Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR

DEFINITIE
AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR (conform Ordinului 662 din
28/06/2008, cap. IV, art. 34) reprezinta actul care conditioneaza din punct de vedere
tehnic si juridic functionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care
au legatura cu apele de suprafata, subterane, cu zona costiera, faleza, litoralul si plaja
marii, cu apele maritime interioare, marea teritoriala, zona economica exclusiva si
platoul continental, precum si functionarea si exploatarea in continuare a celor existente
si dupa caz, desfasurarea activitatii de depozitare, manevrare, si/sau transport prin
conducte a substantelor periculoase, sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot
conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane sau de
suprafata.

CAND SE SOLICITA AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR?
Autorizatia de gospodarire a apelor se solicita pentru punerea in functiune a
obiectivului de investitie, sau dupa caz, al folosintei de apa, sau, pentru instalatii aflate
sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006, de catre
titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentatii tehnice de fundamentare
intocmita de catre unitati publice sau private certificate de Ministerul Mediului si
Padurilor, conform prevederilor legale.
CINE EMITE AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR?
Autoritatea competenta pentru derularea procedurii de emitere a autorizatiei de
gospodarire a apelor este Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), Directiile de
Ape Teritoriale si Administratiile Bazinale de Apa de pe raza teritoriului in care
functioneaza obiectivul, in functie de complexitatea folosintei de apa.
Emiterea Autorizatiei de gospodarire a apelor se realizeaza in baza unor
documentatii tehnice al caror continut trebuie sa respecte prevederile din Ordinul nr.
661 din 28 iunie 2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 658 din 31 iulie 2006 privind
aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare
necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a
apelor.
Legea Apelor nr.107/1996 modificata si completata cu Legea nr.310/2004
stabileste obligativitatea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor la punerea in
functiune a lucrarilor nou executate sau functionarea celor existente.


ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A
APELOR
In vederea obtinerii Autorizatiei de gospodarire a apelor, beneficiarul (sau un
imputernicit al acestuia) va inainta la Administratia Nationala Apele Romane, Directiilor
de Ape teritoriale sau Administratia Bazinala de Apa (dupa caz), urmatoarele:
Cerere tip;
Avizul de gospodarire a apelor care a stat la baza executarii lucrarilor;
Autorizatia de gospodarire a apelor in baza careia a functionat folosinta de apa
(daca nu este lucrare noua);
Documentatia tehnica intocmita de catre o unitate publica sau privata certificata
de catre M.M.P. , conform continutului cadru prevazut in Ordinul nr. 661 din 28
iunie 2006.

CINE INTOCMESTE DOCUMENTATIILE TEHNICE?
Documentatiile tehnice sunt intocmite numai de unitati publice sau private
certificate de Ministerul Mediului si Padurilor in conformitate cu Ord.965/1998,
Ord.706/2001, Ord.820/2003, Ord.50/2004, Ord.589/2005 si a Ord.1671/25.10.2007
si trebuie prezentate numai in limba romana, in forma tiparita

CAT DUREAZA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR?
Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza in termen de 45 de zile de la data
depunerii cererii de autorizare, respectiv in termen de 20 de zile de la data receptiei
preliminare.
O data cu autorizatia de gospodarire a apelor se restituie titularului un exemplar
din documentatia depusa - vizata spre neschimbare - care face parte integranta din
autorizatie.

TAXE SI TARIFE
Conform art. 50 alin. (5) din Legea nr. 107/1996 cu completarile si modificarile
ulterioare, pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor se percep tarife.
Autorizatia de gospodarire a apelor se elibereaza numai dupa ce solicitantul achita
contravaloarea acestor tarife.
Conform O.U.G.73/2005, Anexa 7, privind tarifele pentru serviciile de emitere
aplicate de Administratia Nationala Apele Romane, costul emiterii autorizatiei de
gospodarire a apelor, functie de complexitatea folosintei si necesitatea deplasari in teren
este:
Cand competenta revine Sistemului de Gospodarire a Apelor, intre 520 lei si 810
lei;
Cand competenta revine Directiei Apelor, intre 900 lei si 1190 lei;
Cand competenta revine Administratiei Nationale Apele Romane, intre 900 lei si
2050 lei

VALABILITATEA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

Valabilitatea autorizatia de gospodarire a apelor este prevazuta in Ordinul nr. 661
din 28 iunie 2006 si difera in functie de tipul de folosinta a apei.

SANCTIUNI
Conform Legii apelor nr. 107/1999, modificata si completata prin Legea 310/2004
amenzile sunt cuprinse intre 75.000 RON la 80.000 RON pentru persoane juridice si de
la 25.000 RON la 30.000 RON pentru persoanele fizice.