Sunteți pe pagina 1din 27

Capitolul 1 - CE ESTE ECONOMIA

PLANUL TEMEI
1.1. Cinci concepte principale ale economiei
1.2.Rela ianevoi-resurse.Raritate,alegereicostdeoportunitate.Curbaposibilit ilor
deproduc ie
Caseta1.1.Curbaposibilit ilordeproduc ie
Caseta 1.2. Costuldeoportunitatealurm riiuneifacult i
1.3.Cumfunc ioneaz economia?
Caseta 1.3. Noua economie
Caseta 1.4. Prognoza indicatorilor socioeconomici n Romnia
1.4.Economiapozitiv ieconomianormativ .Decesecontraziceconomitii?
1.5. Genezatiin eieconomicecontemporane
1.6. Economia - component asistemuluitiin eieconomice
Caseta 1.5. Tipuri de abordare a domeniului economic
Caseta 1.6. Principii ale economiei contemporane
1.7.Metode,tehnicisiinstrumentedeanaliz economic
Caseta1.7.Economianfa auneiatreiarevolu iinmetodologie
Caseta1.8.Interac iuneacontinu dintreteoriaeconomic iobservarea
empiric .Sistemulmetodologicn
ac iune
1.8. ntocmireagraficeloriutilizarealornanalizaeconomic
OBIECTIVELE TEMEI
n elegerea conceptelor-cheie din economie
eviden ierea rela ieidintrenevoilenelimitateiresurselelimitate
eviden ierea structurii logice - alegere - renun are - cost de oportunitate
analiza principalelor pie e care caracterizeaz o economie func ional
n elegerea modului de func ionare a economiei
clarificareadomeniuluisiscopuluitiin eieconomice,respectivsituarealocului
acesteiansistemultiin elor
delimitarea economiei n cadrul sistemului contemporan al tiin ei economice i
relevarea rela iei ei cu alte tiin e, ndeosebi cu tiin a microeconomic icutiin a
macroeconomic
caracterizarea general a sistemului metodologic prin care se formeaz i se
dezvolt teoriile economice
ntocmirea i utilizarea graficelor
CE ESTE ECONOMIA
Economiastudiaz modulncareindivizii,firmeleiguvernulfacalegericare
determin folosirearesurselor.Deceoameniistudiaz ast zieconomia?Uniisper c
1

vorctigamaimul ibani,al iivors nve eeconomiapentruan elegecum


func ioneaz ianuficonsidera iignoran i.To idorescs analizezefundamentele
economieipentruafacefa problemelorzilnicecucareseconfrunt .Cumneputem
investieconomiileastfelncts ob inemunrandamentctmaimare?Cumputem
conduce eficient oafacere?Vomreuis minimiz mefectelenegativealeinfla iei?
Cumputemob inevenituridincencemaimarii,astfels nemaximiz mconsumul?
S vot mcupartidulcarepromitereducereainfla ieisaucucelcarepromitereducerea
omajului?
Teoriaeconomic aap rutatuncicndc ivan elep ii-aupusntreb rilegate
demodulncaresuntcoordonatemilioaneledetranzac ii(vnz ri,cump r rietc.)ce
iaunaterentr-oeconomie.n elegereamecanismuluidefunc ionareaeconomieii-a
f cutboga ipeacein elep i.Cusiguran c studiultiin eieconomicenuv va
transformapedumneavoastr ngenii.ns ,dac oignora i,estecertc ve iregreta,
v zndc al iisedescurc multmaibinedectreui idumneavoastr .nsocietatea
de ast zi.
1.1. CINCI CONCEPTE PRINCIPALE ALE ECONOMIEI
Economiaexplic modulncareactoriieconomicifacalegeri.Pentruan elege
modulncarealegerileinfluen eaz folosirearesurselorsociet ii,trebuies explic m
cinci concepte: compromisurile, stimulentele,schimbul,informa iaidistribu ia.
Indiviziiseconfrunt tottimpulcualegeri.Putemaleges urm mcursurileuneicoli
tehnicesaupecelealeuneicolieconomice.ntotdeaunaalegerileimplic
compromisuri (trade-offs) - luarea decizieideacheltuimaimultpeunbunneoblig s
cheltuimmaipu inpealtceva.
Inluareadeciziilor,sunteminfluen a idestimulente.Dac pre ulbiletelorlafilm
vasc dea,vomdoris vizion mmaimultefilme.Sau.dac salariilendomeniul
tehnic vor crete,vomfistimula is urm mcursurilecoliipolitehnice.Cnd
economitiistudiaz comportamentulindivizilorsaufirmelor,eiiauncalcul
stimulentelecucareacetiaseconfrunt .Astfel,eivorn elegeimotivelepentrucare
indiviziiauf cut o alegere sau alta.
Atunci cnd facem schimburi cual ii,ariaalegerilornoastrecrete.Pentrua
adoptacelemaibunedecizii,trebuies de inemis folosiminforma ia. Ct de bine
func ioneaz pie eledepinde,nmarem sur ,deinforma iadisponibil pentru
deciden i.
Alegerile pe care le facem - nprivin aeduca ieinoastre,aslujbei,aserviciilori
bunurilorcump rate- determin distribuirea avu ieiiavenituluinsocietate.Cele
cinci concepte - compromisurile, stimulentele, schimbul, informa iaidistribu iadefinescideilefundamentalepentrun elegereaeconomiei.
ntr-oeconomiedepia ,alegerileindivizilorsuntimportante.Produc toriitrebuie
s decid cebunuris produc imodulcelmaieficientncares leproduc .Dac
deciziilelornusuntcelecorecte,eivorajungelafaliment.Consumatoriitrebuies
2

aleag bunurileiserviciilepecarelevorcump ra.Atuncicndeialeg,suntnevoi is


renun elaaltebunuri.
1.2.RELA IANEVOI-RESURSE. RARITATE,ALEGEREICOST DE
OPORTUNITATE. CURBAPOSIBILIT ILORDEPRODUC IE
Avemnevoiedehran ,mbr c minte,ocas imultealtelucruri.
NEVOILE UMANE reprezint dorin anoastr deaavea,asti,acredeideane
nsuibunuri.
NEVOILE ECONOMICE reprezint cerin ealeexistenteioamenilorcaindivizii
ca membri ai societ tii.
Satisfacereanevoilortalepresupunes cumperiis consumibunuri
economice.Nevoileauanumitetr s turi:a)suntnelimitatecanum r(exist dincen
cemaimultenevoipem suradezvolt riiindividuluisau/iasociet ii):
b) sunt limitate n capacitate - eleseacoper temporarprinconsum;
c)suntcomplementare(nevoiadeaaveaunautoturismestenso it denevoiade
combustibil);
d)suntconcurente(avemnacelaitimpnevoidiferite);
e) se sting momentan prin satisfacere.
nmajoritateatimpului,alegerileimplic efectuareadecompromisuri- pentru a
ob inemaimultdintr-unbun,trebuies sacrificiocantitateadintr-un alt bun. Suntem
obliga is facemalegeridincauzararit ii.
RARITATEA reprezint oproblem fundamental careafecteaz toate
economiile,deoarecenuexist resursedisponibile- p mnt,munc ,capitali
abilitateantreprinz torului- pentruaputeaproducetoatebunurileiserviciilepe
careoameniiardoris leconsume.
Raritateafacenecesar alegereantrediferiteleposibilit iexistente:ceseva
produceincecantit i.
Resursele suntelementealerealit iiutilizatelaproducereadebunuriisatisfacerea
de nevoi. Principalele tipuri de resurse sunt:
a) darurile naturii (p mntul,p durile,mineraleleetc.),numitedeobiceiresurse
naturale icunoscutedeeconomitidreptp mnt;
b) resurseleumane,intelectualeifizice,attmotenite,ctidobndite,pecare
economitiilenumescmunc ;
c) uneltele,mainileifabricile care sunt folosite n procesul de producere a altor
bunurimaterialeiservicii,pecareeconomitiilenumesccapital;
d) antreprenoriatul,organizareacelorlalteresurseicoordonareantreguluiprocesde
produc ie.
Dac suntemfoarteboga i,suntemconstrnis facemalegeri?S ne
imagin mc avemfoartemul ibaniic nepermitems cump r mcamtotcene
3

