Sunteți pe pagina 1din 4

EXPERTIZ CONTABIL

11. Cine este expertul contabil


Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile
Ordonantei nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si
contabililor autorizati si are competenta profesionala de a organiza si conduce
contabilitatea, de a supravegea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile
financiare si de a efectua expertize contabile.
1!. Ce lucrari poate executa un expert contabil
Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si !uridice urmatoarele
lucrari"
a# tine sau supravegeaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza
situatiile financiare$
b# acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii$
c# efectueaza analize economico%financiare, audit financiar%contabil si evaluari
patrimoniale$
d# efectueaza expertize contabile dispuse de organele !udiciare sau solicitate de
persoane fizice ori !uridice in conditiile prevazute de lege$
e# executa alte lucrari cu caracter financiar%contabil, fiscal, de organizare
administrativa si informatica$
f# indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de
cenzor la societatile comerciale$
g# acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea
societatilor comerciale$
# efectueaza pentru persoane fizice si !uridice servicii profesionale care
presupun cunostinte de contabilitate.
&ersoanele fizice si !uridice care au calitatea de expert contabil pot efectua
activitatile de audit financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor
specifice acestor activitati.
1
1". Cu# se exercita pro$esia %e expert contabil si %e contabil autori&at
Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie s' fie (i s' se manifeste liber
fa)' de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea (i, *n general, cu
independen)a profesional'.
Exercitarea profesiei de expert contabil (i de contabil autorizat se face cu
respectarea principiului independen)ei profesiei, fiind incompatibil cu acesta orice
mandat comercial, cu excep)ia mandatului de administrator sau director *n societ')i
comerciale recunoscute de +orp$ expertul contabil (i contabilul autorizat nu trebuie
niciodat' s' se g'seasc' *n situa)ia ca rela)ia contractual' cu clientul s'u s' *l pun' *n
situa)ia de a i se aduce atingere independen)ei profesionale.
,ela)iile exper)ilor contabili, contabililor autoriza)i (i societ')ilor comerciale de
profil cu clien)ii se stabilesc prin contract scris de prest'ri de servicii, semnat de ambele
p'r)i.
&rofesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitat'
individual, *n cabinete, sau printr%o societate comercial' de profil, potrivit legii. -n
exercitarea profesiei, exper)ii contabili (i contabilii autoriza)i, r'spund disciplinar,
administrativ, civil sau penal, dup' caz, potrivit legii. &entru onorariile stabilite prin
contract *nceiat cu agen)ii economici se emit de c'tre societ')i, la terminarea lucr'rilor,
facturi sau citan)e, potrivit legii.
&otrivit legii, obliga)ia calcul'rii (i v'rs'rii impozitului aferent sumelor pl'tite
exper)ilor contabili (i contabililor autoriza)i individuali drept onorarii de societ')ile
comerciale revine acestora. -ncasarea onorariului se va face de executantul lucr'rii direct
de la beneficiar, *n cazul c' acesta este persoan' !uridic', dup' ce s%a re)inut impozitul pe
venit spre a se v'rsa la buget. -n cazul *n care onorariul se *ncaseaz' de la o persoan'
fizic', expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului
datorat pentru onorariul *ncasat (i la depunerea acestuia la organismul autorizat s'%l
*ncaseze.
.ociet')ile comerciale de expertiz' pot fi constituite din unul sau mai mul)i
asocia)i sau ac)ionari. /cestea execut' *ntreaga gam' de lucr'ri prev'zute de lege, cu
respectarea dispozi)iilor legale.
-n cazul *n care exper)i, membri sau colaboratori ai unei societ')i comerciale de
expertiz' sunt solicita)i (i numi)i s' efectueze expertize !udiciare, opera)iuni de audit sau
mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune sau vor vira costul acestor lucr'ri,
inclusiv 01/ (i regia, *n contul acestei societ')i. /ceasta este r'spunz'toare, al'turi de
membrul sau colaboratorul s'u, de calitatea lucr'rii pe care o vizeaz'. -n acela(i timp,
este obligat' s' re)in' (i s' vireze impozitul legal datorat bugetului.
2
+ontractele de munc' se *nceie *n form' scris', *ntre titularul cabinetului
individual, respectiv administratorul societ')ii comerciale de expertiz', (i fiecare expert
contabil sau contabil autorizat *n parte.
1'. Inco#patibilitati (n exercitarea pro$esiei.
+and isi exercita profesiunea cu titlu liber, profesionistul contabil trebuie sa fie
si sa se manifeste liber fata de orice interes care ar putea fi avut in vedere, oricare ar fi
realitatea, ca fiind incompatibil cu integritatea si obiectivitatea sa, cum ar fi"
3 implicarea financiara, directa sau indirecta, in activitatile unui client, ca de
exemplu" acceptarea unor forme de salarizare, detinerea de participatii la capital, darea
sau luarea cu imprumut de bunuri, servicii sau bani, acordarea sau primirea de ga!uri sau
cautiuni de la sau pentru clientii sai$
3 implicarea profesionistului contabil in activitatile unui client, in calitate de
membru al executivului acestuia sau ca anga!at sub controlul directiunii acestuia$
3 acte de comert sau slu!be asigurate in acelasi timp cu exercitarea unei profesii
liberale, care pot sfarsi printr%un conflict de interese, sau care sunt prin natura lor
incompatibile sau in contradictie cu exercitarea liberala a profesiei contabile, sau care
sunt incompatibile cu necesitatea de a pastra pozitia de independenta, integritate si
obiectivitate a profesionistului contabil$
3 incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei$
3 conditiile in care onorariile primite de la un client constituie un procenta!
inacceptabil de ridicat pentru cifra de afaceri totala a societatii de expertiza sau a unui
practician individual$ aceasta presupune sa nu se ocupe ma!oritatea activitatii
profesionistilor contabili cu executarea de lucrari pentru o singura unitate patrimoniala,
respectiv societate comerciala$
3 acceptarea executarii de lucrari in baza unor onorarii eventuale, neprecizate
anticipat in suma absoluta, prin contract sau conventie.
4ista incompatibilitatilor cu conditia de independenta a profesiunii contabile nu
este limitativa si orice membru al +orpului nu trebuie sa se gaseasca intr%o situatie de
natura a%i stirbi independenta, ciar daca nu se afla sub incidenta cazurilor de
incompatibilitate aratate mai sus.
5
1). Relatiile pro$esionistilor contabili cu clientii.
,elatiile profesionistilor contabili cu clientii lor se stabilesc prin contract scris de
prestari servicii, semnat de ambele parti. Orice alta relatie financiara cu un client este
susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea
este compromisa. 6n cazul unui nou client sau ale unei lucrari noi cerute de un veci
client trebuie sa se ia in considerarea inaintea semnarii contractului " evaluarea riscurilor,
verificarea privind respectarea principiului independentei profesiei si aprecierea eficientei
executarii lucrarilor in functie de componenta si mi!loacele societatii comerciale. 7aca se
ia in vedere extinderea lucrarilor se va inceia un act aditional la contract. 7e asemenea,
pe parcursul derularii contractului se pot face avertismente in scris la adresa clientilor ce
vor putea constituii probe exoneratoare de responsabilitate a profesiei contabile. /ceste
descarcari de responsabilitate nu%l scutesc pe profesionistul contabil de raspundere atunci
cand a comis greseli. 7aca membrii +orpului se gasesc in situatia imposibilitatii
executarii lucrarilor contractate datorita neprimirii datelor si informatiilor necesare,
conform contractului sau a lipsei de cooperare a conducatorului unitatii,trebuie sa
rezilieze, motivat, contractul cu acest client.
4