Sunteți pe pagina 1din 62

i7-

tV
$i
Ed
joc
o litee
9i
c!vi4de,
Cu rd
juc.fi
voi d xbamele ln buctrelo.
If, a9ez, le htorc, l .ttdttcesc
Phn ctud se potrives
$i
diD citeva litere
d
o vorbd zurtie
Dinf-o clciuU pe
d
i
!D
pEct
I,e
i
Despre avcdrudle @t Dului Arpaeic
De pe
vtme clnd eE tocn dic.
Ficd seEe., cur i-e Dorocu.lJ
Pe 6e, dacni poEive
i bine,
Merge apoi de la sine,
Ir eu nu nli trebuie d@tt
Sn-i
riD
plrlir
de uit.
Dac, tru
$i!i
alt
ic
@i de soij
b;:
Motogel
gi
Botosel
lar alteoli ltal degbn,
Dupl-o
plte
de
pe-o labt.
Pata
ios 9i
dunsa sus.
cind voi. s! Be
prezinte
Iar cind iets la iaPon
Dgds laba
pslapon-
Nuai citrd flcs dtu r6u
6
Cind vreo boaclnt fdcea,
Nimeni nu-l deGebea:
Cu labd
$ sh
pitite,
Pe cind bietul Mototei
$
Seclia de telegrafie
Penrru ce ela sinerr
!i
tisr,
Dovlecul na hottrii st se frc! telegransr.
Pe dsupla, insd, e adevim!
,."*
-.
t3.,:'3.'
g:
Pentru el nu era nici o minune ':,,-
'
St instaldze un inFes sisten de trahlois{ni,
inloc s! inlruge cuvinte frr{sil/j_
-r_,-',
n veded nma' e nunoe u r\?
r
I
#,;:r#i-i"T:il'.'try,t'''"
-@
Apoi. de impoaaota.elo' .*.f',.
or,,-..
-
Arlepts o zi
.au
dod r.spi\.
,
i i
I
'r
Dar, cm ou i itspudea nih"" t".d",\a
(
!
DLpt u ridD tre\mitca o .runza
ti
msi n dep;r'ari.'
e;
lar, din cind in cind, l. lntimllare,
Trusmiree
qi cite o iloare.
I
M!
girdesc
ce cineva i-o ri rdspEs totuii,
Pslru cd, de la uo irmp, florile, @ri e niire lorut,,
Au ln eput st se tiansforme,
pe
nu
lliu
ce toe!
ln Di$e frasezi
!i
copildroii dovlecei
Care nu erau mei mari decit un deget arnt|tor,
Clnd
9i
invltaserl meseria tatllui lor.
ilcit, la capftul
credinii
ncle dinspre vie,
Functioica?-5 acum o indeagA secde de reiesraiic.
Zu.a !u se vede Dimic
Si
ciDe-ar
pu!e.
blnui ce
Mustdciosul dom Arpagic
Este dotrt @ ceniraE elecrdc!.
Sau
poate
c! o fi
s5;
un mod
Mai iftnr de-a ploduce
lminn qi
I s{ fi pnrut
hai @mod
S! nincfionqe pe
b.z! de bateriij
D.r, cum * intueclJ lti aplinde uqor
Renectoatcle
ellbui
(de
csd),
Cnci, @ .fl.tJ ere un comurator
ln Ubuta dre.pd di! fst!,
!i
llminee! intuDeliclr indajus
Sn nu i se nsi
par!
noapte,
Pedtru c! ale b comutato! sscss
9i
iD UbuF stlngl din spare.
Oricm, e clar ct idtunericul n-e
Nici m secet pdtru
el:
h miezd noptii pleacn
h
plimb.re
Sl mii@se floli de mutetel.
Abi! a(jm peniru
ce,
pricepui,
PicotEte roat! ziua iD cire-u uqgher
Nqptea-n loc sd d@rm!, dmealui
Colcue.z! stelele din cer.
ll
$j
nu
pot
s! md oprcsc s admn
Penru t.lentul lul bercchct,
Chiar dac! s tristl si stau
$i
mn mir:
Cun de a
putut
sd I
ilnl
sccrct?
:]a-,
,
..:
Ne-am fi putut
juca
de a lituricii, de-a
Fanl clipiror de la ConstadF.
