Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTTRUT TINERETULUI 5I SPORTUtUI

tuffiK#

DIRECTIA TABERE $I AGREMENT


lr$tNlsy ERUL TtNTnETULUt gr

snonturui

D!n[cTtA TAtsERE $t AcHEMENT

il,tlt3te/leilt
.!

i,5Jf4=_:__, l{,u,aal!,

NORME METODOLOGICE

Privind organizarea qi desflgurarea activitltilor de tatllri de odihnl, in centrele de agrement


Ei taberele propriio precum gi in loca{iile avizate ale agen{ilor economici priva{i acredita{i de
Ministerul Tineretului gi Spcrtului

Capitolul

Dispozitrii generclc

Art. 1 Prevederile art. 3. lit. t din H.G nr.

11/09.01.2A73 prlind organizarea gi funclionarea


Ministerului Tineretului qi Sportului" cu modificdrile Ei completirile ulterioare, prin care in domeniul
tineretulrri, Ministerul are ca atribu{ie specificd organizttrea tdirect sau prin unitdtile tlirt .suhordine
tle actit,itirli de agr"entent, tabere nalionale, tctbere c{e odihnd, lctbere sociale, tahere tematice pentru
ctspii. .studenti .yi tineri, preciln? Si lahere petttt't! per,\oflrc at hcntdicap ;i tabere penlt'u olintpici;

Art. 2 Taberele pentru copii qi tineri sunt activitilile recreativ-educative des{iqurate cu precf,dere ?n
pelioada vacanlelor qcolare in centrele de agrement aflate in subordinea Ministerului Tineretului si
Sportului" denumit in continuare Minister. sau in localiile acreditate in vederea colabordrii cu agenlii
economici, asocialii, persoane frzice autorrzate qi alte persoane juridice" care desfbgoari activitdti de
turism pentru copii, elevi, studenli Ei tineri;

Str-

Vas

ile Conta nr. 16, 5eclor

020954, Bucuresti

Capitolul

tI

0 r g aniz,ures

t ab

er el or

Art. 3 Direcliile Judelene pentru

Sport qi Tineret, respectiv Direclia pentru Sport Ei Tineret a


Municipiului BucureEti, organizeazi activrtatea de primire qi trimitere a copiilor qi tinerilor in centrele
de agrement din releaua naliona16 qi in localiiIe avizate de{inute de agenli economici privati acreditaqi
de ]Vlinister, conlorm metodologiei specifice de avrzare a localiilor qi acreditare a agenlilor
economici. Activitdlile de tabdr[ pentru tineret se desltqoa16, atdt in perioada vacanle1or qcolare cdt gi
in restul anr:lui (evenimente gi cazdri ocazionale, excursii, minisejururi).

Art. 4 Pentru

desfbsurarea taberelor sunt absolut necesare urmftoarele conditii.

recomandarea directorului gcolii pentru cadrul didactic insofitor, conform Anexei 1.


Respectarea tarifelor din ofertele Direc{iilor Judetene pentru Sport si Tineret respectiv
a agentilor privafi avizati, poitate pe site.

Exceplie. in cazul in care un cadru didactic organizeazl activitl1i de tab[r[ cu un grup format din
elevi ai mai multor unitbti de inv[t6mint, poate argantza aceste activitili inbaza delegaJiei (Anexa 2)
enrise de chtre DJST qi recomandarea prealabili a directorului unithlii de invdldmdnt de care aparline.

Art. 5 Documentul ptincipal de lucm il reprezintS "solicitarea" (cererea pentru organizarea sejurului)
care se depune de citre organizatorul grupului, 1a sediul Directiilor Judelene pentru Spor-t Ei Tineret,
respectiv Directia pentru Sport qi Tineret a Municipiului BucureEti, denumite in continuare Direclii.
in solicitare se va rnentiona in mod obligatoriu num6ru1 de participanfi, centrul de agrement/locafia
privati, perioada solicitatd. pachetul de servicii dorit (in cazul activit[1i1or din extrasezon), numele,
numdrul de telefon al conducdtorului de grup gi recomandarea acestuia din partea directorului unitatii
de invbtimint. Pentru simplificarea modalitllii de organizare a taberelor, sejururilor, solicitarea poate
tl transmisi qi prin lax sau e-mail.

