Sunteți pe pagina 1din 17

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 01.02.2019

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU

„ȘEF DEPOZIT”

DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE


PROFESIONALĂ PENTRU LOCUL DE
MUNCĂ „ȘEF DEPOZIT” DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

PROCESUL DE MUNCĂ
Procesul de muncă are drept scop executarea unor lucrari specifice magaziilor de materiale si
depozitelor cum ar fi:
 Primirea si distribuirea de materiale din magazia centrala precum si materiale laminate din
depozit ;
 Depozitarea materialelor specifice activitatii pe rafturi sau in containere special amenajate,
 Operarea tranzactiilor facute pe terminale cu ecran;
 Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa;
 Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare;
 Asigura miscarea stocurilor.

În procesul de muncă se respectă procedurile de lucru, regulamentele societatii şi termenii de execuţie.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE


SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

EXECUTANTUL :
 Să respecte atribuţiile ce le revin conform fişei postului ;
 Să aiba calificarea necesara pentru efectuarea operatiilor de gestionare a materialelor si operare
pe calculator ;
 Să respecte tehnologiile de lucru, legislaţia de Securitatea şi Sănătate în Muncă şi Instrucţiunile
Proprii de Securitatea şi Sănătate în Muncă

SARCINA DE MUNCĂ
 Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa
 Opereaza in stoc miscarile de marfa
 Pastreaza documentele justificative legate de stocuri
 Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa
 Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei
 Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic
 Ofera informatii despre stocuri
 Respecta legislatia de gestiune a stocurilor
 Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare
 Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii
 Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei
 Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia
marfii la magazie
 Verifica documentele la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante
 Inregistreaza, prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor
Page 2 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
 Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului
 Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor
 Asigura miscarea stocurilor
 Efectueaza transferurile de marfa
 Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise, cu semnaturile de predare/primire la zi
 Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma, in conditiile prevazute de lege
 Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei
Alte sarcini de muncă:
 Va utiliza E.I.P. din dotare şi va respectă I.P.S.S.M. specifice activităţii şi fiecărui mijloc de
producţie pe care îl utilizează pentru realizarea sarcinilor de serviciu.
 Va respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioara din cadrul societății.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) are următoarele obligații:


 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi
orice deficiență a sistemelor de protecţie;
 să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;
 să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
şi măsurile de aplicare a acestora;
 să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

Pe linie de paza și stingerea incendiilor (PSI) are următoarele obligații:


 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele,
potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după
caz;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de
apărare împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
Page 3 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui
pericol iminent de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la
producerea incendiilor.

MEDIUL DE MUNCĂ
Șeful de depozit (Lucratorul gestionar) îşi desfăşoară activitatea în incinta magaziilor de materiale
si piese de schimb, precum si in exterior la magaziile anexe :
 iluminat natural şi artificial ;
 umiditate cad sunt desfasurate lucrari exterioare pe timp ploios ;
 temperatură mediului de muncă se încadrează în limitele admise, pe perioada sezonului rece
fiind asigurată prin sistemul de încălzire centrală.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE:
 rafturi depozitare materiale si piese de schimb cu cinci niveluri si 3 m inaltime;
 scara simpla;
 birou;
 calculator;

Page 4 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCŢIE
a. Factori de risc mecanic:
F1 - Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces la
locul de muncă cu mijloace auto;
F2 - Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace de transport intern
în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din depozit.
F3- Suprafete cu contururi periculoase -tăierea sau înţeparea la mâini in timpul descarcarii,
transportarii si depozitarii de materiale datorită neutilizării EIP;
F4-Deplasari sub efectul gravitatiei – Cadere libera -Fracturi craniene provocate de căderea
liberă ale materialelor depozitate pe rafturi superioare datorate rasturnarii acestora cand sunt suprapuse si
intr-o pozitie instabila;
F5 - Deplasari sub efectul gravitatiei –Rasturnare - prabusire- Accidente datorate rasturnarii
postamentului datorate pozitionarii gresite fata de acesta, cand se incearca aplecarea in lateral;
F6 - Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare- Accidente datorate alunecarii sarcinii ce
urmeaza a fi depozitat pe un raft situat la o inaltime mai mare decat a lucratorului si nu sunt utilizate scarile
din dotare ;
F7 - Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare- Accidente datorate alunecarii si rostogolirii
butoaielor pline ce sunt introduse in beciul depozitului de carburanti pe planul inclinat al acestuia;
F8 - Recipiente sub presiune: stingătoare cu praf şi CO2 cu Pmax = 8 bar ;

