Sunteți pe pagina 1din 5

INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PRIVIND DEPLASAREA LUCRTORILOR DE ACAS

LA LOCUL DE MUNC I INVERS


S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
SEDIU: str. Cabanei nr.9, mun. Suceava, jue!u" Suceava
C.U.I. RO#$%##&
'(()**+)$99$


A,RO-AT

ADMI.ISTRATOR
MU.TEA.U
COSMI.-/LA0IUS
INSTRUCIUNI PROPRII DE
SECURITATE I SNTATE N
MUNC PRIVIND
DEPLASAREA LUCRTORILOR
DE ACAS LA LOCUL DE MUNC
I INVERS
S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
1
INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PRIVIND DEPLASAREA LUCRTORILOR DE ACAS
LA LOCUL DE MUNC I INVERS
$. D1meniu e a2"icare:
Instruciunil !r"!rii # s$n$t%t &i scurit%t 'n (unc$ !ri)in# tr%sul
lucr$t"ril"r # l% #"(iciliu l% l"cul # (unc$ &i # l% l"cul # (unc$ l%
#"(iciliu s %!lic$ !ntru t"%t l"curil # (unc$ #in c%#rul s"cit$ii.
+. Sc12u" instruc!iuni"1r :
*.+.R#ucr% riscului # %cci#nt%r % lucr$t"ril"r ! tr%sul # l%
#"(iciliu l% l"cul # (unc$ &i # l% l"cul # (unc$ l% #"(iciliu,
*.*. Instruir% &i -"r(%r% lucr$t"ril"r cu !ri)ir l% circul%i% 'n c"n#iii
# si.ur%n$ ! #ru(uril !u/lic.
(. E3tras in Le4ea ($9)+55*:
Art. 01 %lin. 2+3lit.. !r)# c$ st # %s(n% %cci#nt # (unc$4
5%cci#ntul # tr%su6 #%c$ #!l%s%r% s-% -$cut 'n ti(!ul &i ! tr%sul
n"r(%l # l% #"(iciliul lucr$t"rului l% l"cul # (unc$ "r.%ni7%t #
%n.%8%t"r &i in)rs9.
%. Re4u"i 2rivin circu"a!ia 2e rumuri"e 2ub"ice 6E3tras
Or1nan!a e ur4en!7 a 8uvernu"ui nr.$99)+55+ 2rivin circu"a!ia 2e
rumuri"e 2ub"ice:
%.$. Art. : !ct. *; #<n&t c% 5!%rtici!%nt l% tr%<c9- !rs"%n% <7ic$
c utili7%7$6 l% un ("(nt #%t6 #ru(ul !u/lic,
%.+. Art. =* 2+3 Pit"nii sunt "/li.%i s$ s #!l%s7 nu(%i ! tr"tu%r6
i%r 'n li!s% %cstui%6 ! %c"st%(ntul #in !%rt% st>n.$ % #ru(ului6 'n
#irci% l"r # (rs. C>n# &i %c"st%(ntul li!s&t6 !it"nii sunt
"/li.%i s$ circul c>t (%i %!r"%! # (%r.in% #in !%rt% st>n.$ %
!$rii c%r"s%/il6 'n #irci% l"r # (rs.
6+: Pit"nii %u !ri"rit%t # trcr -%$ # c"n#uc$t"rii #
)?icul nu(%i %tunci c>n# sunt %n.%8%i 'n tr%)rs%r% #ru(uril"r
!u/lic !rin l"curi s!ci%l %(n%8%t6 (%rc%t &i s(n%li7%t
c"rs!un7$t"r6 "ri l% cul"%r% )r# % s(%-"rului #stin%t !it"nil"r.
6(: Tr%)rs%r% #ru(ului !u/lic # c$tr !it"ni s -%c
!r!n#icul%r ! %@% %cstui%6 nu(%i !rin l"curil s!ci%l %(n%8%t &i
s(n%li7%t c"rs!un7$t"r6 i%r 'n li!s% %cst"r%6 'n l"c%lit$i6 ! l%
c"lul str$7ii6 nu(%i #u!$ c s-%u %si.ur%t c$ " !"t -%c -$r$ !ric"l
!ntru i &i !ntru cil%li !%rtici!%ni l% tr%<c.