dorim.naparen ,pentrunoi,nimicnuestelimitat.nrealitate,timpulesteoresurs
limitat ipentrunoi.
Raritateialegere. Cost de oportunitate.
Amv zutc oricealegerepresupuneorenun are.Atuncicndrenun mlaceva
f cndoalegere,spunemc exist uncostdeoportunitate(costalanseisacrificate).
COSTUL DE OPORTUNITATE reprezint valoareaceleimaibuneposibilit ila
careserenun atuncicndsefaceoalegere.
Identificndicomparndnmodra ionalalternativele,oameniiauposibilitatea
s iadeciziincunotin decauz is anticipezeconsecin eleop iunilorlorsauale
altora.
Cnd cineva nentreab ctcost s teducilaunfilm,probabilivomr spunde
- 10RON,adic sumapecareampl tit-oatuncicndamfostultimadat lafilm.
Totui,costuldeoportunitatenueste10RON,cialtbunpecarel-amfipututcump ra
cuacetibani.Ceamaivaloroas posibilitatelacareamrenun atmergndlafilm
reprezint costuldeoportunitatealacesteialegeri.
Atuncicndfolosimoresurs ,trebuies negndimlatoateposibilit ilepecare
leavemis oalegempeceamaibun .Lu modeciziecorect atuncicnd
beneficiulvarianteialeseestemaimare,dectbeneficiulvarianteilacareamrenun at.
Curbaposibilit ilordeproduc ie.
CURBAPOSIBILIT ILORDEPRODUC IEtoateposibilit ilepecareofirm
sau o economie le are pentru a produce bunuri folosind resursele disponibile.
Acestinstrumentesteodiagram carefoloseteeconomitilorpentruan elege
maibineconceptelelegatedealegere.Vomconsideraoalegerecucareseconfrunt
toateeconomiiledinziuadeast zi:cteresurse financiare ar trebui alocate sectorului
publicictetrebuiedestinatesectoruluiprivat.ToatebunurilefurnizatedeGuvern,
precumcoli,ap rare,drumuri,levomdenumibunuripublice.Altfel,bunurilepecare
lecump ra idinmagazineiserviciilecarev suntprestatesuntbunuriprivate.
Peaxaorizontal m sur mcantitateadebunuripublice,ntimpceaxavertical
m soar cantitateaprodus dintoatecelelaltebunuri,pecarenoilenumimbunuri
private.Liniangroat ceaparenfigur arat toatecombina iiledebunuripublicei
bunuriprivatecarepotfiproduse,dac toateresurselesuntintegralconsumate.
Aceast liniesenumeteCURBA(FRONTIERA)POSIBILIT ILORDEPRODUC IE.
Puncteledinafaraacesteifrontierearat combina iilecarenupotfiob inute,deoarece
nudispunemderesursesuficientepentrualeproduce.Puncteledepefrontier sunt
realizabile:eledesemneaz combina iilecarepotfiprodusedoarprinutilizarea
integral aresurselordisponibile.
Caseta 1.1. Curbaposibilit ilordeproduc ie
4

Pantanegativ acurbeiarat combina iilecare


suntrealizabileatuncicndtoateresurselesociet ii
sunt eficient utilizate. Cantitatea de bunuri publice
produseestem surat peaxaorizontal ,iarcantitatea
de bunuriprivate,peaxavertical .Astfel,oricepunct
depegraficindic oanumit cantitatedinfiecaretipde
bunuriproduse.Curbaposibilit ilordeproduc ie
separ combina iilerealizabile,cumsunta,bic.de
combina iilenerealizabile,cumested.Ea este
nclinat negativ,deoarecentr-o economie cu ocupare
deplin sepoateproduceocantitatemaimaredintr-un
bunnumaidac seelibereaz resurseprinreducerea
cantit iiprodusedinaltebunuri.Deexemplu,
deplasareadelapunctula(alec ruicoordonate sunt
c0ig0),lapunctulb(alec ruicoordonatesuntqsi$)
implic producereauneicantit isuplimentaredebunuripublice,reprezentat prin\G n
figur ,avnduncostdeoportunitatereprezentatdereducereaproduc ieidebunuri
private cu cantitateareprezentat prinAC.Punctele2ibreprezint utiliz rieficiente
aleresurselorsociet ii.Punctulcreprezint orioutilizareineficient aresurselor,ori
uneecnautilizatoateresurseledisponibile.
Ofrontier aposibilit ilordeproduc ieeviden iaz treiconcepte:raritate,
alegereicostdeoportunitate.Raritateareiesedincombina iilecenupotfiob inute,
aflate deasupra frontierei; alegerea, din necesitatea de a alege ntre punctele care pot
fi realizate, aflate pe frontier ;costuldeoportunitatedinpantanegativ acurbei,care
arat c pentruaseob inemaimultdintr-unanumittipdebunuri,nseamn aavea
maipu indintr-unaltul.Costuldeoportunitateestentotdeaunacresc tor.Forma
curbeiposibilit ilordeproduc iearat unlucruevidentinrealitate:cuctestemai
mareproduc iaunuiadintrebunuri,cuattestemaimarecostuldeoportunitatepentru
aob ineocreterencontinuarenproduc iasa.
Caseta1.2.Costuldeoportunitatealurm riiuneifacult i
Costuldeoportunitatereprezint om sur corect acostuluiatotceeace
facem.Dac urm mcursurileuneifacult i,careestecostuldeoportunitatealacestei
alegeri?ncazulncarenoisaup rin iinotrisuntemntreba ictnecost s urm m
cursurileuneiinstitu iidenv mntsuperior,probabilc nevomgndilataxe,la
chiriadec minilac r i.
Pentruaevaluacorectcostuldeoportunitate,trebuies negndimlaceamfi
f cutdac amfideciss nuurm macestecursuri. Ne vom gndi imediat la slujba pe
care am fi putut s-oavem,dac n-amfialess necontinu mstudiile,ilavenitulpe
care l-amfictigat.Pentrumajoritateastuden ilor,acestvenitlacares-arenun at
5

reprezint ocomponent major acostuluide oportunitatealurm riicursurilorunei


universit i.
1.3.CUMFUNC IONEAZ ECONOMIA?
Vnz rileicump r rilepecarelefacemreprezint omic partedinmul imea
tranzac iilorzilnicedintr-oeconomiemodern .Cumesteorganizat oastfelde
mul imecomplex detranzac ii?Cinecoordoneaz toateacesteeforturi?Cine
garanteaz c aceste activit isuntcelecorespunz toare,c elecreeaz locuride
munc pentruaproducebunuripecareoameniiledorescic acestebunuriajung
acoloundesuntdorite?Omaredescoperireaeconomitilorclasiciafostc economia
bazat petranzac iilibere este autoorganizatoare.
Urm rindu-ipropriulinteresif cndceeaceestecelmaibineimaiprofitabil
pentrueinii,oameniirealizeaz oordinesocial spontan .ncadrulacesteia,mii
demilioanedetranzac iiiactivit idetermin s se produc bunuricares r spund
nevoilorindivizilor, inndcontdeconstrngerilelegatederesurseledisponibileale
societ ii.
Mareleeconomistifilozofsco ianAdamSmith,nlucrareasaCercetareasupra
naturiiicauzeloravu ieina iunilor(Ml6),afostprimulcareaexprimataceast
nsuireaeconomiei,afirmndc :
Dator mcinanoastr grijiicucarem celarul,berarulibrutaruliurm rescpropriul
interes,iarnubun voin eilor.Neadres matuncinuumanit iisaurespectuluidesine
alacestora.Niciodat nuvomaducendiscu iepropriiledorin e,cinumaiinteresele
acestora.Nimeninafar deceretorinuaraleges depind debun voin asemenilor
s i."
Smithspunec majoritateaac iunilorzilnicesuntghidatedepropriulinteres.
Interesulpropriu,inubun voin a,este,prinurmare,fundamentulordiniieconomice.
Caseta 1.3. Noua economie
Ast zi,sunteminforma idincencemaimultdesprenouaeconomie".
Tehnologiileperformantemodific totul,delamodulncarecomunic munulcu
cel lalt,laproceduraprincarecump r mc r i;delafelulncareliniileaerienevnd
biletele,pn lamoduldeproducerealautomobilelor;delafelulnostrudeacump ra
c r i,pn lamodulcumobinuims comunic munulcucel lalt. Rolul internetului n
economiamodern crestepezicetrece.
Darvecheaeconomieexist nc ifunc ioneaz .Seestimeaz c nouaeconomie
digital de inemaipu inde10%dineconomiamondial .Astfel,vecheaeconomiei
nouaeconomiecoexist um rlaum r.
Oalt maredescoperireafostc aceast ordinesocial spontan esteeficient .
nsensrestrns,eficien anseamn c resurseledisponibilealeuneisociet isunt
organizateastfelncts generezemaximumdeproduc ieposibil.
6

