Sunteți pe pagina 1din 180

ANEXELE

Legii-cadru nr. 330/2009privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri


publice
publicat n Monitorul Oficial cu nurul !"2 din data de 9 noiebrie 2009
#u ne asu rspunderea pentru eventualele neconcordan$e sau erori care
pot aprea% la un oent dat% ntre aceast variant electronic &i cea publicat n
Monitorul Oficial al 'o(niei. )ste denun$at e*pres orice responsabilitate
profesional sau de alt natur fa$a de orice persoan% cu privire la orice consecin$
ce rezult din faptul ac$iunii sau inac$iunii bazate n ntregie sau n parte pe acest
te*t.
ANEXA Nr. I: REGLEMENTRI specifice personalului ncadrat pe baz de
contract indi!idual de "unc # personal contractual din ad"inistra$ia
public
%E&'I(NEA ): %alarii de baz
Art. )
+alariile de baz &i indeniza$iile pentru personalul contractual ncadrat n serviciile
,arlaentului% -dinistra$iei ,reziden$iale% .uvernului% n inistere &i n alte organe
de specialitate din subordinea .uvernului ori a inisterelor% n -gen$ia #a$ional de
/ntegritate% 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% ,arc3etul de pe l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie% 1urtea 1onstitu$ional% 1onsiliul Legislativ% 1onsiliul 1oncuren$ei%
-vocatul ,oporului% 1urtea de 1onturi% 1onsiliul #a$ional al -udiovizualului% 1onsiliul
#a$ional pentru +tudierea -r3ivelor +ecurit$ii% -gen$ia #a$ional de ,res
-.)',')+ sunt prevzute n ane*a nr. //4.
Art. *
+alariile de baz &i indeniza$iile pentru personalul contractual din serviciile
deconcentrate ale inisterelor &i ale altor organe centrale de specialitate - prefecturi%
consilii 5ude$ene% unicipii sunt prevzute n ane*a nr. //2.
Art. +
+alariile de baz &i indeniza$iile pentru personalul contractual din aparatul propriu
al consiliilor% pririilor &i din serviciile publice din subordinea acestora sunt
prevzute n ane*a nr. //3.
Art. ,
+alariile de baz pentru personalul contractual ncadrat pe func$ii de specialitate
specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial &i al denitarului sunt
prevzute n ane*a nr. //6.
%E&'I(NEA *: %poruri
Art. -
.)/+porul pentru condi$ii periculoase sau vttoare% de p(n la 478 din salariul
de baz% corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respective% poate fi
acordat personalului salarizat potrivit ane*elor nr. //4-//6.
.*/Locurile de unc% riea concret a sporului pentru condi$ii periculoase sau
vttoare% categoriile de personal% precu &i condi$iile de acordare a acestora se
stabilesc av(nd la baz buletinele de deterinare sau% dup caz% e*pertizare% eise
de ctre autorit$ile abilitate n acest sens% prin regulaent aprobat de ctre
ordonatorul principal de credite cu consultarea sindicatelor sau% dup caz% a
reprezentan$ilor salaria$ilor% avizat de Ministerul Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale
&i Ministerul 9inan$elor ,ublice.
Art. 0
+porurile la salariul de baz% care sunt specifice unor doenii bugetare &i care se
acord personalului contractual din respectivele doenii% sunt prevzute% dup caz%
n ane*ele care cuprind salariile de baz pentru personalul din unit$ile bugetare din
aceste doenii.
%E&'I(NEA +: An1a2area3 pro"o!area 4i a!ansarea n func$ii3 1rade sau
trepte profesionale 4i 1rada$ii a personalului contractual
Art. 5
.)/Ocuparea unui post vacant sau teporar vacant% e*istent n statul de func$ii% n
cazul personalului contractual% se face prin concurs sau e*aen% pe baza criteriilor de
selec$ie stabilite prin regulaent de ctre ordonatorul principal de credite% n raport
cu cerin$ele postului.
.*/)valuarea perforan$elor profesionale individuale n cadrul e*aenului sau
concursului de ocupare a unui post vacant se va face de ctre o coisie desenat
prin dispozi$ie a ordonatorului de credite bugetare% confor prevederilor legale.
Art. 6
.)/,roovarea persoanelor ncadrate cu contract individual de unc n func$ii%
grade sau trepte profesionale se face de regul pe un post vacant e*istent n statul
de func$ii.
.*/0n situa$ia n care nu e*ist un post vacant% proovarea persoanelor ncadrate cu
contract individual de unc n func$ii% grade sau trepte profesionale se va face prin
transforarea postului din statul de func$ii n care acestea sunt ncadrate ntr-unui
de nivel iediat superior.
.+/,roovarea n grade sau trepte profesionale iediat superioare se poate face din
3 n 3 ani% n func$ie de perforan$ele profesionale individuale% apreciate cu
calificativele :foarte bun:% cel pu$in de dou ori n ultiii 3 ani% de ctre coisia
desenat prin dispozi$ie a ordonatorului de credite bugetare% din care fac parte
sindicatele sau% dup caz% reprezentan$ii salaria$ilor.
.,/-vansarea n grada$ia iediat superioar se face la ndeplinirea condi$iei de
vec3ie prevzute de tran&ele de vec3ie n unc.
.-/-ctivitatea profesional se apreciaz anual% ca urare a evalurii perforan$elor
profesionale individuale% de ctre conductorul institu$iei publice% la propunerea
&efului ierar3ic% prin acordare de calificative; :foarte bun:% :bun:% :satisfctor: &i
:nesatisfctor:.
.0/+tabilirea concret a criteriilor de evaluare a perforan$elor profesionale
individuale% n cazul avansrii sau ocuprii unui post vacant% se face prin 3otr(ri ale
.uvernului% ini$iate de fiecare ordonator principal de credite.
.5/,ersoanele ncadrate n func$ii contractuale de debutant% cu salariul de debutant%
vor fi salarizate astfel p(n la e*pirarea perioadei de cel pu$in " luni% dar nu ai
are de un an% &i vor fi avansate% pe baz de e*aen% n func$ia% gradul sau treapta
profesional iediat superioar.
.6/-bsolven$ii nv$(ntului superior de lung &i scurt durat% care la data trecerii
pe func$ia corespunztoare studiilor absolvite erau ncadra$i pe func$ii cu un nivel de
studii inferior% specifice doeniului n care au absolvit studiile universitare% se
ncadreaz la gradul profesional iediat superior gradului de debutant% pstr(ndu-&i
grada$ia avut la data proovrii% nuai n sura n care atribu$iile din fi&a postului
au fost odificate n od corespunztor.
ANEXA Nr. I
)
: A7MINI%TRA'IA 8(9LI& &ENTRAL 7E %8E&IALITATE
-paratul de lucru al; ,arlaentului 'o(niei% -dinistra$iei ,reziden$iale% 0naltei
1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% ,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie%
1ur$ii 1onstitu$ionale% 1onsiliului Legislativ% 1onsiliului 1oncuren$ei% 1ur$ii de 1onturi%
.uvernului &i inisterelor% -vocatului ,oporului% -utorit$ii #a$ionale de
+upraveg3ere a ,relucrrii <atelor cu 1aracter ,ersonal% 1onsiliului #a$ional al
-udiovizualului% -gen$iei #a$ionale de ,res -.)',')+% altor organe centrale de
specialitate
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. +ecretar general + "%07 "%67
2. +ecretar general ad5unct + 7%97 "%27
3. =ef departaent + 7%97 "%27
6. <irector general + 7%!7 "%47
7. <irector general ad5unct + 7%"0 "%00
". <irector + 7%"0 "%00
!. <irector ad5unct + 7%67 7%>7
>. =ef serviciu + 7%37 7%70
9. =ef birou + 7%27 7%60
#O?@;
4.+e utilizeaz n inistere &i n alte organe centrale de specialitate.
2.#ivelul de salarizare prevzut pentru func$ia de director% respectiv director ad5unct
se utilizeaz &i pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public
deconcentrat &i% respectiv% a directorului ad5unct coordonator al serviciului public
deconcentrat.
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% revizor contabil% auditorB
gradul /-
+ 3%07 3%27 3%60 3%77 3%!7 3%97
2. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% revizor contabil% auditorB
gradul /
+ 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
3. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% referent de specialitate%
revizor contabil% auditorB gradul //
+ 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
6. 'eferent% inspector% revizor contabilB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
7. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul /-
++< 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"7 2%!7
". ?e3nician-econoist% secretar superior% ++< 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20 2%37
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul /
!. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul //
++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 4%97
>. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret reia$ii% interpret
profesional% subinginerB debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. 1onsilier 5uridic gradul /- + 3%07 3%27 3%60 3%77 3%!7 3%97
40. 1onsilier 5uridic gradul / + 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
44. 1onsilier 5uridic gradul // + 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
42. 1onsilier 5uridic debutant + 4%!7 - - - - -
c/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
43. 'eferent /- M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07
46. 'eferent / M 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
47. 'eferent // M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
4". 'eferent debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
+alariile de baz stabilite pentru func$iile prevzute la pct. / se utilizeaz &i pentru
salarizarea func$iilor de alt specialitate dec(t cele specifice din cadrul altor institu$ii
centrale.
II.9unc$ii specifice unor inistere
).Ministerul 0ntreprinderilor Mici &i Mi5locii% 1oer$ului &i Mediului de -faceri
+alarii de baz pentru personalul care ndepline&te func$ii specifice coer$ului
e*terior &i cooperrii econoice
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general cu rang de inistru consilier + !%!0 !%97
2. <irector general ad5unct% director de cabinet cu
rang de consilier econoic
+ !%!0 !%90
3. <irector cu rang de secretar econoic / + !%60 !%"7
6. <irector ad5unct cu rang de secretar econoic
/
+ !%30 !%70
7. =ef serviciu cu rang de secretar econoic // + !%20 !%60
". =ef birou cu rang de secretar econoic // + "%90 !%47
#O?@;
0n coeficien$ii de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate &i sporul pentru libi strine.
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. Ministru consilier CD + "%07 "%60 "%!0 !%00 !%30 !%"0
2. 1onsilier econoic + 6%>0 7%07 7%30 7%77 7%>0 "%00
3. +ecretar econoic / + 6%"0 6%>7 7%40 7%30 7%77 7%!7
6. +ecretar econoic // + 3%>7 6%07 6%27 6%67 6%"0 6%>0
7. +ecretar econoic /// + 3%"0 3%>0 6%00 6%47 6%30 6%70
". -ta&at econoic + 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%40 6%27
CD La liita a*i cuprinde &i indeniza$ia de conducere
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
!. 'eferent transitere / M 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 2%97
>. 'eferent transitere // M 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0 2%90
9. 'eferent transitere /// M 2%27 2%37 2%67 2%"0 2%!0 2%>7
40. 'eferent debutant M 4%20 - - - - -
*.Ministerul ?ineretului &i +portului
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. /nstructor sportiv% referent sportivB
gradul /
++< 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%!7
2. /nstructor sportiv% referent sportivB
gradul //
++< 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20 2%37
3. /nstructor sportiv% referent sportivB
gradul ///
++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 4%97
6. /nstructor sportiv% referent sportivB
debutant
++< 4%30 - - - - -
+.Ministerul -dinistra$iei &i /nternelor
9unc$ii specifice -r3ivelor #a$ionale
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. -r3ivist gradul /- + 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%97
2. -r3ivist gradul / + 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
3. -r3ivist gradul // + 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
6. -r3ivist debutant + 4%!7 - - - - -
7. -r3ivist gradul /- ++< 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%!7
". -r3ivist gradul / ++< 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20 2%37
!. -r3ivist gradul // ++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 4%97
>. -r3ivist debutant ++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
9. -r3ivar /- M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07
40. -r3ivar / M 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
44. -r3ivar // M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
42. -r3ivar debutant M 4%20 - - - - -
,.Ministerul +nt$ii
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. -sistent-&ef + 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%97
2. -sistent-&ef ++< 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"7 2%!7
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
3. -sistent-&ef ,L 4%90 2%00 2%40 2%47 2%30 2%60
6. -sistent-&ef M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07
-.1onsilieri pentru afaceri europene din autorit$i &i institu$ii publice
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1onsilier pentru afaceri europene + 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%97
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit%
indeniza$ia de conducere% sporul de confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul
de dispozitiv% sporul de iportan$ na$ional% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. I
*
: %ER:I&IILE 7E&;N&ENTRATE ALE MINI%TEREL;R <I ALE
ALT;R ;RGANE &ENTRALE 7E %8E&IALITATE # 8RE=E&T(RI3 &;N%ILII
>(7E'ENE3 M(NI&I8II
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general + 7%27 7%77
2. <irector general ad5unct + 7%40 7%70
3. <irector + 7%40 7%70
6. <irector ad5unct + 6%97 7%37
7. =ef serviciu + 6%>7 7%07
". =ef birou + 6%>0 6%90
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% revizor contabil% auditorB
gradul /-
+ 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
2. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% revizor contabil% auditorB
gradul /
+ 2%07 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0
3. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% referent de specialitate%
revizor contabil% auditorB gradul //
+ 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
6. 'eferent% inspector% revizor contabilB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
7. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul /-
++< 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60 2%70
". ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul /
++< 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%07 2%40
!. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret reia$ii% interpret
profesional% subinginerB gradul //
++< 4%67 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0
>. ?e3nician-econoist% secretar superior%
referent% interpret rela$ii% interpret
profesional% subinginerB debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. 1onsilier 5uridic gradul /- + 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
40. 1onsilier 5uridic gradul / + 2%07 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0
44. 1onsilier 5uridic gradul // + 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
42. 1onsilier 5uridic debutant + 4%!7 - - - - -
c/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
43. 'eferent /- M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
46. 'eferent / M 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0
47. 'eferent // M 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
4". 'eferent debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
+alariile de baz stabilite pentru func$iile prevzute la pct. / se utilizeaz &i pentru
salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor% al consiliilor 5ude$ene &i
al 1onsiliului .eneral al Municipiului Aucure&ti% cu e*cep$ia secretarilor% precu &i a
func$iilor de la cabinetul priarului unicipiului re&edin$ de 5ude$ &i de la cabinetul
priarilor sectoarelor unicipiului Aucure&ti% utiliz(ndu-se salariul de baz al
gradului/treptei /- al func$iei corespunztoare nivelului studiilor.
II.9unc$ii specifice din aparatul propriu &i din unit$ile teritoriale ale Ministerului
9inan$elor ,ublice
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1asier trezorier / M 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%97 2%07
2. 1asier trezorier //B agent fiscal%
operator rol% nurtor baniB /
MB. 4%27 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70
3. 1asier trezorier% agent fiscal% operator
rol% nurtor baniB debutant
MB. 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de dispozitiv% cuantuul lunar al
prielor de stabilitate% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. I
+
: A7MINI%TRA'IA 8(9LI& L;&AL
1onsilii% pririi &i servicii publice din subordinea acestora
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general + 6%!7 7%40
2. <irector general ad5unct + 6%"0 7%00
3. <irector + 6%"0 7%00
6. <irector ad5unct + 6%70 6%>7
7. =ef serviciu + 6%60 6%"0
". =ef birou + 6%30 6%70
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. 1onsilier% inspector de specialitate%
revizor contabil% ar3itect% auditorB
gradul /-
+ 2%"0 2%!7 2%97 3%07 3%27 3%37
2. 1onsilier% inspector de specialitate%
revizor contabil% ar3itect% auditorB
gradul /
+ 4%97 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
3. 'eferent de specialitate% inspector de
specialitate% revizor contabil% ar3itectB
gradul //
+ 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
6. 'eferent de specialitate% inspector de
specialitate% revizor contabil% ar3itectB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
7. 1onductor ar3itect% referent% inspector%
subinginerB gradul /-
++< 4%>7 4%90 2%07 2%47 2%27 2%37
". 1onductor ar3itect% referent% inspector%
subinginerB gradul /
++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%00
!. 1onductor ar3itect% referent% inspector%
subinginerB gradul //
++< 4%37 4%60 4%70 4%"0 4%"7 4%!0
>. 1onductor ar3itect% referent% inspector%
subinginerB debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. 1onsilier 5uridic gradul /- + 2%"0 2%!7 2%97 3%07 3%27 3%37
40. 1onsilier 5uridic gradul / + 4%97 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
44. 1onsilier 5uridic gradul // + 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
42. 1onsilier 5uridic debutant + 4%!7 - - - - -
c/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
43. 'eferent% inspectorB /- M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
46. 'eferent% inspectorB / M 4%30 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
47. 'eferent% inspectorB // M 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70 4%"0
4". 'eferent% inspectorB debutant M 4%20 - - - - -
4!. -gent agricol / M 4%67 4%70 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
4>. -gent agricol // MB. 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0
49. -gent agricol debutant MB. 4%20 - - - - -
#O?@;
4.+alariile de baz stabilite pentru func$iile prevzute n prezenta ane* se utilizeaz
&i pentru salarizarea func$iilor de la cabinetul priarului counei% ora&ului &i
unicipiului% utiliz(ndu-se salariul de baz al gradului/treptei /- al func$iei
corespunztoare nivelului studiilor.
2.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de dispozitiv.
II.+alarii de baz pentru func$ii din aparatul consiliilor
#r.
crt.
9unc$ia
- secretar -
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. 1onsiliul .eneral al Municipiului Aucure&ti "%37 "%70
2. 1onsilii 5ude$ene "%20 "%30
3.
Municipii re&edin$ de 5ude$
1u peste 470.000 locuitori
+e aplic &i la sectoarele unicipiului
Aucure&ti.
7%>0 7%90
1u p(n la 470.000 locuitori 7%70 7%"7
6.
Municipii
1ategoria / 7%47 7%30
1ategoria // 7%40 7%20
7.
Ora&e
1ategoria / 6%97 7%40
1ategoria // 6%90 7%00
1ategoria /// 6%>0 6%97
".
1oune
1u peste !.000 locuitori 6%!7 6%90
1ategoria / Entre 3.000 &i !.000 locuitoriD 6%"7 6%>0
1ategoria // Ep(n la 3.000 locuitoriD 6%"0 6%!7
#O?@;
4.+tabilirea categoriilor 5ude$elor% unicipiilor &i ora&elor se face prin 3otr(re a
.uvernului.
2.0n cazul secretarului unit$ilor adinistrativ-teritoriale care% n od e*cep$ional%
potrivit legii% are studii edii% salariul de baz prevzut de prezentul act norativ se
diinueaz cu 408.
3.0n coeficien$ii de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de dispozitiv% sporul de vec3ie n
unc.
6.,oli$i&tii counitari beneficiaz &i de prevederile pct. 4 din ane*a nr. /F/2.
7.+alariul de baz individual al adinistratorului public se stabile&te de ctre priar%
pre&edintele consiliului 5ude$ean sau priarul general al unicipiului Aucure&ti% n
condi$iile legii% n func$ie de tipul unit$ii adinistrativ-teritoriale &i de atribu$iile
stabilite n fi&a postului% ntre liite% astfel; liita ini este nivelul salariului de
baz al secretarului unit$ii adinistrativ-teritoriale% iar liita a*i este
indeniza$ia priarului% a pre&edintelui consiliului 5ude$ean sau a priarului general
al unicipiului Aucure&ti% dup caz.
".+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. I
,
: &A9INET(L 7EMNITAR(L(I
+alarii de baz
4
D
4
D+e utilizeaz &i pentru cancelaria prefectului% cabinetul pre&edintelui consiliului
5ude$ean &i cabinetul priarului general al unicipiului Aucure&ti.
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie de specialitate specifice
4. =ef birou senatorial% &ef cabinet + 2%67 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%40
2. =ef birou senatorial% stenodactilograf%
&ef cabinet% referent
++< 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%97
3. =ef birou senatorial% stenodactilograf%
&ef cabinet% referent
,L 4%!7 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20
6. =ef birou senatorial% stenodactilograf%
&ef cabinet% referent
M 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
7. <irector de cabinet + 3%60 3%"0 3%!0 3%90 6%40 6%30
". 1onsilier + 3%60 3%"0 3%!0 3%90 6%40 6%30
!. )*pert + 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40
>. 1onsultant + 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%27
9. +ecretar cabinet% secretar dactilograf%
curier personal E&oferD
M 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de dispozitiv% sporul de vec3ie n
unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II: REGLEMENTRI specifice personalului contractual din
unit$ile bu1etare subordonate autorit$ilor ad"inistra$iei publice
%E&'I(NEA ): %alarii de baz
Art. )
+alariile de baz pentru personalul contractual din unit$ile bugetare subordonate
autorit$ilor adinistra$iei publice sunt prevzute astfel;
a/n ane*a nr. ///4% pentru unit$ile de nv$(ntB
b/n ane*a nr. ///2% pentru unit$i sanitare% de asisten$ social &i de asisten$
edico-socialB
c/n ane*a nr. ///3% pentru unit$ile de cercetareB
d/n ane*a nr. ///6% pentru unit$ile de culturB
e/n ane*a nr. ///7% pentru unit$ile de cultB
f/n ane*a nr. ///"% pentru unit$ile sportiveB
1/n ane*a nr. ///!% pentru unit$ile de naviga$ieB
?/n ane*a nr. ///>% pentru laboratoarele centrale &i alte unit$i bugetare din
agriculturB
i/n ane*a nr. ///9% pentru oficiile de cadastru% geodezie &i cartografieB
2/n ane*a nr. ///40% pentru unit$ile de protec$ie a ediuluiB
@/n ane*a nr. ///44% pentru unit$ile de avia$ie sportivB
l/n ane*a nr. ///42% pentru unit$ile sanitar-veterinareB
"/n ane*a nr. ///43% pentru alte unit$i bugetare de subordonare central &i local%
precu &i pentru copartientele de contabilitate% financiar% aprovizionare% investi$ii
din unit$ile cuprinse n ane*ele nr. ///4-///42B
n/n ane*a nr. ///46% pentru activitatea de secretariat-adinistrativ% gospodrire%
ntre$inere-repara$ii &i deservire din unit$ile din sectorul bugetar.
%E&'I(NEA *: %poruri 4i alte drepturi
Art. *
+porurile la salariile de baz &i alte drepturi care sunt specifice unor doenii
bugetare sunt prevzute% dup caz% n ane*ele care cuprind salariile de baz pentru
personalul din unit$ile bugetare respective.
Art. +
.)/0n raport cu condi$iile n care se desf&oar activitatea pot fi acordate
personalului salarizat potrivit ane*elor nr. ///4.4-///46% cu respectarea prevederilor
legale% urtoarele categorii de sporuri;
a/pentru condi$ii periculoase sau vttoare% un spor de p(n la 478 din salariul
de baz% corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
b/pentru condi$ii grele de unc% un spor de p(n la 478 din salariul de baz%
corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
c/personalul care lucreaz% potrivit contractului individual de unc% n zone izolate
sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiaz de un spor de p(n
la 208 din salariul de baz.
.*/Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor
prevzute la alin. E4D lit. aD-cD% precu &i condi$iile de acordare a acestora se
stabilesc prin regulaent de ctre ordonatorul principal de credite% cu consultarea
sindicatelor sau% dup caz% a reprezentan$ilor salaria$ilor% care se aprob prin
3otr(re a .uvernului.
Art. ,
0n unit$ile sanitare% de asisten$ social &i de asisten$ edico-social% unde
activitatea se desf&oar fr ntrerupere% n 3 ture% personalul care lucreaz lunar n
toate cele trei ture% precu &i personalul care lucreaz n dou ture n siste de 42
cu 26 poate prii% n locul sporului pentru unca prestat n tipul nop$ii% prevzut
la art. 4> din lege% un spor de 478 din salariul de baz pentru orele lucrate n cele 3%
respectiv dou ture.
Art. -
.)/Munca prestat de personalul din unit$ile sanitare% de asisten$ social &i de
asisten$ edico-social% respectiv de personalul din sisteul sanitar-veterinar &i de
personalul din vi care &i desf&oar activitatea n posturile de inspec$ie la
frontier% n vederea asigurrii continuit$ii activit$ii n zilele de repaus spt(nal%
de srbtori legale &i n celelalte zile n care% n conforitate cu regleentrile n
vigoare% nu se lucreaz% n cadrul sc3ibului noral de lucru% se plte&te cu un spor
de 4008 din salariul de baz al func$iei ndeplinite.
.*/Munca astfel prestat &i pltit nu se copenseaz &i cu tip liber corespunztor.
Art. 0
.)/,ersonalul sanitar cu pregtire superioar care efectueaz grzi pentru asigurarea
continuit$ii asisten$ei edicale n afara norei legale de unc &i a prograului
noral de lucru de la func$ia de baz se salarizeaz cu tariful orar aferent salariului
de baz.
.*/.rzile efectuate de personalul sanitar cu pregtire superioar pentru asigurarea
continuit$ii asisten$ei edicale n afara norei legale de unc &i a prograului de
lucru de la func$ia de baz% n zilele lucrtoare% se salarizeaz cu un spor de p(n la
!78 din tariful orar aferent salariului de baz% dar care nu poate fi ai ic de 278.
.+/.rzile efectuate de personalul sanitar cu pregtire superioar pentru asigurarea
continuit$ii asisten$ei edicale n afara norei legale de unc &i a prograului de
lucru de la func$ia de baz% n zilele de repaus spt(nal% de srbtori legale &i n
celelalte zile n care% potrivit dispozi$iilor legale% nu se lucreaz% se salarizeaz cu un
spor de p(n la 4008 din tariful orar aferent salariului de baz% dar care nu poate fi
ai ic de 708.
.,/,rocentul concret al sporului prevzut la alin. E2D &i E3D se aprob triestrial de
coitetul director.
.-/Medicii care nu au contract individual de unc cu unitatea sanitar care
organizeaz serviciul de gard &i care la nivelul acestei unit$i desf&oar activitate
nuai n linia de gard vor nc3eia cu aceast unitate sanitar public un contract
individual de unc cu tip par$ial pentru activitatea prestat n linia de gard &i vor
beneficia nuai de drepturile aferente activit$ii prestate n linia de gard% stabilite
confor prevederilor acestui articol. +alariul de baz se stabile&te pentru func$ia &i
gradul profesional n care ace&tia sunt confira$i prin ordin al inistrului snt$ii%
corespunztor vec3iii n unc% &i se utilizeaz pentru stabilirea tarifului orar.
.0/Medicii care sunt noinaliza$i s asigure asisten$a edical de urgen$% prin
c3eri de la doiciliu% vor fi salariza$i pentru perioada n care asigur garda la
doiciliu cu un venit deterinat n func$ie de 608 din tariful orar aferent salariului
de baz &i nurul de ore c(t asigur garda la doiciliu.
Art. 5
,ersonalul sanitar cu pregtire superioar cu func$ie de conducere care efectueaz
grzi pentru asigurarea continuit$ii asisten$ei edicale n afara norei legale de
unc &i a prograului noral de lucru de la func$ia de baz va beneficia de
drepturile aferente activit$ii prestate n linia de gard% stabilite confor prevederilor
art. "B pentru deterinarea tarifului orar se utilizeaz salariul de baz al func$iei de
e*ecu$ie stabilit pentru func$ia &i gradul profesional n care ace&tia sunt confira$i
prin ordin al inistrului snt$ii% corespunztor vec3iii n unc.
Art. 6
0n situa$ia n care edicul de gard la doiciliu este solicitat pentru a acorda
asisten$ edical de urgen$ la nivelul unit$ii sanitare publice &i nu poate fi
contactat sau nu rspunde solicitrii% acesta va fi sanc$ionat prin diinuarea
salariului de baz individual cu un procent ntre 7-408 pe o perioad de 3 luni% n
condi$iile legii.
Art. A
.)/,ersonalul didactic edico-faraceutic desf&oar activitate integrat n unit$ile
sanitare n care func$ioneaz catedra sau disciplina didactic.
.*/,ersonalul didactic de la catedrele sau disciplinele care func$ioneaz n alte unit$i
dec(t cele sanitare este integrat n unit$ile sanitare stabilite de Ministerul +nt$ii.
.+/1adrele didactice prevzute la alin. E4D &i E2D% cu e*cep$ia reziden$ilor% desf&oar
activitate integrat prin cuul de func$ii% n baza unui contract individual de unc
cu 5utate de nor% n liita posturilor norate &i vacante.
.,/La ncetarea raporturilor de unc cu unit$ile de nv$(nt% cadrele didactice
care au fost integrate o perioad ai are de 7 ani &i pot continua activitatea% cu
nor ntreag% n unit$ile sanitare n care au fost integrate% n baza contractului
individual de unc pe perioad nedeterinat.
Art. )B
<e prevederile art. 70 alin. E4D &i ale art. 90 alin. E4D din Legea nr. )*6C)AA5
privind +tatutul personalului didactic% cu odificrile &i copletrile ulterioare%
beneficiaz nuai profesorul universitar &i profesorul / grad didactic / din
nv$(ntul preuniversitar.
Art. ))
+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
%E&'I(NEA +: An1a2area3 pro"o!area 4i a!ansarea personalului contractual
din unit$ile bu1etare n func$ii3 1rade 4i 1rada$ii
Art. )*
-nga5area% proovarea &i avansarea personalului contractual pe func$ii% grade sau
trepte profesionale &i grada$ii se fac potrivit prevederilor din statute sau alte
regleentri proprii sau% n cazul n care nu e*ist o regleentare proprie% se aplic
prevederile art. ! &i > din ane*a nr. /.
ANEXA Nr. II
)D)
: %ALARII EN:'MFNT (NI:ER%ITAR
#r.
crt.
9unc$iaCD
Fec3iea n
nv$(nt
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor de
vec3ie
4 2 3 6 7
4. ,rofesor universitar
peste 60 ani - - - - - !%"0
37-60 ani - - - - - !%70
30-37 ani - - - - - !%67
27-30 ani - - - - - !%20
20-27 ani - - - - - !%00
47-20 ani - - - - "%30 "%"0
40-47 ani - - - 7%>7 "%40 "%60
2.
1onferen$iar
universitar
peste 60 ani - - - - - 7%00
37-60 ani - - - - - 7%00
30-37 ani - - - - - 7%00
27-30 ani - - - - - 6%!0
20-27 ani - - - - - 6%"0
47-20 ani - - - - 6%47 6%37
40-47 ani - - - 3%90 6%40 6%27
"-40 ani - - 3%!0 3%>7 6%00 6%47
3. =ef lucrri Elector
universitarD
37-60 ani - - - - - 3%"7
30-37 ani - - - - - 3%"7
27-30 ani - - - - - 3%"7
20-27 ani - - - - - 3%"0
47-20 ani - - - - 3%67 3%77
40-47 ani - - - 3%20 3%37 3%67
"-40 ani - - 3%00 3%47 3%30 3%60
2-" ani 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%30
6. -sistent universitar
37-60 ani - - - - - 3%27
30-37 ani - - - - - 3%27
27-30 ani - - - - - 3%27
20-27 ani - - - - - 3%20
47-20 ani - - - - 3%07 3%47
40-47 ani - - - 2%>7 3%00 3%40
"-40 ani - - 2%"7 2%>0 2%97 3%07
2-" ani 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%00
p(n la 2 ani 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>0 2%97
7. ,reparator universitar
"-40 aniCCD - - 2%30 2%60 2%70 2%"7
2-" aniCCD 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%77
p(n la 2 ani 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
CD 9unc$iile se ocup potrivit prevederilor Legii nr. )*6C)AA5 privind +tatutul
personalului didactic% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
CCD ,entru preparatorii din doeniul edical.
ANEXA Nr. II
)D*
: %ALARII EN:'MFNT 8RE(NI:ER%ITAR
#r.
crt.
9unc$ia didactic &i
gradul didacticCD
Fec3iea n
nv$(nt
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor de
vec3ie
4 2 3 6 7
4.
,rofesor / Estudii
superioare de lung
durat% ciclul //
AolognaD grad didactic
/
peste 60 ani - - - - - 6%27
37-60 ani - - - - - 6%47
30-37 ani - - - - - 6%40
27-30 ani - - - - - 6%07
22-27 ani - - - - - 6%00
4>-22 ani - - - - 3%67 3%!0
46-4> ani - - - 3%47 3%30 3%60
40-46 ani - - - 3%40 3%27 3%30
"-40 ani - - 2%90 3%00 3%47 3%27
2-" ani 2%30 2%70 2%!7 2%90 3%40 3%47
2. ,rofesor / Estudii
superioare de lung
durat% ciclul //
AolognaD grad didactic
//
peste 60 ani - - - - - 3%67
37-60 ani - - - - - 3%67
30-37 ani - - - - - 3%67
27-30 ani - - - - - 3%67
22-27 ani - - - - - 3%60
4>-22 ani - - - - 3%40 3%30
46-4> ani - - - 2%>7 3%00 3%40
40-46 ani - - - 2%>0 2%90 3%00
"-40 ani - - 2%"0 2%!0 2%>7 2%90
2-" ani 2%27 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0
3.
,rofesor / Estudii
superioare de lung
durat% ciclul //
AolognaD grad didactic
definitiv
peste 60 ani - - - - - 3%20
37-60 ani - - - - - 3%20
30-37 ani - - - - - 3%20
27-30 ani - - - - - 3%20
22-27 ani - - - - - 3%40
4>-22 ani - - - - 2%>0 2%90
46-4> ani - - - 2%"7 2%!7 2%>7
40-46 ani - - - 2%"0 2%!0 2%>0
"-40 ani - - 2%67 2%77 2%"7 2%!7
2-" ani 2%20 2%27 2%37 2%67 2%77 2%"7
6.
,rofesor / Estudii
superioare de lung
durat% ciclul //
AolognaD debutant
p(n la 2 ani 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
7.
,rofesor // Estudii
superioare de scurt
durat% ciclul /
AolognaD grad didactic
/
peste 60 ani - - - - - 3%60
37-60 ani - - - - - 3%60
30-37 ani - - - - - 3%60
27-30 ani - - - - - 3%60
22-27 ani - - - - - 3%27
4>-22 ani - - - - 2%90 3%47
46-4> ani - - - 2%!7 2%>7 3%00
40-46 ani - - - 2%!0 2%>0 2%90
"-40 ani - - 2%70 2%"0 2%!0 2%>0
".
,rofesor // Estudii
superioare de scurt
durat% ciclul /
AolognaD grad didactic
//
peste 60 ani - - - - - 3%47
37-60 ani - - - - - 3%47
30-37 ani - - - - - 3%47
27-30 ani - - - - - 3%47
22-27 ani - - - - - 3%00
4>-22 ani - - - - 2%77 2%>0
46-4> ani - - - 2%37 2%70 2%!0
40-46 ani - - - 2%30 2%60 2%"0
"-40 ani - - 2%40 2%27 2%37 2%70
2-" ani 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%60
!. ,rofesor // Estudii
superioare de scurt
durat% ciclul /
peste 60 ani - - - - - 2%77
37-60 ani - - - - - 2%77
30-37 ani - - - - - 2%77
AolognaD grad didactic
definitiv
27-30 ani - - - - - 2%77
22-27 ani - - - - - 2%67
4>-22 ani - - - - 2%30 2%60
46-4> ani - - - 2%20 2%27 2%37
40-46 ani - - - 2%47 2%20 2%30
"-40 ani - - 2%07 2%40 2%47 2%27
2-" ani 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%40 2%20
>.
,rofesor // Estudii
superioare de scurt
durat% ciclul /
AolognaD debutant
p(n la 2 ani 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
9.
/nstitutor grad
didactic /
peste 60 ani - - - - - 2%97
37-60 ani - - - - - 2%90
30-37 ani - - - - - 2%>7
27-30 ani - - - - - 2%>0
22-27 ani - - - - - 2%!7
4>-22 ani - - - - 2%70 2%!0
46-4> ani - - - 2%37 2%67 2%"0
40-46 ani - - - 2%30 2%60 2%70
"-40 ani - - 2%47 2%27 2%37 2%67
40.
/nstitutor grad
didactic //
peste 60 ani - - - - - 2%"7
37-60 ani - - - - - 2%"7
30-37 ani - - - - - 2%"7
27-30 ani - - - - - 2%"7
22-27 ani - - - - - 2%70
4>-22 ani - - - - 2%20 2%60
46-4> ani - - - 2%40 2%47 2%30
40-46 ani - - - 2%07 2%40 2%27
"-40 ani - - 4%>7 4%97 2%07 2%20
2-" ani 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%47
44. /nstitutor grad
didactic definitiv
peste 60 ani - - - - - 2%60
37-60 ani - - - - - 2%60
30-37 ani - - - - - 2%60
27-30 ani - - - - - 2%60
22-27 ani - - - - - 2%37
4>-22 ani - - - - 2%20 2%30
46-4> ani - - - 2%07 2%47 2%47
40-46 ani - - - 2%00 2%40 2%40
"-40 ani - - 4%>7 4%97 2%07 2%07
2-" ani 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%00
42. /nstitutor debutant p(n la 2 ani 4%60 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
43.
0nv$tor% educatoare%
aistru-instructorB
Ecu studii de nivel
licealD grad didactic /
peste 60 ani - - - - - 2%>0
37-60 ani - - - - - 2%!7
30-37 ani - - - - - 2%!0
27-30 ani - - - - - 2%"7
22-27 ani - - - - - 2%"0
4>-22 ani - - - - 2%67 2%77
46-4> ani - - - 2%30 2%60 2%70
40-46 ani - - - 2%27 2%37 2%67
"-40 ani - - 2%00 2%40 2%20 2%37
46.
0nv$tor% educatoare%
aistru-instructorB
Ecu studii de nivel
licealD grad didactic //
peste 60 ani - - - - - 2%30
37-60 ani - - - - - 2%30
30-37 ani - - - - - 2%30
27-30 ani - - - - - 2%30
22-27 ani - - - - - 2%27
4>-22 ani - - - - 2%40 2%20
46-4> ani - - - 4%97 2%07 2%47
40-46 ani - - - 4%90 2%00 2%40
"-40 ani - - 4%!7 4%>7 4%97 2%07
2-" ani 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
47.
0nv$tor% educatoare%
aistru-instructorB
Ecu studii de nivel
licealD grad didactic
definitiv
peste 60 ani - - - - - 2%20
37-60 ani - - - - - 2%20
30-37 ani - - - - - 2%20
27-30 ani - - - - - 2%20
22-27 ani - - - - - 2%47
4>-22 ani - - - - 2%00 2%40
46-4> ani - - - 4%>7 4%97 2%07
40-46 ani - - - 4%>0 4%90 2%00
"-40 ani - - 4%"7 4%!7 4%>7 4%97
2-" ani 4%60 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
4".
0nv$tor% educatoare%
aistru-instructorB
Ecu studii de nivel
licealD debutant
0-2 ani 4%37 4%67 4%77 4%"7 4%!7 4%>7
4!. ,rofesor% nv$tor%
educatoare% educator%
aistru-instructorB
Ecu studii de nivel
liceal% fr pregtire
peste 60 ani - - - - - 2%47
37-60 ani - - - - - 2%07
30-37 ani - - - - - 2%00
27-30 ani - - - - - 4%97
de specialitateD
22-27 ani - - - - - 4%90
4>-22 ani - - - - 4%!7 4%>7
46-4> ani - - - 4%"0 4%!0 4%!7
40-46 ani - - - 4%77 4%"7 4%!0
"-40 ani - - 4%67 4%70 4%"0 4%"7
2-" ani 4%27 4%30 4%60 4%67 4%77 4%"0
p(n la 2 ani 4%20 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70
4>. -ntrenor categoria /
peste 60 ani - - - - - 3%20
37-60 ani - - - - - 3%20
30-37 ani - - - - - 3%20
27-30 ani - - - - - 3%20
22-27 ani - - - - - 3%00
4>-22 ani - - - - 2%!7 2%90
46-4> ani - - - 2%77 2%!0 2%>7
40-46 ani - - - 2%37 2%70 2%"7
"-40 ani - - 2%20 2%30 2%60 2%70
2-" ani 4%90 2%00 2%47 2%27 2%37 2%67
p(n la 2 ani 4%>7 4%97 2%40 2%20 2%30 2%60
49. -ntrenor categoria //
peste 60 ani - - - - - 2%!7
37-60 ani - - - - - 2%!7
30-37 ani - - - - - 2%!7
27-30 ani - - - - - 2%!7
22-27 ani - - - - - 2%"0
4>-22 ani - - - - 2%67 2%77
46-4> ani - - - 2%30 2%60 2%70
40-46 ani - - - 2%27 2%37 2%67
"-40 ani - - 2%40 2%20 2%30 2%60
2-" ani 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%27 2%37
p(n la 2 ani 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
20. -ntrenor categoria /// peste 60 ani - - - - - 2%67
37-60 ani - - - - - 2%67
30-37 ani - - - - - 2%67
27-30 ani - - - - - 2%67
22-27 ani - - - - - 2%60
4>-22 ani - - - - 2%30 2%37
46-4> ani - - - 2%47 2%27 2%30
40-46 ani - - - 2%40 2%20 2%27
"-40 ani - - 4%97 2%07 2%47 2%20
2-" ani 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%47
p(n la 2 ani 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
24. -ntrenor categoria /F
peste 60 ani - - - - - 2%30
37-60 ani - - - - - 2%30
30-37 ani - - - - - 2%30
27-30 ani - - - - - 2%30
22-27 ani - - - - - 2%27
4>-22 ani - - - - 2%40 2%20
46-4> ani - - - 2%00 2%07 2%47
40-46 ani - - - 4%90 2%00 2%40
"-40 ani - - 4%!7 4%>7 4%97 2%07
2-" ani 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
p(n la 2 ani 4%67 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%97
22. -ntrenor categoria F
peste 60 ani - - - - - 2%20
37-60 ani - - - - - 2%20
30-37 ani - - - - - 2%20
27-30 ani - - - - - 2%20
22-27 ani - - - - - 2%47
4>-22 ani - - - - 2%00 2%40
46-4> ani - - - 4%>7 4%97 2%07
40-46 ani - - - 4%>0 4%90 2%00
"-40 ani - - 4%"7 4%!7 4%>7 4%97
2-" ani 4%60 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
p(n la 2 ani 4%37 4%67 4%77 4%"7 4%!7 4%>7
23. -ntrenor debutant p(n la 2 ani 4%27 4%37 4%67 4%77 4%"7 4%!7
CD 9unc$iile se ocup potrivit prevederilor Legii nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i
copletrile ulterioare.
ANEXA Nr. II
)D+
: %ALARII 7E 9AG 8ENTR( =(N&'IILE 7E &;N7(&ERE
).9unc$iile de conducere din nv$(ntul superior
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. 'ectorCD + >%27 >%70
2. ,rorectorCD + >%00 >%30
3. <irector general adinistrativ al universit$ii + !%97 >%27
6. <ecanCD + !%>7 >%47
7. +ecretar &tiin$ific al senatului universitarCD + >%00 >%30
". ,rodecanCD + !%!0 >%00
!. -dinistrator-&ef al facult$ii + 6%!0 7%00
>. +ecretar &tiin$ific al consiliului facult$iiCD + !%"0 !%>0
9. <irector de departaent + !%!0 >%00
40. =ef de catedrCD + !%77 !%>7
44. <irector% contabil-&ef Eadinistrator
financiar/patrioniuD
+ !%37 !%!0
42. +ecretar-&ef universitate + 7%27 7%77
43. =ef serviciu + 6%70 6%>0
46. =ef birou + 3%!7 6%00
47. +ecretar-&ef facultate + 6%70 6%>0
CD 1oeficien$ii de ierar3izare cuprind &i salariul de baz aferent unei nore didactice.
*.9unc$iile de conducere din nv$(ntul preuniversitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. /nspector &colar general + "%27 "%70
2. /nspector &colar general ad5unct + 7%>0 "%00
3. /nspector &colar de specialitate% inspector
&colar
+ 7%00 7%30
6. <irector casa corpului didactic + 7%30 7%>0
7. <irector unitate de nv$(nt + 7%40 7%"0
". <irector ad5unct unitate de nv$(nt + 6%90 7%30
!. 1ontabil-&ef Eadinistrator financiarD + 6%27 6%37
>. +ecretar-&ef unitate de nv$(nt + 3%"0 6%00
9. 1ontabil-&ef Eadinistrator financiarD M 2%90 3%00
40. +ecretar-&ef unitate de nv$(nt M 2%!0 2%90
ANEXA Nr. II
)D,
: %ALARII =(N&'II 7I7A&TI&E A(XILIARE
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. 1ercettor &tiin$ific principal / + - - - 6%>0 7%07 7%27
2. 1ercettor &tiin$ific principal // + - - 3%"7 3%>7 6%00 6%20
3. 1ercettor &tiin$ific principal /// + - 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%>0
6. 1ercettor &tiin$ific + 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%90 3%07
7. -sistent de cercetare &tiin$ific + 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%90
". -sistent de cercetare &tiin$ific
stagiar
+ 4%!7 - - - - -
!. Medic priar + - - - 3%!0 3%90 6%07
>. Medic specialist + - - 3%20 3%60 3%70 3%!0
9. Medic + 2%!7 2%90 3%00 3%47 3%30 3%70
40. Medic stagiar + 4%!7 - - - - -
44. Medic veterinar / + - - 3%07 3%20 3%30 3%70
42. Medic veterinar // + - 2%70 2%"0 2%!0 2%>0 3%00
43. Medic veterinar /// + 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77
46. Medic veterinar debutant + 4%!7 - - - - -
47. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
faracistB principal
+ - - 3%30 3%67 3%"0 3%>0
4". Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
faracistB specialist
+ - 2%!7 2%>7 3%00 3%20 3%30
4!. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
faracist
+ 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%>0
4>. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
faracistB debutant
+ 4%!7 - - - - -
49. ,si3olog% sociologB principal + - - 2%>0 2%97 3%40 3%27
20. ,si3olog% sociolog + 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%90
24. ,si3olog% sociologB debutant + 4%!7 - - - - -
22. -dinistrator financiar grad /CD + - 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%27
23. -dinistrator financiar grad //CD + - 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%07
26. -dinistrator financiar grad ///CD + 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%!0
27. -dinistrator financiar debutantCD + 4%!7 - - - - -
2". -nalist% prograator% inginer sisteB
/-
+ - - 2%>0 2%97 3%40 3%27
2!. -nalist% prograator% inginer sisteB
/
+ - 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%07
2>. -nalist% prograator% inginer sisteB
//
+ - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%!0
29. -nalist% prograator% inginer sisteB
///
+ 4%>0 4%90 4%97 2%07 2%47 2%27
30. -nalist% prograator% inginer sisteB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
34. /nforatician gradul /- + - - 2%>0 2%97 3%40 3%27
32. /nforatician gradul / + - 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%07
33. /nforatician gradul // + - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%!0
36. /nforatician gradul /// + 4%>0 4%90 4%97 2%40 2%47 2%27
37. /nforatician debutant + 4%!7 - - - - -
3". +ecretar /CCD + - - 2%>0 2%97 3%40 3%27
3!. +ecretar //CCD + - 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%07
3>. +ecretar ///CCD + - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%!0
39. +ecretar debutantCCD + 4%!7 - - - - -
60. Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
diri5or corB /
+ - 2%67 2%77 2%!0 2%>0 3%00
64. Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
diri5or corB //
+ - 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%!7
62. Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
diri5or corB ///
+ - 4%90 2%07 2%40 2%20 2%37
63. 1oandant + - 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%07
66. =ef ecanic + - 2%40 2%47 2%27 2%60 2%70
67. 1pitan secund% &ef electrician% &ef
ecanic secund
+ - 4%90 2%07 2%40 2%20 2%37
6". Ofi$er punte% ofi$er ecanic% ofi$er
electrician
+ 4%>0 4%>7 2%00 2%07 2%47 2%30
6!. Ofi$er aspirant + 4%!7 - - - - -
6>. /nginer agrono% zoote3nist%
pedologB /
+ - 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7
69. /nginer agrono% zoote3nist%
pedologB //
+ - 4%90 4%97 2%40 2%20 2%30
70. /nginer agrono% zoote3nist%
pedologB ///
+ 4%>0 4%>7 4%90 2%07 2%40 2%27
74. /nginer agrono% zoote3nist%
pedologB debutant
+ 4%!7 - - - - -
72. +ecretar te3nic de redac$ie%
traductor% te3noredactor% corector%
desenator artisticB /
+ - 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0
73. +ecretar te3nic de redac$ie%
traductor% te3noredactor% corector%
desenator artisticB //
+ - 2%07 2%40 2%27 2%37 2%67
76. +ecretar te3nic de redac$ie%
traductor% te3noredactor% corector%
desenator artisticB ///
+ 4%90 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60
77. +ecretar te3nic de redac$ie%
traductor% te3noredactor% corector%
desenator artisticB debutant
+ 4%!7 - - - - -
7". Maestru de studii Ebalet% canto%
secretar literar uzicalD% operator
iagine sunetB /% regizor artistic%
pictor% scenograf% coregraf% consultant
artisticB /
+ - - 2%!0 2%>0 2%90 3%40
7!. Maestru de studii Ebalet% canto%
secretar literar uzicalD% operator
iagine% sunetB //% regizor artistic%
pictor% scenograf% coregraf% consultant
artisticB //
+ - 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%90
7>. Maestru de studii Ebalet% canto%
secretar literar uzicalD% operator
iagine% sunetB ///% regizor artistic%
+ 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
pictor% scenograf% coregraf% consultant
artisticB ///
79. Maestru de studii Ebalet% canto%
secretar literar uzicalD% operator
iagine% sunetB /F% regizor artistic%
pictor% scenograf% coregraf% consultant
artisticB /F
+ 4%>0 4%90 4%97 2%07 2%40 2%27
"0. Maestru de studii Ebalet% canto%
secretar literar uzicalD% operator
iagine% sunetB debutant
+ 4%!7 - - - - -
"4. -rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB /
+ - 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0
"2. -rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB //
+ - 4%97 2%40 2%20 2%30 2%60
"3. -rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB ///
+ 4%>0 4%90 4%97 2%07 2%40 2%27
"6. -rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
"7. -sistent social gradul / + - 4%>7 4%90 2%07 2%40 2%20
"". -sistent social gradul // + - 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%07
"!. -sistent social debutant + 4%!7 - - - - -
">. ,edagog &colar% laborantB /- + - 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
"9. ,edagog &colar% laborantB / + - 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
!0. ,edagog &colar% laborantB // + 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%07 2%47
!4. ,edagog &colar% laborantB debutant + 4%!7 - - - - -
!2. Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul /-CCCD
+ - - 3%67 3%"0 3%>0 6%00
!3. Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul /
+ - 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>0
!6. Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul //
+ - 2%27 2%37 2%67 2%77 2%!0
!7. Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul ///
+ 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
!". Aibliotecar% docuentarist% redactor
debutant
+ 4%!7 - - - - -
!!. 1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf /-
+ - - 2%"7 2%>0 2%90 3%07
!>. 1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf /
+ - 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7
!9. 1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf //
+ 4%90 4%97 2%40 2%47 2%27 2%60
>0. 1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf debutant
+ 4%!7 - - - - -
>4. /nstructor-aniator% corepetitorB
gradul /
+ - 4%>7 4%90 4%97 2%07 2%40
>2. /nstructor-aniator% corepetitorB
gradul //
+ - 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00
>3. /nstructor-aniator% corepetitorB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
>6. /nginer gradul /- + - - 2%30 2%60 2%77 2%!0
>7. /nginer gradul /% adinistrator
patrioniu grad / CCCCCD
+ - 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
>". /nginer gradul //% adinistrator
patrioniu grad //CCCCCD
+ - 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
>!. /nginer gradul ///% adinistrator
patrioniu grad ///CCCCCD
+ 4%>0 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20
>>. /nginer debutant% adinistrator
patrioniu debutantCCCCCD
+ 4%!7 - - - - -
>9. -sistent edical principal nv$(nt
special
++< - - 4%90 2%07 2%40 2%27
90. -sistent edical nv$(nt special ++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>7 4%90 2%00
94. -sistent edical debutant nv$(nt
special
++< 4%30 - - - - -
92. <entist principal ++< - - 4%97 2%40 2%47 2%27
93. <entist ++< 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 4%97 2%00
96. <entist debutant ++< 4%30 - - - - -
97. -dinistrator financiar grad /CD ++< - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
9". -dinistrator financiar grad //CD ++< - 4%97 2%07 2%40 2%27 2%37
9!. -dinistrator financiar grad ///CD ++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%40
9>. -dinistrator financiar debutantCD ++< 4%30 - - - - -
99. /nforatician gradul / ++< - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
400
.
/nforatician gradul // ++< - 4%97 2%07 2%40 2%27 2%37
404
.
/nforatician gradul /// ++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%40
402
.
/nforatician debutant ++< 4%30 - - - - -
403
.
+ecretar /CCD ++< - 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
406
.
+ecretar //CCD ++< - 4%97 2%07 2%40 2%27 2%37
407
.
+ecretar ///CCD ++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%40
40"
.
+ecretar debutantCCD ++< 4%30 - - - - -
40! -sistent social gradul / ++< - 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 4%97
.
40>
.
-sistent social gradul // ++< 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
409
.
-sistent social debutant ++< 4%30 - - - - -
440
.
,edagog &colar% laborantB / ++< - 4%90 4%97 2%40 2%47 2%27
444
.
,edagog &colar% laborantB // ++< - 4%!7 4%>0 4%90 4%97 2%40
442
.
,edagog &colar% laborantB /// ++< 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
443
.
,edagog &colar% laborantB debutant ++< 4%30 - - - - -
446
.
Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul /
++< - 2%07 2%40 2%27 2%30 2%67
447
.
Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul //
++< - 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
44"
.
Aibliotecar% docuentarist% redactor
gradul ///
++< 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>7 4%90
44!
.
Aibliotecar% docuentarist% redactor
debutant
++< 4%30 - - - - -
44>
.
1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf /
++< - 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
449
.
1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf //
++< - 4%!7 4%>7 4%90 2%07 2%40
420
.
1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf ///
++< 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
424
.
1onservator% restaurator% uzeograf%
bibliograf debutant
++< 4%30 - - - - -
422
.
/nstructor-aniator% corepetitorB
gradul /
++< - 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 4%97
423
.
/nstructor-aniator% corepetitorB
gradul //
++< - 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90
426
.
/nstructor-aniator% corepetitorB
gradul ///
++< 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
427
.
/nstructor-aniator% corepetitorB
debutant
++< 4%30 - - - - -
42"
.
+ubinginer gradul /% adinistrator
patrioniu grad /CCCCCD
++< - 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
42!
.
+ubinginer gradul //% adinistrator
patrioniu grad //CCCCCD
++< - 4%!7 4%>7 4%90 2%07 2%40
42>
.
+ubinginer gradul ///% adinistrator
patrioniu grad ///CCCCCD
++< 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
429 +ubinginer debutant% adinistrator ++< 4%30 - - - - -
. patrioniu debutantCCCCCD
430
.
-sistent cercetare / M - 4%90 2%00 2%40 2%20 2%27
434
.
-sistent cercetare // M - 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07
432
.
-sistent cercetare /// M 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7
433
.
-sistent cercetare stagiar M 4%20 - - - - -
436
.
-sistent edical / nv$(nt special ,LBM - 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
437
.
-sistent edical // nv$(nt
special
,LBM 4%"0 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%00
43"
.
-sistent edical debutant nv$(nt
special
,LBM 4%20 - - - - -
43!
.
?e3nician dentar principal M - - 4%>0 4%90 2%00 2%07
43>
.
?e3nician dentar M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
439
.
?e3nician dentar debutant M 4%20 - - - - -
460
.
-dinistrator financiar treapta /CD M - 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
464
.
-dinistrator financiar treapta //CD M - 4%!7 4%90 2%00 2%07 2%47
462
.
-dinistrator financiar treapta ///CD M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
463
.
-dinistrator financiar debutantCD M 4%20 - - - - -
466
.
