Sunteți pe pagina 1din 192

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN


GHID PRACTIC
MISIUNEA DE AUDIT INTERN
PRIVIND
ACTIVITATEA JURIDICA
BUCURESTI
2006
1
AVIZAT
GHITA MARCEL
Sef serviciu pentru Strategie si Metodologie Generala
ELABORAT
NICOLAU CORNELIA
Auditor superior
Gidul practic privind reali!area unei "isiuni de audit intern pentru
activitatea Serviciului #uridic$ constituie un "odel pentru desfasurarea "isiunilor in
%a!a Legii nr& '()*)++) privind auditul pu%lic intern si a ,or"elor generale pentru
e-ercitarea auditului pu%lic intern apro%ate prin OM./ nr& 01*)++0$ cu "odificarile
si co"pletarile ulterioare&
Astepta" sugestiile du"neavoastra pe adresa 23AA/I sau pe e4"ail5
"arcel&gita6"finante&gv&ro sau cornelia&nicolau6"finante&gv&ro
CUVANT INAINTE
Ghidul de audit intern privind activitatea juridica repre!inta un "odel practic de
desfasurare a unei "isiuni$ prin parcurgerea in detaliu$ a fiecarui pas$ intr4o "aniera
didactica& Gidul poate fi utili!at de entitatile din sectorul pu%lic si in acelasi ti"p va
repre!enta suportul pentru reali!area propriului gid practic specific entitatii&
Ela%orarea gidului are la %a!a prevederile art& 1 lit& c7 din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern$ referitoare la de!voltarea si i"ple"entarea unor
proceduri si "etodologii unifor"e$ %a!ate pe standardele internationale&
In confor"itate cu prevederile punctului 8$ /artea I din Normele generale de
exercitare a auditului public intern, aprobate prin O! nr. "#/200" 9Manualul de
audit intern7$ "isiunea de audit intern are drept scop evaluarea siste"elor de
"anage"ent si control intern ale entitatii$ ur"arind transparenta si confor"itatea cu
cadrul nor"ativ&
Reali!area gidului practic presupune parcurgerea procedurilor si
docu"entelor specifice structurate pe cele patru etape pre!entate prin nor"ele
generale&
4 $n etapa de pregatire a mi%iunii de audit intern au fost ela%orate docu"entele
preva!ute de nor"ele generale si s4au adus clarificari$ in special$ cu privire la "odul
concret de de!voltare a procedurii de &nali'a ri%curilor$ succesiunea docu"entelor$
structura acestora si "odul de co"pletare$ nivelul de apreciere si i"partire al
riscurilor in "ari$ "edii si "ici$ clasarea si ierari!area acestora in vederea finali!arii
procedurii pe %a!a careia se va concentra "unca pe teren si a (rogramului
interventiei a )ata locului&
* $n etapa de interventie la )ata locului s4au reali!at testarea pe teren a
operatiilor audita%ile$ pe %a!a (rogramului interventiei a )ata locului$ prin utili!area
diferitelor tenici de esantionare$ liste de verificare$ teste$ foi de lucru$ interviuri si
note de relatii$ ele"ente care s4au constituit in pro%e de audit si au stat la %a!a
intoc"irii .IA/4urilor si .3RI4 urilor$ care vor fi incluse in raport&
4 $n etapa de elaborare a +aportului de audit intern s4a ur"arit structurarea
acestuia pe ,ematica in detaliu a mi%iunii de audit o%tinuta in procedura de &nali'a
ri%curilor si transferarea .IA/4urilor si .3RI4 urilor intr4o "aniera standardi!ata
pentru a putea fi utili!at de factorii de "anage"ent&
4 $n etapa de urmarire a recomandarilor in afara docu"entelor sta%ilite de
nor"ele generale sunt propuse unele "odele de docu"ente pentru evaluarea interna
si e-terna a activitatii de audit intern&
)
O%iectivele "isiunii de audit intern privind activitatea :uridica$ sta%ilite prin
planul de audit au fost ur"atoarele5
-. Organi'area, plani)icarea %i raportarea activitatii juridice.
2. .i%temul de ge%tionare a do%arelor cau'elor la care entitatea e%te parte
/inregi%trare, reparti'are, con%tituire %i urmarire0.
". +epre'entarea entitatii in in%tantele de judecata.
1. odalitatile de anali'a a cau'elor care au determinat re%pingerea in
in%tanta a actiunilor )ormulate.
2. $nve%tirea hotararilor judecatore%ti %i %olicitarea punerii lor in aplicare de
catre organul de executare.
6. 3eclan%area )alimentului in vederea recuperarii debitelor.
7. .i%temul in)ormatic
#. &rhivarea do%arelor.
In continuare$ pre!enta" desfasurarea "isiunii de audit intern pentru
&ctivitatea juridica$ structurata pe etapele$ procedurile si docu"entele care se
ela%orea!a pe %a!a acestora in confor"itate cu .chema de derulare a mi%iunilor de
audit intern.
0
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
,r& 11*1;&+0&)++'
ORDIN DE SERVICIU
In confor"itate cu prevederile art& 1$ litera c7 din Legea nr& '()*)++) privind
auditul pu%lic intern$ a OM./ nr& 01*)++0 de apro%are a nor"elor "etodologice
generale privind e-ercitarea activit<=ii de audit intern$ cu "odificarile si co"pletarile
ulterioare >i a /lanului de audit intern pentru anul )++;$ se va efectua o misiun !
"u!i# in#$n %$i&in! A'#i&i#"#" (u$i!i'") ?n perioada 1;&+0&)++' @ 0+&+8&)++'&
Scopul "isiunii de audit este de a da asigur<ri asupra "odului de desf<>urare a
activit<=ii :uridice >i repre!entarea ?n instan=< ?n vederea sus=inerii intereselor
entitatii$ ?n confor"itate cu cadrul legislativ >i nor"ativ$ iar o%iectivele acestuia au
?n vedere5
4 Organi'area, plani)icarea %i raportarea activitatii juridice.
4 .i%temul de ge%tionare a do%arelor cau'elor la care entitatea e%te parte
/inregi%trare, reparti'are, con%tituire %i urmarire0.
4 +epre'entarea entitatii in in%tantele de judecata.
4 odalitatile de anali'a a cau'elor care au determinat re%pingerea in
in%tanta a actiunilor )ormulate.
4 $nve%tirea hotararilor judecatore%ti %i %olicitarea punerii lor in aplicare de
catre organul de executare.
4 3eclan%area )alimentului in vederea recuperarii debitelor.
4 .i%temul in)ormatic
4 &rhivarea do%arelor.
Men=ion<" c< se va efectua un audit de confor"itate al "odului de organi!are a
activit<=ii :uridice >i repre!entarii intereselor societ<=ii ?n fa=a instan=elor&
Ecipa de auditori interni este for"at< din ur"<torii auditori5
To"escu Viorel$ auditor superior$ coordonator
St<nescu Ioana$ auditor superior
Aef Serviciu Audit Intern$
3ristescu Ga%riel
8
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
DECLARAIA DE INDEPENDEN*
,u"e >i prenu"e5 To"escu Viorel
Misiunea de audit 5 &ctivitatea juridica Bata5 1;&+0&)++'
Incompatibiliti n legtur cu entitatea!tructura au"itat
#
A
NU
&4i avut/ave4i vreo rela4ie o)icial5, )inanciar5 %au per%onal5 cu cineva care ar
putea %5 v5 limite'e m5%ura 6n care pute4i %5 v5 intere%a4i, %5 de%coperi4i %au %5
con%tata4i %l5biciuni de audit 6n orice )el7
* 8
&ve4i idei preconcepute )a45 de per%oane, grupuri, organi'a4ii %au obiective
care ar putea %5 v5 in)luen4e'e 6n mi%iunea de audit7
* 8
&4i avut/ave4i )unc4ii %au a4i )o%t/%unte4i implicat/50 6n ultimii " ani 6ntr*un alt
mod 6n activitatea entit54ii/%tructurii ce va )i auditat57
* 8
&ve4i re%pon%abilit54i 6n derularea programelor 9i proiectelor )inan4ate integral
%au par4ial de :niunea ;uropean57
* 8
&4i )o%t implicat 6n elaborarea 9i implementarea %i%temelor de control ale
entit54ii/%tructurii ce urmea'5 a )i auditat57
8 *
.unte4i %o4/%o4ie, rud5 %au a)in p<n5 la gradul al patrulea inclu%iv cu
conduc5torul entit54ii/%tructurii ce va )i auditat5 %au cu membrii organului de
conducere colectiv57
* 8
&ve4i vreo leg5tur5 politic5, %ocial5 care ar re'ulta dintr*o )o%t5 angajare %au
primirea de redeven4e de la vreun grup anume, %au organi'a4ie %au nivel
guvernamental7
* 8
&4i aprobat 6nainte )acturi, ordine de plat5 9i alte in%trumente de plat5 pentru
entitatea/%tructura ce va )i auditat57
* 8
&4i 4inut anterior contabilitatea la entitatea/%tructura ce va )i auditat57 * 8
&ve4i vreun intere% direct %au unul de )ond )inanciar indirect la
entitatea/%tructura ce va )i auditat57
* 8
3ac5 6n timpul mi%iunii de audit, apare orice incompatibilitate per%onal5,
extern5 %au organi'a4ional5 care ar putea %5 v5 a)ecte'e abilitatea dv%. de a
lucra 9i a )ace rapoartele de audit impar4iale, noti)ica4i 9e)ul .erviciului de
audit intern de urgen457
8 *
&uditor, =e) %erviciu
,ome%cu >iorel ?ri%te%cu Gabriel

-.$ncompatibilit54i per%onale@ ?u aproximativ 2 ani 6n urma domnul ,ome%cu >iorel a
lucrat la compartimentul per%onal tin<nd evidenta c5r4ilor de munc5.
2. (ot )i negociate/diminuate/eliminate incompatibilit54ile @ 3a
". 3ac5 da, explica4i cum anume@ i%iunea plani)icata nu are nici o tangen45 cu
activitatea de per%onal, obiectivul %5u e%te modul cum e%te organi'ata activitate juridica 9i
cum %unt %u%tinte intere%ele %ocietatii 6n )ata in%tantelor.
;
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
DECLARAIA DE INDEPENDEN*
,u"e >i prenu"e5 St<nescu Ioana Bata5 1;&+0&)++'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica

Incompatibiliti n legtur cu entitatea!tructura au"itat #A NU
&4i avut/ave4i vreo rela4ie o)icial5, )inanciar5 %au per%onal5 cu cineva care ar
putea %5 v5 limite'e m5%ura 6n care pute4i %5 v5 intere%a4i, %5 de%coperi4i %au %5
con%tata4i %l5biciuni de audit 6n orice )el7
* 8
&ve4i idei preconcepute )a45 de per%oane, grupuri, organi'a4ii %au obiective
care ar putea %5 v5 in)luen4e'e 6n mi%iunea de audit7
* 8
&4i avut/ave4i )unc4ii %au a4i )o%t/%unte4i implicat/50 6n ultimii " ani 6ntr*un alt
mod 6n activitatea entit54ii/%tructurii ce va )i auditat57
* 8
&ve4i re%pon%abilit54i 6n derularea programelor 9i proiectelor )inan4ate integral
%au par4ial de :niunea ;uropean57
* 8
&4i )o%t implicat 6n elaborarea 9i implementarea %i%temelor de control ale
entit54ii/%tructurii ce urmea'5 a )i auditat57
* 8
.unte4i %o4/%o4ie, rud5 %au a)in p<n5 la gradul al patrulea inclu%iv cu
conduc5torul entit54ii/%tructurii ce va )i auditat5 %au cu membrii organului de
conducere colectiva7
* 8
&ve4i vreo leg5tur5 politic5, %ocial5 care ar re'ulta dintr*o )o%t5 angajare %au
primirea de redeven4e de la vreun grup anume, %au organi'a4ie %au nivel
guvernamental7
* 8
&4i aprobat 6nainte )acturi, ordine de plat5 9i alte in%trumente de plat5 pentru
entitatea/%tructura ce va )i auditat57
* 8
&4i 4inut anterior contabilitatea la entitatea/%tructura ce va )i auditat57 * 8
&ve4i vreun intere% direct %au unul de )ond )inanciar indirect la
entitatea/%tructura ce va )i auditat57
* 8
3ac5 6n timpul mi%iunii de audit, apare orice incompatibilitate per%onal5,
extern5 %au organi'a4ional5 care ar putea %5 v5 a)ecte'e abilitatea dv%. de a
lucra 9i a )ace rapoartele de audit impar4iale, noti)ica4i 9e)ul .erviciului de
audit intern de urgen457
8 *
&uditor, .e) %erviciu
.t5ne%cu $oana ?ri%te%cu Gabriel


-. $ncompatibilit54i per%onale@ Nu exi%ta.
2. (ot )i negociate/diminuate/eliminate incompatibilit54ile@ Nu e%te ca'ul.
". 3ac5 da, explica4i cum anume@ Nu e%te ca'ul.
'
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
,r& ); * 1;&+0&)++'
NOTIFICAREA PRIVIND DECLAN+AREA MISIUNII DE AUDIT INTERN
C,#$- Serviciul #uridic
D ."- Aeful Serviciului Audit Intern
R/$i#0$ ." misiun" ! "u!i# in#$n CActivitatea :uridicaD
Sti"ate do"n /opescu Ion
En confor"itate cu /lanul de audit intern pe anul )++'$ ur"ea!< ca ?n perioada
1;&+0&)++'40+&+8&)++' s< efectu<" o "isiune de audit intern avand ca te"a
A'#i&i#"#" (u$i!i'"1
Ecipa de auditori va e-a"ina responsa%ilit<=ile asu"ate de c<tre Serviciul
#uridic >i va deter"ina dac< acesta ?>i ?ndepline>te o%liga=iile ?n "od efectiv >i
eficient&
/erioada supusa evaluarii este +1&+1&401&1)&)++;
V< vo" contacta ulterior pentru a sta%ili de co"un acord >edin=a de descidere
?n vederea discut<rii diverselor aspecte ale "isiunii de audit$ cuprin!Fnd5
-pre!entarea auditorilorG
-pre!entarea si discutarea o%iectivelor "isiunii de audit internG
-scopul "isiunii de audit internG
-progra"ul interven=iei la fa=a loculuiG
-alte aspecte privind organi!area si desfasurarea "isiunii&
/entru o "ai %un< ?n=elegere a activit<=ii du"neavoastr<$ v< rug<" sa ne
pune=i la dispo!i=ie ur"<toarea docu"enta=ie necesar<5
cadrul legal si de regle"entare aplica%il entitatiiG
organigra"a serviciuluiG
Regula"entul de organi!are >i func=ionareG
fi>ele posturilorG
procedurile scrise care descriu activitatile ce se desfasoara in cadrul
co"parti"entuluiG
rapoartele de audit intern anterioareG
alte rapoarte$ note$ dosarele anterioare care se refer< la aceasta te"<&
Bac< ave=i unele ?ntre%<ri privind aceasta ac=iune$ v< rog s< contacta=i pe
do"nul To"escu Viorel @ auditor intern$ coordonatorul "isiunii sau pe >eful
structurii de audit intern&
Aef Serviciu Audit Intern$
3ristescu Ga%riel Bata5 1;&+0&)++'
(
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
COLECTAREA INFORMAIILOR

Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5

C0.'#"$" in/0$m"2ii.0$
S$&i'iu. Ju$i!i' DA NU O3s$&"2ii
Identificarea legilor >i regula"entelor aplica%ile structurii
auditate
H 4
O%=inerea organigra"ei H 4
O%=inerea Regula"entului de organi!are >i func=ionare H 4
O%=inerea fi>elor posturilor H ,u e-ist<
O%=inerea procedurilor scrise H ,u e-ista
Identificarea personalului responsa%il H 4
O%=inerea e-e"plarului de Raport de audit intern anterior H 4
Nota$
$n cadrul %erviciului %*a con%tata inexi%tenta )i%elor po%turilor pentru )iecare
%alariat %i de a%emenea, inexi%tenta procedurilor %cri%e pentru activitatile
de%)a%urate, operatii care vor )i avute in vedere in etapele de te%tare %i de raportare a
re'ultatelor mi%iunii de audit.
1
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&4 01& 1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
O3s1
41 O$5"ni6"$")
%."ni/i'"$" si $"%0$#"$"
"'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile specifice care regle"entea!a
activitatea :uridica
)& Adecvarea structurii organi!atorice pentru
reali!area o%iectivelor
0& Resursele u"ane
8& Siste"ul de perfectionare profesionala a
personalului
;& /lanificarea activitatii
'& Raportarea activitatii
21 Sis#mu. ! 5s#i0n"$ "
!0s"$.0$ '"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
s# %"$# 7in$5is#$"$)
$%"$#i6"$) '0ns#i#ui$ si
u$m"$i$8
(& /roceduri specifice de gestionare
1& Evidenta cau!elor
I& 3onstituirea si evidenta dosarelor finali!ate
91 R%$6n#"$" n#i#"#ii
:n ins#"n2. ! (u!'"#,
1+& /roceduri specifice de repre!entare
11& .or"ularea si funda"entarea participarii in
instanta
1)& Raportarea repre!entarii in instanta
;1 M0!".i#"#i. ! "n".i6" "
'"u6.0$ '"$ "u
!#$min"# $s%in5$" :n
ins#"n2, " "'2iuni.0$
/0$mu."#
10& /roceduri specifice de anali!a
18& Adecvarea "odalitatilor de anali!a a
cau!elor
1;& Anali!a "odului de for"ulare a clau!elor
contractuale
1'& Raportarea periodica a cau!elor
<1 In&s#i$" =0#,$>$i.0$
(u!',#0$?#i ?i s0.i'i#"$"
%un$ii .0$ :n "%.i'"$ !
',#$ 0$5"nu. ! @'u#"$
1(& /roceduri specifice de investire
11& Investirea ot<rFrilor cu titlu e-ecutoriu
1I& .or"ularea si funda"entarea eventualelor
contesta=ii la e-ecutare
)+& Raportarea investirii
I
61 D'."n?"$"
/".imn#u.ui :n &!$"
$'u%$,$ii !3i#.0$
)1& /roceduri specifice declansarii fali"entului
))& Solicitarea fali"entului ?n ca!ul de%itorilor
care sunt insolva%ili
)0& Enscrierea la "asa credal<
)8& .or"ularea si funda"entarea contesta=iilor
la deci!iile nefavora%ile
);& Raportarea declansarii fali"entului
A1 Sis#mu. in/0$m"#i' )'& Adecvarea siste"ului infor"atic la
specificul activitatii :uridice
B1 A$=i&"$" !0s"$.0$
)(& /roceduri de arivare a dosarelor
)1& Locatia arivarii
)I& Bese"narea personalului responsa%il
0+& /rocesul de arivare a dosarelor
Nota$
Li!ta centrali%atoare a obiectelor au"itabile repre'inta primul document care %e
elaborea'a in cadrul procedurii Anali%a ri!curilor, %i cuprinde pentru ace%t %tudiu de
ca', "0 de obiecte auditabile, %tructurate pe # obiective, care vor )i anali'ate pe
parcur%ul derularii mi%iunii de audit intern.
1+
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
IDENTIFICAREA RISCURILOR
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&4 01& 1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
O3s1
41 O$5"ni6"$")
%."ni/i'"$" si
$"%0$#"$"
"'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile specifice care
regle"entea!a activitatea :uridica
1& /rocedurile specifice ela%orate pentru regle"entarea activitatii
:uridice sunt insuficente
)& /rocedurile specifice ela%orate pentru regle"entarea activitatii
:uridice nu indeplinesc conditiile de confor"itate
0& /rocedurile specifice ela%orate pentru regle"entarea activitatii
:uridice nu sunt actuali!ate functie de "odificarile legislative
8& /rocedurile specifice ela%orate pentru regle"entarea activitatii
:uridice nu sunt cunoscute si nu se aplica
)& Adecvarea structurii
organi!atorice pentru reali!area
o%iectivelor
;& ,eadecvarea structurii organi!atorice corespun!ator o%iectivelor
sta%ilite
0& Resursele u"ane '& Insuficienta personalului anga:at in raport cu o%iectivele
serviciului
(& ,eadecvarea nivelului de e-perienta si pregatire profesionala a
salariatilor cu gradul de co"ple-itate al lucrarilor
8& Siste"ul de perfectionare
profesionala a personalului
1& Ine-istenta planurilor anuale si strategice privind perfectionarea
profesionala a personalului
I& /lanurile de perfectionare profesionala nu sunt adaptate la
cerintele fiecarui salariat
11
1+& ,edese"narea unei persoane responsa%ile cu organi!area si
"onitori!area re!ultatelor progra"elor de perfectionare
profesionala
;& /lanificarea activitatii 11& Besfasurarea activitatii :uridice pe %a!a unui plan for"ali!at
1)& 3orelarea planului cu politica de reali!are a o%iectivelor entitatii
'& Raportarea activitatii 10& ,e?ntoc"irea lucr<rilor >i rapoartelor sau ?ntoc"irea inco"plet<
a acestora
18& Avi!area unor docu"ente care nu ?ndeplinesc cadrul legal
21 Sis#mu. !
5s#i0n"$ "
!0s"$.0$ '"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
s# %"$#
7in$5is#$"$)
$%"$#i6"$)
'0ns#i#ui$ si
u$m"$i$8
(& /roceduri specifice de gestionare 1;& /rocedurile specifice de gestionare sunt insuficente
1'& /rocedurile specifice de gestionare nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
1(& /rocedurile specifice de gestionare nu sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
11& /rocedurile specifice de gestionare nu sunt cunoscute si nu se
aplica
1& Evidenta cau!elor 1I& ,econfor"itatea Registrului unic al cau!elor
)+& ,ereparti!area cau!elor ?n vederea solu=ion<rii
)1& Accesarea de catre persoane neautori!ate a Registrului unic al
cau!elor
))& ,eefectuarea inregistrarilor in 3ondica ter"enelor
I& 3onstituirea si eviden=a dosarelor
finali!ate
)0& Bosare de instan=< inco"plete
)8& E-istenta in dosare a unor acte neinregistrate
);& Accesarea de catre persoane neautori!ate a dosarelor cau!elor
91 R%$6n#"$"
n#i#"#ii :n
ins#"n2. !
(u!'"#"
1+& /roceduri specifice de
repre!entare
)'& /rocedurile specifice de repre!entare insuficente
)(& /rocedurile specifice de repre!entare nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
)1& /rocedurile specifice de repre!entare nu sunt actuali!ate functie
de "odificarile legislative
)I& /rocedurile specifice de repre!entare nu sunt cunoscute si nu se
aplica
1)
11& .or"ularea si funda"entarea
participarii in instanta
0+& Ineficienta funda"entarii inta"pinarilor
01& ,econfor"itatea for"ularii inta"pinarilor
0)& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii silite ?n ca!ul creditorilor
care nu au respectat procedurile de e-ecutare
00& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n instan=<
08& ,evalorificarea ot<rFrilor o%=inute >i definitive
0;& A%senta de la sedintele de :udecata
0'& Ineficienta organi!atorica in repre!entarea in instantele de
:udecata
1)& Raportarea repre!entarii in
instanta
0(& Insuficienta raportarii repre!entarii
;1 M0!".i#"#i. !
"n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u !#$min"#
$s%in5$" :n
ins#"n2, "
"'2iuni.0$
/0$mu."#
10& /roceduri specifice de anali!a 01& /rocedurile specifice de anali!a sunt insuficente
0I& /rocedurile specifice de anali!a nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
8+& /rocedurile specifice de anali!a nu sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
81& /rocedurile specifice de anali!a nu sunt cunoscute si nu se aplica
18& Adecvarea "odalitatilor de
anali!a a cau!elor
8)& ,eutili!area tuturor c<ilor de atac atunci cFnd ot<rFrile sunt
defavora%ile
80& /ierderea ac=iunii ca ur"are a nepre!ent<rii logice a faptelor >i
sus=inerea cu pro%e adecvate a acestora
88& /ierderea ac=iunii ca ur"are a nefor"ul<rii ?n ter"en a apelului
1;& Anali!a "odului de for"ulare a
clau!elor contractuale
8;& Insuficienta clau!elor contractuale
1'& Raportarea periodica a cau!elor 8'& Insuficienta raportarii cau!elor
<1 In&s#i$"
=0#,$>$i.0$
1(& /roceduri specifice de investire 8(& /rocedurile specifice de investire sunt insuficente
81& /rocedurile specifice de investire nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
10
(u!',#0$?#i ?i
s0.i'i#"$" %un$ii
.0$ :n "%.i'"$ !
',#$ 0$5"nu. !
@'u#"$
8I& /rocedurile specifice de investire nu sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
;+& /rocedurile specifice de investire nu sunt cunoscute si nu se
aplica
11& Investirea ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
;1& ,eluarea "<surilor de recuperare a crean=elor
;)& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii silite ?n ca!ul creditorilor
care nu au respectat procedurile de e-ecutare
;0& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n instan=<
;8& ,eluarea "<surilor de recuperare a de%itelor
;;& I"posi%ilitatea valorific<rii %iletelor la ordin ca ur"are a
dep<>irii ter"enului
;'& IntFr!ieri ?n recuperarea de%itelor
1I& .or"ularea si funda"entarea
eventualelor contesta=ii la e-ecutare
;(& Ineficienta solutionarii eventualelor contestatii la e-ecutare
)+& Raportarea investirii ;1& Insuficienta raportarii
61 D'."n?"$"
/".imn#u.ui :n
&!$"
$'u%$,$ii
!3i#.0$
)1& /roceduri specifice declansarii
fali"entului
;I& /rocedurile specifice declansarii fali"entului sunt insuficente
'+& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu indeplinesc
conditiile de confor"itate
'1& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu sunt actuali!ate
functie de "odificarile legislative
')& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu sunt cunoscute
si nu se aplica
))& Solicitarea fali"entului ?n ca!ul
de%itorilor care sunt insolva%ili
'0& ,eaplicarea tuturor "odalit<=ilor de recuperare a de%itelor
)0& Enscrierea la "asa credal< '8& Inscrierea la "asa credal< cu de%ite "ai "ici decFt cele reale de
recuperat
)8& .or"ularea si funda"entarea
contesta=iilor la deci!iile
nefavora%ile
';& Acceptarea unor solu=ii nelegale ale instan=elor sau de%itorilor
);& Raportarea declansarii
fali"entului
''& Insuficienta raportarii
18
A1 Sis#mu.
in/0$m"#i'
)'& Adecvarea siste"ului infor"atic
la specificul activitatii :uridice
'(& Botarea insuficienta cu ard si soft aferent activitatii :uridice
'1& ,eactuali!area siste"atica a %a!ei de date privind legislatia
'I& Biscontinuitate si pregatire insuficienta a personalului i"plicat in
operarea si utili!area siste"ului infor"atic
(+& Insuficienta siste"ului de prevenire*detectare a accesarilor si
"odificarilor neautori!ate ale %a!elor de date
B1 A$=i&"$"
!0s"$.0$
)(& /roceduri de arivare a dosarelor (1& /rocedurile specifice arivarii dosarelor sunt insuficente
()& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu indeplinesc conditiile
de confor"itate
(0& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu sunt actuali!ate
functie de "odificarile legislative
(8& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu sunt cunoscute si nu
se aplica
)1& Locatia arivarii (;& Alocarea unui spatiu insuficient
('& Alocarea unui spatiu necorespun!ator 9u"iditate ridicata$
apropiere fata de surse de caldura7
)I& Bese"narea personalului
responsa%il
((& ,eno"inali!area unui responsa%il cu activitatea de arivare
0+& /rocesul de arivare a dosarelor (1& Indosarierea necorespun!atoare a docu"entelor in dosare
(I& ,eopisarea dosarelor arivate
1+& Bosarele nu sunt predate la ariva institutiei la ter"enele legale
11& /rocesul4ver%al de predare4pri"ire nu indeplineste conditiile de
confor"itate
Nota$
1;
I"enti&icarea ri!curilor e%te al doilea document care %e elaborea'5 6n cadrul procedurii Anali%a ri!curilor 9i pre%upune
a%ocierea ri%curilor %emni)icative la opera4iilor %tabilite 6n Li!ta centrali%atoare a obiectelor au"itabile. 3e regul5, %e a%ocia'5
unul %au mai multe ri%curi po%ibile, determinate de auditorii interni pe ba'a in)orma4iilor colectate, dar %i din propria experien45&
An %itua4ia 6n care la opera4iile auditabile %e ata9ea'5 mai multe ri%curi anali'a ace%tora %e va putea reali'a pentru )iecare ri%c 6n
parte, pe grupe de ri%curi %au pe total opera4ie/obiect auditabil.
An ace%t %tudiu de ca', au )o%t identi)icate "0 de opera4ii auditabile, pre'entate 6n Li!ta centrali%atoare a obiectelor
au"itabile, c5rora le*au )o%t ata9ate #- ri%curi, a9a cum re'ult5 din documentul I"enti&icarea ri!curilor.
1'
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
STABILIREA FACTORILOR DE RISC SI A PONDERILOR +I
NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCURILOR
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at53ristescu Ga%riel Bata5
F"'#0$i ! $is'
7F
i
8
P0n!$"
/"'#0$i.0$ !
$is'
7P
i
8
Ni&.u. ! "%$'i$ ". $is'u.ui 7N
i
8
N
4
N
2
N
9
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n C F4
P4 C <0D
E-ist< proceduri >i
se aplic<
E-ist< proceduri$
sunt cunoscute$
dar nu se aplic<
,u e-ist<
proceduri
A%$'i$"
'"n#i#"#i&, E
F2
P2 C 90D
I"pact financiar
sca!ut
I"pact financiar
nor"al
I"pact financiar
ridicat
A%$'i$"
'".i#"#i&, C F9
P9 C 20D
Vulnera%ilitate
"ic<
Vulnera%ilitate
"edie
Vulnera%ilitate
"are
Not$
(rin ace%t document %e %tabile%c, 6n )unc4ie de importan4a 9i greutatea )actorilor
de ri%c, ponderile 9i nivelurile de apreciere ale ri%curilor.
?ei trei )actori de ri%c %unt %tabili4i prin normele generale 9i %unt acoperitori
pentru entitate, 6n%5 dac5 dorim %5 eviden4iem 9i al4i )actori de ri%c, cu nivelurile de
apreciere core%pun'5toare, %e recomanda %a avem 6n vedere ca %uma ponderilor
)actorilor de ri%c %5 )ie de a%emenea -00.
1(
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
A1 INTREB*RI ADRESATE
MANAGEMENTULUI GENERAL
DA NU
OBS1
E-ist< proceduri scrise privind activitatea Serviciului #uridicJ H
E-ista o politica privind recrutarea personaluluiJ H
E-ist< proceduri scrise privind "odul de repre!entare ?n instan=<J H
E-ist< proceduri scrise privind "odul de eviden=iere a dosarelor de
:udecat<J
H
E-ist< proceduri scrise privind valorificarea ot<rFrilor :udec<tore>tiJ H
E-ist< conclu!ii scrise ane-ate la dosareJ H
Kot<rFrile definitive sunt trans"ise co"parti"entelor de specialitate ?n
vederea punerii ?n aplicareJ
H
E-ist< Registru de cau!eJ H
S4au calculat do%Fn!i >i penalit<=i >i au fost ?nscrise la "asa credal<J H
Baca da$ investirea s4a reali!at ?n ter"enJ H
Verifica=i dac< %iletele la ordin au fost investite cu for"ula e-ecutorie ?n
ca!ul de%itelor neacitateJ
H
In protocol$ s4a ur"<rit ca e-ecutorii s< secestre!e >i s< valorifice
%unurile de%itorilorJ
H
In instante$ s4au sus=inut corect interesele entitatii referitoare la
contesta=iiJ
H
B1 INTREBARI ADRESATE
MANAGEMENTULUI DE LINIE
DA NU OBS1
O3i'#i&u. I1 O$5"ni6"$") %."ni/i'"$" si $"%0$#"$" "'#i&i#"#ii (u$i!i'
E-ista un siste" de proceduri specifice care sa regle"ente!e activitatea
:uridicaJ
H
3adrul
legal
/rocedurile specifice e-istente sunt scrise si for"ali!ateJ
/rocedurile specifice e-istente sunt cunoscute si aplicate de personalul
co"parti"entului J
Atri%utiile cuprinse in procedurile specifice se regasesc in fisele
posturilorJ
Aveti sta%ilit un responsa%il cu ela%orarea si actuali!area
procedurilor specificeJ
Structura organi!atorica acopera intreaga paleta de sarcini privind
reali!area o%iectivelorJ
Aveti toate posturile ocupateJ daca nu$ care sunt cau!eleJ
Aveti un plan in ceea ce priveste pregatirea profesionala a personaluluiJ
11
A1 INTREB*RI ADRESATE
MANAGEMENTULUI GENERAL
DA NU
OBS1
Activitatea :uridica se desfasoara pe %a!a de planJ
E-ista persoana responsa%ila cu funda"entarea si ela%orarea /lanuluiJ
/lanul indeplineste conditiile de confor"itateJ
Serviciul ela%orea!a lucr<ri de sinte!<J
Anali!ati "odul de ?ntoc"ire a rapoartelor c<tre conducereJ
Verifica=i realitatea datelor din aceste rapoarteJ
Anali!ati docu"entele e"ise ?n cadrul unit<=ii care tre%uie avi!ate de
Serviciul #uridicJ
O3i'#i&u. II1 Sis#mu. ! 5s#i0n"$ " !0s"$.0$ '"u6.0$ ." '"$ n#i#"#" s# %"$#
7in$5is#$"$) $%"$#i6"$) '0ns#i#ui$ si u$m"$i$8
E-ista Registru unic al cau!elorJ H
Verifica=i dac< toate docu"entele pri"ite sunt ?nregistrateJ H
3oresponden=a pri"it< este reparti!at< ?n vederea solu=ion<riiJ H
E-ist< ter"ene de solu=ionare sta%iliteJ H
Verifica=i dac< eviden=a este co"plet< >i la !iJ H
Bosarele finali!ate sunt arivateJ H
Verifica=i dac< acestea cuprind toate docu"enteleJ H
Verifica=i dac< acestea au fost co"pletate pe parcurs cu toate
docu"entele pri"ite de la instan=< sau ?ntoc"ite ulteriorJ
H
O3i'#i&u. III1 R%$6n#"$" n#i#"#ii :n ins#"n2. ! (u!'"#,
Verifica=i dosarele de instan=<J H
Verifica=i cita=iile pri"iteJ H
Verifica=i ot<rFrile e"ise la fiecare >edin=<J H
Verifica=i dac< institu=ia a fost repre!entat< ?n instan=< la fiecare >edin=<J H
Verifica=i dac< au fost sus=inute interesele la fiecare >edin=<J H
Verifica=i dac< sunt for"ulate ?ntF"pin<riJ H
Verifica=i dac< ?ntF"pin<rile co"%at ?n totalitate pro%le"eleJ H
Toate ac=iunile ?n instan=< au fost for"ulate ?n ter"enJ H
Verifica=i dac< e-ista de%ite prescrise >i neac=ionateJ H
Verifica=i daca toate ac=iunile sunt finali!ateJ H
Baca da$ toate actiunile finali!ate au o%=inut ot<rFri definitiveJ H
Kotararile definitive sunt trans"ise co"parti"entelor de specialitate ?n
vederea punerii ?n aplicareJ
H
O3i'#i&u. IV1 M0!".i#"#i. ! "n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u !#$min"# $s%in5$" in ins#"n#" " "'#iuni.0$ /0$mu."#
Verifica=i toate ac=iunile pierduteJ H
Verifica=i ?ntoc"irea recursuluiJ H
Verifica=i dac< recursul este for"ulat ?n ter"enJ H
Verifica=i dac< recursul cuprinde toate e-ceptiileJ H
Verifica=i "odul de for"ulare a ac=iuniiJ H
Verifica=i dac< s4a staruit ?n sus=inerea intereselorJ H
Verifica=i dac< conclu!iile sunt for"ulate la o%iect >i co"%at din toate
punctele de vedere cau!a J
H
Verifica=i dac< s4a insistat pe re=inerea de c<tre instan=< a anu"itor
aspecte ?n sus=inerea cau!eiJ
H
1I
A1 INTREB*RI ADRESATE
MANAGEMENTULUI GENERAL
DA NU
OBS1
Verifica=i dac< la ac=iunile pierdute au fost utili!ate toate c<ile de atacJ H
Verifica=i dac< la ac=iunile pierdute ?n pri"a instan=< s4a for"ulat apel
H
Verifica=i dac< apelul este for"ulat ?n ter"enJ H
Verifica=i dac< apelul a fost ?nso=it de sus=inerea scris< a "en=iunilorJ H
O3i'#i&u. V1 In&s#i$" =0#,$>$i.0$ (u!',#0$?#i ?i
s0.i'i#"$" %un$ii .0$ :n "%.i'"$ ! ',#$ 0$5"nu. ! @'u#"$
3unoasteti daca toate ot<rFrile definitive au fost investite cu for"ula
e-ecutorieJ
H
Baca da$ investirea s4a reali!at ?n ter"enJ H
Verifica=i toate %iletele la ordin pri"ite H
Verifica=i dac< acestea au fost investite cu for"ula e-ecutorie ?n ca!ul
de%itelor neacitate
H
Verifica=i dac< investirea s4a facut ?n ter"en H
Verifica=i dac< s4a solicitat la e-ecutorii :udec<tore>ti e-ecutarea silit< a
de%itorilor
H
Verifica=i dac< aceasta solicitare este f<cut< ?n ter"en H
Verifica=i dac< s4a st<ruit pe lFng< e-ecutori ?n vederea ?ntoc"irii la
ter"en a actelor procedurale
H
Verifica=i dac< s4a ur"<rit ca e-ecutorii s< secestre!e >i s< valorifice
%unurile de%itorilor
H
Verifica=i dac< e-ist< contesta=ii la e-ecutare H
Verifica=i dac< s4au sus=inut corect interesele societ<=ii referitor la
contesta=ii
H
O3i'#i&u. VI1 D'."n?"$" /".imn#u.ui :n &!$" $'u%$,$ii !3i#.0$
Verifica=i toate de%itele H
Verifica=i ac=iunile for"ulate H
Verifica=i daca ot<rFrile definitive o%=inute sunt e-ecutateJ H
E-ist< de%itori care nu au putut fi e-ecuta=i din lips< de %unuriJ H
Baca da$ s4a solicitat licidarea :udiciar< $ ?"potriva acestoraJ H
Verifica=i docu"entele de ?nscriere la "asa credal<J H
Baca da$ confrunta=i datele din acestea cu cele din eviden=a
conta%ilaJ
H
Se calculea!a do%Fn!i >i penalit<=iJ H
Baca da$ au fost ?nscrise la "asa credal<J H
O3i'#i&u. VII1 Sis#mu. in/0$m"#i'
Bispuneti de dotare ard si soft suficienta si corespun!atoare
activitatii pe care o desfasuratiJ
H
/rogra"ele infor"atice utili!ate au licenta si sunt actuali!ateJ H
/ersonalul responsa%il are e-perienta necesaraJ H
/ersonalul responsa%il %eneficia!a de pregatire profesionala continuaJ H
E-ista un siste" pentru prevenirea si detectarea accesarilor si
"odificarilor neautori!ate in siste"J
H
O3i'#i&u. VIII1 A$=i&"$" !0s"$.0$
Aveti un siste" privind organi!area arivariiJ H
E-ista o persoana responsa%ila cu arivarea dosarelorJ H
)+
A1 INTREB*RI ADRESATE
MANAGEMENTULUI GENERAL
DA NU
OBS1
Verificati daca dosarele sunt arivateJ H
Spatiul destinat depo!itarii dosarelor este corespun!atorJ H
Nota$
C'e!tionarul "e control intern %e adre%ea'a nivelului general de management
%i managementului de linie, in vederea aprecierii ri%curilor operatiilor %upu%e
auditarii, cu %copul de a evalua prin intrebarile )ormulate %i ra%pun%urile primite
exi%tenta %i )unctionalitatea controalelor interne din cadrul entitatii.
)1
))
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
STABILIREA NIVELULUI RISCULUI SI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
41 O$5"ni6"$")
%."ni/i'"$" si
$"%0$#"$"
"'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile
specifice care
regle"entea!a
activitatea :uridica
1& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice sunt
insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
)& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
0& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu
sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
8& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu
sunt cunoscute si nu se aplica
0 +$;+ )
+$0+
0
+$)+
)$(+
)0
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
)& Adecvarea
structurii
organi!atorice pentru
reali!area
o%iectivelor
;& ,eadecvarea structurii organi!atorice
corespun!ator o%iectivelor sta%ilite
0 +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ )$++
0& Resursele u"ane '& Insuficienta personalului anga:at in
raport cu o%iectivele serviciului
) +$;+ 0 +$0+ 0 +$)+ )$;+
(& ,eadecvarea nivelului de e-perienta
si pregatire profesionala a salariatilor
cu gradul de co"ple-itate al lucrarilor
) +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$++
8& Siste"ul de
perfectionare
profesionala a
personalului
1& Ine-istenta planurilor anuale si
strategice privind perfectionarea
profesionala a personalului
0 +$;+ )
+$0+
0
+$)+
)$(+
I& /lanurile de perfectionare
profesionala nu sunt adaptate la
cerintele fiecarui salariat
0 +$;+ 1 +$0+ 0 +$)+ )$8+
1+& ,edese"narea unei persoane
responsa%ile cu organi!area si
"onitori!area re!ultatelor
progra"elor de perfectionare
profesionala
) +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ 1$(+
;& /lanificarea
activitatii
11& Besfasurarea activitatii :uridice pe
%a!a unui plan for"ali!at
1 +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$++
)8
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
1)& 3orelarea planului cu politica de
reali!are a o%iectivelor entitatii
1 +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$++
'& Raportarea
activitatii
10& ,e?ntoc"irea lucr<rilor >i rapoartelor
sau ?ntoc"irea inco"plet< a acestora
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
18& Avi!area unor docu"ente care nu
?ndeplinesc cadrul legal
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
21 Sis#mu. !
5s#i0n"$ "
!0s"$.0$ '"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
s# %"$#
7in$5is#$"$)
$%"$#i6"$)
'0ns#i#ui$ si
u$m"$i$8
(& /roceduri specifice
de gestionare
1;& /rocedurile specifice de gestionare
sunt insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
1'& /rocedurile specifice de gestionare nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
1(& /rocedurile specifice de gestionare nu
sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
11& /rocedurile specifice de gestionare nu
sunt cunoscute si nu se aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
1& Evidenta cau!elor 1I& ,econfor"itatea Registrului unic al
cau!elor
0 +$;+ ) +$0+ )
+$)+
)$;+
)+& ,ereparti!area cau!elor ?n vederea
solu=ion<rii
) +$;+ ) +$0+ 1 +$)+ 1$1+
)1& Accesarea de catre persoane
neautori!ate a Registrului de cau!e
1 +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$++
))& ,eefectuarea inregistrarilor in
3ondica ter"enelor
) +$;+ 0 +$0+ ) +$)+ )$0+
);
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
I& 3onstituirea si
eviden=a dosarelor
finali!ate
)0& Bosare de instan=< inco"plete 0 +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ )$)+
)8& E-istenta in dosare a unor acte
neinregistrate
) +$;+ 0 +$0+ ) +$)+ )$0+
);& Accesarea de catre persoane
neautori!ate a dosarelor cau!elor
) +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ 1$(+
91 R%$6n#"$"
n#i#"#ii :n
ins#"n2. !
(u!'"#"
1+& /roceduri
specifice de
repre!entare
)'& /rocedurile specifice de repre!entare
insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
)(& /rocedurile specifice de repre!entare
nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
)1& /rocedurile specifice de repre!entare
nu sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
)I& /rocedurile specifice de repre!entare
nu sunt cunoscute si nu se aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
11& .or"ularea si
funda"entarea
participarii in instanta
0+& Ineficienta funda"entarii
inta"pinarilor
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
01& ,econfor"itatea for"ularii
inta"pinarilor
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
0)& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii
silite ?n ca!ul creditorilor care nu au
respectat procedurile de e-ecutare
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
)'
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
00& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n
instan=<
) +$;+ 0 +$0+ ) +$)+ )$0+
08& ,evalorificarea ot<rFrilor o%=inute >i
definitive
) +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$)+
0;& A%senta de la sedintele de :udecata 0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
0'& Ineficienta organi!atorica in
repre!entarea in instantele de :udecata
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
1)& Raportarea
repre!entarii in
instanta
0(& Insuficienta raportarii repre!entarii ) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
;1 M0!".i#"#i. !
"n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u
!#$min"#
$s%in5$" :n
ins#"n2, "
"'2iuni.0$
/0$mu."#
10& /roceduri
specifice de anali!a
01& /rocedurile specifice de anali!a sunt
insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
0I& /rocedurile specifice de anali!a nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
8+& /rocedurile specifice de anali!a nu
sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
81& /rocedurile specifice de anali!a nu
sunt cunoscute si nu se aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
)(
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
18& Adecvarea
"odalitatilor de
anali!a a cau!elor
8)& ,eutili!area tuturor c<ilor de atac
atunci cFnd ot<rFrile sunt
defavora%ile
0 +$;+ 0 +$0+ ) +$)+ )$1+
80& /ierderea ac=iunii ca ur"are a
nepre!ent<rii logice a faptelor >i
sus=inerea cu pro%e adecvate a
acestora
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
88& /ierderea ac=iunii ca ur"are a
nefor"ul<rii ?n ter"en a apelului
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
8;& /ierderea ac=iunii ca ur"are a
nefor"ul<rii ?n ter"en a recursului
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
1;& Anali!a "odului
de for"ulare a
clau!elor contractuale
8'& Insuficienta clau!elor contractuale
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
1'& Raportarea
periodica a cau!elor
8(& Insuficienta raportarii cau!elor
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
<1 In&s#i$"
=0#"$"$i.0$
(u!'"#0$s#i si
1(& /roceduri
specifice de investire
81& /rocedurile specifice de anali!a sunt
insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
8I& /rocedurile specifice de investire nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
)1
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
s0.i'i#"$" %un$ii
.0$ in "%.i'"$ !
'"#$ 0$5"nu. !
@'u#"$
;+& /rocedurile specifice de investire nu
sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
;1& /rocedurile specifice de investire nu
sunt cunoscute si nu se aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
11& Investirea
ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
;)& ,eluarea "<surilor de recuperare a
crean=elor
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
;0& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii
silite ?n ca!ul creditorilor care nu au
respectat procedurile de e-ecutare
0 +$;+ 0 +$0+ ) +$)+ )$1+
;8& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n
instan=<
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
;;& ,eluarea "<surilor de recuperare a
de%itelor
) +$;+ 0 +$0+ 0 +$)+ )$;+
;'& IntFr!ieri ?n recuperarea de%itelor ) +$;+ 0 +$0+ 0 +$)+ )$)+
1I& .or"ularea si
funda"entarea
eventualelor
contesta=ii la
e-ecutare
;(& Ineficienta solutionarii eventualelor
contestatii la e-ecutare
) +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ 1$(+
)+& Raportarea
investirii
;1& Insuficienta raportarii investirii
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
)I
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
61 D'."n?"$"
/".imn#u.ui :n
&!$"
$'u%$,$ii
!3i#.0$
)1& /roceduri
specifice declansarii
fali"entului
;I& /rocedurile specifice declansarii
fali"entului sunt insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
'+& /rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu indeplinesc conditiile
de confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
'1& /rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu sunt actuali!ate
functie de "odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
')& /rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu sunt cunoscute si nu
se aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
))& Solicitarea
fali"entului ?n ca!ul
de%itorilor care sunt
insolva%ili
'0& ,eaplicarea tuturor "odalit<=ilor de
recuperare a de%itelor
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
)0& Enscrierea la "asa
credal<
'8& Inscrierea la "asa credal< cu de%ite
"ai "ici decFt cele reale de recuperat
) +$;+ ) +$0+ 1 +$)+ 1$1+
)8& .or"ularea si
funda"entarea
contesta=iilor la
deci!iile nefavora%ile
';& Acceptarea unor solu=ii nelegale ale
instan=elor sau de%itorilor
) +$;+ ) +$0+ 1 +$)+ 1$1+
0+
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
);& Raportarea
declansarii
fali"entului
''& Insuficienta raportarii fali"entului
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
A1 Sis#mu.
in/0$m"#i'
)'& Adecvarea
siste"ului infor"atic
la specificul
activitatii :uridice
'(& Botarea insuficienta cu ard si soft
aferente activitatii :uridice
1 +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ 1$)+
'1& ,eactuali!area siste"atica a %a!ei de
date privind legislatia
) +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$)+
'I& Biscontinuitate si pregatire
insuficienta a personalului i"plicat in
operarea si utili!area siste"ului
infor"atic
) +$;+ 1 +$0+ ) +$)+ 1$(+
(+& Insuficienta siste"ului de
prevenire*detectare a accesarilor si
"odificarilor neautori!ate ale %a!elor
de date
) +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$++
B1 A$=i&"$"
!0s"$.0$
)(& /roceduri de
arivare a dosarelor
(1& /rocedurile specifice arivarii
dosarelor sunt insuficente
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
()& /rocedurile specifice arivarii
dosarelor nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
(0& /rocedurile specifice arivarii
dosarelor nu sunt actuali!ate functie
de "odificarile legislative
0 +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$;+
01
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ris'u$i smni/i'"#i&
C$i#$ii ! "n".i6" " $is'u$i.0$
Pun'#"(
#0#".
A%$'i$"
'0n#$0.u.ui
in#$n F4
A%$'i$"
'"n#i#"#i&"
F2
A%$'i$"
'".i#"#i&"
F9
Ni
P4
<0D
Ni
P2
90D
Ni
P9
20D
(8& /rocedurile specifice arivarii
dosarelor nu sunt cunoscute si nu se
aplica
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
)1& Locatia arivarii (;& Alocarea unui spatiu insuficient ) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
('& Alocarea unui spatiu necorespun!ator
9u"iditate ridicata$ apropiere fata de
surse de caldura7
1 +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$++
)I& Bese"narea
personalului
responsa%il
((& ,eno"inali!area unui responsa%il cu
activitatea de arivare
) +$;+ ) +$0+ ) +$)+ )$++
0+& /rocesul de
arivare a dosarelor
(1& Indosarierea necorespun!atoare a
docu"entelor in dosare
0 +$;+ ) +$0+ 0 +$)+ )$(+
(I& ,eopisarea dosarelor arivate ) +$;+ 0 +$0+ 0 +$)+ )$;+
1+& Bosarele nu sunt predate la ariva
institutiei la ter"enele legale
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
11& /rocesul4ver%al de predare4pri"ire nu
indeplineste conditiile de
confor"itate
) +$;+ 1 +$0+ 1 +$)+ 1$;+
0)
Nota$
;laborarea documentului (tabilirea ni)elului ri!cului *i a puncta+ului total al ri!cului comport5 dou5 etape@ 6n prima )a'5
%e reali'ea'5 evaluarea nivelelor ri%curilor a%ociate opera4iilor auditabile, iar 6n a doua )a'5 %e determin5 punctajul total pe ba'a
)ormulei din Normele metodologice privind auditul intern, re%pectiv@
n
TF Pi @ Ni unde@ (i B ponderea ri%cului pentru )iecare criteriu
i F 4
Ni B nivelul ri%curilor pentru )iecare criteriu utili'at
;valuarea ri%curilor a%ociate opera4iilor auditabile pe ba'a in)orma4iilor 6n po%e%ia c5rora a intrat auditorul intern, p<n5
6n ace%t moment, din documentele primite de la entitate 9i/%au din rapoarte anterioare, dar 9i din propria experti'a 6n domeniu
are un oarecare grad de %ubiectivitate.
3in ace%te motive %e recomand5 ca auditorii interni %5 aib5 6n vedere po%ibilitatea 6mbun5t54irii ace%tei lucr5ri pe durata
mi%iunii de audit 9i 6n %pecial 6n etapa Inter)eniei la &aa locului, )unc4ie de in)orma4iile, documentele 9i probele de audit pe care
le reali'ea'5.
00
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
CLASAREA OPERAIILOR PE BAZA PUNCTAJULUI RISCURILOR
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&4 01&1)&)++;
Entoc"it5To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at53ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
41 O$5"ni6"$")
%."ni/i'"$" si
$"%0$#"$"
"'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile specifice care
regle"entea!a activitatea :uridica
1& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice sunt
insuficente
)$(+ Mare
)& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu indeplinesc
conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
0& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+ Mare
8& /rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
)& Adecvarea structurii
organi!atorice pentru reali!area
o%iectivelor
;& ,eadecvarea structurii organi!atorice
corespun!ator o%iectivelor sta%ilite
)$++
Mediu
0& Resursele u"ane '& Insuficienta personalului anga:at in raport cu
o%iectivele serviciului
)$;+ Mare
08
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
(& ,eadecvarea nivelului de e-perienta si pregatire
profesionala a salariatilor cu gradul de
co"ple-itate al lucrarilor
)$++ Mediu
8& Siste"ul de perfectionare
profesionala a personalului
1& Ine-istenta planurilor anuale si strategice
privind perfectionarea profesionala a
personalului
)$(+ Mare
I& /lanurile de perfectionare profesionala nu sunt
adaptate la cerintele fiecarui salariat
)$8+
Mare
1+& ,edese"narea unei persoane responsa%ile cu
organi!area si "onitori!area re!ultatelor
progra"elor de perfectionare profesionala
1$(+ Mic ,u
;& /lanificarea activitatii 11& Besfasurarea activitatii :uridice pe %a!a unui
plan for"ali!at
1$++ Mic ,u
1)& 3orelarea planului cu politica de reali!are a
o%iectivelor entitatii
1$++
Mic ,u
'& Raportarea activitatii 10& ,e?ntoc"irea lucr<rilor >i rapoartelor sau
?ntoc"irea inco"plet< a acestora
)$;+
Mare
18& Avi!area unor docu"ente care nu ?ndeplinesc
cadrul legal
)$(+
Mare
21 Sis#mu. !
5s#i0n"$ "
!0s"$.0$ '"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
s# %"$#
7in$5is#$"$)
$%"$#i6"$)
'0ns#i#ui$ si
u$m"$i$8
(& /roceduri specifice de
gestionare
1;& /rocedurile specifice de gestionare sunt
insuficente
)$(+ Mare
1'& /rocedurile specifice de gestionare nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
1(& /rocedurile specifice de gestionare nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+ Mare
11& /rocedurile specifice de gestionare nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
1& Evidenta cau!elor 1I& ,econfor"itatea Registrului unic al cau!elor )$;+ Mare
)+& ,ereparti!area cau!elor ?n vederea solu=ion<rii 1$1+ Mediu
0;
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
)1& Accesarea de catre persoane neautori!ate a
Registrului de cau!e
1$++ Mic ,u
))& ,eefectuarea inregistrarilor in 3ondica
ter"enelor
)$0+ Mare
I& 3onstituirea si eviden=a
dosarelor finali!ate
)0& Bosare de instan=< inco"plete )$)+ Mediu
)8& E-istenta unor acte neinregistrate in evidenta
serviciului
)$0+ Mare
);& Accesarea de catre persoane neautori!ate a
dosarelor cau!elor
1$(+ Mic ,u
91 R%$6n#"$"
n#i#"#ii :n
ins#"n2. !
(u!'"#"
1+& /roceduri specifice de
repre!entare
)'& /rocedurile specifice de repre!entare insuficente )$(+ Mare
)(& /rocedurile specifice de repre!entare nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
)1& /rocedurile specifice de repre!entare nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+ Mare
)I& /rocedurile specifice de repre!entare nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
11& .or"ularea si funda"entarea
participarii in instanta
0+& Ineficienta funda"entarii inta"pinarilor )$;+ Mare
01& ,econfor"itatea for"ularii inta"pinarilor 1$;+ Mic ,u
0)& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii silite ?n
ca!ul creditorilor care nu au respectat
procedurile de e-ecutare
1$;+ Mic ,u
00& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n instan=< )$0+ Mare
08& ,evalorificarea ot<rFrilor o%=inute >i definitive )$)+ Mediu
0;& A%senta de la sedintele de :udecata )$(+ Mare
0'& Ineficienta organi!atorica in repre!entarea in
instantele de :udecata
)$;+ Mare
0'
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
1)& Raportarea repre!entarii in
instanta
0(& Insuficienta raportarii repre!entarii 1$;+ Mic ,u
;1 M0!".i#"#i. !
"n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u
!#$min"#
$s%in5$" :n
ins#"n2, "
"'2iuni.0$
/0$mu."#
10& /roceduri specifice de anali!a 01& /rocedurile specifice de anali!a sunt insuficente )$(+ Mare
0I& /rocedurile specifice de anali!a nu indeplinesc
conditiile de confor"itate
)$;+
Mare
8+& /rocedurile specifice de anali!a nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+
Mare
81& /rocedurile specifice de anali!a nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+
Mare
18& Adecvarea "odalitatilor de
anali!a a cau!elor
8)& ,eutili!area tuturor c<ilor de atac atunci cFnd
ot<rFrile sunt defavora%ile
)$1+ Mare
80& /ierderea ac=iunii ca ur"are a nepre!ent<rii
logice a faptelor >i sus=inerea cu pro%e adecvate
a acestora
)$;+ Mare
88& /ierderea ac=iunii ca ur"are a nefor"ul<rii ?n
ter"en a apelului
)$(+ Mare
8;& /ierderea ac=iunii ca ur"are a nefor"ul<rii ?n
ter"en a recursului
)$(+ Mare
1;& Anali!a "odului de
for"ulare a clau!elor
contractuale
8'& Insuficienta clau!elor contractuale
1$;+ Mic ,u
1'& Raportarea periodica a
cau!elor
8(& Insuficienta raportarii cau!elor
1$;+ Mic ,u
<1 In&s#i$"
=0#"$"$i.0$
(u!'"#0$s#i si
s0.i'i#"$"
1(& /roceduri specifice de anali!a 81& /rocedurile specifice de anali!a sunt insuficente )$(+ Mare
8I& /rocedurile specifice de investire nu indeplinesc
conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
;+& /rocedurile specifice de investire nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+ Mare
0(
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
%un$ii .0$ in
"%.i'"$ ! '"#$
0$5"nu. !
@'u#"$
;1& /rocedurile specifice de investire nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
11& Investirea ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
;)& ,eluarea "<surilor de recuperare a crean=elor )$(+ Mare
;0& ,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii silite ?n
ca!ul creditorilor care nu au respectat
procedurile de e-ecutare
)$1+ Mare
;8& /rescrierea dreptului de a ac=iona ?n instan=< )$(+ Mare ,u
;;& ,eluarea "<surilor de recuperare a de%itelor )$;+ Mare
;'& IntFr!ieri ?n recuperarea de%itelor )$)+ Mediu
1I& .or"ularea si funda"entarea
eventualelor contesta=ii la
e-ecutare
;(& Ineficienta solutionarii eventualelor contestatii la
e-ecutare
1$(+ Mic ,u
)+& Raportarea investirii ;1& Insuficienta raportarii investirii 1$;+ Mic ,u
61 D'."n?"$"
/".imn#u.ui :n
&!$"
$'u%$,$ii
!3i#.0$
)1& /roceduri specifice
declansarii fali"entului
;I& /rocedurile specifice declansarii fali"entului
sunt insuficente
)$(+ Mare
'+& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
'1& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu
sunt actuali!ate functie de "odificarile
legislative
)$;+ Mare
')& /rocedurile specifice declansarii fali"entului nu
sunt cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
))& Solicitarea fali"entului ?n
ca!ul de%itorilor care sunt
insolva%ili
'0& ,eaplicarea tuturor "odalit<=ilor de recuperare
a de%itelor )$;+ Mare
)0& Enscrierea la "asa credal< '8& Inscrierea la "asa credal< cu de%ite "ai "ici
decFt cele reale de recuperat
1$1+ Mediu
01
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
)8& .or"ularea si funda"entarea
contesta=iilor la deci!iile
nefavora%ile
';& Acceptarea unor solu=ii nelegale ale instan=elor
sau de%itorilor 1$1+ Mediu
);& Raportarea declansarii
fali"entului
''& Insuficienta raportarii
1$;+ Mic ,u
A1 Sis#mu.
in/0$m"#i'
)'& Adecvarea siste"ului
infor"atic la specificul activitatii
:uridice
'(& Botarea insuficienta cu ard si soft aferent
activitatii :uridice
1$)+ Mic ,u
'1& ,eactuali!area siste"atica a %a!ei de date
privind legislatia
)$)+ Mediu
'I& Biscontinuitate si pregatire insuficienta a
personalului i"plicat in operarea si utili!area
siste"ului infor"atic
1$(+ Mic ,u
(+& Insuficienta siste"ului de prevenire*detectare a
accesarilor si "odificarilor neautori!ate ale
%a!elor de date
)$++ Mediu
B1 A$=i&"$"
!0s"$.0$
)(& /roceduri de arivare a
dosarelor
(1& /rocedurile specifice arivarii dosarelor sunt
insuficente
)$(+ Mare
()& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
)$;+ Mare
(0& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile legislative
)$;+ Mare
(8& /rocedurile specifice arivarii dosarelor nu sunt
cunoscute si nu se aplica
)$(+ Mare
)1& Locatia arivarii (;& Alocarea unui spatiu insuficient 1$;+ Mic ,u
('& Alocarea unui spatiu necorespun!ator 9u"iditate
ridicata$ apropiere fata de surse de caldura7
1$++ Mic ,u
)I& Bese"narea personalului
responsa%il
((& ,eno"inali!area unui responsa%il cu activitatea
de arivare
)$++ Mediu
0I
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i.
Ris'u$i smni/i'"#i&
Pun'#"(
#0#".
C."s"$ O3s1
0+& /rocesul de arivare a
dosarelor
(1& Indosarierea necorespun!atoare a docu"entelor
in dosare
)$(+ Mare
(I& ,eopisarea dosarelor arivate )$;+ Mare
1+& Bosarele nu sunt predate la ariva institutiei la
ter"enele legale
1$;+ Mic ,u
11& /rocesul4ver%al de predare4pri"ire nu
indeplineste conditiile de confor"itate
1$;+ Mic ,u
Nota$
(entru continuarea anali'ei, auditorii interni au 6mp5r4it in cele trei categorii /mari, medii %i mici0 ri%curile din documentul
(tabilirea ni)elului ri!cului *i a puncta+ului total, 4in<nd cont 9i de re%ur%ele alocate mi%iunii /num5r de per%oane, timpul a)erent
9.a.0, a%t)el@
+i%curi mici 1$+ 4 1$(
+i%curi medii 1$1 4 )$)
+i%curi mari )$0 4 0$+
(entru moment, ri%curile mici vor )i ignorate, in %en%ul ca nu vor )i auditate, iar ri%curile %emni)icative /mari 9i medii0 vor
intra 6n )a'a de ierarhi'are, oca'ie cu care %e va elabora documentul Tabelul puncte tari *i puncte !labe.
8+
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
TABELUL PUNCTE TARI +I PUNCTE SLABE
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
41 O$5"ni6"$")
%."ni/i'"$" si
$"%0$#"$"
"'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile
specifice care
regle"entea!a
activitatea :uridica
/rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice sunt
insuficente
S Sca!ut
/rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
S Sca!ut
/rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile
legislative
S Sca!ut
/rocedurile specifice ela%orate pentru
regle"entarea activitatii :uridice nu sunt
cunoscute si nu se aplica
S Sca!ut
81
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
)& Adecvarea structurii
organi!atorice pentru
reali!area o%iectivelor
,eadecvarea structurii organi!atorice
corespun!ator o%iectivelor sta%ilite
T
Reorgani!area
structurii serviciului a
contri%uit la
eli"inarea riscului de
neadecvare
Ridicat
0& Resursele u"ane Insuficienta personalului anga:at in
raport cu o%iectivele serviciului
S Sca!ut
,eadecvarea nivelului de e-perienta si
pregatire profesionala a salariatilor cu
gradul de co"ple-itate al lucrarilor
S Sca!ut
8& Siste"ul de
perfectionare
profesionala a
personalului
Ine-istenta planurilor anuale si strategice
privind perfectionarea profesionala a
personalului
S Sca!ut
/lanurile de perfectionare profesionala
nu sunt adaptate la cerintele fiecarui
salariat
S Sca!ut
;& Raportarea
activitatii
,e?ntoc"irea lucr<rilor >i rapoartelor sau
?ntoc"irea inco"plet< a acestora
S
Sca!ut
Avi!area unor docu"ente care nu
?ndeplinesc cadrul legal
S
Mediu
21 Sis#mu. !
5s#i0n"$ "
!0s"$.0$ '"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
'& /roceduri specifice
de gestionare
/rocedurile specifice de gestionare sunt
insuficente
S Sca!ut
/rocedurile specifice de gestionare nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
S Sca!ut
8)
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
s# %"$#
7in$5is#$"$)
$%"$#i6"$)
'0ns#i#ui$ si
u$m"$i$8
/rocedurile specifice de gestionare nu
sunt actuali!ate functie de "odificarile
legislative
S Sca!ut
/rocedurile specifice de gestionare nu
sunt cunoscute si nu se aplica
S Sca!ut
(& Evidenta cau!elor ,econfor"itatea Registrului unic al
cau!elor
S
Sca!ut
,ereparti!area cau!elor ?n vederea
solu=ion<rii
S
Sca!ut
,eefectuarea inregistrarilor in 3ondica
ter"enelor
S
Sca!ut
1& 3onstituirea si
eviden=a dosarelor
finali!ate
Bosare de instanta inco"plete S Sca!ut
E-istenta unor acte neinregistrate in
evidenta serviciului
S Sca!ut
91 R%$6n#"$"
n#i#"#ii :n
ins#"n2. !
(u!'"#"
I& /roceduri specifice
de repre!entare
/rocedurile specifice de repre!entare
insuficente
S Sca!ut
/rocedurile specifice de repre!entare nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
S Sca!ut
/rocedurile specifice de repre!entare nu
sunt actuali!ate functie de "odificarile
legislative
S Sca!ut
/rocedurile specifice de repre!entare nu
sunt cunoscute si nu se aplica
S Sca!ut
Ineficienta funda"entarii inta"pinarilor
S
Sca!ut
80
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
1+& .or"ularea si
funda"entarea
participarii in instanta
/rescrierea dreptului de a ac=iona ?n
instan=<
S
Sca!ut
,evalorificarea ot<rFrilor o%=inute >i
definitive
S Sca!ut
A%senta de la sedintele de :udecata
S Mediu
Ineficienta organi!atorica in
repre!entarea in instantele de :udecata
S Sca!ut
;1 M0!".i#"#i. !
"n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u !#$min"#
$s%in5$" :n
ins#"n2, "
"'2iuni.0$
/0$mu."#
11& /roceduri specifice
de anali!a
/rocedurile specifice de anali!a sunt
insuficente
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de anali!a nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de anali!a nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile
legislative
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de anali!a nu sunt
cunoscute si nu se aplica
S
Sca!ut
1)& Adecvarea
"odalitatilor de
anali!a a cau!elor
,eutili!area tuturor c<ilor de atac atunci
cFnd ot<rFrile sunt defavora%ile
S Sca!ut
/ierderea ac=iunii ca ur"are a
nepre!ent<rii logice a faptelor >i
sus=inerea cu pro%e adecvate a acestora
S Mediu
/ierderea ac=iunii ca ur"are a
nefor"ul<rii ?n ter"en a apelului
S Sca!ut
88
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
/ierderea ac=iunii ca ur"are a
nefor"ul<rii ?n ter"en a recursului
S Sca!ut
<1 In&s#i$"
=0#"$"$i.0$
(u!'"#0$s#i si
s0.i'i#"$" %un$ii
.0$ in "%.i'"$ !
'"#$ 0$5"nu. !
@'u#"$
10& /roceduri specifice
de investire
/rocedurile specifice de anali!a sunt
insuficente
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de investire nu
indeplinesc conditiile de confor"itate
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de investire nu sunt
actuali!ate functie de "odificarile
legislative
S
Sca!ut
/rocedurile specifice de investire nu sunt
cunoscute si nu se aplica
S
Sca!ut
18& Investirea
ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
,eluarea "<surilor de recuperare a
crean=elor
S
Sca!ut
,esolicitarea suspend<rii e-ecut<rii silite
?n ca!ul creditorilor care nu au respectat
procedurile de e-ecutare
S
Sca!ut
,eluarea "<surilor de recuperare a
de%itelor
S Sca!ut
61 D'."n?"$"
/".imn#u.ui :n
/rocedurile specifice declansarii
fali"entului sunt insuficente
S Sca!ut
8;
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
&!$" $'u%$,$ii
!3i#.0$
1;& /roceduri specifice
declansarii
fali"entului
/rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu indeplinesc conditiile de
confor"itate
S
Sca!ut
/rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu sunt actuali!ate functie
de "odificarile legislative
S Sca!ut
/rocedurile specifice declansarii
fali"entului nu sunt cunoscute si nu se
aplica
S Sca!ut
1'& Solicitarea
fali"entului ?n ca!ul
de%itorilor care sunt
insolva%ili
,eaplicarea tuturor "odalit<=ilor de
recuperare a de%itelor
S
Sca!ut
1(& Enscrierea la "asa
credal<
Inscrierea la "asa credal< cu de%ite "ai
"ici decFt cele reale de recuperat
T E-ista o procedura de
control intern care
functionea!a
Ridicat
11& .or"ularea si
funda"entarea
contesta=iilor la
deci!iile nefavora%ile
Acceptarea unor solu=ii nelegale ale
instan=elor sau de%itorilor
T E-ista o procedura de
control intern care
functionea!a
Ridicat
A1 Sis#mu.
in/0$m"#i'
1I& Adecvarea
siste"ului infor"atic
la specificul activitatii
:uridice
,eactuali!area siste"atica a %a!ei de
date privind legislatia
S
Mediu
Insuficienta siste"ului de
prevenire*detectare a accesarilor si
"odificarilor neautori!ate ale %a!elor de
date
S
Sca!ut
8'
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. Ri!curi !emni&icati)e T(
Con!ecinta
&unctionarii
ne&unctionarii
controlului intern
Gra" "e
ncre"ere
in
controlul
intern
Ob!,
B1 A$=i&"$"
!0s"$.0$
)+& /roceduri de
arivare a dosarelor
/rocedurile specifice arivarii dosarelor
sunt insuficente
S Sca!ut
/rocedurile specifice arivarii dosarelor
nu indeplinesc conditiile de confor"itate
S Sca!ut
/rocedurile specifice arivarii dosarelor
nu sunt actuali!ate functie de
"odificarile legislative
S Sca!ut
/rocedurile specifice arivarii dosarelor
nu sunt cunoscute si nu se aplica
S Sca!ut
)1& Bese"narea
personalului
responsa%il
,eno"inali!area unui responsa%il cu
activitatea de arivare
T
Siste"ul de control
intern este eficient
Ridicat
))& /rocesul de
arivare a dosarelor
Indosarierea necorespun!atoare a
docu"entelor in dosare
S Sca!ut
Bosarele arivate nu sunt opisate S Sca!ut
Nota$
An )a'a de ierarhi'are %e elaborea'5 documentul Tabelul puncte tari *i puncte !labe- prin preluarea opera4iilor auditabile
cu ri%curi %emni)icative /mari 9i medii0 din documentul Cla!area operaiilor- re%pectiv un numar de care cuprinde un num5r de
22 obiecte auditabile 9i 6- de ri%curi a%ociate ace%tora.
$erarhi'area obiectelor auditabile con%t5 6n evaluarea )unc4ionalit54ii %i%temelor de control intern care limitea'5 e)ectele
ri%curilor 9i care dau po%ibilitatea auditorilor interni %5 aprecie'e acele obiecte auditabile ca )iind Cpuncte tari., celelalte ri%curi
pentru care nu exi%ta activitati de control %au ace%tea %unt ne)unctionale %unt in continuare con%iderate /puncte !labeD. &%t)el, 6n
urma anali'ei au re'ultat 1 ri%curi a%ociate obiectelor auditabile care au )o%t evaluate ca )iind Epuncte tariD 9i vor )i eliminate
pentru moment, din auditare.
8(
(ornind de la documentul Tabelul puncte tari *i puncte !labe %e va elabora documentul Tematica n "etaliu a mi!iunii "e
au"it 6n care vor )i preluate numai opera4iile con%iderate ca )iind puncte !labe , oca'ie cu care vor )i renumerotate %i %tabilita
core%pondenta cu paragra)ele din Raportul "e au"it intern..
81
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
TEMATICA GN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&@ 01&1)&)++;
Entoc"it5To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at53ristescu Ga%riel Bata5
O3i'#i& O3i'# "u!i#"3i. s.'#"#
P"$"5$"/u.
'0$s%un6"#0$
!in RAI
41 O$5"ni6"$") %."ni/i'"$" si
$"%0$#"$" "'#i&i#"#ii (u$i!i'
1& /rocedurile specifice care
regle"entea!a activitatea :uridica
)& Resursele u"ane
0& Siste"ul de perfectionare
profesionala a personalului
8& Raportarea activitatii
21 Sis#mu. ! 5s#i0n"$ " !0s"$.0$
'"u6.0$
." '"$ n#i#"#"
s# %"$# 7in$5is#$"$) $%"$#i6"$)
'0ns#i#ui$ si u$m"$i$8
;& /roceduri specifice de gestionare
'& Evidenta cau!elor
(& 3onstituirea si eviden=a dosarelor
finali!ate
91 R%$6n#"$" n#i#"#ii :n
ins#"n2. ! (u!'"#"
1& /roceduri specifice de repre!entare
I& .or"ularea si funda"entarea
participarii in instanta
;1 M0!".i#"#i. ! "n".i6" " '"u6.0$
'"$ "u !#$min"# $s%in5$" :n
ins#"n2, " "'2iuni.0$ /0$mu."#
1+& /roceduri specifice de anali!a
11& Adecvarea "odalitatilor de
anali!a a cau!elor
<1 In&s#i$" =0#"$"$i.0$
(u!'"#0$s#i si s0.i'i#"$" %un$ii
.0$ in "%.i'"$ ! '"#$ 0$5"nu. !
@'u#"$
1)& /roceduri specifice de investire
10& Investirea ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
61 D'."n?"$" /".imn#u.ui :n
&!$" $'u%$,$ii !3i#.0$
18& /roceduri specifice declansarii
fali"entului
1;& Solicitarea fali"entului ?n ca!ul
de%itorilor care sunt insolva%ili
A1 Sis#mu. in/0$m"#i' 1'& Adecvarea siste"ului infor"atic
la specificul activitatii :uridice
B1 A$=i&"$" !0s"$.0$ 1(& /roceduri de arivare a dosarelor
11& /rocesul de arivare a dosarelor
8I
Nota$
(rocedura Anali%a ri!curilor a 6nceput cu elaborarea documentului Li!ta
centrali%atoare a obiectelor au"itabile) care a cuprin% "0 de opera4ii/obiecte
auditabile, 9i %e )inali'ea'a cu Tematica n "etaliu a mi!iunii "e au"it- 6n care au
)o%t %electate numai -# obiecte auditabile.
An continuare, cele -# opera4ii/obiecte auditabile, vor )i avute 6n vedere 6n
activitatea de auditare, deoarece repre'int5 ri%curi %emni)icative pentru domeniul
auditat 9i vor )i %upu%e di)eritelor te%t5ri, %tabilite pe ba'a 0rogramului inter)eniei
la &aa locului, care %e vor materiali'a 6n !.$.&.(.*uri 9i !.?.+.$.*uri, acolo unde e%te
ca'ul, 9i 6n )inal vor )i tran%)erate 9i comentate 6n Raportul "e au"it intern- 6n
ordinea din Tematica n "etaliu a mi!iunii "e au"it,
entionam totu%i ca procedura Anali%a ri!curilor trebuie %a ramana un
/"ocument )iu.- care in )unctie de con%tatarile reali'ate in etapa de Inter)entie la
&ata locului %a )ie actuali'at, ori de cate ori %e impune.
;+
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& 401&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVIT*ILE PROGRAMATE
DURATA
7H8
PERSOANELE
IMPLICATE
LOCUL
DESF*+UR*RII
Tm" 5n$".,5
Activitatea :uridica 26;
41 P$5,#i$" misiunii !
"u!i#
B0
1& Tip<rirea >i procesarea Ordinului de serviciu ) 3ristescu Ga%riel SAI
)& Tiparirea >i procesarea Beclara=iei de independen=a ) To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
0& /reg<tirea >i trans"iterea ,otific<rii privind
declan>area "isiunii de audit intern c<tre p<r=ile
interesate
8 To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
SAI
8& 3olectarea >i prelucrarea infor"a=iilor 1 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
A2BITAT
;& Entoc"irea Listei centrali!atoare a o%iectelor
audita%ile
1 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
'& Ela%orarea Ta%elului puncte tari >i puncte sla%e 1 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
(& Entoc"irea /rogra"ului de audit intern 1 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
1&Intoc"irea ,otei >i a /rogra"ului interven=iei la fa=a
locului
1 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
;1
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVIT*ILE PROGRAMATE
DURATA
7H8
PERSOANELE
IMPLICATE
LOCUL
DESF*+UR*RII
I& O%=inerea apro%<rii ,otei >i a ane-elor acesteia5
3olectarea >i prelucrarea datelor$ CTa%elul 4 /uncte tari
>i puncte sla%eL >i /rogra"ul interven=iei la fa=a locului&
) To"escu Viorel
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
SAI
1+& /lanificarea >i organi!area Aedin=ei de descidere cu
Serviciul #uridic
) To"escu Viorel
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
SAI
A2BITAT
11& Redactarea Minutei >edin=ei de descidere&
O%=inerea nu"elui persoanelor de contact >i sta%ilirea
unui loc pentru desf<>urarea activit<=ii de audit&
) To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
3olectare 3reante
A2BITAT
21 In#$&n2i" ." /"2" .0'u.ui 496
O3i'#i&u. I1 Organi%area-
plani&icarea !i raportarea
acti)itatii +uri"ice
1&1 Efectuarea test<rilor 1'
To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
1&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
1&0 Ela%orare .IA/ 4 urilor 1
1&8 3olectarea dove!ilor 8
1&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. II1
(i!temul "e ge!tionare a
"o!arelor cau%elor la care
entitatea e!te parte
1inregi!trare- reparti%are-
con!tituire !i urmarire2
)&1 Efectuarea test<rilor 1'
To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
)&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
)&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
)&8 3olectarea dove!ilor 8
)&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. III1
Repre%entarea entitatii n
in!tanele "e +u"ecata
0&1 Efectuarea test<rilor 1'
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
0&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
0&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
0&8 3olectarea dove!ilor 8
0&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
;)
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVIT*ILE PROGRAMATE
DURATA
7H8
PERSOANELE
IMPLICATE
LOCUL
DESF*+UR*RII
O3i'#i&u. IV1
Mo"alitatile "e anali%a a
cau%elor care au "eterminat
re!pingerea n in!tan a
aciunilor &ormulate
8&1 Efectuarea test<rilor 1'
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
8&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
8&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
8&8 3olectarea dove!ilor 8
8&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. V1
In)e!tirea 'otr3rilor
+u"ectore*ti *i !olicitarea
punerii lor n aplicare "e
ctre organul "e e4ecutare
;&1 Efectuarea test<rilor 1'
To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
;&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
;&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
;&8 3olectarea dove!ilor 8
;&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. VI1
#eclan*area &alimentului n
)e"erea recuperrii "ebitelor
'&1 Efectuarea test<rilor 1'
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
SAI
'&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
'&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
'&8 3olectarea dove!ilor 8
'&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. VII1
(i!temul in&ormatic
'&1 Efectuarea test<rilor 1'
To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
'&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
'&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
'&8 3olectarea dove!ilor 8
;0
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVIT*ILE PROGRAMATE
DURATA
7H8
PERSOANELE
IMPLICATE
LOCUL
DESF*+UR*RII
'&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
O3i'#i&u. VIII1
Ar'i)area "o!arelor
'&1 Efectuarea test<rilor 1'
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
'&) Biscutarea constat<rilor cu >eful de serviciu )
'&0 Ela%orarea .IA/ 4 urilor 1
'&8 3olectarea dove!ilor 8
'&; Revi!uirea docu"entelor de lucru din punct de
vedere al con=inutului >i al for"ei >i ?ntoc"irea ,otei
centrali!atoare a docu"entelor de lucru
8
1)& /lanificarea si organi!area Sedintei de incidere To"escu Viorel
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
10& Biscutarea constat<rilor cu Serviciul #uridic 8 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
18& 3onclu!ii 8 3ristescu Ga%riel
To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
III1 Raportul "e au"it intern
<B
1;& Redactarea proiectului de Raport de audit intern 1' To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
1'& Revi!uirea Raportului de audit intern 1 3ristescu Ga%riel
To"escu Viorel
SAI
1(& O%=inerea proiectului de Raport de audit intern
apro%at de conducere
1 To"escu Viorel SAI
11& Trans"iterea proiectului de Raport de audit intern la
auditat >i solicitarea de r<spuns ?n 1; !ile
) 3ristescu Ga%riel
To"escu Viorel
SAI
1I& /lanificarea >i organi!area Reuniunii de conciliere$
dac< este ca!ul
8 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
3ristescu Ga%riel
A2BITAT
)+& Includerea ?n Raportul de audit intern a aspectelor
re=inute din punct de vedere al auditatului
8 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
;8
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVIT*ILE PROGRAMATE
DURATA
7H8
PERSOANELE
IMPLICATE
LOCUL
DESF*+UR*RII
)1& .inali!area Raportului de audit intern 8 To"escu Viorel
St<nescu Ioana
SAI
))& O%=inerea Raportului de audit intern apro%at de
conducerea institu=iei
1 To"escu Viorel SAI
)0& Trans"iterea reco"and<rilor apro%ate c<tre auditat 8 To"escu Viorel SAI
IV1 U$m,$i$" $'0m"n!,$i.0$ )8& Intoc"irea .isei de ur"arire a reco"andarilor 8 To"escu Viorel SAI
Nota$
0rogramul "e au"it intern e%te documentul prin care reparti'am re%ur%ele de audit re%pectiv, impartim intre membri echipei
de auditori activitatile pe care le vor de%)a%ura pentru reali'area mi%iunii %i reparti'am timpul pentru parcurgerea etapelor %i
procedurilor %peci)ice in vederea incadrarii in perioadele a)ectate prin (lanul de audit intern.
;;
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
PROGRAMUL INTERVENIEI LA FAA LOCULUI
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
Obiecti)e Obiecte au"itabile Tipul te!tarii
Locul
te!tarii
#urata
te!trii
1'2
Nr, li!ta
"e
)eri&icare
Nr,
te!t Au"itori
5, Organi%area-
plani&icarea !i
raportarea
acti)itatii
+uri"ice
1& /rocedurile specifice
care regle"entea!a
activitatea :uridica
>eri)icarea procedurilor
$nterviu adre%at %e)ului .erviciului
Furidic
&nali'a %tatului de )unctii
&nali'a planurilor privind
per)ectionarea pro)e%ionala
:rm5rirea )ormali'5rii %i
comunicarii documentelor
>eri)icarea realitatii
documentelorcuprin%e in raportari
.tructura
auditata
21 L>- ,- ,ome%cu
>iorel
)& Resursele u"ane
0& Siste"ul de
perfectionare
profesionala a
personalului
8& Raportarea activitatii
6, (i!temul "e
ge!tionare a
"o!arelor
;& /roceduri specifice
de gestionare
>eri)icarea exi%tentei %i calitatii
procedurilor
'& Evidenta cau!elor
;'
Obiecti)e Obiecte au"itabile Tipul te!tarii
Locul
te!tarii
#urata
te!trii
1'2
Nr, li!ta
"e
)eri&icare
Nr,
te!t Au"itori
cau%elor la care
entitatea e!te
parte
1inregi!trare-
reparti%are-
con!tituire !i
urmarire2
;xaminarea inregi%trarii totale a
documentelor
>eri)icarea exi%entei +egi%trului
unic al cau'elor
&nali'a conducerii ace%tuia
&nali'a modului de inregi%trare a
do%arelor cau'elor
>eri)icarea do%arelor de in%tanta
.tructra
auditata
21
L>2 ,2
.t5ne%cu
$oana
(& 3onstituirea si
eviden=a dosarelor
finali!ate
7,Repre%entarea
entitatii n
in!tanele "e
+u"ecata
1& /roceduri specifice
de repre!entare
>eri)icarea exi%tentei %i
continutului procedurilor
&nali'a argumentelor de %u%4inere
a cau'ei
&nali'a ma%urilor propu%e pentru
aparare %i %u%tinerea cau'ei in
in%tanta
.tructura
auditata
21 L>" ," ,ome%cu
>iorel
I& .or"ularea si
funda"entarea
participarii in instanta
8, Mo"alitatile
"e anali%a a
cau%elor care au
"eterminat
re!pingerea n
in!tan a
aciunilor
&ormulate
1+& /roceduri specifice
de anali!a
>eri)icarea procedurilor %peci)ice
;xaminarea intocmirii recur%urilor
&nali'a 6nt<mpinarilor
;xaminarea cau'elor )ormulatei %i
a documentelor ju%ti)icative
;xaminarea hot5r<rilor %i
)ormularea apelurilor
.tructura
auditata 21 L>1 ,1
.t5ne%cu
$oana
11& Adecvarea
"odalitatilor de anali!a
a cau!elor
;(
Obiecti)e Obiecte au"itabile Tipul te!tarii
Locul
te!tarii
#urata
te!trii
1'2
Nr, li!ta
"e
)eri&icare
Nr,
te!t Au"itori
9, In)e!tirea
'otr3rilor
+u"ectore*ti *i
!olicitarea
punerii lor n
aplicare "e ctre
organul "e
e4ecutare
1)& /roceduri specifice
de investire
&nali'a procedurilor
;xaminarea debitelor %i a
documentelor ju%ti)icative
;xaminarea eviden4elor contabile
&nali'a actiunii de recuperare a
debitelor
&nali'a activitatii executorilor
judecatore%ti
.tructura
auditata 21 L>2 ,2
,ome%cu
>iorel
10& Investirea
ot<rFrilor cu titlu
e-ecutoriu
:, #eclan*area
&alimentului n
)e"erea
recuperrii
"ebitelor
18& /roceduri specifice
declansarii fali"entului
&nali'a procedurilor
;xaminarea debitelor %i a
documentelor ju%ti)icative
;xaminarea eviden4elor contabile
&nali'a actiunii de recuperare a
debitelor
.tructura
auditata
21 L>6 ,6 .t5ne%cu
$oana 1;& Solicitarea
fali"entului ?n ca!ul
de%itorilor care sunt
insolva%ili
;1
Obiecti)e Obiecte au"itabile Tipul te!tarii
Locul
te!tarii
#urata
te!trii
1'2
Nr, li!ta
"e
)eri&icare
Nr,
te!t Au"itori
;, (i!temul
in&ormatic
1'& Adecvarea
siste"ului infor"atic la
specificul activitatii
:uridice
;xaminarea adaptarii %i%temului
in)ormatic la nece%itatile
utili'atorilor
>eri)icarea )i%elor po%turilor
per%onalului re%pon%abil cu
utili'area aplicatiilor %i operarea
in cadrul ba'elor de date
&nali'a programelor de pregatire
pro)e%ionala a per%onalului
implicat in operarea in %i%temul
in)ormatic
.tructura
auditata
21 L>7 ,7
,ome%cu
>iorel
<, Ar'i)area
"o!arelor
1(& /roceduri de
arivare a dosarelor
&nali'a re%pectarii prevederilor
procedurale privitoare la
activitatea de arhivare
$nterviu adre%at %e)ului .erviciului
Furidic privind re%pectarea
cadrului normativ re)eritor la
arhivarea documentelor
.tructura
auditata 21 L># ,#
.t5ne%cu
$oana
11& /rocesul de arivare
a dosarelor
Nota$
$n practica %e impune un grad mult mai mare de detaliere al te%tarilor care %e vor e)ectua de catre auditorii interni in etapa de
Inter)entie la &ata locului,
;I
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
MINUTA +EDINEI DE DESCHIDERE
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&401&1)&)++;
Entoc"it5 To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5
A1 Lis#" %"$#i'i%"n2i.0$-
Num. Fun'2i"
Di$'2i"H
S$&i'iu.
N$1
#./0n
EEm"i. Smn,#u$"
3ristescu Ga%riel Sef serviciu SAI
To"escu ,icolae Auditor intern SAI
St<nescu Ioana Auditor intern SAI
/opescu Ion Aef serviciu Serviciul #uridic
Biaconescu Ion 3ons& :uridic Serviciul #uridic
Voinescu Georgeta 3ons& :uridic Serviciul #uridic
Vasilescu George 3ons& :uridic Serviciul #uridic
B1 S#n05$"m" ?!in2i
En cadrul >edin=ei de descidere s4a procedat la5
- /re!entarea ecipei de auditori care ur"ea!< s< efectue!e "isiunea de audit
internG
- /re!entarea func=iei de audit intern de c<tre auditori$ ?n special a o%iectivelor
generale ale auditului intern$ se"nifica=ia auditului internG
- /re!entarea (rogramului interven4iei la )a4a locului$ o%iectivele audita%ile
care se inten=ionea!< a fi reali!ate$ dup< anali!ele de risc efectuate& A fost
cerut< p<rerea audita=ilor cu privire la aceste o%iective$ unde s4au f<cut
re"arci c< acestea ?n general repre!int< !one cu risc$ dar s4au f<cut >i unele
co"entarii cu privire la co"ple-itatea activit<=ii Serviciului #uridic >i
neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor speciali>tiG
- Sta%ilirea persoanelor pe care auditorii le pot contacta ?n vederea colect<rii
infor"a=iilor$ efectu<rii de teste asupra "uncii lor >i pentru a lua interviuri&
Be ase"enea$ a fost sta%ilit progra"ul ?ntFlnirilor >i ti"pul necesar pentru
reali!area acestor proceduriG
'+
- Sta%ilirea condi=iilor "ini"e pe care auditatul tre%uie s< le asigure ?n vederea
reali!<rii "isiunii de audit 9spa=iu de lucru$ calculatoare$ posi%ilitate de
editare etc&7
- 3onvenirea unor aspecte procedurale$ respectiv eventualitatea unor >edin=e
inter"ediare ?n cursul auditului$ infor"area siste"atic< asupra constat<rilor&
- Sta%ilirea Reuniunii de ?ncidere$ inclusiv a participan=ilorG
- Sta%ilirea "odalit<=ii de redactare a Raportului de audit intern 9cFnd$ cu" >i
cui va fi distri%uit7& Reco"and<rile for"ulate$ ca ur"are a eventualelor
disfunc=ionalit<=i constatate$ vor fi discutate >i anali!ate cu structura auditat<$
inclusiv calendarul i"ple"ent<rii >i persoanele r<spun!<toare cu
i"ple"entarea reco"and<rilor&
'1
LISTA DE VERIFICARE NR1 4
Obiectivul $. O+G&N$G&+;&, (L&N$!$?&+;& .$ +&(O+,&+;&
&?,$>$,&,$$ F:+$3$?;
N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
4141 ;xaminarea procedurilor %peci)ice care reglementea'a
activitatea juridica
In#$&iu n$1 4
"!$s"# s/u.ui
S$&i'iu.ui
Ju$i!i'
-.-.-.>eri)icarea gradului de acoperire prin proceduri
%peci)ice a activitatilor a)erente compartimentului
juridic
a7 apro%area de catre persoanele co"petente H
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
H
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
H
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilor
H
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sens H
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilor
H
-.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 E
-.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
-.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 E
-.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
E 4
-.-.6. odalitatea arhivarii documentelor E 4
4121 ?ompararea atributiilor cuprin%e in )i%ele po%turilor cu
cele din procedurile de lucru
H 4
4191 ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abilii cu reali'area activitatilor
4 4
41;1 &precierea calitatii procedurilor %peci)ice@ 4 4
a7 se considera procedurile de lucru corespun!atoare J E 4
%7 se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii
practiceJ
4 E
c7 e-ista propuneri de perfectionare a proceduriiJ 4 E
')
N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
41<1 &nali'a re%ur%elor umane ale .erviciului Furidic E E
a7 nu"ar "are de posturi neocupateG E E
%7 corelarea nivelului de e-perienta si pregatire
profesionala a personalului cu necesitatile
co"parti"entului :uridic&
E E
4161 .i%temul de per)ectionare pro)e%ionala a per%onalului
In#$&iu n$1 4
"!$s"# s/u.ui
S$&i'iu.ui
Ju$i!i'
a7 verificarea funda"entarii planurilor de perfectionare
profesionalaG
H
%7 coro%orarea planurilor de perfectionare profesionala
cu o%iectivele entitatiiG
H
c7 adaptarea planurilor individuale la cerintele de
perfectionare ale fiecarui salariatG
H
d7 e-istenta siste"ului indicatorilor de perfor"anta& 4 4
41A1 &nali'a raportarii activitatii
Ts#u. n$1 41A
Lis#" ! '0n#$0.
n$1 41A
FIAP n$1 41A
a7 sta%ilirea listei cu lucrarile de sinte!a de intoc"itG H
%7 sta%ilirea listei privind rapoartele de intoc"itG H
c7 reali!area in ter"en a lucrarilor si rapoartelorG H
d7 co"unicarea rapoartelor catre co"parti"entele in
dreptG
H
e7 cuprinderea in rapoarte a datelor reale re!ultate din
activitatile desfasurate
H
f7 for"ali!area rapoartelor si lucrarilor de cei in dreptG H
g7 avi!area este reali!ata cu respectarea legii H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$

