Sunteți pe pagina 1din 12

R E C A P I T U L A R E pentru EXAMEN MFC - Aspecte teoretice -

1. Conceptul de manaement !inanciar conta"il


Ce repre#int$ MFC%
Managemetul unei ntreprinderi repre#inta un proces de aplicare concreta a legitatilor, conceptelor, metodelor i tehnicilor,
puse la dispozitie de stiinta managerial
- MFC este un subsistem al managementului general al firmei.
Cum putem de!ini MFC%
- se de!ineste ca o functie al carui scop consta n asigurarea permanenta a intreprinderii cu fondurile necesare,
inregistrarea i evidenta valorica a resurselor financiare i materiale i controlul cu privire la rentabilitatea operatiunilor
angajate cu aceste fonduri.
- are ca scop& asigurarea resurselor financiare necesare activitii firmei, alocarea i utilizarea lor c!t mai eficient"
asigurarea siguranei patrimoniale i creterea valorii firmei".
- are un rol acti' n formularea i urmrirea strategiei i tacticii firmei n vederea derulrii corespunztoare a acestora,
influen!nd procesul de control #i evaluare
Ce elemente sunt re(inute )n de!inirea MFC %
1. Finan*area - MFC trebuie s asigure resursele necesare firmei, resurse care trebuie s fie alocate i utilizate c!t mai
corespunztor. $sigurarea finantarii este o problema comple%avpt ca trebuie sa se faca o atenta selectareva capitalurilor
interne sau e%terne pe care le va utiliza firma
+. Riscul, care poate fi&
a- de !irm$ .de !aliment- ' datorita managementului defectuos firma nu se poate dezvolta, este nevoita sa-si restranga
activitatea - forma final a riscului de firm este falimentul.
"- !inanciar - se rsfr!nge asupra a trei indicatori& de lichiditate, de solvabilitate, de bonitate.
/. Per!orman*a (rezultatele finale obinute)& este influenat de dou elemente care acioneaz&
a- aspectul principal este dat de un indicator sintetic& calitate (lipsa calitii nseamn un furt deghizat)"
"- obiectivul principal - obinerea profitului.
+. Func(iile !irmei& defini*ia func*iei" care sunt func*iile + (0 !unc(ii& !.de cercetare-de#'oltare, !.comercial$, !.de produc(ie, !.de
personal, !.!inanciar-conta"il$-1
- Func*ia ntreprinderii reprezint un rup de acti'it$(i omoene, speciali#ate ale acesteia.
- Criteriile care stau la baza gruprii activit*ilor pe func*ii sunt&de identitate, de complementaritate, de con'eren($
- Func*iile )ntreprinderii&
1. Functia de cercetare ' reune#te ansamblul activit*ilor desf#urate n cadrul firmelor, prin care se concepe #i se
implementeaz progresul tehnico-#tiin*ific.
- cuprinde / acti'itati&
1. $ctivitatea de previzionare a functionarii i dezvoltarii firmei"
+. $ctivitatea de coceptie tehnica"
/. ,rganizarea activitatii de cercetare ' dezvoltare
+. Functia comerciala ' ncorporeaz ansamblul proceselor de cunoa#tere a cererii #i ofertei pie*ei de procurare a
resurselor materiale necesare desf#urrii activit*ii de produc*ie a firmei #i de v!nzare a produselor #i serviciilor
acesteia"
- are / acti'itati&
1. $ctivitati de aprovizionare tehnico ' materiala
+. $ctivitati de realizare desfacere
/. $ctivitati de mar-eting
/. Functia de productie ' ncorporeaz ansamblul proceselor de munc prin care se transform obiectele muncii n
produse #i servicii #i se creeaz nemijlocit condi*iile tehnico-materiale, organizatorice #i de deservire necesare
desf#urrii fabrica*iei n bune condi*ii.
- are urmatoarele acti'itati&
1
1. .rogramarea
+. /ansarea
/. 0rmarirea productiei
2. Fabricatia
0. C.1.C.
3. $ctivitati de reparare i intretinere a utilajelor
4. .roductia au%iliara
2. Functia de personal ' reune#te ansamblul proceselor prin care se asigur resursele umane necesare, precum #i
utilizarea, dezvoltarea, antrenarea #i motivarea acestora
- Cuprinde urmatoarele acti'itati principale&
1. .recizarea necesarului de personal"
2. Formarea personalului"
3. 2electia personalului"
4. 3ncadrarea acestuia
5. 4valuarea personalului
6. $ntrenarea i motivarea personalului"
7. .regatirea i perfectionarea"
8. .romovarea personalului"
9. .rotectia sociala a salariatilor.
0. Functia !inanciar 5 conta"ila 5 cuprinde ansamblul activit*ilor prin care se asigur resursele financiare necesare
atingerii obiectivelor firmei, precum #i eviden*a valoric a mi#crii ntregului su patrimoniu.
- $sigura e%istenta valorica a miscarii intregului patrimoniu"
- $nalizeaza utilizarea eficienta a mijloacelor financiare"
-Atri"utiile compartimentului conta"il sunt&
3nregistrarea la zi si corect in ctb cronologic si sistematic pe baza doc. justificative a tuturor operatiilor
3nventarierea patrimoniului
3ntocmirea registrelor de contabilitate
Controlul operatiilor efectuate
3ntocmirea situatiilor financiare
4vident si calculatia posturilor
6iroul ct" 5 !inanciar poate !i structurat in mai multe compartimente &
Compartimentul 5egistru 6urnal si situatii financiare anuale
Compartimentul ctb activelor imobilizate
Compartimentul ctb stocurilor care organizeaza impreuna cu directia comerciala gestiunea si controlul stocurilor si a
activelor circulante
Compartimentul ctb. ch.
