Sunteți pe pagina 1din 16

184

<Titlu> 6. TOXICOMANELE
<Titlu> 6.1. GENERALITATI
Toxicomaniile au na!comaniile e "ato!ec unui conum a#u$i% "e u#tante &i'oacti%e(
intalnit in toate ocietatile( "e)a lun*ul ito!iei.
Comitetul OM+ a &!o&u in 1,6, o "e-initie mai am&la &ent!u toxicomanii( !enuntan" la
aceata inta*ma in -a%oa!ea celei "e -a!maco"e&en"enta.
.a!maco"e&en"enta ete /o ta!e &i'ica i uneo!i i "e aemenea( -i$ica( !e$ultan" "in
inte!actiunea int!e un o!*anim %iu i un me"icament ca!e e ca!acte!i$ea$a &!in mo"i-ica!i
com&o!tamentale i &!in alte !eactii ca!e inclu" intot"eauna o &uliune "e a lua me"icamentul
int!)un mo" continuu au &e!io"ic( &ent!u a !e*ai e-ectele &i'ice i uneo!i( &ent!u a e%ita
ta!ea "e !au &!o"ua "e li&a acetuia. Aceata ta!e &oate -i inotita au nu "e tole!anta.
Acelai in"i%i" &oate -i "e&en"ent "e mai multe me"icamente/.
0ent!u a "e-ini toxicomaniile unt necea!e t!ei c!ite!ii1
) 2n c!ite!iu c'imic &!in ca!e &!o"uul utili$at ete "enumit "!o*( int!ucat ete ilicit( toxic au
un me"icament al ca!ui co& initial te!a&eutic a -ot "etu!nat.
) 2n c!ite!iu cantitati% "eoa!ece ete utili$at -!ec%ent( i3au in cantitati ma!i.
) 2n c!ite!iu com&o!tamental ce e !e-e!a la o "e&en"enta a u#iectului -ata "e &!o"u(
"e&en"enta ce &oate -i -i$ica au &i'ica( au -ata "e am#ele.
4eci( &ent!u "e-ini!ea -a!maco"e&en"entei ete necea!a lamu!i!ea aceto! notiuni.
com&ulie "e a lua in mo" &e!io"ic au continuu un toxic in co&ul anula!ii unei teniuni
inte!ioa!e au &ent!u a cauta o &lace!e.
4e&en"enta -i$ica e !e-e!a la ce!inta o!*animului "e a &!imi in mo" contant & u#tanta
exo*ena &ent!u a cone!%a e%entualul au ec'ili#!u i &ent!u a e%ita im&tomele &i'ice i
-i$ice le*ate "e a#tinenta.
Tole!anta co!e&un"e neceitatii c!ete!ii "o$elo! &ent!u o#tine!ea acelo!ai e-ecte.
Oli%entein coni"e!a ca -a!maco"e&en"enta ete !e$ultatul unei t!i&le intalni!i int!e &!o"u(
&e!onalitate i momentul ocio)cultu!al.
0!o"uele &ot -ace o#iectul unei utili$a!i toxicomanice in anumite ocietati( "a! in alte
ocietati unt utili$ate i acce&tate ocial int!)un alt ca"!u cultu!al.
in toate e&ocile( in toate ci%ili$atiile i in toate cultu!ile( oamenii au cautat in "!o* e%a$iunea(
ni!%ana( timula!ea intelectuala au c!eatoa!e. 0!o#lemele le*ate "e acete "!o*u!i unt mult
mai com&lexe( cu nume!oae im&licatii ociale i &olitice( in ec. al X5I)lea in Ame!ica "e
+u" &!o&!ieta!ii "e cla%i ii &lateau cont!i#ua#ilii in"ieni cu -!un$e "e coca( in ec. al XIX)
lea in C'ina a a%ut loc !a$#oiul O&iumului( ia! in al "oilea !a$#oi mon"ial com#atantii "e &e
am#ele -!ontu!i au utili$at in mo" excei% &!o"ue am-etaminice.
4!o*ul e!a o mo"a in unele me"iile a!titice "in ec. al XIX)lea i al XX)lea i unt
#inecunocute unele &a*ini "e"icate &a!a"iu!ilo! a!ti-iciale "e cat!e 4uma tatal( 6au"elai!e(
Gaut'ie!( Cocleau( +ac'( 5aillant( etc.
<Titlu> 6.7. CLA+I.ICAREA TOXICOMANIILOR
0!ima clai-ica!e( actuala i ata$i( ete a lui Le8in "in 1,79( ca!e im&a!te "!o*u!ile in1
) eu-o!ice ) u#tante ca!e "iminuea$a i c'ia! u&en"a emoti%itatea i &e!ce&tia "ete!minan"
o ta!e a*!ea#ila &i'ica i -i$ica :O&iul( Mo!-ina( Co"eina( ;e!oina( Coca( Cocaina<(
) -antatice ) /a*enti "e ilu$iona!e/ ca!e "ete!mina excitatie ce!e#!ala( ilu$ii( 'alucinatii
:Mecalina( 0e=otl( Canna#i in"ica( Amanita( 4atu!a<(
) ine#!iante ) ca!e "u&a o &!eala#ila -a$a "e excitatie ce!e#!ala &!o"uc o ta!e "e "e&!ima!e
ce!e#!ala :alcool( clo!o-o!m( ete!( #en$ina( &!otoxi" "e a$ot<(
) 'i&notice ) in"uctoa!e ale omnului :clo!al'i"!at( &a!al"e'i"a( #!omu!ile<(
) excitante ) timulente &i'ice ca!e &!o"uc o ta!e "e excitatie ce!e#!ala -a!a mo"i-ica!i "e
contiinta :ca-eina( teina( cola( cacao( cam-o!( #etelul( tutunul<. 4eni>e! i 4ela= in 1,91
clai-ica "!o*u!ile in ? *!u&e1
) 0!o"ue "e o!i*ine natu!ala cum a! -i1 O&iul i "e!i%atii ai( &!o"uele "in ia#i ati%a i
alcoolul(
186
) Me"icamentele "etu!nate "e la -oloi!ea lo! o#inuita te!a&eutica1
) ;i&noticele :#a!#itu!ice<( t!anc'ili$antele( am-etaminele( unele anti&a!>inoniene
:Rom&a!>in<( unele antimi*!enoae
) ;alucino*enele i L+4 ) +unt &!o"ue ca!e e!au utili$ate "eeo!i in ce!ceta!e cum a! -i1
Mecalina( 0iloci#ina( +T0 :am-etamina)u&e!ca!#u!ant<( L+4
;. Loo im&a!te toxicomaniile in 7 *!u&e( in -unctie "e con"uitele toxicomanice inte*!ate int!)
un context ne%!otic( &i'o&atie au &i'otic1
1. Toxicomanii &i'o&atolo*ice ) "u!a#ile ca!e a&a! la &e!oane cu t!aatu!i &i'o&atolo*ice
e%i"ente( cele mai -!ec%ent &i'o&atice( -a!a a e &utea &!eci$a "aca acete t!aatu!i &!eexitau
a#u$ului "e "!o*u!i au unt conecinta acetuia.
7. Toxicomanii ocio)cultu!ale ) inclu" anumite ex&e!iente oca$ionale ale uno! in"i%i$i
ine!ati ocial( -a!a t!uctu!a &i'o&atolo*ica( &ot !eali$a -o!me mino!e( t!an$ito!ii( ca!e e &ot
a*!a%a "e%enin" toxicomanii &i'o&atolo*ice( mai ale in -unctie "e u#tanta utili$ata.
Ou*'ou!lian in luc!a!ea a /0e!onalitatea toxicomanului/ :1,94<( -ace o clai-ica!e &e #a$a
ociolo*ica a toxicomaniilo!. +e "ec!iu mai multe ti&u!i "e toxicomanii( cum a! -i1
) toxicomanii olita!e( ca!e ant!enea$a entimentul "e cul&a#ilitate -ata "e ocietate
:toxicomaniile claice<(
) toxicomanii comunita!e( ca!e contituie o acti%itate ma!*inala in !a&o!t cu ocietatea( aceata
-iin" coni"e!ata !e&in*atoa!e i !e&!ei%a. +entimentul "e cul&a#ilitate ete a#ent( "a!
in"i%i"ul coni"e!a ca ete &!e-e!a#il a e aocie$e *!u&ului au &!in "!o* "ecat ocietatii
&!in aimila!ea %alo!ilo! "e&aite :/toxicomaniile actuale/<. >
) toxicomaniile "e maa ca!e e "e$%olta cu aentimentul ocietatii. 4in acet *!u& -ac &a!te
i toxicomaniile etnolo*ice :cultul lui @ionio( a"o!ato!ii "e 0e=otl<(
) toxicomaniile ociale :alcool<( conumul "e "!o* &ent!u a -ace -ata &!eiunii coti"iene
:tutun( ceai( ca-ea( #a!#itu!ice( t!anc'ili$ante( coca( 'aiul<.
O alta clai-ica!e im&a!te "!o*u!ile in1
) &!o"ue a"mie "e ocietate :alcool( nicotina( ca-eina<(
) &!o"ue ilicite( a"eea "enumite i tu&e-iante( te!men a"eea "emo"at in me"iile me"icale
:o&iaceele( cocaina( Canna#i( 'alucino*enele( 0C0 ) 0'enc=cli"ine ) 0eace 0ill<
) me"icamente "etu!nate "e la utili$a!ea lo! te!a&eutica )&i'otimulente
:am-etaminele i im&atio)mimeticele<( #a!#itu!icele( #en$o"ia$e&inele.