Smithspuneac economiadepia conducelacomportamenteordonate,care


conduclasenza iac suntcondusedeomn invizibil .Elnegafaptulc ofiin
supranatural dirijeaz afaceriledineconomie.Motiva iaacesteiexplica iiesteaceea
c to iindiviziireac ioneaz laacelaisistemdepre uri,caresuntdeterminatepepie e
cer spundlacondi iilegeneralealerarit iisauplenitudiniiresurselor.
Launsecoldup AdamSmith,unalteconomistisociolog,KarlMarx,sus inea
c ,deiacestsistemdepia argeneraoproduc ietotal ridicat ,elardistribui
aceast produc ienaamanier nct,dup untimp,bogatulvadeveniimaibogat,
iars racul,imais rac.Elsus ineac atuncicndsociet ilesembog escsuficient,
eleartrebuis renun elaordineasocial spontan is onlocuiasc cuunsistem
contientcreat,numiteconomiedecomand ,saucomunism,ncareguvernul
planific toatetranzac iiledescrisemaisusi,f cndaceasta,creeaz maimult
egalitateiechitatendistribuireavenituluina ional.
Practicaadoveditc AdamSmithaavutdreptate,iarKarlMarxagreit.Totui,
nutrebuies credemacumc dac mnainvizibil esteeficient ,nseamn c este
unmecanismpeifect.Exist situa iincaresistemulpre urilorlibereialconcuren ei
puterniceconducelaeficien sc zut ilaobun staresc zut - numiteeecuriale
pie ei,procesenedoriteneconomiiledepia dezvoltate.
Economiiledepia sebazeaz nprincipalpeschimburidepia ,pentrua
r spundelantreb rileeconomicefundamentale:Ceictdemultseproduce? Cum
seproduce?Pentrucineseproduce?Cineiadeciziileeconomice?Indiviziiifirmele
iaudeciziicarereflect op iunilepropriisaureac ialorlastimulente.Firmeleiaudecizii
carelemaximizeaz profituliconcureaz s produc bunul,pecare consumatorul l
dorete,lacelmaimicpre posibil.Acestprocesdetermin ceeaceseproduce,cum
seproduceipentrucine.ntimpcefirmeleconcureaz nmaximizareaprofitului,
consumatorularedectigatdinfelulproduseloridincelalpre urilor la care sunt
furnizate.Privindnansamblu,pia aasigur folosirearesurselorntr-un mod ct mai
eficient.
NTREB RILEDEBAZ ALEECONOMIEISUNT:1.Ceseproduceince
cantitate? 2. Cum sunt produse aceste bunuri? 3. Pentru cine sunt produse aceste
bunuri?4.Cineiadeciziileeconomiceiprinceproces?
Guvernulareunrolfundamentalntoateeconomiiledepia .nRomnia,
guvernulrealizeaz structuralegal dedesf urareaactivit iieconomice.El
reglementeaz activit ileeconomicepentruaasigurac nuapardiscrimin rin
func iedesexsauras .c nusuntnela iconsumatorii,c aren*vederesiguran a
angaja ilor,c nusuptpoluateaerulsauapa.naltecazuri,guvernulfurnizeaz bunuri
sau servicii care nu pot fi furnizatedec treectorulprivat,cumarfi:ap rarea
na ional ,drumurilepubliceimonedana ional .Guvernuliajut peceicuprobleme
economice,pl tindajutordeomajiajutorsocialpentrupersoanelecuhandicap.
7

Guvernul asigur iunvenitminimpentrus raci,nspecialcopii,prinprogramede


asisten social .
Economiadepia graviteaz njurulschimbuluidintreindivizi(saumenaje),care
cump r bunuriiserviciidelafirmeicare,larndullor,cump r inputuri,diverse
materiale de produc ieiproducbunuripecarelevnd.Gndindu-se la o economie
depia ,economitiiiconcentreaz
aten iaasupraatreimaricategoriidepia
ncareindiviziiifirmeleinterac ioneaz .
Pie elepecarefirmelevndprodusele
menajelor se numesc pie ealebunurilor.
Multe firme vnd bunuri, de asemenea, altor
firme, iar produsele primei firme devin
materiile prime ale celei de a doua. Ca
intr rinprocesuldeproduc ie,firmeleau
nevoie(nafar dematerialelecump rate
pentrurealizareaprodusuluifinit)defor demunc ideutilaje.Firmelepot
achizi ionaserviciulmunc depepia afor eidemunc .Eicolecteaz fonduripentru
acump ramateriiprimedepepia acapitalului (figura 1.1).
Figura1.1.Cumfunc ioneaz economia?Treimaripie e
Menajeleparticip petoateceletreipie e.Cndelecump r bunurisauservicii,
semanifest ncalitatedeconsumatoripepia aproduselor.Cndoamenii au rolul de
lucr tori,economitiispunc eivndserviciulfor ademunc .Cndmenajele
cump r ac iunidelaofirm cotat laburs ,constituiedepozitesaumprumut bani
uneifirmecump rndobliga iuni,eiparticip lapia adecapitalcainvestitori.
Economitiiaudezvoltatdou modurideabordareaeconomiei.
MICROECONOMIA este studiuldetaliataldeciziiloradoptatedefirmeimenaje,
darialpre uriloriproduc ieinanumiteindustrii.Microeconomia (micro este un
derivat din limba greac pentrucuvntulmic)studiaz comportamentulunit ilorfirmele, menajele, indivizii - careformeaz economia.Seocup destudiulmodalit iin
careindiviziiiaudeciziiialfactorilorcareinfluen eaz acestedecizii.
MACROECONOMIA (macro esteunderivatdinlimbagreac pentrucuvntul
mare)priveteeconomiacaunntreg,nspecialfluctua iilevariabileloragregate,cum
arfi:rataomajului,ainfla iei,acreteriieconomice,daribalan acomercial .
M rimileglobalens nuneindic ac iunileuneifirmesaualeunuimenaj.Elenearat
cesentmpl nmedie.
nmacroeconomieanaliz m,deasemenea,evolu ianiveluluigeneralal
pre urilor,arateidobnziiiacursuluideschimb.Decepre urileaproapetuturor
bunuriloriserviciilorcrescnuneleperioaderapid,iarnaltele,r mnconstante?De
cefluctueaz rateledobnzilor?icedetermin valoareadolaruluicomparativcualte
valute?
8

Caseta 1.4. Prognoza indicatorilor socioeconomici n Romnia


Pentruan elegeevolu iaeconomiei,cunoatereaindicatorilorsocioeconomici
areoimportan vital .Dac accesezisite-urileComisieiNa ionaledePrognoz ,
www.cnp.roialDirec ieideStatistic aUniuniiEuropene,www.eurostat.org,veiafla
informa iidespreevolu ia indicatorilor socioeconomici ai Romniei. De asemenea, vei
g siunbuletincarecuprindeevolu iileiprognozeleindicatorilorsocioeconomicidin
toate rilemembrealeUniuniiEuropene.
Perspectivelemicroimacrosuntdou felurideapriviacelai lucru. Microeconomia
reprezint perspectivadejosnsusasupraeconomiei;macroeconomiareprezint
perspectiva de sus n jos.
MICROECONOMIA:studiaz deciziilemenajelorifirmelorsidetaliaz studiul
pre uriloriproduc ieindiferiteindustrii.
MACROECONOMIA:studiaz comportamentuleconomieicauntoti
comportamentulvariabileloragregate,precumomajul,cretereaeconomic ,nivelul
pre uriloriinfla ia.
1.4. ECONOMIAPOZITIV IECONOMIANORMATIV .
ECONOMITII?

DE CE SE CONTRAZIC

Economitiifolosescmodele pentruastudiacumfunc ioneaz economiai


pentruaprezicecesevantmpladac cevaseschimb .Unmodelpoatefi
reprezentatncuvintesaunecua iiiesteproiectatpentruailustracaracteristicile
esen ialealefenomenului studiat.
Atuncicndsedezbattemeeconomice,oameniifacdeseorigreealadea
confundarealitateacuidealurile.Cnddescriueconomiaiconstruiescmodelecare
previzioneaz evolu iaeconomieisauefectelediferitelorpolitici,economitiisunt
implica inceeacesenumeteeconomiepozitiv .Oanaliz pozitiv se
concentreaz asupraaceeaceeste,ncercnds g seasc r spunslantreb ri,
cumarfi:Careesteimpactulcreteriiimpozitelorasupraeconomiei?Decemediciiau
salarii mai mari,dectlucr toriinecalifica idinconstruc ii?
Cndevalueaz politicilealternative,punndnbalan beneficiileicosturile,ei
suntimplica intr-o economienormativ .Economianormativ seocup cuceeace
artrebuis fie,cudeciziileprivindunanumitcursdoritalac iunii.Artrebuis
reducemomajul,l sndastfelpre uriles creasc ntr-un ritm mai ridicat, pe termen
scurt?Artrebuis elimin mprotec iasocial ?ArtrebuicaGuvernuls intervin n
func ionareapie elorsaunu?Nuexist unr spunscorectsaugreitlaaceste
ntreb ri,deoareceeleserefer launseldevaloriiprincipiietice,inulafapte.
Totui,nuputemfacejudec iasupradezirabilit iiuneipoliticidectdac avemo
imagineclar asupraconsecin elor.Obun economienormativ ncearc dealtfels
explicevalorilesauobiectivelencorporatenjudecatadevaloareconsiderat ,astfel:
9

