Sunteți pe pagina 1din 45

www.taxpedia.

ro
Laura Constantin
Finance & Taxation Manager Taxpedia SRL
Laura Constantin Laura Constantin
Finance & Taxation Manager Taxpedia SRL
Impactul noilor reguli de TVA asupra
mediului de afaceri
Regimul serviciilor
de la 1 ianuarie 2010
www.taxpedia.ro
Agenda
Agenda
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA" Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Reguli generale privind locul prestarii Reguli generale privind locul prestarii
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2C Tranzactii de tip B2C
Exceptii de la regula generala privind locul prestarii Exceptii de la regula generala privind locul prestarii
www.taxpedia.ro
3
Agenda
Agenda
Persoana obligata la plata TVA Persoana obligata la plata TVA
Inregistrarea in scopuri de TVA (art. 153 si 153^1) Inregistrarea in scopuri de TVA (art. 153 si 153^1)
Obligatii de raportare Obligatii de raportare
Studii de caz Studii de caz
www.taxpedia.ro
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA" Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
www.taxpedia.ro
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA" Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Directiva 2008/8/CE Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce
priveste locul de prestare a serviciilor; priveste locul de prestare a serviciilor;
Directiva 2008/9/CE Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind
rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 20 rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre 06/112/CE, catre
persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul me persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de mbru de
rambursare; rambursare;
Directiva 2008/117/CE Directiva 2008/117/CE privind combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile privind combaterea fraudei fiscale legate de operatiunile
intracomunitare intracomunitare
Regulamentul (CE) nr. 143/2008 Regulamentul (CE) nr. 143/2008 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1798/2003 in ceea ce priveste instituirea cooperarii adminis nr. 1798/2003 in ceea ce priveste instituirea cooperarii administrative si a trative si a
schimbului de informatii referitoare la normele privind locul de schimbului de informatii referitoare la normele privind locul de prestare a prestare a
serviciilor, regimurile speciale si procedura de rambursare a ta serviciilor, regimurile speciale si procedura de rambursare a taxei pe valoare xei pe valoare
adaugata. adaugata.
www.taxpedia.ro
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA" Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Consideratii generale privind " Pachetul de TVA"
Directiva 2008/8/CE Directiva 2008/8/CE
din 12 februarie 2008 din 12 februarie 2008
i i ntrare in vigoare: in general, de la 1 ianuarie ntrare in vigoare: in general, de la 1 ianuarie
2010, insa unele reguli vor intra in vigoare mai 2010, insa unele reguli vor intra in vigoare mai
tarziu, in perioada 2011 tarziu, in perioada 2011 2015 2015
n noi reguli privind locul prestarii serviciilor. oi reguli privind locul prestarii serviciilor.
face diferenta intre prestarea de servicii catre face diferenta intre prestarea de servicii catre
persoane neimpozabile (in general, persoane persoane neimpozabile (in general, persoane
fizice, institutii publice sau consumatori), si fizice, institutii publice sau consumatori), si
prestarea de servicii catre persoane impozabile prestarea de servicii catre persoane impozabile
(companii), impunand astfel (companii), impunand astfel doua seturi de reguli doua seturi de reguli
privind locul prestarii privind locul prestarii . .
www.taxpedia.ro
Reguli generale privind locul prestarii serviciilor Reguli generale privind locul prestarii serviciilor
Reguli generale privind locul prestarii serviciilor
www.taxpedia.ro
Reguli generale privind locul prestarii serviciilor Reguli generale privind locul prestarii serviciilor
Reguli generale privind locul prestarii serviciilor
Pachetul de TVA in vigoare
dupa

1 ianuarie 2010
Regula generala
art. 133 (2) CF
Regula generala
art. 133 (3) CF
B2B
(business-to-business)
B2C
(business-to-consumer)
Regula generala
art. 133 (1) CF
B2B
(business-to-business)
B2C
(business-to-consumer)
Ce s Ce s- -a a schimba schimbat t ? ?
Legislatia in vigoare
inainte

de 1 ianuarie 2010
www.taxpedia.ro
Regula generala Tranzactii B2B Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2B
Tranzactii B2B


Locul unde beneficiarul beneficiarul (persoana impozabila actionand ca atare) isi are stabilit sediul
activitatii sale economice.


