Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 19 Reorganizare si lichidarea pers juridice cu scop lucrative

Reorganizarea-operatiune juridico economica de transmitere a dr si obligatiilor prin succesiune


de la o persoana juriidca existenta la o persoana juridical succesoare care exista sau care ia
nastere prin reorganizare.
Procedeele de reorg sun reglementate prin:
CC nr 1107/2002 art 69-85.135,144,178
Legea cu privire la SA
Legea privind SRL
Legea cu privire la antreprenoriat si intreprindere
Legea privind inregistrarea de stat a pers jurid si a intreprinz individuali
Reorganizarea poate fi : fortata(avind temei hotarirea instantei de judecata) si benevola(prin
hotarirea organului supreme al societatii)
In procesul de reorganizare participa cel putin 2 pers juridice.
Pers juridical se reorganizeaza prin fuziune(contopire sau absorbtie),dezmembrare,transformare
2.Reorganizarea prin fuziune
Fuziunea operatiune tehnico-juridica de reorganizare prin care 2 sau mm soc comerc sau pers
jurid cu scop lucrative isi unesc patrimoniul intro singura pers jurid pt concentrarea capitalului si
sporirea rentabilitatii.
Fuziune prin contopire procedeu juridic prin care 2 sau mm societ comerciale se unesc pt a
forma o noua persoana juridical
Fuziune prin absorbtie-procedeu juridic care are ca efect incetarea existentei pers jurid absorbite
si trecerea integrala a drepturilor si obligatiilor acestora la pers juridical absorbita.
In rezultatul absorbtiei una sau mm pers juridice care dispar ca subiect de drept se alipesc la alta
Etapele fuziunii:
-pregatirea contractului de fuziune:care va contine felul fuziunii; denumirea sis ediul pers jurid
participa al fuziune; fundamentarea si conditiile fuziunii; patrimoniul care s etransmite ; raportul
valoric al participantilor ; data actului d etransmitere.
Daca pers juridical fuzioneaza prin contopire trebuie sa indice in proiectul contractului de
fuzionare denumirea sediul si org executive al pers jurid care o constituie.
-informarea Camera inregistrarii de stat cu privire la demararea reorganizariipers jurid supusa
reorganizarii este obligate sa informeze in scris organul inregistrarii de stat despre reorganizare
in 30 zile de la data adoptarii hotaririi respective.
-Informare acreditorilor in 15 zile de la adoptarea hotaririi de reorganizare sis a publice aviz in 2
editii consecutive ale monit official.In decurs de 2 luni creditorii pot s aceara garantii in masura
in care nu pot cere satisfacere creantelor.Pers juridice participante la reorganizare raspund solidar
pt obligatiunile aparute pina la reorganizare
-Inventarierea transmiterea se efectuiaza in baza unui act de predare-primire in care se reflecta
activele si apsivele societatii pt constatarea acestora urmeaza sa se efectueze inventarierea
-Inregistrarea fuziunii dupa expirarea a 3 luni de la ultima publicatie in Monitor ,organul
executiv al pers juridice absorbite sau participante la contopire depune la organul care a efectuat
inregistrarea de stat o cerere prin care solicita inregistrarea fuziunii.La cerere se anexeaza:copia
autentificata de ep contractul de fuziune;hotarirea de fuziune afiecarei pers juridice participante;
dovada oferirii garantiilor acceptate de creditori sau a platii datoriilor; autorizatia de fuziune.
Dupa inregistr reorganize de catre organul de inregistrare pers juridice absorbite sau cele
contopite se considera dizolvate si se radiaza din registru de stat.