Dac, nul dcscopeream .bia
Azi, cind ml s a lermhat vacanta.
rn comun
Deoarecc
S-ar putea
s! fie rusinos
Ce-o se v! spui,
;
Ve rog sI Du-mi facetj no.alt:
t-a mine n odaie (pe
jot
:
Locuetre u soarece
(Pui),
i
Sub
pardoseah.
:
$i
n rinp ce eu dorm
l:
El lii scoaa incer,
: .i
Printi-o deschjzdtur! sleciadi
il
Frcuri dupe u9r,
.\
.,
Mai lntii !n bot\or cochcr,
'
.
Apoi doul urechiute
.d'.{
$j
o bilnid de u.
sri
uniform, ':,
i\
i
Cum nu se poate
mri qic,
Temimtt pliDtr-o
6adi lugd
d
subrire
Si
incepe se se zbdguie qi
sn se mire,
Sn ddseze qi s{ se fandoescg
Ca
$
@m d fi fi@t mde scofalr,
O
tretse
gdbir
9i
mdtMir
l^lsind h uElr ca-n cel bai rtu vis,
O bdababurl de Dedesdis.
\T
$i
toste a8ie!
pentru ci tru m!-rdur
Sd spun o singu! sil.ba
Pis...
pis..-
n.
.f-ls. oa
pls...
t6
i;r
'
{-:T)
-,
t*[
r-
! --
,
;';
)t,
Congres
r
S!s, delsupm casei melc,
E u siat de rindunelcj
S a deschis ma.e conclavi
P. silrii nr\i. mdi .les.
l-un !de\irat congres;
. l'! lr!r), irgle, tDniali.
E rdLidfca geDe.ah.
18
i*id{l
,'fw
Bat di! aripi, srign io.te
$i
desoiu
lrin
aer roatc
i
Fac un cerc plin dc !!inr
Si se inscriu Ia cDvnt
Ca s!
linn
sus si iare
Cire un discxrs iiec.re
Si nu e nici o mirarel
Chesriunca-i azltoare)
(ii
, pc
ordin.a d. zi
Pi...rea sprc l\'liazii Zi
;ii
oric,rc $.a i.um
Sn sprn, si ce. si .unl
.lncn
jh!.ejur
I-..
L L, . l.
E un !.cIln fir;
rj.\, i I
Dr. d, drlFr sii ;fu . h; ,
C, rL i
ri
tudr 65rr:,
Fiindc_l to,te-n deplf tiri
Pl.aci
leste
miri si l;li
Scrisoare
M t stimte a$ru auiu,
Sau, mai simplu, diagn s@le,
M-u hotirlt s!-!i soiu
Nu c-at
tti
sI ssiu cine grie ce
-
De onogmie dd apuct frie
$i
nam4 clnd e supirat!, zi@
C! soiu m-ar @
pisica
-
20
C! numai
ti
numai de rine
v.dfa
t
vara cir
rine.
De-ae h-@ hottrit,
St6pin al vacanlelor
rcolirlti,
Sg te convjng s{ o lugetri
Se mai slai vr$ dou! luqi pe
loc,
S, rimin vara neschimbar!,
Ia! de-ti m fi greu,
.a o rlsplati,
Iar@ poi
sA tr! rai vii deloc.
(Oricm,
iama tu
$ji
doar si srici,
sn ne moi gheluqut.
sd topetd ntnedi,
.
Cind apari tu nu se poare
nici
.
S, m, ba! d bulsrri cu bdieFit)
Sau
9i
mai grozav
ar fi qdi
cM?
-
S,
lni
vacanta-ach vreo zece ei...
Pentru qc@l!,
iarnt, frig, oricb
E destui! vreme cind vom creqre mari.
2l
,\
Siguj tu
poti
r! slegi oric$e
Dintre dile de care s lti scriu,
Dd sl crasc! pufhtel
v4cr4a @!c
$i
sn-n eapd
Fo.l.
n.i tluiu.
TN-$ laea sd griu
e-o s! llmezi,
Du cm 3IEr cl te-e @nvins b
I'ic,
Iii stteF r!6puul
ri
sedr@
Eu
fi
cu pisoiul
Arpaeic
ss-"
l{s*.b\_^
,Y
,d,.'