Locul unde se afla sediul fix sediul fix, daca serviciile sunt prestate catre un sediu fix al
persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are stabilit
sediul activitatii sale economice.
In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul
unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil domiciliul stabil sau
resedinta obisnuita resedinta obisnuita.
NOTA: NOTA: Serviciile pentru care se aplica aceasta regula nu sunt enumerate in lege, ci reprezinta
orice serviciu prestat de o persoana impozabila catre o alta persoana impozabila si
care nu se incadreaza pe una din exceptiile de la art. 133 alin(3)-(7) CF
Noua regula generala Noua regula generala aplicabil aplicabil a a i i ntre dou ntre doua a persoane impozabile persoane impozabile ( ( B2B B2B ) )
a art. 133 alin.(2) rt. 133 alin.(2)
www.taxpedia.ro
A
B
E
x
p
e
r
t
iz
e

p
r
iv
in
d

b
u
n
u
r
ile

m
o
b
ile

c
o
r
p
o
r
a
le
e
f
e
c
t
u
a
t
e

p
e

t
e
r
it
o
r
iu
l
R
o
m
a
n
ie
i
Locul prestarii
=
Belgia
Locul prestarii
=
Belgia
Noua regula generala Noua regula generala aplicabil aplicabil a a i i ntre dou ntre doua a persoane impozabile persoane impozabile ( ( B2B B2B ) )
Exemplu Exemplu
Regula generala Tranzactii B2B Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2B
Tranzactii B2B
Romania
Belgia
Prestator
Beneficiar
- sediul activitatii economice-
www.taxpedia.ro
A
B
Noua regula generala Noua regula generala aplicabila intre doua persoane impozabile ( aplicabila intre doua persoane impozabile ( B2B B2B ) )
Exemplu Exemplu
Regula generala Tranzactii B2B Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2B
Tranzactii B2B
Romania
Belgia
Prestator
Beneficiar
- sediul activitatii economice-
Locul prestarii
=
Spania
Locul prestarii
=
Spania
B
E
x
p
e
rtiz
e
p
riv
in
d
b
u
n
u
rile
m
o
b
ile
c
o
rp
o
ra
le
e
fe
c
tu
a
te
p
e
te
rito
riu
l R
o
m
a
n
ie
i
B
Beneficiar
- Sediu fix -
Spania
B
www.taxpedia.ro


Locul unde prestatorul prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice.


Locul unde se afla sediul fix al prestatorului, daca serviciile sunt prestate de
la un sediu fix al acestuia, aflat in alt loc decat cel in care prestatorul isi are stabilit
sediul activitatii sale economice.
In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul
unde prestatorul isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
Regula generala Tranzactii B2C Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2C
Tranzactii B2C
Noua regula generala Noua regula generala aplicabil aplicabil a a atunci c atunci ca and serviciile sunt prestate c nd serviciile sunt prestate ca atre tre
o persoan o persoana a neimpozabil neimpozabil a a ( ( B2C B2C ) )
a art. 133 alin.( rt. 133 alin.(3 3) )
www.taxpedia.ro
P
r
e
s
t
a
r
e

d
e

s
e
r
v
i
c
i
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

s
i

d
e

s
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
Noua regula generala Noua regula generala aplicabil aplicabil a a atunci c atunci ca and serviciile sunt prestate c nd serviciile sunt prestate ca atre tre
o persoan o persoana a neimpozabil neimpozabil a a ( ( B2C B2C ) )
Exemplu Exemplu
Regula generala Tranzactii B2C Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2C
Tranzactii B2C
B
Belgia
Beneficiar - PF
A
Locul prestarii
=
Romania
Locul prestarii
=
Romania
Romania
Prestator
www.taxpedia.ro
P
r
e
s
t
a
r
e

d
e

s
e
r
v
i
c
i
i

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

s
i

d
e

s
e
c
r
e
t
a
r
i
a
t
Noua regula generala Noua regula generala aplicabila atunci cand serviciile sunt prestate catre aplicabila atunci cand serviciile sunt prestate catre
o persoana neimpozabila o persoana neimpozabila ( ( B2C B2C ) )
Exemplu Exemplu
Regula generala Tranzactii B2C Regula generala
Regula generala


