Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT INTRE: Art. 1. VASILE ION legitimat cu C.I. seris RT, nr 012345 eliberata de D.G.P.M.B. la data de 01.01.

2000, CNP 1700101123456 si VASILE ELENA legitimata cu C.I. seris RT, nr 123456 eliberata de D.G.P.M.B. la data de 01.01.2000, CNP 1700102234567, soti cu domiciliul n Bucureti, B-dul. Lucretiu Patrascanu, nr. 100, bl X10, sc A, et 3, ap 13, sector 3, proprietari (conform Contractului de Vanzare Cumparare nr. 3323/5 din 29.07.1994) a apartamentului nr. 10, situat in Bucuresti, Str. Izvorul Rece, nr. 6, bl. B10, sc B et. 6, sector 4, in calitate de COMODANTI si Art. 2. S.C. BEST ROMANIAN CONSULTING SRL, cu rezervare de nume nr. 284103/ 21.06.2006, eliberata de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, reprezentata de POPESCU GEORGE, in calitate de Asociat si Administrator, identificat cu C.I. seria RD, nr. 409898, CNP 1751230445566, in calitate de COMODATAR OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 3. Obiectul contractului il constituie folosinta ca sediu social de catre comodatar a apartamentului nr. 12, situat in Bucuresti, Str. Izvorul Rece, nr. 6, bl. B10, sc B et. 6, sector 4, aflat in proprietatea sotilor Vasile Ion si Vasile Elena , pe care comodatarul se obliga sa o foloseasca potrivit destinatiei sale. TERMEN Art. 4 . Comodantul acorda comodatarului folosinta apartamentul mai sus mentionat, cu incepere de la data semnarii contractului pe o perioada de 10 (zece) ani. OBLIGATIILE PARTILOR Art. 5 Comodantul se obliga: sa dea comodatarului spre folosinta apartamentul, ce face obiectul prezentului contract; sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului. Art. 6. Comodatarul se obliga: sa foloseasca si sa intretina apartamentul, ca un bun proprietar; sa foloseasca apartamentul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract; sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

RASPUNDEREA Art. 7. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea in tot sau in parte a lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa. DAUNE COMINATORII Art. 8. In cazul in care comodatarul nu elibereaza apartamentul, la sfarsitul contractului, acesta este obligat sa plateasca comodantului, daune cominatorii in valoare de 100 RON pentru fiecare zi de intarziere.

FORTA MAJORA Art. 9. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei. INCETAREA CONTRACTULUI Art.10. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract. Art. 11. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. LITIGII Art. 12. Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Prezentul contract a fost incheiat astazi,.01.09.2006 in 2 exemplare originale, dintre care unul ramane la comodant si unul la comodatar. COMODANTI, VASILE ION VASILE ELENA COMODATAR, SC BEST ROMANIAN CONSULTING SRL reprezentata prin Asociat POPESCU GEORGE

S-ar putea să vă placă și