Sunteți pe pagina 1din 32

FEB COMFORT

CENTRAL{ ELECTRIC{ MURAL{

MANUAL DE UTILIZARE :I INSTALARE


Cuprins

1. Informaþii generale
3.8 Pompa de circula\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1.1 Descriere ºi utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.2 Avantaje centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 4. Oprirea funcþionãrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3 Instrucþiuni ºi sugestii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.3.1 Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5. Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3.2 Punere în funcþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3.3. Funcþionare centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. Livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3.4 Siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.4 Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 7. Transport ºi depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.5 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.6 Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 8. Reclamaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.7 Descrierea funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.7.1 Descriere tehnicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9. Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.7.2 Principii ale funcþionãrii centralei . . . . . . . . . . . .8
1.7.3 Unitatea de control ºi panoul de comandã . . .8 10. Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.7.4 Funcþia de protecþie a centralei . . . . . . . . . . . . .9
1.7.5 Funcþia de siguranþã a centralei . . . . . . . . . . . . .9 10.1 Instalarea termostatului de camerã . . . . . .31
1.8 Schemã circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
10.2 Unitatea de comand[ ;i modulul A.C.M. . .32
2. Întreþinere centralã

2.1 Panoul de comandã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


2.2 Pornire /oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3 Moduri operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3.1 Mod funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3.2 Apã caldã menajerã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.4 Configurare parametri centralã . . . . . . . . . . .20
2.5 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3. Instalare

3.1 Norme ºi regulamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


3.2 Poziþionare centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.3 Montarea centralei pe perete . . . . . . . . . . . . .27
3.4 Conectare electricã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.4.1 Conectare centralã la reþeaua electricã . . . . . .27
3.4.2 Instalarea termostatului de camerã . . . . . . . .28
3.4.3 Instalare modul ACM ºi boiler . . . . . . . . . . . . .28
3.5 Sistemul de încãlzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.6 Vasul de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.7 Marcarea scalei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . .29

2
Stimate client,
Avantaje centralã
Aþi achiziþionat un produs modern, centrala electricã cu ã dimensiuni reduse, design modern
încãlzire directã FEB COMFORT. Avem convingerea cã ã eficienþã ridicatã 99%
produsul nostru vã va asigura confortul termic necesar ã funcþionare silenþioasã
pentru o perioadã lungã de timp. În acest scop trebuie sã ã afiºaj informaþii
studiaþi manualul de utilizare al produsului ºi sã respectaþi ã releu independent faþã de unitatea de comandã<
principiile referitoare la instalare ºi utilizare. Declaraþia de costuri reduse în cazul înlocuirii
conformitate a fost emisã de cãtre producãtor conform ã funcþionare economicã a elementelor încãlzitoare
directivelor 2004/108/EC, 2006/95/EC. ã rotaþia elementelor încãlzitoare< se asigurã o duratã de
viaþã mai mare a centralei
ã posibilitatea de a folosi centrala pentru sisteme de
Caracteristici
încãlzire în pardosealã
ã Centralele FEB COMFORT sunt centralele electrice care
ã sistem de afiºare a defecþiunilor
folosesc apa pentru încãlzire. Produsul este conceput
ã informaþii cu privire la temperatura/ presiunea din
pentru a fi montat pe perete în locuinþe care sistem
înregistreazã o pierdere de cãldurã de maxim 22,5kW. ã mod stand-by prin care se asigurã încetarea funcþionãrii
ã Centrala este conceputã pentru încãlzirea apei cu toate funcþiile de protecþie active>
menajere cu un boiler extern (opþional). ã funcþii de protecþie
ã antiîngheþ
CONTROL SIMPLU - dupã ce a fost pusã în funcþiune de ã de blocare a pompei
cãtre un specialist, nu mai sunt necesare alte configurãri. ã împotriva supraîncãlzirii
Centrala se va regla automat la condiþiile sistemului de ã împotriva pierderii de presiune
încãlzire. ã circulaþie a agentului termic reglatã în funcþie de timp
ºi de temperaturã
ATENÞIE! ã posibilitatea de funcþionare echitermicã (cu senzor
Pentru un mai bun confort termic al locuinþei, este exterior)
necesar sã vã izolaþi termic locuinþa. Pentru a reduce ã posibilitatea de conectare a unui boiler pentru A.C.M.
ã posibilitatea de conectare a unui termostat de camerã
consumul de energie electricã, folosiþi termostatul de
ã aerisire automatã
camerã.
ã memorare defecþiuni
ã revenire la configurãrile din fabricã
1. Informaþii generale
1.1 Descriere ºi utilizare
1.3 Instrucþiuni ºi sugestii
Centrala de perete FEB COMFORT este destinatã utilizãrii
Pentru a instala, pune în funcþiune ºi întreþine centrala
în sisteme de încãlzire centralã, utilizând agent termic cu este necesar sã respectaþi toate normele ºi instrucþiunile
circulaþie forþatã. producãtorului. Este extrem de important sã citiþi
Apa este încãlzitã în centralã de cãtre un element încãlzitor manualul de utilizare precum ºi condiþiile de garanþie.
(Confort 08), cu o putere de 7,5 kW, de douã elemente ã verificaþi dacã centrala este însoþitã de toate accesoriile
încãlzitoare (Confort 15), cu o putere de 2x7,5 kW ºi de trei necesare
elemente încãlzitoare (Confort 24), cu o putere de 3x7,5 ã verificaþi dacã tipul de centralã ales asigurã necesarul
kW. Elementul încãlzitor este format din trei componente, termic
fiecare cu o putere de 2,5 kW. Încãlzirea este controlatã ã datele de pe etichetã trebuie sã corespundã condiþiilor
prin unitatea de comandã care asigurã funcþionarea cu privire la instalare ºi conectare (alimentare cu
eficientã a centralei datoritã micºorãrii variaþiilor de energie electricã)
temperaturã a apei faþã de temperatura stabilit[. În acest ã este interzisã intervenþia utilizatorului sau a persoane-
mod se asigurã ºi economia de electricitate. Centrala poate
lor neautorizate asupra centralei termice.
fi reglatã cu ajutorul termostatului de camerã ºi poate
ã instalarea ;i punerea în funcþiune se vor face numai cu
încãlzi apa menajerã într-un boiler separat legat printr-o
firme autorizate, altfel echipamentul îºi pierde garanþia
van[ cu trei cãi.

