Sunteți pe pagina 1din 1

2

VIAA MEDICAL

IN

Nr. 14 ! 3 aprilie 2015

VIAA MEDICAL
publica]ie s`pt`mnal`

E XPERIMENT

EDITOR

VIAA MEDICAL ROMNEASC


DIRECTOR GENERAL FONDATOR

dr. MIHAIL MIHAILIDE


DIRECTOR EXECUTIV
ec. RODICA ARON
DIRECTOR EDITORIAL
dr. VLAD MIXICH

REDACTOR EF
dr. AUREL F. MARIN

SECRETAR GENERAL
EF SECIE
DE REDACIE
MEDICAL
DAN DUMITRU MIHALACHE dr. MARIA DRAGOT
REDACTORI
dr. MARIANA MINEA ALEXANDRA NISTOROIU
REPORTER
IFTIMIE NESFNTU
COLABORATORI PERMANENI
ILINCA BELCIU, dr. CONSTANTIN BOGDAN,
prof. dr. OCTAVIAN BUDA, dr. RALUCA BULEA,
dr. M. GH. CLIN, C. CIOSU,
prof. dr. CONSTANTIN CIUFECU,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
conf. dr. MANOLE COJOCARU,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRACU, ANCA FLOREA,
ADRIAN GHEORGHE,
prof. dr. GABRIEL M. GURMAN,
DAN LZRESCU, dr. MARTIN S. MARTIN,
prof. dr. FLORIN MIHLAN, dr. IOANA MOCANU,
ALEXANDRU NEAGU,
dr. MARINELA OLROIU-VAN DEN HEUVEL,
dr. CTLINA PANAITESCU,
dr. VIOREL PTRACU,
acad. CONSTANTIN POPA,
prof. dr. MIRCEA-IOAN POPA,
PAULA ROMANESCU, ELENA SOLUNCA,
CANDID STOICA, dr. VLAD STROESCU,
DUMITRU ERBAN, DEMOSTENE OFRON,
dr. ALEXANDRU I. TRIFAN, ALICE UCULESCU,
conf. dr. CORNELIU ZEANA
TEHNOREDACTARE
GINA MANCIU, DANIELA RADU,
MIRELA DUMITREAN, BERTA ALEXE
CORECTUR
CONSTANA MARINESCU
MARKETING-PUBLICITATE
SORANA LZRESCU
ADMINISTRATIV
MARIA STEMATE
SABINA ANDREI
TATIANA ICHIMESCU
ADRESA:
Bucure[ti, Calea Victoriei nr. 21-23,
etaj 6, cam. 64-66, sector 3, cod 030023
TELEFON: 021.315.61.09; FAX: 021.315.69.80;
PUBLICITATE: 021.315.60.60
E-MAIL: vmr.redactia@clicknet.ro;
redactia@viata-medicala.ro
INTERNET: www.viata-medicala.ro

Of. Reg. Com. al municipiului Bucure[ti,


nr. J 40/11770/1993.
Publica]ia noastr` figureaz` \n catalogul Companiei Na]ionale
Po[ta Romn` la pozi]ia 19078.
ISSN 1220-5354

TIPARUL EXECUTAT DE RINGIER PRINT


Chitila Logistic Park
Tel.: 0729.729.269
n perioada 120 a fiec`rei luni, la toate
oficiile po[tale din ]ar` se pot \ncheia abonamente la Via]a medical` p~n` la
sf~r[itul anului 2015. n Catalogul de pres`
al Po[tei Romne, Via]a medical` figureaz` la num`rul 19078.
Abonamentele se pot ncheia [i direct \n
redac]ie, pentru o perioad` de 1, 3, 6 sau 12
luni.
Titularii abonamentelor pe 12 luni sunt
credita]i astfel:
membrii Colegiului Medicilor din
Romnia 5 ore de EMC;
membrii Colegiului Medicilor Denti[ti din Romnia 10 ore de EMC;
membrii OBBCSSR 7 credite FPC;
membrii OAMGMAMR 5 ore de
EMC.
Detalii la tel: 021.315.60.60, de luni
p~n` vineri, orele 915, sau prin e-mail:
abonamente@viata-medicala.ro
Conducerea s`pt`m~nalului
Via]a medical` respect` opiniile titularilor
de rubric` (persoane fizice sau juridice),
ale colaboratorilor ocazionali
[i ale redactorilor s`i,
chiar dac` nu \ntotdeauna [i le \nsu[e[te,
c~t` vreme acestea sunt argumentate
[i exprimate \ntr-un limbaj decent.

