Sunteți pe pagina 1din 2

Avizata in C

UNIVERSITATEA DIN BUCURE$


STUDII I]NIVERSITARE DE DOCTORA

ADMITEREA
sesiunea septembrie 2014
Admiterea la doctorat, indiferent de forma de inv5Fmant in care se organizeazl, se face prin
concurs organizat anual de $colile Doctorale.

Media minimi de admitere la studiil

La colocyiul de admitere la doctorat

se

venitarc de doctorat este 7 ($apte),


pot prezenta candidati care detin diploma de absolvire

sau de licent:i a invnFmnntului superior de lungE duratn (conform Legii

nr. 84/1995) din perioada

anterioari aplic5rii celor trei cicluri Bologna (acestea fiind echivalente cu diploma de studii
universitare de mastcr), absolvcnfii ciclului I ti II ai studiilor uiversitar de licenE $i master (conform
Legii nr. 288/2004), precum

ti cetitenii

statelor mcmbre ale Uniunii Europene, ai statelor apa4inend

Spafiului Economic European $i ai Corfedera{iei Elveliene in aceleaii condilii previzute de lege pentru
cetifenii rom6ni, inclusiv in ceea ce prive$te taxele de gcolarizare.

incrierile se vor lece la $colile Doctorale din cadrul liecnrei facultnri. Pertru inscriere,
candidatii vor prezenta urmitoarele acte intr-un dosar gl-A-prlr pe care se vor scrie cu litere de tipar
numele $i prerumele! cu inifiala tatllui/mamei, domeniul de doctorat Si conducltorul de doctorat:

.
.
.
.
.

cerer/Ii$n deinscrierc - formular tip

-la inscriere;

ccrtificat dc na$tcre, copic legslizatl;


certificat de clsntorie sau alt act de ventuali schimbare a rumelui, copie lcgalizati;
diploma de bacalaureat sau echivalenti, copie legalizati;

diploma de invtrFmant superior (licenli) $i foria matricoli/supliment la diplomi,


copii legalizate;

diploma de master/studii aprofundate $i foaia matricoli/supliment la diplomn, copii


lcgalizatc:

.
.
.

memoriu dc activitatc;tiintifici;
lista cu titlurile lucririlor ttiintifice publicatc;

propuncrca unei teme (in scris)

in concordanti cu domcrful conducitorului

de

doctorat, cu justificarea importaniei acesteia;

o lista bibliogranctr cuprinzEtoarc privind (ema propusl p baza cErcia si se poati


desfl$ura colocviul;

certificat de competent, Iingvistici, copie xcror nclegalizatS (standard

minim

nivel

B2lI

pentru cetntenii striini - certificatul de competerln Ingvistici privind cunoa$terea

limbii rom6ne/certificat de

competentS lingvisticE de cunoa$tere

circula{i internationalS in cazul in care programul de doctorat

se rra

a unei limbi

de

desfi$ura intr-o

limbtr de circulatie internaf ionali;

chitanta dc achitare a taxei de inscriere. Personalul incadrat in Universitatea din


Bucuresti este scutit de plata taxei de inscrire.

Absolvenlii de master promofia 201,1 pot depune Ia dosar adeverinfa de absolvirc a studiilor de
masterat.

Candidatii care au fEcut studiile in striiflEtate vor prezenta la inscriere traducerea legalizati a

diplomci obfinute, precum $i echivalarea acesteia de cntr Centrul Narional dc Recunoa$tere $i


Echivatare a Diplomclor (CNRED) dir cadrul Ministerului Educatiei, Nafionale.
Colocviul de admitere la doctorat

conducitorului

de

se desla$oar5

la faultatea de profil, pe domenii, in prezenfa

doctorat.

Con(inutul 9i forma concursului de admiterc sunt stabilite de citre conducEtorul de doctorat


prin consullare cu consiliul |colii doctorale.
Procedura de admitere la studiile universitare d doctorat este procesul de selectie a
candida(ilor pentru Iiecare pozifi vacartn de student-doctorand, aprobati de Consiliul $colii
Doctorale pentru respectivul conducitor de doctorat.
Selecfia candidarilor la doctorat pentru o pozi{ie yacantd este realizati de

citre conducitorul

de doctorat.

in urma propunerii conducntorului de doctorat, un student-doctorand poate fi inmatriculat


numai dupd obrinerea avizului lavorabil d consiliului $colii doctorale.
$colil doctorale redacteazi criteriile de evaluare $i selecfie. Vor fi aduse la cuno$tirta
candidatilor procedurile de selecrie $i admitere la doctorat, criteriile de evaluare $i standardle
solicitate csrdidalilor. $.olile doctorale asigurl accesul la informatii inclusiv prir publicarea pe
internt.
Rezultatele concursului de admitere vor Ii validate dc Consiliul $colii Doctorale $i aprobate de
Comisia Centraln dc Admitere

B,M,/M,P,/A.C,

Univcrsitltii din Bucuretti.