-nalist EprograatorD a5utorB /- M - - 2%00 2%07 2%47 2%27
467
.
-nalist EprograatorD a5utor%
operator% controlor dateB /
M - 4%>0 4%97 2%00 2%40 2%20
46"
.
-nalist EprograatorD a5utor%
operator% controlor dateB //
M - 4%!7 4%90 4%97 2%07 2%47
46!
.
-nalist EprograatorD a5utor%
operator% controlor dateB ///
M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07
46>
.
-nalist EprograatorD a5utor%
operator% controlor date debutant
M 4%20 - - - - -
469
.
/nforatician /- ,LBM - - 2%00 2%07 2%47 2%27
470
.
/nforatician / ,LBM - - 4%90 2%00 2%07 2%20
474 /nforatician // ,LBM - 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47
.
472
.
/nforatician /// ,LBM 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%07
473
.
/nforatician debutant ,LBM 4%20 - - - - -
476
.
+ecretar /-CCD M - - 2%00 2%07 2%47 2%27
477
.
+ecretar /CCD M - 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20
47"
.
+ecretar //CCD M - 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47
47!
.
+ecretar ///CCD M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%07
47>
.
+ecretar debutantCCD M 4%20 - - - - -
479
.
,edagog &colar /- M - - 4%>0 4%97 2%00 2%47
4"0
.
,edagog &colar / M - 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
4"4
.
,edagog &colar // M - 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
4"2
.
,edagog &colar /// M 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0
4"3
.
,edagog &colar debutant M 4%20 - - - - -
4"6
.
1pitan M - 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
4"7
.
=ef ecanic% &ef ec3ipa5% &ef sta$ie
'?.
M - 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
4""
.
Ofi$er punte% ofi$er ecanic% ofi$er
electrician% ofi$er '?. /% //
M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07
4"!
.
1onductor &alup% &ef tionier%
a5utor ofi$er ecanic
M 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0
4">
.
Ofi$er punte% ofi$er ecanic% ofi$er%
dragorB aspirant
M 4%20 - - - - -
4"9
.
+ecretar de redac$ie% te3noredactorB
/-% regizor scen EculiseD /
M - - 2%00 2%07 2%47 2%27
4!0
.
+ecretar de redac$ie% te3noredactorB
/% regizor scen EculiseD //
M - 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%00
4!4
.
+ecretar de redac$ie% te3noredactorB
//% regizor scen EculiseD ///
M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
4!2
.
+ecretar de redac$ie% te3noredactor%
regizor scen EculiseDB debutant
M 4%20 - - - - -
4!3 -sistent social / ,LBM - 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%20
.
4!6
.
-sistent social // ,LBM - 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
4!7
.
-sistent social /// ,LBM 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
4!"
.
-sistent social debutant ,LBM 4%20 - - - - -
4!!
.
Aibliotecar% docuentarist% redactorB
/-
,LBM - - 2%00 2%07 2%47 2%27
4!>
.
Aibliotecar% docuentarist% redactorB / ,LBM - 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%00
4!9
.
Aibliotecar% docuentarist% redactorB
//
,LBM 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0
4>0
.
Aibliotecar% docuentarist% redactorB
debutant
,LBM 4%20 - - - - -
4>4
.
1onservator% restaurator% custode
salB /
M - 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%20
4>2
.
1onservator% restaurator% custode
salB //
M - 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%00
4>3
.
1onservator% restaurator% custode
salB ///
M 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0
4>6
.
1onservator% restaurator% custode
salB debutant
M 4%20 - - - - -
4>7
.
/nstructor-aniator% instructor
educa$ie e*tra&colarB /-
M - - 4%!7 4%>0 4%90 2%00
4>"
.
/nstructor-aniator% instructor
educa$ie e*tra&colarB /
M - 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>0
4>!
.
/nstructor-aniator% instructor
educa$ie e*tra&colarB //
M 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
4>>
.
/nstructor-aniator% instructor
educa$ie e*tra&colarB debutant
M 4%20 - - - - -
4>9
.
1orepetitor / M - 4%"0 4%!0 4%!7 4%>0 4%90
490
.
1orepetitor // M - 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>0
494
.
1orepetitor /// M 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
492
.
1orepetitor debutant M 4%20 - - - - -
493
.
?e3nician /-CCCCD M - - 2%00 2%07 2%47 2%27
496
.
=ef atelier-&coal% te3nician /CCCCD%
adinistrator patrioniu treapta
/CCCCCD
M - 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47
497
.
=ef atelier-&coal% te3nician //CCCCD%
adinistrator patrioniu treapta
//CCCCCD
M - 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07
49"
.
=ef atelier-&coal% te3nician ///CCCCD%
adinistrator patrioniu treapta
///CCCCCD
M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
49!
.
?e3nician debutantCCCCD%
adinistrator patrioniu
debutantCCCCCD
M 4%20 - - - - -
49>
.
Laborant / ,LBM - 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40
499
.
Laborant // ,LBM 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
200
.
Laborant debutant ,LBM 4%20 - - - - -
204
.
/nstructor /% odel / M - 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7
202
.
/nstructor //% odel // M 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
203
.
/nstructor% odelB debutant M 4%20 - - - - -
206
.
Mediator &colar / MB. - 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7
207
.
Mediator &colar // MB. 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
20"
.
Mediator &colar debutant MB. 4%20 - - - - -
20!
.
M(nuitor carte / MB. - 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7
20>
.
M(nuitor carte // MB. 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"0 4%!0
209
.
/nfirier / nv$(nt special . - 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
240
.
/nfirier // nv$(nt special . 4%30 4%37 4%60 4%67 4%"0 4%"7
244
.
+upraveg3etor noapte / . - 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
242
.
+upraveg3etor noapte // . 4%30 4%37 4%60 4%67 4%"0 4%"7
243
.
Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
aestru de studii baletB /
- 4%!7 4%>7 2%00 2%07 2%47
246
.
Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
aestru de studii baletB //
- 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
247
.
Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
aestru de studii baletB ///
4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
24"
.
Maestru Ebalet-dans% corepetitorD%
aestru de studii baletB debutant
4%20 - - - - -
24!
.
-rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB /
- 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%20
24>
.
-rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB //
- 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%00
249
.
-rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB ///
4%60 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%!7
220
.
-rtist plastic% ac3ior% peruc3ier%
onteur iagine% editor iagineB
debutant
4%20 - - - - -
CD +e utilizeaz &i pentru func$iile; econoist% referent &i contabil% prevzute n
Gotr(rea .uvernului nr. ).*-)C*BB- privind unele suri de bunt$ire a
activit$ii de nv$are% instruire% copensare% recuperare &i protec$ie special a
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerin$e educative speciale din cadrul sisteului de
nv$(nt special &i special integrat.
CCD +e utilizeaz &i pentru func$ia de secretar% prevzut n Gotr(rea .uvernului nr.
).*-)C*BB-.
CCCD +e poate utiliza nuai la bibliotecile universitare.
CCCCD +e poate utiliza n cadrul laboratoarelor &i al atelierelor-&coal.
CCCCCD +e utilizeaz &i pentru func$iile; inginer% te3nician% erceolog% adinistrator
&i func$ionar% prevzute n Gotr(rea .uvernului nr. ).*-)C*BB-.
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse; sporul neuropsi3ic% sporul de
stabilitate% sporul de vec3ie n unc% salariul de erit% cre&terea cu 78 a salariilor de baz%
n conforitate cu prevederile art. 3 alin. E2D din Ordonan$a .uvernului nr. )-C*BB6% aprobat
cu odificri prin Legea nr. **)C*BB6% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate dep&i 308
din sua salariilor de baz.
#O?@;
,entru func$iile didactice au*iliare la care gradul/treapta profesional nu ai apare n aceast
ane*% salariul de baz se va stabili la grada$ia corespunztoare vec3iii n unc de la
gradul/treapta profesional iediat superioar func$iei pe care era ncadrat persoana.
-lte cerin$e pentru ocuparea func$iilor didactice au*iliare din nv$(ntul preuniversitar sunt
cele prevzute la art. > din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
+poruri &i alte drepturi ale personalului didactic din nv$(nt
4. 0n nv$(nt% n afara criteriilor generale de salarizare% se vor avea n vedere &i criteriile
specifice prevzute la art. 69 alin. E4D% respectiv art. >! &i >> din Legea nr. )*6C)AA5% cu
odificrile &i copletrile ulterioare.
2. 0n cadrul tran&elor de vec3ie recunoscut n nv$(nt de p(n la 20 de ani% diferen$ierea
salariilor de baz se face pe grada$iile corespunztoare tran&elor de vec3ie n unc.
3. Ministerul )duca$iei% 1ercetrii &i /novrii preun cu institu$iile de nv$(nt &i sindicatele
vor stabili coeficien$ii de ierar3izare pentru func$iile de conducere% pe grade% prin ordin al
inistrului% n func$ie de urtoarele criterii; nur de personal% elevi/studen$i% categorii de
unit$i etc.
6. ,ersonalul didactic calificat de predare care &i desf&oar activitatea n localit$i izolate
prie&te o indeniza$ie de p(n la 208 din salariul de baz% n raport cu zona geografic
respectiv. <iferen$ierea pe zone &i localit$i se aprob prin 3otr(re a .uvernului.
7. ,ersonalul didactic de predare din nv$(ntul special beneficiaz de o indeniza$ie de
p(n la 478 din salariul de baz.
". ,ersonalul didactic din nv$(nt beneficiaz de grada$ie de erit% acordat prin concurs.
-ceast grada$ie se acord pentru 4"8 din posturile didactice e*istente la nivelul
inspectoratului &colar% respectiv al institu$iei de nivel superior% &i reprezint 278 din salariul de
baz. .rada$ia de erit se atribuie pe o perioad de 7 ani.
!. E4D +porul de stabilitate prevzut la art. 70 alin. E44D din Legea nr. )*6C)AA5% cu
odificrile &i copletrile ulterioare% pentru personalul didactic de predare &i didactic au*iliar%
este cuprins n coeficien$ii de ultiplicare prevzu$i la toate grada$iile din cadrul tran&elor de
vec3ie recunoscut n nv$(nt% respectiv la toate grada$iile corespunztoare
gradelor/treptelor profesionale.
E2D ,entru personalul didactic &i didactic au*iliar care nu ndepline&te condi$ia prevzut la art.
70 alin. E44D din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile ulterioare% pentru
acordarea sporului de stabilitate p(n la plinirea vec3iii nentrerupte n nv$(nt de
peste 40 ani% salariile de baz se vor stabili pe baza coeficien$ilor de ultiplicare ic&ora$i prin
pr$ire la 4%47.
<ac prin pr$irea la 4%47 personalului trecut n alte grada$ii% tran&e de vec3ie recunoscut
n nv$(nt sau la un nou grad/treapt profesional nu i se poate asigura salariul de baz
avut% acesta va fi en$inut cu acela&i salariu de baz p(n c(nd i se poate asigura o cre&tere a
acestuia% n condi$iile legii.
E3D +porul pentru suprasolicitare neuropsi3ic% stabilit n conforitate cu prevederile art. 70
alin. E43D din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile ulterioare% este cuprins n
coeficien$ii de ierar3izare% pentru personalul didactic au*iliar% la gradele/treptele profesionale%
precu &i pentru personalul didactic de predare p(n la tran&a de vec3ie recunoscut n
nv$(nt% de 27 de ani n nv$(ntul preuniversitar% respectiv de 30 de ani n nv$(ntul
universitar.
E6D +porurile prevzute la alin. E4D &i E3D se acord &i personalului din Ministerul )duca$iei%
1ercetrii &i /novrii &i din organele de specialitate ale acestuia% altul dec(t cel didactic.
E7D ,entru perioada c(t acest personal beneficiaz de a5orarea salariului de baz n
conforitate cu Legea nr. ,ABC*BB, privind stiularea financiar a personalului care
gestioneaz fonduri counitare% cu odificrile &i copletrile ulterioare% prevederile alin. E6D
nu se aplic.
E"D ,revederile art. 70 alin. E4D &i ale art. 90 alin. E4D din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile
&i copletrile ulterioare% se aplic nuai pentru profesorii universitari &i pentru profesorii /% cu
gradul didactic /% institutorii &i nv$torii cu gradul didactic / din nv$(ntul preuniversitar.
>. +alariul de erit este cuprins n coeficien$ii de ultiplicare% pentru personalul didactic &i
didactic au*iliar% la toate grada$iile prevzute la tran&ele de vec3ie recunoscut n nv$(nt
&i la gradele/treptele profesionale.
9. ,ersonalul didactic desenat s conduc &i s realizeze practica pedagogic pentru
pregtirea viitoarelor educatoare &i a viitorilor nv$tori% institutori &i profesori beneficiaz de
un spor de 40-278 din salariul de baz% n raport cu tipul efectiv lucrat &i calculat n raport
cu nurul elevilor sau al studen$ilor practican$i% potrivit regulaentului de practic
pedagogic aprobat de Ministerul )duca$iei% 1ercetrii &i /novrii.
40. ,ersonalul didactic care asigur predarea siultan la 2-6 clase de elevi n nv$(ntul
priar prie&te un spor la salariul de baz pentru activit$i care solicit o ncordare psi3ic
foarte ridicat% potrivit art. > lit. bD din Gotr(rea .uvernului nr. *6)C)AA+ cu privire la
salarizarea personalului din unit$ile bugetare.
Mriea concret a sporului se stabile&te dup cu ureaz;
- pentru 2 clase de elevi - 78B
- pentru 3 clase de elevi - !8B
- pentru 6 clase de elevi - 408.
44. ,ersonalul didactic de predare care ndepline&te func$ia de diriginte% nv$torii% institutorii
&i educatoarele priesc o indeniza$ie de 0%27 din valoarea coeficientului 4%00% cu e*cep$ia
situa$iilor prevzute la art. 67 alin. E2D &i E3D din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i
copletrile ulterioare.
42. +enatele universitare pot stabili salarii diferen$iate% cu o cre&tere de p(n la 308 din
salariul de baz prevzut pentru func$ia respectiv% n func$ie de specificul activit$ii
desf&urate &i de calitatea acesteia. +uele pentru aceste salarii se vor plti din venituri
proprii.
43. ,ersonalul didactic de predare din nv$(ntul superior poate prii un spor pentru
conductorii de doctorat de 48 pentru fiecare student% dar nu ai ult de 78 din salariul de
baz.
46. ,ersonalul didactic beneficiaz de dreptul la concediul de odi3n% potrivit art. 403 din Legea
nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
47. ,ersonalul didactic beneficiaz% n caz de deces% de un a5utor acordat celor ndrept$i$i n
cuantu de 7 salarii ale persoanei decedate% din bugetul asigurrilor sociale de stat.
4". ,ersonalul didactic de predare poate fi salarizat &i prin plata cu ora sau prin cuul% confor
prevederilor art. 69 alin. E4D din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile
ulterioare. 1alculul pentru plata cu ora sau prin cuul se face la nora didactic prevzut la
art. 63 din Legea nr. )*6C)AA5% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
4!. 0n raport cu condi$iile n care se desf&oar activitatea% pot fi acordate personalului
salarizat% cu respectarea prevederilor legale% urtoarele categorii de sporuri;
aD pentru condi$ii periculoase sau vttoare% un spor de p(n la 478 din salariul de baz%
corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
bD pentru condi$ii grele de unc% un spor de p(n la 478 din salariul de baz% corespunztor
tipului lucrat la locurile de unc respective.
Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor% precu &i condi$iile
de acordare a acestora se stabilesc prin regulaent de ctre ordonatorul principal de credite%
cu consultarea sindicatelor &i cu avizul coun al Ministerului 9inan$elor ,ublice &i al Ministerului
Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale.
4>. +ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate dep&i
308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
*
: (NIT'I %ANITARE 7E A%I%TEN' %;&IAL <I 7E
A%I%TEN' ME7I&;#%;&IAL
I.+alarii de baz pentru func$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
+pitale peste 600 de paturi
4. Manager + "%70 "%>0
2. <irector edical + "%47 "%67
3. <irector de cercetare-dezvoltare + "%40 "%60
6. <irector financiar-contabil + 7%77 7%>7
7. <irector de ngri5iri +% ++<% ,L 6%!0 7%00
". -l$i directori + 7%!0 "%00
+pitale sub 600 de paturi
4. Manager + "%00 "%30
2. <irector edical + 7%>7 "%20
3. <irector de cercetare-dezvoltare + 7%>7 "%20
6. <irector financiar-contabil + 6%!0 7%00
7. <irector de ngri5iri +% ++<% ,L 6%60 6%!0
". -l$i directori + 7%"7 7%97
+ervicii de abulan$
4. Manager general + "%70 "%>0
2. <irector edical + 7%>7 "%20
3. <irector econoic + 7%47 7%67
6. <irector te3nic + 6%90 7%20
7. -sistent-&ef +% ++<% ,L 6%60 6%!0
/nstitutul #a$ional de Geatologie ?ransfuzional :,rof. <r. 1. ?. #icolau:
4. <irector + 7%>7 "%20
2. <irector ad5unct &tiin$ific + 7%!0 "%00
3. <irector ad5unct financiar-contabilitate + 6%60 6%!0
6. <irector resurse uane + 6%30 6%"0
1entrul de ?ransfuzie +anguin al Municipiului Aucure&ti
4. <irector + 7%!0 "%00
2. 1ontabil-&ef + 3%97 6%27
1entre de transfuzie sanguin regionale
4. <irector + 7%"7 7%97
2. 1ontabil-&ef + 3%>0 6%40
1entre de transfuzie sanguin 5ude$ene
4. <irector + 7%"0 7%90
2. 1ontabil-&ef + 3%!0 6%00
1entrul #a$ional pentru Organizarea &i -sigurarea +isteului /nfora$ional &i /nforatic n
<oeniul +nt$ii Aucure&ti
4. <irector + 7%>7 "%20
2. <irector ad5unct + 6%60 6%!0
3. 1ontabil-&ef + 3%>7 6%47
-lte func$ii de conducere
4. <irector generalCD + "%70 "%>0
2. <irector general ad5unct% director% director
e*ecutivCD
+ "%47 "%67
3. <irector ad5unctCD + "%40 "%60
6. <irector ad5unct financiar-contabilCD + 7%00 7%30
7. 1ontabil-&efD + 6%60 6%!0
". Medic &ef abulator de specialitate &i altele
siilare
+ 7%>7 "%20
!. =ef serviciuCCD + 6%20 6%70
>. =ef birou% &ef atelier% &ef laborator% &ef oficiuCCD + 6%40 6%60
9. Medic Efaracist% biolog% bioc3iist% c3iist%
psi3ologD &ef sec$ie% &ef laborator &i altele
siilare
+ 7%>7 "%20
40. Medic &ef serviciu edicin legal% anatoie
patologic
+ "%70 "%>0
44. -sistent edical &ef pe unitate +% ++<% ,L 6%20 6%70
42. =ef fora$ie uncitori 2%00 2%30
CD +e utilizeaz n unit$ile sanitare fr paturi.
CCD 0n cazul n care nu se ndepline&te condi$ia de studii superioare% salariul de baz
prevzut de prezentul act norativ se diinueaz cu 408.
/ndeniza$ii a*ie lunare pentru ndeplinirea unor sarcini% activit$i &i
responsabilit$i suplientare func$iei de baz% care fac parte din salariul de baz
#r.
crt.
9unc$ia
,rocent din
salariul de baz
4. <irector progra de reziden$iat edicin de urgen$ 27
2. 'esponsabil de forare n reziden$iat edicin de urgen$ 20
3. 9aracist &ef serviciu 47
6. -sistent edical Ete3nician sanitar% sor edical% oficiant edical%
oa&% laborant &i altele siilareD &ef
20
7. 13iist% biolog% bioc3iist% asistent edical% cu gestiune 40
". +pltoreas cu gestiune !
!. =ef de ec3ip !
>. Medic inspector% faracist inspector% psi3olog inspector - <irec$ia de
sntate public
27
/ndeniza$ii de cel ult 278 n cursul unei luni% din salariul de baz al func$iei de
e*ecu$ie ndeplinite% pentru activit$i prestate n afara obliga$iilor func$iei de baz &i
care nu fac parte din salariul de baz% pentru ebrii coisiilor de avizare edico-
legal% ai coisiilor de e*pertiz &i recuperare a capacit$ii de unc &i ai coisiilor
edicale
II.+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar &i au*iliar sanitar
din urtoarele unit$i sanitare;
- spitale clinice 5ude$ene de urgen$% spitale 5ude$ene de urgen$% spitale regionaleB
- spitale clinice de specialitate de urgen$B
- spitale clinice% spitale de urgen$B
- spitale de specialitateB
- +pitalul Hniversitar de Hrgen$ :)lias:CDB
- institute &i centre edicaleB
- institute &i centre de sntate publicB
- institute de edicin legalB
- servicii de abulan$B
- centre de transfuzie sanguin 5ude$ene &i al unicipiului Aucure&tiB
- 1entrul Medical de <iagnostic% ?rataent -bulatoriu &i Medicin ,reventiv din
subordinea -cadeiei 'o(neCDB
- /nstitutul #a$ional de )*pertiz Medical &i 'ecuperare a 1apacit$ii de Munc.
CD 1on$ine &i sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal.
.A/+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. Medic priar + 6%20 6%60 6%"0 6%>7 7%40 7%27
2. Medic specialist + 3%30 3%70 3%!0 3%>7 6%00 6%47
3. Medic rezident anul F/-F// + 3%20 - - - - -
6. Medic rezident anul /F-F + 3%07 - - - - -
7. Medic rezident anul /// + 2%>0 - - - - -
". Medic rezident anul // + 2%!0 - - - - -
!. Medic rezident anul / + 2%67 - - - - -
>. Medic + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
9. Medic stagiar + 4%90 - - - - -
40. 9aracist priarC
4
D + 2%97 3%07 3%20 3%60 3%77 3%"7
44. 9aracist specialist + 2%!7 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%60
42. 9aracist + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
43. 9aracist rezident anul /// + 2%!0 - - - - -
46. 9aracist rezident anul // + 2%67 - - - - -
47. 9aracist rezident anul / + 2%30 - - - - -
4". 9aracist stagiar + 4%!7 - - - - -
4!. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB principal
+ 2%!7 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%60
4>. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB specialist
+ 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
49. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edical
+ 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
20. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB debutant
+ 4%!7 - - - - -
24. -sistent edical% oa&B principalC
2
D + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
22. -sistent edical% oa&C
2
D + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
23. -sistent edical% oa&B debutantC
2
D + 4%!7 - - - - -
26. <entist principal ++< 2%67 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%07
27. <entist ++< 2%37 2%67 2%"0 2%!7 2%>0 2%97
2". <entist debutant ++< 4%30 - - - - -
2!. -sistent edical principalC
3
D ++< 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
2>. -sistent edicalC
3
D ++< 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%90 3%00
29. -sistent edical debutantC
3
D ++< 4%30 - - - - -
30. -sistent edical principalC
6
D ,L 2%67 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%07
34. -sistent edicalC
6
D ,L 2%37 2%67 2%"0 2%!7 2%>0 2%97
32. -sistent edical debutantC
6
D ,L 4%27 - - - - -
33. -sistent edical principalC
6
D M 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%90 3%00
36. -sistent edicalC
6
D M 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7
37. -sistent edical debutantC
6
D M 4%20 - - - - -
3". ?e3nician dentar principalC
7
D M 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%90 3%00
3!. ?e3nician dentarC
7
D M 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
3>. ?e3nician dentar debutantC
7
D M 4%20 - - - - -
39. +or edical principalC
"
D M 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>0
60. +or edicalC
"
D M 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%20
64. +or edical debutantC
"
D M 4%20 - - - - -
62. +tatistician edical% registrator
edicalB principal
M 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>0
63. +tatistician edical% registrator
edical
M 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%20
66. +tatistician edical% registrator
edicalB debutant
M 4%20 - - - - -
.9/+alarii de baz pentru personalul de specialitate din copartientele paraclinice
edico-sanitare
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
67. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
principal% e*pert n fizic edical
+ 2%!7 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
6". Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
specialist% fizician edical
+ 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
6!. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
6>. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
fizician edicalB debutant
+ 4%!7 - - - - -
69. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent socialB
principal
+ 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%20
70. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent social
+ 2%20 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>0
74. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent socialB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
72. ,rofesor 19M% biolog% c3iistB
principalC
!
D
++< 2%60 2%70 2%"7 2%!7 2%90 3%00
73. ,rofesor 19M% biolog% c3iistC
!
D ++< 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77 2%!0
76. ,rofesor 19M% biolog% c3iistB
debutantC
!
D
++< 4%30 - - - - -
77. ,si3olog principal + 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%47 6%30
7". ,si3olog specialist + 3%00 3%47 3%30 3%70 3%!0 3%!7
7!. ,si3olog practicant + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
7>. ,si3olog stagiar + 4%90 - - - - -
.&/+alarii de baz pentru personalul au*iliar sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
79. /nfirier% agent <<< . 4%30 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
"0. /nfirier% agent <<<B debutant . 4%40 - - - - -
"4. Arancardier% bie&% nolar%
spltoreas% ngri5itoare
. 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70 4%"0
"2. -bulan$ierC
>
D 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%00
"3. =ofer autosanitar /C
9
D 4%67 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%!7
"6. =ofer autosanitar //C
9
D 4%30 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
"7. =ofer autosanitar ///C
9
D 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70 4%77
C
4
D+e poate utiliza nuai n unit$i sanitare uane.
C
2
D+e aplic &i func$iilor de te3nician de radiologie &i iagistic licen$iat% asistent
edical de laborator clinic licen$iat% licen$iat n balneofizioIinetoterapie &i recuperare%
te3nician dentar licen$iat% asistent edical dentar licen$iat% te3nician de faracie
licen$iat% te3nician de audiologie &i protezare auditiv licen$iat% asistent edical de
profila*ie dentar licen$iat.
C
3
D+e aplic &i func$iilor de asistent edical specialist% te3nician superior de
iagistic% radiologie% radioterapie &i radiodiagnostic% cosetician edical specialist%
asistent edical specializat% te3nician de laborator clinic% te3nician de faracie%
asistent de fizioIinetoterapie% asistent edical de urgen$e edico-c3irurgicale%
asistent edico-social% te3nician dentar specializat% asistent de profila*ie
stoatologic% asistent igienist pentru cabinet stoatologic% asistent pentru
stoatologie% asistent edical generalist% te3nician de radiologie &i iagistic%
te3nician de audiologie &i protezare auditiv% te3nician de protezare ocular% asistent
edical de geriatrie% gerontologie &i asisten$ social pentru v(rstnici% asistent
edical de igien &i sntate public% fizioIinetoterapeut% cosetician edical%
nutri$ionist &i dietetician% te3nician dentar specialist% asistent dentar% care au studii de
acest nivel.
C
6
D+e aplic &i func$iilor de asistent faracie% asistent social &i educator-puericultor%
te3nician dentar &i te3nician sanitar din profilurile; utila5e edicale% optician%
protezare ortopedic &i protezare auditiv care au studii de acest nivel.
C
7
D+e aplic &i func$iilor de te3nician sanitar din profilurile; utila5e edicale% optician%
protezare ortopedic &i protezare auditiv.
C
"
D+e aplic &i func$iilor de oficiant edical% laborant cu liceul sanitar% operator
registrator de urgen$% oa&% aseur% gipsar% autopsier% instructor 19M% instructor
de educa$ie% instructor de ergoterapie% asistent social% educator-puericultor.
C
!
D+e aplic &i func$iilor de educator-puericultor% asistent social &i cosetician%
ocupate de persoane care au absolvit cu diplo nv$(ntul superior de scurt
durat% cu durata studiilor de 2-3 ani nv$(nt de zi sau de 3 -6 ani nv$(nt
seral sau fr frecven$.
C
>
D+e ocup prin concurs de ctre personalul care ndepline&te condi$iile de ncadrare
pentru func$ia de &ofer autosanitar l/conductor &alup% posed diplo de
absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului inistrului snt$ii nr. 3>>/4992
privind nfiin$area =colii de -bulan$ieri% n cadrul +ta$iei de +alvare a Municipiului
Aucure&ti.
C
9
D+e aplic nivelurile / &i // pentru salarizarea &oferilor autosanitarelor din serviciile
de abulan$ 5ude$ene &i al unicipiului Aucure&ti% iar nivelurile de salarizare // &i
///% &oferilor autosanitarelor din alte unit$i sanitare.
#O?@;
4.+e aplic &i personalului contractual din direc$iile de sntate public.
2.+e poate aplica &i personalului de cercetare cu studii superioare din unit$ile clinice%
din institutele &i centrele edicale% care este confirat n gradele profesionale
prevzute la lit. - nr. crt. 4-!% nr. crt. 40-44% nr. crt. 43-47 &i lit. A nr. crt. 67% 6"% 69%
77.
III.+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar &i au*iliar sanitar
din unit$ile sanitare cu personalitate 5uridic% de asisten$ social &i de asisten$
edico-social% necuprinse la pct. //
.A/+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. Medic priar + 3%37 3%70 3%!0 3%>7 6%07 6%27
2. Medic specialist + 2%90 3%40 3%27 3%37 3%70 3%!0
3. Medic + 2%70 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%40
6. Medic stagiar + 4%90 - - - - -
7. 9aracist priarC
4
D + 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%60 3%70
". 9aracist specialist + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
!. 9aracist + 2%70 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%40
>. 9aracist stagiar + 4%!7 - - - - -
9. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB principal
+ 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
40. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB specialist
+ 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%47 3%27
44. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edical
+ 2%67 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%07
42. 9izioIinetoterapeut% bioinginer
edicalB debutant
+ 4%!7 - - - - -
43. -sistent edical% oa&% asistent
socialB principalC
2
D
+ 2%70 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%40
46. -sistent edical% oa&% asistent + 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
socialC
2
D
47. -sistent edical% oa&% asistent
socialB debutantC
2
D
+ 4%!7 - - - - -
4". <entist principal ++< 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
4!. <entist ++< 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0
4>. <entist debutant ++< 4%30 - - - - -
49. -sistent edical% asistent socialB
principalC
3
D
++< 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
20. -sistent edical% asistent socialC
3
D ++< 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
24. -sistent edical% asistent socialB
debutantC
3
D
++< 4%30 - - - - -
22. -sistent edical% asistent socialB
principalC
6
D
,L 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
23. -sistent edical% asistent socialC
6
D ,L 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0
26. -sistent edical% asistent socialB
debutantC
6
D
,L 4%27 - - - - -
27. -sistent edical% asistent socialB
principalC
6
D
M 2%27 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>7
2". -sistent edical% asistent socialC
6
D M 2%47 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7
2!. -sistent edical% asistent socialB
debutantC
6
D
M 4%20 - - - - -
2>. ?e3nician dentar principalC
7
D M 2%27 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>7
29. ?e3nician dentarC
7
D M 2%47 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7
30. ?e3nician dentar debutantC
7
D M 4%20 - - - - -
34. +or edical principalC
"
D M 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0
32. +or edicalC
"
D M 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
33. +or edical debutantC
"
D M 4%20 - - - - -
36. +tatistician edical% registrator
edicalB principal
M 2%20 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0
37. +tatistician edical% registrator
edical
M 4%!0 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
3". +tatistician edical% registrator
edicalB debutant
M 4%20 - - - - -
.9/+alarii de baz pentru personalul de specialitate din copartientele paraclinice
edico-sanitare
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
3!. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
principal% e*pert n fizic edical
+ 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%37
3>. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
specialist% fizician edical
+ 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%47 3%27
39. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician + 2%67 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%07
60. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
fizician edicalB debutant
+ 4%!7 - - - - -
64. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent socialB
principal
+ 2%77 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20
62. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent social
+ 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
63. Logoped% sociolog% profesor 19M%
Iinetoterapeut% asistent socialB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
66. ,rofesor 19M% biolog% c3iistB
principalC
!
D
++< 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
67. ,rofesor 19M% biolog% c3iistC
!
D ++< 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77
6". ,rofesor 19M% biolog% c3iistB
debutantC
!
D
++< 4%30 - - - - -
6!. ,si3olog principal + 3%20 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%00
6>. ,si3olog specialist + 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%27 3%60
69. ,si3olog practicant + 2%70 2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%40
70. ,si3olog stagiar + 4%90 - - - - -
.&/+alarii de baz pentru personalul au*iliar sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
74. /nfirier% agent <<< . 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
72. /nfirier% agent <<<B debutant . 4%40 - - - - -
73. Arancardier% bie&% nolar%
spltoreas% ngri5itoare
. 4%27 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77
76. =ofer autosanitar // 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
77. =ofer autosanitar /// 4%27 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77
C
4
D+e poate utiliza nuai n unit$i sanitare uane.
C
2
D+e aplic &i func$iilor de te3nician de radiologie &i iagistic licen$iat% asistent
edical de laborator clinic licen$iat% licen$iat n balneofizioIinetoterapie &i recuperare%
te3nician dentar licen$iat% asistent edical dentar licen$iat% te3nician de faracie
licen$iat% te3nician de audiologie &i protezare auditiv licen$iat% asistent edical de
profila*ie dentar licen$iat.
C
3
D+e aplic &i func$iilor de asistent edical specialist% te3nician superior de
iagistic% radiologie% radioterapie &i radiodiagnostic% cosetician edical specialist%
asistent edical specializat% te3nician de laborator clinic% te3nician de faracie%
asistent de fizioIinetoterapie% asistent edical de urgen$e edico-c3irurgicale%
asistent edico-social% te3nician dentar specializat% asistent de profila*ie
stoatologic% asistent igienist pentru cabinet stoatologic% asistent pentru
stoatologie% asistent edical generalist% te3nician de radiologie &i iagistic%
te3nician de audiologie &i protezare auditiv% te3nician de protezare ocular% asistent
edical de geriatrie% gerontologie &i asisten$ social pentru v(rstnici% asistent
edical de igien &i sntate public% fizioIinetoterapeut% cosetician edical%
nutri$ionist &i dietetician% te3nician dentar specialist% asistent dentar% care au studii de
acest nivel.
C
6
D+e aplic &i func$iilor de asistent faracie% asistent social &i educator-puericultor%
te3nician dentar &i te3nician sanitar din profilurile; utila5e edicale% optician%
protezare ortopedic &i protezare auditiv care au studii de acest nivel.
C
7
D+e aplic &i func$iilor de te3nician sanitar din profilurile; utila5e edicale% optician%
protezare ortopedic &i protezare auditiv.
C
"
D+e aplic &i func$iilor de oficiant edical% laborant cu liceul sanitar% operator
registrator de urgen$% oa&% aseur% gipsar% autopsier% instructor 19M% instructor
de educa$ie% instructor de ergoterapie% asistent social% educator-puericultor.
C
!
D+e aplic &i func$iilor de educator-puericultor &i cosetician% ocupate de persoane
care au absolvit cu diplo nv$(ntul superior de scurt durat% cu durata
studiilor de 2-3 ani nv$(nt de zi sau de 3-6 ani nv$(nt seral sau fr
frecven$.
I:.+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar &i au*iliar sanitar
din anatoia patologic &i edicin legal
.A/+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. Medic priar + 6%70 6%!7 7%00 7%27 7%70 7%"0
2. Medic specialist + 3%70 3%!0 3%90 6%40 6%27 6%60
3. Medic rezident anul /F-F + 3%67 - - - - -
6. Medic rezident anul /// + 3%30 - - - - -
7. Medic rezident anul // + 3%40 - - - - -
". Medic rezident anul / + 3%00 - - - - -
!. Medic + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
>. Medic stagiar + 4%>0 - - - - -
9. 9aracist priarC
4
D + 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%00
40. 9aracist specialist + 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%70 3%"0
44. 9aracist + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
42. 9aracist stagiar + 4%>0 - - - - -
43. -sistent edical% oa&B principalC
2
D + 3%00 3%47 3%30 3%70 3%!0 3%!7
46. -sistent edical% oa&C
2
D + 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%30 3%67
47. -sistent edical% oa&B debutantC
2
D + 4%>0 - - - - -
4". -sistent edical principalC
3
D ++< 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%70 3%"0
4!. -sistent edicalC
3
D ++< 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%20 3%37
4>. -sistent edical debutantC
3
D ++< 4%!7 - - - - -
49. -sistent edical principal ,L 2%>0 2%90 3%00 3%47 3%30 3%70
20. -sistent edical ,L 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47 3%27
24. -sistent edical debutant ,L 4%!0 - - - - -
22. -sistent edical principal M 2%!0 2%>7 2%97 3%40 3%27 3%67
23. -sistent edical M 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%40 3%20
26. -sistent edical debutant M 4%!0 - - - - -
27. +or edical principalC
6
D M 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%40 3%20
2". +or edicalC
6
D M 2%37 2%67 2%77 2%"7 2%>0 2%90
2!. +or edical debutantC
6
D M 4%"7 - - - - -
.9/+alarii de baz pentru personalul de specialitate din copartientele paraclinice
edico-sanitare
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
2>. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
principal% e*pert n fizic edical
+ 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%>7
29. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizicianB
specialist% fizician edical
+ 2%>0 3%00 3%40 3%27 3%60 3%77
30. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
34. Aiolog% bioc3iist% c3iist% fizician%
fizician edicalB debutant
+ 4%!7 - - - - -
.&/+alarii de baz pentru personalul au*iliar sanitar
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
32. Arancardier% ngri5itoare . 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%20
C
4
D+e poate utiliza nuai n unit$i sanitare uane.
C
2
D+e aplic &i func$iei de asistent edical de laborator clinic licen$iat.
C
3
D+e aplic &i func$iilor de asistent edical specialist% asistent edical specializat%
te3nician de laborator clinic% asistent edical generalist% care au studii de acest nivel.
C
6
D+e aplic &i func$iilor de oficiant edical% laborant cu liceul sanitar% autopsier.
:.+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar &i au*iliar sanitar
din sisteul de urgen$ edical% servicii de abulan$% copartiente de priire
urgen$ - H,H-+MH'<% H,H &i 1,H din unit$ile sanitare noinalizate la pct. //
.A/+alarii de baz pentru personalul de specialitate edico-sanitar
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza .rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. Medic priar + 6%60 6%"0 6%>7 7%40 7%37 7%"0
2. Medic specialist + 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20 6%60
3. Medic rezident anul /F-F + 3%67 - - - - -
6. Medic rezident anul /// + 3%30 - - - - -
7. Medic rezident anul // + 3%40 - - - - -
". Medic rezident anul / + 3%00 - - - - -
!. Medic + 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
>. Medic stagiar + 4%90 - - - - -
9. 9aracist priar + 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%00
40. 9aracist specialist + 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%70 3%"0
44. 9aracist + 2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
42. -sistent edical% oa&B principal + 3%00 3%47 3%30 3%70 3%!0 3%!7
43. -sistent edical% oa& + 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%30 3%67
46. -sistent edical% oa&B debutant + 4%>0 - - - - -
47. -sistent edical principal ++< 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%70 3%"0
4". -sistent edical ++< 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%20 3%37
4!. -sistent edical debutant ++< 4%!7 - - - - -
4>. -sistent edical principal ,L 2%>0 2%90 3%00 3%47 3%30 3%70
49. -sistent edical ,L 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47 3%27
20. -sistent edical debutant ,L 4%!0 - - - - -
24. -sistent edical principal M 2%!0 2%>7 2%97 3%40 3%27 3%67
22. -sistent edical M 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%40 3%20
23. -sistent edical debutant M 4%!0 - - - - -
26. +or edical principal M 2%30 2%67 2%"0 2%!7 2%97 3%07
27. +or edical M 2%00 2%47 2%30 2%67 2%"0 2%!7
2". +or edical debutant M 4%!0 - - - - -
2!. +tatistician edical% registrator
edical% operator registrator de
urgen$B principal
M 2%27 2%60 2%77 2%!0 2%>7 3%00
2>. +tatistician edical% registrator
edical% operator registrator de
urgen$
M 4%!7 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%!0
29. +tatistician edical% registrator
edical% operator registrator de
urgen$B debutant
M 4%70 - - - - -
.9/+alarii de baz pentru personalul au*iliar sanitar
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza .rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
30. /nfirier . 4%37 4%67 4%77 4%"7 4%!7 4%>0
34. /nfirier debutant . 4%27 - - - - -
32. Arancardier . 4%30 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
33. -bulan$ierCD M 4%!0 2%40 2%30 2%70 2%!0 2%97
36. =ofer autosanitar / M 4%"7 4%!7 4%90 2%07 2%20 2%37
37. =ofer autosanitar // M 4%70 4%"7 4%>0 4%97 2%40 2%27
CD +e ocup prin concurs de ctre personalul care ndepline&te condi$iile de ncadrare
pentru func$ia de &ofer autosanitar /% conductor de &alup edical% otorist &i
arinar% cu o vec3ie de iniu 7 ani% &i posed diploa de absolvire a cursului
de abulan$ier potrivit Ordinului inistrului snt$ii nr. 3>>/4992 privind nfiin$area
=colii de -bulan$ieri n cadrul +ta$iei de +alvare a unicipiului Aucure&ti% actual
+erviciul de abulan$ al unicipiului Aucure&ti% &i n alte servicii 5ude$ene de
abulan$ acreditate de Ministerul +nt$ii prin ordin al inistrului.
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse; sporul de vec3ie n unc% salariul
de erit% sporul de preven$ie &i cuantuul lunar aferent prielor de stabilitate% pentru toate
categoriile de personal din sisteul sanitar care au beneficiat n anul 2009 de acestea.
+poruri &i alte drepturi specifice
+porurile pentru condi$ii de unc deosebite
4. 0n raport cu condi$iile n care se desf&oar activitatea pot fi acordate% cu respectarea
prevederilor legale% urtoarele categorii de sporuri;
aD pentru activit$ile care se desf&oar n unit$ile de urgen$ neurovasculare% n sec$ii &i
copartiente de neurologie &i neuroc3irurgie &i care solicit o ncordare psi3ic foarte
ridicat% precu &i pentru personalul din unit$i% sec$ii &i copartiente de boli infec$ioase%
neonatologie% sli de na&tere &i din laboratoarele de analize edicale% care &i desf&oar
activitatea n condi$ii periculoase% un spor de p(n la 278 din salariul de bazB
bD pentru condi$ii deosebit de periculoase; leprozerii% anatoie patologic% ?A1% +/<-% dializ%
recuperare neurootorie% neuropsi3ootorie% neurouscular &i neurologic% psi3iatrie%
edicin legal% asisten$ edical de urgen$ &i transport sanitar% acordat prin serviciile de
abulan$ &i structurile de priire a urgen$elor H,H-+MH'<% H,H &i 1,H% sec$ii &i
copartiente de -?/ &i de terapie intensiv% sec$ii &i copartiente de ngri5iri paleative%
personalul ncadrat n blocul operator% n punctele de transfuzii din spital% n laboratoarele de
cardiologie interven$ional% n laboratoarele de endoscopie interven$ional% precu &i edicii
de specialitate c3irurgical% epideii deosebit de grave &i altele aseenea% stabilite de
Ministerul +nt$ii% cuantuul sporului este de 70-4008 din salariul de baz. #ivelul sporului
se stabile&te de conducerea fiecrei unit$i sanitare cu personalitate 5uridic de coun acord cu
sindicatele reprezentative senatare ale contractului colectiv de unc la nivel de raur
sanitar &i cu ncadrarea n c3eltuielile de personal aprobate n bugetul de venituri &i c3eltuieliB
cD pentru condi$ii periculoase sau vttoare% un spor de p(n la 478 din salariul de baz%
corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
dD pentru condi$ii grele de unc% un spor de p(n la 478 din salariul de baz% corespunztor
tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
eD pentru personalul care &i desf&oar activitatea cu surse de radia$ii sau generator de
radia$ii% un spor pentru condi$ii periculoase de p(n la 308 din salariul de baz% diferen$iat pe
categorii de risc radiologie% astfel; 408 la categoria /% 478 la categoria a //-a% 208 la
categoria a ///-a &i 308 la categoria a /F-aB
fD pentru unit$ile sanitare cu specific deosebit% stabilite de Ministerul +nt$ii% un spor de
p(n la 478 din salariul de bazB
gD pentru personalul care lucreaz n unit$i sanitare aflate n localit$i izolate situate la
altitudine% care au ci de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate% un
spor de p(n la 208 din salariul de bazB
3D pentru activit$i care se desf&oar n condi$ii deosebite Estres% risc etc.D% un spor de p(n la
478 din salariul de baz% corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respective.
2. Localit$ile prevzute la pct. 4 lit. gD se stabilesc prin ordin al inistrului snt$ii.
3. Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor% precu &i
condi$iile de acordare a acestora se stabilesc prin regulaent aprobat prin ordin al inistrului
snt$ii% cu consultarea sindicatelor senatare ale contractului colectiv de unc la nivel de
raur sanitar% cu avizul Ministerului Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale &i al Ministerului
9inan$elor ,ublice.
6. +porurile prevzute la pct. 4 lit. cD &i lit. 3D nu pot fi acordate cuulat aceleia&i persoane.
7. +ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate dep&i
308 din sua salariilor de baz.
'egleentri specifice doeniului sntate
4. 'egulaentul privind tipul de unc% organizarea &i efectuarea grzilor n unit$ile publice
din sisteul sanitar se aprob prin ordin al inistrului snt$ii% cu consultarea organiza$iilor
sindicale senatare ale contractului colectiv de unc la nivel de raur sanitar.
2. +alariile de baz pentru personalul care &i desf&oar activitatea n structuri sanitare care
furnizeaz servicii edicale abulatorii de specialitate se stabilesc pe func$ii% grade &i trepte
profesionale% corespunztor vec3iii n unc.
3. E4D +alariile individuale ale personalului contractual din cabinetele edicale individuale%
organizate confor prevederilor Ordonan$ei .uvernului nr. )*,C)AA6 privind organizarea &i
func$ionarea cabinetelor edicale% republicat% cu odificrile &i copletrile ulterioare% din
asisten$a edical priar &i abulatorie de specialitate% se stabilesc prin negociere &i nu pot
fi ai ici dec(t salariile de baz pe func$ii% grade &i trepte profesionale% stabilite
corespunztor vec3iii n unc prevzute la pct. //.
E2D 'eprezentantul legal al cabinetelor edicale din asisten$a edical priar &i abulatorie
de specialitate care au pe lista proprie un nur ai ic de 4.000 de asigura$i sau n cazul n
care nivelul veniturilor realizate nu perite ncadrarea personalului contractual cu nor
ntreag poate dispune ncadrarea cu frac$iuni de nor.
6. E4D 0n unit$ile sanitare publice din sisteul sanitar proovarea n func$ii% grade &i trepte
profesionale se face potrivit etodologiei legale n vigoare% prin transforarea postului avut
ntr-un post corespunztor proovrii.
E2D 1riteriile privind anga5area &i proovarea n func$ii% grade &i trepte profesionale se stabilesc
prin ordin al inistrului snt$ii% cu consultarea organiza$iilor sindicale senatare ale
contractului colectiv de unc la nivel de raur sanitar.
7. 1riteriile pentru clasificarea pe categorii a unit$ilor &i subunit$ilor sanitare% stabilirea
nivelului de salarizare pe grade% pentru personalul cu func$ii de conducere% precu &i a
indeniza$iei pentru ndeplinirea unor sarcini% activit$i &i responsabilit$i suplientare func$iei
de baz se stabilesc prin ordin al inistrului snt$ii.
ANEXA Nr. II
+
: &ER&ETARE
Hnit$i de cercetare &tiin$ific% dezvoltare te3nologic &i proiectare
I.+alarii de baz
.A/9unc$ii de conducere n unit$i de cercetare subordonate -cadeiei 'o(ne
#r. 9unc$ia #ivelul 1oeficien$i de ierar3izare
crt. +tudiilor .rad / .rad //
4. <irector general institut na$ional de cercetare
Eordonan$ator secundar de crediteD
+ !%70 >%00
2. <irector general ad5unct institut na$ional de
cercetare Eordonan$ator secundar de crediteD
+ !%67 !%>0
3. <irector institut de cercetare Eordonan$ator
ter$iar de crediteD
+ !%30 !%"7
6. <irector ad5unct institut de cercetare
Eordonan$ator ter$iar de crediteD
+ !%30 !%"7
7. <irector centru de cercetare Eordonan$ator
ter$iar de crediteD
+ !%20 !%70
". +ecretar &tiin$ific institut de cercetare
Eordonan$ator ter$iar de crediteD
+ !%20 !%70
!. <irector ad5unct centru de cercetare
Eordonan$ator ter$iar de crediteD
+ !%40 !%60
>. +ecretar &tiin$ific centru de cercetare
Eordonan$ator ter$iar de crediteD
+ !%00 !%60
#O?@;
4.,entru conductorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director ad5unct
institut de cercetare sau director centru de cercetare.
2.0n coeficien$ii de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de vec3ie n unc% indeniza$ia de
conducere.
.9/9unc$ii de e*ecu$ie n institu$ii de cercetare subordonate -cadeiei 'o(ne
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1ercettor &tiin$ific / + - - - "%77 "%90 !%20
2. 1ercettor &tiin$ific // + - - - 6%00 6%20 6%67
3. 1ercettor &tiin$ific /// + - - - 3%60 3%"0 3%!7
6. 1ercettor &tiin$ific + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
7. -sistent de cercetare &tiin$ific + 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
". -sistent de cercetare &tiin$ific
stagiar
+ 4%90 - - - - -
!. -sistent / M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07
>. -sistent // M 4%27 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
9. -sistent stagiar M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.,entru conductorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director ad5unct
institut de cercetare sau director centru de cercetare.
2.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de iportan$ na$ional% sporul de
vec3ie n unc.
II.+alarii de baz
9unc$ii de specialitate din activitatea de cercetare &tiin$ific &i dezvoltare te3nologic%
alta dec(t cea a -cadeiei 'o(ne
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1ercettor &tiin$ific / + - - - 6%20 6%67 6%"7
2. 1ercettor &tiin$ific // + - - - 3%30 3%67 3%"7
3. 1ercettor &tiin$ific /// + - - - 2%>0 3%00 3%47
6. 1ercettor &tiin$ific + 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%>0
7. -sistent de cercetare &tiin$ific + 4%>0 4%>7 4%90 2%07 2%40 2%20
". -sistent de cercetare &tiin$ific
stagiar
+ 4%!7 - - - - -
!. -sistent / M 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
>. -sistent // M 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
9. -sistent stagiar M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de iportan$ na$ional &i salarii ai
ari cu 208 pentru iportan$ na$ional% sporul de preven$ie% cuantuul lunar
aferent prielor de stabilitate% sporul de vec3ie n unc.
2.9unc$iile de conducere care se utilizeaz sunt cele din ane*a n care se regse&te
activitatea respectiv.
3.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D)
: (NIT'I 7E &(LT(R
I.+alarii de baz din unit$i de cultur na$ionale sau de iportan$ na$ional%
stabilite potrivit legii% precu &i din cadrul Aibliotecii -cadeiei 'o(ne% 1orului
#a$ional de 1aer :Madrigal: &i din institu$iile de spectacole &i concerte din
subordinea 1onsiliului .eneral al Municipiului Aucure&ti
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general/director - anager + "%97 !%30
2. <irector general ad5unct + "%90 !%27
3. <irector + "%90 !%27
6. <irector ad5unct% contabil-&ef% inginer-&ef + "%>7 !%20
7. =ef sec$ie + "%>0 !%47
". =ef serviciu% &ef serviciu contencios + "%>0 !%47
!. =ef birou% &ef laborator% &ef oficiu + "%70 !%00
>. =ef atelier 6%70 6%90
9. =ef fora$ie uncitori 3%70 6%00
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
-rti&ti lirici oper% arti&ti lirici% cori&ti
oper% cori&ti% balerini% arti&ti
instruenti&ti% dansatori% actori%
ae&tri arti&ti circ% arti&ti circB care
desf&oar activitate solistic sau rol
principalB regizor artistic% diri5or% solist
Evocal% balet% concertist%
instruentistD% &ef partid% concert-
aestru
+ 6%>0 7%00 7%30 7%77 7%>0 "%40
2.
-ctor Eteatru% (nuitor ppu&i-
arioneteD% pictor% scenograf%
aestru Ebalet-dans% cor% corepetitor%
artist circD% consultant artistic%
coregraf% artist circ% artist
instruentist - gradul /-
+ 6%27 6%67 6%"7 6%90 7%47 7%60
- gradul / + 3%30 3%67 3%"7 3%>7 6%00 6%20
- gradul // + 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37 3%77
- debutant + 4%!7 - - - - -
3.
<iri5or cor% artist liric Eoper% operet%
teatru uzicalD% artist liric%
corepetitor% acopaniator% balerin%
regizor scen EculiseD% sufleor Eoper%
operet% teatruD% aestru de studii
Ebalet% canto% uzicaleD% bibliotecar%
bibliograf% redactor% te3noredactor%
uzeograf% restaurator% conservator%
ar3eolog% istoric% ar3ivist% ar3itect%
econoist% inginer% consilier 5uridic%
analist% prograator% inginer de
siste - gradul /-
+ 3%90 6%40 6%30 6%70 6%!7 6%97
- gradul / + 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul // + 2%77 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%27
- debutant + 4%!7 - - - - -
6. =ef orc3estr% secretar Eliterar%
uzical% artistic% platou% ,'D%
ipresar artistic% sculptor ppu&i%
artist plastic% grafician% regizor
artisticB gradul /% biolog% fizician%
c3iist% sociolog% psi3ologB principal
+ 3%!0 3%90 6%40 6%30 6%70 6%!7
- gradul // + 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%97
- gradul /// + 2%70 2%"7 2%>0 2%90 3%07 3%20
- debutant + 4%!7 - - - - -
7.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3ologB specialist
+ 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%97
".
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3olog
+ 2%70 2%"7 2%>0 2%90 3%07 3%20
!.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3ologB debutant
+ 4%!7 - - - - -
>.
<ansator% ac3ior% peruc3ier% ontor
iagine% editor iagine/sunet%
operator luini% iagine/sunet%
productor-delegat% secretar platou%
asistent regie/scenografie% recuziter -
gradul /
+ 3%"0 3%!7 3%97 6%47 6%30 6%77
- gradul // + 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90
- gradul /// + 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00 3%47
- debutant + 4%!7 - - - - -
9.
Aibliotecar% bibliograf% bibliotecar-
ar3ivist% uzeograf% restaurator%
conservator% referent% subinginer%
conductor ar3itect% ar3ivist% te3nician
econoist% inforatician% conductor
te3nic - gradul /
++< 2%>0 2%97 3%40 3%30 3%60 3%"0
- gradul // ++< 2%30 2%37 2%70 2%"0 2%!7 2%>7
- gradul /// ++< 4%>0 4%>7 4%97 2%00 2%47 2%27
- debutant ++< 4%37 - - - - -
40.
Aibliotecar - treapta / ,L 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0
- treapta // ,L 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
- treapta /// ,L 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
- debutant ,L 4%27 - - - - -
44. <iri5or% diri5or cor% aestru Ebalet-
dans% cor% corepetitor% artist circD%
concert-aestru% ipresar artistic%
solist Evocal% balet% concertist%
instruentistD% actor% artist circ%
instruentist% corist oper% actor
(nuitor ppu&i% actor% corist% sufleor
Eteatru% oper% operetD% balerin%
dansator% corepetitor% sculptor ppu&i%
sufleor% artist plastic% bibliotecar%
redactor% te3noredactor% restaurator%
conservator% trezorier% gestionar
custode sal% grafician% referent
literar/uzical/artistic% coregraf -
treapta /
M 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
- treapta // M 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07 2%47
- treapta /// M 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
- debutant M 4%20 - - - - -
42.
Maestru luini-sunet% &ef orc3estr
aestru Eacordor pian-clavecin%
lutierD% specialist Eorg% instruente
de suflatD

- treapta / M 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
- treapta // M 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07 2%47
- treapta /// M 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
- debutant M 4%20 - - - - -
43.