"iF
xn
..bi:ii
DrcFr care a Lr chcmar
L.-au
Fus
sn clip.ascn,
Sn ridice laba dnr spar.,
$i-au
descope.ir cn-i doldora
Numitt i! lncrndlc de spccialnatc
$i
nici ua, nici doui.
IL l-ru lxlr penLru
scoala cea nouij
26
t
,',1i-',
$i
dati nind oiza modiaiA de 6ersie,
Mi l-au lur pe
veresi,
spccificind,
e drept, Ie iDcepur
Ce e nlmai cu-mprMur;
Dar an aiar cA la aurorndli
S-a
ti
fdcur o listd de prioritdd,
Pe care au fosr inscrise ir
grabi
(Ci!
ar bate Arpagic din labt)
Dispensarul,
creg., ciDjnul cutrumt
Si
sistetun de difuzoale tual,
!i-a
fosr inventat
riun
sistem monoplu
De agit.r bietut Arpacic in ravan:
Atimar de @dil6
ti
fila! cu taba,
Ca s! nu se pia.d!
luoinl deseaba,
in ata fel, incjt cD folos
sn lumineze cu ochii numi in
jos.
\
I4ie, rrebuie si mlnurisesc cu durere,
Nu mi-a ceru! nimeni nici o piroe
Deii sint specialisla nr. I in Arpagic,
N-am fo$ inhebatn
nimic.
Daci m-ar fi inuebat,
Le-aq Ii spus adevrrat
27
tlii .r
iri.r
i.)xrit fiL drf
\jt
.,t.J\,
ilii
flsnLLl
n!!.:11 i. sri..
si
tr.JLL.ii
]l mi.:] 1l,jch.:,1.
l)r it rrtrLt,L. rr 1L,n'nr .l liLno:
l)i.:i ,, ir ! lrir lr $nH'r)s:
28
Cir c :l .l!, rr:.rr ! .r: ,: ri
a in *.:. , ..1f,irii r. r:' r,l
ii
t. h.i .i, r i:iiDr
in ifi!L-iij,., !!!:,t
Cic c Li:i:r brdi,ii,, :
Ca s; irLi !r
lirirl
,.
'l.rfcc
.! irli .1 !r i i.,!,j
l)c ! {rii d! hrl,,nr il
29
,,;,
An rr riln n li\rli
P.r. l,xrm. s:i I rid:i:
b r.ut, .n rlmun lungi,
Dc abia
t.ii
r; ii .junsj
t*,
{i
{/
(l.l
muit pnll.
sub!i.r.c,
Di. lenrs ncloie nar.
face tiuDze. flori gri!ud!.
Mueuri fluruli chiar fecu,
NMd frucie nu
si
nu.
Drepr @re i-@ spus ritos
Cd nu e deloc fodot
$i
si nu munce$j nidc.
B! 1 am qi msintir:
Dacg nu mme$ti, te bat
j
$i
i.am spus
9i
mai dihai:
F.ci vitne o.i re tail
Dar om altepraE in vd
(Asta
fu acum un a!),
M-am
eindit
cn !-ah de-als,
..
Ca
poate
n-a infelelj
Cd
Stic-ni'iori
si creite)
Daf nu
itie
romenelte;
Si
ci beblie s! I cert
in limba-n care i expefi,
Sd
j-o
pun
!e
fadurie
inrr-un grai pe care-l
rde.
9i
am rugat un cuc
edbr
Si
j
spunn prin
ciripit
f
G voiam si-i spun
!i
eu
Fili nici un re^ tat.
Arlagic apoi, prin miau,
A vrut sd-i spmn ce vreauj
Dar
ti
el pl(e
jignit,
Frrn de nici un pmfir,
Ba rusai qi-un
dovlecel
Si
st-i spud cu-ndrdzDa.ld
Inrr-o limbl v.cetale
C! sinl supirat, f@
Si
il iai
$
I pu pe
foc
Dar n-a obdnut nimic
Mai mull decir Arpasjc.
Ded am ras concluia,n line
Cn nu
$tie
limbi srrrine
9i
cl n-m decir, tchui,
Si idvil cu limba hi.
Ceea ce, o spu cunr, c
Cea mai mre nedreptare:
EI se
joaci
ii
fogneltc,
Ia! eu invr! viiinestel
L\,
c"'
CqC
Q
Examenul de logicd
Imi pde rIu dt trebuie s! zic,
FId nici u fel de ebgn, cI
I6i diniftat! phoid Arpagic
A clzut la tuod de logidt.