) &!o"ue in'alate ) nu unt nici &!o"ue ilicite( nici me"icamente "etu!nate "e la utili$a!ea lo!
te!a&eutica( cu&!in" &!o"ui u# -o!ma "e ca!#o'i"!ati ali-atici i a!omatici *aiti in tim#!e(
&ictu!i( ol%enti( ca!#o'i"!ati 'alo*enati( ete!i( cetone( *licocoli.
189
) -enomenul "e "e&en"enta -i$ica ete &!o"u "e cat!e u#tante ca!e nu au ca!acte!iticile
&eci-ice "!o*ului. +unt u#tante mai mult au mai &utin &i'ot!o&e.
) aociatiile unt cele mai -!ec%ente( -ie &!in utili$a!ea &!o"uelo! ilicite in ametec( -ie &!in
aocie!ea uno! tu&e-iante "i%e!e cu me"icamente au cu alcool.
4e&en"enta ete c!ite!iul cel mai im&o!tant &ent!u "e-ini!ea unei toxicomanii( in ca$ ca ete
%o!#a "e un conum al unui "!o* -a!a "e&en"enta( &oate -i %o!#a "e un conum oca$ional au
"e un /a#u$/ ca!e ete mult mai &utin *!a%
Conumul oca$ional a&a!e mai ale la tine!i( ca!e "in cu!io$itate /*uta/ "!o*ul &ent!u a a%ea
o ex&e!ienta. Exita !icul unei ant!ena!i( "a! nu exita conecinta in ine.
A#u$ul e "e-inete &!int!)o utili$a!e !e&etata( in &o-i"a !icu!ilo!( au in &o-i"a cunoate!ii
cau$ei a acetei t!e#uinte ca!e a! &utea -i t!atate alt-el :anxietate( "u!e!i...<.
4e&en"enta emni-ica ca u#iectul ete inca&a#il a int!e!u&a conumul "!o*ului. +unt "oua
ti&u!i "e "e&en"ente1
) una -i$ica "ato!ita &e!tu!#a!ilo! #iolo*ice in"ue "e "!o*( ete %a!ia#ila in -unctie "e &!o"u(
nu a&a!e "ecat ecun"a!( e mani-eta &!in tole!anta -ata "e &!o"u ca!e nu numai ca ete #ine
u&o!tat "a! "e%ine at-el mai &utin acti%( ceea ce "uce la c!ete!ea "o$elo! i la a&a!itia
tul#u!a!ilo! "e e%!aA in ca$ "e int!e!u&e!e.
) "e&en"enta &i'ica ) e "ato!ete atitu"inii &i'ice -ata "e "!o*( "e&in"e "e &e!onalitate i
nici"ecum "e &!o"u( ete &!ecoce ) i c'ia! &!ece"ea$a toxicomania. +e mani-eta &!in
"o!inta "e a conuma un "!o* i &!in liniti!ea &i'ica ce o &!o"uce.
Com#ina!ea celo! 7 ti&u!i "e "e&en"ente ete %a!ia#ila. +e &ot c'emati$a 7 ituatii. +u#iectul
nu a!e nici o ten"inta la "e&en"enta &i'ica i "aca el "e%ine "e&en"ent aceata %a -i u#
e-ectul unui "!o*. El %a a%ea o "e&en"enta unic -i$ica i aceata "e&en"enta %a -i ecun"a!a.
in cealalta ituatie u#iectul a!e o &!o&eniune -ata "e "e&en"enta &i'ica i aceata e
mani-eta ime"iat "e la "e#utul conumului i e %a inta!i u# a&ectul "e&en"entei -i$ice
u&!aa"au*ate. O at-el "e "e&en"enta ete -oa!te *!a%a.
5oca#ula!ul "e&en"entei ete "etul "e #o*at. 4e&en"enta e utili$ea$a -ie ca inonim al
tole!antei( a"a&ta!e)o#inuinta( -ie ca inonim al a"ictiei.
ConAunctia "int!e &!o"u i "e&en"enta con-e!a *!a%itatea toxicomaniei. G!a%itatea
toxicomaniei "e&in"e "e *!a"ul "e toxicitate al &!o"uelo!.
Con-o!m acetei &!o&!ietati( "!o*u!ile e im&a!t in 1 "!o*u!i uoa!e :Canna#i i &!o"uele
in'alate< i "!o*u!i "u!e :o&iaceele( 'alucino*enele( B0CM<.
188
G!a%itatea toxicomaniei mai "e&in"e i "e &otentialul "!o*u!ilo! "e a &!o"uce "e&en"enta
-i$ica( -iin" cunocute "!o*u!ile cu un &otential &ute!nic :o&iaceele( cocaina( am-etaminele(
unele #en$o"ia$e&ine< i "!o*u!i cu un &otential mai la# :Canna#i( L+4<. 4e aemenea(
toxicomania "e&in"e i "e &!o&eniunea u#iectului "e)a &!e$enta o "e&en"enta &i'ica.
Toxicomania ete o #oala( &utan" -i a#o!"ata "in ? un*'iu!i1 mo!al( Au!i"ic i me"ical.
Mo!al( &ent!u ca -iin" un miAloc "e a o#tine &lace!e au ati-actii( &!o%oaca a#an"ona!ea
uno! i"ealu!i. Mo!alitii "in acet &unct "e %e"e!e conteta "!e&tul me"icilo! "e a a#o!"a
toxicomania.
Toxicomania a!e i un a&ect le*al( -iin" inte!$ia "e le*e( ia! le*ea in co&ul &!e%eni!ii i a
!e"uce!ii im&licatiilo! ociale i me"ico)le*ale a&elea$a la miAloace !e&!ei%e.
in ceea ce &!i%ete a&ectul me"ical ete #inecunocut ca &!o"uele au un e-ect toxic au&!a
o!*animului (i o e!ie "e conecinte &atolo*ice. 2tili$a!ea "!o*u!ilo! &e!tu!#a !e*it!ul
o&tional "e %iata ale u#iectilo! i toto"ata( cei ca!e)i auma !e&ona#ilitatea "e a "e%eni
toxicomani "in cau$a tul#u!a!ilo! "e &e!onalitate au "!e&tul "e a -i aAutati.
4ei*u!( acete a!*umente nu t!e#uie luate in coni"e!a!e t!icto eno( int!ucat in ceea ce
&!i%ete a&ectul mo!al t!e#uie a !ecunoatem ca exita com&o!tamente ca!e unt &atolo*ice
-a!a conotatii imo!ale. Conumul "!o*ului a!e ca co& calma!ea anxietatii au a uno!
com&ulii necont!ola#ile( in ceea ce &!i%ete a&ectul le*al exita toxicomanii ca!e nu unt
ilicite( cum unt cele &!o%ocate "e alcool( ca-eina( ta#ac( &!o"ue in'alate i c'ia!
me"icamente.
<Titlu> 6.?. MANI.E+TARI CLINICE GENERALE ALE INTOXICATIILOR 0RO42+E 4E
CATRE +26+TANTE 0+I;OACIT5E
4i"actic acete a&ecte "i-e!a in -unctie "e ti&ul "e intoxicatie acuta au c!onica( "e &!e$enta
au a#enta in"!omului "e e%!aA i a com&licatiilo! &i'iat!ice.
<Titlu> 6.?.1. Intoxicatia acuta
+e mani-eta &!in e-ecte au&!a -unctiilo! &i'ice1
) au&!a %i*ilentei) ta!e "e e#!ietate cu 'i&o%i*ilenta au excitatie
) au&!a contiintei) no!mala au &e!tu!#ata
) au&!a -unctiilo! &i'omoto!ii ) incetini!e au timula!e
) au&!a &e!ce&tiilo!) atenua!e au "e-o!ma!e
) au&!a "i&o$itiei ) e!enitate( eu-o!ie au an*oaa
) au&!a &e!onalitatii) tul#u!a!i calitati%e :"e&e!onali$a!e( "e!eali$a!e<.
18,
Mani-eta!i -i$ice ) e-ecte omatice
.ieca!e &!o"u in-luentea$a &u&ilele( tem&e!atu!a( &ulul( teniunea a!te!iala(
mot!icitatea. 4u!ata aceto! tul#u!a!i "i-e!a in -unctie "e natu!a &!o"uului i "e "o$a.
E-ecte au&!a com&o!tamentului1
) +ca"e!ea e-icientei intelectuale au -i$ice(
) 0e!iculo$itate(
) 0e!tu!#a!ea !elatiilo! a-ecti%e
) ;an"ica& &!o-eional au ocial.
<Titlu> 6.?.7. Intoxicata c!onica
Mani-eta!ile intoxicatiei c!onice e !e-e!a la im&tomatolo*ia ce a&a!e in con"itiile "e e%!aA
i la com&licatiile clinice.
<Titlu> 6.?.?. +in"!omul "e e%!aA
In aceata -a$a ete &!e$enta intot"eauna "o!inta im&e!ioaa "e a !elua conumul "!o*ului.
Ta#lou!ile clinice unt aemanatoa!e( in"i-e!ent "e natu!a toxicului u# -o!ma "e1 anxietate(
u!excitatie cu i!ita#ilitate( a*itatie( tul#u!a!i "e omn( *!etu!i( "u!e!i "i-u$e :mucula!e(
a#"ominale( "o!ale<. 4e aemenea( e in!e*it!ea$a tul#u!a!i !elationale( in -unctie "e
inte!locuto!. A"eea e am&li-ica acete tul#u!a!i &ent!u a at!a*e atentia( inte!eul( au &ent!u
mani&ula!e.
