Sunteți pe pagina 1din 2

DEPARTAMENT

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA


privind securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta
intocmita azi:12.08.2013
Subsemnatul ing TICHINDELEAN Z DAN, avand functia de inspector SSM, am
procedat la instruirea unui numar de persoan e 2 de la compatimentul service S.C.
KONECRANE S.R.L Timisoara si a unui numar de 2 de la S.C. Lupp Construction
Romania SRL compartimentul intretinere conform tabelului nominal de pe verso, in
domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatiilor de urgenta cu ocazia lucrari de
revizii periodice poduri rulante 25tf aflate in societatea noastra.Revizie dupa blocaj
din data de 09.08.2013.
In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
SSM: Legea nr 319/2006; HG nr 300/2006; HG nr1146/2006
IPSSM-lucrul la inaltime; HG nr 1091/2006
SU: OMAI 163/2007,Factori de risc specifici

Semnatura celui care


a efectuat instruirea,

Verificat
Inspector SSM,

TABEL NOMINAL
cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si
consemnate in fisa de instruire colectiva privind securitatea si sanatatea in munca si
situatiile de urgenta si ne obligam sa le respectam intocmai.

Nr.

Numele si prenumele

Functia

1.
2.
3.

Ing.Luminea Nicolae

Sef depozit

4.

Ing Tichindelean Dan

RSVTI-

5.

Moga Ioan

ISCIR
Electrician

6.

Negrea Nicolae

Mecanic

7.

Man Vasile

Macaragiu

8.

Bacel Mircea

Masinist pod
rulant

Semnatura