Compartimentul inventarierea si evaluarea patrimoniului
7er'iciul de conta"ilitate are ca atribu*iuni& nregistrarea la zi #i corect n contabilitate, n mod cronologic #i sistematic pe
baza documentelor justificative a tuturor opera*iilor, inventarierea patrimoniului, ntocmirea registrelor de contabilitate,
controlul asupra opera*iilor efectuate, ntocmirea situa*iilor financiare, furnizarea, publicarea #i pstrarea informa*iilor privind
pozi*ia financiar, performan*a financiar #i flu%urile de trezorerie, eviden*a #i calcula*ia costurilor, determinarea #i analiza
rentabilit*ii pe produse #i lucrri.
6iroul de conta"ilitate de estiune &
4laborarea bugetelor de gestiune pe activitati, sectoare etc.
Fundamentarea costurilor normate
Colectarea si repartizarea ch. pe destinatii, activitati etc.
7er'icul Financiar
.lanificarea , urmarirea, evident mijloacelir financiare ale intrep. asigurarea capitalului
Calculul drepturilor banesti ale salariatilor
0rmarirea operatiilor de incasare si plati
2
- 3n cadrul serviciului financiar se realizeaza evidenta ctb. a elementelor legate de capital ,fonduri, credite, imprumuturi,
decontari cu terti, cu salariati si in ce priveste trezoreria
- Functia financiar ' ctb. in afara de actictivitatea financiara si cea ctb presupune activitatea de control financiar.
Controlul !inanciar&
5eprezinta ansamblul proceselor prin care sunt respectate normele legale cu privire la integritatea utilizari si
pastrarea valorilor material si banesti din patrimoniu.
2copul e%ercitari controlului ,prevenirea si descoperirea pagubelor.
/. Func(iile MFC& f. de previziune, f.de organizare, f.de coordonare, f.de antrenare(comand), f.de control-evaluare"
1. Functia de pre'i#iune. ' consta n determinarea obiectivelor intre previziune precum i a resurselor i a mijloacelor
necesare realizarii lor.
Reali#area pre'i#iunii presupune&
a) Prono#a& - care acopera un orizont de cel putin 78 ani
- sunt apro%imative sin u sunt obligatorii
- cuprind un set de date cu valoare indicative referitoare la ansamblul firmei sau a unei activitati
"- planuri& - acopera o perioada de 7-9 ani
- sunt obligatorii i au un grad de detaliere mare"
c- proramme& - acopera un orizont redus de vechime, zi, decada, luna
- sunt obligatorii i au grad de detaliere pronuntat
- se refera de regula la activitatea de fabricatie i de aprovizionare
+. Functia de orani#are - 2tabileste activitatea ce trebuie realizata de fiecare veriga din intreprindereceea ce implica&
determinarea activitatilor necesare
indeplinirea obiectivelor fi%ate
gruparea activitatilor intr-o anumita structura logica
repartizarea grupelor de activitate pe functii i oamnei, n vederea realizarii lor
cuprinde organizarea de ansamblu a societatii concretizata in&
- stabilirea structurii organizatorice
- stabilirea sistemului informational
2e realizeaza principalele componente ale intreprinderii&
- productia
- aprovizionarea
- desfacerea
- personal
- cercetare ' dezvoltare, etc.
/. Functia de coordonare ' $rmonizeaza deciziile i actiunile personalului i ale subsistemelor sale. .entru realizarea unei
coordonari eficiente trebuie sa se asigure&
- o conducere corespunzat. pt ca managerul sa-i inteleaga pe colaboratori i salariati i sa se faca inteles de catre acestia
- o esalonare rationala a deciziilor la toate nivelurile societatii
- o selectie i o pregatire corespunzatoare a salariatior
- o definire clara a opiniilor, atitudinilor i programelor.
2. Functia de anrenare ' Cuprinde actiunile manageriale prin care salariatii sunt atrasi i determinati sa participle la
realizarea obiectivelor pe baza factorilor care-i motiveaza. Fundamentul antrenarii il reprezinta motivarea.
- Motivarea consta n corelarea necesitatlor i intereselor personalului cu realizarea obiectivelor.
Moti'area tre"uie sa indeplineasca conditiile&
- sa fie comle%a, sa satisfaca atat partea materiala cat sic ea morala"
-sa fie diferentiata, sa tina seama de randamentul fiecarei persone i a colectivelor
- sa fie granduala, adica sa satisfaca succesiv necesitatile personale, n stransa corelatie cu aportul sau.
0. Functia de e'aluare 5 control ' Cuprinde actiuni prin care performantele i componentele societatii sunt masurate i
comparate cu obiectivele i standardele stabilite initial.
- .rocesul de evaluare ' control trebuie sa fie continuu, preventive i corectiv.
3
- 3n functie de modul n care sunt concepute i e%ecutate atributiile procesului de management, se distin / !a#e&
Fa#a pre'i#ionala - managerul stabileste obiectivele i ia deciziile strategice i tactice.
Fa#a de operationali#are ' n care functia de organizare, cea de coordonare si cea de antrenare sunt dominante.
Fa#a !inala de consemnare 8i interpretare a re#ultatelor ' Functia de evaluare ' control este dominanta.
2. 9"iecti'ele, rolul :i atri"u(iile manaementului !inanciar-conta"il& obiectiv general" domeniile de abordare ale MFC
(activitatea financiar, activitatea contabil, controlul financiar)"
9"iecti'ul MFC - se refera la obiectivele fundamentale ale societatii, canalizate n : directii&&
1- - ma;imi#area pro!iturilor ( obiectivul predominant al managementului firmei) i toate deciziile care se dipun, trebuie
sa urmareasca acest obiectiv.
- ;e asemenea trebuie definit ce anume se ma%imizeaza& masa profitului sau rata profitului
- 5ealizarea obiectivului nu ia n considerare riscul deciziilor alternative, iar managerul trebuie sa tina seama de gradul
de risc n alocarea resurselor societatii.
+- - ma;imi#area 'alorii intreprinderii. <al. intreprinderii este data de pietele financiare pt societatile cotate la bursa.