Tranzactii B2C
Tranzactii B2C
B
Belgia
A
Romania
Prestator
- Sediu fix -
Locul prestarii
=
Spania
Locul prestarii
=
Spania
Spania
A
Prestator
Beneficiar - PF
www.taxpedia.ro
Exceptii de la regulile generale
(pct. 13 alin.(1) norme)
Exceptii de la regulile generale
Exceptii de la regulile generale
(pct. 13 alin.(1) norme) (pct. 13 alin.(1) norme)
Regulile generale prezentate anterior,
prevazute la art. 133 alin. (2) sau (3)
din Codul fiscal
Daca serviciile pot fi incadrate pe una
dintre exceptiile prevazute la art. 133
alin. (4) - (7
numai in situatia in care serviciile
nu se pot incadra nu se pot incadra pe niciuna dintre
exceptiile prevazute la art. 133 alin.
(4) - (7) din Codul fiscal.
intotdeauna exceptia prevaleaza
Nu mai sunt aplicabile regulile
generale stabilite la art. 133 alin. (2)
si (3).
www.taxpedia.ro
Exceptii de la regulile generale Exceptii de la regulile generale
Exceptii de la regulile generale
Lista de exceptii B2B Lista de exceptii B2B


Serviciile prestate in legatura cu bunuri imobile


Servicii de transport de persoane


Servicii principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice,
stiintifice, educationale, de divertisment, sau legate de targuri si expozitii


Serviciile de restaurant si catering, inclusiv cele realizate la bordul navelor,
aeronavelor, trenurilor


Inchirierea mijloacelor de transport pe termen termen scurt (rent-a-car)
www.taxpedia.ro
Exceptii de la regulile generale Exceptii de la regulile generale
Exceptii de la regulile generale
Lista de exceptii B2C Lista de exceptii B2C


Serviciile prestate in legatura cu bunuri imobile


Servicii de transport de persoane


Servicii principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, stiintifice,
educationale, de divertisment, sau legate de targuri si expozitii


Serviciile de restaurant si catering, inclusiv cele realizate la bordul navelor,
aeronavelor, trenurilor


Inchirierea mijloacelor de transport pe termen termen scurt (rent-a-car)


Servicii de intermediere


Transportul de bunuri, altul decat transportul intracomunitar


Transportul intracomunitar de bunuri


Servicii constand in activitati accesorii transportului


Lucrari si evaluari asupra bunurilor mobile corporale


Servicii intangibile, inclusiv servicii furnizate pe cale electronica, prestate in
beneficiul persoanelor neimpozabile stabilite in afara UE;
www.taxpedia.ro
Exceptii de la regula generala B2B
(art. 133 alin. (7) CF)
Exceptii de la regula generala B2B
Exceptii de la regula generala B2B
(art. 133 alin. (7) CF) (art. 133 alin. (7) CF)
Prin exceptie de la regula B2B (art. 133 alin.(2) ), pentru serviciile constand in:


activitati accesorii transportului, precum incarcarea, descarcarea,
manipularea si servicii similare acestora,


servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si
evaluari ale bunurilor mobile corporale,
servicii de transport de bunuri efectuate in Romania,
cand aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe
teritoriul Comunitatii
locul prestarii = Romania, daca utilizarea si exploatarea efectiva a
serviciilor au loc in Romania.
www.taxpedia.ro
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Logica de analiza pentru aplicarea regulii generale Logica de analiza pentru aplicarea regulii generale


Pentru aplicarea regulii generale B2B ( art. 133 (2) ) ( art. 133 (2) ) trebuie avut in vedere:


criterii pentru a determina daca persoana impozabila este stabilita din punct de
vedere al TVA?


beneficiarul - este stabilit in Comunitate sau in afara Comunitatii
- are calitatea de persoana impozabila, criterii


prestatorul - este stabilit in Comunitate sau in afara Comunitatii
- are calitatea de persoana impozabila, criterii


operatiunile sunt intracomunitare ? trebuie raportate in declaratia recapitulativa ?


prestatorul sau beneficiarul serviciilor intracomunitare trebuie sa se inregistreze in
scopuri de TVA ?
www.taxpedia.ro
sediul activitatii economice pe
persoana stabilita persoana stabilita = persoana care are teritoriul
un sediu fix unui stat
Art. 125 Art. 125
1 1
& pct. 1 norme & pct. 1 norme


Sediul activitatii economice Sediul activitatii economice = locul unde sunt adoptate deciziile esentiale privind
managementul persoanei impozabile si unde sunt exercitate functiile administratiei
sale centrale.


