Sunteți pe pagina 1din 17

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 01.12.2018

UTILIZAREA METODEI ELABORATE


DE I.N.C.D.P.M. BUCUREŞTI PENTRU

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU
„MOTOSTIVUITORIST”
DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ


PENTRU „MOTOSTIVUITORIST” DIN CADRUL XILOPAL S.R.L.
PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă are drept scop executarea unor transporturi interne de marfă în vederea aprovizionării cu materie
primă (cherestea, grinzi, etc.) sau produse finite (pachete căsuțe, panouri lemn, etc.) necesare procesului de producţie și desfacerii
produselor, montare-demontare case framing, etc.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


EXECUTANTUL:
 Să aibă calificarea necesară și să dețină Autorizația ISCIR în termen de valabilitate în timpul desfășurării
activității;
 Are obligația de a întreține în permanență în bună stare de funcționare utilajul pe care-l deservește, anunțând
oridecâte ori este nevoie șeful direct pentru remedierea/reparația defecțiunilor apărute.
 Nu are voie să folosească utilajul dacă nu corespunde din punct de vedere al parametrilor tehnici (defecțiuni la
partea hidraulică de ridicare, la direcție, la sistemul mecanic de ridicare sau sistemul de frânare).
 Notează în registrul utilajului reparațiile periodice, accidentale, reviziile tehnice, schimbul de ulei (motor,
hidraulic), anvelope și acumulatori.
 Nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului direct.
 La terminarea programului de lucru trebuie să se asigure că a lăsat utilajul în stare bună de funcționare, în locul
destinat parcării acestuia.
 Purtarea echipamentului individual de lucru și a echipamentului de protecție.
 Respecta prevederilor legislației în vigoare din domeniul securității și sănătății în munca precum și instrucțiunile
proprii de securitate și sănătate în munca pentru funcția deținută.
 Să respecte în timpul activității Instrucțiunile de lucru pentru fiecare tip de activitate desfășurată. Trebuie să fie
foarte atent și să respecte normele specifice de protecția muncii la manevrarea și depozitarea stivelor, paleților de cherestea, a
coletelor.
 Respectă pe teritoriul societății normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor. Se interzice blocarea căilor de
acces.
 Respectă ROI și Contractul Colectiv de Muncă.
 Cunoaște politica de calitate a XILOPAL SRL.

SARCINA DE MUNCĂ
 Își desfășoară activitatea în conformitate cu sarcinile de serviciu stipulate în Fișa postului.
 Respecta programul de lucru stabilit de către șeful de schimb funcție de comenzile de lucru.
 Nu încredințează și nu permite nici unei persoane care nu are în sarcinile sale de serviciu utilizarea utilajului și
nu este autorizată pentru aceasta.
 La începerea schimbului, verifică starea tehnică a utilajului și ia în primire utilajul de la schimbul anterior. Orice
defecțiune de natură mecanică sau electrică (atât de pe schimbul său cât și cele apărute în schimbul anterior) se va anunța
imediat șefului de schimb care după evaluarea situației va apela la personal calificat pentru aceste remedieri.
 Este direct răspunzător de modul de utilizare al utilajului, conform cărții tehnice a acestuia.
 În timpul activității respectă Instrucțiunile de lucru și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în munca
pentru activitatea să.
 Execută alimentarea cu combustibil, încarcă bateriile, de pe motostivuitor.
 Răspunde cu aprovizionarea cu cherestea sau semiproduse a liniilor de producție.
 Răspunde de aprovizionarea cu materiale;
 Răspunde de stivuirea corectă a pachetelor de materii prime și materiale pregătite pentru livrare.
 Execută operații de ridicare, montare a panourilor framing, precum și demontarea lor.
 Execută operații de încărcare autocamioane, având grijă ca marfa care părăsește societatea în autocamioane să fie
bine asigurată pe timpul transportului.
 Asigura parcarea utilajului la locul stabilit și menține curățenia utilajului și locului de parcare.
 Va utiliza E.I.P. din dotare, va respecta I.P.S.S.M. specifice activităţii şi Instrucțiunile de lucru pentru realizarea
sarcinilor de serviciu;
 Pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) are următoarele obligații:
 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
Page 2 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la
locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de
securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de
protecţie;
 să aducă la cunoștința conducătorului locului de munca şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
 să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor;
 să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul sau de activitate;
 să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de
aplicare a acestora;
 să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

 Pe linie de paza și stingerea incendiilor (PSI) are următoarele obligații:


 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva
incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare
împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată
la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent
de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea
incendiilor.
 Va respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara din cadrul societății;

MEDIUL DE MUNCĂ
Conducătorul auto îşi desfăşoară activitatea atât în cabina autovehiculului cât şi în incinta sectoarelor de activitate
unde are loc încărcarea sau descărcarea materialelor precum şi în zona depozitelor, magaziilor de materiale, parcări, sediul
societăți,etc. Mediul de muncă:
 iluminat natural şi artificial;
 iluminat artificial local la bordul şi sistemul de iluminat al autovehiculului;
 zgomot de fond sub limita de 87 Db;
 pulberi de material lemnos antrenat de curenții de aer și provenit de la mijloacele de producție;
 temperatura mediului de muncă scăzute sau ridicate pentru cei care își desfășoară activitatea în aer liber;
 curenții de aer la deschiderea ușilor și ferestrelor pentru aerisire.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE:
 motostivuitor frontal cu furci – model R70-30;
 motostivuitor tip IRION - combustie interna pe motorina;
 motostivuitor tip LIEBHERR 500 – combustie interna pe motorina;
 magazine, magazii materiale, hală producție;
 materii prime și produse semifinite și finite;
Page 3 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