.a!maco"e&en"enta -ata "e o&iacee( #a!#itu!ice( #en$o"ia$e&ine( clo!al( met'a*ualon ete
u!mata intot"eauna "e mani-eta!i clinice in ca"!ul in"!omului "e e%!aA.
;alucino*enele :L+4( 0iloci#ina( Mecalina( 0C0( +T0< nu "au nici un in"!om "e e%!aA
-i$ic.
+in"!omul "e e%!aA la o&iacee i mo!-inice e mani-eta u# -o!ma "e mi"!ia$a( ta'ica!"ie(
-!ilo$itate( ecue mucula!e( in"!om &eu"o*!i&al :ce-alee( -e#!a( atenie( t!emu!atu!i(
'i&e!lac!imatie( cata! na$al( mial*ii<( %a!atu!i( anxietate( inomnii( uneo!i in"!om con-u$o)
oni!ic. Acet ta#lou clinic "i&a!e "u&a C)1D $ile.
6a!#itu!icele( "e aemenea( in"uc un ta#lou clinic "e e%!aA mani-etat &!in1 t!emu!atu!i(
t!an&i!atie( -e#!a( c!i$e con%uli%e( 'i&oteniune a!te!iala( cola&( in"!om con-u$o)oni!ic(
anxietate( a*itatie( i!ita#ilitate( inomnii.
6en$o"ia$e&inele i alte e"ati%e &!e$inta un ta#lou aemanato!( in &lu a&a!an" !e#oun"u!i la
anxietate( inomnii( ce-alee( ameteli( ;TA( ta'ica!"ie( c!i$e "e an*oaa.
+e &a!e ca am-etaminele i cocaina nu ant!enea$a o ta!e "e e%!aA &!o&!iu)$ia. +e o#e!%a un
e%!aA &i'olo*ic :omn &!elun*it( a"inamie com&enato!ie(
im&tome "e&!ei%e( i"ei "e autoli$a< i uneo!i( im&tome -i$ice !e$ultan" e%!aAul &i'olo*ic
:mial*ii( "u!e!i a#"ominale( t!emu!atu!i<.
<Titlu> 6.?.4. Com&licatii &i'iat!ice
Acete com&licatii unt "i-e!ite "e la "!o* la "!o*( ne&utan"u)e "ec!ie un ta#lou clinic
comun.
4int!e com&licatiile &i'iat!ice cele mai -!ec%ent intalnite ale toxicomaniei unt1
) con-u$ia mentala i #u-eul "eli!ant acut ecun"a!
) -a!maco&i'o$ele
) in"!omul "e-icita! au in"!omul amoti%ational
) in"!omul "e&!ei%
) tul#u!a!ile anxioae i "e omn
) in"!omul &i'oo!*anic ce!e#!al c!onic
) alcoolimul
E&ioa"ele con-u$ionale e o#e!%a in intoxicatiile cu u#tante &i'oacti%e in exce au in
&e!ioa"a "e e%!aA. Ete necea! a e elimine celelalte ci!cumtante etiolo*ice ale in"!omului
con-u$ional.
6u-eu!ile "eli!ante ecun"a!e e !e*aec -!ec%ent la -a!maco"e&en"entii -ata "e Canna#i(
'alucino*ene au &i'otimulante.
.a!maco&i'o$a ete un conce&t noolo*ic am#i*uu( ca!e ete "e-inita ca o mani-eta!e
&i'otica a*!a%ata &!in in*e!a!ea "e toxice la &i'otici c!onici( &!int!)o mani-eta!e &i'otica
in"ua "e un toxic( "e "ecom&ena!ea unei &i'o$e &!eexitente cu oca$ia in*e!a!ii uno!
toxice :L+4( Canna#i( Cocaina< au e !e-e!a la o mani-eta!e &i'otica c!onica "eclanata
unic( &!in in*e!a!ea toxicului i ca!e "i&a!e u# t!atament. Aceata mani-eta!e c!onica
contituie -a!maco&i'o$a a"e%a!ata.
Mani-eta!ile &i'otice unt "e ti& &a!anoi"( 'e#e-!en( 'alucinato! inte!&!etati%( etc. E%olutia
ete "eeo!i( "a! nu intot"eauna( in &a!alel cu in*e!a!ea "!o*ului( ta#loul &i'otic incetan"
teo!etic "u&a ita!ea "!o*ului.
+in"!omul "e-icita! au amoti%ational. a&a!e in intoxicatii &!elun*ite( in &ecial in &e!ioa"a "e
e%!aA. 2neo!i( e intalea$a la cate%a a&tamani "u&a intoxicatie. 0e!ita cate%a a&tamani
"u&a e%!aAul -i$ic i "i&a!e in tim&ul !elua!ii "!o*ului au "u&a o&!i!ea &!elun*ita a
intoxicatiei. 0e!itenta a &oate u&ecta o c'i$o-!enie 'e#e-!enica u#iacenta.
Clinic e contata un "e-icit al acti%itatii ociale :cola!a( &!o-eionala< ca!e tin"e a
accentue$e ma!*inali$a!ea toxicomanului( un "e-icit al -unctiona!ii intelectuale :-ati*a#ilitate(
incetini!ea i a!aci!ea i"eatiei( tul#u!a!i "e concent!a!e( tul#u!a!i mne$ice<( un "e-icit al
a-ecti%itatii :"e$inte! &ent!u acti%itatile in%etite ante!io!( in"i-e!enta a-ecti%a -ata "e cei
a&!o&iati( toci!e emotionala<.
1,1
+in"!omul "e&!ei% ete *!eu "e "i-e!entiat uneo!i "e un in"!om "e-icita!. +im&tomatolo*ia
&!o&!iu)$ia "e&!ei%a &oate aco&e!i in 4DE "in ca$u!i e%olutia miei toxicomanii. Alteo!i(
ta#loul "e&!ei% ete macat "e e-ectele "!o*ului.
Tul#u!a!ile anxioae i "e omn unt omni&!e$ente in cu!ul toxicomaniilo!( in &ecial in
&e!ioa"ele "e e%!aA i &ot &e!ita multe luni "u&a int!e!u&e!ea "!o*ului. Autome"icatia
exace!#ea$a !icul &olitoxicomaniei.
+in"!oamele &i'oo!*anice ce!e#!ale c!onice u# -o!ma ta#lou!ilo! clinice "ementiale unt
!a!e. +u!%in( mai ale "u&a intoxicatiile cu ol%enti( cu #a!#itu!ice au can" e aocia$a
toxicelo! i alcoolul.
Alcoolimul !e&!e$inta o com&licatie %oliti%a -!ec%enta a toxicomaniilo!.
<Titlu> 6.4. ETIO0ATOGENIE
<Titlu> 6.4.1. 4ate e&i"emiolo*ice *ene!ale
0!e%alenta ete "e 1 F ) D(C31DDD. 0!e"omina la #a!#ati( 73? #a!#ati -ata "e 13? -emei.
Maximum "e -!ec%enta e ituea$a int!e 16 i 76 ani.
in ta!a noat!a conumul "e "!o*u!i a in!e*it!at o ex&lo$ie in ultimii 1D ani. 4aca &ana in
1,,D "omina -a!maco"e&en"enta -ata "e "!o*u!ile /#lan"e/ :mo!-ina( #a!#itu!ice(
t!anc'ili$ante( ca-eina<( in &!e$ent a a&a!ut conumul uno! "!o*u!i &ute!nice "in claa
&i'otimulentelo!( a o&iaceelo!( &i'o"ile&ticelo! i a u#tantelo! in'alante. Mai mult(
Romania a "e%enit "int!)o ta!a "e t!an$it &ent!u "!o*u!i( o ta!a conumatoa!e.
Nu )a &utut ta#ili o co!elatie "in &unct "e %e"e!e ocio)economic cu me"iul ocial "e
o!i*ine.
+e contata o -!ec%enta &o!ita la cei ai ca!o! &a!inti unt alcoolici( "e&en"enti "e &i'ot!o&e
i la ca!e exita -amilii "e$o!*ani$ate.
in ceea ce &!i%ete e%enimentele i antece"entele &e!onale "in co&ila!ie e !ema!ca1 o
-!ec%enta &o!ita a t!atamentelo! cu &i'ot!o&e in mica co&ila!ie( &laamente ociale &!ecoce(
tu"ii cola!e in-e!ioa!e tan"a!"elo!( -u*i( tul#u!a!i "e omn( c!i$e ne!%oae( mani-eta!i
&i'oomatice.
Ine!tia ocio&!o-eionala a toxicomanilo! o-e!a( "e aemenea( o e!ie "e in"icii cum a! -i1
"elinc%enta( ina"a&ta!ea ocio&!o-eionala( li&a "omiciliului( acete elemente -iin" mai mult
conecinta toxicomaniei "ecat cau$a aceteia.
4e aemenea( e contata i im&o!tanta /incita!ii /( &!int!e u#iectii ca!e au a%ut oca$ia a
conume un "!o* ilicit.
1,7
<Titlu> 6.4.7. .acto!i ocio)cultu!ali
Ete #inecunocut -a&tul ca( "!o*ul a -ot -oloit in e!%iciul unei u#cultu!i( aa cum )a
intam&lat in ca$ul i"eolo*iei 'i&=. Conumato!ii "e "!o* nu !e&!e$inta( ina( un *!u& omo*en
&e &lan cultu!al.
