Sunteți pe pagina 1din 30
MINISTERUL MUNCIL, FAMILIEL PROTECTIEI SOCIALE $1 PERSOANELOR VARSTNICE ‘Situaiastathth «yoru! registra ta 31 ULE i014 La stirgitut tun ite 2014, rata somajutlirepstrat ariel national a fost de 5,09%, mai ‘mare cu 0,22 pp decd cea din lun lune a anukut 2014 7 mai mich cu 0,20 pp dec cea. in tna ite a aru 2013. Numiérul total de somert ta finele luni ule, de 460.990 persoane, a crescut cu 19.389) Persoane fat de cet de la finle Lunt anteriare, Din totalul yomerilor tnregistray}, 111.954 au fost yomer\ indemnizayt si 349.036. ‘eindermnizay. Numarul jomerilor indemnizati a scat ta 3.544 persone, lar numaut somerior neindemnizayi a crescut cu 22.933 perscane fal de lun precedent Ponderea gomertorneindemnizati in numir total al somerlor (75,718) creste fay de luna precedentd cu 1,87 pp. Refertor a gomaju nreisrat pe sexe, Tn luna fll 2014, compart cu luna precedents, rata somajului mascun a crescut de la 5,35% th luna ine la 5,52% tar rata gomajlu {eminin a crescut de a 4,33% in luna mall 460%. "Numirulsomerilor fem a 31 julie 2014 era de 196.367 pesoane Pe medit de rexidenté ruminal yomerilor ta finele (uit ite 2014 se prezint ate: 161.201 gomeriprovin din medtul urban 3 29.789 someriprovin din media rural. in grafic umtor este prezentati evolufia numérulut jomertlorinreglstra tn pertoada 2008-2014: MINISTERUL MUNCII FAMILIE], PROTECTIEL SOCIALE $1 PERSOANELOR VARS I NICE valu rteljomajuuinrestrat x a ratlorfomajulul pe see, In pevioada 2013 - 2014 este prezentatd sugestv in grafical de ma oe: ‘Numénd de yomert a crescut in 38 de judete # jn municplal Bucuresti, cele mat mart ‘reser inregstindu-se in judefete: Valeea cu 1330 persoane, Gor) cu 1279 persoane, Buzbu cu 1268 persoane, Teleorman cu 1245, Suceava ci 1209 persoane, Olt cu 941 Persoane, Vrancea cu 894 persoane si Baciu cu 892 pescane. In municpul Bucurestt umirul de gomeri a crescut cu 318 persoane. Numén de yomert a scizut tn 4 Judete: tap! cu 201 perecane, Bila cu 105 persoane, Tim cx 53 persoane Mare cu 4 persoane. Rata sonajului a crest tn 37 de judete, cele mat mart cresertinregistrndy-se In adele: Gor} cu 0,87pp, Giurss cu 0,860, Valces cu 0,73pp, Teleorman cu 0,71pp si Buz cx 0,660. Rata jomajulul a scdmt in jude Tim u0,02pp. Jidetete cu cea mai mare pondere a yomerilorneindemnizai in numa total al jomeritor sunt: Teeorman (88,728), Gali (6,92%), Vast (86,622), Guru (85,858), lal 84,939), Satu Mare (84.358), DAmbovka (84,212), Dol} (83,8028), CAliras (83,618) #1 Vrancea am). ila cu 0,089, las cu O,86pp, Mures cu 0,020p 51 {in grafic urmstor este prezentath evolutia ponder yomerior nelndemnizat in totalul omer: icesstrati n prioada 2008" 2044: MINISTERUL MUNCIL FAMILIEL, PROTECTIEL SOCIALE 31 PERSOANELOR VARSTNICE Total generat 460.990 pe Tia 77.008 ee EE: inte 75329 anh rn iF There 30a Want i a | iire-20-sa¥ ant | — 723.979 oe ‘ne 5035 anh