Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE
Subsemnatul Matias-Barbos Sorin ALexandru, cu domiciliul in localitatea Cluj-Napoca, Aleea
Castanilor, nr. 2, ap. 29, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria .KX, nr.794780, eliberat de SPCLEP la data
de 21.02.2011, impreuna cu sotia Matias-Barbos Oana-Cristina cu domiciliul in localitatea ClujNapoca, Aleea Castanilor, nr. 2, ap. 29, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria .KX, nr.784782, eliberat de
SPCLEP la data de 21.02.2011, in calitate de PROPRIETARI
si
Subsemnatul(a)........................................................., cu domiciliul in localitatea ...............................,
str. ........................, nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. .................., identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........,
eliberat de .......... .................., la data de ..............., in calitate CHIRIAS,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Inchirierea apartamentului situat in Floresti, str.Porii, nr. 144, sc. I,ap 28 compus din hol, bucatarie,
baie ,camera de zi si a locului de parcare nr 103.
III. DESTINATIA BUNULUI INCHIRIAT
Spatiul inchiriat va fi folosit de chirias ca spatiu de locuit.
Destinatia spatiului locativ inchiriat si a fiecarei camere in parte, nu va putea fi schimbata fara
consimtamantul scris al proprietarilor.
IV. DURATA
Termenul de inchiriere este de 12 luni, cu incepere de la 28.12.2014 pana la 27.12.2015.
Proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade mai mici, la
cererea chiriasului cu minimum 30 zile inainte de expirarea contractului.convenite intre parti.
V. CHIRIA
Chiria lunara este de 150 Euro si se plateste lunar in 28 a lunii la domiciliul proprietarilor. Impreuna
cu cuantumul chiriei se vor achita si contravaloarea cheltuielior (intretinere
,curent,gaz,televiziune,internet,telefonie)
Se plateste si o garantie in valoarea unei chirii, respectiv 150 Euro.
VI. OBLIGATII SI DREPTURI
a) Obligatiile chiriasului:
- sa achite chiria si cheltuielile comune de intretinere, electricitate ,gaz ,abonament tv si telefonie
,precum si alte cheltuieli rezultate din folosinta imobilului la termenele convenite;
- sa foloseasca spatiul numai conform destinatiei sale;
- sa exploateze imobilul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea
constructiilor si accesoriilor aferente;
- sa raspunda in cazul in care locuinta sau bunurile din interiorul acesteia se deterioreaza din cauza sa .
- sa permita proprietarului sa execute, intr-o perioada stabilita de comun acord, lucrarile de reparatie si
intretinere care-i cad in sarcina;
- sa nu incheie un contract de comodat sau de inchiriere cu o terta persoana.
-a luat la cunostinta ca prezentul apartament se da in folosinta fara dreptul de crestere a animlelor de
companie in interiorul acestuia.

- sa nu execute nici un fel de reparatii sau modificari in spatiul inchiriat sau la instalatiile aferente, fara
acordul proprietarului;
- are obligatia de a comunica intentia incetarii anticipate ale prezentului contract cu 30 zile inainte.
- este interzisa schimbarea yalelor fara acordul proprietarilor.
- sa restituie proprietarului spatiul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contractului;
b) Obligatiile proprietarilor:
- sa predea spatiul la data de 28.12.2014 conform pozelor timise pe mail.
- sa asigure folosinta spatiului inchiriat pe toata durata prezentului contract.
- sa execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere la elementele de constructii si la instalatii, devenite
necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului;
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract si la termenele
fixate sau in cazul in care chiriasul nu achita proprietarilor chiria datorata la termenele prevazute in
prezentul contract da dreptul proprietarilor, ca fara somatie sa considere contractul reziliat.
VIII. FORTA MAJORA
Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere
a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent
de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica
partile sa-si execute obligatiile asumate.
IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele
judecatoresti competente.
X. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intra partile contractante .
Proprietarii pot fi contactati la adresa de e-mail sorin_matias@yahoo.com sau telefonic 074561063
(sau 0749490671 doamna Rozalia Barbos).
Chiriasul va putea fi contactat la adresa de e-mail .........................................sau telefonic
Citirea contoarelor la 28.12.2014 a fost facuta de ambele parti dupa cum urmeaza:
Contor gaz :
Contor apa :
Contor curent :
Prezentul contract s-a incheiat astazi 28.12.2014 in 3 exemplare.
PROPRIETARI

Matias-Barbos Sorin Alexandru


Matias-Barbos Oana-Cristina

CHIRIAS