Sunteți pe pagina 1din 22

APROBAT

INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N


MUNC PENTRU LOC DE MUNCA :
ADMINISTRATOR
IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE
IPSSM - ACTIVITATE DE BIROU
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE
ELECTROCUTARE
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,
INTERVENTIE
MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR SI
EVACUAREA LUCRATORILOR
PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

1
IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE
1.CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA
AUTOVEHICULELE:
Pe!"# $ $%&'#"$ (#$ )#*!&+$"e $ $#!+,e-&*#.e.+" & /$"*#"% %& /e!"# $ e,&!$ 0e)e*!&#&.e %&
$**&0e!e.e, $#!+,e-&*#.e.e !"e(#&e %$ &0e/.&e$%*$ #"1$!+$"e.e *+0&!&& :
-dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare
-volanul sa nu aiba joc mai mare de 15
-piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri(jocuri la articulatie)
-puntea fata precum si puntea(puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de
fixare de cadrul autovehiculului
-elementele suspensiei(arcuri lamelare si spirale, amortizoare) sa nu prezinte defectiuni
-rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare
ale acestora
-sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice
fel de improvizatii
-carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil
-rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul
mersului,
-instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare ; sunt interzise legaturile improvizate,
cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc care pot provoca scurt-
circuite
-sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare
-anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri
sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant
-jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor !antele
vor fi bine fixate cu piulitele respective
-teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu
amortizor de zgomot(toba de esapament)
-parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate
-"e interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare
sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor
in gazele de evacuare
-"e interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt
amenajate in conformitate cu prevederile #egulamentului privind circulatia pe drumurile publice
-C+0#*$!+"&& $#!+ $# +(.&'$!&$ *$, /e!"# $%&'#"$"e$ *+0&!&&.+" !e-&*e $.e $#!+,e-&*#.e.+", %$
,e"&)&*e &$&!e 0e /.e*$"e #"1$!+$"e.e :
-instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse,
instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in
stare corespunzatoare si fara improvizatii
-existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare
-usile sa fie in buna stare de functionare
-sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde dpdv tehnic
-L$ /$"*$"e$ $#!+,e-&*#.e.+" /e .+*#"&.e 0e%!&$!e $*e%!#& %*+/, *+0#*$!+"&& $#!+ ,+" .#$
#"1$!+$"e.e 1$%#"& :
-vor asigura distanta de manevrare in sigurata ditre autovehicule si intre acestea si constructii
$
-vor opri motorul
-vor frana autovehiculul
-vor scoate cheile din contact
-vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabiei
-vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport
-"e interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului
-"e interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune
-L$ .+*#. 0e /$"*$"e %#! &!e"2&%e :
-efectuarea probelor de franare in mers %cestea se vor efectua la standurile de incercare a
eficientei
sistemului de franare sau in zone special amenajate
-alimentarea cu combustibil sau lubrifiant
-aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere
-parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare de
benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse
3.CIRCULAIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE
I !&1/#. e)e*!#4"&& *#"%e& *+0#*4!+"&& $#!+ $# #"14!+$"e.e +(.&'$5&&:
-s& respecte viteza de circula'ie stabilit& prin (#egulamentul privind circula'ia pe drumurile publice(
)i s& o adapteze la condi'iile create de starea drumurilor pe care circul&;
-s& respecte itinerariul )i mersul programat al cursei stabilite;
-s& opreasc& autovehiculul *n parcurs dup& minim $5+ ,m )i s& verifice starea pneurilor, direc'ia,