3.Reorganizarea prin dezmembrare


Dezmembrarea-operatiune tehnico juridica de reorganizare prin care o societ comerciala se
imparte in 2 sau mm societati comerciale independente sau in care dintro soc comerc se separa o
parte formind o soc comerc independenta.
Dezmembrarea poate ave loc prin: divizare ; separare
Divizarea- societatea comerciala se divizeaza in 2 sau mm societati comerciale creind noi
societati subiecte de drept.Divizarea are ca effect incetarea existentei acestei si trecerea dr si
obligatiilor ei la 2 sau mm pers juridice care iau fiinta
Separarea-desprinderea unei parti din patrimoniul unei pers jurid care nusi inceteaza existenta si
transmiterea ei catre una sau mai multe pers jurid care iau fiinta.
Spre deosebire de divizare care are ac effect disparitia sub de drept care se demembreaza in
cazul separarii societ comerciala supusa dezmembrarii nu se dizolva respective nu isi pierde
personalitate juridical cid oar din componenta ei se disprind si iau fiinta una sau mm pers jurid
Etape ale reorganizarii prin dezmembrare:
1)Negocierea si elaborarea planului de dezmembrare-trebuie sa existe un plan aprobat de
adunare agenerala care trebuie sa contina :-forma dezmembrarii
-denumirea si sediul pers jurid care se dezmembreaza
-denumirea sis ediul fiecarei pers juridice care se constituie in urma dezmembrarii sau carora li
se da o parte din patrimoniu.
-partea din patrimoniu care se transmite
-raportul valoric al participatiunilor
-modul si termenul de predare a participatiunilor pers juridice cu scop lucartiv care se dezmemb
si de primire a participatiunilor de catre pers jurid cu scop lucrativ care se constituie sau exista
-data intocmirii bilantului de repartitie
-consecintele dezmembrarii pt salariati
2) Aprobarea proiectului dezmembrarii de catre organul supreme al societatii-se aproba de
adunarea generala a participantilor cu 2/3 din nr total de voturi
3)Informarea camerei de inregistrari pers jurid este obligate sa instiinteze in scris organul
inregistrarii de stat despre reorg in 30 zile de la data adoptarii hotaririi.Pt inscrierea in registru de
stat a inceperii procedurii de reorg la org inregistrarii de stat se prezinta hotarirea de
reorganizare,adoptata de organul competent al pers jurid.
4)Informarea creditorilor-in 15 zile de la adoptarea hot de reorg prin dezmembr org execut al
pers jurid urmeaza sa informeze in scris toti creditorii si s apublice 2 avize consecut in Monit Of
Dupa 2 luni de la publicarea ult aviz creditorii sunt in drept sa solicite pers jurid garantii in
masura in care nu pot satisface creantele.Dr la garantii apartine credit care dovedesc ca prin reorg
se va periclita satisfy creantelor.
Pers jurid participante la reorg raspund solidar pt obligatiile aparute pina la reorg acestora daca
din actul de transmitere si bilant nu este posibila determinarea succesorului.Membrii org execut
al pers jurid participante la reorg raspund solidar timp de 3 ani de la data reorg pt prejudicial
cauzat prin reorg participantilor sau creditorilor persoanelor juridice reorganizate.
5)Inventarierea-intocmirea actului de primire-predare a patrimoniului de la o societ la alta
6)Inregistrarea dezmembrarii-reglementatat de CC .Organul executive al pers jurid care se
dezmembr depune dupa expirarea a 3 luni de la ult public privind dezmembr ocerere de
inregistrarea adezmembr la org care a efectuat inreg ei de stat si o alta la org care va efectua
inreg de stat a pers jurid care se constituie .La cerere s eanex proiectul dezmembr semnat de
reprez pers jurid particip si dovada oferirii garantiilor acceptate de creditori sau aplatii dator
Actele necesare inreg pers jurid de tipul rspectiv se prezinta la camera inreg de stat .Initial se
inreg societ constituite prin divizare apoi se radiaza societatile dizolvate .Dupa inreg efectuata
pers juridica se considera dizolvata si se radiaza din registru.Ca efecte al dezmembrarii se
mentioneaza ca de la data inreg dezm patrim pers jurid dezmembrate sau o parte din el trece la