Art. 6 in urma solicitlrilor inregistrate, Direclii1e intocmesc


s-ar,r solicitat locuri sau cltre

cererea de rezen-are cbtre


agentul economic privat acreditat de Mlnister.

judepl in

care

cdtre prestatori, acestia au obligalia de a transmite in


scris confirmarea rezewdrn pentru locurile solicitate de cdtre beneficiar. Adresa de coufirmare va fi
intocmitf, de prestatori ?n lirnita locurilor disponibile in centrele de agrementllocatii adrninistrate de
acestia. Cel tArzir-r 1,a data primei confirn-rlri de rezen'are, intre institutia solicitantb qi prestator se
?ncheie un Contract cadru de prestdri servicii in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte, urmind
ca rapofturile juridice ulterioare si se stabileascb pe baza notelor de comandl qi documentul de

Art. 7 Dupd transmiterea cererii de rezen'are

acceptare a acestora.

Art. 8 Dup6 incheierea gi semnarea reciprocl a contractelor, pot exista

ca documente de lucru:
cererea de suplimentare sau decomandare (anulare) a locurilor contractate. Aceste cereri vor fi
intocmite qi transmise de cbtre judepl care trimite grupul. Aceste documente vor duce la modificarea
Llnora din clauzele contractului de prestiri servicii deja incheiat qi vor fi atagate la contract.

5tr. Vasile C-onta nr.

16,

3ector

020954, Rtrcnrcsti

Art. 9 Direclia care trimite grupul va incasa in numele participantilor contravaloarea serviciilor
"Costului
solicitate" in limita preturilor efective stabilite de Minister conform
qi
directorului
deciziei
a
estimativ/persoan6/pentru o ti d* tubat6", aprobat prin Ordinul ministrului
al
executiv, pre{ul fiind stabilit c1e c6tre fiecare Direclie in conformitate cu modul de stabilire
qi tabarl.
costurilor trientative qi al preturilor efbctive pentru activitalile de agrement. recreere

contravaloarea sejurului
- dacd este cazul
solicitat (costul serviciilor de cazare qi masi, precum qi costul servic,iilor de tablrb
numele, prenumele
contbrm punctului 9), impreuna cu un tabel nominal sernnat. Tabelul va cuprinde
numele qi semndtura conducdtorilor de grup, precum qi orice
Ei v6rsta copiilor/tineriloi participan{i,
privind participanlii. in cazul grupulilor infbrmale (copii provenili din mai
inlormalii siplimentare
^cadrul
didactic insolitor va fi desemnat. in mf,sura posibilitalilor, de DirecJia care
multe qcoli,

Art. 10 Cadrul didactic condr,rcitor de grup va clepune la sediul Direcliei

trimite).

Art. 1l incasarea coltravalorii sejurului solicitat

se poate face

in numerar sau prin ordin de plat1, ?n

zile calendaristice inainte de


dou6 sau *rai multe tranEe. ir,, rurul anuldrii locurilor cu mai putin de 15
l0% din vaioarea
data plecarii in tabdr[. nu se va restitui cadrului didactic conducdtor de grup
grupul,
inbaza facturii
primeqte
serviciilor contractate. Suma de 10% va fi virati citre Direclia care
de grup prin
emise cle acesta. Exceplie fac cazurile de for16 major6, probate de conduchtorul
cadru cu prestatorii de
documente justificative'(tuletine medicale. etc.). in cazul in care contractul
in
sen,icii altii dec6t oireciiile conline alte prevederi, acestea se vor aplica ?n mod corespunzdtor
conditiile legii.
conducbtorului de grup fiqele de trimitere in
medicald la medicul de
tabdr6. Cu 2 zile inainte c1e plecarea in tab[r6, parlicipantii vor efectuavrzita
gcolar qi vor obline un
familie la care sunt inscriqi sau la medicul/asistentul medical de la dispensatul
pentru a
aviz epiclemiologic care sd ateste faptul ci elevul este apt din punct de vedere medical
la seriile de
participa la tabira. Aceste documente rnedicale sunt obligatorii pentru participanlii
insolitor va
didactic
iabara'qi vor fi prezentate la sosirea in centrul de agrement. Totodati. cadrul
carnetul de sinitate cu analizele medicale anuale efectuate
frezenta la sosirea in centrul de agrement
de
ia medlcul de medicina muncii sau la medicul de familie (analizele solicitate atrual de unitatea

