ntre3ul. $e aceea# dac> vrei s>-l prime?ti pe $umnezeu ?i (ucuria
dumnezeiasc># atunci neap>rat s> te 3ole?ti de creatur>. ,0'ntul /u3ustin spunea: EJole?te-te# ca s> po=i 0i
umplut.
Mnva=> s> nu iu(e?ti# pentru a *nv>=a s> iu(e?ti.
Mntoarce-te `de la creatur>a# ca s> po=i 0i *ntors `spre $umnezeuaG
<e scurt: tot ceea ce e menit s> primeasc> ?i s> 0ie receptacul tre(uie s> 0ie 3ol.
-2eister &cKhart ; Despre omul nobil* ,upa din care bea regele,
&ditura Oumanitas# 200Q.
2 iulie 2008
<'n" la $umnezeu nu este nici Cos# nici sus# nici aproape# nici departe# pentru c" $umnezeu este
pretutindeni si de aceea
&l e mai aproape de tine dec't su0letul si trupul t"u#
numai s" stii s" a0li aceaast" apropiere prin credint" si ru3"ciune.
$omnul este aproape de toti cei ce-: cheam" din toat" inima.
-<r. /rsenie Hoca.
1 iulie 2008
C"ci nimeni nu va intra *n Mmp"r"tia lui $umnezeu din cer#
dac" nu are Mmp"r"tia lui $umnezeu *n inim".
-<r. /rsenie Hoca.
D0 iunie 2008
$e aceea# omule# c'nd vor(esti# 3'ndeste-te c" vor(a ta r"m'ne scris" *n su0letul celui ce o ascult"#
3'ndeste-te s" te zidesti pe tine si pe el cu 0iecare cuv'nt c"ci si tu si el sunteti ai lui Oristos# Care pentru
noi# crestinii# este temelia vietii noastre.-....
)u uita c" esti o c"r"mid" duhovniceasc" din marea cl"dire a Hisericii lui Oristos. R"m'i cuminte *n acest
zid socotindu-te le3at de celelalte c"r"mizi cu mortarul iu(irii.
)u te smul3e din linia acestui zid ci# rotunCundu-ti cuvintele printr-o 0r"m'nt"tur" curat" a 3'ndurilor#
arde-le *n cuptorul mintii luminate si a(ia apoi trimte-le pe marele santier al vietii omenesti.
Cl"direa construit" ast0el# niciodat" nu se va pr"(usi.
-<r. /rsenie Hoca.
2 iunie 2008
4neori m" *ntre(
dac" nu cumva
toate pl"cerile sunt su(stitute
pentru
Hucurie.
-C.,.:ewis - ,4R<R@), $& H4C4R@&.
/colo unde atin3em atemporalul# o sc'nteie de eterniatte str"luceste chiar *n miClocul temporalului.
/colo unde ne umple non-spatiul# totul *n Cur devine transparent pentru in0init.
,patiul si timpul devin *n mod distinct dou" moduri *n care ceea ce nu este nici spatial# nici temporal se
dezv"luie si se ascunde *n acelasi timp.
-I.J. $urcKheim.
8 mai 2008
$e eFperien=a spiritual> depinde
modi0icarea radical> a omului
?i viitorul lumii.
-Ahomas 2erton.
Q mai 2008
)u-i mai vesti=i omului mituri noi
?i nu-i mai propune=i noi eFplica=ii teolo3ice
despre 0iin=a lui ?i despre univers+
ci indica=i-i acest centru al lui *nsu?i#
dincolo de orice mit ?i de orice teolo3ie#
0ace=i-l s> descopere nu Eceea ce este
ci mai *nt'i c> &: &,A&.
-Oenri :e ,auF.
7 mai 2008
Co(or'nd *n ad'ncul nostru atin3em universalul
mai mult dec't amestec'ndu-ne cu oamenii.
-8ulien Jreen.
D mai 2008
)u eFist" dec't o manier" de a aCun3e la *ntelepciune+
o sin3ur" credint"# o sin3ur" *ntele3ere conduce acolo:
certitudinea c" $umnezeu este *n noi.
,colile# (isericile si *ntrea3a cultur"# inclusiv stiintele#
nu 0ac dec't s" denatureze acest adev"r#
*n mod constant tr"dat si *nv"tat str'm(.
-Oerman Oesse - Ilein et Za3ner.
2 mai 2008
<utini sunt cei care privesc cu proprii lor ochi
si simt cu propria lor sensi(ilitate.
-/l(ert &instein.
1oto:www.eternelpresent.ch
1 mai 2008
&u determin valoarea autentic" a unui om dup" o sin3ur" re3ul":
*n ce m"sur" si *n ce scop s-a eli(erat de &ul lui %
-/:(ert &instein.
D0 aprilie 2008
<entru mine 0e=ele sunt mai pline de sens dec't orice altceva. )u pute=i tr"i 0"r" s" le privi=i ori s" le
atin3e=i.
...adev"ratul sens al picturii mele este c"#
dac" nu avem :umina# indi0erent ce suntem#
tot ne No0ilimN chiar dac" st"m *ntr-un vas scump.
-/Kiane IramariK# 12 ani.
1' invit s' vizionati o :rezentare :o3er:oint .art'0.
4espre &Fiane ?ramariF pe site .aici0
2 aprilie 2008
$o('ndeste pacea interioar" si alte mii din Curul t"u *si vor a0la salvarea.
-,era0im de ,arov.
28 aprilie 2008
1>r> su0erin=e# (ucuria noastr> devine ceva sentimental ?i nerealist+
dar 0>r> (ucurie cre?tinismul devine doar o 3rea povar>#
suportat> cu resemnare.
-Iallistos Zare.
2R aprilie 2008
25 aprilie 2008
)u eFist" mai mare dra3oste...
Yintuie?te-Ae de inima mea . . .
27 apilie 2008
:eonardo da Binci - Cina cea de tain"
2D aprilie 2008
Bia=a de ru3>ciune ?i contemplatie const> pur ?i simplu
*n a realiza prezen=a lui $umnezeu *n ad'ncul 0iin=ei noastre#
*n ad'ncul oric>rei 0iin=e#
dincolo de 0apt de toate 0iin=ele#
de orice interior ?i de orice eFterior.
-Oenri :e ,auF.
22 aprilie 2008
4imirea 0ericit"
este tocmai momentul *n care ='?ne?te *n noi
o nou" dimensiune.
&ste momentul privile3iat *n care
suntem su(it vindeca=i#
pentru o clip"#
de noi *n?ine.
-2aurice Sundel.
21 aprilie 2008
)oi spunem mereu c" omul *l caut" pe $umnezeu+
*n realitate $umnezeu *l caut" pe om
si omul are datoria
de a se l"sa 3"sit.
-Iarl Jra0 $urcKheim.
20 apprilie 2008
C>ci# cel ce ?tie s> desci0reze ima3inea# ?i care o poart> *n inima lui# ?i care este le3at de aceast> ima3ine#
tr>ind din ea asemenea copilului ce su3e la s'nul mamei# cel c>ruia ima3inea *i este temelie# semni0ica=ie
?i prileC de m>re=ie# spa=iu ?i *mplinire# dac> va 0i smuls de la acest izvor# va 0i retezat# ciop'r=it ?i va muri
as0iFiat# asemenea copacului ale c>rui r>d>cini au 0ost t>iate. )u se va mai re3>si. ^i totu?i# atunci c'nd
ima3inea# pierind *n el# *l 0ace s> piar># el nu mai su0er> ?i se acomodeaz> mediocrit>=ii sale# 0>r> a o
recunoa?te.
@at> pentru ce tre(uie s> =ii mereu treaz ceea ce este m>re= *n om
?i s>-l converte?ti la propria sa 3randoare.
C>ci hrana esen=ial> nu-i vine din lucruri# ci din ceea ce lea3> lucrurile *ntre ele.
)u diamantul *l va hr>ni# ci acea le3>tur> ce eFist> *ntre diamant ?i oameni.
)u nisipul *l va hr>ni# ci le3>tura dintre nisip ?i tri(uri.
)u cuvintele din c>r=i# ci acele le3>turi dintre ele care sunt
dra3oste# poem ?i *n=elepciune.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*CD.
1 aprilie 2008
/rta nu este nimic altceva dec't
contemplarea lumii impre3nate de har#
luminat" din interior.
/ revela prezenta lui $umnezeu *nd"r"tul oric"rui o(iect#
aceasta este 0unctia artei.
-Oermann Oesse# Ilein et Za3ner.
18 aprilie 2008
1ericirea nu const" *n a 0i iu(it.
1iecare 0iint" uman" are iu(ire pentru ea *ns"si#
si totusi# sunt mii care tr"iesc o eFistent" damnat".
)u# 0aptul de a 0i iu(it nu-ti aduce 0ericirea.
$ar a iu(i# aceasta este 0ericirea G
-Oermann Oesse# Ilein et Za3ner.
1Q martie 2008
)u tr"im dec't pentru a descoperi 0rumusetea.
Aot restul nu este dec't asteptare.
-Iahlil Ji(ran - :e sa(le et lXdcume# /l(in-2ichel.
1R aprilie 2008
)umai *n $umnezeu si prin &l totul devine *nrudire si apropiere#
*n a0ar" de $umnezeu totul este str"in si *ndep"rtat#
totul este constr'n3ere.
-)iKolai Herdiaev.
15 aprilie 2008
Mn ce m" priveste# *ntotdeauna am perceput
viata reli3ioas" drept creatie#
nu ca educatie
si nici ca proces Cudiciar.
Renasterea crestin" nu se va putea s"v'rsi dec't printr-un sentiment de tinerete si creatie.
...venirea la $umnezeu# *ntoarcerea la crestinism# nu *nseamn" conservare# ci o revolutie spiritual".
-)iKolai Herdiaev.
17 aprilie 2008
Cau=i un *n=eles vie=ii# c'nd *n=elesul este# *n primul r'nd# propria devenire ?i nu pacea mizera(il> pe care
o d> uitarea con0lictelor.
$ac> ceva =i se opune ?i te 0ace s> su0eri# continu>-=i cre?terea# *nseamn> c> te trans0ormi.
1ericit> acea su0erin=> care te 0ace s> te na?ti din tine *nsu=i:
c>ci nici un adev>r nu se demonstreaz> ?i nu se atin3e prin eviden=> `La C>ci *i dispre=uiesc pe cei care
se a(rutizeaz> pentru a uita sau care#
simpli0ic'nd# *n>(u?># pentru a tr>i *n pace#
una din aspira=iile inimii lor.
/0l> c> orice contradic=ie 0>r> rezolvare#
orice con0lict irepara(il
te o(li3> s> cre?ti pentru a le a(sor(i.
`La ^i tu# dac> vrei s> te *nal=i#
macin>-te *n lupt> cu con0lictele tale:
ele conduc spre eternitate.
& sin3urul drum care eFist>.
^i pentru asta su0erin=a te *nal=># atunci c'nd o accep=i.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela.
1D aprilie 2008
)imeni nu va 0i *ntre(at la ultima Cudecat" c't de mult a su0erit#
ci c't de mult a iu(it.
5iind *ncoronat cu @sus# poti duce o viat" plin" de dra3oste.
)u risti nimic dac" iu(esti 0"r" ca tu s" 0ii iu(it.
Mn 0elul acesta ne-a iu(it pe noi Cristos. $esi dispretuit si p"r"sit de toti# &l totusi a devenit $omnul
tuturor.
$ac" ai aCuns la acest punct *n viata ta# r"m'i asa G
)u te uita *napoi G )u te uita la valea din care ai venit G
Mncoronat *mpreun" cu @sus# ai aCuns la cel mai *nalt v'r0.
R"m'i acolo si priveste *n sus.
4ac" crezi *n @sus cel *ncoronat# poti primi tot ceea ce-ti aduce viata de 0iecare zi# deoarece zilele tale sunt
r'nduite mai dinainte
de un $umnezeu iu(itor.
-Richard Zurm(rand.
12 aprilie 2008
!mul nu este dintr-o (ucat>.
Mntotdeauna suntem s0'?ia=i de dorin=ele con0lictuale# care sunt eFprimate de voci contradictorii interioare.
$incolo de acest strat# se a0l> realitatea ultim># *n interiorul nostru#
care o(serv> *ntrea3a via=> cu senin>tate#
ascult> convor(irile noastre interioare#
dar r>m'ne t>cut>.
@nteriorul nostru este Oristos#
Cel pe care hindu?ii *l numesc comoara florii de lotus*
H>t>lia tre(uie c'?ti3at> *n interior.
-Richard Zurm(rand.
11 aprilie 2008
Cel care si-a v"zut p"catul este mai mare dec't cel care *nvie mortii.
Cel care s-a v"zut pe sine este mai mare dec't cel care a v"zut *n3erii.
-,0.@saac ,irul.
10 aprilie 2008
! pasre a intrat# odat># prin 0ereastra Atelierului meu.
^i *ncerca s> ias> (>t'nd *n 3eam ?i nu 3>sea ie?irea
- c>ci se lovea mereu de sticl>.
,-a a?ezat apoi s> se odihneasc>.
^i a *ncercat din nou
?i a ie?it.
,culptura este la 0el:
dac> 3>se?ti acel 3eam -acea ie&ire, te ridici *nspre cer#
intri *n *mp>r>=ia cerurilor...
-Constantin Hrancusi.
aprilie 2008
@ndiaG... 2> simt *n @ndia ca la mine acas>.
Ceea ce *mi place *n @ndia este vitalitatea enorm>#
vitalitatea cople?itoare#
o(i?nuit> poate numai ne3rilor ?i asiaticilor. -....
Mn @ndia# am 3>sit *n=elepciunea mea milenar> p>strat> su( ploile !ccidentului
?i ale tuturor stupidit>=ilor+

am 3>sit la pai" et la +oie(***
/m 3>sit demnitate 0>r> de tru0ie ?i ama(ilitate - 0>r> de slu3>rnicie.
-Constantin Hrancusi.
8 aprilie 2008
Bei *nt'lni mul=i Cudec>tori *n lume.
$ar dac> tre(uie s> te trans0ormi ?i s> te *nt>re?ti#
las> aceast> munc> pe seama du?manilor t>i.
&i o vor 0ace asemenea 0urtunii care sculpteaz> cedrii.
<rietenul t>u e 0>cut pentru a te primi.
$omnul# atunci c'nd intri *n templu# nu te Cudec># ci te prime?te.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*5EF.
Q aprilie 2008
4nde vede=i motiv de dezn>deCde%
)u eFist> dec't na?tere perpetu>.
^i# desi3ur# irepara(ilul eFist># dar nimic nu e vesel sau trist *n asta#
el este esen=a *ns>?i a ceea ce a 0ost.
& irepara(il> na?terea mea# c>ci iat>-m>G
Arecutul este irepara(il#
dar prezentul v> e dat ca material *n m'inile constructorului#
iar voi sunte=i chema=i s> 0>uri=i# din el# viitorul.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*5EG.
R aprilie 2008
2> *ntre(a=i despre credin=> ?i eFpresia ei liric> % $espre art> ?i credin=> %...B> voi r>spunde c> *n ce
prive?te *notul# cu c't 3esturile *n ap> sunt mai mari ?i mai 3>l>3ioase# cu at't *not>torul e mai sla(# mai
nesi3ur# aproape de *necare. )e?tiutorii# *ncep>torii 0ac cele mai dezordonate# z3omotoase ?i
3randilocvente 3esturi cu (ra=ele ?i picioareleL Mnotul per0ect se 0ace 0>r> opintiri# e ne-sim=itL <lute?ti#
aproape cu0undat *ntre3 *n ap># a(ia mi?c'ndL /st0el e *notul de 0ond# *notul serios# *n mare ?i ocean.
Credin=a cea adev>rat>
e a?iCderea acestui instinct de t>cut> ?i lin> plutire#
e la 0el cu acea nes0ielnic> predare *n puterea apelor#
de cu0undare ?i amenin=are#
3ra=ie harului unei respira=ii tainice#
3ra=ie unei inspira=ii de aer pe care-l sor(i o clip># de sus#
ca s>-l duci cu tine la 0undL
Credin=a e un instinct de ritm ?i orientare care nu se poate de?uru(a *n cuvinte# oric't de m>iestre.
-Basile Boiculescu.
5 aprilie 2008
@u(ire nu-i dec't aceast>
curat> *mp>care pe p>m'nt:
un om se d> cu 3riC> la o parte#
l>s'nd s> treac> tranda0irul s0'nt.
@u(ire nu-i dec't mireasma
r"mas>-n urma crinului care-a trecut#
din care-=i 0aci o hain> pe m>sur>
s> po=i tr>i pe lume nev>zut.
-@oan /leFandru.