- Managerul firmei treb.sa caute investitiile i mijl. de finantare care permit obtinerea valorii c.m. ridicate pt intreprindere.
<omeniile de a"ordare ale Manaementului Financiar Conta"il cuprind urmatoarele acti'itati&
1. Acti'itatea !inanciara care se re!era la&
- politica financiara a intreprinderii
- planificarea financiara
- capitalul i fondurile societatii
- creditarea pe termen scurt, mediu i lung pt. acoperirea de fonduri
- .olitica preturilor i tarifelor pt. produsele i servicii realizate. $sigurarea relatiilor financiare ale societatii cu institutiile
bancare i bugetul statului.
+. Acti'itate conta"ila cu pro"leme re!eritoare la&
- gestionarea financiara a patrimoniului
- contabilitatea sintetica i analitica
- determinarea e%ercitiului i intocmirea bilantului contabil
/. Controlul !inanciar care raspunde de modul de administrare i de gestionare a patrimoniului societatii.
- rezultatele activitatii economico ' financiare ale intreprindeii.
0. 7istemul !inanciar conta"il ' surs esen*ial de informa*ii pentru MFC
- 2istemul informational contabil este c.m. important deoarece detine rolul principal n directionarea flu%ului de date
economice catre toate compartimentele intreprinderii i catre tertii interesati din afara ei.
- Conta"ilitatea face legtura intre activitatea economica i factorii decizionali. Cuantifica activitatea ec. prin inregistrarea
datelor aferente, le prelucreaza, le stocheaza, rezultand informatii pe care le transmite factorilor de decizie.
Conta"ilitatea = nucleul financiar al sistemului informational managerial, insa sistemul informational managerial
prelucreaza un volum mare de informatii nefinanciare. ;e 4>& (departamentul de mar-eting este interesat de stilul sau
ambalajul produselor concurente)
$tunci cand o decizie vizeaza probleme economice, contabilitatea ofera informatii contabile pentru / !unctii manaeriale&
- plani!icare
- control
- e'aluare
Principalele componente ale !irmei ca sistem sunt urm$toarele&
1- 9"iecti'e& - obtinerea unui anumit profit i cota a profitului
- realizarea unui anumit volum al productiei
- diversificarea productiei
+- Elemente& - materiale
- umane
- financiare
- informatii
/- =aria"ile& - capacitate
- parametrii de functionare
- randament
- nivel de pregtire
4
- valoare
- viteza de rotatie
2- Relatii& - om ' masina
- inter personale
0- Trans!ormari& - retehnologizarea
- modificarea structurii productiei
- modificari informatice
3- Intrari& - materii prime
- materiale
- utilaje
- forta de munca
4- Parametrii& - prevederile legislatiei privind 2.C.
- norme de consum de materii prime
- norme de calitate
>- Iesiri& - produse
- servicii
- lucrari
- bani
- informatii
TRA7ATURILE FIRMEI
$bordata ca sistem, firma are urmatoarele trasaturi&
a- este un sistem comple%
"- este un sistem socio-economic
c- este un sistem deschis
d- este un sistem organic ' adaptive
e- este un sistem tehnico ' material
!- este un profund caracter operaional
3. Politicile conta"ile 5 instrument de control :i in!ormare&
- Care sunt punctele c?eie ce tre"uie a'ute )n 'edere la ela"orarea politicilor conta"ile ale unei !irme %
.unctele-cheie ce trebuie avute n vedere la elaborarea politicilor contabile ale unei entit*i, sunt&
Respectarea conceptelor de baz ale contabilit*ii& conta"ilitatea de ana@amente, principiul continuit$(ii acti'it$(ii
dar #i a celorlalte principii (pruden*ei, permanen*ei metodelor, independen*ei e%erci*iilor, prevalen*ei economicului asupra
juridicului, pragului de semnifica*ie, etc.) care guverneaz func*ionarea contabilit*ii"
Furni#area )n situa(iile !inanciare, a unor in!orma(ii care s$ !ie&
a- relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor #i
"- credibile, n sensul c& reprezint fidel rezultatele #i pozi*ia financiar a entit*ii" sunt neprtinitoare" sunt prudente"
sunt complete sub toate aspectele semnificative" reflect substan*a economic a evenimentelor #i tranzac*iilor #i nu doar
forma lor juridic.
- Ce repre#int$ politicile conta"ile enerale %
- Politicile conta"ile - repre#int$ principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de o entitate la
ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale.
- de!inite pt. fiecare activitate care se desfasoara in cadrul entitatii, precizate in documente scrise,
simple, complete, precise si adaptate obiectului specific de activitate al entitatii
- Ce in!orma(ii pre#int$ politicile conta"ile speci!ice %
- .oliticile contabile specifice prezinta urmatoarele in!ormatii despre&
a- politici a!erente A imo"ili#ate (imo". Necorporale ' recunoastere, evaluare initiala, inreg. chelt. ulterioare, evaluare la
data bilantului?ajustari de depreciere, cedare, amortizare ctb (metoda, durata), amortizare fiscala (daca e%ista dif. fata de
amortizarea ctb)" Imo". Corporale ' recunoastere, evaluare initiala, inreg. chelt. ulterioare, evaluare la data bilantului
?ajustari de depreciere, amortizare ctb (metoda, durata), amortizare fiscala (daca e%ista dif fata de amortizarea ctb), cedare
si casare, reevaluare (acceptata sau nu fiscal)" 3mob. Financiare ' evaluare initiala, evaluare la data bilantului ?ajustari de
depreciere, evaluare la <6)"
"- politica a!erente A circulante (7tocuri ' recunoastere, metoda de evidenta operativa, determinare cost inregistrare,
evaluare stocuri la iesirea din patrimoniu, evaluare la bilant ?ajustari de depreciere" Creante comerciale si !inanciare '
5
metoda de evaluare, ajustari pt depreciere, evidentiere in ctb a creantelor in valuta, reevaluare a creantelor in valuta,
reduceri comerciale si reduceri financiare de pret acordate" <isponi"ilitati "anesti si ec?i'alente de nr.- evidentiere in ctb
a disponib in valuta, reevaluaredisponub in valuta, ajustari pt depreciere"
c- politici a!erente imprumuturilor, datoriilor comerciale si altor datorii (clasificare datorii 1/ sau 12, metoda de
evaluare, reevaluare datorii in valuta"
d- politici a!erente capitalurilor si re#er'elor (capital, rezerve din reevaluare, alte rezerve, rezultat"
e- politici a!erente 'eniturilor, c?. si re#ultatelor (clasificare in momentul recunoasterii in ctb a <eniturilor si Cheltuielilor,
rezultat ctb vs rezultat fiscal)"
!- politici a!erente pro'i#ioanelor (recunoastere, evaluare initiala, evaluare la data bilantului, datorii contingente)"
- politici a!erente unor ca#uri speciale (modificari ale politicilor ctb, a estimarilor ctb).
