Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATEA GEO – FLOR IMPEX S.R.L.

Sat Şcheia, Com. Şcheia, Str. Petru I Muşat. Nr. 66, Jud. Suceava

C.U.I. 17979303 , J33/1242/2005

SOCIETATEA GEO – FLOR IMPEX S.R.L. Sat Şcheia, Com. Şcheia, Str. Petru I Muşat. Nr. 66,

PROCEDURĂ PENTRU INSTRUIREA ŞI ÎNSOŢIREA VIZITATORILOR

SOCIETATEA GEO – FLOR IMPEX S.R.L.

Sat Şcheia, Com. Şcheia, Str. Petru I Muşat. Nr. 66, Jud. Suceava

C.U.I. 17979303 , J33/1242/2005

SOCIETATEA GEO – FLOR IMPEX S.R.L. Sat Şcheia, Com. Şcheia, Str. Petru I Muşat. Nr. 66,

COD DOCUMENT : IL – SSM 12

INSTRUCŢIUNE DE LUCRU

PROCEDUR Ă PENTRU ÎNSOŢIREA ŞI INSTRUIREA VIZITATORILOR

1. SCOP

Prezentele proceduri cuprind un set de prevederi minime şi obligatorii privind securitatea şi sanatatea în muncă a vizitatorilor. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte eliminarea riscurilor de accidentare a vizitatorilor pe parcursul vizitei efectuate.

Prezenta

societatea.

2. DOMENIU DE APLICARE

instrucţiune

de

lucru

se aplică persoanelor care vizitează

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1

Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă ;

4.2

Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi

Sănătăţii în Muncă,

4.3

Legislaţia de circulaţie pe drumurile publice în domeniu şi Codul

Rutier ;

4.4

Regulamentul intern, Regulament de organizare şi funcţionare al

societăţii

GEO - FLOR IMPEX S.R.L.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Pentru scopurile acestor instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea 319/2006:

c) alţi participanţi la procesul de muncă - persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării, persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat, precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă; i) echipament de muncă - orice maşină, aparat, unealta sau instalaţie folosită în muncă; j) echipament individual de protecţie - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv; n) securitate şi sănătate în muncă - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

5. PROCEDURĂ PENTRU ÎNSOTIREA ŞI INSTRUIREA VIZITATORILOR

1. Accesul în unitate a persoanelor străine unităţii se execută astfel :

 • a) la/în sediul unităţii, pavilion administrativ(birouri,

secretariat) - se execută pe baza de ecuson(nu prezintă riscuri majore) prin

punctul de control şi numai după legitimarea cu un act de identitate şi anunţarea telefonică şi acordul persoanei care este vizitată ;

 • b) conducătorii auto ai autovehiculelor sosite pentru

încărcare/descărcare şi/sau delegaţii, însoţitori - se execută prin punctul de control prin legitimarea cu un act de identitate, declararea scopului vizitei în unitate, semnarea în registrul de control din punctul de pază (unde sunt consemnate, data , ora intrării în unitate, ora părăsirii unităţii, numărul de îmnatriculare al autovehiculului, numele conducătorului auto) de luare la cunoştinta a regulilor de respectat în incinta unităţii. Personalul de pază va indica traseul de urmat pentru deplasarea la locul de parcare/încărcare/descărcare, etc.

 • c) în spaţiile productive, magazii, laboratoare încercări - se

execută numai cu însotitor care face parte din personalul societăţii şi echipat

cu echipament individual de protecţie corespunzător (salopeta, cască de

protecţie - dacă este cazul. etc.). Vizitatorului i se vor prezenta de către lucratorul desemnat/conducatorul locului de muncă vizitat înaintea accesului în spaţiile productive regulile de respectat pe perioada vizitei şi va semna de luare la cunostinţă în Fişa de instruire colectivă.

 • d) vizitarea unui angajat al unitiăţii - se execută prin punctul de

control cu legitimarea vizitatorului şi declararea scopului vizitei. Personalul de pază va anunţa telefonic persoana cautată pentru a se prezenta la punctul de control. Vizitatorul va fi îndrumat de către personalul de pază să aştepte într-o zonă aflată în afara căilor de circulaţie şi acces a autovehiculelor şi nu mai departe de 3-4 metri de punctul de control. 2. Lucrătorul desemnat, conducătorul locului de muncă vizitat sunt persoanele autorizate să efectueze instruirea vizitatorilor în unitate. 3. Instruirea şi luarea la cunoştinţă asupra regulilor de respectat pe teritoriul societăţii GEO - FLOR IMPEX S.R.L. de către vizitatori se va face astfel :

 • a) conducători auto şi/sau delegaţi însoţitori - înmânarea la

punctul de control de către personalul de pază a Regulilor şi interdicţiilor de

respectat pe teritoriul societăţii GEO - FLOR IMPEX S.R.L. (format tipărit) şi semnarea de luare la cunoştinţă în registrul de control.