6%: Pit"nii sur!rin&i &i %cci#nt%i c% ur(%r % tr%)rs$rii !rin
l"curi n!r(is6 l% cul"%r% r"&i % s(%-"rului #stin%t %cst"r%6
s%u % nrs!ct$rii %lt"r "/li.%ii st%/ilit # n"r(l rutir !"%rt$
'ntr%.% r$s!un#r % %cci#nt$rii l"r6 'n c"n#iiil 'n c%r
c"n#uc$t"rul )?iculului rs!cti) % rs!ct%t !r)#ril l.%l
!ri)in# circul%i% !rin %cl sct"r.
69: Sunt %si(il%t !it"nil"r !rs"%nl c%r c"n#uc un sc%un
rul%nt # c"nstruci s!ci%l$6 cl c%r c"n#uc )?icul #stin%t
@clusi) tr%.rii s%u '(!in.rii cu (>n%6 !rcu( &i cl c%r s
#!l%s%7$ ! !%tin s%u #is!"7iti) cu r"l.
6*: S @c!t%7$ # l% rs!ct%r% r.ulil"r st%/ilit !ntru
!it"ni !"liistul rutir &i !rs"%nl c%r s %A$ ! !l%t-"r(%
S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
2
INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PRIVIND DEPLASAREA LUCRTORILOR DE ACAS
LA LOCUL DE MUNC I INVERS
#ru(ului !u/lic &i sunt %ut"ri7%t6 'n @rcit%r% %tri/uiil"r #
sr)iciu6 s$ 'n#ru( s%u s$ #iri87 circul%i% rutir$6 'n c"n#iiil
st%/ilit !rin r.ul%(nt.
6#: Est intr7is$ "cu!%r% tr"tu%rl"r cu )?icul i("/ili7%t6
i%r c>n# %c%st% st !r(is$6 c"n-"r( in#ic%t"%rl"r s%u (%rc%8l"r6
l$i(% (ini($ % tr"tu%rului l$s%t l% #is!"7ii% !it"nil"r tr/ui s$ <
# cl !uin un (tru.
%.(. Art. =0 R.ulil !ri)in# circul%i% ! #ru(uril !u/lic %
("!#l"r6 /icicltl"r6 )?icull"r cu tr%ciun %ni(%l$6 % c"n#uc$t"ril"r #
c"l"%n (ilit%r6 c"rt.ii6 .ru!uri "r.%ni7%t6 !rcu( &i # %ni(%l s
st%/ilsc !rin r.ul%(nt.
Semna"i;area rutiera
%.%. Art. *B 6$: Circul%i% ! #ru(uril !u/lic s #s-$&"%r$ 'n
c"n-"r(it%t cu r.ulil # circul%i &i cu rs!ct%r% s(ni<c%ii
s(n%li7$rii rutir r%li7%t !rin (i8l"%cl # s(n%li7%r6 s(n%ll &i
in#ic%iil !"liistului rutir c%r #iri8%7$ circul%i%6 s(n%ll s!ci%l #
%)rti7%r lu(in"%s s%u s"n"r6 # s(n%li7%r t(!"r%r$ &i s(n%ll
c"n#uc$t"ril"r # )?icul.
6+: P%rtici!%nii l% tr%<c sunt "/li.%i s$ rs!ct &i s(n%ll
!"lii&til"r # -r"ntir$6 %l 'n#ru($t"ril"r # circul%i %i Ministrului
A!$r$rii N%i"n%l6 %l "r.%nl"r <sc%l #in c%#rul A.nii N%i"n%l #
A#(inistr%r Cisc%l$ %A%i 'n 'n#!linir% %tri/uiil"r # sr)iciu6 %l %.nil"r
c$il"r -r%t6 %l !rs"%nl"r #s(n%t !ntru #iri8%r% circul%ii !
sct"%rl # #ru( ! c%r s @cut$ lucr$ri # r%/ilit%r % %cst"r%6 %l
((/ril"r !%trull"r &c"l%r # circul%i c%r %ci"n%7$ 'n i(#i%t%
%!r"!ir % unit$il"r # 'n)$$(>nt6 !rcu( &i %l n)$7$t"ril"r6 !"tri)it
!r)#ril"r #in r.ul%(nt.