 autocamioane, containere;
 stație de alimentare cu combustibil;
 lubrefianți (uleiuri transmisie, motor);
 paleți de lemn, mărfuri paletizate;
 recipiente sub presiune:
 stingătoare cu praf și CO2 tip P6, P50, G5, SM6;
 panouri de semnalizare.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
A.1 FACTORI DE RISC MECANIC
A.1.1.Mişcări periculoase
A. 1.1.1.Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice: organe de maşini în mişcare; curgeri
de fluide; deplasări ale mijloacelor de transport etc.
F1 - Organe de mașini în mișcare: accidente produse ca urmare a prinderi, antrenării mâinii sau articole
vestimentare (mâneci, bluza de salopetă, etc.) de către transmisiile prin curea (ventilator, pompe apa, etc.).
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport: lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu
mijloace auto;
F3 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern: coliziuni cu alte motostivuitoare, camioane sau cu obstacole
fixe în timpul manevrelor pentru transport, încărcare-descărcare;
F4 - Lovire de către mijloacele de transport: accidente produse de mijloace de transport (tiruri, autocamioane, alte
motostivuitoare, mașini personale) în situația neasigurării la efectuarea unor manevre efectuate de către acestea pe platoul de
încărcare-descărcare.
A.1.1.2.Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale
echipamentelor tehnice sau ale fluidelor
F5 - Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a sistemului de frânare în mers.
A.1.1.3.Deplasări sub efectul gravitaţiei: alunecare; rostogolire; rulare pe roţi; răsturnare; cădere
liberă; scurgere liberă; deversare; surpare, prăbuşire; scufundare.
F6 - Răsturnare: pericol de răsturnare a sarcinii sau a stivuitorului (încărcare dispusă neuniform) – accidente datorate
răsturnării sarcinii preluate, cauzată de neechilibrarea corectă a sarcinii pe lamele utilajului;
F7 – Răsturnare: accidente cauzate de răsturnarea sarcinii sau lunecarea acesteia de pe lame la efectuarea unor
manevre sau frânări bruște, manevrarea incorectă, viteza excesivă, în urma trecerii peste un obstacol sau circulației
pe un carosabil cu denivelări, explozia unui cauciuc;
F8 - Căderea mărfii stivuite: căderea pachetelor din stivă la retragere lamelor utilajului din cauza unor manevre sau
poziționări eronate;
A.1.1.4.Deplasǎri sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule; deviere de la
traiectoria normală; balans; recul; şocuri excesive; jet, erupţie.
F9 - Proiectare de corpuri sau particule: particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
F10 – Balans: căderea pachetelor transportate cu mijloacele de transport intern în urma balansului creat pe fondul
neadaptării vitezei la configurația carosabilului;
F11 - Jet de fluid hidraulic: accidente produse în urma cedării unor circuite hidraulice de acționare a sistemului de
ridicare și acționare al motostivuitorului.
A.1.2.Suprafeţe sau contururi periculoase: înţepătoare; tăioase; alunecoase; abrazive; adezive.
F12 - Taiere, înțepare la contactul cu suprafețe periculoase: contact direct al epidermei cu suprafețe tăioase,
înțepătoare sau alunecoase.
A.1.3.Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice
F13 - Vibraţii excesive ale echipamentelor: vibraţii ale echipamentelor de muncă datorate deplasării pe suprafeţe
denivelate.

A.2 FACTORI DE RISC TERMIC


A.2.1.Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor
F14 - Temperatura ridicată a unor suprafețe: atingere accidentală la inspecții și reparații (galerii sistem
evacuare, bloc motor, etc.)
Page 4 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

A.2.2.Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor


F15 - Temperatura coborâta a suprafețelor metalice: atingere accidentală la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.)
A.2.3. Flăcări, flame
F16 – Arsuri: cauzate de incendii produse accidental la motorul utilajului de la un scurtcircuit sau neetanșeității a
unor componente ale motorului utilajului;

A.3 FACTORI DE RISC ELECTRIC


A.3.1.Curentul electric: atingere directă; atingere indirectă; tensiune de pas.
F17 - Electrocutare prin atingere directă: electrocutare prin atingere directă, la pătrunderea în tablourile electrice,
la întreruperea energiei electrice sau atingerea unor cabluri electrice cu izolația deteriorată accidental.
F18 - Electrocutare prin atingere indirectă: electrocutare prin atingere indirectă sau de pas datorate exploatării
echipamentelor tehnice acționate electric fără ca acestea să fie legate la priza de legare la pământ ori cu legăturile deteriorate.

A.4. FACTORI DE RISC CHIMIC


A.4.1.Substanţe toxice, caustice
F19 - Lucrul cu substanțe toxice, caustice: antigel, freon, lichid de frână, electrolitul bateriilor de acumulatori -
arsura chimică.

