Sunteți pe pagina 1din 2

s

."

:ii

,r,..1.

MTNtSTERUL TrN ERrruLUt gt SpoRrur_ur

oRDrN

xn. l7O r ?6,ob'Z*u/

pentru modiJicarea Si completarea Anexelor C, D Si E aprobate prin Ordinul Ministrului Tineretului Si


Sportului nr. I l7/ 201 5

AvAnd in vedere:

Decretul rc. 261105.03.2014, privind revocarea din funclie qi numirea unor membri ai
Guvernului RomAniei;
- Ordonanla de Urgenla a Guvernului RomAniei nr. 9612012, privind stabilirea unor mdsuri de
reorganizare in cadrul administraliei publice centrale qi pentru modificare a unor acte
normative;
- Legea 35012005 privind regimul finanldrilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activitdti nonprofit de interes general;
- H.G. nt. 1112013 privind organizarea gi funclionarea Ministerului Tineretului qi Sportului,
cu modificdriie qi completdrile ulterioare;
- Referatul DPPTS nr. I7 3 I 12.03.201 5.

in temeiul art. 8 alin (a) din H.G. nr.


Ministerului Tineretului gi Sportului

lll

2013 privind organrzarea gi funclionarea

Ministrul Tineretului qi Sportului emite prezentul

ORDIN

Art. I. Cu data prezentului ordin, ANEXELE C, D gi E aprobate prin Ordinul Ministrului


Tineretului gi Sportului nr. 1 1712015 se modifica gi se completeaza dupa cum urmeazd:

1.

punctul c7) a\ Articolului 4, CAPITOLUL II din ANEXA C se modifica qi va avea

urmitorul cuprins:

"c.7) declaralie pe proprie

rS.spundere

a pregedintelui

ONGT/ONGS redactatf,

conform modelului prezentat in Anexa F10, in original;"

2.

litera

i) a Arlicolului 8, CAPITOLUL II din ANEXA C se modifica gi va avea

urmdtorul cuprins:

"i)

declarafie pe proprie rdspundere a pregedintelui ONGT/ONGS redactatd conform

modelului prezentat in Anexa F 10, un exemplar, in original;"

3.

se moclificd

titlul ANEXEI D care va avea urmdtorul cuprins:

"METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NATIONAL DE

TINERET- 2OI5 RESPECTIV PENTRU CONCURSI]L


PROTECTE STUDENTE$Ti -2015 CLUJ NAPOCA
EUROPEAXA E TINERETULUI"

Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954, Bucuregti, Romdnia


Tel.: + 40 (0)21 307 64 17
Far: + 4040 (0)21 307 64 18
www.mts.ro

4' punctul b7) al Articolului

3, CAPITOLUL

II din ANEXA E se modifica

qi va

avea urmdtorul cuprins:

"b'7) declaralie pe proprie rdspundere a pregedintelui ONGT/ONGS

rcdactatd,

conform modelului prezentat in Anexa F10, in original;,,

5.

litera i) a Articolului 6, CAPITOLUL

III din ANEXA E se modificd

9i va avea

urmdtorul cuprins:

"i)

declaralie pe proprie rdspundere a pregedintelui ONGT/ONGS redactatl conform

modelului prezentat in Anexa F 10, un exemplar, in original;,,

Art. II. Celelalte prevederi ale Ordinului Ministrului Tineretului gi Sportului nr. Il7l20l5
rdmAn neschimbate.

Art. III. Direclia Programe

qi Proiecte pentru Tineret qi Studenli va comunica prezentul ordin

direcliilor de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului gi Sportului qi Direcliilor


Judelene pentru Sport qi Tineret, respectiv a Direcliei pentru Sport gi Tineret a Municipiului

Bucureqti, care vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Str. Vasile Conta nr. 1 6, sector 2, 020954, Bucuregti, Romdnia


Tel.: + 40 (0)21 301 64 17
Fax: + 4040 (0)21 307 64 18
www.mts,ro