Sunteți pe pagina 1din 3

Titular Post:........................................

I. Pozitia in COR : 723103


1. Postul : Mecanic auto
2. Conditii de ocupare a postului :
a) Studii : -scoala generala sau studii medii ;
b) Vechime : minim 2 ani ( in domeniu);
c) Alte conditii : -;
3. Relatii :
a) ierarhice : se subordoneaza Sefului de service;
b) functionale : personal administrativ si de executie;
c) colaborare : - mecanic auto, electrician auto, tinichigiu auto.
d) de reprezentare : nu este cazul;
4. Obiectivele postului :

Asigurarea activitatii de diagnosticare si remediere a defectiunilor constatate la autovehiculele intrate in


service.
Pentru indeplinirea acestei obligatii, angajatul are urmatoare atributii:
- verificarea mijloacelor de munca inainte de inceperea activitatii;
- la constatarea unor deficiente constatate la echipamentele de munca, lucratorul va instiinta seful ierarhic
si nu va utiliza aceste echipamente decat dupa ce defectiunile au fost remediate;
- realizeaza activitatea de diagnosticare a defectiunilor autovehiculelor;
- Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto;
- Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct;
- ntocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp
catre compartimentele autorizate;
- Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI;
- Executia altor sarcini solicitate de seful direct sau de conducerea companiei

5.Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati:

- Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport;


- Nendeplinirea totala sau partiala sau ndeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate n fisa
postului, constituie motiv de sanctionare, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca, conform
prevederilor Codului Muncii.
Asigura paza si securitatea masinilor societatii aflate atat in parcul auto cat si in parcarea societatii;
Asigura linistea si ordinea din incinta societatii;
Asigura respectarea normelor de protectie impotriva incendiilor, inclusiv prin verificarea prizelor;
Sa verifice respectarea de catre toti salariatii a normelor de protectie impotriva incendiilor si sa le interzica
acestora activitatile care le-ar putea provoca;
Sa ia masuri pentru inlaturarea unor abateri de la regulile privind ordinea, linistea, protectia angajatilor si a
incintei societatii , a produselor si materialelor;

Sa intocmeasca process-verbal de predarea serviciului;


Asigura respectarea normelor privind traficul de marfuri si materiale impiedicand sustragerea acestora.
Asigura paza panourilor de publicitate din incinta;
Asigura controlul pazei efectuate de RPG, precum si a magazinelor din incinta Punctului de lucru.
Are obligatia sa-si desfasoare activitatea in limitele stabilite de fisa postului;
Va raspunde oricaror cerinte venite din partea conducerii societatii comerciale, legat de specificul activitatii ;
Are obligatia sa respecte cu strictete disciplina muncii , in cazul nerespectarii conducerea va lua masurile cele
mai severe, ajungandu-se pana la desfacerea disciplinara a contractului de munca;
Va pastra confidentialitatea asupra informatiilor referitoare la activitatea societatii comerciale;
Rezolvarea prompta a sarcinilor transmise de conducere;
Cooperare cu ceilalti salariati;
Raspunde personal material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in primire;
Are obligatia sa aduca la cunostinta conducerii situatiile ivite in desfasuraea activitatii
Are obligatia sa repare integral paguba produsa din vina sa prin neindeplinirea, indeplinirea defectuoasa sau cu
intarziere a sarcinilor prin prezenta fisa a postului.
6.Limite de competenta :
a)Raspunderi :
- raspunde de calitatea seviciilor prestate;
- raspunde personal, material si disciplinar pentru orice distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;
- raspunde pentru modul de indeplinire a atributiilor, sarcinilor si resposabilitatilor in fata sefilor ierarhici;
- este obligat sa repare integral paguba produsa prin distrugeri, degradari, disparitii sau furturi ale
echipamentelor, instrumentelor si a tuturor obiectelor de inventar aflate in dotarea sa;
b)Propuneri :
- aduce la cunostiinta sefilor ierarhici orice fel de masuri care ar putea aduce o inbunatatire, ameliorare in
activitatea departamentului din care face parte;
7.Responsabilitati suplimentare :
- executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii

8.Conditii de lucru :
Locul de munca: .........................
Programul de lucru: 8 ore/zi;
Programul poate fi prelungit in urmatoarele situatii : control al institutiilor abilitate, situatii de forta majora,stari
de necesitate, etc.
9.Raspundere :
Titularul postului raspunde , dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul nerespectarii atributiilor,
sarcinilor sau lucrarilor ce-I revin, precum si a legislatiei in vigoare.

INTOCMIT,
Functia:.........................................
Nume si prenume:........................
Semnatura:...................................

Am luat la cunostinta si primit un exemplar

Nume si prenume:.......................
Semnatura:..................................
Data:.............................................