Sunteți pe pagina 1din 1

PRTMARTA ORA$ULUI CURTICI

Nr. 20410 din 02.07.2015

PUBLICATIE
fost inregistrati declarafia de
clsitorie a d-lui ZDRENDEA PAWL, in virsti de 33 ani'
cu domiciliul in Zilrand, sat Cintei, nr. 189, jud' Arad'
gi a d-nei MILEA VALENTINA-IOIIELA. in vflrstil de29
ani, cu domiciliul in Curtici, str. George Coqbuc, nr' t2,
jud. Arad.
in temeiul art.285 din Codul civil orice persoand
poate face opozi{ie la aceasti cisItorie,daci are cunogtin{n
de existen{a unui impediment legal sau daci alte cerin{e

Astizi

02.07.2015 a

ale legii nu sunt indePlinite.

Opozi{ia la cis[torie se Ya face in scris cu


rriltarea dovezilor pe care le intemeia, in termen de
10 zile de la data afigirii publica{iei.
OF'ITER DE STARE CIVILA,

Planificat cisltoria
pt.
11.07.2015 ora 18:30

Grew.garru !,Iiyrza
ofite- de stare civil1