%.9. Art. 01 6$: Mi8l"%cl # s(n%li7%r rutir$ sunt4
%3 sist(l # s(n%li7%r lu(in"%s$ s%u s"n"r$,
/3 in#ic%t"%rl,
c3 (%rc%8l,
#3 %lt #is!"7iti) s!ci%l.
6+: Mi8l"%cl # s(n%li7%r rutir$ s c"nstitui 'ntr-un sist(
unit%r6 s r%li7%7$ &i s inst%l%7$ %st-l 'nc>t s$ < "/sr)%t cu u&urin$
&i # l% " #ist%n$ %#c)%t$6 %t>t ! ti(! # 7i6 c>t &i ! ti(! # n"%!t6 #
ci c$r"r% li s %#rs%7$ &i tr/ui s$ < 'n #!lin$ c"nc"r#%n$ 'ntr l6
!rcu( &i 'ntr-" st%r t?nic$ # -unci"n%r c"rs!un7$t"%r.
6(: S(n%ll lu(in"%s !ntru #iri8%r% circul%ii 'n intrscii %u
ur($t"%rl s(ni<c%ii4
%3 s(n%lul # cul"%r )r# !r(it trcr%,
/3 s(n%lul # cul"%r r"&i intr7ic trcr%,
c3 s(n%lul # cul"%r .%l/n$ '(!run$ cu cl # cul"%r r"&i
intr7ic trcr%.
6%: Mi8l"%cl # s(n%li7%r rutir$6 !rcu( &i %lt #is!"7iti)
s!ci%l # %cst -l s %si.ur$6 s inst%l%7$ &i s 'ntrin !rin .ri8%
%#(inistr%t"rului #ru(ului !u/lic rs!cti) "ri %l c$ii -r%t6 #u!$ c%7.
Inst%l%r% (i8l"%cl"r # s(n%li7%r rutir$ &i % #is!"7iti)l"r s!ci%l s
@cut$ nu(%i cu %)i7ul !r%l%/il %l !"liii rutir.
69: Mi8l"%cl # s(n%li7%r &i !rs(n%li7%r % intrsciil"r #intr
#"u$ #ru(uri # c%t."rii #i-rit s %si.ur$6 s inst%l%7$ &i s 'ntrin #
S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
3
INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PRIVIND DEPLASAREA LUCRTORILOR DE ACAS
LA LOCUL DE MUNC I INVERS
c$tr %#(inistr%t"rul <c$rui #ru(6 cu rs!ct%r% ("#ului # r.l(nt%r
% circul%ii st%/ilit 'n n"#ul rutir rs!cti).
6*: Mi8l"%cl # s(n%li7%r rutir$ !"t < 'ns"it &i # #is!"7iti)
s!ci%l # %)rti7%r.
%.*. Art. 0+ P%rtici!%nii l% tr%<c tr/ui s$ rs!ct r.ulil #
circul%i6 s(n%ll6 in#ic%iil &i #is!"7iiil !"liistului rutir6 !rcu( &i
s(ni<c%i% #i-ritl"r ti!uri # (i8l"%c # s(n%li7%r rutir$6 'n
ur($t"%r% "r#in # !ri"rit%t4
%3 s(n%ll6 in#ic%iil &i #is!"7iiil !"liistului rutir,
/3 s(n%ll s!ci%l # %)rti7%r6 lu(in"%s s%u s"n"r %l
%ut")?icull"r6 !r)$7ut l% %rt. 0* %lin. 2*3 lit. %3 &i /3,
c3 s(n%li7%r% t(!"r%r$ c%r ("#i<c$ r.i(ul n"r(%l #
#s-$&ur%r % circul%ii,
#3 s(n%ll lu(in"%s s%u s"n"r,
3 in#ic%t"%rl,
-3 (%rc%8l,
.3 r.ulil # circul%i.
