Sunteți pe pagina 1din 150

PROGRAME ANALITICE

SPECIALIZAREA ASISTENTA SOCIALA


INTRODUCERE N PSIHOLOGIE
Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
* sa poata desprinde principalele caracteristici ale psihicului , asa cum au fost si sunt
intelese
* sa enumere principalele ramuri ale psihologiei
* sa clasifice si sa descrie principalele directii de explicare ale invatarii
* sa diferentieze memoria de invatare
* sa enunte si sa descrie procesele memoriei
* sa descrie citeva din cele mai importante metode, orientari si rezultate experimentale in
studiul memoriei
* sa analizeze principalii factori ce intervin in performantele memoriei
* sa diferentieze si sa explice cele trei forme ale memoriei
* sa descrie rezultatele unor cercetari mai recente privitor la mecanismele
psihofiziologice ale memoriei
* sa poata explica in lumina diferitelor teorii si rezultate experimentale activitatea
intelectuala
* sa caracterizeze, in general punctul de vedere al psihologiei genetice privitor la evolutia
mecanismelor inteligentei (Piaget)
* sa poata explica mecanismele limbajului in general si rolul lui in dezvoltarea
inteligentei infantile potrivit lui J.Piaget si J. Bruner
* sa poata demonstra importanta fiecarui dintre cei trei factori ai dezvoltarii implicati in
performantele intelectuale
* sa exemplifice aplicatii practice ale psihologiei diferentiale, cu precadere referitoare la
inteligenta
* Sa poata opera cu concepte aferente celui de motivatie, in lumina paradigmei
homeostazice
* Sa poata explica motivatia in lumina paradigmei homeostaziei
* sa inteleaga si sa poata descrie model;ul psihanalitic in lumina paradigmei homeostatice
* sa se familiarizeze si sa poata utiliza citeva dintre conceptele psihanalizei: pulsiune,
conflict, refulare, sublimare, proiectie, libido obiectal, narcicisic, imago, lapsus;
* sa descrie motivatie In lumina teoriei lui K. Lewin ( conflictul motivelor).
* sa inteleaga si sa explice mecanismele motivatiei in lumina etologiei;
* sa poata explica atasamentul si agresiunea in lumina unor cercetari recente;
* sa poata explica conceptele de coerenta cognitiva, nivel de aspiratie, trebuinta, de
performanta.
*sa poata descrie cele 2 faze ale somnului: lent si paradoxal;
* sa descrie sumar mecanismele fiziologice ale somnului;
* sa poata prezenta citeva aspecte importante referitor la fiziologia somnului, cu
sublinierea rolului formatiunii reticulate;

* sa poata descrie manifestarile emotiei ;


* sa poata defini si caracteriza conceptul de personalitate;
* sa poata prezenta succint modelul factoreial al personalitatii;
* sa poata caracteriza citeva din cele mai importante tipologii si teorii ale personalitatii;
* sa prezinte citeva caracteristici mai importante ale "psihologiei umanista".
II. Planul tematic al cursului:
Identitatea psihologiei ca stiinta
Obiectul psihologiei; metode ale psihologiei; ramurile psihologiei;
Senzatiile
Analizatorul; clasificarea senzatiilor; pragurile senzoriale; contrastele; interfertenta;
adaptarea.
Perceptiile
Organizarea perceptiva; legile gestaltismulului; constructia obiectului; perceptia
spatiului; contexte; contextul individual; contextul social; perceptia spatiului social;
Invatarea
Conditionarea pavloviana, instrumentala, operanta; teoriile invatarii; aspecte
psihofiziologice ale invatarii; aplicatiile psihologiei invatarii.
Memoria
Cercetari experimentale; pluralitatea mecanismelor memoriei; aspecte psihofiziologice
ale memoriei;
Activitatile intelectuale si limbajuj
Cercetarea experimentala a proceselor intelectuale; stadiile genetice ale lui J. Piaget;
functia simbolica si semiotica; rolul limbajului in dezvoltarea inteligentei infantile;
aspecte diferentiale; deficienta mentala
Motivatia
Modelul homeostatic de reducere a tensiunii; pulsiunile in psihanaliza; studierea
experimental a motivatiei si etiologiei;
Somnul si vigilenta
Aten ia
Emotia
Personalitatea
Psihologia umanista
(Allport, Rogers, Maslow)
Planul tematic al seminarului:
- Metodele psihologiei: observatia, experimentul ( natural si de laborator), testele
psihologice, tehnicile proiective, studiul produselor activitatii, matematica si statistica in
psihologie, prelucrarea datelor pe calculator.
- Diversitatea psihologiei contemporane: psihologie generala, psihologie aplicata,
psihologia in scoala, psihologia clinica, intreprinderea industriala, sport, arta, psihologia
cosmonautilor.
- Perceptie si activitate: orientarea asociationista, gestaltista, behaviorista in explicarea
perceptiei; perceptia ca proces adaptativ in lumina teoriei informatiei si a ciberneticii.

- Diversitatea teoriilor invatarii: orientarea S - R, gestaltista si cognitivista in explicarea


mecanismelor invatarii; aplicatiile teoriilor invatarii in educatie si terapeutica.
- Factorii dezvoltarii: ereditate, mediu(educatie) analiza interactionista, aplicatii practice
ale psihologiei diferentiale, elemente de geminologie.
- Conceptul de homeostazie si motivatia; analiza trebuintei de foame.
- elemente de psihanaliza: instantele personalitatii, conceptele psihanalizei, psihanaliza ca
metoda terapeutica; contributile lui Jung, A. Adler, E. Fromm
- Principalele elemente ale teoriei si metodei lui E. Kretchmer si Sheldon
- Orientarea umanista in psihologie: G.Allport, C.Rogers, Maslow
- Metoda testelor ; aplicatii
- - Seminar recapitulativ.
III. Bibliografie:
Grand Dictionnaire de la Psyhologie, Paris, P.U.F., 1992.
Atkinson, R., .a., - Introduction to Psyhology, Geneva, Harcourt Brace
Jovanovich Inc. 1990.
Carlos, N.R., - Psyhology. The Science of Behaviour, Massachusetts,
Allyn and Bacon Inc., 1984.
Dolle, J-M., - Pour comprendre Jean Piaget, Toulouse, Edouard Privat,
editeur, 1974
Cosmavici, A.,
- Psihologie general , Ia i, Editura Policron, 1996.
Keachie, Mc., J.W., - Psyhology, Michigan, Addison-Wesley Publishing Doyle, Ch.,
L., Company, 1996

INTRODUCERE N SOCIOLOGIE
Titular disciplina conf.univ. dr. Pascuta Adrian
I. Obiectivele cursului:
- are menirea de a completa identitatea cultural a viitorului lucrtor social
- opera ionalizeaz principalele categorii care confer particularitatea epistemic
sociologiei
ca disciplin i- i propune s-i familiarizeze pe studen i cu metodologia cercetrii de
teren
- completeaz setul de metode specifice asisten ei sociale
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul de studiu i problematica sociologiei generale.
- Sistemul categorial al sociologiei.
- Personalitate i cultur.
- Personalitatea i socializarea.
- Grupul social.
- Ac iunea social.
- Stratificarea social.
- Comunicarea ca fapt social.
- Procese sociale fundamentale: integrarea socioprofesional.
- Mobilitatea socioprofesional.
- Fluctua ia socio profesional.
- Devian a i echilibrul dinamic al societ ii.
- Metode tehnici i procedee de cercetare sociologic a spa iului social.
III. Bibliografie:
- A.Mihu - Introducere n sociologie, E. Dacia, Cluj-Napoca 1992
- . Buzrnescu - Istoria doctrinelor sociologice, Curs, Timi oara 1992 /1993
- L. Vlsceanu - Metode i tehnici de cercetare sociologic, E. tiin ific, Buc. 1986

ELEMENTE DE MEDICIN INTERN


I SOCIAL
Titular disciplin: lect. drd. Valentina Baciu
I. Scopul:
Dobndirea de c tre studentii din anul I a unor cuno tin e esen iale despre principalele st ri de
dezechilibru fizic ale organismului uman, efectele acestora la nivelul Integr rii sale sociale,
consecin ele asupra societ ii n ansamblu
II. Obiective:
La finalul semestrului I, studen ii trebuie s demonstreze asimilarea de cuno tin e privind:
- principalele afec iuni fizice ce influen eaz negativ capacit ile de adaptare i integrare ale
clien ilor
- evaluarea cauzelor i consecin elor de natur social a afec iunilor
- evaluarea obiectiv a situa iei st rii de s n tate la nivelul comunit ii locale i la nivel na ional
III. Planul tematic:
1. Organismul uman ca sistem. Subsistemele organismului uman.
2. Elemente esen iale de fiziologe uman
3. Afec iuni ale sistemului cardio-vascular
4. Afec iuni ale sistemului digestiv
5. Boli metabolice
6. Boli infec ioase i cu transmisie sexual
7. Boli degenerative, tumori maligne
8. Sistemul de ngrijire a s n t ii ca sistem de control social
9. Promovarea s n t ii comunit ilor umane, principiul profilactic
10. Influen a mediului de via i a modului de via asupra st rii de s n tate
11. Clasificarea i preven ia social a bolilor
12 Aspecte sociale ale unor afec iuni contagioase, cronice i degenerative
13. Evolu ia st rii de s n tate a popula iei n Romnia n decursul perioadei de tranzi ie
14. Spitalul: structur i func ii, adaptarea bolnavului la via a n spital
Activitatea de seminar
Se vor discuta principalele subiecte ale temelor din perspectiva asisten ei sociale.
Studen ii vor prezenta referate, con inutul acestora va fi analizat cu participarea colegilor.
IV. Bibliografie:
C. Dumitrache, B. Ionescu, A. Ranetti, Endocrinologie, Ed. Na ional, 1998
L. Gherasim, red., Medicin intern , vol. I i II, Ed. Medical , 1995
Gh. Mogo , Mic enciclopedia de boli interne, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1986
Marin Gh. Voiculescu, Boli infec ioase, vol. I, II, Bucure ti, Ed. Medical , 1989
N. Ilinca, Geografie uman . Popula ia i a ez rile omene ti, Editura Corint, Bucure ti, 1999
Cornelia Mure an, Evolu ia demografic a Romniei. Tendin e vechi, schimb ri recente,
perspective (1870 - 2030), Editura Presa Universitar Clujean , Cluj-Napoca, 1999
Ministerul S n t ii- Raportul asupra cercet rii s n t ii reproducerii 1999
Banca Mondial - Indicatori de dezvoltare pe anul 2001, Washington DC, The World Bank, 2001
Ministerul S n t ii S n tate pentru to i pn n anul 2000. Indicat,ori ai s n t ii pentru
intervalul 1993 1995. Bucure ti, 1997
Ministerul S n t ii Main Health Surveys, Bucure ti, 1997

BAZELE ASISTEN EI SOCIALE


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
Cursul urm re te familiarizarea studentului cu problemele generale ale teoriei i
practicii asisten ei sociale care voi fi reluate i adncite concentric la disciplinele de
specialitate n urm torii ani.
- n elegerea conceptului ( ideii) de asisten social (printr-o scurt analiz
diacronic si sincron );
- n elegerea si opera ionalizarea conceptului de trebuin ;
- n elegerea naturii profesiei de asisten social ;
- n elegerea si opera ionalizarea valorilor, cunostin elor i deprinderilor /
priceperilor necesare profesiei de asistent social;
- n elegerea activit ii de asisten a social cu proces de rezolvare a problemelor;
- n elegerea si opera ionalizarea conceptelor de interven ie, tranzac ie influen ;

II. Planul tematic al cursului


1.Ideea de asisten social ; scurt istoric al asisten ei sociale
2. Asisten a social , o profesie n dezvoltare
3. Activitatea de asisten social ca raspuns la grij i trebuin
4. Asisten a social , o activitate creativ de ntrire a cunostin elor, valorilor i
deprinderilor / priceperilor
5. Asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor.Problema, stadiile procesului de
rezolvare a problemei, rezolvarea practic a problemelor
6. Asisten a social ca interven ie n tranzac iile umane. Interven ia, tranzac ia, influen a,
schimbarea ca rezultat al asisten ei sociale
Planul tematic al seminarului:
- Asisten a social ca idee i praxis n decursul timpului n lume
- Asisten a social ca idee i praxis n Romania
- Prestigiul profesiei de asistent social
- Trebuin e, modele homeostatice, modelul lui A. Maslow
- Eseu (dezbatere), asisten a social ca r spuns la grij i trebuin
- Ce cuno tin e asimilate pn acum a putea valorifica n domeniul asisten ei sociale? De
ce a mai avea nevoie?
- Eseu (dezbatere) asisten a social - activitate creativ de mbinare a cuno tin elor,
valorilor i deprinderilor/ priceperilor
- Codul etic al asistentului social

- Algoritmizabil i euristic n rezolvare a problemelor


- Eseu (dezbatere) asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor
- Recenzii dezbatere
- Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
1. Charles Zastrow The Practice of Social work , Dorsey Press, Homewood, USA
1985
2.

Charles Zastrow, The Practice of Social Work, sixth edition, Brooks/Cole


Publisihing, Homewood, USA 1999

Egan Gerrard The Skilled Helper, 1994, Brooks Cole Publishing, California 1994

PSIHOLOGIE SOCIAL APICAT


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- s dezvluie pecetea i natura sociocultural a personogenezei i, de fapt, a tot ceea ce
este esen ial la un om - conduita omeneasc, nv area, semnifica iilor, comunicarea i
percep ia interpersonal, sociabilitatea, profesia etc.
- s contribuie la formarea tinerilor asisten i sociali - speciali ti n ameliorarea condi iei
umane, individuale i de grup.
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul psihologiei sociale.
- Istoricul constituirii psihologiei sociale ca tiin .
- Persoana n psihologia social.
- Statul i rolul persoanei.
- Rela ii interpersonale.
- Psihologia grupurilor mici.
- Dinamica de grup.
- Probleme ale liderului i ale conducerii n grupurile sociale mici.
- Aspecte psihologice ale motiva iei. Conduite i activit i umane n situa ia
de grup.
- Grupurile mari i fenomenele de mas.
- Metodele psihologiei sociale.
Planul tematic al seminarului:
- Categorii i principii n psihologia social.
- Orientarea individual psihologic n psihologia social.
- Persoan - subiect - individualitate.
- Infuen a factorilor socioculturali asupra percep iei, memoriei, inteligen ei i afectivit ii.
- Rela ia statut, rol, nivel de aspira ie, comportament.
- Aptitudine de a adopta un rol i pozi ia lui.
- Fenomenul contaminrii n actul interpersonal.
- Schemele comunicrii - privire comparativ.
- Specificul percep iei interpersonale.
- Normativitatea, capacitatea de autoorganizare i eficien a grupului social mic.
- Cmpul psihologic n percep ia lui Lewin.
- Stiluri de conducere, tipuri de lideri.
- Psihologia mul imilor de G. Le Bon.
- Metodele de scri de opinii i atitudini i folosirea adecvat a acestora n cadrul
cercetrilor concrete.
- Sociometria - mijloc de cunoa tere a grupului mic i a membrilor acesteia.
III. Bibliografie:
- A. Adler - Cunoa terea omului, E.S. Buc. 1991

- G. Le Bon - Psihologia mul imilor, E.D.Anima 1991


- S. Chelcea - Experimentul psihologic, E. tiin ific i Enciclopedic, Buc. 1982
- S. Chelcea - Psihologia cooperrii i ntrajutorrii umane, E. Militar, Buc. 1990
- R.S. Feldman - Social Psihology, University of Massachusettes - Amtrest. 1985
- S. Freud - Totem i tabu, Angoas i civiliza ie, E. tiin ific, Buc. 1991
- P. Golu - Psihologie social, E.D. Bucure ti
- P. Golu - Fenomene i procese psihologice, E.E.E. Buc. 1989
- R. Linton - Fundamentul cultural al personalit ii, E. tiin ific, Buc 1968
- A. Mitru - Sociometria, E.P. 1967 Buc.
- C. Matei - Sociabilitatea i temeiurile ei morale n colectivele colare, E.D.P. Buc. 1973
- P. Mure an - Ce este ini iativa, E.E. Bucu. 1980

TEORII I METODE N ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:

1. S ofere studen ilor o revizuire a principalelor abord ri teoretice care


fundamenteaz practica Asisten ei Sociale.
2. Studen ii s n eleag bazele teoretice ale fiec rei metode i tehnici de
interven ie n Asisten a Social .
3. S formeze studen ilor o imgine sintetic a dezvolt rii actuale a sistemului
cuno tin elor teoretice n domeniul Asisten ei Sociale.
4. S eviden ieze limitele i lipsurile n diferitele teorii i s fundamenteze
domeniile prioritare pentru continuarea cercet rilor n Asisten a Social .
5. S ofere studen ilor o perspectiv interdisciplinar eviden iindu-se
interferen ele i colabor rile ntre diferitele tiin e n explicarea fenomenelor socio - umane.
II. Planul tematic al cursului:
1.. Introducere - o taxonomie a teoriilor n Asisten a Social .
2. Tradi ia psihanalitic n Asisten a Social .
3. Behaviorismul n Asisten a Social .
4. C utarea semnifica iei ac iunilor.
5. Orientarea centrat pe client.
6. Orientarea orientat pe con tientizare.
7. Orientarea revolu ionar n Asisten a Social .
8. Teoria sistemelor.
9. Teoria comunic rii.
10. Psihologia "Eului" n Asisten a Social .
11. Orientarea func ionalist n Asisten a Social .
12. Interven ia n criz - teorii i metode.
13. Orientarea familial n Asisten a Social .
14. Revizuirea principalelor teorii. Rolul teoriei n activitatea asistentului social

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Metodele i tehnicile difer n func ie de orientarea teoretic .
2. Orientarea diagnostic - tehnici de interven ie.
3. Orientarea func ional - tehnici de interven ie.
4. Orientarea spre rezolvarea problemelor - tehnici de interven ie.
5. Orientarea spre modificarea comportamentului - tehnici de interven ie.
6. Interven ia n situa ie de criz .
7. Orientarea centrat pe sarcin - tehnici de interven ie.
8. Orientarea familial - terapie structural .
9. Orientare familial - teoria contraparadoxului.
10. Orientarea familial - genograma, sculptura, jocul de rol.
11. Orientarea sociolizant - tehnici de interven ie.
12. Analiza tranzac ional - tehnici de interven ie.

10

13. Teoria realit ii n terapia ra ional .


14. Analiza orient rilor terapeutice.
III.BIBLIOGRAFIE:
David Howe: Au introduction to Social Work Theory, University Press Cambridge, 1987
Nathilde du Rouquet: L'approche eu Service Social, Edisem/Le Centurion, Quebec, Canada,1981

11

POLITICI SOCIALE
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
macrosocial.

1. S formeze studen ilor deprinderea de a analiza problemele sociale la nivel

2. S permit n elegerea i analiza preocup rilor privind protec ia social din


partea conduc torilor sistemelor sociale.
3. Studen ii s cunoasc sistemul actual de protec ie social cu posibilit ile i
limitele sale.
4. Studen ii s poat compara sistemele de protec ie social din " rile bun st rii"
pentru a repera experien ele transferabile.
5. Studen ii s aibe o imagine clar a transform rilor necesare din sistemul
protec iei sociale din Romnia i o ierarhizare a priorit ilor.
II. Planul tematic al cursului:
1. Introducere: conceptul de politic social ; Bun starea - obiectiv al politicii sociale.
2. Economia i producerea bun st rii. Tipuri de economie: socialist i economia de pia .
3. Mecanismele producerii bun st rii n economia de pia . Structuri i resurse.
4. Modele ale statutului bun st rii. Economia de pia i economia socialist .
5. Evaluarea politicilor sociale ale bun st rii. Metode de cre tere a eficien ei politicilor sociale.
6. Cre terea statutului bun st rii. C ile ie irii din criz .
7. S r cia - teorii i factori. Distribu ia veniturilor. Teorii asupra s r ciei.
8. Asigur rile sociale. Modalit i de organizare a asigur rilor sociale n Romnia.
9. Serviciile de asisten social : func ii i caracteristici. Asisten a Social n Romnia..
10. Asisten a Social pe baza test rii mijloacelor . Criterii de evaluare. Distorsiuni.
11. Politici sociale n domeniul popula]iei i familiei. Asisten a Social prin politici specializate.
12. Politica de protec ie a copilului n Romnia. Posibilit i de modificare a sistemului.
13. Politici sociale n Europa de Est n faza de tranzi ie. Condi ii interne i interna ionale.
14. Politica social n Romnia tranzi iei. Limite i perspective.

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Structura veniturilor individuale - aplica ii.
2. Indicatori na ionali ai politicii sociale.
3. S r cia - curba Loren i coeficientul Gini.
4. Dou tipuri de s r cie - rela ia dintre ele - aplica ii.
5. Asigur rile sociale - sisteme de asigur ri private.
6. Sistemul serviciilor actuale de Asisten Social din Romnia.
7. Calcularea valorii relative a servicilor oferite de Asisten a Social n Romnia.
8. Testarea mijloacelor pentru rile n tranzi ie.
9. Sectorul nonprofit - furnizor de servicii sociale (o compara ie cu sectorul guvernamental).
10. Controlul comportamentului demografic - tip de politic social n domeniul popula iei i
familiei.
11. Modele familiale tradi ionale i moderne.
12. Politica social fa de popula iile minoritare ( iganii).

12

13. Politica social n domeniul educa iei.


14. Politica social n domeniul s n t ii.
III. BIBILIGRAFIE:
C t lin Zamfir: Dimensiuni ale s r ciei, ed. Expert, Bucure ti, 1994
Elena / C t lin Zamfir: Romnia n context european, ed. Alternative, Bucure ti, 1995
******************* Central and Eastern European in Transition: Public Policy and Social
Conditions, Nov. 1993, Unicef, Florence Italia
C t lin / Elena Zamfir Marius Augustin Pop: Romania '89 -'93 Dynamics of Welfare and Social
Protection, Unicef, Bucure}ti, 1994
************************************ Cartea alb a copilului din Romnia, Comitetulul
Na ional Romn, Unicef, Bucure ti, 1993

13

PSIHOSOCIOLOGIA ORGANIZA IILOR


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Scopul cursului
1.S ofere studen ilor cuno tin ele teoretice necesare evalu rii organiza iilor
II. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea eficacit ii activit ii n cadrul organiza iilor din domeniul asisten ei sociale
- cre terea nivelului de cooperare n interiorul organiza iilor
III.Tematica
Sociologia organiza ional : sfer de cuprindere.
Perspectiva sistematic a organiz rii, alternative n abordarea sociologic a organiz rii.
Cadrul i premisele sociologice.
Cooperare i conflict
Perspectiva sociologic asupra puterii i conflictului, analiza conflictelor din perspectiva
sociologiei organiza ionale.
Structuri i configura ii organiza ionale.
Perspective sociologice ale schimb rii sociale, limite organiza ionale.
Cultur i climat organiza ional. Studii de caz.
IV. Bibliografie
Leavitt J. H., 1964, Managerial Psychology an Instruction to Individuals, Paris and
Groups in Organization, 2nd ed., The University of Chicago Press, USA
Linton R., 1968, Fundamentul cultural al personalit ii, Ed. tiin ific , Bucure ti
Morgan G., 1989, Creative Organization Theory, Sage Publication
Steg roiu C.D., 1992, Sociologia muncii, Facultatea de Istorie i Filosofie, Universitatea
Babe -Bolyai Cluj-Napoca
Vl sceanu Mihaela, 1993, Psihosociologia organiza iilor i conducerii, Ed. Paideia,
Bucure ti
Zamfir C., 1974, Psihosociologia organiz rii i a conducerii, Ed. Politic , Bucure ti
Weber M., 1974, The Theory of Social and Economic Organization, edited by Talcott
Parsons, A Free Press Paperback, MacMillan Publishing Co., INC, USA.

14

PSHIOPATOLOGIE I PSIHOTERAPII
Titular disciplina:
Dr. Mieta Ha egan, medic specialist psihiatru, doctor n medicin
I. Scopul disciplinei:
S
ofere studen ilor elementele necesare pentru n elegerea conceptelor
psihopatologice
S promoveze gndirea critic asupra problemelor teoretice, metodologice i/sau
aplicative ale psihopatologiei
II. Obiective
La finalul cursului studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
Exprimarea, n scris sau verbal, a opiniilor personale precum i acceptarea opiniilor
diferite
Identificarea factorilor de risc pentru tulbur ri psihiatrice,
Identificarea patologiei psihiatrice, evaluarea i aprecierea oportunit ii i modalit ilor
interven ie
n elegerea factorilor care influen eaz gndirea i comportamentul bolnavului psihic,
Alegerea abilit ilor necesare pentru realizarea unei atitudinii adecvate fa de client
III. Planul tematic
Curs:
Cap.1 Psihopatologie general : normalitate, anormalitate, disontogeneza psihic , teoria
vulnerabilitate-stress
Cap.2 Psihopatologie general : influen e psiho-sociale n ontogenez i disontogenez ,
re ea de suport social, nivel de func ionare social , factori psiho-sociali n terapia
psihiatric
a copilului, tulbur ri n perioada micii copil rii, tulbur ri specifice vrstei adulte cu
debut n copil rie i adolescen
Cap.4 Psihopatologie developmental : interven ii psiho-sociale n asisten a copilului i
adolescentului cu tulbur ri psihice; circumstan e speciale, urgen e, perioade de tranzi ie,
sarcina la adolescente, copilul i adolescentul bolnav fizic, copiii p rin ilor bolnavi psihic
Cap.5 Psihopatologie clinic : sindromul de delirium, sindromul demen ial,sindromul
obsesiv-compulsiv, sindromul de dependen , sindromul anetic
Cap. 6 Psihopatologie clinic : sindromul cataton, .
sindromul deficitar schizomorf, sindromul dezorganiz rii schizomorfe, sindromul
disociativ, sindromul schizomorf productive, sindromul delirant, sindromul halucinator
Cap.7Psihopatologie clinic : sindromul maniacal, sindromul depresiv, sindromul anxios,
sindromul fobic
Cap.8. Psihopatologie clinic : locul interven iilor psiho-sociale n patologia psihiatric a
adultului
Cap.9. Psihoterapia- no iuni esen iale, locul i rolul acesteia
Cap. 10 Principalele psihoterapii.

15

Planul tematic al seminarului


1.Rolul activ al asistentului social n depistarea, evaluarea i diagnosticul n cazul
copilului cu risc crescut pentru tulbur ri psihice; identificarea i evaluarea factorilor
de risc
2. Rolul familiei de origine n dezvoltarea persoanei umane; func ionalitate,
disfunc ionalitate i patologia psihic
3. Rolul mediului colar i al microgrupului de prieteni n dezvoltarea persoanei
umane
4. Activitatea profesional - surs de stress sau protec ie mpotiva stress-ului
5. Rolul re elei de suport social n s n tatea uman .
IV. Bibliografie
Radu Vra ti i Martin Eisemann (ed.), Depresii-noi perspective, Ed. All, Bucure ti,
1996
Mircea L z rescu, Psihopatologie clinic , Ed. Helicon, Timi oara, 1994
Tiberiu Mircea, Violeta Stan, Curs de psihiatrie a copilului i adolescentului,
Universitatea de Medicin i Farmacie, Timi oara,1997
V.Anghelu , St. Nica-Udangiu, Psihiatrie epidemiologic , Editura Medical , 1983

16

DREPT N ASISTEN
SOCIAL
Titular disciplina: lector drd Mihaela Tomi
I. Obiective cursului
O bun cunoa tere a cadrului juridic n care func ioneaz organiza iile de servicii sociale.
Ob inerea capacit ii de a interpreta actele normative care reglementeaz direct, sau
indirect, activitatea organiza iilor si a activit ilor de asistenta social . Ob inerea
capacit ii de a identifica oportunit ile oferite de dreptul pozitiv al Romniei pentru buna
desf urare a activit ilor de protec ie social (servicii sociale).
II. Tematica
1. Introducere n drept norma juridic , izvoarele dreptului, raportul juridic,
r spunderea juridic .
2. Elemente de drept constitu ional coordonate ale regimului politic actual din
Romnia, Institu ia Avocatul Poporului.
3. Elemente de drept civil caracterizarea general a unor institu ii de drept civil,
teoria legii civile, raportul juridic civil, bunurile, persoanele.
4. Elemente de dreptul familiei:rela iile de familie, c s toria, rudenia i afinitatea.
5.Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept ocrotirea minorilor prin p rin i,
ocrotirea minorilor prin tutel , protec ia minorilor prin curatel , ocrotirea minorilor prin
mijloace de drep interna ional, r spunderea penal a minorilor n legisla ia Romniei,
sistemul sanc ionar al minorilor infractori.
6. Asisten a social n sociatatea contemporan beneficiarii de asisten social ,
drepturile i modalit ile de asisgurare a asisten ei sociale.
III. Bibliografie
Popa, N., Teoria general a dreptului, Ed.Actami, Bucure ti, 1998
Sida, A., Introducere n teoria general a dreptului, Editura Augusta, Timi oara, 1998
Voicu, A. V., Elemente de dreptul familiei i protec ia copilului, Editura Inter-Tonic,
Cluj-Napoca, 1998.
Voicu, A. V., Drept i legisla ie social , Curs UBB, 2000
Godea, M., S., Minoritatea n dreptul penal romn, Editura SERVO-SAT, Arad, 1998
Lupan, E, Drept civil Persoana fizic , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1999
Mure an, M., Boar, Ana, Diaconescu, ., Drept civil Persoanele, Editura Cordial LEX,
Cluj-Napoca, 2000
N stase, A., Drepturile omului Religie a sfr itului de secol, I. R. D. O., Bucure ti,
1992
Zl tescu Moroianu, I., Stoica, I., Drepturile omului n pragul mileniului III Carta
Social European , I.R.D.O., Buc, 1997
Zl tescu Moroianu, I., Marinache, E., erb nescu, R. (cood.), Drepturile copilului i
tn rului, I. R. D. O., Bucure ti, 1998.

17

DREPTURILE OMULUI I STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII


Titular disciplina: lector dr. Alexandru Neagoe
DREPTURILE OMULUI I POLITICI ANTIDISCRIMINATORII

Titular disciplin :
Lector univ. dr. Alexandru Neagoe
I. Scopul disciplinei
Oferirea de informa ii despre evolu ia conceptului de drepturi ale omului, despre
aspectele esen iale ale teoriei i despre caracteristicile specifice ale implement rii
acestora.
II Obiective
La finalul cursului studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- Folosirea conceptelor ce apar in fundamentelor istorice i filosofice ale
drepturilor omului
- Evaluarea modului n care sunt respectate principalele categorii de drepturi umane
- Implementarea principiilor din principalele documente care stau la baza
drepturilor omului la nivel global, european i na ional

III.