'0
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
INTERVIU n$1 4
%$i&in!
%$0'!u$i. s%'i/i' '"$ $5.mn#"6" "'#i&i#"#" (u$i!i'" 7414 C 41;8
si sis#mu. ! %$/'#i0n"$ %$0/si0n"." " %$s0n".u.ui 74168
"!$s"# !0mnu.ui POPESCU I0n) s/u. S$&i'iu.ui Ju$i!i'
Misiunea de audit intern5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
N$1
'$#1
In#$3"$ DA NU O3s1
1& /entru activitatea :uridica aveti un siste" de
proceduriJ
H ?adrul
normativ
)& E-ista corespondenta intre prevederile procedurilor si
responsa%ilitatile sta%ilita prin fisele posturilorJ
H
0& E-ista sta%ilit prin procedura "odul de solutionare al
a%aterilorJ
H
8& Aveti sta%iliti responsa%ili pentru procedurile de
lucruJ
H
;& /rocedurile sunt scrise si for"ali!ateJ H
'& Sunteti de acord cu i"portanta ela%orarii procedurilor
specifice in vederea i"%unatatirii "ediului de controlJ
H
(& .isele posturilor sunt se"nate de personalul
serviciuluiJ
H
1& Besfasurati si alte activitati decat cele "entionate in
fisele posturilorJ
H
I& Baca da$ va ruga" enu"erati4le& 4 4
1+& Intoc"iti un plan anual si strategic privind
perfectionarea profesionala a salariatilor serviciuluiJ H
11& Baca da$ va ruga" sa ne pre!entati& H (lan 2002
1)& /rin planul pe care l4ati intoc"it ati avut in vedere
cerintele de perfectionare ale fiecarui salariat J
H
10& E-ista o legatura intre cursurile de perfectionare
profesionala organi!ate si o%iectivele entitatiiJ
H
18& Mai aveti ceva de adaugatJ H
Bata Auditor$ Intervievat$

'8
Nota$
$n acea%ta %ituatie nu %e va elabora !$&(, de%i %*ar impune, avand in vedere ca
problema intocmirii %i )ormali'arii procedurilor %peci)ice e%te o problema
generala %i va )i abordata la toate obiectivele mi%iunii de audit intern.
$n)ormatiile obtinute in cadrul interviului %e vor con%titui in recomandari
generale pentru intreaga activitate auditata %i vor )i mentionate in ?apitolul $$$ H
?onclu'ii din +aportul de audit intern.
';
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 41A
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Obiectul te!tului
Raportarea activitatii :uridice&
Obiecti)ele te!tului
Anali!a "odului de raportare&
#e!crierea te!tului
/opula=ia este repre!entat< de lucr<rile de sinte!< >i rapoartele de activitate$ care
se reali!ea!a pe cele 8 se"estre ale anului$ tri"estrial si la sfarsitul anului&
E>antionul a inclus verificarea tuturor lucrarilor si rapoartelor ela%orate ?n
tri"estrul II >i IV >i raportul anual de activitate$ deci un procent de ;+M din
totalul populatiei&
Testarea a constat in anali!a "odului de intoc"ire a lucrarilor si raportarilor$
for"ali!area si trans"iterea acestora catre factorii de deci!ie$ e-a"inandu4se
ur"atoarele ele"ente sta%ilite prin Li%ta de veri)icare nr.- po'i4ia -.7, literele a*)
si m, si anu"e5
4 sta%ilirea listei cu lucrarile de sinte!a de intoc"itG
4 sta%ilirea listei privind rapoartele de intoc"itG
4 reali!area in ter"en a lucrarilor si rapoartelorG
4 co"unicarea rapoartelor catre co"parti"entele in dreptG
4 cuprinderea in rapoarte a datelor reale re!ultate din activitatile desfasurateG
4 for"ali!area rapoartelor si lucrarilor de cei in dreptG
4 avi!area este reali!ata cu respectarea legii&
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr. - privind
+aportarea activitatii juridice$ care contine pe ori!ontal< raportarile selectate$ iar pe
vertical< ele"entele testate&
Con!tatare
,erespectarea procedurii de reali!are a +aportului de activitate pe anul 2002
utili!Fnd la intoc"irea acestuia rapoarte ela%orate ?n cursul anului$ apro%ate nu"ai de
"anage"entul de linie$ fara apro%area "anage"entului general&
''
Spre e-e"plu 5 +aportul privind actiunile in pretentii si +aportul privind
actiunile pierdute in in%tanta au fost trans"ise structurilor in drept doar cu se"natura
sefului de serviciu& 2lterior$ pe %a!a lor s4a ela%orat Raportul anual de activitate pe
anul )++;$ care a fost apro%at de "anage"entul general&
Conclu%ii
3onducerea entitatii nu a respectat procedura sta%ilita de cadrul nor"ativ
privind raportarea activit<=ii entitatii pu%lice$ datorita nerespectarii procedurii legale
de catre noul sef al Serviciului #uridic&
In %a!a acestui test a fost ela%orat .IA/ nr& 1&(
Nota$
(roblema intocmirii lucrarilor de %inte'a %i a rapoartelor privind activitatea
proprie va )i abordata la toate obiectivele mi%iunii de audit intern.
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
'(
LISTA DE CONTROL NR1 41A
privind +aportarea activitatii juridice
E.mn#
?"n#i0n"# Raport
anual de
activitate
Raport
privind
litigile aflate
pe rol
Tri" II
Raport
privind
actiunile in
pretentii
Tri"& II
Raport
privind
litigile aflate
pe rol
Tri" IV
Raport
privind
actiunile in
pretentii
Tri"& IV
Raport
privind
de%itele
incerte de
recuperat
Raport
privind
actiunile in
instanta
pierdute
Raport
privind
actiunile
privind
litigii de
"unca
E.mn#
#s#"#
Sta%ilirea listei cu lucrarile de
sinte!a de intoc"it
H H H H H H H
H
Sta%ilirea listei privind
rapoartele de intoc"it
H H H H H H H
H
Reali!area in ter"en a lucrarilor
si rapoartelor
H H H H H H H
H
3o"unicarea rapoartelor catre
co"parti"entele in drept
H H H H H H H
H
3uprinderea in rapoarte a datelor
reale re!ultate din activitatile
desfasurate
H H H H H H H
H
.or"ali!area rapoartelor si
lucrarilor de cei in drept
.IA/ .IA/ H .IA/ .IA/ .IA/ H
H
Avi!area este reali!ata cu
respectarea legii
.IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/
.IA/
Bata$
Auditor intern$
'1
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 41A
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,eapro%area si neavi!area rapoartele >i lucrarile de sinte!a ela%orate de
Serviciul #uridic de catre "anage"entul general&
Con!tatri
Bin anali!a a reiesit ca +apoartele privind actiunile in pretentii pe trim. $$ %i $>
si +aportul privind actiunile pierdute in in%tanta nu au fost inaintate spre apro%area
conducatorului entitatii si au fost trans"ise structurilor in drept doar cu se"natura
sefului de serviciu&
Cau%e
Ine-isten=a unei proceduri de raportareG
Seful Serviciului #uridic a fost anga:at de circa 0 luni si nu a stiut circuitul
docu"entelor e"ise in cadrul serviciuluiG
,erespectarea cadrului nor"ativ sau evitarea respectarii acestuia&
Con!ecine
In sedintele conducerii$ "anage"entul general nefiind infor"at despre situatia
de%itelor in litigiu si stadiul in care se afla pe rolul instantei$ a luat deci!ii incorecte
atat privind recuperarea restantelor de la de%itori$ cat si constituirea de provi!ioane&
Recoman"ari
Inventarierea si anali!a tuturor situatiilor reali!ate si trans"ise in afara fara
apro%area "anage"entului general pe anul )++;G
Sta%ilirea activit<=ilor >i riscurilor specifice asociate raport<riiG
Ela%orarea de proceduri scrise >i for"ali!ateG
Sta%ilirea responsa%ililor cu actuali!area procedurilor >i "onitori!area
i"ple"ent<rii acestora G
3oro%orarea fiselor posturilor cu procedurileG
Sta%ilirea circuitului docu"entelor care se ela%orea!a in cadrul Serviciului #uridic
si insusirea acestuia de intregul personal G
Infor"area ecipei de auditori cu privire la re!ultatele inventarierii si a "asurilor
sta%ilite pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata 5
Intoc"it$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
'I
constatarilor$
LISTA DE VERIFICARE NR1 2
Obiectivul 2. .$.,;:L 3; G;.,$ON&+; & 3O.&+;LO+ ?&:G;LO+
L& ?&+; ;N,$,&,;& ;.,; (&+,;
/$N+;G$.,+&+;, +;(&+,$G&+;, ?ON.,$,:$+; .$ :+&+$+;0

,r&
crt&
A3TIVITATEA BE A2BIT BA ,2 OBS&
2.- ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
2.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin
proceduri a activitatilor %peci)ice obiectivului
4 4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
2.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
2.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire,
avi'are, aprobare
4 4
2.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
2.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*
un %i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area
codi)icarii modelelor de )ormulare %i
in)ormatiilor ace%tora, algoritmi de prelucrare
%.a.
4 4
2.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
2.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cu
cele din procedurile de lucru
4 4
2." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilorI
4 4
2.1 &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul
aplicarii lor practiceG
4 4
(+
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
2.2 ;videnta cau'elor
TEST n$1 21<
F0"i ! .u'$u
n$1 21<
Lis#" ! '0n#$0.
n$1 21<
FIAP n$1 21<1"
FIAP n$1 21<13
FIAP n$1 21<1'
a7 conducerea Registrului unic al cau!elorG H
%7 co"pletitudinea si corectitudinea continutului
Registrului unic al cau!elor&
H
c7 inregistrarea dosarelor in ordine cronologicaG H
d7 reparti!area dosarelor in vederea for"ularii
actiuniiG
H
e7 sta%ilirea ter"enelor de solutionare a
corespondenteiG
H
f7 co"pletarea corecta si la ti"p a 3ondicii
ter"enelor
H
g7 co"pletarea dosarelor cu toate docu"entele
constituite pe parcursul derularii actiunii aflate
pe rolG
H
7 inregistrarea tuturor docu"entelor pri"iteG H
2.6 ?on%tituirea %i evidenta do%arelor )inali'ate 4 4
a7 asigurarea co"pletitudinii dosarelor finali!ateG 4 4
%7 avi!area dosarelor constituiteG 4 4
c7 operarea dosarelor incise& 4 4
2.7 &nali'a modalitatilor de arhivare 4 4
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$
(1
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 21<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;

Obiectul te!tului
Siste"ul de gestionare a dosarelor cau!elor la care entitatea este parte
9inregistrare$ reparti!are$ constituire si ur"arire7
Obiecti)ele te!tului
Evidenta cau!elor&
#e!crierea te!tului
/opula=ia total< este constituita din actiunile for"ulate in )++;$ respectiv (I de
dosare&
Esantionul selectat va fi de 1+M din totalul populatiei$ deci 1 dosare$ si a fost
constituit pe %a!a !oii de lucru nr. 2.2$ pre!entata in continuare&
Testarea a constat in verificarea "odului ?n care este condus +egi%trul unic al
cau'elor$ respectiv inregistrarea$ reparti!area$ constituirea si ur"arirea
dosarelor in registru e-a"inandu4se ur"atoarele ele"ente sta%ilite prin Li%ta
de veri)icare nr. 2, po'i4ia 2.2, >i anu"e5
a7 conducerea Registrului unic al cau!elorG
%7 co"pletitudinea si corectitudinea continutului Registrului unic al
cau!elor&
c7 inregistrarea dosarelor in ordine cronologicaG
d7 reparti!area dosarelor in vederea for"ularii actiuniiG
e7 sta%ilirea ter"enelor de solutionare a corespondenteiG
f7 co"pletarea corecta si la ti"p a 3ondicii ter"enelor
g7 co"pletarea dosarelor cu toate docu"entele constituite pe
parcursul derularii actiunii aflate pe rolG
7 inregistrarea tuturor docu"entelor pri"iteG
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr. 2.2 privind
;videnta cau'elor$ pre!entata in continuare$ care contine pe verticala ele"entele
testate$ iar pe ori!ontala ele"entele anali!ate&
()
Con!tatari
Bin anali!a efectuata a re!ultat ca la nivelul Serviciului :uridic5
- +egi%trul de core%pondenta si +egi%trul unic al cau'elor sunt tinute intr4un singur
registru in care sunt "entionate atat corespondenta serviciului$ dosarele intoc"ite
de entitate$ cat si dosarele for"ulate de parati si in care entitatea este parteG
- ?ondica termenelor nu este co"pletata corespun!atorG
- ,einregistrarea tuturor docu"entele pri"ite pe parcursul derularii actiunii aflate
pe rol&
Conclu%ii
In %a!a acestui test a fost ela%orate .IA/4urile nr& )&;&a$ )$;&%$ )&;&c&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
(0
FOAIE DE LUCRU n$1 21<
Obiecti)ul nr, 6$ Evidenta cau!elor&
Testarea se va reali!a pe un esantion care a fost constituit astfel5
4 Bocu"entul anali!at5 +egi%trul unic al cau'elorI
4 /opulatia totala a fost sta%ilita avand in vedere dosarele aflate pe rolul
instantei$ respectiv (I de dosare& Bosarele au fost a>e!ate ?n ordinea
constituirii lor si s4a selectat 1+M dintre ele$ respectiv un nu"ar de 1
dosare G
4 /asul de selectare (I 5 1 N 1+ G
4 E>antionul va fi for"at din ac=iunile cu nr&5 8';$ 1'1$ 1II$ I+;$ I11$
11)+$1);' >i 108; din )++;&
4 Esantionul constituit se va testa ?n totalitate G
4 Verificarea se va reali!a prin teste&
Bata5
Auditor intern$ In pre!enta$
Voinescu George$ consilier :uridic
(8
LISTA DE CONTROL NR1 21<
privind ;videnta cau'elor
E.mn# ?"n#i0n"#
Actiunea
8;'*)++;
Actiunea
1'1*)++;
Actiunea
1II*)++;
Actiunea
I+;*)++;
Actiunea
I11*)++;
Actiunea
11)+*)++;
Actiunea
1);'*)++;
Actiunea
108;*)++; E.mn# #s#"#
a7 conducerea Registrului unic al
cau!elorG
.IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/
%7 co"pletitudinea si corectitudinea
continutului Registrului unic al
cau!elor&
.IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/
c7 inregistrarea dosarelor in ordine
cronologicaG
H H H H H H H H
d7 reparti!area dosarelor in vederea
for"ularii actiuniiG
H H H H H H H H
e7 sta%ilirea ter"enelor de solutionare a
corespondenteiG
H H H H H H H H
f7 co"pletarea corecta si la ti"p a
3ondicii ter"enelor
.IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/
g7 co"pletarea dosarelor cu toate
docu"entele constituite pe parcursul
derularii actiunii aflate pe rolG
H H H H H H H H
7 inregistrarea tuturor docu"entelor
pri"iteG
.IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/ .IA/
Bata$
Auditor intern$
(;
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 21<1"
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,econducerea registrelor de evidenta preva!ute de cadrul nor"ativ$ respectiv
+egi%trul de core%pondenta si +egi%trul unic al cau'elor.
Con!tatare
Bin anali!a efectuata a re!ultat ca la nivelul Serviciului #uridic este tinut un
singur registru in care sunt "entionate atat dosarele intoc"ite de entitate$ cat si
dosarele for"ulate de parati si in care entitatea este parte&
En cadrul entitatii nu se =ine un registru separat de evidenta al corespondentei
pri"ite si*sau iesite& /reci!a" ca$ !ilnic in cadrul Serviciului #uridic sunt pri"ite
diferite adrese prin care se solicita preci!<ri cu privire la legalitatea anu"itor
aspecte& Bin verific<ri a re!ultat faptul c<$ corespondenta nu este corect
integistrata la nivelul serviciului& Raspunsurile trans"ise nu se ?ndosaria!<$ ci
doar sunt intoc"ite intr4un singur e-e"plar care este trans"is solicitantului
i"preuna ca adresa pri"ita&
Cau%e
Ine-istenta procedurilor scrise si for"ali!ate&
Salariatii au considerat ca activitatea serviciului este ur"arirea dosarelor aflate pe
rolul instantelor si toata cealalta corespondenta este supli"entara si nu "ai este
ca!ul sa e-iste o evidenta si la nivelul serviciului&
Lipsa unui control intern adecvat&
Con!ecinte
In anu"ite ca!uri %eneficiarii adreselor au for"ulat ulterior diferite o%iectii cu
privire la unele raspunsuri nefunda"entate$ in special cele legate de legislatia "uncii&
Serviciul #uridic cu toate ca a "otivat ca cele o%iectate nu era in confor"itate cu
raspunsurile trans"ise nu a putut :ustifica aceasta deoarece nu e-ista la nivelul
serviciului nici un e-e"plar din raspunsul trans"is&
('
Recoman"ri
Refacerea +egi%trului de core%pondenta si al +egi%trului unic al cau'elor$ de la
inceputul anului&
Anali!a activit<=ilor din cadrul co"parti"entului :uridic >i ela%orarea unui siste"
de organi!are al acestuia cu respectarea cadrului nor"ativ in vigoare&
Ela%orarea unor proceduri scrise >i for"ali!ate&
Sta%ilirea unor responsa%ili de actuali!are a procedurilor >i "onitori!area
i"ple"ent<rii acestora&
Actuali!area fi>elor de post ?n concordan=< cu procedurile ela%orate&
Infor"area ecipei de auditori interni cu re!ultatele anali!ei si a "<surilor
convenite pentru organi!area activit<=ii si ur"arirea i"ple"entarii
reco"andarilor&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
((
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 21<13
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema$
?ondica termenelor nu este co"pletata corespun!ator&
Con!tatri@
Bin verificarea prin sonda: a ?ondicii termenelor s4a constatat ca aceasta nu
pre!inta solutiile dispuse la fiecare din ter"enele de :udecata sta%ilite de instanta de
:udecata&
Be ase"enea$ s4a constatat ca aceasta condica se intoc"este de catre fiecare
consilier :uridic dupa pre!entarea in instantele de :udecata& Ecipa de auditori
considera ca aceasta condica a ter"enelor ar tre%ui co"pletata de catre consilierii
:uridici inainte de pre!entarea in instanta$ cat si dupa pronuntarea solutiei in instanta&
3onsidera" co"pletarea condicii de ter"ene de catre consilierii :uridici dupa
pre!entarea in instanta ca ineficienta$ deoarece nu ne ofera infor"atii in ceea ce
priveste pre!entarea sau nepre!entarea in ter"en de catre consilieri in instanta&
Ecipa de auditori considera ca prin co"pletarea in condica ter"enelor la data
in care a:ung citatiile de la instantele de :udecata se ofera infor"atii utile atat pentru
consilierii :uridici in sensul cunoasterii e-acte a ter"enelor cand tre%uie sa se
pre!inte in instanta$ cat si pentru conducerea Serviciului #uridic si pentru controalele
ulterioare in ceea ce priveste pre!entarea sau nepre!entarea consilierilor :uridici in
instantele de :udecata la ter"enul fi-at&
In ceea ce priveste "odul de inregistrare si evidenta a ter"enelor pentru
pre!entarea in instantele de :udecata de catre consilierii :uridici$ s4a constatat ca
fiecare consilier :uridic isi inregistrea!a ter"enele la care tre%uie sa se pre!inte in
instanta pe coperta dosarului :uridic si in agende personale& Acest "od de inregistrare
il considera" neadecvat$ deoarece agenda personala sau coperta dosarului :uridic nu
repre!inta o evidenta for"ali!ata si oficiala a Birectiei Generale #uridice&
Cau%e@
Ine-istenta unor responsa%ilitati clare in ceea ce priveste co"pletarea ?ondicii
termenelor.
Ine-istenta unui control intern adecvat&
(1
Con!ecine$
Ine-istenta unor evidente clare si for"ali!ate la nivelul Serviciului #uridic in
ceea ce priveste inregistrarea ter"enelor de :udecata la care tre%uie sa se pre!inte
fiecare consilier :uridic in parte$ conduce la5
4 ingreunarea controalelor$
4 i"posi%ilitatea prevenirii nepre!entarii consilierilor :uridici in instanta de
catre conducerea directiei$
4 posi%ilitatea pierderii unor procese ca ur"are a nepre!entarii consilierilor in
instanta&
Recoman"ari$
Anali!a activit<=ilor din cadrul co"parti"entului :uridic >i ela%orarea unui siste"
de organi!are al acestuia cu respectarea cadrului nor"ativ in vigoare&
Ela%orarea unor proceduri scrise >i for"ali!ate si atri%uirea unor responsa%ilitati
clare in ceea ce priveste co"pletarea corespun!atoare si la !i a condicii
ter"enelor&
Sta%ilirea unor responsa%ili cu "onitori!area i"ple"ent<rii procedurilor&
Actuali!area fi>elor de post ?n concordan=< cu procedurile ela%orate&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
(I
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 21<1'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,einregistrarea tuturor docu"entele pri"ite pe parcursul derularii actiunii
aflate pe rol&
Con!tatri@
S4a constatat ca e-ista acte pri"ite de consilierii :uridici de la instantele de
:udecata si neinregistrate in evidenta Serviciului #uridic&
Astfel$ la ter"enele de :udecata$ consilierilor :uridici le pot fi inaintate diverse
acte care sunt depuse de celelalte parti$ considerate a fi necesare si utile cau!ei5
inta"pinari$ apeluri$ recursuri$ adrese de la diferite institutii ori alte inscrisuri& Aceste
acte sunt preluate de catre consilierii :uridici si !%us ." !0s"$u. %$0%$iu si$ in
functie de continutul si ele"entele noi e-istente$ for"ulea!a aparari scrise sau orale$
solicita puncte de vedere directiilor din institutie si altor institutii&
Cau%e@
Lipsa unui control intern adecvat&
Ine-istenta procedurilor scrise si a responsa%ilitatilor clare in ceea ce priveste
inregistrarea actelor pri"ite pe parcursul derularii actiunii aflate pe rol&
Con!ecine$
/osi%ilitatea ca aceste docu"ente sa se piarda&
3onducerea serviciului #uridic nu are cunostinta despre continutul lor&
/osi%ilitatea ca in for"ularea apararilor sa nu se tina cont de aceste acte$ cu efecte
negative pentru entitate$ in ceea ce priveste "odul de solutionare a cau!elor de
catre instantele de :udecata&
1+
Recoman"ari$
Avand in vedere ca aceste acte pri"ite de consilierii :uridici provin din afara
entitatii$ si ca este posi%il sa contina ele"ente noi$ dupa preluare$ consilierii
:uridici tre%uie sa le pre!inte la secretariatul Serviciului #uridic pentru inregistrare
Atri%uirea unor responsa%ilitati clare in ceea ce priveste inregistrarea actelor
pri"ite de consilierii :uridici de la instantele de :udecata&
Anali!a activit<=ilor din cadrul co"parti"entului :uridic >i ela%orarea unui siste"
de organi!are al acestuia cu respectarea cadrului nor"ativ in vigoare&
Ela%orarea unor proceduri scrise >i for"ali!ate si atri%uirea unor responsa%ilitati
clare in ceea ce priveste inregistrarea docu"entelor pri"ite pe parcursul derularii
actiunii aflate pe rol&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
11
LISTA DE VERIFICARE NR19
Obiectivul ". +;(+;G;N,&+;& ;N,$,&,$$ $N $N.,&N,;L; 3; F:3;?&,&
,r&
crt&
A3TIVITATEA BE A2BIT BA ,2 OBS&
".- ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
".-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin
proceduri a activitatilor %peci)ice obiectivului
4 4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
".-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii juridice
4 4
".-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
".-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
".-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
".-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
".2. ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cu cele
din procedurile de lucruI
4 4
".". ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilorI
4 4
".1. &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii
lor practiceG
4 4
1)
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
".2. !ormularea %i )undamentarea participarii in
in%tanta
H
TEST n$1 91<
F0"i ! .u'$u
n$1 91<
Lis#" ! '0n#$0.
n$1 91<
N0#" ! $."#ii
n$1 91<
FIAP 91<1"
FIAP 91<13
FIAP 91<1'
FCRI 91<
a7 e-istenta dosarelor de instanta H
%7 e-istenta citatiilor e"ise de instantaG H
c7 respectarea ter"enelor fi-ate de pre!entare la
instantaG
H
d7 e-istenta in dosar a delegatiei de repre!entareG
H
e7 cunoasterea dosarului de instantaG
H
f7 pre!entarea la instanta la ter"enele sta%iliteG H
g7 sustinerea intereselor la fiecare ter"enG H
7 for"area si depunerea conclu!iilor scriseG H
i7 detalierea co"pleta a cau!elor in conclu!iile
for"ulateG
H
:7 for"ularea actiunii in ter"enul de prescriptie G H
O7 staruinta in cuprinderea de catre instanta a
tuturor solicitarilor facute in cau!a respectivaG
H
l7 for"ularea in ter"en a conclu!iilorG H
"7 cuprinderea in conclu!ii a tuturor capetelor de
acu!areG
H
n7 o%tinerea otararilor definitiveG H
o7 valorificarea otararilor definitive& H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$
10
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 91<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Obiectul te!tului
Repre!entarea entitatii in instantele de :udecata&
Obiecti)ele te!tului
.or"ularea si funda"entarea participarii in instanta&
#e!crierea te!tului
/opula=ia total< o repre!int< ac=iunile for"ulate ?n anul )++;$ e-istente pe rolul
instantei$ in nu"ar de ;8 de actiuni&
Esantionul va fi de (M din totalul populatiei$ respectiv 1 actiuni$ deter"inat pe
%a!a !oii de lucru nr. ".
Testarea a constat in verificarea "odului de repre!entare si sustinere a
intereselor entitatii in fata instantelor de :udecata$ e-a"inandu4se ur"atoarele
ele"ente sta%ilite prin Li%ta de veri)icare nr.". po'itia ".2, si anu"e5
a& e-istenta dosarelor de instantaG
%& e-istenta citatiilor e"ise de instantaG
c& respectarea ter"enelor de pre!entare la instantaG
d& e-istenta delegatiei de pre!entareG
e& cunoasterea dosarului de instantaG
f& pre!entarea la instanta la ter"enele sta%iliteG
g& sustinerea intereselor la fiecare ter"enG
& for"ularea si depunerea conclu!iilor scriseG
i& detalierea co"pleta a cau!elor in conclu!iile pre!entateG
:& cuprinderea in conclu!ii a tuturor capetelor de acu!areG
O& staruinta in cuprinderea de catre instanta a tuturor
conclu!iilor for"ulateG
l& for"ularea in ter"en a conclu!iilorG
"& for"ularea actiunii in cadrul ter"enului de prescriptieG
n& o%tinerea otararilor definitiveG
o& valorificarea otararilor definitive&
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr.".2 privind
!ormularea %i )undamentarea participarii in in%tanta$ pre!entata in continuare$ care
contine pe ori!ontal< ele"entele selectate$ iar pe verticala ele"entele anali!ate&
18
Con!tatari
Bin anali!a listei de control au re!ultat ur"atoarele situatii5
4 nerepre!entare ?n instan=< la ter"enele sta%ilite G
4 for"ularea ac=iunilor dup< ter"enul de prescriptie G
4 necuprindere ?n conclu!ii a tuturor capetelor de acu!are&
/entru aceste pro%le"e a fost solicitat< >i Nota de rela4ii doamnei $lie%cu
&driana, con%ilier juridic.
Conclu%ii
Actiunile in cau!a au fost pierdute in instanta de catre entitate$ ceea ce a
condus la pierderea anu"itor su"e de %ani prin nerecuperarea lor de la persoanele
care au produs pagu%e entitatii&
In %a!a acestui test au fost ela%orate .IA/4urile nr& 0&;&aG 0&;&% si 0&;&c&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
1;
FOAIE DE LUCRU n$1 91<
Obiecti)ul 7, Repre!entarea entitatii in instantele de :udecata&
Testarea se va reali!a pe un esantion care a fost constituit astfel5
docu"entul anali!at5 Li%ta actiunilor )ormulate in pretentii
populatia totala este repre!entat< de nu"arul total al actiunilor in pretentii aflate
pe rolul instantei$ respectiv de ;8 actiuni&
esantionul va fi de (M$ respectiv ;8 -(MN ($( N 1 actiuni
pasul de selectie ;8 5 1 N (
esantionul va cuprinde actiunile in instanta incepand de la ac=iunea nr&08;*)++; >i
aplicand pasul sta%ilit se o%=ine ur"<toarea structur< 5 08;$ 0';$ 0I($ 81;$ 8;($
;+0$ '8; >i 'I; G
esantionul constituit va fi verificat in totalitateG
verificarile se vor reali!a prin diferite teste&

