Sunteți pe pagina 1din 4
* _operativitatea se referd la viteza cu care este oferitf. Numarul de informatii obtinut pe unitatea de timp, timpul de informare, timpul de réspuns al utilizatorului, timpul de actualizae a informariei; * _Cportunitatea presupune obfinerea informafiei chiar in momentul cfind este neceara usr unei decizii, sau efectutrii unei analize; * _durata de via a informatie se refers la intervalul de timp tn care informatia isi meniine ne alterata valoarea cognitiva, 2.2. Utilizatorii de informatii contabile finanfatorii bancari si alfi creditori, agentiile guvemamentale (puterea publica), consilierii privind investiile $i analisti financiar, partenerii comerciali,salariaii si, Ia modul general, marele pullic, financiare sunt Prezentate principalele categorii de utilizatori de informafie si necesitatile de informare a acestora, aestia find: investtorii reditoiifinanciari, angajatii, ete = Investitorii utilizeaza informatia financiar — contabilé pentru a identifica posibiliutea Sunt preocupati de riscul tranzactilor si de beneficiul adus de Se informatie financiar — contabile inclusiv pentru aprecerea performanfelor managementului; * — Creditorii financiari sunt persoanele care defin creante asupra intreprinderii si sunt interesafi de informatiile care le permit si determine daca imprumuturile acordate si dobérile aferente se vor rambursa la scadenti, * Salariatii sunt interesafi de informaii privind stabilitatea locului de munei si Profitabilitatea entitatii. “* Fumizori si alti reditori comercial sunt interesafi de informatile financiar — contbille Pentru a sprecia in ce masura igi vor recupera creanfele la scadentis * Clientii au nevoie de informatii despre continuarea activititi; * Guvernul si institusile sale solicita informafii pentru a reglementa activitatea entitijilor, Financiare, acestea ajutind la realizarea procesetor de planifcare, area decizilor si control. * Analisti financiari dorese si cunoasca rezultatele economico financiare ale centitit dar si S& estimeze perspectivele de dezvoltare ale acesteia pe baza unor informafii privind structara capitalului frmei, caltatea managementului, a utilajelor de produce, a pietelor Pe care operaz, concurenfa, capacitatea de investitie. Rolul analistilor financiari tinde si se adanceasc& datorita complexitiit i limbajului tehnic specific conturilor anuale, Analistii pot intermedia infelegerea informafiilor cuprinse in situa le financiare si pot contribui Ia formarea intentiei de investifii. Este necesar de asemenea ca analistii financiari sd defina date despre mediul intern al entitatii, depre intengiile ,,ascunse”” ale managerilor 5i al producatorilor de informafii contabile. 2.3. Definirea gi recunoasterea elementelor din situatille financiare ‘Conform cadrului IASB, recunoasterea este procesul de incorporare in bilant sau in cortul de rezultate a unui element care satisface definitia unui post. in acest sens au fost adoptate critetile probabilitatea beneficiului economic tatea evaluarii Conceptul de probabilitate se fundamenteazi pe incertitudinea proprie mediului econonic in care entitatea isi desfigoara activitatea. El se refera la gradul de incertitudine cu care benefidile itor si credi economice viitoare asociate unui clement se vor constitu intr-un flux ctre sau dinspre entitate. Credibilitatea evaludrii presupune ca elementul recunoscut poseda o valoare sau un cos. ce pot fi evaluate cu credibilitate, adicd sunt libere de eroare sau deformare. Cadrul general IASB nuanfeaz cele dou criterii de recunoastere in raport de naura structurilor informafionale reprezentate in situatiile financiare, astfel: Un activ este recunoscut in bilant atunci cnd este probabil ca beneficiile economice viittare i se constituie in fluxuri c&tre entitate si activul are © valoare sau un cost care pot fi credibyil evaluate, © datorie este recunoscutd in bilan atunci cand este probabil ca o iesire de resrse generatoare de beneficii economice si rezulte din stingerea unei datorii prezente, iar valoarea ta care aceasta va avea loc poate fi credibil determinat’. Dac& obligatiile contractuale mu sunt proportional indeplinite de ambele parti, nu sunt in general recunoscute ca pasive in situsjiile financiare. Veniturile sunt definite ca fiind cresteri ale avantajelor economice viitoare ale entitatii, sub forma de crestere de active sau diminuare de datoriilor, care au ca rezultat o crestere a capitaluilor proprii, diferitt de cea care provine din contributiile proprietarilor capitalului. Chettuielile sunt definite ca fiind diminufri ale avantajelor economice viitoare sub forma diminuarii activelor sau crestere a datoriilor, ce au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii, diferit& de cea care provine din distribuirile in favoarea proprietarilor de capital. Un venit sau o cheltuiala poate fi recunoscuta in contabilitate dact rispunde definifiei date mai sus si cresterea/sciderea de avantaje economice viitoare poate fi mésurati in mod fiabil. Veniturile, pentru a fi recunoscute in contul de rezultate trebuie si fi fost objinute si nu neapiirat incasate, acestea pot fi credibil evaluate gi au un suficient grad de certitudine. " Ristea, M.,§.2. (2005) Contabilitatea fnanciard a inreprinderit, Bucuresti: Editura Universitar 2.4. Evaluarea elementelor din situatiile financiare Evaluarea este procesul de determinare a