Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXANr.

2A
CIRCUMSCRIPTIAELECTORALA. Nr._____ru
COLEGIULUNINOMINALNr.________W
PROCES- VERBAL*)
privindcentralizareavoturilor atribuireamandatuluideparlamentarla
alegerileparlamentarepartialepentruCameraDeputatilor
25mai2014
a
Numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electoraJe din
colegiul uninominal
(pet.a =pet.a1 + pet.a2+ pet.a3)
53020
al
din care:
- Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale
permanente(pet.a1 pet. b1)
52167
a2
- Numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare
(pet.a2 pet. b2)
659
a3
- Numarul total al alegatorilor care au solicitat sa voteze cu ajutorul urnei
speciale ( pet.a3 pet. b3)
194
b
Numarul total al alegatorilor care s-au prezenlalla urne, in
listeleelectoraledin uninominal
(pet. b=pet. b1 + pet. b + pet. b3)
23882
bl
din care:
- Numarul total al alegatorilor care s-au prezenlal la urne, in
copiilede pe listele electorale permanente
23049
b2
- Numarul total al alegatorilor care s-au prezenlal la Uflle, in
listeleelectoralesuplimentare
645
b3 - Numarul total al alegatorilorcare au volal cu ajutorul urnei speciale) 188
c
Numarul buletinelorde vot primite(pet. d+pet.e+pet. f+pet. g) 57316
d Numarul buletinelorde vot neintrebuintate anulate 33434
e
Numarul total al voturilor valabil exprimate (pet. e :5 [pet. b - (pet. f +
pet.g)); pet.e=Sumavoturilorvalabilexprimatela pet. h)
22772
f Numarul voturilornule 1058
g Numarul voturiloralbe 45
- .
*) conform art. 46 aim.(3) dm Legea nr. 35/2008, cu modlficllnle completanl eultenoare
**) conform art.42 alin. (221) alin. (222) din Legea nr. 35/2008, cu modificllrile compl etllrile ulterioare
CO/SV Circumscriptia Electorala nr. I 2 I 2 Colegiul uninominal nr. I I 3
114
h. Numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare CANDIDAT pentru
funqia de DEPUTAT:
Numele prenumele
candidatului *)
Denumirea p311idului politic, a
organizatiei cetatenilor aparti nand
unei minoritati nationale, aliantei
politice, aliantei electorale sau
mentiunea "Candid at independent"
Nr.
crt.
Numar voturi valabil
exprimate obtinute
Petru-Sorin Marica Alianta Electorala PSD-UNPR-PC 1 10190
Dumitru-Sorin $tefoni Partidul National Liberal 2 8930
loan Ciolea Partidul Democrat Liberal 3 1287
Marian Muntean Partidul Poporului - Dan Diaconescu 4 1122
Radu-Mihai Cristescu Partidul Populara 5 1243
*) In ordinea rezultata din tragerea la sorti , conform art. 34 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputati10r a Senatului, cu modificllrile completarile ulterioare
i. Candidatul dec\arat
Nr.
crt.
Numele prenumele
candidatului
Denumirea partidului,
organizatiei cetatenilor
apartinand minori tatilor
nationale, aliantei politice,
aliantei electorale sau
mentiunea "Candidat
independent"
Denumirea
partidelor politice, in
cazul aliantelor
politice, aliantelor
electorale
Nr. de voturi
valabil
exprimate,
obtinute.
1 Petru-Sorin Marica
Alianta Electorala PSD-
UNPR-PC I
I 11 01
1
1 91 01
j. Candidatii aflati in situatie de balotaj in al doilea tur de scrutin, conform art . 48, alin. (17) din
Legea nr. 35/2008, cu modificarile compleUirile ulterioare:
CD/SV Circumscrip!ia Electoralll nr. I 2 I 2 I Colegiul uninominal nr. I 3
2/4
Nr.
crt.
Numele ~ prenumele candidatului
Denumirea partidului, organizatiei
cetatenilor apartinand minori Uitilor
nationale, aliantei politice, aliantei
electorale sau mentiunea "Candidat
independent"
Nr. de voturi
valabil
exprimate,
obtinute.
I I I I I I I
2
I I I I I I I
3
I I I I I I I
4
I I I I I I I
5
I I I I I I I
k. Modul de solutionare a contestatiilor ~ intampinarilor primite:
Nu este cazul
CD/SV Circumscriptia Electorala nr. I 2 I 2 Colegiul uninominal nr. I I 3
3/4

Biroului electoral de circumscriptie
Numefe .$i prenumefe
IFTIMUS Adina Camelia
,
judeditor
Loctiitorul
Biroului electoral de circumscriptie
Numefe .$i prenumefe Semntitura,
Adriana Geta /Iftq
asistent j udiciar
$tampifa,
Membrii
Biroului electoral de circumscriptie
Apartenenta politica
Numele prenumele SemniHura
(unde este cazul)
1. Dako Melinda Reprezentant AEP

2. Iacob Petru-Florin Partidul National Liberal
3. Vardea Cristian Partidul Democrat Liberal
+S?
4. Oros Livia Partidul Conservator
5. Rusu Dorel Partidul Social Democrat
cr7i
CD/SV Circumscriptia EJectoralii nr. I 2 I 2 I Colegiul uninominal nr. I I 3
4/4