- Proceduri conta"ile 5 Conf. legisla*iei n domeniul ctb. fiecare entitate trebuie s aib aprobate trei proceduri #i anume&
a- Procedura pri'ind in'entarierea, prevazut de ,rdinul nr. :@A7? :88B pt. organizarea #i efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor #i capitalurilor proprii"
"- Procedura pri'ind utili#area !ormularelor !inanciar-conta"ile, prevazut de ,rdinul nr. :::A? :88A pt.utilizarea unor
formulare financiar-contabile
c- Procedura pri'ind reimul intern de numerotare a !ormularelor !inanciar-conta"ile, prevazut de ,rdinul nr. C97:?
:88@ pt. documentele financiar-contabile.
- ,p*ional, pentru controlul intern al entit*ii pot fi definite #i alte proceduri, n func*ie de specificul companiei, precum&
d) .rocedura de evaluare #i gestionare a stocurilor"
e- .rocedura de achizi*ii"
f) .rocedura de facturare"
- .rocedura de evaluare #i gestionare a imobilizrilor corporale #i necorporale"
?- .rocedura privind calcula*ia costurilor de produc*ie (n cazul societ*ilor de produc*ie)"
i- .rocedura pentru casierie"
@- .rocedura de acordare a avansurilor de trezorerie #i aprobarea deconturilor de cheltuieli"
A- .olitici salariale (pontaje, calcul salarii, calcul bonusuri, avantaje, limite telefonie fi% #i mobil)
4. Fundamentarea deci#iilor !inanciare& de!inirea deci#iilor !inanciare :i tipoloia lor1
- ;ecizia apare ca un proces in care un titular de functie face o analiza si o alegere ce afecteaza comportamentul altor
titulari de functii si contributia lor la realizarea obiectivelor.
- <eci#iile !inanciare sunt o !orma de manifestare a deciziilor managerial econ. generale ce au la baza informatiile
financiare primare si indicatorii financiari sintetici, un proces relational de alegere a unei linii de actiuni, ce se iau pe baza
analizei mai multor solutii pt. asigurarea continua cu fondurile necesare si utilizarea eficientei lor.
- Etapele deci#iei !inaciare&
a- stabilirea obiectivelor financiare
"- analiza informationala financiara
c- adoptarea deciziilor financiare
d- e%e%cutarea deciziilor financiare
- <arietatea situa*iilor care sunt luate #i aplicate genereaz o multitudine de decizii financiare, iar clasificarea acestora
poate fi facut dup mai multe criterii, s-au conturat trei tipuri de deci#ii !inanciare manaeriale :i anume&
a- ' decizii de rutin"
"- ' decizii adaptive"
c- - decizii inovative.
- Cele m. repre#entati'e deci#ii !inanciare&
1. <upa natura o"iecti'elor urmarite&
a- strateice ' se raporteaza la angajarea unor obiectivecu rol determinant in evolutia intreprinderii
"- tactice ' sunt m. numeroase dar m. simple prin continut si m. prDcis conturate
c- operationale ' sunt c.m. numeroarse, dar o imp. deosebita intrucat de rapiditatea cu care se adopta, depind eficacitatea
si productivitatea intreprinderii
+. <upa natura acti'itatilor care enerea#a !lu;urile !inanciare&
- <eci#ii de in'esti(ii ' luate de catre manager si au o influenta directa asupra structuri $ctivelor intreprinderii deci asupra
gradului lor de lichiditate.
6
- <eci#ii de !inan(are ' determina structura .asivului si e%ercita modificari in gr. de e%igibilitate al pasivelor si in costul
capitalului
- <e reparti#are a pro!itului ' infl. modalitatile de repartizare a dividendelor, e%ercitand implicatii directe asupra investitiilor
si autofinantarii
>. <escrierea circuitului !inanciar )ntr-o !irm$1
- Factorii care in!luen(ea#$ un circuit !inanciar sunt &
- mrimea mprumutului"
- mrimea investiiei"
- costul i condiiile diferitelor surse de finanare competitoare"
- alternativele competitoare de investiii"
- rezultatele scontate, comparate cu costurile diferitelor modaliti de finanare.
- 0n factor adiional apare n cazul e%istenei de fonduri suplimentare, const!nd n managementul fondurilor suplimentare
(aici trebuie s se in cont c indiferent unde sunt EpompaiE banii, managerii trebuie s se asigure c vor c!tiga mai mult
dec!t depozit!ndu-i pur i simplu la banc).
;e asemenea, este obligatoriu feedbac-ul imediat al deciziei luate.
