Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TEHNIC~

CLUJ-NAPOCA

ANUL UNIVERSITAR 1998-1999


SEMESTRUL I
UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE CONSTRUC[II
DISCIPLINA: TEHNOLOGIA {I MECANIZAREA
LUCR~RILOR DE CONSTRUC[II

FACULTATEA DE CONSTRUC[II
Sec]ia CCIA

Student BOUGDANOU MARIANTHI


An IV Grupa 3242
AN UNIV. 1998/1999
AN IV CCIA ING.
SEMESTRUL 7

PROIECT PARTEA I-a

I.TEMA PROIECTULUI: Proiectarea fi}ei tehnologice pentru executarea unei construc]ii


multietajate.
II.DATELE PROIECTULUI: %n anex@ se dau piesele desenate, o scurt@ descriere a alc@tuirii
construc]iei precum }i un extras de antem@sur@toare cu articole de deviz care constituie tema fi}ei
tehnologice. Tipul construc]iei, num@rul de nivele, cota terenului natural (CTN), precum }i cantitatea
de lucrae, variaz@ func]ie de num@rul de ordine din semigrup@ 3242, astfel:
Pentru n=10 corp laboratoare Anexa nr.3 }i plan}ele 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c.
III.CON[INUTUL {I DESF~{URAREA PROIECTULUI:
1. prezentare tem@ }i material bibliografic
2. planul de s@p@tur@
3. recalcularea volumelor de lucr@ri
4. extrasul de antem@sur@toare corectat
5. lista fluxurilor tehnologice (infrastructura)
6. alegera }i calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice }i mijloacelor de transport
pentru infrastructur@
7. sectorizarea
8. schema de mi}care }i bilan]ul terasamentelor
9. proiectarea fi}elor pentru fluxurile tehnologice; detalii tehnologice (infrastructura)
10. scheme tehnologice pentru infrastructur@
11. lista fluxurilor tehnologice }i sectorizarea (suprastructura)
12. alegera }i calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice }i a mijloacelor de transport
pentru suprastructur@
13. - Proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice, detalii tehnice pentru suprastructura.
14. - Schememtehnologice pentru suprastructura.
15. - Proiectarea si calculul cofrajelor: a) conformarea
b)stabilirea ^nc@rc@rilor }i dimensionarea
c)schi]a de alc@tuire
16. - Programul de betonare.
17. - Memoriu tehnic pentru infrastructura si suprastructura.
1. CORP LABORATOARE
MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV
Conform temei proiectului prezenta documenta]ie cuprinde fi}ele tehnologice pentru
realizarea unei construc]ii multietajate S + P + 4E cu destina]ia corp laboratoare, at$t pentru
infrastructur@ c$t }i pentru suprastructur@.
INFRASTRUCTURA:
Este realizata cu funda]ii izolate, iar ^ntre }irurile A-B, axele 1-2 sunt prev@zute }i funda]ii
continue. Blocurile de funda]ii sunt din beton simplu Bc.7,5 iar cuzine]ii }i diafragmele din beton
armat Bc.15. Placa pardoselii parterului cota 0,00 se realizeaz@ din beton Bc.7,5 slab armat.
Arm@turile din cuzine]i }i diafragme sunt din OB.37 iar cele din placa pardoselii parter sunt din plase
sudate OB.37.
Cota terenului natural CTN = - 0,75 m, caracteristicile geotehnice ale terenului se iau de pe
plan}a 2c. Umpluturile se realizeaz@ din balast sub placa subsolului si din p@m$nt in exterior.
Lucrarile pentru infrastructura se incep cu defri}area terenului in zona amplasamentului, cu
buldozerul. Urmeaz@ o s@p@tur@ macanizat@ cu excavatorul de la cota terenului amenajat pan@
la cota 3,35 m. P@m$ntul s@pat se transfer@ cu ajutorul basculantei si se depoziteaz@. Urmeaz@
o s@p@tur@ manual@ de 20 cm.
Dup@ efectuarea s@p@turii urmeaz@ cofrarea blocului de fundatie. Cofrajele si rigidizarile se
manipuleaz@ normal sau mecanizat.
Betonarea blocului de fundare }i a funda]iei continue se face cu ajutorul autoagitatorului.

Urmeaz@ cofrarea si armarea cuzine]ilor, a diafragmei, a st$lpilor.


SUPRASTRUCTURA:
Construc]ia este realizat@ ^n sistem cadre cu st$lpi monoli]i }i grinzi prefabricate
transversale tip GPT 1 la plan}ee }i GPT 2 la acoperi}. %n lungul construc]iei la nivelul plan}eelor
sunt prev@zute grinzi prefabricate din beton armat tip GPL 1 (la fa]ad@ }ir A0}i C) }i tip GM (}ir B).
Placa plan}eelor este prev@zut@ a se realiza din f$}ii cu goluri tip FGP 1 care reazem@ pe grinzile
prefabricate transversale. %n dreptul st$lpilor, de-a lungul }iririlor A, B, C, sunt zone din beton armat
monolit B.250
%nchiderea se realizeaz@ perimetral cu zid@rie de 30 cm grosime din c@r@mizi GVP sau
blocuri mici cu agregate u}oare. Compartiment@rile se realizeaz@ cu zid@rie de 15 cm grosime din
f$}ii de BCA sau c@r@mizi cu g@uri verticale tip GVP. Pordoselile se realizeaz@ din ciment sclivisit }i
din covor PVC.
Acoperi}ul este de tip teras@ realizat din chesoane prefabricate din beton armat. De-a
lungul }irurilor A }i C sunt prev@zute aticuri prefabricate tip GA iar de-a lungul axelor 1 }i 9 aticurile
sunt din zid@rie de 25 cm l@]ime din c@r@mid@ plin@. Structura acoperi}ului este dat@ ^n plan}a
6c.
Casa sc@rii }i zona monolit@ ^ntre axele 1 }i 2 nu se vor trata pe fi}a tehnologic@.
Num@rul de nivele P+4E.
INFRASTRUCTURA:
I. Cota terenului natural CTN= -0,75 m
II. Extras de antem@sur@toare
1. Ts.G.3a. Defri}area terenului de tufi}uri
1400 mp
2. Ts.A.13b. S@p@tur@ manual@ ^n spa]ii limitate peste 1,0 m l@]ime ^n teren mijlociu
executat cu sprijiniri ^n funda]ii izolate
507 mc
3. Ts.A.13g. S@p@tur@ manual@ ^n spa]ii limitate peste 1,0 m l@]ime ^n teren tare
executat cu sprijiniri ^n funda]ii izolate
507 mc
4. Ts.A.7b. S@p@tur@ manual@ ^n spa]ii limitate peste 1,0 m l@]ime ^n teren mijlociu
executat cu sprijiniri ^n funda]ii continue
53 mc
5. Ts.A.7g. S@p@tur@ manual@ ^n spa]ii limitate peste 1,0 m l@]ime ^n teren tare
executat cu sprijiniri ^n funda]ii continue
53 mc
6. Ts.F.3b Sprijiniri la s@p@turi av$nd peste 2,50 m l@]ime cu interspa]ii de 0,21-0,60 m
1245 mp
7. Ts.D.1c. %mpr@}tirea cu lopata a p@m$ntului ^n umpluturi
397 mc
8. Ts.D.4c. Compactarea cu maiul de m$n@ a umpluturilor
260 mc
9. Ts.D.5a. Compactarea cu maiul mecanic
137 mc
10. CA.1a. Beton simplu Bc.7,5 ^n blocurile de funda]ie
781 mc
760 mc ^n bloc + 21 mc sub eleva]ie
11. CA.2b. Beton armat Bc.15 ^n cuzine]i
128 mc
12. CA.2b. Beton armat Bc.15 ^n eleva]ie
18 mc
13. CB.8a. Cofraj cuzinet funda]ie
229 mp
14. CB.9a. Cofraj eleva]ie
82 mp
15. CC.1b. Montare arm@turi ^n:
- cuzine]i OB.37
2700 kg
- PC. 52
6800 kg
- eleva]ie OB.37
600 kg
- PC.52
1750 kg
16. CC.2c. Montarea arm@turilor din plase sudate la pl@ci
2500 kg
17. CA.2b. Beton Bc.7,5 ^n placa cota 0,00
85 mc
III.Distan]ele de transport:
- p@m$nt ^n depozit independent
8,3 km
- baza de produc]ie pentru beton, arm@turi }i cofraje
16,3 km
IV.Durata normat@ de execu]ie
0,75 luni
SUPRASTRUCTURA:
I.Num@rul de nivele P+4E
II.Extras de antem@sur@toare
Extrasul este ^ntocmit pentru un nivel curent }i pentru acoperi}. Nu con]ine articolele de
lucrare aferente casei de scar@ }i zona liftului.
1. CA.2j. Beton armat Bc.15 ^n st$lpi
35 mc