Planul tematic al cursului


Cap. I. Defini ie i istoric
1. De la grecii antici la ra ionali tii sec. XVIII
2. Primele ini iative interna ionale
3. Crearea dreptului interna ional modern al drepturilor omului
Cap. II. Documente care stau la baza disciplinei drepturilor omului
1. Acte constitutive ale unor institu ii specializate (ONU i institu ii din cadrul
s u)
2. Carta Interna ional a drepturilor omului
Cap. III. Raportul dintre ONU, Europa i Romnia n materie de drepturi umane
1. Organele Na iunilor Unite
2. Drepturile Omului i institu iile europene
3. Romnia i drepturile omului
Cap. IV. Libertatea fizic
1. Dreptul la via
2. Dreptul la integritate i demnitate
3. Dreptul la libertate i siguran
Cap. V. Libertatea vie ii private
1. Respectul pentru via a de familie
2. Respectul pentru via a privat
3. Respectul pentru domiciliu
4. Respectul pentru coresponden
Cap. VI. Libertat ile spirituale

18

1. Libertatea religiei
2. Libertatea de exprimare
3. Dreptul la instruire
Cap. VII. Mijloace de implementare a drepturilor omului n Romnia
1. Controlul constitu ionalit ii legilor
2. Contenciosul administrativ
3. Mijloacele judiciare
4. Avocatul poporului
5. Ac iunea politic
6. Ac iunea cet eneasc
Cap. VIII. Raportul dintre drepturile omului i asisten a social
1. Raportul dintre drepturile publice i cele private
2. Raportul dintre drepturile omului i cultur
3. Raportul dintre drepturi i trebuin e
IV. Bibliografie
1. Lidia Barac, Europa i drepturile omului; Romnia i drepturile omului, Bucure ti:
Lumina Lex, 2001.
2. Ionel Clo c i Ion Suceav , Tratat de Drepturile Omului, Lugoj : Europa Nova,
1995.
3. Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca: Cornell U.P.,
1989.
4. Costas Douzinas, The End of Human Rights, Oxford: Hart, 2000.
5. Tudor Dr ganu, Declara iile de drepturi ale omului i repercusiunile lor n dreptul
interna ional public, Bucure ti: Lumina Lex, 1998.
6. Gheorghe Iancu, Drepturile, libert ile i ndatoririle fundamentale n Romnia,
Bucure ti: All Beck, 2003.
7. Michaline R. Ishay, The Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches,
and Documents From the Bible to the Present, London: Routledge, 1997.
8. Jeffrey Jowell & Jonathan Cooper (ed.), Understanding Human Rights Principles,
Oxford: Hart, 2001.
9. John Warwick Montgomery, Drepturile omului i demnitatea uman , Oradea: Editura
Cartea Cre tin , 2004.
10. Michael J. Perry, The Idea of Human Rights: Four Inquries, Oxford: Oxford Univ.
Press, 1998.
11. Stelian Sc una , Dreptul interna ional al drepturilor omului, Bucure ti: All Beck,
2003.
12. Ioan Vida, Drepturile omului n reglement ri interna ionale, Bucure ti: Lumina Lex,
1999.

19

TEHNICI DE INTERVEN IE N ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
1. S ofere studen ilor posibilitatea de ai forma i accepta un set de valori specifice Asisten ei
Sociale.
2. S obi nuiasc studen ii cu studierea principiilor teoretice care fundamenteaz o disciplin cu
mare aplicabilitate practic .
3.S ofere studen ilor principiile care stau la baza tipurilor de interven ie la diferite niveluri:
individ, familie, grup, comunitate.
4. S ofere studen ilor posibilitatea de a- i forma deprinderile necesare activit ii specifice
Asisten ei Sociale.
5. S formeze o atitudine tolerant din partea studen ilor care vor lucra cu persoane defavorizate,
n activitatea lor viitoare.
6. Studen ii vor dobndi cteva elemente teoretice i practice ale procesului de consiliere n
Asisten Social .
II. Planul tematic al cursului:
1. Introducere. Scurt istoric al preocup rilor metodologice n Asisten a Social .
2. Valorile n Asisten a Social Rolul sistemului de valori n activitatea asistentului social.
3.
Respectarea individualit ii persoanei. Dreptul clien ilor la autodeterminare.
Confiden ialitatea - valoare esen ail a Asisten ei Sociale
4. Interviul n Asisten a Social
. Reguli specifice privind ini ierea, desf urarea i
ncheierea interviului.
5. Comunicarea n practica Asisten ei Sociale. Bariere n comunicarea cu clien ii
6. Procesul de rezlvare de probleme - procesul de baz n practica Asisten ei Sociale
7. Faza de contact. Identificarea i definirea problemei. Stabilirea obiectivelor.
8. Faza de contact continuare. Contractul preliminar. Surse i metode pentru strngerea datelor
i evaluare ini ial .
9. Faza de contract. Definirea contractului, evaluarea mpreun cu clientul, stabilirea
alternativelor de solu ionare.
10. Faza de contract continuare. Luarea deciziei, stabilirea obiectivelor i planificarea
interven iei.
11. Metode de realizare a obiectivului planificare.Rolurile n interven ia asistentului social.
12. Metode de interven ie: implementerea rolurilor ncurajarea. Cre terea con tientiz rii
clien ilor. Socializarea i sistemul de sprijin al clien ilor.
13. Munca n echip - caracteristic a Asisten ei Sociale. Problema competi iei. Metode de
planificare i cooordonare a profesioni tilor.
14. ncheierea n Asisten Social . Referirea, transferul i terminarea rela iei cu clientul.

20

15. Evaluarea n Asisten Social . Evaluarea sumativ i formativ . Evaluare continu


clientului.
PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI
1. Dezvoltarea abilit ii de a percepe sentimentele clientului. Diferen ierea sentimentelor
profunde de cele de suprafa .
2. Dezvoltarea capacit ii de a r spunde empatic.
3. Opera ionalizarea tehnicilor folosite n cadrul interviului.
4. Con tientizarea i eliminarea barierelor de comunicare n rela ia cu clientul
5. Modalit i de a motiva clien ii involuntari i / sau ambivalen i.
6. Opera ionalizarea evalu rii in iale i a determin rii multidimensionale:
Identificarea problemei i a manifest rilor acesteia;
Delimitarea factorilor implica i de problem ;
Determinarea nevoilor i dorin elor clientului.
7. Negocierea obiectivelor mpreun cu clientul - aplica ie.
8. Formularea contractului mpreun cu clientul - aplica ie.
9. Planificarea i implementarea strategiilor de schimbare.
10. Dezvoltarea abilit olir de a mputernicii clientul s - i rezolve problemele
Deprinderi de rezolvare a problemelor;
Deprinderi de rela ionare social ;
Managementul stressului.
11. Modificarea mediului. Neconcordan a ntre nevoile individului i resursele mediului.
12. Dezvoltarea resurselor. Suplimentarea resurselor. Dezvoltarea re elei de suport. Folosirea
voluntarilor
13. Evaluarea interven iei. Evaluarea rezultatelor ob inute n compara ie cu obiectivele stabilite.
Percep ia clientului cu privire la rezultatele ob inute.
14. Interven ia n criz . Crizele i stressul. Modalit i de interven ie.(studiu de caz)
15. Tehnici i procedee n Asisten a Social comportamental .(studiu de caz)
III.

BIBLIOGRAFIE:

Vasile Miftode: Teorie i metod n Asisten a Social , Editura Axis, Ia i, 1995;


Forica M noiu/Viorica Epureanu: Asisten Social n Rom$nia, Editura All, Bucure ti, 1996;
Veronica Coulshed: Practica Asisten ei Sociale, Editura Alternative, Bucure ti, 1996;
Charles Zostrow: The practice of Social Work, The Dorsey Press, Illinois, 1986;
Beulah Compton/Burt Galaway: Social Work Process, Te Dorsey Press, Illinois, 1984;
Mathilde du Rauquet: L'
approche en service social, Edisem, Canada, 1981;
Deau H. Hepvorth/ Jo Ann Larseu: Direct Social Work Practice, Brooks/Cole Publishing Company,
California 1993.

21

SOCIOLOGIA DEVIAN EII.


Titular disciplina conf.univ. dr. Pascuta Adrian
I.Obiective:
De a oferi cuno tin e despre principalele teorii privind comportamentul deviant i delincvent. n prima
parte cursul prezint critica sociologic asupra perspectivelor biologic i psihologic , iar n cea de-a
doua pune n eviden principalele contribu ii teoretice i metodologice subsumate perspectivei
sociologice propriu-zise.
II.Tematica
1.Conformare i devian .
2.Defini ia i caracteristicile normelor sociale.
3.Teorii biologice.
4.Critica sociologic .
5.Teorii psihologice.
6.Critica sociologic .
7.Criminologia i sociologia devian ei.
8.Teoria asocierilor diferen iale (Edwin Sutherland). Teoria dezorganiz rii ( coala de la Chicago).
9.Teorii structurale (R. Merton, A. Cohen).
10.Teorii subculturale (A. Cohen, R. A. Cloward&L. Ohlin, D. Matza, Walter B. Miller).
11.Perspectiva reac iei societale: interac ionismul simbolic i teoriile etichet rii (H.
Becker, E. Lemert, E. Goffman).
12.Alternative metodologice n sociologia devian ei ( coala de la Chicago i
Etnometodologia).
13.Pozitivismul i naturalismul n studiul devian ei - Contribu ia principalelor curente
teoretice la promovarea naturalismului sociologic.
III.Bibliografie
i Enciclopedic ,
E. Durkheim, Regulile metodei sociologice, Editura tiin ific
Bucure ti,
1981
E.
Durkheim,
Despre
sinucidere,
Institutul
European,
Ia i
1991
Sorin M. R dulescu, Dan Banciu, Introducere n sociologia delincven ei juvenile, Editura
Medical,
Bucure ti,
1990
T. Bilton, Introductory Sociology, 2nd Edition, Macmillan Press, 1987, p. 446-460
E. Sutherland, Donald R. Cressay, Principles of Criminology, J.B. Lippincott Company,
Chicago,
1960,
p.
74-97
Albert K. Cohen, Delinquent Boys: The cultura of the Gang, The Free Press, 1958, p. 2531;
121-126
David Matza, Becoming Deviant, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1969

22

DEZVOLTARE UMAN
Titular disciplin: Conf. Univ. Dr. Ana Muntean
1. Scopul cursului este de a oferi studen ilor cuno tin e legate de specificul fiecrei
vrste.
2. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
1. evaluarea sistemic a persoanei umane aflat n permanent rela ie cu mediul su
2. nsu irea no iunilor esen iale despre particularit ile clientului n func ie de stadiul s u
de dezvoltare
3. Tematica pentru curs:
- Conceptul de dezvoltare, stadiu. Psihologia dezvoltrii. Psihologia dezvoltrii i
biologia. Sistem i organizare.
- Psihologia dezvoltrii i biologie: genotip / fenotip, canalizare, perioade sensibile.
Sociobiologia.
- Metode de cercetare n psihologia dezvoltrii: Studiul longitudinal, Studiul
transec ional, Studiul longitudinal modificat, Metode normative.
- Stressuri biologice i de mediu n peridoada dezvoltrii prenatale: tulburri
genetice. Stressul de mediu: malnutri ia, boli infec ioase, incompatibilitate sangvin,
medicamente, droguri, radia ii, vrsta prin ilor, starea em ional a mamei.
- Ritmuri biologice: dezvoltarea bioritmului. Bioritm REM / NERM. Bioritmul n
ipt i supt.
- Bioritmul organizrii ntre mam i copil. Stilul de hrnire i orarul. Hrnirea la
piept / sticl. Orarul de hrnire i foamea copilului.
- Oragnizarea dezvoltrii fizice i motorii. Organizarea sistemului nervos.
Subdivizionri ale sistemului nervos. Maturizarea creirului. Lateralitatea. Evaluarea
noului nscut.
- Organizarea proceselor de maturizare. Modelul lui Cratty asupra organizrii
comportamentului. Maturizarea fizic: greutatea, nl imea. Denti ia. Tempratura
corpului.
Tematica pentru seminar:
- Viziunea holistic asupra individului uman, sistemic, ecologist.
- Discutarea conceptelor specifice diverselor teorii asupra dezvoltrii stadiale.
Chestionar.
- Teoria lui Erikson.
- Transmiterea informa iei biologice.
- Trebuin ele: baz a dezvoltrii comportamentelor.
- Deprivarea social: efecte la om, observarea acestui comportament la animal.
- Entropia.
- Critica teoriei lui Piaget.
- Kohlberg - extinderea teoriei lui Piaget.
- Dezvoltarea sinelui, Cnd se recunosc copiii pe ei n i i?
- Sinele pre colarului.
- ncrederea n sine.

23

4. Bibliografie:
Dolto, F., Giodet, D. - Naitre et ensuite?, ed. Stock, Paris, 1985
Walton, H. - Evolutia psihologic a copilului, ed. Didactic i Pedagogic, Buc., 1975
Drghici, I. - Esen a vie ii, ed. tiin ific, Buc. 1981
Oancea - Ursu, Gh. - Ereditatea i mediul social n formarea personalit ii, ed. Facla,
Tim., 1985
Schaffer, D., R. - Social and Personality development, Brooks / Cole Publishing
Company Pacific Grave, California, 1988.
Bee, H. - The developing child, Harper International ed., 1981
chiopu, U., Verza, E. - Psihologia vrstelor, ed. Didactic i Pedagogic, Buc., 1981
Marcus, S. - Timpul, ed. Albatros, Buc. 1983
Nadel, J. - Imitation et comunicatin, PUF, Paris, 1986.

24

PEDAGOGIA SOCIAL
Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. 1. Obiective:
La finalul cursului, studen ii trebuie:
- s caracterizeze i s exprime n cuvinte proprii principalele no iuni i paradigme ale
tiin elor educa iei
- s exprime n cuvinte proprii o tematic sau o problem educativ
- s deosebeasc ac iunea educa ional de celelalte tipuri de ac iuni educa ionale social
- s poat deosebi obiectivele educa ionale de scopuri i idealuri pedagogice i sociale
- s poat diferen ia principiile, metodele, taxonomiile cognitive, afective, psihomotorii,
tehnicile de evaluare etc.
- s poat opera ionaliza obiectivele educa ionale
- s poat aplica principii, metode
- s poat interpreta o situa ie educativ.
2. Planul tematic al cursului:
- Teoriile educa iei i tiin ele pedagogice.
- Educabilitatea
- Sistemul de nv mnt n Romnia.
- Con inutul procesului de nv mnt.
- Obiectivele educa ionale.
- Principiile de nv mnt.
- Metodelele pedagogice.
- Forme de organizare a procesului de nv mnt.
- Evaluarea activit ilor didactice.
- Creativitatea i stimularea ei n procesul de nv mnt.
- Clasa de elevi.
- Factori educativi.
- Orientarea i selec ia profeisonal.
- Profesorul.
- Conducerea nv mntului.
Planul tematic al seminarului:
- Teoria educa iei i tiin ele pedagogice.
- Modele istorice de educa ie.
- Rolul eredit ii n formarea personalit ii.
- Planuri i programe de nvtmnt.
- Taxonomii n domeniul cognitiv.
- Taxonomii n domeniul psihomotor i afectiv.
- Opera ionalizarea obiectivelor.
- Problematica accesibilit ii.
- Metodele expozitive.
- Metodele interogative.
- Procedee de nv are eficient.
- nv area prin descoperire.

25

- Metode i tehnici de evaluare.


- Metode de stimulare a creativit ii.
3. Bibliografie:
- Dictionar de pedagogie, Buc. E.D.P. 1979
- Pedagogie, Univ Ia i,1982
- Sinteze de pedagogie contemporan, Probleme fundamentale ale pedagogiei, Buc.
E.D.P.
1982
- Ceghit -Metode de nv mnt, Buc. E.D.P. 1980
- A. Comenius - Didactica Magna, Buc. E.D.P. 1970
- Planchard - Introducere n pedagogie, Buc. E.D.P. 1976
- I. Nicola - Pedagogie, Buc. E.D.P. 1992
- I. Radu- Teorie i practic n evaluarea eficien ei nv mntului, Buc. E.D.P. 1981
- V. Prelici - Pedagogie, Curs Universiatatea de Vest Timi oara 1985
- E. Surdu - Prelegeri de pedagogie, Univ. Timi oara, 1994

26

TEHNICI DE COMUNICARE N ASISTEN


SOCIAL , LIMBAJ MIMICOGESTUAL
Titular disciplin : conf dr. Ana Muntean
I. Obiectivele cursului:
La sfr itul cursului studen ii vor fi capabili s :
1. n eleag i s utilizeze corect concepte din sfera comunic rii;
2. Manifeste o aten ie deosebit pentru a- i forma deprinderei ale unei bune comunic ri;
3. n eleag importan a comunic rii la nivelul vie ii sociale i mai ales n domeniul
profesiei lor.
4. Poat evalua o situa ie social problematic sub aspectul deficien elor de comunicare;
5. n eleag riscurile unei comunic ri defectuoase;
6. n eleag c valorile de baz n asisten a social (unicitatea individului i capacitatea
lui de autodeterminare) pot fi eviden iate doar printr-o bun comunicare.
II.Tematica pentru curs:
1. Aspecte definitorii ale conceptului de comunicare; Limba, limbaj, vorbire
2. Omul fiin a care comunic prin vorbire; Comunicarea i interac iunea social ;
3. Regulile unei bune comunic ri; Deprinderile de comunicare ca elemente componente
ale educa iei pentru via a comunitar ; Deprinderile de comunicare ale asistentului social
ca profesionist al comunic rii; Negocierea i compromisul ca forme de preven ie i
solu ionare a conflictului;
4. Predestinarea fiin ei umane pentru comunicare; Forme preg titoare de comportament
social i comunicare la nou n scut;
5. Arta ca form de comunicare i comunicarea ridicat la nivelul artei;
6. Caracteristici ale interac iunilor adult/copil n compara ie cu interac iunea adult/adult;
dista ele social impuse; comunicarea asistentului social cu diverse categorii sociale;
7. Preg tirea copilului pentru comunicare i utilizarea cuvintelor;
8. Comunicarea n cadrul echipei interdisciplinare;
9. Deficien e ale comunic rii: interprofesional, n interven ia profesionist , la locul de
munc ;
10. Violen a domestic ca urmare a lipsei abilit ilor de comunicare n familie; tipare
defectuoase de comunicare;
11. Consilierea clientului form de asisten care necesit deprinderi speciale de
comunicare;
12. Forme de comunicare: mesajul total (empatie, limbaj non-vocal, vocal i verbal),
comunicare n context;
Tematica pentru seminar:
1. Mesajul dublu avnd ca surs incongruent ntre limbajul verbal i cel corporal i
vocal; Juc cu rol; situa ie luat din via a de zi cu zi;
2. Preg tirea unei ntlniri de grup; animarea discu iilor (moderator); joc cu rol;
3. Comunicarea prin telefon; joc cu rol;

27

4. Comunicare nn scut/nv at; dezbatere; Mijloacele mass-media: forme de


comunicare sau nu?
5. Prezentare de referate, dezbateri, comentarii, ntreb ri i r spunsuri
III. Bibliografie:
Comunicarea
Marcus,S., Timpul, Ed. Albatros, Bucure ti, 1985.
Berger, R., Art i comunicare, Ed. Meridiane, Bucure ti, 1976.
Vergez, A., Huisman,D., Curs de filosofie, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1995.
Wurtz, B., New Age, Ed. de Vest, Timi oara, 1994.
Jaccard, R., Nebunia, Ed. de Vest, Timi oara, 1994.

28

METODOLOGIA CERCET RII N TIIN ELE SOCIO-UMANE


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- c tigarea experien ei prin interac iunea n clas
- utilizarea tehnicilor joc de rol, folosirea echipamentului audio-vizual pentru tratamentul,
evaluarea i educarea clientului
- s i dezvolte capacitti de interventie n cazul interviului, consilierii, activittii de grup
i organizrii comunitare
- principiile de baz n cadrul valorilor n asistent social vor fi ncorporate n
dezvoltarea aptitudinilor
- i vor dezvolta ncrederea n activitatea de munc cu o varietate de clien i specifici
activittii de asistent social cum ar fi: copii, familii, adulti, btrni, omeri etc.
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
II. Planul tematic al cursului:
- Etapele investiga ei sociale
concepte, dimensiuni, indicatori
- Determinarea obiectivelor, formarea ipotezelor cercetrii
moduri de formulare a ipotezelor
- E antionarea
metoda aleatoare, metoda pe cote
- Tehnica observrii
observa ia direct, observarea indirect
- Prelucarea datelor
codificarea, analiza de con inut
- Analiza i interpretarea rezultatelor
teste de semnifica ie, corela ii
- Analiza cauzalit ii
introducerea variabilei test
- Chestionarul
defini ie, alctuire, tipuri
- Tipuri de ntrebri
nchise, deschise, introductive, de trecere, de control

29

- Moduri de administrare a chestionarului


autoadministrate, extemporal, cu operatori
probleme ale operatorilor de audien
- Structura chestionarului, func ii, efecte ale unor ntrebri
- Sociometria, testul sociometric
metode de elaborare
sociomatrice, socio int
- Sondaj, anchet, investiga ie
delimitri epistemologice
- Experimentul - form de cunoa tere a fenomemnelor sociale
Planul tematic al seminarului:
- Concepte, dimensiuni, indicatori
- Analiza ipotezelor - cercetare aplicativ
- Construirea e antioanelor, metode de e antionare
- Observare coparticipativ
- Codificare. Tehnici specifice
- Analiza de con inut - cercetare aplicativ
- Analiza rezultatelor - teste de seminifica ie
- Analiza corela iei - coeficien i
- Mrimi medii, metode de aproximare
- Analiza multivariat a cauzalit ii
- Tipuri de ntrebri - cercetare aplicativ
- Interviul, focus - grupul
- Sociometria - tehnici sociometrice
- Experimentul de investigaie social
III. Bibliografie:
* Septimiu, C. - Chestionarul n investigaia social, ed. tiin ific, Buc. 1975
* Moser, C., A. - Metode de anchet n investigarea fenomenelor sociale, ed.
tiin ific, Buc. 1967
* Zastrow, C. - Practice of Social Work, Doresy Press, Illinois, 1981

30

ASISTEN A SOCIAL A FAMILIEI I COPILULUI


Titular disciplin:conf. dr. Ana Muntean
I. Obiectivele cursului:
La ncheierea cursului studen ii vor fi capabili s:
- n eleag i utilizeze corect concepte care in de asisten a social a familiei
- n eleag familia ca unul din cele mai importante domenii de interven ie a asistentului
social
- s devin con tien i de serviciile existente precum i de cele necesare pentru
ameliorarea calit ii vie ii familiei
- s aib cuno tin ele i atitudinile necesare pentru a deveni promotori ai unor schimbri
n asisten a social a familiei, a individului ca parte a familiei
- s devin con tien i de riscul prejudec ilor
- s n eleag conceptul de calitate a vie ii cu aplica ie pentru familie
- s vad individul ca parte a familiei i familia ca parte a comunit ii ntr-o integrare
progresiv ca fiind una din cerin ele "normalit ii", a strii de comfort a fiin ei umane
- s n eleag specificul interven iei, a raporturilor ntre specialist i familie n anumite
situa ii.
II. Tematica pentru curs:
- Familia ca sistem
- Distribuirea i realizarea rolurilor n familiei
- Comunicarea n cadrul familiei
- Asisten a social a familiei. Rolul asistentului social
- Legisla ia de ocrotire a familiei
- Violen a n cadrul familiei
- Concilierea conflictelor
- Practici de consiliere a familiei
- Divor ul
Tematica pentru seminarii:
- Evaluare activit ii de protec ie social n Romnia
- Grija pentru bunstarea copilului n rile industializate
- Cuno tin e i valori actuale n practica asisten ei sociale
- Influen a familiei asupra dezvoltrii personalit ii copilului
- Reintegrarea copiilor institu inaliza i n familiile lor biologice
- Programe de men inere a familiei
- Servicii sociale pentru copii i familiile lor
- Adop ia ca alternativ pentru copiii care nu pot rmne n familiile lor
- Comitetul romn de adop ii
- Servicii de plasament temporar n familii
- ngrijirea copiilor n institu ii
- Planificarea familial
- Dezbatere de caz
- Dezbaterede caz - prezentarea referatelor

31

III. Biblografie:
1. Bejan, A., Buruian, D. - Constituirea familiei tinere, Bucure ti 1989
2. Mircea, T. - Familia, de la fantasm la nebunie
3. Grant, L., M., Hollis, F. - Counselling for family violence and abuse, world publishing,
1987
4. Woods, M., Hollis, F. - Casework, a psyhosocial therapy, ed. Mc Graw-Hilll, Inc. 1990
5. Pelsser, R. - Manuel de psychopatologie de l'
enfant et de l'
adolescent, Gaetan morin,
1989
6. Zamfir, E., Zamfir, C. - Politici sociale, ed. Alternative, Buc. 1995
7. Hartman, A., Laird., J. - Family - centered social work practice, the free
press, 1983
8. Davis, H. - Counselling parents of childre with chronic ilness or disability, B.P.S.,
1993
9 Coulsed, V. - Practica asisten ei sociale, ed. Alternative, 1993
10 Smith, C. - Adop ie i plasament familial ed. Alternative, 1993
11 Parkinson, L. - Separarea, divor ul i familia ed. Alternative, 1993
12 Mental handicap - a handbook of care, ed Eamon Shanley, Churchill Livingstone,
1986

32

POLITICI SOCIALE, ASIGUR RI DE S N TATE I OMAJ


Titular disciplin : conf. dr. Alexiu Teodor Mircea
I. Obiective:
macrosocial.

1. S formeze studen ilor deprinderea de a analiza problemele sociale la nivel

2. S permit n elegerea i analiza preocup rilor privind protec ia social din


partea conduc torilor sistemelor sociale.
3. Studen ii s cunoasc sistemul actual de protec ie social cu posibilit ile i
limitele sale.
4. Studen ii s poat compara sistemele de protec ie social din " rile bun st rii"
pentru a repera experien ele transferabile.
5. Studen ii s aibe o imagine clar a transform rilor necesare din sistemul
protec iei sociale din Romnia i o ierarhizare a priorit ilor.
II. Planul tematic :
1. Politici sociale scurt istoric
2. Serviciile de asisten social : func ii i caracteristici. Asisten a Social n Romnia..
3. Asigur rile sociale concept, tipuri de asigur ri, structuri.
4. Asigur rile sociale. Modalit i de organizare a asigur rilor sociale n Romnia.
5. omajul concept, cauze
6. omajul n Romnia
7.Cre terea statutului bun st rii. C ile ie irii din criz .
8. Evaluarea politicilor sociale ale bun st rii. Metode de cre tere a eficien ei politicilor sociale
9. Politica social n Romnia tranzi iei. Limite i perspective.
III. BIBILIGRAFIE:
C t lin Zamfir: Dimensiuni ale s r ciei, ed. Expert, Bucure ti, 1994
Elena / C t lin Zamfir: Romnia n context european, ed. Alternative, Bucure ti, 1995
******************* Central and Eastern European in Transition: Public Policy and Social
Conditions, Nov. 1993, Unicef, Florence Italia
C t lin / Elena Zamfir Marius Augustin Pop: Romania '
89 -'
93 Dynamics of Welfare and Social
Protection, Unicef, Bucure}ti, 1994
************************************ Cartea alb a copilului din Romnia, Comitetulul
Na ional Romn, Unicef, Bucure ti, 1993

33

ASISTEN A SOCIAL A PERSOANELOR CU BOLI CRONICE, BOLI


TERMINALE I HIV/SIDA
Titular disciplina: lect.dr. Venera Bucur
I. Scopul cursului
Dobndirea de c tre student a cuno tin elor teoretice neecsare identificarea si intelegerea
rolului asistentului social in serviciile oferite persoanelor cu boli cronice,
In elegerea drepturilor muribundului, ingrijirea muribundului precum si politicile sociale
existente
II. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea gradului de adaptare i integrare social a clientului
- elaborarea unui plan individualizat de asistare
- folosirea cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice
III. Tematica
Bolile cronice. Consecin e asupra integr rii familiale i sociale a clientului
Metode specifice de asistare a pacientului cronic
Asisten a social n spital
Bolile terminale- definirea conceptuala. Asistenta sociala a familiei
Ingrijirile paleative- prezentare dupa A. Henderson.
Neoplaziile ca boli terminale
Infectia cu HIV CA BOALA TERMNALA
Asisten a social n neoplaziile copilului, malformatiile congenitale
Ingrijirea muribundului, drepturile muribundului
Asistenta sociala si nursingul muribundului in EUROPA i Romnia
Politici sociale in bolile terminale
IV. Bibliografie
1. Ciufescu, C., Ciufescu, E. HIV/SIDA-manual practic, Ed. Via a medical
romneasc , 1995
2. C. Dumitrache, B. Ionescu, A. Ranetti, Endocrinologie, Ed. Na ional, 1998
3. L. Gherasim, red., Medicin intern , vol. I i II, Ed. Medical , 1995
4. Gh. Mogo , Mic enciclopedia de boli interne, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1986
5. Marin Gh. Voiculescu, Boli infec ioase, vol. I, II, Bucure ti, Ed. Medical , 1989
6. Mechanic, D, edit. Handbook of Health, Health Care and Health Professions, Free
Press, New York, 1983

34

VALORI N ASISTEN A SOCIAL (ETICA PROFESIONAL )


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I.Obiective:
1. Va n elege conceptul de valoare, n general, n contextul eticii.
2. Va putea distinge diferite tipuri de valori.
3. Va putea opera cu conceptul de valoare n domeniul asisten ei sociale.
4. Va n elege i va opera cu cele 10 valori ale asisten ei sociale.
5. Se va familiariza cu modul n care sunt prezentate valorile n coduri etice.
6. Se va familiariza cu conceptul de bioetic .
7. Se va familiariza cu problematica dreptului la avort ca valoare.
8. Se va familiariza cu problematica dreptului la eutanasie ca valoare.
Se va familiariza cu problematica transplantului de organe ca valoare.
II. Tematica:
Teme de curs:
1. Conceptul de valoare
2. Clasificarea valorilor
3. Valorile n domeniul asisten ei sociale
4. Analiza valorii de a acorda importan primordial individului
5. Schimbarea social ca valoare n asisten a social
6. Justi ia social (bun starea economic , psihic i mental )
7. Respectul i aprecierea diferen elor individuale
8. Dezvoltarea priceperilor clientului de a se ajuta singur
9. Transmiterea cuno tin elor i valorilor altora
10. Priceperea asistentului social de a p stra sentimentele i valorile personale separat
de rela iile profesionale
11. Respectul pentru confiden ialitate valoare de baz n asisten a social
12. Capacitatea de a persista n depunerea de eforturi necesare n activitatea cu clien ii
n pofida frustr rii
13. Obliga ia de a avea o comportare profesional i personal la standarde ridicate
14. Codurile etice. Codul etic al N.A.S.W.
15. Principiile n asisten a social
16. Valori n domeniul bioeticii; implica ia n asisten a social
17. Avortul ca valoare
18. Sterilizarea ca valoare
19. Experimentul asupra omului
20. Transplantul ca valoare bioetic
21. Eutanasia ca valoare bioetic
Teme de seminar:
1. Ce valori despre oameni i rela iile lor unii cu al ii le considera i necesare ?
Dezbatere pe baz de eseuri

