Sunteți pe pagina 1din 1
Economie 25 Sw Cele doua pante au aceeasi valoare absolut, dar una este pozitiva, iar cealaltd este negativa, Calcularea pantei unei lini curbe presupane unele dificultati suplimentare. Aceasta deoarece aceasta panta nu este constanta. Ea depinde de locul in care este determinata. Exist dou moduri de a calcula panta unei linii eurbe: panta intr-un punet pe curba si panta de-a fungul unui are al curbei. Cele dowd moduri sunt redate in figura 1.6. Figura 1.6. Panta unei linii curbe Panta intr-un punet (graficul 1.6.a) se calculeaza gasind panta dreptei care atinge curba intr-un singur punct, Pentru a se calcula panta unei curbe in punctul a, se traseaza dreapta care atinge curba doar in punctul a. Panta dreptei se calculeaza impiirtind variatia lui y la variagia lui x. Cand x creste de la 0 Ia 4, Ax = 4, Aceasti variajie a lui x este asociata cu cresterea lui y dela2la5,deci Ay=3. Astfel, panta curbei Ia punctul a este de 3/4. Pentru a se calcula panta de-a lungul unui arc (graficul 1.6.b), se traseazd o dreapti peste curba de la un punet la altul si apoi calculi panta acestei drepte. Pentrua calcula panta arcului be, se raseaza o linie dreapta de la punctul b, la punctul c. Panta dreptei se calculeazi ‘impartind variayia lui y la variatia Tui x. Aceast& panta aproximeazi panta medic a curbei de-a lungul arcului he, Deplasiindu-ne de la b lac, x creste cu 2 si ycreste cu 1,5, Panta dreptei bc este 1,5 impartit la 2, sau 3 impartit la 4. Deci, panta curbei de-a lungul arcului este 3/4. Importanta studierii stiintei economice sia economiei ca stiinta economica de ansamblu, care formea: trunchiul de baza al intregii stiinte economice din trecut side astazi, decurge din rolul insusi al economicului in societatea contemporand gi din valentele intrinseci ale stiintei despre acest domeniu al socialului insusirea stiinjei economice are, in primul rind, 0 semnificatie cognitiva deosebiti. Cunostintele, ideile, teoriile economice corecte au un rol transformator mai mare decét cel al institutilor existente. Si nu uitim remarca, devenita clasica, pe care marele matematician si filozot Henri Poincaré o ficea: ,.Nu exist nimic mai practie decat © teorie bund.” De aceea, transformarea disciplinelor scolare si universitare intr-un instrument de instructic, ‘ntr-un mod de géndire in spiritul rationalitatii si eficientei economice poate deveni o cale de accelerare a progre- sului economic. In cazul Roménici, acestea pot sluji cu succes reforma economica si inserierea tari pe o traiectorie normalii de progres, adicd pe linia cresterii bundstari, De asemenea, stiinja economic, in ansamblul ei, are mare utilitate aplicativa, prin care sunt puse direct in practica ideile, teorile, regulile economice. in acest con- text, este vorba despre faptul ci ea sta la baza formula ciilor si mijloacelor ce pot face activitatea economicd ‘mai eficient& atdt sub raportul rentabilitati, cat si sub cel al eficientei sociale. Stiinta economica ofera baza ideatic-normativa: pentru elaborarea si infaptuirea politicilor economice in consonanta cu nevoia de progres a popoarclor. in conditiile adancirii gradului de complexitate a economiei siale caracterului dinamic al ei, stiinta economica are si trebuie si dobandeasca un rol predictiv tot m: accentuat. Disciplina ,Economie”. prin locul ei in planurile de invatamant ale facultatilor economice, face o munca de pionierat in ceca ce priveste realizarea functiilor cognitiv-aplicative ale stiinfei economice in ansamblul ei, ale tuturor celorlalte stiinte (discipline) economice pe care studentii economisti le studiaza pe bincile facultatilor.