2. CB.11d. Cofraj din panouri refolosibile la st$lpi


253 mp
3. CC.2g. Montarea arm@turilor la st$lpi OB.37
500 kg
PC.52
2100 kg
4. CA.2j. Beton armat Bc.20 ^n plac@ plan}eu (zone monolite }ir A, B }i C)
10 mc
5. CB.11c. Cofraj din panouri refolosibile la plan}eu
68 mp
6. CB.22d. Sus]ineri cu grinzi metalice extensibile }i popi metalici extensibili
68 mp
7. CC.2g. Montarea arm@turii ^n plac@ monolit@ OB.37
750 kg
8.CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate transversale
tip GPT 1 0,3x0,65x8,65 m, G=4,2 t/buc.
18 buc/nivel
tip GPT 2 0,3x0,60x8,90 m, G=4,0 t/buc.
18 buc/nivel
9. CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate longitudinale
tip GL 1 0,25x0,70x5,45 m, G=2,4 t/buc.
15 buc
tip GM 0,25x0,70x5,35 m, G=2,3 t/buc.
8 buc
10. CP.230. Monolitizarea grinzilor prefabricate cu beton B.300
- la un nivel curent
4,2 mc
- la acoperi}
2,0 mc
11. CP.10d. Montarea f$}iilor prefabricate
tip FGP 0,99x0,22x5,65 m, G=1,4 t/buc.
117 buc
12. CA.10. Beton simplu Bc.7,5 ^n suprabetonare
24 mc
13. CD.5h. Pere]i de ^nchidere de 30 cm grosime
din c@r@mid@ cu g@uri verticale GVP 290x140x88 mm
78 mc
14. CP.13d. Pere]i de compartimentare de 15 cm grosime
din f$}ii de BCA de 15 cm grosime }i 60 cm l]ime
530 mp (168 buc)
15. CG.15a. Pardoseli din ciment sclivisit 2 mm cu mortar de ciment M.100-T
410 mp
16. CG.3b. Pardoseli din materiale plastice
covor PVC pe suport textil lipit cu prenadez
368 mp
17. CP.10d. Montarea chesoanelor prefabricate la acoperi}
1,50x5,90x0,20 m, G=1,1 t/buc
96 buc
18. CP.10d. Montarea grinzilor prefabricate de atic (}ir A }i C)
tip GA 0,25x1,0x5,90 m, G=3,7 t/buc
16 buc
19. CP.230. Monolitizarea chesoanelor }i a grinzilor de atic cu beton BC.22,5
- chesoane
12 mc
- grinzi de atic
2 mc
20. CD.4j. Zid@rie din c@r@mid@ plin@ de 25 cm grosime }i 1 m ^n@l]ime la
atic (ax 1 }i 9)
9 mc
21. IzF.21c. Strat suport hidroizola]ie din mortar ciment M.100 de 3 cm
860 mp
22. IzF.4c + 3 IzF.4b. Hidroizola]ie 3C + 1P + 5B
860 mp
23. IzF.22a. Strat de protec]ie hidroizola]ie nisip
860 mp
III. Distan]e de transport
- Baza de produc]ie (pentru beton, mortar, arm@tur@, cofraje)
11.8 km
- Depozit materiale
15,8 km
2. PLANUL DE S~P~TUR~

3.RECALCULAREA VOLUMELOR DE LUCR~RI


Calculul volumelor de s@p@tur@ }i umplutur@

Volumul de s@p@tur@
V1smec=1231.056 m3
V1stotal=1250.544 m3
V2smec=1069.315 m3
V2stotal=1093.130 m3

V1sman=19,494 m3
V2sman=23,814 m3

V3smec=1060.880 m3
V3sman=19,494 m3
3
V3stotal=1080.370 m
VTOTAL MEC=3390 m3
VTOTAL MAN=62,802 m3
Volumul de umplutur@
VUMPLURUR~=2608 m3
4. EXTRASUL DE ANTEM~SUR~TOARE CORECTAT
1. TsG.3a. Defri}area terenului de tufi}uri
1810 mp
2. TsCO.3. S@p@tur@ mecanic@ cu excavatorul
3390 mc
3. TsAO.2. S@p@tur@ manual@ de p@m$nt ^n spa]ii limitate av$nd sub 1 m
sau peste 1 m l@]ime executate f@r@ sprijiniri ^n taluz vertical
62,8 mc
4. TsD.10. %mpr@}tierea cu lopata a p@m$ntului ^n umpluturi
2608 mc
5. TsD.4c. Compactarea cu maiul de m$n@ a umpluturilor
240 mc
6. TsD.5a. Compactarea cu maiul mecanic
2368 mc
7. CA.1a. Beton simplu Bc.7,5 in blocurile de funda]ie
- ^n blocurile de funda]ie
760,6 mc
- sub eleva]ii din zona casa sc@rii }i a pu]ului de lift
55,77 mc
8. CA.2b. Beton armat Bc.15 ^n cuzine]i
112 mc
- ^n cuzine]ii din zona casa sc@rii }i a pu]ului de lift
8,8 mc
9. CA.2b. Beton armat Bc.15 ^n eleva]ie
46,75 mc
- ^n eleva]ia din zona casa sc@rii }i a pu]ului de lift
10,70 mc
10. CB.10. Cofraje pentru beton ^n funda]ii din panouri refolosibile
- pentru blocurile de funda]ie
858,6 mp
- pentru funda]ia din zona casa sc@rii }i a pu]ului de lift
72 mp
11. DB.8a. Cofraje pentru cuzinet
220 mp
- pentru cuzinet din zona casa sc@rii }i a pu]ului de lift
18 mp
12. CB.92. Cofraj pentru eleva]ie
40,15 mp
13. CC.1b. Montarea arm@turilor ^n
- cuzine]i
OB.37
2700 kg
PC.52
6800 kg
- eleva]ie
OB.37
600 kg
PC.52
1750 kg
14. CC.2c. Montarea arm@turilor din plase sudate la plac@
2500 kg
15. CA.2b. Beton Bc.7,5 ^n placa de la cota 0,00
85 mc
5. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU INFRASTRUCTUR~
Nr.
crt.

Denumirea }i con]inutul fluxului tehnologic

UM

Nr
sect

Q/sector

1.

Lucr@ri preg@titoare
m2
m3
m3
axe

1810
1810
450
12

2.

3.