2e poate astfel aduga astfel i& feedbac-ul i informaia.
tipurile de !inan($re sunt&
capitalul propriu ' vizand marimea capitalului, nr. actionarilor ?asociatilor, modalitatile de constituire si de circulatie
ulterioara a acestuia"
re#er'ele sau pro!iturile re*inute ' c.m. importanta pt majoritatea afacerilor"
)mprumuturile o"liatare si imprumuturile compo#ite (pe baz de obligaiuni a caror val. totala este denominata
intr-un nr. de parti fiecare cu aceeasi val. nominala) "
)mprumuturile la termen ' obtinute de la institutii individuale& banci, companii de asigurari, fonduri de pensii, etc"
creditele de tre#orerie ' surse importante de fonduri e%terne pt. nevoile financiare ale firmei"
leasin-ul ' o metoda de achiz. a dreptului de utilizare a unor anumite active "
!inan*$ri u'ernamentale ' actionand prin intermediul a diverse agentii, guvernul poate aproba fonduri financiare pt
anumite organizatii, conditionat, doar in anumite sectoare de activitate "
!inan*$ri interna*ionale ' pe masura ce afacerile si posibilitatile de comunicare se e%tind d.p.d.v al relatiilor intFnale,
firmele trebuie sa-si e%tinda activitatea lor de procurare de capitaluri prin luarea in considerare a pietelor financiare
e%tinse la nivel intFnal .
B. 9rani#area ierar?ic$ a MFC ntr-o firm (ac*ionari, manageri, creditori, stat)"
- 3n derularea op. finananciare specifice unui circuit financiar ihntervin urmatori particiopanti cu rol direct sau indirect in
fundamentarea deciziilor financiare ale intrep.
- Participanti sunt &actionari, conducerea intrep., creditori, statul.
ACTI9NARI -2unt detinatori de titluri de proprietate asupra intrep. ( detinatori de actiuni ) isi asuma un risc ,renumerarea lor
fiind determinate de rezultatele financiare pe care le obtine intrep. 4i cauta o renumerare ma%ima ptr. $portul lor tinand cont
de riscul pe care si-l asuma. ;aca actiunile sunt cotate la bursa se apreciaza in functie de evolutia cursurilor.
Conducerea de 'Cr! .top manaement- este cea care ndrum #i controleaz ntreaga avere a organiza*iei. Gn general, ei
sunt responsabili cu planificarea #i interpretarea scopului organiza*iei, ei determin strategia firmei #i definesc politicile sale
principale.
Conducerea de mi@loc .middle manaement- implementeaz strategia #i politicile principale care vin de la nivelul superior
al organiza*iei. Managerii de mijloc dezvolt planuri tactice #i proceduri standard de operare, coordoneaz #i
supravegheaz activit*ile managerilor de nivel inferior.
Conduc$torul compartimentului !inanciar-conta"il poate fi ncadrat, de regul, la aceast categorie de manageri. 4l
trebuie s verifice, prin prisma criteriilor financiare, nivelul de eficien* al tuturor celorlalte programe de ac*iune elaborate #i
implementarea de ctre conductorii altor centre de responsabilitate.
Conducerea de "a#$ .loDer-le'el manaement- este cea care coordoneaz #i supervizeaz activit*ile angaja*ilor
opera*ionali. Managerii de nivel inferior #i petrec majoritatea timpului lucr!nd, motiv!nd angaja*ii, rspunz!nd la ntrebri #i
rezolv!nd probleme zilnice.
Manaeri FINANCIARI - au ca principala responsabilitate resursele financiare ale intrep.
2ef compartiment financiar este de regula director adjunct al firmei care raporteaza direct presedintelui companiei pt. fiecare
dintre cele doua arii principale care revin in sarcina managerial financiar este numit catre un manager.
7
Manaeri 9PERATI9NALI - 2unt cei care creaza si conduce sistemele care transforma resursele in bunuri si servicii.
Manaeri de MAREETINF - 2unt responsabili cu facilitarea schimbului de produse intre organizatie si client sai.
Manaeri de RE7UR7E UMANE 5 2unt personae insarcinate cu conducerea si gestiunea 50 ale organizatiei ,sunt
angajati in planificarea 50 si in crearea sistemelor pt. angajarea ,formarea si cresterea performantelor angajatilor
deasemenea se asigura ca organizatia respecta reglementarile legislative cu privire la practicile de angajare
Manaeri A<MINI7TRATI=I 5 sau manager general nu este asociat cu cu o arie functionala specifica ocupanduse cu
indrumarea administratiei sau cu ledership ( manager de spital ) .
Creditori sunt de mai multe tipuri si anume&obligatari ,bancile si care inchiriazaacestia primesc o dobanda stabilit
contractual #i #i recupereaz la scaden* capitalul mprumutat.
7tatul intervine la diferite niveluri ale circuitului financiar #i influen*eaz ansamblul deciziilor financiare, modific!nd valorile
variabilelor care stau la baza calculelor agen*ilor economici.
1G. Finan(area pe termen lun #i !inan(area pe termen scurt a !irmei1
- ,data obt. fondurile necesare urmeaza in mod firesc folosirea acestora pt nevoile firmei. $cest proces de alocare pe 1/ a
capitalurilor se m. numeste "uetarea capitalului
- 6uetarea capitalului reprezinta alocarea fondurilor de catre managementul financiar al firmei pt. activele reale pe
termen lung.
- ,rice decizie managerial implic o evaluare dubl& pe de o parte a beneficiilor, iar pe de alt parte a costurilor asociate
acelei decizii.
- Gn ce privete bugetarea capitalului, beneficiile constau n flu%ul viitor pozitiv de cash (cash-floH pozitiv) generat dup
punerea n aplicare a proiectului de bugetare a capitalului, n timp ce costurile sunt, n cea mai mare parte, asociate cu
investiia iniial presupus de proiect.
- Gn procesul de bugetare a capitalului, managerul urmrete s selecteze doar proiecte cu intrri de cash a cror valoare
prezent depete costul de investiie.