Mac3ior% peruc3ier% ontor iagine%
operator iagine/luini/sunet% editor
iagine/sunet% regizor scen EculiseD%
secretar platou

- treapta / M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta // M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
46.
'egizor scen EculiseD% secretar
platou% te3nician% erceolog%
referent% contabil% analist a5utor%
prograator a5utor% stenodactilograf%
secretar dactilograf% operator date%
controlor date% func$ionar ar3ivar%
adinistrator% casier% agaziner% &ef
depozit - treapta /
M 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
- treapta // M 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07 2%47
- treapta /// M 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
- debutant M 4%20 - - - - -
47.
+upraveg3etor sal% controlor bilete%
garderobier% plasator
MB. 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
4".
,opier% anipulant decor% guard%
aistru - treapta /
MB. 4%70 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 4%97
- treapta // MB. 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7
4!. Muncitori califica$i EbroderB butafor%
cizar-confec$ioner ncl$inte%
confec$ioner ontator produse din
lenB costuierB croitor-confec$ioner
brcinte% electrician iluinare
scen% iprieur te*tile% ac3ior%
(nuitor-ontator decor% aistru
acordor/pian/clavecin% aistru lutier%
aistru sunet/luini% ontor
iagine/sunet% lctu& ontatorB
peruc3ier% pictor e*ecutant% recuziter%
MB. 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
regizor culise% electroacustician%
specialist org/instruente de suflat%
tapi$er% secretar platou% bibliotecar
uzical/teatru% ar3ivarD - treapta /
- treapta // MB. 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta /// MB. 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
4>.
M(nuitor carte% supraveg3etor
uzeu% garderobier
MB. 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse; salarii ai ari cu 208
pentru iportan$ na$ional% sporul de 278 pentru iportan$ na$ional% sporul de
stabilitate% sporul de suprasolicitare neuropsi3ic% sporul de fidelitate% sporul pentru
condi$ii periculoase sau vttoare% salariul de erit% sporul de vec3ie n unc%
pentru toate categoriile de personal bugetar care au beneficiat n anul 2009 de
acestea.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D*
:
II.+alarii de baz din sisteul bibliotecilor publice &i din alte institu$ii publice de
cultur din 'o(nia necuprinse la pct. / din ane*a nr. ///6.4
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general/director - anager + 7%60 7%!0
2. <irector + 7%37 7%"0
3. <irector ad5unct% contabil-&ef + 7%30 7%77
6. =ef serviciu% &ef serviciu contencios + 7%27 7%70
7. =ef birou% &ef laborator% &ef oficiu + 7%47 7%60
". =ef atelier 3%40 3%27
!. =ef fora$ie uncitori 2%97 3%07
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
Aibliotecar% bibliograf% redactor%
te3noredactor% econoist% inginer%
consilier 5uridic% analist% prograator%
inginer de siste - gradul /-
+ 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul / + 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%60 3%77
- gradul // + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- debutant + 4%!7 - - - - -
2.
Aibliotecar% bibliograf% bibliotecar-
ar3ivist% referent% subinginer%
conductor ar3itect% ar3ivist% te3nician
econoist% inforatician% conductor
te3nic - gradul /
++< 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- gradul // ++< 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00
- gradul /// ++< 2%00 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77
- debutant ++< 4%30 - - - - -
3.
Aibliotecar - treapta / ,L 2%07 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
- treapta // ,L 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
- treapta /// ,L 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
- debutant ,L 4%27 - - - - -
6.
Aibliotecar% redactor% te3noredactor%
te3nician% erceolog% referent%
contabil% analist a5utor% prograator
a5utor% stenodactilograf% secretar
dactilograf% operator date% controlor
date% func$ionar% ar3ivar%
adinistrator% casier% agaziner% &ef
depozit - treapta /-
M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta / M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta // M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
7.
'estaurator - gradul /- + 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul / + 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%60 3%77
- gradul // + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- debutant + 4%!7 - - - - -
".
'estaurator - treapta / M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta // M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
!.
1onservator - gradul /- + 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul / + 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%60 3%77
- gradul // + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- debutant + 4%!7 - - - - -
>.
1onservator - treapta / M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta // M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
9. ,opier% anipulant decor% guard%
aistru - treapta /
MB. 4%60 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%>0
- treapta // MB. 4%20 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70
40.
M(nuitor carte% supraveg3etor sal%
garderobier
MB. 4%47 4%20 4%27 4%30 4%60 4%67
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse; sporul de stabilitate%
sporul de suprasolicitare neuropsi3ic% sporul de fidelitate% sporul pentru condi$ii
periculoase sau vttoare% salariul de erit% sporul de preven$ie% cuantuul lunar
aferent prielor de stabilitate% sporul de vec3ie n unc%
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D+
:
III.+alarii de baz din sisteul uzeelor publice &i din alte institu$ii publice de
cultur din 'o(nia necuprinse la pct. / din ane*a nr. ///6.4
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general/director - anager + 7%20 7%!0
2. <irector + 7%40 7%"0
3. <irector ad5unct% contabil-&ef + 7%07 7%77
6. =ef serviciu% &ef serviciu contencios + 7%00 7%67
7. =ef birou% &ef laborator% &ef oficiu + 6%90 7%60
". =ef atelier 2%97 3%27
!. =ef fora$ie uncitori 2%>0 3%07
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
Muzeograf% restaurator% conservator%
ar3eolog% istoric% ar3ivist% ar3itect%
econoist% inginer% consilier 5uridic%
analist% prograator% inginer de
siste - gradul /-
+ 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul / + 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%30 3%60
- gradul // + 2%30 2%60 2%77 2%!0 2%>0 2%97
- debutant + 4%!7 - - - - -
2.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3ologB principal
+ 2%97 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7
3.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3ologB specialist
+ 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
6.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3olog
+ 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
7.
Aiolog% fizician% c3iist% sociolog%
psi3ologB debutant
+ 4%!7 - - - - -
".
Muzeograf restaurator% conservator%
referent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician
econoist% inforatician% conductor
te3nic - gradul /
++< 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- gradul // ++< 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00
- gradul /// ++< 2%00 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77
- debutant ++< 4%30 - - - - -
!.
'edactor% te3noredactor% te3nician%
erceolog% referent% contabil% analist
a5utor% prograator a5utor%
stenodactilograf% secretar dactilograf%
operator date% controlor date%
func$ionar% ar3ivar% adinistrator%
casier% agaziner% &ef depozit -
treapta /-
M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta / M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta // M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
>.
'estaurator% conservator trezorier%
gestionar custode sal - treapta /
M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta // M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
9.
,opier% guard% aistru - treapta / MB. 4%60 4%70 4%77 4%"0 4%!0 4%>0
- treapta // MB. 4%20 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70
40. .arderobier MB. 4%47 4%20 4%27 4%30 4%60 4%67
44. +upraveg3etor uzeu MB. 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse; salarii ai ari cu 208
pentru iportan$ na$ional% sporul de to*icitate% sporul de confiden$ialitate% sporul
de stabilitate% salariul de erit% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D,
:
I:.+alarii de baz din institu$iile de spectacole &i concerte &i din alte institu$ii publice
de cultur necuprinse la pct. / din ane*a nr. ///6.4
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector general/director-anager + 7%90 "%20
2. <irector general ad5unct + 7%>7 "%47
3. <irector + 7%>0 "%40
6. <irector ad5unct% contabil-&ef% inginer-&ef + 7%"0 7%90
7. =ef sec$ie + 7%60 7%>0
". =ef serviciu% &ef serviciu contencios + 7%60 7%>0
!. =ef birou% &ef laborator% &ef oficiu + 7%40 7%60
>. =ef atelier 3%60 3%"0
9. =ef fora$ie uncitori 3%30 3%70
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
-rti&ti lirici oper% arti&ti lirici% cori&ti
oper% cori&ti% balerini% arti&ti
instruenti&ti% dansatori% actoriB care
desf&oar activitate solistic sau rol
principalB regizor artistic% diri5or% solist
Evocal% balet% concertist%
instruentistD% &ef partid% concert-
aestru
+ 3%67 3%"7 3%>7 6%00 6%20 6%67
2.
-ctor Eteatru% (nuitor ppu&i-
arioneteD% pictor% scenograf%
aestru Ebalet% dans% cor% corepetitor%
artist circD% consultant artistic%
coregraf% artist circ% artist
instruentist - gradul /-
+ 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%47 6%30
- gradul / + 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
- gradul // + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- debutant + 4%!7 - - - - -
3.
<iri5or cor% artist liric Eoper% operet%
teatru uzicalD% artist liric%
corepetitor% acopaniator% balerin%
regizor scen EculiseD% sufleor Eoper%
operet% teatruD% aestru de studii
Ebalet% canto% uzicaleD% econoist%
inginer% consilier 5uridic% analist%
prograator% inginer de siste -
gradul /-
+ 3%30 3%67 3%"7 3%>7 6%00 6%20
- gradul / + 2%97 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7
- gradul // + 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%30 3%60
- debutant + 4%!7 - - - - -
6. =ef orc3estr% secretar Eliterar%
uzical% artistic% platou% ,'D%
ipresar artistic% sculptor ppu&i%
+ 3%40 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
artist plastic% grafician% regizor artistic
- gradul /
- gradul // + 2%60 2%77 2%!0 2%>0 2%97 3%40
- gradul /// + 2%40 2%20 2%37 2%60 2%77 2%!0
- debutant + 4%!7 - - - - -
7.
<ansator% ac3ior% peruc3ier% ontor
iagine% editor Eiagine% sunetD%
operator luini Eiagine% sunetD%
productor-delegat% secretar platou%
asistent regie/scenografie% recuziter -
gradul /
+ 2%97 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%>0
- gradul // + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- gradul /// + 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
- debutant + 4%!7 - - - - -
".
'eferent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician
econoist% inforatician% conductor
te3nic - gradul /
++< 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
- gradul // ++< 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00
- gradul /// ++< 2%00 2%40 2%20 2%37 2%67 2%77
- debutant ++< 4%30 - - - - -
!.
<iri5or% diri5or cor% aestru Ebalet-
dans% cor% corepetitor% artist circD%
concert-aestru% ipresar artistic%
solist Evocal% balet% concertist%
instruentistD% actor% artist circ%
instruentist% corist oper% actor
(nuitor ppu&i% actor% corist% sufleor
Eteatru% oper% operetD% balerin%
dansator% corepetitor% sculptor ppu&i%
sufleor% artist plastic% grafician%
referent literar/uzical/artistic%
coregraf - /
M 2%07 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
- // M 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
- /// M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
- debutant M 4%27 - - - - -
>.
Maestru luini-sunet% &ef orc3estr
aestru Eacordor pian-clavecin%
lutierD% specialist Eorg% instruente
de suflatD - /
M 2%07 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
- // M 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
- /// M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
- debutant M 4%27 - - - - -
9. Mac3ior% peruc3ier% ontor iagine%
operator iagine/luini/sunet% editor
M 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
iagine/sunet% regizor scen EculiseD%
secretar platou - /
- // M 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant M 4%20 - - - - -
40.
'egizor scen EculiseD% secretar
platou% te3nician% erceolog%
referent% contabil% analist a5utor%
prograator a5utor% stenodactilograf%
secretar dactilograf% operator date%
controlor date% func$ionar ar3ivar%
adinistrator% casier% agaziner% &ef
depozit - treapta /
M 2%07 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
- treapta // M 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
- treapta /// M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
- debutant M 4%27 - - - - -
44.
+upraveg3etor sal% controlor bilete%
garderobier% plasator
MB. 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
42.
,opier% anipulant decor% guard%
aistru - treapta /
MB. 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- treapta // MB. 4%20 4%27 4%30 4%60 4%67 4%70
43.
Muncitori califica$i EbrodeorB butafor%
cizar-confec$ioner ncl$inte%
confec$ioner ontator produse din
len% costuier% croitor-confec$ioner
brcinte% electrician iluinare
scen% iprieur te*tile% ac3ior%
(nuitor-ontator decor% aistru
acordor/pian/clavecin% aistru lutier%
aistru sunet/luiniB aistru
sunet/luini% ontor iagine/sunet%
lctu& ontator% peruc3ierB pictor
e*ecutant% recuziter% regizor culise%
electroacustician% specialist
org/instruente de suflat% tapi$er%
secretar platou% bibliotecar
uzical/teatru% ar3ivarD - /
2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- // 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- /// 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
vec3ie n unc%
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D-
:
:.+alarii de baz din case de cultur% cine culturale &i alte institu$ii publice de
cultur din 'o(nia
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. <irector% anager + 6%00 6%70
2. <irector ad5unct% contabil-&ef + 3%90 6%40
3. =ef serviciu% &ef serviciu contencios + 3%>0 6%00
6. =ef birou% &ef laborator% &ef oficiu + 3%"0 3%>0
7. =ef atelier 2%67 2%!0
". =ef fora$ie uncitori 2%20 2%60
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 'eferent gradul /- + 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
2. 'eferent gradul / + 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%!7
3. 'eferent debutant + 4%!7 - - - - -
6. 'eferent gradul / ++< 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60 2%70
7. 'eferent gradul // ++< 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%07 2%40
". 'eferent debutant ++< 4%30 - - - - -
!. 'eferent treapta / ,L 4%77 4%"7 4%!7 4%>0 4%97 2%07
>. 'eferent treapta // ,L 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 4%97
9. 'eferent debutant ,L 4%27 - - - - -
40. 'eferent treapta /- M 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
44. 'eferent treapta / M 4%27 4%30 4%37 4%60 4%70 4%77
42. 'eferent debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D0
:
:I.+alarii de baz din pres% edituri% inforare docuentar &i ale altor institu$ii
publice de cultur din 'o(nia
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. 'edactor-&ef 6%"7 7%00
2. 'edactor-&ef ad5unct 6%"0 6%90
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
'edactor de rubric% redactor% lector%
publicist coentator% te3noredactor%
corespondent n strintate - gradul
/-
+ 2%97 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7
- gradul / + 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00
- gradul // + 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
- debutant + 4%!7 - - - - -
2.
=ef agen$ie publicitate% adinistrator
Epublica$ii% editurD% reporter
Efotoreporter% corespondent localD%
secretar Ete3nicD de redac$ie%
docuentarist% traductor%
caricaturist% desenator artistic%
corector - gradul /
+ 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%30 3%60
- gradul // + 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
- gradul /// + 4%>7 4%90 2%07 2%40 2%20 2%37
- debutant + 4%!7 - - - - -
3.
'edactor% secretar de redac$ie -
gradul /
++< 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0
- gradul // ++< 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
- gradul /// ++< 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
- debutant ++< 4%30 - - - - -
6.
'edactor% secretar Ete3nicD de
redac$ie% docuentarist% traductor%
caricaturist% desenator artistic%
corector% te3noredactor - treapta /-
M 2%07 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
- treapta 4 M 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%20 2%30
- treapta // M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
- debutant M 4%27 - - - - -
7.
Laborant foto% retu&or foto% fotograf -
treapta /-
MB. 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
- treapta 4 MB. 4%"7 4%!0 4%!7 4%>0 4%90 2%07
- treapta // MB. 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0
- debutant MB. 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
,D5
:
:II.+poruri &i alte drepturi specifice
.A/0n raport cu condi$iile n care se desf&oar activitatea% pot fi acordate
personalului salarizat% cu respectarea prevederilor legale% urtoarele categorii de
sporuri;
a/pentru condi$ii periculoase sau vttoare% un spor de p(n la 478 din salariul
de baz% corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
b/pentru condi$ii grele de unc% un spor de p(n la 478 din salariul de baz%
corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respective.
Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor% precu &i
condi$iile de acordare se stabilesc prin regulaent de ctre ordonatorul principal de
credite% cu consultarea sindicatelor &i cu avizul coun al Ministerului 9inan$elor
,ublice &i al Ministerului Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale.
.9/-lte drepturi
,ersoanele ncadrate n unit$ile de cultur care au rezultate valoroase n activitate
pot ocupa n od cu totul e*cep$ional% n baza criteriilor elaborate de Ministerul
1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional &i cu aprobarea noinal a inistrului
culturii% cultelor &i patrioniului na$ional% func$ii de specialitate fr a avea studiile
necesare postului.
ANEXA Nr. II
-
: &(LTE
+alarii de baz pentru personalul clericalCD
CD +e utilizeaz pentru salarizarea personalului ncadrat n unit$ile bugetare.
1ondi$iile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin 3otr(re a .uvernului.
Ministerul 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional este autorizat s certifice
asiilarea func$iilor de la alte culte cu cea de preot.
9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4.
,reot
- gradul / + 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
- gradul // + 4%90 2%00 2%40 2%20 2%37 2%67
- definitiv + 4%>0 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20
- debutant + 4%!7 - - - - -
2.
,reot
- gradul / M 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
- definitiv M 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
- debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% dup caz%
&i sporurile specifice doeniului n care &i desf&oar activitatea% care au fost incluse
n salariul de baz.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
0
: %8;RT
Hnit$i sportive
I.+alariul de baz pentru func$iile de specialitate din federa$ii sportive
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilorCD
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. +ecretar federa$ie% antrenor federal%
antrenor lot na$ionalCCD% e*pert
sportivB gradul /-
2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"7
2. +ecretar federa$ie% antrenor federal%
antrenor lot na$ionalCCD% e*pert
sportivB gradul /
2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
3. +ecretar federa$ie% antrenor federal%
antrenor lot na$ionalCCD% e*pert
sportivB gradul //
2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
6. +ecretar federa$ie% antrenor federal%
antrenor lot na$ionalCCDB gradul ///%
instructor sportiv gradul /
4%97 2%07 2%47 2%27 2%60 2%70
7. +ecretar federa$ie% antrenor federalB
gradul /F% instructor sportiv gradul //
4%90 4%97 2%40 2%20 2%30 2%60
". /nstructor sportiv debutant 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
!. /nstructor sportiv /% referent / 4%90 4%97 2%40 2%20 2%30 2%60
>. /nstructor sportiv //% referent // 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40
9. /nstructor sportiv ///% referent /// 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90
40. /nstructor sportiv debutant 4%30 - - - - -
CD #ivelul studiilor &i condi$iile de ocupare a func$iilor se stabilesc prin ordin al
inistrului tineretului &i sportului.
CCD +e poate utiliza &i la cluburile sportive% cu aprobarea inistrului tineretului &i
sportului.
II.+alariul de baz pentru func$iile de specialitate din alte unit$i sportive
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilorCD
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie pe categorii de clasificareCCD
4. )*pert sportiv gradul /- 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"7
2. -ntrenor categoria /% e*pert sportiv 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67
gradul /
3. -ntrenor categoria //% e*pert sportiv
gradul //
2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
6. -ntrenor categoria ///% referent sportiv
gradul ///
2%07 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7
7. -ntrenor categoria /F% referent sportiv
gradul /F
4%97 2%07 2%47 2%27 2%60 2%70
". -ntrenor categoria F 4%90 4%97 2%40 2%20 2%30 2%60
!. -ntrenor debutant% referent sportiv
debutant
4%30 - - - - -
CD #ivelul studiilor &i condi$iile de ocupare a func$iilor se stabilesc prin ordin al
inistrului tineretului &i sportului.
CCD 1ategoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% dup caz%
sporurile specifice doeniului n care &i desf&oar activitatea% care au fost incluse n
salariul de baz% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
5
: (NIT'I 7E NA:IGA'IE
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r. crt. #ivelul studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad /
4. =ef grup scafandri MB. 3%47
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1oandant instructor + 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%30 6%70
2. =ef ecanic instructor + 2%90 3%07 3%20 3%37 3%77 3%!0
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe nave aritie
3. 1oandant + 3%27 3%60 3%77 3%!7 3%97 6%40
6. =ef ecanic + 3%07 3%20 3%60 3%77 3%!0 3%90
7. 1pitan secund + 2%"7 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37
". =ef ecanic secund% &ef electrician + 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
!. Ofi$er punte /// + 2%40 2%20 2%30 2%60 2%77 2%!0
>. Ofi$er ecanic% ofi$er electricianB /// + 2%67 2%77 2%!0 2%>0 3%00 3%40
9. Ofi$er punte aspirant + 4%!7 - - - - -
40. Ofi$er ecanic% electricianB aspirant + 4%!7 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe nave portuare% te3nice% fluviale
44. Ofi$er punte ++< 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0
42. Ofi$er ecanic% ofi$er electrician ++< 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
43. Ofi$er ecanic% ofi$er electricianB
aspirant
++< 4%70 - - - - -
46. Ofi$er punte aspirant ++< 4%70 - - - - -
47. 1pitan dragor% cpitan M 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
4". =ef ecanic M 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
4!. <ragor &ef M 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%>0
4>. Ofi$er punte M 2%07 2%47 2%30 2%60 2%70 2%"7
49. Ofi$er ecanic% ofi$er electrician M 2%37 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%00
20. <ragor M 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27 2%60
24. Ofi$er punte% dragorB aspirant M 4%67 - - - - -
22. Ofi$er ecanic% ofi$er electricianB
aspirant
M 4%67 - - - - -
c/9unc$ii de e*ecu$ie coune pe nave
23. =ef sta$ie '?. M 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%>0
26. Ofi$er '?. / M 2%00 2%07 2%47 2%30 2%60 2%70
27. Ofi$er '?. // M 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
2". =ef ec3ipa5 MB. 2%40 2%20 2%30 2%60 2%77 2%!0
2!. 1onductor &alup MB. 2%00 2%07 2%47 2%30 2%60 2%70
2>. )lectrician% otorist% a5ustor% tionier MB. 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%>0
29. Marinar% otopopist% buctar MB. 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27 2%60
30. )lectrician% otorist% a5ustorB debutant MB. 4%67 - - - - -
34. Motopopist% arinar% buctarB
debutant
MB. 4%67 - - - - -
32. +cafandru autono MB. 2%37 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%00
33. +cafandru greu MB. 2%47 2%27 2%60 2%70 2%"7 2%>0
36. +cafandru debutant MB. 4%67 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul
pentru condi$ii grele% sporul pentru condi$ii vttoare% sporul de vec3ie n
unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
II.-lte drepturi
,entru activitatea de iersiune se acord o indeniza$ie de 70 lei/ora de scufundare.
ANEXA Nr. II
6
: AGRI&(LT(R
Laboratorul central de carantin fitosanitarB Laboratorul central pentru controlul
reziduurilor de pesticide n plante &i produse vegetaleB Laboratorul central pentru
controlul calit$ii sein$elor &i aterialului sditorB laboratoarele pentru controlul
calit$ii &i igienei vinului
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. /nginerCD% c3iist/biologB e*pert + 3%07 3%20 3%60 3%"0 3%!7 3%97
2. /nginerCD% c3iist/biologB gradul / + 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%27 3%60
3. /nginerCD% c3iist/biologB gradul // + 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 3%00
6. /nginerCD% c3iist/biologB debutant + 4%!7 - - - - -
7. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nicB gradul
/
++< 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 2%97
". +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nicB gradul
//
++< 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
!. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nicB gradul
///
++< 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
>. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nicB
debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
9. ?e3nicianCCD% /- M 2%47 2%20 2%37 2%67 2%"0 2%!0
40. ?e3nicianCCD% / M 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 2%00 2%07
44. ?e3nicianCCD% // M 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
42. ?e3nicianCCD% debutant M 4%20 - - - - -
CD +pecialitatea func$iei de inginer este cea care se regse&te n activitatea de baz a
unit$ii Eindustrie alientar% agronoie% 3orticultura% zoote3nie &i alteleD.
1u acela&i nivel sunt salarizate &i func$iile de biolog% c3iist% dac persoanele
ncadrate pe aceste func$ii desf&oar activitate n specialitatea func$iei.
CCD +pecialitatea func$iei de te3nician este cea care se regse&te n activitatea de
baz a unit$ii Eindustrie alientar% agronoie% 3orticultura% zoote3nie &i alteleD.
1u acela&i nivel sunt salarizate &i func$iile de te3nician n biologie sau c3iie% dac
persoanele ncadrate pe aceste func$ii desf&oar activitate n specialitatea func$iei.
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul
pentru condi$ii deosebite% sporul de vec3ie n unc.
II.+poruri
).,ersoanele salarizate confor prezentei ane*e beneficiaz &i de urtoarele
categorii de sporuri;
- sporul pentru activitate desf&urat n zone izolate% n cuantu de p(n la 208B
- sporul pentru condi$ii periculoase sau vttoare% n cuantu de p(n la 478.
*.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
A
: ;=I&II 7E &A7A%TR( <I ;RGANIGARE A TERIT;RI(L(I
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. /nginer cadastru gradul /- + 3%07 3%20 3%60 3%"0 3%!7 3%97
2. /nginer cadastru gradul / + 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%27 3%60
3. /nginer cadastru gradul // + 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 3%00
6. /nginer cadastru debutant + 4%!7 - - - - -
7. +ubinginer cadastru gradul / ++< 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 2%97
". +ubinginer cadastru gradul // ++< 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
!. +ubinginer cadastru gradul /// ++< 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
>. +ubinginer cadastru debutant ++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
9. ?e3nician cadastru /- M 2%47 2%20 2%37 2%67 2%"0 2%!0
40. ?e3nician cadastru / M 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 2%00 2%07
44. ?e3nician cadastru // M 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
42. ?e3nician cadastru debutant M 4%20 - - - - -
43. Operator cadastru / MB. 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
46. Operator cadastru // MB. 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
47. Operator cadastru debutant MB. 4%20 - - - - -
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul
pentru condi$ii deosebite% sporul de vec3ie n unc. //. +poruri
4.,ersoanele salarizate confor prezentei ane*e beneficiaz &i de urtoarele
categorii de sporuri;
- sporul pentru activitate desf&urat n zone izolate% n cuantu de p(n la 208B
- sporul pentru condi$ii periculoase sau vttoare% n cuantu de p(n la 478.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
)B
: 8R;TE&'IA ME7I(L(I
-gen$ii de protec$ie a ediului% -dinistra$ia 'ezerva$iei Aiosferei :<elta <unrii:
+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
#r. 9unc$ia #ivelul 1oeficien$i de ierar3izare
crt. studiilor Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. /nspector de specialitate e*pert%
inginer e*pertCD
+ 3%07 3%20 3%60 3%"0 3%!7 3%97
2. /nspector de specialitate% inginerCDB
gradul /
+ 2%!0 2%>0 3%00 3%40 3%27 3%60
3. /nspector de specialitate% inginerCDB
gradul //
+ 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 3%00
6. /nspector de specialitate% inginerCDB
gradul ///
+ 4%>0 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20
7. /nspector% inginerCDB debutant + 4%!7 - - - - -
". +ubinginer / ++< 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 2%97
!. +ubinginer // ++< 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
>. +ubinginer /// ++< 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00
9. +ubinginer debutant ++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
40. ?e3nician% observator condi$ii ediuB
/-CCD
M 2%47 2%20 2%37 2%67 2%"0 2%!0
44. ?e3nician% observator condi$ii ediuB
/CCD
M 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 2%00 2%07
42. ?e3nician% observator condi$ii ediuB
//CCD
M 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
43. ?e3nician% observator condi$ii ediuB
debutantCCD
M 4%20 - - - - -
CD +pecialitatea func$iei de inginer este cea care se regse&te n activitatea de baz a
unit$ii.
1u acela&i nivel pot fi salarizate% n activitatea de baz% &i func$iile de biolog% c3iist%
fizician &i altele% dac persoanele ncadrate pe aceste func$ii desf&oar activitate n
specialitatea func$iei.
CCD +pecialitatea func$iilor de te3nician &i de observator condi$ii ediu este cea care
se regse&te n activitatea de baz a unit$ii.
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul
pentru condi$ii deosebite &i o parte din sporurile de condi$ii periculoase sau
vttoare general acordate% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
))
: A:IA'IA %8;RTI:
-eroclubul 'o(niei
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia 1oeficien$i de ierar3izare
.rad /
4. <irector general -eroclubul 'o(niei + "%>0
2. <irector general ad5unct -eroclubul
'o(niei
+ "%!0
a/9unc$iile de conducere specifice activit$ii de zbor
4. 1oandant deta&aent de zbor "%"7
2. 1oandant aeroclub teritorial "%"7
3. 1oandant ad5unct aeroclub teritorial 7%!7
6. =ef zbor aeroclub teritorial 7%30
b/9unc$iile de conducere specifice activit$ii te3nic-aeronautice
4. =ef grup lucrri - repara$ii EL'D 7%!7
2. =ef sector te3nic 7%30
c/9unc$iile de conducere specifice activit$ii operativ-aeronautice
4. <irector zbor "%20
2. <irector te3nic "%20
3. =ef serviciu inforare zbor-naviga$ie 7%!7
CD #ivelul studiilor &i condi$iile de ocupare a func$iilor se stabilesc prin ordin al
inistrului transporturilor &i infrastructurii.
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
).,ersonal navigant &i te3nic navigant profesionist
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilorCD
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. ,ilot recep$ie &i control% para&utist
recep$ie &i control% inginer recep$ie &i
control
3%70 3%!0 3%>7 6%07 6%27 6%70
2. ,ilot instructor% para&utist instructor 3%07 3%20 3%37 3%77 3%!0 3%90
3. ,ilot coandant% ecanic navigant
instructor
2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37
6. 1opilot% ecanic navigant 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%00 3%20
7. ,ilot n pregtire% para&utist n
pregtire
4%!7 - - - - -
CD #ivelul studiilor &i condi$iile de ocupare a func$iilor se stabilesc prin ordin al
inistrului transporturilor &i infrastructurii.
0n cazul pierderii licen$ei de zbor pentru calificarea de$inut% din cauze edicale%
personalul navigant &i te3nic navigant profesionist &i en$ine ncadrarea n clasa
de$inut% ca instructor de sol.
*.,ersonal te3nic aeronautic
#r.
crt.
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie
4 2 3 6 7
". /nginer de avia$ie + J Licen$
clasa / 3%70 3%!0 3%>7 6%07 6%27 6%70
clasa a //-a 3%07 3%20 3%37 3%77 3%!0 3%90
clasa a ///-a 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37
clasa a /F-a 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%00 3%20
debutant 4%!7 - - - - -
!. ?e3nician de avia$ie MJLicen$
clasa / 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47
clasa a //-a 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!0
clasa a ///-a 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
clasa a /F-a 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
debutant 4%67 - - - - -
>. Mecanic de avia$ie M J Licen$
sau =coal
,rofesional
J Licen$

clasa / 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47
clasa a //-a 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!0
clasa a ///-a 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
clasa a /F-a 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
debutant 4%67 - - - - -
9. Mecanic pentru ntre$inerea
aparatelor de lansare la zbor Eturn de
para&utis% autoosor% plior
para&ute% deltaplanisD
=coal
,rofesional
J Licen$

clasa / 2%30 2%67 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
clasa a //-a 2%07 2%47 2%30 2%60 2%70 2%"7
clasa a ///-a 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
clasa a /F-a 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
debutant 4%67 - - - - -
40. Maistru de avia$ie =coal
ai&tri J
Licen$

clasa / 2%70 2%"7 2%>0 2%90 3%07 3%27
clasa a //-a 2%30 2%67 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
clasa a ///-a 4%67 4%77 4%"0 4%!0 4%>0 4%>7
+.,ersonal operativ aeronautic
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul
studiilor

Aaza .rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
44. Meteorolog aeronautic specialist +
gradul / 3%07 3%20 3%60 3%77 3%!0 3%90
gradul // 2%"7 2%>0 2%97 3%07 3%27 3%60
gradul /// 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
gradul /F 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!7
debutant 4%!7 - - - - -
42. Meteorolog aeronautic M J 1urs
de
calificare

treapta / 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47
treapta // 2%47 2%27 2%37 2%67 2%"0 2%!0
debutant 4%67 - - - - -
43. <ispecer opera$iuni zbor M J 1urs
de
calificare
J
Licen$

treapta / 2%70 2%"0 2%!7 2%90 3%07 3%47
treapta // 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!0
treapta /// 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67
debutant 4%67 - - - - -
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse sporul pentru te3nicitate%
cople*itate &i responsabilitate% salariul de erit% sporul pentru inspec$ie &i control%
sporul pentru ncordare psi3ic% sporul de vec3ie n unc.
II.+poruri &i alte drepturi
1riteriile de ncadrare &i de avansare n clase% grade &i trepte a personalului navigant
&i te3nic navigant profesionist% te3nic-aeronautic &i operativ-aeronautic se stabilesc
prin ordin al inistrului transporturilor &i infrastructurii.
/ndeniza$ii de zbor pentru personalul navigant &i te3nic navigant profesionist% precu &i
indeniza$ia de e*ploatare pentru personalul te3nic aeronautic din -eroclubul 'o(niei
#r. crt. -ctivitatea pentru care se acord /ndeniza$ia - liit a*i
4. Misiuni prevzute n &odul
aerian
!3 lei/or/zbor - ncep(nd cu 04.04.2040
2. Misiuni prevzute n &odul
aerian
7! lei/start sau tur de pist - ncep(nd cu
04.04.2040
3. +alturi cu para&uta 464 lei/salt - ncep(nd cu 04.04.2040
6. Lansarea la zbor a aeronavelor &i
aterizri
9%7 lei/lansare sau aterizare - ncep(nd cu
04.04.2040
)./ndeniza$ia de zbor la baz pentru zboruri de acroba$ie &i nalt acroba$ie aerian
va fi ec3ivalat% astfel;
- 4 or zbor acroba$ie K 2 ore zbor noralB
- 4 or zbor nalt acroba$ie K 6 ore zbor noral.
Lborul n fora$ie este ec3ivalent cu zborul de nalt acroba$ie.
*./ndeniza$ia de zbor la baz% acordat personalului navigant &i te3nic navigant
profesionist% face parte din salariul de baz &i constituie baza de calcul pentru toate
drepturile care se acord n raport cu acesta.
+.1riteriile pentru acordarea indeniza$iei de zbor &i de e*ploatare pe func$ii &i
isiuni% n liitele a*ie prevzute% precu &i a5orarea cu p(n la "08 a
indeniza$iei pentru zborurile ce se e*ecut n condi$ii deosebite se stabilesc prin
decizia directorului general al -eroclubului 'o(niei. Faloarea indeniza$iei de zbor
&i de e*ploatare pe func$ii &i isiuni va fi stabilit prin criterii% astfel nc(t s nu
dep&easc aloca$ia bugetar pe anul n curs.
,.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
)*
: A7MINI%TRA'IA 8(9LI& %ANITAR :ETERINAR <I
8ENTR( %IG(RAN'A ALIMENTEL;R
9unc$ii specifice din aparatul propriu al adinistra$iei publice centrale% institu$ii
subordonate &i alte institu$ii din acest siste
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad
/ //
4. <irector + "%07 "%70
2. <irector ad5unct + 7%>7 "%37
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie pe grade &i trepte profesionale
4. Medic veterinar gradul //Medic priar
veterinar
+ 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%00 6%40
2. Medic veterinar gradul // + 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%07 3%20
3. Medic veterinar gradul /// + 4%97 2%07 2%40 2%27 2%37 2%67
6. Medic veterinar debutant + 4%90 - - - - -
7. /nginerCD% edic% c3iist/biologB
gradul /-/)*pert
+ 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%30
". /nginerCD% edic% c3iist/biologB
gradul /
+ 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47
!. /nginerCD% edic% c3iist/biologB
gradul //
+ 4%90 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
>. /nginerCD% edic-c3iist/biologB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
9. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nic%
referent de specialitateB /-
++< 2%30 2%60 2%70 2%!0 2%>0 2%97
40. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nic%
referent de specialitateB /
++< 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
44. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nic%
referent de specialitateB //
++< 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%"7 4%!7
42. +ubinginer% asistent veterinar%
te3nicianCCD% conductor te3nic%
referent de specialitateB debutant
++< 4%30 - - - - -
43. -sistent veterinar% te3nicianCCD%
referent /-
M 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
46. -sistent veterinar //% te3nicianCCD%
referent /
M 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
47. -sistent veterinar% te3nicianCCD%
referent debutant
M 4%20 - - - - -
4". =oferi abulan$e veterinare%
autolaboratoare% a&ini de dezinfec$ie%
a&ini de interven$ie &i alte a&ini
4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
4!. -gent veterinar% ngri5itor aniale de
e*perien$a /
MB. 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
4>. -gent veterinar debutant MB. 4%20 - - - - -
49. 0ngri5itor aniale de e*perien$a // MB. 4%47 4%20 4%27 4%30 4%60 4%70
CD +pecialitatea func$iei de inginer este cea care se regse&te n activitatea de baz a
unit$ii Eedicin veterinar% industrie alientar% agronoie% 3orticultura% zoote3nie
&i alteleD.
1u acela&i nivel sunt salarizate &i func$iile de edic% biolog% c3iist% dac persoanele
ncadrate pe aceste func$ii desf&oar activitate n specialitatea func$iei.
CCD +pecialitatea func$iei de te3nician este cea care se regse&te n activitatea de
baz a unit$ii Eedicin veterinar% industrie alientar% agronoie% 3orticultura%
zoote3nie &i alteleD.
1u acela&i nivel sunt salarizate &i func$iile de te3nician% asistent% conductor te3nic n
edicin% biologie sau c3iie% dac persoanele ncadrate pe aceste func$ii desf&oar
activitate n specialitatea func$iei.
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
stres% sporul pentru condi$ii deosebite% sporul de vec3ie n unc.
II.+poruri &i alte drepturi
.A/+poruri
,ersoanele salarizate confor prezentei ane*e beneficiaz &i de urtoarele
categorii de sporuri;
).+por pentru condi$ii vttoare/periculoase - de p(n la 708
*.+porul pentru condi$ii deosebit de periculoase - de p(n la !78
+.+porul pentru condi$ii deosebite de unc% izolare - de p(n la 208
,.+porul de inspector al -utorit$ii #a$ionale +anitare Feterinare &i pentru +iguran$a
-lientelor - 408
-.Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor% precu
&i condi$iile de acordare a acestora se stabilesc prin regulaent aprobat prin ordin al
pre&edintelui -utorit$ii #a$ionale +anitare Feterinare &i pentru +iguran$a
-lientelor% cu consultarea sindicatelor senatare ale contractului colectiv de unc
la nivel de raur sanitar-veterinar% cu avizul Ministerului Muncii% 9ailiei &i
,rotec$iei +ociale &i al Ministerului 9inan$elor ,ublice.
0.,entru efectuarea presta$iilor n cadrul capaniilor de prevenire &i cobatere a
unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave &i altele aseenea% stabilite prin
ordin al pre&edintelui -utorit$ii #a$ionale +anitare Feterinare &i pentru +iguran$a
-lientelor% institu$iile publice din sisteul sanitar-veterinar pot anga5a personal
sanitar-veterinar cu pregtire superioar% care se salarizeaz cu tarif orar.
5.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
.9/-lte drepturi
,ersoanele salarizate confor prezentei ane*e beneficiaz &i de urtoarele
drepturi;
)./ndeniza$ie de instalare ec3ivalent cu dou salarii de baz corespunztor
func$iei &i gradului profesional n care ureaz a fi ncadrat% pentru acele localit$i
unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu are
greutate.
*./ndeniza$ie de instalare ec3ivalent cu un salariu de baz corespunztor func$iei
&i gradului profesional n care ureaz a fi ncadrat% la ncadrarea ntr-o institu$ie
public din re$eaua sanitar-veterinar &i pentru siguran$a alientelor din alt
localitate.
+.,ersonalul care &i desf&oar activitatea n institu$ii sanitar-veterinare publice%
personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care func$ioneaz n alte institu$ii
dec(t cele sanitar-veterinare poate fi integrat n institu$ii sanitar-veterinare publice%
noinalizate prin ordin al pre&edintelui -utorit$ii #a$ionale +anitare Feterinare &i
pentru +iguran$a -lientelor.
-ceste categorii de personal beneficiaz de prevederile art. 9 din ane*a nr. //.
ANEXA Nr. II
)+
: Alte unit$i bu1etare de subordonare central 4i local3
precu" 4i din co"parti"entele de contabilitate3 financiar3 apro!izionare3
in!esti$ii3 din acti!it$ile cuprinse n aneHele nr. IIC).) # IIC)*
I.+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad
/ //
4. <irector + 6%"0 7%00
2. <irector ad5unct + 6%70 6%>7
3. =ef serviciu + 6%60 6%"0
6. =ef birou% &ef atelier% &ef oficiu + 6%30 6%70
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r. 9unc$ia #ivelul 1oeficien$i de ierar3izare
crt. studiilor Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. 1onsilier% e*pert% inspector de
specialitate% auditorB gradul /% inginer%
econoistB specialist /-
+ 2%"0 2%!7 2%97 3%07 3%27 3%37
2. 'eferent de specialitate% inspector de
specialitate% auditorB gradul //%
econoist% referent% inginerB gradul /
+ 4%97 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
3. 'eferent de specialitate% inspector de
specialitateB gradul ///% econoist%
referent% inginerB gradul //
+ 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
6. 'eferent% inspector% inginer% econoistB
debutant
+ 4%!7 - - - - -
7. 'eferent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician-econoistB
/
++< 4%>7 4%90 2%07 2%47 2%27 2%37
". 'eferent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician-econoistB
//
++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%00
!. 'eferent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician-econoistB
///
++< 4%37 4%60 4%70 4%"0 4%"7 4%!0
>. 'eferent% subinginer% conductor
ar3itect% ar3ivist% te3nician-econoistB
debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale din serviciile de contencios
9. 1onsilier 5uridic gradul /- + 2%"0 2%!7 2%97 3%07 3%27 3%37
40. 1onsilier 5uridic gradul / + 4%97 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
44. 1onsilier 5uridic gradul // + 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
42. 1onsilier 5uridic debutant + 4%!7 - - - - -
c/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
43. ?e3nician% erceolog% contabil%
referentB /-
M 4%60 4%67 4%77 4%"0 4%!0 4%>0
46. ?e3nician% erceolog% contabil%
referentB /
M 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"0 4%!0
47. ?e3nician% erceolog% contabil%
referentB //
M 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"0
4". ?e3nician% erceolog% contabil%
referentB debutant
M 4%20 - - - - -
II.Hnit$i de perfec$ionare a personalului cu pregtire superioar
+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. )*pert-consultant /- + 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%27
2. )*pert-consultant / + 4%90 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60
3. )*pert-consultant // + 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
III.Hnit$i de perfec$ionare a personalului cu pregtire edie &i centre de calificare
&i recalificare
+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. )*pert gradul / + 4%90 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60
2. )*pert gradul // + 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
3. )*pert debutant + 4%!7 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
6. /nstructor / M 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
7. /nstructor // M 4%30 4%37 4%67 4%70 4%77 4%"7
". /nstructor /// M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%77
!. /nstructor debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
+alariile de baz prevzute n prezenta ane* se aplic &i func$iilor de specialitate din
&coala popular de art.
I:.,roiectare
+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. ,roiectant gradul / + 2%70 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%27
2. ,roiectant gradul // + 4%90 4%97 2%07 2%47 2%27 2%60
3. ,roiectant gradul /// + 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
6. ,roiectant debutant + 4%!7 - - - - -
7. +ubinginer cartograf / ++< 4%>0 4%>7 4%97 2%40 2%20 2%27
". +ubinginer cartograf // ++< 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>7 4%90
!. +ubinginer cartograf // ++< 4%37 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
>. +ubinginer cartograf debutant ++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
9. ?e3nician proiectant / M 4%37 4%60 4%70 4%77 4%"7 4%!0
40. ?e3nician proiectant //CD M 4%30 4%37 4%67 4%70 4%77 4%"7
44. ?e3nician proiectant ///CD M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%77
42. ?e3nician proiectant debutantCD M 4%20 - - - - -
CD +alariul de baz prevzut pentru aceast func$ie se utilizeaz &i la func$ia de
desenator te3nic cartograf.
:.Hnit$i de inforatic
+alarii de baz pentru func$ii de specialitate
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
4. -nalist% prograator% inginer de
sisteB /-
+ 2%"0 2%!7 2%97 3%07 3%27 3%37
2. -nalist% prograator% inginer de
sisteB /
+ 4%97 2%07 2%40 2%20 2%37 2%67
3. -nalist% prograator% inginer de
sisteB //
+ 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%40
6. -nalist% prograator% inginer de
sisteB debutant
+ 4%!7 - - - - -
7. /nforatician% conductor te3nicB / ++< 4%>7 4%90 2%07 2%47 2%27 2%37
". /nforatician% conductor te3nicB // ++< 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%00
!. /nforatician% conductor te3nicB /// ++< 4%37 4%60 4%70 4%"0 4%"7 4%!0
>. /nforatician% conductor te3nicB
debutant
++< 4%30 - - - - -
b/9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
9. -nalist EprograatorD a5utor /- M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
40. -nalist EprograatorD a5utor / M 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
44. -nalist EprograatorD a5utor // M 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0
42. -nalist EprograatorD debutant M 4%27 - - - - -
43. Operator% controlor dateB / M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
46. Operator% controlor dateB // M 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
47. Operator% controlor dateB /// M 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0
4". Operator% controlor dateB debutant M 4%27 - - - - -
:I.-dinistra$ia public local
+ervicii publice de salvaont din subordinea consiliilor 5ude$ene &i locale
+alarii de baz pentru func$ii specifice din serviciile publice de salvaont
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. +alvator ontan gradul / 2%!7 2%90 3%40 3%20 3%60 3%70
2. +alvator ontan gradul // 2%07 2%47 2%20 2%37 2%67 2%"0
3. +alvator ontan gradul /// 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
dispozitiv% sporul de preven$ie% sporul de iportan$% salariile ai ari pentru
iportan$ na$ional% cuantuul lunar aferent prielor de stabilitate% sporul de
vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. II
),
: ALTE =(N&'II &;M(NE 7IN %E&T;R(L 9(GETAR
+alarii de baz pentru personalul pltit din fonduri publice% care desf&oar activitate
de secretariat-adinistrativ% gospodrire% ntre$inere-repara$ii &i de deservire
A.9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. =ef fora$ie uncitoriCD 2%40 2%20
CD 1oeficien$ii de ierar3izare con$in indeniza$ia de conducere% sporul de vec3ie n
unc% salariul de erit% sporul de dispozitiv% sporul de preven$ie% sporul de
iportan$% salariile ai ari pentru iportan$a na$ional.
9.9unc$ii de e*ecu$ie pe trepte profesionale
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. +tenodactilograf% secretar-dactilograf%
dactilografB /-CD
M 4%30 4%37 4%67 4%77 4%"0 4%!0
2. +tenodactilograf% secretar-dactilograf%
dactilografB /
M 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
3. +tenodactilograf% secretar-dactilograf%
dactilografB debutant
M 4%20 - - - - -
6. +ecretar% secretar-dactilografCCD MB. 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
7. +ecretar% secretar-dactilografB
debutantCCD
MB. 4%20 - - - - -
". -dinistrator / M 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
!. -dinistrator // M 4%27 4%30 4%37 4%67 4%77 4%"7
>. =ef depozit / M 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
9. =ef depozit // M 4%20 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77
40. 1asier% agazinerB func$ionar ar3ivar M 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
44. 1asier% agazinerB func$ionar%
ar3ivarB debutant
MB. 4%20 - - - - -
42. =ef fora$ie paz/popieri 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
43. ,ortar% paznic% popier% ngri5itor%
guard% bufetier% anipulant bunuri%
curier
4%20 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77
46. Maistru / 4%30 4%37 4%67 4%77 4%"7 4%!0
47. Maistru // 4%27 4%30 4%60 4%70 4%"0 4%"7
4". =ofer / 4%30 4%37 4%67 4%70 4%"0 4%!0
4!. =ofer // 4%20 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77
4>. Muncitor calificat / 4%30 4%37 4%67 4%77 4%"0 4%!0
49. Muncitor calificat // 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77 4%"7
20. Muncitor calificat /// 4%20 4%27 4%30 4%60 4%70 4%77
24. Muncitor calificat /F 4%47 4%20 4%27 4%30 4%60 4%70
22. Muncitor necalificat / 4%40 4%47 4%20 4%27 4%30 4%60
23. Muncitor necalificat // - fr sporuri 4%00 - - - - -
CD +e utilizeaz n inistere &i n celelalte institu$ii centrale ale adinistra$iei publice.
CCD +e utilizeaz n activitatea de secretariat-adinistrativ din unit$ile bugetare.
#O?@;
4.0n unit$ile bugetare din subordinea inisterelor &i a celorlalte institu$ii ale
adinistra$iei publice% ncadrarea &oferilor se face $in(ndu-se seaa de iportan$a
activit$ii &i de autove3iculul pe care l deservesc.
2.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
dispozitiv% sporul de preven$ie% sporul de iportan$% salariile ai ari pentru
iportan$ na$ional% cuantuul lunar aferent prielor de stabilitate% sporul de
vec3ie n unc.
3.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. III: REGLEMENTRI specifice func$ionarilor publici
%E&'I(NEA ): 7o"eniul de aplicare 4i principii specifice pri!ind salarizarea
func$ionarilor publici
Art. )
.)/,rezenta ane* se aplic func$ionarilor publici nui$i n func$ii publice generale &i
n func$ii publice specifice.
.*/)c3ivalarea salariului stabilit pentru func$iile publice specifice% altele dec(t cele
prevzute n ane*a la prezenta lege% se face prin act adinistrativ al ordonatorilor
principali de credite cu avizul -gen$iei #a$ionale a 9unc$ionarilor ,ublici% n raport cu
clasificarea func$iilor publice &i natura copeten$elor.
Art. *
+alarizarea func$ionarilor publici are la baz urtoarele principii;
a/principiile generale prevzute la art. 3 din legeB
b/principiul protec$iei 5uridice n e*ercitarea prerogativelor de putere publicB
c/principiul copeten$ei e*clusive a statului n doeniul func$iei publiceB
d/principiul copensrii restric$iilor% interdic$iilor &i incopatibilit$ilor ipuse prin
acte norative.
%E&'I(NEA *: %alariul func$ionarilor publici
Art. +
.)/+alariul se calculeaz &i se acord pentru activitatea desf&urat n e*ercitarea
func$iei publice de$inute% n tipul noral de unc% propor$ional cu durata efectiv
lucrat% pe perioada unei luni calendaristice.
.*/+alariul func$ionarului public se stabile&te% n liitele &i n condi$iile prevzute de
prezenta lege% prin act adinistrativ al persoanei care are copeten$a de nuire n
func$ia public.
Art. ,
.)/+alariul reprezint reunerarea func$ionarului public pentru activitatea
desf&urat lunar% pe durata noral a tipului de lucru stabilit de lege% potrivit
atribu$iilor din fi&a postului.
.*/1oeficien$ii de ierar3izare corespunztori nivelurilor salariilor de baz de care pot
beneficia func$ionarii publici% confor clasificrii func$iilor publice% sunt cei stabili$i n
ane*ele nr. ////4-////6.
.+/.rada$ia corespunztoare tran&elor de vec3ie se acord n condi$iile prevzute
la art. 4" din prezenta lege.
Art. -
1oeficientul de ncadrare n func$ia public se stabile&te n func$ie de nivelul prevzut
de lege pentru nivelul studiilor necesare ocuprii func$iei publice.
Art. 0
+alariul de baz corespunztor activit$ii desf&urate n e*ercitarea prerogativelor de
putere public este stabilit n func$ie de;
a/cople*itatea% iportan$a% atribu$iile &i gradul de responsabilitate ale postuluiB
b/copeten$ele necesare pentru ocuparea postuluiB
c/clasificarea func$iei publice% respectiv; func$ii publice de stat% func$ii publice
teritoriale% func$ii publice localeB
d/categoria func$iei publiceB
e/condi$iile specifice prevzute pentru ocuparea func$iei publice.
Art. 5
.)/?reptele de salarizare se stabilesc astfel;
a/3 trepte de salarizare pentru func$ionarii publici de e*ecu$ie definitivi% pentru
fiecare grad profesional de$inut% cu e*cep$ia gradului profesional :debutant:B
b/dou trepte de salarizare pentru func$ionarii publici de conducere.
.*/-vansarea n treapta de salarizare se face n func$ie de perforan$a profesional
individual &i de vec3iea n treapta de salarizare din care avanseaz func$ionarul
public.
.+/-vansarea n treapta de salarizare 2 sau 4 prevzut pentru gradul profesional
corespunztor func$ionarului public de e*ecu$ie se face dac acesta are 2 ani de
vec3ie n treapta de salarizare din care avanseaz &i cel pu$in calificativul :bine: la
evaluarea anual a perforan$elor profesionale individuale din ultiii 2 ani.
.,/-vansarea n treapta de salarizare nu este condi$ionat de e*isten$a unui post
vacant.
.-/+alariile de baz corespunztoare treptelor de salarizare sunt stabilite n ane*ele
nr. ////4-////6.
%E&'I(NEA +: %poruri
Art. 6
9unc$ionarii publici beneficiaz de sporurile generale prevzute la art. 4>% 49% 20 &i
24 din prezenta lege.
Art. A
.)/9unc$ionarii publici beneficiaz de un spor pentru condi$ii periculoase sau
vttoare de p(n la 478 din salariul de baz.
.*/Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporului pentru
condi$ii deosebite de unc% precu &i condi$iile de acordare a acestora se stabilesc
av(nd la baz buletinele de deterinare sau% dup caz% de e*pertizare% eise de
ctre autorit$ile abilitate n acest sens% prin regulaent de ctre ordonatorul
principal de credite% cu consultarea sindicatelor sau% dup caz% a reprezentan$ilor
func$ionarilor publici% avizat de Ministerul Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale &i
Ministerul 9inan$elor ,ublice.
Art. )B
.)/+porurile specifice pentru personalul din cadrul direc$iilor de sntate public ce
se acord n raport cu condi$iile n care se desf&oar activitatea sunt;
a/pentru personalul din laboratoarele de analize edicale care &i desf&oar
activitatea n condi$ii periculoase% un spor de p(n la 278 din salariul de bazB
b/pentru condi$ii deosebit de periculoase; +/<-% epideii deosebit de grave &i altele
aseenea% stabilite de Ministerul +nt$ii% cuantuul sporului este de 70-4008 din
salariul de bazB
c/pentru personalul care &i desf&oar activitatea cu surse de radia$ii sau generator
de radia$ii% un spor pentru condi$ii periculoase de p(n la 308 din salariul de baz%
diferen$iat pe categorii de risc radiologie% astfel; 408 la categoria /% 478 la categoria
a //-a% 208 la categoria a ///-a &i 308 la categoria a /F-a.
.*/Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a sporurilor%
precu &i condi$iile de acordare a acestora se stabilesc prin regulaent aprobat prin
ordin al inistrului snt$ii% cu consultarea sindicatelor senatare ale contractului
colectiv de unc la nivel de raur sanitar% avizat de Ministerul Muncii% 9ailiei &i
,rotec$iei +ociale &i Ministerul 9inan$elor ,ublice.
.+/Faloarea cuulat a sporurilor acordate nu poate dep&i 308 pe ordonator
principal de credite din sua salariilor de baz.
Art. ))
.)/La propunerea pre&edintelui consiliului 5ude$ean sau% dup caz% a priarului%
pentru func$iile publice locale pot fi stabilite supliente salariale% egale cu;
a/p(n la diferen$a dintre salariul de baz prevzut pentru func$iile publice teritoriale
&i salariul de baz prevzut pentru func$iile publice locale% n cazul func$ionarilor
publici care &i desf&oar activitatea n cadrul aparatului de specialitate al priarilor
unicipiilor% ora&elor &i counelor% precu &i institu$iilor &i serviciilor publice
nfiin$ate &i organizate prin 3otr(ri ale autorit$ilor adinistra$iei publice locale
respectiveB
b/p(n la diferen$a dintre salariul de baz prevzut pentru func$iile publice de stat &i
salariul de baz prevzut pentru func$iile publice locale% n cazul func$ionarilor publici
care &i desf&oar activitatea n cadrul aparatelor de specialitate ale consiliilor
5ude$ene% priarului general al unicipiului Aucure&ti &i ale priarilor sectoarelor
unicipiului Aucure&ti% ale priarilor unicipiilor re&edin$ de 5ude$% precu &i n
cadrul institu$iilor &i serviciilor publice nfiin$ate &i organizate prin 3otr(ri ale
autorit$ilor adinistra$iei publice locale respective.
