Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 2

Regio Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 1


Grila de verificare preliminară a cererii de finanţare

Grila de verificare preliminară a cererii de finanţare

Criterii Da/Nu

Dosarul CF este depus în 4 exemplare (1 original şi 3 copii) marcate corespunzător *

CF – Secţiunea 4 „Certificarea” respectă formatul prevăzut, este datată, ştampilată şi *


semnată în original de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită.
Toate rubricile din CF sunt completate cu datele solicitate şi respectă modelul standard
[dacă e cazul] Actul de împuternicire este ataşat şi este valabil *
Calendarul activităţilor este ataşat la CF *
Bugetul şi sursele de finanţare ale proiectului sunt ataşate la CF (Finanţarea proiectului) *
Declaraţia de eligibilitate este ataşată la CF, semnată în original de către reprezentantul *
legal sau de o persoană împuternicită
Declaraţia de eligibilitate respectă modelul din ghid
Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM este ataşată la CF, semnată în original de către *
reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită
Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM respectă modelul din ghid, este completă iar
calculele sunt corecte
Certificatul de înregistrare a solicitantului este ataşat *
Actul constitutiv (consolidat/ împreună cu toate modificările, dacă este cazul) este ataşat *
Situaţiile financiare ale solicitantului (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, notele *
explicative) vizate de Administraţia Finanţelor Publice, sunt ataşate şi acoperă întregul an
fiscal precedent datei de depunere a CF
Planul de afaceri este ataşat *
Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă
Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor
Domeniul de activitate în care se realizează investiţia este eligibil
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal
integral
Solicitantul a obţinut profit din exploatare în anul fiscal precedent datei de depunere a
cererii de finanţare
Solicitantul (şi reprezentantul legal, acolo unde se specifică) nu se află într-una din situaţiile
de excludere (enumerate la Secţiunea "Eligibilitatea Solicitantului")
Proiectul include activităţi eligibile în cadrul DMI 4.3.
Activităţile proiectului vizează exclusiv domeniul de activitate eligibil al solicitantului
Valoarea totală a proiectului se încadrează între 100.000 şi 3.000.000 lei
Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 30,00%
(pentru proiecte care implică execuţia de lucrări) Activităţile propuse spre finanţare în cadrul
proiectului nu au mai fost finanţate din fonduri publice în ultimii 5 ani şi nu beneficiază de
fonduri publice din alte surse de finanţare.
Perioada de implementare a proiectului nu depăşeşte data de 31.07.2015.
Proiectul se va implementa în mediul urban

Neîndeplinirea criteriilor de marcate cu * conduce automat la respingerea cererii de finanţare. În aceste


situaţii nu se vor solicita clarificări.