Sunteți pe pagina 1din 5

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BARCANESTI
NR. 13217 / 30.12.2013

Aprobat ordonator credite,


Dima Gheorghe
..

PR O C E S VE R B AL
INCHEIAT ASTAZI 30.12.2013

Subsemnatii Lupu Valeriu presedintele comisiei de inventariere si Radu Simona,


Constantin Mioara, Nedelcu Georgeta , Camburu Camelia , Marinica Maria Magdalena,
membrii comisiei de inventariere constituita in baza Dispozitiei nr.298 din 11.10.2013 , am
procedat la incheierea inventarierii generale, in perioada 01.11-31.12.2013 , pe fiecare
gestiune in parte ,dupa cum urmeaza :
I. Mijloace fixe , obiecte de inventar , magazia Primariei Barcanesti gestionar Pandele
Marinel ; marci postale Camburu Camelia Elena; formulare regim special Oprea Mariana
II. Mijloace fixe , obiecte de inventar Cultura gestionar Pandele Marinel
III Mijloace fixe,obiecte inventar Biblioteca gestionar Dumitru Carmen Mihaela
IV. Obiecte inventar Politie comunitara gestionar Popescu Radu
V. Mijloace fixe Gospodarie comunala gestionar Pandele Marinel
La inceputul operatiunilor de inventariere s-au luat declaratii tuturor responsabililor de
gestiuni.Acestea sunt atasate la listele de inventariere a gestiunilor respective. Comisia de
inventar certifica faptul ca s-a procedat la efectuarea inventarierii faptice in conformitate cu
Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.
2861/09.10.2009.
Serviciul contabilitate din cadrul Primariei Barcanesti a asigurat documentele privind
evidenta scriptica a patrimoniului si a participat la stabilirea rezultatelor inventarierii,
centralizand rezultatele obtinute prin compararea stocurilor/soldurilor faptice cu cele scriptice
si valorile aferente bunurilor/valorilor faptic cu cele inscrise in evidenta contabila ,
neconstatandu-se diferente .
In urma inventarierii faptice pe fiecare gestiune conform listelor de inventariere s-au
constatat urmatoarele :
-Terenuri
-faptic = 114.787 lei
- scriptic= 114.787 lei
-Active fixe necorporale -primarie
Stoc faptic = 656.705,39 lei
Stoc scriptic = 656.705.39 lei
-Active fixe corporale

Stoc faptic = 34.815.171,87 lei


Stoc scriptic= 34.815.171,87 lei
Din care Primarie = 28.579.403,71 lei
- Cultura = 854.999,37 lei
- Gospodarie comunala= 5.350.443,93 lei
- SPCLEP =30.324,45 lei

- Obiecte de inventar in folosinta


Stoc faptic = 323.761,91 lei
Stoc scriptic = 323.761,91 lei
Din care Primarie
= 286.884,61 lei
- Biblioteca =
163,03 lei
- Politie comunitara= 33.303,4 lei
- SPCLEP = 3.410,87 lei
- Materiale
Stoc faptic = 292,95 lei
Stoc scriptic = 292.95 lei
-Lucrari de investitii in curs de executie
Stoc faptic = 10.253.092.82 lei
Stoc scriptic= 10.253.092,82 lei
- Alte valori
Stoc faptic = 2047,60 lei
Stoc scriptic = 2047,60 lei
-Bunuri primite in folosinta( CJ PH) = 19468 lei
-Bunuri aflate in custodie (SC Justnec SRL Ploiesti ) = 53993.2 lei
Au fost supuse inventarierii urmtoarele conturi:
SIMBOL DENUMIRE
EXPLICATII
CONT
103 Fd bunurilor dom. public
Conform fisa cont

SOLD
DEBIT

SOLD
CREDIT
33.094.935,24

104 Fd bunurilor dom privat

Conform fisa cont

394.923,94

105 Rezerve din reevaluare

Conform fisa cont

2.894.886,58

117 Rezultatul reportat

Conform fisa cont

10.135.003,52

121 Rezultatul patrimonial

Conform fisa cont

1622 Imprumuturi interne

Conform fisa cont

622.972,67
2.489.704,03

1682 Dobanzi aferente


203 Cheltuieli dezvoltare
205 Licente,concesiuni
208 Alte active necorporale
2111 Terenuri
212 Constructii
2131 Echipamente tehnologice
2132 Aparate si instalatii de
masurare
2133 Mijloace de transport
214 Mobilier,aparatura
birotica
231 Active fixe in curs de
executie
2803 Amortizarea
chelt.dezvoltare
2805 Amortizarea licentelor
2808 Amortizarea active
necorporale
2812 Amortizarea
constructiilor
2813 Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor de transport
2814 Amortizare mobilier,
aparatura birotica
3028 Materiale consumabile
3032 Materiale de natura
biecte de inventar in
folosinta
401 Furnizori
421 Personal-salarii datorate
4271 Retineri datorate tertilorCAR
4281 Alte datorii in legatura

