Sunteți pe pagina 1din 13

ASPRI TURCETI DIN SEC.

AL XV- L EA DESCO-
PERI I N SATUL COLCEAG, COM. INOTETI,
' JUD. PRAHOVA
de PARAS CHI VA S T A N CU
I n a nul 1977 Muz e ul de I s t o r i e a l Re p ub l i c i i So c i a l i s t e Romnia a
' n t r a t n po s e s i a unui numr de 13 monede me di e v al e achi zi i onat e de l a
Coman Co ns t ant i n d i n s a t ul Col c e ag, com. I not et i , j u d . P r a h o v a . Di n d a -
t el e f ur ni z a t e de a c e s t a , pi e s e l e f ac p a r t e d i n t r - u n t e z a ur gsi t nt mpl -
t o r n a nul 1944 de ct re cf i va c o p i i ce se j uc a u pe ma l ul p r ul ui Blana.
Punc t ul d e s c o p e r i r i i se afl pe ma l ul s t i n g a l ape i l a a p r o x i ma t i v 1 km de
v a t r a veche a s a t u l u i . I ni i al , t e z a u r u l a c up r i n s un numr ma r e de pi e s e .
I n ur ma i nvest i ga i i l or f cute p r i n t r e l o c u i t o r i i s a t ul ui s - a c ons t at at c
s i ng ur e l e e x e mpl ar e ce s - a u mai pstrat snt acest e 13 monede emi se f n
t i mpul do mni e i s u l t a n u l u i Mahomed I I ( 1451- 1481) - c u c e r i t o r u l Co n s t a n -
t i n o p o l u l u i .
I d e nt i f i c a r e a p i e s e l o r a artat c est e v o r ba de monede otomane de
ar g i nt c unos c ut e sub numel e de accl e s au a s p r i .
El e au pe a v e r s numel e s ul t a n ul ui i a l tatlui su nso i t de f o r mul a
"azze n a s r i i h U" ( v i c t o r i a s- i f i e veni c) i a nul de e mi t e r e . P e r e v e r s ,
i e g e nda" hul l i de mUlkuil " ( Al l ah s- i in veni c domni a) i l o c ul unde au
f ost btute.
Urmeaz d e s c r i e r e a p i e s e l o r :
An ul h e g i r e i 855 ( 1451 a l e r e i no a s t r e )
Av *
. I n c e n t r u : \ ^)^ J M* * /
7
Mehmed b i n
Pe ma r g i ne : l\ \ ura.d 1 han II azze
nasrUhU l 855 /
Legenda di spus c i r c u l a r mpr i t p r i n p a t r u g r u p u r i de c t e dou l i n i i
p a r a l e l e . C. l . e ( cer c l i n i a r e x t e r i o r ) .
R v . ^ \J$J> s J J ^ ^ hul l i d e mUl kl i nU
J j>l d u r i b e Ed i r ne
AR. A s p r u , 11, 5 mm, 0, 954 g ( n r . i n v . 11651 6) . Emi s l a Ad r i a n o p o l .
Nur i P e r e , Os ma nl i l a r d a Madeni P a r a l a r , I s t a nbul , 1968, n r . 8 5 ( n c o n -
t i n u a r e ; N u r i P e r e ) . Fo a r t e bi ne conser vat .
2 . >. Ca mai s us .
Rv . Ca ma i sus .
AR. A s p r u , 12 mm, 0, 861 g ^ n r . i n v . 11 651 7) . Emi s l a Ad r i a no p o l ;
Nur i P e r e , n r . 8 5 - Bi ne conservat .
115
www.mnir.ro
3. A T . Ca mai s us .
Rv . Ca mai s u s . Ce r c per l at ext er i or ( c. p. e) i c . l . i .
A R. As pr u, 12 mm, 0, 995 g } nr . i nv . 116518. Emi s l a Adr i ano-
pol ; Nuri P e r e , n r . 8 5 . Foar t e bine conservata, .
4. Av. Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - uor descentrat.
Rv . Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - uor descentrat.
AR. As pr u, 12 mm, 0, 988 g; nr . i nv. 116519. Emi s l a Adri anopol ;
Nur i P e r e , n r . 8 5 . Foar t e bine cons er vat .
5. Av. Ca mai s us , dar f r c. p. e. i c . l . i .
Rv . Ca mai s us , dar f r c. p. e. i c . l . i .
AR. Apru, 11, 5 mm, 0, 979 g; nr . i nv. 116520. Emi s l a Adr i ano-
pol ; Nur i Pe r e , n r . 8 5 . Foar t e bine conservat.
6. Av. Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - descentrat, o par t e di n l egen-
d ieind di n cadr ul monedei .
Ry
\
<
\jJ^
>
v
X k , hul l i de mulkllnU
jf-U) u (0 duri be S e r e z
AR. As pr u, 11, 5 mm, 0, 972 g; nr . i nv. 116521 Emi s l a S e r e z ;
Nur i P e r e , n r . 8 5 . Bi ne conservat.
7. A v . C a mai s u s . c . l . e .
Rv . Ca mai s u s . c . l . e .
A R. As pr u, 11, 5 mm, 0, 984 g; n r . i n v . 116522, Emi s l a S e r e z ;
Nur i P e r e , n r . 8 5 . F o a r t e bine conservat.