Todei .Mplrasd de la priv{ie,
Frrn sn
ptesilnt
vreun bucluc
$i
fdrl ca Doruul Pir-pis sn mai
itie,
Cel oai glozav
ceas co cuc.
ll pusesem
foane Eindld-n oi,
Ca sd ii scult vo@ soDold
Cind Be-@td dir .d8ut! lui
$i
dunrd fi@le d!.
36
Crn sd brnuiesc ce de Lipsesc u pic
MiFl imi vinaz, bienn dc de lem
Si
il voi
ensi
pe Arlasic
lncercild s mesece sol@?
Ceasr'1 ru mai merse, cucul la
cuoi
e,
In.ulpatul
plinge
la r6coare,
Doar i ah spus de-arirea ori c! n-are voie
SI vineze pdslri cindtoarel
Varza misterioasd
As putca sn mn
sindcsc
oricit
'lot
rn cred cn as descope.r
O fiinF mai dc ne-nieles decit
Vdza cea cu foile-ar8rntn.
Una
pcsrc aha se indeasn
$i
r sirjne fur\
ii
tac viclean.
Parc-o tah, grcc, misterioasd
Ar ascunde-o bine dc-un dt9tun.
Pia(5 scmln? Auf? Cod secrct?
Un misrc. pe
c.rc Dlmenl nul curoairc?
L'nii chiar sustrnj d!. eu nu *ed!
C d iscurde un copll cafc sc r.sre.
Altacl hotnrir-am, intr-o bu!! zi,
(l-un
curit ascutit varza s o drspic:
Sl
n-o si mi credcfi, drasi colii.
lnlnuDfu nu era nimic.
Pni atunci dc ce in foi subiri
Sc sscundc ca ntre merereze,
ci ie u\i la ea
!i,
ziu, re miri:
Ce o naj fi
ii
n capul hd verze?r
bibliotecd
Ce spajmd, ce emoii
ii
cc scddal:
Am descopcritprinte cdri u
ioarece
intelecruall
La incepur, ca st nu
par!
(ld
are
sustui lrea
ciud.te,
A mincat intr-o doarl
Apoi, ca sn nu mn sperie prea drc,
Citva timp a infulecat numai di+ionarc
:
Ba, ca sa
9i
maschczc rcndjnlele inlelccrualiste,
vr$ iund s a mullumit cu romane
polifiste
Incil a
juiat
si nu se mai atincn de nici o arte.
Darn-a rezistar mai mult de o 2i
Si
a incepur sa ronFie
poezii
Ba, pendu cd 1l tenleazl drumul spre
glorie,
A inshilit
!i
clleva cirli de isto.ie.
Iar tabla imullirii fiiddu i simpaticl,
A
su$at
si din.iteva ctu1j de matematicn.
Cit rdndsesc numai la llieratud
Nu mi speriasem
p$re
hdsun,
Abid acum a aj@s o rragedie,
Cind a inceput si i.fuLece
i
filosolie.
Era cle ci nu
putem
aqrcpta ca o zevzecii
Sd mi mestece inrasa bjbliorecel
Dar nici nu
putem
sd las
un
t@rece
atjt de savanr
L! chermul uui moran gras
(Pentru
cd rcbuie s! rA spun
Chiar daci vi se va
pirea
o
qcpudnin
-
Ci Arpagc a lndas reperor
Oiich a
ldut
et st miauDe de tde,
N{ tutt sA
promovek
h grupa
mare)
a,
Dfept @e, dupd multn gjldile
ti
mult diciu\
Am
sesir
o solulie de cohplomis:
$i
p[nn
de re1,
M-m apucat sA-i saiu un biletel
(N!
mI indoim c,
stie
se cireascA ede
Dupd ce lnfuleqw atitq volMe):
(
Mult stimate dmdle
Soaree,
Md vdd naoii, st !d lcriu deoaree
V, respet lecrurile in filosofie
Si
sDs@d nsbi|Duir de hirtie.
.
-
Cred c! e de datoria mea sd specific
Ca slntEi mirir de motdd Arpagic,
_
'
Care sustine,jrin miorlrjM' iscurte,
--;--9i6's-fiiil
oiou
nu ur ncL,e.