Art. l2 Direclia care realizeazdtrimrterea va inmAna

inr'itfunint).
24 de ore inainte de
13 Direclia care trimite grupul are obligalia de a transmite cu minimum
t:riT:?::*:*"tii
inceperea seriei, formularul cle sosire al grupului ?n centrul 91t^-*o,T:frt13

Art.

cu privire 1a ,,REGf.rLAUnNrur DE TABARA - ?NVI||D DESFA$Ub4REA


icrtwrATILOR 1r,- )ENTRELE DE AGREMENT DIN RETEA{IA VIINISTERUI'UI
(ANEXA 2).
TINERETULLry $ Sq7RTULUI,sI fN L}CATIILE PRIVATE ACREDITATE"
solicitd acest
DSTMBiDJST-u! care primegte grupurile are obligalia de a asigura {in cazul in care se
cu
de
agrement,
gard,
- centru
lucrr.r in fbrmularul cle sosire a grupului) transferul auto dus - intors
?n activit[fi de trarlspor-t,
mijloace de transport proprii tuu piir't inteilnediul unor firme speciahzate
cu prevederile
in
conlormitate
acestea trebuind sa Oeiina toate licenlele qi documerrtele necesare.
Cheltuielile de transport vor fi suportate de c6tre fiecare beneficiar in par-te.
legale ?n
srunurilor
-- r -'
:r'

'igoare.

trtmiterea va
ordinea cronologica a desibqur[rii seriilor de tabbri, Direclia care realtzeaza
insolit de
intocmi qi ?ndosaria pentru fiecare grup urmltoarele documente. borderou centtaltzator
directorului unitdtii
anexl de confirmare. delegalie cadru didacticiconclucdtor grup gi recomandarea

Art.

1.t

i*

ctrl. V'r"ilc ( ortl.r rtr. lt', 5.'. lor l


02095:1, Brrcnresli

de invdtlmint. REGULAIdENTUL DE TABARA (2 exemplare), precum qi tabelul nominal cu


participanfii intocmit de cadrul didactic/conducltorurl de grup. Conducdtorul de grup va fi invitat la
sediul Directiei inainte de plecare Eli va primi borderoul centralizator * anexa de confirmare (ambele
in doui exemplare), delegalia de trimitere in tabdr6,, precum qi un exemplar din REGTILAMENTLL
DE TABARA semnat de conducdtorul de grup Ei de reprezentantul Direcliei eare a fbcut instruirea.
Al doilea exemplar al RECLLAMENTITT-UI se indosariazd la Direcfie impreund cu tabelul nominal
cu parlicipan{ii intocrlit de conducltorul de grup.

Art. 15 Administratorii centrelor de agrement care primesc grupulile au obligalia de a verifica


borderoul centrabzatar qi de a cornpleta anexa de confirmare Ei delegatia fiecdrui conduc[tor de grup
(la terminarea seriei de tabdr6, adrninistratorul va inmdtra conducitorului de grup unul din cele doui
exemplare din borderoul centraltzator" semnat Ei Etampilat * un exemplar din anexa de confirmare
cornpletati cu numf,rul exact de participan{i). Dupi sosirea grupurilor in centrul de agrement,
administlatorul va prelucra REGULAMEI'ITUL DE TABARA - (AfCXA 2), avind obligalia de a-l
afiqa in locuri vizibile (er. cantine, intrarea ?n tabere, holurile spatiilor de cazare. etc.). in cazul in
care copilul incalcl grav sau in mod repetat re-gulamentul de tabdrf,, 1a solicitatrea conducitorului de
grlrp, parintii vor avea obligatia de a retrage copilul din tabdr[, contravaloarea taberei fiind
nera rn bLrrsab ilh

agrement au obligatia de a afiga in fiecare spaliu de


cazar el servire a rnesei/anexe. inventarul spaliului respectiv (mobilier, cazarmalnent. etc.). La sosirea
grupului, adnrinistratorul va efectua impreun[ cu conducltorul de grup predarea - primirea
inventaruh;i, urmAnd ca la plecare sb se verifice integritatea br-rnurilor fblosite pe parcursul qederii in
tab[r[.