7 aprilie 2008
)u-i asculta# deci# niciodat> pe cei care vor s>-=i 0ie de 0olos s0>tuindu-te s> renun=i la una din aspira=iile
tale. Boca=ia ta at'rn> 3reu *n tine# ?i dup> aceasta o recuno?ti. @ar dac> o tr>dezi# pe tine te mutilezi# dar
a0l> c> adev>rul t>u se va *mplini *ncet# c>ci el e asemenea na?terii unui ar(ore# nu simpl> alc>tuire a unei
0ormule# 0iindc> timpul e cel care Coac># *n primul r'nd# un rol# iar tu tre(uie s> devii un altul urc'nd un
munte a(rupt.
C>ci 0iin=a nou># care este unitate de3aCat> din diversitatea lucrurilor#
nu =i se impune ca o solu=ie de re(us#
ci ca o potolire a con0lictelor ?i o vindecare a r>nilor.
@ar puterea ei n-o vei cunoa?te dec't atunci c'nd se va *mplini.
@at> de ce am respectat *ntotdeauna# la om# ca pe ni?te zei demult uita=i# t>cerea ?i r>(darea.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*5ED.
D aprilie 2008
Ru3> a sin3ur>t>=ii:
/i mil># $oamne# c>ci sin3ur>tatea m> apas>. )u a?tept nimic. @at>-m> *n aceast> camer># *n care nimic
nu *mi vor(e?te. ^i totu?i nu prezen=e *ti cer# c>ci m> simt ?i mai pierdut> c'nd m> a0und *n mul=ime. $ar
o alta# care-mi seam>n># sin3ur> ?i ea *ntr-o camer> la 0el cu a mea# iat-o totu?i 0ericit> ?tiindu-i pe cei
iu(i=i r>t>cind prin cas>. )u-i aude# nici nu-i vede. )u prime?te nimic de la ei *n aceast> clip>. $ar *i este
de aCuns# pentru 0ericirea ei# s>-?i ?tie casa locuit>.
$oamne# nu cer nimic care s> poat> 0> v>zut sau auzit. 2inunile tale nu sunt pentru sim=uri. $ar *mi este
de aCuns# pentru a m> vindeca# s>-mi luminezi spiritul asupra casei mele.
C>l>torul *n de?ert# $oamne# dac> a plecat dintr-o cas> locuit># chiar ?tiind-o la cap>tul lumii# se (ucur>
de ea. $ep>rtarea nu-l *mpiedic> s> 0ie hr>nit de ea# iar dac> moare# moare din iu(ireL )u-=i cer#
$oamne# nici m>car casa s>-mi 0ie aproape.
Arec>torul care *n mul=ime a 0ost impresionat de un chip se trans0i3ureaz># chiar dac> acest chip nu este
pentru el. /semenea acelui soldat *ndr>3ostit de re3in> el devine soldatul unei re3ine. )u *=i cer# $oamne#
nici m>car casa s>-mi 0ie 0>3>duit>.
Mn lar3ul m>rilor eFist> destine arz>toare *nchinate unei insule ne nu eFist>. Cei de pe cora(ie c'nt> imnul
insulei# ?i aceasta *i 0ace 0erici=i. ^i nu insula le umple su0letul# ci imnul. )u-=i cer# $oamne# nici m>car
casa s> eFiste undevaL
,in3ur>tatea# $oamne# nu este dec't 0ruct al su0letului in0irm.
&l s>l>?luie?te *ntr-o patrie a sa# care este sens al lucrurilor.
/st0el# templul este sens al pietrelor. &l nu are aripi dec't pentru acest spa=iu.
)u se (ucur> de o(iecte# ci doar de ima3inea ce se cite?te dincolo de ele ?i care le lea3>.
1>-m> doar s> *nv>= s> citesc.
/tunci# $oamne# sin3ur>tatea mea se va s0'r?i.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*HIE.
2 aprilie 2008
!mul# desi3ur# are nevoie de ziduri *ntre care s> se *n3roape ?i s> se *mplineasc> aidoma semin=ei. $ar are
nevoie ?i de marea Cale :actee ?i de *ntinderea m>rii# de?i nici constela=iile# nici oceanul nu-i 0olosesc la
nimic. ^i ce *nseamn> a 0i de 0olos% Cunosc oameni care au urcat muntele timp *ndelun3at ?i cu trud>#
zdrelindu-?i 3enunchii ?i palmele# istovindu-se *n urcu?ul lor# ca s> aCun3> pe creast> *naintea zorilor ?i s>
se adape din pro0unzimea c'mpiei al(astre *nc># a?a cum cau=i apa unui lac s>-=i potole?ti setea. ,e a?az>
?i privesc # odat> aCun?i# ?i respir>. @ar inima lor (ate cu (ucurie ?i ei 3>sesc un remediu suveran pentru
repulsiile lor.
Cunosc pe al=ii care caut> marea *n pasul *ncet al caravanei ?i care au nevoie de mare. ^i care# aCun3'nd
pe promontoriu ?i domin'nd aceast> *ntindere plin> de lini?te ?i de 3reutate# ce ascunde ochilor lor mun=ii
de al3e ?i de corali# respir> aerul s>rat ?i se minuneaz> de un spectacol ce nu le 0olose?te la nimic# c>ci nu
po=i pune st>p'nire pe mare. $ar ?i-au sp>lat inimile de ro(ia lucrurilor m>runte. <oate priveau cu
dez3ust# ca din dosul z>(relelor unei *nchisori# la uneltele de menaC# la repro?urile nevestelor lor# la
nimicurile zilnice# care pot 0i ima3inea *ntoars> ?i sens al lucrurilor# dar c'teodat> pot deveni morm'nt
care te *nchide ?i te apas>.
/tunci *?i iau provizii de nes0'r?it ?i aduc cu ei 0ericirea pe care au 3>sit-o acolo.
@ar casa se schim(> doar pentru c># undeva# eFist> c'mpia la r>s>ritul soarelui ?i marea.
C>ci 0iecare lucru se deschide *ntr-altul mai vast.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 ; ,itadela, p*II.
1 aprilie 2008
)u con0unda dra3ostea cu delirul posesiei# care aduce cea mai crunt" su0erint".
C"ci# *n ciuda p"rerii comune# nu dra3ostea te 0ace s" su0eri# ci instinctul propriet"tii # care este contrariul
dra3ostei.
C"ci# iu(indu-l pe $omnul# voi colinda drumurile ca s"-l duc si celorlati oameni. ,i nu-l voi reduce la
ro(ie. ,i voi 0i hr"nit din ceea ce d"ruieste altora.
<e cel care iu(este cu adev"rat *l recunosc dup" 0aptul c" nu poate 0i lezat.
`...a$ra3ostea adev"rat" *ncepe acolo unde nu mai astepti nimic *n schim(.
-/ntoine de ,aint-&Fupdr6 - ,itadela.
D0 martie 2008
@u(irea divin" este asem"n"toare unei presiuni atmos0erice
care *nconCoar"# cuprinde 0iecare 0iint" si apas" asupra ei.
&a asediaz" 0iecare om# vrea s"-l cuprind".
Caut" s"-si croiasc" o deschiz"tur"#
s" 3"seasc" calea care duce spre inim"
si permite s" p"trund" peste tot.
$i0erenta *ntre p"c"tos si s0'nt este c" p"c"tosul *si *nchide inima @u(irii# *n timp ce s0'ntul se deschide
acestei @u(iri.
$ar este vor(a de aceeasi @u(ire# de aceeasi presiune.
4nul o respin3e# altul o accept".
)u eFist" acceptare 0"r" un har# dar acest har nu se m"soar".
-4n 2oine de lX&3lise dX!rient - Amour sans limites.
2 martie 2008
/st"zi chiar# *n acest minut tu esti iu(it.
,i asa este *n cazul 0iec"rui om.
&sti uimit# copilul meu# si m" *ntre(i:
N/dev"rat % Mn toate cazurile %N
$a# *n toate cazurile.
Au continui:N$oamne# cum se poate aceasta %
Cel care p"c"tuieste *mpotriva ta# ar putea 0i el# chiar *n acel moment# iu(it de tine %N
$a# copilul meu. $ac" nu as continua s"-l iu(esc pe cel care p"c"tuieste# l-as l"sa s" tr"iasc" *naintea
mea %
@u(irea este asezat" ca un cersetor la usa celui care nu iu(este.
&a asteapt". &a va astepta.
$urata astept"rii mele dep"seste toate previziunile omenesti.
)u c"uta s" p"trunzi taina aceasta. &u astept.
,i cine m" va putea desp"rti de dra3ul meu p"c"tos %
-4n 2oine de lX&3lise dX!rient - Amour sans limites.
28 martie 2008
,>-i privim alt0el pe Ene-v>z>tori# pe Ene-credincio?i.
Mn loc de a-i respin3e# s> ne impresioneze constan=a c>ut>rii lor# st'n3ace chiar# r>t>cit> chiar- m> 3'ndesc
la cei care se dro3heaz> c>ut'nd ceea ce nu-?i pot da..
,> ?tim s> vedem ceea ce *i pune *n mi?care.
2ul=i sunt Eor(i din na?tere# din vina nim>nui# nici a lor# nici a p>rin=ilor lor.
$ar ei sunt *nseta=i de lumin> ?i# *ntr-o zi# *l vor vedea
pe Cel pe care# 0>r> a-l vedea# l-au c>utat ne*ncetat.
-2ichel van /erde.
2Q martie 2008
$up> ce criterii se recunoa?te autenticitatea unei eOperiene spirituale %
1. &a este uni0icatoare.
$eparte de a se prezenta ca o evadare *n a0ara realit>=ii# ea aCut> la (ntNmpinarea acestei realiti cu
toat> 0iin=a.
2. &a este paci0icatoare.
$eparte de a 0i tul(ur>toare# ea aduce *n mod normal o imens> pace interioar# un sentiment de si3uran=>
calm>.
D. &a este umiliant>.
)u *n sensul peiorativ al termenului# ci *n sensul *n care ea d> con?tiin=a acut> a propriei mizerii ?i
dezvolt> o umilitate voioas ?i *ncrez>toare *n puterea lui $umnezeu.
-2ichel Ban /erde.
2R martie 2008
/ceasta am *nvatat *n practica zenului:
ca accept'nd inaccepta(ilul# accept'nd su0erinta ca su0erinta#
se *nt'mpla ceva care este de domeniul eFperientei interioare.
)u este masochism desi uneori da impresia aceasta.
)umai mer3'nd p'na la capatul su0erintei poate omul sa 3aseasca#
*n inima lui chiar# un diamant ne3ru G
&Fista un mod de a accepta su0erinta care comporta *n sine sansa unei eFperiente transcendentale.
!(stacolul pe cale devine ast0el sansa de a trece pe un alt plan.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim.
25 martie 2008
,in3urul sanctuar al lui $umnezeu este omul.
/ceasta este r"sturnarea &van3heliei#
de a ne pune *n 0a=a unui $umnezeu
*n3enunchiat *n 0a=a omului#
*n3enunchiat *n 0a=a creatiei+
de a ne pune *n 0a=a unui $umnezeu
care nu poate 0or=a usa#
un $umnezeu care este primul
care nu numai c" respect" demnitatea noastr"#
ci o instituie#
un $umnezeu care se dovedeste
neputincios *n 0a=a tuturor 0aptelor de t"3"duire pe care putem s" i le opunem#
un $umnezeu care este conditionat de NdaN-ul nostru.
-2aurice Sundel.
27 martie 2008
$oar omul# din toate creaturile p>m'nte?ti# are privile3iul de a
con?tientiza aceast> prezen=> divin> ?i de a-i r>spunde personal#
o0erindu-i lui $umnezeu# la r'ndul lui# *nsu?i darul pe care $umnezeu i-l 0ace prin prezen=a lui.
<rin *ns>?i voca=ia sa# omul este chemat s> se 0ac> prezent lui $umnezeu
*n 0elul *n care $umnezeu i s-a 0>cut prezent cre'ndu-l #
*n 0elul *n care# *n misterul <ersoanelor divine# Aat>l este prezent 1iului ?i 1iul Aat>lui.
/ceast> prezen=> reciproc> a Aat>lui ?i a 1iului la care particip> omul *n 0iin=a lui pro0und> este
si *ns>?i r>d>cina
prezen=ei omului 0a=> de semenii lui *n comunitatea uman>.
-Oenri :e ,auF.
2D martie 2008
... )oi suntem *ntotdeauna astepta=i#
*n ad'ncul nostru#
de acest $umnezeu
*ntotdeuna necunoscut
dar *ntotdeauna recunoscut#
a c"rui 0a=" este o 0a=" de iu(ire...
-2aurice Sundel.
22 martie 2008
6u vin la tine (n lucrurile mrunte
&u vin la tine# copilul meu# *n lucrurile m>runte# *n cele mai mici detalii. 1iecare dintre 3esturile tale
poate s> devin> eFpresia @u(irii 0>r> de hotare.
,peli o 0ar0urie. ! ?ter3i. 1aci din aceasta un act de iu(ire 0a=> de to=i aceia care au m'ncat din aceast>
0ar0urie# 0a=> de to=i aceia care vor m'nca din ea.
! 3ospodin> iese din cas>. 4rmeaz> s> at'rne ru0>rie de s0oara pe care se va usca. /cest 3est rapid de
sluCire nu *=i aduce oare aminte de nimic% /ceste dou> (ra=e# odat> *ntinse# nu ne 0ac s> ne 3'ndim oare la
alte dou> (ra=e care au 0ost *ntinse pe un :emn s0'nt %
Aotul devine s0'nt# dac> iu(irea ta le preschim(>.
@u(irea este printre noi asemenea aceluia care sluCe?te.
-4n monah al Hisericii de R>s>rit ; <ubirea fr de hotare.
21 martie 2008
Crucea Aa este teascul unde adev>rata vi=> este zdro(it>. )u ai posi(ilitatea s> te *ndep>rtezi.
:a aceast> *nt'lnire pe care mi-ai dat-o# tu m> a?tep=i.
Yintuit pe cruce# tu te supui la aceast> a?teptare.
&u pot s> nu vin# dar tu# tu e?ti acolo# ?i tu r>m'i acolo unde te-ai l>sat asezat.
Hra=ele tale sunt *ntinse.
&le se deschid pentru a-i chema pe to=i oamenii.
&le nu se pot *nchide. Cuiele le men=in *n acest 3est care invit> ?i *m(r>=i?eaz>.
&le *mi spun: EBino.
1ii pecetea pus> pe inima mea# pe sim=urile mele.
/ceast> ima3ine at't de 0amiliar> ; (ra=ele tale *ntinse pe cruce ; s> nu m> p>r>seasc> niciodat> ?i s> m>
salveze *n ceasurile de ispit>G
-4n moine de lT&3lise dT!rient # J)4>4 . 4imples regards sur le 4au'eur
20 martie 2008
)on-rezisten=a de care @sus d> dovad> nu este acceptare a r>ului sau pasivitate pur>.
&a este o reac=ie pozitiv>.
&ste r>spunsul pe care iu(irea# aceast> iu(ire pe care o *ntrupeaz> @sus# o opune ini=iativelor celor r>i.
Rezultatul imediat pare a 0i (iruin=a r>ului.
$ar# pe termen lun3# puterea acestei iu(iri este cea mai tare.
Mnvierea a urmat <atimii.
)on-rezisten=a martirilor i-a o(osit ?i 0ascinat pe persecutorii *n?i?i.
Chiar s'n3ele v>rsat i-a asi3urat &van3heliei r>sp'ndirea.
<aci0ism sla( ?i nesi3ur% )u. 1lac>r> arz>toare ?i (iruitoare.
$ac> @sus# *n Jhetsemani# ar 0i cerut Aat>lui s>u aCutorul
celor dou>sprezece le3iuni de *n3eri#
n-ar mai 0i eFistat nici Mnviere ?i nici Rusalii.
-4n moine de lT&3lise dT!rient # J)4>4 . 4imples regards sur le 4au'eur
1 martie 2008
;u-ire (nva/ne s ne rugm
Copilul meu# totul e at't de simpluG
!rice ru3>ciune nu este altceva dec't acest elan de iu-ire
care poate eFprima in0initul *ntr-o 0rac=iune de secund>.
2iezul oric>rei ru3>ciuni este un act de iu(ire.
C'teva cuvinte# 0oarte pu=ine cuvinte# un sin3ur cuv'nt
sunt de aCuns ca s> diriCeze spre mine elanul de iu(ire.
...
@u(ire nes0'r?it># pune pe (uzele mele
cuv'ntul de iu(ire adresat @u(irii.
-4n 2oine de lX&3lise dX!rient - Amour sans limites.
18 martie 2008
Copilul meu# ceea ce conteaz># nu este pu=inul pe care-l ai
*n m'inile tale.
Cu acest pu=in *n m'ini apropie-te de adev>ratul 0oc#
de sin3urul 0oc care este @nima mea.
/tunci t>ciunii t>i se vor aprinde din nou
?i lemnul t>u verde se va usca.