Si
rc laudA in sus
9i
ln
jos
Cd nu
q
.lnlne din Dwsvoasrri nici un os;
B. se impaunesz, peste
lor
Cn apoi se va lnlg pe
boi.
imi pemir
s, vn sfrtuiesc
sd plecad
la plimbue
Penrru c{ Aipagic e indlt,
Nu
p@te
suferi
todecii
de bibliotec!
43
t{'i.lh'
rrgS
(Lyt''
':
.
litgtllno''on*'
)/1
.tt,
: t ,fi
;t'fl
't
i
[$
',,rttoccrt
, *or,s6tt'
;Ps$\,,
"
'P"
qoht'LCE'
,i;,
['$tfi
*$'-':r:i;y.
J
T:l','-'.'JJLtHi$t:$-;Kf
i&
rcs cK
I
ot
u1.t!ru,,1orrt'-l'.,nirgttl
f
;wq,
uYllli',[on
rsliiir"*""
'^U.
t*',iit"
ffi
'
4
{P},i*'
tfi'r o,rg
t
l|
x*i*i'.
,
"fffi3i;iffii:'/
\w$$*r;
-T:u*i['^-'tu
Ch
v" "
l{ul
fiAv
t,(
$
cl'\
-a
Greierele
gi
furnica
Ce nu-i
place
duinealui
In sat nu-i uto! sa spu,
Dd lDtr{ zi il re@ic
Pe o b.nc{, lnff u parc
-
Zgribrilft
$
mort de rlicr,
Tot cdutild dupA-o tulnicn.
(Pentru
c6, nu
ltiu
de id,
Greiern-s de mult vestili
C-arunci ctdd li e fome tare,
Cer fumicn de inncde).
Ei, &r, voi, aici e-eici,
Cn la oral nu-s nunici.
D.r cinte cu-.9a sIiab,
Cg-mi Ilcui o socotealA
48
Incit chiar arunci pe
loc,
l-m propus
a9a, hal hui,
Si,
cum accepd in
srabd,
M am
!i
apuca! de trqb5.
Nici bire n-a aceptar,
M am
s.ibir !i
I,m @at,
Ba 1
9i
tusportai discrerl,
Domiciliul lui acum e
In cutia mea cu
eMe,
Chiar pe
masa mea de sdis.
Cind se
plicriseite-n
esA,
$i
se
plinb!-n
su,
i
o
jos,
Cn[Earn, foi ln stild,
Toc,
psife,
sueFtivn,
Pdrru c!, uir4i !d spu1,
$i-sm
uitat sI spu: tuw,
Eu m
c!ij{
se-l brgnesc;
Eu ii dau @sI
d
mas!,
El cinit
d
nici .!-i
pasi
'tt',
.''.
C-i iot ce imi cind mie
Eu scriu aici pe hirrie;
Cici la tot ce ecrju de zor,
(Chiar
li-acum
transoiu fidcl
NMai c imi cinrd ei.
il mai stilizcz discretl)
,i
/*,'".;: I
{&.
';'"
:aD'
::-...,
Vorbdreala
Astlzi sint din toari
grndin. cea mai elegania:
M-am imbrrcat in hainc de
plant!.
Mai intli, mi-am cron
pe
$cume
Cea mai
grozlve fusn din iiunzei
Apoi n-ah cusut agale,
O bluz4! din peole j
9i
mi-am
prins pa1t. pe bluzi
Cca mai roiie buburuzr;
$i
mi-m impletit cordon
Din trei fire de anasoni
Ba mi-am
lesnt 9i
u
piepiar
.
Din cinci fite d. ddrar
fb
rlt}
bd
";t
ir.
.
rr"il1,
i;'
,n
;r
,,.$ir'
6^.
Si
mi-d ne$erit sodare
$i
mi-d frat prlrrie
Ditr floaEa de
pnptdiej
M-am aqezar print.e
flori
$i,
n-ar vlea sA fac o gaf|,
Dd etb cea mai grozavnj
Chid
ti
toua dioprejur
Nu-oi gnsq
Eici s ftsu
$ia,cu8d
prin
nori mlrrdme,
znu d nu E!
dicea
Dime!
Dd e simplu, vi se pare,
Se te
ptcfsci
iotr-o node?
Trebuie sd sr.i pe strar
'fr
'i.