Iluzia unei insule

Edi]ia precedent` a rubricii a atins eforturile curente


de combatere a malariei [i dificult`]ile umane [i
opera]ionale asociate acestor eforturi. Adesea solu]iile cu
cel mai ridicat poten]ial de eficien]` [i cost-eficien]` sunt
[i cele mai intruzive pentru vie]ile civililor, de unde nevoia
de \n]elegere [i de acceptare a acestor solu]ii de c`tre
beneficiari. Comunit`]ile locale nu mai sunt privite de mult
doar ca beneficiari, ci ca generatori de solu]ii [i participan]i
activi la formularea [i opera]ionalizarea oric`rui tip de
program de s`n`tate public`. Toate acestea sun` foarte
bine, \ns` o provocare major` este aceea c`, odat`
clarificat` premisa de mai sus, ajunge s` se pun` cur~nd
problema scalei la care comunitatea poate fi mobilizat`
pentru atingerea obiectivelor de program. Efortul
controlului r`sp~ndirii Ebola din ultimul an a oferit prea
multe exemple \n acest sens. Po]i ajunge \n 90 de sate,
dar cum r`m~ne cu celelalte 10? Po]i convinge nou` lideri
locali, dar \l po]i convinge [i pe al zecelea? Po]i preveni
99 de \nmorm~nt`ri ritualice, dar o vei putea face [i la
a 100-a?
Precedente exist`. Malaria a fost dintotdeauna
endemic` \n muntoasa Sardinie, ca [i \n \ntregul bazin al
Mediteranei. C~ndva acoperit` complet de p`duri,
defri[`rile ira]ionale din secolele 18 [i 19 au modificat
peisajul insulei prin alunec`ri de teren [i modific`ri ale
cursului apelor, tulbur~nd ecosistemul [i conduc~nd la
infestarea majorit`]ii surselor de ap` potabil` precum [i a
ochiurilor de ap` de la [es. Defri[area fusese accelarat`
\n timpul regimului fascist pentru alimentarea produc]iei de
c`rbune, ceea ce a condus la str`mutarea popula]iei
montane \n regiunile mai joase, cu risc de transmisie mai
mare. Al Doilea R`zboi Mondial a surpat progresele
\nregistrate de campaniile guvernului italian din anii 30 [i
malaria continu` s` fie endemic` \n Sardinia. Imediat
dup` r`zboi, Funda]ia Rockefeller a finan]at un program
ambi]ios antimalarie \n Sardinia, \n parteneriat cu agen]ia
italian` ERLAAS, creat` special pentru acest scop.
Proiectul nu a fost unul obi[nuit din c~teva considerente.
nt~i, obiectivul declarat al campaniei a fost acela de a
elimina complet de pe insul` popula]ia de Anopheleslabranchiae, principalul vector de transmisie al Plasmodium
falciparum. Alte dou` specii rezidente de Anopheles nu
erau considerate a fi purt`toare, \ns` diferen]ierea \ntre
specii nu era posibil` pe teren, astfel c` opera]iunea le-a
vizat pe toate trei. Practic, asta a \nsemnat st~rpirea
tuturor adul]ilor [i larvelor de Anopheles de pe insul`.
Foarte ambi]ios av~nd \n vedere c` pentru eradicarea
malariei nu este necesar` eliminarea, ci doar controlul
transmisiei. Planul de ac]iune a inclus folosirea pe scar`
larg` a DDT, compus redescoperit \n 1939, pentru
poten]ialul insecticid. nainte de DDT, fusese folosit pentru
scopuri similare Verdele de Paris, abandonat din cauza
toxicit`]ii. DDT pare a[a fie sigur \n testele preliminare,
\ns` nu fusese administrat p~n` atunci la scara unei
\ntregi regiuni.
A doua particularitate a fost aceea c` implementarea
programului s-a bazat pe o mobilizare comunitar` f`r`
precedent, cu participarea substan]ial` a celor 1,2 milioane de locuitori ai insulei la acel moment. Programul a
cuprins dou` activit`]i de teren principale: inspectarea
suprafe]elor de p`[it a incintelor privind prezen]a ]~n]arilor
sau a larvelor; pulverizarea emulsiei de DDT \n toate
incintele [i pe toate suprafe]ele de ap` aflate la risc de pe
insul` (mai mult de un milion) pentru st~rpirea larvelor.
Fiecare sat a trebuit s` desemneze reprezentan]i care s`
participe la ambele tipuri de activit`]i. Pe de o parte,
reprezentan]i ai comunit`]ii au asigurat pulverizarea
solu]iei de DDT cu pomp` de spate \n toate casele,
dependin]ele [i cl`dirile publice. Pe de alt` parte, pentru
serviciul entomologic au fost mobiliza]i peste 1.000 de
civili profesori, avoca]i, func]ionari sau mecanici care