8. Av. Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - uor descentrat.
. zy (fiind foarte descentrat, l egenda i e s e di n c a -
/JJI U/ dr ul monedei ) .
' Dur i be Uskub
A R . As pr u, 11, 5 mm, 0, 947 g; i n v . n r . 116523. Emi s l a UskUb;
Nur i Pe r e , n r . 8 5 . Bi ne conservat.
9. Av. Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . -descentrat.
Rv . Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - put er ni c descentrat - l ocul de
batere abi a v i z i b i l .
<\& . l /
h u U i d e
mUlkUnU
>=
- * * V Bu r s a
AR. As pr u, 11, 5 mm, 0, 979 g; n r . i n v . 116524. Emi s l a B u r s a ;
Nur i Pe r e , n r . 8 5 . Foar t e bine conservat.
Anul hegi r ei 865 ( 1461 a l e r e i noas t r e) .
- Mehmed bin
Mur ad han azze nasrUhU 865
Legenda dispus c i r c u l a r fn j ur ul unei st el e cu 6 r a z e . c . p . e . ,
c . l . i . - descentrat.
Rv. AJ I >J y /
- 0
^P J i i J - h u l l i d e mulkUnU duri be Ed i r ne .
Legenda dispus fh j ur ul unei stel e cu 6 r a z e . Descentrat.
AR. As pr u, 12 11 mm, 0, 907 g; nr . i nv . 116525. Emi s l a Ed i r ne ;
Nur i P e r e , n r . 8 6 .
116
www.mnir.ro
11. A T . Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - descentrat, anul par ial v i z i -
bil
Rv . i ncus.
AR. As p r u, 10 mm, 0 , 9 2 9 g; nr . i nv . 116526. Fr l oc de bat e-
r e ; Nur i P e r e , n r . 8 6 . Bi ne conservat.
12. Av. Ca mai s u s . c . p . e . , c . l . i . - descentrat; anul i e s e di n cm-
pul monedei .
Rv . /p<U U / > - hul l i de mUlklinU duri be S e r e z .
In r e s t c a l a n r . 10.
A R . As p r u, 12 mm, 0, 667 g; nr . i nv . 116527. Emi s l a S e r e z ;
Nuri P e r e , n r . 8 6 . Foa r t e bine conservat.
13. A v . C a ma i s u s . c . p . e . , c . l . i . - mo n e d a put er ni c descentrat,
legenda par ial vi zi bi l .
Rv . / U %JuL/
>
JJs - hul l i de mUlkUnU duri be Novar .
In r es t c a mai s u s .
A R . As pr u, 1 2 x 1 1 mm, 0, 909 g; nr . i nv. 116528. Emi s l a No-
var; Nur i P e r e , n r . 8 6 . Bi ne conservat.
Pi e s e l e fh discu ie pot f i mpr ite deci h dou grupe di sti ncte dup
anul de emi s i une. As t f el , nou monede ( n r . 1 - 9 ) sfnt datate h anul h e -
gi r ei 855 ( anul 1451 a l e r e i noas t r e) , fixfhd probabi l nceputul t e z a u-
rizrii, i a r r e s t u l de 4 ( nr . 1 0 - 1 3 ) fh anul hegi r ei 865( 1461 a l e r e i
noastre) ; pi es el e n r . 1 0 i 11 au anul v i z i b i l , dar l a nr . 1 2 i 13, di n c a u -
za bat er i i des cent r at e, anul nu se vede. Totui, dup ti pol ogi e pot f i n-
cadrate fh aceati a n de emi s i une.
In privin a l ocul ui unde au fost btute, cel e mai multe pi es e pr ovi n
din at el i er ul monetar de l a reni^n ( Adri anopol ) - 6 buc i ( nr . 1 , 2 , 3 , 4 ,
5, 10) , t r e i buc i di n a t e l i e r ul de l a S e r e z ( nr . 6, 7, 12) i cte una di n
atel i erel e de l a UskUb ( Skopl j e) ( nr . 8) , Novar (Novo Br do) ( nr . 13) i
Bur sa ( n r . 9) . P i e s a nr.11 f i i nd i nc us , l ocul de emi tere nu poate f i s t a -
bil it.
P r i n ur ma r e , Edi r ne de ine 46, 1 % di n total ul pi e s e l or , c e l di n S e -
rez 23, 07%, i a r UskUb, Novar i Bu r s a sfnt egal r epr ezent at e - 7 , 6 8 %.
Gr eut at ea c e l or 13 monede este de 12, 071 g, l i mi t el e h c a r e se n-
cadreaz f i i nd de 0, 995 g i 0, 667 g, cu media de 0, 928 g. Di amet r ul se
nscrie ntre 11, 5 i 12 mm. Toate exempl arel e di n t ez aur ul studi at p r e -
zint o bun s t ar e de c o ns e r v a r e . Cel e emi se h anul 1451 sf nt ngrijit l u-
crate, cu l egendel e h cea mai mare parte compl ete. Nu acel ai l uc r u se
poate spune i despr e monedele emi se fh anul 1461 , a cror execu ie este
mai neglijent, cu o mar e parte di n legend ieind di n cadr ul monedei i
cu urme de circula ie mai intens dect cel e emi se cu z e c e ani mai d e v r e -
me .