3
1.3.1 Instalarea / montarea centralei ã Manevrarea, utilizarea, controlul ºi întreþinerea se
ã Pentru funcþionarea economicã ºi în condiþii de vor face doar cu respectarea regulilor ºi
siguranþã a centralei este necesar ca o persoanã instrucþiunilor incluse în manualul de utilizare. Este
autorizatã sã execute proiectul tehnic pentru sistemul interzisã deconectarea oricãror piese sau elemente
de încãlzire de siguranþã din centralã!
ã Montarea centralei se va face doar de cãtre persoane ã Dacã oricare din condiþiile menþionate în Certificatul de
autorizate Garanþie nu este îndeplinitã, atunci garanþia nu este
ã Nu este permisã plasarea de obiecte inflamabile pe valabilã
centralã sau la o distanþã mai micã de 100mm Dacã centrala este mutatã de la o temperaturã
ã Conexiunile electrice se vor face doar cu piuliþã ºi ºaibã sc[zut[ la o temperaturã ridicatã (dacã de
ã La admisia de apã se vor monta un filtru ºi robineþi de exemplu temperatura de afarã este mai micã
închidere sau egalã cu 0°C) ºi doriþi sã montaþi centrala, vã
ã De o parte ºi alta a centralei se va lãsa un spaþiu de rugãm sã aºteptaþi 2 ore.
100mm ºi un spaþiu de minimum 400mm deasupra
pentru a permite operaþiunile de întreþinere. În cazul în 1.3.3 Funcþionarea centralei
care nu veþi proceda astfel, va trebui sã demontaþi ºi sã ã Centrala va fi folositã doar cu respectarea instrucþiunilor
montaþi la loc centrala, iar acest lucru nu este inclus în din prezentul manual de utilizare ºi doar de cãtre
garanþie! persoane adulte. Punerea în funcþiune va fi fãcutã doar
1.3.2 Punere în funcþiune de cãtre personal autorizat.
ã Punerea în funcþiune se va realiza doar de cãtre ã Este interzisã manevrarea, utilizarea ºi întreþinerea
societãþi sau persoane autorizate care au un contract centralei fãrã a respecta instrucþiunile din manualul de
semnat cu Ferroli. Puteþi consulta Certificatul de utilizare. Producãtorul nu are nici o responsabilitate în
Garanþie sau www.ferroli.ro pentru a vedea lista cazul utilizãrii sau întreþinerii fãcute fãrã respectarea
societãþilor agreate instrucþiunilor sau de cãtre persoane neautorizate.
ã Societatea sau persoana care pune în funcþiune ã Producãtorul recomandã controale periodice anuale
centrala va asigura ºi reparaþiile în perioada de garanþie. înainte de perioada iernii. Controalele vor fi fãcute doar
În cazul în care societatea a încetat sã mai existe, de societãþi sau persoane autorizate. În capitolul
reparaþiile vor fi asigurate de oricare altã societate „întreþinere”, puteþi consulta etapele recomandate
inclusã în listã pentru controlul dinaintea sezonului rece.
ã Prin punerea în funcþiune a centralei, persoana ã Producãtorul permite doar conectarea la termostatul
autorizatã are obligaþia sã> de camerã, în cazul în care acesta din urmã nu se aflã
ã verifice conexiunile la reþeaua electricã ºi la sistemul sub tensiune. Persoana autorizatã este cea care va
de încãlzire completa ºi semna garanþia atunci când pune centrala
ã verifice etanºeitatea centralei în funcþiune.
ã verifice toate funcþiile centralei ã În cazul în care orice componentã electricã prezintã
ã informeze utilizatorul cu privire la funcþionarea defecþiuni, nu încercaþi sã reparaþi singur centrala,
centralei, comenzi ºi întreþinere deconectaþi-o ºi adresaþi-vã unui centru service.
ã informeze utilizatorul cu privire la distanþa lateralã ã Este interzisã folosirea centralei FEB COMFORT pentru
de siguranþã faþã de elemente inflamabile alte scopuri decât cele stipulate în prezentul manual.
ã Pentru asigurarea funcþionãrii economice ºi în condiþii
de siguranþã a centralei, se vor respecta condiþiile de 1.3.4 Siguranþã
mai jos> Instrucþiuni în caz de incendiu
ã pentru a monta ºi folosi centrala, utilizatorul trebuie ã Deconectaþi centrala de la reþeaua electricã
sã obþinã avizul din partea societãþii de electricitate Stingeþi focul folosind extinctorul
ºi sã verifice dacã valorile centralei corespund ã Nu depozitaþi materiale inflamabile lângã
valorilor trecute în avizul obþinut centralã (hârtie, vopseluri, alte substanþe
ã pentru a monta centrala este necesar un proiect chimice, etc).
tehnic al sistemului de încãlzire ºi pentru
conectarea centralei electrice
ã centrala poate fi montatã doar în condiþiile de
mediu pentru care a fost proiectat ºi care sunt
trecute în proiect ºi în Certificatul de Garanþie

4
1.4 DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni în mm

5
1.5 DATE TEHNICE
FEB COMFORT UM Model 08 Model 15 Model 24
Parametri electrici
1 Putere electricã absorbitã kW 7,5 15 22,5
2 Putere termicã nominalã kW 7,5 15 22,5
3 Intensitate curent nominal A 3x12/1x36 3x24 3x36
4 Alimentare electricã trifazat[ V 3x230/400V+N+PE/50Hz 3x230/400V+N+PE/50Hz 3x230/400V+N+PE/50Hz
5 Alimentare electricã monofazat[ V 1x230V+N+PE/50Hz NU NU
6 Curentul nominal maxim A 3x12 / 1x36 3x24 3x36
7 Putere pompã W 50/60/70
8 Siguran\a principal[ A 3x16 / 1x40 3x25 3x40
9 Curentul siguran\ei pentru control A 0,315
10 Parametri mecanici
11 Durata mecanic[ de via\[ a releului — 1 000 000 cicluri
12 Durata electric[ de via\[ a releului 250 000 cicluri
13 L[þime mm 450
14 Înãl\ime mm 656
15 Adâncime mm 345
16 Masã central[ fãrã apã kg 36,5 38 39,5
17 Cerin\e de func\ionare
18 Presiune minimã de lucru bar 0,4
19 Presiune maximã de lucru bar 3
20 Presiune de lucru recomandatã bar 1
21 Pompã circula\ie — CESAO 3
22 Temperaturã maximã agent termic °C 80
23 Temperatura de declan;are a °C 100
termostatului de siguran\[
în sistem deschis/închis
24 Volum apã centralã l 10,5
26 Randament la putere nominalã % 99
27 Sec\iune cablu alimentare din cupru mm2 5x2,5 / 3x6 5x4 5x6
28 Sec\iune cablu alimentare din aluminiu mm2 5x4 / 3x10 5x6 5x10
29 Capacitate vas de expansiune l 8
30 Limite temperaturi în încãperea °C 0÷40
de amplasare a centralei
31 Limite temperaturi transport/depozitare °C -30÷ +70
32 Temperaturã electromagneticã — EN 55014-1(2006)
33 Umiditate % 0 ÷ 90 fãrã condensare
34 Reglare
35 Acurateþea mãsurãrii % <1
36 Acurateþea reglãrii agentului termic °C ±1
37 Tip reglare — PI
39 Conectare în cascadã — numai cu regulator extern de cascadã

6
1.6 COMPONENTE PRINCIPALE CENTRAL{

7
1.7 DESCRIEREA FUNCÞIILOR ã funcþia de siguranþã care asigurã protecþia utilizatorulu
ã funcþiile utilizatorului sunt funcþii configurate de cãtre
1.7.1 Descriere tehnicã utilizator
Centrala respectã normele ºi regulile în vigoare. Atunci ã funcþiile de operare sunt funcþiile interne ale unitãþii de
când a fost conceputã centrala, au fost avute în vedere> comandã
siguranþa în funcþionare, consumul redus de energie ºi
silenþiozitatea acesteia. Unitatea de comandã poate fi reglatã
ã doar pentru încãlzire = unitatea de comandã + modul releu
1.7.2 Principii ale funcþionãrii centralei ã pentru încãlzire ºi prepararea apei menajere = unitatea
Centrala are un conþinut de apã de 12 litri, în care agentul de comandã + modul releu + mod ACM (apã menajerã)
termic este încãlzit de cãtre elementele încãlzitoare> în
funcþie de model, de cãtre un element (7,5 kW) de cãtre Unitatea de comandã funcþioneazã cu urmãtoarele
douã elemente (15 kW) sau trei elemente (22,5 kW). În semnale>
funcþie de necesarul de cãldurã, se conecteazã automat ã temperatura agentului termic (senzor NTC)
fiecare rezistenþã cu o putere de 2,5 kW (o rezistenþã are ã temperatura exterioarã(senzor NTC)
2,5 kW, 9 rezistenþe au 22,5 kW). 1 element încãlzitor ã temperatura camerei (senzor NTC)
conþine trei rezistenþe. ã temperatura apei menajere (senzor NTC), doar în cazul
Circulaþia apei este asiguratã cu o pompã. Siguranþa în care centrala are conectat un senzor ACM
centralei este monitorizatã de senzori individuali. Procesul ã activare preparare A.C.M. cu un termostat 230V
de încãlzire ºi funcþionarea pompei sunt controlate de cãtre (opþional)
unitatea de comandã prevãzutã cu afiºaj ºi butoane de ã termostat de camerã fãrã potenþial
comandã. Butonul 0/1 este folosit pentru oprirea centralei. ã semnal releu pentru primul stadiu, comutator fãrã
potenþial
1.7.3 Unitatea de comandã ºi panoul de comandã ã semnal releu pentru al doilea stadiu, comutator fãrã
Unitatea de comandã dispune de funcþii care asigurã potenþial
principalele caracteristici ale produsului, astfel> ã semnal supraîncãlzire pardosealã - comutator fãrã