MEDIAS RES

C OLEGI CU HIPOCRATE
No]iuni importante

au fost instrui]i ca la [coal` \n teoria [i practica identific`rii


speciilor de Anopheles. Ace[tia au inspectat toate
suprafe]ele de ap` de pe insul`, de ordinul sutelor de mii,
au colectat specimene de probe [i le-au trimis la
laboratorul programului pentru confirmare. Ulterior, toate
suprafe]ele de ap` identificate ca fiind la risc de serviciul
entomologic au fost luate \n primire de echipele de
voluntari, care au pulverizat solu]ie de DDT s`pt`m~nal
pentru st~rpirea larvelor. Suprafe]ele de ap` greu
accesibile de la altitudini joase, precum mla[tini sau
ravene, au fost tratate cu pompe cu aerosoli sau cu
pulveriz`ri din avion. Cursurile de ap` din regiunile
muntoase, \n schimb, erau greu accesibile din cauza
terenului accidentat [i a arbu[tilor care nu permiteau
accesul pompelor, astfel c` terenul a trebuit degajat
manual. Mobilizarea a atins cifra de 32.000 de indivizi
\nscri[i \n registrele ERLAAS \n septembrie 1948, dintre
care trei sferturi lucrau \n activit`]i de preg`tire a terenului
pentru interven]ie, iar ceilal]i \n inspec]ia [i pulverizarea
propriu-zis`. R`zboiul recent \ncheiat nu oferea
perspective \nfloritoare pentru for]a de munc` local`,
astfel c` for]` de munc` era acolo, \ns` cerin]ele
operatiunii dep`[eau resursele disponibile [i au trebuit
adu[i voluntari din alte regiuni ale Italiei.
nceput` \n iarna lui 1946, campania de eradicare a
Anopheles din Sardinia s-a \ncheiat oficial \n 1949, cu
costuri finale (11,2 milioane de dolari) de patru ori mai
ridicate dec~t estim`rile oficiale. Cea mai mare parte a
fondurilor a mers c`tre achizi]ionarea celor 270 de tone de
DDT [i plata m~inii de lucru. Obiectivul formal de 100%
eliminare a vectorului de transmisie nu a fost \ndeplinit,
estim`rile oprindu-se \ntr-o vecin`tate sup`r`toare: peste
99,7% din siturile de \mperechere pentru Anopheles erau
negative \n iarna lui 1948. Totu[i, \n sens mai larg, malaria
a fost eradicat` din Sardinia [i nu a revenit de atunci.
Proiectul sardinian este v`zut ast`zi ca un e[ec de
planificare [i, pe termen lung, de rela]ii publice. Chiar dac`
a fost prezentat imediat dup` finalizare drept un succes
r`sun`tor, aliniat doctrinei momentului de glorificare a
avansurilor tehnologice \n sprijinul s`n`t`]ii publice,
directorul ERLAAS demisionase pe parcurs deoarece
devenise clar c` obiectivul elimin`rii vectorului nu putea fi
atins. Din acela[i motiv, obiectivul declarat a fost schimbat
din mers din eliminarea vectorului \n controlul malariei
a[a cum ar fi fost rezonabil s` fi fost formulat de la bun
\nceput. Asta ca s` nu mai vorbim c` excesul de DDT
(existau dovezi chiar [i la acea dat` c` pulverizarea
incintelor ar fi fost suficient` pentru controlul transmisiei,
ceea ce a f`cut cel pu]in inutil` [i cel mult cinic`
acoperirea \ntregii insule \n DDT) a transformat Sardinia
pentru urm`toarea jum`tate de secol \n patria mam` a
studiilor observa]ionale pe marginea toxicit`]ii DDT. Din
fericire, nu au fost observate efecte \ngrijor`toare asupra
omului, \ns` a fost pus` clar \n eviden]` \nc` din timpul
campaniei 19461949 toxicitatea DDT asupra mediului
\nconjur`tor, \n special asupra pe[tilor.
Eradicarea malariei \n Sardinia a l`sat deja \n urm`
lec]ii. Una dintre ele se refer` la condi]iile \n care o
popula]ie poate fi mobilizat` pentru a participa concret [i
imediat la un program de s`n`tate public` de o asemenea
anvergur`. Au contat \n cazul sardinian experien]a de
secole a popula]iei cu boala, familiaritatea cu programe
anterioare ale guvernului italian, precum [i banii Funda]iei
Rockefeller. n plus, Sardinia este o insul` cu o suprafa]`
comparabil`, p~n` la urm`, cu cea a Olteniei. Pentru
provoc`rile din prezent care cuprind ]`ri [i continente
\ntregi, mobiliz`rile comunitare de care vom avea nevoie
\n situa]ii de criz` trebuie s` mizeze pe altceva.