Au crezi c> nu po=i 0ace aproape nimic+
acest aproape nimic# *ncearc> s>-l 0aci
de o manier> eFtraordinar>.
)u-=i spun de o manier> spectacular>.
Concentreaz>-te asupra o(i?nuitului#
asupra in0imului.
1> lucrurile o(i?nuite de o manier> eFtraordinar>#
adic> iu(ind# - iu(ind eFtraordinar.
/tunci sc'nteia va s>ri.
/tunci 0ocul se va aprinde.
/tunci 0ocul Ete va lua.
/tunci vei *ncepe s> 0ii purt>tor al 1ocului.
-4n 2oine de lX&3lise dX!rient - Amour sans limites.
1Q martie 2008
1iecare cuv'nt al &van3heliei este o noutate.
&l ar tre(ui s> 0ie nou pentru noi de 0iecare dat> c'nd *l citim.
&l este o irup=ie a complet di0eritului# a complet noului *n spa=iul *n3ust al deCa v>zutului# al deCa cititului#
al deCa cunoscutului.
&l este o 0ereastr> deschis> spre o in0initate nemaipomenit> ?i minunat>.
...
/?tept>m noi cu adev>rat ca totul# *n noi# pentru noi# s> 0ie schim(at%
<ovara pe care o port de ani de zile *mi va 0i luat> de pe umeri%
1iecare cuv'nt ; a? spune chiar: luat la *nt'mplare ; al &van3heliei poate s> trans0orme ?i s>-mi umple
ziua%
<oate el s> 0ac> din 0iecare zi o nou> zi%
$a# dac> acest cuv'nt este ascultat ?i primit din toat> inima mea.
...
Bestea cea Hun> aduce vindecarea# iertarea# certitudinea# lumina.
,ci lucrurile dint%i au trecutJ <at c )u fac toate lucrurile noi -/p 21#7-5..
...
$oamne @suse# treze?te su0letul meu la noutatea prim>verii tale.
Mn tine sunt toate prim>verile mele.
Au e?ti prim>vara mea care nu trece.
Au e?ti ziua 0>r> *nserare# 0>r> as0in=it.
- 4n 2oine de lX&3lise dX!rient -
Le Visage de LumiKre.;eflets d:)'angile.
-:ev Jillet.
1R martie 2008
:rimvar
- o meditatie -
Ridica=i ochii ?i privi=i holdele care sunt de+a gata pentru seceri& -@n 7#D5.. /st0el le vor(e?te 2'ntuitorul
ucenicilor :ui# la 0'nt'nile lui @acov.
,e pare c" @sus ?i-a *nceput activitatea pu(lic> spre s0'r?itul lui 0e(ruarie ?i *nceputul lui martie. <rimele
adieri ale prim>verii timpurii din Jalileea coincideau cu prim>vara su0letelor# anun=at> ?i adus> de
2'ntuitor.
&Fist> un 0el de prim>var> *n s'nul &van3heliei. <rimele cuvinte ale lui @sus# primele lui *nt'lniri# primele
lui chem>ri# r>sp'ndesc o eFperien=> prim>v>ratic> ?i o noutate de un verde crud. <ara(olele 3alileene ne
vor(esc despre sem>n>turi# despre 3r'ul care cre?te# despre holdele care se coc# despre pomii care cresc.
,im=im noi aceast> atmos0er>% )e deschidem noi su0letul acestor su0luri%
<rim>var> ?i tinere=e. &terna tinere=e a &van3heliei. 2iClocul de a r>m'ne mereu t'n>r# *n po0ida anilor#
este s> r>m'i unit cu @sus.
/ te ata?a de &l# *nseamn> s> nu pierzi niciodat> 3ra=ia tinere=ii# par0umul prim>verii.
Ainere=ea este starea de su0let a primilor ucenici. &ntuziasmul inimilor tinere care se d>ruiesc. /ceasta nu
*nseamn> c> nu tre(uie s> ne maturiz>m de loc ?i s> atin3em m"rimea normal>.
$ar aceasta *nseamn>: vi3oare# prospe=ime# r>m'nere aproape de izvoare# *nseamn> s> devii contemporan
cu *nceputul lucrurilor# capacitate de asimilare ?i de adaptare# activitate mai lar3> ?i mai intens>.
&van3helia este# ca s> spunem a?a# *m(i(at> de tinere=e.
C>ci cel pe care $umnezeu *l iart> ?i *l vindec> devine t'n>r.
)l, Domnul, este ,el care !$i re!nnoie&te tinere$ea ca pe cea a 'ulturului -<s. 102#5..
-4n 2oine de lX&3lise dX!rient
Le Visage de LumiKre.;eflets d:)'angile
15 martie 2008
Mnainte de a se ivi *n duh ?i pe (uzele credinciosului#
adev>rata ru3>ciune# orice ar cere ea#
s-a n>scut deCa *n ad'ncul inimii#
*n taina na?terii 1iului
?i a 0ost murmurat> acolo de $uhulL
-Oenri :e ,auF.
17 martie 2008
Credin=a# pe scurt# este luarea la cuno?tin=>
?i acceptarea situa=iei de 0a=> c"tre 0a=>#
*n care se a0l> omul cu $umnezeul lui#
realizarea acestei prezen=e de iu(ire 0undamental>
care 0ace ca omul s> fie
?i deschide *n $umnezeu a(isurile insonda(ile
de dar ?i de *ndurare.
Credin=a este unicul miCloc pentru om de a p>trunde
p'n> *n aceast> locuin=> ascuns> a lui $umnezeu
care este *n acela?i timp cel mai *nalt dintre ceruri
?i centrul cel mai pro0und al inimii lui.
)umai ea *l poate conduce pe om
dincolo de
ceea ce poate 0i v>zut# auzit ?i 3'ndit.
-Oenri :e ,auF.
1D martie 2008
)u cu un $umnezeu a(stract ?i *ndep>rtat vreau eu s> m> *ntre=in#
ci cu unicul $umnezeu# a c>rui eternitate este pe deplin prezent>
*n 0iecare moment al eFisten=ei mele#
*n propriul meu prezent 0a=> de mine *nsumi.
Mn 0apt eu sunt *ntotdeauna cu el ?i *n el#
*ntr-un contact at't de intim cum nici o ima3ina=ie n-ar putea s> mi-l reprezinte.
2ai tre(uie ca eu s> m> trezesc la aceast> <rezen=>.
-Oenri :e ,auF.
12 martie 2008
,enin"tate...
)u eFist> dec't dou> specii de oameni care sunt *n pace:
- cei care n-au *n=eles nimic din misterul lui $umnezeu
?i care cred a-l 0i *n=eles: teolo3ii
- cei care au Erealizat ?i au acceptat c> nu ?tiu nimic
despre $umnezeu.
@sus a 0ost condamnat de preo=ii reli3iei sale pentru
proclamarea misterului interior eli(erator.
Cel mai autentic martir nu este# oare# cel care# cu ?i *n @sus#
su0er> persecu=ie pentru dreptate#
pentru proclamarea misterului interior
superior con0ormismului le3al %
-Oenri :e ,auF.
11 martie 2008
...daca vrei cu-adevarat sa stii ce este orice lucru din lume#
*ncepe prin a multumi lui $-zeu pentru el.
/tunci nu vei cadea *n erezia reducerii: omului ; la economie si la seF# naturii ; la determinism.
/tunci vei cunoaste ca omul a devenit om# nu pentru ca a inventat roata# oric't de importanta este ea. )u
pentru ca este Lomo 4apiens# sau pentru ca a descoperit lo3ica lui /ristotel.
Ci pentru ca a devenit Lomo Adoratus# omul care multumeste.
!mul care nu *i spune lui $-zeu# sunt *ndrituit la asta# este dreptul meu constitutional sa am *ntotdeauna
asta sau ailalta.
&ste omul care# multumindu-@ lui $-zeu# eFclama dintr-o data:
M,erul si p?m%ntul sunt pline de sla'a 2aN*
-/leFander ,chmemann.
10 martie 2008
Abba, 2at( &ste cuv'ntul sacru care deschide por=ile eternit>=ii#
cea a sanctuarului cel mai interior# al criptei secrete a su0letului
?i *l conduce pe om p'n> la misterul cel mai ascuns:
$umnezeu *n ad'ncul lui
; un secret ascuns 3enera=iilor succesive de oameni
p'n> la venirea pe p>m'nt a 1iului lui $umnezeu *nsu?i
mani0estat ca 1iu al omului.
-Oenri :e ,auF.
martie 2008
`...a un surNs
care p"trunde *n inima
0iec"rui om *nt'lnit#
acesta este numele salvator al lui
Cristos.
-Oenri :e ,auF.
8 martie 2008
)umele misterios pe care 9ahve l-a revelat
dep>?ea orice *n=ele3ere uman>.
/ venit ziua *n care evreii nu mai *ndr>zneau
nici m>car s> rosteasc> tetra3rama sacr>.
)hiei asher ehieh# era#
pe de o parte#
ca un refuz#
E&u sunt cel care sunt# ascunz'nd pentru totdeauna )umele
pentru inteli3en=a pur ?i simplu curioas>.
$ar# *n acela?i timp#
pentru cei pe care numai iu(irea *i *mpin3e s> cunoasc>#
era invitaia presant
de a p>trunde p'n> *n ad'ncul acestui Ecuv'nt su(stan=ial#
p'n> la *nsu?i misterul Celui-care-este-esen=ialmente.
!rice apropiere verita(il> de $umnezeu#
oricare ar 0i climatul spiritual *n care se petrece#
nu se poate termina dec't prin A, a,a, al lui @eremia:
E/h# ah# ahG $oamne $umnezeule# nu ?tiu ce s> spun# nescio lo9ui -@er.1#R.
-Oenri :e ,auF.
Q martie 2008
! reli3ie idolatr"# hranit" de teroare# aCun3e
la ne3area dezvolt"rii creatoare#
la teama oric"rei eFperiente noi#
la asezarea de (araCe ce *mpiedic" procesele vietii.
-).Herdiaev.
R martie 2008
2i se pare c> pentru aceasta este nevoie de o pasiune arz>toare# *ns> de o pasiune pur># lipsit> de orice =el#
de orice determinare senzual>. 4n om care nu ?tie ce este pasiunea# nu va cunoa?te niciodat> ce este
iu(irea# 0iindc> iu(irea se na?te numai atunci c'nd eFist> o total> lep>dare de sine. ! minte care caut>
iu(irea sau adev>rul nu este o minte cu adev>rat pasionat>. / *nt'lni iu(irea 0>r> a o c>uta este
sin3ura cale de a o 3>si: a aCun3e la ea pe nea?teptate ?i nu ca rezultat al unor s0or=>ri sau al unor
eFperien=e. ! ast0el de iu(ire nu se supune timpului+ o ast0el de iu(ire este *n acela?i timp personal> ?i
impersonal># este at't pentru individ c't ?i pentru mul=ime.
@u(irea este asemenea unei 0lori care *?i d>ruie?te par0umul: o putem mirosi sau putem trece nep>s>tori pe
l'n3> ea. 1loarea se a0l> acolo pentru to=i# dar mai ales pentru cei care *?i dau osteneala s>-i soar(>
par0umul ?i s> o priveasc> cu *nc'ntare. <u=in import> pentru 0loare 0aptul c> suntem *n 3r>din> al>turi de
ea# sau c> ne a0l>m departe+ ea continu> s> *mpr>?tie *n Cur suavul s>u par0um pentru toat> lumea.
@u(irea este *ntotdeauna vie# nou># proasp>t>. <entru ea nu eFist> ieri sau m'ine. &a se a0l> dincolo de
tumultul 3'ndirii. )umai mintea inocent> ?tie ce este iu(irea ?i numai mintea inocent> poate tr>i *n
aceast> lume care nu este inocent>. /cest lucru eFtraordinar pe care omul l-a c>utat ve?nic prin sacri0iciu#
prin adorare# prin seFualitate# ?i dureri de tot 0elul# va putea 0i *nt'lnit atunci c'nd 3'ndirea# *n=ele3'ndu-
se pe sine# *?i va 3>si *n mod 0iresc propriul s0'r?it.
/tunci iu(irea nu mai are contrar# atunci iu(irea nu mai are con0lict.
-8iddu Irishnamurti.

5 martie 2008
2-am *ntre(at de multe ori dac" la mine e *ntr-adev"r puternic sentimentul p"catului#
al p"catului personal# al p"catului naturii umane *n 3enere.
&ste o pro(lem" complicat".
Cred c" simt cu mai mult" 0ort" r"ul dec't p"catul.
:rofunda nefericire a omului m' impresioneaz' mai mult decNt p'catul s'u.
-).Herdiaev.
7 martie 2008
L3'ndirea acumuleaz> nenum>rate amintiri despre pl>cerile sau despre durerile pe care le-am avut# ?i din
aceste amintiri ea rena?te. /?a cum am spus# 3'ndirea este trecutul# 3'ndirea este ve?nic veche.
Mntruc't noi *nt'mpin>m provoc>rile vie=ii *n termenii trecutului ; provoc>rile 0iind *ntotdeauna noul ;
lu>rile noastre de contact sunt inadecvate ?i de aici se ivesc contradic=iile# con0lictele# necazurile ?i
su0erin=ele ce reprezint> zestrea noastr>.
2icul nostru creier este *n con0lict Eorice ar 0ace. 1ie c> n>zuie?te# 0ie c> imit> sau se con0ormeaz># 0ie
c> respin3e sau su(limeaz># 0ie c> se a0l> su( in0luen=a stupe0iantelor# Enimic din toate acestea nu poate
pune cap>t st>rii noastre de con0lict. $in contr> con0lictul se ad'nce?te.
L
$ac> ne d>m seama de modul *n care ia na?tere 3'ndirea# atunci nu mai este necesar s> o diriC>m.
Cheltuim mult timp ?i risipim mult> ener3ie *n cursul vie=ii noastre *ncerc'nd s> ne control>m 3'ndurileL
&Fist> o lupt> continu> *ntre un 3'nd ?i altul# *ntre o dorin=> ?i alta# *ntre o pl>cere ?i alta. $ar dac> suntem
con?tien=i de modul *n care se 0ormeaz> 3'ndirea# atunci dispare orice contradic=ie *n 3'ndire.
-8iddu Irishnamurti.
D martie 2008
$e ce c>ut>m noi s> evad>m de la 0aptele reale % )e este 0ric> de moarte# spre eFemplu# ?i atunci
n>scocim tot soiul de teorii# speran=e# credin=e# pentru a ascunde 0aptul mor=ii. $ar ea este *ntotdeauna
acolo. <entru a *n=ele3e acest 0apt tre(uie s>-l privim *n 0a=># nu s> 0u3im de el. Cei mai mul=i oameni sunt
*n0rico?a=i de via=># dup> cum sunt *n0rico?a=i de moarte. )e temem pentru 0amilia noastr># ne temem de
opinia pu(lic># ne temem c> ne pierdem sluC(a# si3uran=aL ne temem de o mie de alte de lucruri.
/dev>rul este tocmai aceast> 0ric> ?i nicidecum teama noastr> de un lucru sau altul.
/cestea 0iind spuse# suntem noi *n stare s> *n0runt>m acest 0apt real% Ml putem *n0runta numai dac> este
prezent. $ac> nu *i permitem niciodat> s> 0ie prezent# pentru c> *ncerc>m s> 0u3im de el# nu-l vom putea
*nt'lni *n veci. Mntruc't am cultivat o *ntrea3> re=ea de evad>ri# am r>mas prizonierii o(i?nuin=ei noastre de
a evada.
/t't timp c't suntem su0icient de sensi(ili ?i de serio?i# ne vom da seama nu numai de condi=ionarea
noastr># ci ?i de pericolul care rezult> din aceasta# de ura# de (rutalitatea ?i de cruzimea pe care ea ni le
produce. B>z'nd#a?adar# pericolul condi=ion>rii noastre# de ne nu *ncerc>m s> 0acem ceva%
L/dev>rul este c> nu vede=i.
L/t't timp c't perceperea pericolului r>m'ne *n c'mpul ideilor# se produce un con0lict *ntre idee ?i
ac=iune# iar acest con0lict v> r>pe?te ener3ia. $oar c'nd vede=i condi=ionarea ?i pericolul ei *n imediat ; ca
?i cum a=i vedea o pr>pastie sau un ?arpe ; numai atunci ac=iona=i. /st0el Ea vedea *nseamn> Ea ac=iona.
Mn 3eneral# cei mai mul=i oameni traverseaz> *ntrea3a eFisten=> *n mod neatent# reac=ion'nd 0a=> de mediul
*n care am 0ost educa=i 0>r> s> 3'ndeasc>.
/st0el de reac=ii nu 0ac dec't s> sporeasc> *nro(irea ?i condi=ionarea+ dar de *ndat> ce privim *n Curul
nostru cu o aten=ie total># devenim cu des>v'r?ire li(eri de trecut ?i trecutul se desprinde de noi *n mod
0iresc.