B. MEDIU DE MUNCǍ
B.11 FACTORI DE RISC FIZIC
B.1.1.Temperatura aerului:ridicată; scăzută.
F20 - Temperaturi scăzute și intemperii: afecțiuni respiratorii.
B.1.2.Curenţi de aer
F21 - Curenții de aer: afecțiuni reumatice.
B.1.3.Zgomot
F22 - Zgomot – vibrații: afecțiuni ale sistemului auditiv și corpului datorate funcționari utilajelor.
B.1.4.Iluminat: nivel de iluminare scăzut; strălucire; pâlpâire.
F23 - Expunere la un nivel de iluminare necorespunzător: scăzut datorită nefuncţionării corespunzătoare a
surselor de iluminat de lucru sau strălucire exagerată, pâlpâire.
B.1.5.Calamităţi naturale (trăsnet, inundaţie, vânt, grindină, viscol, alunecări, surpări, prăbuşiri
de teren sau copaci, avalanşe, seisme etc.)
F24 - Calamități naturale: trăsnet, prăbușiri de copaci, tornade, seism, etc.
B.1.6.Pulberi pneumoconiogene
F25 - Pulberi pneumoconiogene: pulberi în suspensie antrenate la deplasarea utilajului.
B.2. FACTORI DE RISC CHIMIC
B.2.1.Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici
F26 - Gaze, vapori, aerosoli toxici: proveniți de la funcționarea motoarelor termice.
F27 - Afecțiuni respiratorii: cauzate de monoxidul de carbon.
B.3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC
B.3.1.Microorganisme în suspensie în aer: bacterii; virusuri; richeţi; spirochete; ciuperci;
protozoare etc.
F28 - Microorganisme în suspensie în aer, virusuri, epidemie de gripă.

C. SARCINA DE MUNCǍ
C.1. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA
EXECUTANTULUI
C.1.1.Solicitare fizică: efort static; poziţii de lucru forţate sau vicioase; efort dinamic.
F29 - Efort static: afecțiuni osteoarticulare cauzate de efortul static/ poziție șezând și a vibrațiilor;
C.2.2.Solicitare psihicǎ: ritm de muncă mare; decizii dificile în timp scurt; operaţii repetitive de
ciclu scurt sau extrem de complex etc.; monotonia muncii.
Page 5 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F30 - Afecțiuni neuropsihice: cauzate de stres și oboseală, decizii dificile în scurt timp, manevre de dirijare cu
precizie la ridicarea/coborârea sarcinilor.

D. EXECUTANT
D.1 ACŢIUNI GREŞITE
F31 - Circulația sub influenta alcoolului, drogurilor, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală.
F32 - Acțiuni greșite: accidente produse în urma deplasării cu viteză a mijlocului de transport intern cu sarcină, fără
a adapta viteza la condițiile de traseu și la starea atmosferică.
F33 - Depozitarea greșită: accidente provocate de prăbușirea sau răsturnarea pachetelor de materii prime, semifinite
și finite, în spațiile de producție sau în depozite datorită nerespectării instrucțiunilor de lucru și de depozitare.
F34 - Executarea de manevre nepermise: circulația cu sarcina ridicată, frânări sau schimbări de direcție bruște,
tractări, împingeri, mers înapoi fără a se asigura, etc.
F35 - Acțiuni greșite: accidente provocate de căderea lamei utilajului prin iesirea de pe ghidaj în urma reglării de
către stivuitorist a distanței dintre acestea pentru transportul diverselor tipuri de sarcini.
F36 - Cădere la același nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare: accidente produse la deplasarea
pedestră, la călcarea pe pete de ulei scurse accidental pe pardoseală sau prezența altor substanțe favorizante lunecării.
F37 - Acțiuni greșite: accidente provocate de lunecarea stivuitoristului pe treptele scării de urcare/coborârii ale
cabine datorită neutilizării barei de susținere.
F38 - Exploatarea utilajului cu defecțiuni de natură mecanică sau electrică: accidente datorate exploatării
utilajului cu defecțiuni la instalația electrică, sistem de frânare sau direcție, etc.
F39 - Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă: Efectuarea de operaţii neprevăzute prin
sarcina de muncă, executarea unor activităţi care nu sunt consemnate în fişa postului, pentru care lucrătorul nu este
instruit, calificat, autorizat.
F40 – Ridicare-transport: accidente datorate unor acțiuni ce implică transportul unor persoane pe scara mijlocului
de transport sau în cabina acestuia, sau ridicarea lucrătorilor pe lamele motostivuitorului, fără a folosi nacela în acest scop.
F41 – Transport: accidente produse ca urmare a transportului de lichide inflamabile, butelii sub presiune (oxigen,
acetilena, propan) cu motostivuitorul în condiții contrare instrucțiunilor de securitatea muncii.
F42 - Deplasare cu viteza excesivă: accidente de circulație la transportul intern datorate vitezei excesive de deplasare
și neadaptarea acesteia la condițiile de carosabil și climatice până la evitarea oricărui pericol de accidentare.
F43- Comunicare accidentogenă: accidente produse în urma efectuării unor manevre pe fondul unei comunicării
defectuoase între stivuitorist și lucrătorii diferitelor puncte de lucru.
F44 - Manevrare necorespunzătoare: accidente datorate unor manevre necorespunzătoare ale stivuitoristului la
montarea sau demontarea caselor tip framing, fără a primi comenzi pentru efectuarea manevrei.

D.2. OMISIUNI
F45 - Omiterea asigurării motostivuitorului: accidente produse datorită părăsirii utilajului chiar și pentru scurt
timp și lăsarea cheilor în contact sau parcarea necorespunzătoare a acestuia.
F46 - Omiterea efectuării unor verificării: accidente produse la punerea în exploatare a motostivuitorului fără
revizia tehnică la zi sau fără efectuarea verificărilor obligatorii la începutul activității.
F47 – Neutilizarea echipamentului individual de protecție și a celorlalte a mijloace de protecție din dotare
(mijloace de blocare, tractare, suspendare,etc.).