- ;ecizia privind alegerea unei resurse de finantare pe 12 ca instrument de finanare a activitii firmei va afecta at!t riscul
global al activitii firmei, c!t i rata ateptat de randament a acesteia i, astfel, valoarea de pia a firmei.
- 2ursele de finanare pe termen scurt a activitii unei firme genereaz o"lia*ii pe termen scurt pentru aceasta (conform
regulilor contabile acestea sunt obligaii care devin scadente ntr-o perioad mai mic dec!t un an).
- Manaementul !inan*$rii pe T7 tre"uie s$ ai"$ )n 'edere urm$t. 2 tipuri ma@ore de o"lia*ii !inanciare ale !irmei&
1. obligaiile continue angajate fa de partenerii de afaceri (n special datoriile fa de furnizori, datorii care iau forma
creditelor comerciale)"
+. obligaiile continue angajate fa de partenerii sociali (datorii fa de angajai, datorii sub forma impozitelor i ta%elor ctre
autoriti centrale i locale etc.)"
/. obligaiile fa de bnci sau alte instituii financiare generate de mprumuturile obinute pe termen scurt"
2. obligaiile generate de finanarea prin intermediul efectelor comerciale.
11. Instrumente conta"ile utili#ate )n luarea deci#iilor 5 cum decide conta"ilul care in!orma(ii sunt rele'ante :i care nu %
- Contabilul trebuie s includ numai acele previziuni sau estimri ale costurilor care sunt relevante pentru luarea deciziilor
respective. 3nformaiile decizionale relevante reprezint date referitoare la costuri, venituri i consumuri de resurse viitoare
care sunt diferite pentru fiecare alternativ.
- Contabilul de gestiune face parte din echipa de decizie a entitatii
- Importan(a deci#iilor de tip cost )n luarea deci#iilor1
, sarcin important a managementului este asigurarea controlului asupra operaiilor, proceselor, sectoarelor de activitate
i, nu n cele din urm, asupra costurilor.
Cunoaterea costurilor reprezint un factor decisiv n vederea lurii unor decizii sau planificrii activitilor viitoare.
Managerii sunt preocupai i de costurile care vor aprea n viitor, nivelul acestora st!nd la baza unor decizii de
aprovizionare i producie, precum i a unor politici de preuri.
- Cum decide conta"ilul de estiune care in!orma*ii sunt rele'ante 8i care nu%
- ;atele care sunt identice pentru toate alternativele nu sunt relevante. ;ac ntr-o propunere de reducere a cheltuielilor
privind fora de munc prin instalarea unei lunii de producie automatizate valoarea total a v!nzrilor rm!ne neschimbat,
atunci aceast informaie nu trebuie s apar n evalurile diferitelor utilaje. Gn mod similar, dei contabilul poate utiliza date
privind operaiunile trecute pentru a pregti estimrile sau alternativele de costuri, datele istorice nu sunt relevante pentru
proiecii ale operaiunilor viitoare i nu orienteaz managerii n opiunea lor pentru o anumit
alternativ.
8
- Contabilul trebuie s includ numai acele previziuni sau estimri ale costurilor care sunt relevante pentru luarea deciziilor
respective. 3nformaiile decizionale relevante reprezint date referitoare la costuri, venituri i consumuri de resurse viitoare
care sunt diferite pentru fiecare alternativ. Managerii urmeaz n general un anumit model decizional pentru a alege ntre
diferite direcii de aciune format din cinci pai i anume&
- obinerea de informaii"
- efectuarea previziunilor"
- alegerea unei alternative"
- implementarea deciziei"
- evaluarea performanelor.
- Importan(a in!orma(iilor de tip cost )n luarea deci#iilor
- , sarcin important a managementului este asigurarea controlului asupra operaiilor, proceselor, sectoarelor de
activitate i asupra costurilor.
- Cunoaterea costurilor reprezint un factor decisiv n vederea lurii unor decizii sau planificrii activitilor viitoare.
- Managerii sunt preocupai i de costurile care vor aprea n viitor, nivelul acestora st!nd la baza unor decizii de
aprovizionare i producie, precum i a unor politici de preuri.
- .rocesul decizional este o aciune ce are loc la toate nivelurile organizaiei, acoperind at!t perspectiva pe termen scurt,
c!t i cea pe termen lung.
- , parte important n evaluarea alternativelor pe parcursul unui proces decizional este cea referitoare la evaluarea
riscului i a incertitudinii. 3ncertitudinea este ntotdeauna prezent, la fel i consecinele sale, deoarece ntregul process
decizional se refer la viitor.
- 5olul contabilului de gestiune este acela de a furniza managerului informaiile necesare lurii deciziei i care s reflecte
at!t efectele riscului n condiii de incertitudine, c!t i nivelul cel mai probabil al rezultatelor
- n contabilitate, deciziile se iau n felul urmtor: identificarea i definirea problemei , stabilirea
criteriilor i obiectivelor decizionale, adunarea, evaluarea i selec ionarea datelor, analiza
informa iilor, alegerea variantei optime (luarea deciziei), comunicarea deciziei, aplicarea deciziei,
controlul i evaluarea rezultatelor.
Cum decide contabilul de gestiune care informaii sunt relevante i care nu !nformaiile decizionale
relevante reprezint date referitoare la costuri, venituri i consumuri de resurse viitoare care sunt
diferite pentru fiecare alternativ.
"esfurarea activitii financiar-contabile implic organizarea unui sistem de informaii care st la
baza analizei, controlului i deciziilor.
#rincipala surs de informa ie folosit n ac iunile managerului financiar o reprezint lucrrile
contabile.