D"#"-
Auditor intern$ In pre!enta$
Iliescu Adriana$ consilier :uridic
1'
LISTA DE CONTROL n$191<
privind !ormularea %i )undamentarea participarii in in%tanta
E.mn# s.'#"#
Actiunea
nr& 08;*)++;
Actiunea
nr& 0';*)++;
Actiunea
nr& 0I(*)++;
Actiunea
nr& 81;*)++;
Actiunea
nr&
8;(*)++;
Actiunea
nr&
;+0*)++;
Actiunea
nr&
'8;*)++;
Actiunea
nr&
'I;*)++;
E.mn# #s#"#
E-istenta dosarelor de instanta H H H H H H H H
E-istenta citatiilor e"ise de instanta H H H H H H H H
Respectarea ter"enelor de pre!entare la
instanta
H H H H H H H H
E-istenta delefatiei de pre!entare in
dosar
H H H H H H H H
3unoasterea dosarului de instanta H H H H H H H H
/re!entarea la instanta la ter"enele
sta%ilite
H .IA/ H .IA/ .IA/ .IA/ H H
Sustinerea intereselor la fiecare ter"en H H H H H H H H
.or"ularea si depunerea conclu!iilor
scrise
H H H H H H H H
Betalierea co"pleta a cau!elor in
conclu!iile pre!entate
H H H H H H H H
.or"ularea actiunii in cadrul ter"enului
de prescriptie
H .IA/ .IA/ H .IA/ H .IA/ .3RI
Staruinta in cuprinderea de catre instanta
a tuturor conclu!iilor for"ulate
H H H H H H H H
.or"ularea in ter"en a conclu!iilor H H H H H H H H
3uprinderea in conclu!ii a tuturor
capetelor de acu!are
H H H .IA/ H .IA/ H .IA/
O%tinerea otararilor definitive H H H H H H H H
Valorificarea otararilor definitive H H H H H H H H
1(
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
NOTA DE RELATII n$1 91<
%$i&in! /0$mu."$" "'2iuni.0$ :n ins#"n2,)
"!$s"#
!0"mni I.is'u A!$i"n" C '0nsi.i$ (u$i!i'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Intrebarea 55 /reci!ati daca e-ista proceduri privind for"ularea actiunilor in instanta&
Ra!pun! 5@ Ba&
Intrebare65 /reci!ati daca aceasta procedura v4a fost adusa la cunostinta&
Ra!pun! 6- Ba$ a" fost instruita si a" se"nat procesul4ver%al&
Intrebarea 7- 3u" e-plica=i situa=iile de nerepre!entare ?n instan=< la ter"enele
sta%ilite$ ?n 8 situa=ii din cele 1 dosare supuse test<riiJ
Ra!pun! 7- La ter"enele fi-ate din partea entitatii nu a fost pre!ent ?n sal< nici un
repre!entant$ su%se"nata era" ?n concediu "edical& Instan=a a r<"as ?n pronun=are$ iar
?n ur"a for"ul<rii ot<rFrii aceasta a fost defavora%il< entitatii$ avand in vedere ca la
dosar nu au e-istat conclu!ii scrise ?n sus=inerea cau!ei >i nici docu"ente care s<
co"%at< sus=inerile for"ulate la pFrFt& Mentione! ca la celelalte nu a" putut s< a:ung
la ti"p$ avand "ai "ulte procese in aceeasi !i&
Intrebarea 8- 3u" e-plica=i nea%ordarea tuturor capetelor de acu!are din cadrul unui
dosar cu oca!ia for"ul<rii conclu!iilorJ
Ra!pun! 8 - En "a:oritatea intF"pin<rilor co"%aterea capetelor de acu!are s4a f<cut
la "odul general& Spre e-e"plu$ la dosarul nr& 81;*)++; recla"atul de%itor a
contestat la :udec<torie deci!ia de i"putare a unei su"e$ sta%ilita ca fiind pagu%< ?n
dauna entitatii$ solicitand anularea acestui de%it de c<tre instan=<& En ?ntF"pinarea
c<tre instan=< nu a" sus=inut respingerea acestuia pe "otiv c< a fost depus<
contesta=ia cu ?ntFr!iere >i c< sus=inerile for"ulate nu sunt la o%iect$ ci doar
respingerea recursului ca fiind ne?nte"eiat$ iar instanta i4a dat castig de cau!a&
Intrebare 9 5 3u" e-plicati ca la un nu"ar de patru actiuni for"ulate instanta le4a
respins pe "otiv de prescriptie J
Ra!pun! 9 5 Bosarele au fost intoc"ite si pri"ite de la co"parti"entele de
specialitate dupa e-pirarea ter"enului de trei ani$ deci dupa perioada ter"enului de
prescriptie& Au fost for"ulate totusi actiuni in instanta pentru repunerea acestora pe
rol$ incercand a "ai recupera unele de%ite& Instanta insa a respins actiunile la
solicitarea parti adverse$ invocandu4se indeplinirea ter"enelor de prescriptie&
Intrebare : 5 E-plicati de ce nu au fost ?ntoc"ite in ter"en aceste dosare si i"plicit
11
actiunea in instanta&
Ra!pun! : - La co"pari"entele de specialitate nu a e-istat o evidenta analitica a
de%itelor$ aceasta evidenta s4a tinut sintetic si nu s4a stiut de veci"ea acestor de%ite&
Not5 (entru r5%pun%urile de la 6ntreb5rile ", 1 9i 2 %e vor elabora !$&(*urile
nr. ".2.a, ".2.b, ".2.c.
Bata 5
Auditor intern$ 3onsilier :uridic$
E,TITATEA /2BLI3A
1I
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 91<1"
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,erepre!entarea in instanta la ter"enele de :udecata&
Con!tatare
In unele ca!uri$ entitatea nu a fost pre!enta la ter"enele de :udecata fi-ate de
instanta$ cu toate ca procedura a fost indeplinita& Astfel$ in dosarul 0';*)++; instanta
a fi-at ter"en de :udecata data de )0&+I&)++; in vederea for"ularii si depunerii
conclu!iilor$ procedura reali!ata prin 3itatia nr& )08;*+0&+I&)++;& La ter"enul fi-at$
din partea entitatii nu a fost pre!ent in sala nici un repre!entat$ instanta a ra"as in
pronuntare$ in ur"a for"ularii otararii aceasta a fost defavora%ila entitatii$ deoarece
la dosar nu au e-istat conclu!ii for"ulate in sustinerea cau!ei si nici docu"ente care
sa co"%ata sustinerile for"ulate de parat&
Be ase"enea$ au "ai fost ca!uri de nepre!entare in instanta la ter"ene fi-ate
in dosarele nr& 81;*)++;$ 8;(*)++; si ;+0*)++;&
Bin verificarile efectuate s4a constatat ca dosarul unei cau!e nu este reparti!at
unui singur consilier :uridic pentru repre!entarea la toate instantele de :udecata
9#udecatorii$ Tri%unal$ 3urte de Apel si 3urte Supre"a de #ustitie7& Astfel$ nu"arul
"are de cau!e ce revine unui consilier$ dispersia teritoriala a instantelor$ precu" si
o%ligativitatea pre!entei la toate ter"enele de :udecata preva!uta de codul de
procedura civila a i"pus ca repre!entarea intereselor entitatii sa nu se reali!e!e de
acelasi consilier :uridic&
Cau%e
4 Ine-isten=a unei proceduri scrise G
4 3itatia nr& )08;*+0&+I&)++; a provenit dupa trecerea ter"enului fi-at de
instantaG
4 Lipsa unor ac=iuni de control intern ierarice G
4 ,u"ar insuficient de consilieri :uridici co"parativ cu nu"arul
dosarelor reparti!ate&
Con!ecinte
In ur"a pronuntarii otararii entitatea a fost o%ligata la plata catre parat a unor
penalitati de 1&)0I&1(+ lei$ penalitati care nu erau preva!ute in contractul inceiat
intre parti$ insa pe care paratul le4a o%tinut deoarece$ entitatea nu a fost
repre!entata la ter"enul fi-at de instanta >i astfel nu au fost contestate si nici nu
au e-istat conclu!ii scrise&
E-ista posi%ilitatea ca repre!entarea in instanta de catre consilierii :uridici sa nu
ai%a eficienta "a-i"a din cau!a faptului ca fiecare consilier efectuea!a anali!a
I+
cau!ei si a dosarului de fiecare data ca ur"are a preluarii acestuia din instanta
anterioara&
Recoman"ri
Anali!a ca!urilor ?n care actiunile au fost pierdute prin nepre!entare ?n instan=< a
entit<=ii$ in anul )++; si luarea "asurilor care se i"pun&
Evaluarea necesitatilor reale de personal pentru reali!area atri%utiilor ce le revin&G
Ela%orarea unor proceduri scrise >i for"ali!ate care s< cuprind< activit<=i de
control >i un responsa%il$ ?n care s< fie incluse toate activit<=ile specifice si ?n plus$
o%liga=ia consilierilor :uridici ca dupa fiecare ter"en sa pre!inte >efului de
co"parti"ent conclu!iile&
.i>ele posturilor sa fie coro%orate cu procedurile&
Infor"area ecipei de auditori interni cu re!ultatele anali!ei >i "odul de
i"ple"entare al reco"andarilor&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
I1
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 91<13
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
.or"ularea actiunilor in instanta in afara ter"enului de prescriptie&
Con!tatare
Bin anali!a dosarelor privind cau!ele ca au deter"inat anularea in instantele
:udecatoresti a actiunilor for"ulate privind solutionarea cailor ad"inistrative de atac
a re!ultat ca$ in unele situa=ii$ acestea au fost respinse pe "otiv ca nu au fost
for"ulate in cadrul ter"enului de prescriptie&
Spre e-e"plu$ la dosarul nr&0';*)++; :udecatoria a respins actiunea pe "otiv
ca de la data faptei si pana la for"ularea actiunii au trecut trei ani& In acest ca! in anul
)++) au fost valorificate %unuri confiscate catre S3 APB SRL in valoare de )08&;++
lei cu plata la 0+ !ile$ iar societatea nu a acitat contravaloarea %unurilor& Bupa trei
ani s4a for"ulat actiune in instanta pentru recuperarea su"ei$ pe care instanta$ in "od
evident$ a respins4o pe "otiv de prescriptie&
Be ase"enea$ si in ca!ul dosarelor cu nr& 0I(*)++;$ 8;(*)++;$ '8;*)++; si
'I;*)++; s4au pierdut ter"enele de prescriptie&
Cau%e
Ine-isten=a unor proceduri de lucru&
Lipsa unui siste" de control intern coerent&
In cadrul serviciului conta%ilitate nu a e-istat nici o evidenta a de%itelor$
de%itul in cau!a a fost identificat in )++; cand s4a solicitat la oficiul :uridic
recuperarea su"ei in instantei&
Con!ecinta
Entitatea a inregistrat o pagu%a nerecupera%ile de )08&;++ leiG
I"posi%ilitatea recuperarii su"elor datorateG
Ine-istenta unor atri%utii clare in fisele posturilor&
Recoman"are
Infor"area auditorilor interni despre "<surile sta%ilite pentru redresarea
activit<=ii >i a "odului lor de i"ple"entare&
Instituirea unui siste" prin care toate de%itele sa fie ur"arite pe fiecare
client$ cel putin lunar$ pentru aceasta sa fie responsa%ili!ata o persoana&
Lunar pentru toate de%itele cu veci"e "ai "are de 0+ !ile de la data
scadentei$ sa se into"easca dosar$ care sa fie trans"is la Serviciul #uridic
in vederea actionarii de%itorului in instantaG
I)
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate si sta%ilirea responsa%ililor
acestoraG
3oro%orarea fiselor posturilor cu procedurileG
Testarea siste"atic< a personalului$ pentru a verifica cuno>terea >i
respectarea procedurilorG
Reali!area unui siste" de preg<tire a personalului de c<tre >eful de
co"parti"entG
Anali!a de%itelor e-istente care inca nu sunt prescriseG
Nota@ (entru iregularitatea con%tatata in do%arul nr. 6J2/2002 %*a
intocmit %i !?+$*ul nr.".2.
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
ENTITATEA PUBLICA
I0
Serviciul Audit Intern
FORMULAR DE CONSTATARE +I RAPORTARE A IREGULARIT*ILOR
NR1 91<
?5tre5 3onducatorul structurii de audit pu%lic intern
En ur"a "isiunii de audit pu%lic intern privind activitatea Serviciului #uridic s4au
constatat ur"atoarele5
3O,STATAREA
Serviciul #uridic nu s4a acitat de o%ligatiile sta%ilite prin RO.$ in ur"arirea
contractelor de aci!itii& Astfel$ in dosarul nr& 'I;*)++; Serviciul Aci!itii
/u%lice a intoc"it o lista cu societatile care in %a!a contractelor inceiate
indeplinesc conditiile de a pri"i avans pentru aci!itiile ce ur"ea!a sa le
efectue!e& Societatea H$ care a pri"it avans$ pe %a!a contractului nr&
18;'*)++;$ nu a efectuat aci!itiile preva!ute prin contract$ la ter"enele
sta%ilite si in aceste conditii Serviciul Aci!itii /u%lice ?ntoc"e>te ?n data de
)1&+0&)++; adresa c<tre Serviciul #uridic ?n vederea ac=ion<rii ?n instan=< pentru
recuperarea de%itului& Adresa >i docu"enta=ia este pri"it< de >eful Serviciului
#uridic$ dar nu a fost ?nregistrat< nici reparti!at< spre re!olvare unui consilier
:uridic&
2r"are a solicit<rii directorului e-ecutiv$ in data de 1;&+(&)++;$ se
for"ulea!< ac=iune ?n instan=<$ dar aceast< ac=iune a fost respins< pe "otiv c< s4
a prescris dreptul de a se solicita recuperarea de%itului&
A3TELE ,ORMATIVE E,3QL3ATE
Regula"entul de Ordine Interioar< >i .i>a postului prev<d responsa%ilitatea
>efului Serviciului #uridic de a ur"<ri for"ularea ac=iunilor ?n cadrul ter"enului de
prescrip=ie&
RE3OMA,BARI
- Revi!uirea pe ulti"ii trei ani a tuturor cau!elor pri"ite spre solu=ionare
?n cadrul Serviciului #uridic >i luarea "<surilor de ac=ionare ?n instan=<$
atunci cFnd cadrul legislativ >i nor"ativ o i"pune$ sau alte "<suri
legale aflate la dispo!i=ia conducerii societ<=ii&
- Sta%ilirea >i atri%uirea responsa%ilit<=ii unei persoane din cadrul
Serviciului #uridic pentru ur"<rirea tuturor cau!elor care se pri"esc ?n
cadrul acestuia&
- Efectuarea unei inspec=ii de c<tre structura de control intern privind
sta%ilirea cau!elor de neac=ionare ?n instan=< >i a persoanelor
responsa%ile$ cu reco"and<ri specifice controlului intern pentru
I8
recuperarea de%itelor >i*sau sanc=ionarea ad"inistrativ< a persoanelor
vinovate& Re!ultatele inspec=iei se vor co"unica >i Serviciului de audit
intern spre infor"are >i anali!<&
A,EHE
4 3opiile -ero- ale adresei >i docu"enta=iei pri"it< de >eful Serviciului
#uridic >i ale ac=iunii for"ulate >i respins< de instan=<G
4 3opie -ero- a adresei ?naintat< de Serviciul Aci!itii pu%lice ?n data de
)1&+0&)++; Serviciului #uridic&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
I;
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 91<1'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,eatacarea tuturor capetelor de acu!are in inta"pinarile facute catre instanta
de :udecata&
Con!tatare
In inta"pinarea facuta catre instanta nu au fost cuprinse e-ceptiile de la
procedura$ raspunsul la toate capetele de acu!are$ dove!ile etc& In "a:oritatea
inta"pinarilor co"%aterea capetelor de acu!are s4a facut la "odul general& E-& La
dosarul nr&81;*)++; recla"antul de%itor$ salariat al entitatii$ a contestat la :udecatorie
deci!ia de i"putare a unei su"e$ constatata ca fiind pagu%a in dauna entitatii$
produsa de catre acesta ca ur"are a negli:entei in serviciu$ fapta constatata de
organele cu atri%utiuni de control intern& Recla"antul a solicitat anularea acestui
de%it de catre instanta&
In inta"pinarea catre instanta repre!entantii Serviciului :uridic au sustinut doar
respingerea recursului ca fiind neinte"eiat >i nu s4a solicitat respingerea acestuia pe
"otiv ca fost depus cu intar!iere >i ca sustinerile for"ulate nu sunt la o%iect etc&$
"otiv pentru care instanta nu a "ai anali!at aceste aspecte si i4a dat castig de cau!a
recla"antului&
Be ase"enea$ si in ca!ul dosarele nr& ;+0*)++; si 'I;*)++; nu au fost cuprinse
in conclu!ii referiri la toate capetele de acu!are din dosar&
Cau%e
Ine-isten=a procedurilor scrise si for"ali!ateG
Bosarul a fost reparti!at catre un salariat de%utant$ care nu a fost ur"arit
asupra "odului de intoc"ire si depunere a recursuluiG
Ine-istenta unui siste" de control intern&
Con!ecinte
Recursul for"ulat de catre parat a fost ad"is$ deci!ia de i"putare a
su"ei e"isa de entitate fiind anulata de instantaG
Entitatea a suferit o pierdere datorit< faptului c< nu s4a ap<rat eficient&
I'
Recoman"ri
Anali!a activit<=ilor co"parti"entului :uridic pe anul ?n curs$ >i o%=inerea unor
conclu!ii pentru reorientarea activit<=ii viitoare cu scopul eli"in<rii neregulilor
>i disfunc=ionalit<=ilor constatate&
Entoc"irea unei liste a activit<=ilor specifice co"parti"entului :uridicG
Ata>area riscurilor asociate activit<=ilor si sta%ilirea unui responsa%il cu
intoc"irea si intretinerea unui Registru al riscurilor pentru co"parti"entul
:uridic G
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate >i sta%ilirea responsa%ililor
acestoraG
Testarea siste"atica a personalului pentru ?nsu>irea procedurilorG
3oro%orarea fiselor posturilor cu procedurileG
2r"arirea ter"enelor fi-ate de instanta si dupa fiecare ter"en sa4i fie
pre!entate conclu!ile$ conclu!ii care pe scurt la va trece in Registrul de
evidenta al dosarului pentru ter"enul sta%ilit&
Infor"area ecipei de auditori cu privire la conclu!iile anali!ei >i "<surile
progra"ate pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
I(
LISTA DE VERIFICARE NR1 ;
Obiectivul 1. O3&L$,&,$L; 3; &N&L$G& & ?&:G;LO+ ?&+; &:
3;,;+$N&, +;.($NG;+;& $N $N.,&N,& & &?,$:N$LO+ !O+:L&,;

,r&
crt&
A3TIVITATEA BE A2BIT BA ,2 O%s&
1.-. ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
1.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin
proceduri a activitatilor %peci)ice obiectivului
4 4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
1.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
1.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
1.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
1.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
1.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
1.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cele din
procedurile de lucruI
4 4
1." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilorI
4 4
1.1 &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii lor
practiceG
4 4
4 e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
I1
,r&
crt&
A3TIVITATEA BE A2BIT BA ,2 O%s&
1.2 &decvarea modalitatilor de anali'a cau'elor H
TEST n$1 ;1<
F0"i ! .u'$u
n$1 ;1<
In#$&iu n$1
;1<
N0#, ! $."2ii
n$1 ;1<
FIAP ;1<1"
FIAP ;1<13
FIAP ;1<1'
- sta%ilirea listei actiunilor respinse H
- intoc"irea recursului H
- for"ularea in ter"en a recursului H
- cuprinderea tuturor e-ceptiilor in recurs H
- cuprinderea tuturor aspectelor in for"ularea
actiunii
H
- staruinta in sustinerea intereselor H
- for"ularea in scris a conclu!iilor H
- retinerea de catre instanta a tuturor aspectelor
for"ulate in sustinerea cau!ei
H
- utili!area tuturor cailor de atac la actiunile
for"ulate
H
- for"ularea apelului pentru actiunile pierdute in
pri"a instanta
H
- for"ularea in ter"en a apelului H
- for"ularea la o%iect si co"%aterea cau!ei din
toate punctele de vedere
H
- insotirea apelului de sustinere in scris a
"entiunilor
H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$
II
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 ;1<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Obiectul te!tului
Modalitatile de anali!a a cau!elor care au deter"inat respingerea in instanta a
actiunilor for"ulate&
Obiecti)ele te!tului
Adecvarea "odalitatilor de anali!a a cau!elor&
#e!crierea te!tului
/opula=ia supus< e>antion<rii o repre!int< Li%ta ac4iunilor re%pin%e 6n in%tan45$
?n )++;$ respectiv (' ac=iuni&
E>antionul va fi de 1+M din totalul popula=iei$ respectiv 1 actiuni$ >i se
constituie pe %a!a !oii de lucru nr. 1&;&
Testarea a constat in verificarea "odului cu" au fost sustinute actiunile in
instanta si daca au fost for"ulate co"plet si corect$ e-a"inandu4se ur"atoarele
ele"ente sta%ilite prin Li%ta de veri)icare nr.1.2 po!& 8&;$ si anu"e5
- sta%ilirea listei actiunilor respinseG
- intoc"irea recursuluiG
- for"ularea in ter"en a recursuluiG
- cuprinderea tuturor e-ceptiilor in recursG
- cuprinderea tuturor aspectelor in for"ularea actiuniiG
- staruirea in sustinerea intereselorG
- for"ularea in scris a conclu!iilorG
- retinerea de catre instanta a tuturor aspectelor for"ulate in sustinerea
cau!eiG
- utili!area tuturor cailor de atac la actiunile fir"ulateG
- for"ularea apelului pentru actiunile pierdute in pri"a instantaG
- for"ularea in ter"en a apeluluiG
- for"ularea la o%iect si co"%aterea cau!ei din toate punctele de vedereG
- insotirea apelului de sustinerea in scris a "entiunilor&
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr.1.2 privind
&decvarea modalitatilor de anali'a a cau'elor$ care contine pe ori!ontala ele"entele
esantionului$ iar pe vertical< ele"entele testate&
1++
Con!tatari
Bin verificarea efectuata s4au constatat "ai "ulte nereguli >i anu"e5
4 Entitatea nu a insistat in sustinerea propriilor interese respectiv$ la o actiune din
dosarul nr& 0I+*)++; for"ulata de un salariat asupra unei deci!ii de i"putare$
co"parti"entul :uridic nu a depus in instanta inta"pinarea si alte acte
doveditoare$ desi :udec<toria a solicitat prin doua citatii aceasta$ astfel ca in cele
din ur"a :udecatoria a ad"is recursul pFrFtului si a anulat deci!ia de i"putare&
4 La anu"ite dosare nu s4a insistat in instanta pentru sustinerea intereselor entit<=ii
pe care o repre!int<$ prin for"ularea in scris$ detaliata a conclu!iilor si depunerea
de docu"ente :ustificative$ situatie in care instanta a pronuntat o otarare
defavora%ila entit<=ii&
4 La sustinerea in instanta a actiunilor nu au fost co"%atute toate capetele de
acu!are$ de e-e"plu$ la Bosarul nr& 08;*)++; :udecatoria a pronuntat o otarare
prin care pe langa a"enda contraventionala a "ai dispus si plata unor do%an!i&
Aceste do%an!i sta%ilite nelegal nu erau preva!ute de nici un act nor"ativ$ iar
consilierul care a avut in sarcina cau!a nu a contestat aceste do%an!i$ for"uland
actiunea doar pentru a"enda contraventionala$ situatie in care :udecatoria a
acceptat toate capetele de acu!are&
4 Apelul a fost for"ulat cu ?ntFr!iere in ter"en de respectiv 1' !ile ?n loc de 1; !ile
de la pri"irea otararii$ tot la dosarul nr& 08;*)++;$ cau!a fiind respinsa de
instanta&
Conclu%ii
/e %a!a testului efectuat s4a constatat respingerea unor ac=iuni ?n instan=<
datorit< nesus=inerii te"einice a acestora$ nefor"ul<rii la o%iect a ac=iunilor$
neco"%aterea tuturor capetelor de acu!are$ nepre!entarii de conclu!ii scrise in
instanta >i*sau a nefor"ul<rii ?n ter"en a apelurilor&
3onco"itent pentru aceste pro%le"e s4a solicitat >i un $nterviu adresat
do"nului /opescu Ion$ >eful Serviciului #uridic >i o Nota de rela4ii adresat< do"nului
Rotaru Vasile$ consilier :uridic&
/e %a!a acestor test<ri se va ela%ora .IA/4ul nr&8&;&a&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!or$

1+1
FOAIE DE LUCRU n$1 ;1<
Obiecti)ul 8@ Modalitatile de anali!a a cau!elor care au deter"inat respingerea
in instanta a actiunilor for"ulate&
3onstituirea e>antionului ?n vederea test<rii s4a reali!at prin parcurgerea
ur"<torilor pa>i5
docu"entul anali!at5 Li%ta actiunilor )ormulate in in%tantaI
populatia este repre!entat< de nu"arul total al actiunilor aflate pe rolul
instantei$ respectiv (' de ac=iuniG
esantionul va fi de 1+M$ respectiv (' - 1+M N ($' N 1 actiuni G
pasul de selectie va fi (' 5 1 N I G
e>antionul a fost for"at incepand cu pri"ul dosar pe )++;$ respectiv dosarul
08; >i prin aplicarea pasului de selectie$ sta%ilit "ai sus$ re!ultand
ur"atoarea structura5 08;$ 0;8$ 0'0$ 0()$ 011$ 0I+$ 0II$ 8+1G
esantionul constituit va fi verificat in totalitateG
verificarea se va reali!a prin diverse test<ri&
Bata5
Auditor intern$ In pre!enta$
Ionescu Bavid$ consilier :uridic
1+)

LISTA DE CONTROL NR1 ;1<
privind &decvarea modalitatilor de anali'a a cau'elor
E.mn#.
s"n#i0nu.ui
Bosarul nr&
08;*)++;
Bosarul nr&
0;8*)++;
Bosarul nr&
0'0*)++;
Bosarul nr&
0()*)++;
Bosarul nr&
011*)++;
Bosarul nr&
0I+*)++;
Bosarul nr&
0II*)++;
Bosarul nr&
8+1*)++;
E.mn#.
#s#"#
Sta%ilirea listei actiunilor respinse H H H H H H H H
Intoc"irea recursului H H H H H H H H
.or"ularea in ter"en a recursului H H H H H H H H
3uprinderea tuturor e-ceptiilor in
recurs
H H H H H H H H
3uprinderea tuturor aspectelor in
for"ularea actiunii
H H H H H H H H
Staruinta in sustinerea intereselor .IA/ .IA/ H .IA/ .IA/ .IA/ H H
.or"ularea la o%iect si co"%aterea
tuturor capetelor de acu!are
.IA/ H .IA/ H H .IA/ H .IA/
.or"ularea in scris a conclu!iilor H H .IA/ H H .IA/ .IA/ H
Retunerea de catre instanta a
tuturor aspectelor for"ulate in
sustinerea cau!ei
H H H H H H H H
2tili!area tuturor cailor de atac la
actiunile for"ulate
H H H H H H H H
.or"ularea apelului pentru
actiunile pierdute in pri"a instanta
H H H H H H H H
.or"ularea in ter"en a apelului .IA/ H H .IA/ H H .IA/ H
Insotirea apelului de sustinerea in
scris a "entiunilor
H H H H H H H H
Bata5 Auditor intern$
1+0
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
INTERVIU n$1 ;1<
privind verificarea cau!elor care au deter"inat
respingerea in instanta a actiunilor for"ulate$ adresat
d4lui /opescu Ion$ >eful Serviciului #uridic
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
N$1
'$#1
INTREBARI DA NU
OBS1
1 E-ista o evidenta a actiunilor for"ulate in
instantaJ
H
) Baca da$ e-ista persoana responsa%ila cu
co"pletarea evidenteiJ
H
,ota de relatii adresata
unui consilier :uridic
0 Evidenta recursurilor este tinuta separat la nivelul
co"parti"entuluiJ
H
8 In ca!ul recursurilor e-ista o verificare a
continutului acestor reali!ata de catre seful de
serviciuJ
H
; La actiunile for"ulate in instanta e-ista conclu!ii
scise la fiecare ter"enJ
H
' La toate actiunile for"ulate de parati s4a for"ulat
si depus inta"pinariJ
H .IA/ nr& 8&;&a
( 3oclu!iile for"ulate cuprind toate capetele de
acu!areJ
H
,ota de relatii$ adresata
unui consilier :uridic
1 /entru actiunile pierdute in pri"a instanta$
dosarul este preluat apoi seful co"parti"entul in
vederea aplicarii cai de atac ur"atoareJ
H
I Apelurile au fost for"ulate in toate ca!urile in
ter"enJ
H .IA/ nr& 8&;&%
1+ 3onclu!iile scrise sunt insotite de docu"ente
:ustificativeJ
H
,ota de relatii$ adresata
unui consilier :uridic
11 S4a ur"arit ca instanta sa retina toate staruintele si
conclu!iile for"ulateJ
,ota de relatii$ adresata
unui consilier :uridic
1) 3onclu!iile for"ulate sunt e-plicite si detaliate in
toate ca!urileJ
H .IA/ nr& 8&;&c
10 Mai aveti ceva de adaugatJ H
Bata5
Auditor intern$ Aef Serviciul #uridic$