Dac acesteasuntobiectivelepecarcvreis leatingi,atunciaceastaesteceamai


bun politic .
Urm rinddezbaterile pe teme economice, probabil v-a ipusntrebarea:de ce se
contraziceconomitii?
R spunsullantrebareadumneavoastr nuesteunulsimplu,ns conflictul
dintresfaturiledatedeeconomitideciden ilordepoliticipoateap readindou cauze
fundamentale:1.Dezacordulntreeconomitiprivindvaliditateaanalizelorpozitive
privindmoduldefunc ionareaeconomiei;2.Faptulc economitiiauvaloridiferitei
viziunecontrarecuprivirelacaleacetrebuieurmat pentruandepliniunanumit
obiectiv.
1.5.GENEZATIIN EIECONOMICECONTEMPORANE
Gndireaeconomic areoistorierelativndelungat .Ideiichiarteorii
economiceauap rutnc dinAntichitate.Acesteaerauformulateiintegratenalte
sisteme de gndire. Principalele etape aleevolu ieigndiriiitiin eieconomicesunt:
a) Primaetap nevolu iagndiriieconomice iarenceputurilengndirea
antic greco-roman iasiatic isencheiespresfritulsecoluluialXVllI-lea, prin
contribu iaepocal aluiAdamSmith.nlucrareasaAvu iana iunilor(1776),Smitha
reuits deaexpresieprimeisitua iiclasice.Deaceea,elesteconsideratp rintele
tiin eieconomice,tiin care.ini ial,eracunoscut subdenumireadeeconomie
politic .Deodeosebit importan aufost,naceast perioad ,dezvolt rilei
contribu iileaceloreconomiticareauefectuatprimeleanalizeeconomiceale
proceseloreconomicedeansamblu,cumsunt:W.Petty,cuasaAritmetic politic ,F.
Quesnay,cufaimosuls uTabloueconomic.
b) Adouaperioad nevolu iagndiriiitiin eieconomice sencadreaz
ntr-unorizontdetimpcuprinsntresfritulsecoluluialXVIII-leainceputulultimei
treimi a secolului al XIX-lea.Aceast perioad estedominant iilustrat dec tre
DavidRicardo,culucrareasa,devenit clasic ,Despreprincipiileeconomieipoliticei
aleimpunerii(1817);deThomasMalthus(Eseuasupraprincipiuluipopula iei- 1798i
Principii ale economiei politice - 1820);deJohnS.Mill(Despredefini iaeconomiei
politiceimetodaeicaracteristic deinvestiga ie 1836iPrincipiileeconomiei
politice - 1848).
naceast etap atr itiacreatK.Marx,careesteconsideratunfondatorde
nou coal economic ,respectivunnoucurentdegndireeconomic .Operasa
fundamental esteCapitalul,cuceletreivolumealeacestuia(volumulI- 1867,
volumul II - 1885ivolumulIII-1893).
c) Atreiaperioad estecuprins ntreanii70aisecoluluialXIX-leaimarea
recesiunemondial dinanii30aisecolului XX. n acest interval de timp s-au impus
contribu iilestr lucitealecoliiistoricegermane(W.Roscher,G.Schmolleri
ndeosebiF.List).LucrarealuiFr.List,Sistemno ionaldeeconomiepolitic (1841),a
deschisnoiliniideabordareianaliz aeconomiei,ngeneral.naceast perioad s10

auimpusimarginalitiivienezi,specialitinteoriavaloriiiadistribu iei(C.Menger,
E. Bohm-Bawerk,F.vonWieser).Unlocaparteauocupaturm toriieconomiti:Leon
Walras (Elemente de economie politic pur - 1877); Vilfredo Pareto (Manual de
economiepolitic - 1906); Alfred Marshall (Principii ale economiei politice 1890 - i
Banii,creditulicomer ul- 1923).
d) Apatraperioad nevolu iatiin eieconomice sencadreaz ntreanii20
ianii70aisecoluluiXX.Perioadarespectiv estemarcat pregnantdeJ.M.Keynes
ideoperasafundamental ,Teoriageneral afolosiriiminiidelucru,adobnziiia
banilor.
Operaeconomic aluiKeynesadatunputernicimpulstiin eieconomice, n
general.
Careplic lacurentuldirijistkeynesist,s-a constituit liberalismul clasic al
secoluluiXX,aic ruicorifeiaufost:L.Mises(Economiana ional - 1910iProbleme
deepistemologieeconomic 1933),Fr.Hayek(Drumulc treservitute - 1944,
Constitu ialibert ii- 1960),M.Friedman(Eseuriprivindeconomiapozitiv - 1953;
Capitalismilibertate- 1995;Teoriacantitativ amonedei-1969).
e) Acinceaperioad a nceput n deceniul al optulea al secolului nostru. Pe
terenul realit iloreconomicecontemporaneibeneficiinddecuceririleanterioareale
tiin eieconomice,detehniciledeanaliz existente,tiin aeconomic seafl nfala
uneinoisitua iiclasice.Deocamdat ,toateteoriileelaboratentrecutaufostisunt
dezvoltateiactualizate.nacelaitimp.nprocesulfirescderaportarelanevoile
realit ii,uneledintreideile,teoriileidoctrinelevechiaufostabandonatesau
marginalizate.
Gndireaeconomic romneasc afostcreat idezvoltat de-a lungul
secolelor de: Dimitrie Cantemir, Teodor Diamant, Nicolae Blcescu, Ion Ghica, George
Bari iu,DionisiePopMartian,P.S.Aurelian,VirgilMadgearu,VictorSl vescu,G.
Mladenatz,IonR ducanu,IonN.Angelescu,GeorgeTac,MihailManoilescu,
Nicolae Georgescu-Roegen, Ionel Blaga, Costin Murgescu, Victor Jinga, Mihai
Todosia,loanZahiu,CostinC.Kiri escu,NicolaeN.Constantinescuetc.(veziDic ionar
deeconomie,edi iaalll-a,EdituraEconomic ,2005).
1.6. ECONOMIA-COMPONENT ASISTEMULUITIIN EIECONOMICE
Pentruacaracterizatiin aeconomic ,estenecesars sefac apellaceeace
reprezint tiin angeneralilasubstan aeconomieicarealitate.
De-alungulsecolelor,cunotin eleeconomiceaufostintegrate"ndiferitealte
sistemedegndire(nfilozofie,politic ,drept,moral ).Aacums-aar tatncapitolul
anterior,tiin aeconomic s-aconstituitiaprimitdreptdecetatenlumeatiin elor
c tresfritulsecoluluial XVIII-lea, atunci cnd capitalismul s-a dezvoltatis-a
consolidatn rilevest-europene.Constituireatiin eieconomiceafostrezultatul
efortului creator specializat, de pionierat, al fondatorilor acesteia (A. Smith, D. Ricardo,
J.B.Say,W.Petty,K.Marx),deveni iulteriorclasiciiacesteitiin e.
11

Ini ial,nouatiin afostdenumit economiepolitic .Termenul a fost consacrat


defrancezulAntoinedeMontchrestien,prinals uTratatdeeconomiepolitic (1615).
Acesttermenprovinedelatreicuvintedeoriginegreac :oikos(gospod rie,
gospod rire),nomos(lege,regul )ipolis(orae,cetate).ntraducereliber ,
economiapolitic semnific regulile(legea)degospod rireasociet ii.
Paradoxal,sintagmaeconomiepolitic aap rut,respectivafostconsacrat cu
mult timp nainte catiin aeconomic s fiap rut.Darclasiciitiin eieconomice,
fondatoriiacesteia,aupreluattermenulconsacratdeMontchrestienn1615il-au
folositpentruadesemnanouatiin ,carestudiaeconomianansamblulei.Defapt,
ceimaimul idintremariieconomititeoreticieniaisecoluluial XIX-lea (D. Ricardo, K.
Marx, J.B. Say, L. Walras. C. Menger, A. Marshall) au inclus termenul de economie
politic ntitlurilespecialealeoperelorlorfundamentale.
Caseta 1.5. Tipuri de abordare a domeniului economic
Domeniultiin eieconomices-amodificatis-adiversificatnultimeledou -trei
secoledeexisten .Procesulrespectivaavuttemeiuriobiective,daricondi ion ri
subiective,lat cumsintetizeaz acestdubluaspectreputatuleconomistfrancez
Gilbert Abraham-Frois:Problemaobiectuluicunoateriieconomiceestecuattmai
delicat ,cuct- nfunc iedeepoci,deautorii,eventual,demod - se va vorbi cnd
deeconomiepolitic ,cnddetiin economic sau,ntr-oform imaineutr ,de
analiz economic ,bachiardediscurseconomic.Nevomdaseamac celetreitipuri
dedefini iepropusedeeconomitidedou secolencoacesunt,totodat ,divergente
inesatisfctoare'(fi/70/ra3politic .EdituraHumanitas,Bucureti,1997,p.8).
TIIN AECONOMIC const decinansamblulcoerentdeno iuni,idei.teoriii
doctrineprincaresuntreflectatenplanulgndiriiactele,fapteleicomportamentele
economice,dinjudec iledevaloareasupraacestora,precumsidintehnicile,
metodele iprocedeeledem surare,evaluare,gestionareidestimulareaactivit ilor
economice.
Economiacatiin :con inut,func ii.
In ultimul timp s-aajunslaunminimumdeconsenscuprivirelafaptulc
economiaocup unlocapartencadrultiin elor economice, in sistemul actual al
acestora.Oricarearfimanieradeabordareaeconomieicarealitate- subliniaz
profesorul francez Michel Didier-,vafintotdeaunanecesar ocunoateregeneral a
mecanismeloriproblemeloreconomicerelativconstante, prin intermediul conceptelor
iallimbajuluigeneralspecifictiin eieconomice(Economia.Regulilejocului.Editura
Humanitas.Bucureti,1994,p.14).
Economiaesteotiin fundamental .nfond,autonomizareauneiastfelde
tiin e,caicreterearoluluieipem suradezvolt riiidiversific riitiin eieconomice
decurgdinmanifestareaunorprincipiigenerale:unctigmaimareestepreferabil
unuiamaimic;ob inereaceleimaimaricantit idebunuricuctmaipu in munc i
12