Dup cum am artat, pi esel e snt accle sau a s p r i - pr i nci pal a mo-
ned de plat di n I mperi ul otoman n s e c a i XV - l e a .
Acceaua a fost emis pentru pr i ma dat de Or han I l a Bu r s a fh anul
117
www.mnir.ro
h e g i r e i 727 ( anul 1327 a l e r e i no as t r e ) bt hdu-se 2 i 3/4 accl e di nt r - un
di r he m de a r g i n t
2
( uni t at e de gr e ut at e c ntri nd 3, 207 g) ^. Cu t i mp u l
g r e ut at e a accl ei scade; i n v r e me a domni e i l u i Mur a d I ( 1359- 89) ea este
de 1, 164 g. a l u i Ba i a z i d I ( 1389- 1402) de 1 , 098 g, a l u i Mehmed I ( 1413
1 421 ) de 1 , 121 g , ajungnd f n v r e me a l u i Mahomed I I l a ma i pu in de 1 g^.
P r o c e s ul de descr et er e a greut i i est e c ont i nuu c h i a r i f h t i mp ul
c e l o r 30 de a n i a i domni ei l u i Mahomed Cu c e r i t o r u l ( 1451- 81) . As t f e l , mo -
nedel e emi se f n 1451 ( he gi r a 855) cf ntresc i n t r e 1,05 g i 0, 85 g , cel e
di n 1461 ( he gi r a 865) i n t r e 0, 95 i 0, 80 g , i a r cel e emi se f n a nul 1476 i
1481 ( 880 i 886 a l he g i r e i ) aj ung l a 0 , 9 0 - 0 , 7 0 g
5
.
P r i me l e t r e i e mi s i uni al e l u i Mahomed au un r i t m de c e nal : 1451,
1461 , 1471 , r i t m prsi t f h acest a n , cci f h 1476 i 1481 a pa r n o i s e r i i
de ac c l e .
Se vede de c i c l a f i e c a r e nou e mi s i une , c ant i t at e a de a r g i n t a
f o s t redus. i t e z a ur ul f n di scu i e demonstreaz aceast scder e p r o -
gr esi v, cci gr e ut at e a medi e a c e l o r 9 monede emi se f h 1451 est e de
0, 964 g, pe cf nd a c e l o r d i n anul 1461 coboar l a 0, 853 g .
Aceast r e d uc e r e continu a greut i i f ace ca i r a p o r t u l ntre
" ac e e a" i moneda de a ur ( ducat vene i an, f l o r i n f l o r e n t i n sau f l o r i n un-
g ur e s c ) s scad. Dac l a o r i g i ne ( sub Cr ha n I ) , 10 a s p r i v a l o r a u un d u -
cat vene i an^, n anul 1465 un ducat val or eaz 40 a s p r i , h 1477 - 4 5 a s -
p r i ( n acest a n, n r e g i une a Smeder evo o f a mi l i e t r e b ui e s pl teasc
un i mpoz i t de 1 f l o r i n , pe r c e pe r e a l u i f c hdu-se n a s p r i taxa i l a 45 as-
p r i p e n t r u o pi es de aur7) . I n 1479, o moned de a u r val or eaz 45, 5 a s -
p r i , n anul 1488 - 49 a s p r i
8
, i a r h 1500 - 53- 55 a s p r i
9
.
Cauza ac e s t e i deval or i zr i t r e bui e cutat nu at t h l i p s a me t a l e l o r
pre i oase pr o v e ni t e d i n ext rac i i l e mi n i e r e , ct ma i al es f h di f i cul t i l e
f i na nc i a r e al e s t a t ul ui ( domni a l u i Mahomed I I est e o lung peri oad de
rzboai e i c ampani i c ar e duc l a e pui z ar e a t e z a u r u l u i ot oman) , s i h
dori n a s ul t a nul ui de a ob ine n o i c t i guri d i n bat e r e a mo ne de l o r
1
.
Noi l e e mi s i uni monet ar e e r a u ntotdeauna htrnpinate c u ne ncredere
de po po r , ne ncredere concret i zat p r i n t e z a ur i z a r e a p i e s e l o r v e c hi . Da r
s t a t ul cuta s mpi edi ce ac e as t a, trimi nd h i mp e r i u f unc i onari speci al
nsrci na i s str hg pi e s e l e de mone t i z at e , pl ti nd p e n t r u 12 accl e
v e c hi 10 accel e no i . St r nger ea p i e s e l o r v e c hi se f cea n aa f el , nc t
s e xi s t e c t mai pu ine posi bi l i t i de r e i ner e a l o r de ct re p a r t i c u l a r i
I n acest scop se f cea un c o n t r o l f o a r t e s e v e r a l cor bi i l or , bagaj el or
cl t or i l or , c a me r e l o r h a n u r i l o r , toat l umea f i i n d obl i gat s pr edea
a r g i n t u l monet ri ei , sub amenin area c e l o r m i i a s pr e pedepse . Per soane-
l e ce aduceau a r g i nt sau a s p r i r et r ai di n ci r cul a i e, ncasau p e n t r u 100
d i r h e mi de a r g i nt ( 320, 7 g) - 285 a s p r i l a Cons t ant i nopol i Ad r i a no p o l ,
283 a s p r i l a Ser ez i 281 a s p r i l a Nov ar ( Novo B r d o ) .