4in &unct "e %e"e!e ocio"inamic nu &utem a nu !ema!cam ca ocietatea &oate a%ea o
atitu"ine mai mult au mai &utin &e!mii%a au !e*!ei%a -ata "e "!o*u!i. Acet a&ect a!e un
im&act e%i"ent in com&o!tamentul "!o*atilo!.
.acto!ii ociocultu!ali "i-e!a o"ata cu cultu!a( in ocietatile occi"entale am&loa!ea
toxicomaniei e co!elea$a cu cultu!a ocietatii in"ut!iale( "ei moti%ele &!o-un"e acetei
conexiuni unt cont!o%e!ate.
<Titlu> 6.4.?. .acto!i &i'olo*ici
+e &oate -ace o "e&a!taAa!e int!e toxicomaniile aociate a-ectiunilo! &i'iat!ice i int!e
toxicomaniile ca!e a&a! in"e&en"ente "e acete a-ectiuni :/&u!e/ /a&a!ent &u!e/<.
1. Toxicomaniile ce a&a! in cu!ul a-ectiunilo! &i'iat!ice Toxicomaniile &ot a&a!ea in1
c'i$o-!enii in -a$ele "e "e#ut( mai !a! in
ne%!o$e :"!o*ul &oate -i -oloit ca un anxiolitic<( -!ec%ent in &i'o&atii( in ne%!o$ele "e
ca!acte!. Conumul "!o*ului e "ato!ea$a ten"intelo! "e a elu"a le*ile i "e a &!o%oca( "e a
!a&un"e &!om&t unei ati-actii a neceitatilo!( "e a calma ( "e a atenua o /ta!e "e !au/.
in ca$ul aceto! toxicomanii( "e&en"enta ete mai mult -i$ica "ecat &i'ica i mai &utin
intena "ecat in toxicomaniile aa $i /&u!e/.
7. Toxicomaniile a&a!ent /&u!e/
Li&ec ta#lou!ile i t!uctu!ile &i'iat!ice( in c'im# unt &!e$ente unele tul#u!a!i ale
&e!onalitatii.
<Titlu> 6.4.?.1. 0e!onalitatea i -amilia toxicomanului
in t!uctu!a!ea &e!onalitatii toxicomanilo!( tu"iile &i'analitice au &u in e%i"enta o e!ie "e
-acto!i ca1 tul#u!a!ile timei "e ine :tul#u!a!ile na!ciimului "enumite i a#enta na!ciica<(
tul#u!a!ile !elatiilo! cu o#iectele( tul#u!a!ile in o#tine!ea &lace!ii.
Aa $ia a#enta na!ciica e mani-eta &!int!)o &!oata a&!ecie!e a inelui( i &!in
me*alomanie( au &!in "e%alo!i$a!e( &!ecum i &!in li&a ta#ilitatii( cu ocilatii int!e ta!ile "e
"i&e!a!e i cele "e u-icienta. 4!o*ul co!ectea$a ta!ile "e "i&e!a!e i &e!mite atin*e!ea
ta!ilo! !elationale com&enato!ii.
1,?
Tul#u!a!ile !elatiilo! o#iectuale e ca!acte!i$ea$a &!in &!e$enta unei !elatii &!imiti%e cu
o#iectul( imila!e cu cele ale nou nacutului ce a!e ne%oie im&e!ioaa "e mama a( "e la&teG(
ca!e)i unt "e neinlocuit.
Toxicomanii nu &ot a ne &una ce atea&ta "e la "!o* i nici &ent!u ce)1 cauta. Ei au o ne%oie
a#oluta "e aceta( ceea ce)i &une int!)o ta!e "e "e&en"enta &i'ica intena.
in ceea ce &!i%ete tul#u!a!ile in o#tine!ea &lace!ii( acetea e t!a"uc &!int!)o -ixa!e la ni%elul
ta"iilo! &!e*enitale. 0lace!ea( -ie ca"e teniunea( "!o*ul -iin" in*u!ul( au un miAloc mai
#un in calma!ea( atenua!ea unei teniuni inte!ne( -ie ca &lace!ea "e excitatie !e&!e$inta cau$a
tul#u!a!ilo! "e &e!onalitate. 0lace!ea nu &oate -i o#tinuta int!)o acti%itate *enitala "ecat &!in
utili$a!ea "!o*ului.
In acet en a ne !eamintim "e -a&tul ca inAecta!ea int!a%enoaa a uno! "!o*u!i( &!o"uce o
en$atie &ute!nica ca un a"e%a!at u#tituent o!*amic( o ta!e "e excitatie &eni#ila i "eeo!i
e!oti$ata "u&a L+4 au "e /-la'ul/ &!o%ocat "e 'e!oina.
4e alt-el( &i'analitii u#linia$a ca o con"uita toxica contituie o &e!%e!iune ca!e ati-ace
com&let neceitatea :cauta!ea &lace!ii( e%ita!ea u-e!intei< &!in a#o!#tia o#inuita i
im&e!ioaa ce!uta "e unul au "e mai multe &!o"ue "enumite toxice. Aceata con"uita e
a&!o&ie "e &e!%e!iunile exuale in mau!a in ca!e ea &oe"a ca!acte!ul -un"amental( i
anume) !e*!eiunea la o &lace!e &a!tiala. Ete o con"uita &eci-ica "e ti& &e!%e!( ex&!eie a
unei !e*!eiuni intincti% a-ecti%e( a unui %e!ita#il i &!o-un" "e$ec'ili#!u in inte*!a!ea
&uliunilo!. Toxicomania ex&!ima in eenta un "e$ec'ili#!u &i'o&atie au o t!uctu!a &e!%e!a
in en &i'analitic.
4aca &!o-ilul &e!onalitatii toxicomanului ete aemanato! cu cel al alcoolicului( -amilia
toxicomanului ne o-e!a unele ca!acte!itici ext!em "e inte!eante.
Tatal ete "ec!i ca a#ent( "etaat( %a* i "eeo!i tanAenit in ceea ce &!i%ete &a!tici&a!ea a
acti%a( in !a&o!tu!ile -amiliale. 2n ca$ ext!em( ete !e&!e$entat "e tatal -i$ic a#ent( !etinut "e
munca a( "i%o!tat au e&a!at( inc'i au %ictima a tul#u!a!ilo! &i'iat!ice.
In ito!ia toxicomanului *aim a"eeo!i moa!tea &!ecoce a tatalui( &e!mitan" inte!&!eta!ea
toxicomaniei la acete tine!e &e!oane ca un continuum auto"et!ucti% ce nu *aete nici un
o#tacol &!int!e ceilalti mem#!ii ai -amiliei. Exita ina i tati a&a!ent auto!ita!i i in
conecinta %iolenti i !i*i$i( "a! a ca!o! auto!itate in -amilie e "emont!ea$a a -i intot"eauna
mo"eta. +e conemnea$a( "e aemenea( tati ca!e e coni"e!a &!ieteni ai #aietilo! i &!in
aceata &ie!$an"u)i !olul.
+coala "in 0alo Alto "e-inete acet ti& "e com&o!tament &!in te!menul "e &ate!ni-ica!e/(
!a&o!t ca!acte!i$at &!in te'nici "e e"uctie !eci&!oce int!e tata i -iu.
1,?
Tatii -iicelo! toxicomane unt -ie in"ul*enti in mo" a&a!ent -ata "e com&o!tamentul aceto!a(
-ie au com&o!tamente exuale incetuoae. Hau--man a!ata ca in ,DE "in acete -amilii a!
exita aemenea ti&u!i "e !a&o!tu!i.
Mama ete "ec!ia in -amilia toxicomana ca &i%otul nucleului -amilial( intot"eauna
&!o&ecti%a &!e -iul toxicoman ca!e a"eea #ene-icia$a "e ituatia #aiatului -a%o!it. Mama
a-i!ma a"eeo!i ca -iul toxicoman a -ot cel mai uo! "e e"ucat i ca "in neno!oci!e
ci!cumtantele &a!ticula!e 1)au "u in ituatia in ca!e e a-la. O!*olioaa in u-e!inta -iului( ea
&!oclama in maAo!itatea ca$u!ilo! o "i&oni#ilitate totala in ceea ce)1 &!i%ete. 2nele mame ii
"au #aiatului #ani necea!i &ent!u a "o#an"i "!o*u!i( &ent!u a e%ita !icu!i mai *!a%e( "a! in
!ealitate u#tituin"u)e lui in lua!ea "eci$iilo! i &!eluan" au&!a a int!ea*a !e&ona#ilitate.
Aceata mama a!e o atitu"ine im#olica( coni"e!an"u)1 &e #aiat ca un neaAuto!at( ca un #iet
#aieta. Aceata !elatie ex&lica "i-icultatile tana!ului toxicoman "e a a%ea !a&o!tu!i cu celalalt
ex au "e Auca un !ol ocial ta#ilit i "e-init.
.etele toxicomane( "in cont!a( e a-la in com&etitie "ec'ia cu mama coni"e!ata
'i&e!&!otectoa!e i auto!ita!a i "in aceata cau$a !e-u$ata.
in ceea ce &!i%ete -!atii( -!atele mai ma!e al toxicomanului ete( in *ene!al( coni"e!at un
co&il #un in !a&o!t cu #aiatul !au toxicoman i e a-la cont!an nu numai "e a Auca acet !ol
"a! i "e a ai*u!a utine!ea -!atelui toxicoman.
in ceea ce &!i%ete -iul toxicoman( e !ema!ca ext!ema am#i%alenta a acetuia -ata "e -amilie.
