Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

1A
la normele metodologice
- Formular pentru persoane fizice -

CERERE
pentru afrsarea ofertei de vdr:zare a terenului

Judelul/localit

Primaria
,
F- C-a&?L{

Semndtura

funclio

rimegte oferta de vdnzare

(*)
Stimatd doamnd primar/Stimate domnule primar,

1.(*) SubsemnatuvSubsemnata,

-....-___..--c__l=_E_tE4.f.LgB-qA-.-----___1s9022s022622
-*.
cu C.l ;t AR
405586 ;itb;;;Gi;;-"--CLiFitiCi-.......2?.9?,19.9.q::. .....::. :. J";;ii;; _--.....---g..u.ts-ilpj..:......-.

in calitate de proprietar, identificavidentificatd


data

li

locur

nasterii

2.(**) cu domiciliul in: localitatea

CURTICI

HORIA

nr. 53
.bl
-'

ARAD--'-",;d;1r]o!Ai----' 3r

s2d0-

:i;;^

localitatea

fax

CURTICI

str.
, judeful/sectorul

,et

fax

,telefon
, starea civild

,str

,bl

, judegul/sectorul

,et

, judeful/sectorul

ap

ROMANIn l;t;'{b;--

2.(**) cu domiciliul in: localitatea

TUDOR VLADIMIRESCU nr. 23 .bl


ARAD---"- ,;b1di d;;i"---3r s2d0--- ,iiia
,e-mail
, ceta{enia ROMANA
---" 3 (* - j r;$dai;ii iii iioinania (dacd edtei ii?riil i

str.

et

.sc

,codul postal

,telefon

,so

fax

,e-mail

4.(***) Prin
(numele gi prenumele)

CNPiCIF

,judeJul/sectorul

_______

incalitatede
,codul

postal

_____conform

_______-_____,,localitatea

_---________.,telefon

avdnd in vedere dispozijiile Legii nr. 1112014 privind unele mdsuri de reglementare a vdnzdrli-cumpdrdrii terenurilor
agricole situate in extravilan gi de modificare a Legii nr.26812001 privind prtvatizarea societdtilor comerciale ce delin in
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinaJie agricold gi infiinlarea Agentiei Domeniilor
Statuf ui, cu modificdrile ulterioare, solicit prin prezenta cerere afigarea ofertei de vdnzare anexatd, in termenul prevdzut
de Legea nr. 1712014. cu modificdrile ulterioare.
Am cunogtinla despre existenJa urmdtorilor preemptori pentru exercitarea dreptului de preempliune asupra ofertei mele
de vdnzare:

I.Din categoria "coproprietari"

-t

:niii ;;tdo;il rb:r;;a;lir-

--

3.Din categoria " proprietarj vecini"

4.

Siitui

.-#a;,'p.il ri g;;Id ijo;;;i; i;; S;;t,;i;i

Declar ca sunt proprietar al terenului in suprafald de


situat in extravilanul localitdtii

303691

cadastral

Declar ca:

- terenul face obiectul unor litigii sau a unei proceduri de executare silita: Da
LJ*"L_l
- terenul esre grevat de sarcini: la
l_JNul_J
am cuno$tinfd gi am respectat prevederile art. 4 alin (2) din Legea
nr. l7l20l4,cu modificirile ulterioare,

instrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt


sifuri arheologice clasate.

in suslinerea cererii, depun urmdtoarele

l. .EOPIE
2.
.. . .:

cu privire la

acte doveditoare *1)

EERTITICAT.
qgriE_Tlrl_V

CAR.TE.FUNCiARA-;

tf.tis;-en[g._._ . ..;

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afigarea ofertei de vdnzare,


din oferta de vdnzaregi din documentele anexate
si fie introduse in bazele de date care se organizeazd,in temeiul Legii nr. 17 l20l4,cu
modificdrile ulterioare, cu
respectarea dispoziliilor Legii nr' 67712001 pentru proteclia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal 9i libera circulalie a acestor date, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
cunoscdnd cd falsul in declaralii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privind
codul penal, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte gi complete.