Page 6 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

UNITATEA: XILOPAL SRL NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 3


SECŢIA: Depozit cherestea, Hală
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
Producție, magazine
ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor,
LOCUL DE MUNCĂ:
Mitrofan Gică, Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile,
STIVUITORIST
Coman Adrian
CONSE- CLASA
CLASA
COMPONENT FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CINŢA DE NIVEL
DE
A SISTEMULUI RISC RISC MAXIMĂ PROBA- DE
GRAVI-
DE MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITAT RISC
TATE
ZIBILĂ E
0 1 2 3 4 5 6
F1 - Organe de mașini în mișcare: accidente produse ca urmare a prinderi,
ITM
antrenării mâinii sau articole vestimentare (mâneci, bluza de salopetă, etc.) 3 3 3
45-180 ZILE
de către transmisiile prin curea (ventilator, pompe apa, etc.).
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport: lovire de către mijloacele de
DECES 7 2 4
transport - acces la locul de muncă cu mijloace auto;
F3 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern: coliziuni cu alte
motostivuitoare, camioane sau cu obstacole fixe în timpul manevrelor pentru DECES 7 1 3
transport, încărcare-descărcare;
F4 - Lovire de către mijloacele de transport: accidente produse de
mijloace de transport (tiruri, autocamioane, alte motostivuitoare, mașini ITM
3 3 3
personale) în situația neasigurării la efectuarea unor manevre efectuate de 45-180 ZILE
către acestea pe platoul de încărcare-descărcare.
F5 - Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a
MIJLOACE DE FACTORI DE DECES 7 2 4
sistemului de frânare în mers.
PRODUCŢIE RISC MECANIC F6 - Răsturnare: pericol de răsturnare a sarcinii sau a stivuitorului
(încărcare dispusă neuniform) – accidente datorate răsturnării sarcinii DECES 7 1 3
preluate, cauzată de neechilibrarea corectă a sarcinii pe lamele utilajului;
F7 – Răsturnare: accidente cauzate de răsturnarea sarcinii sau lunecarea
acesteia de pe lame la efectuarea unor manevre sau frânări bruște,
DECES 7 1 3
manevrarea incorectă, viteza excesivă, în urma trecerii peste un obstacol sau
circulației pe un carosabil cu denivelări, explozia unui cauciuc;
F8 - Căderea mărfii stivuite: căderea pachetelor din stivă la retragere
DECES 7 1 3
lamelor utilajului din cauza unor manevre sau poziționări eronate;
F9 - Proiectare de corpuri sau particule: particule de parbriz ITM
3 2 2
rezultate ca urmare a spargerii acestuia. 45-180 ZILE
F10 – Balans: căderea pachetelor transportate cu mijloacele de transport
ITM
intern în urma balansului creat pe fondul neadaptării vitezei la configurația 3 3 3
45-180 ZILE
carosabilului;

Page 7 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F11 - Jet de fluid hidraulic: accidente produse în urma cedării unor circuite
ITM
hidraulice de acționare a sistemului de ridicare și acționare al 3 3 3
45-180 ZILE
FACTORI DE motostivuitorului.
RISC MECANIC F12 - Taiere, înțepare la contactul cu suprafețe periculoase: contact ITM
2 4 2
direct al epidermei cu suprafețe tăioase, înțepătoare sau alunecoase. 3-45 ZILE
F13 - Vibraţii excesive ale echipamentelor: vibraţii ale echipamentelor de ITM
3 1 2
muncă datorate deplasării pe suprafeţe denivelate. 45-180 ZILE
F14 - Temperatura ridicată a unor suprafețe: atingere accidentală la ITM
2 4 2
inspecții și reparații (galerii sistem evacuare, bloc motor, etc.) 3-45 ZILE
F15 - Temperatura coborâta a suprafețelor metalice: atingere ITM
FACTORI DE 2 2 2
accidentală la lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, dispozitive etc.) 3-45 ZILE
MIJLOACE DE RISC TERMIC
F16 – Arsuri: cauzate de incendii produse accidental la motorul utilajului de
PRODUCŢIE ITM
la un scurtcircuit sau neetanșeității a unor componente ale motorului 3 3 3
45-180 ZILE
utilajului;
F17 - Electrocutare prin atingere directă: electrocutare prin atingere
directă, la pătrunderea în tablourile electrice, la întreruperea energiei
DECES 7 2 4
electrice sau atingerea unor cabluri electrice cu izolația deteriorată
FACTORI DE accidental.
RISC ELECTRIC F18 - Electrocutare prin atingere indirectă: electrocutare prin atingere
indirectă sau de pas datorate exploatării echipamentelor tehnice acționate
DECES 7 2 4
electric fără ca acestea să fie legate la priza de legare la pământ ori cu
legăturile deteriorate.
FACTORI DE F19 - Lucrul cu substanțe toxice, caustice: antigel, freon, lichid de frână, ITM
3 3 3
RISC CHIMIC electrolitul bateriilor de acumulatori - arsura chimică. 45-180 ZILE
ITM
F20 - Temperaturi scăzute și intemperii: afecțiuni respiratorii. 2 4 2
3-45 ZILE
ITM
F21 - Curenții de aer: afecțiuni reumatice. 2 4 2
3-45 ZILE
F22 - Zgomot – vibrații: afecțiuni ale sistemului auditiv și corpului datorate
INV. gr. III 4 2 3
FACTORI DE funcționari utilajelor.
RISC FIZICI F23 - Expunere la un nivel de iluminare necorespunzător: scăzut datorită
ITM
MEDIUL DE nefuncţionării corespunzătoare a surselor de iluminat de lucru sau strălucire 3 3 3
45-180 ZILE
MUNCA exagerată, pâlpâire.
F24 - Calamități naturale: trăsnet, prăbușiri de copaci, tornade, seism, etc. DECES 7 1 3
F25 - Pulberi pneumoconiogene: pulberi în suspensie antrenate la ITM
2 2 2
deplasarea utilajului 3-45 ZILE
FACTORI DE F26 - Gaze, vapori, aerosoli toxici: proveniți de la funcționarea motoarelor ITM
2 4 2
RISC CHIMICI termice. 3-45 ZILE
ITM
F27 - Afecțiuni respiratorii: cauzate de monoxidul de carbon. 2 6 3
3-45 ZILE