0e "e o &a!te el nu incetea$a a !e%en"ice &!in cu%inte( atitu"ini( in"e&en"enta a -amiliala i
&e "e alta &a!te el -ace totul ca a atin*a atentia i mila -amiliei ale.
Cu toate "ecla!atiile "e in"e&en"enta cea mai ma!e &a!te a toxicomanilo! au ten"inta "e a
mentine le*atu!i ta#ile cu me"iul -amilial.
in conclu$ie( in -amilia toxicomanului &ot a&a!ea ituatii &ato*ene &!in exitenta &!o-ilu!ilo!
&a!entale ano!male( ceea ce "uce la alte!a!ea contactelo! inte!&e!onale i la a&a!itia uno!
!elatii "iociale. Comunica!ea int!e mem#!ii -amiliei ete mo"eta( "e!e*lata( -un"amental
ne*ati%a( o!ientata &!e !e&!o( &lan*e!e( %iolenta.
4i-e!iti mem#!i ai -amiliei cauta a)i at!i#uie !olu!i -ixe( te!eoti&a( * eu "e mo"i-icat ca
u#tituient :%ica!)ii auma a!cinile ce n)au -ot a"ue la te!men<( e!ou :e coni"e!a
!e&ona#il "e *!eutatile -amiliei i cauta a *aeaca olutii<( ta& i&aito! ) :u&a&a au&!a
ca!uia e "eca!ca toate teniunile -amiliei< co&ilul &ie!"ut( macota( aliatul( etc.
+e &a!e ca( e%enimentele "e %iata &!ecoce a! &utea a%ea un ca!acte! "ete!minant in a&a!itia
com&o!tamentului toxicoman( inciin"u)e in c!eie! i "e$%oltan" am&!ente "u!a#ile.
Totui( nu )a &utut ta#ili ca &e!onalitatea i e%enimentele &!ecoce ale %ietii a! &utea -i
etic'etate ca in*u!ii -acto!i "et!ucti%i in a&a!itia con"uitei toxicomane.
1,C
<Titlu> 6.4.4. .acto!i #iolo*ici i mecanime -a!maco"inamice
.enomenele "e tole!anta i "e "e&en"enta unt in-luentate "e un ma!e numa! "e &a!amet!ii
#iolo*ici1 cata#olimul en$imatic( a#o!#tia intetinala( eni#ilitatea !ece&to!ilo!( etc.
Aceti &a!amet!ii #iolo*ici( la !an"ul lo! unt( -a!a in"oiala( int!)un !a&o!t cu -acto!ii *enetici
uce&ti#ili "e a ex&lica "i-e!entele inte!in"i%i"uale ale "e$%olta!ii tole!antei i "e&en"entei.
O aemenea i&ote$a a -ot atetata "e cat!e in%eti*atiile ce au tu"iat &!o#a#ilitatea ca !icul
unui com&o!tament toxicomanie a -ie mai !i"icat la u#iectii a"o&tati ai ca!o! &a!inti
#iolo*ici e!au toxicomani au alcoolici( "ecat la a"o&tatii ai ca!o! &a!inti nu e!au
-a!maco"e&en"enti.
+tu"ie!ea mo"elelo! animale a "emont!at ca "!o*u!ile unt "otate cu &!o&!ietati inta!itoa!e(
in-luentate "e itemul "o&amine!*ic meo)accum#en. In"i-e!ent "e "i%e!itatea in"i%i"uala(
exita o i"entitate #iolo*ica ca!e -a%o!i$ea$a "e$%olta!ea unui com&o!tament toxicoman la
o#olani :;en!= )1,,4<.
Mo"ul "e actiune al u#tantelo! !e&ona#ile in &!o"uce!ea toxicomaniilo! ete "i-e!it.
4e&!eoa!ele cent!ale :mo!-ina( 'e!oina( meta"ona< ii exe!cita mo"ul "e actiune au&!a
o&io!ece&to!ilo! i &!o"uc o "e&en"enta intena. Etanolul actionea$a au&!a !ece&to!ilo!
M4MA( a !ece&to!ilo! GA6A A( a mem#!anei celula!e i in"uc o "e&en"enta mo"e!ata.
6a!#itu!icele i #en$o"ia$e&inele in-luentea$a cu &!eca"e!e !ece&to!ii GA6A)A.
0i'otimulentele "e ti&ul cocainei in'i#a !eca&ta!ea "o&aminei actionan" au&!a !ece&to!ilo!
&otina&tici i &!o"uc o intena "e&en"enta &i'ica.
Am-etaminele unt coni"e!ate ca a*oniii ai !ece&to!ilo! catecolaminelo! i in"uc o
"e&en"enta &i'ica mai !e"ua in com&a!atie cu cocaina.
Ca-eina &!o"uce o in'i#itie a !ece&to!ilo! &u!inici i ai -o-o"iete!a$ei. 4e&en"enta ete mult
mai !e"ua.
Nicotina actionea$a au&!a !ece&to!ilo! acetilcolinici i *ene!ea$a o ma!e "e&en"en"enta.
0i'o"ile&ticele ii exe!cita actiunea in mo" "i-e!it. 4e ex. Canna#iul in-luentea$a
mem#!ana celula!a( !ece&to!ii &eci-ici( !ece&to!ii GA6A A i !ece&to!ii e!otoninei. L+4
actionea$a( in &ecial( au&!a !ece&to!ilo! e!otoninei( ia! mecalina au&!a !ece&to!ilo!
no!a"!ene!*ici( etc.
Mo"elele #io&i'oociale &!o&ue &ent!u "e-initia a"ictiei toxicomaniei 0ot -i !e$umate &!in
ecuatia lui Al#ee.
1,C
Con-!om acetei ecuatii1
:.acto!ii o!*anici F +t!e<3:Ataamente F +t!ate*ii a"minit!ati%e F +utine!e ociala<
In aceata ecuatie ataamentul e !e-e!a la enul i"enti-ica!ii &o$iti%e cu &a!intii.
Reca"e!ile toxicomanului unt ex&licitate &!in mo"elul !eca"e!ilo! enuntat "e Ma!latt i
Go!"on :1,8C -i*. 6.1<.
E%enimentele %ietii :1<
5iola!ea a#tinentei :/la&e/< :7<
4emo!ali$a!e :?<
Autoc!itica :4<
/O in*u!a %iola!e a a#tinentei ete un eec "e-initi%/ :C<
Reca"e!e :/!ela&e/< :6<
Ate&ta!i "e e-icacitate :9<
.acto!i ociali :8<
+t!e :,<
+til "e %iata :1D<
0e!onalitate :11<
+t!ate*ii "e a"a&ta!e :17<
+t!ate*ii co*niti%e :co&in*< :1?<
-i*.6.1) Mo"elul !eca"e!ilo! "u&a Ma!latt i Go!"on :1,,,<
:1< :7<
:7< :6<
:?< :7<
:7< :4<
:?< :7<
:C< :9<
:9< :C<
:8< :6<
:,<
:1D<
:11<
:17<
<3.i*.>
<Titlu> 6.C. A+0ECTE CLINICE ALE 0RINCI0ALELOR TOXICOMANE
<Titlu> 6.C.1. 0i'o"ile&ticele
O&iumul ete un alcaloi"( mate!ie &!ima "in ca!e e ext!a*e mo!-ina. Alcaloi$ii o&iumului
:Mo!-ina i Co"eina< au "e!i%atii "e inte$a cum ete ;e!oina( unt utili$ati "e toxicomani
&ent!u en$atia eu-o!ica i "e !elati% B#ien)It!e/ :&lanet<( ce o o#tin cel &utin in &!ima -a$a.
Acet e-ect ete %a!ia#il in -unctie "e molecula in*e!ata. A"minit!a!ea &a!ente!ala a "o$ei(
int!a%eno &!o"uce o en$atie "ec!ia ca o ex&lo$ie :-la'<.
Meta"ona i co"eina( &!ecum i alte anal*e$ice e &ot utili$a i &e! o. ;e!oina e &oate i
&!i$a.
Acete u#tante &!o"uc intala!ea unei "e&en"ente &i'ice i -i$ice intene. 4e&ai!ea
cantitatii "e l *!. "e 'e!oina &e $i( &e!tu!#a acti%itatea &!o-eionala. In co&ul o#tine!ii
"!o*ului( conumato!ii !ecu!* la u!e "e -inanta!e ilicita :-u!tu!i( &!otitutie( atacu!i a!mate<.
4e aemenea( a"minit!a!ea int!a%enoaa i &!omicuitatea exuala -a%o!i$ea$a "iemina!ea
;I5)lui i a 'e&atitelo! %i!ale.
2tili$a!ea elixi!ului &a!e*o!i* a co"einei( &!ecum i a uno! u#tante in!u"ite e -ace in ca$u!i
"e /inlocui!e/ im&ua a 'e!oinei au a mo!-inei.
La noi in ta!a e utili$ea$a .o!t!alul( Co"eina( Mo!-ina i in ultimul tim& ;e!oina.
In *ene!al( ta!ea "e -la' ete u!mata "e o ta!e "e a&atie( omnolenta( tu&oa!e( !e&lie!e in
ine( ce "u!ea$a 7)6)o!e.
A"minit!a!ea 'e!oinei e &oate acom&ania "e e-ecte &e!i-e!ice u# -o!ma "e1 'i&oteniune(
"e&!eie ca!"io %acula!a( conti&atie( !etentie u!ina!a( &iele ucata( anemie( la#i!e in
*!eutate.