.*/+uplientele salariale prevzute la alin. E4D nu sunt considerate drepturi
c(&tigate &i se acord n liita fondurilor disponibile n bugetul local.
.+/-cordarea suplientelor salariale stabilite potrivit alin. E4D se aprob prin
3otr(re a consiliului 5ude$ean ori% dup caz% 3otr(re a consiliului local.
.,/+uplientele salariale stabilite potrivit alin. E4D pot fi acordate nuai dac
veniturile proprii ale bugetului local respectiv% e*clusiv cotele defalcate pentru
ec3ilibrarea bugetelor locale% n triestrul/anul anterior de calcul sunt ai ari sau
egale cu c3eltuielile de personal alocate pentru autorit$ile e*ecutive &i deliberative &i
pentru aparatul de specialitate al priarului% respectiv al consiliului 5ude$ean.
%E&'I(NEA ,: %tabilirea salariului n situa$ii speciale
Art. )*
9unc$ionarii publici care% n condi$iile legii% e*ercit teporar o func$ie public de
conducere sau o func$ie public corespunztoare categoriei nal$ilor func$ionari publici
au dreptul la salariul de baz corespunztor func$iei publice pe care o e*ercit cu
caracter teporar.
Art. )+
9unc$ionarii publici care ocup n condi$iile legii func$ii publice de conducere de
secretar al counei &i nu au absolvit studii superioare 5uridice sau adinistrative
beneficiaz de salariul de baz prevzut de prezenta lege diinuat cu 478.
Art. ),
9unc$ionarii publici care ocup o alt func$ie public prin utare n cadrul altui
copartient sau prin transfer beneficiaz de salariul de baz corespunztor func$iei
publice pe care o ocup prin odificarea raporturilor de serviciu% cu pstrarea treptei
de salarizare de$inute.
Art. )-
.)/0nal$ii func$ionari publici &i func$ionarii publici de conducere care solicit utarea
ntr-o func$ie public de conducere sau% dup caz% de e*ecu$ie vacant% pentru care
ndeplinesc condi$iile specifice% au dreptul la salariul de baz pentru func$ia public n
care vor fi nui$i% prevzut pentru treapta 4 de salarizare.
.*/9unc$ionarii publici de conducere care ocup% ca urare a reorganizrii% func$ii
publice de conducere de nivel inferior sau% dup caz% de e*ecu$ie au dreptul la
salariul de baz pentru func$ia public n care vor fi nui$i% prevzut pentru treapta 4
de salarizare.
Art. )0
.)/9unc$ionarii publici care absolvesc studii universitare de licen$ n doeniul de
activitate al autorit$ii sau institu$iei publice% ncadra$i pe func$ii publice cu nivel de
studii inferior% se nuesc% n condi$iile legii% ntr-o func$ie public de e*ecu$ie cu
gradul profesional de asistent sau% dup caz% principal% din clasa corespunztoare
studiilor absolvite% astfel nc(t s i se asigure o cre&tere de a*iu 78% dar nu
ai pu$in dec(t salariul de baz avut anterior.
.*/0n situa$ia n care salariul de baz stabilit n condi$iile alin. E4D este ai ic dec(t
cel avut anterior proovrii% func$ionarul public &i en$ine salariul de baz avut
anterior proovrii n clas.
Art. )5
.)/9unc$ionarii publici redistribui$i au dreptul la salariul de baz pentru func$ia
public n care vor fi redistribui$i% prevzut pentru treapta de salarizare de$inut
anterior ncetrii raporturilor de serviciu.
.*/,revederile alin. E4D se aplic n od corespunztor &i func$ionarilor publici
reintegra$i% dac prin 3otr(rea 5udectoreasc definitiv &i irevocabil nu se prevede
altfel.
Art. )6
9unc$ionarii publici ale cror raporturi de serviciu sunt suspendate% n condi$iile legii%
n cazul cercetrii disciplinare sau penale% au dreptul% pe perioada suspendrii% la o
indeniza$ie ec3ivalent cu indeniza$ia de ncadrare n func$ia public stabilit n
condi$iile prezentei legi% pentru func$iile publice n care au fost nui$i. 0n situa$ia n
care sura se dispune pentru o perioad ai are de dou luni ace&tia au dreptul
la salariul acordat anterior suspendrii raporturilor de serviciu. 0n situa$ia n care a
fost declarat nevinovat% func$ionarul public are dreptul% pentru perioada n care a fost
suspendat% la diferen$a dintre salariul la care avea dreptul &i indeniza$ia acordat.
Art. )A
.)/+alariul nu se acord pentru perioada n care func$ionarul public a absentat
neotivat de la serviciu sau raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat n
condi$iile legii% cu e*cep$ia situa$iilor prevzute e*pres de lege.
.*/0n cazurile prevzute la alin. E4D salariul va fi diinuat propor$ional cu nurul
de ore sau% dup caz% de zile de absen$ neotivat ori de suspendare a raportului
de serviciu.
%E&'I(NEA -: Alte drepturi
Art. *B
9unc$ionarii publici beneficiaz de drepturile de natur salarial prevzute la art. 26
&i 27 din prezenta lege.
Art. *)
.)/0nal$ii func$ionari publici beneficiaz% n cazul eliberrii din func$ia public din
otive neiputabile% de copensa$ii egale cu 3 indeniza$ii de ncadrare n func$ia
public% calculate la nivelul indeniza$iei de ncadrare n func$ia public acordat
func$ionarului public n luna anterioar dispunerii surii eliberrii din func$ia
public.
.*/1opensa$iile prevzute la alin. E4D se acord din bugetul autorit$ii sau
institu$iei publice n care &i-a desf&urat activitatea naltul func$ionar public% n
teren de 47 zile de la data eliberrii din func$ia public.
.+/0n cazul n care% n perioada de preaviz a fost identificat o func$ie public pe care
naltul func$ionar public a acceptat s o ocupe n condi$iile legii sau acesta a cerut
transferul ori utarea pe o func$ie public de conducere sau de e*ecu$ie% anterior
eliberrii din func$ia public de$inut% prevederile alin. E4D nu se aplic.
Art. **
.)/9unc$ionarii publici au urtoarele drepturi prevzute de alte acte norative% al
cror cuantu se suport de la bugetul de stat% bugetul local sau% dup caz% de la
bugetul asigurrilor sociale de stat;
a/indeniza$iile stabilite pentru activit$i suplientare la care este desenat s
participe n cadrul unor coisii organizate n condi$iile legiiB
b/alte drepturi care nu sunt de natur salarial% stabilite n condi$iile legii.
.*/<repturile prevzute la alin. E4D se acord n condi$iile &i n liitele prevzute n
actele norative prin care sunt regleentate.
Art. *+
+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. III
)
: A7MINI%TRA'IA 8(9LI& # =(N&'IA 8(9LI&
I.- - +alarii de baz pentru func$ii publice de stat stabilite &i avizate potrivit legii din
cadrul aparatului -dinistra$iei ,reziden$iale% al ,arlaentului% al .uvernului% al
inisterelor% al 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% al 1onsiliului 1oncuren$ei% al 1ur$ii
de 1onturi% al 1onsiliului #a$ional pentru +tudierea -r3ivelor +ecurit$ii% al 1onsiliului
#a$ional al -udiovizualului% al 1onsiliului Legislativ% al celorlalte organe de specialitate
ale adinistra$iei publice centrale% al 1asei #a$ionale de ,ensii &i -lte <repturi de
-sigurri +ociale% al /nspec$iei Muncii% al 1asei #a$ionale de -sigurri de +ntate% al
-gen$iei #a$ionale pentru Ocuparea 9or$ei de Munc% al -utorit$ii #a$ionale +anitare
Feterinare &i pentru +iguran$a -lientelor% precu &i pentru func$iile publice
corespunztoare categoriei nal$ilor func$ionari publici din cadrul institu$iei prefectului
A/9unc$ii corespunztoare categoriei nal$ilor func$ionari publici
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. ,refect
4
D + !%40 !%60
2. +ecretar general + "%90 !%20
3. +ubprefect + "%>7 !%40
6. +ecretar general ad5unct + "%>0 !%07
7. /nspector guvernaental
2
D + "%"7 "%!0
9/9unc$ii publice de conducere
#r. crt. 9unc$ia #ivelul +tudiilor
1oeficien$i de
ierar3izare
.rad /
". <irector general% treapta 4 de salarizare
3
D + "%"0
!. <irector general% treapta 2 de salarizare
3
D + "%70
>. <irector general ad5unct% treapta 4 de
salarizare
6
D
+ "%37
9. <irector general ad5unct% treapta 2 de
salarizare
6
D
+ "%27
40. <irector% treapta 4 de salarizare
7
D + "%47
44. <irector% treapta 2 de salarizare
7
D + "%00
42. <irector ad5unct% treapta 4 de salarizare
"
D + 7%>7
43. <irector ad5unct% treapta 2 de salarizare
"
D + 7%>0
46. =ef serviciu% treapta 4 de salarizare + 7%!0
47. =ef serviciu% treapta 2 de salarizare + 7%"0
4". =ef birou% treapta 4 de salarizare + 7%70
4!. =ef birou% treapta 2 de salarizare + 7%60
4
D +e aplic &i pentru &ef departaent.
2
D +e aplic &i pentru coisar general.
3
D +e aplic &i pentru inspector &ef de stat% inspector general de stat.
6
D +e aplic &i pentru inspector de stat &ef ad5unct% inspector general de stat ad5unct%
coisar general ad5unct.
7
D +e aplic &i pentru inspector &ef% coisar &ef divizie% &ef sector la 1onsiliul
Legislativ.
"
D +e aplic &i pentru inspector &ef ad5unct% &ef sector.
&/9unc$ii publice generale de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4>. -uditor% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20 6%60
49. -uditor% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 3%37 3%70 3%!0 3%90 6%40 6%30
20. -uditor% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20
24. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%30
22. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20
23. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 6%00
26. -uditor% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%"7 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37
27. -uditor% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47
2". -uditor% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
2!. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
2>. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47
29. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%97 3%40
30. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 2%07 2%47 2%27 2%37 2%70 2%"0
34. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%97 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67
32. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
+ 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
33. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
36. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
37. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
+ 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
3". 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert% + 4%!7 - - - - -
inspectorB grad profesional debutant
3!. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 4 de
salarizare
++< 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
3>. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 2 de
salarizare
++< 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
39. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 3 de
salarizare
++< 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
60. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 4 de
salarizare
++< 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
64. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 2 de
salarizare
++< 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
62. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 3 de
salarizare
++< 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
63. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 4 de
salarizare
++< 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
66. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 2 de
salarizare
++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
67. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 3 de
salarizare
++< 4%77 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
6". 'eferent de specialitate% grad
profesional debutant
++< 4%30 - - - - -
6!. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
M 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%27 2%37
6>. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
M 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
69. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
M 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%27
70. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
M 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
74. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
72. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
M 4%"0 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07
73. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
M 4%77 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
76. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
77. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7
7". 'eferent% grad profesional debutant M 4%20 - - - - -
7/9unc$ii publice specifice de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
7!. 1ontrolor delegat al Ministerului
9inan$elor ,ublice% grad profesional
superior% treapta 4 de salarizare
+ 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20 6%60
7>. 1ontrolor delegat al Ministerului
9inan$elor ,ublice% grad profesional
superior% treapta 2 de salarizare
+ 3%37 3%70 3%!0 3%90 6%40 6%30
79. 1ontrolor delegat al Ministerului
9inan$elor ,ublice% grad profesional
superior% treapta 3 de salarizare
+ 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20
"0. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 4
de salarizare
+ 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%30
"4. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 2
de salarizare
+ 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20
"2. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 3
de salarizare
+ 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 6%00
"3. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 4
de salarizare
+ 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
"6. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 2
de salarizare
+ 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47
"7. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 3
de salarizare
+ 2%60 2%70 2%"7 2%>0 2%97 3%40
"". /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional asistent% treapta 4
de salarizare
+ 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
"!. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional asistent% treapta 2
de salarizare
+ 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
">. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional asistent% treapta 3
de salarizare
+ 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
"9. /nspector vaal% inspector de unc% + 4%!7 - - - - -
grad profesional debutant
!0. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%30
!4. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%20
!2. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 6%00
!3. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
!6. 1oisar% grad profesional debutant + 4%!7 - - - - -
!7. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
++< 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0 2%>7
!". 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
++< 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
!!. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
++< 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
!>. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
++< 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
!9. 1oisar% grad profesional debutant ++< 4%30 - - - - -
>0. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
M 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%27 2%37
>4. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
M 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
>2. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
M 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47 2%27
>3. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
M 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
>6. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
M 4%"7 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
>7. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
M 4%"0 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07
>". 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
M 4%77 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
>!. 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
M 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
>>. 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7
>9. 1oisar% grad profesional debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit%
indeniza$ia de conducere% sporul de confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul
de dispozitiv% sporul de iportan$ na$ional% iar n coeficientul prevzut pentru
gradul /% respectiv treapta de salarizare a func$iilor de conducere este cuprins &i
sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. III
*
:
I.A - +alarii de baz pentru func$ii publice teritoriale stabilite &i avizate potrivit legii
din cadrul institu$iei prefectului% serviciilor publice deconcentrate ale inisterelor &i
ale celorlalte organe ale adinistra$iei publice centrale din unit$ile adinistrativ-
teritoriale% precu &i pentru func$iile publice locale stabilite &i avizate potrivit legii din
cadrul aparatului de specialitate al consiliilor 5ude$ene% al priarului general al
unicipiului Aucure&ti% al priarilor sectoarelor unicipiului Aucure&ti% al priarilor
unicipiilor re&edin$ de 5ude$% precu &i al institu$iilor nfiin$ate n subordinea%
coordonarea sau sub autoritatea consiliilor 5ude$ene ori a 1onsiliului .eneral al
Municipiului Aucure&ti sau a consiliilor locale ale sectoarelor unicipiului Aucure&ti%
respectiv unicipiilor re&edin$ de 5ude$
A/9unc$ii publice de conducere
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul +tudiilor
1oeficien$i de
ierar3izare
.rad /
4. +ecretar al 5ude$ului% respectiv al unicipiului
Aucure&ti% treapta 4 de salarizare
+ "%77
2. +ecretar al 5ude$ului% respectiv al unicipiului
Aucure&ti% treapta 2 de salarizare
+ "%60
3. +ecretar al unicipiului re&edin$ de 5ude$ cu peste
470.000 locuitori% inclusiv sectoarele unicipiului
Aucure&ti% treapta 4 de salarizare
+ "%37
6. +ecretar al unicipiului re&edin$ de 5ude$ cu p(n
la 470.000 locuitori% treapta 4 de salarizare
+ "%27
7. +ecretar al unicipiului re&edin$ de 5ude$ cu peste
470.000 locuitori% inclusiv sectoarele unicipiului
Aucure&ti% treapta 2 de salarizare
+ "%27
". +ecretar al unicipiului re&edin$ de 5ude$ cu p(n
la 470.000 locuitori% treapta 2 de salarizare
+ "%47
!. <irector general% treapta 4 de salarizare + 7%90
>. <irector general% treapta 2 de salarizare + 7%>0
9. -r3itect-&ef% treapta 4 de salarizare + 7%!7
40. -r3itect-&ef% treapta 2 de salarizare + 7%!0
44. <irector general ad5unct% treapta 4 de salarizare + 7%"7
42. <irector general ad5unct% treapta 2 de salarizare + 7%"0
43. <irector% treapta 4 de salarizare
4
D + 7%70
46. <irector% treapta 2 de salarizare
4
D + 7%60
47. <irector ad5unct% treapta 4 de salarizare
2
D + 7%30
4". <irector ad5unct% treapta 2 de salarizare
2
D + 7%20
4!. =ef serviciu% treapta 4 de salarizare + 7%47
4>. =ef serviciu% treapta 2 de salarizare + 7%07
49. =ef birou% treapta 4 de salarizare + 6%97
20. =ef birou% treapta 2 de salarizare + 6%>7
4
D +e aplic &i pentru inspector-&ef% coisar &ef sec$ie.
2
D +e aplic &i pentru inspector-&ef ad5unct% coisar &ef ad5unct% coisar &ef sec$ie
divizie.
9/9unc$ii publice generale de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
24. -uditor% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%20 3%37 3%70 3%!0 3%>7 6%07
22. -uditor% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7 3%>7
23. -uditor% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0
26. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
27. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7
2". 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
2!. -uditor% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>7 3%00
2>. -uditor% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%27 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>7
29. -uditor% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 2%47 2%27 2%37 2%67 2%77 2%!0
30. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
34. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
32. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
33. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 2%00 2%07 2%40 2%47 2%20 2%30
36. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%97 2%00 2%07 2%40 2%47 2%27
37. -uditor% grad profesional asistent% + 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20
treapta 3 de salarizare
3". 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20 2%30
3!. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20
3>. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
+ 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40
39. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspectorB grad profesional debutant
+ 4%!7 - - - - -
60. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 4 de
salarizare
++< 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%"0
64. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 2 de
salarizare
++< 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
62. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 3 de
salarizare
++< 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
63. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 4 de
salarizare
++< 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
66. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 2 de
salarizare
++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
67. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 3 de
salarizare
++< 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
6". 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 4 de
salarizare
++< 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
6!. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 2 de
salarizare
++< 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
6>. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 3 de
salarizare
++< 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
69. 'eferent de specialitate% grad
profesional debutant
++< 4%30 - - - - -
70. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
M 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
74. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
M 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
72. 'eferent% grad profesional superior% M 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
treapta 3 de salarizare
73. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
M 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07
76. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
M 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
77. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
M 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
7". 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
7!. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
M 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
7>. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
M 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0
79. 'eferent% grad profesional debutant M 4%20 - - - - -
&/9unc$ii publice specifice de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
"0. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 4
de salarizare
+ 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
"4. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 2
de salarizare
+ 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7
"2. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional superior% treapta 3
de salarizare
+ 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
"3. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 4
de salarizare
+ 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
"6. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 2
de salarizare
+ 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
"7. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional principal% treapta 3
de salarizare
+ 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
"". /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional asistent% treapta 4
de salarizare
+ 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20 2%30
"!. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional asistent% treapta 2
de salarizare
+ 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20
">. /nspector vaal% inspector de unc% + 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40
grad profesional asistent% treapta 3
de salarizare
"9. /nspector vaal% inspector de unc%
grad profesional debutant
+ 4%!7 - - - - -
!0. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%>0 6%00
!4. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7
!2. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
!3. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
!6. 1oisar% grad profesional debutant + 4%!7 - - - - -
!7. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
++< 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%"0
!". 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
++< 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
!!. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
++< 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
!>. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
++< 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
!9. 1oisar% grad profesional debutant ++< 4%30 - - - - -
>0. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
M 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
>4. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
M 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
>2. 1oisar% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
M 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
>3. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
M 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07
>6. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
M 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00
>7. 1oisar% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
M 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%90
>". 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
M 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0
>!. 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
M 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
>>. 1oisar% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
M 4%30 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0
>9. 1oisar% grad profesional debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
stabilitate% sporul de dispozitiv% iar n coeficientul prevzut pentru gradul /% respectiv
treapta de salarizare a func$iilor de conducere este cuprins &i sporul de vec3ie n
unc.
2.0n copartientul /nspec$ie &i ,az )cologic al -dinistra$iei 'ezerva$iei Aiosferei
:<elta <unrii: vor fi utilizate func$ia de inspector ecolog n locul func$iei de consilier%
pentru cei cu studii superioare% respectiv func$ia de agent ecolog n locul func$iei de
referent% pentru cei cu studii edii% fiind salariza$i n od corespunztor la nivelul
func$iei nlocuite.
3.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. III
+
:
I.1 - +alarii de baz pentru func$ii publice locale% stabilite &i avizate potrivit legii n
cadrui aparatului de specialitate al priarilor unicipiilor% ora&elor &i counelor &i al
institu$iilor nfiin$ate n subordinea% coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale
A/9unc$ii publice de conducere
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul studiilor
1oeficien$i de
ierar3izare
.rad /
4. +ecretar al unit$ii adinistrativ-teritoriale% treapta 4 de salarizare
- unicipiu categoria / + 7%90
- unicipiu categoria // + 7%!7
- ora& categoria / + 7%30
- ora& categoria // + 7%20
- ora& categoria /// + 7%47
- coun Ecu peste !.000 locuitoriD + 7%40
- coun Entre 3.000-!.000 locuitoriD + 7%07
- coun Ep(n la 3.000 locuitoriD + 6%97
2. +ecretar al unit$ii adinistrativ-teritoriale% treapta 2 de salarizare
- unicipiu categoria / + 7%!7
- unicipiu categoria // + 7%"7
- ora& categoria / + 7%47
- ora& categoria // + 7%40
- ora& categoria /// + 7%07
- coun Ecu peste !.000 locuitoriD + 6%97
- coun Entre 3.000-!.000 locuitoriD + 6%90
- coun Ep(n la 3.000 locuitoriD + 6%>0
3. <irector general% treapta 4 de salarizareCD + 7%60
6. <irector general% treapta 2 de salarizareCD + 7%30
7. -r3itect-&ef% treapta 4 de salarizareCCD + 7%30
". -r3itect-&ef% treapta 2 de salarizareCCD + 7%27
!. <irector general ad5unct% treapta 4 de
salarizare
+ 7%20
>. <irector general ad5unct% treapta 2 de + 7%40
salarizare
9. <irector% treapta 4 de salarizare + 7%07
40. <irector% treapta 2 de salarizare + 6%97
44. <irector ad5unct% treapta 4 de salarizare + 6%>7
42. <irector ad5unct% treapta 2 de salarizare + 6%>0
43. =ef serviciu% treapta 4 de salarizare
4
D + 6%!7
46. =ef serviciu% treapta 2 de salarizare
4
D + 6%"7
47. =ef birou% treapta 4 de salarizare
2
D + 6%77
4". =ef birou% treapta 2 de salarizare
2
D + 6%67
CD +e utilizeaz% n condi$iile legii% n cadrul autorit$ilor &i institu$iilor publice din
adinistra$ia public local cu un nur de iniu 470 de posturi.
CCD +e utilizeaz la nivelul unicipiilor.
4
D +e aplic &i pentru &ef adinistra$ie financiar - nivel ora&% ar3itect-&ef la nivel
ora&.
2
D +e aplic &i pentru &ef adinistra$ie financiar - nivel coun.
9/9unc$ii publice de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4!. -uditor% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7
4>. -uditor% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 2%>0 2%97 3%40 3%27 3%60 3%77
49. -uditor% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70
20. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
+ 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"0
24. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
+ 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70
22. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
+ 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%47 3%30
23. -uditor% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
+ 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
26. -uditor% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
27. -uditor% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
2". 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional principal%
+ 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7
treapta 4 de salarizare
2!. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
+ 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%"0
2>. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
+ 4%97 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67
29. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 4%97 2%00 2%07 2%40 2%47 2%20
30. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40 2%47
34. -uditor% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
+ 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40
32. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
+ 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40 2%20
33. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
+ 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%07 2%40
36. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
+ 4%>0 4%>7 4%90 4%97 2%00 2%07
37. 1onsilier% consilier 5uridic% e*pert%
inspector% grad profesional debutant
+ 4%!7 - - - - -
3". 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 4 de
salarizare
++< 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
3!. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 2 de
salarizare
++< 4%>7 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
3>. 'eferent de specialitate% grad
profesional superior% treapta 3 de
salarizare
++< 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20
39. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 4 de
salarizare
++< 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
60. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 2 de
salarizare
++< 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%90 2%00
64. 'eferent de specialitate% grad
profesional principal% treapta 3 de
salarizare
++< 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7 4%90
62. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 4 de
salarizare
++< 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7 4%>7
63. 'eferent de specialitate% grad ++< 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%!7
profesional asistent% treapta 2 de
salarizare
66. 'eferent de specialitate% grad
profesional asistent% treapta 3 de
salarizare
++< 4%37 4%60 4%67 4%70 4%"0 4%!0
67. 'eferent de specialitate% grad
profesional debutant
++< 4%30 - - - - -
6". 'eferent% grad profesional superior%
treapta 4 de salarizare
M 4%"7 4%!7 4%>7 4%97 2%07 2%47
6!. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 2 de salarizare
M 4%"0 4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%40
6>. 'eferent% grad profesional superior%
treapta 3 de salarizare
M 4%77 4%"7 4%!7 4%>7 4%90 2%00
69. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 4 de salarizare
M 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%>7 4%90
70. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 2 de salarizare
M 4%67 4%70 4%"0 4%!0 4%>0 4%>7
74. 'eferent% grad profesional principal%
treapta 3 de salarizare
M 4%60 4%67 4%77 4%"7 4%!7 4%>0
72. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 4 de salarizare
M 4%37 4%60 4%70 4%"0 4%!0 4%!7
73. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 2 de salarizare
M 4%30 4%37 4%60 4%70 4%"0 4%"7
76. 'eferent% grad profesional asistent%
treapta 3 de salarizare
M 4%27 4%30 4%37 4%60 4%70 4%"0
77. 'eferent% grad profesional debutant M 4%20 - - - - -
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
stabilitate% sporul de dispozitiv% iar n coeficientul prevzut pentru gradul /% respectiv
treapta de salarizare a func$iilor de conducere este cuprins &i sporul de vec3ie n
unc.
2.,oli$i&tii counitari beneficiaz &i de prevederile pct. 4 din ane*a nr. /F/2.
3.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. III
,
:
I.< - +alarii de baz pentru func$ii publice specifice de anager public
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. Manager public% grad profesional
superior
+ 7%70 7%!7 "%07 "%37 "%!0 !%00
2. Manager public% grad profesional
principal
+ 7%27 7%70 7%>0 "%40 "%60 "%!0
3. Manager public% grad profesional
asistent
+ 7%00 7%30 7%77 7%>0 "%40 "%60
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
stabilitate% sporul de dispozitiv% sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. I:: REGLEMENTRI specifice personalului ncadrat n institu$iile
publice de aprare3 ordine public 4i si1uran$ na$ional
Art. )
.)/+alarizarea personalului ncadrat n institu$iile publice de aprare% ordine public
&i siguran$ na$ional se face $in(ndu-se seaa de responsabilit$ile% atribu$iile%
rolul% cople*itatea &i iportan$a social a func$iei e*ercitate% de gradul de efort &i
risc% de pregtirea &i copeten$a profesional% precu &i de interdic$iile &i
restr(ngerea unor drepturi prevzute pentru personalul din aceste institu$ii de
legisla$ia n vigoare.
.*/Feniturile de natur salarial acordate personalului institu$iilor publice prevzute
la alin. E4D sunt copuse din solde% salarii% indeniza$ii% sporuri% prie% preii &i alte
drepturi bne&ti.
Art. *
.)/,ersonalul ncadrat n institu$iile publice de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional este forat din personal ilitar% poli$i&ti% func$ionari publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i personal civil.
.*/,rin personal ilitar% n sensul prezentei legi% se n$elege; ofi$erii% ai&trii ilitari%
subofi$erii cadre ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% elevii
&i studen$ii ilitari ai institu$iilor de nv$(nt% precu &i ilitarii n teren.
.+/,rin poli$i&ti% n sensul prezentei legi% se n$elege; func$ionarii publici cu statut
special din unit$ile Ministerului -dinistra$iei &i /nternelor% afla$i sub inciden$a Legii
nr. +0BC*BB* privind +tatutul poli$istului% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
.,/,rin func$ionari publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare%
n sensul prezentei legi% se n$elege; func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare &i din Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% afla$i
sub inciden$a Legii nr. *A+C*BB, privind +tatutul func$ionarilor publici cu statut
special din -dinistra$ia #a$ional a ,enitenciarelor% republicat.
.-/,rin personal civil% n sensul prezentei legi% se n$elege; persoanele care ocup
func$ii de denitate public% func$ionarii publici &i personalul contractual.
%E&'I(NEA ): %oldele personalului "ilitar n acti!itate 4i salariile lunare ale
poli$i4tilor 4i func$ionarilor publici cu statut special din siste"ul
ad"inistra$iei penitenciare
Art. +
.)/,entru activitatea depus% cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii
voluntari n activitate au dreptul la sold%
.*/+olda se copune din solda lunar &i din alte drepturi salariale.
.+/+olda lunar este forat din solda func$iei de baz% solda de grad% grada$ii &i%
dup caz% indeniza$ia de coand.
Art. ,
.)/,entru activitatea depus% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare au dreptul la salariu lunar.
.*/+alariul lunar se copune din salariul de baz de ncadrare &i din alte drepturi
salariale.
.+/+alariul de baz de ncadrare este copus din salariul func$iei de baz% salariul
gradului profesional de$inut% grada$ii &i% dup caz% indeniza$ia de conducere.
Art. -
.)/+oldele func$iilor de baz% respectiv salariile func$iilor de baz sunt diferen$iate
prin coeficien$i de ierar3izare% n raport cu nivelul studiilor% pregtirea profesional%
atribu$iile ce revin fiecrei func$ii% solicitrile la efort% cople*itatea &i gradul de
rspundere cerut de ndeplinirea acesteia% precu &i cu e&alonul la care se
desf&oar activitatea.
.*/,entru cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate%
precu &i pentru poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% coeficien$ii de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz
corespunztori gradelor ilitare &i nivelului studiilor% respectiv coeficien$ii de
ierar3izare ai salariilor func$iei de baz corespunztori gradelor profesionale &i
nivelului studiilor sunt prevzu$i n ane*a nr. /F/4-.
.+/1oeficien$ii de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz &i nivelul studiilor pentru
func$iile cadrelor ilitare n activitate% solda$ilor &i grada$ilor voluntari n activitate pe
grade ilitare% respectiv poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% pe grade profesionale% se stabilesc prin 3otr(re
a .uvernului% n liitele prevzute n ane*a nr. /F/4 -% n raport cu e&alonul la care
se desf&oar activitatea.
.,/+olda func$iei de baz se acord de la data prevzut n ordinul de nuire.
,entru persoanele c3eate sau rec3eate n activitate% solda func$iei de baz se
acord de la data prezentrii la serviciu.
.-/+alariul func$iei de baz se acord de la data prevzut n
ordinul/dispozi$ia/decizia de nuire. ,entru persoanele nou-ncadrate sau reintegrate
n r(ndul poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% salariul func$iei de baz se acord de la data prezentrii
la serviciu.
Art. 0
+olda func$iei de baz% respectiv salariul func$iei de baz se stabilesc prin nul$irea
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i de prezenta lege pentru fiecare func$ie cu
valoarea coeficientului 4%00% rotun5indu-se din leu n leu n favoarea personalului.
Art. 5
.)/,entru gradele pe care le au% cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii
voluntari n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare beneficiaz de sold de grad% respectiv de salariul
gradului profesional de$inut% ale cror cuantuuri sunt prevzute n ane*a nr. /F/4A.
.*/+olda de grad se plte&te de la data acordrii gradului% respectiv a naintrii n
grad. ,entru persoanele c3eate sau rec3eate n activitate% solda de grad se
plte&te de la data prezentrii la serviciu.
.+/+alariul gradului profesional de$inut se plte&te de la data ob$inerii gradului
profesional% respectiv a avansrii n gradul profesional. ,entru persoanele nou-
ncadrate sau reintegrate n r(ndul poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special
din sisteul adinistra$iei penitenciare% salariul gradului profesional de$inut se
plte&te de la data prezentrii la serviciu.
Art. 6
.)/1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare care% potrivit prevederilor legale% ndeplinesc
func$ii de coand/conducere beneficiaz lunar de o indeniza$ie de
coand/conducere de 40-708 din solda func$iei de baz% respectiv din salariul
func$iei de baz.
.*/9unc$iile pentru care se acord indeniza$ia de coand/conducere sunt
prevzute n statele de organizare% cu avizul structurii financiar-contabile centrale.
Mriea concret a procentului% precu &i norele de acordare/suspendare se
stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
.+//ndeniza$ia de coand/conducere se acord de la data nuirii n func$iile cu
drept la indeniza$ie de coand% respectiv de conducere &i nceteaz la data
sc3ibrii din func$ie.
Art. A
.)/1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% care ndeplinesc% prin puternicire% atribu$iile
func$iilor prevzute cu indeniza$ii de coand% respectiv indeniza$ii de
conducere% beneficiaz% pe perioada puternicirii% de solda func$iei de baz%
respectiv de salariul func$iei de baz corespunztoare func$iilor n care sunt
puternicite &i de indeniza$ia de coand% respectiv de indeniza$ia de conducere
corespunztoare func$iilor respective.
.*/1adrele ilitare n activitate din Ministerul -prrii #a$ionale% +erviciul 'o(n de
/nfora$ii &i +erviciul de ?elecounica$ii +peciale% puternicite s asigure
ndeplinirea atribu$iilor func$iilor de e*ecu$ie vacante sau ai cror titulari lipsesc
teporar% beneficiaz% pe perioada puternicirii% de solda func$iei de baz
corespunztoare func$iilor n care sunt puternicite.
.+/1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare puternicite/puternici$i &i en$in
soldele/salariile func$iilor de baz &i% dup caz% indeniza$iile de coand/conducere
avute anterior% dac acestea sunt ai ari dec(t cele acordate n baza prevederilor
alin. E4D &i E2D.
.,/#orele etodologice privind puternicirea pentru ndeplinirea atribu$iilor
func$iilor prevzute la alin. E4D &i E2D se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal
de credite.
Art. )B
.)/1adrele ilitare n activitate% nuite n func$ii inferioare gradelor pe care le au ca
urare a situa$iilor prevzute la art. >4 lit. aD &i bD din Legea nr. 6BC)AA- privind
statutul cadrelor ilitare% cu odificrile &i copletrile ulterioare% priesc soldele
func$iilor de baz inie pentru gradele pe care ie au.
.*/,revederile alin. E4D nu se aplic cadrelor ilitare n activitate sanc$ionate cu
retrogradarea din func$ie.
Art. ))
.)/0n raport cu tipul servit n calitate de cadru ilitar n activitate% soldat &i gradat
voluntar n activitate% poli$ist &i func$ionar public cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari
n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare au dreptul la 4-! grada$ii% care se acord din 3 n 3 ani.
.*/9iecare grada$ie reprezint "8 din solda func$iei de baz% respectiv din salariul
func$iei de baz.
.+/,ersoanele c3eate sau rec3eate n activitate% precu &i rezervi&tii concentra$i
beneficiaz de grada$ii n raport cu vec3iea n serviciu avut/stagiul de cotizare
realizat% legal stabilit% dup cu ureaz;
- 3-7 ani grada$ia /B
- 7-40 ani grada$ia a //-aB
- 40-47 ani grada$ia a ///-aB
- 47-20 de ani grada$ia a /F-aB
- 20-27 de ani grada$ia a F-aB
- peste 27 de ani grada$ia a F/-a%
.,/1adrele ilitare trecute n rezerv care sunt rec3eate n activitate beneficiaz
de nurul de grada$ii avut nainte de trecerea n rezerv% dac acesta este ai
are dec(t cel cuvenit% prin aplicarea prevederilor alin. E3D% lu(ndu-se n calcul
pentru acordarea grada$iei urtoare &i vec3iea scurs de la acordarea ultiei
grada$ii p(n la trecerea n rezerv. ,revederile se aplic &i persoanelor care au avut
calitatea de solda$i &i grada$i voluntari &i redob(ndesc aceast calitate potrivit
regleentrilor legale n vigoare.
.-/,revederile alin. E3D &i E6D se aplic &i absolven$ilor institu$iilor ilitare de
nv$(nt pentru vec3iea n serviciu avut/stagiul de cotizare realizat p(n la
data intrrii n aceste institu$ii &i% dup caz% solda$ilor &i grada$ilor voluntari trecu$i n
corpul cadrelor ilitare n activitate pentru vec3iea n serviciu avut/stagiul de
cotizare realizat p(n la data sc3ibrii pozi$iei de activitate.
.0/,revederile alin. E3D-E7D se aplic n od corespunztor &i poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
Art. )*
.)/+tuden$ii &i elevii ilitari din institu$iile de nv$(nt% persoanele care ureaz
cursurile de forare a cadrelor ilitare &i ilitarii n teren beneficiaz de drepturile
bne&ti prevzute n ane*a nr. /F/41.
.*/+tuden$ii &i elevii institu$iilor de nv$(nt pentru forarea poli$i&tilor% respectiv
cursan$ii institu$iilor de nv$(nt pentru forarea func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare beneficiaz de drepturile bne&ti
prevzute n ane*a nr. /F/41.
Art. )+
.)/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% precu
&i personalul civil care lucreaz n condi$ii de pericol n unit$ile de fabricare%
e*perientare% analiz sau depozitare a uni$iilor% pulberilor% e*plozivilor &i
substan$elor to*ice speciale sau care e*ecut opera$iuni de depozitare% dezaorsare%
anipulare% e*ainare ori neutralizare a acestora beneficiaz de un spor pentru
condi$ii periculoase de unc% diferen$iat n func$ie de gradul de pericol% de tipul
efectiv lucrat n aceste locuri% calculat la solda func$iei de baz/salariul func$iei de
baz% respectiv la salariul de baz% astfel;
- locuri de unc sau opera$iuni deosebit 3!-708B de periculoase
- locuri de unc sau opera$iuni foarte 4"-308B periculoase
- locuri de unc sau opera$iuni periculoase p(n la 4"8.
.*/Locurile de unc sau opera$iunile periculoase% diferen$iate n func$ie de gradul
de pericol pe care l reprezint% procentul corespunztor fiecrui loc de unc sau
opera$iune% precu &i alte regleentri se stabilesc prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
Art. ),
<ispozi$iile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condi$ii periculoase sau
vttoare% pentru activit$i care solicit o ncordare psi3ic foarte ridicat sau care
se desf&oar n condi$ii deosebite de unc% pentru condi$ii grele de unc% pentru
activitatea desf&urat n sc3ib de noapte% precu &i alte regleentri aplicabile n
sectorul bugetar se aplic &i personalului ilitar n activitate% poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care se
afl n situa$ii siilare% cu avizul Ministerului Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale.
#orele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. )-
-lte drepturi salariale specifice activit$ii desf&urate de personalul ilitar n
activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare% precu &i de personalul civil din institu$iile publice de aprare% ordine
public &i siguran$ na$ional sunt prevzute n ane*a nr. /F/2.
Art. )0
.)/,entru unca cu grad ridicat de risc sau% dup caz% n condi$ii de pericol deosebit%
desf&urat n e*ercitarea atribu$iilor func$ionale% stabilite potrivit doeniilor de
responsabilitate ale unit$ii% cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari
n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% precu &i personalul civil care e*ecut% conduc%
coordoneaz sau contribuie la realizarea isiunilor de opera$ii speciale% isiunilor
operative de protec$ie a denitarilor% a ac$iunilor de gardare% protec$ie &i control
antiterorist% supraveg3ere operativ% a procedurilor speciale &i activit$ilor de paz%
supraveg3ere% escortare% reeducare% integrare &i asisten$ edical &i psi3ologic
pentru persoanele arestate preventiv sau condanate cu pedepse privative de
libertate ori care au solicitat sau au dob(ndit o for de protec$ie n 'o(nia%
culegere% prelucrare% verificare &i valorificare a infora$iilor% investiga$ii% ac$iuni &i
interven$ie beneficiaz de un spor de p(n la 308 calculat la solda func$iei de
baz/salariul func$iei de baz% respectiv la salariul de baz.
.*/1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii% func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare &i personalul civil care desf&oar activit$i
privind prevenirea &i cobaterea corup$iei n r(ndul personalului propriu beneficiaz
de un spor lunar de 308 din solda func$iei de baz/salariul func$iei de baz%
respectiv salariul de baz.
.+/,revederile alin. E2D nu se aplic cadrelor ilitare n activitate &i personalului civil
care beneficiaz de sporul prevzut la alin. E4D.
.,/Hnit$ile% categoriile de personal% condi$iile% criteriile &i procentul de acordare a
sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. )5
.)/,ersonalul ilitar n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% precu &i personalul civil care e*ecut% n
doenii specifice% lucrri de e*cep$ie &i isiuni speciale% apreciate ca atare de ctre
conductorii acestora% beneficiaz de o pri lunar de e*cep$ie sau de isiune
special de p(n la 708 din solda func$iei de baz/salariul func$iei de baz% respectiv
salariul de baz.
.*/,ria prevzut la alin. E4D poate fi acordat pentru cel ult 78 din nurul
total de posturi prevzute n statele de organizare.
.+/1ondi$iile de acordare a priei prevzute la alin. E4D se stabilesc prin nore
etodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
.,/#urul beneficiarilor priei prevzute la alin. E4D se stabile&te de ordonatorul
principal de credite% anual% n liita fondurilor aprobate prin buget.
Art. )6
.)/,ersonalul ilitar n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% precu &i personalul civil% trii&i n interesul
serviciului n delegare sau deta&a$i la aplica$ii% trageri% instruc$ie n tabr sau n alte
isiuni n alte localit$i dec(t cele n care se afl sediul unit$ii din care fac parte% au
dreptul la indeniza$ia de delegare sau de deta&are% precu &i la decontarea
c3eltuielilor de cazare% potrivit regleentrilor n vigoare aplicabile personalului din
sectorul bugetar.
.*/<repturile prevzute la alin. E4D se acord &i elevilor &i studen$ilor institu$iilor de
nv$(nt pentru forarea personalului ilitar% persoanelor care ureaz cursurile
de forare a cadrelor ilitare &i func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% precu &i elevilor &i studen$ilor din institu$iile de
nv$(nt pentru forarea poli$i&tilor% care se deplaseaz n interes de serviciu &i
crora nu li se pot asigura asa &i cazarea gratuit n unit$i din localitatea unde se
e*ecut isiunea.
.+/'egleentrile privind drepturile de transport ale personalului ilitar n
activitate% ale poli$i&tilor% ale func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% ale elevilor &i studen$ilor din institu$iile de nv$(nt
pentru forarea poli$i&tilor &i cursan$ilor din institu$iile de nv$(nt pentru
forarea func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare% precu &i ale personalului civil se stabilesc prin 3otr(re a .uvernului.
Art. )A
.)/,entru condi$iile de unc speciale n care &i desf&oar activitatea% gradul
ridicat de dificultate% cople*itate deosebit &i riscurile suplientare pe care le
presupune ndeplinirea activit$ilor aeronautice% personalul aeronautic beneficiaz &i
de drepturile bne&ti prevzute n ane*a nr. /F/3-.
.*/,ersonalul navigant de arin din subunit$ile &i unit$ile de nave% subarine%
abarcat% precu &i scafandrii beneficiaz &i de drepturile bne&ti prevzute n
ane*a nr. /F/3A.
Art. *B
.)/,ersonalul care lucreaz cu cifru de stat beneficiaz de o indeniza$ie de 47-208
din solda func$iei de baz/salariul func$iei de baz% respectiv din salariul de baz.
.*/9unc$iile cu drept la indeniza$ie &i riea concret a procentului se stabilesc%
cu avizul structurii financiar-contabile centrale% prin statele de organizare.
Art. *)
.)/,entru activitatea desf&urat% cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii
voluntari n activitate% poli$i&tii% func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% precu &i personalul civil beneficiaz de un preiu anual
stabilit n raport cu solda lunar/salariul de baz de ncadrare% respectiv salariul de
baz din ultia lun a anului pentru care se face preierea.
.*/,entru cei care nu au lucrat tot tipul anului% preiul se acord propor$ional cu
perioada n care au lucrat% lu(ndu-se n calcul solda lunar/salariul de baz de
ncadrare% respectiv salariul de baz din ultia lun de activitate.
.+/,reiul anual se poate reduce p(n la anulare n cazul celor care nu au
desf&urat n cursul anului o activitate profesional corespunztoare sau au sv(r&it
abateri grave sanc$ionate disciplinar.
%E&'I(NEA *: 7repturile salariale cu!enite pe ti"pul studiilor 4i n alte
situa$ii
Art. **
.)/1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% pe tipul c(t ureaz cursuri de zi n cadrul
institu$iilor de nv$(nt superior% cu acordul &i n interesul autorit$ilor sau
institu$iilor publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% beneficiaz de
solda lunar avut/salariul de baz de ncadrare avut la data nceperii cursurilor% cu
e*cep$ia indeniza$iei de coand/conducere% precu &i de celelalte drepturi
aplicabile personalului din institu$ia de nv$(nt% n condi$iile stabilite prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
.*/,ersonalul ilitar n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare care ureaz cursuri de carier &i nivel% precu
&i alte activit$i de perfec$ionare sau forare continu beneficiaz de solda lunar
avut% respectiv salariul de baz de ncadrare avut la data nceperii cursurilor &i de
celelalte drepturi salariale avute% n condi$iile stabilite prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
.+/<repturile prevzute la alin. E4D &i E2D se en$in &i pe perioada stagiului la
unit$i.
.,/)levii &i studen$ii institu$iilor de nv$(nt superior pentru forarea personalului
ilitar dup ob$inerea gradului de ofi$er beneficiaz de solda gradului acordat.
.-/,ersonalul contractual care particip la cursuri sau stagii de forare profesional
cu scoatere integral din activitate% cu acordul &i n interesul autorit$ilor sau
institu$iilor publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% beneficiaz% n
aceast perioad% de o indeniza$ie egal cu salariul de baz% indeniza$iile &i
sporurile acordate n luna anterioar triiterii la aceste fore de pregtire
profesional% cu e*cep$ia celor care se acord n raport cu tipul efectiv lucrat.
.0/,entru ofi$erii care n tip ce ureaz cursurile institu$iilor de nv$(nt
superior ilitare sau civile% precu &i doctoratul sunt nainta$i n grad sau pentru
ai&trii ilitari &i subofi$erii afla$i n aceast situa$ie c(nd li se acord grade de
ofi$eri% solda func$iei de baz a acestora nu poate fi ai ic dec(t solda func$iei de
baz ini prevzut pentru gradul respectiv.
.5/,entru poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare care% n tip ce ureaz cursurile institu$iilor de nv$(nt superior%
precu &i doctoratul% sunt avansa$i n grad profesional sau pentru poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare crora li
se acord grade profesionale superioare% salariul func$iei de baz al acestora nu
poate fi ai ic dec(t salariul func$iei de baz ini prevzut pentru gradul
profesional respectiv.
Art. *+
'egleentrile privind salarizarea personalului ilitar n activitate% a poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care
ndeplinesc func$ii n afara institu$iilor publice din sisteul de aprare% ordine public
&i siguran$ na$ional% precu &i n societ$i coerciale% n regii autonoe% n
copanii na$ionale aflate n subordinea sau n coordonarea acestora &i n organiza$ii
interna$ionale care asigur asisten$ de specialitate pe teritoriul 'o(niei% cele cu
privire la salarizarea personalului din copartientele speciale% precu &i cele
referitoare la salarizarea cadrelor ilitare &i a personalului civil de specialitate din
structurile ilitare ale autorit$ii 5udectore&ti sunt prevzute n ane*a nr. /F/6.
Art. *,
.)/'egleentrile privind salarizarea &i alte drepturi bne&ti ale personalului ilitar
n activitate% ale poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare &i personalului civil care particip la isiuni de aprare
colectiv% n spri5inul pcii% de asisten$ uanitar% tip coali$ie% e*erci$ii coune%
individuale &i cereoniale% de cooperare de profil cu alte state% precu &i pe tipul
altor activit$i n afara teritoriului statului ro(n sunt prevzute n ane*a nr. /F/7.
.*/,revederile legale n vigoare privind salarizarea n valut n strintate &i n lei n
$ar prevzute la lit. . pct. 4 din ane*a nr. F/3 se aplic &i personalului ilitar%
poli$i&tilor% func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare% precu &i personalului civil triis n strintate n isiune peranent.
.+/,revederile legale n vigoare privind salarizarea n valut n strintate &i n lei n
$ar se aplic &i personalului ilitar% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare trii&i n strintate n isiune
teporar.
Art. *-
1adrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare care sunt pu&i la dispozi$ie n situa$ii teeinic
5ustificate% potrivit legii% beneficiaz de solda lunar avut/salariul de baz de
ncadrare avut% cu e*cep$ia indeniza$iei de coand/conducere% precu &i de
celelalte drepturi salariale avute% n condi$iile stabilite prin nore etodologice
aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
Art. *0
.)/1adrele ilitare trecute n rezerv sau direct n retragere priesc solda lunar%
precu &i celelalte drepturi salariale stabilite n conforitate cu norele
etodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite% p(n la
sf(r&itul lunii n care a avut loc sc3ibarea pozi$iei de activitate.
.*/?erenul legal de predare a func$iei ncepe de la data sc3ibrii pozi$iei de
activitate. <ac terenul legal de predare a func$iei dep&e&te luna respectiv% plata
drepturilor bne&ti prevzute la alin. E4D se face% n continuare% p(n la terinarea
predrii% fr a dep&i acest teren. ?erenul legal de predare a func$iei nu poate
dep&i 30 de zile calendaristice pentru cadrele ilitare% respectiv 22 de zile
lucrtoare pentru poli$i&ti &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare.
.+/0n situa$iile prevzute la alin. E4D &i E2D% pentru cadrele ilitare naintate n grad
n activitate &i trecute n rezerv cu aceea&i dat% solda lunar se stabile&te%
propor$ional% n raport cu noul grad.
.,/1adrele ilitare prevzute la alin. E4D trecute n rezerv sau direct n retragere%
din ini$iativa lor ori pentru otive iputabile acestora% priesc solda lunar% precu
&i alte drepturi salariale stabilite n conforitate cu norele etodologice aprobate
prin ordin al ordonatorului principal de credite p(n la data sc3ibrii pozi$iei de
activitate. +itua$iile prevzute la prezentul alineat sunt regleentate% n liitele legii%
prin nore etodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
.-/,revederile alin. E4D-E6D se aplic% n od corespunztor% poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% crora
le nceteaz raporturile de serviciu.
Art. *5
.)/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% pu&i la
dispozi$ie% potrivit legii% ca efect al triiterii n 5udecata unei instan$e penale% n stare
de libertate% precu &i cei elibera$i pe cau$iune beneficiaz de solda func$iei de baz
inie corespunztoare gradului de$inut% de solda de grad% de grada$iile cuvenite%
precu &i de alte drepturi salariale stabilite n conforitate cu norele etodologice
aprobate de ordonatorul principal de credite% p(n la definitivarea situa$iei.
.*/,ersonalului ilitar n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare% aresta$i% le nceteaz plata drepturilor
salariale ncep(nd cu data suspendrii din func$ie.
.+/,oli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare pu&i la dispozi$ie% potrivit legii% ca urare a punerii n i&care a ac$iunii
penale sau care sunt 5udeca$i n stare de libertate ori libera$i provizoriu pe cau$iune
beneficiaz de salariul func$iei de baz ini corespunztor gradului profesional
de$inut% de salariul gradului profesional &i de grada$iile cuvenite% p(n la definitivarea
situa$iei.
.,/0n cazul n care s-a dispus scoaterea de sub urrire penal ori ac3itarea%
precu &i n cazul ncetrii urririi penale ori a procesului penal% persoanele crora
li s-au aplicat prevederile alin. E4D-E3D vor fi repuse n toate drepturile bne&ti avute
la data punerii la dispozi$ie% respectiv a suspendrii din func$ie% inclusiv copensarea
drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispozi$ie% respectiv
a suspendrii din func$ie% actualizate potrivit a5orrilor sau inde*rilor salariale.
Art. *6
n caz de deces% drepturile bne&ti cuvenite personalului ilitar% poli$i&tilor%
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i
personalului civil se pltesc% pentru ntreaga lun n care a avut loc decesul% dup
caz% so$ului supravie$uitor% copiilor sau prin$ilor% iar n lipsa acestora% celorlal$i
o&tenitori legali.
Art. *A
<repturile neac3itate personalului ilitar% poli$i&tilor% func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i personalului civil% nereclaate n
teren de 3 ani de la data c(nd trebuiau pltite% se prescriu.
%E&'I(NEA +: 7repturile bne4ti cu!enite pe ti"pul concentrrii
Art. +B
,ersonalul ilitar% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% rezervi&ti% pe tipul concentrrii% beneficiaz de solda
func$iei de baz% respectiv salariul func$iei de baz pentru func$ia pe care o
ndeplinesc% de solda gradului pe care l au% respectiv salariul gradului profesional
de$inut% de grada$iile legal stabilite% precu &i de alte drepturi% prevzute de
regleentrile n vigoare pentru personalul ilitar% poli$i&ti &i func$ionarii publici cu
statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% de la unit$ile unde sunt
concentra$i.
%E&'I(NEA ,: Alte dispozi$ii
Art. +)
.)/9unc$iile personalului din institu$iile publice de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional sunt prevzute n statele de organizare elaborate de aceste institu$ii% pe
baza structurilor organizatorice aprobate% &i cuprind% dup caz% prevederile
referitoare la gradul ilitar/profesional% treapta profesional% nivelul studiilor &i
coeficien$ii de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz% respectiv ai salariilor func$iilor
de baz.
.*/9unc$iile cu drept la indeniza$ie de coand/conducere se aprob prin ordin al
ordonatorului principal de credite% cu avizul structurii financiar-contabile centrale.
Art. +*
9unc$iile specifice pentru personalul civil din structurile institu$iilor publice de
aprare% ordine public &i siguran$ na$ional sunt prevzute n ane*a nr. /F/".
Art. ++
,e tip de obilizare sau rzboi se aplic prevederile prezentei legi% precu &i unele
regleentri specifice stabilite prin 3otr(re a .uvernului.
Art. +,
,revederile ane*ei nr. M la <ecretul nr. 4"3/49!7 se aplic n continuare% p(n la data
intrrii n vigoare a actului norativ care regleenteaz odul de stabilire a
drepturilor pe tip de obilizare sau rzboi.
Art. +-
.)/,revederile referitoare la calcularea% re$inerea &i virarea contribu$iilor pentru
asigurrile sociale de stat nu se aplic cadrelor ilitare n activitate% poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
.*/,revederile referitoare la calcularea% re$inerea &i virarea contribu$iilor stabilite
potrivit legisla$iei n vigoare privind asigurarea pentru accidente de unc &i boli
profesionale nu se aplic personalului ilitar n activitate% poli$i&tilor% func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i personalului civil.
.+/,revederile referitoare la sisteul asigurrilor pentru &oa5 &i stiularea ocuprii
for$ei de unc nu se aplic cadrelor ilitare n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
Art. +0
.)/<repturile prevzute de prezenta lege se acord n condi$iile e*ercitrii% potrivit
regleentrilor n vigoare% a controlului financiar preventiv propriu.
.*/1ontrolul financiar preventiv propriu se e*ercit% prin viz% de persoanele din
cadrul structurilor de specialitate% desenate potrivit regleentrilor n vigoare.
.+/-cordarea drepturilor bne&ti regleentate prin prezenta lege se va face n liita
fondurilor bugetare aprobate anual institu$iilor publice de aprare% ordine public &i
siguran$ na$ional.
Art. +5
.)/Ofi$erii% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare care ocup func$ii de denitate public beneficiaz pe l(ng drepturile
salariale cuvenite acestei func$ii &i de solda de grad% respectiv de salariul gradului
profesional de$inut% ca drept al titularului acestuia% de grada$iile calculate la acesta.