 • b) vizitatori în spaţiile de producţie - prelucrarea de către

persoanele menţionate la pct.2 a următoarelor materiale:

IL - SSM 12 - Procedură pentru instruirea şi însoţirea vizitatorilor;

Reguli şi interdicţii de respectat pe parcursul vizitei pe teritoriul societăţii GEO - FLOR IMPEX S.R.L. şi semnarea de insuşire şi luare la cunoştinţă în Fişa de instruire colectivă (modelul este ataşat prezentei proceduri). 4. Prezentele proceduri vor fi aduse la cunoştinţă tuturor persoanelor în drept (personal pază, secretariat, şefi compartimente, conducători loc de muncă, etc.) şi vor fi puse în aplicare întocmai de către acestea, fiind considerate ca sarcină de serviciu.

SOCIETATEA GEO – FLOR IMPEX S.R.L.

Sat Şcheia, Com. Şcheia, Str. Petru I Muşat. Nr. 66, Jud. Suceava

C.U.I. 17979303 , J33/1242/2005

a) la/în sediul unităţii, pavilion administrativ(birouri, secretariat) - se execută pe baza de ecuson(nu prezintă riscuri

REGULI ŞI INTERDICŢII DE RESPECTAT PE PARCURSUL VIZITEI PE TERITORIUL SOCIETĂŢII GEO - FLOR IMPEX S.R.L.

I. REGULI GENERALE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 • 1. În timpul vizitei în incinta societăţii GEO - FLOR IMPEX S.R.L. sunteţi

obligaţi să respectaţi urmatoarele reguli :

 • a) Deplasarea în incinta unităţii se face numai pe căile de acces

fiind atenţi să nu intraţi în raza de acţiune a mijloacelor mecanizate (de

transport, ridicare, utilaje, etc.).

 • b) Respectaţi toate indicatoarele de semnalizare de sănătate şi

securitate în muncă din unitate (fumatul interzis, intrarea interzisă a

persoanelor neautorizate, a nu se atinge, pericol electric, materiale combustibile, cădere în gol, etc.)

 • c) Nu intraţi in zonele de restricţie sau în zonele de lucru pentru

care nu aţi fost instruiţi sau nu aţi primit permisiunea persoanei însoţitoare.

 • d) Vizitatorul se va deplasa numai pe căile de circulaţie indicate de

către însoţitor, cu viteza normală, fără a alerga sau sări.

 • e) În apropierea organelor de maşini aflate în miţcare deplasarea se

va face cu grijă păstrând distanţa de siguranţă pentru a evita acrosările,

lovirile, etc.

 • f) Vizitatorii vor respecta deciziile societăţii referitoare la locurile în

care este permis fumatul şi nu vor utiliza pe parcursul vizitei brichete, chibrituri

sau alte dispozitive de producere a flăcării.

 • g) Vizitatorii trebuie să poarte îmbrăcămintea şi echipamentul

individual de protecţie asigurate de angajator pe toată durata vizitei.

 • h) La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop,

conducătorii auto vor lua urrnatoarele măsuri :

vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii ; vor opri motorul şi vor trece într-o treaptă de viteză inferioară;

vor scoate cheile din contact.

 • i) Delegaţii însotitori/conducătorii auto nu se vor deplasa în raza de acţiune sau pe traseul de deplasare a utilajelor de încărcare/descărcare

(stivuitor, transpaletă, etc.). Respectaţi normele şi vitezele legale de circulaţie în spaţiul interior al unităţii.

 • f) Pentru vizite efectuate de grupuri de elevi, studenţi, colaboratori,

etc. numărul de lucrători care îi însoţesc se va suplimenta până la limitele evitării oricărui pericol. Accesul la grupurile sociale se va face în mod organizat înainte sau după încheierea vizitei.

II. INTERDICŢII PE PARCURSUL VIZITEI

 • 1. Vizitatorilor le este interzis să acţioneze robineţii, vanele sau alte

elemente de comandă care deservesc instalaţiile tehnologice.

 • 2. Acţionarea butoanelor de comandă de la tablourile de comandă şi

control este interzisă.

 • 3. Este interzisă pornirea şi utilizarea oricăror vehicule, echipamente de

muncă sau utilaje din incinta unităţii.

 • 4. Este interzis vizitatorilor să utilizeze sau să acţioneze elemente sau

dispozitive de stingere a incendiilor aflate în dotarea sectoarelor vizitate.

 • 5. Este interzis persoanelor vizitatoare să blocheze căile de access sau de

evacuare.

 • 6. Pe timpul vizitei este interzisă distragerea atenţiei lucrătorilor angajaţi

în procesul de producţie sau în lucrări de întreţinere precum şi angajarea de

discuţii cu aceştia.

 • 7. Este strict interzisă atingerea firelor şi conductorilor electrici.

Orice activitate care nu respectă regulile şi interdicţiile de mai sus va atrage întreaga responsabilitate a consecinţelor din punct de vedere al securităţii si sănătăţii personale sau a participanţilor la procesul de muncă.

Administrator, TUCALIUC FLORIN

................................................... (semnătura şi ştampila)

Întocmit: GROSU BOGDAN ANDREI