Sunteți pe pagina 1din 2

Adjectivul

Clasificare
Cu trei
terminatii
-us
(m.)

-a
(f.)

Cu doua
terminatii
-um
(n.)

claru clara claru


s
m
Decl. Decl. Decl.
II.
I
II.

-is(m.f)
gravis

Cu o
terminatie
-e (n.)
grave

Decl. a III-a parisilabica


(Abl.sg=-i)

Consoana (m.,f.,n.)
Audax,audacis
(G.sg)
Decl. a III-a parisilabica
(Abl.sg=-i)

Gradele de comparatie
Comparativ

Superlativ

-ior

-ius

-issimus

-issima

-issimum

(m.,f.)

(n.)

(m.)

(f.)

(n.)

clarior

clarius

Decl. a III-a imparisilabica

clarissim
clarissima
us

Decl. a
II-a

Decl. I

clarissimu
m

Decl.a II-a

Mare: pozitiv = magnus, magna, magnum; comparativ = maior, maius; superlativ =


maximus, maxima, maximum;
Mic, mica: pozitiv = parvus, parva, parvum; comparativ = minor, minus; superlativ =
minimus, minima, minimum;
Bun, buna: pozitiv = bonus, bona, bonum; comparativ = melior, melius; superlativ =
optimus, optima, optimum;
Rau, rea: pozitiv = malus, mala, malum; comparativ = peior, peius; superlativ =
pessimus, pessima, pessimum;

Multi, multe: pozitiv = multi, multae, multa; comparativ = plures, plura; superlativ =
plurrimi, plurrimae, plurrima;

Complementul comparative:
-adverbul

QUAM + N

- ablativ

Complementul superlative
- G plural
- INTER + AC
- EX + Ablativ