pers jurid constit.Noua pers jurid primeste prin act de transm si include in bilantul sau
patrimoniul primit.
4.Transformarea
Transfrm-forma de org prin care aceasta isi schimba forma juridical de org active sale prin
modificarea actelor de constituire in conditiile legii.
Procedura de transformare etape:
-adoptarea hotaririi privind transfornarea si elaborarea actului de constituire al societ in care se
transforma
-informara creditorilor
-inventarierea patrim
-inregistr transf la org abilitat
Hotarirea cu privire la reorg soc comerc prin transf din o forma juridical de org in alta se ia de
catre adunarea generala a societ care urmeaza a fi supusa transfm.Dupa adopt hotaririi privind
transfm in 30 zile se notifica Camera inregistr de stat despre initierea procedurii de reorg prin
transfm care va consemna la rubrica respective din Reg de stat al pers juridice mewntunea in
reorganizare.In 15 zile de la adopt reorg se informeaza toti creditorii si sa publice in 2 editii
consecutive in Mon off avizul privind reorg.
Ulterior de la publicarea ultimului aviz in decurs de 2 luni creditorii pot sa ceara pers jurid
garantii in masura in care nu pot cere satisf creantelor.Inventarierea este o etapa obligat care se
incgee cu intocmirea actului de predare-primire a activelor si pasivelor.Pers jurid transf devine
succesoare al dr si oblig pers jurid care sa transformat
Dup ace Camera inreg de stat a receptionat actele in termenul prevazut de art 82 CC dupa
verificarea acestora registratorul de stat adopta decizia de inregistrare a trasfm sau respingere
Inreeg transform in Reg de stat al pers jurid serveste temei pt modificarea stampilei,denum,licn
5.Procedura de lichidare a pers juridice
Dizolvarea-operatiune juridical prin care pers jurid cu scop lucrative pune capat activit sale de
intrepr cu lipsirea acesteia de dr de a incheea acte jurid legate de activit de intrepr.
Pers jurid se dizolva in temeiul:
-expirarii termenului stabilit pt durata ei
-atingerea scopului pt care afost constituita sau imosibilit atingerii lui
-hotariii org ei competent
-hot judecatoresti in caz prevazute de art 87
-insolvabilitatii sau incetarii process de insolvabilitate in legatura cu insuf masei debitoare
-faptul ca pers jurid nu mai are nici un participant
Dizolvarea poate fi de 2 feluri:
1)diz voluntara survine in urmatoarele cazuri:
a)expirarii term stability in actul de constit.Potrivit alin2 art 65 CC la exp term stabilit pt exist
pers jurid acestea se dizolva daca pin la acel moment actele de const nu se modifica
b)atingerea scopului propus pt care a fost constit societ-fondatorii const soc comerc pt a aobtine
profit.La atingerea scopului societ urmeaza sa isi inceteze active
c)imposibilit atingerii scopului propus pt care a fost constit societatea-in cazul imposibilit
atingerii scopului propus(obt venit) societ trebuie s afie dizolvata deoarece risca sa intre in insolv
d)adoptarea hotaririi de dizolvare de catre org competent al pers jurid respective-societ comerc
se dizolva in baza hotaririi org supreme competent intrucit constituirea soc comerc se bazeaza pe
vointa asociatilor manifestata in actul de constit.Respectiv tot ei pot decide ein privinta dizolvarii
Organul competent suprem va adopta hotarirea privind dizolv in cazurile cind:
-nr de asociati scade sub nr stabilit de lege
-nr total al asociatilor depaseste nr stability de lege
-valoarea activelor soc coemrc se reduce sub nivelul capitalului social minim stabilit prin lege

-in societ in comandita au ramas mai multi asociati insa aceste sunt numai numiti comanditati
sau numai asociati comanditari iar in decurs de 6 luni societ nu sa reorganizat sin u a suplimentat
componenta cu categ de asociati care lipsea
Daizolvarea fortata-in urma hotaririi inst de judecata:
a)in cazul insolvabilitatii sau incetarii procesului de insolvabilitate in legatura cu insuf masei
debitoare
b)in cazurile prevazute de art 87 CC
alin1 instantele de judecata dizolva pers juridica daca:
-consid ca este vicianta-se considera vicianta constit pers jurid daca la data constit sau incalcat
conditiile de forma sau de fond ale actului de constit
-actul de constit nu corespunde legii
-nu se incadreaza in prevederile elgale referitoare la forma ei juridical de organizare
-activitatea ei contravene ordinii publice (practica active de monopol )
-axista ale situatii prevazute de lege-Inspectoratul fiscal principal de stat va prezenta trimestrial
org inregistrarii de stat informatie despre pers jurid care timp de 12 luni de la data inreg nu au dat
dari de seama ,si nu au efectuat operatii pe nici un cont bancar indicind existenta sau lipsa dator
la bugetul de stat pt a decide asupra radierii acestora din reg de stat.
Dizolvarea pers jurid are ca effect deschiderea proced de lichiadre cu exceptia aczurilor de
fuziune si dezmembrare .Registratorul adopta decizia cu privire la inreg dizolvarii pers jurid si
consemneaza in registru de stat inform respectiva.
Lichidarea operatiuni care au scop incheerea afacerilor aflate in curs de desfasurare la adta
dizolvarii societ ,transform activului si impartirea intre asociati a sumelor de bani ramasa dupa
effect platilor.
Etapele lichidarii:
-desemnare alichidatorului si intrarea acestuia in functie cu transmiterea dintre el a patrimoniului
societatii
-notificare cerditorilor si public avizului in Monitorul Oficial
-inaintarea creantelor catre societ care s edizolva
-intocmirea bilantului de lichiadre
-stingerea creantelor
-repartizarea intre asociati a activelor ramase dupa satisfy creantelor
-adoptarea de camera inreg de stat a deciziei de radiere a societatii din reg de stat a pers juridice
Principiile caracteristice procedurii de lichidare:
1.personalitate juridica a societ comerc subzista pt nevoile lichidarii-pers juridical exista si dupa
dizolvarea in masura in care este necesar pt lichidarea patrimoniului.Patrimoniul exista,nu
dispare.Din data demararii proced de lichidare scopul este cel de a satisface creantele
creditorilor.Pers juridica dispune de capacitate jurid restrinsa.
2 lichidarea este prevazuta in favoarea asociatilor-dupa satisfy creantelor patrimoniul ramas va
fi impartit intre asociati proportional
3.lichidarea societatii ets eobligatorie-odata cu dizolvarea pers jurid lichiadrea este
obligatory.Odata cu demararea lichid se modifica obiectul si scopul pers jurid.
Etapele procedurii de lichidare:
1.desemnarea lichidatorului-este stability de catre organul supreme al pers jurid
2.informarea creditorilor-lichidatorul publica in Mon Of in 2 editii consecut avize despre
lichidare iar in 15 zile informeaza toti creditorii
3.inaintarea creantelor-timp de 6 luni de la data publicarii ult publicatii in Monit Of se
inainteaza creantele.
4. elaborarea proiectului bilantului de lichidare-lichdatorul in 15 zile de la data expirarii term de
inaintare acreantelor este obligat sa intocmeasca un proiect al bilantului de lichidare care s