35

2. Valorile Dumneavoastr sunt congruente sau incongruente cu valorile societ ii ?


Cum opta i n situa iile n care valorile Dumneavoastr i valorile societ ii sunt
diferite ? Dezbatere pe baz de eseuri
3. De ce este necesar un cod etic n domeniul asisten ei sociale ? Dezbatere pe baz
de eseuri
4. Exerci ii privind confiden ialitatea
5. Pro / contra avortului. Dezbatere
6. Dreptul la eutanasie. Dezbatere
Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
1. * * * Encyclopedia of Social Work, 19th Edition. Suppliment Washington DC,
NASW Press, 1997, pp. 371 385
2. Prelici, V., Asisten a social : idee, demers, profesie, Timi oara, Editura Mirton,
2001
3. Sgreccia, C., Tambone, V., Manual de bioetic , Arhiepiscopia Romano
Catolic de Bucure ti, 2001
4. Wells, C.C., Masch, M.K., Social Work Ethics Day to Day Guidelines For
Professional Practice, New York et London, Longman Inc., 1986
Wilson, S.J., Confidentiality in Social Work Issues and Principles, New York, The
Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 1978

36

POLITICA OCUP RII FOR EI DE MUNC


Titular disciplin : conf. dr. Alexiu Teodor Mircea
I. Obiective:
1. s se familiarizeze cu ctrategiile internationale si nationale de ocupare a fortei de
munca;
2.sa exerseze metode de dezvoltare a modalitatilor de imbunatatire, eficientizare a
politicilor de ocupare a fortei de munca;
II. Tematica:
1. Agenda politicii sociale
2. Ocuparea fortei de munca - strategia europeana pentru ocuparea fortei de munca,
analize privind ocuparea fortei de munca, EURES;
3. Dezvoltare locala, Fondul Social European - prezentare, EQUAL, masuri
inovatoare,
4. Conditii de munca si sindicate - dialog social, responsabilitate sociala, legislatia
muncii si sindicatele, sanatate si siguranta la locul de munca, libera circulatie a fortei
de munca;
5. Coordonarea schemelor de securitate sociala, situatia sociala si demografica,
integrarea sociala, protectia sociala, MISSOC, anti-discriminare si relatiile cu
societatea civila, societatea civila;
6. Probleme legate de persoanele cu deficiente,
7. Egalitatea intre sexe, extindere, probleme internationale, societatea cunoasterii,
evaluari,
8. Cercetare socio-economica,
9. Cardul european de asigurare medicala, sistemul de pensii;
10. Egalitate si non-discriminare intr-o Europa extinsa.
III.Bibliografie
Demier, Francis: Istoria politicilor sociale. Ia i: Institutul European, 1998.
Dogan, Mattei Pelassy, Dominique: Economia mixt . Bucure ti: Alternative, 1992.
(Cap. I-II)
Molnar, Maria: S r cia i protec ia social . Bucure ti: Editura Funda iei Romnia de
Mine,
1999.
Mungiu-Pipidi, Alina - Ioni , Sorin: Politici publice. Teorie i practic . Ia i: Polirom,
2002. (Cap. II, III, IV)
Pierson, Christopher Castles, Francis Geoffrey: The Welfare State Reader. Cambridge:
Polity Press, 2000. (selec ii n colec ia de lecturi)
Pop, Luana Miruna (ed.): Dic ionar de politici sociale. Bucure ti: Expert, 2002.
Popescu, Livia: Protec ia Social n Uniunea European . Cluj-Napoca: Presa
Universitar Clujean , 1998.
Preda, Marian: Politica social romneasc . Ia i: Polirom, 2002. (Cap. I, II, III, IV)

37

Rosanvallon, Pierre: Noua problem social . Ia i: Institutul European, 1998. (Cap. III,
IV, VI)
Zamfir, C t lin (ed.): Politici sociale n Romnia: 1990-1998. Bucure ti: Expert, 1999.
Zamfir, Elena Zamfir, C t lin (eds.): Politici sociale. Romnia n context european.
Bucure ti: Alternative, 1995.
Resurse on-line
The European Commission on Employment and Social Affairs: National Action Plans for
Social Inclusion. [http://europa.eu.int/comm/employment_social/
news/2001/jun/napsincl2001_en.html]

38

SISTEMUL DE ASISTEN
SOCIAL
Titular disciplina: lect.dr. Cosmin Goian
I. Obiective:
Cunoa terea componentelor i conexiunilor sistemului de asisten social.
Motivarea studen ilor de a ac iona n echipe de speciali ti, de a construi re ele.
II. Tematica:
1. Societatea ca sistem organiza ional.
Componentele si rela iile sistemice ale societ ii.
2. Ac iunea social de concep ie. Politica social.
Programe i strategii sociale na ionale.
3. Programe i strategii sociale zonale i locale.
4. Ac iunea social opera ional. Implementarea politicii sociale. Competen ele i
atribu iile institu iilor centrale, teritoriale i locale.
Administra ia publica i justitia.
5. Institu iile protec iei sociale.
6. Institu iile asisten ei sanitare.
7. Institu iile persoanelor cu handicap.
8. Institu iile educa iei publice.
9. Institu iile protec iei drepturilor copilului.
10. Partenerii sociali n asisten social.
11. Tipuri de re ele i particularit ile acestora.
12. Metodologia construirii de re ele n asisten a social.
13. Condi iile func ionrii optime a re elelor n asisten a social.
Comunicarea interpersonal i interinstitu ional.
III. Bibliografie:
Bocancea, Cristian Neam u, George: Elemente de asisten social. Ed.Polirom,
Ia i, 1999.
Buzarnescu, tefan: introducere n sociologia organiza ional i a conducerii.
E.D.P.Bucure ti, 1995.
Coulshed, Veronica: Practica asisten ei sociale. Ed.Alternative, Bucure ti, 1993.
Cre u, Virginia: Educa ia pentru drepturile copilului. Ed.Semne, 1999.
Miftode, Vasile (coord.): Dimensiuni ale asisten ei sociale. Ed.EIDOS, Boto ani,
1995.
Tacsi, Ladislau: Re eaua de asisten soial n mediul rural. Ed.Mirton, Timi oara,
2001.
Zamfir, Elena: Situa ia familiei i a copilului n Romnia. UNICEF, Bucure ti, 1994.
Programul de guvernare.
Strategia de dezvoltare economic i social a zonei Timi oara. Primria Timi oara,
2000.

39

Strategia guvernamental n domeniul protec iei copilului n dificultate. M.O.Nr.321


din 14.06.2001.
Strategia na ional privind protec ia special i integragrea social a persoanelor cu
handicap din Romnia. M.O.Nr.853 din 26.11.2002.

40

I. Scop

CONSILIERE N ASISTEN
SOCIAL
Titular disciplina: lect.dr. Alexandru Neagoe
-

prezentarea principalelor abord ri i tehnici folosite n consiliere, urm rind


elucidarea modului n care acestea se raporteaz la trebuin ele i sensibilit ile
clien ilor
- familiarizarea cu metodele concrete de consiliere n cteva tipuri specifice de
situa ii
II. Obiective
La finalul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea situa iei specifice a clientului
- abordarea profesionist a problematicii clientului
- elaborarea unui plan de interven iei
- implementarea metodelor i tehnicilor prezentate la curs
III.Planul tematic al cursului
1. Consilierul: calit i, motiva ii, resurse i domenii de vulnerabilitate
2. Consilierea: obiective i tehnici de baz
3. Rela ia terapeutic , dinamica ei, contratransferul
4. Evaluarea i preg tirea interven iei, ascultarea
5. Abordarea problemelor : definirea, descrierea lor
6. Identificarea factorilor ce favorizeaz problemele
7. Coordonarea st rilor emo ionale
8. Coordonarea gndurilor
9. Sf tuirea n timpul crizei
10. Sf tuirea n post-criz
11. Anxietatea i depresia
12. Consiliere premarital
13. Consiliere marital
14. Consilierea n doliu
Activitatea la seminar
n orele de seminar se vor exemplifica diferite tehnici de consiliere prin intermediul
jocului de rol, studen ii vor prezenta referate pe marginea c rora vor avea loc discu ii n
cadrul ntregii grupe.
IV.Bibliografie selectiv :
Jay E. Adams, Manualul Consilierului spiritual cre tin, Wheaton, Illinois: Societatea
Misionar Romn , 1993.
D.B. Allender, The Wounded Heart, Grand Rapids: Zondervan, 1986.
Gary R. Collins, Christian Counseling, Waco, Texas: Word Books, 1980.
A. Corners, Divorce and Remarriage, London: Hodder and Stoughton, 1993.
Larry Crabb, Inside Out, Colorado Springs: Navpress, 1988.
R. Hemfelt, Labirintul codependen ei: drumul spre rela ii interumane s n toase, Cluj:
Logos, 2001.
P. Meier, Introduction to Psychology and Counseling, second ed., Grand Rapids: Baker,
1991.
G. Rekers, Counseling Families, Dallas: Word.

41

K.M. Strom, Helping Women in Crisis, Colorado Springs: Navpress, 1990.


C. Oancea, Tehnici de sf tuire/ consiliere, Bucure ti, edit. Vavila Edinf, 2002
E.L. Worthington, Counseling Before Marriage, Dallas: Word.

42

MANAGEMENTUL I EVALUAREA PROGRAMELOR DE ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin : conf. dr. Teodor Mircea Alexiu
I. Obiectivele cursului:
1. Studen ii s se obi nuiasc cu tratarea riguroas , exact , a conceptelor specifice disciplinei;
2. Studen ii s n eleag contextul social n care i dezvolt activitatea agen iile de asisten
social .
3. Studen ii s cunoasc principiile de organizare a unei agen ii de asisten social ;
4. Studen ii s evalueze activitatea unei agen ii de asisten social ;
5. Studen ii s poat ac iona ca manageri, s poat organiza activitatea unei agen ii;
6. Studen ii s poat scrie un proiect pentru a primi fonduri necesare deschiderii unei agen ii de
asisten social ;
7. Studen ii s poat ntocmi fi a postului pentru personalul unei agen ii i s poat organiza
interviul pentru angajare.
II. Planul tematic al cursului
Asisten a social i managementul
- scurt istoric
- cteva principii de baz
Procesul de luare a deciziilor
- tehnici i c i specifice
- evaluarea deciziilor
Asistentul social ca administrator
- atitudinea administratorului
- comportarea etic
Activitatea financiar i managementul
- tipuri de buget
- planificarea financiar
Organizarea n vederea furniz rii serviciilor
- factori structurali ai organiza iei
- factori umani ai organiza iei
Opera ii n Consilii i comitete
- avantaje i dezavantaje
Conducerea - teorii ale conducerii
- atribute ale conduc torilor
- valorile i conflictele conducerii
Natura conducerii unei echipe
- caracteristicile echipei
- valorile i conflictele conducerii
Motiva ia i satisfac ia profesiei
- teorii ale motiva iei
- scurt-circuitul
Comunicarea n administra ie
- importan a comunic rii verbale i nonverbale

43

Rela iile comunitare


- organizarea proceselor comunitare
- agen ii i voluntarii
Func ia de personal
- ncadrarea i promovarea personalului
Supervizarea - un proces dual
- principiile de baz ale superviz rii
- modele de supervizare
- mbun t irea procesului de supervizare
Planul tematic al seminarului
- Cadrul formal al colabor rii
- Posibilit ile de descentralizare a institu iilor
- Asistentul social ca administrator
- Procesul de luare a deciziilor
- Impactul activit ii agen ilor asupra angaja ilor i asupra comunit ii
- Inflen a comunit ii asupra organiz rii serviciilor sociale
- Conducerea. Forme de conducere i concep ia despre om
- Organizarea ntrunirilor pentru dezvoltarea noilor idei
- Instrumentele conducerii. Managementul financiar
- Planificarea i angajarea personalului
- Conducerea edin elor. Comunicarea n administra ie.
- Studierea unor proiecte privind realizarea unui nou sistem de protec ie social pentru
persoanele aflate n grija statului;
- Comunicarea i utilizarea informa iei n mamagement;
- Evaluarea personalului
III. BIBLIOGRAFIE
Rex Skidmore - Social Work Administration, Prentice-Hall, 1993
Horia Pitariu - Managementul resurselor umane, Ed. All, Bucure ti, 1994

44

ELABORARE PROIECT
Titular disciplina: conf.dr. Teodor Mircea Alexiu
I.Obiective:
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
Tematic
1.Discu ii generale despre tematica, structura, obiectivele, bibliografia folosita; modalitatea
de examinare.
2.Un alt mod de a gndi cercetarea. Propunerea de cercetare.
3.Ce este un design de cercetare social ? Elementele unui design de cercetare social .
4.Tipuri de designuri: experimental, longitudinal, sec ional i studiu de caz.
5.Problema de cercetare. Interoga iile, ipotezele i obiectivele cercet rii.
6.Strategia de cercetare.
7.Tipuri de strategii: inductiv , deductiv , retroductiv , abductiv .
8.Concepte i variabile.
9.Metode i instrumente.
10.Surse de date. Tipuri i forme de date.
11.Analiza i interpretarea datelor.
12.Raportul de cercetare.
13.Exemple de cercet ri.
Bibliografie
David de Vaus, Research Design in Social Research, 2001, Sage Publications, London
Norman Blaikie, Designing Social Research, 2000, Polity Press, Cambridge
Audrey Dunsmuir, Lynn Williams, How to do Social Research, 1999, Collins
Educational, London
Gary King, Robert Keohane, Sidney Verba, Fundamentele cercet rii sociale, 2000,
Editura Polirom, Ia i
Ion M rginean, Proiectarea cercet rii sociologice, 1999, Editura Polirom, Ia i
45

46

PRACTIC
Obiective:
Anul I:
O1 - sa ia contact cu setul de valori, cunostinte si deprinderi specifice profesiei de
asistent social si sa le identifice la nivelul locului de practica.
O2 - sa identifice atributele calitative necesare si specifice asistentului social
profesionist si sa inteleaga importanta lor in munca cu clientii
O3 - sa inteleaga modul in care se construieste relatia de asistenta sociala dintre
asistent si sistemul client , precum si rolul asistentului social in agentia respectiva
O4 - sa surprinda etapele unui proces de asistare si sa cunoasca metodele, tehnicile si
instrumentele de lucru ale respectivei agentii.
O5 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul de
specialitate asimilat.
Anul II:
O1 - sa inteleaga care este problematica specifica clientului, strategia si metodele
prin care agentia raspunde nevoilor lui;
O2 - sa deprinda abilitati de evaluare a clientului in situatiesi sa deprinda
construirea unui plan specific de interventie;
O3 - sa participe la activitatile agentiei si sa initieze contacte cu clientii folosind
metodele si tehnicile asimilate, sub indrumarea supervizorului de practica;
O4 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul
de specialitate asimilat.
Anul III:
O1 - sa exerseze contactarea initiala a clientilor, intervievarea si sa participe la etapele de
strangere de date si construire a contractului cu clientii agentiei;
O2 - sa elaboreze planuri de interventie personalizate si sa parcurga etapele unei
interventii de asistenta sociala pentru cel putin doi clienti ai agentiei;
O3 - sa construiasca si sa propuna grupul/ reteaua de suport pentru cele minim doua
cazuri;
O4 - sa realizeze analiza organizatiei si sa redacteze concluziile evaluarii sub forma unui
eseu;
O5 - sa identifice oportunitati privind ameliorarea activitatii respectivei agentii,
imbogatirea ofertei de servicii in concordanta cu nevoile clientilor sau sa realizeze studii
utile dezvoltarii strategice a agentiei pe care sa le prezinte coordonatorului de practica.

47

II. Tematica:
Dezvoltarea abilit ilor avansate de rela ionare cu diverse categorii de clien i ai asisten ei
prin exersarea rolurilor de consilier, mediator de conflicte, educator social n func ie de
specificul organiza iei sau institu iei loc de practic . Generalizarea i integrarea
abilit ilor de rezolvare a problemelor n cadrul procesului de asisten social la toate
nivelele de organizare social : individual, a cuplului marital, familial, de grup,
organiza ional sau institu ional, comunitar i societal: identificarea problemelor,
colectarea datelor, stabilirea scopurilor, planificarea sarcinilor, selectarea i
implementarea interven iilor sociale, monitorizarea i evaluarea impactului interven iei,
terminarea adecvat a rela iei de ajutor. Formarea i exersarea abilit ilor politice:
advocacy, lobby, ini ierea de ac iuni legislative, negociere, organizare, publicitate,
demonstra ii. Dezvoltarea abilit ilor profesionale de: nregistrare a cazurilor n practica
asisten ei sociale, cercetare, managementul timpului i munca n echip . Proiectarea i
evaluarea eficacit ii unor strategii alternative de interven ie pentru solu ionarea aceleia i
probleme sociale la trei nivele diferite de organizare social . Evaluarea realiz rii scopului
interven iei sociale, monitorizarea interven iei, revizuirea i reformularea planului de
interven ie atunci cnd este necesar. Dezvoltarea i folosirea autocon tientiz rii de c tre
studentul practician. Utilizarea func iilor manageriale, educative i de sprijin ale
superviz rii de c tre student pentru dezvoltarea personal i profesional a acestuia.
Bibliografie
Compton, B.R. and Galaway B., (1999), Social Work Processes, 6 th Ed., Pacific Grove,
California, Brooks Cole Publishing Company
Gal D., (coordonator), (1997), Lucr ri practice i metode de asisten social , ClujNapoca, Universitatea Babe -Bolyai, Catedra de Asisten Social
Ivey, A.E., (1994), Intentional Interviewing and Counseling, Facilitating Client
Development in a Multicultural Society, 3rd Ed., Pacific Grove, California, Brooks Cole
Publishing Company
Neam u, N. (coordonator), Fabian, A., (2001), Metode i tehnici de asisten social a
familiei, Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura Word System
Neam u N. (coordonator), Ciornei C. (2001), Practica asisten ei sociale: competen e
specifice, Cluj-Napoca, Editura Pro Vita.
Evaluare
Verificare pe parcurs i examen. Criterii de evaluare: participarea activ la practica
direct , de teren,- 50% din not ; prezentarea scris a raportului final de practic - 30%;
participarea la analiza i evaluarea practicii - 10%; examen oral - 10% din not .

48

LIMBA ENGLEZ
Titular disciplina: conf. Dr. Cheveresan Constantin
I. Obiective:
- s sistematizeze i s consolideze cuno tin ele acumulate n liceu, aptitudini care se
refer la ascultare, vorbire, citire, scriere.
- men inerea i dezvoltarea capacit ii studen ilor de a comunica, de a folosi limba
englez n situa ii reale sau ct mai apropiate de realitate, asisten a social desf urnduse i cu participarea multor speciali ti strini n momentul de fa i n viitor.
- considernd c to i ace ti studen i au nevoie de limba englez pentru informare i
documentare din materiale originale, se pune accent pe crearea aptitudinilor de citire
rapid, rezumare, re inerea detaliilor, transferare sistematizatoare a cuno tin elor prin
fi are, prelucrare de date n tabele etc.
.
II. Planul tematic al cursului:
Anul I:
- Sistemul fonetic englez. Recapitulare.
- Folosirea timpurilor. Recapitulare.
- Verbele neregulate.
- Limbile pe care le vorbim.
- Expresii idiomatice.
- Oameni i locuri. Modalitate, Explornd lumea. Compara ia.
- Moduri de via . Vorbirea indirect
- Priorit i condi ionale.
- Minuni naturale n lume. Prezentul perfect.
- Realizri de seam a minii omului.
Anul II:
- Studiul textelor de specialitate din bibliografia clasic
- Conversa ia cu clientul. Generalit i
- Interviul cu clientul
- C tigarea existen ei. Propozi ii subordonate.
- Alimente i hran. Transport.
- Bani i opera iuni bancare.
- Traduceri de texte de specialitate.
- Cltorii.
III. Bibliografie:
English for Today, vol 2, 3 ed. National Council of Teachers of English,
USA, 1973.
Bouchard, Donald L., Sound Reading, EDT, ICA: Washington DC, 1982.
Curry, Dean (ed.), Mind Speaks to Mind. Selected American Essays for Advanced
Students of English as a Foreign Language, USIA: Washington DC, 1988.
Flower, John; Berman, Michael, Build Your Vocabulary, Language Teaching
Publications: Hove, 1989.

49

French, Allen, Facets. Progressive Reading Series, Book 8, ELS, ICS, USIA:
Washington DC, 1976.
Cheveresan Constantin, Cheveresan Luminita, Care-giving. English for Social Workers
Editura Universitatii de Vest, 2003;

50

PROGRAMA ANALITIC
SPECIALIZAREA PROBA IUNE I PROTEC IA VICTIMELOR
INTRODUCERE N PSIHOLOGIE
Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
* sa poata desprinde principalele caracteristici ale psihicului , asa cum au fost si sunt
intelese
* sa enumere principalele ramuri ale psihologiei
* sa clasifice si sa descrie principalele directii de explicare ale invatarii
* sa diferentieze memoria de invatare
* sa enunte si sa descrie procesele memoriei
* sa descrie citeva din cele mai importante metode, orientari si rezultate experimentale in
studiul memoriei
* sa analizeze principalii factori ce intervin in performantele memoriei
* sa diferentieze si sa explice cele trei forme ale memoriei
* sa descrie rezultatele unor cercetari mai recente privitor la mecanismele
psihofiziologice ale memoriei
* sa poata explica in lumina diferitelor teorii si rezultate experimentale activitatea
intelectuala
* sa caracterizeze, in general punctul de vedere al psihologiei genetice privitor la evolutia
mecanismelor inteligentei (Piaget)
* sa poata explica mecanismele limbajului in general si rolul lui in dezvoltarea
inteligentei infantile potrivit lui J.Piaget si J. Bruner
* sa poata demonstra importanta fiecarui dintre cei trei factori ai dezvoltarii implicati in
performantele intelectuale
* sa exemplifice aplicatii practice ale psihologiei diferentiale, cu precadere referitoare la
inteligenta
* Sa poata opera cu concepte aferente celui de motivatie, in lumina paradigmei
homeostazice
* Sa poata explica motivatia in lumina paradigmei homeostaziei
* sa inteleaga si sa poata descrie model;ul psihanalitic in lumina paradigmei homeostatice
* sa se familiarizeze si sa poata utiliza citeva dintre conceptele psihanalizei: pulsiune,
conflict, refulare, sublimare, proiectie, libido obiectal, narcicisic, imago, lapsus;
* sa descrie motivatie In lumina teoriei lui K. Lewin ( conflictul motivelor).
* sa inteleaga si sa explice mecanismele motivatiei in lumina etologiei;
* sa poata explica atasamentul si agresiunea in lumina unor cercetari recente;
* sa poata explica conceptele de coerenta cognitiva, nivel de aspiratie, trebuinta, de
performanta.
*sa poata descrie cele 2 faze ale somnului: lent si paradoxal;
* sa descrie sumar mecanismele fiziologice ale somnului;

51

* sa poata prezenta citeva aspecte importante referitor la fiziologia somnului, cu


sublinierea rolului formatiunii reticulate;
* sa poata descrie manifestarile emotiei ;
* sa poata defini si caracteriza conceptul de personalitate;
* sa poata prezenta succint modelul factoreial al personalitatii;
* sa poata caracteriza citeva din cele mai importante tipologii si teorii ale personalitatii;
* sa prezinte citeva caracteristici mai importante ale "psihologiei umanista".
II. Planul tematic al cursului:
Identitatea psihologiei ca stiinta
Obiectul psihologiei; metode ale psihologiei; ramurile psihologiei;
Senzatiile
Analizatorul; clasificarea senzatiilor; pragurile senzoriale; contrastele; interfertenta;
adaptarea.
Perceptiile
Organizarea perceptiva; legile gestaltismulului; constructia obiectului; perceptia
spatiului; contexte; contextul individual; contextul social; perceptia spatiului social;
Invatarea
Conditionarea pavloviana, instrumentala, operanta; teoriile invatarii; aspecte
psihofiziologice ale invatarii; aplicatiile psihologiei invatarii.
Memoria
Cercetari experimentale; pluralitatea mecanismelor memoriei; aspecte psihofiziologice
ale memoriei;
Activitatile intelectuale si limbajuj
Cercetarea experimentala a proceselor intelectuale; stadiile genetice ale lui J. Piaget;
functia simbolica si semiotica; rolul limbajului in dezvoltarea inteligentei infantile;
aspecte diferentiale; deficienta mentala
Motivatia
Modelul homeostatic de reducere a tensiunii; pulsiunile in psihanaliza; studierea
experimental a motivatiei si etiologiei;
Somnul si vigilenta
Aten ia
Emotia
Personalitatea
Psihologia umanista
(Allport, Rogers, Maslow)
Planul tematic al seminarului:
- Metodele psihologiei: observatia, experimentul ( natural si de laborator), testele
psihologice, tehnicile proiective, studiul produselor activitatii, matematica si statistica in
psihologie, prelucrarea datelor pe calculator.
- Diversitatea psihologiei contemporane: psihologie generala, psihologie aplicata,
psihologia in scoala, psihologia clinica, intreprinderea industriala, sport, arta, psihologia
cosmonautilor.