b. Factori de risc electric:


F9-Electrocutare prin atingere directă – pătrunderea în tablourile electrice şi intervenţia la
circuitele acestuia la intreruperea energiei elelctrice , folosirea prelungitoarelor defecte ( triple deteriorate,
cabluri dezizolate şi ştechere deteriorate sau lipsă ) , ignorarea semnificatiei placutelor de avertizare sau
interzicere aplicate;

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ


a. Factori de risc fizic:
F10-Curenţi de aer accentuaţi – In momentul deschiderii uşilor de la intrarea în magazii si cand
sunt efectuate lucrari in aer liber si sunt curenti de aer accentuati ( vant) ;
F11 - Zgomot de fond , de fond in timpul deplasarii prin spatiile de productie pana la birourile
aferente acestor spatii – hipoacuzie, surditate de percepţie
F12- Calamităţi naturale – seisme, vijelii, trasnete etc.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ


a. Suprasolicitare fizică:
F13 - Operatii, reguli, procedee gresite- Afectiuni ale coloanei cand se incearca transportarea unor
materiale grele , chiar si pe distante mici, fara a se utiliza mijloacele mecanizate ;
F14- Operatii, reguli, procedee gresite – Fracturi provocate in timpul transportarii unor materiale
voluminoase de o singura persoana ce are campul vizual diminuat;
F15 - Operatii, reguli, procedee gresite- Pozitionarea gresita a lucratorului pe directia de
deplasare a butoaielor la operatia de coborare a acestora in beciul depozitului

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI


a. Acţiuni greşite:
F16- Efectuarea defectuoasa de operatii – comenzi - Fracturi ale membrelor datorate unor
comenzi de lucru confuze la lucrul în echipă în timpul operaţiilor de transportare a unor materiale de
dimensiuni si greutati mari ;
Page 5 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
F17- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari- Fracturi ale membrelor datorate fixarii
necorespunzatoare a scarilor fixe ;
F18- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari- Pozitionarea gresita a lucratorului pe
directia de deplasare a butoaielor la operatia de coborare a acestora in beciul depozitului
F19- Deplasaricu pericol de cadere- alunecarea pe planul inclinat de la intrarea in beci cand nu
sunt utilizate scarile de acces si in timpul deplasarilor pe caile de acces;
F20- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, Fracturi ale membrelor datorate alunecari,
împiedicari – suprafeţe alunecoase, denivelate in timpul transportului unor materiale cand caile de acces
sunt blocate cu diferite obiecte sau materiale sau pe cai de acces pe timpul sezonului rece ;
F21- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca – Interventia in tablourile electrice
sau incercarea de remediere a defectelor de natura electrica a prelungitoarelor ( triple defecte, cabluri
dezizolate , stechere defecte) cand acestea nu sunt deconectate de la retea ;

b. Omisiuni:
F22 –Omiterea unor operatii - Accidente provocate in urma unor incendii datorate lasarii
nesupravegheatea aparatelor electrice sau nedeconectarii acestora de la retea dupa terminarea programului
de lucru

Page 6 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

UNITATEA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2


XILOPAL S.R.L. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.

LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor, Mitrofan


ȘEF DEPOZIT Gică, Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile, Coman
Adrian
COMPONENT FACTORI FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CONSECINŢA CLASA CLASA DE NIVEL
A DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ DE PROBA- PAR-
SISTEMULUI IDENTIFI- (descriere, parametri) PREVI- GRAVI BILITATE ŢIAL
DE MUNCĂ CAŢI ZIBILĂ -TATE DE
RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE FACTORI DE F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de
DE RISC către mijloacele de transport - acces la locul de muncă cu
DECES 7 1 3
PRODUCŢIE MECANIC mijloace auto
F2- Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire
de către mijloace de transport intern în timpul deplasărilor la INV GR III 5 1 3
diverse puncte de lucru din depozit
F3- Suprafete cu contururi periculoase -tăierea sau
înţeparea la mâini in timpul descarcarii, transportarii si ITM
2 3 2
depozitarii de materiale datorită neutilizării EIP 3-45 zile
F4- Deplasari sub efectul gravitatiei – Cadere libera -
Fracturi craniene provocate de căderea liberă ale
ITM
materialelor depozitate pe rafturi superioare datorate 3 4 3
45-180 zile
rasturnarii acestora cand sunt suprapuse si intr-o pozitie
instabila
F5- Deplasari sub efectul gravitatiei –Rasturnare -
prabusire- Accidente datorate rasturnarii postamentului ITM
3 4 3
datorate pozitionarii gresite fata de acesta, cand se incearca 45-180 zile
aplecarea in lateral
Page 7 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
F6- Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare-
Accidente datorate alunecarii sarcinii ce urmeaza a fi
ITM 3 3 3
depozitat pe un raft situat la o inaltime mai mare decat a
45-180 zile
lucratorului si nu sunt utilizate scarile din dotare ;
F7- Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare-
Accidente datorate alunecarii si rostogolirii butoaielor pline
INV. GR. III 4 2 3
ce sunt introduse in beciul depozitului de carburanti pe
planul inclinat al acestuia
F8- Recipiente sub presiune: stingătoare cu praf şi CO2 cu
INV. GR. III 4 2 3
Pmax = 8 bar
FACTORI DE F9- Electrocutare prin atingere directă – pătrunderea în
RISC tablourile electrice şi intervenţia la circuitele acestuia la
ELECTRIC intreruperea energiei elelctrice , folosirea prelungitoarelor
DECES 7 2 4
defecte ( triple deteriorate, cabluri dezizolate şi ştechere
deteriorate sau lipsă ) , ignorarea semnificatiei placutelor de
avertizare sau interzicere aplicate
MEDIUL DE FACTORI DE F10- Curenţi de aer accentuaţi – In momentul deschiderii
ITM
MUNCA RISC FIZIC uşilor de la intrarea în magazii si cand sunt efectuate lucrari 2 5 3
3-45 zile
in aer liber si sunt curenti de aer accentuati (vant)
F11- Zgomot de fond , de fond in timpul deplasarii prin
ITM
spatiile de productie pana la birourile aferente acestor spatii 2 4 2
3-45 zile
– hipoacuzie, surditate de percepţie
F12- Calamităţi naturale – seisme, vijelii, trasnete etc. DECES 7 1 3