areflecte valoare ade bilant si piata a ctivelor,inclusive creantele.Proiectul bilantului de lichiadre


se prezinta spre aprobarea org sau inst de judecata care a desemnat lichidatorul.
5.Lichidarea activului si pasivului societatii
prin lichidarea activului societatii-transformarea bunurilor societatii in bani; incasarea creantelor
de la debitorii societatii.
Prin lichidarea pasivului societ0achitare adatoriilor creditoare pe care le are societatea aflata in
lichidare.
Activele carea au ramas in urma satisfy creantelor sunt transmise de lichidator participantilor
proportional capitalului lor social.Lichidatorul intocmeste unn proiect de repartizarea a activelor
Proiectul de impartire a activelor,calculele si raportul privind lichidarea se prezinta spre
aprobarea org sau instantei de judecata care a desemnat lichidatorul.Activele pers jurid dizolvate
nu pot fi repartizate pers indreptatite decit dupa 12 luni de la data ultiemi publicari privind
dizolvarea si dupa 2 luni din momentul aprobarii bilantului lichidarii si a planului repartizarii
activelor .
6.Radierea pers juridice
Dupa repartizarea activelor nete intre asocieatii societ in process de lichiadre in termen de 2 luni
din momentul aprobarii bilantului de lichidare ,lichidat va depune la Camera integ de stat o
cerere prin care cva solicita radieera pers juridice din Reg de stat al pers juridice.
Acte neecsare pt radieera pers juridice
-cererea de radiere
-bilantul d elichiadre si planul de repartizare a activelor aprobat de organul sau instanta judec
care a desemnat lichidatorul
-documentul ce confirma lipsa datoriilor la bugetul publin cational depus in conformitatea cu
procedura prevazuta
-copiile avizelor de reorganizare sau lichiadre a pers juridice.
Pina la depunerea docum privind radierea din registru de stat pers juridical inchide conturile
bancarea,preda stampilele.
Registratorul camerei de inregistrarii de stat adopta decizia de radiere in 3 ziel de la data primirii
cereriid eradiere.
La cererea oricarei persoane inetresate instanta d ejudecata poate sa redeschida procedura de
lichiadre,se desemneaza un nou lichidator se restabilesc datele din Registru de stat potrivit
situatiei de pina la radierea pers juridice
6Lichidatorul persoanei juridice
Odata cu derularea procedurii de lichiadre organul supreme al pers jurid sau instanta de judecata
prin hotarirea de derulare a procedurii de lichidare desemneaza un lichidator.
Posate fi lichidator orice pers fizica majora care are capaciattea deplina de exercitiu,cetatenia
RM si domiciliaza pe teritoriul ei.
Conditii speciale:trebuie s adispuna de studii superioare,sa fie inregistrata ca intreprinzator
individual.
Art 90 CC la aceeas societate pot fi mai multi lichidatori
Imputernicirile lichidatorului:
-valorifica creantele fata de creditori
-transforma in bani bunuriel societati
-executa si finalizeaza operat rezultate din contractul incheeat de societate
-intocmeste inventarul si elaboreaza proiectul bilantului de lichidare
-pastreaza patrimoniul societatii
-intocmeste si tine un registru snuruit al tuturor operatiunilor lichidarii in ordine cronologica si al
tranzactiilor cu patrimoniul societatii.
Lichidatorul desemnat poate fi revocat si inlocuit cu altul.El prezinta un raport cu privire la
active pe care a desfasuarto.Remunerarrea este stabilita de organul sau inst de judecata care a des

S-ar putea să vă placă și