- defri}area terenului de tufi}uri


- nivelare teren
- s@p@tur@ cu buldozerul pe 0,25 cm ad$ncime
- trasarea axelor construc]iei
S@p@tur@ mecanizat@ cu excavatorul
- s@p@tur@ cu descarcare lateral@
- s@p@tur@ cu descarcare ^n mijlocul de transport
S@p@tur@ manual@

m3
m3
m3

900
2490
62.8

3
3

300
830
21

4.

Cofraje pentru beton ^n funda]ii

m2

930.6

155

5.

Turnare beton simplu Bc.7,5 in funda]ii

m3

817

136

1810
1810
450

m2

240

- OB.37
- PC.52

kg

3300
8500

8.

Turnare beton Bc.15 ^n cuzine]i

m3

120

20

9.

Decofrare cuzine]i

m2

240

40

10.

Cofrare eleva]ie

m2

40,15

40,15

11.

Turnare beton Bc.15 ^n eleva]ie

m3

57,5

57,5

12.

Decofrare eleva]ie

m2

40,15

40,15

13.

Umplutur@ ^n spa]ii ^nguste


m3
m3

240
240

6
6

40
40

- ^mpr@}tiere cu lopata a p@m$ntului ^n umpluturi


- compactare cu maiul mecanic

m3
m3

2368
2368

395
395

15.

Montarea arm@turilor din plase sudate la p@lci

kg

2500

2500

16.

Turnare beton Bc.7,5 ^n plac@ cota 0,00

m3

85

85

6.

Cofrare cuzine]i

7.

Montare arm@turi ^n cuzine]i }i eleva]ie

- ^mpr@}tiere cu lopata a p@m$nt ^n umpluturi


- compactare cu maiul de m$n@
14.

6
6

40
550
1417

Umplutur@

6. ALEGERA {I CALCULUL UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE {I A MIJLOACELOR DE


TRANSPORT PENTRU INFRASTRUCTUR~
1. Excavator hidraulic P.601 cu lingur@ invers@ pe pneuri
- qnc=0,55 m3; Pm=46.130 m3/h
- ad$ncimea maxim@ de s@pare: us=5,90 m
- raza de ac]iune: Rs=9,50 m
- ^n@l]imea maxim@ de desc@rcare: 2,80 m
2. Mai mecanic
- mai mecanic cu motor electric
- greutate: 180 kg
- productivitate medie Pm=40 m2/h
3. Buldozer S.650
- se folose}te la defri}area terenului de tufi}uri
- lungimea lamei: 3,00 m
- l@]imea lamei: 0,70 m
4. Transportor cu band@ mobil@ BNE 15
- lungime: 15 m
- l@]ime: 0,50 m
- ^n@l]mea minim@: 3,90 m
- ^n@l]imea maxim@: 6,05 m
- productivitate medie Pm=42 m3/h
5. Vibratoare de interior
- diametru butelie: 50 mm
- lungime butelie: 455 mm
- frecven]a de vibrare: 12000 rot/min
- productivitate Pm=4,3 m3/h
6. Autobetonier@ tip CIFAROM de 5 mc
- lungime: 8,15 m
- l@]ime: 2,50 m
- ^n@l]ime: 3,65 m
- sarcina util@: 14,00 t
- masa proprie: 12,00 t
- putere motor: 215 CP
- volum: 5 m3
- viteza maxim@: 65 km/h
7. Autobasculant@ ROMAN-DIESEL 19.215-DFK

lungime: 7,345 m
l@]ime: 2,500 m
^n@l]ime: 2,500 m
gabarit ben@: - lungime: 4,60 m
- l]ime: 2,30 m
- ad$ncime: 1,10 m
- volum ben@: 11,638 m3
930
1200
- viteza maxim@: 70 km/h
8. Autocamion ROMAN-DIESEL R.10.215 F
460
- lungime: 8,48 m
- l@]ime: 2,42 m
- ^n@l]ime: 2,84 m
- gabarit ben@: - lungime: 6,50 m
- viteza maxim@: 100 km/h
3330
4920
9. Ben@ basculant@ cu furtun
- capacitate: qnc=1 m3
- greutate: 452 kg
10. Dispozitiv pentru manipulat bene de 5,5 tf
- lungime: 3,50 m
- greutate: G1=86 kgf
- sarcina maxim@: 5,5 tf
11. Dispozitiv de prindere cu cercel }i dou@ c$rlige tip U 196 B
- cota: 1600 m
- diametru: 15 mm
- sarcina maxim@: 3200 kgf
- masa net@: 28 kg
13. Macara K-255
- lungime bra]: 20 m
- raza de lucru: 5,50/6,00 m
- ^n@l]imea la c$rlig: 18,00/17,80 m
- greutatea la c$rlig: 17/14,3 t
12. Ben@ basculant@ cu deschidere lateral@ de 1-1,75 mc
- masa: 350 kg
13. Cofraje
- Panouri de podin@ pentru cofraje }i e}afodaje din lemn
tip P1 1600400
P1' 2000400
P2 1600500
P2' 2000500
P3 1600600
P3' 2000600
- Panouri de cofraj cu placaj de 8 mm
P1 2400300 P5 1200400
P2 2400400 P6 1200600
P3 2400600 P7 600300
P4 1200300 P8 600400
- Cofraje pentru eleva]ie tip CMU
- Cofraje pentru st$lpi tip CSK
7. SECTORIZAREA {I ALEGEREA TIPULUI DE EXCAVATOR
Alegem num@rul de sectoare n=3
Q=3390 m3 tp=tc qnc=0,5 m3 qnp=0,9qnc Ktp=0.85
Rep=Q/8xt
Rep=47.083
PmEXC=43.083
Pm=(Reptp0,7qnc)/(tcqnpKtp)
Pm=46.103

t=9 zile

Nivelarea terenului cu buldozerul


Pm=27,32 m3/h Q=450 m3
t=Q0,7/(80,9PmKtpKcp)

tc/tp=0,9
t=6 zile

Ktp=0,85 Kcp=0.361

8. SCHEMA DE MI{CARE {I BILAN[UL TERASAMENTELOR


S~P~TUR~

VSMEC=3390 mc
VSMAN=62,80 mc
VTOTAL=3452.8 mc

DEPOZIT
APROPIAT
2608 mc

8,3 km
UMPLUTUR~
DEPOZIT
%NDEP~RTAT

2608 mc

845 mc

9. PROIECTAREA FI{ELOR
(INFRASTRUCTURA)

PENTRU

FLUXURILE

TEHNOLOGICE;