-8iddu Irishnamurti.
2 martie 2008
,-a tot vor(it despre un om care voia s" *nceap" o viat" nou"# uit'nd cu totul de cea veche# dar eu spun
asa: c" omul ar tre(ui s" devin" un c"ut"tor de $umnezeu *n toate lucrurile si s"-l 3"seasc" pe $umnezeu
*n toate - *n orice vreme# *n orice loc# *n orice om si *n orice mod. /st0el# omul poate spori ne*ncetat si
creste 0"r" s0'rsit.
-2eister &cKhart.

2 0e(ruarie 2008
!# sluCitorule# unde m" cauti %
@at"G &u sunt l'n3" tine.
)u sunt nici *n templu# nici *n moschee:
nici *n Iaa(a# nici pe muntele Iailas.
$ac" esti un c"ut"tor adev"rat
2" vei vedea pe dat":
2" vei *nt'lni *ntr-o clip".
Ia(ir spune: N!# ,adhuG $omnul este su0larea *ntre3ii su0l"ri.N
-Ia(ir.
28 0e(ruarie 2008
S@4/ aceasta mi-e mai dra3> dec't toate celelalte#
0iindc> ast>zi $omnul meu @u(it e oaspete *n casa mea
Camera mea ?i curtea sunt *mpodo(ite cu prezen=a :ui.
$orurile mele *i c'nt> )umele# ?i se pierd *n marea :ui 0rumuse=e:
Mi sp>l picioarele# *i privesc chipul# ?i m> *ntind *naintea :ui
aduc'ndu-i o0randa trupului meu# a mintii mele ?i a tot ce am.
Ce zi prea0ericit> e ziua c'nd @u(itul meu# care e comoara mea# vine la mine acas>G
Aoate relele *?i iau z(orul din inima mea c'nd *mi v>d $omnul.
E@u(irea mea :-a atins+ inima mea se tope?te de dorul )umelui care e /dev>rulN -
/?a c'nt> Ia(ir# sluCitorul tuturor sluCitorilor.
-Ia(ir.
-din volumul ?a-ir 23es p4nza numelui 3u# &ditura Oerald.
2R 0e(ruarie 2008
2entalul intuitiv este un dar sacru#
@ar mentalul ra=ional este un servitor 0idel.
)oi am creat o societate care
onoreaz> servitorul
?i a uitat darul.
-/l(ert &instein.
25 0e(ruarie 2008
Bine o clip> c'nd copiii care s-au Cucat de-a ho=ii 0ac lini?te (rusc:
nu s-a auzit oare *n hol z3omot de pa?i real%
Bine o clip> c'nd cei care ?i-au 0>cut de lucru cu reli3ia -E!mul *n c>utarea lui $umnezeuG. se retra3
(rusc.
!are :-am 3>sit cu adev>rat %
)u ne-am 3'ndit niciodat> s> aCun3em la aa ceva G
2ai 3rav# oare ne-a 3>sit &l pe noi %
-C.,.:ewis.
27 0e(ruarie 2008
$umnezeu lucreaz> inco3nito.
C'nd eu nu m> 3'ndeam la &l# nu era cu nimic mai pu=in acolo.
&l nu-^i punea semn>tura *n Cosul apusurilor de soare sau a tandre=ei umane.
/ceste realit>=i *mi vor(eau de &l 0>r> ca eu s>-: recunosc
sau s>-: numesc.
/desea# el era teri(il de a(sent *n spa=iile unde i s#a atribuit reziden$a.
Cruzimea# a(sen=a milei# *n3ustimea de spirit *l alun3au mai repede decum z3omotul armei de 0oc alun3>
o colonie de p>s>riG
M;ut$ile 'oastre au spat un abis !ntre 'oi &i Mine -@saia 58.
-,tan Rou3ier.
2D 0e(ruarie 2008
Ao=i# cred# am de su0erit ?i psiholo3ic - unii mai mult# al=ii mai pu=in# dar 0iecare am su0erit *n 0elul s>u.
C'nd su0erim# din instinct# vrem s> sc>p>m# s> 0u3im de (oal> ?i atunci ne 3>sim c'te un re0u3iu - *ntr-o
reli3ie# *n di0erite distrac=ii# *n lectur> ?. a. m. d.
&i (ine# dac> spiritul este 0oarte atent ?i nu d> *napoi *n 0a=a su0erin=ei# ve=i vedea c> din aceast> stare
total> se na?te o ener3ie at't de puternic> - aproape o pasiune - *nc't su0erin=a *nceteaz> de la sine.
-Irishnamurti.
22 0e(ruarie 2008
)umai un spirit linistit poate *ntele3e c" *n el eFist" o miscare total di0erit"#
de alt" dimensiune si de alt" calitate.
4nele lucruri nu pot 0i eFprimate prin cuvinte# pentru c" sunt indescripti(ile.
Ceea ce se poate descrie e numai drumul parcurs p'n" *n acest punct#
anume drumul *n care ti-ai pus temeiul
si ai v"zut limpede nevoia#
adev"rul si
0rumusetea
unui spirit linistit.
-Irishnamurti.
21 0e(ruarie 2008
... evolu=ia# oricare ar 0i eFplica=ia care i s-ar da# nu poate opera *n mod automat aceast> trecere de la ceva
la cineva.
/ceasta este lucrarea 0iec>ruia dintre noi.
&a este voca=ia# privile3iul care ne este acordat:
?i posi(ilitatea de a ne d>rui#
care este m>re=ia ?i demnitatea uman> *n eFclusivitate.
$ar aceasta nu este dec't o posi(ilitate.
)u se 0ace de la sine#
este o trecere eFtrem de di0icil>.
,e poate chiar spune c># *n anumite privin=e# este imposi(il># at't timp c'nd nu l-am *nt'lnit pe
$umnezeul cel Biu.
-2aurice Sundel.
,i un montaC de vizionat cu <ower<oint -pe care l-am primit si eu.:
:ovestea vulturului
-clicK aici.
20 0e(ruarie 2008
Ceea ce noi numim E=ar> de eFil
este adesea E=ara promis> c>reia *i lipse?te aten=ia noastr>.
$ac> tre(uie s> revenim undeva#
s> revenim la ceea ce este#
nu eFist> alt> cale dec't aten=ia#
0ie ea sensi(il># a0ectiv># intelectual> sau spiritual>L
NHunurile cele mai de pre=
nu tre(uie c>utate ci a?teptate:
din calitatea a?tept>rii noastre
?i a dorin=ei noastre
se na?te calitatea aten=iei noastre.
/ten=ia este atunci
un alt nume pentru @u(ire
c'nd aceasta nu se mul=ume?te
cu emo=ii sau cu (une inten=ii
ci devine eFerci=iul cotidian
al unei *nt'lniri cu ceea ce este
cu ceea ce suntem.
<rin la(irinturile preocup>rilor noastre#
va tre(ui s> p>str>m
un 0ir de 0ericit> vi3ilen=>.
1>r> aceast> vi3ilen=>
cum am putea recunoa?te <rezen=a
4na su( 0ormele ei multiple
?i 3usta ,avoarea -Mn=elepciunea.%
Cum am putea
purta 3riC> de 1iin=>%
-8ean 9ves :eloup.
1 0e(ruarie 2008
&Fist> dou> zile pe s>pt>m'n>
pentru care n-ar tre(ui s> ne nelini?tim#
dou> zile 0>r> *n3riCorare# 0>r> team>.
<rima# este ziua de ieri# cu 3re?elile comise#
Cu pa?ii 3re?i=i# cu re3rete ?i su0erin=e.
Siua de ieri a trecut ?i acum este *n a0ara controlului nostru
pentru totdeauna.
Ao=i (anii din lume nu ne-ar putea readuce ziua de ieri.
&ste imposi(il s> relu>m o 0apt> de ieri
ori s> ?ter3em un cuv'nt.
Siua de ieri a trecutG
Cealalt> zi care n-ar tre(ui s> ne nelini?teasc># este ziua de m'ine+
cu adversit>=ile ei imposi(ile# cu poverile ei#
cu promisiunile ei de speran=> ?i controlul limitat.
2'ine# soarele se va *n>l=a *n toat> splendoarea lui
sau *nd>r>tul unei perdele de nori.
$ar 0i=i si3uri# el va r>s>riG
@ar *nainte ca el s> r>sar># nu este nimic de 0>cut#
pentru c> ziua nu s-a n>scut *nc>.
)u mai r>m'ne dec't ast>zi.
1iecare din noi poate 0ace 0a=> (>t>liilor unei zile.
)umai atunci c'nd ad>u3>m poverile de ieri
la cele de m'ine nu putem continua.
)u eFperien=ele zilnice duc la ne(unie.
Ci re3retele de ieri *nso=ite de temerile pentru m'ine.
Are(uie a?adar s> tr>im o sin3ur> zi odat>G
18 0e(ruarie 2008
:umea are nevoie de schim(are# are nevoie de o imens> revolu=ie *n noi *n?ine# *n interiorul nostru. $e
aceast revolu=ie are ea nevoie ?i nu de una economic># comunist># s'n3eroas> ca toate cele ce s-au
des0>?urat pe tot parcursul istoriei ?i care l-au 0>cut pe om s> su0ere ?i mai mult.
)oi avem nevoie de o revolu=ie 0undamental># psiholo3ic># iar aceast> revolu=ie este ordinea.
!rdinea *nseamn> *mp>care# iar aceast> ordine# cu virtutea ?i cu *mp>carea sa# se na?te numai atunci c'nd
suntem *n contact direct cu dezordinea vie=ii noastre de zi cu zi.
$e aici va ='?ni (inele# ca ceva a(solut 0iresc# 0>r> nici o c>utare 0or=at>.
<entru c> tot ceea ce eFist> e s0'nt.
-Irishnamurti.
1Q 0e(ruarie 2008
$ac> am putea tr>i *n realitatea momentului n-am mai cunoa?te an3oasaG <entru c> ceea ce sim=im ?i
numim an3oas> este *ntotdeauna *n rela=ie cu un trecut care nu mai este sau cu un viitor care nu este *nc>.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim.
1R 0e(ruarie 2008
@isus contempla lumea noastr> cu ochi plini de minunare# c>ci ochii ,>i nu erau acoperi=i de v>lurile
anilor ?i tot ceea ce vedea era limpede *n lumina tinere=ii :ui. $e?i cuno?tea ad'ncurile 0rumuse=ii# era
mereu surprins de pacea ?i de m>re=ia ei. ,t>tea *naintea p>m'ntului ca ?i c'nd ar 0i 0ost primul om *n
prima sa zi pe p>m'nt.
)oi# cei ale c>ror sim=uri au 0ost *nce=o?ate# privim *n plin> lumin> a zilei ?i tot nu vedem. )e 0acem
urechile p'lnie ?i tot nu auzim. )e *ntindem *nainte m'inile# dar tot nu atin3em. ^i chiar dac> s-ar arde
toat> t>m'ia /ra(iei# noi am mer3e pe calea noastr> ?i nu i-am sim=i mirosul.
Cu adev>rat# noi privim dar nu vedem# auzim dar nu ascult>m# (em ?i m'nc>m dar nu 3ust>m ?i *n aceasta
const> di0eren=a *ntre @isus din )azaret ?i noi *n?ine.
,im=urile :ui erau continuu *nnoite
?i lumea era pentru &l *ntotdeauna nou.
-Iahlil Ji(ran - <isus,8iul 7mului.
17 0e(ruarie 2008
/proapele t>u este eu-l t>u necunoscut ce a c>p>tat 0orm>.
1a=a lui va 0i re0lectat> *n apele tale lini?tite ?i
dac> vei privi st>ruitor acolo
*=i vei vedea propria *n0>=i?are.
@ar dac> *l vei asculta noaptea#
*l vei auzi vor(ind
?i cuvintele lui vor 0i tremurul
propriei tale inimi.
<oart>-te cu aproapele t>u
precum ai vrea s> se poarte
el cu tine.
-Iahlil Ji(ran - <isus,8iul 7mului.
12 0e(ruarie 2008
Mn starea actual># :umea n-ar putea 0i *n=eleas>#
prezen=a Re0leFivului *n ea ar 0i ineFplica(il>
dac> n-am presupune
o secret> complicitate *ntre @mens ?i @n0im
pentru a *nc>lzi# a hr>ni ?i a sus=ine p'n> la cap>t#
prin hazard# contin3ente ?i li(ert>=i 0olosite#
Con?tiin=a ap>rut> *ntre cele dou> ordine de m>rimi.
<e aceast> complicitate tre(uie s> ne (izuim.
7mul este de ne!nlocuit.
$eci oric't de neverosimil> ar 0i perspectiva#
el trebuie s reu&easc#
nu numai la un mod necesar#
dar ?i in0aili(il.
-Aeilhard de Chardin.
11 0e(ruarie 2008
$ar atunci# voi r>spunde eu# dac># a?a cum pretinde=i voi# iu(irea universal> este imposi(il># ce
semni0ica=ie are *n inimile noastre# acel instinct irezisti(il care ne poart> c>tre unitate
de 0iecare dat> c'nd# *ntr-o direc=ie oarecare# pasiunea noastr> se eFalt>%
,im= al universului# ,im= al Mntre3ului: *n 0a=a )aturii+ *n 0a=a 0rumuse=ii# *n 2uzic># nostal3ia care ne
cople?e?te ;
a?teptarea ?i sentimentul unei mari <rezen=e.
Mn a0ara Emisticilor ?i a anali?tilor lor# cum se 0ace c> psiholo3ia a ne3liCat at't de mult timp aceast>
vi(ra=ie 0undamental> al c>rei tim(ru# pentru o ureche eFersat># se distin3e la (az> sau# mai de3ra(># *n
v'r0ul oric>rei mari emo=ii% Rezonan=a cu Mntre3ul:
nota esen=ial> a poeziei pure ?i a purei Reli3ii.
Mnc> o dat># ce tr>deaz> acest 0enomen# n>scut odat> cu 3'ndirea ?i crescut odat> cu ea# dac> nu un acord
per0ect *ntre dou> realit>=i ascunse: parcela disCunct> care 0ream>t> la apropierea restului%
-Aeilhard de Chardin.
10 0e(ruarie 2008
2arele trium0 al Creatorului ?i R>scump>r>torului# *n perspectivele noastre cre?tine# este acela de a 0i
trans0ormat *n 0actor esen=ial de vivificare ceea ce# *n sine# este o universal> putere de mic!orare
-*mpu=inare. ?i de dispari=ie. $umnezeu tre(uie# *ntr-un anume 0el# pentru a p>trunde de0initiv *n noi# s>
ne sape# s> ne 3oleasc># s>-?i 0ac> un loc. <entru a ne asimila *n el tre(uie s> ne remanieze# s> ne
retopeasc># s> zdro(easc> moleculele 0iin=ei noastre. 2oartea este *ns>rcinat> s> practice# p'n> *n ad'ncul
nostru# deschiderea dorit>. &a ne va 0ace s> suport>m disocierea a?teptat>. &a ne va pune *n starea or3anic
necesar> pentru ca asupra noastr> s> cad> 1ocul divin. ^i ast0el# ne0asta ei putere de descompunere ?i de
dizolvare va 0i captat> pentru cea mai su(lim> din opera=iile Bie=ii. Ceea ce# prin natur># era vid# lacun>#
*ntoarcere la pluralitate# poate deveni# *n 0iecare eFisten=> uman># plenitudine ?i unitate *n $umnezeu.
-Aeilhard de Chardin.
0e(ruarie 2008
/t'ta vreme c't eFist>
pl>cerea de sine ?i mila de sine
nu vei avea iz('nd>.
-Aeo0an S>vor'tul.
8 0e(ruarie 2008
/st>zi suntem mai *ndep>rta=i de $umnezeu ?i ca oameni# ?i ca omenire. Ar>im *ntr-un conteFt *nstr>inat
de har ; lim(aCul modern *l nume?te Esecularizat# de la secol# veac# ca un cuv'nt opus no=iunii de
ve?nicie. $umnezeu cheam> pe om la ve?nicie. !mul# *n ne?tiin=a lui se *n=elene?te din ce *n ce mai mult
*n veac# adic> *n veacul acesta trec>tor# *n p>m'ntul acesta de care Oristos $umnezeu zicea c> ECerul ?i
p>m'ntul vor trece# dar cuvintele 2ele nu vor trece.
-<>rintele Ra0ail )oica.