1+8
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
NOTA DE RELATII
privind sustinerea in instanta actiunilor for"ulate$ adresat
do"nului Rotaru Vasile @ consilier :uridic
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Intrebarea 5@ /reci!ati daca e-ista proceduri scrise >i for"ali!ate privind for"ularea
actiunilor in instanta&
Ra!pun! 5@ Ba&
Intrebarea 6@ /reci!ati daca aceasta procedura v4a fost adusa la cunostinta&
Ra!pun! 6@ Ba$ >i a" se"nat procesul ver%al&
Intrebarea 7@ 3u" e-plicati nesus=inerea ?n instan=< a ac=iunii ?n dosarul nr&0I+$
respectiv instanta a solicitat de doua ori depunerea de inta"pinari la recursul
for"ulat de parat$ ceea ce nu s4a facut >i aceasta a dus la ad"iterea recursului
for"ulat de parat&
Ra!pun! 7@ En aceste ca!uri a" considerat ca$ conclu!iile ver%ale pre!entate la
ter"enele de :udecata au fost co"plete si suficiente pentru instanta&
Intrebarea 8@ 3u" e-plicati ca la un nu"ar de trei actiuni aflate pe rolul instantei$
respectiv dosarul nr& 08;$ 0() >i 0II$ nu s4au for"ulat in ter"en apelul$ astfel incat
instanta a ad"is actiunea for"ulata de pFrFtJ
Ra!pun! 8@ In acea perioada a" fost in concediu "edical si neavand un inlocuitor
nu a" predat dosarele in cau!a si*sau citatiile sefului de serviciu in vederea
dese"nari unei alte persoane&
Bata5
Auditor intern$ 3onsilier :uridic$
Nota5 /entru raspunsurile de la intre%arile nr& 0$ 8 si ; se vor ela%ora .IA/4urile
nr& 8&;&a$ 8&;&%$ 8&;&c&
Intrebarea 9@ In ca!ul dosarelor 08;$ 0'0$ 0I+ >i 8+1 pe anul )++; s4a constatat ca
actiunea in instanta a fost for"ulata$ fara co"%aterea tuturor capetelor de acu!are$
fara e-plicarea detaliilor >i depunerea docu"entelor :ustificative si fara for"ul<ri la
o%iect$ ceea ce a dus la pierderea acestora& 3u" e-plicati aceastaJ
Ra!pun! 9@ In acele ca!uri actiunile erau si"ple si a" cre!ut ca instanta pronunta o
otarare favora%ila avand in vedere ca adevarul era in totalitate de partea noastra&
1+;
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1;1<1"
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
Sus=inerea ineficienta a intereselor entit<=ii ?n instan=<&
Con!tatare
3onsilierii :uridici nu au insistat ?n vederea sus=inerii pro%elor ?n instan=<$
astfel nu au fost depuse ?ntF"pinari care s< cuprind< e-cep=iile de la procedur<$
e-plicarea detaliilor$ for"ulari la o%iect$ r<spunsul la toate capetele de acu!are etc&
E-& La dosarul nr& 0I+*)++; co"parti"entul :uridic nu a insistat in sustinerea
intereselor entitatii desi$ recla"antul de%itor$ salariat al entitatii$ a contestat la
:udec<torie deci!ia de i"putare a unei su"e$ constatat< ca fiind pagu%<$ ur"are a
negli:en=ei ?n serviciu$ fapt< constatat< de organele cu atri%u=iuni de control intern&
Recla"antul a solicitat anularea acestui de%it de c<tre instan=<& Tri%unalul a ad"is
recursul ?n condi=iile ?n care entitatea a fost anun=at< prin dou< cita=ii s< depun<
?ntF"pinare la instan=<$ privind cererea for"ulat< de recla"ant&
Be ase"enea$ nu au fost sus=inute interesele entit<=ii din aceleasi "otive >i ?n
dosarele nr& 08;$ 0;8$ 0()$ 011 pe anul )++; si nu au fost for"ulate o%iectii la toate
capetele de acu!are in dosarele nr& 08;$ 0'0 si 8+1 pe anul )++;&
Cau%e
Ine-isten=a unor proceduri scrise >i for"ali!ate care s< con=in< activit<=i
de control >i responsa%ilitate pe nivelele de e-ecu=ie G
Ine-isten=a unor proceduri de ?nlocuire a personalului care intr< ?n
concedii "edicale sau de odin< G
Lipsa de e-perien=< a persoanelor care sus=in cau!ele entit<=ii ?n
instan=ele :udec<tore>ti G
Ine-istenta sau nefunctionarea unui siste" de control intern&
Con!ecinte
O%tinerea unor otarari nefavora%ile in instanta$ co"parativ cu
pertinenta actiunii introduse ?n instan=< si a docu"entelor :ustificative
depuse G
1+'
/ierderea ?n instan=< a unor ac=iuni$ care i"plic< recuperarea unor su"e&
Recoman"ari
En toate ca!urile ?n care ac=iunile ?n instan=< necesit< un plus de
e-perien=<$ acestea s< fie sus=inute de >eful co"parti"entului :uridic&
3onclu!iile scrise >i*sau ?ntF"pin<rile s< fie v<!ute >i vi!ate de >eful
serviciului ?nainte de a fi apro%ate de conducere >i depuse la :udec<torie&
Ela%orarea listei activit<=ilor >i aprecierea riscurilor specifice activitatii
Serviciului :uridic&
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate si sta%ilirea responsa%ililor
cu acestea&
Actuali!area fi>elor de post cu responsa%ilit<=ile pe nivele de e-ecu=ie&
I"plicarea personalului ?n ac=iuni de preg<tire profesional< >i
influen=area evaluarilor anuale cu re!ultatele acestor ac=iuni&
3onstituirea unei co"isii pentru anali!a tuturor celor (' de dosare cu
ac=iunile pentru care s4a pledat ?n instan=ele :udec<tore>ti >i luarea
"<surilor care se i"pun&
Infor"area ecipei de auditori interni cu privire la re!ultatele anali!ei
efectuate de entitatea auditat<&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
1+(
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 ;1<13
Misiunea de audit5 &ctivtatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
Beclararea apelului cu ?ntFr!iere de peste 1+ !ile de la data co"unicarii otararii de
catre :udecatorie&
Con!tatare
Bin anali!a dosarelor privind cau!ele ca au deter"inat anularea in instantele
:udecatoresti a actiunilor for"ulate privind solutionarea cailor ad"inistrative de atac a
re!ultat ca$ in unele ca!uri$ apelul s4a facut cu intar!iere& E-& La dosarul nr&08;*)++;
:udecatoria pronunta o otarare prin care pe langa a"enda contraventionala aplicata
societatii$ "ai dispune si plata unor do%an!i& Aceste do%an!i nu erau preva!ute in nici
un act nor"ativ$ iar :uristul entit<=ii ?n afar< de faptul c< a depus cu ?ntFr!iere de ' !ile
fa=< de ter"enul legal nici nu le4a contestat$ ci doar a co"%<tut legalitatea acordarii
sanctiunii&
Be ase"enea$ ter"enul de 1+ !ile a "ai fost pierdut >i ?n dosarele nr& 0() >i 0II
din )++;&
Cau%a
In cadrul serviciului nu e-ist< un siste" de ur"<rire >i depunere ?n instan=< a
?ntF"pin<rilor la ac=iunile recla"an=ilorG
Ine-isten=a unor proceduri scrise >i for"ali!ate care s< con=in< activit<=i de control >i
responsa%ilitate pe nivelele de e-ecu=ieG
Lipsa de e-perien=< a persoanelor care sus=in cau!ele entit<=ii ?n instan=ele
:udec<tore>tiG
Ine-isten=a$ ?n lipsa procedurilor$ a unor eviden=e clare privind dosarele aflate pe rol
>i nu s4au ur"<rit solu=iile trans"ise de :udec<tori&
Con!ecinte
Respingerea actiunii >i o%ligarea entit<=ii la plata unor su"e nedatorate&
O%tinerea unor otarari nefavora%ile$ fata de pertinenta actiunii introduse ?n instan=<
si a docu"entelor :ustificative depuse&
1+1
/ierderea ?n instan=< a unor ac=iuni$ care i"plic< recuperarea unor su"e&
O%ligarea entit<=ii la plata unor su"e ne:ustificative&
Recoman"ari
Ela%orarea listei activit<=ilor >i atasarea riscurilor specifice activitatilor
Serviciului :uridicG
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate si sta%ilirea responsa%ililor de
proceduraG
Actuali!area fi>elor de post cu responsa%ilit<=ile >i nivelele de e-ecu=ieG
I"plicarea personalului ?n ac=iuni de preg<tire profesional< >i influen=area
evalu<rilor anuale cu re!ultatele acestor ac=iuniG
3onstituirea unei co"isii pentru anali!a tuturor celor (' de dosare cu
ac=iunile pierdute de entitate ?n instan=ele :udec<tore>ti >i luarea "<surilor
care se i"punG
Infor"area ecipei de auditori interni cu privire la re!ultatele anali!ei
efectuate de entitatea auditat<&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$

1+I
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1;1<1'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
Actiunile in instanta nu sunt sustinute prin depunerea conclu!iilor scrise si a
docu"entelor :ustificative solicitate de aceasta&
Con!tatare
Ac=iunile for"ulate ?n instan=< au fost f<cute f<r< e-plicarea detaliilor >i
depunerea docu"entelor :ustificative >i f<r< conclu!ii scrise& Spre e-e"plu ?n dosarele
nr& 0'0$ 0I+ si 0II pe anul )++;&
Cau%a
,econducerea unui Registru privind sustinerea actiunilor in instantaG
Ine-isten=a unor proceduri scrise >i for"ali!ate care s< con=in< activit<=i de control >i
responsa%ilitate pe nivelele de e-ecu=ie G
Lipsa de e-perien=< a persoanelor care sus=in cau!ele entit<=ii ?n instan=ele
:udec<tore>ti G
Ine-isten=a$ ?n lipsa procedurilor$ a unor eviden=e clare privind dosarele aflate pe rol
>i nu s4au ur"<rit solu=iile trans"ise de :udec<tori&
Con!ecinte
Respingerea unor otarari care daca erau sustinute te"einic nu puteau fi pierdute
e-istand argu"enteG
/lata unor daune c<tre ter=e persoaneG
/ierderea posi%ilitatii recuperarii su"elor solicitate in instanta&
Recoman"ari
11+
Verificarea dosarelor de catre structura de control intern a societatii pe ulti"ii trei
ani$ iar re!ultatele sa fie co"unicate si serviciului de audit intern in vederea
anali!arii ulterioare&
Ela%orarea listei activit<=ilor >i aprecierea riscurilor specifice oficiului :uridic&
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate si sta%ilirea responsa%ilului pentru
aceasta&
Actuali!area fi>elor de post cu responsa%ilit<=ile pe nivele de e-ecu=ie si coro%orarea
cu procedurile&
I"plicarea personalului ?n ac=iuni de preg<tire profesional< >i influen=area evaluarilor
anuale cu re!ultatele acestor ac=iuni&
Reali!area unui studiu pentru a sta%ili necesitatile reale de personal&
Infor"area ecipei de auditori asupra re!ultatelor verificarilor reali!ate si a studiului
efectuat pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata 5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
111
LISTA DE VERIFICARE NR1 <
Obiectivul 2. $N>;.,$+;& KO,&+&+$LO+ F:3;?&,O+;.,$ .$ .OL$?$,&+;&
(:N;+$$ LO+ $N &(L$?&+; 3; ?&,+; O+G&N:L 3; ;8;?:,&+;

N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
2.- ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
2.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin proceduri
a activitatilor %peci)ice obiectivului
4
4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
2.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
2.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
2.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
2.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
2.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
2.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cele din
procedurile de lucru
4 4
2." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilor
4 4
11)
2.1 &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii lor
practiceG
4 4
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
2.2 $nve%tirea hotararilor judecatore%ti %i %olicitarea
punerii lor in aplicare de catre organul de executare
H
TEST NR1<1<
F0"i ! .u'$u
n$1 <1<
Lis#" ! '0n#$0.
n$1 <1<
In#$&iu
n$1 <1<
N0#" ! $."#ii
n$1<1<
FIAP n$1 <1<1"
FIAP n$1 <1<13
a7 ela%orarea listei otararilor ra"ase definitive H
%7 investirea in ter"en cu for"ula e-ecutorie a
otararilor definitive
H
c7 sta%ilirea de%itelor restante la !i H
d7 solicitarea punerii in aplicare de catre e-ecutorii
:udecatoresti a otararilor
H
e7 solicitarea puneri in e-ecutare in ter"en a otarari H
f7 staruinta pe langa e-ecutori de a intoc"i in ter"en
actele procedurale&
H
g7 ur"arirea valorificarii de catre e-ecutorii a tuturor
%unurilor de%itorului pana la licidarea de%itului
H
7 la eventualele contestatii la e-ecutare intoc"irea
docu"entelor de co"%atere si respingere a acestora
H
i7 ur"arirea respectarii procedurilor la distri%utia
pretului
H
:7 sta%ilirea tuturor celtuielilor de :udecata H
O7 recuperarea in totalitate a celtuielilor de :udecata H
l7 recuperarea in totalitate a restantelor H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$
110
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 <1<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Obiectul te!tului
Investirea otararilor :udecatoresti si solicitarea punerii lor in aplicare de catre
organul de e-ecutare&
Obiecti)ele te!tului
Investirea otararilor cu titlu e-ecutoriu&
#e!crierea te!tului
/opulatia este repre!entata de Li%ta hotararilor privind actiunile exi%tente pe rolul
in%tantei$ in nu"ar de 1'&
Esantionul a fost constituit din ;+M din actiunile aflate pe rol$ din totalul populatiei$
respectiv 1 actiuni$ confor" !oii de lucru nr. 2.2&
Testarea a constat in anali!a "odului de investire cu for"ula e-ecutorie a otararilor
:udecatoresti ra"ase definitive si solicitarea la organele de e-ecutare silita de a le
pune in practica in vederea recuperarii in totalitate a de%itelor$ intoc"irea in ter"en a
actiunilor for"ulate la eventualele contestatii la e-ecutare$ staruinta in sustinerea
intereselor privind punerea in practica a otararilor prin e-ecutarea %unurilor
de%itorului$ e-a"inandu4se ur"atoarele ele"ente sta%ilite prin Li%ta de veri)icare
nr.2. po'. 2.2. si anu"e5
4 ela%orarea Li%tei hotararilor rama%e de)initiveG
4 investirea in ter"en cu for"ula e-ecutorie a otararilor definitiveG
4 sta%ilirea de%itelor restante la !iG
4 solicitarea punerii in aplicare de catre e-ecutorii :udecatoresti a
otararilorG
4 solicitarea puneri in e-ecutare in ter"en a otarariG
118
4 staruinta pe langa e-ecutori de a intoc"i in ter"en actele proceduraleG
4 ur"arirea valorificarii de catre e-ecutorii a tuturor %unurilor
de%itorului pana la licidarea de%itului G
4 la eventualele contestatii la e-ecutare intoc"irea docu"entelor de
co"%atere si respingere a acestora G
4 ur"arirea respectarii procedurilor la distri%utia pretului G
4 sta%ilirea tuturor celtuielilor de :udecataG
4 recuperarea in totalitate a celtuielilor de :udecata G
4 recuperarea in totalitate a restantelor&
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr. 2.2 privind $nve%tirea
hotararilor cu titlu executoriu si aflate in procedura de e-ecutare a %unurilor de%itorului&
Con!tatari
Bin anali!a re!ultatelor testului efectuat s4a constatat5
e-istenta unui nu"ar destul de "are din esantionul selectat$ respectiv ; din 1
otarari$ care nu au fost investite cu for"ula e-ecutorie in ter"en& In acest fel
otararile :udecatoresti respective nu au fost valorificate$ desi erau definitive$
iar pentru unele ciar s4a pierdut ter"enul de recuperare prin prescriptie&
neur"arirea valorificarii de catre e-ecutorii :udecatoresti a tuturor %unurilor
de%itorului pana la recuperarea integrala a acestora&
Conclu%ii
Bin testare au re!ultat ur"atoarele aspecte5
; din cele 1 dosare din esantionul selectat nu au fost investite cu for"ula
e-ecutorie in ter"enG
in 0 din cele 1 dosare ale esantionului nu s4a ur"arit recuperarea totala a
de%itelor&
In %a!a acestui test a fost ela%orate .IA/ nr& ;&;&a si .IA/ nr& ;&;&%&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
11;
FOAIE DE LUCRU n$1 <1<
Obiecti)ul 9, $nve%tirea hotararilor judecatore%ti %i %olicitarea punerii lor in
aplicare de organul de executare.
Testarea se va reali!a pe un esantion care a fost constituit astfel5
docu"entul anali!at5 Li%ta actiunilor )ormulate in in%tantaG
populatia este repre!entata de actiunile in instanta care au fost ra"ase
definitive si au fost investite cu for"ula e-ecutorie$ in nu"ar de 1' dintr4un
total de (I de actiuni in )++;G
esantionul5 ;+M$ respectiv 1 actiuniG
pasul de selectie5 )G
otararile investite cu for"ula e-ecutorie in nu"ar de 1' au fost ase!ate in
ordine crescatoare a nu"arului de dosar$ pe ani$ din care a fost reali!at
esantionul$ si anu"e5 08;*)++0$ 0';*)++0$ 0I(*)++0$ 8+1*)++8$ 8;(*)++8$
;+0*)++8$ '8;*)++;$ 'I;*)++;
esantionul constituit va fi verificat in totalitateG
verificarea se va reali!a prin teste&
Bata5
Auditor intern$ In pre!enta$
Ionescu Bavid$ consilier :uridic
11'
11(
LISTA DE CONTROL n$1 <1<
privind $nve%tirea hotararilor cu titlu executoriu
E.mn#
#s#"#
E.mn#
s.'#"# Actiunea
08;*)++0
Actiunea
0';*)++0
Actiunea
0I(*)++0
Actiunea
8+1*)++8
Actiunea
8;(*)++8
Actiunea
;+0*)++8
Actiunea
'8;*)++;
Actiunea
'I;*)++;
4 ela%orarea Listei
otararilor ra"ase definitive
H H H H H H H H
4 investirea in ter"en cu
for"ula e-ecutorie a
otararilor ra"ase definitive
.IA/ H .IA/ H .IA/ .IA/ H .IA/
4 sta%ilirea de%itelor restante
la !i
H H H H H H H H
4 solicitarea punerii in
aplicare de catre e-ecutorii
:udecatoresti a otararilor
H H H H H H H H
4 solicitarea puneri in
e-ecutare in ter"en a
otarari
H H H H H H H H
4 staruinta pe langa
e-ecutori de a intoc"i in
ter"en actele procedurale&
H H H H H H H H
4ur"arirea valorificarii de
catre e-ecutorii a tuturor
%unurilor de%itorului pana la
licidarea de%itului
H .IA/ H .IA/ H H .IA/ H
4 la eventualele contestatii la
e-ecutare intoc"irea
docu"entelor de co"%atere
si respingere a acestora
H H H H H H H H
111
E.mn#
#s#"#
E.mn#
s.'#"# Actiunea
08;*)++0
Actiunea
0';*)++0
Actiunea
0I(*)++0
Actiunea
8+1*)++8
Actiunea
8;(*)++8
Actiunea
;+0*)++8
Actiunea
'8;*)++;
Actiunea
'I;*)++;
4ur"arirea respectarii
procedurilor la distri%utia
pretului
H H H H H H H H
4 sta%ilirea tuturor
celtuielilor de :udecata
H H H H H H H H
4 recuperarea in totalitate a
celtuielilor de :udecata G
H H H H H H H H
4 recuperarea in totalitate a
restantelor
H H H H H H H H
Bata5
Auditor intern$
11I
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit /u%lic
INTERVIU n$1 <1<
%$i&in! "'#i&i#"#" ! in&s#i$ 'u /0$mu." @'u#0$i
si "'#i&i#"#" @'u#0$i.0$ (u!'"#0$s#i) "!$s"#
!0mnu.ui P0%s'u I0n) s/u. '0m%"$#imn#u.ui (u$i!i'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
N$1
'$#1
INTREBARI DA NU OBS1
1 E-ista o evidenta a actiunilor investite cu
for"ula e-ecutorieJ
H
) E-ista persoana responsa%ili!ata cu investirea
otararilor :udecatoresti definitiveJ
H
0 E-ista proceduri de lucru privind "odul de
investire cu for"ula e-ecutorie a otararilor
:udecatorestiJ
H .IA/ nr& ;&;&a
8 Ati testat cunoasterea siste"ului de lucru la
nivelul serviciuluiJ
H ,ota de relatii$ adresata
unui consilier :uridic
; Kotararile definitive au fost investite cu for"ula
e-ecutorie in ter"enJ
H .IA/ nr& ;&;&a
' Bupa investire s4a procedat la valorificarea
otararilor :udecatorestiJ
H
( E-ista persoana responsa%ili!ata cu punerea in
aplicare a otararilor definitive si investiteJ H
1 S4a solicitat in toate ca!urile la e-ecutorii
:udecatoresti sa puna in e-ecutare otararea
:udecatoreascaJ
H
I E-ista responsa%ilitati create pentru co"%aterea
eventualelor contestatii depuse la e-ecutareJ
H
1+ E-ista o evidenta cu e-ecutarea otararilor
:udecatoresti si %unurile care au fost secestrate
de e-ecutoriJ
H .IA/ nr& ;&;&a
11& 3onsiderati ca se reali!ea!a ur"arirea
valorificarii de catre e-ecutorii :udecatoresti a
%unurilor de%itorilor pana la recuperarea totala a
de%itelorJ
H .IA/ nr&;&;&%
,ota de relatii$ adresata
unui consilier :uridic
1) Mai aveti ceva de adaugatJ H
Bata5
Auditor intern$ Sef Serviciul #uridic$
1)+
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
NOTA DE RELATII NR1 <1<1
%$i&in! "'#i&i#"# ! in&s#i$ 'u /0$mu." @'u#0$i
si $s%'#"$" %$0'!u$i.0$ ! @'u#"$ si.i#") "!$s"#
!0"mni R0#"$u Lnu#" C '0nsi.i$ (u$i!i'
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Intrebarea 55 /reci!ati daca e-ista proceduri privind investirea cu for"ula
e-ecutorie a otararilor :udecatoresti ra"ase definitive&
Ra!pun! 5 5 Ba&
Intrebare 65 /reci!ati daca aceasta procedura va fost adusa la cunostinta&
Ra!pun! 6- Ba$ a" fost instruita si a" se"nat procesul4ver%al&
Intrebare 7 5 3u" e-plicati ca la un nu"ar de doua otarari ra"ase definitive inca
din )++0 nu au fost investite cu for"ula e-ecutorie&
Ra!pun! 7 5 Kotararile :udecatoresti definitive nr& 08; si '1( au fost trans"ise la
co"parti"entele de specialitate si nu a" pri"it nici un raspuns&
Intrebare 8 - Kotararile au fost trans"ise la co"parti"entele de specialitate in
vederea infor"arii$ insa o%ligatia investirii lor cu for"ula e-ecutorie era in sarcina
serviciului :uridic&
Ra!pun! 8- Ba$ insa investirea ur"a sa o face" dupa ce pri"ea" de%itul la !i de la
Serviciul conta%ilitate
Intrebare 9- Trans"iterea de%itelor la !i la Serviciul conta%ilitate a fost solicitata pe
%a!a unei adrese cu ter"en&
Ra!pun! 9 - ,u$ solicitarea a fost ver%ala&
Intrebare : - /otrivit procedurilor de lucru investirea cu for"ula e-ecutorie se face in
ter"en de 1; !ile de la data o%tineri otarari :udecatoresti investite cu for"ula
e-ecutorie& 3u" e-plicati ca in "ulte ca!uri otararile definitive favora%ile au fost
investite cu intar!iere cu for"ula e-ecutorie& In unele ca!uri recuperarea de%itelor a
fost i"posi%ila deoarece de%itorul si4a vandut %unurile din patri"oniu$ iar e-ecutorul
nu a avut ce e-ecuta&
Ra!pun! :- /e rolul instantei se aflau "ulte dosare ceea ce a dus la intar!ieri in
for"ularea actiunilor inclusiv in investirea otararilor cu for"ula e-ecutorie&
1)1
Nota$
(e ba'a ace%tei note de relatii %e vor elabora !$&(*urile nr. 2.2.a %i 2.2.b.
Bata5
Auditor intern$ 3onsilier :uridic$
ENTITATEA PUBLICA
Intrebare < - Mai aveti ceva de adaugatJ
Ra!pun! <- ,u&
Intrebare ; - 3u" e-plicati ca nu ati ur"arit valorificarea %unurilor de%itorilor
pana la recuperarea totala a de%itelorJ
Ra!pun! ;- In "ai "ulte situatii a" fost pe teren si a" inventariat %unurile pentru
care putea" sa pun secestru in vederea valorificarii& Beoarece a" avut "ulte
dosare$ de%itorii in cau!a au profitat si au valorificat o parte din %unuri& Be
ase"enea$ au fot situatii cand conducerea nu "i4a putut pune la dispo!itie un "i:loc
de transport pentru a "a deplasa la actiunile de secestrare$ "otiv pentru care a"
pierdut aeasta oportunitate&
1))
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1<1<1"
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,einvestirea cu for"ula e-ecutorie a otararilor :udecatoresti definitive si
irevoca%ile si netrans"iterea spre valorificare e-ecutorilor :udecatoresti&
Con!tatari
In unele ca!uri au fost o%tinute otarari :udecatoresti definitive$ dar nu au fost
investite cu for"ula e-ecutorie si in consecinta nu au fost valorificate$ iar unele ciar s4
au prescris&
Spre e-e"plu 5 In ca!ul otararii definitive din dosarul nr&08;*)+&+8&)++0 s4a
o%tinut dreptul de recuperare a unui de%it de la o societate de la care s4au aci!itionat
"ateriale consu"a%ile de proasta calitate si care au fost restituite$ dar aceasta nu a
restituit contravaloarea lor& Kotararea nu a fost investita cu for"ula e-ecutorie si nu s4a
solicitat la organele de e-ecutare :udecatoresti secestrarea %unurilor de%itorului si
recuperarea creantei si in acest fel s4a prescris&
Be ase"enea$ acest feno"en s4a repetat si la dosarele nr& 0I(*)++0$ 8;(*)++8$
;+0*)++8 si 'I;*)++; din cadrul esantionului&
Cau%e
Kotararea a fost depusa la dosarul actiunii$ dar aceasta nu a fost inregistrata in
Registrul de intrari*iesiri si in acest fel nu a fost ur"arita&
Seful serviciului nu a verificat si nu a anali!at cau!ele aflate pe rol sau cele
solutionate confor" atri%utiilor de serviciu&
Con!ecinta
Organi!area deficitara a activitatii auditateavand in vedere nu"arul "are al dosarelor
neinvestite cu for"ula e-ecutorie&
/ierderea dreptului de a solicita recuperarea de%itului$ deoarece s4a prescris ter"enul
de recuperare&
Recoman"are
1)0
Inventarierea tuturor celor 1' dosare in cadrul co"parti"entului pentru a se sta%ili
e-act situatia in care se afla fiecare cau!a si pentru a se lua "asurile ce se i"pun&
Anali!a cau!elor care au dus la investirea otararilor definitive cu for"ula
e-ecutorie in ter"en$ pe anul )++;&
Ela%orarea procedurilor scrise si for"ali!ate&
Sta%ilirea responsa%ilului cu actuali!area procedurii si "onitori!area aplicarii ei in
practica de catre ceilalti consilieri&
3orelarea fiselor posturilor cu procedurile&
Evaluarea nu"arului de consilieri necesari pentru a acoperi sarcinile ce revin
serviciului si infor"area "anage"entului general&
Infor"area ecipei de auditori interni cu re!ultatele inventarierii si anali!ei si a
"asurilor luate pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor
1)8
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1<1<13
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,eur"arirea valorificarii integrale de catre e-ecutorii :udecatoresti a %unurilor
de%itorilor&
Con!tatari
E-ecutorii :udecatoresti nu au ur"arit cu insistenta valorificarea tuturor %unurilor
de%itorilor pana la licidarea de%itelor& Spre e-e"plu5 in dosarele nr& 0';*)++0$
8+1*)++8 si '8;*)++; nu s4a ur"arit recuperarea in totalitate a de%itelor$ iar in pre!ent
sansele sunt reduse$ deoarece de%itorii au reusit sa instraine!e %unurile proprii&
Cau%e
Ine-istenta unor proceduri scrise si for"ali!ate clare si co"pleteG
Lipsa de insistenta in ur"arire a e-ecutorilor :udecatorestiG
/ersonal insuficient si nu"ar "are de cau!e pe un e-ecutor :udecatoresc&
Con!ecinte
E-ista posi%ilitatea pierderii sanselor de recuperare in totalitate a de%itelor$ datorita
faptului ca desi %unurile au fost identificate$ nefiind pus secestru pe ele la ti"p sau
actele de secestrare nefiind corect reali!ate au favori!at$ ulterior$ instrainarea
acestoraG
/ierderea posi%ilitatilor de recuperare a unor su"e cuvenite&
Recoman"ari
Ela%orarea procedurilor scrise si for"ali!ateG
Sta%ilirea responsa%ilului cu actuali!area procedurii si "onitori!area aplicarii ei in
practica de catre ceilalti consilieriG
3orelarea fiselor posturilor cu procedurileG
Evaluarea nu"arului de consilieri necesari pentru a acoperi sarcinile ce revin
serviciului si infor"area "anage"entului generalG
1);
Anali!a cau!elor care au dus situatia pierderii posi%ilitatilor valorificarii integrale a
e-ecutarilor :udecatoresti din anul )++;G
Anali!a celor 1' dosare in care ave" otarari definitive si infor"area conducerii
pentru luarea "asurilor ce se i"pun pentru ur"arirea recuperarii integrale a
de%itelorin vederea evitarii posi%ilelor prescriptiiG
Infor"area ecipei de auditori interni cu re!ultatele anali!elor si a "asurilor luate
pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor
1)'
LISTA DE VERIFICARE NR1 6
Obiectivul 6. 3;?L&N.&;& !&L$;N,:L:$
$N >;3;+;& +;?:(;+&+$$ 3;L$,;LO+
N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
6.- ;xaminarea procedurilor de lucru
6.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin proceduri a
activitatilor %peci)ice obiectivului
4 4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii activitatii 4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a docu"entelor
specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a procedurilorG 4 4
6.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
6.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de executie,
re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are, aprobare
4 4
6.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
6.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
6.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
6.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cu cele din
procedurile de lucruI
4 4
6." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilorI
4 4
6.1 &precierea calitatii procedurilor de catre re%pon%abilii
ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii lor
practiceG
4 4
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
1)(
6.2 &nali'a %olicitarii )alimentului 6n ca'ul debitorilor care
%unt in%olvabili
TEST n$1 61<
Lis#" !
'0n#$0. n$1 61<
FIAP n$1 61<
a7 identificarea de%itorilor care nu "ai au %unuri in
patri"oniuG
4 4
%7 sta%ilirea de%itelor restante G 4 4
c7 verificarea e-istentei otarari :udecatoresti definitive 4 4
d7 verificarea daca aceasta este investita cu for"ula
e-ecutorie G
4 4
e7 verificarea daca e-ista actiune in fali"ent a de%itorilor
fara %unuri in patri"oniu G
4 4
f7 actuali!area de%itelor H
g7 constituirea docu"entelor :ustificative a de%itului H
7 for"ularea actiuniiG H
i7 for"ali!area actiuniiRG H
:7 depunerea dosarului la instantaG H
O7 pri"irea citatiei si pre!entarea la ter"enul de :udecata H
l7 inscrierea la "asa credalaG H
"7 staruinta in nu"irea licidatoruluiG H
n7 staruinta in pronuntarea fali"entului H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
1)1
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
TEST NR1 61<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Obiectul te!tului
Solicitarea declansarii fali"entului in vederea recuperarii de%itelor&
Obiecti)ele te!tului
Anali!a solicitarii fali"entului ?n ca!ul de%itorilor care sunt insolva%ili&
#e!crierea te!tului
/opulatia totala este repre!entata de dosarele aflate pe rolul instantei$ pentru care s4au
o%tinut otarari$ ra"ase definitive$ investite cu for"ula e-ecutorie in nu"ar de (
dosare$ dar care nu au fost e-ecutate&
Esantionul a fost constituit din cele ( dosare care au fost valorificate in totalitate$ deci
in proportie de 1++M&
Testarea a constat in anali!a "odului de valorificarea %unurilor din patri"oniul
de%itorilor in %a!a otararilor :udecatoresti si pe calea e-ecutari silite si apoi
solicitarea licidarii :udiciare si fali"entului pentru de%itele nerecuperate$
e-a"inandu4se ur"atoarele ele"ente sta%ilite prin Li%ta de veri)icare nr.6 po'. 6.2 $
lit. )*n, si anu"e5
- actuali!area de%itelorG
- constituirea docu"entelor :ustificative a de%ituluiG
- for"ularea actiuniiG
- for"ali!area actiuniiG
- depunerea dosarului la instantaG
- pri"irea citatiei si pre!entarea la ter"enul de :udecataG
- inscrierea la "asa credalaG
- staruinta in nu"irea licidatoruluiG
- staruinta in pronuntarea fali"entului&
/entru efectuarea testarii a fost ela%orata Li%ta de control nr.6.2 privind &nali'a
%olicitarii )alimentului 6n ca'ul debitorilor care %unt in%olvabili$ care contine pe
ori!ontala dosarele cuprinse in esantion$ iar pe verticala ele"entele testate&
1)I
Con!tatari
Bin anali!a dosarelor cuprinse in esantion au re!ultat de%ite neactuali!ate in
dosarele nr& 88I si '1(*)++;$ care au fost prinse si in +aportul privind activitatea pe
anul 2002. In celelalte dosare s4a constatat ca au fost respectate fa!ele procedurii de
licidare :udiciara&
Conclu%ii
/e %a!a acestor constatari se va ela%ora .IA/&
Bata$
Auditor intern$ Supervi!or$
10+
LISTA DE CONTROL n$161<
privind &nali'a %olicitarii )alimentului 6n ca'ul debitorilor care %unt in%olvabili
E.mn#
s"n#i0n"# Bosar nr
88I*)++;
Bosar nr
;;'*)++;
Bosar nr
'+;*)++;
Bosar nr
'1(*)++;
Bosar nr
(1;*)++;
Bosar nr
((I*)++;
Bosar nr
(1)*)++;
E.mn# #s#"#
- actuali!area de%itelor .IA/ H H .IA/ H H H
- constituirea docu"entelor
:ustificative a de%itului
H H H H H H H
- for"ularea actiunii H H H H H H H
- for"ali!area actiunii H H H H H H H
- depunerea dosarului la
instanta
H H H H H H H
- pri"irea citatiei si
pre!entarea la ter"enul de
:udecata
H H H H H H H
- inscrierea la "asa credala H H H H H H H
- staruinta in nu"irea
licidatorului
H H H H H H H
- staruinta in pronuntarea
fali"entului
H H H H H H H

101
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR1 61<
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
0roblema
,eactuali!area .ituatiei debitorilor pentru raportarile periodice&
Con!tatare
Bin anali!a a reiesit ca in doua dosare de%itele nu au fost actuali!ate cu
do%an!ile si penalitatile pentru neplata la ter"en$ in ca!ul unor societati care au luat
avans pentru efectuarea unor aci!itii&
/e %a!a dosarelor nr& 88I si '1(*)++;$ Serviciul #uridic a intoc"it adresa de
inscriere la "asa credala si a inscris societatile pentru ur"atoarele creante5 pri"a
societate doar cu su"a de 18;&+++ lei$ iar pentru a doua societate a inscris4o cu su"a
de 08;&;++ lei$ cat era in evidentele Serviciului #uridic& In realitate su"ele datorare
de acesti de%itori societatii erau de );+&+++ lei si respectiv de ;;+&+++ lei$ la care se
adaugau do%an!ile si penalitatile pentru neplata la ter"en&
Cau%e
Ine-istenta procedurilor scriseG
Lipsa unui siste" de control intern eficientG
Serviciul :uridic a luat in considerare de%itul care se afla in litigiu pe rolul
instantei$ insa societatea avea si de%ite curente restante pentru care nu se
intoc"ise docu"entatie de actionare in instanta&
Con!ecinte
2r"are a pronuntarii procedurii de fali"ent si neinscrierii la "asa credala in
ter"enul fi-at de instanta$ entitatea a pierdut posi%ilitatea recuperarii in totalitate a
de%itelor&
Recoman"ari
Ela%orarea procedurilor scrise si for"ali!ate&
Sta%ilirea responsa%ilului cu actuali!area procedurii si "onitori!area aplicarii ei
in practica de catre ceilalti consilieri&
3orelarea fiselor posturilor cu procedurile&
Inventarierea de%itelor si anali!a situatiei aducerii la !i a acestora de la inceputul
anului )++;&
Anali!a cau!elor care au dus la neinscrierea la "asa credala a tuturor de%itelor$ in
ca!ul in care se constata raspunderea anu"itor persoane pentru neindeplinirea
sarcinilor su"ele sa fie recuperate de la persoanele raspun!atoareG
Infor"area ecipei de auditori interni cu re!ultatele inventarierii si anali!a
situatiei e%itelor si a neinscrierii la "asa credala a acestora si "asurile luate
pentru i"ple"entarea reco"andarilor&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
10+
LISTA DE VERIFICARE NR1 A
Obiectivul 7. SISTEM2L I,.ORMATI3

N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
7.- ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
7.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin proceduri
a activitatilor %peci)ice obiectivului
4
4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
7.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
7.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
7.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
7.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
7.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
7.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cele din
procedurile de lucru
4 4
7." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilor
4 4
7.1 &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii lor
practiceG
4 4
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
101
7.2 &nali'a adecvarii %i%temului in)ormatic la %peci)icul
activitatii juridice
a7 dotarea cu ecipa"ente ard si soft adecvate pentru
desfasurarea activitatilor specifice
H
%7 e-istenta planurilor de pregatire profesionala in
do"eniu infor"atic
H
c7 siguranta accesului la retea prin alocarea nu"elui de
utili!ator si parolei aferente
H
Ts# A1<1"
F0"i !
.u'$u A1<1"
Lis#" !
'0n#$0. A1<1"
FIAP A1<1"
d7 i"ple"entarea progra"elor anti4virus H
Ts# A1<13
F0"i !
.u'$u A1<13
Lis#" !
'0n#$0. A1<13
FIAP A1<13
e7 "onitori!area siste"atic< a func=ionalit<=ii
progra"elor anti4virus
H
e7 verificarea siste"ului de actuali!are a progra"elor
anti4virus
H
f7 recuperarea datelor in ca! de de!astru H
Auditor intern$ Bata5
Supervi!at$ Bata5
10)
ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit /u%lic Intern
TEST NR1 A1<1"
Misiun" ! "u!i#- Activitatea :uridica
P$i0"!" "u!i#"#,- +1&+1&4 01&1)&)++;
O3i'#u. #s#u.ui- .i%temul in)ormatic&
O3i'#i&. #s#u.ui- &nali'a adecvarii %i%temului in)ormatic la %peci)icul activitatii
juridice
Ds'$i$" #s#u.ui
/opula=ia statistic< a fost constituit< din cele )+ de calculatoare e-istente la
nivelul Serviciului #uridic&
E>antionul pentru reali!area test<rii siguran=ei accesului la re=ea a fost sta%ilit pe
%a!a unui procent de 1+M$ din totalul popula=iei statistice$ respectiv ) calculatoare
personale$ confor" !oii de lucru nr. 7.2.a.
Testarea a constat ?n e-a"inarea sigurantei accesului la retea prin alocarea
nu"elui de utili!ator si parolei aferente$ corespun!ator Li%tei de veri)icare nr. 7,
po'. 7.2.