DETALII

TEHNOLOGICE

Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 2


Denumirea fluxului:
- s@p@tur@ mecanizat@ executat@ cu excavatorul.
Opera]ii:
- trasarea axelor
- a}ezarea ^n pozi]ie a utilajelor
- s@parea gropii de funda]ie
- ^nc@rcarea p@m$mtului ^n autobasculante pentru transportul ^n depozitul ^ndep@rtat
- evacuarea p@m$ntului s@pat.
Descrierea fluxului tehnologic:
- trasarea se execut@ ^n func]ie de axele marcate pe borne cu instrunentele topografice,
conturul exterior (coronamentul s@p@turii) }i conturul interior (baza s@p@turii) se marcheaz@ pe
teren cu var
- s@p@tura mecanizat@ a gropilor de funda]ie se va executa (de la cota terenului s@pat cu
buldozerul -0,75 m) cu excavatorul hidraulic P.601 echipat cu o lingur@ invers@ av$nd capacitatea
de 0,6 mc. P@m$ntul s@pat se ^ncarc@ ^n autobasculante tip ROMAN-DIESEL 19.215-DFK }i este
transportat ^n depozitul ^ndep@rtat de p@m$nt iar p@m$ntul desc@rcat ^n apropierea gropii este
^mpins cu buldozerul ^n depozitul apropiat din vecin@tatea }antierului. M@rimea cupei
excavatorului s-a stabilit ^n ipoteza efectu@rii s@p@turii de pe un sector ^n intervalul de 2
schimburi de lucru astfel:
Renec=QS/98Nu=47.083 m3/h Nu=1 buc
Din tabele rezult@ ^n func]ie de categoria terenului }i de modul de lucru c@ este necesar@ o
cup@ de excavator de cca 0,50 mc pentru care randamentul R tn=50.384 m3/h. %n condi]iile ^n care
tc=tp randamentul de exploatare planificat Rep=50.384 m3/h > Rtn=47.083 m3/h.
Se execut@ s@p@tur@ ^n registru negativ ^n abataj frontal cu desc@rcare ^n
autobasculant@ sau ^n depozitul apropiat
- pe un sector se va face o singur@ curs@ longitudinal@ cu spatele raza de ac]iune permi]
$nd acoperirea ^ntregului sector }i desc@rcarea
- verificarea ad$ncimii de s@pare se face cu teul viz$nd fa]a superioar@ a unor balize
provizorii deasupra bornelor.

Resurse:
- utilaje principale: Excavator hidraulic P.601 cu lingur@ invers@ pe pneuri
- for]a de munc@: - mecanic excavator
- mecanic buldozer
- }ofer autobasculant@
- topograf
- dulgheri
- utilaje }i mijloace de transport: Autobasculant@ ROMAN-DIESEL 19.215-DFK
- materiale: sc$nduri 1/2, rigle de lemn 1010, ]@ru}i
- dispozitive }i echipamente: teodolit, mir@ 4 m, teu.
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se interzice sta]ionarea muncitorilor ^n raza de ac]iune a excavatorului iar distan]a minim@
dintre marginea platformei autobasculantei }i partea cea mai proeminent@ a excavatorului va fi de
1,50 m
- se vor lua m@suri pentru evitarea eventualelor disloc@ri sau pr@bu}iri de teren la
s@p@turi
- sporirea aten]iei la eventuala ^nt$lnire ^n s@p@tur@ a cablurilor electrice sau a
conductelor de gaz sau canalizare, ^n cazul existen]ei unora dintre acestea lucr@rile se vor relua
dup@ deconectarea re]elelor
- ^n timpul ^nc@rc@rii }oferul nu va sta ^n cabina autobasculantei iar rotirea cupei nu se va
executa peste cabin@.
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 6
Denumirea fluxului:
- cofrare cuzinet funda]ie
Opera]ii:
- transportul }i desc@rcarea elementelor componente ale cofrajului ^n depozitul loco obiect
- transportul elementelor componente ale cofrajului l$ng@ gropile de funda]ie }i asamblarea
cofrajului
- trasarea pozi]iei cofrajului
- montarea ansamblelor de cofraj
- verificarea.
Descrierea fluxului tehnologic:
- pentru executarea cofr@rii cuzinetuluise folose}te un cofraj tip CMU.
Resurse:
- materiale principale: - cofraj CMU
- substan]e decofrante
- for]a de munc@: - echip@ specializat@ dulgheri
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor purta pe cap casca de protec]ie
- toate elementele de cofraj se monteaz@ de oameni instrui]i NTS
- se interzice sprijinirea oblic@ a cofrajului

- ^nainte de turnarea betonului conduc@torul punctului de lucru (maistru, inginer) este


obligat s@ verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etan}eitatea, }i starea de cur@tire
a cofrajului
- abateri admisibile la montarea cofrajului:
- la lungime 15 mm
- la l@]ime 6 mm
- la ^n@l]ime 10 mm
- ^nclinarea fa]@ de proiect 3 mm/m dar nu mai mult de15 mm/m ^n total.
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 7
Denumirea fluxului:
- armare cuzinet }i eleva]ie.
Opera]ii:
- transportul }i desc@rcarea arm@turii la obiect
- fasonarea arm@turii
- transportul plasei }i carcasei
- verificarea.
Descrierea fluxului tehnologic:
- arm@tura este adus@ ^n leg@turi de bare de la depozitul de materiale cu un autocamion
cu platform@ cu bra] de macara ^n acest fel asigur$ndu-se }i desc@rcarea arm@turilor
- l$ng@ depozitul de materiale se amenajaz@ o platform@ pentru fasonarea }i asamblarea
arm@turilor ^n plase (pentru armarea cuzinetului) }i carcase (pentru armarea eleva]iei)
- transportul }i punerea ^n oper@ a plaselor }i carcaselor se va face: manual dac@
greut@]ile sunt mici sau dac@ greut@]ile sunt prea mari mecanizat cu ajutorul unei macarale.
Resurse:
- materiale principale: - arm@tur@ PC.52 }i OB.37
- utilaje principale: - autocamion cu bra] ^nc@rc@tor MH-40 av$nd o capacitate de transport
de 7,88 t }i o capacitate de ^nc@rcare de 1-2,5 t ^n func]ie de raza
macaralei (4,00-1,70 m)
- for]a de munc@: - fierari-betoni}ti
- }ofer autocamion
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor purta pe cap casca de protec]ie
- la terminarea arm@rii }i ^nainte de turnarea betonului conduc@torul tehnic al lucr@rii va
verifica dac@ armarea s-a executat ^n conformitate cu prevederile proiectului (calitatea o]elului din
arm@turi, diametre, pozi]ie), asigurarea stratului de acoperire cu beton precum }i ^ncadrarea ^n
abaterile admisibile, constat@rile se vor consemna ^n registrul de procese verbale de lucr@ri ce
devin ascunse
- abateri admisibile la arm@turi ^n funda]ii:
- distan]a ^ntre axele barelor 10 mm
- grosimea stratului de acoperire 10 mm
- lungimi par]iale sau totale fa]@ de proiect:
- L < 1 m 5 mm
- L = 1...10 m 20 mm
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 8
Denumirea fluxului:
- betonare cuzinet
Opera]ii:
- transportul de la sta]ia de preparare la obiect
- punerea ^n oper@
Descrierea fluxului tehnologic:
- betonul se aduce la }antier cu autobetoniera de 5 mc
- turnarea betonului se va efectua direct din autobetonier@ ^n cazul ^n care este posibil@
altfel se va desc@rca ^n bene dispuse ^n zona de ac]iune a macaralei, ridicarea benei se va face
^ncet p$n@ ^n pozi]ia vertical@ pentru a se evita rev@rsarea betonului
- compactarea se realizeaz@ prin vibrare cu vibrator interior av$nd butelia de 50 mm
Resurse:
- utilaje principale: - autobetonier@ tip CIFAROM de 5 mc
- dispozitiv de manipulare ben@
- ben@ 1 mc
- macara
- vibrator de interior