1+. Modele de !undamentare a deci#iilor !inanciare& modelul ra(ional, modelul ra(ionalit$(ii limitate, modelul politic1
- 0n model se constituie ntr-o metod formal de sprijin a deciziei, adesea bazat pe tehnici cantitative. Modelul decizional
include urmtoarele elemente&
un criteriu de alegere (funcie obiectiv), care este obiectivul ce poate fi cuantificat. ;e obicei este reprezentat de
minimizarea costului"
un set de decizii alternative n urma crora se poate atinge obiectivul"
un set de evenimente relevante care pot afecta rezultatele. $ceste evenimente, luate mpreun, trebuie s aib un
caracter e%haustiv (s acopere toate situaiile posibile)" luate individual, ele trebuie s fie disjuncte"
un set de probabiliti, adic de posibiliti de apariie a unuia dintre evenimentele relevante"
un set de rezultate posibile, care msoar, n termenii funciei obiective, consecinele estimate ale diferitelor combinaii
posibile de aciune i evenimente
- 3n activitatea manageriala trebuie conturat un anume comportament, o anumitamaniera de a fundamenta si adopta
deciziile. .ornund de la modul in care se comporta manageriiin procesul decizional, se intalnesc / modele de
comportament& - modelul rational1 - modelul rationalitatii limitate1 - modelul politic
- M9<ELUL RATI9NAL -se bazeaza pe o succesiune de pasi?etape pe care managerul le parcurge in modobligatoriu
pentru a obtine un grad cat mai inalt de certitudine in privinta fenomenelor si starilor dorite.
- $u la baza C caracteristici&
9
1. rationalitatea decidentului potrivit careia se considera ca un factor de decizie este rational atata timp cat el foloseste in
mod cuvenit o inf. valoroasa, oportuna care sa-i asigure eficienta doritapentru actiunile viitoare, avand la baza informatii
valoroase, si deciziile pe care le va lua vor fi de calitate.
+. rationalitatea deci#iei adoptate care e%prim n mod ra*ional cile #i mijloacele prin care, n baza ei, managerul
inten*ioneaz s ac*ioneze pentru a-#i atinge obiectivele propuse #i pentru a ob*ine rezultate ma%ime n conte%tul n care i-l
confer mediul. Gn final, putem spune c prin ra*ionalitatea deciziei se urmre#te ns#i eficien*a ac*iunilor
/.ra(ionalitatea procesului de adoptare a deci#iei ' ra*iunea tehnicii adoptrii deciziei este sus*inut de o suit de pa#i de
baz ce urmeaz a fi urma*i cu consecven*&
- Cunoasterea problemei de rezolvat sau diagnoza situa*iei e%istente"
- 2tabilirea obiectivelor pentru ac*iunile de perspectiv (e%ploatare, cre#terea profitului) "
- Isirea solu*iilor alternative pentru a putea realiza obiectivele propuse"
- 4valuarea fiecrei solu*ii alternative n func*ie de particularit*ile pe care le prezint"
- Compararea rezultatelor aferente solu*iilor alternative #i alegerea solu*iilor de implementat
- 3mplementarea propriu - zis "
- 0rmrirea #i controlul rezultatelor ca urmare a aplicrii deciziilor (urm!nd un feed bac-)"
- M9<ELUL RATI9NALITATII LIMITATE a aparut ca consecinta a e%perientei managariale in care economia de timp,
costulscazut de adminisarare, operativitatea si eficienta actiunilor intreprinse devin obiective esentiale..otrivit acestui
model, managerii recurg la practici caracterizate prin tendinte&- managerul prefera sa aleaga o varianta de actiune cu un
nivel mai scazut de eficienta decateficienta ma%ima posibila ce ar purea rezulta.$bordand acest model de adoptare a
deciziei, acestia vizeaza in primul randoportunutatea, surprizele in afaceri si succesul imediat.- managerul prefera sa se
angajeze intr-o cercetare limitata in privinta solutiilor alternative deaplicat si implicit de identificare a factorilor de infflurnta
- M9<ELUL P9LITIC are drept caracteristica de baza faptul ca descrie procesul decizional macroeconomicin conte%tul
e%istentei unor conflicte de interese. 2e sustine ideea ca diferite categoroo depersoane din cadrul intreprinderii detin cantre
de putere si care au interese diferite uneori sicontrare. .uterea acestor centre este inteleasa ca fiind abilitatea de a influenta
si controledeciziile luate de manageri si implicit a rezultatelor obtinute
1/. Te?nici de !undamentare a deci#iilor !inanciare"
.entru adoptarea deciziilor financiare mamageriale este absolu necesar ca manageriisa dispuna de tehnici si modele de
fundamentare si adoptare a acestora. $mbele elemente trebuiesa fie in cone%iune directa cu conditiile in care urmeaza sa
se adopte o astfel de decizie. $stfel avem&
in conditii de certitudine in care managerii spera ca in situatia directa sa aiba loc o mareprobabilitate
in conditii de incertitudine in care se pp ca situatia preconizata va putea avea loc dar cudiferite grade de profitabilitate
din ce in ce mai saczuta pe masura ce ne indepartam de orizontulde timp
deciziile pot fi luate si in conditii de risc ....creste pe masura ce apare impactul factorilor entropiei ce nu au putut fi
prevazuti de la inceput siasupra carora managerii nu au un bun control.
- 5iscul este definit& profitabilitatea aparitiei unui fenomen nedorit.
12. Manaementul capitalului de lucru 5 stocurile !irmei, manaementul rela(iilor cu clien(ii, manaementul lic?idit$(ii
!irmei1
- Managementul capitalului de lucru implica deci#ii re!eritoare la capitalul de lucru si !inantarea !irmei pe termen scurt
si se concentreaza pe controlul $ctivelor circulante si .asivelor pe termen scurt.
- , atentie deosebita se acorda vitezei de incasare a clientilor (activitatea contului clienti) si modului de plata a furnizorilor
(activitatea contului furnizori)
- 1rebuie sa ne asiguram ca firma are fondurile necesare pt a face fata platilor pe termen scurt& furnizori, salarii, dobanzi si
rambursari de capital aferente imprumuturilor si leasingului, impozite si ta%e.