C0ns#"#,$i-
a& "a:oritatea salaria=ilor din cadrul serviciului accesea!a "ai "ulte
su%siste"e IT care folosesc nu"e de utili!ator >i parole diferite&
%& datorit< nu"<rului "are de parole ce tre%uiesc utili!ate de salaria=i$ deseori
ace>tia notea!< parolele pe docu"ente l<sate pe %irou& Astfel salaria=ii
cunosc parolele colegilor de serviciu$ putFndu4se conecta la su%siste"ele IT
folosindu4le datele de identificare >i prin ur"are putFnd s< vi!uali!e!e
>i*sau "odifice date aflate ?n acele su%siste"e IT&
c& practic$ siste"ul de parole nu "ai are func=ii principale de restric=ionare a
accesului persoanelor nepotrivite ci ?ngreunea!< func=ionarea siste"ului&
C0n'.u6ii
En acest ca! se va ela%ora .IA/ nr& (&;&a&
Bata5 +1&+8&)++;
Auditor intern$ Supervi!or$
100
FOAIE DE LUCRU NR1 A1<1"
O3i'#u. - .i%temul in)ormatic
O3i'#i&u. - .iguran4a acce%ului la re4ea
Testarea se va reali!a pe un e>antion care a fost constituit astfel5
4 popula=ia total< este de )+ calculatoare personaleG
4 e>antionul va fi de 1+M$ respectiv )+ - 1+M N ) calculatoare personaleG
4 pasul de selec=ie va fi )+ 5 ; N 8G
4 e>antionul se va constitui din calculatoarele conectate la re=eaua serviciului la
po!i=iile5 8 si 1
4 ?n ur"a verific<rii se va ?ntoc"i un test&
Bata5
Auditor$ Supervi!or$

108
ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit Intern
FI+* DE IDENTIFICARE +I ANALIZ* A PROBLEMEI NR1 A1<1"1
Misiun" ! "u!i#5 &ctivitatea juridica
P$i0"!" "u!i#"#,5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
0roblema$
,eutili!area unui singur nu"e de utili!ator >i unei singure parole pentru accesul
la siste"ul IT&
Con!tatare$
Bin evaluare s4a constatat c< "a:oritatea salaria=ilor din cadrul serviciului$ prin
natura sarcinilor de serviciu$ tre%uie s< accese!e "ai "ulte su%siste"e IT care
folosesc nu"e de utili!ator >i parole diferite&
Siste"ul IT este conceput astfel ?ncFt pentru accesul la fiecare su%siste" IT
tre%uiesc folosite5 nu"e de utili!ator >i parol< diferite$ ?n loc s< se foloseasc< acela>i
nu"e de utili!ator >i parol< indiferent de su%siste"ul IT la care se conectea!<
anga:atul&
Cau%e$
4 Ine-isten=a unor proceduri adecvate de conectare a utili!atorilor la re=eaG
4 Lips< corel<rii dintre atri%u=iile de serviciu >i fi>ele de post ale salaria=ilor&
Con!ecinte$
Batorit< nu"<rului "are de parole ce tre%uiesc utili!ate de salaria=i$ deseori
ace>tia notea!< parolele pe docu"ente l<sate pe %irou& Astfel salaria=ii cunosc
parolele colegilor de serviciu$ putFndu4se conecta la su%siste"ele IT folosindu4
le datele de identificare >i prin ur"are putFnd s< vi!uali!e!e >i*sau "odifice
date aflate ?n acele su%siste"e IT&
/ractic$ siste"ul de parole nu "ai are func=ii principale de restric=ionare a
accesului persoanelor nepotrivite ci ?ngreunea!< func=ionarea siste"ului&
En situa=ia apari=iei unor incidente nu se pot sta%ili responsa%ilit<=ile adecvate&
10;
Recoman"ari$
4 Reali!area unui proces de reenginering la nivelul siste"ului IT din cadrul
entit<=ii pu%lice$ astfel ?ncFt salaria=ii s< poat< accesa su%siste"ele IT de
care au nevoie utili!Fnd un singur nu"e de utili!ator >i o singur< parol<G
4 Sta%ilirea unui responsa%il pentru derularea acestui proces reenginering al
siste"ului IT
4 I"ple"entarea unui siste" de raportare potrivit c<ruia responsa%ilul
dese"nat s< ?ntoc"easc< periodic rapoarte de activitate c<tre "anage"entul
general prin care s< specifice ac=iunile ?ntreprinseG
4 Instruirea adecvat< a salaria=ilor ce utili!ea!< siste"ul ITG
4 Infor"area ecipei de auditori ?n privin=a stadiului ela%or<rii$ ?nsu>irii >i
"onitori!<rii riscurilor&
Bata5
Entoc"it$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
10'
ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit /u%lic Intern
TEST NR1 A1<13
Misiun" ! "u!i#- Activitatea :uridica
P$i0"!" "u!i#"#,- +1&+1&4 01&1)&)++;
O3i'#u. #s#u.ui- .i%temul in)ormatic&
O3i'#i&. #s#u.ui- &nali'a adecvarii %i%temului in)ormatic la %peci)icul activitatii
juridice
Ds'$i$" #s#u.ui-
/opula=ia statistic< testat< a fost constituit< din totalul calculatoarelor personale
utili!ate la nivelul serviciului #uridic$ respectiv )+ de co"putere&
E>antionul pentru reali!area test<rii progra"elor anti4virus a fost sta%ilit pe %a!a
unui procent de 1+M$ din totalul popula=iei$ respectiv ) calculatoare personale$
confor" !oii de lucru nr. 1.".
Testarea a constat ?n e-a"inarea ur"<toarelor ele"ente sta%ilite prin Li%ta de
veri)icare nr. 1, po'. 1.J$ >i anu"e5
* >eri)icarea implementarii programelor anti*viru% con)orm procedurilor@
* onitori'area %i%tematic5 a )unc4ionalit54ii programelor anti*viru%I
* >eri)icarea %i%temul de actuali'are a programelor anti*viru%.
C0ns#"#,$i
O politic< adecvat< de securitate IT tre%uie s< prevad< instalarea unui progra"
anti4virus pe toate sta=iile de lucru& Ecipa de auditori a verificat ) de sta=ii de lucru$
selectate din cadrul serviciului&
Bin anali!a Li%tei de control nr. 7.2.b$ s4a constatat c<5
- En ca!ul unui calculator configura=ia progra"ului anti4virus a fost "odificat<
pentru a ?ntrerupe "onitori!area ?ntregii activit<=i >i verificarea e4"ail4ului >i$ ?n
special$ a fi>ierelor ane-ate& Acest lucru s4a reali!at la cererea conduc<torului
departa"entului$ deoarece se considera c< progra"ul anti4virus are un efect
negativ asupra perfor"an=ei siste"uluiG
- 2r"are acestei constat<ri$ a" verificat si a" descoperit c< era infectat cu viru>i
calculatorul respectiv&
C0n'.u6ii
En acest ca! se va ela%ora .IA/&
Bata5
Auditor intern$ Supervi!or$
10(
FOAIE DE LUCRU NR1 A1<131
O3i'#u. - .i%temul in)ormatic
O3i'#i&u. 5 (rogramele anti*viru%
Testarea se va reali!a pe un e>antion care a fost constituit astfel5
4 popula=ia total< este de )+ calculatoare personaleG
4 e>antionul va fi de 1+M$ respectiv )+ - 1+M N ) calculatoare personaleG
4 pasul de selec=ie va fi )+ 5 ) N 1+G
4 e>antionul se va constitui din calculatoarele conectate la re=eaua serviciului la
po!i=iile5 1+ si )+
4 ?n ur"a verific<rii se va ?ntoc"i un test&
Bata5 +1&+8&)++;
Auditor$ Supervi!or$

101
10I
Lis#" '0n#$0. n$1 A1<13
privind (rogramele anti*viru%
E.mn#
#s#"#

E?"n#i0n
Verificarea i"ple"entarea
progra"elor anti4virus confor"
procedurilor
Monitori!area siste"atic< a
func=ionalit<=ii progra"elor anti4
virus
Verificarea
siste"ului de actuali!are a
progra"elor anti4virus
?omputer a)lat la
po'i4ia -0
H H H
?omputer a)lat la
po'i4ia 20
.IA/ .IA/ .IA/
Auditor$ Supervi!or$

ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit Intern
FI+* DE IDENTIFICARE +I ANALIZ* A PROBLEMEI NR1 A1<131
Misiun" ! "u!i#5 &ctivitatea juridica
P$i0"!" "u!i#"#,5 +1&+1& @ 01&1)&)++;
0roblema$
,eaplicarea ?n "od unitar a politicii de securitate IT a condus la infectarea cu
viru>i a unor sta=ii de lucru din siste"ul IT al entit<=ii pu%lice&
Con!tatare$
O politic< adecvat< de securitate IT tre%uie s< prevad< instalarea unui progra"
anti4virus pe toate sta=iile de lucru&
3onfigura=ia progra"ului anti4virus a fost "odificat< pentru a ?ntrerupe
"onitori!area ?ntregii activit<=i >i verificarea e4"ail4ului >i$ ?n special$ a fi>ierelor
ane-ate la un calculator din esantionul testat& Acest lucru s4a reali!at la cererea
conduc<torului serviciului$ deoarece se considera c< progra"ul anti4virus are un
efect negativ asupra perfor"an=ei siste"ului&
2r"are acestei constat<ri$ a" verificat respectiva sta=ie de lucru pentru a
descoperi pre!en=a viru>ilor >i a" descoperit c< era infectata cu viru>i&
Cau%e$
Ine-isten=a unei proceduri pentru aplicarea ?n "od unitar a politicii de
securitate ITG
Lipsa procedurilor for"ali!ate care s< prevad< ac=iunile ce tre%uiesc
?ntreprinse ?n ca!ul "odific<rii configura=iei progra"ului anti4virus&
Con!ecinte$
/re!en=a viru>ilor >i a altor progra"e d<un<toare pe sta=iile de lucru afectea!<
?n "od negativ activitatea utili!atorilor&
E-isten=a viru>ilor ridic< nu"eroase se"ne de ?ntre%are ?n privin=a e-actit<=ii
datelor stocate ?n siste"ul IT&
Recoman"ari$
4 Ela%orarea procedurilor for"ali!ate care s< prevad< ac=iunile ce tre%uiesc
?ntreprinse ?n ca!ul "odific<rii configura=iei progra"ului anti4virusG
4 Sta%ilirea unui responsa%il pentru ela%orarea >i actuali!area procedurilorG
18+
4 3oro%orarea atri%u=iilor >i responsa%ilit<=ilor sta%ilite prin fi>ele posturilor cu
sarcinile sta%ilite prin proceduriG
4 Monitori!area aplic<rii ?n "od unitar a politicii de securitate ITG
4 3onstituirea unor ecipe pentru efectuarea de verific<ri anti4virus la nivelul
tuturor sta=iilor de lucru din cadrul Serviciului #uridic
Entoc"it$ Supervi!at$ /entru confor"itatea
constatarilor$
181
LISTA DE VERIFICARE NR1 B
Obiectivul #. &+K$>&+;& 3O.&+;LO+

N$1
'$#1
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS1
#.- ;xaminarea procedurilor de lucru 4 4
#.-.- >eri)icarea gradului de acoperire prin proceduri
a activitatilor %peci)ice obiectivului
4
4
a7 apro%area de catre persoanele co"petenteG 4 4
%7 verificarea e-istentei listei activitatilor pentru
reali!area o%iectivului
4 4
c7 sta%ilirea docu"entelor necesare desfasurarii
activitatii
4 4
d7 preci!area "odalitatilor de co"pletare a
docu"entelor specifice activitatilorG
4 4
e7 oferirea unor e-e"ple in acest sensG 4 4
f7 cuprinderea "odalitatilor de actuali!are a
procedurilorG
4 4
#.-.2 $nglobarea activitatilor de control intern in
punctele cheie ale activitatii
4 4
#.-." .tabilirea re%pon%abilitatilor pe nivele de
executie, re%pectiv pe )a'ele de intocmire, avi'are,
aprobare
4 4
#.-.1. +e%pectarea principiului dublei %emnaturi 4 4
#.-.2. &%igurarea tran%punerii prelucrarilor intr*un
%i%tem in)ormati'at, re%pectiv reali'area codi)icarii
modelelor de )ormulare %i in)ormatiilor ace%tora,
algoritmi de prelucrare %.a.
4 4
#.-.6. odalitatea arhivarii documentelor 4 4
#.2 ?ompararea atributiilor din )i%ele po%tului cele din
procedurile de lucru
4 4
#." ;xaminarea cunoa%terii procedurilor de catre
re%pon%abili cu reali'area activitatilor
4 4
#.1 &precierea calitatii procedurilor de catre
re%pon%abilii ace%toraI
4 4
- se considera procedurile corespun!atoareG 4 4
- se constata disfunctionalitati in ti"pul aplicarii lor
practiceG
4 4
- e-ista propuneri de perfectionare a acestora& 4 4
18)
#.2 &nali'a proce%ului de arhivare a do%arelor
In#$&iu n$1
B1<
FIAP n$1 B1<
a7 verificarea nu"erot<rii paginilor dosarelor H
%7 verificarea snuruirii dosarelor H
c7 verificarea se"n<rii procesului de predare4pri"ire a
dosarelor arivate
H
d7 verificarea e-istentei opis4ului H
e7 verificarea e-isten=ei la dosarele arivate a
docu"entelor trecute ?n opis
H
Bata5
Auditor intern$ Supervi!at$
180
ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit /u%lic Intern
INTERVIU n$1 B1<
privind respectarea cadrului nor"ativ referitor la arivarea docu"entelor
adresat do"nului /opescu ion$ seful Serviciului #uridic
Gn#$3"$" n$1 45 &ctivitatea de preg5tire a do%arelor re'ultate din activitatea
juridica, 6n vederea pred5rii la arhiva in%titu4iei, e%te reparti'at5 prin )i9a po%tului
unei per%oane din cadrul .erviciului Furidic7
R,s%uns n$1 4- An cadrul .erviciului Furidic e%te prev5'ut un po%t de re)erent care %5
de%)59oare 9i activitatea de arhivare, dar ace%t po%t e%te vacant.
Gn#$3"$" n$1 2- La nivelul .erviciului Furidic exi%t5 proceduri %peci)ice, %cri%e 9i
)ormali'ate, privind arhivarea documentelor7
R,s%uns n$1 2- Nu, dar 6n urma di%cu4iilor purtate cu echipa de auditori a )o%t
elaborat5 o deci'ie prin care a )o%t de%emnat5 o per%oan5 re%pon%abil5 cu
a%igurarea preg5tirii do%arelor din cadrul %erviciului 6n vederea arhiv5rii. &cea%t5
per%oan5 a primit 9i %arcina elabor5rii procedurilor %peci)ice 6n vederea arhiv5rii
documentelor, p<n5 la %)<r9itul anului.
Gn#$3"$" n$1 9- &ve4i cuno9tin4e privind normele de arhivare a documentelor7
R,s%uns n$1 9- 3a.&m cuno%tinte generale, dar nu am e)ectuat cur%uri de pregatire
de %pecialitate.
Gn#$3"$" n$1 ;- 3o%arele cu documentele preg5tite %pre arhivare au )o%t
numerotate, 9nuruite 9i opi%ate7
R,s%uns n$1 ;- (<n5 la data pre'entei mi%iuni, predarea*primirea documentelor la
arhiva %*a reali'at prin rota4ie de c5tre re)eren4ii din cadrul direc4iei, )5r5 a %e
e)ectua, 6n totalitate, veri)icarea con4inutului ace%tora.
In#$3"$" n$1 <- 3ocumentele exi%tente in do%are core%pund opi%*urilor ata%ate
ace%tora7
R"s%uns n$1 <- Nu %*a veri)icat ace%t a%pect in momentul predarii do%arelor pentru
arhivare.
188
Gn#$3"$" n$1 6- ?are con%idera4i c5 a )o%t principala cau'5 care a generat
a%pectele negative relevate mai %u%7
R,s%uns n$1 6- Num5rul mare de po%turi vacante /"0M din totalul po%turilor0 a
generat reparti'area unui num5r mai mare de %arcini %alaria4ilor exi%ten4i, a%t)el
6nc<t o parte din activit54ile direc4iei, cum e%te 9i ca'ul arhiv5rii, au )o%t reali'ate de
ace9tia cu %uper)icialitate, con%ider<nd*o ca o activitate auxiliar5 9i care nu le
apar4ine.
In#$3"$" n$1 6- ai ave4i ceva de ad5ugat7
R,s%uns n$1 6- Nu.
Nota
/entru constatarile de la nr& 8 si ; se va ela%ora .IA/4ul nr 1&;&
18;
ENTITATEA PUBLIC*
Serviciul Audit Intern
FI+* DE IDENTIFICARE +I ANALIZ* A POBLEMEI NR1 B1<
Misiun" ! "u!i#5 &ctivitatea juridica
P$i0"!" "u!i#"#,5 +1&+1& 4 01&1)&)++;
0roblema
,erespectarea cadrului nor"ativ privind activitatea de arivare&
Con!tatarea
/redarea4pri"irea docu"entelor la ariva institu=iei se reali!ea!< f<r<
verificarea con=inutului dosarelor ce vor fi arivate$ f<r< a fi nu"erotate$ >nuruite >i
opisate integral&
Cau%e
Efectuarea par=ial< a opis<rii dosarelor$ aceasta fiind considerat< ca o opera=iune
nei"portant<G
Lipsa de personal aferent activit<=ii de gestiune a resurselor u"aneG
,edese"narea unei persoane care s< ai%< atri%u=ii ?n acest sensG
Ine-isten=a procedurilor specifice de arivare&
Con!ecinte
Bificultate ?n g<sirea unor docu"ente de:a arivateG
/osi%ilitatea pierderii*dispari=iei unor docu"enteG
Ti"p supli"entar acordat opera=iunii de c<utare care afectea!< activitatea curent<G
Recoman"ari
Ela%orarea procedurilor scrise >i for"ali!ate specifice activit<=ii de arivare a
docu"entelor$ care s< cuprind< "odul de constituire$ de accesare$ stocare >i
utili!are a dosarelor arivateG
Bese"narea unui salariat din cadrul Serviciului #uridic care va avea atri%u=ii >i
co"peten=e ?n eviden=a$ constituirea >i predarea dosarelor la ariva institu=iei&
Bata5
Entoc"it$ Supervi!are$ /entru confor"itatea
constatarilor$
18'
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern
NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditata5 +1&+1&401&1)&)++;
Intoc"it5 To"escu Viorel*Stanescu Ioana
Avi!at5 3ristescu Ga%riel Bata5

Con!tatarea #ocument +u!ti&icati)
E4i!t
#a Nu
La nivelul serviciului :uridic activitatile de
control intern nu sunt for"ali!ate su% for"a
unor proceduri scrise detaliate&
,erespectarea procedurii de reali!are a
+aportului anual de activitate utili!Fnd la
intoc"irea acestuia rapoarte ela%orate ?n
cursul anului$ apro%ate nu"ai de
"anage"entul de linie$ fara apro%area
"anage"entului general&
- RO.4ul Serviciului 8
- Raportul de
activitate pe )++;
- Lucrari si rapoarte
periodice
8
+egi%trul de core%pondenta si +egi%trul unic
al cau'elor sunt tinute intr4un singur registru
in care sunt "entionate atat corespondenta
serviciului$ dosarele intoc"ite de entitate$ cat
si dosarele for"ulate de parati si in care
entitatea este parte&
?ondica termenelor nu este co"pletata
corespun!ator&
,einregistrarea tuturor docu"entele pri"ite
pe parcursul derularii actiunii aflate pe rol&
- Registrul unic al
cau!elor
- 3ondica ter"enelor
8
,erepre!entare ?n instan=< la ter"enele
sta%ilite G
.or"ularea ac=iunilor dup< ter"enul de
prescriptie&
,ecuprindere ?n conclu!ii a tuturor capetelor
de acu!are&
- 1 din ac=iunile
for"ulate ?n anul
)++;$ e-istente pe
rolul instantei
- 3itatia nr&
)08;*+0&+I&)++;
8
Respingerea unor ac=iuni ?n instan=< datorit<5
- nesustinerii te"einice a acestora
- nefor"ul<rii la o%iect a ac=iunilor$
- neco"%aterea tuturor capetelor de acu!are$
- nepre!entarii de conclu!ii scrise in
instanta >i*sau a nefor"ul<rii ?n ter"en a
- Lista actiunilor
respinse in instanta
9selectate 1 actiuni7
8
18(
apelurilor
E-istenta unui nu"ar destul de "are din
esantionul selectat$ respectiv ; din 1 otarari$
care nu au fost investite cu for"ula
e-ecutorie in ter"en& In acest fel otararile
:udecatoresti respective nu au fost
valorificate$ desi erau definitive$ iar pentru
unele ciar s4a pierdut ter"enul de recuperare
prin prescriptie&
,eur"arirea valorificarii de catre
e-ecutorii :udecatoresti a tuturor
%unurilor de%itorului pana la recuperarea
integrala a acestora&
- Lista otararilor
actiunilor e-istente
pe rolul instantei
9selectate 1 actiuni7
- Lista otararilor
ra"ase definitive
8
Be%ite neactuali!ate&
- Situatia de%itorilor 8
/redarea4pri"irea docu"entelor la ariva
institu=iei se reali!ea!< f<r< verificarea
con=inutului dosarelor ce vor fi arivate$ f<r<
a fi nu"erotate$ >nuruite >i opisate integral&
- Bosarele pregatite
pentru arivare
8
Auditori interni$
181
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern

MINUTA +EDINEI DE GNCHIDERE
A1 Mn2iuni 5n$".-
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&401&1)&)++;
Entoc"it5To"escu Viorel*St<nescu Ioana Bata5
Avi!at53ristescu Ga%riel Bata5
Li!ta participanilor$
Numele =uncia
#irecia
(er)iciul
Nr,
tele&on
E>mail (emntura
3ristescu Ga%riel Aef serv SAI
To"escu Viorel Auditor intern SAI
St<nescu Ioana Auditor intern SAI
/opescu Ion Aef serv& Serv& #uridic
Biaconescu Ion 3ons& :uridic Serv& #uridic
Voinescu Georgeta 3ons& :uridic Serv& #uridic
Vasilescu George 3ons& :uridic Serv& #uridic
?, Conclu%ii$
En cadrul >edin=ei au fost pre!entate o%iectivele auditate >i constat<rile pentru
fiecare o%iect auditat& Be ase"enea$ au fost discutate constatarile$ au fost anali!ate
cau!ele care au contri%uit la reali!area disfunc=ionalit<=ilor >i au fost co"entate
reco"and<rile care ur"ea!< a fi i"ple"entate pentru eli"inarea deficien=elor
constatate&
In cadrul Sedintei de incidere structura auditata si4a insusit in totalitate
constatarile si reco"andarile for"ulate de ecipa de auditori&
In consecinta$ proiectul +aportului de audit intern devine +aport de audit intern
)inal care va fi pregatit pentru apro%are si trans"itere structurii auditate& Raportul
de audit intern va fi insotit de o SI,TEZA care va contine conclu!iile ecipei de
auditori interni cu pre!entarea principalelor reco"andari si opinia generala a
acesteia&
Structura auditata se anga:ea!a sa co"plete!e (lanul de actiune %i calendarul
implementarii recomandarilor$ cu ter"enele de reali!are si persoanele
responsa%ile cu i"ple"entare acestora$ pe care il vor discuta cu ecipa de
auditori&
18I
ENTITATEA 0U?LICA
.erviciul &udit $ntern


0ROIECT #E RA0ORT #E AU#IT INTERN

$. 3&,; 3; $3;N,$!$?&+; & $.$:N$$ 3; &:3$,
Ec'ipa "e au"itare > a )o%t )ormat5 din@
* ,ome%cu >iorel, auditor intern, coordonator al mi%iunii
* .t5ne%cu $oana, auditor intern
Or"inul "e e&ectuare a mi!iunii "e au"it > auditarea activit54ilor cuprin%e 6n (lanul
de audit intern pe anul 2006, %*a )5cut 6n ba'a Ordinului de %erviciu nr.
--#/-2.0".2006.
?a%a legal a aciunii "e au"itare@
- (lanul de audit intern pe anul 2006, aprobat de conducerea %ociet54iiI
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public internI
- O!( nr. "#/-2.0-.200" pentru aprobarea Normelor metodologice generale
de aplicare a Legii nr. 672/2002I
#urata mi!iunii "e au"it$ -2.0". *"0.01.2006.
0erioa"a au"itat$ 0-.0-. * "-.-2.2002
(copul aciunii "e au"itare con%t5 6n@
a%igurarea conducerii corecte a eviden4elor 9i 6ntocmirii clare a %inte'elor 9i
rapoartelor privind activitatea juridicaI
a%igurarea aplic5rii corecte a m5%urilor de repre'entare 6n in%tan45 a intere%elor
%ociet54ii 9i re%pectarea procedurilor 6n con)ormitate cu cadrul legi%lativ 9i
normativ.

Obiecti)ele aciunii "e au"itare au urm5rit dac5@
4 Organi'area, plani)icarea %i raportarea activitatii juridice.
4 .i%temul de ge%tionare a do%arelor cau'elor la care entitatea e%te parte
/inregi%trare, reparti'are, con%tituire %i urmarire0.
4 +epre'entarea entitatii in in%tantele de judecata.
4 odalitatile de anali'a a cau'elor care au determinat re%pingerea in in%tanta a
actiunilor )ormulate.
4 $nve%tirea hotararilor judecatore%ti %i %olicitarea punerii lor in aplicare de catre
organul de executare.
4 3eclan%area )alimentului in vederea recuperarii debitelor.
1;+
4 .i%temul in)ormatic
4 &rhivarea do%arelor.
Tipul "e au"itare > audit de con)ormitate/regularitate.
Te'nici "e au"it intern utili%ate$
veri)icarea 6n vederea a%igur5rii validit54ii, realit54ii 9i acurate4ei 6nregi%tr5rilor
6n contabilitate, cu urmatoarele tehnici de veri)icare@
- compara4ia@ pentru debitele de plat5 9i cele e)ectiv 6nca%ateI
- examinarea@ pentru detectarea erorilor 6n completarea documentelorI
- garantarea@ pentru veri)icarea realit54ii procedurilor 9i a documentele
ce au %tat la ba'a ju%ti)ic5rii ace%toraI
- urm5rirea@ pentru a %e con%tata dac5 toate opera4iunile au )o%t real
e)ectuate.
Alte te'nici "e au"it$
interviul, note de relatii@ pentru l5murirea unor a%pecte legate de organi'area
9i de%)59urarea activit54ilorI
e9antionarea@ pentru anali'a 6ntocmirii documentelorI
ob%ervarea )i'ic5@ 6n vederea )orm5rii unei p5reri proprii privind modul de
6ntocmire 9i emitere a documentelor.
In!trumentele "e au"it care %*au utili'at@ ?he%tionarul de control intern, Li%tele
de veri)icare pentru a %tabili condi4iile pe care trebuie %a le 6ndeplinea%c5 )iecare
obiectiv auditabil.

#ocumente *i materiale e4aminate n ca"rul Acti)itii +uri"ice * veri)icarea la )a4a
locului a vi'at documenta4ia a)erent5 perioadei auditate, re%pectiv 0-.0-. H
"-.-2.2002, care a cuprin% urm5toarele@
- regi%tre de eviden45I
- core%ponden4a primit5 9i trimi%5I
- do%are de in%tan45 con%tituiteI
- do%are %olu4ionate 9i 6nchi%e.

Materiale ntocmite pe timpul au"itrii$
- )oi de lucru privind de%crierea activit54ilor auditateI
- )i9e de identi)icare a activit54ilor privind principalele probleme con%tatateI
- li%te de veri)icare pe obiectiveI
- )i9e de identi)icare 9i anali'a a ri%curilorI
- documente de lucruI
- tabelele punctelor tari 9i %labe, tematica 6n detaliu a mi%iunii de auditI
- programul de audit, programul interven4iei la )a4a loculuiI
- che%tionare * li%te de veri)icareI
1;1
- rapoarte preliminare de audit, minutele 9edin4elor de de%chidere, de
6nchidere 9i de conciliere.
Organi%area Acti)itii +uri"ice@ .erviciul Furidic a )unc4ionat 6n perioada
%upu%5 audit5rii cu un num5r de 6 %alaria4i, din care un po%t de conducere * 9e) de
%erviciu. Organi'area 9i )unc4ionarea %erviciului %e de%)59oar5 con)orm
organigramei 9i +egulamentului de organi'are 9i )unc4ionare.
(entru to4i %alaria4ii au )o%t 6ntocmite )i9e ale po%turilor prin care %*au %tabilit
rela4iile ierarhice de %ubordonare 9i de colaborare, precum 9i %arcinile de %erviciu.
II, CON(TAT@RI
(re'entam principalele con%tatari, con%ecintele care %*au produ% %au care ar
putea %a apara in perioada imediat urmatoare, precum %i recomandarile )ormulate in
vederea corectarii di%)unctionalitatilor %emnalate %au ale celor care pot %a %urvina
urmare ace%tora, diminuarii ri%curilor exi%tente %i imbunatatirii %i%temelor de
management %i control intern al activitatilor auditate cu %copul )acilitarii atingerii
obiectivelor pre%tabilite.