- for]a de munc@: - fierari-betoni}ti


- }ofer autobetonier@
- macaragii
- echipamente tehnologice }i inventar de mic@ mecanizare: - jgheab prelungitor de 2 m
dispozitiv pentru manipulat bene de 5,5 tf
- materiale principale: - Bc.15
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor purta pe cap casca de protec]ie
- ^nainte de punerea ^n oper@ abetonului conduc@torul tehnic al lucr@rii va verifica:
- pozi]ionarea arm@turii
- leg@tura etrierilor
- existen]a distan]ierilor
- pozi]ia }i cota cofrajului, etan}eitatea precum }i starea de cur@]ire a acestora
- respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat
- cur@]irea benelor se face ^n pozi]ie stabil@ pe sol
- betonul se verific@ pentru ca datele din bonul de calitate s@ corespund@ cu cele din
comand@
- din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioar@ }i se verific@
lucrabilitatea rezultatele se trec ^n registrul unic de beton
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 9
Denumirea fluxului:
- decofrare cuzinet
Opera]ii:
- sl@birea rigidiz@rilor
- decofrarea cuzinetului
- cur@]irea cofrajului
- mutarea }i montarea cofrajului la funda]iile de pe sectorul urm@tor sau transportul ^n
depozit
Descrierea fluxului tehnologic:
- la termenul minim de decofrare (1-2 zile) se procedeaz@ la sl@birea rigidiz@rilor }i
decofrare
- dup@ decofrare se cur@]@ cofrajul de resturile de beton cu }paclu }i peria de s$rm@
}i apoi se unge cu substan]e decofrante
- ansamblul de cofraj din sectorul 1 astfel preg@tit va fi mutat }i montat la funda]iile de pe
sectorul 3
Resurse:
- for]a de munc@: - dulgheri
- echipamente tehnologice }i inventar de mic@ mecanizare
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor purta pe cap casca de protec]ie
- dup@ decofrare se verific@ dimensiunile, abaterile fa]@ de axe }i cote, abateri care trebuie
s@ se ^ncadreze ^n cele admisibile astfel:
- abateri la pozi]ia ^n plan orizontal a axelor 10 mm
- abateri la pozi]ia ^n plan vertical a axelor 10 mm
- abateri la dimensiuni: lungime, l@]ime, ^n@l]ime 20 mm
- dup@ verific@ri se va proceda la marcarea axelor, marcarea se va executa cu
vopsea nelavabil@.
10. SCHEME TEHNOLOGICE PENTRU INFRASTRUCTUR~
Schema tehnologic@ pentru infrastructur@ este prezentat@ ^n Plan}a nr. 2
11. LISTA FLUXURILOR TEHNOLOGICE PENTRU SUPRASTRUCTUR~ {I SECTORIZAREA
Sectorizarea:
Sector 5

IV

Sector 9

IV

Sector 10

Sector 4

III

Sector 7

III

Sector 8

Sector 3

II

Sector 5

II

Sector 6

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 1

Sector 1

Sector 2

Extrasul este ^ntocmit pentru un nivel curent }i pentru acoperi}. Nu con]ine articolele de lucrare
aferente casei de scar@ }i zona liftului.
Nr
crt
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Denumire }i con]inut

Nr

U.M

sect

Cofrare }i armare st$lpi


- cofrare st$lpi cu cofraj CSK I
- armare st$lpi - OB.37
- PC.52
Turnare beton armat Bc.15 ^n st$lpi
Montarea grinzilor prefabricate
- grinzi transversale tip GPT1 - 0,30,658,65 m
- grinzi longitudinale - tip GL1 - 0,250,705,45 m
- tip GM - 0,250,705,35 m
Monolitizarea la un nivel curent a grinzilor prefabricate
cu beton B.300
Montare f$}iilor prefabricate tip FGP 0,990,225,65 m
Cofrare }i armare zon@ monolit@ plan}eu (axe A,B }i C)
- cofraj din panouri refolosibile tip CMU
- sus]ineri cu grinzi metalice extensibile }i popi metalici
- armare plac@ monolit@ OB.37
Turnare beton armat Bc.20 ^n plac@ plan}eu (zonele
monolite A, B }i C)
Turnare beton simplu Bc.7,5 ^n suprabetonare
Realizare pere]i de ^nchidere de 30 cm din c@r@mid@
cu g@uri verticale GVP 29014088 mm
Realizare pere]i de compartimentare interioara de 15 cm
din f$}ii BCA de 15 cm grosime }i 60 cm l@]ime
Realizare pardoseli din ciment sclivisit de 2 cm grosime
cu mortar de ciment M.100 - T
Realizare pardoseli din materiale plastice tip covor PVC
pe suport textil lipit cu prenadez
Montarea grinzilor prefabricate transversale pentru
acoperi} tip GPT2 - 0,300,608,90 m
Monolitizarea grinzilor prefabricate la acoperi}
Montarea grinzilor prefabricate de atic (axe A }i C)
- tip GA - 0,251,005,90 m
Montarea chesoanelor prefabricate la acoperi}
1,505,900,20 m
Monolitizarea cu Bc.22,5 a
- chesoanelor
- grinzilor de atic
Realizare zid@rie din c@r@mid@ plin@ de 25 cm
grosime }i 1,00 m ^n@l]ime la atic (axele 1 }i 9)
Turnare strat suport hidroizola]ie din mortar ciment
M.100 de 3 cm grosime
Realizare hidroizola]ie 3C+1P+5B
Realizare strat de protec]ie a hidroizola]iei din nisip

Cantitatea
Total@
Pe sector

mp
kg
kg
mc

253
500
2100
35

126,5
250
1050
17.5

buc
buc
buc
mc

18
15
8
4,2

9
7 respectiv 6
4
2,1

buc

117

55

1
1

mp
mp
kg
mc

68
68
750
10

68
68
750
10

1
2

mc
mc

24
78

24
39

2
2

mp
buc
mp

530
168
410

265
84
205

mp

368

184

buc

18

2
2

mc
buc

2
16

1
8

buc

96

48

2
2
2

mc
mc
mc

12
2
9

6
1
4.5

mp

860

430

2
2

mp
mp

860
860

430
430

2
2

12. ALEGERA {I CALCULUL UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE {I A MIJLOACELOR


DE TRANSPORT PENTRU SUPRASTRUCTUR~

Qnec = Ge.max + gd
gd = 0,42 t
H = 18,25 m
a = 1.00 m
hs = 23 m

Ge.max = 4,62 t
Hnec = (hs + H + a)
hc = 2.00m
hs = 1.5m
hb = 0.5m

gd - greutate dispozitiv
Rnec = B + d + E/2
E = 4.5 m
B = 18,40 m
d=3m

Hnec = 30 m
Qnec = 5.2 t
Rnec = 23 m
Schema tehnologic@ pentru suprastructur@
Nr. Denumire utilaj
Caracteristici tehnologice
crt.
1
Macara turn ZB 80-B
Rmax = 25m Rmin = 10m Hmax = 45m
Qmax = 5,25 t Qmin = 3 t
nrum@r tronsoane:
- turn = 4
- brat = 4
2
Autobetonier@
tip qn = 5 mc qutil = 14,00 t
CIFAROM de 5 mc
L = 8.15m B = 2,5 m h= 3,65 m V m,ax
= 65 km/h
3
Vibrator interior tip 6 butelie = 78m/58; f = 60 Hz
Martie Timisoara
4

Plac@ vibrant@ P=2250

610x450; f = 2850 vibra]ii/minut


Amplitudinea = 1,2 mm

Lista echipamentelor tehnologice si a dispozitivelor


Nr. Denumire tip
Caracteristici tehnice
crt
1
Dispozitiv universal manipulator Qcap = 3.2t
sarcin@ U156B
Qprop = 148t
2

Dispozitiv manipulator si montaj


elemente prefabricate U328

Cofraj metalic pentru st$lpi tip


CSK I

Cofraj din panouri refolosibile

Sus]ineri
cu
grinzi
metalice
extensibile }i popi metalici

Qmax = 8t
Qprop = 0.6t
Ua = 3.8m
bxhmax = 1.00x2.00
Sset = 500m2
Gset = 3000t
bxh=0.2x0.6m
Sset = 500m2
Gset = 1800t

Num@r flux
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 18, 19, 20,
21.
2, 4, 7, 8, 14, 17,
19.
2, 4, 17.
7, 8

UM

Cantit@]i

Num@r flux

buc.

buc.