52

- Perceptie si activitate: orientarea asociationista, gestaltista, behaviorista in explicarea


perceptiei; perceptia ca proces adaptativ in lumina teoriei informatiei si a ciberneticii.
- Diversitatea teoriilor invatarii: orientarea S - R, gestaltista si cognitivista in explicarea
mecanismelor invatarii; aplicatiile teoriilor invatarii in educatie si terapeutica.
- Factorii dezvoltarii: ereditate, mediu(educatie) analiza interactionista, aplicatii practice
ale psihologiei diferentiale, elemente de geminologie.
- Conceptul de homeostazie si motivatia; analiza trebuintei de foame.
- elemente de psihanaliza: instantele personalitatii, conceptele psihanalizei, psihanaliza ca
metoda terapeutica; contributile lui Jung, A. Adler, E. Fromm
- Principalele elemente ale teoriei si metodei lui E. Kretchmer si Sheldon
- Orientarea umanista in psihologie: G.Allport, C.Rogers, Maslow
- Metoda testelor ; aplicatii
- - Seminar recapitulativ.
III. Bibliografie:
Grand Dictionnaire de la Psyhologie, Paris, P.U.F., 1992.
Atkinson, R., .a., - Introduction to Psyhology, Geneva, Harcourt Brace
Jovanovich Inc. 1990.
Carlos, N.R., - Psyhology. The Science of Behaviour, Massachusetts,
Allyn and Bacon Inc., 1984.
Dolle, J-M., - Pour comprendre Jean Piaget, Toulouse, Edouard Privat,
editeur, 1974
Cosmavici, A.,
- Psihologie general , Ia i, Editura Policron, 1996.
Keachie, Mc., J.W., - Psyhology, Michigan, Addison-Wesley Publishing Doyle, Ch.,
L., Company, 1996

53

INTRODUCERE N SOCIOLOGIE
Titular disciplina conf.univ. dr. Pascuta Ioan
I. Obiectivele cursului:
- are menirea de a completa identitatea cultural a viitorului lucrtor social
- opera ionalizeaz principalele categorii care confer particularitatea epistemic
sociologiei
ca disciplin i- i propune s-i familiarizeze pe studen i cu metodologia cercetrii de
teren
- completeaz setul de metode specifice asisten ei sociale
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul de studiu i problematica sociologiei generale.
- Sistemul categorial al sociologiei.
- Personalitate i cultur.
- Personalitatea i socializarea.
- Grupul social.
- Ac iunea social.
- Stratificarea social.
- Comunicarea ca fapt social.
- Procese sociale fundamentale: integrarea socioprofesional.
- Mobilitatea socioprofesional.
- Fluctua ia socio profesional.
- Devian a i echilibrul dinamic al societ ii.
- Metode tehnici i procedee de cercetare sociologic a spa iului social.
III. Bibliografie:
- A.Mihu - Introducere n sociologie, E. Dacia, Cluj-Napoca 1992
- . Buzrnescu - Istoria doctrinelor sociologice, Curs, Timi oara 1992 /1993
- L. Vlsceanu - Metode i tehnici de cercetare sociologic, E. tiin ific, Buc. 1986

54

ELEMENTE DE MEDICIN INTERN


I SOCIAL
Titular disciplin: lect. drd. Valentina Baciu
I. Scopul:
Dobndirea de c tre studentii din anul I a unor cuno tin e esen iale despre principalele st ri de
dezechilibru fizic ale organismului uman, efectele acestora la nivelul Integr rii sale sociale,
consecin ele asupra societ ii n ansamblu
II. Obiective:
La finalul semestrului I, studen ii trebuie s demonstreze asimilarea de cuno tin e privind:
- principalele afec iuni fizice ce influen eaz negativ capacit ile de adaptare i integrare ale
clien ilor
- evaluarea cauzelor i consecin elor de natur social a afec iunilor
- evaluarea obiectiv a situa iei st rii de s n tate la nivelul comunit ii locale i la nivel na ional
III. Planul tematic:
1. Organismul uman ca sistem. Subsistemele organismului uman.
2. Elemente esen iale de fiziologe uman
3. Afec iuni ale sistemului cardio-vascular
4. Afec iuni ale sistemului digestiv
5. Boli metabolice
6. Boli infec ioase i cu transmisie sexual
7. Boli degenerative, tumori maligne
8. Sistemul de ngrijire a s n t ii ca sistem de control social
9. Promovarea s n t ii comunit ilor umane, principiul profilactic
10. Influen a mediului de via i a modului de via asupra st rii de s n tate
11. Clasificarea i preven ia social a bolilor
12 Aspecte sociale ale unor afec iuni contagioase, cronice i degenerative
13. Evolu ia st rii de s n tate a popula iei n Romnia n decursul perioadei de tranzi ie
14. Spitalul: structur i func ii, adaptarea bolnavului la via a n spital
Activitatea de seminar
Se vor discuta principalele subiecte ale temelor din perspectiva asisten ei sociale.
Studen ii vor prezenta referate, con inutul acestora va fi analizat cu participarea colegilor.
IV. Bibliografie:
C. Dumitrache, B. Ionescu, A. Ranetti, Endocrinologie, Ed. Na ional, 1998
L. Gherasim, red., Medicin intern , vol. I i II, Ed. Medical , 1995
Gh. Mogo , Mic enciclopedia de boli interne, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1986
Marin Gh. Voiculescu, Boli infec ioase, vol. I, II, Bucure ti, Ed. Medical , 1989
N. Ilinca, Geografie uman . Popula ia i a ez rile omene ti, Editura Corint, Bucure ti, 1999
Cornelia Mure an, Evolu ia demografic a Romniei. Tendin e vechi, schimb ri recente,
perspective (1870 - 2030), Editura Presa Universitar Clujean , Cluj-Napoca, 1999
Ministerul S n t ii- Raportul asupra cercet rii s n t ii reproducerii 1999
Banca Mondial - Indicatori de dezvoltare pe anul 2001, Washington DC, The World Bank, 2001
Ministerul S n t ii S n tate pentru to i pn n anul 2000. Indicat,ori ai s n t ii pentru
intervalul 1993 1995. Bucure ti, 1997
Ministerul S n t ii Main Health Surveys, Bucure ti, 1997

55

INFORMATIC
I STATISTIC SOCIAL
Titular disciplina: lect.dr. Grosscek Gabriela
I. Obiective:
Dezvoltarea cuno tin elor metodologice ale studen ilor sociologi prin familiarizarea
acestora cu proceduri de analiz , prelucrare i interpretare a datelor utiliznd programe
statistice pe calculator.
II. Planul tematic:
- Bazele teoretice ale prelucrrii automate a datelor.
- Arhitectura sistemelor electronice de calcul.
- Calculatoare personale.
- Logica programri calculatoarelor electronice.
- Reele de calculatoare.
- Tendine n utilizarea calculatoarelor electronice.
-Statistica aplicat ; Pachetul de programe SPSS.
-Statistica inferen ial i teste de semnifica ie. Teste de semnifica ie. Semnifica ia testelor
de semnifica ie; Teste de semnifica ie pentru e antioane mari; Teste de semnifica ie
pentru e antioane mici.
-Proceduri SPSS.
III. Bibliografie
Moineagu, C. et al., Statistica, Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1976
Moser, C.A., Metode de anchet n investigarea fenomenelor sociale, Editura tiin ific ,
Bucure ti, 1967
Radu, I. et al, Metodologia psihologic i analiza datelor, Editura Sincron, 1993
Rotariu,T., Curs de metode i tehnici de cercetare sociologic , Universitatea Babe Bolyai, edi ia a III-a, 1994
Sandu, D., Statistic n tiin ele sociale, Univ. Bucure ti, 1992

56

BAZELE ASISTEN EI SOCIALE


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
Cursul urm re te familiarizarea studentului cu problemele generale ale teoriei i
practicii asisten ei sociale care voi fi reluate i adncite concentric la disciplinele de
specialitate n urm torii ani.
- n elegerea conceptului ( ideii) de asisten social (printr-o scurt analiz
diacronic si sincron );
- n elegerea si opera ionalizarea conceptului de trebuin ;
- n elegerea naturii profesiei de asisten social ;
- n elegerea si opera ionalizarea valorilor, cunostin elor i deprinderilor /
priceperilor necesare profesiei de asistent social;
- n elegerea activit ii de asisten a social cu proces de rezolvare a problemelor;
- n elegerea si opera ionalizarea conceptelor de interven ie, tranzac ie influen ;

II. Planul tematic al cursului


1.Ideea de asisten social ; scurt istoric al asisten ei sociale
2. Asisten a social , o profesie n dezvoltare
3. Activitatea de asisten social ca raspuns la grij i trebuin
4. Asisten a social , o activitate creativ de ntrire a cunostin elor, valorilor i
deprinderilor / priceperilor
5. Asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor.Problema, stadiile procesului de
rezolvare a problemei, rezolvarea practic a problemelor
6. Asisten a social ca interven ie n tranzac iile umane. Interven ia, tranzac ia, influen a,
schimbarea ca rezultat al asisten ei sociale
Planul tematic al seminarului:
- Asisten a social ca idee i praxis n decursul timpului n lume
- Asisten a social ca idee i praxis n Romania
- Prestigiul profesiei de asistent social
- Trebuin e, modele homeostatice, modelul lui A. Maslow
- Eseu (dezbatere), asisten a social ca r spuns la grij i trebuin
- Ce cuno tin e asimilate pn acum a putea valorifica n domeniul asisten ei sociale? De
ce a mai avea nevoie?
- Eseu (dezbatere) asisten a social - activitate creativ de mbinare a cuno tin elor,
valorilor i deprinderilor/ priceperilor
- Codul etic al asistentului social
- Algoritmizabil i euristic n rezolvare a problemelor

57

- Eseu (dezbatere) asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor


- Recenzii dezbatere
- Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
3. Charles Zastrow The Practice of Social work , Dorsey Press, Homewood, USA
1985
4.

Charles Zastrow, The Practice of Social Work, sixth edition, Brooks/Cole


Publisihing, Homewood, USA 1999

3. Egan Gerrard The Skilled Helper, 1994, Brooks Cole Publishing, California 1994

58

PSIHOLOGIE SOCIAL APICAT


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- s dezvluie pecetea i natura sociocultural a personogenezei i, de fapt, a tot ceea ce
este esen ial la un om - conduita omeneasc, nv area, semnifica iilor, comunicarea i
percep ia interpersonal, sociabilitatea, profesia etc.
- s contribuie la formarea tinerilor asisten i sociali - speciali ti n ameliorarea condi iei
umane, individuale i de grup.
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul psihologiei sociale.
- Istoricul constituirii psihologiei sociale ca tiin .
- Persoana n psihologia social.
- Statul i rolul persoanei.
- Rela ii interpersonale.
- Psihologia grupurilor mici.
- Dinamica de grup.
- Probleme ale liderului i ale conducerii n grupurile sociale mici.
- Aspecte psihologice ale motiva iei. Conduite i activit i umane n situa ia
de grup.
- Grupurile mari i fenomenele de mas.
- Metodele psihologiei sociale.
Planul tematic al seminarului:
- Categorii i principii n psihologia social.
- Orientarea individual psihologic n psihologia social.
- Persoan - subiect - individualitate.
- Infuen a factorilor socioculturali asupra percep iei, memoriei, inteligen ei i afectivit ii.
- Rela ia statut, rol, nivel de aspira ie, comportament.
- Aptitudine de a adopta un rol i pozi ia lui.
- Fenomenul contaminrii n actul interpersonal.
- Schemele comunicrii - privire comparativ.
- Specificul percep iei interpersonale.
- Normativitatea, capacitatea de autoorganizare i eficien a grupului social mic.
- Cmpul psihologic n percep ia lui Lewin.
- Stiluri de conducere, tipuri de lideri.
- Psihologia mul imilor de G. Le Bon.
- Metodele de scri de opinii i atitudini i folosirea adecvat a acestora n cadrul
cercetrilor concrete.
- Sociometria - mijloc de cunoa tere a grupului mic i a membrilor acesteia.
III. Bibliografie:
- A. Adler - Cunoa terea omului, E.S. Buc. 1991

59

- G. Le Bon - Psihologia mul imilor, E.D.Anima 1991


- S. Chelcea - Experimentul psihologic, E. tiin ific i Enciclopedic, Buc. 1982
- S. Chelcea - Psihologia cooperrii i ntrajutorrii umane, E. Militar, Buc. 1990
- R.S. Feldman - Social Psihology, University of Massachusettes - Amtrest. 1985
- S. Freud - Totem i tabu, Angoas i civiliza ie, E. tiin ific, Buc. 1991
- P. Golu - Psihologie social, E.D. Bucure ti
- P. Golu - Fenomene i procese psihologice, E.E.E. Buc. 1989
- R. Linton - Fundamentul cultural al personalit ii, E. tiin ific, Buc 1968
- A. Mitru - Sociometria, E.P. 1967 Buc.
- C. Matei - Sociabilitatea i temeiurile ei morale n colectivele colare, E.D.P. Buc. 1973
- P. Mure an - Ce este ini iativa, E.E. Bucu. 1980

60

TEORII I METODE N ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:

1. S ofere studen ilor o revizuire a principalelor abord ri teoretice care


fundamenteaz practica Asisten ei Sociale.
2. Studen ii s n eleag bazele teoretice ale fiec rei metode i tehnici de
interven ie n Asisten a Social .
3. S formeze studen ilor o imgine sintetic a dezvolt rii actuale a sistemului
cuno tin elor teoretice n domeniul Asisten ei Sociale.
4. S eviden ieze limitele i lipsurile n diferitele teorii i s fundamenteze
domeniile prioritare pentru continuarea cercet rilor n Asisten a Social .
5. S ofere studen ilor o perspectiv interdisciplinar eviden iindu-se
interferen ele i colabor rile ntre diferitele tiin e n explicarea fenomenelor socio - umane.
II. Planul tematic al cursului:
1.. Introducere - o taxonomie a teoriilor n Asisten a Social .
2. Tradi ia psihanalitic n Asisten a Social .
3. Behaviorismul n Asisten a Social .
4. C utarea semnifica iei ac iunilor.
5. Orientarea centrat pe client.
6. Orientarea orientat pe con tientizare.
7. Orientarea revolu ionar n Asisten a Social .
8. Teoria sistemelor.
9. Teoria comunic rii.
10. Psihologia "Eului" n Asisten a Social .
11. Orientarea func ionalist n Asisten a Social .
12. Interven ia n criz - teorii i metode.
13. Orientarea familial n Asisten a Social .
14. Revizuirea principalelor teorii. Rolul teoriei n activitatea asistentului social

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Metodele i tehnicile difer n func ie de orientarea teoretic .
2. Orientarea diagnostic - tehnici de interven ie.
3. Orientarea func ional - tehnici de interven ie.
4. Orientarea spre rezolvarea problemelor - tehnici de interven ie.
5. Orientarea spre modificarea comportamentului - tehnici de interven ie.
6. Interven ia n situa ie de criz .
7. Orientarea centrat pe sarcin - tehnici de interven ie.
8. Orientarea familial - terapie structural .
9. Orientare familial - teoria contraparadoxului.
10. Orientarea familial - genograma, sculptura, jocul de rol.
11. Orientarea sociolizant - tehnici de interven ie.
12. Analiza tranzac ional - tehnici de interven ie.

61

13. Teoria realit ii n terapia ra ional .


14. Analiza orient rilor terapeutice.
III.BIBLIOGRAFIE:
David Howe: Au introduction to Social Work Theory, University Press Cambridge, 1987
Nathilde du Rouquet: L'
approche eu Service Social, Edisem/Le Centurion, Quebec, Canada,1981

62

POLITICI SOCIALE
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
macrosocial.

1. S formeze studen ilor deprinderea de a analiza problemele sociale la nivel

2. S permit n elegerea i analiza preocup rilor privind protec ia social din


partea conduc torilor sistemelor sociale.
3. Studen ii s cunoasc sistemul actual de protec ie social cu posibilit ile i
limitele sale.
4. Studen ii s poat compara sistemele de protec ie social din " rile bun st rii"
pentru a repera experien ele transferabile.
5. Studen ii s aibe o imagine clar a transform rilor necesare din sistemul
protec iei sociale din Romnia i o ierarhizare a priorit ilor.
II. Planul tematic al cursului:
1. Introducere: conceptul de politic social ; Bun starea - obiectiv al politicii sociale.
2. Economia i producerea bun st rii. Tipuri de economie: socialist i economia de pia .
3. Mecanismele producerii bun st rii n economia de pia . Structuri i resurse.
4. Modele ale statutului bun st rii. Economia de pia i economia socialist .
5. Evaluarea politicilor sociale ale bun st rii. Metode de cre tere a eficien ei politicilor sociale.
6. Cre terea statutului bun st rii. C ile ie irii din criz .
7. S r cia - teorii i factori. Distribu ia veniturilor. Teorii asupra s r ciei.
8. Asigur rile sociale. Modalit i de organizare a asigur rilor sociale n Romnia.
9. Serviciile de asisten social : func ii i caracteristici. Asisten a Social n Romnia..
10. Asisten a Social pe baza test rii mijloacelor . Criterii de evaluare. Distorsiuni.
11. Politici sociale n domeniul popula]iei i familiei. Asisten a Social prin politici specializate.
12. Politica de protec ie a copilului n Romnia. Posibilit i de modificare a sistemului.
13. Politici sociale n Europa de Est n faza de tranzi ie. Condi ii interne i interna ionale.
14. Politica social n Romnia tranzi iei. Limite i perspective.

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Structura veniturilor individuale - aplica ii.
2. Indicatori na ionali ai politicii sociale.
3. S r cia - curba Loren i coeficientul Gini.
4. Dou tipuri de s r cie - rela ia dintre ele - aplica ii.
5. Asigur rile sociale - sisteme de asigur ri private.
6. Sistemul serviciilor actuale de Asisten Social din Romnia.
7. Calcularea valorii relative a servicilor oferite de Asisten a Social n Romnia.
8. Testarea mijloacelor pentru rile n tranzi ie.
9. Sectorul nonprofit - furnizor de servicii sociale (o compara ie cu sectorul guvernamental).
10. Controlul comportamentului demografic - tip de politic social n domeniul popula iei i
familiei.
11. Modele familiale tradi ionale i moderne.
12. Politica social fa de popula iile minoritare ( iganii).

63

13. Politica social n domeniul educa iei.


14. Politica social n domeniul s n t ii.
III. BIBILIGRAFIE:
C t lin Zamfir: Dimensiuni ale s r ciei, ed. Expert, Bucure ti, 1994
Elena / C t lin Zamfir: Romnia n context european, ed. Alternative, Bucure ti, 1995
******************* Central and Eastern European in Transition: Public Policy and Social
Conditions, Nov. 1993, Unicef, Florence Italia
C t lin / Elena Zamfir Marius Augustin Pop: Romania '
89 -'
93 Dynamics of Welfare and Social
Protection, Unicef, Bucure}ti, 1994
************************************ Cartea alb a copilului din Romnia, Comitetulul
Na ional Romn, Unicef, Bucure ti, 1993

64

PSHIOPATOLOGIE I PSIHOTERAPII
Titular disciplina:
Dr. Mieta Ha egan, medic specialist psihiatru, doctor n medicin
I. Scopul disciplinei:
S
ofere studen ilor elementele necesare pentru n elegerea conceptelor
psihopatologice
S promoveze gndirea critic asupra problemelor teoretice, metodologice i/sau
aplicative ale psihopatologiei
II. Obiective
La finalul cursului studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
Exprimarea, n scris sau verbal, a opiniilor personale precum i acceptarea opiniilor
diferite
Identificarea factorilor de risc pentru tulbur ri psihiatrice,
Identificarea patologiei psihiatrice, evaluarea i aprecierea oportunit ii i modalit ilor
interven ie
n elegerea factorilor care influen eaz gndirea i comportamentul bolnavului psihic,
Alegerea abilit ilor necesare pentru realizarea unei atitudinii adecvate fa de client
III. Planul tematic
Curs:
Cap.1 Psihopatologie general : normalitate, anormalitate, disontogeneza psihic , teoria
vulnerabilitate-stress
Cap.2 Psihopatologie general : influen e psiho-sociale n ontogenez i disontogenez ,
re ea de suport social, nivel de func ionare social , factori psiho-sociali n terapia
psihiatric
a copilului, tulbur ri n perioada micii copil rii, tulbur ri specifice vrstei adulte cu
debut n copil rie i adolescen
Cap.4 Psihopatologie developmental : interven ii psiho-sociale n asisten a copilului i
adolescentului cu tulbur ri psihice; circumstan e speciale, urgen e, perioade de tranzi ie,
sarcina la adolescente, copilul i adolescentul bolnav fizic, copiii p rin ilor bolnavi psihic
Cap.5 Psihopatologie clinic : sindromul de delirium, sindromul demen ial,sindromul
obsesiv-compulsiv, sindromul de dependen , sindromul anetic
Cap. 6 Psihopatologie clinic : sindromul cataton, .
sindromul deficitar schizomorf, sindromul dezorganiz rii schizomorfe, sindromul
disociativ, sindromul schizomorf productive, sindromul delirant, sindromul halucinator
Cap.7Psihopatologie clinic : sindromul maniacal, sindromul depresiv, sindromul anxios,
sindromul fobic
Cap.8. Psihopatologie clinic : locul interven iilor psiho-sociale n patologia psihiatric a
adultului
Cap.9. Psihoterapia- no iuni esen iale, locul i rolul acesteia
Cap. 10 Principalele psihoterapii.

65

Planul tematic al seminarului


1.Rolul activ al asistentului social n depistarea, evaluarea i diagnosticul n cazul
copilului cu risc crescut pentru tulbur ri psihice; identificarea i evaluarea factorilor
de risc
2. Rolul familiei de origine n dezvoltarea persoanei umane; func ionalitate,
disfunc ionalitate i patologia psihic
3. Rolul mediului colar i al microgrupului de prieteni n dezvoltarea persoanei
umane
4. Activitatea profesional - surs de stress sau protec ie mpotiva stress-ului
5. Rolul re elei de suport social n s n tatea uman .
IV. Bibliografie
Radu Vra ti i Martin Eisemann (ed.), Depresii-noi perspective, Ed. All, Bucure ti,
1996
Mircea L z rescu, Psihopatologie clinic , Ed. Helicon, Timi oara, 1994
Tiberiu Mircea, Violeta Stan, Curs de psihiatrie a copilului i adolescentului,
Universitatea de Medicin i Farmacie, Timi oara,1997
V.Anghelu , St. Nica-Udangiu, Psihiatrie epidemiologic , Editura Medical , 1983

66

SOCIOLOGIA DEVIAN EI
Titular disciplin : conf dr. P cu Ioan
I.Obiective
O1: Asimilarea de cuno tin e despre principalele teorii privind comportamentul deviant i
delincvent.
O2: Familiarizarea cu critica sociologic asupra perspectivelor biologic i psihologic
privitoare la comportamentul deviant.
O3: nsu irea critic a principalelor contribu ii teoretice i metodologice subsumate
perspectivei sociologice propriu-zise.
II.Tematica:
1.Conformare i devian .
2.Defini ia i caracteristicile normelor sociale.
3.Teorii biologice.
4.Critica sociologic .
5.Teorii psihologice.
6.Critica sociologic .
7.Criminologia i sociologia devian ei.
8.Teoria asocierilor diferen iale (Edwin Sutherland). Teoria dezorganiz rii ( coala de la
Chicago).
9.Teorii structurale (R. Merton, A. Cohen).
10.Teorii subculturale (A. Cohen, R. A. Cloward&L. Ohlin, D. Matza, Walter B. Miller).
11.Perspectiva reac iei societale: interac ionismul simbolic i teoriile etichet rii (H.
Becker, E. Lemert, E. Goffman).
12.Alternative metodologice n sociologia devian ei ( coala de la Chicago i
Etnometodologia).
13.Pozitivismul i naturalismul n studiul devian ei - Contribu ia principalelor curente
teoretice la promovarea naturalismului sociologic.
III.Bibliografie
E. Durkheim, Regulile metodei sociologice, Editura tiin ific
i Enciclopedic ,
Bucure ti,
1981
E.
Durkheim,
Despre
sinucidere,
Institutul
European,
Ia i
1991
Sorin M. R dulescu, Dan Banciu, Introducere n sociologia delincven ei juvenile, Editura
Medical,
Bucure ti,
1990
T. Bilton, Introductory Sociology, 2nd Edition, Macmillan Press, 1987, p. 446-460
E. Sutherland, Donald R. Cressay, Principles of Criminology, J.B. Lippincott Company,

67

Chicago,
1960,
p.
74-97
Albert K. Cohen, Delinquent Boys: The cultura of the Gang, The Free Press, 1958, p. 2531;
121-126
David Matza, Becoming Deviant, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1969

68

ELEMENTE DE DREPT PENAL


Titular disciplin : lector drd. Mihaela Tomi
I. Obiective:
O1: Asimilarea de c tre studen i a unor elemente de drept penal necesare desf ur rii
activit ilor asistentului social i ntelegerea interdisciplinarit ii cu alte tiin e conexe
penalului;
O2: Cunoa terea, n elegerea de c tre studen i a modului de abordare din perspective
problemelor sociale a doemniului administr rii justi iei i n special a celei penale;
O3: nsu irea institu iilor juridice specifice dreptului penal, precum i a normelor juridice
penale de referin din principalele discipline ale tiin elor penale: drept penal, dreptul
procesual penal, penologie, etc.
II. Tematica cursurilor:
1. Definitia, obiectul si scopul dreptului penal roman.
2. Regulile de baza ale dreptului penal roman.
3. Dreptul penal in sistemul nostru de drept.
4. Stiinta dreptului penal. Geneza si evolutie.
5. Legea penala si norma penala. Faptele juridice penale si raportul penal.
6. Aplicarea legii penale in spatiu. Aplicarea legii penale in timp.
7. Definitia infractiunii. Trasaturile esentiale ale infractiunii. Structura sau elementele
infractiunii.
8. Formele infractiunii intentionate in functie de faza pana la care aceasta a ajuns.
9. Participatia penala. Formele participatiei. Pedeapsa in caz de participatie. Participatia
improprie.
10. Sanctiunile penale. Pedepsele.
III. Bibliografie:
Budai C., Filipa A, Mitrache C., Drept Penal Romn, Ed. Edit Press Mihaela, Bucure ti,
1997;
Abraham P., Justi ie Penal Norme Juridice, Ed. Na ional, Bucure ti, 2001;

69

CRIMINOLOGIE
Titular disciplin :lector drd. Mihaela Tomi
I. Obiective:
O1: n elegerea de c tre studen i a criminalit ii ca fenomen social fenomen social
general: curs, cause, dimensiuni i a nevoii de cercetare n domeniul criminologiei n
context multidisciplinar.
O2: Asimilarea unor cuno tin e i no iuni de baz cu privire la criminal, criminalitate,
cauzele sociale ale crimei precum i la cele mai moderne teorii din literature de
specialitate.
O3: Cunoa terea unor elemente specifice cercet rii tiin ifice n criminology
(metodologie, etapele cercet rii, rolul ipotezelor de lucru, interpretarea rezultatelor
cercet rii);
II. Tematica cursului:
1. Fenomenul criminal-un prim obiect al cercetarii criminologice.
2. Practica anti-criminala al doilea obiect al cercetarii criminologice.
3. Modalitati de cunoastere , procedee, finalitate in cercetarea criminologica.
4. Modalitati de cunoastere in cercetarea criminologica.
5. Procedee in cercetarea criminologica. Finalitatea cercetarii criminologice.
6. Definirea criminologiei.
7. Primele explicatii stiintifice ale fenomenului criminal.
8. Pozitivismul italian.
9. Teoriile etiologice moderne. Trecerea la act ca prelungire a explicatiilor etiologice.
10. Teoriile dinamice.
11. Stadiul actual al cunostintelor criminologice.
III. Bibliografie:
Ursa V., Criminologie, Ed. Argenaut, Cluj-Napoca, 1996
Szabo D., Unele reflec ii asupra criminologiei contemporane, S.C.J., 1983;

70

VICTIMOLOGIE
Titular disciplin : lector dr. Ioan B la
I.Obiective:
O1: Familiarizarea studen ilor cu no iunile specifice personalit ii criminale i a
infrac ionalit ii n general din perspective cuplului penal victim -agresor;
O2: n elegerea i nsu irea de c tre studen i a conceptelor de baz din victimplogie n
cadrul exerci iului complex al combaterii infrac ionalit ii prin intermediul elementelor
mediului infrac ional;
II. Tematica cursului:
1.Teoria stress-ului.
2.Teoria crizei n literatura psiho-social . Indicatori ai st rii de dezechilibru sau ai crizei.
3.Fazele crizei: protestul, disperarea i indiferen a.
4.Descurajarea i deprimarea ca rezultat al crizei.
5.Neputin a nv at un r spuns comportamental al situa iilor de criz . Interven ia n
criz : perceperea realist a evenimentului declan ator. Sursele demotiv rii i ac iunea
motivat .
6.C utarea unui sprijin adecvat n mediul nconjur tor. Utilizarea capacit ilor i a
resurselor.
7.Diagnosticul crizelor tipologia conflictelor. Formele interven iei n criz .
8.Fazele interven iei n criz . Principalele tehnici folosite n interven ie.
Tematica seminarului:
1.Aspectele disfunc ionale ca simptome ale crizei.
2.Starea de conflict: deschis, latent, asumat, evitat.
3.Conflicte interindividuale, conflicte de grup (conflicte de valori, conflicte de strategie i
de tactic , conflicte de rol).
4.Indicatori ai st rii de echilibru.
5.Factori de stress ai vie ii cotidiene.
6.Indicatorii st rii de dezechilibru aplica ie. Caracteristici ale crizei aplica ie.
7.Practica interven iei n situa ie de criz .
8.Obiectivele primei edin e n situa ie de criz .
9.Diagnosticarea situa iei de criz . Acompanierea i determinarea implic rii clientului n
rezolvarea situa iei de criz .
10.Stabilirea obiectivelor i determinarea planului de interven ie dup detensionarea
ini ial .
11.Reducerea anxiet ii clientului. Tehnici de interven ie n criz aplica ie.
III. Bibligrafie:
Neagu I., Drept penal. Tratat. Ed. Global Lex, Bucure ti, 2002;
T n sescu I., Criminologie, Ed. INS Brncu i, Craiova, 1995;
Butoi T, Victimologie, Curs Universitar, Ed. Pinguin Book, Bucure ti, 2004;

71

SOCIOLOGIE JURIDIC
Titular disciplin : conf. dr. Mircea Alexiu
I.Obiective:
O1: Cunoa terea de c tre studen i a determin rilor reciproce dintre drept i
societate, prin nsu irea unor concepte, metode i thenici de cercetare care apar in
tiin elor juridice i sociologice;
O2: Cunoa terea, n elegerea i nsu irea de c tre studen i a principalelor concepte
i no iuni specifice sociologiei juridice: ordine social , constrngere, control social,
normativitate, etc.
II. Tematic :
Sociologia juridic ntre semnifica ia sa tradi ional i dezvolt rile sale recente.
Socializare i integrare social . Fenomene i procese sociale. Ordinea social i
ordinea juridic .
Fenomenul juridic i cercetarea sociologic .
Responsabilitatea social i r spunderea juridic .
Formele i mijloacele controlului social.
Normativitatea i r spunderea penal din perspectiv sociologic .
Acultura ia juridic . Formele i efectele acestuia.
Problematica special a sociologiei juridice. Sociologia dreptului penal, a
delincven ei juvenile. Sociologia corup iei i crimei organizate.
III. Bibliografie:
Banciu D., Elemente de sociologie juridic , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2000;
Voinea M., Sociologie general i juridc , Ed. Sylvi, Bucure ti, 2000;
Popa V., Dr gan I, L p dat L., Psiho-sociologie juridic , Ed. Lumina Lex,
Bucure ti, 1999;
Dic ionar de sociologie (Larousse), Bucure ti, Ed. Univers Enciclopedic, 1996;
Ungureanu I., Noi teorii, vechi dileme ideologice, Ed. Politic , Bucure ti, 1987;

72

METODE I TEHNICI N PROBA IUNE


Titular disciplin : conf. dr. Mircea Alexiu
I. Obiective:
O1: Asimilarea celor mai noi teorii n domeniul asisten ei i interven iei la nivelul
personalit ii infractorilor n vederea reintegr rii lor sociale.
O2: Formarea de competen e generale n munca cu infractorii, bazat pe profilul
professional al consilierului de proba iune.
II. Tematica:
Procesarea informa iilor legate de comportamentul infrac ional i evaluarea
acestuia.
Interven ia direct teorii aspecte caracteristice.
Interven ia centrat pe sarcin , rezolvarea de probleme i schimbarea
comportamentului.
Interven ia familial tehnici specifice.
Specificul asist rii sociale a persoanelor aflate n supraveghere.
Metode i tehnici individuale i de grup n munca social cu infractorii.
III. Bibliografie:
Tomi M., Metode i tehnici de munc cu delincven ii, Ed. Mirton, 2003;

73

ASISTEN A SOCIAL N PENITENCIAR


Titular disciplin : lector. dr. Ioan B la
I. Obiective:
O1: nsu irea de c tre studen i a unei game largi de cuno tin e specifice
domeniului custodial;
O2: Asimilarea de c tre studen i a cuno tin elor i ndemn rilor profesionale
proprii asisten ei sociale n penitenciar i centre de reeducare pentru minori, precum i a
metodologiei de lucru specifice.
II. Tematic :
Sanc iunile penale i sistemul penitenciar din Romnia.
Specificul asist rii sociale a persoanelor private de libertate.
Motivarea aplicabilit ii domeniului asisten ei sociale la specificul muncii n
penitenciar.
Func ia custodial i cea de resocializare a penitenciarului.
Intreven ia formative-educativ n procesul de socializare a de inu ilor.
Rela iile interpersonale, influen a grupului i rolul comunit ii custodiale.
Regulile Europene pentru Penitenciare Principiile de baz pentru tratamentul
de inu ilor.
Rolul asistentului social n penitenciar i centrele de reeducare pentru minori.
Planificarea interven iei. Rolul programelor socio-educa ionale.
Reinser ia social . Rolul familiei i al comunit ii.
III. Bibliografie:
A pune regulile n ac iune Manual interna ional privind o bun practic n
penitenciare. Publicat de PR I-Haga, 1995;
Gheorghe F., Psihologie Penitenciar , Ed. Oscar Print, Bucure ti, 2002;
Gheorghe F., Fenomenologie penitenciar , Ed. Oscar Print, Bucure ti, 2003;
B lan A., St ni or E., Penologie, Ed. Oscar Print, Bucure ti, 2002;