Page 8 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

SARCINA DE SOLICITARE F13- Operatii, reguli, procedee gresite- Afectiuni ale


MUNCA FIZICĂ coloanei cand se incearca transportarea unor materiale grele, ITM
3 4 3
chiar si pe distante mici, fara a se utiliza mijloacele 45-180 ZILE
mecanizate
F14- Operatii, reguli, procedee gresite – Fracturi
provocate in timpul transportarii unor materiale ITM
voluminoase de o singura persoana ce are campul vizual 3 3 3
45-180 zile
diminuat
F15- Operatii, reguli, procedee gresite- Pozitionarea
ITM
gresita a lucratorului pe directia de deplasare a butoaielor la 3 3 3
45-180 ZILE
operatia de coborare a acestora in beciul depozitului
EXECUTANT ACŢIUNI F16- Efectuarea defectuoasa de operatii – comenzi -
GREŞITE Fracturi ale membrelor datorate unor comenzi de lucru ITM
3 5 4
confuze la lucrul în echipă în timpul operaţiilor de 45-180 zile
transportare a unor materiale de dimensiuni si greutati mari
F17- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari-
ITM
Fracturi ale membrelor datorate fixarii necorespunzatoare a 3 3 3
45-180 zile
scarilor fixe
F18- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari-
Pozitionarea gresita a lucratorului pe directia de deplasare a ITM
3 3 3
butoaielor la operatia de coborare a acestora in beciul 45-180 ZILE
depozitului
F19- Deplasaricu pericol de cadere- alunecarea pe planul ITM
inclinat de la intrarea in beci cand nu sunt utilizate scarile 3 -45 2 4 2
de acces si in timpul deplasarilor pe caile de acces ZILE
F20- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, Fracturi
ale membrelor datorate alunecari, împiedicari – suprafeţe
ITM
alunecoase, denivelate in timpul transportului unor 3 3 3
45-180 ZILE
materiale cand caile de acces sunt blocate cu diferite obiecte
sau materiale sau pe cai de acces pe timpul sezonului rece
Page 9 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
F21- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de
munca – Interventia in tablourile electrice sau incercarea
de remediere a defectelor de natura electrica a DECES 7 2 4
prelungitoarelor ( triple defecte, cabluri dezizolate stechere
defecte) cand acestea nu sunt deconectate de la retea
F22 –Omiterea unor operatii - Accidente provocate in
OMISIUNI urma unor incendii datorate lasarii nesupravegheatea ITM
3 1 2
aparatelor electrice sau nedeconectarii acestora de la retea 45-180 ZILE
dupa terminarea programului de lucru

NIVELUL DE RISC GLOBAL ESTE:

∑𝟐𝟐
𝒊=𝟏 𝑹𝒊∗𝒓𝒊 𝟑∗(𝟒∗𝟒)+𝟏𝟓∗(𝟑∗𝟑)+𝟒∗(𝟐∗𝟐)+𝟏∗(𝟏∗𝟏) 𝟐𝟎𝟎
Nrg = ∑𝟐𝟐
= = =3,03
𝒊=𝟏 𝒓𝒊 𝟑∗𝟒+𝟏𝟓∗𝟑+𝟒∗𝟐+𝟏∗𝟏 𝟔𝟔