1, 2, 4, 6, 8,
9, 10, 11,
12, 18, 19,
20, 21.
3, 5, 13,
15, 16.

buc.
set

0.944

6.

buc.
set

0.106

6.
6.

13.
PROIECTAREA FI{ELOR PENTRU FLUXURILE TEHNOLOGICE; DETALII TEHNOLOGICE
(SUPRASTRUCTURA)
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 6
Denumirea fluxului:
- cofrare }i armare zon@ monolit@ plan}eu axe A,B }i C }i plac@ monolit@
Opera]ii:
- transportul }i desc@rcarea elementelor componente ale cofrajului }i a arm@turilor ^n
depozitul loco obiect
- premontarea panourilor de cofraj realiz$nd un ansamblu de cofraj
- trasarea pozi]iei cofrajului
- montarea ansamblelor de cofraj
- montarea armaturilor

- verificari si corectari succesive


Descrierea fluxului tehnologic:
- cofrajele si arm@turile se transport@ la obiectiv cu autocamionul Roman Diesel
- se descarc@ panourile }i carcasele cu ajutorul macaralei turn ^n depozitul loco obiect
- se monteaz@ panourile de cofraj realiz$ndu-se un ansamblu de cofraj
- montarea ansamblurilor de cofraj }i a carcaselor se efectueaza cu ajutorul macaralei turn
- se monteaz@ ansamblu de cofraj, dup@ care se monteaz@ arm@turile
- se verific@ pozi]ionarea corect@ a arm@turilor fa]@ de cofrajul montat
- se execut@ rigidiz@rile necesare }i se verific@ orizontalitatea cofrajelor.
Resurse:
- materiale principale: - panouri mici de cofraj tip CMU
- moaze din lemn r@}inos
- popi extensibili 70
- substan]e decofrante
- for]a de munc@: - echip@ specializat@ dulgheri
- echip@ specializat@ fierari
- macaragist
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor fi echipat] cu manu}i, ca}ti de protec]ie si centuri de
siguran]@
- montarea cofrajelor la inal]ime trebuie facut@ de pe podine de lucru
- toate elementele de cofraj se monteaz@ de oameni instrui]i NTS
- se interzice sprijinirea oblic@ a cofrajului
- ^nainte de turnarea betonului conduc@torul punctului de lucru (maistru, inginer) este
obligat s@ verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etan}eitatea, }i starea de cur@tire
a cofrajului
- abateri admisibile la montarea cofrajului:
- la lungime 15 mm
- la l@]ime 6 mm
- la ^n@l]ime 10 mm
- ^nclinarea fa]@ de proiect 3 mm/m dar nu mai mult de15 mm/m ^n total.
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 7
Denumirea fluxului:
- betonare zon@ monolit@ plan}eu axe A,B }i C }i plac@ monolit@
Opera]ii:
- prepararea betonului ^n sta]ie centralizat@
- transportul de la sta]ia de preparare la obiect
- punerea ^n oper@ a betonului
- protejarea betonului dup@ turnare
Descrierea fluxului tehnologic:
- prepararea betonului se face ^ntr-o sta]ie centralizat@ unde sunt urm@rite urm@toarele
procese care pot s@ influen]eze calitatea betonului: dozarea corect@ a agregatelor, cimentului,
apei }i a aditivilor pentru realizarea compozi]iei conform re]etei, malaxarea }i desc@rcarea
- betonul se aduce la }antier cu autobetoniera de 5 mc
- punerea ^n oper@ a betonului se va efectua cu ajutorul unei bene cu furtun dispuse ^n
zona de ac]iune a macaralei, ridicarea benei se va face ^ncet p$n@ ^n pozi]ia vertical@ pentru a se
evita rev@rsarea betonului
- imediat dup@ turnare se va realiza vibrarea betonului
- dup@ turnare }i vibrare betonul se protejaz@ ^npotriva usc@rii rapide prin acoperirea cu
materiale de protec]ie combinat@ cu stropirea cu ap@ astfel ^nc$t s@ se men]in@ umed@ ^n
permanen]@ suprafa]a betonului timp de minim 7 zile de la turnare pentru cimenturi cu ^nt@rire
rapid@ respectiv 14 zile pentru cimenturi obi}nuite, stropirea cu ap@ va ^ncepe dup@ 2...12 ore de
la turnare ^n func]ie de tipul cimentului utilizat }i temperatura mediului }i se va repeta la intervale
de 2... 6 ore.
Resurse:
- utilaje principale: - autobetonier@ tip CIFAROM de 5 mc
- dispozitiv de manipulare ben@
- ben@ 1 mc cu furtun
- macara
- vibrator de interior
- for]a de munc@: - fierari-betoni}ti
- }ofer autobetonier@

- macaragii
- echipamente tehnologice }i inventar de mic@ mecanizare:
dispozitiv pentru manipulat bene de 5,5 tf
- materiale principale: - Bc.15
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor fi echipat] cu manu}i, ca}ti de protec]ie si centuri de
siguran]@
- ^nainte de punerea ^n oper@ abetonului conduc@torul tehnic al lucr@rii va verifica:
- pozi]ionarea arm@turii
- leg@tura etrierilor
- existen]a distan]ierilor
- pozi]ia }i cota cofrajului, etan}eitatea precum }i starea de cur@]ire a acestora
- respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat
- cur@]irea benelor se face ^n pozi]ie stabil@ pe sol
- betonul se verific@ pentru ca datele din bonul de calitate s@ corespund@ cu cele din
comand@
- din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioar@ }i se verific@
lucrabilitatea rezultatele se trec ^n registrul unic de beton
- manevrarea vibratorului va fi f@cut@ numai de personal special instruit
- betonistul care va efectua vibrarea va fi echipat cu m@nu}i }i cizme de cauciuc
- carcasa vibratorului va fi legat@ la p@m$nt
- conductorii electrici de alimentare vor fi flexibili }i izola]i ^n tuburi de cauciuc; cablurile
buteliilor vor fi suspendate (nu t$t$te) peste arm@turi, cofraje sau beton; ele nu vor fi ^ntinse sau
smucite ^n timpul mut@rii lor.
Fi}a tehnologic@ pentru fluxul num@rul 3
Denumirea fluxului:
- montarea grinzilor prefabricate longitudinale tip GL1
Opera]ii:
- transportul }i desc@rcarea elementelor prefabricate ^n depozitul loco obiect
- lucr@ri preg@titoare ^n vederea montajului
- a}ezarea pe pozi]ie }i fixarea provizorie
- verificarea pozi]iei }i fixarea definitiv@
Descrierea fluxului tehnologic:
- transportul se face cu Autocamion cu peridoc pentru prefabricate lungi }i cu Autocamion
ROMAN DIESEL R.10.215 F
- prefabricatele se depoziteaz@ ^n zona macaralei ^n spa]ii amenajate
- se a}az@ ^n pozi]ie orizontal@ pe reazeme de rigle de lemn sau alte materiale elastice
dispuse c$t mai apropiat de pozi]ia normal@ de rezemare sau ridicare
- la stivuirea pe mai multe r$nduri reazemele se a}az@ strict pe aceea}i vertical@
pentru a nu da eforturi suplimentare datorate elementelor de deasupra, iar reazemele trebuie s@
asigure spa]ii suficiente pentru a nu fi deformate urechile de ag@]are
- ca lucr@ri preg@titoare se verific@:
- geometria elementului (dimensiuni, liniaritate, planeitate)
- calitatea elementului (depistarea eventualelor fisuri, goluri, arm@turi dezvelite etc.)
- existen]a, pozi]ia }i calitatea must@]ilor, pl@cu]elor, pieselor de asamblare
- pozi]ia de prindere a elementelor prefabricate
- suprafe]e de rezemare sub aspectul dimensiunilor, planeit@]ii, orizontalit@]ii at$t
pentru elementul ce se monteaz@ c$t }i pentru cel pe care se monteaz@
- se face trasarea semnelor de ax@ }i compensarea eventualelor abateri
- preg@tirea }i verificarea dispozitivelor de prindere }i a macaralei de montaj inclusiv
verificare sub sarcin@
- preg@tirea }i verificarea schelelor de montaj pentru accesul muncitorilor
- a}ezarea pe pozi]ie se face prin prinderea elementului ^n c$rligul macaralei cu ajutorul
dispozitivului ales, ridicarea propriuzis@, manipularea p$n@ deasupra locului de montaj, cobor$rea }
i a}ezarea lent@ pe reazeme
- fixarea provizorie trebuie s@ asigure stabilitatea elementului p$n@ la fixare, exclude
deplasarea elementului permi]$nd corelarea pozi]iei elementului
- verificarea pozi]iei se face cu aparate topometrice, fir cu plumb, etc.
- corectarea }i compensarea abaterilor se face cu cricuri, dispozitive de rezemare sau cele
mici cu ajutorul unor straturi de mortar
- fixarea definitiv@ se face prin ^mbin@ri umede (transmitera solicit@rilor se face dup@
^nt@rirea betonului), uscate sau mixte