abnega ie;principiulutilit iimarginaledescrescnde;randamentuldescresc toral


folosirii resurselor economice.
ECONOMIAseautonomizeaz nsistemultiin eloreconomicemaialesprin
moduldeabordareaactivit iloreconomice,prinpremiseleadoptatesiconcluziile pe
careleformuleaz .Domeniulacesteianupoateficonturatprinsec ion riverticale
i/sauorizontale,niciprininstrumentesi/saumetodedeinvestigare.
Caseta 1.6. Principii ale economiei contemporane
ProfesorulamericanGregoryN.Mankiwconsider c zece sunt principiile
definitoriialetiin eieconomiceialestudiuluiacesteia.
1.Oameniiseconfrunt cualegerea.Oricedecizieindividual presupune
renun arealaunbun.laosatisfac ie(pl cere) pentruaob ineunaltbun,oalt
pl cere.Eiseconfrunt cudiversetipuridealegeri.
2.Costulunuibun,aluneiac iuniiopera iunireprezint ansasacrificat ,acel
cevalacareserenun pentruaaveabunul,pentruaefectuaac iunearespectiv .
Deciluareadeciziilornecesit comparareacosturiloribeneficiilordiferitelor
alternative.
3.Oameniira ionaliiaudeciziilelorpebazaanalizeintermenimarginali.Aa
cumarat experien a,attindivizii,ctifirmeledecidntr-o problem saualta,alego
alternativ saualtadintreceleposibiledoardac venitulmarginaldep etecostul
marginal.
4.Oameniir spundlastimulente,eiac ioneaz nconcordan cuintereselelor.
Eiischimb comportamentul,nfunc iedemodificareacosturiloriaveniturilor,de
diferen apozitiv dintreele.
5.Specializarea,schimbul,comer ulipotmbog ipeto i.nciudacompeti iei
dintreele,familiile,firmele,economiile riloraudectigatdinabilitateacucarefac
comer .
6. Pie elesunt,ngeneral,oform bun deorganizareaactivit iloreconomice.
Pediferitelepie esentlnescfirmeleiindivizii,lundfiecaredecizii,nfunc iede
pre urisideintereselelor.Mnainvizibil facecapie eles conduc spreceamai
bun alocarearesurselorexistente.
7.Guvernelepotuneoris mbun t easc rezultatelepie ei.Din diferite motive,
regulaminiiinvizibileprezint numeroaseexcep ii.
8.Standarduldevia dintr-o ar depindedecapacitateaacesteiadeaproduce
bunurimaterialeiserviciincantit i,structuriidecalitatecorespunz toare.Aproape
ntreagavaria ieastandardelordeviat (ntimpinspa iu)poatefiatribuit
diferentelor de productivitate.
9.Pre urilecrescatuncicndguvernultip retepreamul ibani.Stabilitatea
pre uriloriinfla iasuntdou procesecaresecontrapun.Infla iaridicat impuneo
seam decosturisociale.
13

10.Petermenscurt,societateaesteconfruntat cualegereadintreinfla iei


omaj,dintremaiputin infla iesimaimultomaji/sauinvers.
Primelepatruprincipiiserefer laluareadeciziiloreconomiceindividuale,
urm toareletreiprivescmodulncareoameniiintr ninterac iunieconomiceuniicu
al ii,ntimpceultimeletreivizeaz modulncarefunc ioneaz economiaunei rica
ntreg.
1.7.METODE,TEHNICIIINSTRUMENTEDEANALIZ ECONOMIC
Caoricarealt tiin ,tiin aeconomic ,deciieconomia,dispune,respectiv
beneficiaz deometod decercetare.Fiindotiin relativtn r ,aceastaa
mprumutatuneleinstrumenteitehnicideanaliz deIatiin eanteriorconstituite.
Pn launpunct,asemeneamprumuturisuntnonnale.Darrecurgereadoarla
metodefolositedetiin elenaturiiiaplicarealornecritic nprocesul investig rii
economice s-audoveditafiop iunigreiteipu ineficiente.Imitareaservil ametodei
tiin elorfizice- prevenea P.A. Samuelson - constituie o eroare cnd este vorba de
studiuloamenilorialsociet ii.
Caurmareauneilungiifurtunoase dezbateri teoretice, s-a impus concluzia
conformc reiametodauneitiin edepindedenaturaacesteia (Andre Marchal). Nu
exist ometod tiin ific universal .Chiardac cercetareatiin ific areprincipiileei
generale,chiardac easedesf oar pebaz deregulideontologiceuniversale,
metodatrebuieconceput ,nfunc iedespecificulfiec ruidomeniudecercetat,n
cazulnostru,nfunc iedespecificuleconomieicatiin teoretic fundamental .
Actualmente, metoda de cercetare n economiesecaracterizeaz prin
inexisten auneist riconflictualentrediferitelemanieredetratare(anterioarei
prezente).Pares sefin elesfaptulc cercetareaeconomic poatefaceapella
metodespecificetiin elorexacte,cucondi iarelev riinpermanen acriteriului
tipologicesen ialaleconomiei.Aceastafacenecesar integrareametodelorpreluate
dinaltetiin enrigorilemetodeipsihosociologice,singuracapabil s dezv luie
comportamentul omului n postura sa de subiect economic.
Sistemul metodologic al economiei. Pe baza unui proces complex, ndelungat, sa constituit unsistemmetodologicaltiin eieconomice format, n principal, din:
unitateainduc ie-deduc ie,principiulcaeterisparibus,unitateaanaliz -sintez ,
unitateadintremetodaistoric icealogic deanaliz economic ,unitateaanaliz
calitativ -analiz cantitativ etc.
Unitateainduc ie-deduc iereprezint ocaledecercetareeconomic ide
expunerearezultatelorcercet riicareimplic multedintrecelelaltetehnicii
instrumente.
INDUC IA estemoduldeara iona,trecnddelaparticular,lageneral;dela
fapte,lageneraliz riteoretice.Esteopera iuneaintelectual decunoatereaesen ei
14

sauaprincipiilor,plecnddelaobservareaatent afenomenelor, a faptelor si a


actelor economice.
DEDUC IArealizeaz opera iuneaintelectual den elegereaunormanifest ri
saufenomene,plecnddelaprincipiul(legea)sauesen aacestora.Estemoduldea
cerceta economia, trecnd de la general, la particular.
Trebuief cut precizareac nu-ivorbadespredou metode- unainductiv i
altadeductiv - icuattmaipu insepuneproblemaopozi ieidintreele.Referindu-se
lainduc ieideduc ie,CharlesGideprecizac formeaz osingur metod , cu trei
etape:
observarea faptelor,far oideepreconceput imaiales,observareaacelor
fapte care par nensemnate;
imaginareauneiexplica iigenerale,formulareadelegicares fac posibil
apropiereantrefapteiacteaparentdisparate;
verificarea fondului acestei ipoteze,observareadac legileformulatecorespund
fapteloridac politicaeconomic estefundamentat peele.
PRINCIPIULCAETCRISPARIBUS pleac delapremisac uneleelemente
ale analizei economice sunt stabile, n timp ce altele sunt variabile. Acesta este o
aplicareaprincipiuluilogicii,conformc ruiainterpretareaevolu ieifenomenuluise
faceprinrecunoatereaunuipunctstabildereferin .Deregul ,suntconsiderate
stabile acele elemente care pot fi cuantificatematematic.Cerereadepia pentru
paltoanepresupuneunelementstabil(num rulconsumatorilor)iunulvariabil(moda).
ABSTRAC IATIIN IFIC esteoalt component ametodologieieconomiei.
Caracterulcomplexaleconomieiiposibilit ilelimitatealefiec ruicercet tor(fiechiar
echipedecercetare)facnecesar naintareantreptepedrumuldificilalcercet rii.
Cercet toruliconcentreaz aten ia,defiecaredat ,asupraunuiaspectsprea-1
analiza,f cndabstrac iedecelelalteaspecte(ac rorexisten iestecunoscut ).
Cunoatereauneiasaualteiadintrelaturilerealit iieconomiceseconcretizeaz ntrun simbol lingvistic - ono iune,unconcept.
Unitateadintreanaliz isintez .
ANALIZA nseamn descompunerea,dezmembrareafenomenului, a procesului
decercetatnelementelesalecomponenteicercetareafiec reiadintreacestea,ca
p r inecesarealentregului.
SINTEZA presupune unirea elementelor analizate separat n cadrul ntregului
unitar, legat prin resorturi interne (cauzalesaufunc ionale).
Unitateadintremetodaistoric icealogic deanaliz economic .
METODAISTORIC nseamn reflectarea,descriereaifixareafaptelori
evenimenteloraacums-au petrecut ele n timp.
CERCETAREALOGIC este aceea care presupune trecerea de la abstract la
concret,prelunddinprocesulistoricrealnumaiceeaceesteesen ialiconstituie
15