Page 8 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
MEDIUL DE FACTORI DE ITM
F28 - Microorganisme în suspensie în aer, virusuri, epidemie de gripă. 2 4 2
MUNCA RISC BIOLOGICI 3-45 ZILE
F29 - Efort static: afecțiuni osteoarticulare cauzate de efortul static/ poziție ITM
Solicitare fizică 2 4 2
SARCINA șezând și a vibrațiilor; 3-45 ZILE
DE MUNCĂ F30 - Afecțiuni neuropsihice: cauzate de stres și oboseală, decizii dificile în ITM
Solicitare psihicǎ 2 4 2
scurt timp, manevre de dirijare cu precizie la ridicarea/coborârea sarcinilor. 3-45 ZILE
F31 - Circulația sub influenta alcoolului, drogurilor, a unor
DECES 7 1 3
medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală.
F32 - Acțiuni greșite: accidente produse în urma deplasării cu viteză a
ITM
mijlocului de transport intern cu sarcina, fără a adapta viteza la condițiile de 3 3 3
45-180 ZILE
traseu și la starea atmosferică.
F33 - Depozitarea greșită: accidente provocate de prăbușirea sau
răsturnarea pachetelor de materii prime, semifinite și finite, în spațiile de
DECES 7 1 3
producție sau în depozite datorită nerespectării instrucțiunilor de lucru și de
depozitare.
F34 - Executarea de manevre nepermise: circulația cu sarcina ridicată,
ITM
frânări sau schimbări de direcție bruște, tractări, împingeri, mers înapoi fără 3 3 3
45-180 ZILE
a se asigura, etc.
F35 - Acțiuni greșite: accidente provocate de căderea lamei utilajului prin
ITM
ieșirea de pe ghidaj în urma reglării de către stivuitorist a distanței dintre 2 4 2
3-45 ZILE
acestea pentru transportul diverselor tipuri de sarcini.
ACŢIUNI F36 - Cădere la același nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare:
EXECUTANT ITM
GREŞITE accidente produse la deplasarea pedestră, la călcarea pe pete de ulei scurse 3 3 3
45-180 ZILE
accidental pe pardoseală sau prezența altor substanțe favorizante lunecării.
F37 - Acțiuni greșite: accidente provocate de lunecarea stivuitoristului pe
ITM
treptele scării de urcare/coborârii ale cabine datorită neutilizării barei de 3 3 3
45-180 ZILE
susținere.
F38 - Exploatarea utilajului cu defecțiuni de natură mecanică sau
electrică: accidente datorate exploatării utilajului cu defecțiuni la instalația DECES 7 1 3
electrică, sistem de frânare sau direcție, etc.
F39 - Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă:
Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă, executarea
DECES 7 3 5
unor activităţi care nu sunt consemnate în fişa postului, pentru care
lucrătorul nu este instruit, calificat, autorizat.
F40 – Ridicare-transport: accidente datorate unor acțiuni ce implică
transportul unor persoane pe scara mijlocului de transport sau în cabina ITM
3 3 3
acestuia, sau ridicarea lucrătorilor pe lamele motostivuitorului, fără a folosi 45-180 ZILE
nacela în acest scop.

Page 9 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F41 – Transport: accidente produse ca urmare a transportului de lichide
inflamabile, butelii sub presiune ( oxigen, acetilena, propan) cu DECES 7 1 3
motostivuitorul în condiții contrare instrucțiunilor de securitatea muncii.
F42 - Deplasare cu viteza excesivă: accidente de circulație la transportul
intern datorate vitezei excesive de deplasare și neadaptarea acesteia la
DECES 7 1 3
ACŢIUNI condițiile de carosabil și climatice până la evitarea oricărui pericol de
GREŞITE accidentare.
F43- Comunicare accidentogenă: accidente produse în urma efectuării
ITM
unor manevre pe fondul unei comunicării defectuoase între stivuitorist și 3 1 2
45-180 ZILE
lucrătorii diferitelor puncte de lucru.
EXECUTANT F44 - Manevrare necorespunzătoare: accidente datorate unor manevre
necorespunzătoare ale stivuitoristului la montarea sau demontarea caselor DECES 7 1 3
tip framing, fără a primi comenzi pentru efectuarea manevrei
F45 - Omiterea asigurării motostivuitorului: accidente produse datorită
părăsirii utilajului chiar și pentru scurt timp și lăsarea cheilor în contact INV. GR. 2 5 3 4
sau parcarea necorespunzătoare a acestuia.
F46 - Omiterea efectuării unor verificării: accidente produse la punerea
OMISIUNI în exploatare a motostivuitorului fără revizia tehnică la zi sau fără DECES 7 1 3
efectuarea verificărilor obligatorii la începutul activității.
F47 – Neutilizarea echipamentului individual de protecție și a
celorlalte a mijloace de protecție din dotare (mijloace de blocare, DECES 7 2 4
tractare, suspendare,etc.).