- pentru introducerea betonului ^n spa]iul de ^mbinare se pot folosi bene cu furtun p$lnii sau
jgheaburi, compactarea betonului se va face cu vibratorul de interior (pasul de introducere de
maximum 50 cm) sau prin ^ndesare cu }ipci sau rigle.
Resurse:
- materiale principale: - grinzi prefabricate longitudinale tip GL1
- dispozitiv de prindere
- for]a de munc@: - echip@ specializat@ fierari-betoni}ti
- macaragist
Probleme speciale (CTC, NTS, PSI)
- se verifc@ instructajul de protec]ia muncii
- pe durata lucr@rilor muncitorii vor fi echipat] cu manu}i, ca}ti de protec]ie si centuri de
siguran]@
- montarea elementelor prefabricate la inal]ime trebuie facut@ de pe podine de lucru
- toate elementele prefabricate se monteaz@ de oameni instrui]i NTS
- ^nainte de turnarea betonului ^n ^mbin@ri conduc@torul punctului de lucru (maistru,
inginer) este obligat s@ verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea, etc.
- abateri limit@ permise la elementele prefabricate sunt:
- la rectiliniaritate de 15 mm
- la perpendicularitate de 16 mm
- de pozi]ie fa]@ de axele ^n plan orizontal 10 mm
- de pozi]ie fa]@ de cotele de nivel 10 mm
- la lungimile de rezemare -15 mm
14. PROIECTAREA {I CALCULUL COFRAJULUI CMU
Proiectarea cofrajelor CMU pentru zon@ monolit@ plan}eu axe A,B }i C }i plac@ monolit@
a)

greutatea proprie a cofrajelor }i a elementelor ce sus]in cofrajul


- placaj tego 15 mm - 800 daN/m3
b)
greutatea betonului proasp@t }i a arm@turii se evalueaz@ ^n func]ie de volumul de
beton pe mp, pentru beton armat 2500 daN/m3
hp=0.12 m
greutatea pe mp g=hp2500 => g=300 daN/m2
c)
^nc@rcarea tehnologic@ uniform distribuit@ provenit@ din c@ile de circula]ie
instalate pe cofraje }i din aglomera]iilede oameni
g=250 daN/m2 pentru cofraje (t@blie }i rigidiz@ri)
g=100 daN/m2 pentru elementele verticale de sus]inere (popi }i e}afodaje)
d)
^nc@rcarea provenit@ din greutatea muncitorilor ce transport@ ^nc@rc@turi
- pentru un muncitor ce transport@ o greutate p=130 daN
1. Calculul t@bliei si determinarea distan]ei dintre coaste
a = 45 cm
Mmax = (qa2)/2+(pa)/4
adm = 130 daN/cm2
W = (1001.52)/6
I = (1001.53)/12 E = 70000 daN/cm2
= Mmax/W
= 37.15 daN/cm2 < adm
Rigiditate
I = bh3 / 12 = 28,125 cm4
Eteg0 = 70000 daN/cm
EI = 196,875104 daNcm3
f = 5/384 Pmaxa4 / EI<
fadm = d / 300
f = 0.149 < fadm = 0.15
2. Verificarea coastei si determinarea distan]ei moazei
b = 90 cm
Mmax = (qb2)/2+(pb)/4
adm = 120 daN/cm2
W = (4.48.52)/6
I = (4.48.53)/12 E = 100000 daN/cm2
= Mmax/W
= 105.6559 daN/cm2 < adm
Rigiditate
I = bh3 / 12 = 225.1792 cm4
E = 100000 daN/cm

EI = 2251.792104 daNcm3
f = 5/384 Pmaxb4 / EI<
fadm = d / 300
f = 0.2087 < fadm = 0.3
3. Verificarea moazei
b = 90 cm
R = 222.75 daN
m = 1.333
f = 9.81
Mmax = (Rb)/ m
adm = 120 daN/cm2
W = (6122)/6
I = (6123)/12 E = 100000 daN/cm2
= Mmax/W
= 104.44 daN/cm2 < adm
Rigiditate
I = bh3 / 12 = 225.1792 cm4
E = 100000 daN/cm
EI = 8640104 daNcm3
f = Mmax b2 / f EI
<
fadm = d / 300
f = 0.1437 < fadm = 0.3
14. PROGRAMUL DE BETONARE
Vibrarea de suprafa]@ se realizeaz@ cu ajutorul vibratoarelor de suprafa]@ }i este indicat@
pentru compactarea betoanelor monolite (sau prefabricate) din elementele de construc]ie de
suprafa]@ mare (pl@ci, pardoseli) }i grosime de 3 - 20 cm.
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafa]@ se recomand@ s@ fie cel
pu]in L2.
Acest procedeu necesit@ ^ntocmirea unui program de compactare ^n cadrul c@ruia se
determin@:
- num@rul total al pozi]iilor vibratorului de suprafa]@ pe elementul care se compacteaz@
NT = (L - 0.10)/(l1 - 0.10)(l - 0.10)/(l2 - 0.10)
unde: L - lungimea elementului
l - l@]imea elementului
l1 - l@]imea pl@cii vibrante
l2 - lungimea pl@cii vibrante
- succesiunea pozi]iilor vibratorului de suprafa]@, pe elementul de compactat, cu o
suprapunere a f$}iilor vibrate ^n ambele sensuri de 5 - 10 cm
- durata de vibrare
- durata efectiv@ pe mp
T1 = (NT t)/(60 S) min/mp
t - durata unui ciclu de vibrare
S - suprafa]a elementului care se vibreaz@
- durata total@ necesar@ vibr@rii elementului
T2 = (T1 Ct S)/60 ore/buc
Ct 1.2 - coeficient de amplificare a duratei de vibrare efectiv@, datorit@
timpului necesar mut@rii vibratorului de suprafa]@ ^ntr-o pozi]ie succesiv@.