veriginecesare.Cercetarealogic esteistoriadegajat deelementelentmpl toare,


far afirupt derealuleconomiei.
Unitatea analizeicantitativeicalitative.Pomindu-sedelapremisac realitatea
ns isecaracterizeaz printr-oasemeneaunitate,cercetareatrebuies in seama
deconexiuniledintreacteleifapteleeconomice,deaspectulcalitativallor.daride
m suraiintensitatea acestora, de aspectul lor cantitativ.
Modelareamatematic (reproducereaschematic aunuiproceseconomicsub
formaunuisistemlinearsauanalog,nscopulstudieriimoduluidedesf urarea
procesuluiiafenomenuluireal)constituieotreapt important nridicareadela
abstract la concret, n realizarea efectiv aunit iianalizeicalitativeicantitative.
Caseta1.7.Economianfa auneiatreiarevolu iinmetodologie
Profesiunea de economist de azi - remarca profesorul american de origine
romn AnghelRugin - ipierdecredibilitatea,datfiindfaptulc activeaz ntr-o
Cas atiin eidivizat saudezbinat :Economiamodern adezechilibrului",
Economiaclasic aechilibruluistabil.Niciunprogresdeduratanuesteposibil- n
teoriesaunpractic - pn ceaceast interpretareeronat saudilem metodologic ,
motenit dintrecut,nuvafisolu ionat adecvat.Avenitdecimomentuluneiatreia
revolu iingndireaeconomic .AacumscriaVictorHugo,exist cevamaiputernic
decttoatearmateledinlume,iaceastaesteoideec reia i-a venit timpul".
Provocareaexist ,cumarspuneToynbee.Avemnevoienumaideunr spuns
adecvatchem riiistorice.Niciunprogresdedurat nuesteposibilnteoriasipractica
economic ,pn nuselichideaz dilemametodologic ar tat inuseintroduce un
nouprogramdecercetare,pecareprofesorulRugin ldenumeteAbordarea
simultan aechilibruluisidezechilibruluineconomie"(PrincipiaOeconomica,Editura
Academiei Romne. 1993. p. 85).
FORMAREA,DEZVOLTAREAIABANDONAREATEORIILOR ECONOMICE
Oriceteorieeconomic autentic seformeaz ,sedezvolt ipoates dispar
ntr-unprocescomplex,ncadrulc ruiaseopereaz cu:
1)defini iicaredescriurigurosvariabilele;
2) ipoteze, presupuneri despre comportamentul acestor variabile;
3)predic ii,prognozecaresuntdedusedinipotezeleteoriei;
4)testeprincarepredic iilesuntconfruntatecurealitatea.
1) Variabilele economice
Variabilaeconomic esteom rimecarepoateluadiferitevalori.Variabilele
economice sunt elementedebaz aleteoriilor,fiecarevariabil trebuinds fiedefinit
cumaxim claritate.Exist maimultetipuridevariabile, dou grup rifiindmai
importante: endogene iexogene, de flux ide stoc.

16

VARIABILAENDOGEN esteaceavariabil carepoatefidefinit i


caracterizat ncadruluneiteorii(depild ,pre ulmerelorpeopia liber cu
concuren perfect ).
VARIABILAEXOGEN esteaceavariabil careareodeterminarenafara
teoriei,darcareinfluen eaz variabileleendogene(depild ,condi iilenaturalencare
au fost produse merele).
VARIABILELE DE FLUX suntacelevariabilecareimplic odimensiune
temporal ,exprimndom rimentr-un orizont de timp.
VARIABILELE DE STOC constauncantit ileexistentelaunmomentdat.
Cheltuieliledeconsumf cutedeofamilientr-os pt -mn reprezint o
variabil deflux,ntimpcesumadebaniexistent ntr-un depozit bancar este o
variabil destoc.
2) Ipotezele, presupunerile
Caparteesen ial ateoriei,ipotezele serefer lamotiva iadeciziiloreconomice,
laanumiterela iifizicentresubiec iieconomici,lacondi iilencareteoriatrebuie
aplicat .
nceeaceprivetemotivele,teoriaeconomic standard(numit ineoclasicism)
estebazat peprezum iafundamental conformc reiato ioameniicareiaudecizii
economiceiurm rescinteresulpropriupebazauneiinforma iicompleteasupra
domeniului.Depild ,consu-matoriiimaximizeaz utilit ile,iarfirmele- profiturile.
Cele mai importante presupuneri privitoare la reac iilefizice serefer la
raporturiledem rimedintrefactoriideproduc ieutiliza i(input-uri)ibunurileproduse
(output-uri).
Raportareauneiteoriilacondi iilencareurmeaz s fieaplicat faceposibil
aprecierea teoriilor, respectiv ncadrarea lor n realiste inerealiste, n bune (veridice)
iproaste(false,aberante).
Oriceteorieesteoabstrac ietiin ific ,unmodeldeanaliz .Dac oteoriear
ncercas copieze,s descrierealitatea,aceastanuarad uganimicmoduluideao
n elege;aceateoriearfioaglomerareeclectic dedescrieriidefini ii.
3) Predic iile
PREDIC IA uneiteoriiesteopropozi iecarepoatefidedus dinaceateorie.
Predic iatiin ific esteoafirma iecondi ionat ,careiaformaurm toare:dac seface
ceva,atuncisevantmplaialtceva(dac vacreteimpozitulpeprofit,atunciseva
reducevolumulinvesti iilor).
Predic ianuarenimicncomuncuprofe ia.Predic iacondi ionat nuse
confund nicicupreviziunea.Aceastadinurm presupune prezicerea viitorului prin
descoperireaunorrela iintrevariabileleeconomiceviitoarecuvariabileleobservaten
prezent.
4) Testele (testarea)
17

Oteorieestetestat princonfruntareapredic iilor eicurealitateaevident .


Uneori, economitiirecurglatestareadirect ateoriilor,alteori,eifacaceastaindirect.
Atuncicndoteorieeueaz nmodrepetatnefortulpurt toriloreideafacepredic ii
maibunedectoalternativ disponibil ,respectivateorieestefiemodificat ,fie
nlocuit .
Oriceabordaretiin ific auneirealit i
economiceconst ,mainti,dinformulareauneiteorii
careoreflect i,apoi,dinobservareadac teoriaeste
infirmat sauconfirmat derealitateareflectat .
Economitiicaut caprinutilizarea teorieis explice,
s n eleag is fac predic iiasuprafenomenelori
proceselorreale,i.deaceea,teoriaestecorelat cu
observa iileempiriceitestat prinacestea.
Caseta1.8.Interac iuneacontinu dintreteoria
economic iobservarea empiric .Sistemul
metodologicnac iune
Omuldetiin ,teoreticianul,incepetravaliuls u
cudefini iileexistente,oferitedeteorie.Elfaceo
seam deipoteze.
Pe baza unui proces logic deductiv, el formuleaz
predic ii sau implica ii; apar, astfel, rezultatele teoretice.
Defini iile, ipotezele si predic iile sunt supuse
observ rii empirice, folosindu-se n acest scop tehnicile de analiz statistic i
sociologic .
Pe baza confrunt rii cu realitatea, a test rii teoriilor, unele dintre ele pot fi confirmate
i deci acceptate temporar.
Dar alte teorii pot fi i sunt infirmate de fapte, adic se afl n contradic ie cu
realitatea. Unele dintre acestea din urm sunt abandonate, iar celelalte pot fi supuse
unui proces de mbun t ire.
N.B.:Demersultiin ificar tatesteunulpreponderentdeductiv.Dac s-ar ncepe
demersuldelaobservareafaptelorsiacteloreconomice,elarluaoturnur inductiv .
Evolu iacunoateriitiin ificenuconst doarnaprofundareasiextindereatiin ei.Ea
const ,deasemenea.ntransform ri,ndiscontinuit i,ntreceridelaoteorielaalta
(E. Morin).
RELA IATEORIEECONOMIC -CUNOATEREEMPIRIC
nplanistoricgeneral,deci,nprim instan ,observa iileempiriceau precedat
teoriileeconomice.Acesteadinurm auap rutpentruprimadat doaratuncicndsaupusprimelentreb ricuprivirelamodulncarecoopereaz incarese
coordoneaz (coreleaz )comportamenteleparticipan ilorlaschimburiprinpia .
18