Intoxicatia acuta "ato!ita unei u&!a"o$e :o%e!"oe< e ca!acte!i$ea$a &!int!)o ta!e
tu&o!oaa( exce&tional a*itatie( #!a"i&nee i mio$a( 'i&ote!mie( 'i&oteniune.
Moa!tea &oate u!%eni -ie &!int!)un e"em &ulmona! acut( -ie &!in coma( in a#enta unui
t!atament !a&i".
+e%!aAul a&a!e "e la 4)17 o!e "e la ultima inAectie "e 'e!oina. Mani-eta!ile clinice &ot &e!ita
&e o "u!ata "e ?)6 $ile.
Actiunea 'e!oinei au&!a -etuului in tim&ul a!cinii( nu &oate -i "iociata "e contextul ocio)
economic :i*iena !u"imenta!a( malnut!itie<( in ca!e e *aete %iitoa!ea mama. G!a%itatea e
"ato!ete i &olitoxicomaniei( &!in alcoolim( ta#a*im( me"icament. 4ei co&ilul nu &!e$inta
mal-o!matii &eci-ice( cont!a! celo! o#e!%ate la co&iii unei mame cocainomane( aceti co&ii
&!e$inta o *!eutate +u#&on"e!ala( 'i&o*licemie( 'i&ocalcemie( t!a#im. Mani-eta!ile "e
e%!aA la nou nacut e intalnec la 6DE "int!e co&ii.
Cocaina ete un alcaloi" ext!a "in a!#o!ele "e Coca. +e a"minit!ea$a &e cale na$ala(
&a!ente!ala( au &ulmona!a :C!ac<. Conumato!ii &ot aAun*e &ana la l ,/. "e alcaloi" int!)o
e"inta unica.
Intoxicatia c!onica e mani-eta &!in le$iuni na$ale( tul#u!a!i !e&i!ato!ii "e ti& atmatic(
tul#u!a!i ca!"io)%acula!e( "i*eti%e( exuale :im&otenta<( 0i'iat!ice. 4int!e tul#u!a!ile
&i'iat!ice( cele mai -!ec%ente unt1 anxietatea( com&o!tamentul u&icio( tul#u!a!ile "e
%o!#i!e :#al#im( a-a$ie<( tul#u!a!i 'alucinato! "eli!ante( auto i 'ete!o)a*!ei%itate.
Intoxicatia acuta a&a!e la "o$e ca!e "e&aec 7DD m*. &e cale na$ala.
1,8
Ta#loul clinic ete "ominat "e tul#u!a!i ca!"io)%acula!e :c!i$e "e an*ina in-a!cte(
'i&e!teniune( tul#u!a!i "e !itm<( con%ulii. Moa!tea u!%ine &!in 'emo!a*ie au cola& ca!"io
%acula!. 6olna%ul &oate -i ext!em "e a*itat i "e %iolent( &ana la o excitatie &a!anoi"a. Nu
exita anti"ot &ent!u intoxicatia acuta.
Am-etaminele
+unt -oloite u# -o!ma inAecta#ila au &e! o. 4int!e in"icatiile me"icale initiale e citea$a1
atenia ma!cata( 'i&e!omnia( o#e$itatea( unele -o!me /"e-ecti%e/ ale ta!ilo! &!oceuale
&i'otice. 0oe"a un &otential a"icti% coni"e!a#il( aAun*an"u)e !a&i" la ta'i-ilaxie
:o#li*ati%itatea c!ete!ii "e ei &ent!u o#tine!ea uno! e-ecte minime( "o$e ca!e "e%in
'i&e!toxice<.
Am-etaminele in"uc o ta!e "e 'i&e!%i*ilenta( eu-o!ie( "iminua en$atia "e o#oeala i cea "e
-oame( in "o$e mici &ot -i 'i&e!excitante exuale( acet e-ect ete ina t!an$ito!iu. A&a!itia
tole!antei ete !a&i"a.
.Intoxicatia c!onica e mani-eta &!in tul#u!a!i ca!"io %acula!e( &ie!"e!i "e *!eutate( tul#u!a!i
"e &anica( 'ete!o i auto a*!ei%itate( !eactii &a!anoi"e.
Intoxicatia acuta ete aemanatoa!e cu cea "ec!ia &ent!u cocaina.
Canna#i
0!inci&iile acti%e ale cane&ii unt continuti in !e$ina a. +e utili$ea$a u# -o!ma "e ia!#a
:Ma!iAuana<( !e$ine :;ai< au 'it :uleiul "e Canna#i<.
Canna#iul ete conumat "e cat!e ?DD milioane "e oameni i !e&!e$ii ta "!o*ul ilicit( cel mai
-!ec%ent utili$at.
Toxicitatea .ete "ominata "e mani-eta!ile &i'ice( mani-eta!ile cele n ai *!a%e &utan" lua
a&ectul unei c'i$o-!enii. Canna#iul &!o%oaca o ta!e le en$atie a*!ea#ila "e "etin"e!e( "e
anxioli$a( "e eu-o!ie( "e uoa!a e#!ietate. Tul#u!a!ile a&a! "u&a conumul unei "o$e "e 7D)4D
m* "e T;C :tet!a'i"!ocana#inol<( ceea ce a! inemna &!e&a!a!ea uno! ti*a!ete "in 'ai "e
calitate me"ie. 2nii conumato!i &ot &!e$enta tul#u!a!i)"e &e!ce&tie :exuale( %i$uale(
au"iti%e<( mani-eta!i anxioae.
Intoxicatia acuta e mani-eta &!in1 mio$a( conAuncti%ita( &ame #!onite( ta'ica!"ie(
'i&oteniune( nita*mu( 'i&ote!mie( ucaciunea *u!ii( !etentie u!ina!a. 0e &lan &i'ic &ot
a&a!ea i ta#lou!i clinice "e ti& 'alucinato! "eli!ant.
Intoxicatia c!onica ete "ominata( mai ale "e tul#u!a!ile &i'iat!ice( &!in &!e$enta
in"!omului amoti%ational i a uno! ta#lou!i clinice( &i'otice( 'alucinato! "eli!ante.
Canna#iul &!o%oaca o "e&en"enta &i'ica uoa!a.
1,,
<Titlu> 6.C.7. ;alucino*ene i oni!o*ene
L+4)ul
4ietilamina aci"ului lie!*ic ete un "e!i%at intetic al unui alcaloi" ext!a "in eca!a co!nuta.
+e &!e$inta u# -o!ma "e c!itale al#e( au "e lic'i" ino"o! i incolo!. Ete in*e!at i acti% in
"o$e !e"ue 1DD)7DD 2* ( !a! ete -umat au inAectat. +t!uctu!al L+4)ul e "i-e!entia$a &utin
"e unele amine ca1 M4MA( +T0( Mecalina( 0iloci#ina.
E-ectele &i'olo*ice unt "ominate "e o acti%itate 'alucinato!ie intena. /Excu!ia/ a&a!e
"u&a 1)7 o!e "e la in*e!a!e i e mani-eta u# -o!ma unui in"!om "eli!ant 'alucinato! #o*at(
%i$ual( au"iti%( tactil :"ito!iuni ale ima*inilo! !etiniene) mo$aicu!i calei"oco&ice(
metamo!-o&ii( ilu$ii %i$uale( au"iti%e( en$iti%e( tematica mitica !eli*ioaa( e!otica(
"ito!iunea &atiu)tim&( anxietate( eu-o!ie( "e&!eie<. Reintoa!ce!ea la no!mal e -ace "u&a 4)
C o!e. +e &ot in!e*it!a ilu$ii i i"ei "eli!ante !e$i"uale( in tim&ul /excu!iei/ &ot a&a!ea i"ei
"e uici" ecun"a!e.
L+4)ul nu &!o"uce o o#inuinta i "u&a o&!i!ea intoxicatiei nu a&a!e in"!omul "e e%!aA.
.eniletilaminele :Mecalina. 0iloci#ina( M4MJ<
Mecalina ete ext!a "int!)un cactu mexican 0e=otl. +e "ec!ie o #etie /mecalinica/ ce
e%oluea$a in "oua -a$e1 -a$a eu-o!ica "e excitatie i -a$a "e&!ei%a cu 'alucinatii #o*ate. 0e
&lan omatic e o#e!%a *!etu!i( %a!atu!i in -a$a "e excitatie( mi"!ia$a contanta( a#enta
coo!"ona!ii mot!ice( la#iciune( 'i&e!u"o!atie.
6etia /mecalinica/ ete "ec!ia i in lite!atu!a #elet!itica :!omanele lui Ca!lo Catane"a<.
0iloci#ina
0!o%ine "int!)o ciu&e!ca( &iloci#e mexicana. 0iloci#ina &!o"uce mani-eta!i &i'o&atolo*ice
aemanatoa!e Mecalinei.
M4MA: ?.4) Metilen)4iox=)Met'Am-etamine<
Ete come!ciali$ata u# "enumi!ea "e Ecta$=. Ete un &!o"u intetic cu acti%itate
am-etaminica i 'alucinato!ie in "o$e ma!i. 4o$a "e conum ete int!e 1DD)1CD m*. 4o$a
toxica mo!tala ete &ete 7CD m*.
0C0 :.enilcicli"ina<
0C0)ul :&ul#e!ea in*e!ilo!( /an*el "ut/< ete come!ciali$ata( in &ecial in +2A. +i in ca$ul
in*e!a!ii acetei u#tante unt &!e$ente mani-eta!i 'alucinato! "eli!ante "e ti&
c'i$o-!eni-o!m( ta#lou!i "e&!ei%e "e "i-e!ite intenitati( &!ecum i acte autoa*!ei%e
:automutila!e< au 'ete!oa*!ei%e :c!ime %iolente<. Ete coni"e!at unul "int!e "!o*u!ile cele
mai &e!iculoae.