74

METODOLOGIA CERCET RII N TIIN ELE SOCIO-UMANE


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- c tigarea experien ei prin interac iunea n clas
- utilizarea tehnicilor joc de rol, folosirea echipamentului audio-vizual pentru tratamentul,
evaluarea i educarea clientului
- s i dezvolte capacitti de interventie n cazul interviului, consilierii, activittii de grup
i organizrii comunitare
- principiile de baz n cadrul valorilor n asistent social vor fi ncorporate n
dezvoltarea aptitudinilor
- i vor dezvolta ncrederea n activitatea de munc cu o varietate de clien i specifici
activittii de asistent social cum ar fi: copii, familii, adulti, btrni, omeri etc.
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
II. Planul tematic al cursului:
- Etapele investiga ei sociale
concepte, dimensiuni, indicatori
- Determinarea obiectivelor, formarea ipotezelor cercetrii
moduri de formulare a ipotezelor
- E antionarea
metoda aleatoare, metoda pe cote
- Tehnica observrii
observa ia direct, observarea indirect
- Prelucarea datelor
codificarea, analiza de con inut
- Analiza i interpretarea rezultatelor
teste de semnifica ie, corela ii
- Analiza cauzalit ii
introducerea variabilei test
- Chestionarul
defini ie, alctuire, tipuri
- Tipuri de ntrebri

75

nchise, deschise, introductive, de trecere, de control


- Moduri de administrare a chestionarului
autoadministrate, extemporal, cu operatori
probleme ale operatorilor de audien
- Structura chestionarului, func ii, efecte ale unor ntrebri
- Sociometria, testul sociometric
metode de elaborare
sociomatrice, socio int
- Sondaj, anchet, investiga ie
delimitri epistemologice
- Experimentul - form de cunoa tere a fenomemnelor sociale
Planul tematic al seminarului:
- Concepte, dimensiuni, indicatori
- Analiza ipotezelor - cercetare aplicativ
- Construirea e antioanelor, metode de e antionare
- Observare coparticipativ
- Codificare. Tehnici specifice
- Analiza de con inut - cercetare aplicativ
- Analiza rezultatelor - teste de seminifica ie
- Analiza corela iei - coeficien i
- Mrimi medii, metode de aproximare
- Analiza multivariat a cauzalit ii
- Tipuri de ntrebri - cercetare aplicativ
- Interviul, focus - grupul
- Sociometria - tehnici sociometrice
- Experimentul de investigaie social
III. Bibliografie:
* Septimiu, C. - Chestionarul n investiga ia social, ed. tiin ific, Buc. 1975
* Moser, C., A. - Metode de anchet n investigarea fenomenelor sociale, ed.
tiin ific, Buc. 1967
* Zastrow, C. - Practice of Social Work, Doresy Press, Illinois, 1981

76

SISTEMUL DE PROBA IUNE N ROMNIA


Titular disciplin : prof. dr. Pavel Abraham
I. Obiective:
O1: n elegere i nsu irea de c tre studen i a filisofiei, teoriei i practicii
sanc iunilor alternative la pedeapsa cu nchisoarea.
O2: nsu irea de c tre studen i a principalelor concepte specifice proba iunii, a
principiilor i valorilor acesteia, a competen elor profesionale necesare pentru activit i n
domeniul reintegr rii sociale supravegherii infractorilor care execut sanc iuni
neprivative de libertate.
II. Tematic :
Baza juridic a sanc iunilor neprivative de libertate n unle ri member ale C.E.
Alternative la pedeapsa custodial costuri i beneficii ale implement rii
Principii i valori n implementarea institu iei proba iuniii n Romnia.
Interven ia proba iunii. Supravegherea i asisten a persoanelor condamnate.
Aspecte axiologice de practic nondiscriminatorie n munca cu persoanele
delincvente.
Raportul infractor-comunitate; programare de reinser ie social , alternative postdeten ie.
Modele de bun practic n munca de reintegrare.
Standardele profesionale n asisten a infractorilor.
III. Bibliografie:
Tomita M, Consilierea n Proba iune, Editura Universit ii de Vest, Timi oara,
2005
XXX Ghid privitor la proba iune Guvernul Provinciei Quebec Canada, DGP, Buc.
1997 (traducere)

77

PRINCIPII I STANDARDE PRIVIND PROTEC IA VICTIMELOR


Titular disciplin : doctor in medicina si drept Gld u Florin
I. Obiective:
O1: Familiarizarea cu principiile justi iei restaurarive i ale protec iei victimelor.
O2: Dezvoltarea de abilit i, punndu-se bazele pe profilul professional al
asistentului social ca mediator
II. Tematica:
1. Conceptul justi iei restaurative i formele acesteia.
2. Conceptul de mediere i istoricul lui.
3. Teorii referitoare la mediere. Dimensiuni coordinate definitorii.
4. Principiile generale ale justi iei restaurative. Standarde de etic profesional i
organiza ional n procesul de mediere.
5. Cadrul juridic al medierii. Recomand ri interna iona;e. Institu ia medierii n
legisla ia altor ri.
6. Medierea n cadrul procesului penal. Conflictul metodele de solu ionare.
Etapele procesului de mediere.
7. Medierea n cauzele cu minori.
8. Serviciile de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor i
asisten a specializat n vederea diminu rii impactului psihologic al
infrac iunii asupra victimelor.
III. Bibiligrafie:
T n sescu I., Criminologie, Ed. INS Brncu i, Craiova, 1995;
Butoi T, Victimologie, Curs Universitar, Ed. Pinguin Book, Bucure ti, 2004;
Neagu I., Drept penal. Tratat. Ed. Global Lex, Bucure ti, 2002;

78

ASISTEN

SOCIAL

A PERSOANELOR TOXICO-DEPENDENTE

Titular disciplin
Dr. Mieta Gabriela Ha egan, psihiatru, doctor n medicin

I. Scopul disciplinei: Intelegerea reala de cate studenti a situatiei si nevoilor complexe


ale persoanelor care prezint diverse forme de addictii
II. Obiective
La sfrsitul cursului, studentii trebuie s demonstreze competen e in:
1. Evaluarea dependentei speciale a diferitelor tipuri de clienti
2. Planificarea i implementarea interventiilor in cazul persoanelor dependente
3. Dezvoltarea unei atitudini empatice, de acceptare si de toleranta fata de
persoanele dependente
4. Aplicarea profesionista a principiilor necesare in consilierea de catre asistentii
sociali a persoanelor dependente
III. Planul tematic al cursului
1. Curs introductiv. Asistenta sociala a persoanelor dependente intre reusita si
esec. Precizari terminologice (addictiile, dependenta de substante, toleranta,
abuzul de substante, toxicitatea, substante psihoactive, intoxicatia, starea
reziduala).
2. Clasificarea substantelor psihoactive si etiologia toxicomaniei.
3. Istoricul consumului de droguri si recunoasterea consumatorilor de droguri
4. Alcoolismul (criterii de dependenta, tipuri de alcoolism, etiologie).
5. Alcoolismul (comorbiditati, interactiunea alcoolicilor cu mediile familial,
6. social si profesional, forme de alcoolopatie comportamentala).
7. Alcoolismul. Abordarile sociologica, psihanalitica si comportamentala.
8. Preventiile (primara secundara si tertiara)
9. Euforicele. Utopiacee (Opiacee si alcaloizii din arbustul de coca)
10. Inebriantele
11. Halucinogenele (LSD, DMt, PCP, ketamina, marijuana)
12. Excitantele (amfetaminele, ecstasy, cofeina, IMAO, antidepresivele)
13. Sedativele, hipnoticele si anxioliticele
14. Steroizii anabolizanti si nicotina. Tabagismul. Comorbiditati. Particularit i n
Romnia.
15. Alte tipuri de dependenta (de sex, de televizor, de munca, de calculator)
16. Principii de consiliere in addictii. Criteriile echipei pluridisciplinare
Planul tematic al seminarului
1. Etiologia adic iei. Factori genetici, neurochimici, psihopatologici, sociali.
Vulnerabilitatea individuala si factorii contextuali
2. Comorbiditati in adictii. Abuzuri si prevederi legale. Alcoolismul problema
sociala.
3. Echipa pluridisciplinara in cazul persoanelor toxico-dependente. Particularitati in
Romania
4. Management de caz
79

IV. Bibliografie
1. American Psichiatric Association, Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders, 4.th edition, (DSM IV), Wahington, DC, 1994.
2. Belis, V., Aspecte toxicologice, clinice si medico-legale in etilism, Editura Medicala,
Bucuresti, 1988.
3. Campbell, R., Copiii nostri si drogurile, Curtea Veche Publishing
(traducere), Bucuresti, 2001
4. Frankl, E.V., Das Leiden am sinnlosen leben, 3. Auflage, Herder Verlag,
Wien, 1993.
5. Gorun, S., Paradisuri artificiale Toxicomaniile, Editura Viata Medicala
Romaneasca, Bucuresti, 2003.
6. Ioan, B.G., Consumul de droguri si toxicomania. Aspecte bio-psihosociale,
medico-legale si legislative, Editura Junimea, Iasi, 2003.
7. Prelipceanu, D. (editor), Ghid de tratament in abuzul de substante psihoactive, editia a doua, Editura Infomedica, Bucuresti, 2002.

80

VALORI N ASISTEN A SOCIAL (ETICA PROFESIONAL )


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I.Obiective:
9. Va n elege conceptul de valoare, n general, n contextul eticii.
10. Va putea distinge diferite tipuri de valori.
11. Va putea opera cu conceptul de valoare n domeniul asisten ei sociale.
12. Va n elege i va opera cu cele 10 valori ale asisten ei sociale.
13. Se va familiariza cu modul n care sunt prezentate valorile n coduri etice.
14. Se va familiariza cu conceptul de bioetic .
15. Se va familiariza cu problematica dreptului la avort ca valoare.
16. Se va familiariza cu problematica dreptului la eutanasie ca valoare.
Se va familiariza cu problematica transplantului de organe ca valoare.
II. Tematica:
Teme de curs:
22. Conceptul de valoare
23. Clasificarea valorilor
24. Valorile n domeniul asisten ei sociale
25. Analiza valorii de a acorda importan primordial individului
26. Schimbarea social ca valoare n asisten a social
27. Justi ia social (bun starea economic , psihic i mental )
28. Respectul i aprecierea diferen elor individuale
29. Dezvoltarea priceperilor clientului de a se ajuta singur
30. Transmiterea cuno tin elor i valorilor altora
31. Priceperea asistentului social de a p stra sentimentele i valorile personale separat
de rela iile profesionale
32. Respectul pentru confiden ialitate valoare de baz n asisten a social
33. Capacitatea de a persista n depunerea de eforturi necesare n activitatea cu clien ii
n pofida frustr rii
34. Obliga ia de a avea o comportare profesional i personal la standarde ridicate
35. Codurile etice. Codul etic al N.A.S.W.
36. Principiile n asisten a social
37. Valori n domeniul bioeticii; implica ia n asisten a social
38. Avortul ca valoare
39. Sterilizarea ca valoare
40. Experimentul asupra omului
41. Transplantul ca valoare bioetic
42. Eutanasia ca valoare bioetic
Teme de seminar:
7. Ce valori despre oameni i rela iile lor unii cu al ii le considera i necesare ?
Dezbatere pe baz de eseuri

81

8. Valorile Dumneavoastr sunt congruente sau incongruente cu valorile societ ii ?


Cum opta i n situa iile n care valorile Dumneavoastr i valorile societ ii sunt
diferite ? Dezbatere pe baz de eseuri
9. De ce este necesar un cod etic n domeniul asisten ei sociale ? Dezbatere pe baz
de eseuri
10. Exerci ii privind confiden ialitatea
11. Pro / contra avortului. Dezbatere
12. Dreptul la eutanasie. Dezbatere
Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
5. * * * Encyclopedia of Social Work, 19th Edition. Suppliment Washington DC,
NASW Press, 1997, pp. 371 385
6. Prelici, V., Asisten a social : idee, demers, profesie, Timi oara, Editura Mirton,
2001
7. Sgreccia, C., Tambone, V., Manual de bioetic , Arhiepiscopia Romano
Catolic de Bucure ti, 2001
8. Wells, C.C., Masch, M.K., Social Work Ethics Day to Day Guidelines For
Professional Practice, New York et London, Longman Inc., 1986
Wilson, S.J., Confidentiality in Social Work Issues and Principles, New York, The
Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 1978

82

PREVENIREA I CONTROLUL CRIMINALIT


Titular disciplin : prof. dr. Pavel Abraham

II

I. Obiectivele cursului:
O1: Familiarizarea studen ilor cu no iunile specifice din domeniul criminalit ii i a
rolului pe care l are prevenirea n reducerea i/sau stoparea fenomenului infrac ional.
O2: nsu irea unor cuno tin e no iuni de baz cu privire la rolul prevenirii mijloacele
de control a criminalit ii.
II. Tematica cursului:
1. Statisticile criminalit ii. Sisteme de indicatori. Erori de nregistrare u
centralizare a datelro statistice.
2. Rolul comunit ii n prevenirea criminalit ii.
3. Cooperarea autorit ilor publice i societ ii civile n administrarea justi iei i
impunerea legii.
4. Rreac ia social cu privire la fenomenul infractional.
5. Evolu ia infrac iunilor i delictelor n Romnia n perioada de tranzi ie.
6. Semnifica ii i dimensiuni ale fenomenului de delincven juvenil .
7. Orient ri i direc ii reprezentative n activitatea de diagnoz , predic ie i evaluare
a fenomenului infrac ional.
III. Bibliografie:
Banciu D., Radulescu S., Teodorescu V., Tendin e actuale ale crimei i
criminalit ii n Romnia, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2002;
Preda V., Profilaxia Delincven ie i reintegrarea social , Ed. tiin ific i
Enciclopedic , Bucure ti, 1981;
Banciu D., Control social i sanc iuni sociale, Ed. Funda iei Victor, Bucure ti,
1999;
St noiu R., Brezeanu O., Dianu T., Tranzi ia i criminalitatea, Ed. Oscar Pruit,
Bucure ti, 1994;
Concepte, principii, structuri i modele europene de prevenire a criminalit ii
Culegere de studii Ministerul de Interne Bucure ti, 1993;

83

REINTEGRAREA SOCIAL A DELINCVEN ILOR


Titular disciplin : conf. dr. Mircea Alexiu
I. Obiective
Obiective generale - familiarizarea studen ilor cu domeniul asisten ei sociale pentru
persoane cu comportament delincvent;
Obiective specifice n elegerea i nsu irea de c tre studen i a obiectivelor, metodelor i
particularit ilor muncii cu delincven ii. Con tientizarea nevoilor i problemelor sociale
ale acestei categorii de beneficiari ai muncii de asisten social , dezvoltarea
competen elor profesionale pentru implementarea unor strategii de interven ie posibile,
cu scopul realiz rii reinser iei sociale a infractorilor.
II. Tematica
1. Rela ia devian , infrac ionalitate, asisten social : clarific ri conceptuale, probleme i
limite ale interferen ei asisten ei sociale cu sistemul de justi ie. Ce tim despre infrac iuni
i infractori ? Aplicabilitatea principalelor teorii criminologice n munca de asistare
social a infractorilor (teoria tensiunilor sociale, teoria controlului social, teoria devian ei
culturale, interac ionismul simbolic, teoriile criminologiei feministe); surse de informare
cu privire la comportamentul infrac ional.
2. R spunsul / reac ia social fa de fenomenul infrac ional: pedeapsa, tratamentul,
ajutorul, abord rile alternative.
3. Metode i tehnici individuale i de grup n munca social cu infractorii, cu
aplicabilitate la: explorarea conduitei infrac ionale, evaluarea i interven ia la nivelul
valorilor i convingerilor, evaluarea i imbun t irea stimei de sine, evaluarea i
modificarea comportamentului violent.
4. Raportul infractor-comunitate: familia, programele comunitare pre-reinser ie,
alternativele la ncarcerare, alternative post-deten ie.
III. Bibliografie
Barry, J., Megurk, D., Thornton, D. (Ed.) 1987, Applying Psychology to Inprisonment.
Theory and Practice, London;
Boudon, A. (coord.), 1997, Tratat de sociologie, Ed. Humanitas, Bucure ti;
Cook., D J., Howison, B.J., Psychology in Prisons, London;
Foucault, M., 1997, A supraveghea i a pedepsi, Ed. Humanitas, Bucure ti;
Locke, T. A, 1992, New Approach to Crime in the 1990's , Planning Responses to Crime,
London;
Heidesohn, F., 1986, Women and crime, London;
Lupton, C., Gillespie, T., 1994, Working weith Violence, London;

84

Smith, A. B., Berlin, L., 1988, Treating the Criminal Offender, New York;
Smith, D., 1995, Criminology for Social Work, London;
Vass, A., 1990, Alternative to Prison, Punishment, Custody and the Community, London.

85

ASISTEN A SOCIAL A TOXICOMANILOR N PENITENCIAR


Titular disciplin : lector dr. Mieta Ha egan
I.Obiectivele cursului:
O1: formarea de competente generale n munca cu infractorii dependen i;
O2: dezvoltarea de abilit i privind munca cu infractorii dependen i n general i
gestionarea situa iilor de criz n special, precum i n elegerea de c tre studen i a
obiectivelor, metodelor i particularit ilor muncii cu toxicomanii n penitenciar;
II.Tematica cursului:
1. No iuni de drog, dependen , toleran , consum abuziv;
2. Particularit i ale consumului de droguri n Romnia n general i n mediul
penitenciar n special.
3. Rolul asisten ei sociale n probleme ce vizeaz s n tatea de grup i educa ia pe
linia prevenirii consumului de droguri.
4. Tendin a de culpabilizare i marginalizare a toxicomanilor.
5. Metoda de interven ie terapeutic De Hoop.
6. comunitatea terapeutic n penitenciar
7. Modele de bun practic n munca de recuperare a toxicomanilor
8. Reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri.
III. Bibliografie:
Pop O., Drogurile un flagel al lumii contemporane, Ed. Mirton, Timi oara, 2002
Regulile europene pentru Penitenciare
Conven ia mpotriva traficului illicit de stupefiante i psihotrope, 1988
Abraham P., Asisten a i Reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri, Ed. Na ional,
Bucure ti, 2004;
Bereche an V., Pletea C, Drogurile trafican ii de droguri, Ed. Paralela 45, Pite ti, 1998;

86

CONSILIERE I TERAPIE DE GRUP


Titular disciplin : dr. Ha egan Mieta Gabriela
I. Scopul disciplinei
Cunoa terea de c tre studen i a principalelor coli de psihoterapie, a noilor idei aduse de
acestea n psihologie
Cunoa terea unor tehnici psihoterapeutice de baz i a formelor de psihoterapie care se
practic n ar
II. Obiectivele disciplinei
La sfr itul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
1. evaluarea necesit ii ca un client s urmeze un anumit tip de psihoterapie
2. aplicarea tehnicilor terapeutice de baz ntr-o situa ie real de consiliere
3. a decide dac i n ce tip de psihoterapie dore te s se formeze i s lucreze
III: Planul tematic
Curs
1. Conceptul de teorie psihoterapeutic . Modalit i de evaluare a unei coli de
psihoterapie.
2. Psihanaliza
3. Neopsihanaliza
4. Logoterapia i Analiza existen ial
5. Psihoterapii de origine ne-european i analiza bio-energetic
6. Psicoterapia comportamental-cognitiv
7. Psihodrama lui J.L. Moreno
8. Terapia familial
9. Psihoterapia de grup(I) i (II)
10. Psihoterapia centrat pe persoan a lui Carl Rogers
11. Terapia ra ional- emotiv a lui A. Ellis; Psihoterapia multimodal a lui Arnold
Lazarus
12. Orientarea i alegerea formei de psihoterapie la persoanele f r patologie psihic
13. Orientarea i alegerea formei de psihoterapie la persoane cu patologie psihic
Seminar
1. Constituirea i deschiderea unui grup de tip deschis- introducere, cunoa terea
membrilor, familiarizarea cu mediul
2. Teme de discu ii n grup: testarea preocup rilor predominante ale grupului,
alegerea temei de discu iei, dezbaterea temei, medierea conflictelor
3. Elemente de psihodram (I) i (II)
4. Psihoterapie individual : exersarea atitudinilor centrale n cadrul unei rela ii
individuale cu un clien- joc de rol
5. Training autogen Schultz; tehnici de autoprogramare psihic
6. Psihoterapia asertiv .

87

IV. Bibliografie
1. H.B. Danesh, The Psychology of Spirituality, Wienacht, Landegg Academy Press,
1997
2. I. Holdevici, Ameliorarea performan elor individuale prin tehnici de
psihoterapie, Editura Orizonturi,
3. I. Holdevici, Elemente de psihoterapie, Editura All, edi ia a III-a, Bucure ti, 1997
4. W. Huber, Psihoterapiile- Terapia potrivit fiec rui pacient, Bucure ti, Ed.
tiin ific i Enciclopedic , 1997
5. Pipes B. Randolph, Donna S. Davenport, Introduction to Psychoterapy,
Englewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall, 1990
6. G. Weinberg, The Heart of Psychoterapy, New York, St.Martins Press, 1984;

88

ELABORARE PROIECT
Titular disciplina: conf.dr. Teodor Mircea Alexiu

I.Obiective:
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
Tematic
1.Discu ii generale despre tematica, structura, obiectivele, bibliografia folosita; modalitatea
de examinare.
2.Un alt mod de a gndi cercetarea. Propunerea de cercetare.
3.Ce este un design de cercetare social ? Elementele unui design de cercetare social .
4.Tipuri de designuri: experimental, longitudinal, sec ional i studiu de caz.
5.Problema de cercetare. Interoga iile, ipotezele i obiectivele cercet rii.
6.Strategia de cercetare.
7.Tipuri de strategii: inductiv , deductiv , retroductiv , abductiv .
8.Concepte i variabile.
9.Metode i instrumente.
10.Surse de date. Tipuri i forme de date.
11.Analiza i interpretarea datelor.
12.Raportul de cercetare.
13.Exemple de cercet ri.
Bibliografie
David de Vaus, Research Design in Social Research, 2001, Sage Publications, London
Norman Blaikie, Designing Social Research, 2000, Polity Press, Cambridge
Audrey Dunsmuir, Lynn Williams, How to do Social Research, 1999, Collins
Educational, London
Gary King, Robert Keohane, Sidney Verba, Fundamentele cercet rii sociale, 2000,
Editura Polirom, Ia i
Ion M rginean, Proiectarea cercet rii sociologice, 1999, Editura Polirom, Ia i
89

PRACTIC

Obiective:
Anul I:
O1 - sa ia contact cu setul de valori, cunostinte si deprinderi specifice profesiei de
asistent social si sa le identifice la nivelul locului de practica.
O2 - sa identifice atributele calitative necesare si specifice asistentului social
profesionist si sa inteleaga importanta lor in munca cu clientii
O3 - sa inteleaga modul in care se construieste relatia de asistenta sociala dintre
asistent si sistemul client , precum si rolul asistentului social in agentia respectiva
O4 - sa surprinda etapele unui proces de asistare si sa cunoasca metodele, tehnicile si
instrumentele de lucru ale respectivei agentii.
O5 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul de
specialitate asimilat.
Anul II:
O1 - sa inteleaga care este problematica specifica clientului, strategia si metodele
prin care agentia raspunde nevoilor lui;
O2 - sa deprinda abilitati de evaluare a clientului in situatiesi sa deprinda
construirea unui plan specific de interventie;
O3 - sa participe la activitatile agentiei si sa initieze contacte cu clientii folosind
metodele si tehnicile asimilate, sub indrumarea supervizorului de practica;
O4 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul
de specialitate asimilat.
Anul III:
O1 - sa exerseze contactarea initiala a clientilor, intervievarea si sa participe la etapele de
strangere de date si construire a contractului cu clientii agentiei;
O2 - sa elaboreze planuri de interventie personalizate si sa parcurga etapele unei
interventii de asistenta sociala pentru cel putin doi clienti ai agentiei;
O3 - sa construiasca si sa propuna grupul/ reteaua de suport pentru cele minim doua
cazuri;
O4 - sa realizeze analiza organizatiei si sa redacteze concluziile evaluarii sub forma unui
eseu;

90

O5 - sa identifice oportunitati privind ameliorarea activitatii respectivei agentii,


imbogatirea ofertei de servicii in concordanta cu nevoile clientilor sau sa realizeze studii
utile dezvoltarii strategice a agentiei pe care sa le prezinte coordonatorului de practica.
II. Tematica:
Dezvoltarea abilit ilor avansate de rela ionare cu diverse categorii de clien i ai asisten ei
prin exersarea rolurilor de consilier, mediator de conflicte, educator social n func ie de
specificul organiza iei sau institu iei loc de practic . Generalizarea i integrarea
abilit ilor de rezolvare a problemelor n cadrul procesului de asisten social la toate
nivelele de organizare social : individual, a cuplului marital, familial, de grup,
organiza ional sau institu ional, comunitar i societal: identificarea problemelor,
colectarea datelor, stabilirea scopurilor, planificarea sarcinilor, selectarea i
implementarea interven iilor sociale, monitorizarea i evaluarea impactului interven iei,
terminarea adecvat a rela iei de ajutor. Formarea i exersarea abilit ilor politice:
advocacy, lobby, ini ierea de ac iuni legislative, negociere, organizare, publicitate,
demonstra ii. Dezvoltarea abilit ilor profesionale de: nregistrare a cazurilor n practica
asisten ei sociale, cercetare, managementul timpului i munca n echip . Proiectarea i
evaluarea eficacit ii unor strategii alternative de interven ie pentru solu ionarea aceleia i
probleme sociale la trei nivele diferite de organizare social . Evaluarea realiz rii scopului
interven iei sociale, monitorizarea interven iei, revizuirea i reformularea planului de
interven ie atunci cnd este necesar. Dezvoltarea i folosirea autocon tientiz rii de c tre
studentul practician. Utilizarea func iilor manageriale, educative i de sprijin ale
superviz rii de c tre student pentru dezvoltarea personal i profesional a acestuia.
Bibliografie
Compton, B.R. and Galaway B., (1999), Social Work Processes, 6 th Ed., Pacific Grove,
California, Brooks Cole Publishing Company
Gal D., (coordonator), (1997), Lucr ri practice i metode de asisten social , ClujNapoca, Universitatea Babe -Bolyai, Catedra de Asisten Social
Ivey, A.E., (1994), Intentional Interviewing and Counseling, Facilitating Client
Development in a Multicultural Society, 3rd Ed., Pacific Grove, California, Brooks Cole
Publishing Company
Neam u, N. (coordonator), Fabian, A., (2001), Metode i tehnici de asisten social a
familiei, Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura Word System
Neam u N. (coordonator), Ciornei C. (2001), Practica asisten ei sociale: competen e
specifice, Cluj-Napoca, Editura Pro Vita.
Evaluare
Verificare pe parcurs i examen. Criterii de evaluare: participarea activ la practica
direct , de teren,- 50% din not ; prezentarea scris a raportului final de practic - 30%;
participarea la analiza i evaluarea practicii - 10%; examen oral - 10% din not .

91

LIMBA ENGLEZ
Titular disciplina: conf. Dr. Cheveresan Constantin
I. Obiective:
- s sistematizeze i s consolideze cuno tin ele acumulate n liceu, aptitudini care se
refer la ascultare, vorbire, citire, scriere.
- men inerea i dezvoltarea capacit ii studen ilor de a comunica, de a folosi limba
englez n situa ii reale sau ct mai apropiate de realitate, asisten a social desf urnduse i cu participarea multor speciali ti strini n momentul de fa i n viitor.
- considernd c to i ace ti studen i au nevoie de limba englez pentru informare i
documentare din materiale originale, se pune accent pe crearea aptitudinilor de citire
rapid, rezumare, re inerea detaliilor, transferare sistematizatoare a cuno tin elor prin
fi are, prelucrare de date n tabele etc.
.
II. Planul tematic al cursului:
Anul I:
- Sistemul fonetic englez. Recapitulare.
- Folosirea timpurilor. Recapitulare.
- Verbele neregulate.
- Limbile pe care le vorbim.
- Expresii idiomatice.
- Oameni i locuri. Modalitate, Explornd lumea. Compara ia.
- Moduri de via . Vorbirea indirect
- Priorit i condi ionale.
- Minuni naturale n lume. Prezentul perfect.
- Realizri de seam a minii omului.
Anul II:
- Studiul textelor de specialitate din bibliografia clasic
- Conversa ia cu clientul. Generalit i
- Interviul cu clientul
- C tigarea existen ei. Propozi ii subordonate.
- Alimente i hran. Transport.
- Bani i opera iuni bancare.
- Traduceri de texte de specialitate.
- Cltorii.
III. Bibliografie:
English for Today, vol 2, 3 ed. National Council of Teachers of English,
USA, 1973.
Bouchard, Donald L., Sound Reading, EDT, ICA: Washington DC, 1982.
Curry, Dean (ed.), Mind Speaks to Mind. Selected American Essays for Advanced
Students of English as a Foreign Language, USIA: Washington DC, 1988.
Flower, John; Berman, Michael, Build Your Vocabulary, Language Teaching
Publications: Hove, 1989.

