Sunteți pe pagina 1din 3

i,

l
1

PROIECT de MARKETING

2OL4-2OL5

(nuru oe lucnu)
"i, Tema proiectului: studiu de marketinq vizdnd oromovarea comercialS a unei oferte
din domeniul aqriculturii (in principal, produse traditionale rom6negti, produse ecologice)
apartin6nd unui produc5tor/grup de produc5tori locali (dintr-o zonSfiudet specificate).
Produc5torul (real sau ipotetic) va avea dimensiuni mici (afacere de familie).
qt Tema de lucru Si zonaljudetul de provenient5 al ofertei vor fi stabilite, pentru fiecare
echipS, de comun acord cu profesorul pentru detalii privind denumirile produselor
tradinionare rom6nes

ff';1?.:""-t'ri::1:T'JlH,.:iT,.iil:Straoirionare

Se formeur, **
parcursul semestrului,

rom.nesti

* ,.r, : 3-4 studenli, care vor colabora indeaproape, pe


la buna realizare gi prezentarea practic5 finalS c6t mai

conving5toare a proiectului (la sustinere, este obligatorie prezenta Tntregii echipe!).

- pentru un proiect care a obtinut, in final,


calificativul FB (punctajul poate sE diferein cadrul echipeil) ATENTIE! Echipa va lucra la
ql. Punctaj acordat: max. 4 puncte

proiect respectind, indeaproape, cerinlele planului


'a. Fiecare echip5 va sustine proiectul in fata colegilor, Ia o dat5 fixat5 de profesor;

prezentarea finalS se va face sub form5 de slideshow (circa 20-25 slide-uri, 15-20 minute
a expunerii) sau prezentare multimedia/film, insist6nd, cu prec5dere, asupra
asoectelor vizuale: continut grafic sugestiv, imagini (proprii) reprezentative, mascotS, fond
muzical/sonor, animalie, tinut5 sugestiv5 (costum popular, tinuta personalizat5 a firmei,
ecuson), ministand de prezentare a ofeftei, demonstratii gi test5ri ale mErcii (sampling)
efectuate pe parcursul expunerii, distribuirea de materiale promolionale personalizate
(proprii), organizarea unei tombole sau concurs cu premii (simbolice) g.a. Fiecare echip5 va

durat5

avea libeftatea de a-gi pune in valoare originalitatea gi creativitatea in realizarea gi


prezentarea finalS a proiectului, va urm5ri sE capteze atentia audientei, sE o antreneze in
disculii etc.

D CERINTE OBLIGATORII

ALE PROIECTULUI:
0. Prima oaqinS: titlul proiectului, echipa (nume Si foto). motto/sloqan, logo. mascota.
fundal. (formulS de) salut etc.
l. Realizarea studiului de oialS (3-4 slide-uri din timpul interviev5rii clientilor
potentiali, evidentierea segmentului de piatE vizat 9i profilului consumatorului
poten[ial): realizarea, in prealabil, a machetei unui chestionar de interviu pentru
consumator - cca LO-L? intreb5ri (inchise, deschise, scale); chestionarul va fi testat
in teren - intr-o piat5 agroalimentarE sau punct de desfacere, stradal etc.- sub
urm5toarele aspecte: testarea gradului actual de cunoagtere de c5tre piat5 a ofertei
(notorietate spontand,,top of mind", asistat5), imaginea de ansamblu a pietei asupra
ofeftei; atitudinea fatE de produs (pozitivS, negativS, indiferent5 g.a.), dorinta de
incercare, satisfactia conferit5 de noul produs in urma test5rii ad-hoc a acestuia,
nivelul pretului de acceptabilitate, obiceiurile de consum (frecventS, moment al zilei,
cantitate etc.), motivatie, preferintele gi inten$iile de cumpErare (prima achizitie e
foarte impoftantS!), posibilit5ti de diversificare (nevoi noi, segmente diferite de

2.

Scuft5 orezentare a ofertei (3-4 slide-uri):


o) punctati cdteva date de referint5 legate de specificitatea zonei, un scurt istoric,
tradi[ie, exoerientS, reputatie g.a.;
u) identificati/propuneti (inventati) 9i includeti Tn prezentare o legendS/o istorioarE
specific5 zonei, de care sH legati ofefta selectatS;
c) proiectati (succint) coordonatele unei afaceri de familie - persoan5 juridicS,
infiin[at5 cu scopul de a promova din punct de vedere comercial, afacerea in cauz5.
Construirea mixului de marketinq (6-8 slide-uri):
o) Produsul: evidentiati principalele atuuri ale ofertei: calitatea (argument
principal/forte), pozitonarea pe piatS; metodS de productie/retet5 specificS/unic5
(spre exemplu, produs obtinut din materii prime traditionale, compozitie
traditionalS, mod de productie traditional, produs,,bio" - ceftificat etc.); aspecte
ce tin de unicitate, autenticitate, traditionalitate; politica de marc5 (propuneti un
nume sugestiv care s5 defineasc5 afacerea, un nou logo de marc5) , design nou;
serviciile conexe g.a.; propuneti gi realizati un nou format gi un nou ambalai,
distinctiv, al produsului; evidentiati acele tr5s5turile distinctive ale noii oferte,
care fac ca aceasta sE se diferentieze in mod clar gi pozitiv fat5 de produsele