Colegialitate, solidaritate, tradi]ie, respect pentru valorile trecutului, valorizarea


acestora pentru prezent [i viitor... Cum se mai pot lega aceste no]iuni?
Con[tientiz`m importan]a lor? Unde s-au pierdut unele dintre acestea? Putem s` le
mai recuper`m? Este aceast` recuperare important` [i util` pentru sistemul
medical sau cel universitar? Pot fi desp`r]ite cele dou` sisteme?
Ce s-a ntmplat n decembrie 1989 [i imediat dup`, apoi n cei 25 de ani care
au urmat, nct unele aspecte din actualitate nu sunt mai bune n compara]ie cu
anumite aspecte din epoca de aur? n 2015, lun` de lun` comemor`m, la o
distan]` de un sfert de veac, evenimente care, poate, ar putea r`spunde la
ntreb`rile de mai sus. Luna martie ne-a adus aminte de Proclama]ia de la
Timi[oara, dar [i de Trgu Mure[ [i evenimentele ce au urmat. C]i tineri [tiu ast`zi
cum [i-au pus aceste evenimente amprenta pe prezentul [i viitorul lor? i cui i mai
pas` de toate acestea?
Este posibil ca n aceast` perioad`, cu grijile de zi cu zi, s` uit`m c` exist` riscul
desfiin]`rii unei institu]ii emblematice Institutul Cantacuzino? Este bun` uitarea?
Care ne va fi prezentul [i viitorul dac` ne vom neglija trecutul? Sunt multe ntreb`ri
la care mul]i ar putea r`spunde scurt: Nu-mi pas`. ns` sistemul medical [i cel
universitar, ntreaga societate au mult` nevoie de colegialitate, de solidaritate, de
respect pentru valorile trecutului, de valorizarea acestora pentru prezent [i viitor.
Eram n Apuseni, la comemorarea unora dintre eroii neamului nostru, la sfr[itul
lunii februarie, cnd un mic grup de studen]i a decis s` nceap` un protest pe care
l-au intitulat NU desfiin]`rii Institutului Cantacuzino [i, ca tineri ai momentului, au
ini]iat pe Facebook o pagin` cu acest nume. n martie, am aflat [i eu c` exist`
aceast` ini]iativ`, iar de atunci r`spund la orice ntrebare [i ajut cum pot. Pentru c`
mi pas`. Eu nu mi-am nceput activitatea aici n cele mai bune condi]ii (se num`r`
pe degete cei care vor n]elege semnifica]ia urm`toarei propozi]ii: Activitatea
noastr`, n 1991, a nceput sub scar`). Nu sunt [i nici nu am fost angajat n acest
Institut. ns` aici am nceput s` nv`] tainele microbiologiei, aici am p`[it pentru
prima oar` n biblioteca n care existau c`r]i [i reviste pe care le po]i atinge doar cu
drag [i cu respect, aici am citit despre istoria [i implicarea acestui institut n
s`n`tatea romnilor. i m-am ata[at de el, de trecutul, prezentul [i viitorul
Institutului.
Este, pentru mine, foarte ap`s`tor c` exist` tineri care s-au angajat ntr-o
activitate de sus]inere a Institutului pentru c` acolo lucreaz` profesorul Popa, dar
[i c` exist` tineri care sunt mpotriva activit`]ii de sus]inere a Institutului... pentru
c` acolo lucreaz` Popa; [i ce ne pas` nou` dac` [i pierde locul de munc`?. Nu
to]i [tiu c` locul meu de munc` este n Universitatea de Medicin` [i Farmacie Carol
Davila, care [i poate organiza activitatea n orice spa]iu. Cum s` nlocuie[ti
gndurile privind idei, institu]ii [i importan]a acestora pentru o ]ar`, cu gnduri