8
potenþial continua sã funcþioneze la parametrii configuraþi înainte
ã semnal supraîncãlzire - 230 V de defecþiune
ã semnal pierdere presiune - 230 V
Protecþie împotriva supraîncãlzirii
Comenzi unitatea de comandã ã Centrala are un termostat de siguranþã configurat
ã releu - elemente încãlzitoare pentru 100°C. În cazul supraîncãlzirii, elementele
ã releu - pompã încãlzitoare sunt oprite, independent faþã de unitatea
ã modul varã A.C.M. (apã menajerã) - van[ cu trei cãi de comandã. Aceastã defecþiune apare pe afiºaj ca
pentru A.C.M. defecþiunea Nr. 5.
Aceastã defecþiune poate fi reparatã doar de cãtre
persoane autorizate.
1.7.4 Protecþie împotriva îngheþului
ã Aceastã funcþie protejeazã centrala împotriva îngheþului
Protecþie împotriva pierderii de presiune a apei
ºi este activã în modul stand-by
ã Centrala este echipatã cu un presostat care decupleazã
ã Pompa de circulaþie ºi centrala sunt în stare de
la presiunea minimã în sistemul de încãlzire de 0,4 bar,
funcþionare dacã temperatura apei scade sub 5°C. În
atunci când sistemul este aerisit< aceasta înseamnã cã
acest caz centrala asigurã nivelul minim de încãlzire centrala are suficientã apã
pânã la 15°C ºi apoi revine la modul de la care a început ã În cazul în care presiunea scade sub 0,4 bar, centrala
sã funcþioneze. Pompa este inactivã. afiºeazã defecþiunea Nr. 4, iar elementele încãlzitoare
ã În cazul în care centrala se aflã în modul varã (încãlzire sunt oprite, independent faþã de unitatea de comandã.
permanentã a boilerului), ºi temperatura apei scade ã Pentru `nl[turarea acestei defec\iuni verifica\i
sub 5°C, atunci se activeazã funcþia de protecþie etan;eitatea sistemului de `nc[lzire, re`nc[rca\i cu ap[
împotriva îngheþului< dupã ce centrala atinge instala\ia, iar avaria se reseteaz[ automat.
temperatura de 15°C, vana cu trei cãi revine în poziþia
de încãlzire a apei menajere ºi pompa intrã ºi ea în Protecþie împotriva variaþiilor de tensiune din reþea
funcþiune. ã Unitatea de comandã este prevãzutã cu o funcþie care
Dacã centrala este închisã sau nu este asigurã oprirea centralei în cazul în care tensiunea
alimentat[ cu energie, aceastã funcþie scade sub 150V sau creºte peste 250V. Acest lucru
apare afiºat ca defecþiunea Nr. 8. Subtensiunea nu este
este inactivã.
marcatã pe afiºaj.

Protecþia de blocare a sistemului de încãlzire ªocurile de tensiune pot deteriora însã


ã Este activã dacã pompa de circulaþie sau vana cu trei cãi centrala.
se aflã pentru mai mult de 24 ore în stare de
nefuncþionare pentru a împiedica blocarea. Aceastã
ã Când tensiunea este cea normalã, în intervalul 150 -
funcþie permite evitarea blocãrii rotorului pompei în
250V, centrala revine în funcþiune
modul stand-by ºi îi mãreºte durata de viaþã.
ã Pompa intrã în funcþiune o singurã datã pe zi, timp de 10s.
Protecþie împotriva suprapresiunii apei
Pompa este prevãzutã cu o supapã de siguranþã reglatã
1.7.5 Funcþia de siguranþã a centralei
pentru 3 bar. În cazul unei presiuni mai mari de 3 bar, apa
Unitatea de comandã se va scurge prin aceastã supapã pânã când presiunea apei
ã Unitatea de comandã este conceputã conform din sistemul de încãlzire revine sub nivelul maxim admis.
normelor UE ºi este certificatã Supapa intrã în funcþiune automat.
ã Unitatea de comandã are protecþie împotriva variaþiilor
de tensiune
ã Unitatea de comandã este protejatã printr-un timer
watchdog care anunþã blocarea procesorului înainte cu
512ms. În cazul în care procesul este blocat, se
activeazã funcþia de resetare automatã ºi programul va

9
1.8. DIAGRAMA CIRCUITE
CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 24K LA INSTALAÞIA ELECTRICÃ TRIFAZATÃ 3X230V / 400V

10
CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 15K LA INSTALA|IA ELECTRIC{ TRIFAZAT{ 3X230V/400V

11
CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 08K LA INSTALA|IA ELECTRIC{ TRIFAZAT{ 3X230V/400V

12
CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 08K LA INSTALA|IA ELECTRIC{ MONOFAZAT{ 1X230V

13
DIAGRAMA DE CIRCUITE PENTRU CONECTARE MODUL A.C.M., (BOILER CU ACUMULARE)
A CENTRALEI FEB COMFORT 24K

14
2. ~NTRE|INERE

2.1. PANOU DE COMANDÃ

15
AFIªAJ
Afiºare informaþii de bazã temperaturã instantanee a apei menajere din boiler
(doar dacã centrala are modulul ACM
temperaturã instantanee (apã menajerã) sau senzor ACM conectat
a apei

temperaturã instantanee în camera de referinþã


(în cazul în care existã un senzor pentru aceasta)

funcþionare pompã
- marcaj iluminat - pompã pornitã
- marcaj neiluminat - pompã opritã
putere în kW
semnalizare stadiu
- - centrala este în funcþiune< este încãlzitã apa din
boiler
- - centrala este în funcþiune< este activã încãlzirea
agentului termic
- S - SOFT START - vezi parametrul P11

semnalizare mod funcþionare centralã


ZI - mod iarnã (încãlzire agent termic ºi încãlzire apã
din boiler)
LE - mod varã (doar apa din boiler este încãlzitã, dacã
centrala are conectat modulul ACM)

Afiºare informaþii

- folosit pentru editarea valorilor instantanee ale centralei electrice


- informaþiile sunt afiºate dupã ce se apasã lung (cca. 4s) sau dupã 4 apãsãri scurte ale butonului

temperaturã instantanee a senzorului exterior (dacã


este conectat)

temperatura necesarã ºi calculatã a apei (conform


curbei echitermice)

ultima defecþiune pãstratã în memorie

16
Afiºare timp instantaneu
- utilizat pentru controlul orei ºi datei în setarea „sãptãmânã”
- intrarea în afiºaj orã se face dupã ce se apasã lung (cca. 3s) sau dupã 2 apãsãri scurte ale butonului

orã instantanee
doar dacã este conectat modulul ACM

zi instantanee
doar dacã este conectat modulul ACM
2.2 PORNIRE /OPRIRE CENTRALÃ
Folosiþi comutatorul 0/1 din partea dreapta jos a centralei (vezi figura 1.6 - Componente)
Dupã ce centrala porneºte, pe afiºaj vor apãrea informaþiile de început.

Exemplu>
- centralã electricã FEB COMFORT cu putere 22,5kW< ACM nu este conectat, SW versiunea soft
1.20

Conductorii de la comutator, tabloul de comandã, conductorii ºi clapetele de prindere de la contactor


sunt sub tensiune!

2.3. MODURI DE OPERARE Moduri operare


Mod operare „iarnã”
Informaþii importante cu privire la
ã pe afiºaj apare „ZI”
configurare
ã acest mod de operare este întotdeauna activ atunci când
ã pe durata configurãrii, „help” lumineazã în
temperatura apei este setatã (aceasta înseamnã cã modul de
partea de jos a afiºajului
operare „LE” nu este luminat). În acest mod de operare, centrala
ã la prima apãsare a butonului, modificarea
încãlzeºte atât instalaþia cât ºi boilerul (dacã este conectat)
parametrilor nu se activeazã
ã dacã nu re-apãsaþi în interval de 10s, se
Mod operare „varã”
revine la valoarea iniþialã (doar dacã editarea
ã pe afiºaj apare „LE”
nu a fost confirmatã cu butonul )
ã acest mod se activeazã prin reducerea temperaturii agentului
ã fiecare valoare introdusã trebuie sã fie
termic sub 25°C, prin apãsarea butonului ºi apoi a butonului
confirmatã prin apãsarea butonului
. În acest mod de operare, centrala încãlzeºte doar boilerul (vana
ã dacã valoarea nu mai este doritã sau este
cu trei cãi este permanent în poziþia “boiler”. Este posibil ca din
greºitã, aºteptaþi 10s iar centrala va reveni la
modul “varã” sã se treacã în modul “iarnã” prin creºterea
valoarea de dinainte sau puteþi introduce
temperaturii, apãsând ºi confirmând cu .
parametrul apãsând ,
ã dacã þineþi apãsat butonul sau , valoarea Mod operare „stand-by”
va creºte sau descreºte în mod automat ã pe afiºaj apare
ã dacã sunt introduºi parametri greºiþi, este ã acest mod de operare este activat prin apãsarea lungã (3s) a
posibil sã reveniþi la setãrile din fabricã, astfel> butonului ºi se dezactiveazã prin apãsarea
opriþi centrala de la comutatorul principal, ã funcþiile de protecþie sunt active, aºa cum este descris în capitolul 1.7.4
apoi apãsaþi în acelaºi timp ºi reporniþi
centrala. Pe afiºaj apare „reset of factory 2.3.1 Mod încãlzire
parameters” ºi dupã ce apare OK pe afiºaj, ã pe afiºaj apare simbolul
parametrii revin la valorile iniþiale. ã acest mod este activ în modul de operare „iarnã” “ZI”