5, Organi%area- plani&icarea !i raportarea acti)itatii +uri"ice,
5,5, 0roce"urile !peci&ice care reglementea%a acti)itatea +uri"ica
(entru reali'area obiectivelor trebuie %a %e a%igure un echilibru intre %arcini,
competente /autoritate deci'ionala con)erita prin delegare0 %i re%pon%abilitati
/obligatia de a reali'a obiectivele0 %i %a %e de)inea%ca proce"uri.
(rocedurile repre'inta pa%ii ce trebuie urmati %i cuprind algoritmul pentru
reali'area %arcinilor, exercitarea competentelor, exi%tenta activitatilor de control in
punctele cheie %i angajarea re%pon%abilitatilor.
(e ba'a procedurilor, %e monitori'ea'a exi%tenta %i )unctionalitatea controlului
intern, ceea ce ne va da po%ibilitatea %a con%tatam daca@
- e%te integrat in %i%temul de management al )iecarei componente
%tructurale a entitatii publiceI
- intra in grija per%onalului de la toate nivelurileI
- o)era o a%igurare re'onabila atingerii obiectivelor, incepand cu cele
individuale %i terminand cu cele generale.
$n practica, exi%t5 dou5 categorii de proceduri@
- procedurile generale date de cadrul normativ, re%pectiv de legi, norme
metodologice, preci'5ri/in%truc4iuni, elaborate de c5tre entitatea public5, in
vederea organi'arii aplic5rii unor reglement5ri de rang %uperior, aprobate de
c5tre conduc5torul entit54ii publice %au chiar de c5tre GuvernI
- proceduri %peci)ice pentru )iecare activitate a entitatii publice %ub )orma
metodologiilor de lucru, care trebuie %5 )ie@
%cri%e %i )ormali'ate pe %uport de hartie %i/%au electronic, care %a
contina pe )luxurile operatiilor, activitati de control, re%pon%abilitati,
1;)
modele de documente cu exempli)icari re%pectiv )ormali'ate,
cuno9tin4ele individuale 9i colective care trebuie %tocate 9i pu%e 6n
ordinea care %a core%punda %copurilor entit54ii publice %i aprobate de
managementI
%imple 9i %peci)ice, pentru ca executan4ii %5 le poata utili'a cu
re%pectarea cadrului normativ, pentru )iecare domeniu al entit54ii
publiceI
completate %i actuali'ate 6n mod permanent, 6n )unc4ie de evolu4ia
reglement5rilor %i practicii 6n materieI
adu%e la cuno9tin4a executan4ilor pentru a putea )i di%cutate, in%u%ite %i
aplicabile in mod uni)orm.
;chipa de auditori interni, din anali'a a con%tatat ca in cadrul .erviciului
Furidic atribuirea re%pon%abilitatilor, %epararea %arcinilor %i delegarea autoritatilor
nu %unt %tabilite prin proceduri %cri%e %i )ormali'ate, care inca nu %unt elaborate, dar
pa%ii care trebuie parcur%i %unt cuno%cuti de catre %alariati %i %e rega%e%c in +O! %i
in )i%ele po%turilor.
,otu%i, )i%ele po%turilor de%i exi%ta %i %unt %emnate, %unt prea generale, )ara
%peci)icarea, pentru )iecare po%t, a atributiilor ce le revin, in con)ormitate cu cadrul
normativ.
(er%oanele implicate %unt in)ormate de%pre %arcinile care le revin, dar nu %unt
)amiliari'ati cu de%)a%urarea activitatii pe ba'a de proceduri %peci)ice )iecarei
activitati.
3in ace%te con%iderente, pe parcur%ul evaluarii, nu au )o%t te%tate procedurile
de lucru pentru de%)a%urarea activitatilor %peci)ice privind activitatea juridica, de%i
au )o%t cuprin%e in li%tele de veri)icate reali'ate pe obiectivele mi%iunii de audit
intern, ci au )o%t urmarite operatiile %i activitatile auditabile in raport cu cadrul
normativ.
$n ba'a ace%tor ob%ervatii, %e rega%e%te ca o recomandare generala la toate
obiectivele mi%iunii de audit intern, nece%itatea elaborarii procedurilor %cri%e %i
)ormali'ate pe ba'a cadrului normativ exi%tent.
Nota$
&vand in vedere ca problema intocmirii %i )ormali'arii procedurilor %peci)ice e%te o
problema generala va )i abordata la toate obiectivele mi%iunii de audit intern.
5,6, Re!ur!elor umane
&uditorii interni con%idera per%oanele din cadrul .erviciului Furidic cu o
experienta adecvata in domeniu, dar numarul mare de po%turi vacante a generat
reparti'area unui numar mai mare de %arcini %alariatilor exi%tenti, a%t)el incat o
parte din activitatile %erviciului au )o%t reali'ate cu %uper)icialitate.
5,7, (i!temul "e per&ectionare pro&e!ionala a per!onalului
1;0
;chipa de auditori a con%tatat ca elementele veri)icate cu privire la pregatirea
pro)e%ionala a per%onalului core%pund nece%itatilor de indeplinire a obiectivelor
entitatii.
5,8, Raportarea acti)itatii
-.1.-. Neaprobarea %i neavi'area rapoartele 9i lucrarile de %inte'a
elaborate de .erviciul Furidic de catre managementul general.
Con!tatri
3in anali'a a reie%it ca +apoartele privind actiunile in pretentii pe trim. $$ %i
$> %i +aportul privind actiunile pierdute in in%tanta nu au )o%t inaintate %pre
aprobarea conducatorului entitatii %i au )o%t tran%mi%e %tructurilor in drept doar cu
%emnatura %e)ului de %erviciu.
Con!ecine
$n %edintele conducerii, managementul general ne)iind in)ormat de%pre %ituatia
debitelor in litigiu %i %tadiul in care %e a)la pe rolul in%tantei, a luat deci'ii incorecte
atat privind recuperarea re%tantelor de la debitori, cat %i con%tituirea de provi'ioane.
Recoman"ari
$nventarierea %i anali'a tuturor %ituatiilor reali'ate %i tran%mi%e in a)ara )ara
aprobarea managementului general pe anul 2002I
.tabilirea activit54ilor 9i ri%curilor %peci)ice a%ociate raport5riiI
;laborarea de proceduri %cri%e 9i )ormali'ateI
.tabilirea re%pon%abililor cu actuali'area procedurilor 9i monitori'area
implement5rii ace%tora I
?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
.tabilirea circuitului documentelor care %e elaborea'a in cadrul .erviciului
Furidic %i in%u%irea ace%tuia de intregul per%onal I
$n)ormarea echipei de auditori cu privire la re'ultatele inventarierii %i a
ma%urilor %tabilite pentru implementarea recomandarilor.
;chipa de auditori a con%tatat nere%pectarea procedurii de reali'are a
+aportului de activitate pe anul 2002 utili'<nd la intocmirea ace%tuia rapoarte
elaborate 6n cur%ul anului, aprobate numai de managementul de linie, )ara
aprobarea managementului general.
Nota$
(roblema intocmirii lucrarilor de %inte'a %i a rapoartelor privind activitatea
proprie va )i abordata la toate obiectivele mi%iunii de audit intern.
6, (i!temul "e ge!tionare a "o!arelor cau%elor la care entitatea e!te parte
1inregi!trare- reparti%are- con!tituire !i urmarire2,
6,5, 0roce"uri !peci&ice "e ge!tionare
1;8
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6,6, E)i"enta cau%elor
2.2.-. Neconducerea regi%trelor de evidenta preva'ute de cadrul
normativ, re%pectiv +egi%trul de core%pondenta %i +egi%trul unic al cau'elor H
!$&( nr. 2.2.a.
Con!tatare
3in anali'a e)ectuata a re'ultat ca la nivelul %erviciului e%te tinut un %ingur
regi%tru in care %unt mentionate atat do%arele intocmite de entitate, cat %i
do%arele )ormulate de parati %i in care entitatea e%te parte.
An cadrul entitatii nu %e 4ine un regi%tru de evidenta al core%pondentei primite
%i/%au ie%ite. (reci'am ca, 'ilnic in cadrul .erviclului Furidic %unt primite
di)erite adre%e prin care %e %olicita preci'5ri cu privire la legalitatea anumitor
a%pecte. 3in veri)ic5ri a re'ultat )aptul c5, core%pondenta nu e%te inregi%trata
la nivelul %erviciului. Nici m5car ra%pun%urile tran%mi%e nu %e 6ndo%aria'5, ci
doar %unt intocmite intr*un %ingur exemplar care e%te tran%mi% %olicitantului
impreuna ca adre%a primita.
Con!ecinta
An anumite ca'uri bene)iciarii adre%elor au )ormulat ulterior di)erite obiectii
cu privire la unele ra%pun%uri ne)undamentate, in %pecial cele legate de legi%latia
muncii. .erviciul Furidic cu toate ca a motivat ca cele obiectate nu era in
con)ormitate cu ra%pun%urile tran%mi%e nu a putut ju%ti)ica acea%ta deoarece nu
exi%ta la nivelul %erviciului nici un exemplar din ra%pun%ul tran%mi%.
Recoman"ri
+e)acerea +egi%trului de core%pondenta %i al +egi%trului unic al cau'elor, de
la inceputul anuluiI
&nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui
%i%tem de organi'are al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in vigoareI
;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate.
.tabilirea unor re%pon%abili de actuali'are a procedurilor 9i monitori'area
implement5rii ace%tora.
&ctuali'area )i9elor de po%t 6n concordan45 cu procedurile elaborate.
$n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'ei %i a m5%urilor
convenite pentru organi'area activit54ii %i urmarirea implementarii
recomandarilor.
2.2.2. ?ondica termenelor nu e%te completata core%pun'ator H !$&( nr. 2.2.b.
Con!tatri@
1;;
3in veri)icarea prin %ondaj a ?ondicii termenelor %*a con%tatat ca acea%ta nu
pre'inta %olutiile di%pu%e la )iecare din termenele de judecata %tabilite de in%tanta de
judecata.
3e a%emenea, %*a con%tatat ca acea%ta condica %e intocme%te de catre )iecare
con%ilier juridic dupa pre'entarea in in%tantele de judecata. ;chipa de auditori
con%idera ca acea%ta condica a termenelor ar trebui completata de catre con%ilierii
juridici inainte de pre'entarea in in%tanta, cat %i dupa pronuntarea %olutiei in
in%tanta. ?on%ideram completarea condicii de termene de catre con%ilierii juridici
dupa pre'entarea in in%tanta ca ine)icienta, deoarece nu ne o)era in)ormatii in ceea
ce prive%te pre'entarea %au nepre'entarea in termen de catre con%ilieri in in%tanta.
;chipa de auditori con%idera ca prin completarea in condica termenelor la
data in care ajung citatiile de la in%tantele de judecata %e o)era in)ormatii utile atat
pentru con%ilierii juridici in %en%ul cunoa%terii exacte a termenelor cand trebuie %a %e
pre'inte in in%tanta, cat %i pentru conducerea .erviciului Furidic %i pentru controalele
ulterioare in ceea ce prive%te pre'entarea %au nepre'entarea con%ilierilor juridici in
in%tantele de judecata la termenul )ixat.
$n ceea ce prive%te modul de inregi%trare %i evidenta a termenelor pentru
pre'entarea in in%tantele de judecata de catre con%ilierii juridici, %*a con%tatat ca
)iecare con%ilier juridic i%i inregi%trea'a termenele la care trebuie %a %e pre'inte in
in%tanta pe coperta do%arului juridic %i in agende per%onale. &ce%t mod de
inregi%trare il con%ideram neadecvat, deoarece agenda per%onala %au coperta
do%arului juridic nu repre'inta o evidenta )ormali'ata %i o)iciala a 3irectiei Generale
Furidice.
Con!ecine$
$nexi%tenta unor evidente clare %i )ormali'ate la nivelul .erviciului Furidic in
ceea ce prive%te inregi%trarea termenelor de judecata la care trebuie %a %e pre'inte
)iecare con%ilier juridic in parte, conduce la@
4 ingreunarea controalelor,
4 impo%ibilitatea prevenirii nepre'entarii con%ilierilor juridici in in%tanta de
catre conducerea directiei,
4 po%ibilitatea pierderii unor proce%e ca urmare a nepre'entarii con%ilierilor
in in%tanta.
Recoman"ari$
&nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui
%i%tem de organi'are al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in vigoare.
;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate %i atribuirea unor re%pon%abilitati
clare in ceea ce prive%te completarea core%pun'atoare %i la 'i a condicii
termenelor.
.tabilirea unor re%pon%abili cu monitori'area implement5rii procedurilor.
&ctuali'area )i9elor de po%t 6n concordan45 cu procedurile elaborate.
1;'
2.2.". Neinregi%trarea tuturor documentele primite pe parcur%ul
derularii actiunii a)late pe rol H !$&( nr. 2.2.c.
Con!tatri@
.*a con%tatat ca exi%ta acte primite de con%ilierii juridici de la in%tantele de
judecata %i neinregi%trate in evidenta .erviciului Furidic.
&%t)el, la termenele de judecata, con%ilierilor juridici le pot )i inaintate diver%e
acte care %unt depu%e de celelalte parti, con%iderate a )i nece%are %i utile cau'ei@
intampinari, apeluri, recur%uri, adre%e de la di)erite in%titutii ori alte in%cri%uri.
&ce%te acte %unt preluate de catre con%ilierii juridici !i "epu!e la "o!arul propriu %i,
in )unctie de continutul %i elementele noi exi%tente, )ormulea'a aparari %cri%e %au
orale, %olicita puncte de vedere directiilor din in%titutie %i altor in%titutii.
Con!ecine$
(o%ibilitatea ca ace%te documente %a %e piarda.
?onducerea %erviciului Furidic nu are cuno%tinta de%pre continutul lor.
(o%ibilitatea ca in )ormularea apararilor %a nu %e tina cont de ace%te acte, cu
e)ecte negative pentru entitate, in ceea ce prive%te modul de %olutionare a
cau'elor de catre in%tantele de judecata.
Recoman"ari$
&vand in vedere ca ace%te acte primite de con%ilierii juridici provin din a)ara
entitatii, %i ca e%te po%ibil %a contina elemente noi, dupa preluare, con%ilierii
juridici trebuie %a le pre'inte la %ecretariatul .erviciului Furidic pentru
inregi%trare &tribuirea unor re%pon%abilitati clare in ceea ce prive%te
inregi%trarea actelor primite de con%ilierii juridici de la in%tantele de judecata.
&nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui
%i%tem de organi'are al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in vigoare.
;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate %i atribuirea unor re%pon%abilitati
clare in ceea ce prive%te inregi%trarea documentelor primite pe parcur%ul
derularii actiunii a)late pe rol.
3in anali'a a re'ultat lip%a de preocupare din partea conducerii %erviciului
pentru tinerea regi%trelor preva'ute de cadrul normativ.
:n compartiment de %pecialitate, 6ntocmea adre%a c5tre .erviciul Furidic prin
care %olicita ac4ionarea 6n ju%ti4ie a unui anumit debitor pe motiv c5 nu 9i*a re%pectat
clau'ele contractuale de a achita 6n termen obliga4ia de plat5. ?ererea, a%t)el
primit5, era 6nregi%trat5, apoi %e 6ntocmea un do%ar. An multe ca'uri cererea nu era
6n%o4it5 9i de documentele ju%ti)icative 6n %u%4inerea cau'ei, ceea ce a determinat
.erviciul Furidic %5 %olicite ace%te documente 9i %5 con%tituie do%arul dup5 intrarea
6n po%e%ia lor.
1;(
6,7, Con!tituirea !i e)i"enta "o!arelor &inali%ate
?on%tituirea do%arelor de in%tan45 %*a )5cut numai 6n ba'a adre%elor primite de
la compartimentele %peciali'ate.$n ca'ul ac4iunilor introdu%e de al4ii, la primirea
cita4iei %e con%tituia do%arul de in%tan45.
,oate do%arele de in%tan45 erau completate pe parcur% cu documentele emi%e
de in%tan45 %au de ambele p5r4i.
3o%arele )inali'ate %unt p5%trate 6n acelea9i locuri cu do%arele a)late pe rolul
in%tan4elor de judecat5. 3o%are )inali'ate de circa "*1 ani de 'ile nu au )o%t
tran%mi%e la arhiva entitatii.
7, Repre%entarea entitatii in in!tantele "e +u"ecata,
7,5, 0roce"uri !peci&ice "e repre%entare
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,,
7,6, =ormularea !i &un"amentarea participarii in in!tanta
".2.-. Nerepre'entarea in in%tanta la termenele de judecata H
!$&( nr. ".2.a
Con!tatare
$n unele ca'uri, entitatea nu a )o%t pre'enta la termenele de judecata )ixate de
in%tanta, cu toate ca procedura a )o%t indeplinita. &%t)el, in do%arul "62/2002
in%tanta a )ixat teremen de judecata data de 2".0J.2002 in vederea )ormularii %i
depunerii conclu'iilor, procedura reali'ata prin ?itatia nr. 2"12/0".0J.2002. La
termenul )ixat, din parte entitatii nu a )o%t pre'ent in %ala nici un repre'entat,
in%tanta a rama% in pronuntare, in urma )ormularii hotararii acea%ta a )o%t
de)avorabila entitatii, deoarece la do%ar nu au exi%tat conclu'ii )ormulate in
%u%tinerea cau'ei %i nici documente care %a combata %u%tinerile )ormulate de parat.
3e a%emenea, au mai )o%t ca'uri de nepre'entare in in%tanta la termene )ixate
in do%arele nr. 1-2/2002, 127/2002 %i 20"/2002.
Con!ecinte
$n urma pronuntarii hotararii entitatea a )o%t obligata la plata catre parat a
unor penalitati de -.2"J.#70 lei, penalitati care nu erau preva'ute in contractul
incheiat intre parti, in%a pe care paratul le*a obtinut deoarece, entitatea nu a )o%t
repre'entata la termenul )ixat de in%tanta 9i a%t)el nu au )o%t conte%tate %i nici nu au
exi%tat conclu'ii %cri%e.
Recoman"ri
&nali'a ca'urilor 6n care actiunile au )o%t pierdute prin nepre'entare 6n in%tan45 a
entit54ii, in anul 2002 %i luarea ma%urilor care %e impunI
1;1
;valuarea nece%itatilor reale de per%onal pentru reali'area atributiilor ce le
revin I
;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate care %5 cuprind5 activit54i de
control 9i un re%pon%abil, 6n care %5 )ie inclu%e toate activit54ile %peci)ice %i 6n
plu%, obliga4ia con%ilierilor juridici ca dupa )iecare termen %a pre'inte 9e)ului de
compartiment conclu'iileI
!i9ele po%turilor %a )ie coroborate cu procedurileI
$n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'ei 9i modul de
implementare al recomandarilor.
3in anali'a au re'ultat mai multe %ituatii in care repre'entantii entitatii nu au
participat in in%tanta, cau'a principala )iind lip%a de per%onal.
".2.2. !ormularea actiunilor in in%tanta in a)ara termenului de
pre%criptie H !$&( nr. ".2.b
Con!tatare
3in anali'a do%arelor privind cau'ele ca au determinat anularea in in%tantele
judecatore%ti a actiunilor )ormulate privind %olutionarea cailor admini%trative de
atac a re'ultat ca, in unele %itua4ii, ace%tea au )o%t re%pin%e pe motiv ca nu au )o%t
)ormulate in cadrul termenului de pre%criptie.
.pre exemplu, la do%arul nr."62/2002 judecatoria a re%pin% actiunea pe motiv
ca de la data )aptei %i pana la )ormularea actiunii au trecut trei ani. $n ace%t ca' in
anul 2002 au )o%t valori)icate bunuri con)i%cate catre .? &NL .+L in valoare de
2"1.200 lei cu plata la "0 'ile, iar %ocietatea nu a achitat contravaloarea bunurilor.
3upa trei ani %*a )ormulat actiune in in%tanta pentru recuperarea %umei, pe care
in%tanta, in mod evident, a re%pin%*o pe motiv de pre%criptie.
3e a%emenea, %i in ca'ul do%arelor cu nr. "J7/2002, 127/2002, 612/2002 %i
6J2/2002 %*au pierdut termenele de pre%criptie.
Con!ecinta
;ntitatea a inregi%trat o paguba nerecuperabile de 2"1.200 leiI
$mpo%ibilitatea recuperarii %umelor datorateI
$nexi%tenta unor atributii clare in )i%ele po%turilor.
Recoman"are
$n)ormarea auditorilor interni de%pre m5%urile %tabilite pentru redre%area
activit54ii 9i a modului lor de implementare.
$n%tituirea unui %i%tem prin care toate debitele %a )ie urmarite pe )iecare client,
cel putin lunar, pentru acea%ta %a )ie re%pon%abili'ata o per%oana. Lunar
pentru toate debitele cu vechime mai mare de "0 'ile de la data %cadentei, %a
%e intomea%ca do%ar, care %a )ie tran%mi% la .erviciul juridic in vederea
actionarii debitorului in in%tantaI
1;I
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor
ace%toraI
?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
,e%tarea %i%tematic5 a per%onalului, pentru a veri)ica cuno9terea 9i
re%pectarea procedurilorI
+eali'area unui %i%tem de preg5tire a per%onalului de c5tre 9e)ul de
compartimentI
&nali'a debitelor exi%tente care inca nu %unt pre%cri%eI
Nota@ (entru iregularitatea con%tatata in do%arul nr. 6J2/2002 %*a intocmit %i
!?+$*ul nr. ".2. pe care il pre'entam in intregime.
=ORMULAR #E CON(TATARE BI RA0ORTARE A IREGULARIT@CILOR
NR, 7,9
?5tre@ ?onducatorul %tructurii de audit public intern
An urma mi%iunii de audit public intern privind activitatea .erviciului Furidic %*
au con%tatat urmatoarele@
?ON.,&,&+;&
.erviciul Furidic nu %*a achitat de obligatiile %tabilite prin +O!, in urmarirea
contractelor de achi'itii. &%t)el, in do%arul nr. 6J2/2002 .erviciul &chi'itii
(ublice a intocmit o li%ta cu %ocietatile care in ba'a contractelor incheiate
indepline%c conditiile de a primi avan% pentru achi'itiile ce urmea'a %a le
e)ectue'e. .ocietatea 8, care a primit avan%, pe ba'a contractului nr.
-126/2002, nu a e)ectuat achi'itiile preva'ute prin contract, la termenele
%tabilite %i in ace%te conditii .erviciul &chi'itii (ublice 6ntocme9te 6n data de
2-.0".2002 adre%a c5tre .erviciul Furidic 6n vederea ac4ion5rii 6n in%tan45
pentru recuperarea debitului. &dre%a 9i documenta4ia e%te primit5 de 9e)ul
.erviciului Furidic, dar nu a )o%t 6nregi%trat5 9i nici reparti'at5 %pre re'olvare
unui con%ilier juridic.
:rmare a %olicit5rii directorului executiv, in data de -2.07.2002, %e
)ormulea'5 ac4iune 6n in%tan45, dar acea%t5 ac4iune a )o%t re%pin%5 pe motiv c5
%*a pre%cri% dreptul de a %e %olicita recuperarea debitului.
&?,;L; NO+&,$>; AN?OL?&,;
+egulamentul de Ordine $nterioar5 9i !i9a po%tului prev5d re%pon%abilitatea
9e)ului .erviciului Furidic de a urm5ri )ormularea ac4iunilor 6n cadrul termenului de
pre%crip4ie.
+;?O&N3&+$
1'+
- +evi'uirea pe ultimii trei ani a tuturor cau'elor primite %pre
%olu4ionare 6n cadrul .erviciului Furidic 9i luarea m5%urilor de
ac4ionare 6n in%tan45, atunci c<nd cadrul legi%lativ 9i normativ o
impune, %au alte m5%uri legale a)late la di%po'i4ia conducerii
%ociet54ii.
- .tabilirea 9i atribuirea re%pon%abilit54ii unei per%oane din cadrul
.erviciului Furidic pentru urm5rirea tuturor cau'elor care %e prime%c
6n cadrul ace%tuia.
- ;)ectuarea unei in%pec4ii de c5tre %tructura de control intern privind
%tabilirea cau'elor de neac4ionare 6n in%tan45 9i a per%oanelor
re%pon%abile, cu recomand5ri %peci)ice controlului intern pentru
recuperarea debitelor 9i/%au %anc4ionarea admini%trativ5 a per%oanelor
vinovate. +e'ultatele in%pec4iei %e vor comunica 9i .erviciului de audit
intern %pre in)ormare 9i anali'5.
&N;8;
4 ?opiile xerox ale adre%ei 9i documenta4iei primit5 de 9e)ul .erviciului
Furidic 9i ale ac4iunii )ormulate 9i re%pin%5 de in%tan45I
4 ?opie xerox a adre%ei 6naintat5 de .erviciul &chi'itii publice 6n data de
2-.0".2002 .erviciului Furidic.
An general, 6n termen de "0 'ile de la primirea 6n )orma complet5 a
documentatiei de actionare 6n in%tanta au )o%t )ormulate actiunile 9i depu%e la
in%tan45. An multe ca'uri la .erviciul Furidic ini4ial %e tran%mitea doar o adre%a prin
care %e %olicita ac4ionarea 6n in%tan45 a unui debitor, )5r5 a %e ata9a 9i documentele
ju%ti)icative, re%pectiv contracte, )acturi, )i9a contabil5 analitic5 cu debitul exi%tent 9i
neachitat etc.
3in anali'a a re'ultat ca exi%ta un %i%tem de tran%mitere al hotararilor de)initive
%pre valori)icare in cadrul entitatii, %i%tem care )unctionea'a.
".2.". Neatacarea tuturor capetelor de acu'are in intampinarile
)acute catre in%tanta de judecata H !$&( nr. ".2.c
Con!tatare
$n intampinarea )acuta catre in%tanta nu au )o%t cuprin%e exceptiile de la
procedura, ra%pun%ul la toate capetele de acu'are, dove'ile etc. $n majoritatea
intampinarilor combaterea capetelor de acu'are %*a )acut la modul general.
;xemplu@ la do%arul nr.1-2/2002 reclamantul debitor, %alariat al entitatii, a conte%tat
la judecatorie deci'ia de imputare a unei %ume, con%tatata ca )iind paguba in dauna
entitatii, produ%a de catre ace%ta ca urmare a neglijentei in %erviciu, )apta con%tatata
de organele cu atributiuni de control intern. +eclamantul a %olicitat anularea ace%tui
debit de catre in%tanta.
$n intampinarea catre in%tanta repre'entantii .erviciului juridic au %u%tinut
doar re%pingerea recur%ului ca )iind neintemeiat 9i nu %*a %olicitat re%pingerea
1'1
ace%tuia pe motiv ca )o%t depu% cu intar'iere 9i ca %u%tinerile )ormulate nu %unt la
obiect etc., motiv pentru care in%tanta nu a mai anali'at ace%te a%pecte %i i*a dat
ca%tig de cau'a reclamantului.
3e a%emenea, %i in ca'ul do%arele nr. 20"/2002 %i 6J2/2002 nu au )o%t
cuprin%e in conclu'ii re)eriri la toate capetele de acu'are din do%ar.
Con!ecinte
+ecur%ul )ormulat de catre parat a )o%t admi%, deci'ia de imputare a %umei
emi%a de entitate )iind anulata de in%tantaI
;ntitatea a %u)erit o pierdere datorit5 )aptului c5 nu %*a ap5rat e)icient.
Recoman"ri
&nali'a activit54ilor compartimentului juridic pe anul 6n cur%, 9i ob4inerea
unor conclu'ii pentru reorientarea activit54ii viitoare cu %copul elimin5rii
neregulilor 9i di%)unc4ionalit54ilor con%tatateI
Antocmirea unei li%te a activit54ilor %peci)ice compartimentului juridicI
&ta9area ri%curilor a%ociate activit54ilor %i %tabilirea unui re%pon%abil cu
intocmirea %i intretinerea unui +egi%tru al ri%curilor pentru compartimentul
juridic I
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate 9i %tabilirea re%pon%abililor
ace%toraI
,e%tarea %i%tematica a per%onalului pentru 6n%u9irea procedurilorI
?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
:rmarirea termenelor )ixate de in%tanta %i dupa )iecare termen %a*i )ie
pre'entate conclu'ile, conclu'ii care pe %curt la va trece in +egi%trul de
evidenta al do%arului pentru termenul %tabilit.
$n)ormarea echipei de auditori cu privire la conclu'iile anali'ei 9i m5%urile
programate pentru implementarea recomandarilor.
An ap5rarea intere%elor entitatii, ca urmare a ac4iunilor )ormulate de
reclaman4i au )o%t, 6n general, )ormulate 9i depu%e 6nt<mpin5ri la capetele de
acu'are. Ant<mpin5rile )ormulate au comb5tut capetele de acu'are, drept pentru care,
6n majoritatea ca'urilor, ac4iunile introdu%e de reclaman4i au )o%t re%pin%e de
in%tan45. $n%a, au )o%t %i intampinari, care nu au )o%t )ormulate la obiect, ju%ti)icate 9i
argumentate cu dove'i 9i %u%4inute 9i 6n in%tan45 la termenele de judecat5.
3in anali'a a re'ultat ca exi%ta un %i%tem de tran%mitere al hotararilor
de)initive %pre valori)icare in cadrul entitatii, %i%tem care )unctionea'a.
8, Mo"alitatile "e anali%a a cau%elor care au "eterminat re!pingerea in in!tanta a
actiunilor &ormulate,
8,5, 0roce"uri !peci&ice "e anali%a
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP..
1')
8,6, A"ec)area mo"alitatilor "e anali%a a cau%elor
An ca'urile 6n care hot5r<rea emi%5 de in%tan4a de judecat5 a )o%t )avorabil5
entitatii, acea%ta a )o%t atacat5 in in%tanta %i a )o%t %u%4inuta p<n5 la )inali'area
c5ilor de atac.
An ca'urile 6n care hot5r<rea in%tan4ei a )o%t ne)avorabil5 entitatii %*a u'at de
celelalte c5i de atac /apel, recur%, conte%ta4ie 9.a.0.
1.2.-. .u%4inerea ine)icienta a intere%elor entit54ii 6n in%tan45 H !$&( nr. 1.2.a.
Con!tatare
?on%ilierii juridici nu au in%i%tat 6n vederea %u%4inerii probelor 6n in%tan45,
a%t)el nu au )o%t depu%e 6nt<mpinari care %5 cuprind5 excep4iile de la procedur5,
explicarea detaliilor, )ormulari la obiect, r5%pun%ul la toate capetele de acu'are etc.
;x. La do%arul nr. "J0/2002 compartimentul juridic nu a in%i%tat in %u%tinerea
intere%elor entitatii de%i, reclamantul debitor, %alariat al entitatii, a conte%tat la
judec5torie deci'ia de imputare a unei %ume, con%tatat5 ca )iind pagub5, urmare a
neglijen4ei 6n %erviciu, )apt5 con%tatat5 de organele cu atribu4iuni de control intern.
+eclamantul a %olicitat anularea ace%tui debit de c5tre in%tan45. ,ribunalul a admi%
recur%ul 6n condi4iile 6n care entitatea a )o%t anun4at5 prin dou5 cita4ii %5 depun5
6nt<mpinare la in%tan45, privind cererea )ormulat5 de reclamant.
3e a%emenea, nu au )o%t %u%4inute intere%ele entit54ii din acelea%i motive 9i 6n
do%arele nr. "12, "21, "72, "#- pe anul 2002 %i nu au )o%t )ormulate obiectii la toate
capetele de acu'are in do%arele nr. "12, "6" %i 10# pe anul 2002.
Con!ecinta
Obtinerea unor hotarari ne)avorabile in in%tanta, comparativ cu pertinenta
actiunii introdu%e 6n in%tan45 %i a documentelor ju%ti)icative depu%eI
(ierderea 6n in%tan45 a unor ac4iuni, care implic5 recuperarea unor %ume .
Recoman"are
An toate ca'urile 6n care ac4iunile 6n in%tan45 nece%it5 un plu% de
experien45, ace%tea %5 )ie %u%4inute de 9e)ul compartimentului juridic.
?onclu'iile %cri%e 9i/%au 6nt<mpin5rile %5 )ie v5'ute 9i vi'ate de 9e)ul
%erviciului 6nainte de a )i aprobate de conducere 9i depu%e la judec5torie.
;laborarea li%tei activit54ilor 9i aprecierea ri%curilor %peci)ice activitatii
&ctivit54ii juridice.
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor cu
ace%tea.
&ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile pe nivele de execu4ie.
$mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evaluarilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuni.
1'0
?on%tituirea unei comi%ii pentru anali'a tuturor celor 76 de do%are cu
ac4iunile pentru care %*a pledat 6n in%tan4ele judec5tore9ti 9i luarea
m5%urilor care %e impun.
$n)ormarea echipei de auditori interni cu privire la re'ultatele anali'ei
e)ectuate de entitatea auditat5.
1.2.2. 3eclararea apelului cu 6nt<r'iere de pe%te -0 'ile de la data comunicarii
hotararii de catre judecatorie H !$&( 1.2.b.
Con!tatare
3in anali'a do%arelor privind cau'ele ca au determinat anularea in
in%tantele judecatore%ti a actiunilor )ormulate privind %olutionarea cailor
admini%trative de atac a re'ultat ca, in unele ca'uri, apelul %*a )acut cu
intar'iere.;xemplu@ la do%arul nr."12/2002 judecatoria pronunta o hotarare prin
care pe langa amenda contraventionala aplicata %ocietatii, mai di%pune %i plata unor
doban'i. &ce%te doban'i nu erau preva'ute in nici un act normativ, iar juri%tul
entit54ii 6n a)ar5 de )aptul c5 a depu% cu 6nt<r'iere de 6 'ile )a45 de termenul legal
nici nu le*a conte%tat, ci doar a comb5tut legalitatea acordarii %anctiunii.
3e a%emenea, termenul de -0 'ile a mai )o%t pierdut 9i 6n do%arele nr. "72 9i
"JJ din 2002.
Con!ecinta
+e%pingerea actiunii 9i obligarea entit54ii la plata unor %ume nedatorate.
Obtinerea unor hotarari ne)avorabile, )ata de pertinenta actiunii introdu%e 6n
in%tan45 %i a documentelor ju%ti)icative depu%e.
(ierderea 6n in%tan45 a unor ac4iuni, care implic5 recuperarea unor %ume.
Obligarea entit54ii la plata unor %ume neju%ti)icative.
Recoman"are
;laborarea li%tei activit54ilor 9i ata%area ri%curilor %peci)ice activitatilor
&ctivit54ii juridiceI
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor de
proceduraI
&ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile 9i nivelele de execu4ieI
$mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evalu5rilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuniI
?on%tituirea unei comi%ii pentru anali'a tuturor celor 76 de do%are cu
ac4iunile pierdute de entitate 6n in%tan4ele judec5tore9ti 9i luarea m5%urilor
care %e impunI
$n)ormarea echipei de auditori interni cu privire la re'ultatele anali'ei
e)ectuate de entitatea auditat5.
1'8
An toate ca'urile 6n care hot5r<rea primei in%tan4e a )o%t de)avorabil5 a )o%t
)ormulat 9i depu% apelul. An prima )a'5 %*a declarat apelul )5r5 ca ju%ti)icarea
ace%tuia %5 )ie concludent5, pentru a nu pierde termenul de depunere 9i a avea timpul
nece%ar pentru )ormularea 9i preci'area temeinic5 a apelului. :lterior, l*a primul
termen de judecat5 motivele apelului au )o%t preci'ate, conclu'iile )iind depu%e 6n
%cri% la in%tan45, 6n majoritatea ca'urilor 6n%o4ite de documente ju%ti)icative.
1.2.". &ctiunile in in%tanta nu %unt %u%tinute prin depunerea conclu'iilor
%cri%e %i a documentelor ju%ti)icative %olicitate de acea%ta H !$&( nr. -.2.
Con!tatare
&c4iunile )ormulate 6n in%tan45 au )o%t )5cute )5r5 explicarea detaliilor 9i
depunerea documentelor ju%ti)icative 9i )5r5 conclu'ii %cri%e. .pre exemplu 6n
do%arele nr. "6", "J0 9i "JJ pe anul 2002.
Con!ecinta
+e%pingerea unor hotarari care daca erau %u%tinute temeinic nu puteau )i
pierdute exi%tand argumenteI
(lata unor daune c5tre ter4e per%oaneI
(ierderea po%ibilitatii recuperarii %umelor %olicitate in in%tanta.
Recoman"are
>eri)icarea do%arelor de catre %tructura de control intern a entitatii pe ultimii trei
ani, iar re'ultatele %a )ie comunicate %i %erviciului de audit intern in vederea
anali'arii ulterioare.
;laborarea li%tei activit54ilor 9i aprecierea ri%curilor %peci)ice .erviciului
Furidic.
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abilului pentru
acea%ta.
&ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile pe nivele de execu4ie %i
coroborarea cu procedurile.
+eali'area unui %tudiu pentru a %tabili nece%itatile reale de per%onal.
$mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evaluarilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuni.
$n)ormarea echipei de auditori a%upra re'ultatelor veri)icarilor reali'ate %i a
%tudiului e)ectuat pentru implementarea recomandarilor.
&c4iunile 6naintate ini4ial la in%tan45 au )o%t )ormulate 6n %cri%, unde %*a
pre'entat doar a%pectul pentru care %e introduce ac4iunea, ulterior )iind pre'entate in
in%tan45, pe parcur%ul judec5rii cau'ei, 9i celelalte documente 6n %u%4inerea cau'ei.
&nali'<nd cau'ele pierdute, %*a con%tatat c5 unul din elementele care ar )i
putut duce la pierderea ace%tora a )o%t acela c5 la toate 9edin4ele de in%tan45
1';
plani)icate au )o%t )ormulate doar conclu'ii verbale, in%tan4a re4in<nd 6n hot5r<rile
emi%e doar o parte din a%pectele pre'entate verbal de con%ilierii juridici 9i 6n %pecial
acelea care nu aveau implica4ii 6n po%ibila emitere a unei hot5r<ri )avorabile. 3e
a%emenea, unele cau'e au )o%t pierdute, prin declararea apelului cu intar'iere,
datorita in%u)icientei per%onalului din cadrul %erviciului, care nu a )o%t capabil %a
%u%tina toate actiunile in in%tanta.
3in anali'a re'ulta ca toate recur%urile au )o%t )ormulate in termen, cu
re%pectarea prevederilor legale.
9, In)e!tirea 'otararilor +u"ecatore!ti !i !olicitarea punerii lor in aplicare "e catre
organul "e e4ecutare
9,5, 0roce"uri !peci&ice "e in)e!tire
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
9,6, In)e!tirea 'otararilor cu titlu e4ecutoriu
Kot5r<rile judec5tore9ti de)initive 9i irevocabile au )o%t inve%tite 6n general cu
)ormula executorie. $nve%tirea %*a )acut 6n circa jum5tate din ca'uri 6n termen de
circa "0 'ile de la ob4inerea ace%teia, iar 6n alte ca'uri inve%tirea %*a )5cut cu mult
pe%te termenul de "0 'ile, ajung<nd a )i inve%tite 9i la 2 ani de la ob4inerea
%entin4elor.
3up5 inve%tire cu )ormula executorie ace%tea erau tran%mi%e
compartimentelor de %pecialitate /)inanciar*contabil, de%)acere, re%ur%e umane, $,0
6n vederea valori)ic5rii %au, 6n ca'urile 6n care prevedeau recuperarea unor %ume de
la diver9i debitori, erau tran%mi%e la organele de executare 6n vederea aplic5rii
procedurilor de executare %ilit5.
2.2.-. Neinve%tirea cu )ormula executorie a hotararilor
judecatore%ti de)initive %i irevocabile %i netran%miterea %pre
valori)icare executorilor judecatore%ti H !$&( nr. 2.2.a.
Con!tatari
$n unele ca'uri au )o%t obtinute hotarari judecatore%ti de)initive, dar nu au )o%t
inve%tite cu )ormula executorie %i in con%ecinta nu au )o%t valori)icate, iar unele
chiar %*au pre%cri%. ;xemplu @ $n ca'ul hotararii de)initive din do%arul
nr."12/20.01.200" %*a obtinut dreptul de recuperare a unui debit de la o %ocietate de
la care %*au achi'itionat materiale con%umabile de proa%ta calitate %i care au )o%t
re%tituite, daracea%ta nu a re%tituit contravaloarea lor. Kotararea nu a )o%t inve%tita
cu )ormula executorie %i nu %*a %olicitat la organele de executare judecatore%ti
%eche%trarea bunurilor debitorului %i recuperarea creantei %i in ace%t )el %*a pre%cri%.
3e a%emenea, ace%t )enomen %*a repetat %i la do%arele nr. "J7/200", 127/2001,
20"/2001 %i 6J2/2002 din cadrul e%antionului.
Con!ecinta
1''
Organi'area de)icitara a activitatii auditateavand in vedere numarul mare al
do%arelor neinve%tite cu )ormula executorie.
(ierderea dreptului de a %olicita recuperarea debitului, deoarece %*a pre%cri%
termenul de recuperare.
Recoman"are
$nventarierea tuturor celor -6 do%are in cadrul compartimentului pentru a %e
%tabili exact %ituatia in care %e a)la )iecare cau'a %i entru a %e lua ma%urile ce %e
impunI
&nali'a cau'elor care au du% la inve%tirea hotararilor de)initive cu )ormula
executorie in termen, pe anul 2002I
;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
.tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area aplicarii ei
in practica de catre ceilalti con%ilieriI
?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
;valuarea numarului de con%ilieri nece%ari pentru a acoperi %arcinile ce revin
ompartimentului %i in)ormarea managementului generalI
$n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'ei %i a ma%urilor luate
pentru implementarea recomandarilor.
3in anali'a %ituatiei hotararilor judecatore%ti rama%e de)initive, in mod
%urprin'ator, unele dintre ele nu au )o%t inve%tite cu )ormula executorie %i mai grav la
unele %*a pierdut chiar termenul de pre%criptie.
2.2.2.Neurmarirea valori)icarii integrale de catre executorii
judecatore%ti a bunurilor debitorilor H !$&( nr. 2.2.b.
Con!tatari
;xecutorii judecatore%ti nu au urmarit cu in%i%tenta valori)icarea tuturor
bunurilor debitorilor pana la lichidarea debitelor.;xemplu@ in do%arele nr. "62/200",
10-/2001 %i 612/2002 nu %*a urmarit recuperarea in totalitate a debitelor, iar in
pre'ent %an%ele %unt redu%e, deoarece debitorii au reu%it %a in%traine'e bunurile
proprii.
Con!ecinta
;xi%ta po%ibilitatea pierderii %an%elor de recuperare in totalitate a debitelor,
datorita )aptului ca de%i bunurile au )o%t identi)icate, ne)iind pu% %eche%tru pe ele
la timp %au actele de %eche%trare ne)iind corect reali'ate au )avori'at, ulterior,
in%trainarea ace%toraI
(ierderea po%ibilitatilor de recuperare a unor %ume cuvenite.
1'(
Recoman"ari
;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
.tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area aplicarii ei
in practica de catre ceilalti con%ilieriI
?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
;valuarea numarului de con%ilieri nece%ari pentru a acoperi %arcinile ce revin
%erviciului %i in)ormarea managementului generalI
&nali'a cau'elor care au du% %ituatia pierderii po%ibilitatilor valori)icarii
integrale a executarilor judecatore%ti din anul 2002I
&nali'a celor -6 do%are in care avem hotarari de)initive %i in)ormarea conducerii
pentru luarea ma%urilor ce %e impun pentru urmarirea recuperarii integrale a
debitelorin vederea evitarii po%ibilelor pre%criptiiI
$n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'elor %i a ma%urilor
luate pentru implementarea recomandarilor.
3in anali'a a re'ultat in%u)icienta re%ur%elor .erviciului Furidic pentru a %u%tine
activitatea de executare %ilita. $n ace%te conditii %i datorita neinterventiei la
momentul oportun %*a pierdut po%ibilitatea recuperarii in totalitate a debitelor,
deoarece debitorii au reu%it %a*%i in%traine'e bunurile care trebuiau %a )ie
%eche%trate.
:, #eclan!area &alimentului in )e"erea recuperarii "ebitelor
:,5, 0roce"uri !peci&ice "eclan!arii &alimentului
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
:,6, (olicitarea &alimentului in ca%ul "ebitorilor care !unt in!ol)abili
$n cadrul %erviciului exi%ta un %i%tem de %olicitare a )alimentului in ca'ul
debitorilor in%olvabili care )unctionea'a.
6.2.-. Neactuali'area .ituatiei debitorilor pentru raportarile periodice H
!$&( nr. 6.2.
Con!tatare
3in anali'a a reie%it ca in doua do%are debitele nu au )o%t actuali'ate cu
doban'ile %i penalitatile pentru neplata la termen, in ca'ul unor %ocietati care au
luat avan% pentru e)ectuarea unor achi'itii.
(e ba'a do%arelor nr. 11J %i 6-7/2002, .erviciul Furidic a intocmit adre%a de
in%criere la ma%a credala %i a in%cri% %ocietatile pentru urmatoarele creante@ prima
%ocietate doar cu %uma de -12.000 lei, iar pentru a doua %ocietate a in%cri%*o cu
%uma de "12.200 lei, cat era in evidentele &ctivit54ii juridice. $n realitate %umele
1'1
datorare de ace%ti debitori %ocietatii erau de 220.000 lei %i re%pectiv de 220.000 lei,
la care %e adaugau doban'ile %i penalitatile pentru neplata la termen.
Con!ecinte
:rmare pronuntarii procedurii de )aliment %i nein%crierii la ma%a credala in
termenul )ixat de in%tanta entitatea a pierdut po%ibilitatea recuperarii in totalitate a
debitelor.
Recoman"ari
;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
.tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area aplicarii ei
in practica de catre ceilalti con%ilieriI
?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
$nventarierea debitelor %i anali'a %ituatiei aducerii la 'i a ace%tora de la
inceputul anului 2002I
&nali'a cau'elor care au du% la nein%crierea la ma%a credala a tuturor debitelor,
in ca'ul in care %e con%tata ra%punderea anumitor per%oane pentru neindeplinirea
%arcinilor %umele %a )ie recuperate de la per%oanele ra%pun'atoareI
$n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele inventarierii %i anali'a
%ituatiei ebitelor %i a nein%crierii la ma%a credala a ace%tora %i ma%urile luate
pentru implementarea recomandarilor.
3in ananli'a a re'ultat ca %*a pierdut po%ibilitatea recuperarii doban'ilor %i
penalitatilor a)erente unor debite, deoarece ace%tea nu erau actuali'ate de catre
.erviciul contabilitate la momentul in%crierii la ma%a credala a debitelor.
;, (i!temul in&ormatic
;,5, A"ec)area !i!temului in&ormatic la !peci&icul acti)itatii +uri"ice
7.-.-. Neutili'area unui %ingur nume de utili'ator 9i unei %ingure parole
pentru acce%ul la %i%temul $,.
Con!tatare$
3in evaluare %*a con%tatat c5 majoritatea %alaria4ilor din cadrul %erviciului,
prin natura %arcinilor de %erviciu, trebuie %5 acce%e'e mai multe %ub%i%teme $, care
)olo%e%c nume de utili'ator 9i parole di)erite.
.i%temul $, e%te conceput a%t)el 6nc<t pentru acce%ul la )iecare %ub%i%tem $,
trebuie%c )olo%ite@ nume de utili'ator 9i parol5 di)erite, 6n loc %5 %e )olo%ea%c5 acela9i
nume de utili'ator 9i parol5 indi)erent de %ub%i%temul $, la care %e conectea'5
angajatul.
1'I
Con!ecinte$
3atorit5 num5rului mare de parole ce trebuie%c utili'ate de %alaria4i, de%eori
ace9tia notea'5 parolele pe documente l5%ate pe birou. &%t)el %alaria4ii cuno%c
parolele colegilor de %erviciu, put<ndu*%e conecta la %ub%i%temele $,
)olo%indu*le datele de identi)icare 9i prin urmare put<nd %5 vi'uali'e'e 9i/%au
modi)ice date a)late 6n acele %ub%i%teme $,.
(ractic, %i%temul de parole nu mai are )unc4ii principale de re%tric4ionare a
acce%ului per%oanelor nepotrivite ci 6ngreunea'5 )unc4ionarea %i%temului.
An %itua4ia apari4iei unor incidente nu %e pot %tabili re%pon%abilit54ile adecvate.
Recoman"ari$
4 +eali'area unui proce% de reenginering la nivelul %i%temului $, din cadrul
entit54ii publice, a%t)el 6nc<t %alaria4ii %5 poat5 acce%a %ub%i%temele $, de
care au nevoie utili'<nd un %ingur nume de utili'ator 9i o %ingur5 parol5I
4 .tabilirea unui re%pon%abil pentru derularea ace%tui proce% reenginering al
%i%temului $,
4 $mplementarea unui %i%tem de raportare potrivit c5ruia re%pon%abilul
de%emnat %5 6ntocmea%c5 periodic rapoarte de activitate c5tre
managementul general prin care %5 %peci)ice ac4iunile 6ntreprin%eI
4 $n%truirea adecvat5 a %alaria4ilor ce utili'ea'5 %i%temul $,I
4 $n)ormarea echipei de auditori 6n privin4a %tadiului elabor5rii, 6n%u9irii 9i
monitori'5rii ri%curilor.
(ractic, %i%temul de parole nu mai are )unc4ii principale de re%tric4ionare a
acce%ului per%oanelor nepotrivite ci 6ngreunea'5 )unc4ionarea %i%temului, iar 6n
%itua4ia apari4iei unor incidente nu %e pot %tabili re%pon%abilit54ile adecvate.
7.-.2. Neaplicarea 6n mod unitar a politicii de %ecuritate $, a
condu% la in)ectarea cu viru9i a unor %ta4ii de lucru din %i%temul $, al entit54ii
publice.
Con!tatare$
O politic5 adecvat5 de %ecuritate $, trebuie %5 prevad5 in%talarea unui
program anti*viru% pe toate %ta4iile de lucru.
?on)igura4ia programului anti*viru% a )o%t modi)icat5 pentru a 6ntrerupe
monitori'area 6ntregii activit54i 9i veri)icarea e*mail*ului 9i, 6n %pecial, a )i9ierelor
anexate la un calculator din e%antionul te%tat. &ce%t lucru %*a reali'at la cererea
conduc5torului %erviciului, deoarece %e con%idera c5 programul anti*viru% are un
e)ect negativ a%upra per)orman4ei %i%temului.
:rmare ace%tei con%tat5ri, am veri)icat re%pectiva %ta4ie de lucru pentru a
de%coperi pre'en4a viru9ilor 9i am de%coperit c5 era in)ectata cu viru9i.
1(+
Con!ecinte$
(re'en4a viru9ilor 9i a altor programe d5un5toare pe %ta4iile de lucru
a)ectea'5 6n mod negativ activitatea utili'atorilor.
;xi%ten4a viru9ilor ridic5 numeroa%e %emne de 6ntrebare 6n privin4a exactit54ii
datelor %tocate 6n %i%temul $,.
Recoman"ari$
4 ;laborarea procedurilor )ormali'ate care %5 prevad5 ac4iunile ce trebuie%c
6ntreprin%e 6n ca'ul modi)ic5rii con)igura4iei programului anti*viru%I
4 .tabilirea unui re%pon%abil pentru elaborarea 9i actuali'area procedurilorI
4 ?oroborarea atribu4iilor 9i re%pon%abilit54ilor %tabilite prin )i9ele po%turilor
cu %arcinile %tabilite prin proceduriI
4 onitori'area aplic5rii 6n mod unitar a politicii de %ecuritate $,I
4 ?on%tituirea unor echipe pentru e)ectuarea de veri)ic5ri anti*viru% la nivelul
tuturor %ta4iilor de lucru din cadrul .erviciului Furidic.
O politic5 adecvat5 de %ecuritate $, trebuie %5 prevad5 in%talarea unui
program anti*viru% pe toate %ta4iile de lucru, ca ace%ta %5 veri)ice %ta4ia de lucru la
pornire, %5 monitori'e'e toate programele de aplica4ii active, me%ajele primite 9i %5
veri)ice automat actuali'5rile la intervale regulate /poate chiar 'ilnic0.
?on%ider5m c5 a%pectele negative con%tatate %e datorea'5 lip%ei procedurilor
)ormali'ate care %5 prevad5 ac4iunile ce trebuie%c 6ntreprin%e 6n ca'ul modi)ic5rii
con)igura4iei programului anti*viru%.
(ractic, pre'en4a viru9ilor 9i a altor programe d5un5toare pe %ta4iile de lucru
a)ectea'5 6n mod negativ activitatea utili'atorilor. 3e a%emenea, exi%ten4a viru9ilor
ridic5 numeroa%e %emne de 6ntrebare 6n privin4a exactit54ii datelor %tocate 6n %i%temul
$,.
<, Ar'i)area "o!arelor
<,5, 0roce"uri "e ar'i)are a "o!arelor
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
<,6, 0roce!ul "e ar'i)are a "o!arelor
#.2.-.Nere%pectarea cadrului normativ privind activitatea de arhivare.
1(1
Con!tatarea
(redarea*primirea documentelor la arhiva in%titu4iei %e reali'ea'5 )5r5
veri)icarea con4inutului do%arelor ce vor )i arhivate, )5r5 a )i numerotate, 9nuruite 9i
opi%ate integral.
Con!ecinte
3i)icultate 6n g5%irea unor documente deja arhivateI
(o%ibilitatea pierderii/di%pari4iei unor documenteI
,imp %uplimentar acordat opera4iunii de c5utare care a)ectea'5 activitatea
curent5I
Recoman"ari
;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %peci)ice activit54ii de arhivare a
documentelor, care %5 cuprind5 modul de con%tituire, de acce%are, %tocare 9i
utili'are a do%arelor arhivateI
3e%emnarea unui %alariat din cadrul .erviciului Furidic care va avea atribu4ii 9i
competen4e 6n eviden4a, con%tituirea 9i predarea do%arelor la arhiva in%titu4iei.
III, CONCLUDII
.tructura auditat5 are obliga4ia %5 6ntocmea%c5 0rogramul "e aciune !i
Calen"arul implementrii recoman"rilor 9i %5 raporte'e periodic echipei de
auditori %tadiul implementarii ace%tora.
(re'entul proiect de +aport de audit intern a )o%t 6ntocmit 6n ba'a Tematicii in
"etaliu a mi!iunii "e au"it 9i a 0rogramului inter)eniei la &aa locului, a
con%tat5rilor e)ectuate 6n etapa de colectarii 9i prelucr5rii in)orma4iilor 9i 6n timpul
inter)entiei la &ata locului. ,oate con%tat5rile e)ectuate au la ba'5 probe de audit
reali'ate prin te%te, )oi de lucru, interviuri, li%te de control, note de relatii %i in urma
anali'ei %i interpretarii ace%tora %*au elaborat !$&(*uri %i !?+$*uri care au condu%
la recomand5rile 9i conclu'iile cuprin%e in +aportul de audit intern.
Nota@ (reci'am ca in practica, Raportul "e au"it intern e%te %emnat pe )iecare
pagina de echipa de auditori interni, iar pe ultima pagina atat de auditorii interni cat
%i de %upervi'or.
3ata@
&uditorii, .upervi'or,
1()
;N,$,&,;& (:LL$?&
.erviciul Furidic
PLANUL DE ACIUNE
+I
CALENDARUL IMPLEMENT*RII RECOMAND*RILOR
Nr,
ob,
Recoman"area 0lanul "e aciune
Calen"arul
implementrii
Re!pon!abil cu
implementarea
1. 4 $nventarierea %i anali'a tuturor %ituatiilor reali'ate %i tran%mi%e in a)ara
)ara aprobarea managementului general pe anul 2002.
4 .tabilirea activit54ilor 9i ri%curilor %peci)ice a%ociate raport5rii.
4 ;laborarea de proceduri %cri%e 9i )ormali'ate.
4 .tabilirea re%pon%abililor cu actuali'area procedurilor 9i monitori'area
implement5rii ace%tora.
4 ?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurile.
4 .tabilirea circuitului documentelor care %e elaborea'a in cadrul .erviciului
Furidic %i in%u%irea ace%tuia de intregul per%onal.
4 $n)ormarea echipei de auditori cu privire la re'ultatele inventarierii %i a
ma%urilor %tabilite pentru implementarea recomandarilor.
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 $nventarierea
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
"-.0".2007
"-.-2.2006
"-.0".2006
termen
intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
.e) %erviciu
2. 4 +e)acerea +egi%trului de core%pondenta %i al +egi%trului unic al cau'elor, de
la inceputul anuluiI
4 &nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui
%i%tem de organi'are al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in
vigoareI
4 ;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate.
4 .tabilirea unor re%pon%abili de actuali'are a procedurilor 9i monitori'area
implement5rii ace%tora.
4 &ctuali'area )i9elor de po%t 6n concordan45 cu procedurile elaborate.
4 &tribuirea unor re%pon%abilitati clare in ceea ce prive%te inregi%trarea
actelor primite de con%ilierii juridici de la in%tantele de judecata.
4 &nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui
%i%tem de organi'are al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in vigoare.
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 $nventarierea
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
"-.-0.2006
"-.-2.2006
"-.-2.2006
termen
intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
.e) %erviciu
Nr,
ob,
Recoman"area 0lanul "e aciune
Calen"arul
implementrii
Re!pon!abil cu
implementarea
3.
4 &nali'a ca'urilor 6n care actiunile au )o%t pierdute prin nepre'entare 6n
in%tan45 a entit54ii, in anul 2002 %i luarea ma%urilor care %e impun.
4 ;valuarea nece%itatilor reale de per%onal pentru reali'area atributiilor ce le
revin.
4 $n)ormarea auditorilor interni de%pre m5%urile %tabilite pentru redre%area
activit54ii 9i a modului lor de implementare.
4 $n%tituirea unui %i%tem prin care toate debitele %a )ie urmarite pe )iecare
client, cel putin lunar, pentru acea%ta %a )ie re%pon%abili'ata o per%oana.
Lunar pentru toate debitele cu vechime mai mare de "0 'ile de la data
%cadentei, %a %e intomea%ca do%ar, care %a )ie tran%mi% la .erviciul juridic in
vederea actionarii debitorului in in%tanta.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor
ace%tora.
4 ?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurile.
4 ,e%tarea %i%tematic5 a per%onalului, pentru a veri)ica cuno9terea 9i
re%pectarea procedurilor.
4 +eali'area unui %i%tem de preg5tire a per%onalului de c5tre 9e)ul de
compartiment.
4 &nali'a debitelor exi%tente care inca nu %unt pre%cri%e.
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 (lan de ma%uri
4 (lan de ma%uri
4 $nventarierea
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
"-.-2.2006
"-.-2.2006
"-.-2.2006
"-.-2.2006
"-.0".2007
(ermanent
"-.-2.2006
termen
intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
.e) %erviciu
4.
4 An toate ca'urile 6n care ac4iunile 6n in%tan45 nece%it5 un plu% de experien45,
ace%tea %5 )ie %u%4inute de 9e)ul compartimentului juridic.
4 ?onclu'iile %cri%e 9i/%au 6nt<mpin5rile %5 )ie v5'ute 9i vi'ate de 9e)ul
%erviciului 6nainte de a )i aprobate de conducere 9i depu%e la judec5torie.
4 $mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evaluarilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuni.
4 ?on%tituirea unei comi%ii pentru anali'a tuturor celor 76 de do%are cu
ac4iunile pentru care %*a pledat 6n in%tan4ele judec5tore9ti 9i luarea
m5%urilor care %e impun.
4 $n)ormarea echipei de auditori interni cu privire la re'ultatele anali'ei
e)ectuate de entitatea auditat5.
4 ?on%tituirea unei echipe
de in%pectie
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 (lan de ma%uri
4 (lan de ma%uri
4 $nventarierea
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
"-.-2.2006
"-.0".2007
"-.0".2007
(ermanent
"-.-2.2006
termen
intermediar,
.e) de %erviciu
1(8
Nr,
ob,
Recoman"area 0lanul "e aciune
Calen"arul
implementrii
Re!pon!abil cu
implementarea
4 $mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evalu5rilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuniI
4 ?on%tituirea unei comi%ii pentru anali'a tuturor celor 76 de do%are cu
ac4iunile pierdute de entitate 6n in%tan4ele judec5tore9ti 9i luarea m5%urilor
care %e impunI
4 $n)ormarea echipei de auditori interni cu privire la re'ultatele anali'ei
e)ectuate de entitatea auditat5.
4 >eri)icarea do%arelor de catre %tructura de control intern a entitatii pe
ultimii trei ani, iar re'ultatele %a )ie comunicate %i %erviciului de audit intern
in vederea anali'arii ulterioare.
4 ;laborarea li%tei activit54ilor 9i aprecierea ri%curilor %peci)ice .erviciului
Furidic.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abilului
pentru acea%ta.
4 &ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile pe nivele de execu4ie %i
coroborarea cu procedurile.
4 +eali'area unui %tudiu pentru a %tabili nece%itatile reale de per%onal.
4 $mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area
evaluarilor anuale cu re'ultatele ace%tor ac4iuni.
4 $n)ormarea echipei de auditori a%upra re'ultatelor veri)icarilor reali'ate %i
a %tudiului e)ectuat pentru implementarea recomandarilor.
"-.-2.2007
termen )inal
5.
4 $nventarierea tuturor celor -6 do%are in cadrul compartimentului pentru a
%e %tabili exact %ituatia in care %e a)la )iecare cau'a %i entru a %e lua
ma%urile ce %e impunI
4 &nali'a cau'elor care au du% la inve%tirea hotararilor de)initive cu )ormula
executorie in termen, pe anul 2002I
4 $n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'ei %i a ma%urilor
luate pentru implementarea recomandarilor.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
4 .tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 (lan de ma%uri
4 $nventarierea
"-.0-.2007
"-.0-.2007
"-.-2.2006
"-.-2.2006
.e) %erviciu
1(;
Nr,
ob,
Recoman"area 0lanul "e aciune
Calen"arul
implementrii
Re!pon!abil cu
implementarea
aplicarii ei in practica de catre ceilalti con%ilieriI
4 ?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
4 &nali'a cau'elor care au du% %ituatia pierderii po%ibilitatilor valori)icarii
integrale a executarilor judecatore%ti din anul 2002I
4 &nali'a celor -6 do%are in care avem hotarari de)initive %i in)ormarea
conducerii pentru luarea ma%urilor ce %e impun pentru urmarirea
recuperarii integrale a debitelorin vederea evitarii po%ibilelor pre%criptiiI
4 $n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele anali'elor %i a
ma%urilor luate pentru implementarea recomandarilor.
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
termen
intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
6.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
4 .tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area
aplicarii ei in practica de catre ceilalti con%ilieriI
4 ?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
4 $nventarierea debitelor %i anali'a %ituatiei aducerii la 'i a ace%tora de la
inceputul anului 2002I
4 &nali'a cau'elor care au du% la nein%crierea la ma%a credala a tuturor
debitelor, in ca'ul in care %e con%tata ra%punderea anumitor per%oane
pentru neindeplinirea %arcinilor %umele %a )ie recuperate de la per%oanele
ra%pun'atoareI
4 $n)ormarea echipei de auditori interni cu re'ultatele inventarierii %i anali'a
%ituatiei ebitelor %i a nein%crierii la ma%a credala a ace%tora %i ma%urile
luate pentru implementarea recomandarilor.
4 .tabilirea unui colectiv de
lucru
4 $nventarierea
procedurilor %peci)ice %i
%tabilirea re%pon%abililor
"-.0".2007
"-.-2.2006
termen
intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
.e) %erviciu
7.
4 +eali'area unui proce% de reenginering la nivelul %i%temului $,, a%t)el 6nc<t
%alaria4ii %5 poat5 acce%a %ub%i%temele $, de care au nevoie utili'<nd un
%ingur nume de utili'ator 9i o %ingur5 parol5I
4 .tabilirea unui re%pon%abil pentru derularea ace%tui proce% reenginering al
%i%temului $,
4 $n%truirea adecvat5 a %alaria4ilor ce utili'ea'5 %i%temul $,I
4 $n)ormarea echipei de auditori 6n privin4a %tadiului elabor5rii, 6n%u9irii 9i
monitori'5rii ri%curilor.
1('
Nr,
ob,
Recoman"area 0lanul "e aciune
Calen"arul
implementrii
Re!pon!abil cu
implementarea
4 ;laborarea procedurilor )ormali'ate care %5 prevad5 ac4iunile ce trebuie%c
6ntreprin%e 6n ca'ul modi)ic5rii con)igura4iei programului anti*viru%I
4 .tabilirea unui re%pon%abil pentru elaborarea 9i actuali'area procedurilorI
4 ?oroborarea atribu4iilor 9i re%pon%abilit54ilor %tabilite prin )i9ele po%turilor
cu %arcinile %tabilite prin proceduriI
4 onitori'area aplic5rii 6n mod unitar a politicii de %ecuritate $,I
4 ?on%tituirea unor echipe pentru e)ectuarea de veri)ic5ri anti*viru% la nivelul
tuturor %ta4iilor de lucru din cadrul .erviciului Furidic.
8.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %peci)ice activit54ii de arhivare
a documentelor, care %5 cuprind5 modul de con%tituire, de acce%are, %tocare
9i utili'are a do%arelor arhivateI
4 3e%emnarea unui %alariat din cadrul .erviciului Furidic care va avea
atribu4ii 9i competen4e 6n eviden4a, con%tituirea 9i predarea do%arelor la
arhiva in%titu4iei.
1((
S I N T E Z A
RAPORTULUI DE AUDIT INTERN
I, INTRO#UCERE
i%iunea de audit intern privind &ctivitaea juridica din cadrul entitatii publice
%*a de%)a%urat con)orm prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
cu modi)icarile %i completarile ulterioare, Normelor %peci)ice aprobate de conducere
%i a (lanului de audit intern pe anul 2006, %i a )o%t reali'ata de@
4 ,ome%cu >iorel, auditor intern, coordonator mi%iuneI
4 .tane%cu $oana, auditor intern
4 ?ri%te%cu Gabriel, %upervi'or.
II, CONCLUDII
Nr
,
crt
,
Obiecti)e Apreciere
=unctional #e
imbunatati
t
Critic
-. Organi'area, plani)icarea %i raportarea
activitatii juridice
8
2. .i%temul de ge%tionare a do%arelor
cau'elor la care entitatea e%te parte
/inregi%trare, reparti'are, con%tituire %i
urmarire0
8
". +epre'entarea entitatii 6n in%tan4ele de
judecat5
8
1. odalitatile de anali'a a cau'elor care au
determinat re%pingerea 6n in%tan45 a
ac4iunilor )ormulate
8
2. $nve%tirea hot5r<rilor judec5tore9ti 9i
%olicitarea punerii lor 6n aplicare de c5tre
organul de executare
8
6. 3eclan9area )alimentului 6n vederea
recuper5rii debitelor
8
7. .i%temul in)ormatic 8
#. &rhivarea do%arelor 8
1(1
III, CON(TATARI (I RECOMAN#ARI
(re'entam principalele con%tatari %i recomandari reie%ite din evaluare@
5,Con!tatare$ .u%tinerea ine)icienta a entitatii in in%tanta /!$&( nr. -.-.0.
Recoman"ari$
4 &nali'a pe ultimul an al actiunilor pre%tate in in%tanta pe ba'a carora%a %e
%tabilea%ca cau'ele %i di%)unctionalitatile din %i%temI
4 3i%cutarea conclu'iilor anali'ei cu intreg colectivulI
4 .tabilirea de ma%uri pentru imbunatatirea activitatii %i in)ormarea
managementului %i al echipei de auditori.
6,Con!tatare$ Nepre'entarea in in%tanta la termenele de judecata /!$&( nr. 2.-.0.
Recoman"ari$
4 &nali'a incarcarii per%onalului in vederea a%igurarii %erviciuluiI
4 ;laborarea li%tei activitatilor %peci)ice %i incadrarea lor pe per%onalul exi%tentI
4 .tailirea nece%arului real de per%onal %i inaintarea anali'ei managementului
general.
7,Con!tatare$ Neconducerea regi%trelor preva'ute de cadrul normativ /!$&( nr. "0
Recoman"ari$
4 .tabilirea unei comi%ii pentru re)acerea regi%trelor %peci)ice activitatii juridice de
la inceputul anului 2002 pana la 'iI
4 Numirea unor re%pon%abili cu tinerea regi%trelor.
8,Con!tatare$ Neaprobarea %i neavi'area raporturilor %i lucrarilor de %inte'a /!$&(
nr. 10.
Recoman"ari$
4 .tabilirea unui colectiv pentru reali'area circuitului documentelor in cadrul
%erviciuluiI
4 $n%u%irea circuitului documentelor de intreg per%onalul.
9,Con!tatare$ Neactuali'area %ituatiei debitelor /!$&( nr. 20.
Recoman"ari$
4 ?on%tituirea unei echipe de inventariere a tuturor debitelor, anali'a %tadiului
recuperarii lor %i a %i%temului de actuali'are al ace%tora pe anul 2002I
4 $n)ormarea managementului general %i a echipei de auditori interni cu re'ultatele
anali'ei.
:, Con!tatare$ $nve%tirea, cu intar'iere, cu )ormula executorie a hotararilor
judecatore%ti rama%e de)initive /!$&( nr. 6.-.0 .
1(I
Recoman"ari$
4 ?on%tituirea unei echipe pentru examinarea tuturor hotararilor de)initive
neinve%tite cu )ormula executorie pentru valori)icare %i punere in aplicareI
4 &nali'a %tructurii de per%onal a executorilor judecatore%ti %i %tabilirea
nece%arului in vederea acoperirii atributiilor %peci)ice %i evitarea
di%)unctionalitatilor de mai %u% %au chiar %i a pierderii termenului de pre%criptie.
;,Recoman"ari generale$
4 ;laborarea li%tei activitatilor pe compartimente, ata%area ri%curilor ata%ate
ace%tora %i intretinerea procedurilor %peci)iceI
4 .tabilirea re%pon%abililor cu actuali'area procedurilor %i monitori'area
implementarii %i aplicarii lorI
4 ?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurile.
(reci'am ca in .inte'a au )o%t pre'entate !$&(*urile repre'entative, in numar
de cinci, dar +aportul de audit intern cuprinde -0 !$&(*uri %i un !?+$ care a )o%t
tran%mi% managerului general, pentru in%trumentare, inainte de )inali'area mi%iunii
de audit intern.
$n incheiere, con%ideram nece%ara implicarea colectivului in anali'a %i
implementarea recomandarilor propu%e %i a actiunilor di%cutate %i in)ormarea
%i%tematica a%upra evolutiei ace%tora, atat a managementului general, cat %i a
echipei de auditori interni.
3ata@ ;chipa de auditori interni@
,ome%cu >iorel
.tane%cu $oana
.upervi'or@
?ri%te%cu Gabriel