92

French, Allen, Facets. Progressive Reading Series, Book 8, ELS, ICS, USIA:
Washington DC, 1976.
Cheveresan Constantin, Cheveresan Luminita, Care-giving. English for Social Workers
Editura Universitatii de Vest, 2003;

93

PROGRAME ANALITICE
SPECIALIZAREA CONSILIERE IN ASISTENTA SOCIALA
INTRODUCERE N PSIHOLOGIE
Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
* sa poata desprinde principalele caracteristici ale psihicului , asa cum au fost si sunt
intelese
* sa enumere principalele ramuri ale psihologiei
* sa clasifice si sa descrie principalele directii de explicare ale invatarii
* sa diferentieze memoria de invatare
* sa enunte si sa descrie procesele memoriei
* sa descrie citeva din cele mai importante metode, orientari si rezultate experimentale in
studiul memoriei
* sa analizeze principalii factori ce intervin in performantele memoriei
* sa diferentieze si sa explice cele trei forme ale memoriei
* sa descrie rezultatele unor cercetari mai recente privitor la mecanismele
psihofiziologice ale memoriei
* sa poata explica in lumina diferitelor teorii si rezultate experimentale activitatea
intelectuala
* sa caracterizeze, in general punctul de vedere al psihologiei genetice privitor la evolutia
mecanismelor inteligentei (Piaget)
* sa poata explica mecanismele limbajului in general si rolul lui in dezvoltarea
inteligentei infantile potrivit lui J.Piaget si J. Bruner
* sa poata demonstra importanta fiecarui dintre cei trei factori ai dezvoltarii implicati in
performantele intelectuale
* sa exemplifice aplicatii practice ale psihologiei diferentiale, cu precadere referitoare la
inteligenta
* Sa poata opera cu concepte aferente celui de motivatie, in lumina paradigmei
homeostazice
* Sa poata explica motivatia in lumina paradigmei homeostaziei
* sa inteleaga si sa poata descrie model;ul psihanalitic in lumina paradigmei homeostatice
* sa se familiarizeze si sa poata utiliza citeva dintre conceptele psihanalizei: pulsiune,
conflict, refulare, sublimare, proiectie, libido obiectal, narcicisic, imago, lapsus;
* sa descrie motivatie In lumina teoriei lui K. Lewin ( conflictul motivelor).
* sa inteleaga si sa explice mecanismele motivatiei in lumina etologiei;
* sa poata explica atasamentul si agresiunea in lumina unor cercetari recente;
* sa poata explica conceptele de coerenta cognitiva, nivel de aspiratie, trebuinta, de
performanta.
*sa poata descrie cele 2 faze ale somnului: lent si paradoxal;
* sa descrie sumar mecanismele fiziologice ale somnului;

94

* sa poata prezenta citeva aspecte importante referitor la fiziologia somnului, cu


sublinierea rolului formatiunii reticulate;
* sa poata descrie manifestarile emotiei ;
* sa poata defini si caracteriza conceptul de personalitate;
* sa poata prezenta succint modelul factoreial al personalitatii;
* sa poata caracteriza citeva din cele mai importante tipologii si teorii ale personalitatii;
* sa prezinte citeva caracteristici mai importante ale "psihologiei umanista".
II. Planul tematic al cursului:
Identitatea psihologiei ca stiinta
Obiectul psihologiei; metode ale psihologiei; ramurile psihologiei;
Senzatiile
Analizatorul; clasificarea senzatiilor; pragurile senzoriale; contrastele; interfertenta;
adaptarea.
Perceptiile
Organizarea perceptiva; legile gestaltismulului; constructia obiectului; perceptia
spatiului; contexte; contextul individual; contextul social; perceptia spatiului social;
Invatarea
Conditionarea pavloviana, instrumentala, operanta; teoriile invatarii; aspecte
psihofiziologice ale invatarii; aplicatiile psihologiei invatarii.
Memoria
Cercetari experimentale; pluralitatea mecanismelor memoriei; aspecte psihofiziologice
ale memoriei;
Activitatile intelectuale si limbajuj
Cercetarea experimentala a proceselor intelectuale; stadiile genetice ale lui J. Piaget;
functia simbolica si semiotica; rolul limbajului in dezvoltarea inteligentei infantile;
aspecte diferentiale; deficienta mentala
Motivatia
Modelul homeostatic de reducere a tensiunii; pulsiunile in psihanaliza; studierea
experimental a motivatiei si etiologiei;
Somnul si vigilenta
Aten ia
Emotia
Personalitatea
Psihologia umanista
(Allport, Rogers, Maslow)
Planul tematic al seminarului:
- Metodele psihologiei: observatia, experimentul ( natural si de laborator), testele
psihologice, tehnicile proiective, studiul produselor activitatii, matematica si statistica in
psihologie, prelucrarea datelor pe calculator.
- Diversitatea psihologiei contemporane: psihologie generala, psihologie aplicata,
psihologia in scoala, psihologia clinica, intreprinderea industriala, sport, arta, psihologia
cosmonautilor.

95

- Perceptie si activitate: orientarea asociationista, gestaltista, behaviorista in explicarea


perceptiei; perceptia ca proces adaptativ in lumina teoriei informatiei si a ciberneticii.
- Diversitatea teoriilor invatarii: orientarea S - R, gestaltista si cognitivista in explicarea
mecanismelor invatarii; aplicatiile teoriilor invatarii in educatie si terapeutica.
- Factorii dezvoltarii: ereditate, mediu(educatie) analiza interactionista, aplicatii practice
ale psihologiei diferentiale, elemente de geminologie.
- Conceptul de homeostazie si motivatia; analiza trebuintei de foame.
- elemente de psihanaliza: instantele personalitatii, conceptele psihanalizei, psihanaliza ca
metoda terapeutica; contributile lui Jung, A. Adler, E. Fromm
- Principalele elemente ale teoriei si metodei lui E. Kretchmer si Sheldon
- Orientarea umanista in psihologie: G.Allport, C.Rogers, Maslow
- Metoda testelor ; aplicatii
- - Seminar recapitulativ.
III. Bibliografie:
Grand Dictionnaire de la Psyhologie, Paris, P.U.F., 1992.
Atkinson, R., .a., - Introduction to Psyhology, Geneva, Harcourt Brace
Jovanovich Inc. 1990.
Carlos, N.R., - Psyhology. The Science of Behaviour, Massachusetts,
Allyn and Bacon Inc., 1984.
Dolle, J-M., - Pour comprendre Jean Piaget, Toulouse, Edouard Privat,
editeur, 1974
Cosmavici, A.,
- Psihologie general , Ia i, Editura Policron, 1996.
Keachie, Mc., J.W., - Psyhology, Michigan, Addison-Wesley Publishing Doyle, Ch.,
L., Company, 1996

96

INTRODUCERE N SOCIOLOGIE
Titular disciplina conf.univ. dr. Pascuta Ioan
I. Obiectivele cursului:
- are menirea de a completa identitatea cultural a viitorului lucrtor social
- opera ionalizeaz principalele categorii care confer particularitatea epistemic
sociologiei
ca disciplin i- i propune s-i familiarizeze pe studen i cu metodologia cercetrii de
teren
- completeaz setul de metode specifice asisten ei sociale
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul de studiu i problematica sociologiei generale.
- Sistemul categorial al sociologiei.
- Personalitate i cultur.
- Personalitatea i socializarea.
- Grupul social.
- Ac iunea social.
- Stratificarea social.
- Comunicarea ca fapt social.
- Procese sociale fundamentale: integrarea socioprofesional.
- Mobilitatea socioprofesional.
- Fluctua ia socio profesional.
- Devian a i echilibrul dinamic al societ ii.
- Metode tehnici i procedee de cercetare sociologic a spa iului social.
III. Bibliografie:
- A.Mihu - Introducere n sociologie, E. Dacia, Cluj-Napoca 1992
- . Buzrnescu - Istoria doctrinelor sociologice, Curs, Timi oara 1992 /1993
- L. Vlsceanu - Metode i tehnici de cercetare sociologic, E. tiin ific, Buc. 1986

97

ELEMENTE DE MEDICIN INTERN


I SOCIAL
Titular disciplin: lect. drd. Valentina Baciu
I. Scopul:
Dobndirea de c tre studentii din anul I a unor cuno tin e esen iale despre principalele st ri de
dezechilibru fizic ale organismului uman, efectele acestora la nivelul Integr rii sale sociale,
consecin ele asupra societ ii n ansamblu
II. Obiective:
La finalul semestrului I, studen ii trebuie s demonstreze asimilarea de cuno tin e privind:
- principalele afec iuni fizice ce influen eaz negativ capacit ile de adaptare i integrare ale
clien ilor
- evaluarea cauzelor i consecin elor de natur social a afec iunilor
- evaluarea obiectiv a situa iei st rii de s n tate la nivelul comunit ii locale i la nivel na ional
III. Planul tematic:
1. Organismul uman ca sistem. Subsistemele organismului uman.
2. Elemente esen iale de fiziologe uman
3. Afec iuni ale sistemului cardio-vascular
4. Afec iuni ale sistemului digestiv
5. Boli metabolice
6. Boli infec ioase i cu transmisie sexual
7. Boli degenerative, tumori maligne
8. Sistemul de ngrijire a s n t ii ca sistem de control social
9. Promovarea s n t ii comunit ilor umane, principiul profilactic
10. Influen a mediului de via i a modului de via asupra st rii de s n tate
11. Clasificarea i preven ia social a bolilor
12 Aspecte sociale ale unor afec iuni contagioase, cronice i degenerative
13. Evolu ia st rii de s n tate a popula iei n Romnia n decursul perioadei de tranzi ie
14. Spitalul: structur i func ii, adaptarea bolnavului la via a n spital
Activitatea de seminar
Se vor discuta principalele subiecte ale temelor din perspectiva asisten ei sociale.
Studen ii vor prezenta referate, con inutul acestora va fi analizat cu participarea colegilor.
IV. Bibliografie:
C. Dumitrache, B. Ionescu, A. Ranetti, Endocrinologie, Ed. Na ional, 1998
L. Gherasim, red., Medicin intern , vol. I i II, Ed. Medical , 1995
Gh. Mogo , Mic enciclopedia de boli interne, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1986
Marin Gh. Voiculescu, Boli infec ioase, vol. I, II, Bucure ti, Ed. Medical , 1989
N. Ilinca, Geografie uman . Popula ia i a ez rile omene ti, Editura Corint, Bucure ti, 1999
Cornelia Mure an, Evolu ia demografic a Romniei. Tendin e vechi, schimb ri recente,
perspective (1870 - 2030), Editura Presa Universitar Clujean , Cluj-Napoca, 1999
Ministerul S n t ii- Raportul asupra cercet rii s n t ii reproducerii 1999
Banca Mondial - Indicatori de dezvoltare pe anul 2001, Washington DC, The World Bank, 2001
Ministerul S n t ii S n tate pentru to i pn n anul 2000. Indicat,ori ai s n t ii pentru
intervalul 1993 1995. Bucure ti, 1997
Ministerul S n t ii Main Health Surveys, Bucure ti, 1997

98

INFORMATIC
I STATISTIC SOCIAL
Titular disciplina: lect.dr. Grosscek Gabriela
I. Obiective:
Dezvoltarea cuno tin elor metodologice ale studen ilor sociologi prin familiarizarea
acestora cu proceduri de analiz , prelucrare i interpretare a datelor utiliznd programe
statistice pe calculator.
II. Planul tematic:
- Bazele teoretice ale prelucrrii automate a datelor.
- Arhitectura sistemelor electronice de calcul.
- Calculatoare personale.
- Logica programri calculatoarelor electronice.
- Reele de calculatoare.
- Tendine n utilizarea calculatoarelor electronice.
-Statistica aplicat ; Pachetul de programe SPSS.
-Statistica inferen ial i teste de semnifica ie. Teste de semnifica ie. Semnifica ia testelor
de semnifica ie; Teste de semnifica ie pentru e antioane mari; Teste de semnifica ie
pentru e antioane mici.
-Proceduri SPSS.
III. Bibliografie
Moineagu, C. et al., Statistica, Editura tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1976
Moser, C.A., Metode de anchet n investigarea fenomenelor sociale, Editura tiin ific ,
Bucure ti, 1967
Radu, I. et al, Metodologia psihologic i analiza datelor, Editura Sincron, 1993
Rotariu,T., Curs de metode i tehnici de cercetare sociologic , Universitatea Babe Bolyai, edi ia a III-a, 1994
Sandu, D., Statistic n tiin ele sociale, Univ. Bucure ti, 1992

99

BAZELE ASISTEN EI SOCIALE


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. Obiectivele cursului
Cursul urm re te familiarizarea studentului cu problemele generale ale teoriei i
practicii asisten ei sociale care voi fi reluate i adncite concentric la disciplinele de
specialitate n urm torii ani.
- n elegerea conceptului ( ideii) de asisten social (printr-o scurt analiz
diacronic si sincron );
- n elegerea si opera ionalizarea conceptului de trebuin ;
- n elegerea naturii profesiei de asisten social ;
- n elegerea si opera ionalizarea valorilor, cunostin elor i deprinderilor /
priceperilor necesare profesiei de asistent social;
- n elegerea activit ii de asisten a social cu proces de rezolvare a problemelor;
- n elegerea si opera ionalizarea conceptelor de interven ie, tranzac ie influen ;

II. Planul tematic al cursului


1.Ideea de asisten social ; scurt istoric al asisten ei sociale
2. Asisten a social , o profesie n dezvoltare
3. Activitatea de asisten social ca raspuns la grij i trebuin
4. Asisten a social , o activitate creativ de ntrire a cunostin elor, valorilor i
deprinderilor / priceperilor
5. Asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor.Problema, stadiile procesului de
rezolvare a problemei, rezolvarea practic a problemelor
6. Asisten a social ca interven ie n tranzac iile umane. Interven ia, tranzac ia, influen a,
schimbarea ca rezultat al asisten ei sociale
Planul tematic al seminarului:
- Asisten a social ca idee i praxis n decursul timpului n lume
- Asisten a social ca idee i praxis n Romania
- Prestigiul profesiei de asistent social
- Trebuin e, modele homeostatice, modelul lui A. Maslow
- Eseu (dezbatere), asisten a social ca r spuns la grij i trebuin
- Ce cuno tin e asimilate pn acum a putea valorifica n domeniul asisten ei sociale? De
ce a mai avea nevoie?
- Eseu (dezbatere) asisten a social - activitate creativ de mbinare a cuno tin elor,
valorilor i deprinderilor/ priceperilor
- Codul etic al asistentului social
- Algoritmizabil i euristic n rezolvare a problemelor

100

- Eseu (dezbatere) asisten a social ca proces de rezolvare a problemelor


- Recenzii dezbatere
- Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
5. Charles Zastrow The Practice of Social work , Dorsey Press, Homewood, USA
1985
6.

Charles Zastrow, The Practice of Social Work, sixth edition, Brooks/Cole


Publisihing, Homewood, USA 1999

Egan Gerrard The Skilled Helper, 1994, Brooks Cole Publishing, California 1994

101

PSIHOLOGIE SOCIAL APICAT


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- s dezvluie pecetea i natura sociocultural a personogenezei i, de fapt, a tot ceea ce
este esen ial la un om - conduita omeneasc, nv area, semnifica iilor, comunicarea i
percep ia interpersonal, sociabilitatea, profesia etc.
- s contribuie la formarea tinerilor asisten i sociali - speciali ti n ameliorarea condi iei
umane, individuale i de grup.
II. Planul tematic al cursului:
- Obiectul psihologiei sociale.
- Istoricul constituirii psihologiei sociale ca tiin .
- Persoana n psihologia social.
- Statul i rolul persoanei.
- Rela ii interpersonale.
- Psihologia grupurilor mici.
- Dinamica de grup.
- Probleme ale liderului i ale conducerii n grupurile sociale mici.
- Aspecte psihologice ale motiva iei. Conduite i activit i umane n situa ia
de grup.
- Grupurile mari i fenomenele de mas.
- Metodele psihologiei sociale.
Planul tematic al seminarului:
- Categorii i principii n psihologia social.
- Orientarea individual psihologic n psihologia social.
- Persoan - subiect - individualitate.
- Infuen a factorilor socioculturali asupra percep iei, memoriei, inteligen ei i afectivit ii.
- Rela ia statut, rol, nivel de aspira ie, comportament.
- Aptitudine de a adopta un rol i pozi ia lui.
- Fenomenul contaminrii n actul interpersonal.
- Schemele comunicrii - privire comparativ.
- Specificul percep iei interpersonale.
- Normativitatea, capacitatea de autoorganizare i eficien a grupului social mic.
- Cmpul psihologic n percep ia lui Lewin.
- Stiluri de conducere, tipuri de lideri.
- Psihologia mul imilor de G. Le Bon.
- Metodele de scri de opinii i atitudini i folosirea adecvat a acestora n cadrul
cercetrilor concrete.
- Sociometria - mijloc de cunoa tere a grupului mic i a membrilor acesteia.
III. Bibliografie:
- A. Adler - Cunoa terea omului, E.S. Buc. 1991

102

- G. Le Bon - Psihologia mul imilor, E.D.Anima 1991


- S. Chelcea - Experimentul psihologic, E. tiin ific i Enciclopedic, Buc. 1982
- S. Chelcea - Psihologia cooperrii i ntrajutorrii umane, E. Militar, Buc. 1990
- R.S. Feldman - Social Psihology, University of Massachusettes - Amtrest. 1985
- S. Freud - Totem i tabu, Angoas i civiliza ie, E. tiin ific, Buc. 1991
- P. Golu - Psihologie social, E.D. Bucure ti
- P. Golu - Fenomene i procese psihologice, E.E.E. Buc. 1989
- R. Linton - Fundamentul cultural al personalit ii, E. tiin ific, Buc 1968
- A. Mitru - Sociometria, E.P. 1967 Buc.
- C. Matei - Sociabilitatea i temeiurile ei morale n colectivele colare, E.D.P. Buc. 1973
- P. Mure an - Ce este ini iativa, E.E. Bucu. 1980

103

TEORII I METODE N ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:

1. S ofere studen ilor o revizuire a principalelor abord ri teoretice care


fundamenteaz practica Asisten ei Sociale.
2. Studen ii s n eleag bazele teoretice ale fiec rei metode i tehnici de
interven ie n Asisten a Social .
3. S formeze studen ilor o imgine sintetic a dezvolt rii actuale a sistemului
cuno tin elor teoretice n domeniul Asisten ei Sociale.
4. S eviden ieze limitele i lipsurile n diferitele teorii i s fundamenteze
domeniile prioritare pentru continuarea cercet rilor n Asisten a Social .
5. S ofere studen ilor o perspectiv interdisciplinar eviden iindu-se
interferen ele i colabor rile ntre diferitele tiin e n explicarea fenomenelor socio - umane.
II. Planul tematic al cursului:
1.. Introducere - o taxonomie a teoriilor n Asisten a Social .
2. Tradi ia psihanalitic n Asisten a Social .
3. Behaviorismul n Asisten a Social .
4. C utarea semnifica iei ac iunilor.
5. Orientarea centrat pe client.
6. Orientarea orientat pe con tientizare.
7. Orientarea revolu ionar n Asisten a Social .
8. Teoria sistemelor.
9. Teoria comunic rii.
10. Psihologia "Eului" n Asisten a Social .
11. Orientarea func ionalist n Asisten a Social .
12. Interven ia n criz - teorii i metode.
13. Orientarea familial n Asisten a Social .
14. Revizuirea principalelor teorii. Rolul teoriei n activitatea asistentului social

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Metodele i tehnicile difer n func ie de orientarea teoretic .
2. Orientarea diagnostic - tehnici de interven ie.
3. Orientarea func ional - tehnici de interven ie.
4. Orientarea spre rezolvarea problemelor - tehnici de interven ie.
5. Orientarea spre modificarea comportamentului - tehnici de interven ie.
6. Interven ia n situa ie de criz .
7. Orientarea centrat pe sarcin - tehnici de interven ie.
8. Orientarea familial - terapie structural .
9. Orientare familial - teoria contraparadoxului.
10. Orientarea familial - genograma, sculptura, jocul de rol.
11. Orientarea sociolizant - tehnici de interven ie.
12. Analiza tranzac ional - tehnici de interven ie.

104

13. Teoria realit ii n terapia ra ional .


14. Analiza orient rilor terapeutice.
III.BIBLIOGRAFIE:
David Howe: Au introduction to Social Work Theory, University Press Cambridge, 1987
Nathilde du Rouquet: L'
approche eu Service Social, Edisem/Le Centurion, Quebec, Canada,1981

105

DEZVOLTARE UMAN
Titular disciplin: Conf. Univ. Dr. Ana Muntean
1. Scopul cursului este de a oferi studen ilor cuno tin e legate de specificul fiecrei
vrste.
2. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
1. evaluarea sistemic a persoanei umane aflat n permanent rela ie cu mediul su
2. nsu irea no iunilor esen iale despre particularit ile clientului n func ie de stadiul s u
de dezvoltare
3. Tematica pentru curs:
- Conceptul de dezvoltare, stadiu. Psihologia dezvoltrii. Psihologia dezvoltrii i
biologia. Sistem i organizare.
- Psihologia dezvoltrii i biologie: genotip / fenotip, canalizare, perioade sensibile.
Sociobiologia.
- Metode de cercetare n psihologia dezvoltrii: Studiul longitudinal, Studiul
transec ional, Studiul longitudinal modificat, Metode normative.
- Stressuri biologice i de mediu n peridoada dezvoltrii prenatale: tulburri
genetice. Stressul de mediu: malnutri ia, boli infec ioase, incompatibilitate sangvin,
medicamente, droguri, radia ii, vrsta prin ilor, starea em ional a mamei.
- Ritmuri biologice: dezvoltarea bioritmului. Bioritm REM / NERM. Bioritmul n
ipt i supt.
- Bioritmul organizrii ntre mam i copil. Stilul de hrnire i orarul. Hrnirea la
piept / sticl. Orarul de hrnire i foamea copilului.
- Oragnizarea dezvoltrii fizice i motorii. Organizarea sistemului nervos.
Subdivizionri ale sistemului nervos. Maturizarea creirului. Lateralitatea. Evaluarea
noului nscut.
- Organizarea proceselor de maturizare. Modelul lui Cratty asupra organizrii
comportamentului. Maturizarea fizic: greutatea, nl imea. Denti ia. Tempratura
corpului.
Tematica pentru seminar:
- Viziunea holistic asupra individului uman, sistemic, ecologist.
- Discutarea conceptelor specifice diverselor teorii asupra dezvoltrii stadiale.
Chestionar.
- Teoria lui Erikson.
- Transmiterea informa iei biologice.
- Trebuin ele: baz a dezvoltrii comportamentelor.
- Deprivarea social: efecte la om, observarea acestui comportament la animal.
- Entropia.
- Critica teoriei lui Piaget.
- Kohlberg - extinderea teoriei lui Piaget.
- Dezvoltarea sinelui, Cnd se recunosc copiii pe ei n i i?
- Sinele pre colarului.
- ncrederea n sine.

106

4. Bibliografie:
Dolto, F., Giodet, D. - Naitre et ensuite?, ed. Stock, Paris, 1985
Walton, H. - Evolutia psihologic a copilului, ed. Didactic i Pedagogic, Buc., 1975
Drghici, I. - Esen a vie ii, ed. tiin ific, Buc. 1981
Oancea - Ursu, Gh. - Ereditatea i mediul social n formarea personalit ii, ed. Facla,
Tim., 1985
Schaffer, D., R. - Social and Personality development, Brooks / Cole Publishing
Company Pacific Grave, California, 1988.
Bee, H. - The developing child, Harper International ed., 1981
chiopu, U., Verza, E. - Psihologia vrstelor, ed. Didactic i Pedagogic, Buc., 1981
Marcus, S. - Timpul, ed. Albatros, Buc. 1983
Nadel, J. - Imitation et comunicatin, PUF, Paris, 1986.

107

POLITICI SOCIALE
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
macrosocial.

1. S formeze studen ilor deprinderea de a analiza problemele sociale la nivel

2. S permit n elegerea i analiza preocup rilor privind protec ia social din


partea conduc torilor sistemelor sociale.
3. Studen ii s cunoasc sistemul actual de protec ie social cu posibilit ile i
limitele sale.
4. Studen ii s poat compara sistemele de protec ie social din " rile bun st rii"
pentru a repera experien ele transferabile.
5. Studen ii s aibe o imagine clar a transform rilor necesare din sistemul
protec iei sociale din Romnia i o ierarhizare a priorit ilor.
II. Planul tematic al cursului:
1. Introducere: conceptul de politic social ; Bun starea - obiectiv al politicii sociale.
2. Economia i producerea bun st rii. Tipuri de economie: socialist i economia de pia .
3. Mecanismele producerii bun st rii n economia de pia . Structuri i resurse.
4. Modele ale statutului bun st rii. Economia de pia i economia socialist .
5. Evaluarea politicilor sociale ale bun st rii. Metode de cre tere a eficien ei politicilor sociale.
6. Cre terea statutului bun st rii. C ile ie irii din criz .
7. S r cia - teorii i factori. Distribu ia veniturilor. Teorii asupra s r ciei.
8. Asigur rile sociale. Modalit i de organizare a asigur rilor sociale n Romnia.
9. Serviciile de asisten social : func ii i caracteristici. Asisten a Social n Romnia..
10. Asisten a Social pe baza test rii mijloacelor . Criterii de evaluare. Distorsiuni.
11. Politici sociale n domeniul popula]iei i familiei. Asisten a Social prin politici specializate.
12. Politica de protec ie a copilului n Romnia. Posibilit i de modificare a sistemului.
13. Politici sociale n Europa de Est n faza de tranzi ie. Condi ii interne i interna ionale.
14. Politica social n Romnia tranzi iei. Limite i perspective.

PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI


1. Structura veniturilor individuale - aplica ii.
2. Indicatori na ionali ai politicii sociale.
3. S r cia - curba Loren i coeficientul Gini.
4. Dou tipuri de s r cie - rela ia dintre ele - aplica ii.
5. Asigur rile sociale - sisteme de asigur ri private.
6. Sistemul serviciilor actuale de Asisten Social din Romnia.
7. Calcularea valorii relative a servicilor oferite de Asisten a Social n Romnia.
8. Testarea mijloacelor pentru rile n tranzi ie.
9. Sectorul nonprofit - furnizor de servicii sociale (o compara ie cu sectorul guvernamental).
10. Controlul comportamentului demografic - tip de politic social n domeniul popula iei i
familiei.
11. Modele familiale tradi ionale i moderne.
12. Politica social fa de popula iile minoritare ( iganii).

108

13. Politica social n domeniul educa iei.


14. Politica social n domeniul s n t ii.
III. BIBILIGRAFIE:
C t lin Zamfir: Dimensiuni ale s r ciei, ed. Expert, Bucure ti, 1994
Elena / C t lin Zamfir: Romnia n context european, ed. Alternative, Bucure ti, 1995
******************* Central and Eastern European in Transition: Public Policy and Social
Conditions, Nov. 1993, Unicef, Florence Italia
C t lin / Elena Zamfir Marius Augustin Pop: Romania '
89 -'
93 Dynamics of Welfare and Social
Protection, Unicef, Bucure}ti, 1994
************************************ Cartea alb a copilului din Romnia, Comitetulul
Na ional Romn, Unicef, Bucure ti, 1993

109

PSHIOPATOLOGIE I PSIHOTERAPII
Titular disciplina:
Dr. Mieta Ha egan, medic specialist psihiatru, doctor n medicin
I. Scopul disciplinei:
S
ofere studen ilor elementele necesare pentru n elegerea conceptelor
psihopatologice
S promoveze gndirea critic asupra problemelor teoretice, metodologice i/sau
aplicative ale psihopatologiei
II. Obiective
La finalul cursului studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
Exprimarea, n scris sau verbal, a opiniilor personale precum i acceptarea opiniilor
diferite
Identificarea factorilor de risc pentru tulbur ri psihiatrice,
Identificarea patologiei psihiatrice, evaluarea i aprecierea oportunit ii i modalit ilor
interven ie
n elegerea factorilor care influen eaz gndirea i comportamentul bolnavului psihic,
Alegerea abilit ilor necesare pentru realizarea unei atitudinii adecvate fa de client
III. Planul tematic
Curs:
Cap.1 Psihopatologie general : normalitate, anormalitate, disontogeneza psihic , teoria
vulnerabilitate-stress
Cap.2 Psihopatologie general : influen e psiho-sociale n ontogenez i disontogenez ,
re ea de suport social, nivel de func ionare social , factori psiho-sociali n terapia
psihiatric
a copilului, tulbur ri n perioada micii copil rii, tulbur ri specifice vrstei adulte cu
debut n copil rie i adolescen
Cap.4 Psihopatologie developmental : interven ii psiho-sociale n asisten a copilului i
adolescentului cu tulbur ri psihice; circumstan e speciale, urgen e, perioade de tranzi ie,
sarcina la adolescente, copilul i adolescentul bolnav fizic, copiii p rin ilor bolnavi psihic
Cap.5 Psihopatologie clinic : sindromul de delirium, sindromul demen ial,sindromul
obsesiv-compulsiv, sindromul de dependen , sindromul anetic
Cap. 6 Psihopatologie clinic : sindromul cataton, .
sindromul deficitar schizomorf, sindromul dezorganiz rii schizomorfe, sindromul
disociativ, sindromul schizomorf productive, sindromul delirant, sindromul halucinator
Cap.7Psihopatologie clinic : sindromul maniacal, sindromul depresiv, sindromul anxios,
sindromul fobic
Cap.8. Psihopatologie clinic : locul interven iilor psiho-sociale n patologia psihiatric a
adultului
Cap.9. Psihoterapia- no iuni esen iale, locul i rolul acesteia
Cap. 10 Principalele psihoterapii.

110

Planul tematic al seminarului


1.Rolul activ al asistentului social n depistarea, evaluarea i diagnosticul n cazul
copilului cu risc crescut pentru tulbur ri psihice; identificarea i evaluarea factorilor
de risc
2. Rolul familiei de origine n dezvoltarea persoanei umane; func ionalitate,
disfunc ionalitate i patologia psihic
3. Rolul mediului colar i al microgrupului de prieteni n dezvoltarea persoanei
umane
4. Activitatea profesional - surs de stress sau protec ie mpotiva stress-ului
5. Rolul re elei de suport social n s n tatea uman .
IV. Bibliografie
Radu Vra ti i Martin Eisemann (ed.), Depresii-noi perspective, Ed. All, Bucure ti,
1996
Mircea L z rescu, Psihopatologie clinic , Ed. Helicon, Timi oara, 1994
Tiberiu Mircea, Violeta Stan, Curs de psihiatrie a copilului i adolescentului,
Universitatea de Medicin i Farmacie, Timi oara,1997
V.Anghelu , St. Nica-Udangiu, Psihiatrie epidemiologic , Editura Medical , 1983

111

I. Scop

CONSILIERE N ASISTEN
SOCIAL
Titular disciplina: lect.dr. Alexandru Neagoe
-

prezentarea principalelor abord ri i tehnici folosite n consiliere, urm rind


elucidarea modului n care acestea se raporteaz la trebuin ele i sensibilit ile
clien ilor
- familiarizarea cu metodele concrete de consiliere n cteva tipuri specifice de
situa ii
II. Obiective
La finalul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea situa iei specifice a clientului
- abordarea profesionist a problematicii clientului
- elaborarea unui plan de interven iei
- implementarea metodelor i tehnicilor prezentate la curs
III.Planul tematic al cursului
12. Consilierul: calit i, motiva ii, resurse i domenii de vulnerabilitate
13. Consilierea: obiective i tehnici de baz
14. Rela ia terapeutic , dinamica ei, contratransferul
15. Evaluarea i preg tirea interven iei, ascultarea
16. Abordarea problemelor : definirea, descrierea lor
17. Identificarea factorilor ce favorizeaz problemele
18. Coordonarea st rilor emo ionale
19. Coordonarea gndurilor
20. Sf tuirea n timpul crizei
21. Sf tuirea n post-criz
22. Anxietatea i depresia
12. Consiliere premarital
15. Consiliere marital
16. Consilierea n doliu
Activitatea la seminar
n orele de seminar se vor exemplifica diferite tehnici de consiliere prin intermediul
jocului de rol, studen ii vor prezenta referate pe marginea c rora vor avea loc discu ii n
cadrul ntregii grupe.
IV.Bibliografie selectiv :
Jay E. Adams, Manualul Consilierului spiritual cre tin, Wheaton, Illinois: Societatea
Misionar Romn , 1993.
D.B. Allender, The Wounded Heart, Grand Rapids: Zondervan, 1986.
Gary R. Collins, Christian Counseling, Waco, Texas: Word Books, 1980.
A. Corners, Divorce and Remarriage, London: Hodder and Stoughton, 1993.
Larry Crabb, Inside Out, Colorado Springs: Navpress, 1988.
R. Hemfelt, Labirintul codependen ei: drumul spre rela ii interumane s n toase, Cluj:
Logos, 2001.
P. Meier, Introduction to Psychology and Counseling, second ed., Grand Rapids: Baker,
1991.
G. Rekers, Counseling Families, Dallas: Word.
K.M. Strom, Helping Women in Crisis, Colorado Springs: Navpress, 1990.

