Sunteți pe pagina 1din 5

Gradul de

mineralizare
Momentul elnd plantele Necesitaten aplicArii lucriirllor de spalare a
al apelor de irigatle agrlcole Ineep sa sufere s
o
l
u
l
u
l
(gll) din eauza sarurilor
, 0,20,5 Nu se observa Nu e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
0,5!
"upa
2
0

2
5
udari # 0 datA
la
2

$
ani ,
%
#!$ %

,
#
,
"
u
p
A
,

5

!
0
,
udAri &pAli!rilc sint necesar' 0 datA sau de d(uiiori
#
#
#
#
p
e
a
n
,
, #
)

5
"
u
p
a
$

5
udar
i
"
u
p
a
u
d
a
r
i
n
o
r
m
a
l
e
e
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r
s
A
sli s*ple
s coridi tiile unui d eficlent
!+#$#$# Indici practici pentru stabilirea calitatii apei de iriga,,
-ractica pune la*dispdzitie o*serie de mi.loace* orlentative cu *-rivire la
calitatea apei# &e considera ca#o apa, este # bunll pentru irigatie atunci cind
in ea cresc plante ca/ nasturelul broscarita, bobornicul, piciorul coco,0uiui,
,mana de apa, cri1uldeba#l,taetc/ 2 dnd in locurile pe unde trece apa p1ite,3te
0 alga verde, filamentoasai# care seamana cu miitasea broa4tei 2 traiesc in ea
pe4ti, broa,0te% etc# % %% , * , # # ,,*# , # , # %
*&eco/risidera crp* I,,#,pa est4 {oarle bl/ntl pentru irigatie 4i poate fi f5!osita fa
irigarea tuturor terenurilor atund cind#/ este limpede, pietrele ,0i pietri,0ul
ramin curate2 malurile 4i albia sursei sint lipsite de materii viscoase verzi 2
in canale nu se formeaza vegetatie tiritoare#
# 5e considera aa oapa este mediocrd, dar poate t61l,0i servi la irigatie
at#un4icind# cres,c/in ea ,0teviade balta, stuful, II,latasea broa4tei, rugina etc
!+#)# IN789:N;A APELOR ": I7IGA;I: A&9-7A -8AN;:867
AG7I<68:
"upa* gradul de tolet*anta 1l*salinitate2 se deosebe,0te (dupa " u ran d,
G i 0 van i n i ,,0i# = a , tar (.) urmatoare#a grupare redata in tabelul !+#!0#
.Tl1bdul 17.11
G#rad,ll de /toleranli* lasalbdtate al pla"telor
-lante senslbile
I
-lante semitolerantc
I
-lante t#lerantc
(rezlstcnte)
>asole
7idic1i
;eliml
Mazare
<artof
?al*zii *
>loareasoarelui -orumb
Griu
&org
8ucernii
In
;omate #
Ardei
# <eapa
6rz
=llmbac
7apita
;utun
&feclii pentru za1iir,
&panac ## ,
, tn general, apele de iriga@ie cu un grad de milAeralizare mai nlic*4de ! gBl
pot fiutilizatela% irigatiictf deplina siguranta, deoarece dupa evaporare nu
produc arsuti nici c1iar la plantele sensibile la salinitate## #
8imita superioara a mineralizarii (saruri) ,0i alcalinitatii apei de frigatie
#admisa## pentrl8plante depinde ,de metoda de i;igatie, mod sca2utala irigatia
prin aspersiune ,3i mai ridicatii la% iri4tia prin brazde# * , ,*,
%#%
!+#5# IN>89:N;A A-:867*":*I7IGA;I:
A&9-7A &68989I
),# t******% % #,
.",.-~:::t-.~
Asupra#52C4ui,%a,p,eie de irigDtii, se*m/mifesta, p>iu*medificari# c1imice
4if)i44 5i@/At44%c442 s,e% re,I@au ceI'ma8impEI/f2ant'# *# #
<re,iterelA 45nceutraFiei solutieisolului# <ind solu4ia,#solului#are/ o,/c#on2
centratle d4saruri %,al*mare de #l2!,5&fI# ri!a.oGtate4 pl4ntelor #,@!4ricE14
*&uferA 4i potpierl3n4fntreg1ne# tre4t4rea# c1nceIitrattei so1itieiso1iIui aep@nde
de graduI de umiditate, de censtantele 1idrofizice ale solului, de adincimeaii
)52
%
grad4*4e mineralizare a apei freatice#2de cantitatea de precipitatii atmosfe
rice, de *marimea evapotranspiratiei 4Ade regimul de irigatie#
<ind4onditiile de drenare ale te>itor,iului sint slabe, folosirea la irigatie
#a apelor mineralizate favorizeaza salinizarea solului, deoarece in acest caz
nu se asigudi evacuarea solutiilor saline din profilul solului# AsHel, I 0 v d a
recomanda in acest caz sa seirige cu,#,acela4i#gebit de apa 0 suprafata mai
mica, folosindu se norme de itigatie maimari/ astfef incit# s4 se asigure spaIarea
in adincime, pe profiluf sElului, a saruritot nocive, conform tabelului !+#!!
pentru conditii bune de drena. natural sau artificial#
Tabelul !!#!!
7eJmandarea udiirilor de %pilare In eazul apelor mlneralizate la lrigalil
o
l
u
l