.*/,ersoanele prevzute la alin. E4D pot opta pentru drepturile salariale cuvenite
pentru calitatea de cadru ilitar n activitate% poli$ist sau func$ionar public cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
.+/,entru ofi$erii% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare care ocup func$ii asiilate celor de secretar de stat sau%
dup caz% subsecretar de stat% solda func$iei de baz% respectiv salariul func$iei de
baz se stabilesc pe baza coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. /M/2.
Art. +6
.)/+oldele personalului ilitar n activitate se stabilesc n raport cu nurul zilelor
calendaristice corespunztoare fiecrei luni a anului.
.*/+oldele personalului ilitar n activitate se pltesc o dat pe lun% n perioada
stabilit potrivit regleentrilor n vigoare% pentru luna precedent.
.+/+oldele personalului ilitar n activitate% respectiv salariile lunare ale poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare sunt
confiden$iale% institu$iile din sisteul de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional
av(nd obliga$ia de a lua surile necesare pentru asigurarea confiden$ialit$ii.
.,/+oldele personalului ilitar n activitate% respectiv salariile lunare ale poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare nu pot
fi urrite dec(t n cazurile &i n liitele prevzute de regleentrile n vigoare.
Art. +A
/nstitu$iile publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% n aplicarea
prezentei legi% eit nore etodologice n teren de 90 de zile de la publicarea
prezentei legi n Monitorul Oficial al 'o(niei% ,artea /.
Art. ,B
.)/,entru cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate%
drepturile acordate p(n la data intrrii n vigoare a prezentei legi% n raport cu solda
de func$ie% se stabilesc pe baza soldei func$iei de baz.
.*/,entru poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare% drepturile acordate p(n la data intrrii n vigoare a prezentei legi n
raport cu salariul func$iei ndeplinite% respectiv salariul de baz% se stabilesc pe baza
salariului func$iei de baz% respectiv a salariului de baz de ncadrare.
.+/<repturile bne&ti stabilite a fi acordate prin alte acte norative% n raport cu
solda de baz% se vor calcula fa$ de solda lunar.
Art. ,)
.)/.estiunea sisteului de salarizare a personalului din institu$iile publice de
aprare% ordine public &i siguran$ na$ional se asigur de fiecare ordonator
principal de credite% prin structura financiar-contabil central.
.*/-cordarea drepturilor bne&ti regleentate prin prezenta lege se face n liita
fondurilor bugetare aprobate anual institu$iilor publice de aprare% ordine public &i
siguran$ na$ional.
ANEXA Nr. I:
)DA
: %oldele func$iilor de baz 4i salariile func$iilor de baz
pentru cadrele "ilitare n acti!itate3 solda$ii 4i 1rada$ii !oluntari n
acti!itate3 poli$i4tii 4i func$ionarii publici cu statut special din siste"ul
ad"inistra$iei penitenciare3 din cadrul institu$iilor publice de aprare3
ordine public 4i si1uran$ na$ional
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
+tudiilor
1oeficien$i de ierar3izare
ini a*i
4. =eful +tatului Ma5or .eneral% secretar de stat -
&ef al <epartaentului ordine &i siguran$
public% pri-ad5unctul directorului +erviciului
'o(n de /nfora$ii% pri-ad5unctul
directorului +erviciului de /nfora$ii )*terne%
directorul +erviciului de ?elecounica$ii
+peciale &i directorul +erviciului de ,rotec$ie &i
,az
+ - 40%"0
2. -d5unc$ii directorului +erviciului 'o(n de
/nfora$ii% ad5unc$ii directorului +erviciului de
/nfora$ii )*terne% ad5unc$ii directorului
+erviciului de ?elecounica$ii +peciale &i
ad5unc$ii directorului +erviciului de ,rotec$ie &i
,az
+ - 40%20
3. 9unc$ii corespunztoare gradului de general%
airal% c3estor general de poli$ie% director
general al -dinistra$iei #a$ionale a
,enitenciarelor
+ >%97 9%47
6. 9unc$ii corespunztoare gradului de general-
locotenent% viceairal% c3estor-&ef de poli$ie%
director general ad5unct al -dinistra$iei
#a$ionale a ,enitenciarelor
+ >%>0 >%90
7. 9unc$ii corespunztoare gradului de general-
aior% contraairal% c3estor principal de poli$ie
+ >%70 >%"0
". 9unc$ii corespunztoare gradului de general de
brigad% general de flotil aerian% contraairal
de flotil% c3estor de poli$ie/penitenciare
+ !%60 >%47
!. 9unc$ii corespunztoare gradului de colonei%
coandor% coisar-&ef de poli$ie/penitenciare
+ 7%30 !%00
>. 9unc$ii corespunztoare gradului de locotenent-
colonel% cpitan-coandor% coisar de
poli$ie/penitenciare
+ 6%27 6%!0
9. 9unc$ii corespunztoare gradului de aior%
locotenent-coandor% subcoisar de
poli$ie/penitenciare
+ 3%>7 6%20
40. 9unc$ii corespunztoare gradului de cpitan%
inspector principal de poli$ie/ penitenciare
+ 3%07 3%!0
44. 9unc$ii corespunztoare gradului de locotenent%
inspector de poli$ie/penitenciare
+ 2%"0 2%97
42. 9unc$ii corespunztoare gradului de
sublocotenent% aspirant% subinspector de
poli$ie/penitenciare
+ 2%70 2%77
43. 9unc$ii corespunztoare gradului de
subinspector de poli$ie/penitenciare debutant
+ - 2%30
46.
9unc$ii corespunztoare gradului de aistru
ilitar principal/plutonier ad5utant principal/&ef
+ 2%67 2%77
M 2%37 2%67
47. 9unc$ii corespunztoare gradului de aistru
ilitar clasa //plutonier ad5utant
+ 2%60 2%70
M 2%07 2%40
4". 9unc$ii corespunztoare gradului de aistru
ilitar clasa a //-a/plutonier a5or
+ 2%40 2%20
M 4%90 4%97
4!. 9unc$ii corespunztoare gradului de aistru
ilitar clasa a ///-a/plutonier
+ 4%>7 2%07
M 4%>0 4%>7
4>. 9unc$ii corespunztoare gradului de aistru M 4%!7 4%>0
ilitar clasa a /F-a/sergent a5or
49. 9unc$ii corespunztoare gradelor de agent -
agent &ef principal de poli$ie/ penitenciare E&ef
fora$iuneCDD
M 2%60 2%70
20. 9unc$ii corespunztoare gradelor de agent -
agent &ef principal de poli$ie/ penitenciare
M 4%!7 2%37
24. 9unc$ii corespunztoare gradelor de agent de
poli$ie/penitenciare debutant Esergent a5orD
M - 4%!0
22. 9unc$ii corespunztoare gradului de aistru
ilitar clasa a F-a/sergent
M - 4%!7
23. +olda$i &i grada$i voluntari
- caporal 4%"7
- frunta& 4%"0
- soldat 4%70
CD ,rin fora$iune se n$elege; ec3ipa5% post de poli$ie% patrul% arest% sc3ib% tur%
atelier etc.
#O?@;
4.0n coeficien$ii de ierar3izare inii &i a*ii sunt cuprinse solda/salariul de erit%
indeniza$ia de dispozitiv/sporul pentru isiune peranent% sporul pentru
pstrarea confiden$ialit$ii n legtur cu infora$iile clasificate &i sporul de fidelitate.
2.Ofi$erii% ai&trii ilitari &i subofi$erii% nui$i n func$ii prevzute cu grade
superioare gradului ilitar pe care l au% beneficiaz de coeficien$ii de ierar3izare
corespunztori acestor func$ii. ,entru poli$i&ti &i func$ionarii publici cu statut special
din sisteul adinistra$iei penitenciare% prevederile se aplic n od corespunztor.
3.1adrelor ilitare n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special
din sisteul adinistra$iei penitenciare% care prin reorganizarea structurilor
institu$iilor de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional au fost nuite n func$ii
inferioare sau li s-a acordat un grad inferior func$iei% beneficiaz pe durata stabilit
prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda func$iei de baz/salariul
func$iei de baz corespunztoare func$iilor din care au provenit.
6.Mai&trii ilitari crora% n cadrul procesului de reorganizare a structurilor
institu$iilor de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% li se desfiin$eaz
func$iile n care au fost ncadra$i pot fi nui$i pe func$ii de subofi$eri% cu en$inerea
coeficien$ilor de ierar3izare ai func$iilor din care au provenit% at(t tip c(t vor fi
ncadra$i pe aceste func$ii.
7.1adrele ilitare n activitate care la data intrrii n vigoare a prezentei legi sunt
ncadrate n func$ii &i nu ndeplinesc condi$iile de studii vor putea beneficia n
continuare de coeficien$ii de ierar3izare ai func$iilor respective% at(t tip c(t sunt
en$inute n aceste func$ii% dac &i ndeplinesc n od corespunztor atribu$iile ce le
revin.
".1adrele ilitare n activitate din Ministerul -prrii #a$ionale care en$in
coeficien$ii de ierar3izare ai soldelor de func$ie% p(n la data intrrii n vigoare a
prezentei legi% beneficiaz n continuare de acest drept% prin acordarea coeficien$ilor
de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz prevzu$i n prezenta ane*% p(n la
nuirea ntr-o func$ie cel pu$in egal cu cea al crei coeficient de ierar3izare se
en$ine. ,rocedura de en$inere n continuare a coeficien$ilor de ierar3izare a
soldelor func$ie de baz se stabile&te prin ordin al ordonatorului principal de credite%
!.1adrelor ilitare nuite dup data intrrii n vigoare a prezentei legi n func$ii
prevzute cu coeficien$i de ierar3izare ai soldei func$iei de baz inferiori ca urare a
reorganizrii structurilor Ministerului -prrii #a$ionale li se en$in coeficien$ii de
ierar3izare corespunztori func$iilor superioare din care au provenit% p(n la nuirea
ntr-o func$ie cel pu$in egal cu cea al crei coeficient de ierar3izare se en$ine.
>.0n Ministerul -prrii #a$ionale% cadrele ilitare n activitate pot fi nuite n func$ii
prevzute de statele de organizare cu grade ai ari dec(t cele pe care acestea le
au prin diinuarea teporar a gradelor func$iilor respective% corespunztor gradelor
de$inute de cei n cauz. 0n aceast situa$ie% cadrele ilitare n activitate beneficiaz
de solda func$iei de baz% prevzut de statul de organizare al structurii ilitare%
nainte de diinuarea teporar a gradului func$iei respective deterinat de
nuirea acestora n func$ie.
ANEXA Nr. I:
)D9
: %oldeleC%alariile de 1rad pentru cadrele "ilitare n
acti!itate3 solda$ii 4i 1rada$ii !oluntari n acti!itate3 poli$i4tii 4i func$ionarii
publici cu statut special din siste"ul ad"inistra$iei penitenciare3 din cadrul
institu$iilor publice de aprare3 ordine public 4i si1uran$ na$ional
#r. crt. .radul +ua/Lei
). ;=I'ERI
4. .eneral% airal% c3estor general de poli$ie 734
2. .eneral-locotenent% viceairal% c3estor-&ef de poli$ie 743
3. .eneral-aior% contraairal% c3estor principal de poli$ie 706
6. .eneral de brigad% general de flotil aerian% contraairal de flotil%
c3estor de poli$ie/penitenciare
697
7. 1olonel% coandor% coisar-&ef de poli$ie/penitenciare 6">
". Locotenent-colonel% cpitan-coandor% coisar de
poli$ie/penitenciare
664
!. Maior% locotenent-coandor% subcoisar de poli$ie/penitenciare 632
>. 1pitan% inspector principal de poli$ie/penitenciare 646
9. Locotenent% inspector de poli$ie/penitenciare 607
40. +ublocotenent% aspirant% subinspector de poli$ie/penitenciare 3>!
II. MAI<TRI MILITARI
4. Maistru ilitar principal 3"9
2. Maistru ilitar clasa / 3"0
3. Maistru ilitar clasa a //-a 362
6. Maistru ilitar clasa a ///-a 333
7. Maistru ilitar clasa a /F-a 326
". Maistru ilitar clasa a F-a 347
III. %(9;=I'ERI <I AGEN'I 7E 8;LI'IEC8ENITEN&IARE
4. ,lutonier ad5utant principal% agent-&ef principal de
poli$ie/penitenciare
3"9
2. ,lutonier ad5utant% agent-&ef de poli$ie/penitenciare 3"0
3. ,lutonier a5or% agent-&ef ad5unct de poli$ie/penitenciare 362
6. ,lutonier% agent principal de poli$ie/penitenciare 333
7. +ergent a5or% agent de poli$ie/penitenciare 326
". +ergent 347
I:. %;L7A'I <I GRA7A'I :;L(NTARI
4. 1aporal 29!
2. 9runta& 2>>
3. +oldat 2!0
#O?@;
+oldele/+alariile de grad se actualizeaz n func$ie de evolu$ia coeficientului de
ierar3izare 4%00% prin ordin al ordonatorului principal de credite.
ANEXA Nr. I:
)D&
: 7repturile bne4ti ale studen$ilor 4i ele!ilor din institu$iile
de n!$"Int pentru for"area personalului "ilitar 4i poli$i4tilor3 precu" 4i
ale cursan$ilor institu$iilor de n!$"Int pentru for"area func$ionarilor
publici cu statut special din siste"ul ad"inistra$iei penitenciare
).N
.)/+tuden$ii &i elevii ilitari din institu$iile de nv$(nt pentru forarea
personalului ilitar au dreptul la o indeniza$ie lunar% stabilit n raport cu
urtorii coeficien$i de ierar3izare% astfel;
#r.
crt.
/nstitu$ii de nv$(nt
1oeficientul de ierar3izare
-nul / -nul // -nul /// -nul /F
4. =coli ilitare de ai&tri ilitari
&i subofi$eri
0%20 0%26 - -
2. -cadeii &i institu$ii de
nv$(nt superior
0%26 0%2> 0%62 0%70
3. =coli ilitare de ofi$eri de
rezerv
0%26
.*/,revederile alin. E4D se aplic n od corespunztor &i elevilor &i studen$ilor din
institu$iile de nv$(nt pentru forarea poli$i&tilor% respectiv cursan$ilor din
institu$iile de nv$(nt pentru forarea func$ionarilor publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare.
*.+tuden$ii &i elevii ilitari ai institu$iilor de nv$(nt pentru forarea cadrelor
ilitare &i poli$i&tilor% respectiv cursan$ii din institu$iile de nv$(nt pentru
forarea func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare care sunt nui$i n func$iile prevzute ai 5os priesc% ncep(nd cu data
de nt(i a lunii urtoare nuirii n func$ie% pe l(ng indeniza$ia lunar &i o
indeniza$ie suplientar diferen$iat pe coeficien$i de ierar3izare% astfel;
- student sau elev coandant/&ef de grup 0%20
- student sau elev loc$iitor coandant de pluton/&ef de clas 0%22
- student sau elev plutonier de
copanie/onitor de deta&aent EsiilareD
0%26
- student sau elev plutonier a5or de batalion/onitor de an EsiilareD 0%2"
- student sau elev plutonier ad5utant/onitor de
institu$ie de nv$(nt
0%60
+.,ersoanele declarate :-<M/+: la cursul de forare a cadrelor ilitare n activitate
au dreptul la o indeniza$ie lunar% stabilit n raport cu urtorii coeficien$i de
ierar3izare% astfel;
?ipul cursului 1oeficientul de
ierar3izare
1urs de forare a ai&trilor ilitari/subofi$erilor n activitate 0%20
1urs de forare a ofi$erilor n activitate 0%26
,.Militarii n teren &i ilitarii cu teren redus au dreptul la o indeniza$ie lunar
pentru suportarea unor c3eltuieli personale% astfel;
.radul prevzut n statul de organizare pentru func$ia ce o ndeplinesc 1oeficientul de
ierar3izare
+oldat 0%20
9runta& 0%26
1aporal 0%2>
-./ndeniza$iile se stabilesc prin nul$irea coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n
prezenta ane* cu valoarea coeficientului de ierar3izare 4%00.
ANEXA Nr. I:
*
: 7repturi specifice acti!it$ii desf4urate n institu$iile publice
de aprare3 ordine public 4i si1uran$ na$ional
).N
.)/,entru copensarea activit$ii suplientare specifice% desf&urate n institu$iile
publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% cadrele ilitare n
activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu
statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i personalul civil beneficiaz
de o indeniza$ie de p(n la !8 din solda func$iei de baz/salariul func$iei de
baz/salariul de baz.
.*/1ategoriile de personal &i riea concret a indeniza$iei se stabilesc prin
ordin al ordonatorului principal de credite.
*.N
.)/La trecerea n rezerv sau direct n retragere% respectiv la ncetarea raporturilor
de serviciu% cu drept la pensie% cadrele ilitare% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu
statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% pentru activitatea depus% n
func$ie de vec3iea efectiv ca ilitar% poli$ist% func$ionar public cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare &i personal civil n institu$iile publice de aprare%
ordine public &i siguran$ na$ional% beneficiaz de un a5utor stabilit n raport cu
solda lunar net% respectiv salariul de baz de ncadrare net avut n luna sc3ibrii
pozi$iei de activitate% astfel;
Fec3ie efectiv;
- p(n la 7 ani - un a5utor egal cu 3 solde/salariiB
- ntre 7-40 ani - un a5utor egal cu " solde/salariiB
- ntre 40-47 ani - un a5utor egal cu > solde/salariiB
- ntre 47-20 ani - un a5utor egal cu 40 solde/salariiB
- ntre 20-27 ani - un a5utor egal cu 42 solde/salariiB
- ntre 27-30 ani - un a5utor egal cu 47 solde/salariiB
- peste 30 ani - un a5utor egal cu 20 solde/salarii.
.*/1adrele ilitare% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% trecu$i n rezerv sau direct n retragere% respectiv ale
cror raporturi de serviciu au ncetat% cu drept la pensie de serviciu% nainte de
plinirea liitei de v(rst de pensionare prevzut de lege% ai beneficiaz% pentru
fiecare an ntreg ras p(n la liita de v(rst% de un a5utor egal cu dou solde
lunare nete% respectiv cu dou salarii de baz de ncadrare nete%
.+/,revederile alin. E2D nu se aplic cadrelor ilitare% poli$i&tilor &i func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care beneficiaz de
pl$i copensatorii.
.,/Aaza de calcul a soldei lunare nete% respectiv a salariului de baz de ncadrare net
o constituie solda lunar brut% respectiv salariul de baz de ncadrare brut% din
ultia lun de activitate din care se scade o su calculat prin aplicarea asupra
acesteia a ipozitului prevzut de lege% n vigoare la data stabilirii dreptului.
.-/0n caz de deces al beneficiarului nainte de data pl$ii a5utorului% acesta se acord
so$iei sau so$ului supravie$uitor ori copiilor% iar n lipsa acestora% prin$ilor.
+.N
.)/1adrele ilitare trecute n rezerv% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special
din sisteul adinistra$iei penitenciare% ale cror raporturi de serviciu au ncetat%
care nu ndeplinesc condi$iile de pensie% fiind clasa$i :-pt liitat: sau ca urare a
reorganizrii unor unit$i% a reducerii unor func$ii din statele de organizare &i pentru
care nu sunt posibilit$i pentru a fi ncadra$i n alte func$ii corespunztoare n aceea&i
unitate sau n alte unit$i ori a plinirii liitei de v(rst n grad% priesc un a5utor
egal cu zece solde lunare nete% respectiv zece salarii de baz de ncadrare nete avute
n luna sc3ibrii pozi$iei de activitate.
.*/0n cazul n care persoanele aflate n situa$iile prevzute la alin. E4D sunt apte de
unc% dar nu se pot ncadra din lips de locuri de unc corespunztoare pregtirii
lor% acestea ai beneficiaz de plata unui a5utor% stabilit n raport cu vec3iea
efectiv n calitate de personal ilitar% poli$ist% func$ionar public cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare &i personal civil n institu$iile publice de aprare%
ordine public &i siguran$ na$ional% dup cu ureaz;
- 708 din solda lunar net% respectiv salariul de baz de ncadrare net avut n luna
sc3ibrii pozi$iei de activitate% pentru cei care au o vec3ie efectiv de p(n la 7
ani inclusiv% dar nu ai pu$in de 4 anB
- 778 din solda lunar net% respectiv salariul de baz de ncadrare net avut n luna
sc3ibrii pozi$iei de activitate% pentru cei care au o vec3ie efectiv cuprins ntre
7 &i 47 ani inclusivB
- "08 din solda lunar net% respectiv salariul de baz de ncadrare net avut n luna
sc3ibrii pozi$iei de activitate% pentru cei care au o vec3ie efectiv de peste 47
ani.
.+/-5utorul prevzut la alin. E2D se acord cu data de nt(i a lunii urtoare celei n
care a avut loc trecerea n rezerv% respectiv ncetarea raporturilor de serviciu% p(n
la ncadrarea n unc% fr a se dep&i durata a*i prevzut de lege pentru
acordarea indeniza$iei de &oa5.
.,/,erioada pentru care se acord a5utorul prevzut la alin. E2D constituie vec3ie n
unc &i stagiu de cotizare pentru care unit$ile au obliga$ia s calculeze &i s vireze
contribu$iile sociale.
.-/1ontribu$iile sociale prevzute de lege pentru anga5at &i anga5ator se suport din
fondurile aprobate prin buget cu aceast destina$ie.
.0/,revederile alin. E4D nu se aplic cadrelor ilitare care beneficiaz de pl$i
copensatorii.
.5/Aaza de calcul a soldei lunare nete% respectiv a salariului de baz de ncadrare
net% o constituie solda lunar brut% respectiv salariul de baz de ncadrare brut% din
ultia lun de activitate din care se scade o su calculat prin aplicarea asupra
acesteia a ipozitului prevzut de lege% n vigoare la data stabilirii dreptului.
.6/<repturile bne&ti prevzute la alin. E2D se pltesc pe baza unei declara$ii de
anga5aent lunare% pe propria rspundere% din care s rezulte c beneficiarii
a5utorului nu sunt ncadra$i n unc sau nu desf&oar nicio activitate care s le
asigure un venit lunar.
,.N
.)/,ersoanele care redob(ndesc calitatea de cadru ilitar n activitate% poli$ist sau
func$ionar public cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% dup 90
de zile calendaristice de la data trecerii n rezerv/ncetrii raporturilor de serviciu%
atunci c(nd sunt trecu$i din nou n rezerv sau n retragere% respectiv le nceteaz din
nou raporturile de serviciu% beneficiaz de a5utorul acordat pentru activitatea depus%
n func$ie de vec3iea efectiv ca ilitar% poli$ist% func$ionar public cu statut special
&i personal civil% n institu$iile publice de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional% din care se deduce a5utorul acordat la trecerea n rezerv
anterioar/ncetarea raporturilor de serviciu anterioare% e*priat n nur de solde
lunare nete% respectiv salarii de baz de ncadrare nete.
.*/0n caz de rec3eare n activitate% respectiv de redob(ndire a calit$ii de poli$ist
sau func$ionar public cu statut special n sisteul adinistra$iei penitenciare% n
teren de p(n la 90 de zile calendaristice de la data trecerii n rezerv/ncetrii
raporturilor de serviciu% a5utorul e*priat n nur de solde lunare nete/salarii de
baz de ncadrare nete se restituie% iar la o nou trecere n rezerv sau retragere/
ncetare a raporturilor de serviciu se ia n considerare &i tipul servit naintea priei
treceri n rezerv sau retragere% respectiv ncetrii raporturilor de serviciu.
.+/,revederile alin. E4D &i E2D se aplic n od corespunztor &i persoanelor
provenite% dup caz% din r(ndul cadrelor ilitare% poli$i&tilor% respectiv func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care au trecut n
rezerv% respectiv au ncetat raporturile de serviciu% &i care% la trecerea n rezerv%
respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu% au beneficiat de a5utoare stabilite
confor legii.
-.N
.)/<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 &i 6 nu se acord cadrelor ilitare trecute
n rezerv n baza art. >7 lit. fD-lD% art. >! &i >> din Legea nr. 6BC)AA-% cu
odificrile &i copletrile ulterioare.
.*/<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 &i 6 nu se acord poli$i&tilor crora le-au
ncetat raporturile de serviciu n baza art. "9 alin. E4D lit. dD% eD% fD% gD% 3D% iD% ID sau
lD din Legea nr. +0BC*BB*% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
.+/<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 &i 6 nu se acord poli$i&tilor nici n cazul n
care% n tipul suspendrii din func$ie% acestora le-au ncetat raporturile de serviciu
n baza art. "9 alin. E4D lit. bD din Legea nr. +0BC*BB*% cu odificrile &i
copletrile ulterioare.
.,/0n situa$iile prevzute la alin. E3D se aplic n od corespunztor dispozi$iile art.
"7 alin. E"D din Legea nr. +0BC*BB*% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
.-/<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 &i 6 nu se acord func$ionarilor publici cu
statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare crora le-au ncetat raporturile
de serviciu n baza art. "4 lit. aD sau cD din Legea nr. *A+C*BB,% republicat.
.0/<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 &i 6 nu se acord func$ionarilor publici cu
statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare nici n cazul n care% n tipul
suspendrii din func$ie% acestora le-au ncetat raporturile de serviciu n baza art. 7>
alin. E3D &i art. "6 din Legea nr. *A+C*BB,% republicat.
0.0n caz de deces al cadrelor ilitare n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici
cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% dup caz% so$ia sau so$ul
supravie$uitor ori copiii% iar n lipsa acestora% prin$ii% beneficiaz de a5utorul prevzut
la pct. 3 alin% E4D% fr a fi necesar ndeplinirea condi$iilor de pensionare a celor
deceda$i.
5.,entru activitatea desf&urat n unit$i situate n localit$i sau n zone izolate ori n
unit$i situate n localit$i sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate%
cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% precu
&i personalul civil% beneficiaz de un spor de p(n la 208 din solda func$iei de
baz/salariul func$iei de baz% respectiv din salariul de baz. 1riteriile de stabilire a
localit$ilor &i a zonelor izolate% categoriile de personal &i riea concret a sporului
se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Localit$ile sau zonele
unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc n conforitate cu
prevederile actelor norative n vigoare% prin ordin al ordonatorului principal de
credite.
6.N
.)/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii%
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% utate
sau transferate% n interes de serviciu% ntr-o alt localitate dec(t cea de doiciliu%
individual sau preun cu unitatea sau subunitatea% au dreptul la;
a/o indeniza$ie de utare egal cu solda lunar% respectiv salariul de baz de
ncadrare cuvenit pentru noile func$ii n care au fost ncadrateB
b/o indeniza$ie pentru fiecare ebru de failie aflat n ntre$inere% egal cu 4/6
din solda lunar% respectiv salariul de baz de ncadrare% n luna sc3ibrii
doiciliului ebrilor de failieB
c/rabursarea costului transportului pentru cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i
grada$ii voluntari% n activitate% ebrii de failie &i gospodria lorB
d/o perisie% respectiv nvoire pltit de 7 zile lucrtoare% n vederea utrii
efective% acordat la cerere.
.*//ndeniza$ia de utare prevzut la alin. E4D lit. aD se acord cadrelor ilitare n
activitate% solda$ilor &i grada$ilor voluntari n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare la prezentarea n
unitatea sau subunitatea situat n localitatea n care &i desf&oar efectiv
activitatea.
.+//ndeniza$ia de utare prevzut la alin. E4D lit. bD se acord ebrilor de
failie nuai dup sc3ibarea doiciliului n localitatea n care au fost utate
cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
.,/'abursarea costului transportului pentru cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i
grada$ii voluntari n activitate% precu &i ebrii de failie se efectueaz n
condi$iile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.
.-/'abursarea costului transportului gospodriei prevzut la alin. E4D lit. cD se
acord nuai dup sc3ibarea doiciliului n localitatea n care au fost utate
cadrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate.
.0/<repturile prevzute la alin. E4D se acord &i persoanelor c3eate sau rec3eate
n r(ndul cadrelor ilitare n activitate ori crora li se acord gradul la absolvirea
cursului de forare a cadrelor ilitare n activitate% persoanelor nou-ncadrate sau
reintegrate n r(ndul poli$i&tilor sau% dup caz% func$ionarilor publici cu statut special
din sisteul adinistra$iei penitenciare% dac sunt ncadrate n unit$i ori subunit$i
situate n alte localit$i dec(t cele n care &i au doiciliul. /ndeniza$ia se calculeaz
n raport cu solda lunar% respectiv salariul de baz de ncadrare% stabilit pentru
func$iile n care acestea sunt nuite.
.5/1adrele ilitare n activitate care ureaz cursurile unei institu$ii de nv$(nt
beneficiaz% dup absolvire% de indeniza$ia de utare &i de decontarea costului
transportului% prevzute la alin. E4D% dac sunt utate n alte localit$i dec(t cele din
care au plecat la studii sau n care &i au doiciliul.
.6/La absolvirea institu$iilor de nv$(nt% elevii &i studen$ii ilitari crora li se
acord grade de ofi$eri% ai&tri ilitari sau subofi$eri ori cei care au ob$inut
aseenea grade pe tipul &colarizrii au dreptul% la prezentarea la unit$i% la o
indeniza$ie de instalare egal cu solda lunar stabilit pentru func$iile n care au
fost nui$i &i la decontarea c3eltuielilor de transport pentru ei% ebrii de failie &i
gospodria lor.
.A/,revederile alin. E>D se aplic n od corespunztor &i poli$i&tilor &i func$ionarilor
publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare.
.)B/+olda$ii &i grada$ii voluntari n activitate care au ob$inut grade de subofi$eri ca
urare a absolvirii unor cursuri beneficiaz de indeniza$ie de instalare nuai n
situa$ia n care nu au beneficiat de indeniza$ie n condi$iile alin. E42D.
.))/0n localit$ile izolate sau n zonele unde atragerea personalului se face cu
greutate% stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite% indeniza$ia
prevzut la alin. E>D poate fi la nivelul a dou solde lunare% respectiv a dou salarii
de baz de ncadrare.
.)*/+olda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% la senarea priului contract%
beneficiaz de o indeniza$ie de instalare egal cu solda lunar cuvenit.
.)+/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari% n activitate% care au
beneficiat de indeniza$ia de instalare &i care% ulterior% &i-au prezentat deisia
nainte de plinirea unui teren de 3 ani de la absolvirea institu$iilor de nv$(nt
vor restitui indeniza$ia priit% propor$ional cu perioada ras p(n la e*pirarea
terenului de 3 ani. -ceast prevedere se aplic n od corespunztor &i
personalului care a urat cursul de forare a cadrelor ilitare n activitate.
.),/1adrelor ilitare trecute n rezerv sau direct n retragere% n baza art. >7 alin.
4 lit. aD-fD din Legea nr. 6BC)AA-% cu odificrile &i copletrile ulterioare% care &i
sc3ib doiciliul n teren de 42 luni de la data sc3ibrii pozi$iei de activitate% li
se raburseaz c3eltuielile de transport pentru ele% ebrii lor de failie &i
gospodrie% p(n la localitatea unde &i stabilesc doiciliul.
.)-/,oli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare care au beneficiat de indeniza$ia de instalare &i care ulterior &i-au
prezentat deisia nainte de plinirea unui teren de 3 ani de la absolvirea
institu$iilor de nv$(nt vor restitui indeniza$ia priit% propor$ional cu perioada
ras p(n la e*pirarea terenului de 3 ani.
.)0/0n cazul decesului personalului ilitar% failia acestuia are dreptul la
rabursarea costului transportului prevzut la alin. E4D lit. cD% dac n teren de 42
luni de la data decesului &i stabile&te doiciliul n alt localitate.
.)5/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare
beneficiaz% n condi$iile prevzute de legisla$ia n vigoare% &i de alte sporuri%
indeniza$ii% preii% prie% stabilite prin 3otr(re a .uvernului.
A.1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% precu
&i personalul civil care au n priire cai sau c(ini de serviciu au dreptul% pe perioada
respectiv% la un spor de 78 din solda func$iei de baz/salariul func$iei de baz.
)B.,entru cadrele ilitare n activitate% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare care sunt ncadra$i n structurile
centrale ale institu$iilor din sisteul na$ional de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional% coeficien$ii de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz% respectiv ai
salariilor func$iilor de baz n care sunt ncadra$i% se a5oreaz cu 0%27% n condi$iile
stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.
)).,reo$ii ilitari sunt asiila$i ofi$erilor% pe perioada n care &i desf&oar
activitatea n structurile institu$iilor din sisteul de aprare% ordine public &i
siguran$ na$ional% &i beneficiaz de solda lunar/salariul de baz de ncadrare% de
priele% sporurile% indeniza$iile &i de alte drepturi salariale prevzute n prezenta
lege% n conforitate cu norele etodologice de aplicare aprobate prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
)*.9unc$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care
asigur paza% escortarea &i supraveg3erea de$inu$ilor% re$inu$ilor% aresta$ilor preventiv
&i a inorilor condana$i n penitenciare sau interna$i n centre de reeducare inori%
spitale-penitenciare% n sec$ii EateliereD de produc$ie% puncte de lucru ori n perioada
n care se afl n i5loace de transport au dreptul% pe tipul efectiv prestat n astfel
de condi$ii% la o indeniza$ie pentru paz &i supraveg3ere de 78 din salariul func$iei
de baz. <e indeniza$ie beneficiaz &i ebrii grupelor de interven$ie% precu &i
cei care sunt desena$i s-&i desf&oare activitatea n cadrul grupelor de interven$ie
la unit$ile unde func$iile prevzute n statele de organizare nu sunt ncadrate.
)+.N
.)/Lunar se constituie un fond de preiere n liita a 28 din c3eltuielile cu salariile
aferente personalului institu$iilor din sisteul de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional% cu ncadrarea n fondurile aprobate anual n buget cu aceast destina$ie.
.*/<in fondul prevzut la alin. E4D% ordonatorii principali de credite pot acorda preii
pentru ndeplinirea e*eplar a atribu$iilor de serviciu. +uele neconsuate pot fi
utilizate n lunile urtoare% n cadrul aceluia&i an bugetar.
.+/Metodologia de constituire a fondului &i criteriile de preiere &i acordare se
stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
),..uvernul 'o(niei este abilitat s stabileasc &i alte drepturi specifice institu$iilor
publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional.
)-.N
.)/,entru asigurarea condi$iilor de ndeplinire a isiunilor specifice institu$iilor din
sisteul de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% n raport cu standardele
de perforan$ profesional% cadrelor ilitare n activitate% solda$ilor &i grada$ilor
voluntari n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% precu &i personalului civil% li se acord% n ura
sus$inerii e*aenelor specifice% titlul de specialist de clas.
.*/?itlul de specialist de clas este ierar3izat% n ordinea cresctoare a calificrii pe
trei niveluri; clasa a 3-a% clasa a 2-a% clasa 4. -cesta se ob$ine/en$ine potrivit
condi$iilor% criteriilor &i standardelor de perforan$ stabilite pentru clasa respectiv%
prin ordin al ordonatorului principal de credite.
.+/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% precu
&i personalul civil% pentru titlurile de specialist de clas de$inute n specialitate%
beneficiaz de indeniza$ie de "-408 din solda func$iei de baz/salariul func$iei de
baz/salariul de baz.
.,/+pecialit$ile% condi$iile de acordare &i de retragere a titlului de specialist de clas%
retrogradarea dintr-o clas superioar ntr-una inferioar% criteriile &i standardele de
perforan$ se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.
)0.1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare &i
personalul contractual care desf&oar activit$i de conductori de autove3icule%
inclusiv cei care conduc otociclete cu ata&% care% prin natura uncii% lucreaz peste
prograul noral de lucru% inclusiv n zilele de repaus spt(nal sau n zilele n
care% n conforitate cu regleentrile n vigoare% nu se lucreaz% &i crora nu li se
poate acorda tip liber corespunztor% au dreptul la o indeniza$ie de 7-278 din
solda func$iei de baz% salariul func$iei de baz% respectiv din salariul de baz% n
conforitate cu norele etodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal
de credite.
ANEXA Nr. I:
+DA
: 8ri"ele 4i sporurile acordate personalului aeronautic
I.,ersonalul aeronavigant definit la art. >% 4! &i 34 din +tatutul personalului
aeronautic din avia$ia ilitar a 'o(niei% denuit n continuare statut% aprobat prin
Legea nr. +-C)AAB% ncadrat% potrivit statului de organizare% n func$ii specifice
categoriei de personal aeronautic din care face parte &i care desf&oar efectiv
activit$i aeronautice% beneficiaz% n condi$iile prevzute de acesta% de urtoarele
prie;
.A/,ria de clasificare
).,ria de clasificare se acord lunar personalului navigant de avia$ie &i
para&uti&tilor ilitari% n liitele a >-308 din solda func$iei de baz% diferen$iat n
raport cu titlul de clasificare de$inut% categoria de personal navigant% aeronave &i
activit$i.
*.,entru ilitarii n teren pria de clasificare se calculeaz la solda func$iei de
baz ini cuvenit unui soldat voluntar n activitate% cu o grada$ie.
.9/,ria orar de zbor
).,ria orar de zbor se acord tuturor categoriilor &i specialit$ilor de personal
navigant de avia$ie% definite la art. 9 &i 4! din statut% astfel;
a/pria orar de zbor se acord pilotului coandant de bord% diferen$iat n func$ie
de categoria de aeronave &i de condi$iile de zbor% n procente cuprinse ntre 2-408
din solda func$iei de baz a coandantului de escadril/siilarB
b/pentru zborurile e*ecutate n ec3ipa5% ebrii acestora au dreptul la pria orar
de zbor% calculat n liitele a 70->78 din pria orar de zbor a pilotului coandant
de bord% n raport cu categoria de personal navigant &i cu activit$ile pe care le
desf&oar la bordul aeronavei.
*.,ersonalului navigant i se acord sporuri% n liitele a 70- 2008 din pria orar de
zbor% stabilit la pct. 4 lit. aD &i bD% n func$ie de tipul &i dificultatea isiunii de zbor%
de condi$iile n care se e*ecut zborul &i de categoria de aeronave respectiv.
+.,ria orar de zbor &i sporurile prevzute la pct. 4 lit. aD &i bD &i pct. 2 se acord n
acela&i cuantu abilor pilo$i de pe aeronave de instruc$ie &i de lupt% n cazul
zborurilor de ncercare% recep$ie &i verificare a aeronavelor% pentru cercetarea
eteorologic% deonstrative sau n cadrul aplica$iilor &i antrenaentelor.
,.,entru isiunile e*ecutate cu aeronave peste 3otare sau n cadrul copaniilor
civile de transport aerian% priele orare de zbor &i sporurile se acord% pentru
ntregul traiect de zbor% n cuantuurile prevzute de regleentrile n vigoare
pentru avia$ia civil.
-.,ria orar de zbor se plte&te n func$ie de durata isiunii de zbor rezultat din
registrele de cronoetra5% n cazurile n care calificativele ob$inute n ura e*ecutrii
zborurilor nu sunt pozitive% durata acestora nu se ia n calcul la plata prielor orare
de zbor.
.&/,ria de para&utare
).,ria de para&utare se acord lunar tuturor categoriilor &i specialit$ilor de
personal aeronavigant% definite la art. 9% 40 &i 4! din statut% n procente cuprinse
ntre 2->8 din solda func$iei de baz a coandantului de batalion para&uti&ti/siilar%
pentru fiecare para&utare e*ecutat% diferen$iat n raport cu condi$iile de lansare &i
aterizare% cu condi$iile de zbor &i eteorologice &i cu dificultatea lansrii.
*.,entru para&utrile e*ecutate sub for de e*erci$ii cobinate% cu ac$ionarea
coenzii anuale% cu desc3iderea para&utei de rezerv% cu lansarea cu container de
lupt sau ateriale &i de la nl$ii &i viteze periculoase de lansare% personalului
aeronavigant definit la art. 9% 40 &i 4! din statut i se acord sporuri n procente
cuprinse ntre 4-78 din solda func$iei de baz a coandantului de batalion
para&uti&ti/siilar.
+.,entru catapultarea din aeronav% pilo$ilor ii se acord prie ec3ivalente cu;
a/o sold lunar brut% n cazul catapultrii ca urare a unui caz de for$ a5or
prevzut n instruc$iunile de pilota5B
b/dou solde lunare brute% n cazul catapultrii de ncercare - testare sau recep$ie a
sisteelor de salvare.
.7/,ria special pentru ncercarea% recep$ia &i verificarea n zbor a te3nicii
aeronautice
).,ria special pentru ncercarea% recep$ia &i verificarea n zbor a te3nicii
aeronautice se acord tuturor categoriilor &i specialit$ilor de personal aeronavigant%
definite la art. > &i 4! din statut% astfel;
4.4.,entru zborurile de ncercare% recep$ie &i verificare a aeronavelor prototip &i a
celor nou-construite% personalului navigant de avia$ie i se acord prie speciale%
calculate n procente fa$ de solda func$iei de baz a coandantului escadrilei de
avia$ie/siilar% la categoria respectiv de aeronave% dup cu ureaz;
aDpentru priul zbor al unei aeronave prototip% n liitele a 200-7008% n func$ie de
categoria de aeronaveB
bDpentru priul zbor al unei aeronave nou-construite% n liitele a 30-!08% n func$ie
de categoria de aeronaveB
cDpentru fiecare zbor de ncercare a unei aeronave nou-construite% prevzut n
prograele de ncercare pentru oologare sau de cas Ecu e*cep$ia priului zborD%
n liitele a 7-208% n func$ie de categoria de aeronaveB
dDpentru fiecare zbor de ncercare a produselor noi de avia$ie Eotoare% sistee de
salvare% rac3ete% uni$ii% bobe% instala$ii de araent &i anvelopeD% n liitele a 6-
47 8.
4.2.,entru para&utrile e*ecutate n scopul ncercrii% recep$iei &i verificrii
para&utelor prototip sau nou-construite% para&uti&tilor li se acord prie speciale%
calculate n procente fa$ de solda func$iei de baz a coandantului de batalion
para&uti&ti/siilar% dup cu ureaz;
aDpentru fiecare para&utare de oologare a produselor prototip &i serie zero% n
liitele a 40-208% n func$ie de categoria &i tipul de para&utB
bDpentru fiecare para&utare de recep$ie &i verificare a produselor noi% n liitele a 7-
408% n func$ie de categoria &i tipul de para&ut.
4.3.,entru zborurile de ncercare a unei aeronave dup repara$ia capital sau edie%
pentru recep$ia unei aeronave noi sau reparate% precu &i pentru verificare dup
e*ecutarea unor lucrri de iportan$ a5or Elucrri regulaentare% sc3ibri de
agregate de otoareD se acord prie speciale% calculate n liitele a 6-4>8 din
solda func$iei de baz a coandantului escadrilei de avia$ie/siilar% la categoria
respectiv de aeronave.
4.6.,entru para&utrile e*ecutate n scopul recep$iei para&utelor dup repara$ia
capital sau edie% precu &i pentru verificrile prin para&utare a produselor la care
s-au e*ecutat lucrri de iportan$ a5or% para&uti&tilor li se acord prie speciale
n procente fa$ de solda func$iei de baz a coandantului de batalion
para&uti&ti/siilar% n liitele a 6- >8.
*.,riele speciale stabilite la pct. 4.4 &i 4.3 se acord ebrilor ec3ipa5ului n
cuantu de !78 din pria pilotului coandant de bord% iar pentru ncercarea sau
recep$ia aeronavelor de instruc$ie &i de lupt% integral abilor pilo$i.
II.,ersonalul aeronautic nenavigant% definit la art. 42% 4! &i 34 din statut% ncadrat%
potrivit statului de organizare% n func$ii specifice categoriei de personal aeronautic
din care face parte &i care desf&oar efectiv activit$i aeronautice% beneficiaz n
condi$iile prevzute de acesta de urtoarele prie;
.A/,ria de clasificare
,ria de clasificare se acord lunar personalului aeronautic nenavigant% cu e*cep$ia
inginerilor &i subinginerilor% n liitele a 7-498 din solda func$iei de baz% diferen$iat
n raport cu titlul de clasificare de$inut% categoria de personal nenavigant &i categoria
de te3nic aeronautic.
.9/,ria de specializare
,ria de specializare se acord lunar ofi$erilor ingineri &i subingineri de avia$ie% de
transisiuni aeronautice &i protec$ia naviga$iei aeriene% n liitele a >-228 din solda
func$iei de baz% diferen$iat n raport cu titlul de specializare de$inut% categoria de
personal nenavigant &i categoria de te3nic aeronautic.
.&/,rie pentru asigurarea activit$ilor aeronautice ,riele pentru asigurarea
activit$ilor aeronautice se acord tuturor categoriilor &i specialit$ilor de personal
aeronautic nenavigant% definite la art. 42 &i 4! din statut% precu &i inginerilor%
subinginerilor &i te3nicienilor de bord% astfel;
).,ria de aterizare se acord personalului te3nic-ingineresc de avia$ie% definit la
art. 43 &i 4! din statut% din unit$i EsiilareD care e*ecut activit$i de pregtire
pentru zbor a aeronavelor% e*ploateaz la sol &i n zbor aeronave% e*ploateaz &i
ntre$in i5loace te3nice de aerodro% ec3ipaente de altitudine &i de prevenire a
evenientelor de zbor prin i5loace te3nice de control obiectiv.
,ria de aterizare se acord lunar% diferen$iat pe categorii de func$ii ale personalului
&i tipuri de aeronave% n liitele a 0%06-38 din solda func$iei de baz
corespunztoare inginerului-&ef al escadrilei/siilar% pentru fiecare aterizare urat
de refacerea capacit$ii de zbor.
*.,entru aterizrile e*ecutate n cadrul starturilor de noapte% pria de aterizare
prevzut la pct. 4 se a5oreaz cu 708.
+.,entru personalul te3nic-ingineresc de avia$ie care opereaz te3nica de avioane
fr pilot% pria de aterizare ElansareD reprezint un cuantu n liitele a 7-608 din
solda func$iei de baz% pentru fiecare lansare% diferen$iat pe categorii &i tipuri de
avioane fr pilot.
,.,ersonalul aeronautic care e*ecut activit$i de e*ploatare a siulatoarelor de zbor
beneficiaz de o pri pentru asigurare te3nic% n cuantu de 0%40-0%708 din
solda func$iei de baz% pentru fiecare or de func$ionare a siulatorului n procesul
de instruire a personalului navigant% diferen$iat pe categorii &i tipuri de siulatoare.
-.+olda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% precu &i ilitarii n teren% califica$i%
care desf&oar activit$i de asigurare te3nic de avia$ie% beneficiaz lunar de o
pri de aterizare n liitele a 0%7-2%78 din solda func$iei de baz corespunztoare
gradului de caporal% pentru fiecare aterizare% urat de refacerea capacit$ii de zbor%
diferen$iat pe categorii de aeronave &i activit$i.
0.,ria pentru asigurarea te3nic a zborului se acord personalului te3nic-ingineresc
de avia$ie% definit la art. 43 &i 4! din statut% care e*ecut lucrri regulaentare%
periodice &i de ntre$inere% repara$ii curente &i odernizri ale te3nicii de avia$ie%
precu &i activit$i de conducere a proceselor de e*ploatare% reparare-fabricare%
asiilare &i e*perientare a te3nicii de avia$ie &i de asigurare cu te3nic de avia$ie.
9ace e*cep$ie personalul te3nic-ingineresc de avia$ie din unit$ile de reparare-
fabricare a te3nicii aeronautice &i din coisiile de reprezentan$i ilitari de pe l(ng
acestea.
,ria pentru asigurarea te3nic a zborului se acord lunar% n func$ie de nurul
orelor de zbor realizate% la e&alonul respectiv% diferen$iat pe categorii de personal &i
categorii de aeronave% n liitele a 0%003-0%48 din solda func$iei de baz% pentru ora
de zbor.
5.,entru personalul de coand din unit$ile care opereaz te3nica de avioane fr
pilot se acord% la sf(r&itul fiecrui an% o pri pentru asigurarea zborului% egal cu
valoarea soldei func$iei de baz% n vigoare n luna decebrie% propor$ional cu
ndeplinirea planului anual de lansri a avioanelor.
6.,ria de repara$ii se acord personalului te3nic-ingineresc de avia$ie% de
transisiuni aeronautice &i protec$ia naviga$iei aeriene din unit$ile de reparare-
fabricare a te3nicii aeronautice &i coisiile de reprezentan$i ilitari de pe l(ng
acestea% care e*ecut sau conduc activit$i de repara$ii% odernizri% proiectare%
fabricare% asiilare &i e*perientare a te3nicii aeronautice ilitare% precu &i
recep$ia acesteia din fabrica$ie &i repara$ie.
,ria de repara$ii se acord lunar% n func$ie de te3nica reparat% fabricat &i
recep$ionat% diferen$iat pe categorii de personal &i n raport de cople*itatea
lucrrilor% n procent de 0%2-478 din solda func$iei de baz% pentru fiecare produs
recep$ionat de beneficiar.
A.,ria de start se acord eteorologilor% personalului te3nic de transisiuni
aeronautice &i protec$ia naviga$iei aeriene &i personalului te3nic auto care e*ecut%
organizeaz sau conduc activit$i specifice asigurrii starturilor de zbor cu aeronave
ilitare.
,ria de start se acord lunar% n func$ie de nurul de starturi de zbor
e*ecutate/isiuni independente% n liitele a 4-28 din solda func$iei de baz% pentru
fiecare start% diferen$iat pe categorii de personal &i aeronave.
,rin start e*ecutat se n$elege startul ndeplinit n propor$ie de cel pu$in 708 din
durata planificat% la care specialistul respectiv a desf&urat activit$i specifice de
asigurare a zborului.
,rin isiune independent se n$elege zborul e*ecutat la ordin de o aeronav izolat
sau% dup caz% fora$ie de aeronave% la care specialistul respectiv a desf&urat
activit$i specifice de asigurare a zborului.
)B.,ria de diri5are se acord lunar navigatorilor de sol pentru conducerea% diri5area
&i coordonarea activit$ii de zbor a aeronavelor ilitare% n func$ie de nurul de
aeronave conduse% diri5ate sau coordonate% n liitele a 0%02-28 din solda func$iei
de baz% diferen$iat pe categorii de personal% te3nic aeronautic &i activit$i.
III.0n conforitate cu art. 7! din statut% de prevederile prezentei ane*e beneficiaz
personalul aeronautic din Ministerul -prrii #a$ionale ncadrat% potrivit statutului de
organizare% n func$ii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte &i
care desf&oar efectiv activit$i aeronautice% precu &i ilitarii din unit$ile de toate
arele &i cei deta&a$i n afara Ministerului -prrii #a$ionale% care e*ecut activit$i
aeronautice ilitare.
1ondi$iile de acordare a prielor &i sporurilor de care beneficiaz personalul
aeronautic% precu &i diferen$ierea cuantuurilor n cadrul liitelor prevzute n
prezenta ane*% pe categorii de personal% te3nic aeronautic &i activit$i% se
stabilesc prin nore aprobate de inistrul aprrii na$ionale.
I:.0n cazul iposibilit$ii desf&urrii activit$ilor aeronautice specifice categoriei de
personal aeronautic din care face parte% ca urare a unui evenient de avia$ie% a
unei boli profesionale sau a unor defec$iuni cauzate de activit$ile aeronautice
desf&urate% personalul aeronautic beneficiaz de;
a/toate drepturile prevzute pentru categoria de personal aeronautic din care face
parte% pe tipul recuperrii capacit$ii de unc% p(n la stabilirea situa$iei edico-
ilitare% fr a se dep&i ns durata de 2 aniB
b/o copensa$ie la solda lunar% astfel nc(t noile drepturi salariale s nu se
ic&oreze% n cazul n care desf&oar alte activit$i ilitare dec(t cele specifice
categoriei de personal aeronautic din care face parte% p(n la liita de v(rst
prevzut la art. 67 din statut.
1opensa$ia reprezint diferen$a dintre solda lunar &i pria de clasificare%
cuulate% avute ca personal aeronautic% &i solda lunar cuvenit pentru func$ia n
care este ncadrat cel n cauz.
,revederile de la lit. bD se aplic pentru personalul aeronautic care are o vec3ie
efectiv n serviciu de cel pu$in >08 din vec3iea ini prevzut de legisla$ia n
vigoare pentru pensionare.
:.<ispozi$iile prezentei ane*e se aplic n od corespunztor ntregului personal
aeronautic ilitar &i poli$i&tilor care &i desf&oar activitatea n condi$ii siilare.
ANEXA Nr. I:
+D9
: 7repturile bne4ti specifice personalului a"barcat3 ale
celui care eHecut salturi din elicoptere n ap 4i ale scafandrilor din "arina
"ilitar
I.<repturile bne&ti specifice personalului abarcat pe nave de suprafa$
).1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% precu &i
personalul civil din subunit$ile &i unit$ile arinei ilitare% abarcat pe nave de
suprafa$% au dreptul la o indeniza$ie de abarcare% astfel;
a/pe tipul c(t navele se afl n baza lor peranent;
- personalul ilitar &i personalul civil - 478 din solda func$iei de baz% respectiv din
salariul de bazB
- elevii &i studen$ii institu$iilor de nv$(nt pentru forarea personalului ilitar -
408 din solda func$iei de baz ini cuvenit unui soldat voluntar n activitateB
b/pe tipul c(t navele se deplaseaz din baza lor peranent pentru instruc$ii%
aplica$ii sau alte isiuni% pe l(ng drepturile prevzute la lit% aD ai beneficiaz de;
- personalul ilitar &i personalul civil - 478 din solda func$iei de baz% respectiv din
salariul de bazB
- elevii &i studen$ii institu$iilor de nv$(nt pentru forarea personalului ilitar -
408 din solda func$iei de baz ini cuvenit unui soldat voluntar n activitate.
,rin personal abarcat se n$elege personalul ncadrat potrivit statelor de organizare
ale navelor respective% precu &i cel abarcat pentru diverse isiuni% inspec$ii%
controale% verificri% repara$ii ordonate sau planificate de organele copetente n
docuentele care atest prezen$a la bordul navelor.
*.Mebrii ec3ipa5elor de pe nave care conduc% coordoneaz% evalueaz sau e*ecut
efectiv anevrele de plecare &i de acostare% precu &i alte anevre &i activit$i
periculoase beneficiaz de o pri egal cu 708 din solda func$iei de baz zilnic%
respectiv salariul de baz zilnic% indiferent de nurul de anevre din zona
respectiv%
II.<repturile bne&ti specifice personalului care e*ecut salturi din elicoptere n ap
,ersonalul care e*ecut salturi din elicoptere n ap are dreptul% pentru fiecare salt%
la o indeniza$ie% astfel;
- personalul ilitar &i personalul civil - 48 din solda func$iei de baz a
coandantului unit$ii de scafandriB
- elevii &i studen$ii institu$iilor de nv$(nt pentru forarea personalului ilitar -
48 din solda func$iei de baz ini cuvenit unui soldat voluntar n activitate.
III.<repturile scafandrilor
).+cafandrii ilitari &i civili breveta$i beneficiaz de o pri de clasificare n liitele
a 7-308 din solda func$iei de baz% respectiv din salariul de baz% diferen$iat n
raport cu titlul de clasificare de$inut.
*.N
.)/+cafandrii breveta$i &i scafandrii cursan$i au dreptul pentru orice scufundare real
sau n siulatoare% care cuprinde tipul copresiei% lucrul efectiv &i decopresia% la
o indeniza$ie orar sau zilnic% n procente% din solda func$iei de baz a
coandantului de divizion scafandri% astfel;
a/pentru scufundarea autono cu circuit desc3is% scufundarea cu alientare de la
suprafa$ sau scufundarea cu turela desc3is% o indeniza$ie orar de 4-78B
b/pentru scufundarea autono cu circuit seinc3is% o indeniza$ie orar de 4%7-
"8B
c/pentru scufundarea autono cu circuit nc3is% o indeniza$ie orar de 2-38B
d/pentru scufundarea unitar cu turela nc3is% scufundarea unitar cu inisubarin
sau scufundarea unitar n siulatoare% o indeniza$ie orar de 3-!8B
e/pentru scufundarea n satura$ie% o indeniza$ie zilnic de 42-708.