Un r e gul ame nt p r i v i n d mi nel e di n Novo Br d o emi s dup 1 i uni e 1455
i nt e r z i c e ef ect uar ea or i cr or t ranzac i i c ome r c i al e n a s p r i demonetiza i,
apl i c hdu-se o amend de 2 a s p r i p e nt r u 1 di r he m de a r g i nt t u t u r o r p e r -
soanel or ce de in acest f e l de mo n e d e
1 2
.
Se nate nt rebarea dac nu cumva i cel e nou pi ese di n t e z a ur ul
r.os.ru, emi se h anul 1451 , ce snt nt r - o f o a r t e bun s t ar e de conser va-
118
www.mnir.ro
r e i nu prezi nt ur me de ci rcul a i e i ntens, nu a r f i accel e demonet i za-
t e i t e z a ur i z a t e .
Legi sl a i a d i n t i mp ul l u i Mahomed I I pr e v e de nor me speci al e n p r i -
vin a b a t e r i i mone de l or de a r g i n t , aceast opera i e f i i n d supus unui
c o n t r o l r i g u r o s . As t f e l e mi nul ( persoan nsrci nat cu s upr av e g he r e a
i a d mi n i s t r a r e a a t e l i e r e l o r mo ne t a r e )
1
- Hr e bui a s cf ntreasc cu e x ac -
t i t a t e at f t a r g i n t u l de s t i nat monet i zri i , cf t i a s p r i emi i . Se f cea p r o -
ba greut i i l a 100 de d i r h e mi de a s p r i ( 320, 7 g) , numrjul a s p r i l o r ce
cor espundea a c e s t e i canti t i de a r g i nt f i i n d de 330- 330^- . Dac se g-
seau fns 331 a s p r i , nsemna c g r e ut at e a l o r a f ost diminuat i e r a u
remi i a t e l i e r u l u i mone t ar p e n t r u r e b a t e r e
1
^ . Tot e mi nul t r e b ui a s v e -
gheze i a s up r a puri t i i me t a l u l u i , p e n t r u a nu se ame s t e c a ma t e r i i
stri ne h a r g i n t u l d i n c ar e se bteau monede
1 3
.
F a l s i f i c a r e a i ci rcul a i a monedel or contrafcute est e nc unul d i n
aspect el e a s up r a crui a se i n s i s t a n v e s t i t e l e Kanunname - c o d u l de l e g i -
a l l u i Mahomed . Co nt r a f a c e r e a mone de l or e r a a s p r u pedepsi t n I m-
p e r i u l Ot oman, duc n d pn l a p i e r d e r e a v i e i i . Pedeapsa se a pl i c a nu
numai f a l s i f i c a t o r i l o r , c i i c e l o r c a r e v e hi c ul a u monedel e f a l s e
1 b
. i t o-
tui c u t oat e r est r i c i i l e i i nt erdi c i i l e o f i c i a l e , monedel e se f al si f i c.
As t f e l , i f h t e z a u r u l de s c o pe r i t h s a t ul Col ceag gsi m o moned
f al s; est e v o r b a de s pr e pi e s a n r . 11 , ce est e btut doar pe o singur
f a .
i l egi sl a i a Tr i i Romneti pedepset e pe f a l s i f i c a t o r i i de mone-
de . As t f e l , Radu c e l Mar e ( 1495- 1508) s c r i e braoveni l or s e l i be r e z e
pe omul p rcl abul ui Ghe r g hi na acuz at c a r f i f a l s i f i c a t a s p r i , " cci c e i
c a r e au fcut a c e i a s p r i , n o i vom gsi pe a c e i oameni i i vom pedepsi
dup cum l e est e pe l e g e "
1
7 .
Pr ezen a a s p r u l u i - moned de l arg ci rcul a i e n I mp e r i u l o t o man-
est e semnalat i n r i l e romne, p e n t r u p r i ma dat n ar a Romneasc
n a nul 1 4 3 3
1 8
. C i va a n i ma i t r zi u, n 1437- 1438, Vl ad' Dr a c u l s c r i e
braoveni l or c un anume Neagoe a f ug i t l a Br aov " c u a v e r e a domni e i
mel e - 200. 000 a s p r i "
1 9
, i a r Vl a d i s l a v I I ( 1448- 1456) f i anun pe p i r g a -
r i i Braovul ui c va pl ti 4000 de a s p r i p e n t r u ni te p o r c i
2
^ '
Cu t i mp u l , ci rcul a i a a s p r i l o r se i ntensi f i c i i gsi m t ot mai des
men iona i ca moned de pl at n t r anzac i i . P e nt r u i l u s t r a r e a a c e s t ui
f apt am ntocmit un t a be l ce c upr i nde document e emi se n pe r i o a da 1451
1500 f h c a r e opera i i l e de vf hzar e- cumpr ar e, n s pe c i a l a pmntului, se
ef ectueaz f i e f h moned ( f l o r i n , a s p r u) , f i e n d i f e r i t e obi ect e ( v i t e , c e -
r e a l e , obi ect e de mbrcmi nte) . Ve z i Anexa n r . I .