Vdnzdtor/imputerni c it,
----

--

-.

-------

- -.- -

-.9 lE-?.F^.

;
.:
(numele
gr prenumele in clar)

t!.qBE4' Ros u L lvlA

Semndtura
Data

NOTE:
CAmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Campurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetaFnii unui stat membru al
Uniunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spaliul Economic European (ASEE) sau
ai Confederaliei Elve{iene.
Cdmpurile notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.

Cdmpurile notate cu

(***)

se completeazd de cdtre

calitdfii de imputernicit.
*

imputernicit. in acest caz, prezint|tdocumentele doveditoare a

) - copie a BI/cI aUa vdnzdtorului persoand fizica sau o copie a pagaportului pentru v6nz6torul persoand fizicir
ct)

domiciliul in strdindtate;

- copie legalizatd a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul


ofertei de vilnzare(dupd caz: contract de
vdnzare-cumpirare, contract de donaJie, proces-verbal de predare-primire, sentintd/decizie
civjld definitivi gi
irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb,
act de lichidare patrimoniului,

a
altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insoJit de extrasul de plan
cadastral de carte funciard al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacdeste cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegaliei,
precum gi o copie a BI/CI alla imputemjcitului
persoand fizicd sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand

- alte documente doveditoare, dupd caz.

ltziclt cttdomiciliul in striinitate:

AI{EXA

IIR

18

Ia normele metodologice
OFERTA DE VA}IZARE TEREN

CLEPEA FLOREA
actresa de comunlcare
HORIA

Subsemnatul- / Subsemnata'',
ql-r

CURTICI

ht

53

ARAD
tel

codul postal

31

5200

^ -^.i'l
E-tu4rr

LIV]A
comunicare in: Iocal- itatea
de
adresa
,avand

2690418022620
qfr.

CURTICI

,dP

^l

anrlrr'l

ARAD

, evssf

nnql-:l

31

a-T\TP

nr.

TUDOR VLADIMIRESCU

h'l

i udetul- / sectoru]

nr.

ROSU

subsemnatul / Subsemnata-',

23

focalitatea
,dP

^f
r EL

j udetul / sectorul

.I\TD

5200

^ - -^.i'l
E
LtL4f f

Date privind identificarea terenul-ui


Categoria

Inforrnatii privind amplasamentul terenului


Oraeul/

Specificare

Comuna/

Suprafata

(ha) (*)

.tudetul

Numar

primarie

verificat

CURTICI

de

Nunar

Nunar

tarla/1ot
(**)

parcela

foloeinta

3719

ARABIL

(**)

) (ir)

Obe.

**)

(*)

Se completeaza de
catre vanzator

Numar

cadaatral carte
(**)
funciara

0,66

303691

303691

{)

Cunosc6nd cb fafsul in declaraqii se pedepseqLe conform Legir nr. 286/2009 privind


Codul penal, cu modificdrife $i completbrile ulterioare, decfar cd datefe sunt reale/

corecte 5i comPlete.
V

AnzALor /

imputernicit,

CLEPEA FLOAREA ROSU LIVIA


f\rrsrlrv+v
nrrmol c si nrenrrmel-e in clar)
Semndtura
Data

7'

L.S.

NOTE:

- CAmpurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat.


- CAmnrrri l e not- ate .r t**\
se r-omnleteaze 1n cazul in care sunt cunoscute informa!irle.
\/
vsrLryu!

nrrmel c si
Sc
r-nmnl
vvrrlY+vvvs4, e'Te'az.j
vv
tr rlrenr'rno'tr
v'
? \ Sc rz: comnl et 6 1n clfre
sl fitere.
'\Lt

vs

vvr!!r4ee.

nronri

e'1-a

rllf ui terenuf ui.