n condi iileconstituiriiidezvolt riitiin eieconomice,ntreteoriileeconomicei


cunoatereaempiric exist rela iispecificedeinterdependen .Procesulform riii
dezvolt riiteoriilorpresupuneunitateadintreapriorismul logic iempirismulrelativist.
Caurmare.nataremprejur riesteimposibildeprecizatcaredintreceledou laturi
alecunoateriitiin ificeareascenden (prioritate)fa decealalt .
Exist situa iicnddateleempiricepotsugerainadecv rialeuneiteorii
constituitedeja;caurmare,practicasolicit tiin eis elaborezenoiteorii,adecvate
realit ii.Dimpotriv ,naltecircumstan e,osimpl b nuial ,oobserva ieinspirat din
parteaunorpracticieniexperimenta ipoateconducelaapari iauneiteoriicuun suport
teoreticrelativfragil.Oastfeldegeneralizarepoatefifolosit laexplicareauneip r i
semnificativealumiireale,aunuimarenum rdeexperien e.Dinacesteconstat ri
decurganumiteprincipiicuprivirelarela iateorieeconomic -experien .
Oafirma iec cevaexist ,depild ,poatefidovedit pring sireaunuiexemplu
cares oconfirme.Aceastanupoatefins definitivinfirmat ,deoareceesteposibil
cacinevas g seasc unexemplucareconfirm respectivaafirma ienviitor.Invers,
afirma iac unelerela iiseverific noricesitua iipoatefirespins deuncazbine
documentat,carenuovalideaz .Exist ntotdeaunaposibilitateacanviitors se
observeuncazcarenusus ineoastfeldeafirma ie.nconcluzie,afirma ia(axioma)
conformc reiacevaexist poatefidovedit ,darnurespins .Invers,afirma iac ceva
exist ntotdeaunapoatefirespins ,darnupoatefidovedit .
Altfelspus,sepoatedemonstrac teoriileeconomicesuntconsistentecufaptele
observate,darnusepoatestabilic elesuntcusiguran adev rate.
1.8.NTOCMIREAGRAFICELORIUTILIZAREALORNANALIZAECONOMIC
n general, graficul const ntr-undesensubform delinii,puncte,figuri
geometriceetc.,executatdup regulispeciale(laoanumit scar ,nlimiteleunor
coordonate)pentruadaoimaginevizual intuitiv asupraunorm rimiivaria ieilor.
asupraleg turilordintredou saumaimultem rimi(indicatori).
Cel mai simplu grafic surprinde osingur variabil printr-o distan .Exemplul
tipicdeastfeldegraficestecelcarereprezint peoscar temperatura,m surat n
gradeCelsius.Graficelerespectiveexprim varia iatemperaturiinraportcuzero
grade.
Graficeledobndescns consisten isemnifica iecndpunnrela iedou
saumaimultevariabile.nacestscopsestabilescdou sc riperpendicularentreele.
Celedou liniidescar senumescaxesaucoordonate.Liniavertical estenumit
ordonat sauaxaOr,iarceaorizontal estenumit abscis sau axa Ox.Fiecareax
areunpunctzero.Acestaestecomuncelordou axeipoart numeledeorigine.
ntocmirea unui graficcudou variabilepresupunedou informa ii.Unpunctde
pe grafic este identificat prin coordonatele sale. Acestea constau n distan eledela
acelpunctpegraficpn laceledou axe,trasecaparalelelaacestea.Distan adela
19

punctulrespectivlaaxaOxestecoordonatay,deoarecelungimeadistan eieste
aceeaicuvaloareamarcat peaxaOy.Invers,nceeaceprivetecoordonata x.
nanalizaeconomic sefolosescmultiplegraficecudou variabile,celemai
semnificativefiind:diagrameledesf urate(dispersate);graficelenfunc iedetimp;
graficelensec iunetransversal .
DIAGRAMADESF URAT (cel mai folosit gen degrafic)puncteaz m rimea
uneivariabileeconomiceasociat cuceaaalteivariabile.Aceastasurprindeunadintre
variabilepeabscis ipecealalt peordonat .Deexemplu,peaxaOxsenscrie
cantitateacerut dintr-unbun,ipeaxaOy- nivelul pre uluiacestuia.
ntocmireaacesteidiagrameesteadeseaasociat cuntrerupereaaxelor.Prinaceast
practic seatrageaten iaasuprafaptuluic exist salturintrepunctulzeroiprima
valoaremarcat peax .Recurgndu-se la ntreruperile n axe, se poate vizualiza
rela iadintre variabile.
Pentruasecompletaimaginearela iilordintrem rimilear tatemaisus,se
recurge la corelarea acestora cu factorul timp.
GRAFICELE-FUNC IEDETIMPm soar timpulpeaxaOxivariabilele
economice care intereseaz peaxaOy'.
GRAFICELENSEC IUNETRANSVERSAL m soar valoareauneivariabile
economicepeoax ,iarpecealalt ax sem soar variabilelecareintereseaz .Dar
graficeleutilizateneconomienuselimiteaz lareprezent ridem rimi.Ele vizeaz
maimult,adic ilustrarearela iilordintrevariabiledinunghiulncadr riilorntr-un
modeleconomic.nacestscopaufostcreateisefolosesc,nprezent,urm toarele
tipuri de grafice, fiecare dintre ele surprinznd variabilecare:urc icoboar
mpreun ;sedeplaseaz ndirec iiopuse;suntlegatentreele;auunmaxim,
respectiv un minim.
GRAFICELECUDOU VARIABILECAREURC ICOBOAR MPREUN
exprim orela iepozitiv .Oastfelderela ieesteilustrat deoliniendreptat nsus
(cresc toare).
nfigura1.2suntprezentatetreitipuridegraficeculiniicresc toare:unadreapt i
dou curbe(peungrafic,oricelinieestenumit curb ,indiferentdealuraei).

20

Distantaalergat (m)

Viteza (km/h)
Timpul de studiu (ore)
a)constant
c)descresc toare

b)cresc toare

Figura 1.2. Grafice cu pante pozitive


Graficul 1.2.a ilustreaz rela iadintrenum ruldekilometriparcurideunautoturismn
cincioreivitezaacestuia;dac vitezamedieorar estede40dekm/or ,atunci
rela iaesteexprimat depunctula,eafiindreprezentat deoliniedreapt cudirec ia
spre nord- est.Easenumeterela ieliniar ,avndopant constant .
Graficul1,2.bexprim orela ieac reipant ncepeliniapoidevineabrupt ,pe
m sur cenedeplas mde-alungulcurbei.Esteorela iepozitiv cupant
cresc toare.
Cazul surprins este cel alunuisprinter,carearenevoiedeuntimppentrucapulsuls
revin lanormal.
Graficul1.2.Cilustreaz rela iadintrenum ruldeproblemerezolvatedeunstudenti
timpuls udestudiu.Aceast rela ieestesurprins printr-oliniecurb descresc toare
carencepecuopant abrupt ,eadevenindmailin pem sur cesendep rteaz
deorigine,respectivpem sur ceapareobosealarezolvitorului.
Graficelecaresurprindrela iicupunctedemaximideminimsefolosescpentru
analizaeconomic aactivit ilorcetrebuie(potfi)optimizate.Asemeneagraficese
prezint caceledinfigura1.3.
ngraficul1.3.asesugereaz rela iadintre
cantitateadeprecipita iiirecoltadegrula
hectar.Dac nuexist precipita iideloc,atunci
21

recolta degruvafizero.Pem sur ceprecipita iilesporesc(s zicem,pn la10


zilepelun ),produc iilelahectarvorsporipn la4.000kg(punctula).Dar,dac va
plouamaimultde10zilepelun ,recoltavasuferidincauzalipseidelumin i
c ldur .Decirela iarespectiv ncepepozitiv,atingeunmaximumiapoiscade,
putnd ajunge la zero.

1.3. Rela iicupunctedemaximum(a)ideminimum(b)

Figura

Pringraficul1.3.besteredat orela ie
(m rime)care,dimpotriv .ncepecuopant
negativ ,scadepn laun punctminimiapoi
ncepes creasc .Exemplulnostruserefer la
rela iadintreconsumul(cheltuiala)debenzin
pemilaparcurs .Astfel,lavitezesc zute,costul
benzineipemil esteridicat,laovitez decirca
55 de milepeor ,acestcostesteminim
(punctulb),pentruca.lavitezefoartemari,els
creasc dinnou.
Exist multesitua iicndOVARIABIL ESTEINDEPENDENT FA DE
ALTELE.
Infigura1.4seredaudou asemeneavariabile,unapeorizontal ,ialtape
vertical .