17
Fãrã termostat de camerã funcþie de temperatura dintr-o camerã de referinþã cu
histerezis 1°C. Temperatura din camera de referinþã este
afiºatã sub simbolul . Senzorul de camerã este conectat
în bornele unitãþii de control marcate NTC ROOM.

Etape configurare temperaturã în camera de referinþã


Apãsaþi butonul de pe panoul de comandã, pentru
configurarea temperaturii apãsaþi pentru a creºte ºi
pentru a descreºte temperatura ºi confirmaþi cu . Dupã
1- centralã confirmare se revine la afiºajul principal. Temperatura
4- sistem de încãlzire poate fi setatã în intervalul 5-35°C< dacã temperatura
5- robinet de închidere scade sub 5°C, funcþia de reglare este opritã pe baza
6- filtru temperaturii din camera de referinþã. Centrala este
controlatã ca în cele douã etape precedente, fãrã ca
Reglarea depinde de temperatura doritã de utilizator ºi de temperatura din camera de referinþã sã fie luatã în
histerezis configurat prin P20 pe scala 1 - 10°C. (Acest considerare. Temperatura nu va fi afiºatã.
parametru poate fi configurat doar de personal autorizat). Observaþii> dacã funcþia de reglare a temperaturii din
camera de referinþã este activatã, atunci aceasta devine
Etape configurare temperaturã de încãlzire a agentului termic prioritarã (ºi centrala nu va reacþiona la termostatul de
Setaþi temperatura apãsând pe panoul de comandã, camerã).
pe afiºaj apare temperatura ºi „OV TEPLOTA” ºi confirmaþi
apãsând . Dupã confirmare, se revine la afiºajul de bazã.
Centrala încãlzeºte agentul termic la temperatura setatã.
Intervalul de temperaturã este 25-80°C (setarea sub 25°C
trece centrala în modul „varã” = “LE” lumineazã< revenirea
la modul încãlzire se face crescând temperatura de la
butonul ). Dacã nu confirmaþi valoarea în 10s centrala
revine la starea anterioarã. Recomandãm folosirea
termostatului pentru a face economie de curent
1- centralã
Cu termostat de camerã 4- sistem de încãlzire
5- robinet de închidere
6- filtru
10- senzor de temperaturã
în camera de referinþã

Cu reglare echitermicã
ã reglarea echitermicã este importantã doar pentru
setarea temperaturii agentului termic în funcþie de
1- centralã
temperatura de afarã (exterioarã)
4- sistem de încãlzire
5- robinet de închidere
ã acest mod se activeazã prin conectarea unui senzor de
6- filtru exterior (art. 4841815 „NTC OUT”) P8.
9- cronotermostat
În cazul în care termostatul este conectat, temperatura se
configureazã în acelaºi mod, pânã când încãlzirea este
opritã de la termostatul de camerã.
Cu senzor de camerã (pe afiºaj apare ). În cazul în care
este conectat senzorul de camerã, centrala încãlzeºte în

18
Curbele echitermice de mai jos sunt calculate pentru o temperaturã a camerei de referinþã de 20°C

curbe echitermice ale panoului de comandã


Temperatura de încãlzire a agentului termic

temperatura exterioarã (°C )

Temperatura de încãlzire a agentului termic va fi calculatã Cu senzor ACM


automat pe baza temperaturii de afarã, în conformitate cu
curba aleasã ºi cu punctul de pornire (parametru P9), fãrã
ca temperatura de încãlzire a agentuli termic sã fie luatã
în considerare.

Etapele de configurare sunt descrise în capitolul


„Configurare parametri”. Deconectarea funcþiei
echitermice se realizeazã cu parametrul P8 prin
descreºterea valorii curbei echitermice sub valoarea „1”
pânã când apare afiºat textul „NE”.

2.3.2 Modul A.C.M. pe afiºaj apare


ã Acest mod se activeazã dupã conectarea articolului No.
9566.2000
ã Acest mod este activ în modurile de operare „varã” ºi
„iarnã”< se activeazã prin opþiunea de încãlzirea a
boilerului
ã Temperatura apei din boiler este controlatã direct prin
senzorul ACM în modul ACM sau indirect, prin 1 centralã 9 termostat de camerã
termostat. 2 boiler 10 senzor temperaturã
3 vanã cu trei cãi camerã de referinþã
ã Centrala va pãstra temperatura setatã a apei cu 4 sistem de încãlzire 11 loc consum
histerezis setat prin parametrul 21 pe scala 1-10°C 5 robinet de închidere 12 supapã de siguranþã
(acest parametru poate fi configurat doar de personal 6 filtru pentru apã rece
7 clapetã de sens 13 vas de expansiune
autorizat). 8 intrare apã rece 14 senzor boiler

19
Etape configurare temperaturã apã caldã menajerã> Centrala este controlatã de un semnal ON/OFF fãrã
Apãsaþi pe panoul de comandã ºi pentru a configura tensiune conectat la bornele modului ACM. În cazul în
temperatura doritã apãsaþi pentru a creºte ºi pentru care se activeazã prepararea A.C.M, valoarea
a descreºte temperatura< pentru confirmare apãsaþi . preconfiguratã a agentului termic este 80°C. Dupã
Dupã confirmare se revine la afºajul principal. terminarea operaþiunii, centrala revine automat la modul
Temperatura poate fi setatã în intervalul 30-65°C< dacã iniþial. Revenirea se face automat, ea nu poate fi iniþiatã de
temperatura este scãzutã sub 30°C, centrala va opri utilizator.
prepararea ACM. Pe afiºaj va apãrea “VYP” în loc de
valoarea de temperaturã. Centrala nu va rãspunde la 2.4 CONFIGURARE PARAMETRI ªI FUNCÞII
temperatura din boiler. CENTRALÃ
Cu termostat conectat la boiler
Parametrii P20 pânã la P28 ºi P33, P34 pot fi afiºaþi ºi
setaþi dupã restabilirea elementului de legãturã de pe
partea din spate a unitãþii de comandã

Modificarea configurãrii parametrilor


centralei se poate face doar de cãtre
personal autorizat!

Dupã scoaterea carcasei existã riscul de


electrocutare!