buloanele de fixare a jantelor )a -e asemenea, s& opreasc& autovehiculul *n cazul apari'iei unor
zgomote anormale )i ori de c.te ori consider& c& este necesar s& se efectueze controlul tehnic *n parcurs;
-s& verifice *n mers eficacitatea sistemului de fr.nare, lu.nd toate m&surile necesare pentru a nu
provoca evenimente rutiere;
-s& coboare pantele cu motorul *n func'iune )i angrenat *n trepte de viteze corespunz&toare
--up& trecerea autovehiculului prin vaduri saudup& sp&larea lui (c.nd fr.nele nu mai func'ioneaz&
normal), conduc&torul auto va verifica func'ionarea fr.nelor merg.nd pe o anumit& distan'& cu vitez&
redus&, ac'ion.nd u)or fr.nele p.n& c.nd acestea se *nc&lzesc )i apa se evapor&
-/n cazul c.nd la una din ro'ile duble ale autovehiculului se produce o pan& de cauciuc, aceasta va fi
remediat& sau se va *nlocui cu roata de rezerv& 0ste interzis& continuarea drumului cu anvelopa
dezumflat& sau explodat&
-0ste interzis& circula'ia autovehiculelor cu pietre prinse *ntre ro'ile duble
D$*4 $#!+,e-&*#.#. /$!&e$24, /e!"# $ %e 14"& $0e"e5$ *$#*&#*#"&.+" )$54 0e %+., %e $01&!e %4 %e
/#4 %#( "+5&:
-nisip, pietri) etc (*n cazul unei z&pezi b&t&torite);
-scanduri (*n ca1ul unui teren mocirlos sau cu z&pad& af.nat&);
-piatr& spart&, vreascuri (*n cazul unui teren alunecos, dar tare)
6.CIRCULAIA PE TIMP NE7AVORABIL
-2e timp de cea'&, autovehiculele vor circula cu vitez& redus& p.n& la limita evit&rii oric&rui pericol -e
asemenea, pe timp de cea'&, *n mers )i *n sta'ionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si *n
timpul zilei, iar conduc&torii acestora sunt obliga'i s& dea semnale sonore )i s& r&spund& prin acelea)i
semnale la avertiz&rile altor autovehicule ce se apropie
-#egulile de circula'ie stabilite pentru timp de cea'& sunt obligatorii )i *n ca1, de ploaie toren'ial&, de
ninsoare abundent&, de viscol sau *n alte condi'ii atmosferice care determin& reducerea vizibilit&'ii
3
-4.nd se circul& pe un drum acoperit cu z&pad&, conduc&torii autovehiculelor sunt obliga'i ca, la
*nt.lnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, s& reduc& viteza p.a& la limita evit&rii oric&rui pericol
-/n apropierea autovehiculelor destinate desz&pezirii drumurilor, conduc&torii auto care vin din direc'ia
opus& sunt obliga'i s& opreasc& pe partea dreapt&, pentru a se face loc acestora
5
IPSSM ACTIVITATE DE BIROU
6ucr&torii care urmeaz& s& desf&)oare activitati cu echipamente cu ecran vizual vor fi *ncadra'i )i
repartiza'i la posturile de lucru numai dup& efectuarea examenelor medicale obligatorii prev&zute de
reglement&rile *n vigoare ale 7", inclusiv a examenului medical oftalmologic
0xamenul medical se va realiza periodic, *n conf cu prevederile 89 3551$++: )i ori de c.te ori
lucr&torii acuz& simptome vizuale sau generale posibil a fi determinate de exercitarea profesiunii si
lucrului la calculator
/n cazul *n care, la controlul medical oftalmologic se constat& c& nu pot fi utiliza'i ochelari de corec'ie
obi)nui'i, lucr&torii vor fi dota'i cu mijloace de corec'ie speciale, adecvate sarcinii de munc&
6ucr&torii vor fi instrui'i *n utilizarea echipamentului cu ecran vizual *nainte de *nceperea activit&'ii
)i ori de c.te ori se modific& organizarea sau dotarea locurilor de munc&
4onducerea unitatii va planifica )i organiza activit&'ile de prelucrare automat& a datelor astfel *nc.t
activitatea zilnic& *n fa'a ecranului s& alterneze cu alte activit&'i
/n cazul *n care alternarea activit&'ilor nu este posibil&, iar sarcina de munc& impune utilizarea
ecranelor *n cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare fa'& de cele obi)nuite
-urata )i periodicitatea pauzelor suplimentare se vor reglementa prin instruc'iuni proprii, cu
consultarea unor institu'ii specializate sau speciali)ti, *n func'ie de modul de organizare a activit&'ii )i de
caracteristicile sarcinii de munc& (complexitate, ritm, durat&, repetitivitate etc) )i vor fi incluse *n timpul de
lucru
;impul de a)teptare a r&spunsului calculatorului nu va fi considerat ca pauz& *n activitatea
lucr&torilor
2osturile de munc& trebuie concepute )i amenajate astfel *nc.t s& permit& unor persoane diferite s&
realizeze o gam& divers& de sarcini de munc&, intr-un mod confortabil )i eficace, la nivelul de
performan'& cerut