similare ale concurentilor; propuneti o modalitate de protectie iuridic5 a


numelui/m5rcii (DOP - denumire de origine protejat5, IGP - indicatie geografic5

- specialitate tradilional5 garantatS, marcE inregistrat5);


o) Politica de oret: determinali pretul de acceptabilitate, strategia de pret
protejatS, STG

practicatS, evolulia v6nzErilor (CA), profitabilitatea;

@:

logistica de distributie, localizarea punctelor de v6nzare,


modalit5ti de vdnzare, conditii de v6nzare;
ay Strategia de oromovare comerciali a ofertei: identificani modalit5tile concrete
(gi accesibile firmei!) de promovare a ofeftei, pe plan local - exemplificati! (ex.:
20 de aparitii in Jurnalul Giurgiuvean, timp de 3 s5ptEm6ni consecutiv - intr-o
pagina imparS, mesaj publicitar: ...... etc.; 20 de bannere stradale gi 5 panouri
stradale, amplasate intr-o zon5 intens circulatS din centrul oranului Pitegti, mesaj:
...... etc.), Echipa va avea de realizat:
r UI'r advertorial, publicat de firmS in ziarul local (care?), cu prilejul unui eveniment
special/festiv organizat pe plan local (judetean), care sE atragE pozitiv atentia
gi sE sporeasc5 interesul pentru oferta firmei;
r o prornotie: ofertt cu primE (vAnzare cu primS/prim5-cadou);
r un clip video (20-30") de promovare a ofertei (creatie proprie!) tonul
mesajului poate fi informativ, demonstrativ, umoristic sau persuasiv;
r un testimonial publicitar (o personalitate localS - aftist, sportiv);
r 2-3 obiecte promotionale personalizate (creatii proprii, spre exemplu, un
calendar propriu, cu insemnele firmei etc.);
prin Internet (2-3 pagini de prezentare web a ofeftei);
^ promovare
r alte modalit5ti de promovare, care pot fi vizate: sampling, hostess, promo[ii
(ofefte-pachet, pret promotional), concurs cu premii, o tombolS g.a.

c)

Concluzii Si propuneri (1 slide): sintetizati principalele rezultate reiegite in urma


promov5rii active a ofertei pe piat5 (imbun5t5tirea vizibilitStii gi a imaginii produsului gi
firmei pe piat5, impulsionarea v6nzErilor, cregterea cotei de pia[5, crearea de
interactivitate, apoft relational etc.).

erre pReczARr:

'

'
.

Documentare: Internet, publicatii

punctele
comerciale, mass-media (urmEriti diversele campanii promolionale in derulare,
formatul 9i continutul mesajelor inserate/difuzate, slogan, logo, ilustratii etc. - de aici
puteti obtine idei gi informatii utile, de care sE vE folositi in realizarea proiectului
propriu etc. Proiectul se realizeazd pe calculator,
Promovarea proiectului este conditie de intrare in examen, in sesiune!
Posibile teme de lucru (produse tradi[ionale rom6nenti):

+
+
+
+
+

+
+
+
D

de specialitate, vizite in teren 9i la

P6ine de cas5, p6ine t5r5neascS, pdine pe vatr5, impletituri

(colaci). covriqi. pasc5

Cozonac traditional (cu nuc5, cu mac, cu stafide, cu rahat),

olacintS. oroduse de oatiserie


Br6nzE de burduf, cag, urd5, cagcaval; telemea de capr5, de
oaie, de bivolit5
Vin traditional. tuicE de orunH s.a.
Maoiun natural. dulceati (de salc6m. de soc). oem (de mEcese)
TobE de cas5, slSnin5 afumati de cas5, mici, pastramS, cdrnati,
iambon
Murituri: castraveti, varzd, murituri asortate; borg de t5r6te
(cu cimbrisor)
Produse aoicole [.a.

C6teva adrese web.'


recolta.eu

piataagricola. eu

agra.ro

agroazr. ro

bursaagricola. ro

lumeasatului.ro

agromanager.ro

smaftfinancial. ro

magazi nul progresiv. ro

revista-piata. ro

fabricadebani. ro

capital. ro

Consultati Dictionarul on-line multilingv de marketing & advertising publicat pe


site-ul facult5lii - website adress: www.manaqusamv.ro - sectiunea
cursuri; diclionarul vE va ajuta sa clarificati terminologia specificE de
marketing.

Mult succes!