Di n dat el e o f e r i t e de t a b e l am ntocmit dou g r a f i c e : pe a ni ( A) i
pe decade ( B) . ( Anexa n r . I I ) .
Dac anal i zm di ag r ama A, observm c l a nceputul p e r i o a d e i ,
1 4 5 1 - 1 4 8 1 , numrul document el or ce men i oneaz a s p r u l est e mo de s t , t r e -
chd a ni l a r hd f r ca a s p r u l s f i e semnal at ( a n i i 1456- 1459 sau 1461 -
1463) .' Dup 1481 ns, numrul l o r cr et e si m i tor i f recven a devi ne
regul at . De a l t f e l , pn n acel ai a n , 1481 , h ara Romneasc se
mai bat nc monedel e p r o p r i i
2 1
.
119
www.mnir.ro
Vl ad Tepe c e r e braovenilor s i se dea. unui anume Dumi tru, fie
o elul cumprat di n Braov, f i e duca i i
2 2
. Tot Vl ad epe cheam s se
f ns c r i e n oastea s a unguri , s e c ui sau romni.dar i anun c " nu ar e du-
ca i ca s l e plteasc j o l d a "
2 3
.
Totui monedele strine s au cel e muntene nu excl ud di n circula ia
Tri i Romneti a s pr ul a crui prezen devi ne di n ce n ce mai preg-
nant, prezen datorit n mar e parte intensificrii schi mbur i l or comer-
ci al e t r ans dunrene, h c a r e pl ile se fceau de cel e mai mul te or i h
moneda turceasc de baz - aceeaua. Aces t comer i nt e r e s a st at ul oto-
man ce urmrea ctigarea unor veni t ur i di n ce fh ce mai ma r i real i zate
pr i n a pl i c a r e a de taxe i impozite pentru mrfurile ce t r eceau de o parte
i al ta a Dunrii.
Ast f el , h codul de l egi a l l ui Mahomed est e prevzut perceperea
unei taxe de 2 accle l a sut pentru mrfurile i mportate di n Ta x a Rom-
neasc^pri ntre c a r e figureaz i c a i i de Va lu h i a
2
5. '
T a r a Romneasc export c e r e a l e , vi t e, cear, s a r e , importfnri
"mrfuri turceti" - pi per , mtase i chi ar f i e r . Ba s a r a b Lai ot a ( 1473,
1 474, 1475, 1476) I i amenin pe braoveni c nu va mai cumpra de la
e i , "cci se gsete destul f i er i l a turci,i mai i ef ti n i1 vom cum-
p r a "
2 6
.
Tot n vremea aceluiai domnitor este semnalat i prezen a unui ne-
gust or t ur c veni t l a Bucureti " c u marf bun i mul t "
2
' .
O alt surs de mai mic importan ce alimenteaz circula ia mone-
tar este i ar mat a, cci ostaii t ur ci , ce t r e c acum tot mai des Dunrea,
l as n T a r a Romneasc sume mai mi ci sau mai ma r i . Sol da aces t or os-

tai nu est e del oc de negl i j at e i pri mi nd cte 5 a s p r i pe z i , dup cum ne in-
formeaz un f i rman di n 1478 cu pr i vi r e l a sol da gar ni zoanei de Qugilat
( pentru minele din Novo Br dqr .
Cteva pre uri ne dau o i magi ne- asupr a put er i i de cumprare a a c -
clei h Imperi ul otoman. Ast f el fh anul 1477 h sangeacul Her egovina o
oai e cu un mi el val or a 12 accl e, un ber bec 15 a c c l e
2 9
, i a r h 1488 cu
1 a s pr u se putea cumpra: 2, 469 kg no s a u 2, 116 kg tiuc, 9 ou,
0, 352 1. mi ere, 2, 1161. l a. pte de oai e, 1, 058- 1, 234 kg car ne de miel
2, 820- 5, 644 kg s a r e s au 2, 822 1 de v i n
3 0
.
In anul 1489 1 oca (1 , 285 g) de car ne de mi el cost a 1, 43 a s p r i , kil a
(20 oca ) de gru cost a 13, 50 a s p r i , de fin 18, 22 a s p r i , un cntar
(44 oca) sau 56, 5 kg) de mi er e s e vi ndea c u 180, 40 a c c l e
3 1
.
Chi ar dac monedele di n t ezaur ul de l a Col ceag apar in unei peri oa-
de mai pu in favorizat de prezen a unor documente c a r e s dea date aa
pr e c i s e despr e puterea de cumprare a as pr ul ui h T a r a Romfheasc - o
pe ra iile de vnzare cumprare de bunur i , fh epeci al pmnt u r i , ne ofer
unele date despr e pre ul unor s at e, l i v e z i , v i i , igani. Documentel e snt
uneori di f i ci l de uti l i zat deoarece nu ne est e precizat ni c i suprafa a
pmnt ul ui vndut ( "din a 5- a parte jumtate"), ni c i pre ul pe imi *** de
msur ( " vi a popi i Axenti e pe 700 a s p r i " ) .