2entru a p&stra o pozi'ie de lucru confortabil& )i pentru a evita reflexiile )i efectul de orbire,
utilizatorul trebuie s& *ncline, s& basculeze sau s& roteasc& ecranul, oricare ar fi *n&l'imea ochilor
deasupra planului de lucru
/n&l'imea optim& a centrului ecranului trebuie s& corespund& unei direc'ii de privire *nclinat& *ntre 1+ )i
$+ grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor
/n&l'imea tastaturii trebuie s& asigure *n timpul utiliz&rii un unghi *ntre bra' )i antebra' de minimum <+
grade
/n pozi'ie a)ezat, distan'a dintre planul de lucru )i suprafa'a de )edere trebuie s& fie cuprins& *ntre $++
)i 1=+ mm
5
0cranul, suportul de documentare si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale
>ideoterminalele vor fi astfel amplasate *nc.t direc'ia de privire s& fie paralel& cu sursele de lumin&
(natural& )i artificial&)
2osturile de munc& la videoterminale vor fi amplasate intre )irurile de corpuri de iluminat din
*nc&perea de lucru
>ideoterminalele vor fi amplasate la distan'& fa'& de ferestre
/n cazul *n care videoterminalele sunt amplasate *n *nc&peri *n care se desf&)oar& )i alte activit&'i,
*n apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesit& activit&'i la ecran
"uprafe'ele vitrate nu trebuie s& fie situate *n fa'a sau *n spatele utilizatorului
2entru asigurarea cerin'elor de securitate )i stabilitate, la locul de munc& trebuie?
a) sa se reduc& la minimum vibra'iile inerente sau transmise;
b) s& se elimine posibilitatea bascul&rii planului de lucru;
c) s& fie posibil& reglarea *n&l'imii mesei f&r& risc de cobor.re brusc& )i deci, de r&nire;
d) s& nu se utilizeze obiecte improvizate-pentru fixarea echipamentului de calcul
%menajarea posturilor de munca *ntr-o *nc&pere trebuie realizat& astfel *nc.t s& se asigure?
a) accesul u)or )i rapid al utilizatorului la locul lui de munc&;
a) accesul u)or )i rapid al personalului de *ntre'inere la toate p&r'ile echipamentului, la pozi'iile
cablurilor )i la prizele electrice, f&r& *ntreruperea activit&'ii *n desf&)urare sau cu o *ntrerupere minim&
b) un spa'iu de lucru care s& r&spund& nevoilor de spa'iu personal, de comunicare *ntre indivizi )i de
intimitate
4onductorii electrici )i cablurile trebuie s& respecte urm&toarele condi'ii?
a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol
b) s& aib& o lungime suficient& pentru a se adapta la nevoile reale )i previzibile ale utilizatorilor, inclusiv
*n cazul unei neamenajeri a *nc&perii;
c) s& asigure accesul u)or iar *ntre'inerea s& se efectueze f&r& *ntreruperea activit&'ii;
d) cablajul trebuie s& corespund& *ntregului domeniu de reglare a planului de lucru;
4onductorii electrici nu vor traversa c&ile de acces f&r& a fi proteja'i *mpotriva deterior&rilor
mecanice
=
2#@40-A#/ -0 0B26@%;%#0 %
048/2%70C;06@# 4A 04#%C >/DA%6
"e interzice lucr&torilor s& utilizeze echipamentele cu ecran vizual pe care nu le cunosc )i pentru
care nu au instruirea necesar&
2unerea sub tensiune a tablourilor de distribu'ie va fi efectuat& numai de c&tre personalul autorizat
*n acest scop
"e interzice personalului de deservire a echipamentelor cu ecran vizual s& intervin& la tablourile
electrice, prize, )techere, cordoane de alimentare, etc
"e interzice *ndep&rtarea dispozitivelor de protec'ie ale echipamentele cu ecran vizual
"e interzice efectuarea oric&rei interven'ii, *n timpul func'ion&rii, la echipamentele cu ecran vizual
Eunc'ionarea echipamentelor cu ecran vizual va fi permanent supravegheat& pentru a se putea
interveni imediat ce se produce defec'iunea
"e interzice continuarea lucrului la echipamentele cu ecran vizual atunci c.nd se constat& o
defec'iune a acestora #emedierea defec'iunilor se va realiza numai de c&tre personalul de *ntre'inere
autorizat
"e interzice conectarea echipamentelor cu ecran vizual la prize defecte sau f&r& leg&tur& la p&m.nt
6a utilizarea imprimantelor de mare vitez& se vor evita supra*nc&lzirile care pot conduce la
incendii
/n timpul func'ionarii, capacul superior al imprimantelor va fi men'inut *nchis, deschiderea
capacului pentru diverse reglaje se va realiza numai dup& deconectarea acestora de la surs&
/n timpul lucrului la vidioterminale, se va evita purtarea ochelarilor colora'i
2entru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii
Atilizatorii echipamentelor prev&zute cu ecrane de vizualizare trebuie s& cunoasc& necesitatea )i