valorii banesti la care elementele din situalile financiare urmeaza si fie recunoscute si inscrise in bilang $i contul de profit si pierdere. Obiective reatizate prin evaluare Se stabileste o legitura direct& intre inregistririle contabile si prefurile folosite ca bai a evaluarii, in toate fazele circuitului economic (aprovizionare - preful de cumparare, productie - ost de productie, desfacere - pret de vanzare in baza caruia se stabilesc si rezultatele financiare ale unitatii) folosindu-se prefurile. Se omogenizeaz masa elementelor patrimoniale (toate clemeniele sunt exprimate cu ajutorul aceluiasi etalon, ficdndu-se posibild compararea in timp si spatiu a acestor elemente). Necesitatea evaluarii Pentru evaluare se poate folosi, dupa caz, o singuré baz sau mai multe baze combimte: costul istoric, costul curent, valoarea de realizare (lichidare) si valoarea actualizaté. Baza de evaluare cel mai des utilizata este costul istoric. Cosual istoric este 0 valoare reali din momentul intrarii activelor si crearea datoriilor In acest caz activele se inregistreaza la suma platita in numerar sau in echivalente de numerar sau La valoarea just din momentul cumpararii, platita pentru a stinge datoriile. iar datoriile se inregistreaza la valoarea ce se asteaptiia fi Costul curent sau de inlocuire reprezint& costul pe care entitatea il accept pentru a dobindi, {a nivelul piefei actuale, un bun cu cel delimitat ca obiect al cererii. in cazul activelor, costul curent reprezinti valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului care ar trebui plititd daca acelasi activ sau unul asemandtor ar fi achizifionat sau produs in prezent. Pasivele sunt evaluate la valoarea ferent sumelor nominale ce ar trebui platite pentru stingerea in prezent a obligatiei, Valoarea realizabild (valoarea actual de iegire) consti in valoarea pe care entitatea ar primi-o dac& ar vinde azi in mod normal activul, sau ar achita datoriile. Pentru active valoarea realizabila este egal cu valoarea in numerar sau echivalente ale numerarului care poate fi obfinati in prezent prin vanzarea normala a acestora. In cazul datoriilor, valoarea realizabilé reprezinti’ o valoare neactualizati in numerar (sau echivalente ale numerarului) care trebuie platiti penta a achita obligafiile potrivit cursului normal al afacerilor. Ea poate fi egal cu valoarea brut de realizare, cu valoarea neti, adic& valoarea de vanzare minus costurile cu vénzarea, cu valoarea de cedare (cesiune) efectuata in condifii normale sau o valoare de lichidare. Pentru bunurile la care se continu utilizarea, este 0 valoare minima stabiliti pomind de la preful piefei corectat in functie de starea (gradul de uzura) si locul unde se afla bunul. Valoarea actualicaté sau valoarea capitalizata reprezinté 0 estimare la timpul prezett a valorii in functie de fluxurile de beneficii viitoare ce apar in desfgurarea normald a activititii, alica aducerea la zi a unei valori care devine disponibild mai tarziu. Pe scurt, este vorba de o vakare actual care este determinati cu ajutorul viitoruh © solujie radicalé privind evaluarea in contabilitate a fost determinata de adoptrea conceptului de valoare justd care in mod conventional si-a arogat calitatea de valoare reali ?, Valoarea reala Gusta) este definiti prin prisma valorii la care poate fi tranzactionat un activsau decontaté o datorie, de bund voie intre parti aflate in cunostinfa de cauza, in cadrul unei tranzacti Zn care preful este determinat obiectiv. Este valoarea recunoscuta de piafi in cadrul tranzactilor directe. 2.5. Conceptul de capital si de mentinere a nivelului capitalului Conceptele de menfinere a capitalului pomesc de la premiza c& orice bazi de evahare folositd trebuie s& permiti mentinerea capacitatii de finanfare a capitalului. Dupa fiecare exenitii fondurile investite sub forma de capital trebuie astfel reconstituite incét ele s&-si mening valarea inifialé — putere de cumparare odatd cu inceperea unui nou exercitiu’. Conform conceptului financiar, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitthul propriu al entitifii. Conform conceptului fizic, capitalul reprezint& capacitatea de producje a centititii exprimata in unitifi naturale (cantitative). Conceptul de capital fizic se adopti dacd principala preocupare a utilizatorului situatiilor financiare este capacitatea de exploatare a eniititii iar dac& se urmareste mengiunea capitalului investit se foloseste notiunea de capital financiar. Conform conceptului de menfinere a capitalului financiar se obfine profit dact valorea financiar’ (monetara) a activelor nete la sfarsitul perioadei este mai mare decét valoarea financiarat a activelor la inceputul perioadei, dup’ excluderea orictror contribufii din partea proprietarilor in timpul perioadei analizate. Conform conceptului de mentinere a capitalului fizic, se objine profit cand capacitatea fizicd productiva (de exploatare) a entititii 1a sfirgitul perioadei depayeste capacitatea fizic& productivé de la inceputul perioadei, dupa ce s-a exclus orice distribuire caitre proprietari gi orice contributie din partea lor in timpul perioadei analizate. Penta evalurea capitalului fizie se utilizeazA costul curent. in termeni generali, o entitate si-a menfinut capitalul daca la sfargitul perioadei are un capital egal cu cel de la inceputul perioadei gi orice valoare in plus este considerata profit. 10