1 centralã 10 senzor temperaturã


2 boiler camerã de referinþã
3 vanã cu trei cãi 11 loc consum
4 sistem încãlzire 12 supapã de siguranþã
5 robinet închidere pentru apã rece
6 filtru 13 vas de expansiune
7 clapetã de sens 15 termostat boiler
8 intrare apã rece
9 termostat de camerã

20
Pentru o orientare mai uºoarã ºi pentru configurare, utilizaþi urmãtorul tabel cu parametri>

Parametru Informaþie/valoare Importanþã Configurare valoare Setare Autorizare Vers.minimã


afiºatã în englezã din fabricã centralã
- Temperaturã Setare temperaturã agent termic, trecere în mod "varã" 25 la 80, pasul 1 60 Utilizator 1
agent temic sub 30°C (simbol varã = robinet)
. Temperaturã Setare temperaturã apã menajerã, trecere în mod 30 la 65, pasul 1 50 Utilizator 2
A.C.M. "închis"sub 30°C pe afiºaj apare luminat "-"
. Configurãri camerã Setare temperaturã în camera de referinþã, sub 5°C 5 la 35, pasul 1 OFF Utilizator 1+A2
(pe afiºaj apare luminat "-")
P1 Limba Limbã CZ, EN EN Utilizator 1
P2 Iluminat Afiºaj iluminat permanent YES / NO YES Utilizator 1
P3 Oprire pompã Oprire pompã Orã, temperaturã Temperaturã Utilizator 1
P4 Funcþie de timp pompã Funcþie de timp pompã 1 la 30, 1 min 10 Utilizator 1
P5 Funcþie de temperaturã Funcþie de temperaturã pompã 25 la 70, pasul 1 40 Utilizator 1
pompã
P6 Limitã temperaturã Încãlzire `n pardosealã - limitare temperaturã NO, 25 la 55, pasul 1 NO Utilizator 1
pardosealã
P7 Antiîngheþ Protecþie antiîngheþ YES / NO YES Utilizator 1
P8 Curbe echitermice Selectare curbã echitermicã NO, 1 la 10, pasul 1 20 Utilizator 1+A1
P9 Curbe echitermice - start Punct start curbã echitermicã 20 la 30°C, pasul 1 NO Utilizator 1+A1
P10 Temperatura Temperatura exterior NO, 0 la 10, pasul 1 40 Utilizator 1+A1
P11 Start lent temperaturã Setare temp. cu start lent NO, 30 la 80, pasul 1 1 Utilizator 1
P12 Start lent orã Setare orã 1 la 60, pasul 1 - Utilizator 1
P13 Setare zi Setare zi MO, TU, WE, THU, FRI, SA, SU - Utilizator 2
P14 Setare orã Setare orã hh>mm NO Utilizator 2
P15 LEGIONELA LEGIONELA YES/NO - Utilizator 2
P16 LEGIONELA - zi LEGIONELA - zi MO, TU, WE, THU, FRI, SA, SU - Utilizator 2
P17 LEGIONELA -orã LEGIONELA -orã hh>mm NO Utilizator 2
P18 P- constantã P- constantã 0 la 99, pas 1% 50 Producãtor 1
P19 I - constantã I - constantã 0 la 99, pas 1% 50 Producãtor 1
P20 Histerezis temp ag. term. Histerezis temperaturã agent termic 1 la 10, pas 1°C 5 Service 1
P21 Histerezis A>C>M. Histerezis temperaturã apã cald[ menajerã 1 la 10, pas 1°C 5 Service 1
P22 T max P HW Putere maxim[ sistem încãlzire cu HT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1
P23 T max P DHW Putere maxim[ boiler cu HT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1
P24 T min P HW Putere maxim[ sistem încãlzire cu HDO 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1
(control la distanþã)
P25 T min P DHW Putere maxim[ boiler cu HDO (control la distanþã) 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1
P26 EIC 1 Pornire admisie stadiul 1 0 la 12,5 pas 2,5kW 0 Service 1
P27 EIC 2 Pornire admisie stadiul 2 0 la 12,5 pas 2,5kW 0 Service 1
P28 T jos manual Aprindere manualã HDO, dupã 10min revine la NO HDO? OK HDO? Service 1
P29 Neutilizat Nu modifica\i — 1234 Fabric[ 0
P30 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0
P31 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0
P32 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0
P33 Erori - memorie Erori - memorie - Service 1
P34 Erori - ºtergere memorie Erori - ºtergere memorie OK - Service 1

Versiune centralã 1 = unitatea de comandã + modul releu,


2 = unitatea de comandã + modul releu + modul ACM (apã menajerã),
Accesorii A1-senzor exterior (art. 4841815), A2 -senzor camerã de referinþã (art. 4050485), set
ACM (art. 9566.2000).

21
Funcþionare ºi configurare ã temperatura< temperatura sub care pompa se opre;te,
Centrala dispune de funcþii care asigurã operarea sigurã ºi setatã prin parametrul P5.
uºoarã. Pentru configurare, pe afiºaj, în partea de jos, Observaþii> În cazul în care solicitarea de încãlzire a apei
apare luminat „help” care vã ajutã sã faceþi mai uºor menajere se încheie în modul “iarnã”, se activeazã timpul
setãrile. de oprire pompã.

Configurare parametri P5 - Oprire pompã `n func\ie de temperaturã (25 - 70°C)


Apãsaþi scurt . Folosiþi ºi ºi pentru afiºarea ã dacã temperatura agentului termic este peste valoarea
numãrulului parametrului pe care vreþi sã îl setaþi. Trebuie setatã, pompa va funcþiona.
sã apãsaþi pentru a edita parametrul (editarea apare în Observaþii> În cazul în care solicitarea de încãlzire a apei
menajere se încheie în mod “iarnã”, se activeazã timpul
colþul dreapta jos cu semnul ±). Acum puteþi schimba
de oprire al pompei configurat anterior la 1 min.
valoarea apãsând sau . (;i puteþi sã vã miºcaþi în
parametru cu butoanele ºi în timp ce configuraþi P6 - Limita de temperaturã pentru încãlzirea
numãrul de telefon sau codul PIN (parametrii 29, 30, 31, `n pardoseal[ (NO, 25 -55°)
32)). ã limitarea temperaturii maxime de încãlzire a agentului
Confirmaþi valoarea apãsând (va lumina scurt). Acum termic
puteþi schimba urmãtorul parametru apãsând sau sau Observaþii> În cazul reglãrii echitermice, centrala va
aºteptaþi cca 10s ca centrala sã revinã la afiºajul de bazã. reduce curba echitermicã în funcþie de aceastã valoare
Sistemul de încãlzire `n pardosealã va fi protejat
Revenirea la setãrile din fabricã întotdeauna împotriva supraîncãlzirii
Dacã aþi setat greºit, puteþi reveni la setãrile din fabricã
astfel> Opriþi centrala de la comutator ºi apoi apãsaþi Observaþii
simultan ºi reporniþi centrala. Apare scris RESET OF Centrala dispune de borne (pe unitatea de comandã
FACTORY PARAMETERS, apoi OK ºi apoi se revine la apare scris FLOOR). În cazul în care temperatura este mai
setãrile din fabricã. mare decât temperatura setatã de la termostat, unitatea
de comandã va opri centrala termicã.
Descriere parametri Se recomandã montarea termostatului pentru a evita
În capitolele anterioare au fost descrise> temperatura apei supraîncãlzirea sistemului de încãlzire `n pardoseal[.
de încãlzire, temperatura apei menajere ºi temperatura
din camera de referinþã. P7 - Protecþie antiîngheþ (Y/N)
ã Aceastã funcþie protejeazã împotriva îngheþului. În
P1 - Limba (CZ, EN) cazul în care temperatura scade sub 5°C, pompa va
intra în funcþiune ºi centrala va `nc[lzi agentul termic
ã setare limbã pentru afiºaj
pânã la 15°C. Dupã aceasta, centrala revine la stadiul
ã CZ - cehã, EN - englezã
de dinaintea activãrii protecþiei antiîngheþ. Timpul de
oprire al pompei este activat pentru 1 min. Aceastã
P2 - Iluminare permanentã a afiºajului (Y/N)
funcþie este activã pentru toate modurile
ã Y -afiºajul este iluminat permanent
ã funcþia activã aºa cum s-a menþionat anterior> Y
ã N - afiºajul este iluminat doar când se activeazã prin
ã funcþia nu este activã (de exemplu pentru sistemele
apãsarea unui buton, timp de 30s care au aditivi antiîngheþ)> N
Notã> Dacã apãsaþi scurt, nu se iniþiazã editarea, ci doar se În cazul dezactivãrii acestei funcþii,
lumineazã afiºajul
produsul se poate deteriora. Centrala nu
poate proteja camerele în care temperatura
P3 -Setare timp oprire pompã (orã, temperaturã)
este mai micã decât temperatura din
Setare timp oprire pomp[ dupã terminarea solicitãrii de
camera în care se aflã centrala (de exemplu
încãlzire
centrala este plasatã în pivniþã iar cea mai
ã orã< timp oprire pompã configurat prin parametrul 4 rece camerã este mansarda).