112

C. Oancea, Tehnici de sf tuire/ consiliere, Bucure ti, edit. Vavila Edinf, 2002
E.L. Worthington, Counseling Before Marriage, Dallas: Word.

113

METODE SI TEHNICI UTILIZATE N ASISTEN


SOCIAL
Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
1. S ofere studen ilor posibilitatea de ai forma i accepta un set de valori specifice Asisten ei
Sociale.
2. S obi nuiasc studen ii cu studierea principiilor teoretice care fundamenteaz o disciplin cu
mare aplicabilitate practic .
3.S ofere studen ilor principiile care stau la baza tipurilor de interven ie la diferite niveluri:
individ, familie, grup, comunitate.
4. S ofere studen ilor posibilitatea de a- i forma deprinderile necesare activit ii specifice
Asisten ei Sociale.
5. S formeze o atitudine tolerant din partea studen ilor care vor lucra cu persoane defavorizate,
n activitatea lor viitoare.
6. Studen ii vor dobndi cteva elemente teoretice i practice ale procesului de consiliere n
Asisten Social .
II. Planul tematic al cursului:
1. Introducere. Scurt istoric al preocup rilor metodologice n Asisten a Social .
2. Valorile n Asisten a Social Rolul sistemului de valori n activitatea asistentului social.
3.
Respectarea individualit ii persoanei. Dreptul clien ilor la autodeterminare.
Confiden ialitatea - valoare esen ail a Asisten ei Sociale
. Reguli specifice privind ini ierea, desf urarea i
4. Interviul n Asisten a Social
ncheierea interviului.
5. Comunicarea n practica Asisten ei Sociale. Bariere n comunicarea cu clien ii
6. Procesul de rezlvare de probleme - procesul de baz n practica Asisten ei Sociale
7. Faza de contact. Identificarea i definirea problemei. Stabilirea obiectivelor.
8. Faza de contact continuare. Contractul preliminar. Surse i metode pentru strngerea datelor
i evaluare ini ial .
9. Faza de contract. Definirea contractului, evaluarea mpreun cu clientul, stabilirea
alternativelor de solu ionare.
10. Faza de contract continuare. Luarea deciziei, stabilirea obiectivelor i planificarea
interven iei.
11. Metode de realizare a obiectivului planificare.Rolurile n interven ia asistentului social.
12. Metode de interven ie: implementerea rolurilor ncurajarea. Cre terea con tientiz rii
clien ilor. Socializarea i sistemul de sprijin al clien ilor.
13. Munca n echip - caracteristic a Asisten ei Sociale. Problema competi iei. Metode de
planificare i cooordonare a profesioni tilor.
14. ncheierea n Asisten Social . Referirea, transferul i terminarea rela iei cu clientul.

114

15. Evaluarea n Asisten Social . Evaluarea sumativ i formativ . Evaluare continu


clientului.
PLANUL TEMATIC AL SEMINARULUI
1. Dezvoltarea abilit ii de a percepe sentimentele clientului. Diferen ierea sentimentelor
profunde de cele de suprafa .
2. Dezvoltarea capacit ii de a r spunde empatic.
3. Opera ionalizarea tehnicilor folosite n cadrul interviului.
4. Con tientizarea i eliminarea barierelor de comunicare n rela ia cu clientul
5. Modalit i de a motiva clien ii involuntari i / sau ambivalen i.
6. Opera ionalizarea evalu rii in iale i a determin rii multidimensionale:
Identificarea problemei i a manifest rilor acesteia;
Delimitarea factorilor implica i de problem ;
Determinarea nevoilor i dorin elor clientului.
7. Negocierea obiectivelor mpreun cu clientul - aplica ie.
8. Formularea contractului mpreun cu clientul - aplica ie.
9. Planificarea i implementarea strategiilor de schimbare.
10. Dezvoltarea abilit olir de a mputernicii clientul s - i rezolve problemele
Deprinderi de rezolvare a problemelor;
Deprinderi de rela ionare social ;
Managementul stressului.
11. Modificarea mediului. Neconcordan a ntre nevoile individului i resursele mediului.
12. Dezvoltarea resurselor. Suplimentarea resurselor. Dezvoltarea re elei de suport. Folosirea
voluntarilor
13. Evaluarea interven iei. Evaluarea rezultatelor ob inute n compara ie cu obiectivele stabilite.
Percep ia clientului cu privire la rezultatele ob inute.
14. Interven ia n criz . Crizele i stressul. Modalit i de interven ie.(studiu de caz)
15. Tehnici i procedee n Asisten a Social comportamental .(studiu de caz)
III.

BIBLIOGRAFIE:

Vasile Miftode: Teorie i metod n Asisten a Social , Editura Axis, Ia i, 1995;


Forica M noiu/Viorica Epureanu: Asisten Social n Rom$nia, Editura All, Bucure ti, 1996;
Veronica Coulshed: Practica Asisten ei Sociale, Editura Alternative, Bucure ti, 1996;
Charles Zostrow: The practice of Social Work, The Dorsey Press, Illinois, 1986;
Beulah Compton/Burt Galaway: Social Work Process, Te Dorsey Press, Illinois, 1984;
Mathilde du Rauquet: L'
approche en service social, Edisem, Canada, 1981;
Deau H. Hepvorth/ Jo Ann Larseu: Direct Social Work Practice, Brooks/Cole Publishing Company,
California 1993.

115

Consiliere i terapie de familie

Titular disciplin Dr. Roxana Tudorache, psihiatru, dr. n medicin

I. Scopul disciplinei
1. Prezentarea principalelor coli de psihoterapie i consiliere familial .
2. Prezentarea principalelor tipuri de problematic familial , n func ie de
diferitele etape ale ciclului de via familial i de unele din posibilele evenimente de
via .
II. Obiectivele cursului
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea tipului de problematic familial a clientului
- folosirea metodelor specifice
- abordarea sistemic a rela iilor intra-familiale
- abordarea sistemic a rela iei asistent social-client
Tematica cursului
1. Precursorii consilierii i terapiilor familiale.
2. Principalele coli de psihoterapie familial .
i. Psihoterapiile familiale psihanalitice.
ii. Psihoterapiile familiale structurale.
iii. Psihoterapiile familiale strategice.
iv. Psihoterapiile familiale sistemice.
v. Psihoterapiile familiale conmtextuale
vi. Psihoterapiile familiale comportamental-cognitiviste.
vii. Psihoterapiile familiale scurte centrate pe problem .
viii. Psihoterapiile familiale scurte solu ioniste.
ix. Psihoterapia familial narativ .
3. Indica iile i limitele terapiilor familiale.
4. Consilierea de cuplu.
5. Consilierea parental .
6. Trainig-ul parental.
Tematicile seminariilor
Asisten a social i practicarea consilierii familiale.
Asisten a social i psihoterapia familial .
Asisten a social i consilierea de cuplu.
Asisten a social i consilierea parental .
Analiza cererii de consiliere familial .

116

IV. Bibliografia
1. Bateson G., Steps to an Ecology of Mind, Chandler Pub. Company, New York,
1972.
2. Coyne J.C. Strategic Therapy with depressed married: personal agenda, themes
and intervention, Journal of Marital and Family Therapy, 10, 1994.
4. Neuburger Robert, L'
autre demande. Psychanalise et therapie familiale
systemyque.
3. Mugnier Jean-Paul, L'
identite virtuelle, Les jeux de l'
offre et de la demande dans
le champ social.
4. Madanes Cloe, Strategies en therapie familiale.
5. Mc Goldrick Monica, Randy Gerson, Genogrammes et entretien familial.
6. Elkaim Mony, Panorama des Therapies Familiales. .
7. Satir Virginia, Pour retrouver l'
harmonie familiale.
8. Lebbe Berrier, Pouvoir et creativite de travailleur social,
9. Minuchin Salvador, La guerison familiale. Memoires d un therapeute.
10. Minuchin Salvador, Patricia Minuchin, Jorge Colapinto, Travailler avec les
familles demunis.
11. Malarewicz Jacques-Antione, Quatorze lecons de therapie strategique.
12. Cirillo Stefano, Di Blasio Paola, La famille maltraitante.
13. Watzlawick Paul, Nardone Giorgio, Strategie de la therapie breve,
14. Eiguer Alberto, Le generationenel. Lapproche en therapie familiale
psychanalitique,
15. Toman Walter, Constellations fraternelles et structures familiales. Leurs effets
sur la personalite et le comportement, ESF

117

PSIHOTERAPII INDIVIDUALE I DE GRUP


Titular disciplin : dr. Ha egan Mieta Gabriela

I. Scopul disciplinei
Cunoa terea de c tre studen i a principalelor coli de psihoterapie, a noilor idei aduse de
acestea n psihologie
Cunoa terea unor tehnici psihoterapeutice de baz i a formelor de psihoterapie care se
practic n ar
II. Obiectivele disciplinei
La sfr itul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
1. evaluarea necesit ii ca un client s urmeze un anumit tip de psihoterapie
2. aplicarea tehnicilor terapeutice de baz ntr-o situa ie real de consiliere
3. a decide dac i n ce tip de psihoterapie dore te s se formeze i s lucreze
III: Planul tematic
Curs
1. Conceptul de teorie psihoterapeutic . Modalit i de evaluare a unei coli de
psihoterapie.
2. Psihanaliza
3. Neopsihanaliza
4. Logoterapia i Analiza existen ial
5. Psihoterapii de origine ne-european i analiza bio-energetic
6. Psicoterapia comportamental-cognitiv
7. Psihodrama lui J.L. Moreno
8. Terapia familial
9. Psihoterapia de grup(I) i (II)
10. Psihoterapia centrat pe persoan a lui Carl Rogers
11. Terapia ra ional- emotiv a lui A. Ellis; Psihoterapia multimodal a lui Arnold
Lazarus
12. Orientarea i alegerea formei de psihoterapie la persoanele f r patologie psihic
13. Orientarea i alegerea formei de psihoterapie la persoane cu patologie psihic
Seminar
1. Constituirea i deschiderea unui grup de tip deschis- introducere, cunoa terea
membrilor, familiarizarea cu mediul
2. Teme de discu ii n grup: testarea preocup rilor predominante ale grupului,
alegerea temei de discu iei, dezbaterea temei, medierea conflictelor
3. Elemente de psihodram (I) i (II)
4. Psihoterapie individual : exersarea atitudinilor centrale n cadrul unei rela ii
individuale cu un clien- joc de rol
5. Training autogen Schultz; tehnici de autoprogramare psihic
6. Psihoterapia asertiv .

118

IV. Bibliografie
1. H.B. Danesh, The Psychology of Spirituality, Wienacht, Landegg Academy Press,
1997
2. I. Holdevici, Ameliorarea performan elor individuale prin tehnici de
psihoterapie, Editura Orizonturi,
3. I. Holdevici, Elemente de psihoterapie, Editura All, edi ia a III-a, Bucure ti, 1997
4. W. Huber, Psihoterapiile- Terapia potrivit fiec rui pacient, Bucure ti, Ed.
tiin ific i Enciclopedic , 1997
5. Pipes B. Randolph, Donna S. Davenport, Introduction to Psychoterapy,
Englewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall, 1990
6. G. Weinberg, The Heart of Psychoterapy, New York, St.Martin s Press, 1984

119

METODOLOGIA CERCET RII N TIIN ELE SOCIO-UMANE


Titular disciplin: conf. dr. Tedor Mircea Alexiu
I. Obiective:
- c tigarea experien ei prin interac iunea n clas
- utilizarea tehnicilor joc de rol, folosirea echipamentului audio-vizual pentru tratamentul,
evaluarea i educarea clientului
- s i dezvolte capacitti de interventie n cazul interviului, consilierii, activittii de grup
i organizrii comunitare
- principiile de baz n cadrul valorilor n asistent social vor fi ncorporate n
dezvoltarea aptitudinilor
- i vor dezvolta ncrederea n activitatea de munc cu o varietate de clien i specifici
activittii de asistent social cum ar fi: copii, familii, adulti, btrni, omeri etc.
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
II. Planul tematic al cursului:
- Etapele investiga ei sociale
concepte, dimensiuni, indicatori
- Determinarea obiectivelor, formarea ipotezelor cercetrii
moduri de formulare a ipotezelor
- E antionarea
metoda aleatoare, metoda pe cote
- Tehnica observrii
observa ia direct, observarea indirect
- Prelucarea datelor
codificarea, analiza de con inut
- Analiza i interpretarea rezultatelor
teste de semnifica ie, corela ii
- Analiza cauzalit ii
introducerea variabilei test
- Chestionarul
defini ie, alctuire, tipuri
- Tipuri de ntrebri

120

nchise, deschise, introductive, de trecere, de control


- Moduri de administrare a chestionarului
autoadministrate, extemporal, cu operatori
probleme ale operatorilor de audien
- Structura chestionarului, func ii, efecte ale unor ntrebri
- Sociometria, testul sociometric
metode de elaborare
sociomatrice, socio int
- Sondaj, anchet, investiga ie
delimitri epistemologice
- Experimentul - form de cunoa tere a fenomemnelor sociale
Planul tematic al seminarului:
- Concepte, dimensiuni, indicatori
- Analiza ipotezelor - cercetare aplicativ
- Construirea e antioanelor, metode de e antionare
- Observare coparticipativ
- Codificare. Tehnici specifice
- Analiza de con inut - cercetare aplicativ
- Analiza rezultatelor - teste de seminifica ie
- Analiza corela iei - coeficien i
- Mrimi medii, metode de aproximare
- Analiza multivariat a cauzalit ii
- Tipuri de ntrebri - cercetare aplicativ
- Interviul, focus - grupul
- Sociometria - tehnici sociometrice
- Experimentul de investigaie social
III. Bibliografie:
* Septimiu, C. - Chestionarul n investigaia social, ed. tiin ific, Buc. 1975
* Moser, C., A. - Metode de anchet n investigarea fenomenelor sociale, ed.
tiin ific, Buc. 1967
* Zastrow, C. - Practice of Social Work, Doresy Press, Illinois, 1981

121

DREPTURILE OMULUI I STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII


Titular disciplina: lector dr. Alexandru Neagoe
I. Scopul disciplinei
Oferirea de informa ii despre evolu ia conceptului de drepturi ale omului, despre
aspectele esen iale ale teoriei i despre caracteristicile specifice ale implement rii
acestora.
II Obiective
La finalul cursului studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- Folosirea conceptelor ce apar in fundamentelor istorice i filosofice ale
drepturilor omului
- Evaluarea modului n care sunt respectate principalele categorii de drepturi umane
- Implementarea principiilor din principalele documente care stau la baza
drepturilor omului la nivel global, european i na ional

III.

Planul tematic al cursului


Cap. I. Defini ie i istoric
1. De la grecii antici la ra ionali tii sec. XVIII
2. Primele ini iative interna ionale
3. Crearea dreptului interna ional modern al drepturilor omului
Cap. II. Documente care stau la baza disciplinei drepturilor omului
1. Acte constitutive ale unor institu ii specializate (ONU i institu ii din cadrul
s u)
2. Carta Interna ional a drepturilor omului
Cap. III. Raportul dintre ONU, Europa i Romnia n materie de drepturi umane
4. Organele Na iunilor Unite
5. Drepturile Omului i institu iile europene
6. Romnia i drepturile omului
Cap. IV. Libertatea fizic
4. Dreptul la via
5. Dreptul la integritate i demnitate
6. Dreptul la libertate i siguran
Cap. V. Libertatea vie ii private
5. Respectul pentru via a de familie
6. Respectul pentru via a privat
7. Respectul pentru domiciliu
8. Respectul pentru coresponden
Cap. VI. Libertat ile spirituale
4. Libertatea religiei
5. Libertatea de exprimare
6. Dreptul la instruire
Cap. VII. Mijloace de implementare a drepturilor omului n Romnia
7. Controlul constitu ionalit ii legilor
8. Contenciosul administrativ
9. Mijloacele judiciare
122

10. Avocatul poporului


11. Ac iunea politic
12. Ac iunea cet eneasc
Cap. VIII. Raportul dintre drepturile omului i asisten a social
4. Raportul dintre drepturile publice i cele private
5. Raportul dintre drepturile omului i cultur
6. Raportul dintre drepturi i trebuin e
IV. Bibliografie
13. Lidia Barac, Europa i drepturile omului; Romnia i drepturile omului, Bucure ti:
Lumina Lex, 2001.
14. Ionel Clo c i Ion Suceav , Tratat de Drepturile Omului, Lugoj : Europa Nova,
1995.
15. Jack Donelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Ithaca: Cornell U.P.,
1989.
16. Costas Douzinas, The End of Human Rights, Oxford: Hart, 2000.
17. Tudor Dr ganu, Declara iile de drepturi ale omului i repercusiunile lor n dreptul
interna ional public, Bucure ti: Lumina Lex, 1998.
18. Gheorghe Iancu, Drepturile, libert ile i ndatoririle fundamentale n Romnia,
Bucure ti: All Beck, 2003.
19. Michaline R. Ishay, The Human Rights Reader : Major Political Essays, Speeches,
and Documents From the Bible to the Present, London: Routledge, 1997.
20. Jeffrey Jowell & Jonathan Cooper (ed.), Understanding Human Rights Principles,
Oxford: Hart, 2001.
21. John Warwick Montgomery, Drepturile omului i demnitatea uman , Oradea: Editura
Cartea Cre tin , 2004.
22. Michael J. Perry, The Idea of Human Rights: Four Inquries, Oxford: Oxford Univ.
Press, 1998.
23. Stelian Sc una , Dreptul interna ional al drepturilor omului, Bucure ti: All Beck,
2003.
24. Ioan Vida, Drepturile omului n reglement ri interna ionale, Bucure ti: Lumina Lex,
1999.

123

ASISTEN

SOCIAL

I CONSILIERE N COAL

Titular disciplin : Prof. univ. dr. Viorel Prelici


I. Scop
Dobndirea cuno tin elor esen iale pentru realizarea asisten ei sociale i consilierii n
coal
Formarea deprinderilor specifice de rezolvare a problemelor sociale n coal.
II. Obiective
La finalul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea particularit ilor problemelor n mediul colar
- folosirea cuno tin elor teoretice n elaborarea interven iei specifice
- implementarea metodelor i tehnicilor specifice

III. Planul tematic


A. Curs
1. Argument pentru asisten social n coal. Scopul i obiectivele asisten ei
sociale n coal.
2. nv mntul component a structurii sistemului social. Particularit ile
nv mntului.
3. Educa ia i starea de bine a elevilor.
4. Activitatea de consiliere-orientare a elevilor.
5. Componentele i atribu iile asistentului social colar.
6. Clien ii i problematica asisten ei sociale n coal.
7. Studiul mediului colar i cunoa terea elevilor.
8. Rela ia profesor elev.
9. Familia client i colaborator al asistentului social colar.
10. Principii i metode n activitatea asistentului social colar.
11. Modele practice ale asisten ei sociale n coal.
12. Managementul conflictelor colare.
13. Partenerii asistentului social colar.
14. Drepturile copilului i asisten a social n coal.
B. Seminar:
1. Sistemul de nv mnt n Romnia.
2. Proiect de interven ie n caz de abandon colar.
3. Proiect de interven ie n cazul elevilor defavoriza i material.
4. Proiect de interven ie n cazul elevilor cu tulburri de comportament.
5. Proiect de interven ie n cazul elevilor defavoriza i moral (abuza i, neglija i).
6. Protec ia copiilor cu dizabilitti.
7. Strategie pentru rezolvarea unui conflict ntre profesor-elev.
8. Strategii pentru implicarea familiei n rezolvarea problemelor sociale din coal.
9. Construirea de re ele pentru rezolvarea unor probleme sociale din coal.
10. Fi a postului asistentului social colar.
124

IV. Bibliografie
Anderson, R.J.: School social work, Child Welfare, 1974.
Baban, Adriana (coord.): Consiliere educa ional, Cluj Napoca, 2001.
Coasan, Aurelia Vasilescu, Anton: Adaptarea colar, Ed. tiin ific i Enciclopedic,
Bucure ti, 1988.
Costin, Lela B.: School social work practice, Social Work, 1975.
Meares, Paula: Social Work Service in Schools, New Jersey, 1986.
Neam u, Cristina: Aspecte ale asisten ei sociale n coal. n: Tratat de asisten social.
Ed.Polirom, Ia i, 2003.
Pun, Emil: Sociopedagogie colar, E.D.P.Bucure ti, 1992.
Institutul de Cercetri Pedagogice i Psihologice: Holban, Ion (coord.): Cunoa terea
elevului. E.D.P.Bucure ti, 1978.

125

ASISTEN

I CONSILIERE PENTRU PERSOANE VRSTNICE


Lector univ. drd. Venera Bucur

I.
Scopul disciplinei
Oferirea bazei teoretice i a deprinderilor pentru asisten a social profesionist a
persoanelor vrstnice
II.
Obiective
La sfr itul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea bio-psiho-social a clientului
- folosirea unor metode specifice n lucrul cu aceast categorie de clien i
- elaborarea planurilor personalizate de interven ie
III.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Plan tematic
Aspecte sociale privind persoanele vrstnice
a. Vrstnicul o problem social ?
b. Drepturile persoanelor vrstnice n context european
c. B trne ea accep iuni i controverse
Modific ri fizice i psihologice caracteristice mb trnirii
Elemente de gerontologie.Vrstnicul ntre normal i patologic
Evaluarea bio-psiho-social a clientului
Evaluarea situa iilor de criz n via a vrstnicului
Dependen a i codependen a persoanelor vrstnice:
a. Defini ii
b. Diagnosticul dependen ei
c. Evaluare
Asisten a social i men inerea la domiciliu
a. Lupta contra incapacit ilor i tulbur rilor func ionale
b. Adaptarea mediului la incapacitate
Aspecte privind maltratarea vrstnicului
Servicii comunitare pentru vrsnici
Aspecte de gerontopsihiatrie
Management de caz

IV. Bibliografie
D nil L., Gheorghe M.D., Ploaie P., Boala Alzheimer, 1996.
Dehelean P., Gerontopsihiatria, n L z rescu M. (red.), Curs de psihiatrie general ,
partea a II-a, Lito. UMF Timi oara, , 1998.
Gelder M., Gath D., Mayou R., Tratat de psihiatrie, Oxford, ed. II-a, 1994.
L z rescu M., Ogodescu D., ndreptar de psihiatrie.
Lupu I., Zanc I. Sociologie medical : Teorie i aplica ii, Polirom: Ia i, 1999.
Marshall Mary, Asisten social pentru b trni, Ed. Alternative, ed. a II-a,
Bucure ti, 1993.

126

Mihailide M., B trnii Romniei s raci, umili i i bolnavi, Via a Medical 15


(485), 1999.
M.O.R., Legea privind asisten a social a persoanelor vrstnice, p. I, nr.
104/09.03.2003.
Nicoar O., Tulbur ri psihice din cadrul vrstei a III-a, n Romo an I., Szucsik I.
(red.) Gerontologie, 1996, pag. 344-348.

127

METODE I STILURI DE COMUNICARE N ASISTEN A SOCIAL


Titular disciplin :
Conf. Univ. Dr. Ana Muntean
I. Scopul disciplinei:
Dobndirea de c tre studen i a cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice pentru a
comunica ntr-un mod adecvat cu clien ii i pentru a cre te abilitatea de comunicare a
clien ilor
II. Obiective
La finalul cursului, studen ii trebuie s demonstreze competen e n:
- folosirea unui stil de comunicare i a unor abilit i adecvate comunic rii cu
diferite categorii de clien i
- implementarea principiului unicit ii individului i a dreptului la autodeterminare
- evaluarea modurilor de comunicare n diferite grupuri sociale

III. Planul tematic al cursului


Cap. I. Elemente ale definirii comunic rii
1. Defini ia lui Shannon i critici
2. Inten ia n comunicare
3. Acurate i ajustare
Cap. II. Limb , limbaj, vorbire
1. Defini ii i diferen e specifice
2. Semn/simbol; semnificat/semnificant;
Cap. III. Paradigme ale comunic rii eficiente
1. Raport ntre comunicare verbal i non-verbal ;
2. Raport ntre pragmatic /semnatic /gramatic n comunicarea eficient
3. Reguli ale bunei comunic ri
Cap. IV. Raportul ntre gndire i limbaj
1. Teorii antropologiste
2. Teorii cognitiviste
3. Teorii behavioriste
4. teoria relevan ei
Cap. V. Condi ii apriorice necesare unei bune comunic ri
1. Condi ii care in de individ
2. Condi ii care in de context
Cap. VI. Comunicare i interac iune social
1. Comunicare /interac iune
2. Comunicarea verbal
3. Comunicarea n scris: situa ii private/situa ii oficiale
4. Comunicarea telefonic
5. Mesajul dublu
Cap. VII. Comunicare n dialog/comunicare n grup
128

1.
2.
3.
4.
5.

Raporturi ntre locutori i eficien a comunic rii


Conflictele i rezolvarea lor
Negociere i compromis n comunicare
Abilit i de comunicare
Comunicarea cu p rin ii: comunicare emo ional ,
cooperare, repararea rupturii, nara iunea coerent ,
reflec ie
6. Dezvoltarea abilit ilor de comunicare n cadrul familiei
7. Educarea unor bune abilit i de comunicare
8. Conducerea unei discu ii de grup
Cap. VIII. Autoevaluarea abilit ilor i a tipului de locutor
1. Dezv luirea atu-urilor i a punctelor slabe n abilit ile de comunicare
2. Dezvoltarea abilit ilor de ascultare activ
3. Comunicarea n interven ie:Consilierea i diferite forme de educa ie i terapie
4. Comunicarea n procesul evalu rii dificult ilor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV. Bibliografie selectiv


Messer,H., The Development of communication, Wiley,1994
Poole,D.A.,Lamb,M.E.,Investigative interviews of Children, Wiley,1998
Yule, G, THE study of language, Cambridge University Press,1985
Muntean, Ana, Rolul Limbajului n structurarea orient rii temporo spa iale, ed.
Mirton, 2001
Spring,D.,Shattered Images, MSP, ChicAgo,1993
Kiernan, C.,Reid B.,Goldbart,J.,Foundations of communication and language,
Manchester University Press,1995
Bloom, L., Lahey, M.,- Language and language disorders, Wiley, 1987

129

SERVICII DE ASISTEN

SOCIAL PENTRU PROTEC IA VICTIMELOR

Titular disciplin conf. univ. dr. Ana Muntean


I. Scopul disciplinei:
Oferirea cuno tin elor necesare asistentului social pentru o asistare profesionist a
clien ilor afla i n situa ia de victim .
II. Obiectivele cursului
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- realizarea unei analize sistemice a suferin ei
- evaluarea calit ii serviciilor sociale destinate victimelor
- munca n echipa interdisciplinar
- evaluarea influen elor contextului social
- particularizarea protec iei victimei n cazul copiilor maltrata i
- oferirea de servicii n cazul n care victima este adult
- realizarea unei interven ii autonome
III. Planul tematic al cursului:
1. Definirea conceptelor de stress, doliu, traum . . Interac iunea cu alte domenii
2. Neurobiologa suferin ei. Efectele traumei asupra dezvolt rii i func iilor cerebrale
3. Violen a domestic . Tipuri i forme de interven ie
4. Violen a domestic ca form de tortur a femeii
5. Dezvoltarea copilului ca victim direct i indirect a violen ei domestice
6. Copilul victim a maltrat rii. Maltratare, abuz, neglijare.
7. Tipuri de abuz i neglijare. Categorii de copii maltrata i
8. Metode de interven ie cu copii maltrata i.
9. Servicii oferite n cazul victimelor cataclismelor naturale
10. Metode de interven ie n cazul victimelor violen ei,
9. Sistemul de servicii de asisten social comunitar pentru victime
10. Identificarea i analiza serviciilor comunitare
11. Evaluarea eficacit ii serviciilor comunitare. Instrumente de evaluare a calit ii
serviciilor
12. Ameliorarea calit ii serviciilor
13. Supervizarea.
III. Bibliografie:
8. Killen, K.,Copilul maltratat,ed. Eurobit, Timisoara, 1998
9. Killen, K., Copil ria dureaz genera ii la rnd, ed. First, Timisoara, 2003
10. Ionescu, S., (coord), Copilul maltratat, evaluare, prevenire, interven ie, ed.extreme
group, Bucure ti, 2001
11. Muntean, A.,Violen a domestic i maltratarea copilului, 2000
12. Neam u, G., (coord), Tratat de Asisten Social , ed. Polirom, Ia i, 2004
13. Robert-Ouvray, S., Copil abuzat, copil meduzat, ed. Eurostampa, Timi oara, 2001

130

14. Rupe i T cerea, Ghid de semnalare, redactare, Ana Muntean, ed. Extreme Group,
Bucure ti, 2003

131

TERAPII OCUPA IONALE INDIVIDUALE I DE GRUP


Titular disciplin : dr. med. HA EGAN MIETA GABRIELA

1. Scopul discplinei
1) Cunoa terea de c tre studen i a principalelor tipuri de terapii ocupa ionale i rolul
acestora n cre terea calit ii vie ii individului practicant
2) Formarea capacit ii de aplicare a diferitelor tipuri de terapii ocupa ionale
2. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
1) evaluarea tipului de terapie ocupa ional care este cel mai adecvat clientului
2) realizarea cadrului de desf urare a terapiei ocupa ionale
3) intelegerea aspectelor terapeutice, economice, sociale si ambientale ale sistemului de
ingrijire a sanatatii prin experienta practica si interactiune cu alti profesionisti de
ingrjire a sanatatii
4) evaluarea exact a unui anumit tip de terapie ocupationala
3. Planul tematic al cursurilor:
1. Originile si evolutia conceptului de adaptare ocupationala; adaptarea ocupationala si
starea de sanatate; intelegerea bazelor terapiei ocupationale; modele practice de
terapii ocupationale; tendinte actuale in terapia ocupationala; invatarea metodelor de
adaptare tehnica de terapie novatoare
2. Adaptarea in comunitate: principii ale reintegrarii comunitare, indicatii, metode de
ingrijire comunitara; analiza adaptarii in comunitate
3. Defect si restant functional in diferite domenii sociale; handicap medical vs.handicap
social; instrumente pentru masurarea performantelor ocupationale
4. Procesul terapiei ocupationale: istoric; practici actuale; scopul, standardele si etica
terapiei ocupationale; arii de aplicare; adaptarea tipului de terapie la dizabilitatile
individuale
5. Cercetarea in terapia ocupationala: metode cantitative si calitative
6. Terapia prin crearea abilitatii de auto-ingrijire: obiective urmarite, domenii de
aplicare, selectarea clientilor, actiuni practice, proiectarea de programe de aplicare,
evaluarea rezultatelor
7. Terapia prin munca: obiective urmarite, domenii de aplicare, selectarea clientilor,
activitati practice, proiectarea de programe de aplicare, evaluarea rezultatelor
8. Art-terapie: obiective urmarite, domenii de aplicare, selectarea clientilor, activitati
practice, proiectarea de programe de aplicare, evaluarea rezultatelor
9. Muzicterapie si dansterapie: obiective urmarite, domenii de aplicare, selectarea
clientilor, activitati practice, proiectarea de programe de aplicare, evaluarea
rezultatelor
10. Terapia fizica pasiva si activa: obiective urmarite, domenii de aplicare, selectarea
clientilor, activitati practice, proiectarea de programe de aplicare, evaluarea
rezultatelor

132

11. Terapia contextului ocupational, a comunicarii si integrarii sociale complexe zilnica


si creativa: emisie versus receptie, obiective urmarite, domenii de aplicare, selectarea
clientilor, activitati practice, proiectarea de programe de aplicare, evaluarea
rezultatelor; terapia spirituala valori si modele
12. Domenii specifice de aplicare (I): reintegrarea sociala a copiilor cu dizabilitati,
reintegrarea sociala a adolescentilor cu dizabilitati, mentinerea in comunitate a
batranilor deteriorati
13. Domenii specifice de aplicare (II): reintegrarea sociala a pacientilor psihotici,
reintegrarea sociala a pacientilor nevrotici
14. Domenii specifice de aplicare (III): reintegrare sociala a pacientilor cu handicap
neurologic, reintegrare sociala a pacientilor cu handicap motor, reintegrare sociala a
pacientilor cu handicap senzorial, reintegrarea sociala in alte afectiuni somatice.
15. Domenii specifice de aplicare (IV): reintegrarea sociala a copiilor institutionalizati,
reintegrarea sociala a copiilor si adultilor fara adapost, reintegrarea sociala a
delicventilor, reintegrarea sociala a abuzatilor, reintegrare sociala a minoritatilor
inchise
4. Bibliografie
1. Bailey, D.M., Schwartzberg, S.L. Ethical and Legal Dilemmas in Occupational
Therapuy, 2nd Edition
2. Breakey, W.R Servicii integrate de sanatate mintala psihiatrie comunitara
moderna, trad. In lb.romana, Ed.Fundatiei PRO, Bucuresti, 2001
3. Ienciu, M., Ciumageanu, D., Tamasan, S., Ile, L., Sturz, O., Dehelean, L., Reabilitare psiho-sociala in schizofrenie si alte tulburari psihotice, Ed.Augusta,
Timisoara, 1999
4. Stein, F., Cutler, S.K. Psychosocial Occupational Therapy, 2nd Edition.