a | Cele mai ridicate rivelur ale rate somajlu au fst atinse In Judetee: Vasil (10,833), “eleorman (10,318), Meheding (9,718), Galai (9,178), Buziu (9,118), Dol (8,64 8), Gor} (7.77%) Ot (7,698), umate de judetele Glurgul7,428) #1 Dambovita (6,73). ‘Nivel minim al ratei gomajul n tuna iule, de 1.49%, se nretstreazh in judetul Timi. Amplitudinea inte nivel de maxim cede minim al smajull (9,34 pp este mal mare 40,0 pp dec cea din luna precedent (8,94 pp). Referitor ta structura omajul dup nivel de istruie, omer firs stu st cel cu nivel de istruire primar, gimnazial profesional au ponderea cea mai mare in total somerlor Inregistat\ in evidengele AgenjitorJudeyene pentru Ocuparea Forel de Muncs (72,484). Someri cu nivel de Instruce Hoeal si post iceal repezinté 21,69% dn total jomerilor ‘nregitrati, lar cel cu stud unverstare 5,83. MINISTERUL MUNCH FAMILIEL, PROTECTIEI SOCIALE $1 PERSOANELOR VARSTNICE Stor Tura Nivel de educate raportare 460.990 Primar, gimnaze st protesional, fara sud aan cl post it soar Uawerstar 26.85 — —— In ceea ce priveste jomajl de tung’ drat, La finele lun fle, se aflau ivegistat in evidenfle agentiet 20.429 tier sub 25 de ant aflatt in soma) de peste 6 lun (ceea ce Feprezinté 26,83% din totaluljomertor sub 25 de al) 125.490 adil aflat in oma} de este 12 luni (adicd 32,688 dn totalul gomertlor adul, ponderea yomerilor de lungs ‘drat tn numérul total de smer find de 31,658. Tn cars luni ftte 2014, mumiru total de jomerintragi tn evdente a fost de 89.975 ersoane,reparizat astel: + 69.690 persoane- prin escriert nol in care: + 11.830 persoane rreptrate ca somert indemnizat 57.860 persoane inregtrate ca somertnelndemnizat; 70.285 persoane- prin rinoiri de cerert de loc de munc i reactvar de drepturh biest, cin care: + 3.127 reacivirt de depturt; + 17.158 reactualizirt de carer de lc de muncS ale somertlornelndernnizai Analizind intriile totale de somert din unk cu cele inreplstrate in tuna anteroard, ‘observdm cd numirulaferent lun ule a crescut cu 33.604 persoane, de la 56.371 tuna ‘unie, ta 89.975 in luna fue. Yuméul somerilr indemnizatt Intra a crescut cu 3.098 persoane In Luna fle fat de luna nie. ‘in curs luni fle au fst din evidengete agenilor judetene pentru ocuparea forte de ‘mune, respectiv a municpilu Bucuresti, un num total de 70.586 somert, astel: ‘+ printncadrarein munci - 29.298 persoane: + din categoria jomerilor indemnizal ca urmare a supendirilor, ncetiiir de repturi Binet ferite situa (pensions, pec tn strinatate, decere ete) = 12.648 petsoane; «git eategoria somestorneindemnizat, care nu sollciti mentnerea_cereti de loc de maned 28.640 parsons. MINISTERUL MUNCII FAMILIEL PROTECTIE! SOCIALE 51 PERSOANELOR VARSTNICE lege prin incacrare in muncd din rindulsomerflor au scSnut cu 1.371 persoane fat de «ale din luna enterioar (de a 30.669 perscane in luna tune, (a 29.298 persoane in luna tune) 91 