22
P 8 - Reglare echitermicã (NO, de la 1 la 10) ã Valoarea = luni, marþi, miercuri, joi, vineri , sâmbãtã,
ã centrala se regleazã pe baza temperaturii calculate a duminicã
agentului termic ºi a temperaturii de afarã în funcþie de În cazul cãderii de tensiune sau a decuplãrii
curba echitermicã ºi de variaþia acesteia centralei de la comutatorul principal, datele
ã NO reglarea echitermicã nu este activã vor fi pierdute dupã 50 ore ºi vor trebui
ã Numerele 1 - 10 selectarea numãrului pentru reintroduse!
obþinerea curbei optime. Pentru descrierea reglãrii
echitermice, vedeþi punctul 2.3.1 P 14 - Selectare orã (hh>mm)
ã Dacã este conectat modulul ACM, se poate configura
P 9 - Selectarea punctului de start al curbei ora. Setarea se face apãsând lung în modul operare
echitermice (20 -30°C) de bazã
Se seteazã punctul de start al curbei< temperatura poate ã Valoarea = hh>mm (în format ore> minute)
creºte cu pânã la 10°C În cazul cãderii de tensiune sau a decuplãrii
ã 20 -30°C = temperatura punctului de start al curbei centralei de la comutatorul principal, datele
echitermice vor fi pierdute dupã 50 ore ºi vor trebui
reintroduse!
P 10 - Funcþia temperaturã (NO, 1 la 10°C)
ã Aceastã funcþie este asemãnãtoare funcþiei antiîngheþ P 15 - Selectare funcþie Legionela (Y/N)
(P7) cu diferenþa cã temperatura, dupã activarea ã Dacã este conectat modulul ACM la senzorul boilerului
funcþiei, este mãsuratã de cãtre senzorul de exterior. ºi dacã este configuratã ziua (P13) ºi ora (P14), atunci
Dacã temperatura de afarã este mai micã decât se poate activa/dezactiva funcþia „Legionela” cu
temperatura setatã, centrala va menþine agentul termic ajutorul acestui parametru. Aceastã funcþie face ca
la 15°C pânã când temperatura de afarã va depãºi bacteria “Legionela” sã nu poatã trãi în boiler. Bacteria
temperatura setatã trãieºte la temperaturi mai mici de 65°C. Centrala va
ã NO funcþia nu este activã încãlzi boilerul la 75°C, iar bacteria este distrusã
ã Numerele 1 - 10°C temperatura de afarã pentru ã Y funcþia este activã
activarea/dezactivarea funcþiei temperaturã ã N funcþia nu este activã
Dacã funcþia este activã, temperatura din
P 11 - Selectarea funcþiei start lent (NO, 30 la 80°C) boiler va fi 75°C. Aveþi grijã sã nu vã ardeþi!
ã Funcþia asigurã stabilizarea sistemului de încãlzire în
funcþie de temperatura solicitatã prin parametrul 12. Pe
durata activãrii, „S” apare luminat pe afiºaj.
P 16 - Selectare zi pentru Legionela (Luni - Duminicã)
ã NO funcþia nu este activã
ã Dacã este conectat modulul ACM ºi condiþiile descrise
ã Numerele 30 - 80°C temperatura apei este stabilitã
la P15 sunt îndeplinite, atunci se poate seta ziua pentru
conform parametrului P 12.
activarea funcþiei Legionela
ã Valoarea = luni, marþi, miercuri, joi, vineri , sâmbãtã,
P 12 Selectarea întârzierii în start lent (1 - 60 min)
duminicã
ã Dacã este activã funcþia start lent, temperatura poate fi
menþinutã la valoarea configuratã pe perioada stabilitã
În cazul cãderii de tensiune sau a decuplãrii
conform P 11. Dacã funcþia este deblocatã prin
centralei de la comutatorul principal, datele
parametrul P11, atunci parametrul P12 nu este activ
vor fi pierdute dupã 50 ore ºi vor trebui
ã Valoarea 1 la 60 = timp exprimat în minute pentru
reintroduse!
setarea întârzierii

P 13 - Selectarea zilei (Luni - Duminicã)


ã Dacã este conectat modulul A.C.M., se poate configura ziua.
Setarea se face apãsând lung în modul operare de bazã

23
P 17 - Selectare orã pentru activare funcþie P 22 - Selectarea puterii maxime pentru
Legionela (hh>mm) încãlzirea întregului sistem la un tarif ridicat (HT), (0
ã Dacã este conectat modulul ACM ºi condiþiile descrise - 22,5 kW)
la P15 sunt îndeplinite, atunci se poate seta ora pentru ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
activarea funcþiei Legionela puterea centralei pe durata funcþionãrii la tarif ridicat al
ã hh>mm = orã activare (ore> minute) energiei electrice (HT)
În cazul cãderii de tensiune sau a ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW
decuplãrii centralei de la comutatorul Acest parametru poate fi configurat doar
principal, datele vor fi pierdute dupã 50 ore de cãtre personal autorizat! Funcþionarea
ºi vor trebui reintroduse! centralei în HT se poate face doar cu
acordul prealabil al furnizorului de
P 18 - Selectare constantã P
ã selectarea constantei este importantã pentru reglarea electricitate!
temperaturii agentului termic din centralã
P 23 - Selectarea puterii maxime pentru
Nu modifica\i!
încãlzirea ACM la un tarif ridicat (HT), (0 - 22,5 kW)
Echipamentul este reglat de c[tre
ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
produc[tor! puterea centralei pentru încãlzirea ACM din boiler pe
durata funcþionãrii la tarif ridicat (HT) al energiei
P 19 - Selectare constantã I
electrice
ã selectarea constantei este importantã pentru reglarea
temperaturii agentului termic din centralã Acest parametru poate fi configurat doar

Nu modifica\i! de cãtre personal autorizat! Funcþionarea


Echipamentul este reglat de c[tre centralei în HT se poate face doar cu
produc[tor! acordul prealabil al furnizorului de
electricitate!
P 20 - Selectarea valorii de histerezis 1 - 10°C
ã Dacã folosiþi acest parametru, puteþi seta diferenþa de P 24 - Selectarea puterii maxime pentru
temperaturã dintre temperatura de pornire ºi încãlzirea întregului sistem la un tarif scãzut (LT), (0
temperatura doritã - 22,5 kW)
ã Valoarea = 1 la 10°C histerezis în °C ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
Dacã selectaþi o valoare mai mic[ a histerezis-ului, atunci puterea centralei pe durata funcþionãrii la tarif scãzut al
veþi mãri numãrul de cicluri de încãlzire ºi acest lucru energiei electrice (LT) semnal HDO (sistem comandã la
poate micºora durata de viaþã de releelor! distanþã)
Acest parametru poate fi configurat doar de ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW
cãtre personal autorizat!
Acest parametru poate fi configurat doar de
P 21 - Selectarea histerezis-ului pentru ACM 1 - 10°C cãtre personal autorizat!
ã Dacã folosiþi acest parametru, puteþi seta diferenþa de
temperaturã dintre temperatura de pornire ºi P 25 - Selectarea puterii maxime pentru încãlzirea
temperatura doritã ACM la un tarif redus (LT), (0 - 22,5 kW)
ã Valoarea = 1 la 10°C histerezis în °C. Dacã selectaþi o ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
valoare mai micã a histerezis-ului pentru ACM, atunci puterea centralei pentru prepararea ACM din boiler pe
veþi mãri numãrul de cicluri de încãlzire ºi acest lucru durata funcþionãrii la tarif redus (LT) semnal HDO
poate micºora durata de viaþã de releelor! (sistem comandã la distanþã)
Acest parametru poate fi configurat doar de ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW
cãtre personal autorizat! Acest parametru poate fi configurat doar
de cãtre personal autorizat!