133

CONSILIERE I ASISTEN A SOCIAL N DOMENIUL ADIC IILOR


Titular disciplin
Dr. Mieta Ha egan, psihiatru, doctor n medicin
I. Scopul disciplinei: Intelegerea reala de cate studenti a situatiei si nevoilor complexe
ale persoanelor care sufera diverse forme de addictii
II. Obiective
La sfrsitul cursului, studentii trebuie s demonstreze competen e in:
1. Evaluarea dependentei speciale a diferitelor tipuri de clienti
2. Planificarea i implementarea interventiilor in cazul persoanelor dependente
3. Dezvoltarea unei atitudini empatice, de acceptare si de toleranta fata de persoanele
dependente
4. Aplicarea profesionista a principiilor necesare in consilierea de catre asistentii sociali
a persoanelor dependente
III. Planul tematic al cursului
1. Curs introductiv. Asistenta sociala a persoanelor dependente intre reusita si esec.
Precizari terminologice (addictiile, dependenta de substante, toleranta, abuzul de
substante, toxicitatea, substante psihoactive, intoxicatia, starea reziduala).
2. Clasificarea substantelor psihoactive si etiologia toxicomaniei.
3. Istoricul consumului de droguri si recunoasterea consumatorilor de droguri
4. Alcoolismul (criterii de dependenta, tipuri de alcoolism, etiologie).
5. Alcoolismul (comorbiditati, interactiunea alcoolicilor cu mediile familial,
social si profesional, forme de alcoolopatie comportamentala).
6. Alcoolismul. Abordarile sociologica, psihanalitica si comportamentala.
Preventiile (primara secundara si tertiara)
7. Euforicele. Utopiacee (Opiacee si alcaloizii din arbustul de coca)
8. Inebriantele
9. Halucinogenele (LSD, DMt, PCP, ketamina, marijuana)
10. Excitantele (amfetaminele, ecstasy, cofeina, IMAO, antidepresivele)
11. Sedativele, hipnoticele si anxioliticele
12. Steroizii anabolizanti si nicotina. Tabagismul. Comorbiditati. Particularit i n
Romnia.
13. Alte tipuri de dependenta (de sex, de televizor, de munca, de calculator)
14. Principii de consiliere in addictii. Criteriile echipei pluridisciplinare
Planul tematic al seminarului
1. Etiologia adic iei. Factori genetici, neurochimici, psihopatologici, sociali.
Vulnerabilitatea individuala si factorii contextuali
2. Comorbiditati in adictii. Abuzuri si prevederi legale. Alcoolismul problema sociala.
Copilul provenit din familiile alcoolicilor
3. Echipa pluridisciplinara in cazul persoanelor dependente. Particularitati in Romania
4. Management de caz

134

IV. Bibliografie
1. American Psichiatric Association, Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders, 4.th edition, (DSM IV), Wahington, DC, 1994.
2. Belis, V., Aspecte toxicologice, clinice si medico-legale in etilism, Editura Medicala,
Bucuresti, 1988.
3. Campbell, R., Copiii nostri si drogurile, Curtea Veche Publishing
(traducere), Bucuresti, 2001
4. Frankl, E.V., Das Leiden am sinnlose Leben, 3. Auflage, Herder Verlag,
Wien, 1993.
5. Gorun, S., Paradisuri artificiale Toxicomaniile, Editura Viata Medicala
Romaneasca, Bucuresti, 2003.
6. Ioan, B.G., Consumul de droguri si toxicomania. Aspecte bio-psihosociale,
medico-legale si legislative, Editura Junimea, Iasi, 2003.
7. Prelipceanu, D. (editor), Ghid de tratament in abuzul de substante psihoactive, editia a doua, Editura Infomedica, Bucuresti, 2002.

135

VALORI N ASISTEN A SOCIAL (ETICA PROFESIONAL )


Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I.Obiective:
17. Va n elege conceptul de valoare, n general, n contextul eticii.
18. Va putea distinge diferite tipuri de valori.
19. Va putea opera cu conceptul de valoare n domeniul asisten ei sociale.
20. Va n elege i va opera cu cele 10 valori ale asisten ei sociale.
21. Se va familiariza cu modul n care sunt prezentate valorile n coduri etice.
22. Se va familiariza cu conceptul de bioetic .
23. Se va familiariza cu problematica dreptului la avort ca valoare.
24. Se va familiariza cu problematica dreptului la eutanasie ca valoare.
Se va familiariza cu problematica transplantului de organe ca valoare.
II. Tematica:
Teme de curs:
43. Conceptul de valoare
44. Clasificarea valorilor
45. Valorile n domeniul asisten ei sociale
46. Analiza valorii de a acorda importan primordial individului
47. Schimbarea social ca valoare n asisten a social
48. Justi ia social (bun starea economic , psihic i mental )
49. Respectul i aprecierea diferen elor individuale
50. Dezvoltarea priceperilor clientului de a se ajuta singur
51. Transmiterea cuno tin elor i valorilor altora
52. Priceperea asistentului social de a p stra sentimentele i valorile personale separat
de rela iile profesionale
53. Respectul pentru confiden ialitate valoare de baz n asisten a social
54. Capacitatea de a persista n depunerea de eforturi necesare n activitatea cu clien ii
n pofida frustr rii
55. Obliga ia de a avea o comportare profesional i personal la standarde ridicate
56. Codurile etice. Codul etic al N.A.S.W.
57. Principiile n asisten a social
58. Valori n domeniul bioeticii; implica ia n asisten a social
59. Avortul ca valoare
60. Sterilizarea ca valoare
61. Experimentul asupra omului
62. Transplantul ca valoare bioetic
63. Eutanasia ca valoare bioetic
Teme de seminar:

136

13. Ce valori despre oameni i rela iile lor unii cu al ii le considera i necesare ?
Dezbatere pe baz de eseuri
14. Valorile Dumneavoastr sunt congruente sau incongruente cu valorile societ ii ?
Cum opta i n situa iile n care valorile Dumneavoastr i valorile societ ii sunt
diferite ? Dezbatere pe baz de eseuri
15. De ce este necesar un cod etic n domeniul asisten ei sociale ? Dezbatere pe baz
de eseuri
16. Exerci ii privind confiden ialitatea
17. Pro / contra avortului. Dezbatere
18. Dreptul la eutanasie. Dezbatere
Seminar de ncheiere
III. Bibliografie:
9. * * * Encyclopedia of Social Work, 19th Edition. Suppliment Washington DC,
NASW Press, 1997, pp. 371 385
10. Prelici, V., Asisten a social : idee, demers, profesie, Timi oara, Editura Mirton,
2001
11. Sgreccia, C., Tambone, V., Manual de bioetic , Arhiepiscopia Romano
Catolic de Bucure ti, 2001
12. Wells, C.C., Masch, M.K., Social Work Ethics Day to Day Guidelines For
Professional Practice, New York et London, Longman Inc., 1986
Wilson, S.J., Confidentiality in Social Work Issues and Principles, New York, The
Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., 1978

137

TERAPII PENTRU PERSOANELE TOXICO-DEPENDENTE


Titular disciplin : Dr. Mieta Ha egan, psihiatru, doctor n medicin
I. Scopul disciplinei: n elegerea formelor complexe de tratament a
persoanelor dependente de substante
II. Obiective:
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
5. Folosirea cuno tiin elor teoretice si a deprinderilor practice de terapie a persoanelor
toxicodependente. Evaluarea avantajelor si dezavantajelor echipei interdisciplinare
6. Elaborarea unei interven ii de asisten social n managementul de caz al unei
persoane toxicodependente.
7. Implementarea metodelor de preven ie a toxicodependen ei
III. Plan tematic:
Curs
1. Principii terapeutice in tratamentul toxicodependentei. Intrarea in programul de
tratament. O prima evaluare multidisciplinara si un prim prognostic
2. Definitivarea unui program terapeutic pe termen lung sau scurt, in functie de caz
3. Farmacoterapia si ingrijirea continua necesare in alcoolism si tabagism.
Interventia de urgenta.
4. Farmacoterapia si ingrijirea continua in celelalte toxicodependente. Interventia de
urgenta.
5. Revaluarea completa bio-psiho-sociala a toxicodependentilor
6. Terapia cognitiv-comportamentala a toxicodependentilor (elaborarea unui sistem
de evaluare motivationala)
7. Terapia cognitiv-comportamentala a toxicodependentilor (ciclul fluctuatiilor in
timp si consecintele consecutive)
8. Posibilitatea monitorizarii uzului de substante pe parcursul tratamentului (indici
de recidiva)
9. Interviul motivational ca interviu terapeutic
10. Abordarea familiei persoanelor toxicodependente si terapia familial sistemica in
aceste cazuri
11. Includerea in grupuri suportive
12. Terapia toxicodependentilor in Romania: particularitati (intre ignoranta,
neimplicare si lipsa de experienta si posibilitati reale)
13. Rediscutarea principiilor generale de consiliere in addictii. Criteriile bunei
functionalitati ale echipei pluridisciplinare. Implicatii juridice
14. Reintegrarea sociala a toxicodependentilor

138

Seminar
1. Tehnici de detectie precoce a toxicomanilor. Accesul si adresabilitatea la
serviciile de sanatate (modelul Minnesota, modelul BRENDA).
2. Detoxifierea. Constrangerea juridica.
3. Interventii psihologice si consilierea suportiva
4. Tratamentul de substitutie
5. Preventia tertiara (a recaderii) si evaluarea multidisciplinara. Principiul harmreduction.
6. Implicatiile serviciilor de asistenta sociala in terapia toxicodependentilor
7. Management de caz
8. Eseu de sinteza. Revizuirea cunostintelor

IV Bibliografie
1. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistic Manual of Mental
Disorders, 4.th edition, (DSM IV), Wahington, DC, 1994.
2. Belis, V., Aspecte toxicologice, clinice si medico-legale in etilism, Editura Medicala,
Bucuresti, 1988.
3. Campbell, R., Copiii nostri si drogurile, Curtea Veche Publishing (traducere),
Bucuresti, 2001.
4. Frankl, E.V., Das Leiden am sinnlosen leben, 3. Auflage, Herder Verlag,
Wien, 1993.
5. Gorun, S., Paradisuri artificiale Toxicomaniile, Editura Viata Medicala
Romaneasca, Bucuresti, 2003.
6. Ioan, B.G., Consumul de droguri si toxicomania. Aspecte bio-psiho-sociale,
medico-legale si legislative, Editura Junimea, Iasi, 2003.
7. Iovu, Mircea, Droguri legale, Monitorul oficial, Bucuresti, 2003.
8. Porot, A. et al., Toxicomaniile, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1999.
9. Prelipceanu, D. (editor), Ghid de tratament in abuzul de substante psihoactive, editia a doua, Editura Infomedica, Bucuresti, 2002.
10. Prescott, C.A., et al., Genetic and enviromental contributions to alcohol
abuse and dependence in a population-based sample of
male twins, American Journal Psychiatry, 1999.

139

PEDAGOGIA SOCIAL
Titular disciplina prof.univ. dr. Prelici Viorel
I. 1. Obiective:
La finalul cursului, studen ii trebuie:
- s caracterizeze i s exprime n cuvinte proprii principalele no iuni i paradigme ale
tiin elor educa iei
- s exprime n cuvinte proprii o tematic sau o problem educativ
- s deosebeasc ac iunea educa ional de celelalte tipuri de ac iuni educa ionale social
- s poat deosebi obiectivele educa ionale de scopuri i idealuri pedagogice i sociale
- s poat diferen ia principiile, metodele, taxonomiile cognitive, afective, psihomotorii,
tehnicile de evaluare etc.
- s poat opera ionaliza obiectivele educa ionale
- s poat aplica principii, metode
- s poat interpreta o situa ie educativ.
2. Planul tematic al cursului:
- Teoriile educa iei i tiin ele pedagogice.
- Educabilitatea
- Sistemul de nv mnt n Romnia.
- Con inutul procesului de nv mnt.
- Obiectivele educa ionale.
- Principiile de nv mnt.
- Metodelele pedagogice.
- Forme de organizare a procesului de nv mnt.
- Evaluarea activit ilor didactice.
- Creativitatea i stimularea ei n procesul de nv mnt.
- Clasa de elevi.
- Factori educativi.
- Orientarea i selec ia profeisonal.
- Profesorul.
- Conducerea nv mntului.
Planul tematic al seminarului:
- Teoria educa iei i tiin ele pedagogice.
- Modele istorice de educa ie.
- Rolul eredit ii n formarea personalit ii.
- Planuri i programe de nvtmnt.
- Taxonomii n domeniul cognitiv.
- Taxonomii n domeniul psihomotor i afectiv.
- Opera ionalizarea obiectivelor.
- Problematica accesibilit ii.
- Metodele expozitive.
- Metodele interogative.
- Procedee de nv are eficient.
- nv area prin descoperire.

140

- Metode i tehnici de evaluare.


- Metode de stimulare a creativit ii.
3. Bibliografie:
- Dictionar de pedagogie, Buc. E.D.P. 1979
- Pedagogie, Univ Ia i,1982
- Sinteze de pedagogie contemporan, Probleme fundamentale ale pedagogiei, Buc.
E.D.P.
1982
- Ceghit -Metode de nv mnt, Buc. E.D.P. 1980
- A. Comenius - Didactica Magna, Buc. E.D.P. 1970
- Planchard - Introducere n pedagogie, Buc. E.D.P. 1976
- I. Nicola - Pedagogie, Buc. E.D.P. 1992
- I. Radu- Teorie i practic n evaluarea eficien ei nv mntului, Buc. E.D.P. 1981
- V. Prelici - Pedagogie, Curs Universiatatea de Vest Timi oara 1985
- E. Surdu - Prelegeri de pedagogie, Univ. Timi oara, 1994

141

CONSILIEREA SI ASISTEN A SOCIAL A PERSOANELOR CU BOLI


CRONICE, BOLI TERMINALE I HIV/SIDA
Titular disciplina: lect.dr. Venera Bucur
I. Scopul cursului
Dobndirea de c tre student a cuno tin elor teoretice neecsare identificarea si intelegerea
rolului asistentului social in serviciile oferite persoanelor cu boli cronice,
In elegerea drepturilor muribundului, ingrijirea muribundului precum si politicile sociale
existente
II. Obiective
La finalul cursului, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea gradului de adaptare i integrare social a clientului
- elaborarea unui plan individualizat de asistare
- folosirea cuno tin elor teoretice i a deprinderilor practice
III. Tematica
Bolile cronice. Consecin e asupra integr rii familiale i sociale a clientului
Metode specifice de asistare a pacientului cronic
Asisten a social n spital
Bolile terminale- definirea conceptuala. Asistenta sociala a familiei
Ingrijirile paleative- prezentare dupa A. Henderson.
Neoplaziile ca boli terminale
Infectia cu HIV CA BOALA TERMNALA
Asisten a social n neoplaziile copilului, malformatiile congenitale
Ingrijirea muribundului, drepturile muribundului
Asistenta sociala si nursingul muribundului in EUROPA i Romnia
Politici sociale in bolile terminale
IV. Bibliografie
7. Ciufescu, C., Ciufescu, E. HIV/SIDA-manual practic, Ed. Via a medical
romneasc , 1995
8. C. Dumitrache, B. Ionescu, A. Ranetti, Endocrinologie, Ed. Na ional, 1998
9. L. Gherasim, red., Medicin intern , vol. I i II, Ed. Medical , 1995
10. Gh. Mogo , Mic enciclopedia de boli interne, Ed. tiin ific i Enciclopedic , 1986
11. Marin Gh. Voiculescu, Boli infec ioase, vol. I, II, Bucure ti, Ed. Medical , 1989
12. Mechanic, D, edit. Handbook of Health, Health Care and Health Professions, Free
Press, New York, 1983

142

REINTEGRARE SOCIAL
Titular disciplin: lect. drd. Baciu Valentina Maria
I. Scopul:
Oferirea bazei teoretice pentru realizarea planurilor individualizate de recuperare i
socializare.
Dobndirea de c tre studen i a cuno tin elor necesare pentru asistarea clien ilor n
procesul de cre tere a capacit ii de adaptare i integrare n mediul social.
II. Obiective:
La finalul semestrului al II-lea, studentul trebuie s demonstreze competen e n:
- evaluarea capacit ii de adaptare i a gradului de integrare social a clientului s u,
- oferirea unor deprinderi de comportament prosocial
- oferirea bazei pentru cre terea abilit ilor sociale
- elaborarea unor planuri individualizate n profilaxia ter iar
III. Planul tematic al cursului:
1. Abilit ile sociale, competen a social a persoanei
2. Evaluarea bio-psiho-social
3. Evaluarea func ion rii i a deprinderilor sociale
4. Metode de nv are a abilit ilor
5. Asertivitatea: caracteristici, tipologia comportamentului de afirmare social ,
nv area asertivit ii
6. Abordarea sistemic a rela iei client- familia i lucrul cu familia
7. Metode de cre tere a capacit ii de adaptare i eficien ei personale.
8. Rela iile integrative i rolul lor n structurarea comportamentului uman
9. Influen a mediului social asupra pacientului cronic neinstitu ionalizat
10. Drepturile omului i valorile n reintegrarea persoanelor cu boli cronice
11. Asisten a persoanelor cu tulbur ri psihice n afara institu iei psihiatrice
12. Rolul asistentului social n timpul dezinstitu ionaliz rii/ transinstitu ionaliz rii
13. Problemtica integr rii minorit ilor sexuale
14. Managementul de caz
Activitatea de seminar
Se vor discuta principalele subiecte ale temelor.
Studen ii vor prezenta referate, con inutul acestora va fi analizat cu participarea colegilor.

IV. Bibliografie selectiv


1. C. B l ceanu-Stolnici, Geriatrie practic , Bucure ti, Ed. Medical Amaltea, 1998.
2. S. Bloch, P. Chodoff (editori), Etic psihiatric , Bucure ti,Asocia ia psihiatrilor liberi,
2000
3. W. R. Breakey (editor), Servicii integrate de s n tate mental , Bucure ti, Editura
Funda iei Pro, 2001.

143

4. F. Lelord, C. Andre, Cum s ne purt m cu personalit ile dificile, Bucure ti, Ed. Trei,
1998.
5. Roberta G. Sands, Clinical social work practice in community mental health, New
York, Macmillan Publishing Company, 1991.
6. Gh. Scripcaru, P. Boi teanu , Psihiatrie medico-legal , Ia i, Ed.Polirom, 2002.

144

ELABORARE PROIECT
Titular disciplina: conf.dr. Teodor Mircea Alexiu
I.Obiective:
- vor c tiga experient n rezolvarea de probleme, ca metod de intervenie
- identificarea problemei
- dezvoltarea relaiei cu clientul
- motivarea clientului pentru a rezolva problema
- nceputul explorrii familiei
- explorarea strategiilor pentru rezolvarea problemei
- selectarea strategiei
- implementarea strategiei
- evaluarea strategiei
- revizuirea formelor de documentare pentru asisten a social, istoria social, procesul de
nregistrare
- dezvoltarea abilit ilor specifice pentru cercetare necesare ntocmirii lucrrii de diplom
Tematic
1.Discu ii generale despre tematica, structura, obiectivele, bibliografia folosita; modalitatea
de examinare.
2.Un alt mod de a gndi cercetarea. Propunerea de cercetare.
3.Ce este un design de cercetare social ? Elementele unui design de cercetare social .
4.Tipuri de designuri: experimental, longitudinal, sec ional i studiu de caz.
5.Problema de cercetare. Interoga iile, ipotezele i obiectivele cercet rii.
6.Strategia de cercetare.
7.Tipuri de strategii: inductiv , deductiv , retroductiv , abductiv .
8.Concepte i variabile.
9.Metode i instrumente.
10.Surse de date. Tipuri i forme de date.
11.Analiza i interpretarea datelor.
12.Raportul de cercetare.
13.Exemple de cercet ri.
Bibliografie
David de Vaus, Research Design in Social Research, 2001, Sage Publications, London
Norman Blaikie, Designing Social Research, 2000, Polity Press, Cambridge
Audrey Dunsmuir, Lynn Williams, How to do Social Research, 1999, Collins
Educational, London
Gary King, Robert Keohane, Sidney Verba, Fundamentele cercet rii sociale, 2000,

145

Editura Polirom, Ia i
Ion M rginean, Proiectarea cercet rii sociologice, 1999, Editura Polirom, Ia i

146

PRACTIC
Obiective:
Anul I:
O1 - sa ia contact cu setul de valori, cunostinte si deprinderi specifice profesiei de
asistent social si sa le identifice la nivelul locului de practica.
O2 - sa identifice atributele calitative necesare si specifice asistentului social
profesionist si sa inteleaga importanta lor in munca cu clientii
O3 - sa inteleaga modul in care se construieste relatia de asistenta sociala dintre
asistent si sistemul client , precum si rolul asistentului social in agentia respectiva
O4 - sa surprinda etapele unui proces de asistare si sa cunoasca metodele, tehnicile si
instrumentele de lucru ale respectivei agentii.
O5 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul de
specialitate asimilat.
Anul II:
O1 - sa inteleaga care este problematica specifica clientului, strategia si metodele
prin care agentia raspunde nevoilor lui;
O2 - sa deprinda abilitati de evaluare a clientului in situatie si sa deprinda
construirea unui plan specific de interventie;
O3 - sa participe la activitatile agentiei si sa initieze contacte cu clientii folosind
metodele si tehnicile asimilate, sub indrumarea supervizorului de practica;
O4 - sa dezvolte abilitati de redactare a materialului de practica folosind limbajul
de specialitate asimilat.
Anul III:
O1 - sa exerseze contactarea initiala a clientilor, intervievarea si sa participe la etapele de
strangere de date si construire a contractului cu clientii agentiei;
O2 - sa elaboreze planuri de interventie personalizate si sa parcurga etapele unei
interventii de asistenta sociala pentru cel putin doi clienti ai agentiei;
O3 - sa construiasca si sa propuna grupul/ reteaua de suport pentru cele minim doua
cazuri;
O4 - sa realizeze analiza organizatiei si sa redacteze concluziile evaluarii sub forma unui
eseu;
O5 - sa identifice oportunitati privind ameliorarea activitatii respectivei agentii,
imbogatirea ofertei de servicii in concordanta cu nevoile clientilor sau sa realizeze studii
utile dezvoltarii strategice a agentiei pe care sa le prezinte coordonatorului de practica.

147

II. Tematica:
Dezvoltarea abilit ilor avansate de rela ionare cu diverse categorii de clien i ai asisten ei
prin exersarea rolurilor de consilier, mediator de conflicte, educator social n func ie de
specificul organiza iei sau institu iei loc de practic . Generalizarea i integrarea
abilit ilor de rezolvare a problemelor n cadrul procesului de asisten social la toate
nivelele de organizare social : individual, a cuplului marital, familial, de grup,
organiza ional sau institu ional, comunitar i societal: identificarea problemelor,
colectarea datelor, stabilirea scopurilor, planificarea sarcinilor, selectarea i
implementarea interven iilor sociale, monitorizarea i evaluarea impactului interven iei,
terminarea adecvat a rela iei de ajutor. Formarea i exersarea abilit ilor politice:
advocacy, lobby, ini ierea de ac iuni legislative, negociere, organizare, publicitate,
demonstra ii. Dezvoltarea abilit ilor profesionale de: nregistrare a cazurilor n practica
asisten ei sociale, cercetare, managementul timpului i munca n echip . Proiectarea i
evaluarea eficacit ii unor strategii alternative de interven ie pentru solu ionarea aceleia i
probleme sociale la trei nivele diferite de organizare social . Evaluarea realiz rii scopului
interven iei sociale, monitorizarea interven iei, revizuirea i reformularea planului de
interven ie atunci cnd este necesar. Dezvoltarea i folosirea autocon tientiz rii de c tre
studentul practician. Utilizarea func iilor manageriale, educative i de sprijin ale
superviz rii de c tre student pentru dezvoltarea personal i profesional a acestuia.
Bibliografie
Compton, B.R. and Galaway B., (1999), Social Work Processes, 6 th Ed., Pacific Grove,
California, Brooks Cole Publishing Company
Gal D., (coordonator), (1997), Lucr ri practice i metode de asisten social , ClujNapoca, Universitatea Babe -Bolyai, Catedra de Asisten Social
Ivey, A.E., (1994), Intentional Interviewing and Counseling, Facilitating Client
Development in a Multicultural Society, 3rd Ed., Pacific Grove, California, Brooks Cole
Publishing Company
Neam u, N. (coordonator), Fabian, A., (2001), Metode i tehnici de asisten social a
familiei, Ghid practic, Cluj-Napoca, Editura Word System
Neam u N. (coordonator), Ciornei C. (2001), Practica asisten ei sociale: competen e
specifice, Cluj-Napoca, Editura Pro Vita.
Evaluare
Verificare pe parcurs i examen. Criterii de evaluare: participarea activ la practica
direct , de teren,- 50% din not ; prezentarea scris a raportului final de practic - 30%;
participarea la analiza i evaluarea practicii - 10%; examen oral - 10% din not .

148

LIMBA ENGLEZ
Titular disciplina: conf. Dr. Cheveresan Constantin
I. Obiective:
- s sistematizeze i s consolideze cuno tin ele acumulate n liceu, aptitudini care se
refer la ascultare, vorbire, citire, scriere.
- men inerea i dezvoltarea capacit ii studen ilor de a comunica, de a folosi limba
englez n situa ii reale sau ct mai apropiate de realitate, asisten a social desf urnduse i cu participarea multor speciali ti strini n momentul de fa i n viitor.
- considernd c to i ace ti studen i au nevoie de limba englez pentru informare i
documentare din materiale originale, se pune accent pe crearea aptitudinilor de citire
rapid, rezumare, re inerea detaliilor, transferare sistematizatoare a cuno tin elor prin
fi are, prelucrare de date n tabele etc.
.
II. Planul tematic al cursului:
Anul I:
- Sistemul fonetic englez. Recapitulare.
- Folosirea timpurilor. Recapitulare.
- Verbele neregulate.
- Limbile pe care le vorbim.
- Expresii idiomatice.
- Oameni i locuri. Modalitate, Explornd lumea. Compara ia.
- Moduri de via . Vorbirea indirect
- Priorit i condi ionale.
- Minuni naturale n lume. Prezentul perfect.
- Realizri de seam a minii omului.
Anul II:
- Studiul textelor de specialitate din bibliografia clasic
- Conversa ia cu clientul. Generalit i
- Interviul cu clientul
- C tigarea existen ei. Propozi ii subordonate.
- Alimente i hran. Transport.
- Bani i opera iuni bancare.
- Traduceri de texte de specialitate.
- Cltorii.
III. Bibliografie:
English for Today, vol 2, 3 ed. National Council of Teachers of English,
USA, 1973.
Bouchard, Donald L., Sound Reading, EDT, ICA: Washington DC, 1982.
Curry, Dean (ed.), Mind Speaks to Mind. Selected American Essays for Advanced
Students of English as a Foreign Language, USIA: Washington DC, 1988.
Flower, John; Berman, Michael, Build Your Vocabulary, Language Teaching
Publications: Hove, 1989.

149

French, Allen, Facets. Progressive Reading Series, Book 8, ELS, ICS, USIA:
Washington DC, 1976.
Cheveresan Constantin, Cheveresan Luminita, Care-giving. English for Social Workers
Editura Universitatii de Vest, 2003;

150