.*/,entru scufundrile reale% e*ecutate de scafandrii de are ad(ncie% n scop de
antrenaent% indeniza$ia se diinueaz cu 208.
.+/,entru scufundrile reale care se e*ecut n ap% cu teperatura ai ic de
40O1% precu &i pentru cele de testare de noi procedee% ec3ipaente sau aparatur
de scufundare% indeniza$ia de scufundare se a5oreaz cu 278.
.,/,entru scufundri reale n cadrul isiunilor de tip )O<% indeniza$ia se
a5oreaz cu 4008.
+.+cafandrii lansa$i sau recupera$i din/de vedete rapide% subarin sau elicopter
beneficiaz de o indeniza$ie de salt sau de recuperare% n procente% din solda
func$iei de baz a coandantului de divizion scafandri% astfel;
Lansare
'ecuperare
Fedet )licopter +ubarin
Fitez
+ta$ionare )volu$ie +as
?ub lansare
torpil
42 #d 26 #d
8 8 8 8 8 8
1u icul ec3ipaent 2 3 3 6 - -
1u ec3ipaent coplet 3 6 6 7 7%7 "
#O?@;
,entru isiunile de lupt reale% indeniza$iile de salt sau de recuperare se
a5oreaz cu 4008.
,.Mebrii ec3ipa5elor subersibilelor de cercetare &i interven$ie% precu &i
personalul de alt specialitate% care% prin natura func$iei% e*ecut iersiuni n incint
nepresurizat% au dreptul la o indeniza$ie orar de 2%7-78 din solda func$iei de
baz a coandantului de divizion scafandri.
-.Mebrii ec3ipei de suprafa$ care asigur scufundrile din punct de vedere
organizatoric% te3nic &i edical% stabili$i n conforitate cu norele de organizare &i
conducere a activit$ilor de scufundare din unitatea de scafandri% au dreptul la o
indeniza$ie orar sau zilnic de 40-278 din indeniza$ia de scufundare orar sau
zilnic de care beneficiaz scafandrii breveta$i.
0./ndeniza$ia orar sau zilnic de scufundare se acord &i personalului de alt
specialitate care% prin natura atribu$iilor de serviciu% e*ecut scufundri reale sau n
siulatoare.
5.1ondi$iile de acordare a priei de clasificare &i a indeniza$iei de scufundare%
precu &i diferen$ierea cuantuurilor n cadrul liitelor prevzute n prezenta
ane*% pe categorii de personal &i activit$i% se stabilesc prin nore aprobate prin
ordin al ordonatorului principal de credite.
6.,e tipul desf&urrii activit$ilor de control la bordul navelor ro(ne&ti &i strine
n cadrul isiunilor de lupt% regleentate prin ordin al inistrului aprrii na$ionale%
personalul ec3ipelor specializate beneficiaz de un spor de 308 din solda func$iei de
baz.
I:.<repturile personalului abarcat pe subarine
).,ersonalul ilitar &i personalul civil beneficiaz de o indeniza$ie de abarcare de
308 din solda func$iei de baz% respectiv salariu de baz% iar elevii &i studen$ii
institu$iilor de nv$(nt pentru forarea personalului ilitar de o indeniza$ie de
abarcare de 408 din solda func$iei de baz ini cuvenit unui soldat voluntar n
activitate.
*.,e tipul naviga$iei n iersiune% personalul ilitar &i personalul civil beneficiaz
de o indeniza$ie orar de iersiune de 28 din solda func$iei de baz a
coandantului subarinului% iar elevii &i studen$ii institu$iilor de nv$(nt pentru
forarea personalului ilitar de o indeniza$ie de iersiune de 408 din solda
func$iei de baz ini cuvenit unui soldat voluntar n activitate.
,entru naviga$ia subarinului la ad(ncii cuprinse ntre 400-200 % indeniza$ia
orar de iersiune se dubleaz% iar pentru naviga$ia la ad(ncii de peste 200 %
aceasta se tripleaz.
,entru fiecare intrare sau ie&ire n/din iersiune se adaug 308 din valoarea
indeniza$iei orare de iersiune.
+.,ersonalul abarcat pe subarine care particip la proba de iersiune la are
ad(ncie beneficiaz de o pri egal cu dou solde ale func$iei de baz a
coandantului de subarin.
,.,entru ie&irea din subarinul avariat% ebrii ec3ipa5ului priesc o pri
ec3ivalent cu patru solde ale func$iei de baz a coandantului de subarin.
-.<ispozi$iile prezentei ane*e se aplic n od corespunztor &i poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care &i
desf&oar activitatea n situa$ii siilare% n condi$iile stabilite prin ordin al
ordonatorului principal de credite.
ANEXA Nr. I:
,
: %alarizarea personalului "ilitar n acti!itate3 a poli$i4tilor 4i
a func$ionarilor publici cu statut special din siste"ul ad"inistra$iei
penitenciare care ndeplinesc func$ii n afara institu$iilor publice de aprare3
ordine public 4i si1uran$ na$ional3 n alte "inistere3 or1ane centrale 4i
unit$i bu1etare3 n or1aniza$ii interna$ionale care asi1ur asisten$ de
specialitate pe teritoriul Ro"Iniei3 a personalului din co"parti"entele
speciale3 n societ$i co"erciale3 n re1ii autono"e3 n co"panii na$ionale
aflate n subordinea sau n coordonarea acestora3 precu" 4i salarizarea
cadrelor "ilitare 4i personalului ci!il de specialitate din structurile "ilitare
ale autorit$ii 2udectore4ti
I.+alarizarea cadrelor ilitare n activitate% a solda$ilor &i a grada$ilor voluntari n
activitate% a poli$i&tilor &i a func$ionarilor publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare care ndeplinesc func$ii n alte inistere% organe centrale
&i unit$i bugetare% n organiza$ii interna$ionale care asigur asisten$ de specialitate
pe teritoriul 'o(niei &i a personalului din copartientele speciale
).N
.)/1adrele ilitare n activitate% solda$ii &i grada$ii voluntari n activitate% poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% deta&a$i
n baza regleentrilor n vigoare s ndeplineasc func$ii n alte inistere% organe
centrale &i unit$i bugetare% n organiza$ii interna$ionale care asigur asisten$ de
specialitate pe teritoriul 'o(niei% n societ$i coerciale% regii autonoe &i copanii
na$ionale% precu &i personalul din copartientele speciale beneficiaz de
urtoarele drepturi salariale;
a/salariul de baz al func$iei ndeplinite% indeniza$ii% preii% sporuri &i alte drepturi
care se acord personalului civil din unit$ile unde &i desf&oar activitatea% potrivit
regleentrilor care se aplic n unit$ile respectiveB
b/solda de grad% respectiv salariul gradului profesional% potrivit regleentrilor n
vigoare.
.*/<repturile prevzute la alin. E4D se pltesc de inisterele% organele centrale &i
unit$ile bugetare% respectiv de organiza$iile interna$ionale care asigur asisten$ de
specialitate pe teritoriul 'o(niei unde personalul &i desf&oar activitatea.
*.0n situa$ia n care drepturile salariale prevzute la pct. 4 sunt ai ici dec(t cele
ce li s-ar cuveni ca ilitari% poli$i&ti sau func$ionari publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare ncadra$i n institu$iile publice de aprare% ordine
public &i siguran$ na$ional% pe func$ii siilare celor pe care le ndeplinesc la
institu$iile civile unde lucreaz% cei n cauz pot opta pentru soldele% respectiv
salariile lunare corespunztoare func$iilor asiilate% potrivit pct. 7 din prezenta
ane*. 0n acest caz% drepturile salariale cuvenite confor prevederilor pct. 4 se
acord de ctre institu$iile civile% iar diferen$a p(n la nivelul soldelor% respectiv
salariilor lunare cuvenite n calitate de personal ilitar% poli$i&ti sau func$ionari publici
cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare de ctre institu$iile publice
de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional.
+.-5utoarele &i pl$ile copensatorii acordate n condi$iile legii% la trecerea n rezerv
sau n retragere% respectiv la ncetarea raporturilor de serviciu% pensia% precu &i alte
drepturi bne&ti se stabilesc n raport cu solda lunar% respectiv salariul de baz de
ncadrare% cuvenit n calitate de cadru ilitar% poli$ist sau func$ionar public cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare% corespunztoare func$iilor asiilate%
potrivit pct. 7 din prezenta ane*.
,.<repturile bne&ti prevzute la pct. 3 din prezenta ane* se pltesc din fondurile
institu$iilor publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional.
-.,entru personalul ilitar% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare% deta&a$i n baza regleentrilor n vigoare s
ndeplineasc func$ii n alte inistere% organe centrale &i unit$i bugetare% n
organiza$ii interna$ionale care asigur asisten$ de specialitate pe teritoriul 'o(niei%
n societ$i coerciale% regii autonoe &i copanii na$ionale% precu &i personalul
din copartientele speciale% asiilarea func$iilor ndeplinite% precu &i coeficien$ii
de ierar3izare ai soldelor func$iilor de baz% respectiv ai salariilor func$iilor de baz se
stabilesc cu avizul Ministerului Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale.
0.1oeficien$ii de ierar3izare ai soldei func$iei de baz% respectiv salariul func$iei de
baz pentru personalul ilitar% poli$i&ti &i func$ionarii publici cu statut special din
sisteul adinistra$iei penitenciare crora le nceteaz deta&area &i care sunt pu&i la
dispozi$ie pentru ncadrare ori trecere n rezerv/retragere/ncetare a raporturilor de
serviciu sunt cei corespunztori gradului ilitar stabilit confor pct. 7 din prezenta
ane*.
5.,ersonalul prevzut la pct. 4 din prezenta ane* beneficiaz de preiile care se
acord personalului ilitar n activitate% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare% calculate% n condi$iile regleentate
pentru ace&tia care se ac3it din fondurile institu$iilor din sisteul de aprare% ordine
public &i siguran$ na$ional.
6.,ersonalul institu$iilor publice de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional care
&i desf&oar activitatea la copartientele speciale din inistere &i alte organe
centrale beneficiaz de un spor de 408 din salariul de baz.
II.+alarizarea personalului ilitar% a poli$i&tilor &i a func$ionarilor publici cu statut
special din sisteul adinistra$iei penitenciare% din societ$ile coerciale% regiile
autonoe &i copaniile na$ionale aflate n subordinea sau n coordonarea acestora
).,ersonalul ilitar% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare% din societ$ile coerciale% regiile autonoe &i copaniile
na$ionale aflate n subordinea sau n coordonarea institu$iilor publice de aprare%
ordine public &i siguran$ na$ional beneficiaz de salariul de baz al func$iei
ndeplinite% de preii% de sporuri &i de alte drepturi potrivit prevederilor prezentei
legi% precu &i de solda de grad% respectiv salariul gradului profesional.
*.-5utoarele la trecerea n rezerv/retragere/ncetarea raporturilor de serviciu% pl$ile
copensatorii &i pensiile ilitare de stat ale personalului ilitar% poli$i&tilor &i
func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare% din
societ$ile coerciale% regiile autonoe &i copaniile na$ionale aflate n subordinea
sau n coordonarea institu$iilor publice de aprare% ordine public &i siguran$
na$ional se acord n raport cu solda lunar/salariul de baz potrivit prevederilor
art. 3 alin. E3D% respectiv art. 6 alin. E3D din ane*a nr. /F.
+.Modul de acordare &i de finan$are a drepturilor bne&ti cuvenite personalului
ilitar% poli$i&tilor &i func$ionarilor publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare care ndeplinesc func$ii n societ$ile coerciale% regiile autonoe &i
copaniile na$ionale aflate n subordinea sau n coordonarea institu$iilor publice de
aprare% ordine public &i siguran$ na$ional se stabile&te% confor legisla$iei
na$ionale n vigoare% prin ordin al ordonatorului principal de credite.
III.+alarizarea agistra$ilor ilitari &i a personalului au*iliar ilitar &i civil din
structurile autorit$ii 5udectore&ti
).N
.)/Magistra$ii &i personalul au*iliar de specialitate% cadre ilitare n activitate% din
structurile autorit$ii 5udectore&ti% beneficiaz de drepturile regleentate de
legisla$ia aplicabil personalului autorit$ii 5udectore&ti.
.*/2udectorii &i procurorii ilitari beneficiaz de indeniza$ia de ncadrare brut
lunar stabilit potrivit regleentrilor aplicabile personalului autorit$ii
5udectore&ti.
.+/,entru calitatea de cadru ilitar n activitate% agistra$ii cadre ilitare
beneficiaz de;
a/solda de gradB
b/a5utoare la trecerea n rezerv sau n retragere% stabilite n raport cu indeniza$ia
prevzut la alin. E2D &i cu drepturile prevzute la lit. aD.
*.,ersonalul civil au*iliar &i de alt specialitate din structurile ilitare ale autorit$ii
5udectore&ti beneficiaz de drepturile regleentate n legisla$ia aplicabil
personalului autorit$ii 5udectore&ti.
+./ndeniza$ia de ncadrare brut lunar% care reprezint solda de func$ie &i solda de
grad% se ia n calcul la stabilirea pensiei ilitare de serviciu% a a5utorului la trecerea n
rezerv sau n retragere &i a altor drepturi care se acord/se stabilesc n func$ie de
solda lunar.
ANEXA Nr. I:
-
: %alarizarea 4i alte drepturi bne4ti ale personalului din
institu$iile publice de aprare3 ordine public 4i si1uran$ na$ional care
desf4oar "isiuni n afara teritoriului statului ro"In
).,ersonalul ilitar &i personalul civil care particip la isiunile prevzute la art. 2
lit. aD- dD &i fD din Legea nr. ,*C*BB, privind participarea for$elor arate la isiuni
n afara teritoriului statului ro(n% cu odificrile ulterioare% precu &i poli$i&tii &i
func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei penitenciare care
desf&oar isiuni n strintate n cadrul for$elor de en$inere a pcii sub egida
O#H% #-?O sau a altor organiza$ii interna$ionale% beneficiaz de urtoarele drepturi
bne&ti;
.A/,ersonalul ilitar;
a/solda lunar copus din;
- solda func$iei de baz% prevzut prin ordinul de nuire/deta&are sau avut
anterior% dac este ai areB
- solda gradului pe care l areB
- indeniza$ia de coand% dup cazB
- grada$iile la care are dreptulB
b/indeniza$iile% priele% sporurile prevzute de regleentrile n vigoare% n
condi$iile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de crediteB
c/preiul anual.
.9/,oli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul adinistra$iei
penitenciare;
a/salariul func$iei de baz corespunztor func$iei ndeplinite prevzut n
dispozi$ia/decizia de nuire sau cel avut anterior% dac acesta este ai areB
b/indeniza$iile% priele% sporurile prevzute de regleentrile n vigoare% n
condi$iile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de crediteB
c/preiul anual.
.&/,ersonalul civil;
a/salariul de bazB
b/indeniza$iile% priele% sporurile prevzute de regleentrile n vigoare% stabilite
n condi$iile prevzute prin ordin al ordonatorului principal de crediteB
c/preiul anual.
.7/,ersonalul ilitar% poli$i&tii% func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare &i personalul civil;
a/un spor lunar de p(n la 4008 aplicat la solda func$iei de baz/salariul func$iei de
baz% respectiv salariul de baz% stabilit cu aprobarea ordonatorului principal de
credite% pentru fiecare isiune n parteB
b/o pri de capanie egal cu solda lunar/salariul de baz de ncadrare% respectiv
salariul de baz. ,ria de capanie se acord o singur dat pentru toat perioada
desf&urrii isiunii &i se plte&te la plecarea n isiune.
*.<repturile bne&ti cuvenite personalului care ncadreaz batalioanele i*te
constituite ntre -rata 'o(niei &i aratele altor $ri% precu &i cele constituite din
poli$i&ti ro(ni &i poli$i&ti ai altor $ri se stabilesc n conforitate cu prevederile
prezentei legi.
+.,ersonalul ilitar% poli$i&tii &i func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare trii&i n afara teritoriului statului ro(n pentru a
participa la cursuri% stagii de practic &i specializare% perfec$ionare sau care
desf&oar orice fel de activitate n strintate% n interesul unit$ii trii$toare% ai
pu$in cele en$ionate la pct. 4 &i 2 din prezenta ane*% beneficiaz pe tipul acestor
activit$i% n $ar% de solda lunar/salariul de baz &i celelalte drepturi bne&ti avute%
stabilite potrivit regleentrilor n vigoare.
,.,ersonalul ilitar% poli$i&tii% func$ionarii publici cu statut special din sisteul
adinistra$iei penitenciare &i personalul civil% trii&i n isiune peranent n
strintate% beneficiaz de drepturile salariale% n valut &i n lei% stabilite potrivit
regleentrilor prevzute la ane*ele nr. F/3 &i F/3-.
ANEXA Nr. I:
0
: unc$ii specifice pentru personalul ci!il contractual din
institu$iile publice de aprare3 ordine public 4i si1uran$ na$ional
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul
studiilor
-siilarea func$iilor
4. 1riptanalist
gradul /-
gradul /
gradul //
gradul ///
+ 1ercettor &tiin$ific principal
gradul /
gradul //
gradul ///
cercettor &tiin$ific
2. 'esponsabil E&efD grup popoteB
responsabil E&efD popot
/
//
///
M -dinistrator
/
//
///
3. =ef spltorie ecanic
/
//
///
/F
debutant
M ?e3nician debutant
/-
/
//
///
debutant
6. 0nso$itor de bord
/
//
///
/F
debutant
M 'eferent
/-
/
//
///
debutant
7. 'adiotelegrafist% radiogonioetrist%
operator control spa$iu aerian
/
//
///
M ?e3nician
/
//
///
". ?elefonist% telegrafist% tele*ist
/
//
///
/F
F
F/
Muncitor calificat
/
//
///
/F
F
F/
!. =ef fora$ie paz &i ordine
/
//
M -dinistrator
/
//
>. -gent pazB agent nso$ire
/
//
Muncitor calificat
/
//
#O?@;
-lte func$ii specifice pentru personalul civil contractual din institu$iile publice de
aprare% ordine public &i siguran$ na$ional se stabilesc prin ordin al ordonatorului
principal de credite% cu avizul Ministerului Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale.
ANEXA Nr. :: REGLEMENTRI specifice persona2ului ncadrat n aparatul
central al Ministerului Afacerilor EHterne 4i la "isiunile diplo"atice3 oficiile
consulare 4i institutele culturale ro"Ine4ti din strintate
%E&'I(NEA ): %alarii de baz
Art. )
+alarizarea ebrilor 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei se face $in(ndu-se
seaa de rolul% rspunderea% cople*itatea &i iportan$a social a func$iei
e*ercitate% de specificul activit$ii de proovare a politicii e*terne a 'o(niei% de
pregtirea &i copeten$a profesional a diploa$ilor% precu &i de incopatibilit$ile
&i interdic$iile prevzute pentru diploa$i de legisla$ia n vigoare.
Art. *
+alariile de baz pentru ebrii 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei &i pentru
personalul care ndepline&te func$ii de e*ecu$ie specifice n centrala Ministerului
-facerilor )*terne sunt prevzute n ane*a nr. F/4.
Art. +
+alariile de baz pentru ebrii 1orpului diploatic &i consular &i personalul care
ocup func$ii de e*ecu$ie specifice n adinistra$ia central a Ministerului -facerilor
)*terne &i care e*ercit func$ii de conducere sunt cele prevzute n ane*a nr. F/2.
Art. ,
.)/+alariile lunare n valut ale personalului triis n isiune peranent n
strintate se stabilesc pe func$ii% $in(ndu-se seaa de rolul% rspunderea &i
cople*itatea atribu$iilor ce revin fiecrei func$ii &i av(ndu-se n vedere costul vie$ii
&i condi$iile de via$ &i de unc din $ara n care personalul &i desf&oar activitatea.
.*/+alariul lunar n valut corespunztor fiecrei func$ii se deterin prin aplicarea
coeficientului de ierar3izare a func$iei% prevzut n ane*a nr. F/3-% asupra bazei de
calcul pentru $ara respectiv.
.+/Faloarea coeficientului de ierar3izare 4%00% reprezent(nd baza de calcul a
salariilor &i indeniza$iilor n valut n cuantu net% pentru fiecare $ar n care
personalul &i desf&oar activitatea% se stabile&te prin 3otr(re a .uvernului.
%E&'I(NEA *: %poruri3 pre"ii 4i alie drepturi
Art. -
.)/+porurile la salariile de baz &i alte drepturi care sunt specifice doeniului sunt
prevzute n ane*ele nr. F/3 &i nr. F/6 care cuprind salariul de baz pentru personalul
diploatic &i consular &i personalul care ocup func$ii de e*ecu$ie specifice.
.*/+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
%E&'I(NEA +: An1a2area 4i a!ansarea n func$ii de eHecu$ie specifice
Art. 0
1ondi$iile de ncadrare &i proovare a personalului din adinistra$ia central a
Ministerului -facerilor )*terne &i isiunile diploatice% oficiile consulare &i institutele
culturale ro(ne&ti din strintate n func$iile de e*ecu$ie specifice Ministerului
-facerilor )*terne se stabilesc prin ordin al inistrului afacerilor e*terne% cu
respectarea prevederilor din +tatutul 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei.
ANEXA Nr. :
)
:
M/#/+?)'HL -9-1)'/LO' )M?)'#)
I.+alarii de baz
.A/+alarii de baz pentru func$iile diploatice &i consulare
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare transelor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. -basador + "%70 "%>7 !%47 !%70 !%>0 >%40
2. Ministru plenipoten$iar + "%27 "%"0 "%90 !%20 !%70 !%>0
3. Ministru consilier + "%07 "%60 "%!0 !%00 !%30 !%"0
6. 1onsilier diploatic% consul general + 7%!7 "%07 "%60 "%!0 !%00 !%30
7. +ecretar /% consul + 6%"0 6%>7 7%40 7%37 7%"0 7%90
". +ecretar //% viceconsul + 3%>7 6%07 6%27 6%67 6%"0 6%>0
!. +ecretar /// + 3%"0 3%>0 6%00 6%47 6%30 6%70
>. -ta&at% agent consular + 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%40 6%27
.9/+alarii de baz pentru func$iile specifice de e*ecu$ie
a/9unc$ii de e*ecu$ie pe grade profesionale
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare transelor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. 1onsilier rela$ii% interpret rela$ii /%
consilier cabinet /
+ 6%"0 6%>7 7%40 7%37 7%"0 7%90
2. 1onsilier rela$ii% interpret rela$ii //%
consilier cabinet //
+ 3%"0 3%>0 6%00 6%47 6%60 6%"0
3. 1onsilier rela$ii% interpret reia$ii ///%
consilier cabinet ///
+ 2%>7 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"7
6. 'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic /% referent cabinet
+ 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%07
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic /
++< 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic /% referent cabinet
,L 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic /
M 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!7 2%90
7. 'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic //
+ 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic //
++< 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic //
,L 2%27 2%37 2%70 2%"0 2%!7 2%90
'eferent rela$ii% referent counica$ii%
curier diploatic //
M 2%20 2%30 2%67 2%77 2%!0 2%>0
". 1ancelarist rela$ii / + 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%90 3%07
1ancelarist rela$ii / ,L 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
1ancelarist rela$ii / M 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
!. 1ancelarist rela$ii // + 2%37 2%70 2%"0 2%!0 2%>7 3%00
1ancelarist rela$ii // ,L 2%30 2%60 2%77 2%"7 2%>0 2%97
1ancelarist rela$ii // M 2%20 2%30 2%67 2%77 2%!0 2%>0
>. 1urier rela$ii / M 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77 2%!0
1urier rela$ii / . 2%00 2%40 2%20 2%30 2%67 2%77
9. 1urier rela$ii // M 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%20 2%30
1urier rela$ii // . 4%"7 4%!7 4%>0 4%90 2%00 2%40
#O?@;
4.0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit%
indeniza$ia de conducere% sporul de confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul
de libi strine &i sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. :
*
:
M/#/+?)'HL -9-1)'/LO' )M?)'#)
9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
.rad / .rad //
4. +ecretar general cu rang de abasador + !%97 >%47
2. +ecretar general ad5unct cu rang de inistru
plenipoten$iar
+ !%>7 >%40
3. <irector general cu rang de inistru consilier + !%!0 !%97
6. <irector general ad5unct% director de cabinet cu
rang de consilier diploatic
+ !%"0 !%90
7. <irector cu rang de secretar i + !%60 !%"7
". <irector ad5unct cu rang de secretar // + !%30 !%70
!. =ef serviciu cu rang de secretar /// + !%20 !%60
>. =ef birou cu rang de ata&at + "%90 !%47
#O?@;
4.0n coeficientul de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% indeniza$ia de
conducere% spor de confiden$ialitate% sporul de stabilitate% sporul de libi strine%
sporul de vec3ie n unc.
2.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. :
+
: %alarizarea n !alut 4i alte drepturi n !alut 4i n lei ale
personalului tri"is n "isiune per"anent n strintate
4.E4D,ersonalul triis n isiune peranent la isiunile diploatice% la oficiile
consulare &i la institutele culturale ro(ne&ti din strintate de ctre Ministerul
-facerilor )*terne% precu &i de ctre celelalte inistere% organe &i institu$ii de
specialitate ale adinistra$iei publice centrale% denuite n continuare unit$i
trii$toare% are dreptul% n condi$iile prevzute de prezenta lege% la;
aDsalariul lunar n valutB
bDo indeniza$ie lunar n valut pentru ndeplinirea func$iei de nsrcinat cu afaceri%
nsrcinat cu afaceri ad interi sau gerant interiar ori a unor atribu$ii% altele dec(t
cele specifice func$iei pe care este ncadratB
cDo indeniza$ie lunar n valut pentru &efii de isiune acredita$i n ai ulte $riB
dDo indeniza$ie lunar n valut pentru ndeplinirea atribu$iilor de pri-colaboratorB
eDo indeniza$ie lunar n valut pentru so$ia/so$ul aflat/aflat n ntre$inere
peranent n strintateB
fDo indeniza$ie lunar n valut pentru copiii inori afla$i n ntre$inere peranent
n strintateB
gDo indeniza$ie lunar n valut pentru plata ta*ei de &colarizare pentru fiecare
copil care ureaz studii eleentare% ginaziale% liceale &i universitare n
strintate% n $ara n care &i desf&oar activitatea printeleB
3Do indeniza$ie lunar n valut pentru desf&urarea activit$ii n strintate n zone
de risc% insecuritate &i de conflict aratB
iDo indeniza$ie de reprezentareB
5Dpreii n valut pentru rezultate deosebite n activitatea desf&urat la isiuneB
IDo indeniza$ie lunar n lei pentru so$ia/so$ul aflat/aflat n ntre$inere n $arB
lDo indeniza$ie lunar n lei pentru fiecare copil aflat n ntre$inere n $ar% p(n la
plinirea v(rstei de 4> ani sau p(n la terinarea studiilor liceale ori universitare%
dar nu ai t(rziu de plinirea v(rstei de 2" de aniB
Do indeniza$ie lunar n lei% pe failie% pentru acoperirea c3eltuielilor de
ntre$inere a locuin$ei n $arB
nDo indeniza$ie lunar n procent de p(n la 208 din salariul n valut% pentru
personalul care lucreaz n zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu
greutate.
E2D0n sensul prezentei legi% sunt considera$i ebri de failie afla$i n ntre$inere
peranent la isiune n strintate so$ia/so$ul &i copiii inori care nso$esc
personalul triis n isiune peranent cu durat ai are de un an la isiunile
diploatice% oficiile consulare &i institutele culturale.
%ec$iunea A: %alarii
).N
.)/+alariile lunare n valut ale personalului triis n isiune peranent n
strintate se stabilesc pe func$ii% $in(ndu-se seaa de rolul% rspunderea &i
cople*itatea atribu$iilor ce revin fiecrei func$ii &i av(ndu-se n vedere costul vie$ii
&i condi$iile de via$ &i de unc din $ara n care personalul &i desf&oar activitatea.
.*/+alariul lunar n valut corespunztor fiecrei func$ii se deterin prin aplicarea
coeficientului de ierar3izare a func$iei% prevzut n ane*a nr. F/3-% asupra bazei de
calcul pentru $ara respectiv.
.+/Faloarea coeficientului de ierar3izare 4%00% reprezent(nd baza de calcul a
salariilor &i indeniza$iilor n valut n cuantu net% pentru fiecare $ar n care
personalul &i desf&oar activitatea% se stabile&te prin 3otr(re a .uvernului.
*.N
.)/+alariile &i celelalte drepturi lunare n valut ale personalului triis n isiune
peranent n strintate se acord n func$ie de oentul trecerii frontierei de stat
a 'o(niei% astfel;
a/din ziua trecerii prin punctul de frontier la plecarea n strintate% dac aceasta a
avut loc nainte de ora 42%00B
b/p(n n ziua trecerii prin punctul de frontier la sosirea din strintate% dac
aceasta a avut loc dup ora 42%00 inclusiv.
.*/,e perioada prelungirii cltoriei peste liitele prevzute de orarele interna$ionale
de transport sau n afara rutelor stabilite% personalul este considerat n concediu fr
plat sau% la cererea acestuia% n concediu de odi3n% cu e*cep$ia cazurilor n care
ntreruperea% respectiv prelungirea cltoriei au loc din cauz de for$ a5or.
.+/+alariile &i indeniza$iile lunare n valut cuvenite pentru o zi se deterin prin
raportarea drepturilor lunare la nurul de zile calendaristice din luna respectiv% iar
drepturile totale cuvenite se ntregesc la unitatea valutar dac dep&esc 0%70
inclusiv &i se negli5eaz dac sunt sub 0%70 inclusiv.
.,/,ersonalul triis n isiune peranent n strintate beneficiaz la plecarea n
isiune de o indeniza$ie de reprezentare n valut% inclusiv pentru c3eltuielile de
instalare &i procurarea de efecte personale% al crei cuantu se situeaz la nivelul
unui salariu lunar n valut% pentru acoperirea prielor c3eltuieli cu ocazia prezentrii
la post a personalului%
.-//ndeniza$ia prevzut la alin. E6D se acord astfel;
a/n cuantu integral% la plecarea n isiune cu durata de iniu 42 luniB
b/n cuantu de 708% la plecarea n isiune cu durata de iniu " luniB
c/nu se acord n cazul isiunilor cu o durat ai ic de " luni.
.0//ndeniza$iile acordate potrivit alin. E6D se restituie n cazul n care duratele
isiunilor sunt ai ici dec(t cele prevzute la alin. E7D din otive iputabile
salaria$ilor n cauz.
%ec$iunea 9: inde"niza$ii lunare n !alut
).,ersonalul triis n isiune peranent n strintate beneficiaz pe l(ng salariile
lunare n valut stabilite n condi$iile prevzute la lit. - pct. 4 &i de;
a/o indeniza$ie lunar pentru ndeplinirea func$iei de nsrcinat cu afaceri%
nsrcinat cu afaceri ad interi sau gerant interiar% calculat asupra salariului
corespunztor func$iei &i gradului diploatic &i consular pe care este ncadrat
personalul% dup cu ureaz;
- 78 pentru personalul ncadrat pe func$ia de inistru-consilier sau inistru
plenipoten$iarB
- 408 pentru personalul ncadrat pe func$ia de consilier diploaticB
- 478 pentru personalul ncadrat pe func$iile de secretar /% // sau ///% consul ori
viceconsul.
,entru personalul diploatic &i consular care ndepline&te de la nceput func$ia de
nsrcinat cu afaceri% nsrcinat cu afaceri ad interi sau gerant interiar%
indeniza$ia se acord de la data nuirii n aceast func$ie% pe toat perioada c(t o
ndepline&te.
,ersonalul diploatic &i consular care% n lipsa &efului isiunii diploatice%
abasadorului sau consulului general% ndepline&te func$ia de nsrcinat cu afaceri%
nsrcinat cu afaceri ad interi sau gerant interiar beneficiaz de indeniza$ie pe
tipul ndeplinirii acestei func$ii% dac dep&e&te o perioad de o lun. /ndeniza$ia
nu se acord pe tipul c(t &eful isiunii se afl n concediu de odi3n sau n interes
de serviciu n 'o(nia% n $ara de re&edin$ sau n alt $arB
b/o indeniza$ie lunar pentru &efii de isiune acredita$i n ai ulte state%
calculat n cuantu de 408 din salariul lunar n valut% corespunztor func$iei &i
gradului diploatic &i consular pe care sunt ncadra$iB
c/o indeniza$ie lunar pentru ndeplinirea atribu$iilor de pri-colaborator% calculat
n cuantu de 78 asupra salariului lunar n valut% corespunztor func$iei &i gradului
diploatic &i consular pe care este ncadrat.
/ndeniza$ia de pri-colaborator se acord nuai la reprezentan$ele diploatice
unde &eful isiunii este acreditat n func$ia de abasadorB
d/o indeniza$ie lunar pentru so$ia/so$ul nencadrat/nencadrat% pe tipul c(t
aceasta/acesta se afl n ntre$inere peranent n strintate% reprezent(nd 278
din salariul lunar n valut al so$ului/so$iei% precu &i din indeniza$ia prevzut la
lit. aD% bD% gD &i 3D% acolo unde este cazulB
e/o indeniza$ie lunar corespunztoare coeficientului 0%27 din baza de caicul
prevzut pentru $ara respectiv% precu &i din indeniza$ia prevzut la lit. aD% bD%
gD &i 3D% acolo unde este cazul% pentru fiecare copil inor aflat n ntre$inere
peranent la isiune% p(n la plinirea v(rstei de 4> ani sau p(n la terinarea
cursurilor anului &colar n care copilul pline&te 4> ani.
/ndeniza$ia nu se acord pentru copiii care repet anul &colar% cu e*cep$ia cazurilor
n care repeten$ia este cauzat de otive de sntate% dovedite cu certificat edicalB
f/o indeniza$ie lunar n valut pentru plata ta*ei de &colarizare pentru fiecare copil
p(n la v(rsta de 2" de ani% care ureaz studii eleentare% ginaziale% liceale sau
universitare n $ara unde printele &i desf&oar activitatea% n situa$ia n care
sisteul de nv$(nt de stat din $ara respectiv nu ofer n localitatea de
re&edin$ instruire n doeniul ales% precu &i n situa$iile n care unit$ile de
nv$(nt de stat percep ta*e de &colarizare. -ceast indeniza$ie se acord cu
condi$ia proovrii anului de studii precedent sau a e*aenelor din anul respectiv%
pe baz de docuente 5ustificative% lunar% triestrial sau anual% &i nu poate dep&i
700 euro lunarB
1/o indeniza$ie lunar n cuantu de 278 din salariul n valut pentru
desf&urarea activit$ii n strintate n zone de risc &i/sau de conflict arat%
acordat nuai pe durata e*isten$ei situa$iei en$ionate.
Lonele de risc &i/sau de conflict arat se stabilesc prin ordin al inistrului afacerilor
e*terne. 0n cazuri 5ustificate% pentru anuite zone% nivelul cuantuului poate fi
a5orat p(n la 708 din salariul n valut% prin ordin al inistrului afacerilor
e*terneB
?/o indeniza$ie lunar n cuantu de p(n la 208 din salariul n valut% pentru
personalul care lucreaz n zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu
greutate.
Locurile de unc% categoriile de personal% riea concret a indeniza$iei%
precu &i condi$iile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al inistrului
afacerilor e*terne% cu consultarea sindicatelor sau% dup caz% a reprezentan$ilor
salaria$ilor.
*.N
.)/Hnit$ile trii$toare pot s aprobe ca isiunile diploatice% oficiile consulare &i
institutele culturale ro(ne&ti din strintate s utilizeze% fr afectarea sc3eei de
personal aprobate activit$ii de baz &i a fondului de salarii al inisterului% persoane
fizice% cet$eni ro(ni sau strini% de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul
acestor reprezentan$e% cu respectarea legisla$iei din $ara respectiv. +uele acordate
pentru activitatea prestat se stabilesc n raport cu nivelul studiilor% cu unca depus
&i cu tipul efectiv lucrat &i se pltesc potrivit prevederilor ane*ei nr. F/3-.
.*/,e perioada n care so$iile/so$ii nesalariate/nesalaria$i presteaz activit$i n
condi$iile alin. E4D% personalul nu beneficiaz de indeniza$iile prevzute n prezenta
lege pentru so$iile/so$ii nesalariate/nesalaria$i.
.+/0n situa$ia n care personalul ncadrat la isiuni ndepline&te% n afara orelor de
progra% pe o durat ai are de 30 de zile consecutive% &i atribu$ii care revin unor
posturi vacante din sc3ea reprezentan$ei respective sau a altei reprezentan$e din
$ara de re&edin$% cu aprobarea conducerii unit$ii trii$toare% acesta beneficiaz de
o indeniza$ie reprezent(nd 278 din salariul n valut al func$iei pe care este
ncadrat.
%ec$iunea &: 8re"ii n !alut
).N
.)/,entru preierea individual a personalului triis n isiune peranent n
strintate se constituie un fond de preiere anual% prin aplicarea unei cote de p(n
la 48 asupra c3eltuielilor cu salariile corespunztoare salariilor n valut aferente
acestei categorii de personal% cu ncadrarea n fondurile aprobate cu aceast
destina$ie institu$iilor trii$toare% prin bugetul anual. <in acest fond pot fi acordate
preii% la sf(r&itul anului% salaria$ilor care au realizat sau au participat direct la
ob$inerea unor rezultate n activitate% apreciate ca valoroase.
.*/,reiile se acord pe baza propunerilor noinale ale &efului isiunii n care
salariatul &i desf&oar activitatea% cu aprobarea conducerii institu$iei trii$toare.
.+/,reiul individual se stabile&te p(n la nivelul salariului ediu lunar n valut
corespunztor func$iei de ncadrare la isiune% iar n cazul personalului diploatic%
p(n la nivelul salariului ediu lunar n valut &i al indeniza$iei pentru ndeplinirea
func$iei de nsrcinat cu afaceri ad interi sau al indeniza$iei pentru ndeplinirea
atribu$iilor de pri-colaborator% dup caz.
%ec$iunea 7: Inde"niza$ii lunare n lei
).N
.)/,ersonalul triis n isiune peranent n strintate beneficiaz% pe durata
isiunii% pe l(ng drepturile n valut prevzute n prezenta ane* &i de urtoarele
indeniza$ii n lei% n $ar% astfel;
a/o indeniza$ie lunar reprezent(nd 278 din salariul de baz n lei% pentru
so$ia/so$ul nencadrat/nencadrat% pe tot tipul c(t aceasta/acesta se afl n
ntre$inere peranent n $ar &i nu realizeaz venituri sau indeniza$ii de orice
natur% inclusiv din pensieB
b/o indeniza$ie lunar la nivelul aloca$iei de stat pentru copii% ipozabil% pentru
fiecare copil aflat n ntre$inere n $ar% p(n la plinirea v(rstei de 4> ani sau p(n
la terinarea studiilor liceale ori universitare% dar nu ai t(rziu de plinirea v(rstei
de 2" de ani.
/ndeniza$ia nu se acord pentru copiii care repet anul &colar% cu e*cep$ia cazurilor
n care repeten$ia este cauzat de otive de sntate% dovedite cu certificat edicalB
c/o indeniza$ie lunar pe failie% pentru acoperirea c3eltuielilor de ntre$inere a
locuin$ei de$inute n proprietate din $ar% n su de 700 lei% ipozabil% potrivit
legii% n situa$ia n care abii so$i se afl peranent n strintate &i nu realizeaz
niciun fel de venituri din c3irii. /ndeniza$ia se actualizeaz anual% prin 3otr(re a
.uvernului.
.*//ndeniza$iile prevzute la alin. E4D lit. aD &i cD se acord de la data depunerii
declara$iei scrise% dat pe propria rspundere.
%ec$iunea E: Alte drepturi
,e perioada de predare-priire a atribu$iilor
).N
.)/Hnit$ile trii$toare sunt obligate ca% n vederea asigurrii unei activit$i
continue a reprezentan$elor din strintate% s ia surile necesare ca atribu$iile ce
revin personalului e*istent la post s fie transise cu a*iu de operativitate
personalului care preia aceste atribu$ii.
.*/,e perioada de predare-priire a atribu$iilor% at(t personalul care pred% c(t &i
personalul care prie&te beneficiaz% pentru el &i pentru ebrii si de failie% de
drepturi n valut &i n lei% dup caz% n cuantuul &i n condi$iile stabilite prin
prezenta lege.
.+/0n cazul n care abii so$i sunt salaria$i la aceea&i reprezentan$% persoana care
nu are obliga$ia de a preda atribu$ii de serviciu este considerat n concediu fr
plat% iar persoana care pred are dreptul la indeniza$ia n valut pentru so$ie/so$%
precu &i la indeniza$iile n valut pentru copiii afla$i n ntre$inere n strintate% n
condi$iile prezentei legi.
.,/0n vederea ducerii la ndeplinire a obliga$iei en$ionate la alin. E4D% unit$ile
trii$toare vor stabili durata a*i de predare-priire a atribu$iilor% fr a dep&i;
a/40 zile calendaristice% pentru personalul diploaticB
b/30 de zile calendaristice% pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiuneB
c/! zile calendaristice% pentru restul personalului.
%ec$iunea =: 7repturile personalului pe perioada cIt este plecat de la post n
interesul ser!iciului n Ro"Inia3 n $ara de re4edin$ sau n alt $ar strin
).N
.)/,ersonalul triis n isiune peranent n strintate beneficiaz% pe perioada
c(t se afl n interesul serviciului n 'o(nia% de;
a/salariul brut n lei corespunztor func$iei pe care este ncadrat n $arB
b/indeniza$iile n valut pentru so$ia/so$ul &i copiii ra&i n ntre$inere
peranent n strintate% n condi$iile prezentei legi.
.*/=eful isiunii peranente a 'o(niei pe l(ng Hniunea )uropean beneficiaz%
pe perioada c(t se afl n interesul serviciului n $ar pentru participarea la lucrrile
1oitetului )*ecutiv pentru /ntegrare )uropean% de salariul n valut la isiune &i
de drepturile prevzute la alin. E4D lit. bD.
*.N
.)/,ersonalul triis n isiune peranent n strintate beneficiaz% pentru
deplasrile efectuate n interesul serviciului n $ara de re&edin$ sau n alt $ar
strin% pe l(ng drepturile n valut &i n lei prevzute n prezenta lege &i de;
a/cazare% transport &i 308 din diurn% pentru deplasri n $ara de re&edin$B
b/cazare% transport &i 708 din diurn% pentru deplasri n alt $ar strin.
.*/1azarea &i diurna se acord n condi$iile stabilite prin prezenta lege pentru
personalul care se deplaseaz teporar n $rile respective% calculate n func$ie de
categoria de diurn la care are dreptul% potrivit func$iei de ncadrare.
.+/1ategoriile de diurn n care se ncadreaz personalul triis n isiune
peranent n strintate sunt urtoarele;
a/la categoria a //-a - &efii de isiuneB
b/la categoria / - restul personalului.
+.0n situa$ia n care% din otive de ordin protocolar% &eful isiunii diploatice% al
oficiului consular sau al institutului cultural trebuie s se deplaseze n 'o(nia sau n
strintate% n interesul serviciului% preun cu so$ia/so$ul nesalariat/nesalariat%
c3eltuielile de transport &i de cazare pentru aceasta/acesta se deconteaz n acelea&i
condi$ii ca &i pentru &eful isiunii.
%ec$iunea G: Alte re1le"entri specifice
).,ersonalul din institu$iile de aprare% ordine public &i siguran$ na$ional% triis n
isiuni peranente sau teporare n strintate beneficiaz de toate drepturile
prevzute n ane*ele nr. F/3 &i F/3-.
*.0n sura n care prezenta lege nu prevede altfel% dispozi$iile sale se copleteaz
cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor norative speciale referitoare la drepturile
&i obliga$iile ce revin personalului triis n isiune peranent n strintate de
ctre inistere &i celelalte organe &i institu$ii de specialitate ale adinistra$iei publice
centrale.
ANEXA Nr. :
+DA
: N;MEN&LAT;R(L func$iilor 4i coeficien$ilor de ierar?izare
pentru deter"inarea salariilor n !alut pentru personalul tri"is n "isiune
per"anent n strintate
#r.
crt.
9unc$ia de ncadrare n isiune
#ivelul
studiilor
1oeficientul de
ierar3izare
4. -basador-&ef de isiune% eisar special pentru zonele
de conflict arat% reprezentant special +)1/
+ "%00
2. -basador de carier + 7%!0
3. 1onsul general-&ef al unui consulat general% inistru
plenipoten$iarB func$ii de reprezentant ilitar prevzute cu
gradul de general-locotenent/general - aior n structuri
de reprezentare na$ionale &i func$ii n structuri
#-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de general -
locotenent/general-aior
+ 7%"0
6. Ministru consilier% reprezentant diploatico-ilitar pe
l(ng organiza$iile interna$ionale% director institut cultural
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
general de brigad
+ 7%70
7. 1onsilier diploatic clasa /% consilier econoic clasa /%
ata&at aprare clasa /% ata&at de afaceri interne clasa /%
ata&at pe problee de unc &i sociale clasa /% &ef birou
pres clasa /% director centru de inforare% director
ad5unct institut cultural
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
colonel
+ 6%60
". 1onsilier diploatic clasa a //-a% consilier econoic clasa a
//-a% ata&at aprare clasa a //-a% ata&at de afaceri interne
clasa a //-a% ata&at pe problee de unc &i sociale clasa
a //-a% &ef birou pres clasa a //-a% reprezentant ilitar
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
locotenent-colonel
9unc$ii de personal civil contractual a Ministerului -prrii
#a$ionale n structuri de reprezentare na$ionale prevzute
cu studii superioare
+ 6%20
!. +ecretar / clasa /% secretar econoic / clasa /% econoist
principal clasa /% ata&at aprare ad5unct clasa /% ata&at de
afaceri interne ad5unct clasa /% ata&at pe problee de
unc &i sociale ad5unct clasa /% consul clasa /% ata&at
principal counica$ii clasa /
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
aior
+ 3%>0
>. +ecretar / clasa a //-a% secretar econoic / clasa a //-a%
econoist principal clasa a //-a% ata&at aprare ad5unct
clasa a //-a% ata&at de afaceri interne ad5unct clasa a //-a%
+ 3%!0
ata&at pe problee de unc &i sociale ad5unct clasa a //-
a% consul clasa a //-a% ata&at principal counica$ii clasa a
//-a
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
cpitan
9. +ecretar // clasa /% secretar econoic // clasa /% econoist
clasa /% viceconsul clasa /% &ef birou turis clasa /% ata&at
counica$ii / clasa /
+ 3%70
40. +ecretar // clasa a //-a% secretar econoic // clasa a //-a%
corespondent de pres clasa /% econoist clasa a //-a% &ef
serviciu adinistrativ clasa /% viceconsul clasa a //-a%
ata&at counica$ii / clasa a //-a
9unc$ii ilitare n structuri de reprezentare na$ional &i n
structuri #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
sublocotenent/locotenent
+ 3%60
44. +ecretar /// clasa /% secretar econoic /// clasa /% secretar
ilitar% &ef serviciu adinistrativ clasa a //-a% consilier
rela$ii clasa /% referent principal rela$ii clasa /% &ef birou
turis clasa a //-a% corespondent de pres clasa a //-a%
ata&at counica$ii // clasa /
+ 3%30
42. +ecretar /// clasa a //-a% secretar econoic /// clasa a //-a%
consilier rela$ii clasa a //-a% referent principal rela$ii clasa a
//-a% ata&at counica$ii // clasa a //-a
+ 3%40
43. -ta&at clasa /% referent rela$ii clasa /% bibliotecar principal%
agent consular clasa /% ata&at counica$ii /// clasa /%
ata&at pe problee de unc &i sociale ad5unct clasa /%
referent principal protec$ie clasa /
+ 2%90
46. -ta&at clasa a //-a% agent consular clasa a //-a% referent
rela$ii clasa a //-a% ata&at counica$ii /// clasa a //-a%
ata&at pe problee de unc &i sociale ad5unct clasa a //-
a% referent principal protec$ie clasa a //-a
+ 2%>0
47. =ef birou adinistrativ% referent principal de specialitate
9unc$ii n cadrul structurilor de reprezentare na$ionale sau
al structurilor #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
plutonier-a5or-plutonier ad5utant principal/aistru ilitar
clasa a //-a - aistru ilitar principal
9unc$ii de personal civil contractual al Ministerului -prrii
#a$ionale n structuri de reprezentare na$ional prevzute
cu studii edii
M 2%!0
4". 1ontabil principal% referent transitere% func$ionar
consular principal
9unc$ii n cadrul structurilor de reprezentare na$ional sau
al structurilor #-?O/H)/O+1)/O#H prevzute cu gradul de
sergent-plutonier/aistru ilitar clasa a F-a - aistru
ilitar clasa a ///-a
M 2%"0
4!. 1ontabil% cancelarist% bibliotecar% func$ionar consular M 2%70
4>. +ecretar-dactilograf principal% stenodactilograf principal%
referent de specialitate /% referent protec$ie /
M 2%70
49. /ntendent /% referent de specialitate //% referent protec$ie
//
M 2%30
20. 9unc$ionar adinistrativ /% secretar-dactilograf%
stenodactilograf% referent rela$ii% intendent //
M 2%20
. 4%>0
24. <actilograf% tele*ist% &ofer /% uncitor calificat / M 2%40
. 4%!0
22. 9unc$ionar adinistrativ // M 2%00
. 4%"0
23. =ofer //% uncitor calificat //
9unc$ii de solda$i &i grada$i voluntari n cadrul structurilor
de reprezentare na$ional sau al structurilor #-?O/H)/
O+1)/O#H
. 4%"0
26. ,ortar . 4%60
27. 0ngri5itor . 4%30
#O?@;
4.La triiterea n isiune% ncadrarea n clasa / a func$iei se face n cazul
personalului care a ai fost triis iniu un an n isiune peranent n
strintate n aceea&i func$ie sau ntr-o func$ie ierar3izat cel pu$in cu acela&i
coeficient de ierar3izare% ncep(nd cu data intrrii n vigoare a prezentelor
regleentri% pentru personalul aflat n isiune% care este avansat n func$ie%
ncadrarea pe noua func$ie se face la clasa a //-aB trecerea personalului la clasa i se
face cu respectarea acelora&i condi$ii de vec3ie.
2.La isiunile unde nu se 5ustific utilizarea unor func$ii distincte% acestea pot fi
coasate. +alariul func$iei de ncadrare a persoanei nuite se va stabili $in(ndu-se
seaa de sarcinile preponderente% de pregtirea profesional &i de vec3iea n
specialitate.
3.9unc$iile &i asiilarea acestora sau coeficien$ii de ierar3izare a func$iilor% altele
dec(t cele prevzute n prezenta ane*% specifice unor inistere% altor organe &i
institu$ii de specialitate ale adinistra$iei publice centrale% se stabilesc prin 3otr(re
a .uvernului.
ANEXA Nr. :
,
: %poruri3 pre"ii 4i alte drepturi
Art. )
.)/Mebrii 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei beneficiaz de o indeniza$ie
de p(n la 478 calculat asupra salariului de baz corespunztor func$iei de
ncadrare% pentru cifrul de stat.
.*/Mebrii 1orpului diploatic &i consular beneficiaz de indeniza$ia prevzut la
alin. E4D de la data acordrii autoriza$iei de acces la infora$ii clasificate% eliberate n
condi$iile legii.
Art. *
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase se acord un spor
de p(n la 478 din salariul de baz corespunztor func$iei de ncadrare% propor$ional
cu tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/Locurile de unc n condi$ii grele% vttoare sau periculoase% categoriile de
persoane &i condi$iile de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al inistrului
afacerilor e*terne% pe baza buletinelor de deterinare eise n condi$iile legii de
autorit$ile abilitate n acest sens.
Art. +
,ersonalul salarizat potrivit prezentei legi% care a ob$inut rezultate deosebite n
activitate% poate beneficia de preii lunare n cursul anului% dintr-un fond constituit n
liita a 28 din c3eltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal% cu
ncadrarea n fondurile aprobate cu aceast destina$ie Ministerului -facerilor )*terne%
prin legea anual a bugetului de stat. 1uantuul preiilor individuale se aprob de
inistrul afacerilor e*terne. +uele neconsuate pot fi utilizate n lunile urtoare
n cadrul aceluia&i an bugetar.
Art. ,
Mebrii 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei pot fi nui$i teporar ntr-o
func$ie de conducere vacant% nuai p(n la ocuparea acesteia% prin concurs% potrivit
legii.
Art. -
1elelalte categorii de personal anga5at n Ministerul -facerilor )*terne% personalul din
-gen$ia #a$ional de 1ontrol al )*porturilor% precu &i personalul ncadrat pe func$ii
&i grade diploatice din adinistra$ia central a Ministerul ntreprinderilor Mici &i
Mi5locii% 1oer$ului &i Mediului de -faceri beneficiaz de toate drepturile prevzute n
prezenta ane* pentru ebrii 1orpului diploatic &i consular al 'o(niei.
ANEXA Nr. :I: REGLEMENTRI specifice personalului din siste"ul 2usti$iei
%E&'I(NEA ): 7ispozi$ii co"une
Art. )
<ispozi$iile prezentei ane*e regleenteaz salarizarea &i celelalte drepturi salariale
ale;
a/5udectorilor de la 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% de la cur$ile de apel%
tribunale% tribunale specializate &i 5udectorii% ale procurorilor de la parc3etele de pe
l(ng aceste instan$e% ale ebrilor 1onsiliului +uperior al Magistraturii% ale
personalului de specialitate 5uridic asiilat 5udectorilor &i procurorilor% potrivit Legii
nr. +B+C*BB, privind statutul 5udectorilor &i procurorilor% republicat% cu
odificrile &i copletrile ulterioare% precu &i ale agistra$ilor-asisten$i de la
0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ieB
b/asisten$ilor 5udiciariB
c/personalului au*iliar de specialitate &i ale personalului cone* din cadrul instan$elor
5udectore&ti &i parc3etelor de pe l(ng acesteaB
d/personalului de instruire% precu &i ale personalului care ocup func$ii au*iliare din
cadrul /nstitutului #a$ional al Magistraturii &i =colii #a$ionale de .refieri% personalului
de specialitate criinalistic &i personalului care ocup func$ii au*iliare de specialitate
criinalistic din cadrul /nstitutului #a$ional de )*pertize 1riinalistice &i al
laboratoarelor de e*pertize criinalisticeB
e/speciali&tilor din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie% <irec$iei de /nvestigare a
/nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i ?eroris% precu &i ale speciali&tilor n
doeniul inforatic din aparatul propriu al Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor
1et$ene&ti% al 1onsiliului +uperior al Magistraturii% al 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i
2usti$ie &i al ,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ieB
f/personalului de proba$iune.
Art. *
.)/+alarizarea &i celelalte drepturi ale 5udectorilor ilitari &i ale procurorilor ilitari
se asigur de Ministerul -prrii #a$ionale% potrivit prevederilor prezentei legi &i
regleentrilor referitoare la drepturile ateriale &i bne&ti specifice calit$ii de
ilitar activ. +alarizarea &i celelalte drepturi ale procurorilor ilitari din cadrul
<irec$iei #a$ionale -nticorup$ie se asigur de aceasta% potrivit prevederilor prezentei
legi &i regleentrilor referitoare la drepturile ateriale &i bne&ti specifice calit$ii
de ilitar activ.