Vom apel a numai l a acel e documente ce ofer date ct mai c l a r e a
supr a pre urilor, i i mai a l e s acel ea ce pr i v e s c sat el e di n j ud. Prahova
apropi ate oarecum de sat ul Col ceag.
120
www.mnir.ro
121
www.mnir.ro
A NEXA I
. . , , , N u m r _
A NUL , , . . A i M^ n r i r - . Di v e r -
de do - MONEDE Vi t e 3

.
r e a - se o- BD3 L I OGRAFI E
c umer i - . F l o - , , .
A s p r i . . l e bi ect e
t e r i n i
1451 1 D r R , B , n r . 1 1 4
1452
1453
1454- 1455 1 x D R H , B , I , n r . 1 1 2
1456
1457 1 DR H, B , I , n r . 1 2 0
1458
1459 1 I b i d e m, n r . 118
1460 1 I bi de m, n r . 1 1 9
1461 1 I b i d e m, nr . 120
1462
1463
1464 1 I bi de m, nr . 123
1465
1466 1 I b i d e mf n r . 1 3 0
1467
1468 1 D I R , B , n r . 1 3 5
1469 2 xx DR H, B , I , n r . 1 3 5 , 1 3 6
1470 -
1471 2 xx I bi de m, n r . 138, 139
1472 2 xx I b i d e m, nr . 1 4 2 , SMT M
2
1473 1 ttidem,nr . 145
1474
1475 2 xx I b i d e m, nr . 1 4 8 , 1 5 0
1476 1 I b i d e m, nr . 1 5 3
1477
1478 2 xx I b i d e m, nr . 1 5 8 , 1 6 0
1479
L480 1 I bi de m, n r . 170
1481 2 xx xx I b i d e m, nr . 1 7 7 , 1 7 8
1482 1 I b i d e mf nr . 1 8 1
1483 5 xx xx I b i d e m, n r . l 8 4 , 1 8 5 ,
186, 187, 189
1484 3 xx I bi de m, nr . 190, 192,
193
1485 3 xx* I bi dem, n r . 194, 195,
196.
1486 3 xx x x I bi de m, nr . 198, 200,
201
1487 4 xxxx I bi dem, nr . 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4
209.
122
www.mnir.ro
A N UL
Numr Ce - Di v e r -
A N UL
de d o - MONEDE Vi t e r e a - se o - B I B L I OGR A F I E
cumen-
t e
F l o -
A s p r i . .
r i n i
l e bi e c t e
1488 2 XX X X I bi dem t n r . 210, 21 2
1489 6 TTTTTX I b i d e m, n r . 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 ,
219, 220, 221
1490 3 XXX I b i d e m. nr . 2 2 3 , 2 2 4 . 2 2 6
1491 2 XX I b i d e m, nr . 2 1 3 , 2 2 7
1492 6 XTXTT X X I b i d e m, n r . 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 2 ,
2 3 3 , 2 3 4 , 2 3 5
1493 4 XX X X I bi dem, n r , 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 3 ,
244
1494 4
TTTT
I bi dem, n r . 246, 248, -,
DI R, , 238, SMI M,
1495 3 XX XX
D R H , B , I , n r . 2 5 4 , 2 5 7 ,
265
1496 3 XXX X I b i d e m, n r . 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8
1497 5 XXXX X
I b i d e m, n r . 2 7 2 - 2 7 4 ,
278- 279
1498 4
TTTT
I b i d e m, nr . 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 8
DI R , B , 2 6 8
1499 3 XXX X DRH, B, nr . 2 9 0 , 2 9 1 , 294
1500
5 TTXXX I dem n r . 2 9 7 , 3 0 1 , 3 0 2 ,
303. DI R, , 286.
1 Document e p r i v i n d i s t o r i a Romni ei , B . T a r a Romneasc, veac
X I I I , X I V , X V , Ed i t u r a Ac a de mi e i R . P . R ' . , Bucuret i , 1953.
2 Ma r i e t a Ada m, Document e d i n s e c . X V - X V I I , f n S t u d i i i ma t e r i a -
l e de i s t o r i e medi e , V I I , 1974, p . 2 8 6 - 2 8 7 .
3 Ol i mpi a Di ac o ne s c u, nt r egi r i doc ume nt ar e l a i s t o r i a s e c . X V - X V I ,
i n SMI M, V I I , 1974, p . 2 9 4 .
123
www.mnir.ro
.
60 U7D 1i80 U90 1500 Numor or deaimente
Diagram ce reflec i prezen a a s pr i l or n documentele
ri i Romneti fn peri oada 1451- 1481: A - pe a ni i ;
- pe decade.
www.mnir.ro
As t f e l , i n 1486, jumtate di n s a t ul Og r e t i n se vi nde cu 1450 a s p r i ,
un s f e r t di n Pl ope ni i vad de moar pe Te l e aj e n cu 3000 a s p r i
3 3
. i a r
1493 jumtate di n Bucov cu 5000 a s p r i
3 4
. I n g e ne r al pre uri l e snt f oar t e
v ar i at e , n func ie de ampl as ar e a pmfntului sau a s a t ul ui , de mrimea l u i ,
de c al i t at e a pmfntului sau de construc i i l e r i d i c a t e pe acest e l o c u r i .