11+
;N,$,&,;& (:LL$?&
.erviciul &udit $ntern
FI+A DE URM*RIRE A RECOMAND*RILOR
RECOMAN#AREA
(er)iciul "e Au"it Intern (&3r*it "e lun
Mi!iunea "e au"it intern$
Acti)itatea O&iciului Euri"ic *i
repre%entarea intere!elor
!ocietii n &aa in!tanelor
Raport "e au"it
intern nr,AA
AA6FF9
Nr,
crt,
Recoman"area
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
0
a
r

i
a
l
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
N
e
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t#ata plani&icat
#ata implementrii
- 4 >eri)icarea do%arelor de catre %tructura de control intern a %ocietatii pe ultimii trei ani, iar
re'ultatele %a )ie comunicate %i %erviciului de audit intern in vederea anali'arii ulterioare.
4 ?on%tituirea unei comi%ii pentru anali'a tuturor celor 76 de do%are cu ac4iunile pierdute de
entitate 6n in%tan4ele judec5tore9ti 9i luarea m5%urilor care %e impun.
4 +eali'area unui %tudiu pentru a %tabili nece%itatile reale de per%onal.
4 $mplicarea per%onalului 6n ac4iuni de preg5tire pro)e%ional5 9i in)luen4area evalu5rilor anuale cu
re'ultatele ace%tor ac4iuniI
4 ;laborarea li%tei activit54ilor 9i aprecierea ri%curilor %peci)ice activitatii .erviciului juridic.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor cu ace%tea.
4 &ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile pe nivele de execu4ie coroborarea cu procedurile.
8
8
8
8
8
8
"-.-2.2006
"-.0".2007
"-.0".2007
(ermanent
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
2 4 &nali'a ca'urilor 6n care actiunile au )o%t pierdute prin nepre'entare 6n in%tan45 a entit54ii, in
anul 2002 %i luarea ma%urilor care %e impunI
4 $n%tituirea unui %i%tem prin care toate debitele %a )ie urmarite pe )iecare client, cel putin lunar,
pentru acea%ta %a )ie re%pon%abili'ata o per%oana. * Lunar pentru toate debitele cu vechime mai
mare de "0 'ile de la data %cadentei, %a %e intomea%ca do%ar, care %a )ie tran%mi% la .erviciul
juridic in vederea actionarii debitorului in in%tantaI
4 &nali'a debitelor exi%tente care inca nu %unt pre%cri%eI
8
8
8 "-.-2.2006
"-.-2.2006
"-.-2.2006
111
4 &nali'a activit54ilor compartimentului juridic pe anul 6n cur%, 9i ob4inerea unor conclu'ii pentru
reorientarea activit54ii viitoare cu %copul elimin5rii neregulilor 9i di%)unc4ionalit54ilor con%tatate.
4 ;valuarea nece%itatilor reale de per%onal pentru reali'area atributiilor ce le revin I
4 ,e%tarea %i%tematic5 a per%onalului, pentru a veri)ica cuno9terea 9i re%pectarea procedurilorI
4 ;laborarea li%tei activit54ilor 9i aprecierea ri%curilor %peci)ice activitatii .erviciului juridic.
4 ;laborarea procedurilor %cri%e 9i )ormali'ate %i %tabilirea re%pon%abililor cu ace%tea.
4 &ctuali'area )i9elor de po%t cu re%pon%abilit54ile pe nivele de execu4ie coroborarea cu procedurile.
8 "-.-2.2006
"-.0".2007
(ermanent
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
" 4 +e)acerea +egi%trului de core%pondenta %i al +egi%trului e evidenta al actiunilor a)late pe rol, de
la inceputul anuluiI
4 &nali'a activit54ilor din cadrul compartimentului juridic 9i elaborarea unui %i%tem de organi'are
al ace%tuia cu re%pectarea cadrului normativ in vigoareI
4 ;laborarea unor proceduri %cri%e 9i )ormali'ate.
4 .tabilirea unor re%pon%abili de actuali'are a procedurilor 9i monitori'area implement5rii
ace%tora.
4 &ctuali'area )i9elor de po%t 6n concordan45 cu procedurile elaborate.
8
8
8
8
8
"-.-0.2006
"-.-2.2006
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
1 4 $nventarierea %i anali'a tuturor %ituatiilor reali'ate %i tran%mi%e in a)ara )ara aprobarea
managementului generalI
4 .tabilirea circuitului documentelor care %e elaborea'a in cadrul .erviciului juridic %i in%u%irea
ace%tuia de intregul per%onal I
4 .tabilirea activit54ilor 9i ri%curilor %peci)ice a%ociate raport5riiI
4 ;laborarea de proceduri %cri%e 9i )ormali'ateI
4 .tabilirea re%pon%abililor cu actuali'area procedurilor 9i monitori'area implement5rii ace%tora I
4 ?oroborarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
8
8
8
"-.0".2007
"-.-2.2006
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
2 4 $nventarierea debitelor %i anali'a %ituatiei aducerii la 'i a ace%tora de la inceputul anului
2002I
4 ;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
4 .tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area aplicarii ei in practica de
catre ceilalti con%ilieriI
4 ?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurile.
8
8
8
"-.0".2007
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
6 4 $nventarierea tuturor celor -6 do%are in cadrul compartimentului pentru a %e %tabili exact 8 "-.0-.2007
11)
%ituatia in care %e a)la )iecare cau'a %i pentru a %e lua ma%urile ce %e impunI
4 &nali'a celor -6 do%are in care avem hotarari de)initive %i in)ormarea conducerii pentru luarea
ma%urilor ce %e impun pentru urmarirea recuperarii integrale a debitelorin vederea evitarii
po%ibilelor pre%criptiiI
4 ;valuarea numarului de con%ilieri nece%ari pentru a acoperi %arcinile ce revin %erviciului %i
in)ormarea managementului generalI
4 ;laborarea procedurilor %cri%e %i )ormali'ateI
4 .tabilirea re%pon%abilului cu actuali'area procedurii %i monitori'area aplicarii ei in practica de
catre ceilalti con%ilieriI
4 ?orelarea )i%elor po%turilor cu procedurileI
8
8
8
8
8 "-.0-.2007
"-.-2.2006
"-.-2.2006
termen intermediar,
"-.-2.2007
termen )inal
$n%truc4iuni
-. $ntroduce4i recomand5rile de audit dup5 cum %unt pre'entate 6n +aportul de audit intern.
2.>eri)ica4i coloana core%pun'5toare@ implementat, par4ial implementat, neimplementat
". $ntroduce4i data plani)icat5 pentru implementare 6n +aportul de audit intern 9i data
implement5rii
.tructura auditat5@ .erviciul Furidic
3ata 9i %emn5tura conduc5torului
&uditor@,ome%cu >iorel/.tane%cu $oana
3ata 9i %emn5tura
110
E,TITATEA /2BLI3A
Serviciul Audit Intern
LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&4 01&1)&)++;
Entoc"it5 3ristescu Ga%riel
Nr,
crt,
Lucrarea
0ropunerea *e&ului
!tructurii "e au"it
!uper)i%orului mi!iunii-
ca urmare a re)i%uirii
"ocumentului
R!pun!ul
au"itorilor
Re)i%uirea
r!pun!urilor
au"itorilor "e ctre
*e&ul !tructurii "e
au"it!uper)i%orului
mi!iunii "e au"it
intern
-. 3eclara4ia de
independen45
Nu exi%t5
incompatibilitate
3e acord
2. (rogramul de audit
intern
$n programul de audit nu
apare obiectivul cu
privire la conducerea
eviden4elor
(rogramul de de
audit a )o%t
re)5cut, obiectivul
privind modul de
conducere al
eviden4elor )iind
cuprin% 6n
program
3e acord
". ?on%tatarea
privind ne%t5ruin4a
6n pre'entarea unor
a%pecte %au
argumente 6n )a4a
in%tan4ei
Nu exi%t5 nici o dovad5
din care %5 re'ulte c5 %*a
%taruit 6n %u%4inerea
ace%tor cau'e
.*au ata9at la
do%ar copii de pe
6nt<mpin5rile
)5cute
3e acord
P.
P.
P.
n
?on%tatarea
privind
interpretarea
gre9it5 de in%tan45
a unor litigii
Nu exi%t5 la do%ar
dovada din care %5
re'ulte c5 %pe4a era
reglementat5 prin lege 6n
alt mod
.*au depu% la
do%ar toate
copiile de pe
documentele care
%u%tineau cau'a %i
actele normative
care reglementa
a%pectul re%pectiv
3e acord
118
PROGRAMUL DE ASIGURARE +I GMBUN*T*IRE A CALIT*II
Aeful structurii de audit intern tre%uie s< ela%ore!e un (rogram de a%igurare 9i
6mbun5t54ire a calit54ii activit54ii de audit$ adic< respectarea nor"elor "etodologice$
a 3odului privind conduita etica a auditorului intern$ a Standardelor >i a %unei
practici interna=ionale de c<tre to=i auditorii interni&
/rin /rogra"ul de asigurare >i ?"%un<t<=ire a calit<=ii se reali!ea!< o evaluare
prin adoptarea unui proces per"anent de supravegere a eficacit<=ii glo%ale a
progra"ului de calitate&
Evaluarea const< ?n supervi!area reali!<rii "isiunii de audit intern$ prin
efectuarea de controale per"anente de c<tre >eful structurii de audit intern$ prin care
acesta e-a"inea!< eficacitatea nor"elor de audit intern >i dac< procedurile de
asigurare a calit<=ii "isiunii de audit sunt aplicate ?n "od corespun!<tor garantFnd
calitatea Raportului de audit intern&
Supervi!area va per"ite depistarea deficien=elor ?n anu"ite etape din derularea
"isiunii >i va per"ite ini=ierea de activit<=i de ?"%un<t<=ire a viitoarelor "isiuni de
audit intern >i asigurarea perfec=ion<rii profesionale a auditorilor&
Evaluarea se reali!ea!< dup< fiecare "isiune de audit intern& Este for"ali!at<
prin ?ntoc"irea !i9ei de evaluare a mi%iunii de audit intern&
E,TITATEA /2BLI3Q
Serviciul Audit Intern
FI+A DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&401&1)&)++;
/erioada "isiunii5 1;&+040+&+8&)++'
Auditor evaluat5 To"escu Viorel*Stanescu Ioana Luat la cuno>tin=<5
Entoc"it5 3ristescu Ga%riel Bata5
?ugetul "e timp e&ecti)$ 6:8 ore
?ugetul "e timp plani&icat$ 6:F
5 6 7 8 9 Ob!er)aii
An etapa de preg5tire a mi%iunii, auditorul a identi)icat
ri%curile 9i controalele prev5'ute pentru proce%ele legate
de obiectivele de audit 9i a e%timat core%pun'5tor
ri%curile activit54ii
8
(rogramele de audit au )o%t elaborate 6n vederea
6ndeplinirii obiectivelor mi%iunii 6n cadrul bugetului de
timp alocat 8
& )o%t
nece%ar %5
%e lucre'e
pe%te orele
de program
11;
?ugetul "e timp e&ecti)$ 6:8 ore
?ugetul "e timp plani&icat$ 6:F
5 6 7 8 9 Ob!er)aii
Obiectivul auditului, %copul, procedurile 9i bugetul au
)o%t reanali'ate 6n mod con%tant pentru a a%igura o
e)icient5 )olo%ire a re%ur%elor de audit
8
& exi%tat o bun5 comunicare 6ntre auditor 9i auditat 9i
6ntre auditor 9i conducerea %tructurii de audit internI
8
& exi%tat o bun5 comunicare 6ntre auditor 9i conducerea
%tructurii de audit intern
8
&u )o%t luate 6n con%iderare per%pectivele 9i nevoile
audita4ilor 6n proce%ul de audit
8
&u )o%t atin%e obiectivele de audit 6ntr*o manier5
e)icient5 9i la timp
8
&udita4ii au avut po%ibilitatea %5 revad5 con%tat5rile 9i
recomand5rile c<nd au )o%t identi)icate problemele
8
Normele de audit intern, au )o%t re%pectate 8
?on%tat5rile de audit demon%trea'5 anali'e pro)unde 9i
conclu'ii, re%pectiv %unt )ormulate recomand5ri practice
pentru probleme identi)icate
8
?omunic5rile %cri%e au )o%t clare, conci%e, obiective 9i
corecte
8
;xi%t5 probe de audit care %5 %u%4in5 conclu'iile
auditorului
8
(rocedurile de audit utili'ate au avut ca re'ultat dove'i
%u)iciente, competente, relevante 9i )olo%itoare
8
3ocumentele au )o%t completate 6n mod core%pun'5tor 9i
6n con)ormitate cu normele de audit intern
8
Lugetul de timp a )o%t re%pectat 8
Nivel de productivitate per%onal5 al auditorului intern. 8
Evaluarea "isiunii de audit intern "ai poate fi reali!at< >i de conducerea
structurii auditate c<reia i se ?naintea!< un cestionar de evaluare prin care i se
solicit< s< pre!inte o apreciere asupra desf<>ur<rii "isiunii de audit >i a "odului de
i"plicare al auditorilor interni pe parcursul "isiunii&
Evaluarea "isiunii de audit intern de c<tre structura auditat< este for"ali!at<
prin !i9a de evaluare a mi%iunii de audit intern ?ntoc"it< de c<tre structura auditat<&
11'
E,TITATEA /2BLI3Q
Serviciul Audit Intern
FI+A DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit5 &ctivitatea juridica
/erioada auditat<5 +1&+1&401&1)&)++;
/erioada "isiunii5 1;&+040+&+8&)++'
Auditor evaluat5 To"escu Viorel*Stanescu Ioana Luat la cuno>tin=<5
Entoc"it5 /opescu Ion$ sef Serviciu #uridic Bata5
FI+A DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN
DE C*TRE STRUCTURA AUDITAT*
N$1
'$#1
O3i'#i& "u!i#"#
N0#
O3s1
4 2 9 ; <
1& O%iectivele de audit au fost co"unicate clar
la ?nceputul "isiunii
H
)& Au fost furni!ate suficiente infor"a=ii privind
"isiunea de efectuat
H
0& Misiunea a contri%uit la o%=inerea de re!ultate
sau la ?"%un<t<=irea unora de:a e-istente
H
8& Misiunea a %eneficiat de direc=ii clare >i
precise privind "odul de desf<>urare
H
;& O%iectivele de audit sta%ilite au fost ?n
concordanta cu activit<=ile desf<>urate
H
'& 3onstat<rile au fost pre!entate ?ntr4o "aniera
logic<$ structurat<$ dina"ic< >i interesant<
H
(& S4a r<spuns ?n toate ca!urile la ?ntre%<rile
legate de "isiunea de audit$ iar r<spunsurile
au condus la o%=inerea de conclu!ii relevante
H
1& Misiunea a fost desf<>urat< adecvat$
interven=ia la fata locului a privit doar
o%iectivele sta%ilite >i co"unicate
H
I& A e-istat un feed4%acO pe tot parcursul
"isiunii$ iar acesta a fost util ?n g<sirea de
solu=ii la pro%le"e
H
1+& 3u" evalua=i ?n general "isiunea de audit H
11& 3onsidera=i ca o%iectivele de audit sta%ilite au
privit activit<=ile cu riscuri "a:ore
H
1)& In desf<>urarea "isiunii de audit au fost
pre!entate constat<rile >i reco"and<rile cFnd
au fost identificate pro%le"e
H
11(
10& A e-istat o %una co"unicare intre auditor >i
auditat
H
18& Auditorii au avut un co"porta"ent adecvat >i
profesional
H
1;& 3e v4a pl<cut cel "ai "ult pe ti"pul "isiunii de audit @ descrie=i cel pu=in 0
aspecte care v4au pl<cut cel "ai "ult
4 claritatea recomandarilor
4 conduita auditorilor interni
4 calitatea di%cutiilor
1'& 3e v4a pl<cut cel "ai pu=in pe ti"pul "isiunii de audit @ descrie=i cel pu=in 0
aspecte care v4au pl<cut cel "ai pu=in
$ntalnirile pe parcur%ul mi%iunii au )o%t limitate, nu intotdeauna din vina
auditatului.
1(& 3e o%iective de audit considera=i c< nu au fost atinse ?n totalitate din cele
co"unicate
Nu %unt comentarii.
11& 3e o%iective de audit considera=i c< ar fi necesar a fi cuprinse ?n progra"ul
viitor de audit
?alitatea procedurilor privind achi'itiile publice elaborate in urma
recomandarilor.
1I& Alte co"entarii
Ta%elele de "ai sus vor fi co"pletate =inFnd cont de ur"<torul siste" de puncta:5
- pentru ne%ati%)5c5torI
2 pentru %labI
" pentru %ati%)5c5torI
1 pentru bineI
2 pentru )oarte bine.
Not5@ En practic< se va ur"<ri ca pentru orice notare su% 0 s< se solicite
e-plica=ii scrise&
111

S-ar putea să vă placă și