Q 0e(ruarie 2008
,> ne 0ie team> - 0rica lui $umnezeu# 0rica de a-: pierde pe $umnezeu+ c> $umnezeu cu at'ta 3in3>?ie
se retra3e de la mine# *nc't nici nu o(serv dec't la un moment dat c> nu mai am ru3>ciune# c> m-am r>cit
*n duh# ca ?i /dam ?i &va# c> m-am dez(r>cat de harul pe care-l avusesem adineauri sau c'ndva# sau dup>
:itur3hie sau dup> Mmp>rt>?anie# ?i acum nu-l mai am. 4nde am p>c>tuit# unde am 0>cut ceva# de s-a
desp>r=it de mine lumina mea# via=a mea# $umnezeul meu%
-<>rintele Ra0ail )oica.
R 0e(ruarie 2008
$eose(irea dintre maCoritatea oamenilor ?i mine const> *n aceea c> la mine Epere=ii desp>r=itoriN s*nt
transparen=i. &ste particularitatea mea. :a al=ii s*nt adesea at*t de 3ro?i *nc*t nu v>d nimic *nd>r>tul lor g
?i asta-i 0ace s> cread> c> acolo nici nu se a0l> a(solut nimic. &u percep *ntruc*tva procesele ce se
deruleaz> *n 0undal# ceea ce-mi con0er> o si3uran=> l>untric>. Cel care nu vede nimic n-are nici si3uran=>
?i nu poate tra3e concluzii sau nu se *ncrede *n propriile concluzii. )u ?tiu ce a declan?at 0aptul c> eu pot
percepe 0luFul vie=ii. <esemne c> a 0ost *nsu?i incon?tientul. <oate c> au 0ost visele mele avute at*t de
devreme. &le mi-au determinat evolu=ia de la (un *nceput.
-Carl Justav 8un3.
5 0e(ruarie 2008
& important s> avem un secret ?i presim=irea a ceva ce nu poate 0i cunoscut. )e umple via=a cu o nuan=>
de impersonal# cu un numinosum* Cine n-a 0>cut niciodat> eFperien=a acestui lucru a pierdut ceva esen=ial.
<mul tre-uie s simt c trie!te (ntr/o lume care este misterioas (ntr/o anumit privin s> simt>
c> *n ea se *nt*mpl> ?i lucruri a c>ror eFperien=> o poate 0ace# chiar dac> r>m*n ineFplica(ile# ?i nu numai
acelea care se des0>?oar> *n limitele a?tept>rilor. Nea!teptatul !i incredi-ilul in de aceast lume.
Numai atunci viaa este (ntreag. <entru mine# lumea a 0ost de la (un *nceput in0init de mare si de
insesiza(il>.
-Carl Justav 8un3.
7 0e(ruarie 2008
$oar lumina divin># atunci c'nd str>luce?te *n noi# ne permite s> ne vedem p>catele. <rin ru3>ciune# pu=in
c'te pu=in# inima noastr> *ncepe s> *n=elea3> in0luen=a duhurilor care umplu v>zduhul. Mn loc s> *naint>m
duhovnice?te# vedem cu o 0ine=e mereu cresc'nd> patimile care ne st>p'nesc. Mn mod paradoFal# acest
sentiment de re3res duhovnicesc este un pro3res. Chiar dac> nu am v>zut *nc> lumina necreat> a $uhului
,0'nt# ne vedem *ns> p>catele.
-/rhim. ,o0ronie ,aharov.
D 0e(ruarie 2008
)u 0ace=i nimic dac> v> interzice con?tiin=a ?i nu l>sa=i la o parte nimic din cele ce v> porunce?te ea s>
0ace=i# indi0erent de importan=a lucrului respectiv. Con?tiin=a este p'r3hia noastr> moral>. 1aptul c>
odraslele noastre - 3'ndurile# sentimentele ?i dorin=ele ; se dedau *nl>untrul nostru unei a3it>ri nepermise
*?i are cauza ?i *n sl>(irea con?tiin=ei noastre. Reda=i-i puterea declar'nd total supunere 0a=> de ea.
Con?tiin=a# *mpreun> cu aducerea-aminte cu evlavie de $umnezeu sunt izvorul adev>ratei vie=i a
spiritului.
-Aeo0an S>vor'tul.
2 0e(ruarie 2008
&senta nu se reveleaz" dec't
su( N0ormaN predispozitiei 0iintei
care primeste aceast" NrevelatieN+
nu se produce niciodat" altceva.
$in acel moment#
0iinta va primi revelatia esential"
si nu va vedea *n o3linda divin"
dec't propria sa N0orm"N+
nu va vedea pe $umnezeu
- este cu neputint" s"-l vad" -
stiind totodat"
c" ea nu *si vede propria N0orm"N
dec't datorit" o3linzii divine.
-@(n /ra(*# mistica islamic".
1 0e(ruarie 2008
,0'nta :umin> vine *n timpul ru3>ciunii de pro0und> poc>in=> pentru p>catele noastre+ ?i# de asemenea# *n
timpul ru3>ciunii 0>cute cu compasiune pentru cei ce ne o0enseaz>+ deodat> iu(irea se contope?te cu
:umina ?i :umina p>trunde *n su0let# iar *n a0ar> devine ca o atmos0er> saturat> de lumin> pe care ochiul
o poate z>ri.
-/rhim. ,o0ronie ,aharov.
D1 ianuarie 2008
$ac> sim=im o anumit> antipatie 0a=> de cineva# cel mai (ine este s> nu ne 3'ndim nici la chipul acelei
persoane# nici la cauza acestei uri# ci s> ne ru3>m independent de toate acestea. <rin aceast> lucrare
interioar># putem s> trecem peste antipatia noastr># s> re0uz>m ima3inea n>scut> din patimile noastre.
-/rhim. ,o0ronie ,aharov.
D0 ianuarie 2008
C'nd su0letul este *n *ntre3ime *ndreptat spre $umnezeu# toate *ntre("rile *nceteaz". )u mai eFist" dec't o
*ntre(are: Cum s" do('ndim $uhul ,0'nt *n noi si cum s"-l p"str"m %
-/rhim. ,o0ronie ,aharov.
2 ianuarie 2008
Bom repeta neo(osit c> omul *nseamn> prea pu=in pe p>m'nt# iar p>m'ntul - *n univers.
Cu toate acestea#
prin chiar corpul lui#
omul este departe de a ocupa doar locul minim ce-i este de o(icei acordat ?i cu care se mul=ume?te *nsu?i
<ascal# de vreme ce reducea Etrestia 3'nditoareN la a nu 0i# material vor(ind# dec't o trestie. C>ci# dac> ?i
corpul nostru este materia la care se re0er> con?tiin=a# *nseamn> c> el este coeFtensiv con?tiin=ei noastre#
*n=ele3e toate c'te le percepem# urc> p'n> la stele.
$ar corpul acesta imens se schim(> *n orice clip># uneori radical# la cea mai mic> mi?care a unei p>r=i din
el *nsu?i# care ocup> centrul ?i care locuie?te un spa=iu minim.
-Oenri Her3son.
28 ianuarie 2008
<rezen=a *n (iseric> ar tre(ui s> 0ie precum o eli(erare. $ar *n tonalitatea (isericii contemporane# viata
(isericii nu eli(ereaz># ci *l *ncorseteaz># *l *nro(e?te ?i *l sl>(e?te pe om. /cesta *ncepe s> 0ie interesat de
vechile ?i noile calendare# de ceea ce 0ac episcopii ?i simuleaz> o (un>tate mieroas>. 2are parte din a?a-
numita literatur> spiritual> este de calitate *ndoielnic># *n loc s>-l *nve=e pe om s> priveasc> lumea prin
viziunea Hisericii# *n loc s> trans0orme viziunea omului despre sine ?i via=># acesta se simte o(li3at -
pentru a 0i EspiritualN - s> se *m(race *ntr-o hain> de evlavie impersonal> ?i murdar># *n loc s> ?tie cel
pu=in c> eFist> (ucurie# lumin># sens# ve?nicie# omul devine iritat# intolerant# r>u ?i acumuleaz> o
*n3ustime a spiritului. )ici m>car nu se c>ie?te de toate acestea pentru c> toate provin din aceast>
E*m(isericireN# pe c'nd sensul reli3iei const> *n luminarea vie=ii# *n raportarea ei la $umnezeu ?i
trans0ormarea ei *n comuniune cu $umnezeu.
-/leFander ,chmemann.
2Q ianuarie 2008
... 0iecare v*rst> *?i are propriile adev>ruri psiholo3ice# adev>rurile sale pro3ramatice - am putea spune - ?i
tot a?a se *nt*mpl> cu 0iece nivel al evolu=iei psihice. &Fist> chiar nivele la care numai pu=ini aCun3 - o
chestiune de ras># 0amilie# educa=ie# dotare ?i pasiune. )atura este aristocratic>. <mul normal e o
ficiune# chiar dac> eFist> anumite le3it>=i 3eneral vala(ile. Bia=a su0leteasc> este o evolu=ie ce se poate
opri chiar la nivele in0erioare. & ca ?i cum 0iecare om ar avea o 3reutate speci0ic># con0orm c>reia urc> sau
r>m'ne la acel nivel la care *?i atin3e limitele. @ar ideile ?i convin3erile ?i le 0ormeaz> *n con0ormitate cu
acest nivel.
-Carl Justav 8un3.
2R ianuarie 2008
$ac> misticismul tre(uie s> trans0orme omenirea# nu va putea alt0el dec't transmi='nd# din aproape *n
aproape# *ncet# o parte din el *nsu?i.
-Oenri Her3son.
"P ianuarie "$$Q
$ac> spusa vreunui mare mistic
sau a unuia dintre imitatorii lui#
*?i a0l> un ecou *n unul dintre noi#
nu *nseamn> oare c> eFist> ?i *n noi
un mistic ce somnoleaz>#
a?tept'nd doar ocazia
pentru a se de?tepta%
-Oenri Her3son.
"# ianuarie "$$Q
5a-ul
Mntr-o 3ulie r>zle=it>#
un viermi?or 0rivol ?i surmenat
vor(ea cu altul mai (>tr'n ?i mai um(lat.
- 2>i nene#
*i spunea (>iatul#
sim=ind un va3 0ior de moarte#
ia spune#
oare s> mai 0ie
acoloL undevaL departeL
?i altcevaL dec't 3ulie %
:a care cel (>tr'n st>tu#
3'ndi o vreme
?i r>spunse:
- )u.
Ce =i-a venit%
Mi 0i (i3ot %
$e c'nd e?ti tu# copil netot#
ai dat cumva de lumi secrete %
Julie peste tot (>iete G
$oar rupem dumicatu-n (ot#
Ml mestec>m pe *ndeleteL
^i asta-i tot.
@ar clipele-au s(urat ?irete.
?i viermi?orul cel 0rivol
mu?c> odat> mai cu sete
?i# nu ?tiu cumL d>du *n 3olL
- Ce-i asta %
Ce peisaC ciudat G
)u poate 0i adev>rat G
/lt0el (>tr'nul mi-ar 0i spusG
&u mer3 hnainteG
?i s-a dusL
$ar# vai# deodat> (ietul ='nc
alunec>-n deriv>: plici G
^i (ra=e ne3re de 0urnici
l-au dus ca prad> *n ad'nc.
-Costache @oanid.
2D ianuarie 2008
Cine vrea s> capete un r>spuns la pro(lema r>ului#
a?a cum se pune azi# are nevoie# a?adar# *n primul r*nd
de o cunoa&tere temeinic de sine,
adic> o cunoa?tere c*t se poate de (un> a totalit>=ii sale.
Are(uie s> ?tie 0>r> menaCamente de c*t (ine ?i de c*te 0apte ru?inoase este capa(il
?i s> se 0ereasc> s-o ia pe una drept real> ?i pe cealalt> drept iluzie.
Ca posi(ilitate# am(ele s*nt adev>rate
?i el nu va sc>pa total nici de una# nici de cealalt>#
dac> g a?a cum ar tre(ui s-o 0ac> de 0apt de la sine g
vrea s> tr>iasc> 0>r> a se min=i ?i 0>r> a se am>3i pe sine.
-Carl Justav 8un3.
22 ianuarie 2008
/dev>rata *n=elepciune
Ra(inul din Sans st>tea odat> la 0ereastr> ?i privea spre strad>. B>z*nd un trec>tor# a cioc>nit *n 3eam ?i l-
a po0tit s> intre. Mn camer># ra(i Oaini l-a *ntre(at: E,pune-mi# dac> ai 3>si o pun3> plin> de (ani# ai
restitui-o posesorului ei%N ERa(iN# r>spunse omul# Edac> l-a? cunoa?te pe posesor# i-a? preda 0>r> nici o
ezitare pun3aN. E&?ti un prostN# spuse ra(inul. $in nou s-a a?ezat la 0ereastr># a chemat un alt trec>tor ?i i-
a pus aceea?i *ntre(are. N$oar nu s*nt prostN# a spus omul# Es> las din m*n> o pun3> de (ani peste care am
nimeritN. E&?ti un nemernicN# a spus ra(inul si chem> un al treilea trec>tor. /ceasta r>spunse: ERa(i# de
unde pot eu s> ?tiu pe ce treapt> su0leteasc> m-a? a0la *n acel moment% $ac> *mi va reu?i s>-l *nvin3 pe
diavol% <oate c> va 0i mai tare dec*t mine# iar eu *mi voi *nsu?i (unul altuia+ dar poate c> $umnezeu#
(inecuv*ntat 0ie el# *mi va sta al>turi *mpotriva celui r>u ?i voi restitui o(iectul 3>sit celui c>ruia *i
apar=ineN.
ECe 0rumoase s*nt cuvintele taleN# eFclam> ra(inul# Etu e?ti adev>ratul *n=eleptN
-din intelepciunea hasidica.
21 ianuarie 2008
Cunoa!terea proceselor derulate (n fundal mi/a preformat de timpuriu relaia cu lumea *n 0ond# ea
a 0ost *nc> din copil>ria mea a?a cum este ?i ast>zi. Copil 0iind# m> sim=eam sin3uratic ?i la 0el s*nt ?i *n
ziua de azi# pentru c> ?tiu ?i tre(uie s> indic lucruri de care ceilal=i# pare-se# nu ?tiu nimic ?i# *n cele mai
multe cazuri# nici nu vor s> ?tie nimic.
,olitudinea nu survine din cauz> c> nu avem oameni *n Curul nostru# ci mai de3ra(> din cauz> c> nu le
putem comunica lucruri care nou> ni se par importante sau din cauz> c> socotim vala(ile 3*nduri care
celorlal=i li se par impro(a(ile. ,olitudinea mea a *nceput o dat> cu eFperien=a viselor mele precoce ?i ?i-a
atins apo3eul pe vremea c*nd lucram la pro(lema incon?tientului. C*nd cineva ?tie mai multe dec*t ceilal=i#
devine sin3uratic. ,in3ur>tatea nu este *ns> necesarmente opus> comunit>=ii# c>ci nimeni nu simte
comunitatea mai pro0und dec*t o simte sin3uraticul# !i comunitatea (nflore!te numai acolo unde fiecare
singuratic (!i aminte!te de specificul su !i nu se identific deci cu ceilali.
-Carl Justav 8un3.
20 ianuarie 2008
,*nt mul=umit c> via=a mea s-a des0>?urat ast0el. / 0ost (o3at> ?i mi-a o0erit multe. Cum a? 0i putut s> m>
a?tept vreodat> la at*tea% ,-au *nt*mplat tot 0elul de lucruri la care nu m> a?teptam. 4nele s-ar 0i putut
derula alt0el dac> eu *nsumi a? 0i 0ost alt0el. /?a *ns># totul a 0ost cum tre(uia s> 0ie+ c>ci s-a *nt*mplat a?a#
pentru c> eu s*nt cum s*nt. 2ulte s-au produs inten=ionat# dar nu totdeauna s-au dovedit a 0i *n avantaCul
meu. Cele mai multe s-au dezvoltat *ns> *n mod natural ?i prin destin. Re3ret multe prostii izvor*te din
*nc>p>=*narea mea# dar dac> aceasta n-ar 0i 0ost o *nsu?ire de-a mea# nu mi-a? 0i atins =elul. /?a# s*nt
dezam>3it ?i nu s*nt dezam>3it deopotriv>. ,*nt dezam>3it de oameni ?i s*nt dezam>3it de mine *nsumi.
/m a0lat lucruri minunate despre oameni# am tr>it lucruri minunate le3ate de ei ?i am realizat eu *nsumi
mai multe dec*t a?teptam de la mine. )u-mi pot 0orma o Cudecat> de0initiv># *ntruc*t 0enomenul via=> ?i
0enomenul om s*nt prea mari. Cu c*t am *naintat *n v*rst># cu at*t mai pu=in am reu?it s> m> *n=ele3# s> m>
cunosc sau s> ?tiu despre mine.