Satel e mai sus pome ni t e , l a f e l ca i c e l unde s- a de s c ope r i t t e z a u r u l ,
aezat i n t r e Pr aho v a i Te l e aj e n, se gsesc n pr eaj ma d r umul ui c ome r -
c i al ce t r aver seaz ara Romneasc i ine l egtura ntre ma r i l e c e n-
t r e c o me r c i al e transi l vnene - Braov i Si bi u - i sudul Dunri i .
h 1476 Vl a d Tepe i cheam pe braoveni s vi na cu marf'-pentru
c s - au s l oboz i t d r u mu r i l e i pe Buzu i pe Pr ahov a i pe T e l e a j e n "
3
^ .
Pr obabi l c aezarea avantajoas a s a t ul ui Col ceag, semnal at n docu -
mente nc di n anul 1 4 6 9
3
^ , i of er ac e s t ui a condi i i mai pr o pi c e de dez-
v o l t ar e .
I z v o ar e l e s c r i s e ce men i oneaz a s p r u l ca moned de ci rcul a i e h
Tar a Romneasc n s e c . XV snt s p r i j i n i t e i de d e s c o p e r i r i monet ar e.
Pn acum ne snt cunoscut e t r e i t e z aur e ce c u p r i n d a s p r i emi i de
Mahomed I I . As t f e l est e t e z a u r u l de l a Orbeasc de Jos ( j u d . T e l e o r -
ma n)
3
? , Pi ua P e t r i i ( j ud. I al omi a)
3 8
i-^h sf ri t , t e z a ur ul ce a c o n s -
t i t u i t s ubi e c t ul s t ud i ul ui de f a .
Achi zi i onarea f ragmentar a t e z a u r u l u i ne f ace s pstrm r e z e r v e
as upr a obser va i i l or p r i v i n d p o s e s o r ul p i e s e l o r . Deasemenea est e d i f i -
c i l s determinm i cauzel e c ar e au dus l a ngroparea l u i . I n o r i c e c az ,
v r e mu r i l e t u l b u r i pr ov oc at e de desel e schi mbri de domni, de r zboai el e
cu t u r c i i , de t r e c e r e a ot i l or otomane p r i n Mol dova n a doua jumtate
a s e c a i X V - l e a a r put ea f i una d i n p r i nc i p a l e l e cauze al e a s c und e r i i mo-
ne de l o r .
N O T E
1 N u r i P e r e , Os ma nl i l a r da Madeni F a r a l a r , I s t a nbul . 1 9 6 8 ^ . 2 8 ;
A UR E L DE CEI , I s t o r i a I mp e r i ul ui Ot oman pn l a 1656, Ed i t ur a
ti i n i f i c i Enci cl opedi c, Bucuret i , 1978, p . 3 6 .
2 NI COAR B E L DI C E A N U, L a c r i s e montai re ot t omane a u X V I ^ ^ i e -
cl e et son i nf l uence s ur l es Pri nci pauts Roumai nes, n Le monde o
t t oman des Bal kans ( 1402- 1566) ; London, 1976, X I , p . 7 4 , not a 36.
3 NI COARA B E L DI C E A N U , Rgl ements mi n i e r s ( 1390- 1512) i n Le s
act es des p r e mi e r s s ul t ans conservs dans l es ma nus c r i t s t u r c s de
l a Bi bl i othque Nat i onal e P a r i s , t , P a r i s , L a Haye, 1 9 6 4 , p . 2 8 6 .
4 NI COAR B E L DI C E A N U, L a c r i s e montai re p . 7 4 .
5 NI COARA B E L DI C E A N U, Ac t e s de Mehmed et de Bay e z i d I I d u ms .
f onds t u r c anci ene 39, n Le s act es des p r e mi e r s s ul t ans conservs
dans l a ma nus c r i t s t u r c s de l a Bibliothque Nat i onal e P a r i s , t . I ,
P a r i s , La Haye, 1960, . 173.
6 F . BA BI NGE R , Mahomet I I l e Conqurant et son t emps( 1432- 1481 ) , Pa-
r i s , Pay ot , 1954 p . 544.
125
www.mnir.ro
7 NI COAR B E L DI C E A N U, Quat r e act es de Mehmed , n L e monde o
t t o ma n . . . f I I I p . 110.
8 NI COAR B E L DI C E A N U, Un r e g i s t r e ot t oman de Tr e bi z o nde ( 1487) ,
i n " Revue des tudes b y z a nt i ne s " , P a r i s , t o m. 35, 1977, p . 189.
9 NI COAR B E L DI C E A N U, Ac t e s de Mehmed I I . . . , p . 1 7 5 .
10 F . BA BI NGER, o p . c i t . , p. 95
11 I bi de m, p . 543.
12 NI COARA B E L DI C E A N U, Act es de Mehmed I I . . . , p. 85
13 Ibi dem., p . 7 0 - 7 1 .
14 I bi de m, p . 8 2 .
15 I bi de m, p . 8 3 .
16 SKENDER R I Z A J , Count er f ei t of money on t he Ba l k a n Pe ni ns ul a
f r o m t he XV t o t he X V I I c e n t ur y , f n " Ba l c a n i c a " , I , Be o g r a d, 1970,
p. 71 .