I
n
r
e
n
a
.
+

K
"
u
p
a
2

$
udA
ri
#

#
#
!
0

!
2
I
m
e
d
i
a
t

d
u
p
A
! sau
:
s
t
e

n
e
c
e
s
a
r

d
e

m
a
r
i
t

i
r
e
e
v
e
n
l
a

u
a
r
i
l
o
r

l
o
i
n
d
2 u
d
A
r
i
n
o
r
r
i
t
e
l
e

d
e

u
d
a
r
e

m
a
l

m
a
r
l

d
e
c
l
t

e
a
p
a
c
l
t
a
t
e
a
d
e
t
i
m
p

a

s
o
l
u
l
u
i

i

d
e
d

s
A

s
e

e
v
a
c
u
e
z
e

s
l
s
t
e

roatic #solItiile sa,line cu# drea.


perfect
#
, #%
%
#
N
a
s./1imbabil, in L din capaci ,# ,# >
tatea
d
e
sc1irob cationic 5# !0// 25 / 6 % * 50
Alcatuirea totl2iliia eMtrasului apos
* *
/
In L de H<6#, In raport ell greu
*tatea solului /0,02%0,0)* 02*05#22#0,0'* 0,0+ %%/%0,0K/* 02!*/%022
pHu!* eMtrasului /*+,5/ K,)
*
%
K,5%/%5
#*
apos 55,5
5
,
5

!
0
#### ##
f
e
r
t
i
l
i
t
a
!

e
a
,
solului (L) !f)E '0*/%#!5
#
#
#
0%%/*$0 6
#, <o# #### #*
Tabelul !+, ! 4
&eidere,a fertilitAlii soluDd#*n lunetie de Na%Ii4bimbebi#l
,Modificareacomp4n*ent#e*i*c4tio4no44c1iJb4*i.i %ins4!# Apa# aiA0*i4a*(i,4
prdA;6a<areactii de sc1imb c/ttiN@ric intre catiobiidin%apir4i catiOiltii ab&@tbiti
in c#ompleMttl absorbtiv ,al *soluliii/ ,,, c %*#, 4# *# *#
, # Apele l@lineralizatecare contineatip)li,*Ol!!@24f2liu tol6@rite lairi,gan4fI,,In#ui/
/C()#c4poIlat4c*d datlna4tere, ,la,# f:) #;eacJe ,#d4scp.Pb c4tio#@)#ic care#/#prOt),u4,
444de4ea @ertilitam solulu9t,lb,# !+##!2)#% ,*#2,,2#O ## % #%# #, ,,*, %%%%
/* Ima!,Qtat#lrea 3ns#uHri@or#lizice#,Ape@e *rni*nerilHz4te#4@ I*n, s~e~~tAI6~n-M
fol4si#te initigatH s4iicastru<tura solufui#* nfi<,0ore$*za%pei)!4a/bi,fif444A44444R/4
tasan ale terenulm etc# * % ,#,*% I#,,#I
4$