%.#. Art. 0* 2+3 S(n%ll s!ci%l # %)rti7%r lu(in"%s sunt
(is intr(itnt # #is!"7iti)l # ilu(in%r ("nt%t ! %ut")?icul &i
%u ur($t"%rl s(ni<c%ii4
%3 lu(in% r"&i "/li.$ !%rtici!%nii l% tr%<c s$ "!r%sc$ 'n #irci% #
(rs c>t (%i %!r"%! # (%r.in% #ru(ului,
/3 lu(in% %l/%str$ "/li.$ !%rtici!%nii l% tr%<c s$ %c"r# !ri"rit%t #
trcr,
c3 lu(in% .%l/n$ "/li.$ !%rtici!%nii l% tr%<c s$ circul cu %tni.
9. Re4u"i su2"imentare 2entru circu"a!ia <n si4uran!7 2e traseu"
e "a 1mici"iu "a "1cu" e munc7 =i e "a "1cu" e munc7 "a
1mici"iu.
9.$. lucr$t"rii sunt "/li.%i s$ nu urc6 s$ nu c"/"%r &i s$ nu #sc?i#$
u&il %ut")?icull"r # tr%ns!"rt 'n c"(un 'n ti(!ul (rsului,
9.+. lucr$t"rii sunt "/li.%i s$ nu c$l$t"r%sc$ ! sc$ril s%u !$ril
l%tr%l %l c%r"srii tr%()%il"r6 tr"li/u7l"r6 %ut"/u7l"r s%u %lt"r
(i8l"%c # tr%ns!"rt 'n c"(un "ri st>n# 'n !ici"%r 'n c%r"sri%
%ut"c%(i"%nl"r s%u r("rcil"r,
9.(. lucr$t"rii sunt "/li.%i s$ nu #istr%.$6 !rin #iscuii6 %tni%
c"n#uc$t"ril"r %ut")?icull"r # tr%ns!"rt 'n c"(un,
9.%. s$ -"l"s%sc$ nu(%i %cl cul"%r &i sc$ri rul%nt # %ccs l%
!r"%nl %(n%8%t !ntru urc%rDc"/"r>r 'n (i8l"%cl # tr%ns!"rt 'n
c"(un. C$l$t"rii nu )"r urc% s%u c"/"r> #in r%(l %cst"r (i8l"%c #
tr%ns!"rt #u!$ c % -"st c"(unic%t$ c"(%n#% # 'nc?i#r % u&il"r # %ccs
%l (i8l"cului rs!cti),
9.9. s$ rs!ct t"%t in#ic%iil # utili7%r %l %scns"%rl"r
cl$#iril"r 'n c%r s%l%ri%ii s %A$ ! ti(!ul 'n#!linirii 'n#%t"riril"r #
sr)iciu,
9.*. l% #!l%s%r% l%D# l% l"c # (unc$D#"(iciliu cu %ut")?iculul
!r"!rit%t !rs"n%l$ s$ rs!ct l.isl%i% s!ci<c$ circul%ii ! #ru(uril
!u/lic6 %st-l 'nc>t s$ !r"t87 !r"!ri% !rs"%n$ &i ! cil%li !%rtici!%ni l%
tr%<c,
S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
4
INSTRUCIUNI PROPRII DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PRIVIND DEPLASAREA LUCRTORILOR DE ACAS
LA LOCUL DE MUNC I INVERS
9.#. !r7ntl instruciuni !r"!rii # scurit%t &i s$n$t%t % (uncii
nu sunt li(it%ti)6 l !ut>n# < c"(!lt%t 'n -unci # c"n#iiil s!ci<c
<c$rui l"c # (unc$ &i6 rs!cti)6 <c$ri %cti)it$i. Pr7ntl instruciuni
!r"!rii # scurit%t % (uncii s )"r %#uc l% cun"stin% 'ntr.ului !rs"n%l6
cu "c%7i% instruct%8ului !ri"#ic )ri<c>n#u-s !r(%nnt ("#ul # insusir
&i rs!ct%r % l"r.
*.Urm7ri 21sibi"e a"e neres2ect7rii 2re;ente"1r instruc!iuni
*.$. R$niri u&"%r !>n$ l% -"%rt .r%) s%u #cs c%u7%t #
%cci#nt rutir,
*.+. C"nscin l.%t # %!lic%r% !r)#ril"r C"#ului Rutir.
nt"c(it6
...................................
S.C. M-TOTAL-M S.R.L.
5