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA MOTOSTIVUITORIST ESTE :


48

R r
i 1
i i
𝒐(𝟕𝒙𝟕)+𝟎(𝟔𝒙𝟔)+𝟏(𝟓𝒙𝟓)+𝟔(𝟒𝒙𝟒)+𝟐𝟔(𝟑𝒙𝟑)+𝟏𝟒(𝟐𝒙𝟐)+𝟎(𝟏𝒙𝟏) 𝟒𝟏𝟏
Nrg = = =𝟏𝟑𝟓 = 3,04
48 𝟎𝒙𝟕+𝟎𝒙𝟔+𝟏𝒙𝟓+𝟔𝒙𝟒+𝟐𝟔𝒙𝟔+𝟏𝟒𝒙𝟐+𝟎𝒙𝟏
r
i 1
i

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,04


NIVELUL DE SECURITATE ESTE: Ns = 8 – 3,04 = 4,96

Page 10 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

NIVEL DE RISC
NIVEL DE RISC

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
F17

F22

F38
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

F18
F19
F20
F21

F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37

F39
F40
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Page 11 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

LEGENDĂ
F1 - Organe de mașini în mișcare: accidente produse ca urmare a prinderi, antrenării mâinii sau articole
vestimentare (mâneci, bluza de salopetă, etc.) de către transmisiile prin curea (ventilator, pompe apa, etc.).
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport: lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu
mijloace auto;
F3 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern: coliziuni cu alte motostivuitoare, camioane sau cu obstacole
fixe în timpul manevrelor pentru transport, încărcare-descărcare;
F4 - Lovire de către mijloacele de transport: accidente produse de mijloace de transport (tiruri, autocamioane, alte
motostivuitoare, mașini personale) în situația neasigurării la efectuarea unor manevre efectuate de către acestea pe platoul de
încărcare-descărcare.
F5 - Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a sistemului de frânare în mers.
F6 - Răsturnare: pericol de răsturnare a sarcinii sau a stivuitorului (încărcare dispusă neuniform) – accidente datorate
răsturnării sarcinii preluate, cauzată de neechilibrarea corectă a sarcinii pe lamele utilajului;
F7 – Răsturnare: accidente cauzate de răsturnarea sarcinii sau lunecarea acesteia de pe lame la efectuarea unor
manevre sau frânări bruște, manevrarea incorectă, viteza excesivă, în urma trecerii peste un obstacol sau circulației
pe un carosabil cu denivelări, explozia unui cauciuc;
F8 - Căderea mărfii stivuite: căderea pachetelor din stivă la retragere lamelor utilajului din cauza unor manevre sau
poziționări eronate;
F9 - Proiectare de corpuri sau particule: particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
F10 – Balans: căderea pachetelor transportate cu mijloacele de transport intern în urma balansului creat pe fondul
neadaptării vitezei la configurația carosabilului;
F11 - Jet de fluid hidraulic: accidente produse în urma cedării unor circuite hidraulice de acționare a sistemului de
ridicare și acționare al motostivuitorului.
F12 - Taiere, înțepare la contactul cu suprafețe periculoase: contact direct al epidermei cu suprafețe tăioase,
înțepătoare sau alunecoase.
F13 - Vibraţii excesive ale echipamentelor: vibraţii ale echipamentelor de muncă datorate deplasării pe suprafeţe
denivelate.
F14 - Temperatura ridicată a unor suprafețe: atingere accidentală la inspecții și reparații (galerii sistem
evacuare, bloc motor, etc.)
F15 - Temperatura coborâta a suprafețelor metalice: atingere accidentală la lucrul în aer liber în anotimpul
rece (scule, dispozitive etc.)
F16 – Arsuri: cauzate de incendii produse accidental la motorul utilajului de la un scurtcircuit sau neetanșeității a
unor componente ale motorului utilajului;
F17 - Electrocutare prin atingere directă: electrocutare prin atingere directă, la pătrunderea în tablourile electrice,
la întreruperea energiei electrice sau atingerea unor cabluri electrice cu izolația deteriorată accidental.
F18 - Electrocutare prin atingere indirectă: electrocutare prin atingere indirectă sau de pas datorate exploatării
echipamentelor tehnice acționate electric fără ca acestea să fie legate la priza de legare la pământ ori cu legăturile deteriorate.
F19 - Lucrul cu substanțe toxice, caustice: antigel, freon, lichid de frână, electrolitul bateriilor de acumulatori -
arsura chimică.
F20 - Temperaturi scăzute și intemperii: afecțiuni respiratorii.
F21 - Curenții de aer: afecțiuni reumatice.
F22 - Zgomot – vibrații: afecțiuni ale sistemului auditiv și corpului datorate funcționari utilajelor.
F23 - Expunere la un nivel de iluminare necorespunzător: scăzut datorită nefuncţionării corespunzătoare a surselor
de iluminat de lucru sau strălucire exagerată, pâlpâire.
F24 - Calamități naturale: trăsnet, prăbușiri de copaci, tornade, seism, etc.
F25 - Pulberi pneumoconiogene: pulberi în suspensie antrenate la deplasarea utilajului.
F26 - Gaze, vapori, aerosoli toxici: proveniți de la funcționarea motoarelor termice.
F27 - Afecțiuni respiratorii: cauzate de monoxidul de carbon.
F28 - Microorganisme în suspensie în aer, virusuri, epidemie de gripă.
F29 - Efort static: afecțiuni osteoarticulare cauzate de efortul static/ poziție șezând și a vibrațiilor;
F30 - Afecțiuni neuropsihice: cauzate de stres și oboseală, decizii dificile în scurt timp, manevre de dirijare cu
precizie la ridicarea/coborârea sarcinilor.