Ce este un sediu fix sediu fix? O persoana impozabila care are sediul activitatii sale
economice in afara Romaniei are un sediu fix in Romania, daca dispune de
suficiente resurse tehnice si umane de la care sunt efectuate regulat livrari de
bunuri sau prestari de servicii impozabile.
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita
www.taxpedia.ro


Sunt considerate persoane impozabile stabilite in Romania si persoanele
impozabile care nu isi au stabilit sediul activitatii in Romania, dar detin un
sediu/sedii fixe in Romania.


Pentru a se califica drept sediu fix al unei persoane impozabile:


gradul de permanenta si structura acestuia in ceea ce priveste resursele tehnice
si umane trebuie sa fie suficiente pentru a efectua regulat prestari de servicii
impozabile, in cazul sediului fix de la care sunt prestate servicii conform art. 133
alin. (3) din Codul fiscal, sau


pentru a fi capabil sa primeasca si sa utilizeze serviciile respective, in cazul
sediului fix catre care sunt furnizate servicii, conform art. 133 alin. (2) din Codul
fiscal -

pct. 13(3) norme pct. 13(3) norme
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita
www.taxpedia.ro
pentru operatiunile la care un sediu fix nu participa, o persoana impozabila
nu va fi considerata ca fiind stabilita
DAR daca este utilizat codul de TVA al sediului fix, se va considera ca
serviciul este prestat de la sediul fix
art. 153 obliga la inregistrare in scopuri de TVA un sediu fix, spre deosebire
de legislatia aplicabila pana la 31 decembrie 2009
Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita Consideratii generale privind conceptul de persoana stabilita
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Servicii de transport de bunuri Servicii de transport de bunuri
Servicii de transport de bunuri
www.taxpedia.ro
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Locul unde este stabilit beneficiarul
- regula de baza B2B
Art. 133( Art. 133(2 2) CF ) CF
! Exceptie: serviciile de transport national
prestate catre beneficiari persoane impozabile
nestabilite in Comunitate pentru care locul
este in Romania


Art. Art. 133( 133(7 7) CF ) CF
Servicii de
transport de
bunuri,
altele decat
transportul
intracomunitar
Inainte Inainte de 1 ianuarie 2010 de 1 ianuarie 2010 Dupa Dupa 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2010
Locul unde se desfasoara
transportul, in functie de
distantele parcurse
Art. 133(2)(b) CF Art. 133(2)(b) CF
Servicii de
transport
intracomunitar
de bunuri
Locul de plecare a TIC
! Exceptie: in SM care a emis
codul valabil de TVA comunicat
de beneficiar
Art. 133(2)(c) Art. 133(2)(c)
Locul unde este stabilit beneficiarul
- regula de baza B2B
Art. Art. 133(2) CF 133(2) CF
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Servicii intracomunitare Servicii intracomunitare ( numai cele pentru care se aplica regula de la art 133 alin. (2):
Beneficiarul
persoana impozabila
stabilita in alt stat
membru
Beneficiarul
persoana impozabila
stabilita in Romania
prestari servicii
intracomunitare,
neimpozabile in Romania
pct. 13 alin. (7) norme pct. 13 alin. (7) norme
achizitii intracomunitare de
servicii, impozabile in Romania
pct. 13 alin. (13) norme pct. 13 alin. (13) norme
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in
Romania
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in alt
stat membru
NOTA: NOTA: Atat serviciile prestate, cat si cele achizitionate IC se declara in declaratia
recapitulativa,

daca nu sunt scutite
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
S
e
r
v
ic
ii d
e
tr
a
n
s
p
o
r
t in
tr
a
c
o
m
u
n
ita
r
d
e

