Sunteți pe pagina 1din 2

Care este cursul de schimb utilizat corect pentru evaluarea lunara?

Punct ul 186 di n Regl ement ar i l e cont abi l e conf or me cu Di r ect i va a


I V a a Comuni t at i l or !conomice !uropene aprobate pri n "#$P
%&''()&&* stabi leste ca+ la finele fiecarei luni+creantele si datoriile in valuta se
evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare+ comunicatde ,anca -ationala a
Romani ei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de
cursinregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de
curs valutar+
. Clarificari cu privire la cursul de schimb utilizat pentru evaluarea
lunara se regasesc in "#$P86/()&1& pri vi nd unele aspecte referi toare la
intocmirea raportarilor anuale 0 1 2r t . 8. 3
4 15 Cur sul de schi mb ut i l i zat pent r u eval uar ea l unar a ef ect uat a
i ncepand cu 1ianuarie )&1&+ potrivit Reglementarilor contabile conforme cu
Directiva a IVa aComunitatilor !conomice !uropene+ parte componenta a
Reglementarilor contabile conformecu directi vele europene+ aprobate prin
"rdinul %&''()&&*+ este cursul de schimb al pi etei valutare+ comunicat de
,anca -ationala a Romaniei+ din ultima zi bancara a lunii in cauza
.4)5 Potrivit pct. 18' ali n. 4'5 din Reglementarile contabile conforme cu
Di recti va a IVa aComunitatilor !conomice !uropene+ parte componenta a
Reglementarilor contabile conformecu directi vele europene+ aprobate prin
"rdinul %&''()&&*+ cursul de schimb util izat
pentruevi dent i er ea i n cont abi l i t at e a t r anzact i i l or i n val ut a est e cur
sul de schi mb de l a dat a efectuarii operatiunii respecti ve. In vederea
asigurarii unui tratament contabil unitar+
princur s de schi mb de l a dat a ef ect uar i i oper at i uni i se i nt el ege cur
sul
de schi mb al pi et ei val ut ar e+ comuni cat de ,anca -at i onal a a Rom
ani ei + di n ul t i ma zi bancar a ant er i oar aoper at i uni i + di sponi bi l ca i nf
or mat i e l a moment ul ef ect uar i i oper at i uni i 4 i ncasar e+ pl at a emi t er e
document e5 .
4%5 Pentru ultima zi a lunii se efectueaza atat contabili zarea tranzactiilor in
val uta+ cat
si eval uar ea l unar a l a cur sul ,anci i -at i onal e a Romani ei + ut i l i zand
u se0
a5 pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a lunii+ cursul de
schimb al
pieteival ut ar e+ comuni cat de ,anca -at i onal a a Romani ei + di n ul t i m
a zi bancar a ant er i oar a operatiunii
6 b5 cursul de schimb al pietei valutare comunicat de ,anca -ationala a Romaniei
din ultima zi bancara a lunii in cauza+ pentru evaluarea creantelor si datoriilor in
valuta, a disponibilitatilorin valuta si a altor valori de trezorerie+ cum sunt
titlurile de stat in val uta+ acreditivel e si depozitele in val uta+ e7istente in
sold la sfarsitul lunii+ potrivit ali n. 415
.De e7emplu+ o societate comerciala care in data de %1 martie )&1& vinde la e7port
marfuri invaloare de 1&.&&& euro+ evidentiaza in contabilitate venituri din vanzarea
marfurilor in sumade 1&.&&& euro 7 /+16&& lei (euro 4cursul de schimb al
pietei val utare+ comuni cat de ,anca-ationala a Romaniei in data de %& martie
)&1&+ ultima zi bancara anterioara operatiunii devanzare din data de %1 martie
)&1&5+ reprezentand /1.6&& lei. Creanta nedecontata la finelelunii martie )&1&+ in
suma de 1&.&&& euro+ este evaluata in contabilitate la cursul de /+1*&&lei (euro
4cursul de schimb al pi etei val utare+ comuni cat de ,anca -ationala a
Romani ei indata de %1 martie )&1&+ ultima zi bancara a lunii in cauza5+
reprezentand /1.*&& lei. 2stfel+din evaluarea creantei la %1 martie )&1&
rezul ta diferente favorabile in suma de %&& lei + recunoscute in contabilitate ca
venituri din diferente de curs valutar. #entionam ca in aceste7emplu informatiile
referi toare la cursul de schimb al pietei val utare sunt luate cu
titlue7emplificativ.4/5 Prevederile ali n. 4%5 se aplica si pentru creantele si
datoriil e e7primate in lei+ a carordecontare se face in functie de cursul
unei val ute. In acest caz+ diferentele inregistrate serecunosc in
contabil itate la al te veni turi financi are sau alte cheltuieli financiare+ dupa
caz