24
P 26 - Selectarea funcþiei releului de pornire pentru P 29 - Neutilizat, setat din fabric[
primul nivel (0 - 12,5 kW)
ã Prin folosirea acestui parametru puteþi seta la ce putere
nominalã s[ porneasc[ centrala termic[ în cazul P 30 - Neutilizat, setat din fabric[
semnalului de prim nivel primit de la releul de pornire
ã Valoarea = 0 - 12,5 kW = putere pornire 0 - 12,5 kW
Acest parametru poate fi configurat doar
de cãtre personal autorizat! P 31 - Neutilizat, setat din fabric[

P 27 - Selectarea funcþiei releu de pornire pentru al


doilea nivel (0 - 12,5 kW) P 32 - Neutilizat, setat din fabric[
ã Prin folosirea acestui parametru puteþi seta la ce putere
nominalã s[ porneasc[ centrala termic[ în cazul P 33 - Vizualizare arhivã defecþiuni
semnalului de nivel secund primit de la releul de ã Acest parametru permite vizualizarea a ultimelor 4
pornire defecþiuni, împreunã cu descrierea ºi frecvenþa
ã Valoarea = 0 - 12,5 kW = putere pornire 0 - 12,5 kW acestora. Este posibil ca ultima defecþiune sã fie afiºatã
Acest parametru poate fi configurat doar de (vezi descrierea informaþiilor afiºate)
cãtre personal autorizat! Acest parametru poate fi configurat doar de
cãtre personal autorizat!
P 28 - Selectare manualã a semnalului HDO (control
la distanþã)
ã Prin folosirea acestui parametru este posibilã simularea P 34 - Selectare ºtergere defecþiuni
semnalului HDO (activare tarif redus NT). Acest ã Acest parametru permite ºtergerea arhivei de defecþiuni
parametru se dezactiveazã automat dupã 10 min. Acest Acest parametru poate fi configurat doar de
parametru se foloseºte doar pentru operaþiunile de cãtre personal autorizat!
service.
ã HDO (comandã la distanþã) nu este activ
ã OK. HDO este activat dupã confirmare timp de 10min.
Acest parametru poate fi configurat doar
de cãtre personal autorizat!

25
2.5 ERORI/DEFECÞIUNI

Tabel erori/defecþiuni
Eroare nr. Importanþã Arhivã erori Resetare Cauzã posibilã Eliminare

1 Senzor încãlzire defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
2 Senzor temperaturã ACM defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
3 Senzor temperaturã în camera de referinþã defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
4 Pierdere presiune Err1 Resetare manualã centralã Presiune scãzutã a apei = sub 0,4 bar Verificare etanºeitate, reumplere
cu apã ºi resetare centralã.
5 Supraîncãlzire Err2 Resetare manualã termostat Temperatura în centralã mai mare decât Service
cea de siguran\[ - de exemplu defecþiune
pompã, defecþiune element încãlzitor, aerisire
6 Defecþiune componente electronice Err4 Automatã Conectare defectuoasã a modulului ACM Service
sau unitate de comandã defect[
7 Supraîncãlzire pardoseal[ Err2 Automatã Temperatura setatã a agentului termic Service
prin termostatul pentru încãlzirea în pardoseal[ este mai mare
dec]t temperatura setat[ pentru `nc[lzirea în pardoseal[
8 Defecþiune alimentare cu energie electric[ Err4 Automatã Supratensiune pe bornele Service
(supratensiune în reþea) unit[\ii de control
99 Mai multe defecþiuni în acelaºi timp Mai multe defecþiuni în acelaºi timp Service

Alte erori/defecþiuni care nu apar afiºate


Defecþiune Cauzã posibilã Eliminare

Display neluminat Eroare în sistemul de alimentare electric[, tensiune scãzutã în reþea, Reporniþi centrala< dacã defecþiunea persistã,
unitate de comandã defectã, software defect contactaþi service-ul
Temperatura afiºatã nu corespunde valorii reale de temperaturã Senzorul este deconectat, întrerupt sau defect Service

În caz de defecþiuni, dacã este necesar sã contactaþi service-ul, nu încercaþi sã corectaþi singur
defecþiunea. Existã pericolul sã vã electrocutaþi!

26
3. INSTALARE 3.4. CONECTARE ELECTRICÃ
3.1 NORME ºI REGULAMENTE 3.4.1 CONECTAREA CENTRALEI LA
REÞEAUA ELECTRICÃ
Penru instalare se vor respecta normativele `n vigoare> PT Pentru a conecta centrala la reþeaua electricã este necesar
C9, I6, etc. sã aveþi avizul din partea societãþii de furnizare a energiei
electrice. Puterea centralei nu poate fi mai mare decât
3.2 AMPLASAREA CENTRALEI ÎN CAMERÃ puterea menþionatã în aviz.
Camera în care va fi montatã centrala trebuie sã respecte Înainte de a instala centrala este necesar sã aveþi instalat
normativele `n vigoare. un cablu de energie electricã cu întrerupãtor de reþea ºi cu
disjunctor.
ã Centralele nu vor fi instalate în bãi, spãlãtorii, duºuri. Centralele FEB COMFORT sunt echipamente care sunt
Pentru protecþia împotriva incendiilor se aplicã conectate permanent la reþeaua electricã. Centrala se
normativele P.S.I unde se specificã ºi distanþa minimã conecteazã la bornele X1 aºa cum se aratã în schema 1.7.
pânã la obiectele inflamabile. La trecerea prin carcasa centralei, cablurile vor fi trecute
Se recomandã asigurarea spaþiului necesar pentru a prin presetupe. Presetupa PG21 este pentru alimentarea
permite service-ul de la reþea. Presetupele PG9 ºi PG7 sunt pentru semnale
- 500mm în partea din faþã ale termostatului de camerã ºi ale vanei cu trei cãi.
- 600 mm în partea de sus
- 200 mm în lateral

3.3 MONTAREA CENTRALEI PE PERETE


Montarea se va face cu ajutorul a 2 holzºuruburi sau
cârlige pe care se va agãþa centrala< gãurile vor fi fãcute la
o distanþã de 280 mm.

Mãrime recomandatã a disjunctorului ºi diametre conductori>


Tip centralã FEB COMFORT 08K FEB COMFORT 15K FEB COMFORT 24K
mãrime nr. conductori nr. conductori mãrime nr. conductori nr. conductori mãrime nr. conductori nr. conductori
disjunctor(sig.) Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2) disjunctor(sig.) Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2) disjunctor(sig.)Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2)
1x230V+N+PE 1x40A 3x6 3x10 imposibil imposibil
3x230/400V+N+PE 3x16A 5x25 5x4 3x25A 5x4 5x6 3x40A 5x6 5x10

Sec\iunea maxim[ a conductorului de alimentare conenctat `n bornele X1 este de 10mm2.

27
3.4.2 Instalare termostat de camerã 3.5. SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
ã Termostatul se va monta cu un cablu bifilar din cupru Sistemul de þevi trebuie conceput astfel încât sã permitã
cu sec\iune recomandat[ de 0,5 mm2 ºi o lungime aerisirea. Ventilele de aerisire trebuie plasate în partea de
de max. 25m. sus a sistemului de încãlzire ºi la toate radiatoarele. Se
ã Cablul pentru termostat nu va fi plasat în acelaºi loc cu recomandã ca þevile sã fie din cupru. Þevile din plastic
cablul de alimentare sau orice alt cablu. Distanþa trebuie sã respecte normele de rezistenþã la cãldurã astfel
minimã trebuie sã fie de 10mm încât sã nu blocheze întregul sistem, inclusiv pompa.
ã Bornele de conectare ale termostatului de camerã Centrala trebuie instalatã în sisteme de încãlzire închise
(24V) se aflã în partea dreaptã a unitãþii de comandã, sau deschise în conformitate cu normele în vigoare.
cum priveºti din faþã, clema de prindere cu inscripþia Centrala poate fi folositã pentru încãlzirea în pardoseal[,
TER< din fabricã bornele sunt prev[zute cu o punte temperatura minimã de încãlzire a agentului termic fiind
(strap) care se eliminã la conectarea termostatului. de 30°C. Centrala nu este echipatã cu termostat de
temperaturã maximã pentru încãlzirea în pardosealã.
3.4.3 Instalare modul ACM (apã caldã menajerã) ºi
boiler Folosirea lichidelor antigel
ã Dacã doriþi sã încãlziþi ACM, trebuie sã conectaþi setul Nu se recomandã folosirea lichidelor antigel deoarece
ACM la centrala electricã acestea reduc puterea de transmitere a cãldurii,
ã Setul conþine determinã uzarea sistemului ºi deteriorarea componente-
ã modul ACM lor din cauciuc. Faceþi acest lucru doar când este absolut
ã senzor ACM necesar. Puteþi folosi antigel pentru instala\ii de `nc[lzire,
ã vanã cu 3 cãi deoarece acesta nu afecteazã în aºa mare mãsurã
ã cablu conectare la unitatea de comandã funcþionarea centralei.
ã componente ºi materiale conectoare Dacã nu puteþi folosi acest tip de antigel, ºi veþi folosi în
ã manual de utilizare schimb un alt amestec, nu veþi beneficia de garanþie.
Conectarea modulului ACM se face cu ajutorul
conductorului plat la conectorul de pe partea stângã a 3.6 VASUL DE EXPANSIUNE
unitãþii de comandã (marcatã ACM). Se va conecta o fazã Vasul de expansiune are urmãtorii parametri
de 230V la rigleta X2 conform cu schema de circuit. Volum total 8 l
Conectarea fazelor conductorilor vanei cu trei cãi se face la Suprapresiune azot 1,2 bar
riglet[. Conectarea nulului se face la rigleta X2< senzorul de Vasul de expansiune eliminã elasticitatea mediului de
temperaturã ACM este conectat la bornele modulului ACM. încãlzire (apa) ºi, astfel, este necesar sã existe volum
Mai multe detalii sunt incluse în setul de conectare ACM suficient. Dimensionarea vasului de expansiune este
(pachet) realizatã de cãtre inginerul responsabil pentru proiectul
Conectarea se va face doar de cãtre personal sistemului de încãlzire. Puteþi consulta graficul urmãtor cu
autorizat! privire la volumul vasului de expansiune necesar.