Page 12 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F31 - Circulația sub influenta alcoolului, drogurilor, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală.
F32 - Acțiuni greșite: accidente produse în urma deplasării cu viteză a mijlocului de transport intern cu sarcina, fără
a adapta viteza la condițiile de traseu și la starea atmosferică.
F33 - Depozitarea greșită: accidente provocate de prăbușirea sau răsturnarea pachetelor de materii prime, semifinite
și finite, în spațiile de producție sau în depozite datorită nerespectării instrucțiunilor de lucru și de depozitare.
F34 - Executarea de manevre nepermise: circulația cu sarcina ridicată, frânări sau schimbări de direcție bruște,
tractări, împingeri, mers înapoi fără a se asigura, etc.
F35 - Acțiuni greșite: accidente provocate de căderea lamei utilajului prin ieșirea de pe ghidaj în urma reglării de
către stivuitorist a distanței dintre acestea pentru transportul diverselor tipuri de sarcini.
F36 - Cădere la același nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare: accidente produse la deplasarea
pedestră, la călcarea pe pete de ulei scurse accidental pe pardoseală sau prezența altor substanțe favorizante lunecării.
F37 - Acțiuni greșite: accidente provocate de lunecarea stivuitoristului pe treptele scării de urcare/coborârii ale
cabine datorită neutilizării barei de susținere.
F38 - Exploatarea utilajului cu defecțiuni de natură mecanică sau electrică: accidente datorate exploatării
utilajului cu defecțiuni la instalația electrică, sistem de frânare sau direcție, etc.
F39 - Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă: Efectuarea de operaţii neprevăzute prin
sarcina de muncă , executarea unor activităţi care nu sunt consemnate în fişa postului, pentru care lucrătorul nu este
instruit, calificat, autorizat.
F40 – Ridicare-transport: accidente datorate unor acțiuni ce implică transportul unor persoane pe scara mijlocului
de transport sau în cabina acestuia, sau ridicarea lucrătorilor pe lamele motostivuitorului, fără a folosi nacela în acest scop.
F41 – Transport: accidente produse ca urmare a transportului de lichide inflamabile, butelii sub presiune ( oxigen,
acetilena, propan) cu motostivuitorul în condiții contrare instrucțiunilor de securitatea muncii.
F42 - Deplasare cu viteza excesivă: accidente de circulație la transportul intern datorate vitezei excesive de deplasare
și neadaptarea acesteia la condițiile de carosabil și climatice până la evitarea oricărui pericol de accidentare.
F43- Comunicare accidentogenă: accidente produse în urma efectuării unor manevre pe fondul unei comunicării
defectuoase între stivuitorist și lucrătorii diferitelor puncte de lucru.
F44 - Manevrare necorespunzătoare: accidente datorate unor manevre necorespunzătoare ale stivuitoristului la
montarea sau demontarea caselor tip framing, fără a primi comenzi pentru efectuarea manevrei.
F45 - Omiterea asigurării motostivuitorului: accidente produse datorită părăsirii utilajului chiar și pentru scurt
timp și lăsarea cheilor în contact sau parcarea necorespunzătoare a acestuia.
F46 - Omiterea efectuării unor verificării: accidente produse la punerea în exploatare a motostivuitorului fără
revizia tehnică la zi sau fără efectuarea verificărilor obligatorii la începutul activității.
F47 – Neutilizarea echipamentului individual de protecție și a celorlalte a mijloace de protecție din dotare
(mijloace de blocare, tractare, suspendare,etc.).

Page 13 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAȚI DUPĂ SURSA GENERATOARE DIN CADRUL


SISTEMULUI DE MUNCĂ

Factori de risc mijloace de producţie - 40,43 %


Factori de risc mediul de muncă - 19,15 %
Factori de risc sarcina de muncă - 4,25 %
Factori de risc executant - 36,17 %

36.17
40.43

4.25

19.15

Page 14 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

INTERPRETAREA REZULTATELOR REEVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „MOTOSTIVUITORIST” este egal cu 3,04, valoare
care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, nedepăşind limita maximă
acceptabilă (3,5).
Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul de 47 factori de risc identificaţi numai șapte
depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, din care șase se încadrează în categoria factorilor de risc mediu nivel 4 și unul
in categoria factorilor de risc mare, nivel 5.
Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:

F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport: lovire de către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu
mijloace auto – nivel de risc 4.
F5 - Autoblocarea funcționării mecanismului de direcție sau a sistemului de frânare în mers – nivel de risc 4.
F17 - Electrocutare prin atingere directă: electrocutare prin atingere directă, la pătrunderea în tablourile electrice,
la întreruperea energiei electrice sau atingerea unor cabluri electrice cu izolația deteriorată accidental – nivel de risc 4.
F18 - Electrocutare prin atingere indirectă: electrocutare prin atingere indirectă sau de pas datorate exploatării
echipamentelor tehnice acționate electric fără ca acestea să fie legate la priza de legare la pământ ori cu legăturile deteriorate
– nivel de risc 4.
F39 - Executarea de operații neprevăzute în sarcina de muncă: Efectuarea de operaţii neprevăzute prin
sarcina de muncă, executarea unor activităţi care nu sunt consemnate în fişa postului, pentru care lucrătorul nu este
instruit, calificat, autorizat – nivel de risc 5.
F45 - Omiterea asigurării motostivuitorului: accidente produse datorită părăsirii utilajului chiar și pentru scurt
timp și lăsarea cheilor în contact sau parcarea necorespunzătoare a acestuia – nivel de risc 4.
F47 – Neutilizarea echipamentului individual de protecție și a celorlalte a mijloace de protecție din dotare
(mijloace de blocare, tractare, suspendare,etc.) – nivel de risc 4.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 7 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile
generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează:
 40,43 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 19,15 %, factori proprii mediului de muncă;
 4,25 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 36,17 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 38,29% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de muncă poate fi încadrat printre cele cu
pericol mediu de accidentare.

