Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Data: 26 martie 2008


Profesor: Ghergu Livia
Obiectul: Geografie generală
Clasa: a V-a
Subiectul lecţiei: Dinamica populaţiei
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective de referinţă:
R1 – dobândirea de cunoştinţe cu privire la dinamica populaţiei
R2 – dezvoltarea capacităţilor cognitive, de înţelegere, analiză,
comparaţie, generalizare şi evaluare;

Obiective operaţionale. La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 – să definească dinamica populaţiei;
O2 – să explice revoluţia agricolă, industrială şi medicală;
O3 – să definească termenii natalitatea, mortalitatea, sporul natural şi
deficitul natural;
O4 – să identifice şi să localizeze pe hartă regiuni şi ţări cu natalităţi
ridicate şi mici;
O5 - să identifice şi să localizeze pe hartă regiuni şi ţări cu mortalităţi
mari şi mici;
O6 - să identifice şi să localizeze pe hartă regiuni şi ţări cu spor
natural ridicat şi redus.

Strategia: dirijată, cognitivă, euristică


Metode didactice: conversaţia, explicaţia, observarea, lucrul cu harta
Materialul didactic: Harta fizică a Lumii, manualul, fişe de lucru
Materialul bibliografic: Enciclopedie de geografie a lumii, Editura Aquilla,
Revista Atlas, Revista Terra
Organizarea activităţii: individuală, frontală
Nivelul clasei: mediu
Loc de desfăşurare: sala de clasă
Conţinutul informativ al lecţiei:

• Geografia umană- ramura geografiei care se ocupă cu studiul populaţiei Terrei,


aşezărilor umane şi activităţilor economice.
Aceasta se subdivide în:
- geografia populaţiei
- geografia aşezărilor omeneşti
- geografia economică
• Dinamica populaţiei: creşterea sau scăderea populaţiei
• Revoluţia agricolă: acum 10 000 de ani, oamenii au descoperit agricultura, populaţia a
crescut de la 5 milioane în anul 800 î. Hr. la peste 800 milioane în anul 1750
• Revoluţia industrială:
# Secolul al XIII-lea a dus la apariţia industriei în Angliei, apoi în restul Europei şi în
America de Nord. În secolul XX industria era cea mai dezvoltată ramură a economiei.
# Populaţia globului a crescut, iar în 1950 depăşea 2,5 miliarde de locuitori.
• Revoluţia medicală a dus la creşterea populaţiei după al doilea război medical datorită
progreselor făcute în medicină. În prezent populaţia planetei este de 6,5 miliarde
locuitori.
Creşterea populaţiei este influenţată de doi factori principali:
 natalitatea
 mortalitatea
• Natalitatea – se exprimă prin numărul de copii născuţi vii, într-un an, la 1000 locuitori
 Natalităţi ridicate: ţări din Africa, Asia de Sud şi Sud-Vest
 Natalităţi mici: ţările dezvoltate din Europa, America de Nord, Australia,
Japonia
• Mortalitatea: reprezintă numărul de decese înregistrat într-un an, raportat la 1000
locuitori
 Mortalităţi mari: ţările din Africa neagră, Asia
 Mortalităţi mici: Japonia, S.U.A., Canada, China, ţări din sudul Europei
• Sporul natural:reprezintă diferenţa dintre natalitate şi mortalitate.
 Spor natural ridicat: ţări din Africa şi Asia de Sud-Vest
 Spor natural redus: Europa, America de Nord, Australia;
• Deficit natural atunci când sporul natural este negativ. Exemple: Germania, Ungaria,
Bulgaria, România
• Ponderea continentelor, după numarul de locuitori:
 Asia – 62 %
 America – 13,7 %
 Europa – 12,2 %
 Africa – 11,7 %
 Australia şi Oceania – 0,5 %
• Cele mai populate state sunt: China (1,2 mild.loc), India (1 mild.loc), S.U.A.(285 mil.
loc), Indonezia (210 mil.loc) şi Rusia (150 mil.loc)
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA
ACTIVITATEA PROFESORULUI
LECŢIEI ELEVILOR
1 2 3
1. Organizarea Se verifică prezenţa mijloacelor de învăţământ pentru lecţie; Pregătesc manualele,
activităţii – 1 min se notează absenţii caietele
2. Reactualizarea Se face prin întrebări:
cunoştinţelor din lecţia o Definiţi pedosfera Se concentrează
anterioară „Solul şi o Care sunt factorii care conduc la formarea solului?
răspândirea solurilor o Enumeraţi componentele solului Răspund la întrebări
pe glob” – 5 min o Menţionaţi principalele categorii de soluri din fiecare
zonă biogeografică

Activitatea La începutul clasei a V-a aţi învăţat că geografia are două


introductivă mari ramuri: geografia fizică şi geografia umană. Sunt concentraţi
3. Captarea atenţiei şi
trecerea la noua lecţie
2 min
4. Anunţarea lecţiei Dinamica populaţiei
noi (şi a obiectivelor Se notează titlul lecţiei pe tablă Sunt atenţi, notează
propuse) - 25 min pe caiete
5. Dirijarea învăţării şi Se precizează că numărul locuitorilor unei ţări se modifică, iar Răspund
dobândirea de noi creşterea sau scăderea populaţiei se numeşte dinamică.
cunoştinţe - 35min  Cum credeţi că a evoluat populaţia Terrei după
descoperirea agriculturii acum 10 000 de ani?
 Dar după apariţia industriei în secolul al XVIII-lea?
 Care au fost cauzele care au dus la creşterea
populaţiei Terrei începând cu secolul al XIX-lea?
 Ce înţelegeţi prin revoluţie medicală?
 Care sunt factorii care influenţează creşterea
populaţiei? Urmăresc harta,
 Se defineşte natalitatea compară
 Se urmăreşte împreună cu elevii harta – Rata
natalităţii pe Glob şi se compară zonele cu natalităţi Completează pe
ridicate, medii şi mici pe Glob caiete
 Se defineşte mortalitatea
 Se urmăreşte împreună cu elevii harta , se redă rata Urmăresc harta,
mortalităţii pe Glob şi se compară zonele cu compară
mortalităţi mari, medii şi mici.
 Se defineşte sporul natural
Completează pe
 Se urmăreşte de asemenea împreună cu elevii harta
caiete
din manual ce redă sporul natural pe glob şi se
compară zonele cu sporul natural ridicat, mediu sau
redus
Sunt atenţi
 Se defineşte deficitul natural şi se dau exemple de
ţări din Europa Răspund
 Care sunt cele mai populate continente ale globului?
 Dar cele mai populate state?
6. Fixarea Aplicaţie după hărţile şi imaginile din manual şi localizare pe Se concentrează,
cunoştinţelor - 3 min harta politică a lumii localizează
7. Evaluarea Se face prin test scris cu câteva întrebări scurte:
cunoştinţelor – 5 min  Definiţi dinamica populaţiei Se concentrează,
 Ce reprezintă natalitatea?
 De ce în ţările sărace mortalitatea este mare? răspund la întrebări
 Ce este sporul natural?
8. Tema pentru acasă Învăţarea lecţiei utilizând simultan manualul şi caietul de Receptează
notiţe

Nume:……………..…….
Prenume:….……………..
Clasa:……………………

Fişă de evaluare

DINAMICA POPULAŢIEI

1. Definiţi dinamica populaţiei


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. Ce reprezintă natalitatea?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3. De ce în ţările sărace mortalitatea este mare?


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

4. Ce este sporul natural?


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………