reprezinl 41,51% din totaal feplor din goa}. lesiite din categoria somerilor neindernizat, care mu solicit mentinerea cererii de loc de mancd, au crescut in lune julie cu 13.186 peraane fat de luna tune (de la 15-454 erscane in luna funie, la 22.640 persoane in lun ile) st reprezinth 40,573 din totalul fegitlr dia goma, ‘Ocupatite care au inregstrat cel mai mare numér de yomert la sft luni ule sunt: ‘muncitor!necalifcat in ferme mixte, munctorinecalificatt in Industria prelucrdtoare nectasnicai m grupele de baz anterioare, muncitor necalicati in lucriri pubice, ‘muncitorinecalifeatt in construcia de cir, maniplanti de marfé, constructor $1 ce, vanzitor in magazine ec a eteen a 7 aoe / mel ‘Kos euezuWepu, ‘syeziuwepujeu eueosieg 60 ‘9p uepyoueg ‘wosez +92 onezuWepu ‘9p UeRyeURE ‘YEOR'LO'LE ep BIEP e| ose od ‘uoWOs op inyruewnU epAGLAsIa 4e8's 0. vor ety ura - se1sv0NUN ‘umagsuy ‘yu no ~ ‘7402'20'4e op evep e] exinnsul op ojanlU ednp Jojewos eangunsia od we 68-06 moz'ot we szang ‘¥402'LO'bE ©P Hep ej ey81eA op edrub od sojZowos ennasiG x10e1 we ss-03 8 aa 2 a RE ae | wae UME rz “ne ‘LOG AY TAL eum wy aanou od fewos uipray TRUST aTIAVMLNE edd may ne so a wan ete Serer ae af maa | a | sa ‘Neve arate | tags [oma] me "AFIT Hee HERE WONT HASSE wore [mn] oo” [et | in| arom | a | en | nce oI [a a} 38 a Sa [ae fa | ase — te pt ee [PAPE |={6 SESS SAIS ISIaIS Ie sisiala a tsa alata lalallala alae ella a JPPSYEIE Fedele ese aad false alae ede lsd nae eh =y-faley fal >t stat alalalal>fefalafal-lafatar ya Pr ee RIaeIe RIE 4 {TatEIealsieelsila Bale eb iR ig Blea alslealale FE =F) BIE EIPIeFere eee REE RRB IES SBIEISRE Ags Noa pe epee eines ‘Nemarlzamelar ct vf de indemsiate etencontarnLeg neTAD0 2] 8) 8) 8/8] 2] | 3] 8/2 ||] a) e)e)2]] A) +|R/214]=|9)9/8)2181a)a]5|6|5|2]8\a) |) 212|2]5|5) 3/8} a|8) 8) «=| 0/5) 8\=/m)3/6|s}q)=\ 3/2] 8]A)al=/5)=\e]9|3/A)a\a|3|8|=/3\2/8)a[e/8\2|@)3 3] als] 2) /3}=) 82) s|e]z) 9/8) )=) 2/8] 21a)a/ala|s|&)2/e|ele|=|n)la\sla|a|alalald) 5} a) 8) =)3|e)8|a)s|e]e|2}/8\=)«/8]e/s}3)5|4)s|s|5/4) 18] }als/3|s|a|e/2\e\als\s|elelg 3] */=| 18) 2/2} }3| |=) a)s|m|5/9|5)sle\=|e)2/x}/8)a/=|8)s|a/218]2/5\s/ele|alalalalalé 8) 8]@| =| 5)5 |) 8] 8) 9} 8] &)4/ a] A/a} ala ote Tel opin me hee nde de far 9 din ep A, corp nn ois eet Aen Nationale pnts Ocopae Fo de Manca "Numaralpersunl asia sero cre benficss de indemiati de ems confor Lal m- 720 in ane ULE 2034 “ana | Pinar ginal fen | poeional f i =| =| efx + =} fl =| =| 2} aff] off ele | a TREO “Tas WaSuUT eance 3} +l] s]o| 2] 2f ef a Co woe_| meee [eae | wo [ae Not:* Tell cepinde some beef de indemnizati de oma] an in Lge rE, ‘ar presen nator ial erin = fff of ff sh ll fo fs fot ffl fof of of obo fl ef fel of 3 -f] =|] =| hf fof fof ff of le) | sate aa yn Og Fe de Meee "amaraperounlr ate in evident geile pntraocap frede mance ‘sean benefice de depo bene con api002 UG HM, ‘nha TOUTE 04 