Page 15 of 17 EVALUARE FACTORI RISC –MOTOSTIVUITORIST Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „MOTOSTIVUITORIST”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport: lovire  Transport auto organizat în vederea diminuării riscurilor de accidentare de traseu
1 de către mijloacele de transport - acces la locul de 4  Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare de la unitate la domiciliu și invers, pe traseul stabilit și în
muncă cu mijloace auto timpul util deplasării respectând IPSSM pentru deplasarea traseu și masurile stabilite in urma evaluării riscurilor de
traseu ale lucrătorilor.
Măsuri tehnice:
 Verificarea periodică a funcţionării corecte a dispozitivelor hidraulice şi de comandă în conformitate cu
prevederile legale.
Măsuri organizatorice:
F5 - Autoblocarea funcționării mecanismului de  Instruirea conducătorilor mijloacelor de transport intern asupra anunțării oricărui defect cat de minor în vederea
2 4
direcție sau a sistemului de frânare în mers remedierii lui de către personal calificat.
 Verificarea periodica a mijloacelor auto(Lancer, wola,
motostivuitor) din punct de vedere tehnic și verificarea comenzilor în gol la începutul lucrului, interzicându-se
utilizarea acestora cu defecte.
 Circulația cu viteza redusa (max.5 km/h)
Măsuri organizatorice:
 Instruirea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun în situația intervenției în tablourile electrice sau
circuitele electrice;
 Verificarea zilnica a modului de asigurare a tablourilor electrice de distribuţie și comanda și a existentei
presuri electroizolante a tabloului de distribuție de către electricienii de întreținere și reparații;
F17 - Electrocutare prin atingere directă:
 Verificarea și completarea după caz a panourilor de avertizare şi interdicţie vizibile pe tablourile electrice ;
electrocutare prin atingere directă, la pătrunderea în
 Intervenţia la remedierea defectelor de natură electrică se va face numai de electricianul de JT autorizat intern.
3 tablourile electrice, la întreruperea energiei electrice 4
 Realizarea verificărilor PRAM a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi
sau atingerea unor cabluri electrice cu izolația
echipamentul individual de protecţie).
deteriorată accidental
 Orice defecțiune sesizata se va anunța conducătorului direct și se vor efectua numai de electricienii JT
autorizați intern
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică
 Urmărirea graficului de verificare PRAM a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi
echipamentul individual de protecţie).

Page 16 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – 01. MOTOSTIVUITORIST Red. S.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
F18 - Electrocutare prin atingere indirectă:  Verificarea existentei legării la centura de împământare a tuturor mijloacelor de producție alimentate cu
electrocutare prin atingere indirectă sau de pas energie electrică.
datorate exploatării echipamentelor tehnice  Verificarea periodica PRAM conform normativelor a prizelor de împământare.
4 4
acționate electric fără ca acestea să fie legate la  Instruirea lucrătorilor privind verificarea la începutul lucrului de către electricianul de întreținere a integrității
priza de legare la pământ ori cu legăturile și existentei legăturilor la priza de împământare a echipamentelor tehnice și a tablourilor electrice.
deteriorate  Solicitarea verificărilor PRAM a centurilor de împământare și prizelor de legare la acestea a mijloacelor de
producție.
F39 - Executarea de operații neprevăzute în Măsuri organizatorice:
sarcina de muncă: Efectuarea de operaţii  instruirea pentru executarea numai de operaţiuni în conformitate cu fişa postului şi pregătirea profesională.
neprevăzute prin sarcina de muncă, executarea
5 5
unor activităţi care nu sunt consemnate în fişa
postului, pentru care lucrătorul nu este instruit,
calificat, autorizat
Măsuri organizatorice:
F45 - Omiterea asigurării motostivuitorului:  Instruirea conducătorilor mijloacelor de transport intern asupra riscurilor ce le poate avea părăsirea
accidente produse datorită părăsirii utilajului chiar motostivuitorului cu cheile în contact impunându-se respectarea IPSSM pentru stivuitoriști și a PT R1- 2010
6 4
și pentru scurt timp și lăsarea cheilor în contact sau privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a moto-stivuitoarelor.
parcarea necorespunzătoare a acestuia  Se interzice parcarea în locuri nepermise și lăsarea mijlocului de transport intern neasigurat conform
reglementarilor legale în vigoare.
Măsuri organizatorice:
 Instruirea conducătorilor mijloacelor de transport intern asupra obligativității purtării echipamentului individual
F47 – Neutilizarea echipamentului individual de de protecție în timpul desfășurării activității și a mijloacelor de protecție din dotare la efectuarea unor activități de
protecție și a celorlalte a mijloace de protecție reparații , întreținere,etc.
7 4
din dotare (mijloace de blocare, tractare,  Se interzice orice fel de improvizații în locul mijloacelor de protecție originale ( la suspendări, tractări, blocarea
suspendare,etc.) împotriva deplasărilor necontrolate, etc.)
 La operațiile de umflare a pneurilor acestea se vor amplasa obligatoriu în dispozitivul de protecție în timpul
umflării.
Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare

Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -


Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -

Page 17 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – 01. MOTOSTIVUITORIST Red. S.N.