Sunteți pe pagina 1din 2

Geografe.

Europa Romnia Uniunea European (clasa a XII-a)


A. EUROPA I RO!"#IA E$E!E#%E GEOGRA&I'E (E )A*+
,. -pa.iul romnesc /i spa.iul european
0. Elemen1e f2ico-geografce 3efni1orii ale Europei /i ale Romniei4
- relie5ul ma6or (1rep1e7 1ipuri /i uni1.i ma6ore 3e relie5)
- clima (5ac1orii gene1ici7 elemen1ele clima1ice7 regionarea clima1ic)
- 8i3rografa aspec1e generale9 (unrea /i !area #eagr
- :n;eli/ul <iope3ogeografc
- resursele na1urale
=. Elemen1e 3e geografe uman ale Europei /i ale Romniei
- 8ar1a poli1ic a Europei9 Romnia ca s1a1 al Europei
- popula.ia /i carac1eris1icile ei geo3emografce
- sis1emul 3e ora/e al Europei
- ac1i;i1.ile economice carac1eris1ici generale
- sis1eme 3e 1ranspor1
>. !e3iu :ncon6ur1or /i peisa6e
?. Regiuni geografce :n Europa /i :n Romnia4
- carac1eris1ici ale unor regiuni geografce 3in Europa /i 3in Romnia
- s1u3iu 3e ca2 al unei regiuni geografce 'arpa.ii
@. Arile ;ecine Romniei
). RO!"#IA I U#IU#EA EUROPEA#+
,. &ormarea Uniunii Europene /i e;olu.ia in1egrrii europene
0. 'arac1eris1ici geografce7 poli1ice /i economice ac1uale ale Uniunii Europene
=. -1a1ele Uniunii Europene4
- pri;ire general /i sin1e1ic
- &ran.a7 Germania7 Rega1ul Uni17 I1alia7 -pania7 Por1ugalia7 Grecia7 Aus1ria
>. Romnia ca par1e a Uniunii Europene4
- opor1uni1.i geografce ale Romniei cu semnifca.ie pen1ru Uniunea European
- Romnia /i .rile Uniunii Europene in1er3epen3en.e geografce7 economice /i
cul1urale
?. Pro<lema energiei :n Uniunea European /i :n Romnia
'. EUROPA I U#IU#EA EUROPEA#+ B# $U!EA 'O#%E!PORA#+
,. Pro<lemele 5un3amen1ale ale lumii con1emporane
0. Rolul Europei :n cons1ruirea lumii con1emporane
=. Uniunea European /i ansam<lurile economice /i geopoli1ice ale lumii
con1emporane
>. !on3iali2are7 in1erna.ionali2are /i glo<ali2are 3in perspec1i; european
?. Europa7 Uniunea European /i Romnia :n procesul 3e e;olu.ie a lumii
con1emporane :n
urm1oarele 3ecenii