posibilit&'ile de reglarea echipamentului )i mobilierului de lucru #egl&rile se vor efectua *n raport cu
necesit&'ile sarcinii de munc&, condi'iile de mediu )i cu caracteristicile antropofunctionale )i
psihofiziologice individuale "e vor regla *n principal?
-
luminozitatea ecranului, contrastul *ntre caractere )i fond, pozi'ia ecranului
(*n&l'ime, orientare, *nclinare);
-
*n&l'imea )l *nclinarea suportului pentru documentare;
-
*n&l'imea mesei de lucru (dac& este reglabil&);
-
*n&l'imea suprafe'ei de )edere e scaunului, *nclinarea )i *n&l'imea sp&tarului
scaunului
:
/nainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, dupa care se potriveste intr-o pozitie
stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui
/nainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se
rasturna sau lovi alta persoana
0ste interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate
0ste interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime 2entru aceasta
operatie, se recomada un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare
2entru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute
inchise
2entru a evita prinderea degetelor, atunci cand se inchid sertarele biroului sau usile caselor de
bani, trebuie apucate bine manerele
0ste interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare din partea de sus a unui clasor,
deoarece, ele pot aluneca si, prin cadere, pot provoca accidente
2entru a se asigura o stabilitate buna clasorului, este necesar ca lucrarile sa fie aranjate in
sertarele de jos
;rebuie adus la cunostinta conducatorului locului de munca orice piesa de mobilier ale carei
margini nu sunt netede sau sunt crapate, se misca sau prezinta defectiuni
%tunci cand se foloseste un cutit de mana(cuter) sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute
degetele cat mai departe de taisul lamei
6a folosirea lamelor de ras pentru lucrari de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de
protectie
/n sertare, trebuie aranjate obiectele taioase sau ascutite(creioane, cutite, lame, etc) in
compartimente separate
6a producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere interventie
de specialitate
-aca se priveste de aproape, atunci cand se ascute un creion, pot sari aschii sau chiar varful
creionului, putand provoca accidente grave 2entru aceasta, se recomanda ca la aceasta operatie
sa se adopte o pozitie corespunzatoare evitarii accidentului
F
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE
ELECTROCUTARE
2entru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice
si organizatorice 7asurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei
necesare
7asurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa
sunt urmatoarele?
- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale
instalatiilor si echipamentelor electrice
- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare
- ingradiri
- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de
securitate
- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se
efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune
- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie
- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru
7asuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt
urmatoarele?
- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se
faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru
lucrul respective
- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)
- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie
impotriva atingerii directe
2entru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se
aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, 0ste interzisa inlocuirea masurilor si
mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice
2entru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de
protectie ? o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o masura
de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale 4ele
doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta /n
locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta
aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala
2entru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care
se pot aplica sunt urmatoarele ?
- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(;E!")