.*/+alarizarea &i celelalte drepturi ale personalului au*iliar de specialitate &i ale
personalului cone* ilitar &i civil de la instan$ele 5udectore&ti &i parc3etele ilitare
se asigur de Ministerul -prrii #a$ionale% potrivit prevederilor prezentei legi &i
regleentrilor referitoare la drepturile ateriale &i bne&ti specifice calit$ii de
ilitar activ% respectiv de salariat civil al Ministerului -prrii #a$ionale.
.+/+alarizarea &i celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului -prrii
#a$ionale% din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie% se asigur de aceasta% potrivit
prevederilor prezentei legi &i regleentrilor referitoare la drepturile ateriale &i
bne&ti specifice calit$ii de personal civil al Ministerului -prrii #a$ionale. ,entru
5udectorii &i procurorii ilitari% indeniza$ia de ncadrare brut lunar stabilit
potrivit prezentei legi reprezint solda de func$ie.
Art. +
.)/+alarizarea &i celelalte drepturi salariale ale personalului prevzut la art. 4 din
prezenta ane* se stabilesc $in(ndu-se seaa de ec3ilibrul puterilor n stat% de locul
&i rolul 5usti$iei n statul de drept% de iportan$a social a uncii% de participarea
personalului din cadrul fiecrei categorii la buna func$ionare a sisteului 5udiciar% de
rspunderea% cople*itatea% riscurile fiecrei func$ii% de obliga$ia de pstrare a
confiden$ialit$ii% de pregtirea profesional% de incopatibilit$ile &i interdic$iile
prevzute de lege pentru aceste categorii de personal% precu &i de e*igen$ele
ipuse de docuentele interna$ionale privind func$ionarea eficient a sisteului
5udiciar &i statutul agistra$ilor.
.*/+alarizarea 5udectorilor &i procurorilor trebuie s le asigure o real independen$
econoic% condi$ie necesar pentru protec$ia acestora potriva oricrei atingeri
aduse independen$ei &i ipar$ialit$ii lor n nfptuirea actului de 5usti$ie.
.+/<repturile salariale prevzute de prezenta lege se stabilesc cu luarea n
considerare a gradului sau a treptei profesionale% a vec3iii n unc% a vec3iii n
func$ie sau% dup caz% n specialitate% precu &i a drepturilor aferente acestora%
dob(ndite potrivit legii.
Art. ,
.)/2udectorii de la 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% de la cur$ile de apel% tribunale%
tribunale specializate &i 5udectorii% procurorii de la parc3etele de pe l(ng aceste
instan$e% ebrii 1onsiliului +uperior al Magistraturii% personalul de specialitate
5uridic asiilat 5udectorilor &i procurorilor% potrivit Legii nr. +B+C*BB,% republicat%
cu odificrile &i copletrile ulterioare% agistra$ii-asisten$i de la 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie% asisten$ii 5udiciari% personalul au*iliar de specialitate% personalul de
specialitate criinalistic &i personalul care ocup func$ii au*iliare de specialitate
criinalistic din cadrul /nstitutului #a$ional de )*pertize 1riinalistice &i al
laboratoarelor de e*pertize criinalistice% ofi$erii &i agen$ii de poli$ie 5udiciar%
precu &i speciali&tii din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie% <irec$iei de
/nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i ?eroris &i personalul de
proba$iune beneficiaz de urtoarele sporuri;
a/pentru risc &i suprasolicitare neuropsi3ic - 278 din salariul de baz% respectiv
indeniza$ia de ncadrare brut lunarB
b/de confiden$ialitate - 78 din salariul de baz% respectiv indeniza$ia de ncadrare
brut lunar
#.n.; -rt. 6! prevede - art. 6% alin E4D din -ne*a F/ intr n vigoare la 3 zile de la
data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al 'o(niei.
.*/<ispozi$iile alin. E4D intr n vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi n
Monitorul Oficial al 'o(niei% ,artea /% sporurile aplic(ndu-se n procentele prevzute
la alin. E4D lit. aD &i bD% p(n la data de 34 decebrie 2009.
.+/<e la 4 ianuarie 2040% personalul prevzut la alin. E4D beneficiaz% pentru risc &i
suprasolicitare neuropsi3ic &i pentru pstrarea confiden$ialit$ii% de urtoarele
drepturi salariale;
a/un adaos de 278 pentru risc &i suprasolicitare neuropsi3ic &i% respectiv% de 408
pentru asigurarea confiden$ialit$ii% calculate la indeniza$ia de ncadrare brut
lunar sau% dup caz% la salariul de baz &i care ncep(nd cu data de 4 ianuarie 2040
vor fi incluse n indeniza$ia de ncadrare brut lunar sau% dup caz% n salariul de
bazB
b/sporurile prevzute la alin. E4D% ce se vor acorda ntr-un cuantu care% preun
cu noul salariul de baz sau% dup caz% noua indeniza$ie de ncadrare brut lunar
&i cu celelalte sporuri prevzute de prezenta lege% s fie egal cu c(&tigul salarial
aferent lunii ai 2009% stabilit prin includerea unui spor de risc &i suprasolicitare
neuropsi3ic de 708 &i a unui spor de confiden$ialitate de 478% abele calculate la
salariul de baz sau% dup caz% la indeniza$ia de ncadrare brut lunar. .radul sau
treapta profesional% vec3iea n unc% vec3iea n func$ie sau% dup caz% n
specialitate &i drepturile aferente acestora% avute la 34 decebrie 2009% se en$in.
.,/1uantuul sporurilor prevzute la alin. E3D lit. bD se va acorda &i se va nscrie n
carnetele de unc sub fora unei valori noinale.
Art. -
.)/,rin derogare de la prevederile art. 30 alin. E4D din cap. /F al pr$ii a //-a din
prezenta lege% ncep(nd cu 4 ianuarie 2040% indeniza$iile de ncadrare brute lunare%
respectiv salariile de baz ale personalului prevzut la art. 6 alin. E4D se stabilesc
astfel; la indeniza$iile de ncadrare brute lunare% respectiv salariile de baz stabilite
potrivit regleentrilor n vigoare la 34 decebrie 2009 se adaug sporurile &i
a5orrile prevzute n notele la ane*ele corespunztoare% precu &i adaosurile
prevzute la art. 6 alin. E3D lit. aD.
.*/<ispozi$iile art. 30 alin. E2D din cap. /F al pr$ii a //-a din prezenta lege se aplic
n od corespunztor.
.+/,rin derogare de la art. 30 alin. E7D din cap. /F al pr$ii a //-a a prezentei legi% n
anul 2040% pentru personalul prevzut la art. 6 alin. E4D% n func$ie la data de 34
decebrie 2009% drepturile salariale sunt stabilite potrivit prevederilor prezentei
ane*e.
%E&'I(NEA *: %alarizarea 2udectorilor3 a procurorilor3 a personalului de
specialitate 2uridic asi"ilat acestora3 precu" 4i a "a1istra$ilor#asisten$i
Art. 0
2udectorii% procurorii% personalul de specialitate 5uridic asiilat acestora &i
agistra$ii-asisten$i au dreptul pentru activitatea desf&urat la o indeniza$ie de
ncadrare brut lunar stabilit n raport cu nivelul instan$elor sau parc3etelor% cu
func$ia de$inut &i cu vec3iea n agistratur prevzut de art. >" din Legea nr.
+B+C*BB,% republicat% cu odificrile &i copletrile ulterioare% pe baza
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F//4.
Art. 5
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase% 5udectorilor%
procurorilor% personalului de specialitate 5uridic asiilat acestora &i agistra$ilor-
asisten$i li se acord un spor de 478 din indeniza$ia de ncadrare brut lunar%
propor$ional cu tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/1ondi$iile de acordare a sporului prevzut la alin. E4D se aprob de ordonatorul
principal de credite% n func$ie de condi$iile de unc grele% vttoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. 6
.)/Aursele auditorilor de 5usti$ie se stabilesc potrivit coeficientului de ierar3izare
prevzut la nr. crt. 2! din ane*a nr. F//4.
.*/<up validarea e*aenului de capacitate% inclusiv n perioada prevzut la art.
34 alin. E7D din Legea nr. +B+C*BB,% republicat% cu odificrile &i copletrile
ulterioare% 5udectorilor% procurorilor &i personalului de specialitate 5uridic asiilat
acestora li se aplic indeniza$ia de ncadrare brut lunar stabilit confor
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i la nr. crt. 27 &i 2"% dup caz% din ane*a nr.
F//4.
.+//ndeniza$iile de ncadrare brut lunar pentru personalul de instruire de
specialitate 5uridic din cadrul =colii #a$ionale de .refieri se stabilesc potrivit
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i la nr. crt. 24 din ane*a nr. F//4.
Art. A
/ndeniza$iile de ncadrare brute lunare &i celelalte drepturi ale 5udectorilor%
procurorilor% personalului de specialitate 5uridic asiilat acestora &i ale agistra$ilor-
asisten$i se stabilesc% dup caz% de inistrul 5usti$iei &i libert$ilor cet$ene&ti% de
pre&edintele 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% de pre&edintele 1onsiliului +uperior al
Magistraturii sau de procurorul general al ,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie% cu e*cep$ia cazurilor n care prin lege special sau prin prezenta
lege se prevede altfel.
Art. )B
.)/,e perioada andatului% pre&edintele &i vicepre&edintele 1onsiliului +uperior al
Magistraturii priesc o indeniza$ie brut lunar egal cu cea a pre&edintelui%
respectiv a vicepre&edintelui 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie.
.*/Mebrii ale&i ai 1onsiliului +uperior al Magistraturii% care au func$ia de 5udector
sau procuror% cu e*cep$ia celor prevzu$i la alin. E4D% priesc lunar pentru activitatea
desf&urat o indeniza$ie brut lunar egal cu cea a unui pre&edinte de sec$ie al
0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie.
.+/La calculul indeniza$iilor prevzute la alin. E4D &i E2D se includ sporurile
regleentate n cap. #/ din lege &i n prezenta ane*.
.,/Mebrii 1onsiliului +uperior al Magistraturii prevzu$i la alin. E4D &i E2D
beneficiaz &i de o indeniza$ie de ebru egal cu 278 din indeniza$ia brut
lunar a 5udectorului de la 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie.
.-/Mebrii de drept ai 1onsiliului +uperior al Magistraturii &i reprezentan$ii societ$ii
civile beneficiaz de o indeniza$ie de ebru egal cu 708 din indeniza$ia brut
lunar a 5udectorului de la 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie.
.0/0n baza de calcul a indeniza$iei de ebru al 1onsiliului +uperior al
Magistraturii% prevzut la alin. E6D &i E7D% nu se includ sporurile stabilite de prezenta
lege.
Art. ))
,e durata e*ercitrii func$iei% procurorii din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie &i
cei din cadrul <irec$iei de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i
?eroris beneficiaz de o indeniza$ie de ncadrare brut lunar stabilit pe baza
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i la nr. crt. 3% 6 &i " - 40 din ane*a nr. F//4% n
raport cu func$iile pe care le de$in sau cu care sunt asiila$i potrivit legii.
Art. )*
.)/2udectorii &i procurorii nui$i% n ura concursurilor% n func$ii de conducere n
cadrul instan$elor &i parc3etelor &i pstreaz indeniza$ia &i celelalte drepturi
salariale corespunztoare func$iei de e*ecu$ie pe care o de$in% dac acestea sunt ai
favorabile.
.*/,ersonalul de specialitate 5uridic asiilat 5udectorilor &i procurorilor nuit n
func$ii de conducere n cadrul institu$iilor unde &i desf&oar activitatea &i pstreaz
indeniza$ia &i celelalte drepturi salariale corespunztore func$iei de e*ecu$ie pe care
o de$in% dac acestea sunt ai favorabile.
Art. )+
2udectorul delegat pentru e*ecutarea pedepselor privative de libertate% precu &i
alte categorii de personal prevzute la art. 4 lit. aD &i cD% delegate sau deta&ate n
sisteul penitenciar% beneficiaz pe durata delegrii sau deta&rii &i de un spor de
208 calculat la indeniza$ia de ncadrare brut lunar sau% dup caz% la salariul de
baz brut lunar% pentru activitatea desf&urat efectiv n penitenciar.
Art. ),
.)/2udectorii% procurorii &i personalul de specialitate 5uridic asiilat acestora%
ebri ai unor coisii de e*ainare% de solu$ionare a contesta$iilor ori de
organizare a unor e*aene sau concursuri% sunt reunera$i prin plata cu ora pentru
tipul efectiv lucrat n cadrul acestor coisii.
.*/1alculul tarifului orar pentru plata ebrilor coisiilor prevzute la alin. E4D se
face lu(ndu-se n considerare indeniza$ia de ncadrare brut lunar a func$iei n
care este ncadrat cel n cauz.
.+/<repturile prevzute la alin. E4D se ipoziteaz separat.
.,/Mebrii coisiilor prevzute la alin. E4D% care se deplaseaz n alt localitate
dec(t cea n care &i au locul de unc% beneficiaz de diurn% c3eltuieli de transport
&i cazare% n condi$iile Ordonan$ei de urgen$ a .uvernului nr. *5C*BB0 privind
salarizarea &i alte drepturi ale 5udectorilor% procurorilor &i altor categorii de personal
din sisteul 5usti$iei% aprobat cu odificri &i copletri prin Legea nr. ,-C*BB5%
cu odificrile &i copletrile ulterioare.
Art. )-
.)/,e durata andatului inistrului 5usti$iei &i libert$ilor cet$ene&ti% consilierii
inistrului 5usti$iei &i libert$ilor cet$ene&ti% personal contractual cu studii superioare
5uridice% sunt salariza$i cu o indeniza$ie de ncadrare brut lunar stabilit pe baza
coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i la nr. crt. 47 din ane*a nr. F//4 &i beneficiaz%
n od corespunztor% de drepturile prevzute la art. ! din prezenta ane*% art. 27
din prezenta lege% precu &i de drepturile prevzute la art. 43 alin. E4D lit. cD% art. 23
&i 26
4
din Ordonan$a de urgen$ a .uvernului nr. *5C*BB0% aprobat cu odificri &i
copletri prin Legea nr. ,-C*BB5% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
.*/<ispozi$iile alin. E4D se aplic n od corespunztor &i consilierilor pre&edintelui
1onsiliului +uperior al Magistraturii.
Art. )0
Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie%
1onsiliul +uperior al Magistraturii% ,arc3etul de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i
2usti$ie% <irec$ia #a$ional -nticorup$ie &i <irec$ia de /nvestigare a /nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat &i ?eroris pot constitui un fond de preiere lunar% prin
aplicarea unei cote de p(n la 28 asupra fondului de salarii prevzut n bugetele de
venituri &i c3eltuieli ale fiecrei unit$i. <in acest fond sunt acordate preii n cursul
anului personalului care a realizat sau a participat direct la ob$inerea unor rezultate
n activitate apreciate ca valoroase. +uele neconsuate pot fi utilizate n lunile
urtoare n cadrul aceluia&i an bugetar.
Art. )5
1riteriile pentru acordarea preiilor prevzute la art. 4" din prezenta ane* se
aprob de ordonatorul principal de credite sau% dup caz% de procurorul-&ef al
<irec$iei #a$ionale -nticorup$ie sau de procurorul-&ef al <irec$iei de /nvestigare a
/nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i ?eroris.
Art. )6
.)/2udectorii% procurorii% personalul de specialitate 5uridic asiilat acestora &i
agistra$ii-asisten$i% neul$ui$i de odul de stabilire a drepturilor salariale% prin
act adinistrativ al ordonatorului principal de credite% pot face contesta$ie% n teren
de 47 zile de la data counicrii actului adinistrativ% la organele de conducere ale
Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% 1onsiliului +uperior al Magistraturii%
,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% <irec$iei #a$ionale
-nticorup$ie% <irec$iei de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i
?eroris% la colegiul de conducere al 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie ori% dup caz%
la colegiile de conducere ale cur$ilor de apel sau parc3etelor de pe l(ng acestea.
1ontesta$iile se solu$ioneaz n teren de cel ult 30 de zile.
.*/0potriva 3otr(rilor organelor prevzute la alin. E4D se poate face pl(ngere% n
teren de 30 de zile de la counicare% la +ec$ia de contencios adinistrativ &i fiscal
a 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% pentru 3otr(rile colegiului de conducere al
0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% sau% dup caz% a 1ur$ii de -pel Aucure&ti% pentru
celelalte 3otr(ri. Gotr(rile pronun$ate sunt irevocabile.
%E&'I(NEA +: %alarizarea 4i celelalte drepturi salariate ale asisten$ilor
2udiciari
Art. )A
.)/-sisten$ii 5udiciari nui$i n condi$iile Legii nr. +B,C*BB, privind organizarea
5udiciar% republicat% cu odificrile &i copletrile ulterioare% sunt salariza$i cu o
indeniza$ie de ncadrare brut lunar stabilit potrivit coeficien$ilor de ierar3izare
prevzu$i la nr. crt. 27 din ane*a nr. F//4.
.*/-sisten$ii 5udiciari beneficiaz n od corespunztor de drepturile prevzute la
art. ! din prezenta ane*% precu &i de drepturile prevzute la art. 26 &i 27 din
Ordonan$a de urgen$ a .uvernului nr. *5C*BB0% aprobat cu odificri &i
copletri prin Legea nr. ,-C*BB5% cu odificrile &i copletrile ulterioare.
.+//ndeniza$iile de ncadrare brute lunare &i celelalte drepturi ale asisten$ilor
5udiciari se stabilesc prin ordin al inistrului 5usti$iei &i libert$ilor cet$ene&ti.
Art. *B
<ispozi$iile art. 4> din prezenta ane* se aplic n od corespunztor &i asisten$ilor
5udiciari.
%E&'I(NEA ,: %alarizarea 4i celelalte drepturi salariale ale personalului
auHiliar 4i personalului coneH din cadrul instan$elor 2udectore4ti 4i al
parc?etelor de pe lIn1 acestea
Art. *)
.)/+alariile de baz pentru personalul au*iliar de specialitate &i cone* din cadrul
instan$elor 5udectore&ti &i al parc3etelor de pe l(ng acestea% astfel cu este definit
la art. 3 din Legea nr. -05C*BB, privind statutul personalului au*iliar de specialitate
al instan$elor 5udectore&ti &i al parc3etelor de pe l(ng acestea% cu odificrile &i
copletrile ulterioare% se stabilesc confor coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n
ane*ele nr. F//2 &i F//3% pe grade sau trepte profesionale% n raport cu func$ia
de$inut% nivelul studiilor% vec3iea n specialitate% precu &i cu nivelul instan$ei sau
al parc3etului.
.*/+alariile de baz pentru personalul au*iliar de specialitate de la tribunale &i de la
parc3etele de pe l(ng acestea% de la 5udectoriile din unicipiul Aucure&ti &i din
localit$ile re&edin$ de 5ude$% precu &i de la parc3etele de pe l(ng acestea sunt cu
78 ai ari dec(t cele stabilite potrivit prevederilor alin. E4D.
.+/+alariile de baz pentru personalul au*iliar de specialitate de la cur$ile de apel &i
parc3etele de pe l(ng acestea sunt cu !8 ai ari dec(t cele stabilite potrivit
prevederilor alin. E4D.
.,/+alariile de baz pentru personalul au*iliar de specialitate de la 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie% de la ,arc3etul de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% de
la <irec$ia #a$ional -nticorup$ie &i de la <irec$ia de /nvestigare a /nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat &i ?eroris sunt cu 408 ai ari dec(t cele stabilite
potrivit prevederilor alin. E4D.
Art. **
,entru func$ia de specialist /? constituie vec3ie n func$ie &i perioadele lucrate n
acela&i doeniu la instan$ele 5udectore&ti% parc3etele de pe l(ng acestea%
Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti &i la 1onsiliul +uperior al Magistraturii.
Art. *+
,entru personalul au*iliar de specialitate din cadrul instan$elor 5udectore&ti &i al
parc3etelor de pe l(ng acestea% cu studii superioare% care a ocupat func$ii edii de
specialitate% n calculul vec3iii n specialitate se poate lua n considerare &i cel ult
5utate din tipul c(t a lucrat n func$iile respective.
Art. *,
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase% personalul au*iliar
de specialitate &i personalul cone* beneficiaz de un spor de 478 din salariul de
baz% propor$ional cu tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/1ondi$iile de acordare a sporului prevzut la alin. E4D se aprob de ordonatorul
principal de credite% n func$ie de condi$iile de unc grele% vttoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. *-
.)/Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie%
,arc3etul de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% 1onsiliul +uperior al
Magistraturii% <irec$ia de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i
?eroris &i <irec$ia #a$ional -nticorup$ie pot constitui% pentru personalul au*iliar de
specialitate &i personalul cone*% un fond de preiere lunar% prin aplicarea unei cote
de p(n la 28 asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de venituri &i c3eltuieli
al fiecrei unit$i. <in acest fond pot fi acordate preii n cursul anului personalului
care a realizat sau a participat direct la ob$inerea unor rezultate n activitate%
apreciate ca valoroase.
.*/1riteriile pentru acordarea preiilor prevzute la alin. E4D se aprob de
ordonatorul principal de credite% dup consultarea organiza$iilor sindicale ale
personalului au*iliar de specialitate &i ale personalului cone* din cadrul instan$elor
5udectore&ti &i al parc3etelor de pe l(ng acestea.
Art. *0
.)/,ersonalul au*iliar de specialitate &i e*per$ii psi3ologi din cadrul instan$elor
5udectore&ti &i parc3etelor de pe l(ng acestea% ebri ai unor coisii de
e*ainare% de solu$ionare a contesta$iilor ori de organizare a unor e*aene sau
concursuri% sunt reunera$i prin plata cu ora pentru tipul efectiv lucrat n cadrul
acestor coisii% dac activitatea se desf&oar n afara prograului zilnic de lucru.
.*/1alculul tarifului orar pentru plata ebrilor coisiilor prevzute la alin. E4D se
face lu(ndu-se n considerare salariul de baz brut lunar al func$iei n care este
ncadrat cel n cauz.
.+/Mebrii coisiilor prevzute la alin. E4D% care se deplaseaz n alt localitate
dec(t cea n care &i au locul de unc% beneficiaz de diurn% c3eltuieli de transport
&i cazare% potrivit legii.
Art. *5
.)/,ersonalul au*iliar de specialitate &i personalul cone* al instan$elor 5udectore&ti
&i al parc3etelor de pe l(ng acestea neul$uit de odul de stabilire a drepturilor
salariale poate face contesta$ie% n teren de 47 zile de la data counicrii deciziei
de stabilire a drepturilor salariale% la colegiul de conducere al cur$ii de apel sau% dup
caz% la colegiul de conducere al parc3etului de pe l(ng curtea de apel n a crei
circuscrip$ie &i desf&oar activitatea persoana n cauz ori% dup caz% al <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie% al <irec$iei de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate
Organizat &i ?eroris% la colegiul de conducere al 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie
sau al ,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% 1ontesta$iile se
solu$ioneaz n teren de cel ult 30 de zile.
.*/0potriva 3otr(rilor organelor prevzute la alin. E4D se poate face pl(ngere% n
teren de 30 de zile de la counicare% la +ec$ia de contencios adinistrativ &i fiscal
a 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% pentru 3otr(rile colegiului de conducere al
0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% sau% dup caz% a 1ur$ii de -pel Aucure&ti% pentru
celelalte 3otr(ri. Gotr(rile pronun$ate sunt irevocabile.
%E&'I(NEA -: %alarizarea 4i celelalte drepturi salariate ale personalului de
instruire fr specialitate 2uridic3 ale personalului care ocup func$ii
auHiliare n cadrul Institutului Na$ional al Ma1istraturii 4i al <colii Na$ionale
de Grefieri3 ale personalului de specialitate cri"inalistic 4i ale personalului
care ocup func$ii auHiliare de specialitate cri"inalistic n cadrul
Institutului Na$ional de EHpertize &ri"inalistice 4i al laboratoarelor de
eHpertize cri"inalistice
Art. *6
+alariile de baz pentru personalul de instruire fr specialitate 5uridic &i pentru
personalul au*iliar din cadrul /nstitutului #a$ional al Magistraturii &i al =colii #a$ionale
de .refieri sunt stabilite confor coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr.
F//6% pe grade profesionale% n func$ie de nivelul studiilor &i de vec3iea n
specialitate.
Art. *A
.)/La /nstitutul #a$ional al Magistraturii &i la =coala #a$ional de .refieri% pentru
ndeplinirea unor activit$i pentru care voluul de unc este sub 5utate din cel
al unui post cu nor ntreag se face plata cu ora. -ceste frac$iuni de nor sunt
prevzute n statul de func$ii. -ctivit$ile pentru care se poate aplica plata cu ora se
stabilesc anual de pre&edintele 1onsiliului +uperior al Magistraturii.
.*/1alculul tarifului orar se face lu(ndu-se n considerare salariul de baz brut lunar
al celui n cauz% stabilit n condi$iile art. 2> din prezenta ane*.
.+/,entru personalul care presteaz activit$i didactice cu ora% calculul tarifului orar
se face n raport cu nora didactic de predare spt(nal &i cu func$ia didactic
ndeplinit.
Art. +B
.)/+alariile de baz pentru func$iile de e*ecu$ie de specialitate din /nstitutul #a$ional
de )*pertize 1riinalistice &i din laboratoarele de e*pertize criinalistice sunt
stabilite confor coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F//7% pe grade
sau trepte profesionale% n raport cu nivelul studiilor &i vec3iea n specialitate.
.*/,ersonalul de specialitate criinalistic &i personalul care ocup func$ii au*iliare
de specialitate criinalistic din cadrul /nstitutului #a$ional de )*pertize
1riinalistice &i al laboratoarelor de e*pertize criinalistice are calitatea de personal
contractual% av(nd drepturile &i obliga$iile prevzute de legisla$ia aplicabil acestei
categorii profesionale% e*cep$ie fc(nd drepturile de natur salarial prevzute de
prezenta lege.
.+/,ersonalul prevzut la alin. E2D poate fi utilizat &i la parc3ete.
.,/La /nstitutul #a$ional de )*pertize 1riinalistice &i la ,arc3etul de pe l(ng 0nalta
1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie% coeficien$ii de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F//7
pentru personalul de specialitate sunt ai ari cu 0%2.
.-/La nuirea n func$ia de te3nician criinalist &i la stabilirea treptei profesionale
pot fi luate n considerare &i perioadele lucrate n func$ia de te3nician n alte sectoare
de activitateB n acest caz vec3iea n specialitate prevzut n ane* se a5oreaz
cu 3 ani.
.0/?e3nicienii criinali&ti ncadra$i la parc3etele de pe l(ng instan$ele 5udectore&ti
beneficiaz de dispozi$iile art. 24 alin. E2D-E6D din prezenta ane*.
Art. +)
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase% personalul prevzut
la art. 4 lit. dD din prezenta ane* beneficiaz de un spor de 478 din salariul de
baz% propor$ional cu tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/1ondi$iile de acordare a sporului prevzut la alin. E4D se aprob de ordonatorul
principal de credite% n func$ie de condi$iile de unc grele% vttoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. +*
.)//nstitu$iile care au ncadrat personal prevzut la art. 4 lit. dD din prezenta ane*
pot constitui un fond de preiere lunar% prin aplicarea unei cote de p(n la 28
asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de venituri &i c3eltuieli al fiecrei
unit$i% aferent acestor categorii de personal. <in acest fond pot fi acordate preii n
cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la ob$inerea unor
rezultate n activitate% apreciate ca valoroase.
.*/1riteriile pentru acordarea preiilor prevzute la alin. E4D se aprob de
ordonatorul principal de credite.
Art. ++
.)/,ersonalul prevzut la art. 4 lit. dD din prezenta ane*% ebru al unor coisii
de e*ainare% de solu$ionare a contesta$iilor ori de organizare a unor e*aene sau
concursuri% este reunerat prin plata cu ora pentru tipul efectiv lucrat n cadrul
acestor coisii% dac activitatea se desf&oar n afara prograului zilnic de lucru.
.*/1alculul tarifului orar pentru plata ebrilor coisiilor prevzute la alin. E4D se
face lu(ndu-se n considerare salariul de baz brut lunar al func$iei n care este
ncadrat cel n cauz.
.+/Mebrii coisiilor prevzute la alin. E4D% care se deplaseaz n alt localitate
dec(t cea n care &i au locul de unc% beneficiaz de diurn% c3eltuieli de transport
&i cazare% potrivit legii.
%E&'I(NEA 0: %alarizarea speciali4tilor din cadrul 7irec$iei Na$ionale
Anticorup$ie3 7irec$iei de In!esti1are a Infrac$iunilor de &ri"inalitate
;r1anizat 4i Teroris"3 precu" 4i a speciali4tilor n do"eniul infor"atic din
aparatul propriu al Ministerului >usti$iei 4i Libert$ilor &et$ene4ti3 al
&onsiliului %uperior al Ma1istraturii3 al Enaltei &ur$i de &asa$ie 4i >usti$ie 4i
al 8arc?etului de pe lIn1 Enalta &urte de &asa$ie 4i >usti$ie 4i al instan$elor
2udectore4ti 4i al parc?etelor de pe lIn1 acestea
Art. +,
.)/+alariul de baz pentru speciali&tii din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie &i al
<irec$iei de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i ?eroris se
stabile&te confor coeficientului de ierar3izare prevzut la nr. crt. 27 din ane*a nr.
F//4.
.*/+alariul de baz pentru speciali&tii n doeniul inforatic din aparatul propriu al
Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% al 1onsiliului +uperior al Magistraturii%
al 0naltei 1ur$i de 1asa$ie &i 2usti$ie% al ,arc3etului de pe l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie &i al instan$elor 5udectore&ti &i parc3etelor de pe l(ng acestea se
stabile&te confor coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F//".
.+/+peciali&tii prevzu$i la alin. E4D beneficiaz &i de celelalte drepturi salariale
prevzute de lege pentru categoria profesional din care fac parte% dup caz% cu
e*cep$ia eleentelor salariale care copun salariul de baz stabilit pentru categoriile
profesionale din care fac parte.
.,/+alariul de baz se stabile&te potrivit nr. crt. 2! din ane*a nr. F//4% pentru agen$ii
de poli$ie 5udiciar din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie% nr. crt. 27 din ane*a nr.
F//4 pentru ofi$erii de poli$ie 5udiciar% nr. crt. 26 din ane*a nr. F//4 pentru &efii de
birou &i nr. crt. 23 din ane*a nr. F//4 pentru &efii de serviciu. Ofi$erii &i agen$ii de
poli$ie 5udiciar din <irec$ia #a$ional -nticorup$ie beneficiaz de drepturile
prevzute n ane*a nr. /F/6. +peciali&tii din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie &i
<irec$iei de /nvestigare a /nfrac$iunilor de 1riinalitate Organizat &i ?eroris
beneficiaz &i de prevederile art. 23 din Ordonan$a de urgen$ a .uvernului nr.
*5C*BB0% aprobat cu odificri &i copletri prin Legea nr. ,-C*BB5% cu
odificrile &i copletrile ulterioare.
.-//ndeniza$iile de ncadrare brute lunare sau salariile de baz brute% precu &i
alte drepturi salariale ale personalului din cadrul <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie se
stabilesc de procurorul &ef al <irec$iei #a$ionale -nticorup$ie% potrivit legii.
%E&'I(NEA 5: %alarizarea 4i celelalte drepturi salariale ale personalului de
proba$iune
Art. +-
,ersonalul de proba$iune se copune din consilieri de proba$iune% &efi ai serviciilor
de proba$iune% inspectori de proba$iune &i directorul <irec$iei de proba$iune.
Art. +0
+alariile de baz pentru personalul de proba$iune se stabilesc confor coeficien$ilor
de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F//!% pe grade profesionale% n raport cu func$ia
de$inut &i cu vec3iea n specialitate.
Art. +5
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase% personalul de
proba$iune beneficiaz de un spor de 478 din salariul de baz% propor$ional cu
tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/1ondi$iile de acordare a sporului prevzut la alin. E4D se aprob de ordonatorul
principal de credite% n func$ie de condi$iile de unc grele% vttoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. +6
.)/,ersonalul de proba$iune care are calitatea de ebru al unor coisii de
e*ainare% de solu$ionare a contesta$iilor ori de organizare a unor e*aene sau
concursuri este reunerat prin plata cu ora pentru tipul efectiv lucrat n cadrul
acestor coisii% dac activitatea se desf&oar n afara prograului zilnic de lucru.
.*/1alculul tarifului orar pentru plata ebrilor coisiilor prevzute la alin. E4D se
face lu(ndu-se n considerare salariul de ncadrare brut lunar al func$iei n care este
ncadrat cel n cauz.
.+/Mebrii coisiilor prevzute la alin. E4D care se deplaseaz n alt localitate dec(t
cea n care &i au locul de unc beneficiaz de diurn% c3eltuieli de transport &i
cazare% potrivit legii.
Art. +A
Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti constituie% pentru personalul din
serviciile de proba$iune% un fond de preiere lunar% prin aplicarea unei cote de p(n
la 28 asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de venituri &i c3eltuieli al fiecrei
unit$i. <in acest fond pot fi acordate preii n cursul anului personalului care a
realizat sau a participat direct la ob$inerea unor rezultate n activitate% apreciate ca
valoroase.
Art. ,B
,ersonalul de proba$iune beneficiaz gratuit de asisten$ edical% proteze &i
edicaente% cu respectarea dispozi$iilor legale privind plata contribu$iei lunare
pentru asigurri sociale de sntate% n condi$iile stabilite prin 3otr(re a .uvernului.
Art. ,)
+alariile de baz brute lunare &i celelalte drepturi ale personalului de proba$iune se
stabilesc de inistrul 5usti$iei &i libert$ilor cet$ene&ti% cu e*cep$ia cazurilor n care%
prin lege special sau prin prezenta lege% se prevede altfel.
Art. ,*
.)/,ersonalul de proba$iune neul$uit de odul de stabilire a drepturilor salariale%
prin act adinistrativ al ordonatorului principal de credite% poate face contesta$ie% n
teren de 47 zile de la data counicrii actului adinistrativ% la organele de
conducere ale Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti. 1ontesta$iile se
solu$ioneaz n teren de cel ult 30 de zile.
.*/0potriva 3otr(rilor Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti se poate face
pl(ngere la +ec$ia de contencios adinistrativ &i fiscal a 1ur$ii de -pel Aucure&ti.
Gotr(rile pronun$ate sunt irevocabile.
%E&'I(NEA 6: 7ispozi$ii finale
Art. ,+
.)/<ispozi$iile art. 27 &i 2" din prezenta ane* se aplic n od corespunztor &i
func$ionarilor publici &i personalului contractual din cadrul instan$elor 5udectore&ti%
parc3etelor% Ministerului 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti% 1onsiliului +uperior al
Magistraturii% /nstitutului #a$ional de )*pertize 1riinalistice% /nstitutului #a$ional al
Magistraturii &i =colii #a$ionale de .refieri.
.*/,ersonalul civil din Ministerul 2usti$iei &i Libert$ilor 1et$ene&ti cu atribu$ii de
coordonare &i control &i cel care efectueaz lucrri n legtur cu activitatea
penitenciarelor beneficiaz de un spor la salariul de baz% respectiv indeniza$ia de
ncadrare brut lunar% de p(n la 78.
Art. ,,
,ersonalul prevzut la art. 4 din prezenta ane* aflat n activitate la data intrrii n
vigoare a prezentei legi se consider c ndepline&te condi$iile legale pentru func$ia n
care este ncadrat.
Art. ,-
+tatele de personal &i statele de func$ii se ntocesc n liita nurului de posturi
legal aprobat.
Art. ,0
.)/<ispozi$iile art. 4-72 din prezenta lege se aplic n od corespunztor &i
personalului salarizat potrivit prezentei ane*e.
.*/+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din c(&tigurile salariale brute.
ANEXA Nr. :I
)
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru 2udectori3 procurori3
"a1istra$i#asisten$i 4i personalul de specialitate 2uridic asi"ilat
2udectorilor 4i procurorilor
#r.
crt.
9unc$ia
Fec3iea
n func$ie
Ma5orarea la
indeniza$ie
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. ,re&edintele 0naltei 1ur$i
de 1asa$ie &i 2usti$ie%
pre&edintele 1onsiliului
+uperior al Magistraturii%
procurorul general al
,arc3etului de pe l(ng
0nalta 1urte de 1asa$ie
&i 2usti$ie
44%!0
2. Ficepre&edintele 0naltei
1ur$i de 1asa$ie &i
2usti$ie% vicepre&edintele
1onsiliului +uperior al
Magistraturii
44%"0
3. ,re&edinte de sec$ie la
0nalta 1urte de 1asa$ie
&i 2usti$ie% ebrii
1onsiliului +uperior al
Magistraturii% pri-
ad5unct al procurorului
general al ,arc3etului de
pe l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie%
procuror-&ef al <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie%
44%77
procuror-&ef al <irec$iei
de /nvestigare a
/nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris
6. -d5unct al procurorului
general al ,arc3etului de
pe l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie%
ad5unct al procurorului-
&ef al <irec$iei #a$ionale
-nticorup$ie &i ad5unct al
procurorului &ef al
<irec$iei de /nvestigare
a /nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris% secretar
general al 1onsiliului
+uperior al Magistraturii
44%70
7. /nspector-&ef n cadrul
Ministerului 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti%
inspector-&ef n cadrul
1onsiliului +uperior al
Magistraturii% secretar
general ad5unct al
1onsiliului +uperior al
Magistraturii
44%67
". ,rocuror-&ef sec$ie n
cadrul ,arc3etului de pe
l(ng nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie%
procuror-&ef sec$ie n
cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie &i
n cadrul <irec$iei de
/nvestigare a
/nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris% inspector
&ef serviciu n 1onsiliul
+uperior al Magistraturii
44%60
!. ,rocuror-&ef sec$ie
ad5unct n cadrul
,arc3etului de pe l(ng
0nalta 1urte de 1asa$ie
&i 2usti$ie% procuror-&ef
sec$ie ad5unct n cadrul
<irec$iei #a$ionale
-nticorup$ie &i n cadrul
<irec$iei de /nvestigare
44%37
a /nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris% inspector n
Ministerul 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti
&i n 1onsiliul +uperior al
Magistraturii
>. ,rocuror-&ef serviciu n
cadrul ,arc3etului de pe
l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie%
procuror-&ef serviciu n
cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie &i
n cadrul <irec$iei de
/nvestigare a
/nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris
44%30
9. ,rocuror-&ef birou n
cadrul ,arc3etului de pe
l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie%
procuror-&ef birou n
cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie &i
n cadrul <irec$iei de
/nvestigare a
/nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris% consilier al
procurorului general al
,arc3etului de pe l(ng
0nalta 1urte de 1asa$ie
&i 2usti$ie% consilier al
procurorului &ef al
<irec$iei #a$ionale
-nticorup$ie &i al
<irec$iei de /nvestigare
a /nfrac$iunilor de
1riinalitate Organizat
&i ?eroris% director
general de specialitate
5uridic n cadrul
Ministerului 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti
44%27
40. 2udector la 0nalta 1urte
de 1asa$ie &i 2usti$ie%
procuror cu grad de
,arc3et de pe l(ng
Aaza 0-3
ani

3-7 ani 408
7-40 ani 478 >%!7 9%47 9%77 9%97
0nalta 1urte de 1asa$ie
&i 2usti$ie% procuror n
cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie &i
n cadrul <irec$iei de
/nvestigare a
infrac$iunilor de
40-47 ani 208 9%77 9%97 40%60
47-20 ani 278 40%60 40%>0
,este 20
ani
308 44%20
44. ,re&edintele 1ur$ii de
-pel% pre&edintele 1ur$ii
Militare de -pel
Aucure&ti% procuror
general al parc3etului de
pe l(ng curtea de
apel/parc3etului ilitar
de pe l(ng 1urtea
Militar de -pel
Aucure&ti% pri-
agistratul-asistent din
cadrul 0naltei 1ur$i de
1asa$ie &i 2usti$ie%
agistrat-asistent-&ef
gradul / din cadrul
0naltei 1ur$i de 1asa$ie
&i 2usti$ie% director la
direc$ii de specialitate
5uridic din 1onsiliul
+uperior al Magistraturii
&i Ministerul 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti%
directorul /nstitutului
#a$ional al Magistraturii%
directorul =colii
#a$ionale de .refieri
9%00
42. Ficepre&edintele 1ur$ii
de -pel%
vicepre&edintele 1ur$ii
Militare de -pel
Aucure&ti% procuror
general ad5unct al
parc3etului de pe l(ng
curtea de
apel/parc3etului ilitar
de pe l(ng 1urtea
Militar de -pel
Aucure&ti% agistrat-
>%>0
asistent-&ef gradul // n
cadrul 0naltei 1ur$i de
1asa$ie &i 2usti$ie%
director ad5unct la
direc$ii de specialitate
5uridic din 1onsiliul
+uperior al Magistraturii
&i din Ministerul 2usti$iei
&i Libert$ilor
1et$ene&ti% director
ad5unct al /nstitutului
#a$ional al Magistraturii%
director ad5unct al =colii
#a$ionale de .refieri
43. ,re&edinte sec$ie la
curtea de apel%
procuror-&ef sec$ie la
parc3etul de pe l(ng
curtea de apel%
agistrat-asistent-&ef
gradul /// n cadrul
0naltei 1ur$i de 1asa$ie
&i 2usti$ie
>%!0
46. ,rocuror-&ef serviciu la
parc3etul de pe l(ng
curtea de apel% &ef
serviciu de specialitate
5uridic din Ministerul
2usti$iei &i Libert$ilor
1et$ene&ti &i din
1onsiliul +uperior al
Magistraturii
>%"0
47. ,rocuror-&ef birou la
parc3etul de pe l(ng
curtea de apel% consilier
al inistrului 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti%
consilier al pre&edintelui
1onsiliului +uperior al
Magistraturii% &ef birou
de specialitate 5uridic
din Ministerul 2usti$iei &i
Libert$ilor 1et$ene&ti
&i din 1onsiliul +uperior
al Magistraturii
>%70
4". 2udector cu grad de
curte de apel% 5udector
ilitar n cadrul 1ur$ii
Militare de -pel
Aucure&ti% procuror cu
grad de parc3et de pe
Aaza 0-3
ani

3-7 ani 408
7-40 ani 478 "%67 "%!7 !%07 !%37
40-47 ani 208 !%07 !%37 !%!0
l(ng curtea de apel%
procuror ilitar n cadrul
,arc3etului de pe l(ng
1urtea Militar de -pel
Aucure&ti% personal de
47-20 ani 278 !%!0 >%00
,este 20
ani
308 >%30
4!. ,re&edintele tribunalului
&i tribunalului
specializat% pre&edintele
tribunalului ilitar
teritorial% pri-procuror
al parc3etului de pe
l(ng tribunal / tribunal
specializat &i al
parc3etului ilitar
teritorial de pe l(ng
tribunalul ilitar
teritorial% agistrat-
asistent gradul / n
cadrul 0naltei 1ur$i de
1asa$ie &i 2usti$ie
>%20
4>. Ficepre&edintele
tribunalului &i
tribunalului specializat%
vicepre&edintele
tribunalului ilitar
teritorial% pri-procuror
ad5unct al parc3etului de
pe l(ng
tribunal/tribunal
specializat &i al
parc3etului ilitar
teritorial de pe l(ng
tribunalul ilitar
teritorial% agistrat-
asistent gradul // n
cadrul 0naltei 1ur$i de
1asa$ie &i 2usti$ie
>%47
49. ,re&edinte de sec$ie la
tribunal &i tribunal
specializat% procuror-&ef
sec$ie la parc3etul de pe
l(ng tribunal/tribunal
specializat% agistrat-
asistent gradul /// n
cadrul 0naltei 1ur$i de
1asa$ie &i 2usti$ie
>%40
20. ,rocuror-&ef birou la >%07
parc3etul de pe l(ng
tribunal
24. 2udector cu grad de
tribunal &i tribunal
specializat% 5udector
ilitar la tribunalul
ilitar teritorial%
procuror cu grad de
parc3et de pe l(ng
tribunal% procuror ilitar
la parc3etul de pe l(ng
tribunalul ilitar
teritorial% personal de
specialitate 5uridic
asiilat 5udectorilor &i
procurorilor cu peste 7
ani vec3ie% personal
de instruire de
specialitate 5uridic la
=coala #a$ional de
.refieri
Aaza 0-3
ani

3-7 ani 408
7-40 ani 478 "%20 "%70 "%!7 !%07
40-47 ani 208 "%!7 !%07 !%37
47-20 ani 278 !%37 !%"7
,este 20
ani
308 - >%00
22. ,re&edintele
5udectoriei/tribunalului
ilitar% pri-procurorul
parc3etului de pe l(ng
5udectorie/parc3etului
de pe l(ng tribunalul
ilitar
!%"0
23. Ficepre&edintele
5udectoriei/tribunalului
ilitar% pri-procurorul
ad5unct al parc3etului de
pe l(ng 5udectorie &i
al parc3etului de pe
l(ng tribunalul ilitar%
&ef de serviciu n cadrul
<irec$iei #a$ionale
-nticorup$ie
!%70
26. ,re&edinte de sec$ie n
cadrul 5udectoriei%
procurorul-&ef sec$ie n
cadrul parc3etului de pe
l(ng 5udectorie% &ef de
birou n cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie
!%60
27. 2udector cu grad de
5udectorie% procuror cu
grad de parc3et de pe
l(ng 5udectorie Epeste
Aaza 0-3
ani
6%70 6%!7 6%97 7%20 7%60 7%"7
3-7 ani 408 7%27 7%67 7%!0 7%97 "%20
7-40 ani 478 7%!0 "%00 "%20 "%70
3 ani vec3ieD%
5udector ilitar la
tribunalul ilitar%
procuror ilitar la
parc3etul de pe l(ng
tribunalul ilitar%
personal de specialitate
5uridic asiilat
5udectorilor &i
procurorilor Epeste 3 ani
vec3ieD% asistent
40-47 ani 208 "%27 "%70 "%>0
47-20 ani 278 "%!7 !%07
,este 20
ani
308 !%30
2". 2udector% procuror E2-3
ani vec3ieD% personal
de specialitate 5uridic
asiilat 5udectorilor &i
procurorilor E4-3 ani
vec3ieD
Aaza 0-3
ani
3%70 3%!0 3%90 6%07 6%20 6%60
2!. -uditor de 5usti$ie E0-2
ani vec3ieD% personal
de specialitate 5uridic
asiilat 5udectorilor &i
procurorilor E0-4 an
vec3ieD% agen$ii de
poli$ie 5udiciar din
cadrul <irec$iei
#a$ionale -nticorup$ie
Aaza 0-3
ani
3%47 3%30 3%67 3%"0 3%!7 3%90
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse sporul pentru vec3iea n func$ie
Ea5orarea indeniza$iei de ncadrare brute lunareD% sporul pentru vec3iea n
unc% precu &i adaosurile prevzute la art. 6 alin. E3D lit. aD din ane*a nr. F/.
ANEXA Nr. :I
*
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru personalul auHiliar de
specialitate din cadrul instan$elor 4i parc?etelor
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. ,ri-grefier% grefier-
&ef sec$ie% grefier-&ef
+ 6%>0
2. .refier &ef serviciu%
grefier &ef cabinet
+ 6%!7
3. ,ri-grefier% grefier-
&ef sec$ie% grefier-&ef
M 6%20
6. .refier &ef serviciu%
grefier &ef cabinet
M 6%47
7. .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist% gradul
/ Epeste 3 ani vec3ie
n specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%>7 3%00 3%47 3%30 3%60 3%77
+ 7-40 ani 78 3%00 3%47 3%30 3%67 3%77 3%!7
+ 40-47 ani 408 3%47 3%30 3%70 3%"0 3%!7 3%90
+ 47-20 ani 478 3%27 3%67 3%"0 3%>0 3%90 6%07
+ ,este 20
ani
208 3%60 3%"0 3%>0 3%97 6%07 6%30
". .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist% gradul
// E" luni - 3 ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%"7 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%30
+ 7-40 ani 78 2%!7 2%90 3%07 3%20 3%37 3%67
+ 40-47 ani 408 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"0
+ 47-20 ani 478 3%07 3%47 3%30 3%70 3%"7 3%>0
+ ,este 20
ani
208 3%20 3%30 3%67 3%"7 3%>0 6%00
!. .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist
debutant
+ Aaza 0-7
ani
4%97 2%40 2%47 2%27 2%37 2%67
>. .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist treapta
/ Epeste 3 ani vec3ie
n specialitateD
M Aaza 0-7
ani
2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00
M 7-40 ani 78 2%70 2%"0 2%!0 2%90 3%00 3%47
M 40-47 ani 408 2%"0 2%!7 2%>7 3%07 3%47 3%30
M 47-20 ani 478 2%!7 2%90 3%00 3%47 3%30 3%67
M ,este 20
ani
208 2%90 3%00 3%47 3%30 3%60 3%"0
9. .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist treapta
// E" luni - 3 ani
vec3ie n
specialitateD
M Aaza 0-7
ani
2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
M 7-40 ani 78 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!0
M 40-47 ani 408 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%>7
M 47-20 ani 478 2%60 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00
M ,este 20
ani
208 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00 3%47
40. .refier% grefier-
statistician% grefier-
docuentarist
debutant
M Aaza 0-3
ani
4%30 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
44. .refier-ar3ivar &ef M 2%90
42. .refier-ar3ivar%
grefier-registrator
treapta / Epeste 3 ani
vec3ie n
specialitateD
M Aaza 0-7
ani
4%90 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60
M 7-40 ani 78 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
M 40-47 ani 408 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7
M 47-20 ani 478 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"7 2%!7
M ,este 20
ani
208 2%30 2%60 2%70 2%"0 2%!7 2%90
43. .refier-ar3ivar%
grefier-registrator
treapta // E" luni - 3
ani vec3ie n
specialitateD
M Aaza 0-7
ani
4%!0 4%>0 4%90 4%97 2%07 2%47
M 7-40 ani 78 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
M 40-47 ani 408 4%>7 2%00 2%40 2%47 2%27 2%37
M 47-20 ani 478 4%97 2%07 2%20 2%27 2%37 2%67
M ,este 20
ani
208 2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%77
46. .refier-ar3ivar%
grefier-registrator%
debutant
M Aaza 0-7
ani
4%27 4%30 4%37 4%67 4%70 4%77
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie Esporul de fidelitateD% sporul pentru vec3iea n unc% precu
&i adaosurile prevzute la art. 6 alin. E3D lit. aD din ane*a nr. F/.
ANEXA Nr. :I
+
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru personalul coneH din cadrul
instan$elor 2udectore4ti 4i parc?etelor de pe lIn1 acestea
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. -gent procedural%
&ofer
M Aaza 0-7
ani
4%37 4%67 4%70 4%"0 4%"7 4%!0
M 7-40 ani 78 4%67 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0
M 40-47 ani 408 4%70 4%"0 4%"7 4%!7 4%>0 4%90
M 47-20 ani 478 4%77 4%"7 4%!7 4%>0 4%>7 4%97
M ,este 20
ani
208 4%"0 4%!0 4%>0 4%>7 4%90 2%00
2. -prod M Aaza 0-7
ani
4%30 4%37 4%67 4%70 4%77 4%"7
M 7-40 ani 78 4%37 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0
M 40-47 ani 408 4%67 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7
M 47-20 ani 478 4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7
M ,este 20
ani
208 4%77 4%"7 4%!0 4%!7 4%>7 4%97
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie Esporul de fidelitateD &i sporul pentru vec3iea n unc.
ANEXA Nr. :I
,
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru personalul de instruire fr
specialitate 2uridic 4i pentru func$iile auHiliare din cadrul Institutului
Na$ional al Ma1istraturii 4i al <colii Na$ionale de Grefieri
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. ,rofesor gradul / + Aaza 0-7
ani
3%30 3%70 3%"7 3%>7 6%00 6%47
+ 7-40 ani 78 3%"7 3%>7 6%00 6%20 6%60 6%"0
+ 40-47 ani 408 3%>7 6%00 6%20 6%60 6%"0 6%>0
+ 47-20 ani 478 6%00 6%20 6%60 6%"0 6%>0 7%00
+ ,este 20
ani
208 6%47 6%37 6%"0 6%>0 7%00 7%20
2. ,rofesor gradul // + Aaza 0-7
ani
3%00 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%!7
+ 7-40 ani 78 3%30 3%70 3%"7 3%>7 6%00 6%47
+ 40-47 ani 408 3%67 3%"7 3%>7 6%00 6%20 6%37
+ 47-20 ani 478 3%"0 3%>0 6%00 6%20 6%37 6%70
+ ,este 20
ani
208 3%!7 6%00 6%47 6%37 6%70 6%!7
3. )*pert gradul / + Aaza 0-7
ani
2%20 2%27 2%60 2%70 2%"0 2%!0
+ 7-40 ani 78 2%60 2%70 2%"7 2%!7 2%>7 3%00
+ 40-47 ani 408 2%70 2%"0 2%!7 2%>7 3%00 3%40
+ 47-20 ani 478 2%"0 2%!0 2%>7 3%00 3%40 3%27
+ ,este 20
ani
208 2%!0 2%>7 3%00 3%40 3%27 3%60
6. +ecretar gradul / + Aaza 0-7
ani
4%"7 4%>0 4%>7 4%90 2%00 2%40
+ 7-40 ani 78 4%>7 4%90 2%07 2%40 2%20 2%30
+ 40-47 ani 408 4%90 2%07 2%40 2%20 2%30 2%60
+ 47-20 ani 478 2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
+ ,este 20
ani
208 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70 2%"0
#O?@;
4.0n func$iile de profesor gradul / &i gradul // pot fi nuite nuai cadre didactice
care au titlul de profesor universitar &i% respectiv% de conferen$iar universitar.
2.0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie &i sporul pentru vec3iea n unc.
3.+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator principal de credite nu poate
dep&i 308 din sua salariilor de baz.