- E;ista cate'a domenii asupra carora manaerul poate inter'eni pt a le optimi#a&
a- Manaementul lic?iditatilor ' va trebui ca nivelul lichiditatilor (numerar si disponibil la banca) sa fie suficient pt a face
platile imediate, insa nu foarte mare. ;aca e%ista e%ces de numera acesta va trebui utilizat mai eficient, de e%. <a fi depus
in depozite cu dobanda m.mare decat cea a conturilor la vedere.
"- Manaementul stocurilor ' este deosebit de important pt activitatea firmei. Costurile costa (se Jtin inchisiK niste bani in
ele) si va trebui sa gasim echilibrul intre necesarul de materii prime pe termen scurt, necesarul de produse finite, costul de
stocare, costurile de comanda a materiilor prime si de transportul acestora, etc)
- Managamentul stocurilor trebuie sa fie strans relationat cu managementul alocarii capitalului de lucru si cu managementul
vanzarilor firmei astfel nivelurile diferitelor stocuri depind esential de nivelurile prognozate ale vanzarilor si de puterea firmei.
10
- .rovocarile pt managementul stocurilor sunt det de&
incertitudinile privind comportamentul viitor al pietei
dificultatile evaluarii corecte a puterii firmei atat in formarea comportamentului pietei cat si in raspunsul prompt, fle%ibil la
modificarile acestuia
- Managementul stocurilor trebuie sa se preocupe de&
determinarea volumui necesar al stocurilor la fiecare moment
determinarea momentelor in care se impun modificari in nivelurile diferitelortipuri de stocuri
- Managementul financiar este preocupat de politica de stocuri datorita efectelor acestuia asupra profitabilitatii firmei& efecte
asupra ratei de utilizare a activelor si de efecte antrenate de costurile specifice de stocare
c- Manaementul clientilor ' administrarea incasarilor facturilor emise, termenele de plata in asa fel incat sa se asigure
necesarul de capital de lucru fara a se indeparta clientii
' Finantare pe termen scurt. Finantarea poate fi bancara (linie de credit) sau de la furnizori prin termene de plata mai mari.
2e poate apela si la metode financiare mai avansate de tipul factoringului
10. Pre'i#iune :i plani!icare !inanciar$& plani!icarea acti'it$(ii manaeriale1 Care sunt reticen(ele mani!estate de manaeri
!a($ de plani!icare% Cum se @usti!ic$ ne'oia de plani!icare % Care sunt arumentele %
.lanificarea este un proces care managerul analizeaz mediul, propriile sale posibilitti, alege o strategie pentru stabilirea
obiectivelor de atins i repartizarea mijloacelor financiare, umane i materiale necesare realizrii lor. 4a pune n evident
vointa managerului de a interveni asupra viitorului.4a se realizeaz pe mai multi ani i se concretizeaz ntr-un ansamblu
de planuri care devin instrumente esentiale n activitatea managerilor.
0nul dintre riscurile cu care se poate confrunta firma este si riscul financiar, care se manifesta prin aparitia unor dereglari in
sistemul de incasari si plati, dereglari care, necontrolate, pot duce la insolvabilitatea firmei si, implicit, la disparitia ei.
.lanificarea financiara este un proces prin care trebuie sa previzioneze&
care vor fi resursele financiare necesare functionarii si dezvoltarii firmei"
cand este nevoie de aceste resurse"
de unde vor fi ele procurate"
care sunt posibilele riscuri de infruntat.
.reviziunea financiara e%prima planul de dezvoltare financiara a firmei pe baza potentialului si a oportunitatilor de care
aceasta dispune.
.lanul financiar repr. un ansamblu de decizii cu impact financiar, menite sa asigure nu numai functionarea firmei, ci si
dezvoltarea ei.
4ste necesar sa aiba in permanenta un nivel minimal de lichiditate. $cest nivel trebuie&
sa acopere desincronizarile incasari?plati, generate de factori neprevazuti"
sa previna posibile probleme ce pot aparea din cauza imposibilitatii de plata din partea clientilor"
sa poata pune la dispozitie lichiditati pentru a beneficia de oportunitatile ce apar pe piata (reduceri de preturi la
materii prime, plati in avans cu discount etc.).
2ituatia soldurilor lunare ale planului de trezorerie va indica cum trebuie sa procedeze la un moment dat&
daca soldurile lunare sunt pozitive, inseamna ca nu sunt probleme de finantare pe termen scurt"
daca soldurile lunare sunt negative, trebuie sa ia in calcul acoperirea nevoii de lichiditati prin contractarea de
credite.
0n plan de trezorerie nu este altceva decat un instrument care ajuta sa conduca firma si a carui valoare depinde de
corectitudinea datelor utilizate.
Cu cat va fi mai corect (desi de multe ori este dificil de realizat acest lucru), cu atat vor avea mai mari sansele de a lua
decizii corecte.
INTRE6ARI&
1. Care dintre situa(iile !inanciare anuale o considera(i mai important$ :i de ce %
+. Pornind de la rolul deci#iei )n manaementul !irmei, considera(i c$ o societate ):i poate des!$:ura )n "une
condi(ii acti'itatea )n lipsa unui sistem deci#ional % Arumenta(i r$spunsul.
/. La ce !olose:te in!orma(ia conta"il$ )n luarea deci#iilor conta"ile %
2. Care sunt elementele cele mai importante care de!inesc politica de credit a unei !irme %
0. Ce este "uetul de cas? %
11
3. Enumera(i :i e;plica(i elementele de re!erin($ a'ute )n 'edere la de#'oltarea strateic$ )n conta"ilitate.
Not$& 4%amenul scris se va da pe dou numere #i va con*ine : subiecte&
7. 0n subiect teoretic din cele 79 enumerate mai sus"
:. cu dou subpuncte& la primul subpunct, va fi o ntrebare teoretic din cele A enumerate mai sus"
al doilea subpunct va con*ine o problem de rezolvat (din cele 78).
12