,*nt uimit de mine# dezam>3it# mul=umit. ,*nt *ntristat# a(>tut# entuziast. ,*nt ?i toate acestea ?i nu pot s>
0ac suma. )u s*nt capa(il s> sta(ilesc o valoare sau o nonvaloare de0initiv># n-am o Cudecat> despre mine
?i via=a mea. $e nimic nu s*nt 0oarte si3ur. $e 0apt# n-am o convin3ere de0initiv> despre nimic. ^tiu numai
c> m-am n>scut ?i c> eFist ?i am sentimentul c> a? 0i 0ost purtat. &Fist pe (aza a ceva ce nu cunosc# *n
ciuda tuturor incertitudinilor simt o soliditate a ceea ce eFist> ?i o continuitate a 0iin=ei mele a?a cum este
ea.
-Carl Justav 8un3.
1 ianuarie 2008
! credin=> puternic> diminueaz> intensitatea pro(lemelor# *n acele rare momente# c'nd prin reli3ie se
aCun3e la $umnezeu# nu mai eFist> pro(leme deoarece $umnezeu nu este o parte a lumii# *n acele
momente# lumea *ns>?i devine via=> *n $umnezeu# *nt'lnire ?i comuniune cu &l. :umea nu devine
$umnezeu# ci o via=> 0ericit> ?i *m(el?u3at> cu $umnezeu. /ceasta este m'ntuirea lumii pre3>tit> de c>tre
$umnezeu. ^i este *mplinit> de 0iecare dat> c'nd credem.
- /leFander ,chmemann.
18 ianuarie 2008
Aot ceea ce eFist> este darul lui $umnezeu pentru om
?i totul eFist> pentru a-: 0ace pe $umnezeu cunoscut omului#
pentru a 0ace din via=a omului comuniune cu $umnezeu.
&ste iu(ire divin> devenit> hran># devenit> via=> pentru om.
$umnezeu (inecuvinteaz> tot ceea ce &l creeaz># iar *n lim(aC (i(lic aceasta *nseamn> c> &l 0ace din
*ntrea3a crea=ie semn ?i miCloc al prezen=ei ?i al *n=elepciunii# al iu(irii ?i al revela=iei ,ale.
bJusta=i ?i vede=i c> (un este $omnulc -<s. DD#8.N... sin3ura reac=ie natural> a omului#
c>ruia $umnezeu i-a dat aceast> lume (inecuv'ntat> ?i s0in=it>#
este de a-: (inecuv'nta ?i el pe $umnezeu# de a-i mul=umi#
de a vedea lumea a?a cum o vede $umnezeu
?i-*n acest act de recuno?tin=> ?i adorare - de a cunoa?te#
a numi ?i a st>p'ni lumeaN.
-/leFander ,chmemann.
1Q ianuarie 2008
,ursa 0alsei reli3ii este incapacitatea de a te (ucura# sau mai de3ra(># respin3erea (ucuriei# pe c'nd
(ucuria este esen=ial># deoarece este rodul prezen=ei lui $umnezeu. )u po=i s> nu te (ucuri# ?tiind c>
$umnezeu eFist>. $oar puse *n le3>tur> cu (ucuria# 0rica de $umnezeu ?i umilin=a sunt drepte# autentice#
0ructuoase# *n lipsa (ucuriei# ele devin demonice# cea mai pro0und> denaturare a oric>rei eFperien=e
reli3ioase. ! reli3ie a 0ricii. Reli3ia 0alsei umilin=e. Reli3ia vinei. Aoate sunt ni?te ispite# ni?te capcane -
0oarte puternice *ntr-adev>r# nu doar *n lume# ci ?i *n s'nul Hisericii. !amenii Ereli3io?iN privesc (ucuria#
adeseori# cu suspiciune.
@zvorul principal al tuturor este Esu0letul meu se (ucur> *n $omnul...N 1rica de p>cat nu ne m'ntuie?te de
el. Hucuria *n $omnul m'ntuie?te. 4n sentiment de vinov>=ie sau moralismul nu ne eli(ereaz> de aceast>
lume ?i de ispitele ei. Hucuria este temelia li(ert>=ii *n care suntem chema=i sa r>m'nem. 4nde# cum ?i
c'nd s-a denaturat aceasta tonalitate a cre?tinismului - sau# mai de3ra(># unde# cum ?i de ce au aCuns
cre?tinii imuni la (ucurie% Cum# c'nd ?i de ce# *n loc s> u?ureze oamenii su0erinzi# Hiserica a aCuns s>-i
intimideze ?i s>-i *nsp>im'nte%
-/leFander ,chmemann.

15 ianuarie 2008
/ pus *n tine $omnul nemar3ini de 3'ndire...
Mi+ai 6minescu
La steaua
:a steaua care-a r>s>rit
&-o cale-at't de lun3>#
C> mii de ani i-au tre(uit
:uminii s> ne-aCun3>.
<oate de mult s-a stins *n drum
Mn dep>rt>ri al(astre#
@ar raza ei a(ia acum
:ucii vederii noastre.
@coana stelei ce-a murit
Mncet pe cer se suie:
&ra pe c'nd nu s-a z>rit#
/zi o vedem# ?i nu e.
Aot ast0el# c'nd al nostru dor
<ieri *n noapte-ad'nc>#
:umina stinsului amor
)e urm>re?te *nc>.
17 ianuarie 2008
Mi+ai 6minescu
Gi dac'...
^i dac> ramuri (at *n 3eam
^i se cutremur plopii
& ca m minte s> te am
^i-ncet s> te apropii.
^i dac> stele (at *n lac
/d'ncu-i lumin'ndu-l
& ca durerea mea s-o-mpac
Mnsenin'ndu-mi 3'ndul.
^i dac> norii de?i se duc
$e iese-n luciu luna
& ca aminte s>-mi aduc
$e tine-ntotdeuna.
1D ianuarie 2008
,itua=ia psiholo3ic> a lumii de azi arat> ast0el: unii tot *?i *nchipuie c> s*nt cre?tini ?i cred c> mai pot c>lca
*n picioare a?a-zisul r>u+ ceilal=i i-au c>zut *ns> prad> ?i nu mai v>d (inele. R>ul a devenit azi *n mod
vizi(il o mare putere: o Cum>tate a omenirii se spriCin> pe o doctrin> 0a(ricat> din tot 0elul de n>scociri
omene?ti+ cealalt> Cum>tate su0er> de lipsa unui mit pe potriva situa=iei# *n ceea ce prive?te popoarele
cre?tine# cre?tinismul lor a a=ipit ?i a ne3liCat s>-?i edi0ice *n continuare mitul *n decursul veacurilor.`La
Lun mit este mort atunci c(nd nu mai trie!te !i nu se mai dezvolt. 2itul nostru a amu=it ?i nu d>
nici un r>spuns. Jre?eala nu rezid> *n el# *n 0elul *n care este eFpus *n ,0*nta ,criptur># ci eFclusiv *n noi
care nu numai c> nu am continuat s>-l dezvolt>m# dar chiar am *n>(u?it toate *ncerc>rile *n acest sens.
-Carl Justav 8un3.
12 ianuarie 2008
Lumea (n care ptrundem nsc(ndu/ne este crud !i crunt !i totodat de o frumusee
dumnezeiasc. ,> credem c> predomin> lipsa de sens sau sensul este o chestiune de temperament. $ac>
lipsa de sens ar prevala *n mod a(solut# ar disp>rea tot mai mult# pe m>sura evolu=iei# caracteristica vie=ii
de a 0i plin> de sens. $ar nu acesta este g sau nu-mi pare mie c> este g cazul. <ro(a(il c># a?a ca *n
toate pro(lemele meta0izice# am(ele s*nt adev>rate: viaa este sens !i nonsens sau are sens ?i nonsens.
Nutresc sperana anOioas c sensul va fi preponderent !i va c(!tiga -tlia.
-Carl Justav 8un3.
11 ianuarie 2008
Lipsa de sens (mpiedic plenitudinea vieii ?i *n consecin=> *nseamn> (oal>. 7ensul face s devin
suporta-ile multe poate c+iar totul. )ici o ?tiin=> nu va *nlocui vreodat> mitul# ?i un mit nu se poate
0ace din nici o ?tiin=>. C>ci nu E$umnezeuN este un mit# ci mitul este revelaia unei viei divine (n om.
)u noi invent>m mitul# ci el ne vor(e?te ca un ECuv*nt al $omnuluiN. ECuv*ntul $omnuluiN vine la noi#
iar noi n-avem nici un miCloc spre a distin3e dac> ?i cum di0er> de $umnezeu. :a acest ECuv*ntN nimic nu
e necunoscut ?i neomenesc *n a0ar> de circumstan=a c> vine spontan spre noi !i ne impune ni!te
o-ligaii. ,e sustra3e ar(itrarului nostru. ! Einspira=ieN n-o putem eFplica. ^tim c> o EideeN care ne vine
*n minte nu-i rezultatul Cudec>=ii noastre# ci 3*ndul a po3or*t asupra noastr> venind de undeva Edin alt>
parteN.
-Carl Justav 8un3.
10 ianuarie 200Q
Cusurul
:a ra(inul din IoczK veni un om pl*n3*ndu-se c> oamenii l-au poreclit EHi3otulN. Ce cusur *mi
repro?eaz>% $e ce (i3ot ?i nu pios%
LBigotulN# spuse ra(inul# Eface din esena pietii un lucru secundar !i din lucrul secundar o esenN.
-din intelepciunea hasidic".
ianuarie 2008
8ot ce nu m' ucide m' face mai puternic.
-1riedrich )ietzsche.
8 ianuarie 2008
;u-esc pe cei care nu pot tr'i decNt pierind
c'ci pierind ei se dep'sesc.
-1riedrich )ietzsche.
Q ianuarie 2008
Noi spunem mereu c' omul (l caut' pe 4umnezeuI
(n realitate 4umnezeu (l caut' pe om
si omul are datoria
s' se lase g'sit.
-I.J. $urcKheim.
R ianuarie 2008
& c'dea de sapte ori si a te ridica de opt ori astfel este Calea.
-din *ntelepciunea Sen.
5 ianuarie 2008
4ac' ai c'zut ridic'/te dac' ai c'zut iar ridic'/te iar...
-din eFperienta $esertului.
D0 decem(rie 200Q
<rivi=i un tranda0ir G <ute=i vedea acest tranda0ir doar ca 0iind un 0rumos tranda0ir. $ar dac> vede=i *n acest
tranda0ir eFprimarea unei 0or=e transcendente# di0eren=a vine de la voi care *l privi=i. $ac> sunte=i 3r>dinar
sau sunte=i cel care pre3>te?te o eFpozi=ie 0loral>#
vei vedea (ntotdeauna ceea ce privii G
&ste su0icient s dm timp vieii care *nsu0le=e?te toate lucrurile pentru a se face simit.
Arecem prea repede pe l'n3> o 0loare# pe l'n3> un ar(ore. !h# ce 0loare 0rumoas>L oh# ce ar(ore
0rumosG... ?i deCa ne-am reluat promenada G 8re-uie s ne trezim darul de a rmNne de a sta (ntr/o
situaie (n care simim .mirosim0 auzim vedem.
-I.J. $urcKheim.
2 decem(rie 200Q
Ceea ce tre-uie noi s (nvm de/a lungul zilei este s rm4nem.
Are(uie s> te opre!ti pentru a putea r>m'ne# dar r>m'nerea dep>?e?te oprirea. )umai r>m'n'nd acord>m
instrumentul prin care r>sun> sunetul 1iin=ei# mereu prezente *n ad'ncul nostru.
!mul care r>m'ne intr> *ntr-un 0el de lini?te esen=ial> care 0ormeaz> ecranul pe care se proiecteaz> 1iin=a
prezent> *n pro0unzimea lui. & rmNne (nseamn a (nva s asculi profunzimea. C'nd r>m'ne=i# este
ca !i cum o perdea s/ar ridica sau ca !i cum un zid ar cdea. 4n o(stacol este dep>?it ?i# *ncet sau
su(it# te sim=i o persoan> di0erit>.
-I.J. $urcKheim.
28 decem(rie 200Q
<ersonalitatea se dezvolt> *n cursul vie=ii dintr-un su(strat 3erminativ 3reu de deslu?it sau chiar de
nedeslu?it ?i a(ia prin 0aptele noastre se va v>di cine s*ntem. ,*ntem ca soarele ce hr>ne?te via=a
p>m*ntului# sco=*nd la iveal> tot 0elul de 0rumuse=i# ciud>=enii ?i ur*ciuni+ s*ntem ca mamele ce poart> *n
ele 0ericiri ?i su0erin=e necunoscute. )u ?tim dinainte ce *n0>ptuiri sau nele3iuiri# ce destin# ce (ine ?i ce
r>u purt>m *n noi ?i a(ia toamna va ar>ta ce a z>mislit prim>vara ?i a(ia seara va deslu?i lucrarea
dimine=ii.
:ersonalitatea realizare total a deplintii fiinei noastre e un ideal de neatins. 4ar faptul c e de
neatins nu impieteaz asupra unui ideal cci idealurile s(nt doar cluze !i niciodat eluri.
.Carl Justav 8un3.
2Q decem(rie 200Q
<ro0unzimea a ceea ce vedem depinde de 3radul pro0unzimii noastre.
-I.J. $urcKheim.
27 decem(rie 200Q
CNnd 4umnezeu se adreseaz' oamenilor le spal' picioarele.
-). ,teinhardt - 8urnalul 1ericirii.
22 decem(rie 200Q
Ceea ce m> intereseaz> *n activitatea mea# este adevrul trit# este fiina autentic. Ceea ce nu vrea s>
*nsemne c> tre(uie s> aCun3em la crim> dac> sim=im *n noi o a3resiune. $ar tre(uie s> accept>m um(ra. /
accepta um(ra nu *nseamn> c> tre(uie s> o tr>im. & fi autentic (nseamn a accepta s vedem c suntem
ceea ce suntem !i nu ceea ce ne imaginm c suntem privindu/ne personaKul (ntr/o oglind.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim.
20 decem(rie 200Q
*eligiile (i separ' pe oameni dar eOperiena religioas' (i une!te.
-Iarl0ried Jra0 $urcKheim.
18 decem(rie 200Q
4n *n=elept 0ace din veninul s>u interior remediu pentru sine+
sau precept de t>m>duire pentru semeni -....
Mns> cine nu se lupt> *n contra R>ului# s-a ?i predat deCa inamicului.
-Constantin Hr'ncusi.
1Q decem(rie 200Q
/ropor$ia interioar # este ultimul adev>r inerent# *n a(solut toate lucrurile.
@u(esc tot ceea ce se !nal$*
-Constantin Hr'ncusi.
1R decem(rie 200Q
/asrea miastr este un sim(ol al z(orului ce *l eli(ereaz> pe om din limitele materiei inerte. /ici am
avut de luptat cu dou> mari pro(leme. Are(uia s> ar>t *n 0orm> plastic> sensul spiritului# care este le3at de
materie. Concomitent# tre(uia s> 0uzionez toate 0ormele - *ntr-o unitate per0ect>. Chiar 0ormele
contradictorii tre(uiau s> se uni0ice *ntr-o comuniune nou># 0inal># *n 0iloso0ia mea asupra vie=ii# separarea
materiei de spirit ?i orice soi de dualitate r>m'n o iluzie. ,u0letul ?i lutul 0ormeaz> o unitate. <rin acest
oval al trupului /srii miestre, eu am separat ?i am com(inat dou> mi?c>ri imperioase - una deasupra
ovalului ?i alta dedesu(t. 2> *ntre(am sin3ur: cum tre(uie s> (alansez oare 0ormele pentru a da /srii
un sens al zborului #fr efort- $up> cum o(serva=i# am reu?it cumva s> 0ac ca /asrea miastr s>
pluteasc>.
-Constantin Hr'ncusi.
15 decem(rie 200Q
,culptura mea ,oco&ul nu mai este coco?+ iar /asrea miastr nu mai este o pas>re: au devenit
sim(oluri. &u am c>utat mereu naturalul# 0rumosul primar ?i direct# nemiClocit ?i eternG... $oresc ca
/srile ?i ,oco&ii mei s> umple odat> *ntre3 4niversul ?i s> eFprime marea &li(erareG...
/srile miestre z(oar># *ns> ,oco&ii c'nt>G...
-Constantin Hr'ncusi.
17 decem(rie 200Q
!amenii v>d lumea ca pe o piramid fatal+ ?i se *n3hesuiesc *n>untru-i# pentru a aCun3e c't mai sus#
*nspre v'r0u-i+ drept pentru care se ?i s0'?ie *ntre ei ?i sunt cu totul ne0erici=i -nemul=umi=i.L <e c'nd#
dimpotriv># dac> ar cre?te ?i s-ar *mplini *n chip 0iresc# dac> s-ar dezvolta ca ?i spicul de 3r'u pe c'mpie#
0iecare ar 0i ceea ce tre(uie s> 0ie# sau ar putea 0iL
-Constantin Hr'ncu?i.
1D decem(rie 200Q
Marile pro-leme ale vieii nu sunt niciodat definitiv rezolvate.
C'nd ni se pare c> sunt# suntem *ntotdeauna *n pierdere.