legate de o persoan`? Aceast` mentalitate a r`s`rit mai ales dup` decembrie 1989
[i, iat`, s-a implementat chiar [i la cei n`scu]i dup` 1990. Cum este posibil ca unii
dintre tinerii no[tri colegi s` gndeasc` a[a? Cum este posibil ca toate mesajele
privind colegialitatea (nso]ite, n permanen]` de exemple concrete, chiar [i atunci
cnd acestea sup`r`) s` conduc` la o asemenea reac]ie? Unde sunt
colegialitatea, solidaritatea, respectul pentru valorile trecutului, valorizarea acestora
pentru prezent [i viitor? Cum este oare posibil s` punem n discu]ie persoane atunci
cnd vorbim de institu]ii, mai ales de institu]ii emblematice, strategice pentru
Romnia [i chiar [i pentru Europa de ast`zi?
n Institutul Cantacuzino sunt oameni, colegi, care de multe (multe!) luni tr`iesc
n nesiguran]`, nu primesc salariile la timp sau nu le primesc deloc, se uit` spre
viitor [i nu reu[esc s` l ntrez`reasc`. Ace[ti colegi s-au preg`tit pentru a deveni
ntre cei mai buni n domeniul lor de activitate, n slujba diagnosticului, supravegherii
bolilor, cercet`rii, produc]iei pentru Romnia ([i nu pentru propriile lor persoane).
Sunt [i oameni, [i colegi chiar [i pentru tinerii studen]i, viitorii no[tri doctori. Unde
sunt ns` colegialitatea, solidaritatea, respectul pentru valorile trecutului, valorizarea
acestora pentru prezent [i viitor? Este posibil s` cerem s` fim respecta]i dac` nu
respect`m? Este posibil s` ne a[tept`m s` fim trata]i colegial dac` noi nu
proced`m la fel? Este posibil s` spunem Nu ne pas` [i s` nlocuim gndul
ndreptat spre institu]ii, sisteme, ]ar`, cu gndul la oameni, puncte invizibile n
univers?
nchei, totu[i, ntr-o not` pozitiv`. n urm` cu pu]ine zile, am primit mesajul unui
student de anul 6, anul examenelor importante pentru viitorul lui. Cu toate acestea,
el se gnde[te la restaurarea unui monument nchinat unuia dintre nainta[ii no[tri
pe t`rmul medicinii, cercet`rii [i nv`]`mntului. Tn`rul coleg, de[i are n fa]`
unele ncerc`ri (examene, alegerea unei specialit`]i), nu a uitat c` viitorul nseamn`
[i respectul ndreptat c`tre tradi]ie, c`tre valori. Iar dac` nc` mai exist` tineri ca el,
colegi ca el, atunci titlul acestei rubrici a fost foarte bine ales!

Adrian GHEORGHE,

Prof. dr. Mircea-Ioan POPA,

London School of Hygiene & Tropical Medicine

HEALTH

Biostatistica n nv`]`mntul medical


Dac` a]i face un sondaj n rndul doctoranzilor din domeniul medical privind importan]a cuno[tin]elor de biostatistic`, nu ve]i fi deloc
surprin[i s` primi]i o majoritate covr[itoare de r`spunsuri pozitive, unele superlaudative. Dac` a]i solicita ns` [i cteva preciz`ri,
ve]i constata c` destul de pu]ine r`spunsuri con]in [i detalii satisf`c`toare. Am avut ocazia s` predau un astfel de curs n cadrul
programului de studii doctorale timp de c]iva ani [i, n afar` de faptul c` am n fa]` cteva sute de r`spunsuri la sondaje de acest
tip, am cules multe informa]ii [i prin dialoguri directe. Nu ncerc s` calific concluziile, cu convingerea c` simpla lor prezentare va fi
suficient de relevant`. De asemenea, ordinea prezent`rii lor nu este legat` de importan]a sau impactul lor.