b
u
n
u
r
i
B
u
n
u
r
ile
s
u
n
t tr
a
n
s
p
o
r
ta
te
d
in
F
R
in
P
O
Beneficiar
- sediul activitatii
economice-
A
Romania
Locul prestarii
=
Franta
Locul prestarii
=
Franta
Prestator
B
Franta
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Servicii de transport
intracomunitar de bunuri
Bunurile sunt transportate
din DE in SP
Beneficiar
- sediul activitatii
economice-
A
Romania
Locul prestarii
=
Romania
Locul prestarii
=
Romania
Prestator
B
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Servicii extracomunitare Servicii extracomunitare ( numai cele pentru care se aplica regula de la art 133 alin. (2):
Beneficiarul
persoana impozabila
stabilita in alt afara
Comunitatii
Beneficiarul
persoana impozabila
stabilita in Romania
neimpozabile in Romania
pct. 13 alin. (8) norme pct. 13 alin. (8) norme
impozabile in Romania
pct. 13 alin. (13) norme pct. 13 alin. (13) norme
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in
Romania
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in afara
Comunitatii
NOTA: NOTA: Aceste

servicii

NU se declara in declaratia recapitulativa
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
S
e
r
v
i
c
i
i

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

d
e

b
u
n
u
r
i
B
u
n
u
r
i
l
e

s
u
n
t

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
e

d
i
n

F
R

i
n

P
O
Beneficiar
- sediul activitatii
economice-
A
Romania
Locul prestarii
=
Elvetia
Locul prestarii
=
Elvetia
Prestator
B
Elvetia
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Servicii nationale de transport de bunuri Servicii nationale de transport de bunuri
Beneficiarul
persoana impozabila
stabilita in alt afara
Comunitatii
impozabile in Romania
daca serviciile de transport sunt
utilizate si exploatate efectiv in
Romania
Art. 133 alin. (7) CF Art. 133 alin. (7) CF
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in
Romania
NOTA: NOTA: Aceste servicii NU se declara in declaratia recapitulativa
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Pct. 151 alin. (1) lit. c) norme Pct. 151 alin. (1) lit. c) norme, serviciile de transport de bunuri efectuate in
Romania sunt serviciile al caror punct de plecare si punct de sosire se afla pe teritoriul
Romaniei
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
S
e
r
v
i
c
i
i

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

i
n
t
r
a
c
o
m
u
n
i
t
a
r

d
e

b
u
n
u
r
i
B
u
n
u
r
i
l
e

s
u
n
t

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t
e

p
e

t
e
r
i
t
o
r
i
u
l

R
o
m
a
n
i
e
i
Beneficiar
- sediul activitatii
economice-
A
Romania
Locul prestarii
=
Romania
Locul prestarii
=
Romania
Prestator
B
Elvetia
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Scutiri aplicabile serviciilor de transport Scutiri aplicabile serviciilor de transport


In cazul: transportului aferent exportului din Romania,
transportui aferent importului in Romania,
transportui aferent unor bunuri plasate in regimuri vamale suspensive
Verificati indeplinirea conditiilor pentru scutire OMFP 3418/2009 ( modifica 2218) OMFP 3418/2009 ( modifica 2218)
NOTA: NOTA: Nu se declara in declaratia recapitulativa lunara, chiar daca este un transport IC de
exemplu
Scutiri aplicabile serviciilor de transport Scutiri aplicabile serviciilor de transport
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Persoana obligata la plata TVA Persoana obligata la plata TVA
Persoana obligata la plata TVA
pentru servicii in tranzactii de tip
B2B
(art. 157 alin.(2) ) (art. 157 alin.(2) )
beneficiarul stabilit in
Romania (daca prestatorul
nu este stabilit in Romania
(atat pentru achizitii IC de
servicii cat si pentru cele
din afara UE)
Modalitatea de plata:
pentru persoanele impozabile inregistrate conform art 153

taxare inversa
( inregistrare 4426=4427)
pentru persoanele impozabile care nu sunt inregistrate conform art 153, sau sunt
inregistrate doar conform art. 153
1
, fac plata efectiv (art. 157 (1) ) (art. 157 (1) )
si depun decont special de TVA
(art. 156 (art. 156
3 3
) )
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara
Romaniei, dar are un sediu fix in Romania care nu este inregistrat in
scopuri de TVA si care:


inaintea primirii serviciilor, in cazul in care urmeaza sa primeasca servicii
pentru sediul fix din Romania, pentru care este persoana obligata la plata TVA
cf. art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana care este
stabilita in alt stat membru


inainte de prestarea serviciilor, in cazul in care urmeaza sa presteze
serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din Romania pentru un
beneficiar persoana impozabila stabilita in alt stat membru


inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix,
care implica:
-

livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere,

inclusiv
livrari intracomunitare de bunuri
-

prestari de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere
-

achizitii intracomunitare de bunuri taxabile
www.taxpedia.ro
Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA art. 153 art. 153
1 1
Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si
nu este inregistrata in scopuri de TVA beneficiaza de servicii prestate
de:


o persoana impozabila cu sediul activitatii economice in
Comunitate (B2B)
=> beneficiarul din RO are obligatia inregistrarii in scopuri de

TVA inainte de
realizarea operatiunii conform art. 153
1
.
Ex. Serviciu de transport intracomunitar de bunuri prestat de o persoana din Suedia pentru o mica
intreprindere din RO => mica intreprindere trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania
o persoana impozabila din afara Comunitatii (B2B)
=> nu va obliga beneficiarul din RO la inregistrarea in scopuri de TVA (B2B)
Ex. Serviciu de transport intracomunitar de bunuri prestat de o persoana din Norvegia pentru o mica
intreprindere din RO nu obliga la inregistrare mica intreprindere
Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA Obligatii de inregistrare in scopuri de TVA art. 153 art. 153
1 1
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
www.taxpedia.ro
Obligatii de raportare Obligatii de raportare
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Decontul de TVA:
Prestarile de servicii Prestarile de servicii care nu au locul in Romania, fiind neimpozabile in Romania
efectuate de persoane stabilite in Romania :
catre beneficiari stabiliti in alte tari: rd. 3.
catre beneficiari stabiliti in alte state membre (serviciile IC) care nu sunt scutite de
TVA n statul beneficiarului ( Pct.80 Pct.80
2 2
norme norme) : rd. 3.1
Achizitiile de servicii Achizitiile de servicii, inclusiv achizitiile intracomunitare de servicii:
care nu sunt scutite, dar pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA: rd. 7 +
rd. 19
care nu sunt impozabile in RO sau sunt scutite de TVA: rd.24
achizitiile IC de servicii care nu sunt scutite: rd. 7.1 + rd. 19.1
achizitiile IC de servicii care sunt scutite de TVA: rd. 24.1
www.taxpedia.ro
Obligatii de raportare Obligatii de raportare
Tranzactii de tip B2B Tranzactii de tip B2B
Tranzactii de tip B2B
Declaratia recapitulativa 390:
Prestarile de servicii Prestarile de servicii care nu au locul in Romania, fiind neimpozabile in Romania
efectuate de persoane stabilite in Romania catre beneficiari stabiliti in alte state
membre (serviciile IC) care nu sunt scutite de TVA in statul beneficiarului: prestari prestari
IC de servicii (P) IC de servicii (P)
Achizitiile de servicii Achizitiile de servicii, care sunt prestate de persoane impozabile stabilite in alte
state membre in beneficiul unei persoane impozabile stabilite in Romania, care nu
sunt scutite de TVA in Romania: achizitii IC de servicii (S) achizitii IC de servicii (S)


Depunere lunara, pana pe 15 luna urmatoare
www.taxpedia.ro
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Locul unde se desfasoara transportul,
proportional cu distantele parcurse
(derogare de la regula de baz B2C)
Art. 133(5)b) CF
Servicii de
transport de
bunuri,
altele decat
transportul
intracomunitar
Inainte Inainte de 1 ianuarie 2010 de 1 ianuarie 2010 Dupa Dupa 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2010
Locul unde se desfasoara
transportul, in functie de
distantele parcurse
Art. 133(2)(b) CF
Servicii de
transport
intracomunitar
de bunuri
Locul de plecare a TIC
Art. 133(2)(c)
Locul de plecare al TIC
(derogare de la regula de baza)
Art. 133(5) CF
Tranzactii de tip B2C Tranzactii de tip B2C
Tranzactii de tip B2C
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
www.taxpedia.ro
Tranzactii de tip B2C Tranzactii de tip B2C
Tranzactii de tip B2C
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Transport international Transport international:
Beneficiarul
persoana
NEimpozabila
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in
Romania
NOTA: NOTA: Aceste servicii NU

se declara in declaratia recapitulativa
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Deroga de la regula B2C