- legarea la pamant
- legarea la nul de protectie
- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic
- izolarea amplasamentului
- separarea de protectie
<
- egalizarea si1sau dirijarea potentialelor
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect
periculoase
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
1+
MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE
GENERALITATI
OBLIGATIILE CONDUCERII
-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si
responsabilitatile salariatilor
-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu
-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a
mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare
-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor
-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de
aparare impotriva incendiilor
-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu
-intocmirea planului de interventiei
-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari
-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor
OBLIGATIILE SALARIATILOR
-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor
-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si 0/2
-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise 7;2"/
-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor
-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor
-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol
NORME DE PSI LA E8PLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR
AMENAJARI
-stabilirea regulilor si masurilor generale privind
- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu
- mentionarea in stare operative a 7;2"/
- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta
-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor cu
defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele
combustibile
-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor
-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu
-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, stabilirea
masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului
-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata
programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si1sau explozie, in depozite ori
spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi
efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu
mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de
lucru)
11
-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului 2"/)
-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii
-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de
prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor
periculoase
-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie
REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA
LUCRARI CU 7OC DESCHIS
-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc
deschis
-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza materiale
si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de
explozie
-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 5+ metri fata de materiale sau substante
combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare
-intocmirea in doua exemplare a /e"1&%#.#& 0e .#*"# *# )+*(unul pentru emitent si celalalt pentru
executant)
-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri ?
- pregatirea locului(conform C92"/)
- instruirea personalului
- contractul dupa incheierea lucrarii
- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)
-functionarea corespunzatoare a 0;
-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a 0;
7UMATUL
-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin 0e*&2&e
-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis
-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul
-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu inscriptia
6@4 20C;#A EA7%;
-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere
-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere
-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile
-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse
-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)
ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE
-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, 7;2"/,
tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a
surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru
inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc
-asigurarea practicabilitatii si curateniei
-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare
-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie
-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare
1$
-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive de
autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si propagarea pe
verticala sau orizontala a incendiului
-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a
elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in
pozitie inchisa usile incaperilor tampon
-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare
-marcarea cailor de acces
-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in incaperi
din care evacuarea nu mai poate fi continuata
-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc, care
ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie
-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in
vedereaidentificarii si utilizarii
-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta
-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de
securitate
-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii
-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor
-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de
circulatie a vehiculelor
-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea
balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 1+ cm
E7ECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI E8TREME
e)e*!#$"e$ .#*"$"&.+" /"e1e"'$!+$"e, %& /e 0#"$!$ %e2+#.#& "e*e
-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire
-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii
scazute)
-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie
-e)e*!#$"e$ .#*"$"&.+" & /e"&+$0e.e *$&*#.$"e %& %e*e!+$%e
-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si stingere a
incendiilor
-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu
-interzicerea utilizarii focului deschis
-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea
incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)
-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea
de apa rece
-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare
-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei
-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor
-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare
PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII
-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)
- starea constructiilor si instalatiilor
- constatarile semnalate in teren
- propuneri de masuri si actiuni de inlaGturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii
-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie
13
-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca
- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta
pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si
a masurilor generale specifice 2"/
- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si
mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite
- instruirea salariatilor
- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare
- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a
personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii
- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de
stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu,
mijloacelor de salvare si de protectie a personalului
- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor
- nominalizarea persoanelor care utilizeaza 7;2"/ sau care manevreaza 0;
- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor
C@;% ?
-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, 7;2"/ si se intocmesc pe nivel (nr
persoane H 3+) si pe incaperi
-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate,
clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi
ORGANIZAREA E7ECTIVA A INTERVENTIEI
-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie
-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului
-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii specifice
la instalatii si utilaje
-actionarea asupra focarului cu 7;2"/ din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si
sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)
-evacuarea bunurilor si protejarea 0;
-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura, fum, gaze
toxice)
-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare
CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE
-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel stabilite,
dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia
rapida a fortelor de interventie
-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie
prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator
- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute cu
cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate,
astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior,
la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special
amenajate
- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele
functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile
normate
15
- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de
securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel
incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute
-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie
inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile sau
de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare,
contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica, etc)
-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii, prin
elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de
siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a
fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare
-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca ?
- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor
economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice
- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile
de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp
- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru
autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie
- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa
constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice
- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu
apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o
conditie de siguranta la foc)
- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata
durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate, precum
si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea
acestora in conditii de siguranta
-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta
(incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor si
limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate ?
- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc) si incaperile
acestora
- instalatiile tehnologice si anexe
- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite si
auxiliare)
- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la
punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor,
aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu,
stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc)
- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine
metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, obloane ferestre si
usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor)
- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si
iluminat de siguranta
- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in caz
de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)
- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu
CAILE DE CIRCULATIE
-4aile de circulatie trebuie sa fie
15
- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut
- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare
- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a
persoanelor
-"uprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele destinate
circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune, socuri si uzura
-4aile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte
de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o
bordure inalta de cel putin 1+ cm
-9olurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita
preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite cu
balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi
asigurate contra deplasarii
-9olurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar
in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase)
SEMNALIZAREA DE SECURITATE
-%ngajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si1sau de sanatate
adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori
riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin
masuri metode sau procedee de organizare a muncii
-#espectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale,
prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si ajutor,
material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si alte
materiale specifice
-"emnalizarea de securitate si1sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare
sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional
-"emnalizarea permanenta se realizeaza
- prin panouri(indicatoare, placi) si1sau culori de securitate cand se refera la o interdictie,
un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la
riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor
- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta
pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante
periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida,
autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea
zonei
- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor utilizate
pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari,
mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de
acces
- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie
-"emnalizarea ocazionala se realizeaza
- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra
unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica
sau evacuare de urgenta
- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza
manevre ce presupun un risc sau pericol
-/nstruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si1sau sanatate
utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si
1=
specific care trebuie adoptat 0a se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara
reimprospatarea cunostintelor
salariatilor, ca urmare a unor verificari
1:
PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI
2ersonalul angajat este obligat sa cunoasc& cel pu'in masurile de prim-ajutor indicate mai jos?
a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura;
b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei r&ni;
c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata;
d) transportarea corecta a unui r&nit
e) luarea primelor masuri in caz de incendiu
2ersonalul instruit este obligat sa intervin& fara alta dispozi'ie, imediat ce apare o astfel de
situa'ie si sa ac'ioneze rapid si corect, neluand nici o m&sura ce ar putea avea urm&ri v&t&m&toare
tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor
/n vederea acord&rii primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se *ntreprind& urm&toarele
ac'iuni;
a) sa se inlature pericolul;
b) se va chema salvarea, pompierii; (11$)
c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile;
d) sa se creeze cele mai bune condi'ii posibile pentru accidentat;
e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului
*nl&turarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel;
- in caz de incendiu, se va pune r&nitul la ad&post;
- in caz de accidentare pe strada, se va retrage r&nitul din trafrlc;
- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul intreruperii
curentului, electocutatul poate c&dea si ca atare se va preveni lovirea sa;
- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos
6a acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor ? (/n
primai r.nd sa nu faci rau(, neluandu-se masuri care ar putea fi v&t&m&toare tratamentului ce se aplica
ulterior acestor masuri
4rearea celor mai bune condi'ii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda
primul ajutor, organiz.nd concomitent transportul acestuia
@rice r&nit trebuie culcat si trebuie sa i se interzic& orice mi)care
/n nici un caz nu i se va da sa bea b&uturi alcoolice;
/n toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital,
/n cazul in care victima si-a pierdut cuno)tin'a nu se va transporta inainte ca aceasta sa-si fi
revenit

6a acordarea primului ajutor, in cazul accidenta'ilor prin r&nire se disting urm&toarele situa'ii?
- r&niri grave, profunde sau *ntinse care necesita transportarea imediata la medic;
- r&niri u)oare si pu'in profunde, care se pot trata de c&tre cel ce da primul ajutor
-aca este cazul, la r&nirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si
imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament steril, r&nitul fiind transportat la
medic, care va face interven'iile necesare
#&nile u)oare si pu'in profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate imediat, pentru a
se impiedica infectarea lor "e va acorda o mare aten'ie r&nilor murd&rite cu noroi
/n c&zul unei r&niri u)oare si pu'in profunde se vor lua imediat urm&toarele masuri?