Cu sau f`r` formule?


A[ ncepe cu constatarea, deloc surprinz`toare, c` nu erau
mul]i cei care [i mai aminteau principalele procedee statistice de
prelucrare a datelor, rezumndu-se cel mai adesea la media [i
devia]ia standard, eventual ni[te teste statistice, mai ales dac`
tocmai le folosiser` recent pentru lucrarea de diplom`. Poate c` un
motiv ar fi plasarea cursului n anul I sau II, cnd nc` nu este
suficient de evident` aplicabilitatea clinic`. Oare ar fi posibil`
reluarea principalelor metode de prelucrare statistic` a datelor
clinice ntr-un modul prin anul V? Aici am mai putea ad`uga un
comentariu, privind modul n care sunt predate no]iunile
fundamentale de biostatistic` studen]ilor de la facult`]i cu profil
medical. Urm`rind manualele elaborate n diverse centre
universitare, inclusiv din str`in`tate, putem vedea c`, uneori, se
aloc` un spa]iu destul de consistent aspectelor teoretice, cu pagini
ntregi de formule, care, pe lng` faptul c` nu sunt prea ndr`gite
de studen]ii la medicin`, nici nu sunt chiar strict necesare pentru
aplica]iile ulterioare. O bun` bucat` de vreme consideram [i eu c`
dintr-un manual serios n-ar trebui s` lipseasc` formulele respective. Realist vorbind, nu mai cred c` absen]a formulelor complicate
ar diminua nivelul [tiin]ific al manualului. Am [i exersat, sper cu
succes, c` se poate preda biostatistica la un nivel avansat cu un
minimum de formule. Sunt acum convins c` esen]a const` n a
prezenta fiecare procedeu cu detalii de punere a problemei [i de
interpretare a rezultatelor, calitatea actului didactic fiind
dependent` n bun` m`sur` [i de experien]a personal` a
profesorului. Iar fixarea cuno[tin]elor se va realiza firesc prin
numeroase exemple, mai ales interactive, urmnd ca n cadrul
lucr`rilor practice s` se prezinte programele de calculator cu care
se pot exersa procedeele statistice respective.

Erezii biostatistice
i fiindc` tocmai am ajuns s` pomenim programele de calcul
statistic, ne putem opri [i aici cu ni[te constat`ri. n primul rnd,
trebuie s` le l`ud`m, s` fim ferici]i c` le avem. Genera]iile mai
vechi [i mai amintesc str`daniile deosebite pentru a efectua pn`
[i banalele calcule ale parametrilor statistici uzuali. ns`
accesibilitatea softului statistic are dou` t`i[uri; utilizarea improprie
a unor metode ne poate conduce la concluzii false. Dou` pericole
frecvente stau n cale: este posibil s` folosim softul potrivit, dar s`
nu [tim s` interpret`m rezultatele sau, mai grav, s` folosim un soft
inadecvat. Nu sunt rare cazurile n care se porne[te de la o
analogie cu studii similare din literatur` [i lumea se avnt` cu
entuziasm ntr-o abordare cam sportiv` a prelucr`rilor statistice,
uneori cu abateri esen]iale. Se fac des confuzii ntre variabilele
numerice propriu-zise (m`surate cu un instrument) [i cele
ordinale (exprimate tot prin numere, dar conform unor sc`ri
conven]ionale), fiind, de fapt, necesare metode diferite de
prelucrare. Confuzia ntre devia]ia standard [i eroarea standard a
mediei este la ordinea zilei. Deseori nici m`car nu se face nc` de
la nceput distinc]ia dac` studiul va urm`ri diferen]e sau
asocieri. Se mai face frecvent confuzie ntre termenul de
corela]ie (ca rela]ie general` ntre dou` fenomene) [i termenul
statistic de corela]ie (exprimat` prin coeficientul de corela]ie, ca
intensitate a asocierii unei leg`turi). Nu e prea clar nici cum se
definesc intervalele de normalitate, ce sunt intervalele de
ncredere, deosebirea ntre seriile pereche [i nepereche, ntre
studiile cohort [i case-control, cnd se lucreaz` cu riscul relativ [i
cnd cu odds-ratio etc. Ar mai fi numeroase alte exemple, nu