sfellelafe ell ela /2/2/2/8)8)3)3]8 3|a}e)|s}a)al :| z8| ||| 3 ae] 3} x| 8] 2) 5] 2] 8] 8) 3} 8] 5] | 8] =] =|] 2] 3] §) 8] 8]5| 21 2) 5] 3] | 8] 8] 8) el 2) 3) 8] a) e) eI 3] 3]3} 3} oon tp a a a eee es een eel ee ft a Sa | Ramee [oe “ eat Pe a sere te at} — cas = See ee See oe a eee oe Se Sau =| LS GEES eee = Ss [prs] wise fare fare | res [Wi ara = S}E/B Ala Slalala) i i 2 ile ae AIEEE 1 ‘Agenta Natasa entra Ocopares Fat de Mace 'REPARTIZAREA SOMERILOR DELUNGA DURATA anaTULIE 2018, TOTAL ar am Bank 1500 = dinar fee som Bat 20 dines fee ost Tana TOUTE guber I ToT TBA Toa 7 re aE iE = dn ear ft ser a foub 25 ani s din crf ai IaRAD roar ies Sal as = diner fe st fea 25 ani, 188, = incr feet = [aR Ta ro Eo oa = diner fel 2 5) 25 ani mm dinar fa ra [axCRO Fear a Er = din ce feet 7 chu) fou 25 ani 10, incr fen > THOR Tea a Bar ‘= dinar fe Fa ad [sub 25 ani on dinar feet ‘me ISTRITANASKUD Toad on |BISTRITA-NASAUD 8. aa = (ee = incr fe ‘i din care fee a [oRATTACToa aa [=a a = dn care ene mo pRAnLA [sub23 ani r 355 dn care femal 1a InCCORESTT Tear ro at = it = dn re fenel ie _ Jou 25 ane a [BUZAU Tout 5 Da Pose Beal = = dineae fone [sce a jouzav see a din cae fenel — [CARASSEVERIN | lz [cACARASTToar i IcALarast = jcvurroar 7 Bar 0 ~din ae fome t ss jour 2 al 2 din are ene [ = INSTANTA Taal a Baal "ae = din care fee 36. Joonsranta fab ani an : din cae fee = WWASNA Tota E Ta jaan ro = din ca fant = VASA \ ia = | ces ea nes enw RE [pAMBOVITAToar fon [pene 8 [aineaeteme 2 bawpovrra digo a — din care fomnei ww ours ma Saal i Van ceseed eos er ee fasta = dn arelee — pATATaar som sat = kavan =a tee 2 dinar fe = UEIU Ta a lourcw = din care femei a i 2 Rp Ta = Joo $ RARGHITA Tor = faanonara = cs usiDoaca Tar a a — A din care feel i 7 (a - 25 ani a7 sain ee a [RCOMITA Tar a Saal = : inc fe ma baton [deere a =n ene = ga a a = | a [sub 25 ani Sa) a ae a eet a juroweat os a a dic me a aad 25 ani aa s anaes = | RAMURES total, os = an pam — ~ din care femei ry Maramures [aimee a —— : — = = = oo = fez ena : ae = — = = [peste 25 ani 19 aa 2 ba Cee 2 aes 2 — S| = = Se = _ feud 25 ant 361 a = c a = i a = _ jub 25 ani, rs Son : = = = 2 =a = hevovn Las = aa = — 2 Fant 0 se : os pee : a = = = = oe = patay [sub 25 ani 3, SE a= [oo cee RR RT es Baal a = dn care feet ™ all feib 25 ant 0 [ata cae feet 7” UCEAVA Tout 7a ual 85 dn eae frei En aa fas a ‘os = din are feet 38 [TELEORWAN Total co Bul oe i are eet eo Coen, [fabs ani om = dis care feel ze [FMS Tea 0 ial os diseare fom 2 pavas ‘near = = dincare feet =. [FULCEA Tout ns, Baal “eae = dincare feel co 2 [ib 25 ai a = dincare feel 2 |VASLUTToal 7387 Baal os = dincarefemet Be ea ab ak 78 linear feet 1 [WALCEA Tota sr Bur yes = dincarefemei 2 eel (ib 25 ani 0 = dineare feet 7 [VRANCEA Teal 3s WRANCEA ae (3) 3/3/3]3/5/318/8 193 3 seer ‘eset vavontsa Nt intnivos Vuaions |e eI Ee) a alae oes vavonta Nt samen es may