1F
- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine m.inile cu apa si s&pun,
folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal;
- nu se admite atingerea r&nilor, nici chiar cu m.inile sp&late si dezinfectate;
- se interzice sp&larea r&nilor cu apa sau cu substan'e farmaceutice;
- nu se vor presar& prafuri si nici nu se(vor acoperi r&nile cu alifii
"p&larea ranilor si acoperirea lor cu substan'e chiar farmaceutice nu se va face de c&tre persoane
necalificate, deoarece prin aceasta opera'ie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai ad.nc in
rana, ingreunand opera'ia de cur&'ire ce urmeaz& a fi 1 f&cuta de medic sau infirmier si put.nd deci
determina infect&ri ale r&nii;
- nu se vor *ndep&rta cheagurile de s.nge de pe rana, *ndep&rtarea cheagurilor de s.nge poate
provoca hemoragii puteraice
"e va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament
- nu se vor pune alte bandaje (pansamente) dec.t cele sterile, din trusele medicale
"e recomanda ca pe compresa sau p.nza ce se aplica pe r&ni sa se toarne tinctura de iod
#&nile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt?
- hemoragii venoase sau capilare;
- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea r&nilor
8emoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de
s.nge de culoare inchisa, sub forma unei p.nze continui in jurul r&nii
8emoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in ro)u aprins si
tasnind sacadat,
/n cazul r&nilor profunde, singele clocote)te in rana
%ceste hemoragii sunt foarte grave, put.nd provoca moartea in c.teva minute
8emoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta, se vor
opri prin aplicarea unui pansament compresiv
2unerea unui garou, in aceasta situa'ie, este o eroare grava care poate conduce la infec'ie sau
cangrena
8emoragiile arteriale importante necesita o ac'iune rapida si imediata, prin care sa se opreasc&
scurgerea de s.nge @prirea s.ngelui se poate *ace prin compresiune (ap&sare), fie cu ajutorul m.inilor,
fie a unui garou sau a unui tifon r&sucit
4ompresiunea trebuie f&cuta intre rana si inima, de preferin'a astfel incat strangularea arterei sa
se fac& pe osul cel mai *nvecinat
"e recomanda ca ap&sarea sa se fac& la bra'e sau la coapse, deoarece la antebra' artera este
cuprinsa intre doua oase si opera'ia este mai dificila
;rebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon r&sucit) este o
opera'ie periculoasa, deoarece acesta *ntrerupe circula'ia s.ngelui si poate conduce deci la cangrena si
amputare
9aroul (tifonul r&sucit) nu trebuie 'inut timp indelungat "e va face sl&birea lui din $+ in $+
de minute, iar in cazul in care se constata *ncetarea hemoragiei, se va *nl&tura
-up& oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului), se
va aplica un pansament steril - compresiv
%ccidentatului care prezint& r&niri insotite de hemoragii, i se va aplica urm&torul tratament, in
completarea opririi hemoragiei?
- se va acoperi rana cu pansamente sterile;
- se va transporta culcat;
- se vor lua masuri de *nc&lzire;
- i se va da sa bea, pe cat posibil, b&uturi calde
1<
#&nirea pielii de pe cap se caracterizeaz& prin hemoragie puternica, dar nepericuloasa, care se va
trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar
#&nirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate
aplica garoul 2entru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril,
c&ut.nd sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat la
primul punct sanitar
8emoragiile nazale care sunt provocate de r&niri se vor trata prin ap&sarea
puternica a narii care s.ngereaz&, capul tinandu-se drept, dup& un minut se va slabi foarte mult aceasta
compresiune
/n cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara s.nger.nda un
tampon cu antipirina si se continua ap&sarea,
;rebuie sa se cunoasc& ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare /n aceasta
situa'ie nu se va *ntreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat
/n general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se )tie ca sufer& de
hipertensiune, sunt obeze sau in v.rsta
8emoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil s.nge, se pot recunoa)te dup& faptul ca
accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de num&rat
/n aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si men'inut imobilizat, va fi acoperit si se
va proceda la incalzirea lui
Cu se va da accidentatului nici sa bea,, nici sa m&n.nce
2ersoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand, urm&toarele
masuri?
- sa nu mi)te accidentatul;
- sa dezveleasc& zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o fractura deschisa sau
inchisa
/n cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primiil ajutor va prinde
accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealalt& pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta
persoana, care va cuprinde corpul victimei, va executa transportarea
/n cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte de a se face
imobilizarea?