In cazul serviciilor de transport de bunuri catre persoane neimpozabile locul prestarii este
considerat locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse (regula
aplicata pana la 31.12.2009 pentru toate serviciile de transport

cu exceptia TIC)
Regula nu se aplica transportului IC, care are alta regula
www.taxpedia.ro
Tranzactii de tip B2C Tranzactii de tip B2C
Tranzactii de tip B2C
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Transport intracomunitar Transport intracomunitar:
Beneficiarul
persoana
NEimpozabila
Prestatorul
persoana
impozabila
stabilita in
Romania
NOTA: NOTA: Aceste servicii NU

se declara in declaratia recapitulativa
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Deroga de la regula B2C
Locul prestarii serviciilor de transport IC prestate catre persoane neimpozabile = locul de
plecare a unui transport intracomunitar de bunuri ( art.133 (5) c) ) ( art.133 (5) c) )


transport intracomunitar de bunuri = orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si
loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite
Loc de plecare = locul unde incepe efectiv transportul de bunuri, indiferent de
distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile
Loc de sosire = locul unde se incheie efectiv transportul de bunuri
www.taxpedia.ro
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Tranzactii de tip B2C Tranzactii de tip B2
Tranzactii de tip B2
C
C
A
B
Romania
Italia
Furnizor
Beneficiar - PF
Transportator
P
r
e
s
t
a
r
e

s
e
r
v
i
c
i
i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
C
V
a
n
z
a
r
e

m
o
b
ila
SM 2
SM 1
Locul prestarii
=
Italia
Locul prestarii
=
Italia
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
Exemplu Exemplu
Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri Locul prestarii serviciilor de transport de bunuri
www.taxpedia.ro
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Includerea transportului in baza de impozitare
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Baza de impozitare pentru livrari intracomunitare de bunuri Baza de impozitare pentru livrari intracomunitare de bunuri


Cheltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau

alte cheltuieli accesorii,
cum sunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind in baza impozabila a livrarii
intracomunitare numai daca, potrivit prevederilor contractuale, acestea cad in sarcina
vanzatorului (pct. 18 alin. (9) norme) (pct. 18 alin. (9) norme)
Baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare de bunuri Baza de impozitare pentru achizitii intracomunitare de bunuri


Cheltuielile de transport sau alte cheltuieli accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de
ambalare, se cuprind in baza impozabila a tuturor bunurilor achizitionate intracomunitare
numai daca acestea cad in sarcina vanzatorului conform contractului dintre parti.
(pct. 21 norme) (pct. 21 norme)
www.taxpedia.ro
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Includerea transportului in baza de impozitare
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Exemplu Exemplu
A
B
Romania
Franta
Furnizor
Client
Livrare de fructe
B
transporta m
arfa cu m
ijloace
proprii
Cum va inregistra
si raporta B
factura? Dar daca
A angajeaza un
transportator?
Cum va inregistra
si raporta B
factura? Dar daca
A angajeaza un
transportator?
www.taxpedia.ro
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Includerea transportului in baza de impozitare
Includerea transportului in baza de impozitare
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
a livrarilor / achizitiilor de bunuri
Exemplu Exemplu
A
B
Romania
Italia
Furnizor
Client
Prestare servicii
transport
V
a
n
z
a
r
e

m
o
b
i
l
a

(
p
r
e
t
u
l

i
n
c
l
u
d
e

s
i

v
a
l
o
a
r
e
a

t
r
a
n
s
p
o
r
t
u
l
u
i
)
SM 2
SM 1
C
Cum va
inregistra si
raporta B
factura?
Cum va
inregistra si
raporta B
factura?
www.taxpedia.ro
Laura Constantin Laura Constantin
Finance & Taxation Manager | Taxpedia Finance & Taxation Manager | Taxpedia
laura.constantin@taxpedia.ro laura.constantin@taxpedia.ro
www.taxpedia.ro www.taxpedia.ro
Intrebari? Intrebari?
Intrebari?