17 GRI GORE T OC I L E S C U, 534 document e i s t o r i c e sl avo- romne di n
ara Romneasc i Mol dova p r i v i t o a r e l a l egt uri l e c u Ar d e a l ul
( 1346- 1603) , Bucuret i , 1931, n r . 2 0 0 .
18 Document a Romani ae Hi s t o r i c a , . T a r a Romneasc, E d i t u r a Aca-
de mi e i R . S . R . , Bucuret i , 1966, v o l . I ( 1247- 1500) n r . 7 4 ( h con-
t i nua r e D . R . H . ) .
19 D . R . H . D , Rel a i i l e nt re ri l e romne, v o l . I ( 1222- 1456) , Buc u-
r et i , 1977 n r . 2 3 9 .
20 GRI GORE T OC I L E S C U, o p. c i t . n r . 6 7 .
21 OCT A V I A N I L I E S C U, Vl a d l ' Emp a l e u r et l e d r o i t mont ai re, n Re-
vue Roumai ne d ' Hi s t o i r e , X V I I I , 1 , p . 128, Ed i t ur a Ac ade mi e i R.S.R.,
Bucuret i , 1979.
22 D . R . H . , D v n r . 3 4 0 .
23 GRI GORE T OCI L E S CU, o p . c i t , n r . 106.
24 BI ST RA T V ET COV A , Sc hi mbul economi c nt re t e r i t o r i i l e de l a Nord
i Sud de Dunre, h Rel a i i l e romno-bul gare d e - a - l un g ul v e a c ur i -
l o r ( s e c . - XI X) , S t u d i i , v o l . I p . 1 0 9 , Ed i t ur a Ac ade mi e i R. S. R. ,
Bucuret i , 1971 .
25 MUS T AF A A . MEHMET , De c e r t a i ns aspect s de l a soci t ottomane
a l a l umi re de l a l e g i s l a t i o n ( Kanunname) du s ul t a n Mahomet I I
( 1451- 1481 ), n St i - di a et act a o r i e n t a l i a , p . 1 5 5 , Bucuret i , 1960.
26 GRI GORE T OCI L E S CU, o p . c i t . , n r . 9 9 .
27 I bi de m, n r . 9 5 .
28 NI COAR B E L DI C E A N U, Rgl ements mi n i e r s , p. 271 .
29 MI HAI MAXI M, Cul eger e de t ext e otomane f a s c . I , p . 9 , d o c . n r . 1 ,
Ce nt r ul de mul t i p l i c a r e a l Uni versi t i i Bucureti , 1974.
30 NI COAR B E L DI C E A N U, o p . c i t . , p . 1 7 2 .
31 OMER BA RKA N, Le s mouvement s des p r i x en T ur q ui e e nt r e 1490 et
1655, p . 7 0 .
32 D . R . H , B , I , n r . 2 0 O .
33 I bi de m, n r . 2 0 1 .
34 I bi de m, n r . 243.
35 I bi dem, n r . 135..
126
www.mnir.ro
36 I ON BOGDAN, Document e p r i v i t o a r e l a r el a i i l e r i i Romneti c u
Braovul i c u T a r a Ungureasc n s e c . XV i X V I , v o l . l ( l 4 1 3- 1 508) ,
Bucuret i , 1905*, n r . L X X V I .
37 N. CONS T A NT I NES CU, Un t e z a ur f e udal de monede i obi ect e de
podoab de pe v al e a T e l e o r ma n ul ui , f n SCI V, t o m. 17, n r . 3 , 1966,
p . 5 5 1 - 5 5 7 .
38 CONS T A NT A S T I R BU, No i t e z a ur e monet ar e i n t r a t e f n p a t r i mo n i u l
Muz e ul ui de I s t o r i e a l R. S. Romni a, f n Cer cet r i numi s mat i c e , I ,
p . 9 1 , n r . 1 2 , Bucuret i , 1978.
A S P RES T URCS DU X V
e
S I E C L E DECOUVERT S
DANS L E V I L L A GE DE COL CEAG, COMMUNE
D' I NOT ET I , DEP . DE P RA HOVA
Rsum
L ' a ut e ur prsent e un l o t de 13 monnai es mdi val es q u i f ont p a r t i e
d ' un t r sor dcouvert en 1944 dans l e v i l l a g e de Col c e ag, commune
d' l not et i , dp. de P r a ho v a .
Le s monnai es sont des acces ot t omanes mi ses e nt r e 1451 et 1461
dans l es a t e l i e r s de monnai e d ' A d r i a n o p l e , Se r e z , Sko pl j e et Br o u s s e .
L a d e s c r i p t i o n des pi ces est s ui v i e p a r l e prsentati on de quel ques
probl mes d' conomi e montai re dans L ' E mp i r e Ot t oman q u i se ref l tent
aus s i dans l e d i t t r s o r .
P a r l a s ui t e on f a i t des pr ci si ons s ur l a pntrati on et l a c i r c u l a -
t i o n de 1' as pr e dans l a Val ac hi e au X V
e
s i c l e .
E X P L I C A T I ON DE LA F I GUR E
Fi g. 1. - Monnai e s ot t omanes mi ses p a r Mohammed I I e n 1451 ( no 1-9) et
1461 ( no 10- 13) .
www.mnir.ro