- se *n'elege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura;
- fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infec'ii grave;
- exista posibilitatea ca un os spart sa p&trund& sub piele si sa o perforeze, de aceea
personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest
fenomen;
/mobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin a)ezarea atelelor, at.t lateral, cat
si pe fata posterioara a merabrului accidentat
0ste obligatoriu a se imobiliza ambele articula'ii din regiunea de deasupra si
f
dedesubtul
fracturii, astfel?
la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa, iar dedesubt - glezna
si laba piciondui;
la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar dedesubt -
genunchiul si gamba
"e recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala
/mobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o e)arfa, cotul
fiind indoit
"e va putea completa aceasta prin a'ele rigide, care insa nu vor ocupa dec.t segmentut fracturat
al membrului
$+
4otul r&nit poate impiedica *ndoirea bra'ului si imobilizarea membrului cu ajutorul e)arfei /n
acest caz, se va face imobilizarea totala a bra'ului
/n cazul fracturilor craniene, interven'ia persoanei cate da primul ajutor, trebuie sa fie foarte
atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu *nt.rziere de $-3 ore si
deci cunoa)terea existentei traumatismelor este uneori dificila
"imptomele in cazuri de fracturi craniene sunt?
- pierderea cuno)tin'ei, care poate fi numai momentana;
- hemoragii prin nas s* prin urechi
2ot apare fracturi craniene, fara sa provoace r&nirea pielii de pe cap si fara sa curg& s.nge pe nas
sau pe urechi
Eracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri, accidente grave, si
in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet, pana va f*
a)ezata culcat pe o plan)eta dura Cu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la
cel mai apropiat punct sanitar, unde se afla un medic chirurg
"e interzice transportarea pe bra'e a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat,
acest mod de transport put.nd sa-i fie fatal
"imptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt?
- dureri puternice in zona dorsala;
- paralizarea membrelor inferioare;
- tulbur&ri in urinare
/n cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului
printr-un bandaj str.ns, realizat cu o fase, apoi se va transporta accidentatul, in pozi'ia )ezut, la primul
punct sanitar "imptomele in cazuri de fractura de coasta sunt?
- respira'ie ingreunata si dureri in timpul respira'iei;
- eventuale urme de s.nge in saliva
/n cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la bra'e si la membrele inferioare?
- nu se va pierde din vedere niciodat& ca o luxatie poate f* insotita de o fractura;
- in cazul unei luxatii a um&rului, care este cea mai frecventa, cotul se dep&rteaz& de corp Cu se va face
nici o incercare de a se readuce cotul la pozi'ia ini'iala, ci se va pune o perna la subsuoara si se va
transporta accidentatul fara e)arfa
/n cazul degeraturilor, membrul care a suferit va f* introdus in apa la temperatura mediului ambiant,
care apoi va f* *nc&lzita treptat si cu mare grija, pana la temperatura corpului
Cu se recomanda frectionarea cu z&pada a membrelor degerate, deoarece pielea degerata poate fi
zg.riata si se poate provoca astfel, o infec'ie
/n cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct
sanitar, interven'iile locale put.nd provoca agravarea situa'iei
;oate *n'ep&turile sau zg.rieturile, oric.t de pu'in grave ar p&rea la *nceput, trebuie dezinfectate
2entru dezinfectarea corecta a locului r&nit?
- se va apas& puternic in vecin&tatea locului undu s-a produs *n'ep&tura sau zg.rietura, pana se vor scurge
c.teva picaturi de s.nge ;
- se va acoperi locul r&nit cu o solu'ie antiseptica ce se g&se)te in trusa medicala si se ve las& sa se usuce
la aer liber;
-daca rana prezint& o oarecare intindere, dup& dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o
compresa sterila;
-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se transporte accidentatul la
acest punct;
$1
-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zg.rietura care nu prezinte, aparent, nici o gravitate
/a inceput, poate avea ulterior, complica'ii grave (infec'ii, flegmoane etc), daca nu este dezinfectat&
corect si imediat;
/n cazul in care cel care a dat primele *ngrijiri nu are convingerea ca a reu)it sa inlature toate
corpurile str&ine, imediat dup& primele ingrijiri, va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar, unde
medicul va lua masurile necesare
$$