doresc s` insist asupra lor, ci asupra faptului c`, avnd softul la


ndemn`, f`r` o n]elegere temeinic` a semnifica]iei parametrilor
calcula]i, sunt mari [anse ca datele s` fie prelucrate aiurea, ducnd
la interpret`ri la fel de... aiurea! Norocul este c`, adesea, astfel de
erezii nu trec de filtrul reviewer-ilor jurnalelor serioase.

Prelucr`ri nesigure
O alt` constatare, una care m-a cam ntristat [i mi-a dat de
gndit, se refer` la paleta extrem de limitat` a metodelor statistice
solicitate [i utilizate. C`utasem s` stau de vorb` cu fiecare cursant,
s`-mi spun` pe scurt cam ce ar urma s` studieze n tez`, ce date
s` culeag` [i ce metode statistice de prelucrare s-ar potrivi pentru
prelucrare. Trec peste faptul c` erau unii (pu]ini) care nc` nu prea

UMF Carol Davila Bucure[ti

tem` cu un eminent coleg, recunoscut pentru succesele sale


profesionale. Mi-a m`rturisit, cu o sinceritate de-a dreptul
dezarmant`, c`, de[i ncercase [i chiar izbutise pentru o perioad`
de timp s` fie la zi cu procedeele statistice potrivite pentru studiile
sale, a cam r`mas n urm` [i c`, poate n-ar fi r`u s` se organizeze
ni[te cursuri/prelegeri (el le numea cu umor BIFE Biostatistics
for elephants), n care s` afle ce mai e nou [i n acest domeniu,
b`nuind c` (pe bun` dreptate), la fel ca n orice alt domeniu, or fi [i
n biostatistic` mereu metode noi sau mai la mod`, cu care
trebuie s` te prezin]i pe la conferin]ele interna]ionale sau cnd ]i
trimi]i articolele la reviste de prestigiu. Din p`cate, n-am ajuns nici
m`car n faza de a propune organizarea unor astfel de prelegeri,
mai ales cu gndul c` audien]a ar fi fost probabil foarte redus`. Ca
o alternativ`, poate c` lumea ar cump`ra mai curnd ceva de genul
nv`]a]i biostatistica f`r` profesor. ns` am rezerve serioase
privind succesul poten]ial al unei astfel de c`r]i, pentru c`
biostatistica nu este o simpl` acumulare de algoritmi [i metode, ci
un mod de gndire, element precizat n mod expres n introducerea majorit`]ii manualelor de biostatistic`.
S` reamintim c`, n domeniul [tiin]elor cognitive, cuno[tin]ele
sunt destul de clar mp`r]ite n cuno[tin]e explicite (care pot fi
formalizate prin text sau imagini, pot fi transmise mai u[or printr-un
proces de predare), respectiv cuno[tin]e tacite (adesea
considerate ndemn`ri, care nu pot fi u[or transmise, iar
asimilarea lor se realizeaz` printr-un proces de antrenament).
Orict ar p`rea de ciudat, preg`tirea n biostatistic`, pe lng`
knowledge, con]ine o mare doz` de skill. Gndirea statistic` e mai
aproape de realitate dect riguroasa gndire matematic`. n matematic`, 130 nu este niciodat` egal cu 135, ns` n statistic` s-ar
prea putea s` nu fie valori semnificativ diferite de exemplu, dac`
reprezent` dou` m`sur`ri succesive ale tensiunii arteriale.