C>ci se pare c rostul acestor pro-leme nu este s le rezolvm
ci s lucrm necontenit la rezolvarea lor.
Numai a!a ne putem salva de la im-ecilizare !i (mpietrire.
-Carl Justav 8un3.
12 decem(rie 200Q
Mn lumea am>3irilor
,e poveste?te c> la ra(inul @isahar din Zol(orz a venit odat> un decedat pe care *l ?tia de mult ca pe un
om respectat. /cesta *i ceru ra(inului un aCutor: 0iindc> so=ia lui murise mai demult# *i tre(uiau (ani spre a
pre3>ti cununia cu o a doua so=ie. E$ar tu nu ?tiiN# *i spuse ra(inul# Ec> nu mai e?ti *n via=># ci *ntr-o lume
a am>3irii%N Cum omul nu vroia s>-l cread> pe ra(in# acesta *i ridic> poala hainei# ar>t*ndu-i c> um(l> *n
ve?mintele de mort.
C*ndva# mai t*rziu# ra(i @isahar a 0ost *ntre(at de 0iul s>u:
#$ac> lucrurile stau a?a# poate c> ?i eu m> a0lu *n lumea am>3irilor%N
EC(nd aKungi s !tii c eOist o lume a amgirilor (nseamn c nu te afli (n ea.
-din *ntelepciunea hasidic".
11 decem(rie 200Q
Are(uie ca sur'sul s> *nceap> s> lic>reasc> *n *ntuneric. /ceasta este minunea cuv'ntului: noi putem s>-l
z>mislim cu adev>rat pe Christos 0>r> a-l numi# 0>r> a 0i vor(a de el# 0>r> a se 0ace nici o aluzie m>car la
reli3ie sau Hiseric># pentru c> el umple toate cuvintele# de *ndat> ce cuv'ntul este sincer despre el.Aonul
devine armonicul 2uzicii eterne care 0ace s> se r>sp'ndeasc> *n cuv'nt iradierea @u(irii.
-2aurice Sundel.
decem(rie 200Q
Boca=ia noastr> % &ste aceea de a 0i sacramentul colectiv al unei <rezen=e care este li(ertatea *n esenta ei#
un sacrament de liniste *n care toate umanitatea contemporan> s> simt> atrac=ia acestei <rezente pe care
este inutil s> o numim dac> nu o tr>im# pentru c> nu am 0ace dec't s> o co(or'm# des0i3ur>m# limit>m si
s-o 0acem odioas>.
RMisiuneaR noastr se poate rezuma prin eFpresia: Rprezen :rezeneiR.
-2aurice Sundel.
8 decem(rie 200Q
,utarea lui Dumnezeu* Are(uie s> aler3>m dup> el din ruin> *n ruin># prin surp>rile succesive ale
ima3inilor ?i ideilor pe care ni le 0acem despre el.
$umnezeu a 0ost *nt'i putere ?i tiranie. /poi le3e ?i Custi=ie. /poi lumin>. /poi iu(ire. Mn s0'r?it# el s-a
0>cut a(sen=> ?i noapte ; iar aceast> suprem> metamor0oz># care adun> ?i con=ine *n unitatea ei
indivizi(il> toate ima3inile *mpr>?tiate pe care noi ni le 0>ceam despre el# este# *n noi# ipostaza *n care el
seam>n> cel mai mult cu el *nsu?i.
-Justave Ahi(on - @3noranta *nstelat".
R decem(rie 200Q
Decep$ie, re'olt, pesimism etc. /ceste reac=ii ne3ative vin din aceea c> nu 3>sim *n aceast> via=>
elementele de puritate ?i de ve?nicie pe care $umnezeu ne cere s> le aducem *ntr-*nsa.
4umnezeu ne/a adus pe lume pentru ca noi s/l aducem pe el (n lume.
-Justave Ahi(on - @3noranta *nstelat".
7 decem(rie 200Q
7ufletul tu are un c+ip ciudat fiindc e un gol fcut anume s se potriveasc cu o protu(eran=> din
in0inita supra0a=> a su(stan=ei $ivine# sau o cheie 0>cut> s> descuie una din u?ile casei cu mai multe
*nc>peri. C>ci nu umanitatea *n a(stract e aceea care tre(uie m'ntuit># ci tu ; tu# cititorul individual.
-C.,.:ewis.
D noiem(rie 200Q
Lucrai la sanctificarea lumii B fr cuvinte (n lini!teL
duce=i &van3helia nu predic'nd-o cu 3ura
ci predic'nd-o cu eFemplul#
nu vestind-o# ci trind-o.
-Charles de 1oucauld.
2 decem(rie 200Q
)u viza=i succesul. <entru c> nu se poate urm>ri succesul a?a cum nu se poate urm>ri 0ericirea. &le sunt
e0ecte secundare ale devotamentului mani0estat pentru o cauz> mai mare dec't sine *nsu?i sau dec't alt>
persoan>. 1ericirea# ca ?i succesul# sose?te c'nd nu v> a?tepta=i. &scultai ceea ce v dicteaz con!tiina
voastr !i acionai la maOimul cuno!tinei voastre. /tunci ve=i vedea c> *n timp succesul va veni
tocmai pentru c> nu v> 3'ndi=i la el.
-BiKtor &. 1ranKl.
1 decem(rie 200Q
@mportant nu este ceea ce a?tept>m noi de la via=># ci ceea ce aducem noi vie=ii. Mn loc s" ne *ntre("m dac>
via=a are un sens ar tre(ui s> ne ima3in>m c> nou> ne revine s> d>m vie=ii un sens *n 0iecare zi ?i *n 0iecare
ceas. `La
Responsa(ilitatea noastr> *n via=> const> *n a 3>si r>spunsuri (une la pro(lemele pe care via=a ne le pune
?i *n a ne achita cu onestitate de sarcinile pe care ea ni le atri(uie. `La
8rii fiecare moment al vieii voastre ca !i cum ai tri pentru a doua oar.
-BiKtor &. 1ranKl.
D0 noiem(rie 200Q
Bictor Ou3o spune# vor(ind despre preo=i# c> ei *l 0ac pe om s> treac> de la Esomnul *n care se doarme la
somnul *n care se viseaz>. Mntrea3a latur> sentimental> ?i ima3inativ> a reli3iei nu este altceva *ntr-
adev>r dec't o stare intermediar> *ntre somnul ?i trezirea lui $umnezeu *n om. Bisul inau3ureaz> trezirea:
aceasta este (ine0acerea lui. $ar el o ?i *nt'rzie: aceasta este primeCdia lui.`La /-i 0ace pe oameni s>
viseze este adesea miClocul cel mai si3ur de a-i =ine adormi=i; tocmai pentru c> visul le d> iluzia de a 0i
treCi.
- Justave Ahi(on- @3noranta *nstelat".
2 noiem(rie 200Q
Mn ziua *n care vei *n=ele3e c> toat> lumea are dreptate la nivelul s>u ?i *n limitele sale# *n acea zi toat>
lumea va 3>si c> tu nu ai dreptate. Aoate u?ile se *nchid *n 0a=a celui care este deschis pentru tot.
)emaiav'nd complici# el nu are dec't du?mani.
- Justave Ahi(on - @3noranta *nstelat".
28 noiem(rie 200Q
$umnezeu nu poate s" intre *n om dec*t mic?or*ndu-se# a?a de mic>-i poarta - de asemenea de3hiz*ndu-se#
prezent*ndu-se su( nume 0alse# a?a de incomprehensi(il> ?i de indezira(il> este adev>rata sa natur> pentru
omul din carne ?i or3oliu. $ar# o dat> intrat *?i reia adev>rata statur> ?i adev>ratul nume ?i ne dinamizeaz>
limitele ?i eul. E,copul scuz> miCloaceleN este vala(il ?i pentru elG /?a se eFplic># *n practica reli3ioas>#
necesitatea acelor reduc=ii la uman ale divinului ?i a at*tor semi-minciuni care s*nt ca *nveli?ul 0armaceutic
al celor mai *nalte adev>ruri.
-Justave Ahi(on - @3noranta *nstelat".
2Q noiem(rie 200Q
...1runze de toamn># 0runze pe care p>m*ntul le atra3e ?i pe care lumina le str>(ate... )u mai r>m*ne
aproape nimic *n ele din ceea ce se cheam> via=>+ soarele lui $umnezeu le *m(rac> *ntr-o str>lucire
suprem> *nainte ca v*ntul lui $umnezeu s> le risipeasc>.
&lanul lor nu mai este cel st*rnit de seva *ndr>znea=> a prim>verii+ s*nt ca suspendate *ntre cer ?i moarte...
Aot ast0el e iu(irea aCuns> la acel 3rad de maturitate de o clip># c*nd tot ceea ce are ea temporal cheam>
morm*ntul# c*nd tot ceea ce are ea etern *?i ia z(orul spre $umnezeu... -Justave Ahi(on - @3noranta
*nstelat".
2R noiem(rie 200Q
Cunoa?terea 1iin=ei este acordat> celor care au pierdut totul ?i se a0l" *n sin3ur>tatea cea mai total>#
capa(ili s> o accepte. 2ai mult: tocmai la acest moment# *ntr-un mod nea?teptat# din ad'ncul s>r>ciei lor
totale le vine 3ra=ia ne(>nuit> de a se sim=i *nconCura=i# proteCa=i ?i *nsu0le=i=i de o iu(ire care nu este din
lumea aceasta.
-I.J.$urcKheim.
25 noiem(ie 200Q
!mul are o du(l> ori3ine# una cereasc># cealalt> p>m'nteasc"+ una natural># cealalt> supranatural>. <mul
(mplinit este fuziunea uneia !i a celeilalte (n con!tiina lui.
-I.J.$urcKheim.
27 noiem(rie 200Q
,ensul su0erin=elor umane este de a permite accesul la o ordine spiritual> ?i la 0or=e superioare care s> v>
eli(ereze de cele care v-au provocat aceste su0erin=e.
-IJ.$urcKheim.
2D noiem(rie 200Q
$umnezeu `La *n *ndurarea lui# *?i trimite mesa3erii: noaptea# *ntunericul# su0erin=a# incapacitatea#
insuccesul *n ochii lumii.
&l 0ace Esemn omului ?i a?teapt>...
-Oenri :e ,auF.
22 noiem(rie 200Q
!t!" #nt!arcerea iului $isipit!r - %ean &!valevs'(
Aoat" lucrarea lui $umnezeu are un sin3ur scop: acela de a trezi inima omului# pentru ca omul s" aCun3"
s" r"spund" Abba chem"rii :ui: 1iul 2eu.
-Oenri :e ,auF.
21 noiem(rie 200Q
/ 0i *n acord cu 1iinta nu *nseamn" a 0i *ntr-o stare de per0ectiune.
/ vrea sa atin3i per0ectiunea este o eroare pe care nu tre(uie sa o comit" cel care este pe cale. /dev"rul
nostru este adesea destul de mizera(il *n raport cu idealul nostru. / 0i unit cu transcenden=a nu *nseamn>
c> realiz>m *ntr-o manier> per0ect> Eceea ce tre(uie s> 0ie un om ci c> avem 0or=a de a ne vedea *n
adev>rul nostru de moment. Aranscendenta nu se mani0est" c'nd dep"sim nivelul uman ci tocmai acolo
unde recunoastem acest nivel uman# atunci c'nd recunoastem sla(iciunea noastr".
-I.J.$urcKheim.
20 noiem(rie 200Q
1acem (ine# nu *n m>sura a ceea ce spunem sau ceea ce 0acem#
ci (n msura a ceea ce suntem#
L *n m>sura *n care @sus tr>ie?te *n noi.
-Charles de 1oucauld.
1 noiem(rie 200Q
Binele nu este ceva de f'cut este Cineva de iu-it.
-2aurice Sundel.
18 noiem(rie 200Q
$umnezeu ne-a creat# dar nu ca pe ni?te creaturi eFterioare :ui Mnsu?i+ ci pentru a 0iin=a ?i a ne mi?ca *n &l
-1apte 1Q:28.. / dorit unirea cu noi *ntr-o *m(r>=i?are etern> ?i nu *ntr-o dualitate: cunosc>tor ; cunoscut.
:a s0'r?it vor 0i respin?i cei care nu au realizat acest lucru ?i au crezut c> pot r>m'ne doar cunosc>tori ai
lui $umnezeu.
-Richard Zurm(rand.
1R noiem(rie 200Q
Cel care i se d'ruieste lui 4umnezeu devine capa-il s'/l d'ruiasc' pe 4umnezeu.
-2aurice Sundel.
15 noiem(rie 200Q
4esertul nu este decNt o trecere foarte scurta# un timp de veri0icare si de *ncercare# plin de +aruriL#
unde se primeste le3ea lui $umnezeuL 4umnezeu este acolo totdeauna cu noiL# $umnezeu ne
vor(este acolo# $umnezeu ne 3hideaza acolo totdeauna.
-Charles de 1oucauld.
17 noiem(rie 200Q
1D noiem(rie 200Q
Cad 0runze...
...$ar este 4nul care tine-n m'n" c"derea asta
nes0'rsit de (l'nd...
-R.2.RilKe.
12 noiem(rie 200Q
& fi transparent pentru a nu impiedica Lumina...
-2aurice Sundel.
11 noiem(rie 200Q
4ac' stii s'/L pui pe 4umnezeu (n tot ceea ce faci
o s'/L reg'sesti (n tot ceea ce ti se (ntNmpl'.
-Bladimir JhiKa.
10 noiem(rie 200Q
1iata este frumoas' prin ceea este.
2ai 0rumoas" *nc" prin ceea ce ascunde.
$ar mult mai mult *nc" prin ceea ce do-Nndeste.
-Bladimir JhiKa.
8 noiem(rie 200Q
B4umnezeu se d (n (ntregime celui care i se d (n (ntregimeB
-Charles de 1oucauld.
...sau secretul a-andon'rii...
Q noiem(rie 200Q
$e c'te ori m-am apucat de vreo oper" aveam sentimentul c" un a(solut se eFprim" prin mine.
6u am f'cut piatra s' cNnte / pentru >manitate.
/cum# la (>tr'ne=e# v>d c># *n 0ond# Masa tcerii este o alt># o nou> ,ina cea de tain*** :inia Mesei
tcerii*** v> su3ereaz> cur(ura *nchis> a cercului# care adun># une?te ?i apropie...
-Constantin Hr'ncusi.
R noiem(rie 200Q
@nteriorul nostru este Oristos# Cel pe care hindu?ii *l numesc
giu'aerul florii de lotus*
Btlia tre-uie cN!tigat (n interior.
-R.Zurm(rand.
5 noiem(rie 200Q
Bucuria este semnul c' viata a reusit.
-O.Her3son.
7 noiem(rie 200Q
L4umnezeu locuie!te oriunde este lsat s intreR.
-din *ntelepciunea hasidic".
")/"Q iunie "$$%
Fiina care i identific propria existen cu aceea a vieii n corpul fizic lund-o
drept Eu" este ceea ce se chiam ego !inele" care este #ontiin pur" nu are
niciun sim al egoului $ici corpul fizic" inert n sine" nu poate avea acest sim al
egoului %ntre acestea dou" adic ntre !ine sau #ontiina pur i corpul fizic
inert" rsare misterios simul egoului sau noiunea de Eu"" hi&ridul care nu e
niciuna dintre ele" i acesta se nal ca fiina individual 'cest ego sau fiin
individual este sursa a tot ce e futil i de nedorit n via (rin urmare" tre&uie
anihilat prin orice mi)loc posi&il* atunci #eea #e singur este rmne n toat
strlucirea 'ceasta este Eli&erarea sau +luminarea sau ,ealizarea !inelui
Arthur Osborne, The Teachings of Ramana Maharshi
)P/") iunie "$$%
%nti apare "Eul"" i dup aceea "tu" i "el""
!e vor manifesta de-asemeni
-a tre&ui s caui 'devrata semnificaie a Eului
. dat aflat"
Egoul va disprea" lund cu el pe toate celelalte"
/opindu-se n contiina perfect" acolo unde
!inele singur rmne" fiind doar 0nul
7ri *amana Ma+ars+i# /oeme # >lladu 0arpadu A,ele patruzeci de stan$e despre e"isten$# &d. Yie#
Hucure?ti# 2007# versul 17# p. R7. Araducere de &lena :iliana <opescu.
Q / )# iunie "$$%
Corpul nostru *?i prime?te via=a din vid. &Fisten=a pur> este semni0ica=ia 0razei: E1orma *nseamn> vidN.
Reversul acesteia EBidul *nseamn> 0orm>N# se re0er> la 0aptul c> toate lucrurile se nasc din vid. Cele dou>
aspecte nu tre(uie considerate niciodat> ca 0iind separate.
Aamamoto 8sunetomo 5aga6ure 2 -artea samurailor# &ditura 2iF# Hra?ov 2008.