*<F
tl]r
*.F^r
ti,r
'
*'
s
-r
.rl.
k
\!t
\
l'
t
!,2
^
.F
Risul chid este o vi!{
,"
Clnd te gidih-o
albin
;
Plmlntll te
dne-n
cle$i,
N-ai voie oici 3! clipe i,
$i
nu
poti
s! zici nici
pis.
Asa mai al$, din torte,
Mi se pde peste poate!
Deaidel,
a-u! Iug miorlau,
Arpagic
Ei-a spus pe gteau:
Nu m-d Ii remoscur,
Dact tdceM u minur.
:
'a'4
) t: a .P:
'..
.t\
!1'
Nenorocirea
D$si cop4 slft amn itn de tot,
Arpagic s-a
gcut
rare.
4Qtgj"
s-a
*"5o'
Nu v{t fi spus
ti
vou! trtuorccne.,
Dacn r-ar fi devoit u @toi l! toat! E!.3.
Abi! dlcn a hplillr anil
$i
s-s ftcut coqcogemite motarur
MustlciG e b dol
qi gos un boloboc,
Nu mai Es i! se
joace
deloq
Be e
psimt o htre.gd tragedi:
Cred cn ci du @i gtie!
Ca sd{ incsc, i-am tnti$ doul
gllelhotq@
Cu @-i
pld@.
6! se
j@.e,
0i
@ @defi c-a mdt?
Ca
pbic.-n @lcuda;
Apoi le-a mircBit
pe
fie.aft,
Sd vadn dac! N* de EiDcare;
$i-n
cele din um{,
plictisit de modte,
A r.ecut mai departe.
spueC
$
voi orioi, sI se Fi!e,
Dac! nu e o adevnrad nenorccire.
56
#
fwd
*n,
frFi
s
'-1-
i:
.!
.i.,
Cine-a pomenir
o ntpastn nai mare
Decit o as@ene. Eansformare:
Dinrr-un pisoi ghidui
ii
jucAut
n,a rdsas
Decit un motan ftr, aici un hazl
';:.4
Planul
De-a. fi fost dupt oine
(Pentru
c.i sper ci
9tili
Are
9i-u
fnte md mic
Pe care
-
cm se obirnuie e
lntre cele mai
eslbene
pisid
-
Pe vremea clnd ea utr
pisicul
$i iucrul
A fost botel, Albr9,
Se fedosegre-n oglindr,
Colind!
$i rtie
st se dea hwe,
O cheiih, Domiloaa Arbuta.
C! binecun6e1tr
trlengari,
SiBotoid,
58
La iindul lor, dup, tipic,
CiIe un fFte na iEe
Cite-al avea s! vt slu
Din iai pinr-n aprilie
Asehenea
paradis de copn
9i
despre o as@ene f@ilie!
Toate lotuile sint oop.re
ti
sumerul ete @mpletl
Baeuadeviratomor
$i
pentru
csietul
']nlror,
Peotru re intre.ga ogndn
Cioclnitode4
sreisele i
cioctrti,r
I9i .$e.pt! fi@re poezi.;
Teslroin
paiejo
9i
bufniF filosom,
se olrlume,c o cite o strof4
Dovleaal obez
$
f.sole suhire
s-au hscb la cite o povestirej
Ia vhbia ob@nic!
ii
mlid ioMta
Pretild cite u rcDanj
:{*
rf
'
{:.
Ba
!i-o
feilie, din vecini, de cItei,
Ar rea s! scriu despre ei.
Nu-mi rlmine decit, even al,
Se-mi intoqesc
u
plo
cincina!
sd le disrlibui
numere de ordine
9i,
pe
.ind,
Dar cine mai
lrie
dacd atunci! ctte-b
Dic.
Voi mai reugi sI I prorejez pe
Arpadcl . . .
Sumar
Cuvinr inainte
:l
Morosel
Fi
Borosel
6
Sec1ia de relegrafie 8
Secretul 10
In comun 14
Consres 18
Scrisoare 20
Exploatarea lui Apagic
Viginln leres 30
Etamenul de losic5 36
Varza misrerioas, 38
ln bibliotecl 40
Greierele
ti
turnica 46
Vorb2heafa 50
Planul 58
il
\{
,
fH
rr

S-ar putea să vă placă și