Figura 1.4. Rela iintrevariabileindependente

22

Graficul1,4.apuneneviden independen apreg tiriistuden ilor(deexemplu,


75%dinnivelulmaximposibil)fa depre ulbananelor.Rela iarespectiv (lipsade
leg tur )dintre acestedou variabileesteilustrat printr-oliniedreapt orizontal .
ncel laltgrafic(1.4.b)suntredateproduc iadevinn Fran ainum rulmediu
dezileploioasen araGalilor.Cantitateade vinob inut aparecaoliniedreapt
vertical .
Pantauneirela ii
n descrierea graficelor s-avorbitdesprecurbendreptatensusidesprecurbe
ndreptatenjos,desprepanteabrupteipantelineetc.Oricum,no iuneadepant a
uneicurbeestefoarteimportant .
PANTAUNEIRELA IIestemodificareavaloriivariabileim suratepeaxaOy,
raportat lavaria iavaloriivariabileim surat peaxaOx.Sefoloseteliteragreceasc
delta ()pentruareprezentavaria ia.Astfel, reprezint varia iavaloriivariabilei
m surat peaxaOy,i reprezint varia iavaloriivariabileim surat peaxaOx.
Astfel,pantauneirela iieste

Dac ovaria ierelativmareavariabileim surat peaxaOy( )esteasociat


cuovaria iemic avariabileim surat peaxaOx( ),pantaestemic icurbaeste
lin ,plat .nfigura1.5estesugerat m surareapantei.
Dup cumsepoateconstatangraficul1.5.a,atuncicnd x cretedela2la6,
m rimealuiy vacretedela3la6.Varia ialuixeste+4,deci = 4. n ceea ce
privetevaria ialuiy,aceastaeste+3,deci = 3.
Panta dreptei este egala cu

Figura 1.5. Masurarea pantei liniei drepte


n graficul 1.5.b, atunci cnd x cretedela2la6,y scade de la 6 la 3.Varia ia
lui y este minus 3, adica
23

=3. Bariatia lui x este de +4, deci

Panta negativa a dreptei este

= 4.

Celedou panteauaceeaivaloareabsolut ,darunaestepozitiv ,iarcealalt


estenegativ .
CALCULAREA PANTEI UNEI LINII CURBE presupuneuneledificult i
suplimentare.Aceastadeoareceaceast pant nuesteconstant .Eadepindedelocul
ncareestedeterminat .Exist dou modurideacalculapantauneiliniicurbe:panta
intr-un punct pe curb ipantade-alungulunuiarcalcurbei.Celedou modurisunt
redate n figura 1.6.

Figura 1.6. Panta unei linii curbe


PANTA NTR-UN PUNCT (graficul1.6.a)secalculeaz g sind panta dreptei care
atinge curba ntr-un singur punct.
Pentruasecalculapantauneicurbenpunctula,setraseaz dreaptacareatinge
curbadoarnpunctula.Pantadrepteisecalculeaz mp r indvaria ialui ylavaria ia
luix.Cndxcretede la 0 la 4, 4.Aceast varia iealuix esteasociat cu
creterealuiy de la 2 la 5, deci = 3. Astfel, panta curbei la punctul a este de 3/4.
24

PANTA DE-A LUNGUL UNUI ARC (graficul1,6.b)secalculeaz trasand odreapt


peste curba de la un punctlaaltuliapoicalcul mpantaacesteidrepte.Pentrua
calculapantaarculuibc,setraseaz oliniedreapt delapunctulb,lapunctulc.Panta
drepteisecalculeaz mp r indvaria ialuiylavaria ialuix.Aceast pant
aproximeaz pantamedie a curbei de-a lungul arcului bc. Deplasndu-ne de la b la c,
xcretecu2iycretecu1,5.Pantadrepteibceste1,5mp r itla2,sau3mp r itla
4. Deci, panta curbei de-a lungul arcului este 3/4.
*
*
*
Importan astudieriitiin eieconomiceiaeconomieicatiin economic de
ansamblu,careformeaz trunchiuldebaz alntregiitiin eeconomicedintrecutide
ast zi,decurgedinrolulnsuialeconomiculuinsocietateacontemporan idin
valen eleintrinsecialetiin eidespre acest domeniu al socialului.
nsuireatiin eieconomiceare,nprimulrnd.osemnifica iecognitiv
deosebit .Cunotin ele,ideile,teoriileeconomicecorecteauunroltransformatormai
maredectcelalinstitu iilorexistente.S nuuit mremarca,devenit clasic ,pecare
marelematematicianifilozofHenriPoincareof cea:Nuexist nimicmaipractic
dectoteoriebun .Deaceea,transformareadisciplinelorcolareiuniversitarentruninstrumentdeinstruc ie,ntr-un mod de gndire nspiritulra ionalit iiieficien ei
economice poate deveni o cale de accelerare a progresului economic. n cazul
Romniei,acesteapotslujicusuccesreformaeconomic inscrierea riipeo
traiectorienormal deprogres,adic peliniacreteriibun st rii.
Deasemenea,tiin aeconomic ,nansamblulei,areomareutilitateaplicativ ,
princaresuntpusedirectnpractic ideile,teoriile,regulileeconomice.nacest
context,estevorbadesprefaptulc east labazaformul riic ilorimijloacelor ce
potfaceactivitateaeconomic maieficient attsubraportulrentabilit ii,ctisubcel
aleficien eisociale.
tiin aeconomic ofer baza ideatic-normativ pentruelaborareainf ptuirea
politicilor economice nconsonan cunevoiadeprogresapopoarelor.ncondi iile
adnciriigraduluidecomplexitateaeconomieiialecaracteruluidinamicalei,tiin a
economic areitrebuies dobndeasc un rol predictiv tot mai accentuat.
DisciplinaEconomie,prinloculeinplanurile denv mntalefacult ilor
economice,faceomunc depionieratnceeacepriveterealizareafunc iilorcognitivaplicativealetiin eieconomicenansamblulei,aletuturorcelorlaltetiin e(discipline)
economicepecarestuden iieconomitile studiaz peb ncilefacult ilor.

25

CONCEPTE-CHEIE
Alegere
Compromisuri
Cost de oportunitate
Curba posibilit ilor de produc ie
Distribu ia
Informa ia
Nevoi
Raritate
Resurse
Schimbul
Stimulente
tiin economica
Economie contemporan
Microeconomie (tiin )
Macroeconomie (tiin )
Economie pozitiva
Economienormativ
Metod a tiin ei economice
Induc ie-deduc ie n economie
Ceteris paribus
Abstrac ie tiin ific
Analiz-sintez
Metod istoric -metod logic
Analiz calitativ
Analiz cantitativ
Modelarea economic
PROBLEMEDEREFLEC IE
De ce sunt inevitabile schimburile? De ce sunt necesare stimulentele n n elegerea
alegerilor?
n urma unui schimb voluntar, de ce profit ambele p r i?
Cum difer informa ia de bunurile normale? Cum afecteaz pia a informa ia
imperfect ?
Numi i cele trei pie e economice principale i descrie i cum ar putea participa indivizii
pe fiecare dintre ele, fie ca vnz tor sau cump r tor.
Da i dou exemple de probleme economice care sunt n principal microeconomice i
dou exemplecaresuntnprincipalmacroeconomice.Careestediferen a
fundamental ntremicroeconomieimacroeconomie?
26

Cum afecteaz fiecare dintre urm toarele stimulentul de a urma o facultate? a)


creterea costurilor nv mntului; b) sc derea ratei dobnzii pentru creditele
acordatestuden ilor;c)cretereasalariilorpersoanelorf r facultate;d)creterea
veniturilorpentruabsolven iifacult iloreconomice.
Caracteriza i urm toarele evenimente prin cuvintele macroeconomie, microeconomie
sauambele:a)rataomajului,nRomnia,vasc deaanulacesta;b)obanc
mprumut bani uneimaricompanii,darrefuz ofirm maimic ;c)ratadobnzii
scadepentruto idebitorii;d)pre ulpetroluluicrete.
Care este diferen adintreraritateis r cie?Dac toat lumeaaraveasuficient
mncare,amputeaspunec alimentelenumaisuntrare?
Folosindu-v de criterii teoretice i epistemologice, precum si de argumente istorice,
ncerca i delimitarea obiectului economiei n cadrul tiin eieconomicecontemporane.
Se poate sus ine c tiin a economic , respectiv economia, are o metod proprie de
cercetare? Dac da. ar ta i cum s-a constituit aceasta pe fondul luptei generale pentru
metod n tiin .
Teoria economic - spune Paul Heyne - esteceacareconfer tiinteloreconomice
aproapetoataputerealordeanticipa iesaudeclarificare.Cumaprecia iopinialuiP.
Heyne?Argumenta infavoareasaundefavoareaacestei opinii.
Fiind o tiin tn r si fragil , tiin aeconomic trebuieabordat cuambi iei
modestie;ambi ie,pentruaanalizaian elegeomaterieextraordinardedens i
dificil ;modestie,pentruanuotravestinmodelemaimultpreten ioase, dect utile, n
teoriimaimultsofisticate,dectadev rate(RaymondBarre).Comenta iaceste
aprecieridinperspectivatiin ei.

27