UNIVERSITATEA TEHNIC~ DIN CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE CONSTRUC[II
DISCIPLINA: TEHNOLOGIA {I MECANIZAREA
LUCR~RILOR DE CONSTRUC[II

AN UNIV. 1998/1999
AN IV CCIA ING.
SEMESTRUL 7

PROIECT PARTEA II-a

I.TEMA PROIECTULUI: Proiectarea tehnologiei de montaj pentru elementele prefabricate ale


unei hale industriale parter, integral prefabricate.
Schemele tehnologice de montaj se ^ntocmesc pentru urm@toarele elemente:
- st$lp central }i grind@ longitudinal@
II.DATELE PROIECTULUI: Varianta structural@ de hal@ se repartizeaz@ dup@ num@rul de
ordine din semigrup@, astfel:
- n=10 varianta a II - a
Tot ^n func]ie de num@rul de ordine din semigrup@ se dau tabele cu caracteristicile:
- geometrice ale halei
- elementelor prefabricate care intr@ ^n alc@tuirea structurii.
III.CON[INUTUL {I DESF~{URAREA PROIECTULUI:
18. Calculul necesarului de elemente prefabricate pe tipuri
19. %mp@r]irea elementelor prefabricate ^n urm@toarele categorii:
- a) cele care se pretoarn@ la obiect ^n pozi]ie de montaj
- b) cele care se depoziteaz@ la obiect ^nainte de montaj
- c) cele care se aduc sincronizat ^n timpul montajului
3. Alegerea dispozitivelor }i mijloacelor auxiliare necesare manipul@rii }i montajului
elementelor prefabricate
4. %ntocmirea fi}ei cu caracteristicile de montaj ale fiec@rui element prefabricat
(partea I)
5. Alegerea utilajelor optime necesare manipul@rii }i montajului elementelor prefabricate
6. %ntocmirea fi}ei cu caracteristicile de montaj ale fiec@rui element prefabricat
(partea II)
7. %ntocmirea schemelor tehnologice de montaj pentru dou@ elemente prefabricate
8. %ntocmirea schemelor tehnologice de montaj de ansamblu.
1. CALCULUL NECESARULUI DE ELEMENTE PE TIPURI
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul elementului

Nr.
buc.
12
18
40
25
160

St$lpul S1
St$lpul S2
Grind@ rulant@ GR-12 a
Grind@ longitudinal@ GL-12 a
Element de acoperi} Tc-12

Greutate
t
12,936
14,112
10,030
10,000
3,400

Observa]ii
preturnat pe }antier
preturnat pe }antier
preturnat@ pe }antier
preturnat@ pe }antier
depozitat la obiect
^nainte de montaj

2. %MP~R[IREA ELEMENTELOR PREFABRICATE PE CATEGORII


a) Preturnate la obiectiv ^n pozi]ii de montaj: S1, S2, GR-12 a, GL-12 a
b) Depozitate la obiectiv ^nainte de montaj: Tc-15
3. ELEMENTE PREFABRICATE SI DISPOZITIVELE DE MONTAJ NECESARE
Nr.
crt.

Denumire
}i
tip
element

Caracteristici
Geometrice

G
t

nr.
buc.

ctg.

Dispozitiv de montaj }i manipulare


Denumire

Caracteristici
geometrice

Greutate

1.

St$lp
central
S2

14,112

18

Dispozitiv
pentru
manipulare
}i montat
st$lpi tip
U313

0.993 t
hd=5,85m
GM=1017
tf

2.

Element
de
acoperi}
Tc-12

3,400

160

Dispozitiv
de
manipulare
si montat
grinzi
prefabricat
e
U300

1,98 t
L=13,62
m

4. %NTOCMIREA FI{EI CU CARACTERISTICILE DE MONTAJ ALE FIEC~RUI PREFABRICAT {I ALEGEREA


UTILAJULUI OPTIM MANIPUL~RII {I MONTAJULUI ELEMENTELOR PREFABRICATE
Nr.
crt

Caracteristici

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

UM

St$lp
central

Greutate element prefabricat


Dispozitiv de montaj

t
t

Greutate total@ de montaj


%n@l]ime element prefabricat
%n@l]ime dispozitiv de montaj
Cota elementului pe care se monteaz@
Diferenta minima cota 0.00 si CTN
Spatiul de siguranta la montaj
Inaltime totala necesara la montaj
Tip macara
Caracteristici
Lungime bra]
macara
Rmin / Rmax
Hmax / Hmin
Qmax / Qmin
Caracteristici
Ref..montaj
montaj
Hef.montaj
Qef.montaj

t
m
m
m
m
m
m

14,112
U313
0,993
15,105
12,80
2,50
-1,50
-0,30
1.00
16,30
K-255
20
5,5/6
18/17,8
17/14,3
5,75
17,9
15,5

m
m
m
t
m
m
t

Element de
acoperi}
Tc-12
3,400
U300
1,980
5,380
25/50
1,60
+12,5
-0,30
1.00
15,05
K-255
20
7/8
17,5/17
11,3/10
7,50
17,25
10.6

5. MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE. DESCRIEREA OPERA[IILOR


Elementele prefabricate ce se utilizeaz@ la realizarea halelor industriale se grupeaz@ ^n
dou@ categorii:
- elemente principale ce formeaz@ structura halelor, st$lpi, grinzi, ferme, etc caracterizate
prin greut@]i si dimensiuni mari.
- elemente secundare care se utilizeaz@ la realizarea inchiderii balcoanelor, pane, pl@ci de
acoperi}, chesoane, panouri de pere]i, etc. caracterizate prin greut@]i si dimensiuni reduse.
Montarea elementelor prefabricate necesit@ utilaje cu capacit@]i mari de ridicare, la inal]imi
corespunzatoare. Elementele secundare necesit@ uitlaje cu capacitate de ridicare mai redus@.
6. SCHEME TEHNOLOGICE DE MONTARE

%n schema ce urmeaz@ se prezint@ modul de montare a unei hale industriale parter, prin
metoda diferen]ial@.

9
9

10

Schema
montaj
stalpi

11
9

12

12

12

Avantajele metodei constau in faptul c@ av$nd to]i st$lpii monta]i, verificarea }i corectarea
pozi]iei lor este mai u}or de efectuat ^nainte de monolitizarea ^mbin@rilor. De asemenea montarea
elementelor ^n circuite separate permite o utilizare ra]ional@ a macaralelor ^n montaj, aleg$nd
pentru fiecare circuit utilajul cel mai potrivit pentru grupa elementelor ce se monteaz@.
Metoda prezint@ dezavantajul c@ mare}te durata de execu]iei a construc]iei prin ^ntarzierea
demar@rilor celorlalte lucr@ri ca: zid@rie, pardoseli, etc., de asemenea, prin faptul c@ utilajele sunt
nevoite s@ revin@ de dou@-trei ori in aceea}i zon@, se mare}te lungimea traseului parcurs, etc.
7. SCHEME TEHNOLOGICE DE MONTAJ PENTRU ELEMENTE PREFABRICATE
%n vederea mont@rii corecte a prefabricatelor este necesar@ realizarea unor scheme
tehnologice de montaj pentru fiecare element sau familie de elemente ^n parte. Se ^ntocmesc mai
^nt$i tabelele de calcul pentru montajul elementelor prefabricate cuprinz$nd parametrii de montaj
ai prefabricatelor Gt, Ht care se determin@ ^n func]ie de dispozitivele de manipulare }i montaj
aferente, ]in$nd cont de acestea se aleg macaralale pe tipuri de elemente prefabricate cu parametrii
tehnico-func]ionali maximi si minimi: R, H, Q.
[inem seama de cele prezentate, precum }i de faptul c@ o productivitate sporit@ la montaj
se ob]ine atunci c$nd utilajul monteaz@ c$t mai multe elemente din aceea}i pozi]ie.
%n acest caz, macaraua monteaz@ din fiecare pozi]ie c$te doi st$lpi, reduc$nd la jum@tate
num@rul de mut@ri ale pozi]iei macaralei }i m@rind ^n acest fel productivitatea.