Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA APARTAMENT

I. PRILE CONTRACTANTE
Subsemnatul Matias-Barbos Sorin-Alexandru domiciliat n Cluj-Napoca,str. Aleea
Castanilor nr. 2 ap. 29,jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 794780, eliberat de
SPCLEP Cluj-Napoca,CNP 1830823125813, impreuna cu sotia
Matias-Barbos Oana-Cristina domiciliata n Cluj-Napoca,str. Aleea Castanilor nr. 2 ap.
29,jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 794782, eliberat de SPCLEP ClujNapoca,CNP 2850421125491 n calitate de
COMODANTI, i
Subsemnatul ______________________________ domiciliat n
_____________________,
________________________________________________identificat cu C.I. seria _____
nr.
__________ , eliberat de ___________ ___________ ,CNP ___________________ n
calitate
de COMODATAR,
am convenit ncheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmtoarelor
clauze :
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Comodantii dau spre folosina apartamentul nr. 3B situat n Floresti , str Valea
Garboului Nr. 7 , jud.Cluj ,apartament care nu este sechestrat sau urmarit. Imobilul ce
formeaza prezentul contract se afla in cir cuitul civil.
III. DURATA CONTRACTULUI
Art.2. Durata contractului este de 12 luni calendaristice cu ncepere de la data de 23
februrie 2015 cu posibilitatea de prelungire.
Art.3.Predarea locuintei va avea loc in data de 23.02.2015 impreuna cu doua seturi de
chei.
IV. OBLIGAIILE COMODATARULUI
Art.4. Comodatarul se oblig:
a) s se ngrijeasc de conservarea lucrului mprumutat ca un bun proprietar i chiar mai
bine dect de lucrurile sale, pe care este obligat s le sacrifice la nevoie n vederea
conservrii lucrului mprumutat, ntruct contractul este ncheiat n interesul su;
b) s ntrebuineze lucrul numai la destinaia determinat prin natura lui
c) s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia ntrebuinrii normale i fr
culp din partea sa;
d) s suporte cheltuielile necesare folosinei lucrului, neavnd dreptul s cear restituirea
lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosinei(cheltuieli de intretinere, energie electrica
si termica,etc);
e) s nu ncredineze lucrul cu orice titlu unei tere persoane;
f)are obligatia de a comunica intentia incetarii anticipate ale prezentului contract cu 30
zile inainte.
g) este interzisa schimbarea yalelor fara acordul comodantilor si orice schimbare adusa
apartamentului trebuie discutata in prealabil cu comodantii.
h) s restituie la scaden lucrul mprumutat in buna stare n natura sa specific.
i) comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a lucrului daca

nu dovedeste ca deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau ca este consecinta folosirii
potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.
V. OBLIGAIILE COMODANTILOR
Art. 5. Comodantii se obliga:
a) sa predea spre folosinta comodatarului apartamantul din imobilul mai sus mentionat
incepand cu data de 23.02.2015,liber si lipsit de datorii,mobilat si utilat in intregime.
b) raspunde de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale constructiei.
VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI
Art.6. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unui/unei Tribunal Arbitrar/Instante Judecatoresti in cazul in care una dintre parti:
a) nu-si executa una dintre obligatiile esentiale enumerate in prezentul contract
b) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale,dupa ce a fost avertizata,printr-o notificare
scrisa in e-mail,sms sau telefonic,de catre cealalta parte,ca o noua nerespectare a acestora
va duce la rezilierea prezentului cntract
c) in termen de 3 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu
si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
Art.7. Comodatarul are obligatia de a elibera locuinta si de a o lasa in starea primita cu
bunurile primite si toate facturile platite la zi si poate fi evacuat in termen de 3 zile de la
notificarea comodantilor in caz de litigii de orice natura.
Art.8.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
Art.9. Comodantii vor putea denunta unilateral contractul prin notificare, cu respectarea
unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice.
VII. LITIGII
Art.10. Litigiile de orice fel decurgnd din executarea prezentului contract de comodat, se
vor soluiona pe cale amiabil.
n cazul n care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre soluionare instaelor
judectoreti de drept comun.
VII. CLAUZE FINALE
Art.11.Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
Art.12. Prezentul contract,impreuna cu anexele sale,fac parte integrata din cuprinsul sau
sau reprezinta vointa partilor.
Art.13. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor,neexercitarea de partea care sufera
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a
obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
Art.14. Orice dauna adusa locuintei date in folosinta comodatarului va fi suportata de
acesta.
Comodantii pot fi contactati la adresa de e-mail sorin_matias@yahoo.com sau telefonic
la nr. 0740561063 iar comodantul la adresa de e-mail
sau telefonic la nr.
Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 3 exemplare astazi 23.02.2015, data
semnarii lui.

Comodanti
Matias-Barbos Sorin-Alexandru
Matias-Barbos Oana-Cristina

Comodatar