28
Graficul dependenţei dintre volumul vasului de expansiune şi volumul sistemului de încălzire la 80/60°C.

Volum minim al vasului de expansiune (l)

presiunea sistemului de încălzire 2 bar


presiunea sistemului 1 bar
presiunea sistemului 0,5 bar

Volumul sistemului de încălzire (l)

Graficul prezintã valorile minime ale V.E~. pentru presiunile Presiunea de încãrcare cu apã
sistemului de 0,5, 1 ºi 2 bar. Este necesar sã se respecte în cazul primei umpleri sau a
În cazul în care volumul vasului de expansiune trebuie sã adãugãrii. Presiunea de umplere este cu aproximativ 0,2
aibã mai mult de 8L, este necesar sã conectaþi ºi un alt vas bar mai mare decât presiunea minimã< aceasta se
de expansiune la sistemul de încãlzire. Este necesar ca întâmplã deoarece temperatura agentului termic pe
ambele vase de expansiune sã aibã aceeaºi presiune de durata umplerii ºi adãugãrii trebuie sã fie 20°C (apa se
nitrogen (azot). Curbele sunt valide pentru supapele de dilatã parþial la aceastã temperaturã)
siguranþã setate la 3 bar.
3.7 Marcarea scalei de lucru
Presiune vas expansiune Pe manometrul plasat sub centralã este necesar sã aparã
Pentru corecta funcþionare a vasului de expansiune este marcatã scala de lucru pe care se miºcã indicatorul de
necesar sã menþineþi presiunea azotului (nitrogen) Pex presiune. Presiunea maximã este marcatã de cãtre
care trebuie sã fie 1,2x presiunea sistemului de încãlzire în persoana autorizatã care pune în funcþiune centrala
stare rece (Psî) Marjã maximã = presiunea maximã a agentului termic.
Pex = 1,2x Psî
Observaþii> reglarea gazului din vasul de expansiune
3.8. POMPA DE CIRCULAÞIE
va fi fãcutã doar de personal autorizat
ã Centrala are o pompã cu 3 trepte de putere.
ã Funcþionarea pompei este controlatã de unitatea de
Presiune minimã a agentului termic
comandã în funcþie de cerinþele de reglare ºi de
Valoarea minimã a presiunii este menþionatã în tabelul
siguranþã ale centralei.
1.5. Valoarea minimã a presiunii trebuie sã fie trecutã pe
termomanometru de cãtre persoana autorizatã care pune
în funcþiune centrala. Este interzisã coborârea presiunii sub
valoarea trecutã pe termomanometru. Pentru ca centrala
ºi sistemul de încãlzire sã funcþioneze normal este necesar
sã se verifice valoarea presiunii la anumite intervale de
timp.

Caracteristici de funcþionare ale pompei Grundfos Cesao 3

29
ã Pompa dispune de funcþia de antiblocare. Mai multe curãþa filtrul, pompa, va controla vana cu trei cãi ºi
detalii puteþi gãsi în capitolul 1.7.4 „Funcþia de protecþie comutatorul. Va verifica, de asemenea, toate elementele
a centralei” de protecþie ºi corecta funcþionare a elementelor
ã Cãldura acumulatã în centralã scade atunci când încãlzitoare
centrala se opreºte. Efectul este acela de reducere a
pierderilor, reducerea depunerilor ºi prelungirea
6. LIVRARE COMPLETÃ
duratei de viaþã a centralei Centrala electricã se livreazã asamblatã
ã Timpul de funcþionare al pompei este configurat din
fabricã, conform punctului 2.4 Livrarea completã include>
ã Pompa este protejatã împotriva blocãrii în modul ã centrala electricã asamblatã
stand-by. (vezi capitolul Funcþii de protecþie). Dacã ã manualul de utilizare
centrala este opritã o perioadã mai mare de timp, se ã certificatul de garanþie
recomandã pornirea centralei din când în când, cel ã presetupe
puþin o datã pe lunã (vezi capitolul protecþia funcþiilor) ã ventil de aerisire

Date electrice pompã Accesorii care nu sunt incluse în livarea completã


Putere P1 (W) I (A) ã conductori pentru conectarea la curent ºi vana cu trei
1 50 0,22 cãi (în cazul în care aveþi instalat boilerul)< conexiuni
2 60 0,27 pentru termostatul de camerã
ã set de fixare
3 70 0,31
ã boilerul
P1 - putere pompã
ã siguranþe, disjunctoare, etc.
I - curent

7. TRANSPORT ºI DEPOZITARE
4. OPRIREA FUNCÞIONÃRII ã Centrala este protejatã în ambalaj pe durata depozitãrii
ã Acest lucru se realizeazã prin oprirea centralei de la ºi transportului. Se va evita amplasarea lângã obiecte
comutatorul aflat în partea de jos a centralei magnetice
ã Pentru reparaþii vezi instrucþiunile de mai jos> ã Se va evita deteriorarea sau ieºirea centralei din
Deconectaþi centrala de la curent ºi ambalaj
contactaþi persoana autorizatã. ã Manipularea ºi amplasarea se vor face conform
Defecþiunile trebuie remediate doar de instrucþiunilor marcate pe ambalaj
cãtre persoane autorizate! ã Depozitarea se va face în urmãtoarele condiþii> medii
fãrã praf, temperaturã 5 - 50°C, umiditate de pânã la
Atenþie! Nu încercaþi repararea centralei 75%, fãrã elemente biologice, ºocuri ºi vibraþii.
termice deoarece existã pericolul de
electrocutare! 8. RECLAMAÞII
În caz de defecþiuni, nu încercaþi sã remediaþi singuri
problema
5. ÎNTREÞINERE ã Adresaþi-vã societãþii care a pus în funcþiune centrala
sau societãþilor care asigurã garanþia ºi care apar în lista
Întreþinerea regulatã eliminã riscul defecþiunilor. Se
din certificatul de garanþie sau pe www.ferroli.ro. Se vor
recomandã revizia generalã o datã pe an, înainte de
respecta condiþiile de garanþie prevãzute. Nu de acordã
folosirea sistemului. Nu este permisã scoaterea carcasei. garanþie dacã nu sunt respectate cerinþele din
Utilizatorul poate curãþa carcasa cu detergent ºi poate Certificatul de Garanþie.
controla modurile de operare.
Întreþinerea este contracost, nefiind acoperitã de
garanþie.

Persoana autorizatã va verifica conexiunile electrice,


eºanteitatea centralei, cantitatea de apã din sistem, va

30
9. SCOATEREA DIN UZ

Materialele solide se recicleazã


- pungi din polietilenã
- polistiren
- benzi adezive

Reciclarea centralei termice dupã depãºirea duratei de viaþã se va face în conformitate cu normele în vigoare.

10. ANEXE

10.1 Instalarea termostatului de camerã.

31
10.2 Unitatea de comandã ºi modulul A.C.M.
a) unitatea de comandã b) modul de relee

c) modulul A.C.M. (apã caldã menajerã)

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[
acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice
modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.