) / S iunie "$$%
'tunci cnd se ntmpl ceva neo&inuit" este ridicol s spui c este vor&a de un
mister sau de o prevestire Eclipsele de soare i de lun" cometele" norii cu forme
ciudate" zpada czut n luna a cincea" fulgerele care cad n luna a 12-a" toate
acestea sunt fenomene care se petrec o dat la 34 sau 144 de ani Ele sunt
rezultatul )ocului dintre principiile 5in i 5ang !implul fapt c soarele rsare la est i
apune la vest ar fi considerat i el un mister dac nu s-ar ntmpla n fiecare zi
Faptul c se petrec ntr-adevr evenimente negative atunci cnd n lume apar
fenomene naturale neo&inuite se datoreaz mai degra& faptului c oamenii se
gndesc la ele" fiind convini c se vor ntmpla 6isterul este creat n propriile lor
mini 'teptnd dezastrul" minile lor l provoac
6isterele sunt atrase ntotdeauna de cuvinte
Yamamoto Tsunetomo, Hagakure - Cartea samurailor" Editura 6ix" 7raov
2448" p 99
)$ / )T mai "$$%
Discipol: Eu sunt familist. Este posibil ca cei care duc o via de familie s
obin eliberarea, i dac da - cum?
Maharshi: #e nseamn familia; ' cui este familia; #nd rspunsurile la aceste
ntre&ri vor fi aflate" toate celelalte ntre&ri vor dispare !pune-mi" tu eti cel
care este n familie sau familia este cea care este n tine; #ine eti tu;
Ramana Maharshi
"Saprilie / U mai "$$%
/oate calitile &une sau device sunt incluse n jnana <#unoaterea suprem="
iar toate laturile rele sau asurice <rele=" n ajnana <ignoran=. #nd Jnana se
instaleaz" ajnana dispare complet i caracteristicile device se instaureaz de la
sine >ac un om este Jnani" nu poate pronuna nicio minciun i nici comite
vreo fapt igno&il Firete c n unele cri se preconizeaz cultivarea rnd pe
rnd a trsturilor luminoase ca pregtire pentru Moksa final <6ntuirea=" dar
celor ce parcurg vicara mar!a sau jnana" sadana lor i a)unge siei pentru a
ctiga ntreg cortegiul nsuirilor device* ei nu mai au nevoie de nimic altceva"
Arthur Osborne" Ramana Maharshi sau Calea cunoaterii supreme"
Editura ?erald" 244@" 7ucureti /raducere: !imona-Arazia >ima
vicara mar!a B investigaia n sine
sadana " practica spiritual
)P martie / "" martie "$$%
#. $e este calea investi!aiei de %nele!ere a naturii minii?
#eea ce apare ca "Eu" n acest corp este mintea >ac se cerceteaz unde n
corp apare mai nti gndul "Eu"" se descoper c el se nate n +nim 'cesta e
locul originii minii #hiar i atunci cnd gndeti necontenit "Eu" Eu"" a)ungi n
acelai loc >intre toate gndurile care rsar n minte" gndul "Eu" este cel
dinti $umai dup apariia acestuia vor apare i celelalte gnduri $umai dup
apariia pronumelui personal la persoana nti vor apare persoanele a doua i a
treia
Who Am I?, Ramana Maharshi
"U fe- / ) martie "$$%
8 $are este natura minii?
#eea ce numim "minte" este o putere miraculoas ce rezid n !ine Ea este
cauza apariiei tuturor gndurilor %n afara gndurilor" acest lucru numit minte
nu exist 'adar natura minii este gndul %n afara gndurilor" entitatea
numit lume nu exist %n somnul profund unde nu exist gnduri" nu exist nici
lumea %n starea de veghe i n cea de vis n care exist gnduri" exist i
lumea %ntocmai cum pian)enul emite firul pnzei din el nsui i l a&soar&e
napoi n el nsui" la fel mintea proiecteaz lumea din ea nsei i o a&soar&e
napoi n ea nsei #nd mintea iese din !ine" apare lumea (rin urmare" cnd
apare lumea" nu apare !inele iar cnd !inele strlucete" lumea e inexistent
>ac omul investigheaz cu perseveren natura minii" aceasta va dispare iar
!inele i va lua locul #eea ce numim !ine este &tman 6intea exist n
permanent dependen de ceva grosier" nefiind de sine stttoare Ea este
ceea ce se chiam corp astral sau suflet <jiva=
Who Am I?, Ramana Maharshi
$%/)P fe- "$$%
Fericirea este nsei natura !inelui* fericirea i !inele sunt unul i acelai lucru
Ea nu exist n nici un o&iect lumesc >in ignoran ne nchipuim c o&iectele ne
aduc fericirea #nd mintea se exteriorizeaz" experiaz suferin 'devrul
este c atunci cnd dorinele i se mplinesc" revine la origine i se &ucur de
fericirea care e de fapt !inele !imilar" n somnul profund" mintea devine
introvertit i se &ucur de pura Fericire a !inelui 'stfel mintea se mic fr
ncetare" iese din !ine dup care revine
0m&ra pomului este plcut* n spaiu deschis cldura e dogoritoare .mul care
merge prin soare simte rcoarea pomului cnd se adpostete la um&ra lui
%ns cel ce ncontinuu trece de la um&r la soare i napoi" tre&uie s fie un
prost 0n om nelept rmne n permanen la um&r !imilar" mintea celui
care cunoate adevrul nu l prsete pe 7rahman 6intea celui ignorant"
dimpotriv" se ntoarce ctre lume" simindu-se mizera&il" i pentru un scurt
timp se ntoarce la 7rahman s experieze fericirea >e fapt" ceea ce e numit
lume nu e dect gnd #nd lumea dispare" ceea ce nseamn cnd nu exist
gnduri" mintea experiaz fericire" iar cnd lumea apare" experiaz suferin
Who Am I?, Ramana Maharshi
$" / $Q fe- "$$%
"#ei ce-l ador pe >umnezeu n !oare" vd !oarele i cei ce-l ador n lucrurile
vii" vd un lucru viu i cei ce-l ador n lucrurile nensufleite" vd un lucru
nensufleit i cei ce-l ador ntr-o fiin unic i fr seamn" l vd pe #el ce
nu are nimic asemntor Cui $u v apropiai n mod exclusiv de nici o credin"
altminteri n-o s mai a)ungei s percepei ntreg 'devrul"
~ In Arai
!ac"ues #e Mar"uette, Mistica" Editura ?erald" 7ucureti
"T ian / $) fe- "$$%
#u nite lentile puternice" razele soarelui" ndreptate spre lemn" l pot face s
ard %n mod similar" practica 5oga concentreaza mintea astfel nct cortina
ndoielii i nesiguranei s fie nlturat" pentru ca lumina adevarului interior s
se manifeste
$sen%a reali&'rii (inelui) *n%elepciunea lui +aramahansa ,oganan#a" (ro
Editur i /ipografie" 244D" p 113
)% / "P ian "$$%
Paul Brunton: #are este prerea lui 6aharshi despre viitorul
lumii" dat fiind perioada critic pe care o traversm;
Bhagavan: >e ce te nelinitete viitorul; $ici prezentul nu-l
pricepi cum se cuvine -ezi-i de prezent" c viitorul i va
purta singur de gri)
P.B.: -a intra omenirea ntr-o nou er a prieteniei i a
cola&orrii reciproce sau se va scufunda n haos i rz&oaie;
Bh.: Exist 0nul care o guverneaz i El are rolul de a veghea la rosturile ei #el
ce a creat umanitatea tie i cum s se ocupe de ea (ovara Cumii apas pe
umerii Cui" nu pe ai ti
P.B.: /otui" privind n )ur cu luciditate" e nespus de greu s depistezi fie i un
locor oarecare &inecuvntat de milostivirea sa
Bh.: 'a cum eti" aa e i omenirea >ac nu te nelegi pe tine nsui" ce sens
are s vrei s-i deslueti meandrele; . atare tem nici nu e luat n discuie de
#uttorii 'devrului .amenii i risipesc energia ntorcnd pe toate feele
pro&leme analoge > nti la iveal 'devrul din inima inimii tale" apoi vei fi
mult mai avizat s descifrezi 'devrul ascuns n spatele nevzut al lumii din
care tu nsui faci parte
Ramana Maharshi sau Calea cunoaterii supreme" Arthur Osborne"
Editura ?erald" 244@" 7ucureti /raducere: !imona-Arazia >ima
)" / )Q ian "$$%
/u nu eti dect oglinda" iar El" figura ce st n faa ei
Ei-i proiecteaz chipul n oglind
>oar El e manifest" iar tu" cu adevrat" tu eti ascuns"
+u&irea pur" ca i frumuseea" venind doar de la El"
%n tine se revel >e poi privi
'tent" ntr-un trziu zri-vei
# tot El e oglinda" El" totdeodat"
#ufr i comoar "Eu" i "/u"
$u-i afl locul" nu sunt dect vane i ireale amgiri
(Jami)
7istica# =acVues de MarVuette# &ditura Oerald# Hucure?ti.
P / )) ian "$$%
6aestrul se afl n interior* meditaia are ca el eliminarea ideii ivite din
necunoatere" conform creia el ar fi n exterior >ac cel pe care-l atepi ar fi
un strin" el ar disprea automat" aa cum a aprut #e rost ar avea o
asemenea fptur trectoare; >ar atta vreme ct crezi c eti o entitate
separat sau tot una cu corpul tu" 6aestrul manifestat n afar e necesar i se
va nfiina" ca i cnd ar avea un corp #nd nceteaz autoidentificarea eronat
cu trupul" se clarific de la sine adevrul c 6aestrul nu e nimeni altul dect
!inele
Ramana Maharshi sau Calea cunoaterii supreme" Arthur Osborne"
Editura ?erald" 244@" 7ucureti
"% dec "$$Q/ # ian "$$%
%ntr-un film" aciunea pare foarte real >ac te uii la cutia din care se
proiecteaz" vei descoperi c ntreaga poveste este produs de o singur raz
de lumin
'a este i n marele FfilmG al creaiei >umnezeu a spus: F! fie luminG
%ntregul univers s-a manifestat din raza mare a luminii cosmice 'cesta este un
film cosmic" n multe feluri asemntor cu cel de la cinema
#ea mai important diferen st ntr-o anumit treapt #eea ce vezi la cinema
este &idimensional i este adevrat numai pentru simurile vzului i auzului
Filmul cosmic este tridimensional" fiind real i pentru simul gustului" mirosului
i al atingerii
Filmul pe care l vezi la cinema te poate emoiona pn la rs i lacrimi #t de
captivant este filmul lui >umnezeu" avnd n vedere faptul c are i simul
adncimii" deci nu numai dou simuri" chiar cinciH
-iaa aceasta nu este mai real dect un film
$sen%a reali&'rii (inelui) *n%elepciunea lui +aramahansa ,oganan#a"
(ro Editur i /ipografie" 244D
"" / "Q decem-rie "$$Q
%nva s duci o via simpl $u te lsa mpotmolit n aceast lume de
aparene #u ct viaa ta e mai simpl" cu att mai &ine (ractic iu&irea i
afeciunea" triete n pace cu toi $u te lsa influenat de televiziune sau de
ziare Fii tu nsuiInsi F-i viaa simpl" panic $u pleca urechea la
zvonuri $u te implica n filosofie profund Fii &inevoitor" umil i puternic
Cumea poate prea dur uneori" ns nu o lsa s te induc n eroare $u are
a&solut nicio putere asupra ta 6otivul pentru care pare grea uneori este pentru
c i permii s fie astfel Cumea este exact aa cum o vezi" cum o percepi /otul
nu-i dect percepie .&serv doar lumea i rzi" iar ea va dispare ,ealizeaz
c ntotdeauna eti prote)at de >ivinitate" ghidat de >ivinitate pentru &inele tu
suprem $u exist nimic cu care s te lupi" nu exist nimic de care s te temi
/otul este &ine
(ilence of the Heart) Dialogues -ith Roert A#ams) 'cropolis 7ooJs 1KKK
)P/") decem-rie "$$Q
#e fericit vei fi dac nu vei avea alt gri) dect s mori n sinea taH 'tunci nu
numai c vei iei nvingtor asupra dumanilor" ci i asupra ta nsui" victorie n
care vei gsi cu siguran dragostea pur" nliniitirea desvrit i
dumnezeiasca nelepciune Este cu neputin ca un om s poat simi i tri
mistic" n simpla nelegere a nelepciunii dumnezeieti i infuse" dac nu moare
mai nti n sinea lui" prin totala negare a simirii sale i-a apetitului raional
.hi# spiritual" Miguel e Molinos" Editura ?umanitas 244L" p 2@4
Q/)# decem-rie "$$Q
.&serv viaa neatandu-te" orice s-ar ntmpla
! ai n vedere exemplul oamenilor care se duc la film #u ct intriga este mai
plin de suspans" cu att este mai posi&il ca ei s plece spunnd: "#e film &unH"
>ac a fost o tragedie" posi&il ca ei s comenteze: "!unt recunosctor 'm
nvat att de mult din aceast poveste" >ac eroul principal a fost prins n
situaii )enante" posi&il ca ei s rd de discomfortul acestuia +ar cnd mai
trziu se vor gsi ntr-o situaie asemntoare" vor fi ei capa&ili s rd cu
acelai umor; Ei atunci cnd i lovete tragedia" sunt ei oare recunosctori
pentru leciile nvate din ea; #u siguran nu muli dintre ei Filosofia vieii lor
poate fi neleas din perspectiva expresiei populare: "6ai &ine el dect euH"
Fii detaat n interior de orice se petrece n viaa ta 'stfel" te vei putea eli&era
treptat de identificarea cu aceast lume a visului" i vei deveni contient de
unirea cu #el care viseaz
Esena realizrii Sinelui% nelepciunea lui "arama+ansa 8ogananda#
<ro &ditur> ?i Aipo3ra0ie# 200Q
)/S decem-rie "$$Q
Etiina mistic nu ine de ingeniozitate" ci de experien* nu este inventat" ci
ncercat* nu e citit" ci primit" drept care este prea sigur i eficient" de
mare a)utor i extrem de rodnic
MN
Ei cine dorete s vad mereu unde pune piciorul pentru a se odihni i nu trece
dincolo de trmul raiunii i al simirii nu va intra niciodat n iatacul secret al
tiinei mistice" chiar dac" prin lectur" inteligena sa o va gusta i savura din
exterior
.hi# spiritual" Miguel e Molinos" Editura ?umanitas" 244L
"#/U$ noiem-rie "$$Q
Mintea
$u exist o entitate n sine pe care s-o putem numi "minte" >eoarece apar
gndurile" presupunem c exist ceva din care acestea se nasc i numim acest
ceva "minte" >ac cercetm cu luare aminte ce este mintea" descoperim c de
fapt ea nu exist >up ce mintea dispare astfel" pacea etern i ia locul
"Andirea" sau "facultatea de discriminare" sunt simple denumiri Fie c
spunem "ego"" "minte" sau "intelect"" ne referim la acelai lucru ' cui este
mintea; 'l cui este intelectul; 'le ego-ului Este acest ego real; $u
>econcertai" l numim "minte" sau "intelect"
>orina de a dormi sau frica de moarte nu exist ca stri n sine ci apar atunci
cnd mintea este activ 6intea tie c trupul dinuie n timpul somnului i deci
reapare la trezirea acestuia >e aceea somnul este ateptat nu numai fr nicio
fric" ci dimpotriv" cu plcerea de a exista fr trup #eea ce este dorit este
non-existena (e de alt parte" mintea nu este sigur de reapariia ei dup aa
numita moarte i de aceea se nspimnt n faa ei
#orpul grosier nu este dect forma concret a materiei su&tile - mintea
Conscious Immortalit/) Con0ersations -ith (ri Ramana Maharshi -
,ecorded &5 (aul 7runton O 6unagala -enJataramiah" pu&licaie !ri
,amanashramam" +ndia" 1KK8

)S/"U noiem-rie "$$Q
%n msura n care %nele!i un fapt religios <mit" ritual" sim&ol" figur divin etc="
te scimbi" te modifici - i aceast schim&are echivaleaz cu un pas nainte n
procesul de "self-li&eration" >ac ai neles cu adevrat "renunarea la fructul
aciunii"" cheia de &olt a 'a!avad (itei" eti altul dect cel ce erai pn n
clipa care a precedat nelegerea* i dac te compari cu cel care erai mai
nainte" i dai seama c eti mai "li&er"" c te-ai eli&erat de o "iluzie"" de o
"povar"" de o "inhi&iie"" c ai scpat de "ceva care te apas" <fr s tii ce
anume" fr s fi tiut - mai nainte - c te apas=
21 aprilie 1KL8" !urnal, vol 1" Mircea !liae" ?umanitas" 7ucureti" 1KK@" p
38D-388