Page 10 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ: ȘEF DEPOZIT


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,03

4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

0
F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22

Page 11 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

LEGENDA
F1- Deplasări ale mijloacelor de transport - lovire de către mijloacele de transport - acces
la locul de muncă cu mijloace auto.
F2- Deplasări ale mijloacelor de transport intern - Lovire de către mijloace de transport
intern în timpul deplasărilor la diverse puncte de lucru din depozit.
F3- Suprafete cu contururi periculoase -tăierea sau înţeparea la mâini in timpul
descarcarii, transportarii si depozitarii de materiale datorită neutilizării EIP.
F4- Deplasari sub efectul gravitatiei – Cadere libera -Fracturi craniene provocate de
căderea liberă ale materialelor depozitate pe rafturi superioare datorate rasturnarii
acestora cand sunt suprapuse si intr-o pozitie instabila.
F5- Deplasari sub efectul gravitatiei –Rasturnare - prabusire- Accidente datorate
rasturnarii postamentului datorate pozitionarii gresite fata de acesta, cand se incearca
aplecarea in lateral.
F6- Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare- Accidente datorate alunecarii sarcinii
ce urmeaza a fi depozitat pe un raft situat la o inaltime mai mare decat a lucratorului si
nu sunt utilizate scarile din dotare.
F7- Deplasari sub efectul gravitatiei –Alunecare- Accidente datorate alunecarii si
rostogolirii butoaielor pline ce sunt introduse in beciul depozitului de carburanti pe
planul inclinat al acestuia.
F8- Recipiente sub presiune: stingătoare cu praf şi CO2 cu Pmax = 8 bar.
F9- Electrocutare prin atingere directă – pătrunderea în tablourile electrice şi intervenţia
la circuitele acestuia la intreruperea energiei elelctrice , folosirea prelungitoarelor defecte
( triple deteriorate, cabluri dezizolate şi ştechere deteriorate sau lipsă ) , ignorarea
semnificatiei placutelor de avertizare sau interzicere aplicate.
F10- Curenţi de aer accentuaţi – In momentul deschiderii uşilor de la intrarea în magazii si
cand sunt efectuate lucrari in aer liber si sunt curenti de aer accentuati ( vant).
F11- Zgomot de fond , de fond in timpul deplasarii prin spatiile de productie pana la birourile
aferente acestor spatii – hipoacuzie, surditate de percepţie.
F12- Calamităţi naturale – seisme, vijelii, trasnete etc.
F13- Operatii, reguli, procedee gresite- Afectiuni ale coloanei cand se incearca transportarea
unor materiale grele , chiar si pe distante mici, fara a se utiliza mijloacele mecanizate.
F14- Operatii, reguli, procedee gresite – Fracturi provocate in timpul transportarii unor
materiale voluminoase de o singura persoana ce are campul vizual diminuat.
F15- Operatii, reguli, procedee gresite- Pozitionarea gresita a lucratorului pe directia de
deplasare a butoaielor la operatia de coborare a acestora in beciul depozitului.
F16- Efectuarea defectuoasa de operatii – comenzi - Fracturi ale membrelor datorate unor
comenzi de lucru confuze la lucrul în echipă în timpul operaţiilor de transportare a unor
materiale de dimensiuni si greutati mari.
F17- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari- Fracturi ale membrelor datorate
fixarii necorespunzatoare a scarilor fixe.
F18- Efectuarea defectuoasa de operatii – pozitionari- Pozitionarea gresita a lucratorului
pe directia de deplasare a butoaielor la operatia de coborare a acestora in beciul
depozitului.
F19- Deplasaricu pericol de cadere- alunecarea pe planul inclinat de la intrarea in beci
cand nu sunt utilizate scarile de acces si in timpul deplasarilor pe caile de acces.

Page 12 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
F20- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, Fracturi ale membrelor datorate alunecari,
împiedicari – suprafeţe alunecoase, denivelate in timpul transportului unor materiale cand
caile de acces sunt blocate cu diferite obiecte sau materiale sau pe cai de acces pe timpul
sezonului rece.
F21- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca – Interventia in tablourile
electrice sau incercarea de remediere a defectelor de natura electrica a prelungitoarelor (
triple defecte, cabluri dezizolate , stechere defecte) cand acestea nu sunt deconectate de
la retea.
F22- Omiterea unor operatii - Accidente provocate in urma unor incendii datorate lasarii
nesupravegheatea aparatelor electrice sau nedeconectarii acestora de la retea dupa
terminarea programului de lucru.

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „SEF DEPOZIT (Gestionar
magazie materiale)” este egal cu 3,03 , valoare care îl încadrează în categoria locurilor de muncă
cu nivel de risc mic, nedepăşind limita maximă acceptabilă (3,5).

 Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul de 22 factori de
risc identificaţi numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3,5 toţi 3 încadrându-se în categoria
factorilor de risc mediu.

 Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:


F9-Electrocutare prin atingere directă – pătrunderea în tablourile electrice şi intervenţia la
circuitele acestuia la intreruperea energiei elelctrice , folosirea prelungitoarelor defecte (triple
deteriorate, cabluri dezizolate şi ştechere deteriorate sau lipsă ) , ignorarea semnificatiei placutelor de
avertizare sau interzicere aplicate – nivel de risc 4.
F16- Efectuarea defectuoasa de operatii – comenzi - Fracturi ale membrelor datorate unor
comenzi de lucru confuze la lucrul în echipă în timpul operaţiilor de transportare a unor materiale de
dimensiuni si greutati mari - nivel de risc 4.
F21- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca – Interventia in tablourile
electrice sau incercarea de remediere a defectelor de natura electrica a prelungitoarelor ( triple defecte,
cabluri dezizolate , stechere defecte) cand acestea nu sunt deconectate de la retea – nivel de risc 4.

 Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

 Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează:


 40,90 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 13,65 %, factori proprii mediului de muncă;
 13,65 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 31,80 %, factori proprii executantului.

 Din analiza Fişei de evaluare se constată că 31,8 % dintre factorii de risc identificaţi pot
avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de muncă
poate fi încadrat printre cele cu pericol mic de accidentare

Page 13 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

LOCUL DE MUNCĂ: GESTIONAR MAGAZIE MATERIALE


NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,03

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA


SURSA GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE
MUNCA

1
2
3
4

1 – PONDERE FACTORI DE RISC MIJLOACE DE PRODUCŢIE - 40,90%


2 - PONDERE FACTORI DE RISC MEDIUL DE MUNCĂ - 13,65 %
3 - PONDERE FACTORI DE RISC SARCINA DE MUNCĂ - 13,65 %
4 - PONDERE FACTORI DE RISC EXECUTANT - 31,8 %

Page 14 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „ȘEF DEPOZIT ”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC

0 1 2 3
F9- Electrocutare prin atingere directă – pătrunderea Măsuri tehnice:
în tablourile electrice şi intervenţia la circuitele  Îngrădirea tablourilor electrice de distribuţie şi asigurarea lor.;
acestuia la intreruperea energiei elelctrice , folosirea  Montarea de panouri de avertizare şi interdicţie vizibile pe
prelungitoarelor defecte ( triple deteriorate, cabluri tablourile electrice ;
dezizolate şi ştechere deteriorate sau lipsă ) , ignorarea  Verificarea şi remedierea tuturor deficienţelor constatate la
semnificatiei placutelor de avertizare sau interzicere cablurile de alimentare, prize,ştechere
aplicate;  Asigurarea tablourilor electrice ;
 Intervenţia la remedierea defectelor de natură electrică se va face
1 4
numai de electricianul de JT autorizat intern.
Măsuri organizatorice:
 Instruirea lucrătorilor;
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile
de securitate şi disciplina tehnologică;
 Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din
dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual de
protecţie).

Page 15 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

2. F16- Efectuarea defectuoasa de operatii – comenzi - 4 Măsuri tehnice:


Fracturi ale membrelor datorate unor comenzi de lucru  La transportul materialelor prin purtare de catre doi lucratori se
confuze la lucrul în echipă în timpul operaţiilor de impune comunicarea intre acestia in vederea sincronizarii
transportare a unor materiale de dimensiuni si greutati miscarilor si evitarea scaparii sarcinii.
mari ; .Măsuri organizatorice:
 Numirea unui coordonator de catre seful de lucrare care să dea
comenzi clare în vederea sincronizării mişcărilor
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă IPSSM
 Instruirea lucratoarelor asupra importantei respectarii masurilor
tehnice luate.
3 F21- Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de 4 Măsuri tehnice:
munca – Interventia in tablourile electrice sau incercarea  Asigurarea tablourilor electrice de distribuţie;
de remediere a defectelor de natura electrica a  Montarea de panouri de avertizare şi interdicţie vizibile pe
prelungitoarelor ( triple defecte, cabluri dezizolate , îngrădire ;
stechere defecte) cand acestea nu sunt deconectate de la  Orice defectiune sesizata se va anunta conducatorului direct si se
retea ; vor efectua numai de electricienii JT autorizati intern.
 Intervenţia la remedierea defectelor de natură electrică se va face
numai de electricianul de JT autorizat intern.
Măsuri organizatorice:
 Instruirea lucrătorilor;
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile
de securitate şi disciplina tehnologică;
 Urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din
dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual de
protecţie).

Page 16 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei


de evaluare
Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -
Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -

Page 17 of 17 EVALUARE FACTORI RISC – ȘEF DEPOZIT Red. Ș.N.

S-ar putea să vă placă și