219.770,62
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica

603.446,24

Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform fise cont

51.196.65

2.062,50

114.787
34.349.293,83
248.914,34
62.192,62
56.099.91
98.671,17
10.253.092,82
303.928,50

Conform fise cont


Conform fise cont

1.145,80
44.688,69

Conform fise cont

804.445,55

Conform fise cont

86.510,58

Conform fise cont

31.609,65

Conform balanta
analitica
Conform balanta
analitica
Conform fise analitice
Conf.stat salarii
dec.2013
Conf.stat salarii
dec.2013
Conf.stat salarii

292,95
323.761,91
1.435,83
80.605
35.660
10.464,18

cu personalul-

dec.2013

4311 Contrib.angajator CAS


20.8%
4312 Contrib.angajat 10,5%

Cf.recapitulatie stat
dec.2013
Cf.recapitulatie stat
dec.2013
4313 Contrib.angajator CASS
Cf.recapitulatie stat
salarii dec.2013
4314 Contrib.angajat CASS
Cf.recapitulatie stat
salarii dec.2013
4315 Contrib.Fond
Cf.recapitulatie stat
accid.,hand.
salarii dec.2013
4317 Contrib.Fond concedii
Cf.recapitulatie stat
medicale
salarii dec.2013
4371 Contrib.fond somaj
Cf.recapitulatie stat
angajator
salarii dec.2013
4372 Contrib.fond somaj
Cf.recapitulatie stat
asigurat
salarii dec.2013
444 Impozit venit din salarii
Cf. stat dec.2013
4621 Creditori
Conform fise cont
analitice
464 Creante buget local
Conform fise cont
analitice
521 Conturi la banci
Extras cont 5213 Excedent buget local
Extras cont -Trezorerie
5321 Alte valori (timbre
postale)
550.03 Disponibil din fd.cu
dest.speciala- garantii
materiale
552 Disponibil pentru sume
de mandat si in depozit

Conform balanta
analitica
Extras cont CEC
Ploiesti
Extras cont -50.06
Trezorerie

13.024
6.569
3.467
3.672
1005
533
314
311
6.442
24.790
3.288.710.63
54.600,92
626.506,77
2047,60
10.464.18
1000

Cu ocazia inventarierii s-au constatat aspecte care necesita o reglementare ulterioara :


-in baza OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul
institutiilor publice, pana la data de 31.12.2010 toate terenurile trebuiau evaluate si inregistrate
in evidentele financiar contabile , la nivelul comunei Barcanesti ,existand inca terenuri a caror
evidenta se tine numai in unitati natural conventionale.
In acest sens , institutia trebuie sa procedeze la evaluarea terenurilor a caror evidenta se
tine in unitati natural conventionale , raportul de evaluare urmand sa fie insusit de catre
Consiliul Local Barcanesti , dupa care se va proceda la inregistrarea valorilor constatate in
contabilitate .
Totodata s-a mai constatat ca bunuri din grupa I ,,Constructii s-au depreciat , valoarea
de inventar este mare in raport cu starea fizica si se impune reevaluarea acestora de catre un

evaluator autorizat ,in vederea reflectarii in bilantul contabil a unei imagini fidele a
patrimoniului.
La incheierea operatiunilor de inventariere s-a mai constatat bunuri degradate , care nu
mai prezinta siguranta in exploatare si pentru care s-au facut propuneri de casare.
Propunerile de casare ale comisiei de inventariere au fost consemnate pe liste de
inventar separate si vor fi analizate si supuse spre aprobare consiliului local prin aplicarea
procedurii de scoatere din folosinta ,declasare, casare si valorificare de catre comisia de
casare, astfel :
1. Mijloace fixe care si-au indeplinit durata de functionare si nu mai pot fi utilizate in valoare
de lei, comisia propune scoaterea din functiune,casarea si valorificarea
materialelor rezultate.
2. Obiecte de inventar care si-au indeplinit durata de functionare, acestea nu mai prezinta
caracteristici tehnice care sa asigure mentinerea lor in folosinta in valoare de
lei comisia propune scoaterea din folosinta si casarea lor.
3. Mijloace fixe care nu si-au indeplinit durata de functionare dar nu mai pot fi folosite
datorita gradului de uzura in valoare de lei .

PRESEDINTE ,
Lupu Valeriu
.

MEMBRII :
Radu Simona

.....

Constantin Mioara ..
Nedelcu Georgeta
Camburu Camelia ...
Marinica Maria Magdalena