Art. 16 Administratorii

centrelor

de

17 Pe parcursul desliquririi taberei. participantii au obligalia de a respecta cu stricte{e acest


re-_eulament. Toate daunele produse asupra mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar din incinta
centrului de agrement vor fi suporlate de participanlii ce all produs prejudiciul. Adrninistratorul
centrului de agrement va propune conducerii Directiei incasarea de la conducdtorul de grup a
contravalorii pagubelor produse

Art.

Art. 18 Personalul

sanitar din centrul de agrement va efectua la sosirea grupurilor


epidemiologic
al participanlilor.
triajul
agrement.

in centrul

de

I)econtarea tuberclor

Art. 19 La intoarcerea din tabdrd,


centralizator

conducdtorul de grup va depune la sediul Direc{iei borderoul


anexa confirmatb de adrninistratorul centrului de agrement qi delegalia.

Art. 20 Facturile pentru

achitarea serviciilor ocazionate de organizarea taberelor vor fi emise de


cdtre Directia beneficiari (cea care trimite) in baza borderoulr-ri

prestator (cel care primeqte)


centr ali zat ar co n f i r m at.

Art.

2l

Dupi verificarea concordanlei

?ntre factura emisf, qi borderoul vizat de administrator se va

efectua plata c6tre prestator.

Art.22

Cadrele didactice care conduc gmpurile de elevi/studenli in tabere beneficiazl ?n condiliile


gratuitate
la seniciile de cazare qi mas6, indiferent de numf,rul de serii de tablrl pe care le
legii de

5lr. Va5ilc Corrla nr. 16,5eclor


i)2i1954,

liucures|j

organizeezd pe parcursul unui an. De asemenea, conduc[torul de grup beneficiazd de gratuitate la


cazare qi masb pentru copiii proprii, in centrele de agrement din reJeaua Ministerului gi in localiile
private acreditate. condilia fiind ca aceqti copii s6 aibl vdrsta maximi de 18 ani qi s5. fie incadrati intro fcrml de inv[t[mdnt.

DIRECTIA ECONOM
Director
Clara Untaru

A $r PATRTMONIU

DIRECTIA TABERE $I AGREMENT


Director
Cezar Stancu

SERVICruL TABERE $I AGREMANT


$ef Serviciu

^""W

Str. Vasile Ccnta nr. 16, Sector 2


020954, Rucuresti
T^t.

I tn /n\o1

Anexa

$coala (Liceul)
Nr. telefon

Nr.

din

Recomandare

\1,

Prin prezenta ?l recomand pe d-l(d-na)

inv.

(prof.)

pentru a insoti un grup de

..... elevi care pafticipd la tabira


seria

Mentiondm ci d-l(d-na) Tnv. (prof.) are experienld in activitatea


educativd gi prezintd garan{ii morale pentru a asigura securitatea
copiilor gi buna desfdgurare a programului de tabird.

\l

Director,"

f
'

Anexa 2
DELEGATIE PROFESOR
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT $I TINERET

NRI

CATRE,
CENTRUL DE AGREMENT

Dl

JUDETUL

de

iD-na)

specialitate

(educator/profesor invdtdmAnt primar/invdtStor/profesor), domiciliat(a) in


str.

Grddinita/Scoala/LiceullColeoiul

nr.

incadrat{5)

din

la

Localitatea
in
calitate de
,

este detagat(i) in centrul dvs. in perioada


pe l6ngi lotul de copii gi tineri din judelul
Se legitimeazd eu B.l./C.1. seria_
nr. "
DIRECTOR D.J.S T

:.

CENTRUL DE AGREMENT
JUDETUL

NRI

CATRE,
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT $I TINERET

nr.

Referitor la adresa

mentiondm

cd

Dl.(D-na)

a prestat activitdti in acest centru in perioada


indeplinind functia de

REPREZENTANT CENTRU DE AGREMENT.

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT 9I TINERET

NR!

CATRE,
GRADI

ITAJSCOALAJLIC EU LICOLEG

Vd facem cunoscut
perioada
judetul

ci

UL

Dl.(D-na)

, in Centrul de Agrement

pentru a indeplini functia de

DIRECTOR D.J S T

a fost detagat(d) in
din