ANEXA Nr. :I
-
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru personalul de specialitate
cri"inalistic 4i pentru func$iile auHiliare de specialitate cri"inalistic din
cadrul Institutului Na$ional de EHpertize &ri"inalistice 4i al laboratoarelor
de eHpertiz cri"inalistic
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. <irector /nstitutul
#a$ional de )*pertize
1riinalistice
+ "%70 - - - - -
2. <irector ad5unct
/nstitutul #a$ional de
)*pertize 1riinalistice
+ "%30 - - - - -
3. =ef laborator
inter5ude$ean e*pertize
criinalistice% &ef
sector
+ "%40 - - - - -
6. )*pert criinalist
gradul / E40 ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%"7 3%>0 6%07 6%20 6%60 6%77
+ 7-40 ani 78 3%>0 6%00 6%27 6%60 6%"0 6%!7
+ 40-47 ani 408 6%00 6%20 6%67 6%"0 6%!7 7%00
+ 47-20 ani 478 6%20 6%60 6%"7 6%>0 7%07 7%20
+ ,este 20
ani
208 6%60 6%"0 6%>7 7%07 7%30 7%67
7. )*pert criinalist
gradul // E! ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%37 3%70 3%!0 3%>7 6%07 6%20
+ 7-40 ani 78 3%70 3%!0 3%90 6%07 6%27 6%60
+ 40-47 ani 408 3%!0 3%>7 6%07 6%27 6%67 6%"7
+ 47-20 ani 478 3%>7 6%07 6%27 6%67 6%"7 6%>7
+ ,este 20
ani
208 6%07 6%20 6%67 6%"7 6%>7 7%00
". )*pert criinalist
gradul /// E6 ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%97 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0
+ 7-40 ani 78 3%40 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%90
+ 40-47 ani 408 3%27 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%07
+ 47-20 ani 478 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%40 6%27
+ ,este 20
ani
208 3%77 3%!0 3%90 6%40 6%27 6%60
!. -sistent criinalist E4
an vec3ie n
+ Aaza 0-7
ani
2%"7 2%!7 2%90 3%00 3%47 3%30
specialitateD + 7-40 ani 78 2%90 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"0
+ 40-47 ani 408 3%00 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%!7
+ 47-20 ani 478 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%!7 3%90
+ ,este 20
ani
208 3%30 3%67 3%"0 3%!7 3%90 6%40
>. -sistent criinalist
debutant
+ Aaza 0-7
ani
4%97 2%40 2%47 2%27 2%37 2%67
9. ?e3nician criinalist E4
an vec3ie n func$ii
te3nice criinalisticeD
M Aaza 0-7
ani
4%!0 4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47
M 7-40 ani 78 4%>0 4%90 2%00 2%40 2%47 2%27
M 40-47 ani 408 4%90 2%00 2%40 2%20 2%27 2%37
M 47-20 ani 478 4%97 2%07 2%20 2%30 2%60 2%67
M ,este 20
ani
208 2%07 2%47 2%27 2%60 2%67 2%77
40. ?e3nician criinalist
debutant
M Aaza 0-7
ani
4%70 4%77 4%"7 4%!0 4%>0 4%90
44. +ecretar-dactilograf
laborator e*pertize
criinalistice E4 an
vec3ie n func$ii
au*iliare 5uridice%
econoice sau
adinistrativeD
M Aaza 0-7
ani
4%>0 4%90 2%00 2%07 2%47 2%27
M 7-40 ani 78 2%00 2%07 2%20 2%27 2%60 2%67
M 40-47 ani 408 2%07 2%20 2%27 2%60 2%67 2%"0
M 47-20 ani 478 2%47 2%27 2%60 2%67 2%"0 2%!0
M ,este 20
ani
208 2%27 2%37 2%67 2%"0 2%!0 2%>0
42. +ecretar-dactilograf
laborator e*pertize
criinalistice debutant
M Aaza 0-7
ani
4%30 4%60 4%67 4%70 4%77 4%"7
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie Esporul de fidelitateD &i sporul pentru vec3iea n unc%
precu &i adaosurile prevzute la art. 6 alin. E3D lit. aD din ane*a nr. F/.
ANEXA Nr. :I
0
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru speciali4tii n do"eniul
infor"atic din aparatul propriu al Ministerului >usti$iei 4i Libert$ilor
&et$ene4ti3 al &onsiliului %uperior al Ma1istraturii3 al Enaltei &ur$i de
&asa$ie 4i >usti$ie 4i al 8arc?etului de pe lIn1 Enalta &urte de &asa$ie 4i
>usti$ie3 precu" 4i din cadrul instan$elor 2udectore4ti 4i al parc?etelor de
pe lIn1 acestea
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. <irector/&ef serviciu -
specialist n doeniul
inforatic din aparatul
propriu al Ministerului
+ "%70
2usti$iei &i Libert$ilor
1et$ene&ti% al
1onsiliului +uperior al
Magistraturii% al 0naltei
1ur$i de 1asa$ie &i
2usti$ie &i al
,arc3etului de pe
l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie
2. +pecialist n doeniul
inforatic din aparatul
propriu al Ministerului
2usti$iei &i Libert$ilor
1et$ene&ti% al
1onsiliului +uperior al
Magistraturii% al 0naltei
1ur$i de 1asa$ie &i
2usti$ie &i al
,arc3etului de pe
l(ng 0nalta 1urte de
1asa$ie &i 2usti$ie
+ Aaza 0-7
ani
6%00 6%20 6%60 6%"0 6%>0 7%00
+ 7-40 ani 78 6%20 6%60 6%"0 6%>0 7%07 7%27
+ 40-47 ani 408 6%60 6%"0 6%>7 7%07 7%30 7%70
+ 47-20 ani 478 6%"0 6%>7 7%07 7%30 7%70 7%!7
+ ,este 20
ani
208 6%>0 7%07 7%30 7%70 7%!7 "%00
3. +pecialist /? &ef n
cadrul instan$elor
5udectore&ti &i
parc3etelor de pe
l(ng acestea
+ 7%30
6. +pecialist /? n cadrul
instan$elor
5udectore&ti &i
parc3etelor de pe
l(ng acestea% gradul /
Epeste 3 ani vec3ie
n specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%70 3%!0 3%>7 6%07 6%20 6%60
+ 7-40 ani 78 3%!0 3%90 6%07 6%20 6%60 6%"0
+ 40-47 ani 408 3%>7 6%07 6%27 6%60 6%"0 6%>0
+ 47-20 ani 478 6%07 6%20 6%60 6%"0 6%>0 7%07
+ ,este 20
ani
208 6%20 6%60 6%"0 6%>7 7%07 7%27
7. +pecialist /? n cadrul
instan$elor
5udectore&ti &i
parc3etelor de pe
l(ng acestea% gradul
// E" luni - 3 ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%00 3%47 3%30 3%67 3%"0 3%!7
+ 7-40 ani 78 3%47 3%30 3%70 3%"0 3%>0 3%97
+ 40-47 ani 408 3%30 3%70 3%"7 3%>0 3%97 6%47
+ 47-20 ani 478 3%67 3%"0 3%>0 6%00 6%47 6%30
+ ,este 20
ani
208 3%"0 3%>0 6%00 6%47 6%30 6%70
". +pecialist /? n cadrul
instan$elor
5udectore&ti &i
parc3etelor de pe
l(ng acestea%
debutant
+ Aaza 0-7
ani
2%07 2%47 2%27 2%37 2%67 2%77
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie Esporul de fidelitateD &i sporul pentru vec3iea n unc%
precu &i% pentru persoanele prevzute la art. 6 alin. E4D% adaosurile prevzute la
art. 6 alin. E3D lit. aD din ane*a nr. F/.
ANEXA Nr. :I
5
: &oeficien$ii de ierar?izare pentru personalul de proba$iune
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
Fec3iea
n func$ie
+por de
fidelitate
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie n unc
4 2 3 6 7
4. <irectorul <irec$iei de
proba$iune
+
"%70 - - - - -
2. /nspector de
proba$iune gradul /
Epeste " ani vec3ie
n specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%47 3%30 3%70 3%"0 3%>0 3%97
+ 7-40 ani 78 3%30 3%70 3%!0 3%>0 6%00 6%47
+ 40-47 ani 408 3%70 3%"7 3%>7 6%00 6%20 6%37
+ 47-20 ani 478 3%"0 3%>0 6%07 6%47 6%60 6%77
+ ,este 20
ani
208 3%>0 6%00 6%20 6%30 6%77 6%90
3. /nspector de
proba$iune gradul //
E6-" ani vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90
+ 7-40 ani 78 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%40
+ 40-47 ani 408 3%60 3%"0 3%!7 3%90 6%07 6%30
+ 47-20 ani 478 3%77 3%!7 3%90 6%40 6%27 6%70
+ ,este 20
ani
208 3%!0 3%90 6%40 6%27 6%67 6%>0
6. =ef serviciu de
proba$iune
+ 6%70 - - - - -
7. 1onsilier de proba$iune
gradul / Epeste " ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%97 3%40 3%27 3%60 3%77 3%!0
+ 7-40 ani 78 3%27 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%07
+ 40-47 ani 408 3%60 3%77 3%!0 3%90 6%07 6%20
+ 47-20 ani 478 3%77 3%!0 3%90 6%07 6%20 6%60
+ ,este 20
ani
208 3%!0 3%>7 6%07 6%20 6%60 6%"0
". 1onsilier de proba$iune
gradul // E6-" ani
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%!0 2%>0 2%97 3%07 3%20 3%30
+ 7-40 ani 78 2%97 3%40 3%27 3%60 3%70 3%"7
+ 40-47 ani 408 3%07 3%20 3%60 3%77 3%!0 3%>7
+ 47-20 ani 478 3%20 3%37 3%70 3%!0 3%>7 6%00
+ ,este 20
ani
208 3%30 3%70 3%"7 3%>7 6%00 6%47
!. 1onsilier de proba$iune + Aaza 0-7 2%37 2%67 2%77 2%!0 2%>0 2%90
gradul /// E4-6 ani
vec3ie n
specialitateD
ani
+ 7-40 ani 78 2%77 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%20
+ 40-47 ani 408 2%!0 2%>0 2%97 3%40 3%20 3%37
+ 47-20 ani 478 2%>0 2%97 3%40 3%20 3%37 3%70
+ ,este 20
ani
208 2%90 3%07 3%20 3%37 3%70 3%"7
>. 1onsilier de proba$iune
debutant E0-4 an
vec3ie n
specialitateD
+ Aaza 0-7
ani
2%00 2%40 2%20 2%30 2%60 2%70
#O?@;
0n coeficien$ii prevzu$i n ane* sunt cuprinse salariul de erit% sporul pentru
vec3iea n func$ie Esporul de fidelitateD% sporul pentru vec3iea n unc &i sporul
n legtur cu activitatea de penitenciar% precu &i adaosurile prevzute la art. 6 alin.
E3D lit. aD din ane*a nr. F/.
ANEXA Nr. :II: REGLEMENTRI specifice personalului din cadrul &ur$ii de
&onturi
Art. )
+alarizarea ebrilor 1ur$ii de 1onturi% precu &i a personalului de specialitate se
stabile&te av(nd n vedere rolul &i iportan$a 1ur$ii de 1onturi a 'o(niei% de
autoritate independent cu atribu$ii de control &i audit asupra tuturor autorit$ilor
publice centrale &i locale.
Art. *
,otrivit Legii nr. A,C)AA* privind organizarea &i func$ionarea 1ur$ii de 1onturi%
republicat% ebrii 1ur$ii de 1onturi &i personalul de specialitate au statut 5uridic
asiilat agistra$ilor n ceea ce prive&te incopatibilit$ile% interdic$iile% riscurile &i
suprasolicitarea neuropsi3ic pe care o presupune e*ercitarea fiecrei func$ii% de
obliga$ia de pstrare a confiden$ialit$ii% de pregtirea profesional% precu &i nivelul
&i cople*itatea atribu$iilor conferite de lege.
%E&'I(NEA ): %alarii de baz
Art. +
+alarizarea ebrilor 1ur$ii de 1onturi% a auditorilor publici e*terni% a consilierilor
5uridici asiila$i auditorilor publici e*terni &i a speciali&tilor n inforatic asiila$i
auditorilor publici e*terni% ca personal de specialitate al 1ur$ii de 1onturi% se face pe
baza coeficien$ilor de ierar3izare prevzu$i n ane*a nr. F///4.
Art. ,
+alarizarea ebrilor 1ur$ii de 1onturi &i a personalului de specialitate trebuie s le
asigure o real independen$ econoic% condi$ie necesar pentru protec$ia acestora
potriva oricrei atingeri aduse independen$ei &i ipar$ialit$ii lor n nfptuirea
controlului/auditului asupra fondurilor publice.
Art. -
,rin sintaga auditor public e*tern se n$elege at(t func$ia de auditor public e*tern%
c(t &i func$iile de conducere de director% director ad5unct% &ef serviciu &i &ef birou din
structurile de control ale 1ur$ii de 1onturi &i ale -utorit$ii de -udit.
Art. 0
,erioada andatului ebrilor 1ur$ii de 1onturi care provin din r(ndul auditorilor
publici e*terni este considerat vec3ie n specialitatea func$iei de auditor public
e*tern.
Art. 5
,roovarea personalului de specialitate n func$ii% grade sau trepte profesionale se
face% de regul% pe un post vacant e*istent n statui de func$ii.
Art. 6
1ondi$iile de ncadrare &i proovare a personalului de specialitate din 1urtea de
1onturi a 'o(niei se stabilesc n baza regulaentului aprobat prin 3otr(re a
plenului 1ur$ii de 1onturi.
%E&'I(NEA *: %poruri 4i alte drepturi
Art. A
.)/,entru condi$ii de unc grele% vttoare sau periculoase% personalului de
specialitate i se acord un spor de 478 din indeniza$ia de ncadrare brut lunar%
propor$ional cu tipul efectiv lucrat n aceste condi$ii.
.*/1ondi$iile de acordare a sporului prevzut la alin. E4D se aprob de ordonatorul
principal de credite% n func$ie de condi$iile de unc grele% vttoare sau
periculoase stabilite potrivit legii.
Art. )B
.)/,entru activitatea desf&urat% personalul de specialitate beneficiaz de un
preiu anual egal cu c(&tigul ediu lunar brut% realizat n anul pentru care se face
preierea.
.*/,entru personalul care nu a lucrat tot tipul anului% preiul anual se acord
propor$ional cu perioada n care a lucrat% lu(ndu-se n calcul edia salariilor de baz
brute lunare% realizate n perioada n care a desf&urat activitate.
.+/'egulile privind acordarea preiului anual prevzut la alin. E4D se stabilesc prin
3otr(re a plenului 1ur$ii de 1onturi.
.,/,lata preiului anual se face ncep(nd cu luna ianuarie a anului urtor.
Art. ))
1urtea de 1onturi a 'o(niei poate constitui un fond de preiere lunar prin
aplicarea unei cote de p(n la 28 asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de
venituri &i c3eltuieli pentru personalul de specialitate. <in acest fond sunt acordate
preii n cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la ob$inerea
unor rezultate n activitate apreciate ca valoroase. +uele neconsuate pot fi
utilizate n lunile urtoare n cadrul aceluia&i an bugetar.
Art. )*
1riteriile pentru acordarea preiilor prevzute la art. 44 din prezenta ane* se
aprob prin 3otr(re a plenului 1ur$ii de 1onturi.
Art. )+
Mebrii 1ur$ii de 1onturi &i personalul de specialitate% trii&i n strintate pentru
ac$iuni n interesul serviciului% au drepturile &i obliga$iile stabilite prin regulaentul
aprobat prin 3otr(re a plenului 1ur$ii de 1onturi% cu e*cep$ia situa$iilor n care prin
lege special se prevede altfel% cu respectarea dispozi$iilor n vigoare referitoare la
drepturile &i obliga$iile personalului triis n strintate.
Art. ),
,entru acordarea de a5utoare% recopense &i contribu$ii la ac$iuni uanitare se
constituie% la nivelul 1ur$ii de 1onturi a 'o(niei% fondul pre&edintelui% cu ncadrarea
n creditele bugetare aprobate.
ANEXA nr. :II
)
: %alarii de baz ale personalului de specialitate din cadrul
&ur$ii de &onturi
.A/9unc$ii de conducere
#r.
crt.
9unc$ia .radul
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza .rad / .rad //
4. <irector / + "%70 !%70 >%47
2. <irector ad5unct / + "%20 !%47 !%!7
3. =ef serviciu / + 7%97 "%>7 !%67
6. =ef birou / + 7%>0 "%"7 !%27
.9/9unc$ii de e*ecu$ie
#r.
crt.
9unc$ia .radul
#ivelul
studiilo
r
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare
tran&elor de vec3ie
4 2 3 6 7
4. -uditor public e*tern% consilier
5uridic asiilat auditorului public
e*tern% specialist inforatic
asiilat auditorului public
e*tern%
%uperior
Fec3ie ini n specialitate
4> ani
/ + 7%"7 - - "%70 "%>0 !%4
0
// + 7%70 "%30 "%"0 "%>
7
/// + 7%30 - - "%40 "%37 "%"
7
2. -uditor public e*tern% consilier
5uridic asiilat auditorului public
e*tern% specialist inforatic
asiilat auditorului public
e*tern%
8rincipal
1onsilieri ai pre&edintelui 1ur$ii
de 1onturi a 'o(niei
Fec3ie ini n specialitate
42 ani
/ + 7%40 - 7%"7 7%90 "%47 "%6
0
// + 6%>0 - 7%30 7%77 7%>0 "%0
0
/// + 6%70 - 7%00 7%20 7%60 7%"
7
3.
-uditor public e*tern% consilier
5uridic asiilat auditorului public
e*tern% specialist inforatic
asiilat auditorului public e*tern
Fec3ie ini n specialitate 2
ani
/ + 3%>0 - 6%20 6%37 6%77 6%!
7
// + 3%27 - 3%"0 3%!7 3%90 6%4
0
/// + 2%!0 2%>7 3%00 3%40 3%27 3%6
0
#O?@;
4.,rin vec3ie n specialitate se n$elege vec3iea n func$ii econoice% 5uridice &i de
alt specialitate% cu studii superioare% necesar ncadrrii la 1urtea de 1onturi &i n
cadrul -utorit$ii de -udit.
2.La stabilirea vec3iii n specialitate se va lua n calcul &i 5utate din vec3iea
avut n func$ii econoice prevzute cu studii edii% postliceale sau superioare de
scurt durat.
3.1oeficien$ii de ierar3izare stabili$i pentru ebrii 1ur$ii de 1onturi &i personalul de
specialitate includ sporul pentru vec3iea n unc% a5orarea indeniza$iei de
baz% precu &i sporul pentru vec3ie la 1urtea de 1onturi% prevzute de Ordonan$a
.uvernului nr. *5C*BB5 privind cre&terile salariale ce se vor acorda n anul 200! la
1urtea de 1onturi a 'o(niei% aprobat cu odificri &i copletri prin Legea nr.
*)AC*BB5.
ANEXA Nr. :III: REGLEMENTRI specifice pentru personalul de specialitate
4i personalul auHiliar de specialitate din cadrul ;ficiului Na$ional de
8re!enire 4i &o"batere a %plrii 9anilor
%E&'I(NEA ): Inde"niza$ii 4i salarii de baz
Art. )
+alarizarea ebrilor plenului &i a personalului Oficiului #a$ional de ,revenire &i
1obatere a +plrii Aanilor% noenclatorul de func$ii% condi$iile de vec3ie &i studii
pentru ncadrarea &i proovarea personalului sunt prevzute n ane*a nr. F////4.
%E&'I(NEA *: %poruri3 pre"ii 4i alte drepturi
Art. *
Mebrii plenului &i personalul Oficiului #a$ional de ,revenire &i 1obatere a +plrii
Aanilor au toate drepturile prevzute n regleentrile legale en$ionate n ane*a nr.
F////4.
ANEXA Nr. :III
)
: %alarizarea "e"brilor plenului 4i a personalului ;ficiului
Na$ional de 8re!enire 4i &o"batere a %plrii 9anilor
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficient de
ierar3izare
Fec3ie n specialitate
4. ,re&edinte + 44%20 40 ani n func$ii
econoice sau 5uridice
2. Mebru al plenului + 40%>0 40 ani n func$ii
econoice sau 5uridice
3. 1onsilier/<irector general + 40%70 > ani n func$ii econoice
sau 5uridice
6. <irector + 40%60 > ani n func$ii econoice
sau 5uridice
7. =ef serviciu + 40%30 > ani n func$ii econoice
sau 5uridice
". =ef copartient + 40%20 > ani n func$ii econoice
sau 5uridice
!. -nalist financiar gradul / + >%30 > ani n func$ii econoice
sau 5uridice
>. -nalist financiar gradul // + >%00 " ani n func$ii econoice
sau 5uridice
9. -nalist financiar gradul /// + !%70 6 ani n func$ii econoice
sau 5uridice
40. -nalist financiar gradul /F + 6%60 2 ani n func$ii econoice
sau 5uridice
44. -sistent analist treapta / M 3%"0 ! ani n func$ii au*iliare
5uridice% econoice sau
adinistrative
42. -sistent analist treapta // M 3%47 6 ani n func$ii au*iliare
5uridice% econoice sau
adinistrative
#O?@;
4.0n coeficientul de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul pentru condi$ii deosebite de unc% grele% vttoare sau
periculoase &i sporul pentru vec3ie n unc.
2.,entru activitatea inforatic se pot anga5a n func$ia de analist financiar
absolven$i ai institu$iilor de nv$(nt superior de profil inforatic.
3.,ersoanele care% potrivit legii% gestioneaz infora$ii clasificate beneficiaz de un
spor de p(n la 478 acordat pentru gestionarea datelor &i infora$iilor clasificate.
Locurile de unc% categoriile de personal &i riea concret a sporului vor fi
stabilite de ebrii plenului n func$ie de certificatul/avizul de securitate de$inut%
ob$inut potrivit legii.
ANEXA Nr. IX: REGLEMENTRI specifice personalului care ocup func$ii de
de"nitate public 4i personalului care ocup func$ii asi"ilate cu func$ii de
de"nitate public
%E&'I(NEA ): Inde"niza$ii 4i salarii de baz
Art. )
.)/9unc$ia de denitate public este acea func$ie public care se ocup prin andat
ob$inut direct% prin alegeri organizate sau indirect% prin nuire% potrivit legii.
.*/9unc$iile asiilate cu cele de denitate public sunt func$ii de conducere din
institu$iile publice aflate n subordinea .uvernului% noinalizate de ctre acesta.
Art. *
.)//ndeniza$iile pentru persoanele care ocup func$ii de denitate public sunt
prevzute n ane*ele nr. /M/4% /M/2 &i /M/3.
.*//ndeniza$ia lunar prevzut la alin. E4D este unica for de reunerare a
activit$ii corespunztoare func$iei &i reprezint baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor &i obliga$iilor care se deterin n raport cu venitul salarial.
.+/,ersoanele care ocup func$ii de denitate public alese &i nuite nu beneficiaz
de preii% de spor de vec3ie &i nici de alte sporuri prevzute de prezenta lege.
Art. +
.)/+alariul de baz lunar pentru persoanele care ocup func$ii asiilate cu cele de
denitate public n institu$ii publice din subordinea .uvernului este prevzut n
ane*a nr. /M/6.
.*/+alariul de baz lunar prevzut la alin. E4D cuprinde indeniza$ia de conducere%
salariul de erit &i sporul de vec3ie.
.+/,ersoanele ncadrate pe func$ii asiilate celor de denitate public au dreptul% pe
l(ng salariul de baz prevzut de alin. E4D &i E2D% &i la celelalte drepturi salariale
acordate confor prezentei legi personalului ncadrat cu contract individual de unc
din institu$ia public condus.
Art. ,
,erioada n care persoanele care au ocupat func$ii de denitate public n institu$ii
publice constituie vec3ie n unc &i n specialitate.
ANEXA Nr. IX
)
: =(N&'II 7E 7EMNITATE 8(9LI& ALE%E
/ndeniza$iile persoanelor din cadrul organelor autorit$ii publice% alese n func$ie
potrivit prevederilor 1onstitu$iei 'o(niei
#r.
crt.
9unc$ia
1oeficien$i de
ierar3izare
,re&edin$ia 'o(niei
4. ,re&edintele 'o(niei 42%00
,arlaentul 'o(niei
2. ,re&edintele +enatului &i ,re&edintele 1aerei <eputa$ilor 44%!0
3. Ficepre&edin$ii +enatului &i ai 1aerei <eputa$ilor 44%20
6. +ecretarii &i c3estorii +enatului &i ai 1aerei <eputa$ilor 44%00
7. ,re&edin$ii coisiilor peranente ale +enatului &i 1aerei <eputa$ilor 40%>0
". Liderii grupurilor parlaentare ale +enatului &i 1aerei <eputa$ilor 40%>0
!. Ficepre&edin$ii coisiilor peranente ale +enatului &i 1aerei
<eputa$ilor
40%20
>. +ecretarii coisiilor peranente ale +enatului &i 1aerei <eputa$ilor 40%00
9. +enatori% deputa$i 9%90
ANEXA Nr. IX
*
: =(N&'II 7E 7EMNITATE 8(9LI& N(MITE
/ndeniza$iile persoanelor din cadrul organelor autorit$ii publice% nuite n func$ii
potrivit legii
#r.
crt.
9unc$ia
1oeficien$i de
ierar3izare
.uvernul 'o(niei
4. ,ri-inistru 44%!0
2. Ficepri-inistru 44%20
3. Ministru de stat 44%00
6. Ministru 40%>0
7. Ministru delegat 40%>0
". +ecretar de stat ebru al .uvernului 40%20
!. +ecretar de stat 9%>0
>. +ubsecretar de stat 9%"0
1urtea 1onstitu$ional
4
D
9. ,re&edinte 44%!0
40. 2udector 44%20
4
DaD ,ersonalul 1ur$ii 1onstitu$ionale este salarizat potrivit ane*elor la prezenta lege% n care se
regsesc aceste categorii de personal% n func$ie de ncadrare% cu respectarea prevederilor Legii
nr. )*,C*BBB privind structura personalului 1ur$ii 1onstitu$ionale.
bD <ispozi$iile legale referitoare la indeniza$ia lunar &i celelalte drepturi de care beneficiaz
5udectorii de la 0nalta 1urte de 1asa$ie &i 2usti$ie se aplic n od corespunztor &i
5udectorilor 1ur$ii 1onstitu$ionale% cuantuul indeniza$iei fiind a5orat cu 478.
1onsiliul Legislativ
44. ,re&edinte consiliu 40%20
42. ,re&edinte de sec$ie 9%!0
-vocatul ,oporului
43. -vocatul poporului 40%20
46. -d5unct al -vocatului ,oporului 9%!0
1urtea de 1onturi
47. ,re&edinte 44%!0
4". Ficepre&edinte 44%20
4!. ,re&edinte -utoritatea de -udit 44%20
4>. Ficepre&edinte -utoritatea de -udit 44%00
49. 1onsilier conturi 40%90
+ecretariatul .eneral al .uvernului
20. +ecretar general al .uvernului 40%>0
24. +ecretar general ad5unct al .uvernului 9%>0
22. 1onsilier de stat 9%>0
-dinistra$ia ,reziden$ial
23. 1onsilier preziden$ial 40%>0
26. 1onsilier de stat 9%>0
,arlaentul 'o(niei
27. +ecretar general la 1aera <eputa$ilor &i la +enat >%20
2". +ecretar general ad5unct la 1aera <eputa$ilor &i la +enat !%20
1onsiliul 1oncuren$ei
2!. ,re&edinte 44%20
2>. Ficepre&edinte 44%00
29. 1onsilier de concuren$ 40%>0
1onsiliul #a$ional al -udiovizualului
30. ,re&edinte 40%>0
34. Mebri 9%>0
1onsiliul #a$ional pentru +tudierea -r3ivelor +ecurit$ii
32. ,re&edinte 44%20
33. Ficepre&edinte 40%20
36. +ecretar al 1onsiliului 40%20
37. Mebri 9%>0
ANEXA Nr. IX
+
: =(N&'II 7E 7EMNITATE 8(9LI& ALE%E din cadrul
or1anelor autorit$ii publice locale
/ndeniza$ii pentru persoanele alese n func$ie potrivit prevederilor 1onstitu$iei
'o(niei
#r.
crt.
9unc$ia
1oeficien$i de
ierar3izare
,ririi &i consilii
4. ,riar general al 1apitalei 40%>0
2. Ficepriar al 1apitalei >%70
3. ,re&edinte al consiliului 5ude$ean 9%27
6. Ficepre&edinte al consiliului 5ude$ean !%20
7. ,riar de unicipiu re&edin$ de 5ude$ Ecu peste 470.000 locuitori -
inclusiv sectoarele unicipiului Aucure&tiD
9%00
". ,riar de unicipiu re&edin$ de 5ude$ Ep(n la 470.000 locuitoriD >%00
!. ,riar de unicipiu Ecategoria /D !%60
>. ,riar de unicipiu Ecategoria //D "%90
9. Ficepriar de unicipiu Ecu peste 470.000 locuitori - inclusiv "%>0
sectoarele unicipiului Aucure&tiD
40. Ficepriar de unicipiu Ep(n la 470.000 locuitoriD "%70
44. Ficepriar de unicipiu Ecategoria /D 7%!0
42. Ficepriar de unicipiu Ecategoria //D 7%70
43. ,riar de ora& Ecategoria /D 7%>7
46. ,riar de ora& Ecategoria //D 7%!0
47. ,riar de ora& Ecategoria ///D 7%70
4". Ficepriar de ora& Ecategoria /D 7%60
4!. Ficepriar de ora& Ecategoria //D 7%37
4>. Ficepriar de ora& Ecategoria ///D 7%30
49. ,riar de coun Ecu peste !.000 locuitoriD 7%60
20. ,riar de coun Entre 3.000-!.000 locuitoriD 7%37
24. ,riar de coun Ep(n la 3.000 locuitoriD 7%20
22. Ficepriar de coun Ecu peste !.000 locuitoriD 7%47
23. Ficepriar de coun Entre 3.000-!.000 locuitoriD 7%40
26. Ficepriar de coun Ep(n la 3.000 locuitoriD 7%00
ANEXA Nr. IX
,
: =(N&'II A%IMILATE &( =(N&'II 7E 7EMNITATE 8(9LI&
/ndeniza$ii pentru personalul din institu$ii publice din subordinea .uvernului
#r.
crt.
9unc$ia
1oeficien$i de ierar3izare
corespunztori
Aaza .rad / .rad //
/nstitu$ii publice din subordinea .uvernuluiCD
4. 1onductorul institu$iei Epre&edinte% director general%
&ef oficiu etc.D
>%40 >%60
2. -d5unctul conductorului institu$iei Evicepre&edinte%
director general ad5unct etc.D
!%!0 >00
CD /nstitu$iile publice &i denuirile func$iilor de conducere utilizate se stabilesc prin 3otr(re a
.uvernului.
#O?@;
0n coeficien$ii de ierar3izare pentru gradul / &i // sunt cuprinse salariul de erit &i
sporul de vec3ie.
ANEXA Nr. X: REGLEMENTRI specifice pentru personalul de specialitate din
cadrul &onsiliului &oncuren$ei
Articol unic: %alarii de baz
+alariile de baz pentru secretarul general% inspectorii de concuren$% directorii
direc$iilor de specialitate sunt prevzute n ane*a nr. M/4.
ANEXA Nr. X
)
: %alariile de baz ale personalului din cadrul &onsiliului
&oncuren$ei
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul studiilor
1oeficien$i de
ierar3izare
4. +ecretar general + 40%!0
2. +ecretar general ad5unct + 40%"0
3. <irector + 40%70
6. <irector ad5unct + 40%60
7. =ef serviciu + 40%30
". /nspector de concuren$ superior + 40%40
!. /nspector de concuren$ principal + >%30
>. /nspector de concuren$ asistent + >%00
9. /nspector de concuren$ debutant + 6%60
#O?@;
4.0n coeficientul de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul pentru condi$ii deosebite de unc% grele% vttoare sau
periculoase &i sporul pentru vec3ie n unc.
2.Fec3iea n func$ie pentru stabilirea salariilor de baz este vec3iea n
specialitatea studiilor necesare ocuprii func$iei de inspector de concuren$.
ANEXA Nr. XI: REGLEMENTRI specifice pentru personalul de specialitate
din cadrul A1en$iei Na$ionale de Inte1ritate
%E&'I(NEA ): Inde"niza$ii 4i salarii de baz
Art. )
/ndeniza$iile pre&edintelui% vicepre&edintelui &i salariile de baz ale inspectorilor de
integritate din cadrul -gen$iei #a$ionale de integritate sunt prevzute n ane*a nr.
M//4.
Art. *
Mebrii consiliului au dreptul la o indeniza$ie de &edin$ egal cu 208 din venitul
salarial brut pe care l ncaseaz pre&edintele agen$iei% iar pre&edintele consiliului va
avea o indeniza$ie de &edin$ ai are cu 408 dec(t indeniza$ia ce se acord
ebrilor consiliului. -ceste drepturi se ipoziteaz n condi$iile legii.
ANEXA Nr. XI
)
: Inde"niza$iile pentru pre4edintele 4i !icepre4edintele
A1en$iei Na$ionale de Inte1ritate3 precu" 4i salariile de baz pentru func$ii
publice specifice din cadrul acestei autorit$i
.A//ndeniza$ii
#r.
crt.
9unc$ia #ivelul studiilor
1oeficien$i de
ierar3izare
4. ,re&edinte + 9%>0
2. Ficepre&edinte + 9%60
.9/+alarii de baz pentru func$iile publice de conducere specifice
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
/ //
4. +ecretar general + >%67 >%"0
2. <irector general + >%47 >%20
3. <irector general ad5unct + >%00 >%40
6. <irector + >%00 >%40
7. <irector ad5unct + !%>0 !%90
". =ef serviciu + !%"7 !%!0
!. =ef birou + !%70 !%"0
#O?@;
0n coeficien$ii de ierar3izare sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% a5orarea cu 408 a salariului de baz pentru func$ionarii publici &i
personalul contractual &i sporul de vec3ie n unc.
.&/+alarii de baz pentru func$ii publice de e*ecu$ie specifice
#r.
crt.
9unc$ia
#ivelul
studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
Aaza
.rada$ia corespunztoare tran&elor
de vec3ie
4 2 3 6 7
4. /nspector de integritate% grad
profesional superior% treapta 4 de
salarizare
+ 7%90 "%20 "%70 "%>7 !%47 !%70
2. /nspector de integritate% grad
profesional superior% treapta 2 de
salarizare
+ 7%>0 "%40 "%60 "%!0 !%00 !%60
3. /nspector de integritate% grad
profesional superior% treapta 3 de
salarizare
+ 7%"7 7%90 "%20 "%77 "%90 !%20
6. /nspector de integritate% grad
profesional principal% treapta 4 de
salarizare
+ 7%40 7%37 7%"0 7%>7 "%20 "%70
7. /nspector de integritate% grad
profesional principal% treapta 2 de
salarizare
+ 6%!0 6%90 7%20 7%67 7%!0 "%00
". /nspector de integritate% grad
profesional principal% treapta 3 de
salarizare
+ 6%30 6%77 6%>0 7%00 7%27 7%77
!. /nspector de integritate% grad
profesional asistent% treapta 4 de
salarizare
+ 3%!7 3%97 6%47 6%37 6%"0 6%>0
>. /nspector de integritate% grad
profesional asistent% treapta 2 de
salarizare
+ 3%20 3%37 3%77 3%!0 3%90 6%07
9. /nspector de integritate% grad
profesional asistent% treapta 3 de
salarizare
+ 2%>0 3%00 3%40 3%30 3%60 3%"0
40. /nspector de integritate% grad
profesional debutant
+ 4%90 - - - - -
#O?@;
0n coeficientul prevzut n coloana :Aaz: sunt cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate &i sporul de vec3ie n unc.
ANEXA Nr. XII: REGLEMENTRI specifice personalului clerical care 4i
desf4oar acti!itatea n $ar3 n cadrul cultelor reli1ioase din Ro"Inia3
recunoscute potri!it le1ii
Art. )
.)/+tatul ro(n spri5in cultele% recunoscute potrivit Legii nr. ,6AC*BB0 privind
libertatea religioas &i regiul general al cultelor% la cererea acestora% pentru
salarizarea personalului clerical.
.*/,ersonalul clerical care beneficiaz de prevederile prezentei legi &i pstreaz
statutul de anga5at al cultului religios recunoscut.
%E&'I(NEA ): %pri2inul statului pentru salarizarea personalului clerical
Art. *
.)/+pri5inul statului pentru salarizarea personalului clerical care &i desf&oar
activitatea n $ar% n cadrul cultelor din 'o(nia% recunoscute potrivit legii% se
stabile&te dup cu ureaz;
a/personalul din conducerea cultelor asiilat celui ncadrat pe func$ii de denitate
public beneficiaz de o indeniza$ie lunar prevzut n ane*a nr. M///4.
/ndeniza$ia lunar este unica for de reunerare pentru personalul respectiv &i
reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor &i obliga$iilor% care se deterin
n raport cu venitul salarialB
b/personalul din conducerea cultelor% altul dec(t cel prevzut la lit. aD% beneficiaz de
spri5in lunar la salarizare% potrivit func$iilor pe care le ocup% la nivelul salariilor de
baz stabilite confor legii pentru cadrele didactice din nv$(ntul preuniversitar
de stat% confor asiilrilor prevzute n ane*a nr. M///2B
c/personalul clerical care &i desf&oar activitatea n unit$ile de cult beneficiaz de
spri5in lunar la salarizare n cuantu de "78 din salariile de baz stabilite confor
legii pentru cadrele didactice din nv$(ntul preuniversitar de stat% potrivit
nivelului de studii% gradului profesional ob$inut &i vec3iii n activitatea clerical
de$inut n cadrul cultelor din 'o(nia% confor asiilrilor prevzute n ane*a nr.
M///3.
.*/,rin e*cep$ie de la prevederile alin. E4D lit. cD% personalul clerical care &i
desf&oar activitatea n unit$ile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un
spri5in lunar la salarizare n cuantu de >08 din salariile de baz stabilite confor
legii pentru cadrele didactice din nv$(ntul preuniversitar de stat% potrivit
nivelului de studii% gradului profesional ob$inut &i vec3iii n activitatea clerical
de$inut n cadrul cultelor din 'o(nia% confor asiilrilor prevzute n ane*a nr.
M///3.
.+/1riteriile n baza crora unit$ile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri
reduse% potrivit alin. E2D% se stabilesc prin norele etodologice de aplicare a
prezentei legi.
.,/,ersonalul clerical poate beneficia de prevederile alin. E2D n procent de 308 din
totalul posturilor clericale prevzute n ane*a nr. M///3% pentru care se aloc spri5in la
salarizare de la bugetul de stat.
.-/#urul de posturi stabilite potrivit alin. E6D va fi repartizat pe culte% n raport cu
nurul credincio&ilor% confor ultiului recens(nt% &i cu nevoile reale.
.0/Hnit$ile centrale de cult% n baza nurului de posturi counicat anual% transit
Ministerului 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional propuneri otivate cuprinz(nd
noinalizarea unit$ilor de cult pentru al cror personal clerical se dore&te acordarea
spri5inului lunar prevzut la alin. E2D &i care ntrunesc condi$iile &i criteriile prevzute
la alin. E2D &i E3D.
.5/Listele unit$ilor de cult al cror personal clerical beneficiaz de spri5in lunar n
condi$iile alin. E2D% precu &i odificarea acestora se stabilesc la propunerea
unit$ilor centrale de cult &i se aprob anual prin ordin al inistrului culturii% cultelor
&i patrioniului na$ional.
.6/#u beneficiaz de prevederile alin. E2D personalul clerical de la unit$ile de cult
care ob$in venituri din nc3irierea% arendarea &i concesionarea propriet$ilor.
%E&'I(NEA *: Alte drepturi ale personalului clerical
Art. +
1ondi$iile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevzut la art.
2 alin. E4D lit. cD se aprob de Ministerul 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional% la
propunerea cultelor recunoscute.
Art. ,
<e la bugetul de stat se asigur% prin bugetul Ministerului 1ulturii% 1ultelor &i
,atrioniului #a$ional% nuai drepturile stabilite n condi$iile prevzute la art. 2%
inclusiv contribu$iile la asigurrile sociale de stat% la asigurrile sociale de sntate% la
asigurrile de &oa5% precu &i alte contribu$ii obligatorii prevzute de lege pentru
anga5ator.
Art. -
.)/,entru spri5inirea a&ezintelor religioase ro(ne&ti din afara grani$elor% care
desf&oar activit$i deosebite n vederea en$inerii identit$ii lingvistice% culturale &i
religioase a ro(nilor din afara grani$elor% se aloc de la bugetul de stat% prin
unitatea central de cult din 'o(nia% o su reprezent(nd ec3ivalentul n lei a
200.000 de euro lunar.
.*/+ua prevzut la alin. E4D se aloc unit$ilor centrale ale cultelor recunoscute%
prin bugetul Ministerului 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional.
.+/<estina$iile suei prevzute la alin. E4D se stabilesc de unit$ile centrale ale
cultelor recunoscute% preun cu conducerile unit$ilor de cult din afara grani$elor%
sua ur(nd a fi utilizat pentru copletarea salariilor personalului clerical al
respectivelor unit$i% inclusiv pentru plata contribu$iilor prevzute de lege la
asigurrile sociale de stat% la asigurrile sociale de sntate% la asigurrile de &oa5%
precu &i a altor contribu$ii obligatorii prevzute de lege pentru anga5ator. Obliga$ia
de a 5ustifica odul de utilizare a acestei sue revine unit$ii centrale de cult din
'o(nia% prin prezentarea la Ministerul 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional a
docuentelor prevzute de norele legale n vigoare.
.,/+ua prevzut la alin. E4D% respectiv ec3ivalentul n lei al acesteia% poate fi
odificat anual prin legea bugetului de stat.
Art. 0
,ersonalul clerical ncadrat n unit$ile bugetare nu beneficiaz de prevederile
prezentei legi% acesta fiind salarizat n conforitate cu dispozi$iile legale care
regleenteaz salarizarea personalului ncadrat n aceste unit$i% potrivit ane*ei nr.
M/7.
Art. 5
<repturile stabilite potrivit dispozi$iilor legale n vigoare se acord n continuare
personalului anga5at n cadrul cultelor religioase din 'o(nia% potrivit legii% pentru
care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.
Art. 6
.)/Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat% potrivit prezentei
legi% este supus controlului Ministerului 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional &i al
altor organe abilitate de lege.
.*/#urul de posturi pentru personalul clerical se poate a5ora anual prin legea
bugetului de stat.
%E&'I(NEA +: %pri2inul statului pentru salarizarea personalului neclerical al
cultelor recunoscute
Art. A
.)/Hnit$ile apar$in(nd cultelor religioase recunoscute din 'o(nia% precu &i
unit$ile &i institu$iile de nv$(nt teologic autorizate &i acreditate potrivit legii%
aflate n subordinea acestora &i neintegrate n nv$(ntul de stat% priesc de la
bugetul de stat &i de la bugetele locale un spri5in sub for de contribu$ii% care va
asigura copletarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale
unit$ilor de cult centrale &i locale respective.
.*/Hnit$ile &i contribu$iile prevzute la alin. E4D vor fi noinalizate de conducerea
centrelor de cult% potrivit criteriilor stabilite de acestea.
Art. )B
.)/+pri5inul financiar pentru personalul neclerical anga5at n unit$ile ce apar$in
cultelor religioase din 'o(nia se asigur% la cerere% n liita prevederilor bugetare
anuale% dup cu ureaz;
a/de la bugetele locale;
- 4>.974 de contribu$ii pentru personalul neclerical anga5at n unit$ile de cult din
$ar prevzute la art. 9 din prezenta ane*. 1ontribu$ia lunar este la nivelul
salariului de baz ini brut pe $ar &i poate fi inde*at prin 3otr(re a .uvernului%
n raport cu cre&terea pre$urilor de consuB
- suele aferente% necesare pentru plata contribu$iilor la bugetul asigurrilor sociale
de stat% la 9ondul pentru plata a5utorului de &oa5 &i la 9ondul de asigurri sociale de
sntateB
b/de la bugetul de stat;
- 300 de contribu$ii pentru personalul neclerical anga5at n unit$ile &i institu$iile de
nv$(nt teologic prevzute la art. 9 din prezenta ane*. 1ontribu$ia lunar este la
nivelul salariului de baz ini brut pe $ar &i poate fi inde*at prin 3otr(re a
.uvernului% n raport cu cre&terea pre$urilor de consuB
- 60 de contribu$ii pentru personalul neclerical triis s deserveasc a&ezintele
din strintate ale Aisericii Ortodo*e 'o(ne. 1ontribu$ia lunar reprezint
ec3ivalentul n lei a 708 din drepturile n valut stabilite n cuantu net% prin
asiilare cu func$iile pe care este ncadrat personalul ro(n triis s &i desf&oare
activitatea n cadrul isiunilor diploatice% al oficiilor consulare &i al altor fore de
reprezentare a 'o(niei n strintateB
- suele aferente% necesare pentru plata contribu$iilor la bugetul asigurrilor sociale
de stat% la 9ondul pentru plata a5utorului de &oa5 &i la 9ondul de asigurri sociale de
sntate.
.*/#urul contribu$iilor prevzute la alin. E4D poate fi odificat prin legile bugetare
anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.
.+/La stabilirea suelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat n vederea
ec3ilibrrii bugetelor locale se va avea n vedere &i alocarea fondurilor pentru
aplicarea prevederilor alin. E4D lit. aD.
.,/-probarea suplientrii nurului de posturi pentru personalul neclerical anga5at
n unit$ile ce apar$in cultelor religioase recunoscute din 'o(nia% al crui spri5in
financiar se asigur potrivit prevederilor alin. E4D lit. aD% se face de ctre autorit$ile
adinistra$iei publice locale% $in(ndu-se seaa de nurul de adep$i ai fiecrui cult
religios &i se counic Ministerului 1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional.
.-/-probarea suplientrii nurului de posturi pentru personalul neclerical anga5at
n unit$ile ce apar$in cultelor religioase recunoscute din 'o(nia% al crui spri5in
financiar se asigur potrivit prevederilor alin. E4D lit. bD% se face de ctre Ministerul
1ulturii% 1ultelor &i ,atrioniului #a$ional.
.0/-utorit$ile adinistra$iei publice locale pot aproba suplientarea nurului de
posturi pentru personalul neclerical anga5at n unit$ile ce apar$in cultelor religioase
recunoscute din 'o(nia% $in(nd seaa de nurul de adep$i ai fiecrui cult religios%
spri5inul financiar ur(nd a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.
ANEXA Nr. XII
)
: Inde"niza$iile personalului din conducerea cultelor
recunoscute 4i a unit$ilor centrale de cult3 asi"ilat celui ncadrat pe func$ii
de de"nitate public
#r.
crt.
9unc$ia
#urul a*i
de posturi
1oeficien$i de
ierar3izare
4. ,atriar3ul Aisericii Ortodo*e 'o(ne 4 44%!0
2. -r3iepiscop a5or% itropolit Aiserica Ortodo*
'o(n &i Aiserica 'oano-1atolic
44 44%00
3. -r3iepiscop% &ef de cult Eitropolit% episcop% uftiu%
&ef rabin% pre&edinte uniune% pre&edinteD
4" 40%>0
6. )piscop% episcop-vicar patriar3al 39 40%20
7. )piscop-vicar% episcop coa5utor% episcop au*iliar%
ar3iereu-vicar
2" 9%>0
ANEXA Nr. XII
*
: 8ersonalul din conducerea cultelor 4i a unit$ilor de cult3
altul decIt cel asi"ilat func$iilor de de"nitate public
#r.
crt.
9unc$ia clerical
#urul de
posturi pentru
care se asigur
spri5in lunar la
salarizare
9unc$ia didactic cu care se
asiileaz
4. Ficepre&edinte uniune% vicar adinistrativ
patriar3al% vicar general% secretar
general% consilier patriar3al% pri-rabin
6" ,rofesor cu studii superioare%
cu grad didactic / &i vec3ie
n nv$(nt peste 60 ani
2. +ecretar patriar3al% inspector general
bisericesc% vicar adinistrativ epar3ial%
vicar episcopal
64 ,rofesor cu studii superioare%
cu grad didactic / &i vec3ie
n nv$(nt ntre 22 &i 27
ani
3. +ecretar 1ancelaria patriar3al% consilier
epar3ial% secretar epar3ial% inspector
epar3ial% e*ar3% protopop
!49 ,rofesor cu studii superioare%
cu grad didactic // &i vec3ie
n nv$(nt ntre 40 &i 46
ani
6. +tare$% superioar% eguen 6"" ,rofesor cu studii superioare%
cu grad didactic // &i vec3ie
n nv$(nt ntre 2 &i " ani
ANEXA Nr. XII
+
: 8ersonal clerical an1a2at n unit$ile cultelor recunoscute
din Ro"Inia
#r.
crt.
9unc$ia clerical
#urul de
posturi pentru
care se asigur
spri5in lunar la
salarizare
9unc$ia didactic cu care se asiileaz
,reot% diacon% pastor%
vestitor% ia% rabin% cantor%
oficiant de cult
47.23!
4. 1u studii superioare; 40.97! ,rofesor cu studii superioare
4.4. gradul / 3.04> gradul didactic /
4.2. gradul // 3.23> gradul didactic //
4.3. definitiv 2.660 definitiv
4.6. debutant 2.2"4 debutant
2. 1u studii edii; 6.2>0 0nv$tor% educator% aistru-instructor cu studii
edii
2.4. gradul / ""3 gradul didactic /
2.2. gradul // !>3 gradul didactic //
2.3. definitiv 4."90 definitiv
2.6. debutant 4.466 debutant
ANEXA Nr. XIII: REGLEMENTRI specifice personalului din autorit$ile 4i
institu$iile publice finan$ate inte1ral din !enituri proprii3 aflate n
subordinea3 sub autoritatea3 n coordonarea Gu!ernului3 "inisterelor 4i
celorlalte or1ane de specialitate ale ad"inistra$iei publice centrale 4i locale3
precu" 4i din cele aflate n coordonarea pri"ului#"inistru 4i din cele aflate
sub controlul 8arla"entului
%E&'I(NEA ): %alarii de baz
Art. )
+alariile de baz ale personalului de e*ecu$ie din autorit$ile &i institu$iile publice
finan$ate integral din venituri proprii% aflate n subordinea% sub autoritatea% n
coordonarea .uvernului% inisterelor &i celorlalte organe de specialitate ale
adinistra$iei publice centrale% precu &i cele aflate n coordonarea priului-inistru
&i cele aflate sub controlul ,arlaentului sunt diferen$iate dup nivelul studiilor.
#ivelul studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
C
D
ini a*i
+tudii superioare 2%00 7%>0
+tudii superioare de scurt durat 4%!0 3%90
+tudii postliceale 4%70 2%90
+tudii edii 4%67 2%>0
+tudii generale 4%37 2%07
C
D 0n coeficien$ii de ierar3izare au fost cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate &i sporul de vec3ie n unc.
Art. *
+alariile de baz ale personalului de e*ecu$ie din institu$iile publice finan$ate integral
din venituri proprii% aflate n subordinea% sub autoritatea% n coordonarea celorlalte
organe de specialitate ale adinistra$iei publice locale sunt diferen$iate dup nivelul
studiilor.
#ivelul studiilor
1oeficien$i de ierar3izare
C
D
ini a*i
+tudii superioare 2%00 7%60
+tudii superioare de scurt durat 4%!0 3%"7
+tudii postliceale 4%70 2%!7
+tudii edii 4%67 2%"7
+tudii generale 4%37 2%07
C
D 0n coeficien$ii de ierar3izare au fost cuprinse salariul de erit% sporul de
confiden$ialitate% sporul de stabilitate &i sporul de vec3ie n unc.
Art. +
+alariile de baz ale func$iilor de conducere din autorit$ile &i institu$iile publice
prevzute la art. 4 din prezenta ane* sunt stabilite pe dou grade% astfel;
9unc$ia
1oeficien$i de ierar3izareCCD
.rad / .rad //
<irector >%00 >%47
<irector ad5unct !%!0 !%>0
=ef serviciu !%67 !%"0
=ef birou !%20 !%30
CC
D 0n coeficien$ii de ierar3izare au fost cuprinse salariul de erit% indeniza$ia de
conducere% sporul de confiden$ialitate% sporul de stabilitate &i sporul de vec3ie n
unc.
Art. ,
+alariile de baz ale func$iilor de conducere din institu$iile publice prevzute la art. 2
din prezenta ane* sunt stabilite pe dou grade% astfel;
9unc$ia
1oeficien$i de ierar3izare
CC
D
.rad / .rad //
<irector !%30 !%60
<irector ad5unct !%40 !%20
=ef serviciu "%>7 !%00
=ef birou "%"0 "%!0
CC
D 0n coeficien$ii de ierar3izare au fost cuprinse salariul de erit% indeniza$ia de
conducere% sporul de confiden$ialitate% sporul de stabilitate &i sporul de vec3ie n
unc.
Art. -
+alariile de baz ale conductorilor din autorit$ile &i institu$iile publice finan$ate
integral din venituri proprii% aflate n subordinea% sub autoritatea% n coordonarea
.uvernului% a inisterelor &i a celorlalte organe de specialitate ale adinistra$iei
publice centrale% precu &i din cele aflate n coordonarea priului-inistru &i din cele
aflate sub controlul ,arlaentului se stabilesc de ctre persoanele puternicite s
nueasc aceste persoane% fr a dep&i nivelul indeniza$iei lunare a func$iei de
inistru &i% respectiv% a func$iei de secretar de stat din inistere.
Art. 0
.)/+alariile de baz ale conductorilor din institu$iile publice finan$ate integral din
venituri proprii% aflate n subordinea% sub autoritatea% n coordonarea celorlalte
organe de specialitate ale adinistra$iei publice locale se stabilesc de ctre
persoanele puternicite s nueasc aceste persoane% fr a dep&i nivelul
indeniza$iei lunare a func$iei de vicepre&edinte al consiliului 5ude$ean &i% respectiv%
a func$iei de vicepriar.
.*/0n cazul unicipiului Aucure&ti% salariile de baz prevzute la alin. E4D nu vor
dep&i nivelul indeniza$iei lunare a func$iei de vicepriar al unicipiului Aucure&ti.
Art. 5
,entru personalul de e*ecu$ie% nivelul individual al salariilor de baz se stabile&te de
ctre conductorul autorit$ii &i institu$iei publice finan$ate integral din venituri
proprii% pe baza criteriilor de evaluare a perforan$elor profesionale% stabilite de
ctre acesta.
Art. 6
)c3ivalarea func$iilor specifice utilizate n prezenta ane* cu func$iile prevzute n
ane*ele la lege se va face de ctre Ministerul Muncii% 9ailiei &i ,rotec$iei +ociale% la
solicitarea ordonatorului principal de credite.
%E&'I(NEA *: %poruri 4i alte drepturi
Art. A
,ersonalul ncadrat n autorit$ile &i institu$iile publice finan$ate integral din venituri
proprii beneficiaz de sporurile aplicabile func$ionarilor publici.
Art. )B
.)/,ersonalul ncadrat n autorit$ile &i institu$iile publice finan$ate integral din
venituri proprii beneficiaz suplientar &i de sporuri specifice pentru condi$ii de
unc% dup cu ureazB
a/pentru condi$ii periculoase sau vttoare% un spor de p(n la 408 din salariul
de baz% corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
b/pentru condi$ii grele de unc% un spor de p(n la 478 din salariul de baz%
corespunztor tipului lucrat la locurile de unc respectiveB
c/personalul care lucreaz% potrivit contractului individual de unc% n zone izolate
sau unde atragerea personalului se face cu greutate% beneficiaz de un spor de p(n
la 208 din salariul de bazB
d/pentru consen la doiciliu% un spor de p(n la 478 din salariul de bazB
e/pentru siguran$a naviga$iei% un spor de p(n la 208 din salariul de baz.
.*/+ua sporurilor acordate cuulat pe total ordonator de credite nu poate dep&i
308 din sua corespunztoare salariilor de baz.
Art. ))
,ersonalul ncadrat n autorit$ile &i institu$iile publice finan$ate integral din venituri
proprii beneficiaz &i de celelalte drepturi aplicabile func$ionarilor publici din
adinistra$ia public central% respectiv local% n func$ie de subordonare.
Art. )*
<repturile de natur salarial ale personalului ncadrat n autorit$ile &i institu$iile
publice finan$ate integral din venituri proprii sunt stabilite de ctre ordonatorul de
credite% cu ncadrarea strict n resursele financiare alocate anual &i n nurul de
posturi stabilit potrivit legii% prin bugetul de venituri &i c3eltuieli.
Art. )+
,revederile prezentei legi se aplic &i personalului din autorit$ile &i institu$iile
publice% care% potrivit legii% ncep(nd cu luna octobrie a anului 2009% trec de la
finan$area integral a activit$ii din venituri proprii la finan$area integral a activit$ii
de la bugetul de stat.
,ublicat n Monitorul Oficial cu nurul !"2 din data de 9 noiebrie 2009