Urma[ii lui Toma necredinciosul

[tiau ce ar urma s` fac`; doctoranzii, n marea lor majoritate, aveau


planuri destul de clare, interesante, chiar mi f`cea pl`cere s`-i v`d
pe unii vorbind cu pasiune p`tima[` despre tema lor de lucru. ns`,
ajungnd la poten]ialele prelucr`ri statistice, intrau pe un teritoriu
mai pu]in sigur. Paleta din care alegeau era destul de ngust` n
afar` de clasica descriere statistic`, la mare c`utare erau testele
statistice (chiar dac` nu era nc` foarte clar care dintre cele cteva
zeci de teste u[or accesibile ar fi cel recomandat); a mai fost citat`
analiza corela]iei, de[i ar trebui s` men]ionez c` nu de pu]ine ori
era aleas` ntr-un context nepotrivit nu se cunosc limit`rile de
aplicabilitate n func]ie de tipul de variabil`, nu se cunosc variantele
alternative pentru variabile calitative sau dihotomice etc. n rest, se
pot num`ra pe degete alte metode vizate. De cteva ori au fost
pomenite [i metodele din analiza riscului se fac deja o serie de
studii n care se determin` nu numai clasicii indici OR (odds-ratio)
sau RR (relative-risk), ci se fac chiar analize stratificate sau de
identificare a factorilor confuzionali. De asemenea, au mai fost
pomenite prelucr`rile specifice studiilor de evaluare a unui sistem
diagnostic calcule de sensibilitate/specificitate, valori predictive
pozitive/negative, acurate]e [i curbe ROC, inclusiv construc]ia lor
din cut-edge values ns` num`rul celor ce vizau astfel de
prelucr`ri era foarte redus, provenind n marea lor majoritate doar
de la c]iva conduc`tori de doctorat.

Biostatistica pentru elefan]i


Aici s-ar putea atinge un punct oarecum sensibil. Nu l ocolesc
pentru c` am avut o foarte interesant` conversa]ie pe aceast`

Statisticienii sunt urma[ii Sfntului Toma, ve[nic ap`sa]i de


ndoieli: sunt diferen]ele observate urmarea unui fenomen real
(diferen]e semnificative) sau ar fi avut mare probabilitate s` apar`
din ntmplare (diferen]e nesemnificative)? Ct de mare ar fi
probabilitatea acestei ntmpl`ri? Procedeele statistice prin care
am putea nclina n favoarea unei decizii sau a alteia s-au dezvoltat
n permanen]`, s-au conturat chiar metodologii specifice unor tipuri
de studii analiza supravie]uirii, analiza riscului, metode de
prelucrare a datelor calitative (de exemplu, cele din chestionare,
foarte la mod` n toate studiile privind calitatea vie]ii), o avansat`
teorie a deciziei etc. Foarte rare au fost ns` cazurile n care
subiectele tezelor de doctorat ar fi apelat la utilizarea unor astfel de
metode. Ca atare, un curs de biostatistic` trebuie s` includ` [i
aceste aspecte, care pot contribui la ridicarea sensibil` a nivelului
calitativ al cercet`rii [tiin]ifice efectuate de tinerii no[tri doctoranzi.
N-a[ vrea s` omit nc` un aspect, observat de mai mult`
vreme. Deseori doctoranzii vin, n faza de preg`tire a tezei, cu
CD-uri nc`rcate de date, ncrez`tori c` prelucrarea statistic` va da
consisten]` con]inutului, va consolida concluziile [i va da tezei
luciul mult dorit. Din p`cate, n-au fost rare cazurile cnd
dezam`girea nlocuia entuziasmul: constatau c` n-aveau lot martor
(situa]ie foarte frecvent`), loturile nu erau omogene (deseori nici nu
se f`cea verificarea) ori rezultatele nu se potriveau a[tept`rilor.
Trebuie reamintit c` prelucr`rile statistice ce urmeaz` a fi aplicate
se stabilesc n faza de proiectare a studiului, nu dup` culegerea
datelor! Biostatistica este un instrument puternic numai dac` este
utilizat` cu profesionalism; cercetarea medical` nu se poate baza
pe diletantism sau amatorism n prelucrarea datelor.
A[ ncheia prin a remarca faptul c` au fost foarte apreciate
cursurile finale: unul n care se prezentau erorile uzuale din
biostatistic` (cursan]ii au fost surprin[i de dimensiunea listei) [i
altul referitor la alegerea metodei statistice adecvate pentru
fiecare tip de studiu. Aceste cursuri, transformate spontan din
prelegeri n dezbateri, au fost calificate de un cursant: cirea[a de
pe tort. Mi-a pl`cut compara]ia, dar s` nu uit`m c`, pentru a
savura cirea[a, trebuie gustat ntregul tort!

Prof. dr. Gheorghe-Ioan MIHALA,

pre[edintele Comisiei de Informatic` Medical`,


Academia de tiin]e Medicale