7DD
<Titlu> 6.C.?. Intoxicatia cu ol%enti %olatili
Inca "in a"olecenta :ex&e!ienta( !it initiatic< e a&elea$a la acete u#tante. 4e&en"enta ete
&ute!nica i e acom&ania$a "e tul#u!a!i *!a%e "e &e!onalitate.
+ol%entii au un e-ect ime"iat inten i &!o"uc in mo" &ecial mani-eta!i e#!ioae eu-o!ice.
0ot -i &!e$ente i -a$e "e excitatie &i'omoto!ie( e&ioa"e 'alucinato! "eli!ante( ta!i "e
a*!ei%itate.
Acete u#tante &!o"uc e-ecte ecun"a!e omatice *!a%e( ence-alite i!e%e!i#ile( ne-!ite(
tul#u!a!i 'e&atice i an*uine. 4eceele unt -!ec%ente.
<Titlu> 6.C.4. 4e&en"enta -ata "e &i'ot!o&e
6a!#itu!icele( t!anc'ili$antele in &ecial( cat i unele anti"e&!ei%e &!o"uc "e&en"enta &i'ica
i -i$ica. +unt "eAa #inecunocute in &!actica clinica "e&en"enta -ata "e Ciclo#a!#ital( Amital(
4o!micum( Glutetimi"( Me&!o#a!iat( Na&oton( 4ia$e&am( Oxa$e&am( T!anxene( Lo!a$e&am(
etc.
4e&en"enta e intalea$a( in *ene!al( "u&a "oi ani( in -unctie "e &!o"uul utili$at.
Mani-eta!ile clinice unt imila!e "e&en"entei c!onice -ata "e alcool. +e%!aAul e
acom&ania$a "e ta#lou!i clinice con-u$ionale "e intenitate "i-e!ita. Com&licatiile 'e&atice(
neu!olo*ice e intalnec a"eeo!i.
4e&en"enta -ata "e neu!ole&tice ete cu totul exce&tionala.
<Titlu> 6.C.?. 4e&en"enta -ata "e ca-eina i nicotina
Ca-eina ete &!e$enta in ca-ea( ciocolata( cola( cacao( in unele me"icamente in"icate in
t!atamentul *utu!aiului. O ceaca "e ca-ea contine in me"ie 1DD)1CD m*. ca-eina( in tim& ce
ceaiul i cola contin numai Aumatate "in "o$a. +timulentele au 1DD m*.3 com&!imat.
Intoxicatia e ca!acte!i$ea$a &!int!)o -e#!ilitate( ne!%o$itate( excitatie( inomnie( -acie
%ultuo( c!ete!ea "iu!e$ei( tul#u!a!i *at!o)intetinale( ta'ica!"ie( a!itmii ca!"iace( uoa!a
incoe!enta i"eatica( u!ecita!e( 'i&e!acti%itate( a*itatie &i'omoto!ie. in ca"!ul u&!a"o$aAului
&ot a&a!ea ta!i "e anxietate i c'ia! &oate "e$%olta un com&o!tament &i'otic. Ca-eina
&!o"uce "e&en"enta. Re"uce!ea ca-einei ca i o&!i!ea ei e &oate aocia cu ce-alee( ta!i "e
i!ita#ilitate ca!e &ot "u!a 4)C $ile.
4e&en"enta -ata "e nicotina. 4e&en"enta e intalea$a !a&i" i ete &ute!nic in-luentata "e
con"itiile "e me"iu. A"eeo!i coexita cu o "e&en"enta -ata "e alte u#tante cum a! -i
alcoolul( ma!iAuana.
Com&licatiile omatice unt nume!oae( "e la #!onita c!onica( cance!( la a-ectiuni
co!ona!iene i %acula!e &e!i-e!ice. +e%!aAul e mani-eta &!in i!ita#ilitate( entiment "e
-!ut!a!e( anxietate( "i-icultati "e concent!a!e( #!a"ica!"ie( nelinite &i'omoto!ie( 'i&e!-a*ie.
7D1
<Titlu> 6.6. TRATAMENT
T!atamentul toxicomanilo! intam&ina *!eutati( in &ecial "ato!ita am#i%alentei aceto!a -ata "e
t!atament( atitu"inii mani&ulatoa!e i nu a!a!eo!i a*!ei%e -ata "e intitutie i -ata "e me"ici.
Atat c'imiote!a&ia( cat i miAloacele &i'ote!a&eutice unt necea!e unei !elatii te!a&eutice
o&time( in"i&ena#ile co&ului &!o&u.
<Titlu> 6.6.1. T!atamentul "e u!*enta
Ete in"icat ta!ilo! "e intoxicatie acuta i mani-eta!ilo! clinice &!o"ue "e in"!omul "e
e%!aA. 0!o#lemele te!a&eutice "e&in" "e natu!a i intenitatea aceto! tul#u!a!i. 2neo!i in
in"!omul "e e%!aA ete necea!a !elua!ea "!o*ului in cantitati mult mai mici( &ent!u
atenua!ea -enomenelo! clinice.
T!atamentele im&un o &itali$a!e( inte!na!ea int!)un e!%iciu "e !eanima!e i a"minit!a!ea
unei me"icatii im&tomatice in co&ul com#ate!ii a*itatiei( anxietatii i a celo!lalte mani-eta!i
&i'o&atolo*ice.
<Titlu> 6.6.7. T!atamentul &!o&!iu)$i
Im&une a&lica!ea unei t!ate*ii &eci-ice( int!)o &!ima -a$a ete necea!a int!e!u&e!ea toxicului
&!in intitui!ea cu!ei "e e%!aA. int!)o a "oua -a$a "e &ot cu!a ete necea!a conoli"a!ea
a#tinentei. T!atamentul com&licatiilo! &i'iat!ice i omatice e e-ectuea$a in am#ele -a$e.
<Titlu> 6.6.7.1. Cu!a "e e%!aA
Cu!a "e e%!aA e e-ectuea$a numai in me"iul &italicec i &e cat &oi#il( int!)un e!%iciu "e
!eanima!e( in ca$ ca aceata cu!a ete olicitata "e cat!e toxicomani t!e#uie anali$ate im&!euna
cu aceta moti%atiile( in ituatia in ca!e un toxicoman e a"!eea$a &ent!u o alta !atiune
me"icala ete o&o!tun a)1 -atuim ca aceata cu!a ete in*u!a alte!nati%a &oi#ila.
0olitoxicomania t!e#uie i"enti-icata &!in examina!i u&limenta!e( c!omato*!a-ia u!ina!a -iin"
in"i&ena#ila.
+e%!aAul toxicomaniei -ata "e o&iacee im&une aocie!ea me"icatiei e"ati%e :t!anc'ili$ante
au neu!ole&tice e"ati%e< i &amolitice.
In ca$u!ile e%e!e e a"minit!ea$a a*oniti ai !ece&to!ilo! Al-a 7 &!eina&tici "e ti&ul
Cloni"inei au anta*onitK ai calciului. Teniunea a!te!iala %a -i monito!i$ata in &e!manenta.
7D7
Toto"ata ete necea!a co!ectia "e$ec'ili#!ul meta#olic( !e'i"!ata!ea &!in #autu!i a#un"ente(
&oli%itaminote!a&ie itematic !enut!itie( #ilant in-ectio( &!e%eni!ea in"!omului "e-icita! au
"e&!ei% in &ot e%!aA &!in a"minit!a!e "e neu!ole&tice i anti"e&!ei%e.
In -inal( &acientul t!e#uie a u!me$e o cu!a &i'ote!a&eutica :&i'ote!a&ie "e utine!e(
&i'ote!a&ie "e *!u&( &i'o"!ama( &i'ote!a&ie co*niti%a au com&o!tamentala( etc.< i
ociote!a&ie.
+in"!omul "e e%!aA la #a!#itu!ice e aeamana cu e%!aAul alcool 1. 0!e$enta c!i$elo!
comitiale im&un a"minit!a!ea 4ia$e&amului au a Clona$e&amului.
Mau!ile te!a&eutice i #ilantul in%eti*atiilo! ete acelai ca i in e%!aA o&iaceelo!.
+in"!omul "e e%!aA la #en$o"ia$e&ine( m ca$ul e%!aAului #!utal( im&une !eint!o"uce!ea unei
#en$o"ia$e&ine "e ti&ul 4ia$e&amului in "o$e !e*!ei%e :!e"uce!ea cu 7CE "in "o$a initiala
&e o &e!ioa"a "e 1C $ile<( inAectii int!amucula!e cu .eno#a!#ital( a"minit!a!e "e
#eta#locante :Atenolol<( "e a*oniii ai !ece&to!ilo! Al-a 7 &!eina&tici( a Ca!#ama$e&inei.
in cu!ele "e a#tinenta &ent!u 'e!oinomani( mo!-inomani au co"einoma!ii( inte!%entiile
me"icale unt mult mai com&lexe( in t!atamentul cu!ei "e e%!aA &ent!u 'e!oina e
a"minit!ea$a u#tante inlocuitoa!e "e ti&ul Meta"onei au Nalt!exonei. A*oniti &a!tiali ai
!ece&to!ilo! o&iaceici "e ti&ul 6u&!eno!-' ei ucita in continua!e "icutii in ceea ce &!i%ete
utilitatea lo!. Aceto! me"icamente li e &ot aocia anxiolitice "e ti&ul Clo!a$e&atului(
'i&notice tin *!u&a #en$o"ia$e&inelo!( antal*ice i e%entual anti&amotice. A"minit!a!ea
Cloni"inei &oate atenua in"!omul "e-icita! !e$i"ual. Neu!ole&ticele unt &e cat &oi#il
e%itate( int!ucat unt *!eu u&o!tate "e toxicomani.
<Titlu> 6.6.?. 0!inci&ii &i'ote!a&eutice
Inte!%entiile &i'ote!a&eutice au ca co& inta!i!ea timei "e ine( &e!mita i" &acientului a
"e&aeaca entimentele "e inu-icienta -ata "e ituatiile -!ut!ai te au -ata "e concu!enta.
0i'ote!a&ia "e *!u& "a !e$ultate -oa!te #une Ia toxicomanii mai im&uli%i au mai !e*!ei%i.
Te!a&ia -amiliala ete necea!a in co&ul !e$ol%a!ii "ito!iunilo! int!a-amiliale.
Te!a&ia co*niti%a a -ot &!o&ua in a#u$ul "e cocaina &ent!u !e"uceK a "e&en"entei.
in &!ima eta&a( &!in anali$a -unctionala( e i"enti-ica -acto!ii "eclanato!i1 )entimentele
"e&!ei%e( &lictieala( entimentul "e %i"( ca!e ete u!mat "e &e!ce&tia "e&en"entei.
in -a$ele u!matoa!e( te!a&eutul %a ci!cumc!ie co*nitii "e !ic( ca!e %o!
un item %i!tual "e i"ei( *an"u!i i "e c!e"inte( &!in ca!e e ituea$a /in a-a!a "!o*ului i a
"e&en"entei/. Aceata acti%a!e e !eali$ea$a &!in in"uce!ea "e ima*ini mentale( &!e$enta!i "e
-ilme i ex&une!ea ituatiei in &!e$enta te!a&eutului( a mate!ialului "etinat utili$a!ii "!o*ului.
+e mai utili$ea$a i #io-ee")#ac>)ul au !et!oactiunea #iolo*ica &ent!u cont!olul %olunta! al
uno! -unctii -i$iolo*ice.
Meto"ele "e !e$ol%a!e a &!o#lemelo! au ca co& &!iAini!ea u#iectului( a)i mentali$e$e
a%antaAele i "e$a%antaAele &e te!men cu!t i &e te!men lun*( in ca$ul acce&ta!ii au
!e&in*e!ii "!o*ului.
Inte!%entiile &i'oociale au ca o#iecti% im#unatati!ea ine!tiei ocio)&!o-eionale a
&acientului. Aceata e !eali$ea$a &!in c!ea!ea uno! me"ii &!oteAate( &!in ai*u!a!ea uno!
con"itii "e munca a"ec%ate( in acet co& unt ext!em "e e-iciente cent!ele "e &ot cu!a
&eciali$ate. O mai #una matu!a!e a &e!onalitatii i autonomiei ociale e o#tine int!)o
&e!ioa"a "e tim& ce "i-e!a "e la #olna% la #olna%( "e con"itiile ale "e %iata( "e tatutul au
ocial( etc.
<Titlu> 6.9. 0RO.ILAXIE
0!o-ilaxia &!ima!a a!e ca o#iecti% e%ita!ea conuma!ii unui "!o*. 0ent!u !eali$a!ea acetui
"e$i"e!at ete necea!a inte!%entia ocietatii ca!e a com#ata t!a-icul "e "!o*u!i &!in miAloace
cat mai e-icace i a e in-luente$e -acto!ii ociocultu!ali !e&ona#ili in a&a!itia toxicomaniei.
4e aemenea( t!e#uie -acut t!atamentul co!ect al unei #oli &i'ice i aceata &!eu&une i
in-o!ma!ea &acientului "e&!e &e!icolul -a!maco"e&en"entei ce)1 &!e$inta unele #a!#itu!ice
au t!anc'ili$ante a"minit!ate tim& in"elun*at. 0ent!u e%ita!ea a&a!itiei unei "e&en"ente -ata
"e o&iacee( am-etamine au #en$o"ia$e&ine( e im&une a"minit!a!ea lo! in "o$e !e"ue.
0!e%eni!ea ecun"a!a a!e ca o#iecti% e%ita!ea "e&en"entei la u#iectii ca!e au /ex&e!imentat/
"!o*ul. MiAloacele "e !eali$a!e unt ext!em "e com&lexe i tin cont "e antece"entele
com&o!tamentale "e ti& -amilial( &e!onal( "e ti&ul "e &e!onalitate al &acientului. 0ent!u
o#tine!ea uno! !e$ultate conc!ete e im&une o acti%itate int!)o ec'i&a &lu!i"ici&lina!a in ca!e
&i'iat!ul i me"icul *ene!alit t!e#uie a conluc!e$e im&!euna. 4e aemenea( unt necea!e
in-iinta!ea uno! cent!e "e &!imi!e &eciali$ate &ent!u toxicomani ca!e a o-e!e in*!iAi!i
ime"iate *!atuite i a !e&ecte o#li*atia anonimatului.
0!o-ilaxia te!tia!a e a"!eea$a -acto!ilo! ca!e int!etin au a*!a%ea$a toxicomania i toto"ata(
im&une o#li*ati%itatea t!atamentului com&licatiilo! &i'iat!ice i omatice ale toxicomaniei.
+unt nume!oae miAloace ca!e ii &!o&un a aAute u#iectul a)i *aeaca un com&o!tament
no!mal( atat u# !a&o!t &!o-eional i ocial( cat i al !elatiilo! u#iecti%e. In ca$ ca
toxicomanul nu t!aiete cu -amilia ete necea! a i *aeaca un loc "e ca$a!e. In ituatiile
can" nu &oate a)ti !eia tu"iile au &!o-eia( e incea!ca a e o#tina o ocu&atie au un loc "e
munca. Toxicomanul t!e#uie aAutat a)i c!ee$e alte ti&u!i "e !elatii inte!&e!onale i a
!enunte la !elatiile cu me"iul "e ti& toxicoman i mai ale( la intalni!ile cu %an$ato!ii "e
"!o*u!i.
T!atamentul &i'ote!a&eutic ocu&a un loc &!imo!"ial in aceata -a$a.
<Titlu> 6.8. 6i#lio*!a-ie electi%a
1. A.0.A. :7DDD< )Manual "e 4ia*notic i +tatitica a Tul#u!a!ilo! Mintale 4+M)I5
)1,,4( E". A0LR( 6ucu!eti.
7. A.0.A. :1,,C< )0!actice Gui"eline -o! t'e T!eatment o- 0atient 8it' +u#tance
L2e 4io!"e!1 Alco'ol( Cocaine( O&ioi"( Ame!ican Mou!nal o- 0=c'iat!=( 1C711)C,. (?.
A.0.A.:1,,6<)0!actice Gui"eline -o! t'e T!eatment o- 0atient 8it' Nicotine 4e&en"ance(
Ame!ican Mou!nal O- 0=c'iat!=( 1C?1 ?)C,( 1)?1.
4. 6e!tc'= G.( 4u-ou! ;.( Ric'a!" 4.( +enon M.L.:1,,C< )Toxicomanie.in
T'e!a&eutiNue 0=c'iat!iNue( +enon M.L.( +ec'te! 4( Ric'a!" 4.( E". ;e!mann( 0a!i( 61 97?)
9CD.
C. C.I.M1 :1,,?< )Clai-ica!ea Inte!nationala a Mala"iilo! :C.I.M< E"itia a 1D)a OM+(
E". Me"icala( 6ucu!eti.
6. ;en!= C.( Le Moal M.( 6ou!*eoi M. :1,,4< )+uce&ti#ilite In"i%i"uelle a la
Toxicomanie( A&&o!t "e Mo"ele Animaux( LOEnce&'ale( XX1 1)6.
9. lonecu R. :1,,8< )Toxicomaniile( in 0!e"ecu 5. ) 0i'iat!ie( E". Me"icala(
6ucu!eti( 4,D)C18.
8. Ha&lan ;.I.( +a"oc> 6.M. :7DDD< )+u#tance ) Relate" 4io!"e!(
Com&!e'eni%e Text#oo> o- 0=c'iat!=( +e%ent' E"ition( 5ol. I( E". Li&&incott Pilliam J
Pil>in( 0'ila"el&'ia( 2+A( 111 ,74)1D,C.
,. Loo ;.( Qa!i-ian E. :1,97< )La 0=c'i&at'olo*ie "u Toxicomane( Re%. 0!at.(
0a!i( ?71 74C?)74C9.
1D. Oli%entein C. :1,89< )La CliniNue "u Toxicomane( E"ition 2ni%e!ita!ie(
0a!i.
11. 0o!ot A.( 0o!ot M. :1,,,< )Toxicomaniile( E". +tiinti-ica(
6ucu!eti.
17. @uo*'ou!lian M.M. :1,94< )La 0e!onne "u Toxicomane( E". 0!i%at( Touloue.
1?. +c'#ine! ;.( T$ele&i A.( Mil#e!*e! +.( Loc>'a!t N.( H!u#e! M.(
Helle= M.6.( +c'oene! 0.E. :7DDD< )0!e%alence o- Attention)4e-icit3;=&e!acti%it= 4io!"e!
an" Con"uct 4io!"e! Amon* +u#tance A#ue!( M. Clin. 0=c'iat!=( 611 744)7C1.